EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta maaliskuuta 2001 Talousarvio "Muut pääluokat" TYÖASIAKIRJA Nro 2 Neuvoston talousarvio (Pääluokka II) Budjettivaliokunta Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg Joan Colom i Naval DT\ doc PE

2 I. JOHDANTO Perustamissopimuksen 274 artiklassa komissiolle asetetaan yksinomainen vastuu talousarvion toteuttamisesta, minkä vuoksi komission tulee olla ainut toimielin, jolla on toimintamenoja (varainhoitoasetuksen 19 artikla). Kahtena budjettivallan käyttäjänä parlamentti ja neuvosto sopivat vuonna 1970 tehdyllä herrasmiessopimuksella olla tekemättä tarkistuksia toistensa talousarvioon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parlamentin tulee pidättäytyä tutkimasta tarkasti, miten talousarvion eri pääluokat kehittyvät, neuvoston pääluokka II mukaan luettuna, etenkin kun rahoitusnäkymien otsakkeen 5 ("Hallintomenot") marginaaliin kohdistuu yhä suurempia paineita. Neuvosto tarkasteli talousarvion parlamenttia koskevaa pääluokkaa I erittäin kiinnostuneena vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana. Parlamenttia pyydettiinkin antamaan julistus, jonka mukaan pääluokka I saisi olla enintään 20 prosenttia rahoitusnäkymien otsakkeesta 5 ("Hallintomenot"). Neuvosto puolestaan ei ole valmis sitoutumaan siihen, että se pysyttelisi otsaketta 5 koskevan enimmäismäärän rajoissa, koska tämä voisi selvästi rajoittaa toista ja kolmatta pilaria koskevan kehityksen mahdollisesti aiheuttamaa talousarvion kasvua. Itse asiassa toisen ja kolmannen pilarin kehityksellä voi olla huomattavia vaikutuksia talousarvioon ja toimielimiin ja se voi herättää joukon kysymyksiä, joita esittelijä haluaa käsitellä tässä asiakirjassa. II. HERRASMIESSOPIMUS Neuvoston 22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kirjatussa päätöslauselmassa todetaan seuraavaa: "Neuvosto ei tee tarkistuksia Euroopan parlamentin menoarvioon. Tätä sitoumusta noudatetaan vain silloin, kun menoarvio ei ole ristiriidassa yhteisön määräysten kanssa, ja erityisesti henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen sekä toimielinten kotipaikkoja koskevien määräysten kanssa." Niin sanottu herrasmiessopimus on toiminut perustana käyttäytymissäännöille, jotka ovat auttaneet välttämään tarpeetonta kitkaa kahden budjettivallan käyttäjän välillä 1. Kun kuitenkin otetaan huomioon menojen jaottelu pakollisiin ja ei-pakollisiin menoihin, joista viimeksi mainittuihin parlamentilla on lopullinen sananvalta, ja että "muihin pääluokkiin" sisältyvät menot ovat ei-pakollisia, on ilmeistä, että herrasmiessopimuksesta hyötyy eniten neuvosto, kun taas parlamentin toimivaltaa rajoitetaan. Tästä huolimatta parlamentti on aina noudattanut tätä sopimusta, koska se edistää talousarviomenettelyn sujuvuutta. Sopimus ei kuitenkaan tarjoa neuvostolle avointa shekkiä, mikä on erityisesti pantava merkille, kun otetaan huomioon toisen ja kolmannen pilarin kehitys, koska se voi heikentää parlamentin valtuuksia harjoittaa demokraattista valvontaa. Herrasmiessopimus suunniteltiin sovellettavaksi vain hallintomenoihin. Yhteistyön oikeus- ja sisäasioissa (YOS), yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehityksen myötä neuvosto on ryhtynyt laajentamaan valtuuksiaan täytäntöönpanovaltaan, mikä herättää kysymyksen siitä, onko neuvoston luonne 1 Parlamentti on itse asiassa suostunut osallistumaan periaatteessa yksipuoliseen neuvoston hankkeeseen. PE /14 DT\ doc

3 toimielimenä muuttunut. Voidaanko kaikkia toiseen ja kolmanteen pilariin liittyviä menoja pitää luonteeltaan ja tavoitteiltaan puhtaasti hallinnollisina? Voidaanko osan kyseisistä määrärahoista katsoa olevan uuden tyyppisiä menoja, joita ei ollut olemassa herrasmiessopimusta muotoiltaessa? Voiko tämä kehitys vaikuttaa herrasmiessopimuksen soveltamisen pitävyyteen? Parlamentti joutui käsittelemään tätä kysymystä jo korjaavan ja täydentävän talousarvion (KTT) nro 2/ kohdalla. Tällöin neuvosto oli pyytänyt vuoden 1994 talousarviossaan 6,9 miljoonaa ecua joitakin lisätarpeita varten (muutto Justus Lipsius -rakennukseen, yhteisen tulkkaus- ja konferenssipalvelun aiheuttamat tulkkauskulut ja henkilöstötaulukkoon liittyvät toimet). Parlamentti pani kuitenkin merkille vuoden 1994 talousarvion toteuttamisen osalta, että neuvosto oli käyttänyt ecua omasta hallintobudjetistaan Mostarin kaupunginhallinnon tukemiseen, mikä on selkeästi toimeenpaneva tehtävä (päätös 94/308/YUTP) 2. Näin ollen parlamentti päätti ensimmäisessä käsittelyssään tekemällä tarkistuksella 3 vähentää neuvoston määrärahoja KTT:n nro 2/1994 yhteydessä samalla määrällä. Tässä kohdin on tärkeää muistaa, että myös neuvoston puheenjohtaja oli parlamentin tavoin huolestunut hallinto- ja toimintamenojen epäselvästä jaosta ja korosti, että Mostarista ei saa tulla ennakkotapausta. Tässä suhteessa parlamentti on osoittanut suurempaa pidättyväisyyttä. Puheenjohtajakokous on kerran päättänyt tarjota rahoitustukea Bosnian parlamentin uudelleenrakentamista varten, mutta pidättäytyi myöntämästä sitä saatuaan oikeudellisia neuvoja, joiden mukaan ainoastaan komissio voi ryhtyä tällaisiin toimiin ja vain pitävän oikeusperustan pohjalta. III. RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEEN 5 NYKYTILANNE Rahoitusnäkymien otsakkeen 5 ("Hallintomenot") enimmäismääräksi vuoden 2001 talousarviossa on asetettu 4,939 miljardia euroa. Nykyinen enimmäismäärän mukainen marginaali on 34,7 miljoonaa euroa. KTT:tä nro 2/2001 varten on etukäteen riittävä marginaali. Onko liikkumavaraa kuitenkaan riittävästi vuoden 2001 aikana ilmeneviä muita tarpeita varten? Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2001 talousarvion tilanne. Taulukko 1: Otsakkeen 5 tilanne vuonna 2001 Euroopan parlamentti Pääluokka Neuvosto Pääluokka Komissio Pääluokka Tuomioistuin Pääluokka Tilintarkastustuomioistuin Pääluokka Talous- ja sosiaalikomitea Pääluokka Alueiden komitea Pääluokka Oikeusasiamies Pääluokka EYVL C 323, , s EYVL L 134, , s.1 3 Esittelijä Pieter Dankert (PSE/NL). DT\ doc 3/14 PE

4 Hallinto yhteensä Rahoitusnäkymien enimmäismäärä Jäljellejäävä marginaali IV. RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEEN 5 TULEVA TILANNE Tärkein kysymys on kuitenkin tilanne vuoden 2002 jälkeen. Kun otetaan huomioon esimerkiksi KTT:n nro 2/2001 todennäköiset vaikutukset, komission uudistuspaketti ja äskettäinen henkilöstöresurssipaketti, eläkkeet ja muiden pääluokkien lisätarpeet, marginaali on vaarallisen lähellä enimmäismäärää erityisesti vuonna 2003, jonka komissio odottaa olevan Berlaymont-rakennuksen korjaustöiden eniten määrärahoja vievä vuosi. Jos muita vaatimuksia vielä ilmenee, otsakkeeseen 5 ei jää lainkaan liikkumavaraa. Taulukko 2: Otsakkeen 5 menojen arvioitu kehitys [ Miljoonaa euroa - nykyhinnat pyöristetty 5 miljoonaan euroon kaikissa ennusteissa] OTSAKE ENIMMÄISMÄÄRÄ (tekn. muk. jälkeen) Mukaan lukien eläkkeiden osuus kyseisessä järjestelmässä, miljoonan euron rajoissa vuoden 1999 hinnoin - ELÄKKEET (kaikki toimielimet) KOMISSIO (eläkkeet pois lukien) Mukaan lukien erityisryhmän tiedonanto: Oikaisukirjelmä 1/2001 lisämäärärahapyyntö v MUUT TOIMIELIMET Mukaan lukien neuvoston KTT nro 02/2001 YHTEENSÄ MARGINAALI * Päivitettävä kun kaikkien toimielinten tarkastetut rahoitussuunnitelmat ovat käytettävissä; ei vaikuta ATE 2002:een eikä otettu huomioon uudistuksen mahdollisia vaikutuksia Edellä olevassa taulukossa on esitetty jo yksilöityihin lisätarpeisiin perustuvia hyvin suuntaaantavia lukuja, mutta joistakin vaatimuksista ei ole mahdollista vielä esittää tarkkoja määriä. On jo kuitenkin ilmeistä, että otsakkeen 5 ("Hallintomenot") nykyinen enimmäismäärä ei sisällä liikkumavaraa lisätarpeita varten ilman sen tarkistamista. Tässä yhteydessä on tarkasteltava KTT:tä nro 2/2001 (ja neuvoston mahdollista laajenemista edelleen). Edellä taulukossa 2 huomioon otettuja tarpeita ovat esimerkiksi seuraavat: a) KTT nro 2/2001 edellyttää neuvoston talousarvion (pääluokka II) kasvattamista 9,8 miljoonalla uusia sotilasviranomaisia varten. b) Oikaisukirjelmän nro 1/2001 vaikutukset, jotka jakautuvat seuraavassa esitetyllä tavalla (toimintojen ja henkilöresurssien vastaavuus, teknisen avun toimistojen lakkauttaminen, valtuuskuntia koskevat uudistukset): PE /14 DT\ doc

5 Taulukko 3: Oikaisukirjelmän nro 1/2001 vaikutukset Nykyiset hinnat tointa (360 päätoimipaikoilla, valtuuskunnissa) + koulutus Valtuuskunnat BA-budjettikohdat Yhteensä c) Oikaisukirjelmän nro 1/2001 toinen osa ja henkilöstöresurssipaketti: Vuodelle 2001 myönnettyjen määrärahojen lisäksi oikaisukirjelmän nro 1/2001 myötä käynnistettyjen uudistustoimien toisen osan (317 tointa vuonna 2002) vaikutukset ovat todennäköisesti noin 35 miljoonaa euroa. Sekä toinen osa että sen jälkeen äskettäin hyväksytty urakehitystä koskeva komission paketti (urarakenne, koulutus, sosiaalipolitiikka, varhaiseläkejärjestelmä, ylennykset, ammatilliset standardit jne.) sisältyvät myös taulukkoon 2. Henkilöstöresurssipaketin vaikutukset talousarvioon ovat todennäköisesti seuraavat: Taulukko 4: Komission henkilöstöresurssipaketin todennäköiset vaikutukset ,0 25,4 21,1 15,1 6,1 Otsakkeen 5 menojen kehitystä kuvaavaan taulukkoon 2 ei ole sisällytetty muita vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi seuraavia aloja: d) Muut toimielimet: Kaikki toimielimet todennäköisesti pyytävät uusia toimia valmistauduttaessa laajentumiseen sekä määrärahoja rakennuksia koskevia menoja varten. e) Eurooppa-koulut: Eurooppa-kouluissa yhdeksän vuoden ajan opettaneille opettajille maksettavien lähtökorvausten poikkeuksellisen maksamisen päättyminen aiheuttaa noin 15 miljoonan euron vuotuiset menot vuonna 2002 ja sitä seuraavina vuosina. f) Nizzan sopimuksen seuraukset: Nizzan sopimuksella luotujen uusien rakenteiden ja elinten vaikutuksia ei voida vielä arvioida. Osa niistä toteutetaan ilmeisesti lyhyellä aikavälillä (Eurojust), minkä vuoksi jo vuoden 2002 talousarvioon täytyy sisällyttää uusia menoja. Nizzan sopimuksessa esitetään toimielinten rakenne tulevaisuudessa laajentumisen jälkeen (EP, Alueiden komitea, Talous- ja sosiaalikomitea), mikä edellyttää, että nykyisten rahoitusnäkymien voimassaoloaikana on odotettavissa uusia kuluja. g) Varhaiseläkejärjestelmä: Järjestelmä on osa uudistuspakettia ja sillä ei odoteta olevan vaikutuksia talousarvioon, jos se hyväksytään komission ehdottamassa muodossa. Tämä vahvistetaan vasta sitten kun lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjät ovat tehneet päätöksensä. Tässä yhteydessä on kuitenkin luultavaa, että neuvosto jatkaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan/euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä, joihin liittyviä menoja ei Berliinissä ennakoitu sisältyviksi otsakkeeseen 5. Tämä suunnitelma edellyttää rahoitusnäkymien otsakkeen 5 nykyisen enimmäismäärän tarkistamista. DT\ doc 5/14 PE

6 V. NEUVOSTON TALOUSARVIO (PÄÄLUOKKA II) Neuvoston vuoden 2001 talousarvio on yhteensä euroa, joka vastaa 7,5 prosenttia rahoitusnäkymien otsakkeen 5 kokonaismenoista ("Hallintomenot"). Seuraavan taulukon perusteella näyttäisi, että neuvoston kokonaisosuus otsakkeesta 5 on säilynyt vakaana: ,0 7,4 % 320,3 7,5 % 320,3 7,4 % 336,7 7,5 % 354,5 7,5 % 367,2 7,5 % Tarvitaan eriytetympi analyysi, jos halutaan selvittää, miten neuvosto on onnistunut täyttämään toisen ja kolmannen pilarin kehityksestä aiheutuneita lisätarpeita pysytellen kuitenkin saman liikkumavaran sisällä. Liitteen 1 taulukko kuvaa neuvoston talousarvion kaikkien lukujen kehitystä vuosina Esimerkiksi Schengenin sihteeristön luominen, erityislähettiläistä aiheutuvat menot ja YUTP:n kehittyminen edelleen ovat aiheuttaneet lisäyksiä lukuun 11 ("Palveluksessa oleva henkilöstö"), lukuun 13 ("Työmatkat"), lukuun 17 ("Edustuskulut"), lukuun 20 ("Investoinnit kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut") ja lukuun 25 ("Kokouskulut"). Samaan aikaan muita alueita koskevat menot ovat pienentyneet esimerkiksi luvussa 14 ("Sosiaaliset ja lääketieteelliset perusrakenteet"), luvussa 16 ("Sosiaalipalvelut"), luvussa 24 ("Postimaksujen suorittaminen ja televiestintä"), luvussa 27 ("Julkaisu- ja tiedotusmenot") ja luvussa 28 ("Tuki- ja osallistumismaksut"). Neuvoston talousarvion liikkumavaraa ovat myös lisänneet henkilöstötaulukkoa koskevat toimet ja sen kiinteistöpolitiikan edullinen tilanne, mitä selvitetään seuraavassa. Neuvoston henkilöstömäärä on kasvanut 7,47 prosentilla (kumulatiivisesti) vuosien 1995 ja 2000 talousarvioiden välillä. Se on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin parlamentin henkilöstömäärä (0,87 %), kuten käy ilmi seuraavasta taulukosta. Parlamentti päätti vastata Amsterdamin sopimuksen asettamaan haasteeseen henkilöstömääränsä nollakasvulla, mutta neuvosto ilmeisesti päätti noudattaa lievempää lähestymistapaa. Suuntaus kääntyi kuitenkin vuoden 2001 talousarviossa. Parlamentti äänesti henkilöstön lisäämisestä viiden vuoden nollakasvun jälkeen, kun taas neuvosto valitsi ennalta toimien muuttamisen. Jos KTT nro 2/2001 hyväksytään, sillä luodaan neuvoston henkilöstötaulukkoon 51 uutta tointa Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä varten. Vuosi KTT Neuvosto EP Ei ole yllättävää, että neuvosto turvautui toimien muuttamiseen vuoden 2001 talousarviossa, koska sillä on suhteellisen suuri määrä ylempien palkkaluokkien virkamiehiä, mikä antaa aihetta rationalisointitoimille (katso neuvoston henkilöstötaulukon liite 2). Hallinnon johdossa on kaksi taulukon ulkopuolista tointa, joista toinen on korkea edustaja ja pääsihteeri ja toinen apulaispääsihteeri. A1-toimia (pääjohtaja) on 12 ja A2-toimia (johtaja) on 29 1 (kun otetaan 1 Vertailukohtana mainittakoon, että parlamentilla on yhdeksän A1-tointa ja 23 pysyvää A2-tointa sekä 11 poliittisten ryhmien väliaikaista A2-tointa. Yhteensä henkilöstötaulukossa on tointa. PE /14 DT\ doc

7 huomioon KTT nro 2/2001, A2-toimien määräksi tulee 31). Neuvosto ilmeisestikin havaitsi itse, että sen organisaatiokaaviossa oli liian monta korkea-arvoista virkamiestä toimielimen kokoon nähden, joten vuoden 2001 talousarviossa muutettiin kaksi A1-tointa (ja 16 D2-tointa) yhdeksi A3-toimeksi, kahdeksi A4-toimeksi, yhdeksi (väliaikaiseksi) A5-toimeksi ja kahdeksaksi A7-toimeksi tehokkuuden lisäämiseksi. Yleisesti ottaen neuvosto noudattaa edelleen melko anteliasta henkilöstöpolitiikkaa. Rekrytointi ura-alueella A alkaa palkkaluokasta A7 ja LA7, eli korkeammalta kuin parlamentissa ja komissiossa, joissa rekrytointi voi alkaa palkkaluokasta A8. Tämä seikka yhdistettynä suhteellisen suureen vanhempien virkamiesten määrään aiheuttaa suuremmat henkilöstökustannukset henkeä kohden. Lukuun 11 ("Palveluksessa oleva henkilöstö") sisältyvät vuoden 2001 talousarvion määrärahat ovat euroa, joka vastaa euron keskimääräisiä kustannuksia henkeä kohden vuodessa (ilman yleiskustannuksia). Euroopan unionin erityisedustajien palkat sisältyvät kohtaan 1113 ("Erityisneuvonantajat ja muut neuvoston palkkaamat henkilöt"), kahden budjettivallan käyttäjän välisen sovittelulla 20. heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kun tarkastellaan KTT:tä nro 2/2001, käy myös ilmi, että pyydetyt toimet ovat useimmiten vastaavien ura-alueiden ylemmissä palkkaluokissa, mitä neuvosto perustelee entistä suuremmalla erikoistumisella ja turvallisuusvaatimuksilla. Neuvoston varsin mukava tilanne käy ilmi käsiteltäessä yhteisön kiinteistöjen rahoittamisen haastetta. Lienee tarpeetonta todeta, että kiinteään omaisuuteen liittyvät menot ovat yksi tärkeimmistä hallintobudjettien menoluokista (toiseksi suurin menoerä henkilöstön jälkeen), mitä tuleva laajentuminen korostaa entisestään. Neuvoston tärkein rakennus Justus Lipsius (investointikustannukset olivat 339,5 miljoonaa euroa) rahoitettiin vuosien talousarvioista. Tätä tarkoitusta varten luotiin erityinen budjettirakenne: kohta 297 ("Neuvoston ja Belgian sopimus uuden rakennuksen rakentamisesta neuvostolle ja sen yksiköille Brysselissä"). Rakennus siirrettiin yhteisön haltuun vuonna 1995 ja Belgian hallitus luovutti tontin neuvoston käyttöön menoitta. Näin ollen kiinteistöjen hankinta ei ole kuormittanut neuvoston talousarviota vuoden 1995 jälkeen, mikä on tarjonnut lisäliikkumavaraa muita menoja varten. Muut toimielimet, ja niiden joukossa parlamentti, ovat edelleen rahoittamassa kiinteistöjen hankintaa. Valtiot päättivät Edinburghin huippukokouksessa parlamentin kolmesta toimipaikasta. Päätöksen mukaan kiinteistöt Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa on rahoitettava pääluokassa I (parlamentin pääluokka talousarviossa). Vaikka kiinteistöjen rahoittaminen kolmessa toimipaikassa vaikuttaa talousarvioon erittäin merkittävästi (noin 20 prosenttia parlamentin talousarviosta), parlamentti on onnistunut säilyttämään osuutensa otsakkeesta 5 ("Hallintomenot") vakaana. Kuten todettu, samaan on pystynyt myös neuvosto, mutta ilman kiinteistöjen hankintaan liittyviä rahoitustarpeita. Näin ollen on varsin ironista, että neuvosto pyysi parlamenttia vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana rajoittamaan talousarviotaan 20 prosenttiin rahoitusnäkymien otsakkeesta 5 ("Hallintomenot"), koska se oli huolestunut parlamentin kiinteistökantaa koskevien rahoitustarpeiden mahdollisesta kasvusta. Nizzassa tehdyt päätökset lisäsivät tätä vaikutelmaa, koska jäsenvaltiot päättivät nostaa parlamentin jäsenten enimmäismääräksi 732 jäsentä, mikä on otettava vastaan asianmukaisesti ja jonka parlamentin pitää rahoittaa omassa talousarvion pääluokassaan. Justus Lipsiuksen lisäksi neuvosto vuokraa Cortenberg-rakennusta Brysselissä (3,1 miljoonalla eurolla vuodessa) yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan/euroopan yhteisen DT\ doc 7/14 PE

8 turvallisuus- ja puolustuspolitiikan palveluita varten. Neuvostolla on kiinteistöjä myös Luxemburgissa ja kaksi ulkoista toimistoa New Yorkissa ja Genevessä, jotka ovat niinikään kaikki vuokrakiinteistöjä. Neuvosto pitää myös hallussaan 300 neliömetriä parlamentin tiloja Strasbourgissa, joista se ei maksa vuokraa. Neuvoston vuoden 2001 talousarvion budjettikohdan 200 ("Vuokrat") kokonaismäärärahat ovat 7,9 miljoonaa euroa. Laajentumisen aiheuttamia todennäköisiä tarpeita koskevia lukuja ei ole vielä käytettävissä. Voidaan kuitenkin todeta, että Justus Lipsiusta ei suunniteltu kattamaan tulevan laajentumisen tarpeita, ja on selvää, että neuvosto tarvitsee lisää toimistotilaa. VI. TOISESSA JA KOLMANNESSA PILARISSA TAPAHTUNUT KEHITYS Kuten jo mainittu, talousarvioon sisältyvässä neuvoston pääluokassa on toistaiseksi ollut riittävästi liikkumavaraa toisessa ja kolmannessa pilarissa tapahtuneen kehityksen vaikutusten huomioon ottamiseksi kasvattamatta sen osuutta rahoitusnäkymien otsakkeeseen 5. a) Schengenin sihteeristö Amsterdamin sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa edellytetään Schengenin sihteeristön sulauttamista neuvoston sihteeristöön. Pöytäkirjassa ei mainita tarkemmin, sulautetaanko myös itse virkamiesten tehtävät. Neuvoston pääsihteeri kannatti alun perin avoimeen kilpailuun perustuvaa riittävän avointa menettelyä. Ilmoitusten mukaan myös neuvoston oikeudellinen yksikkö kannatti tätä vaihtoehtoa. Schengenin sihteeristön noin 60 virkamiehen sulauttaminen neuvoston henkilöstötaulukkoon vuonna 1999 toteutui kuitenkin varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jäsenvaltioiden painostuksesta entinen Schengenin sihteeristö päätettiin (neuvoston pikapäätöksellä) sulauttaa yhteisöjen virkamieskuntaan ilman avointa kilpailua ja ilman komission ehdotusta. Ensimmäisen asteen tuomioistuimessa on parhaillaan vireillä oikeudenkäynti sen määrittämiseksi, oliko tämä toimenpide yhteisön lainsäädännön mukainen. b) Yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisten sihteeristö Kansallisen ja Euroopan tason tietosuojan valvontaviranomaisten perustamista edellytetään 26. heinäkuuta 1995 tehdyssä Europol-yleissopimuksessa, 19. kesäkuuta 1990 tehdyssä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimuksessa ja 26. heinäkuuta 1995 tehdyssä tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevassa yleissopimuksessa. Neuvosto on ehdottanut, että näille kolmelle viranomaiselle perustettaisiin yhteinen sihteeristö, joka olisi "tiiviissä yhteydessä neuvoston pääsihteeristöön". Parlamentin kannan mukaan olisi perustettava yhteinen tietosuojan valvontaviranomainen, jolla olisi yhteinen sihteeristö, joka olisi oikeushenkilö ja jolla olisi oma talousarvio, viranomaisen riippumattomuuden takaamiseksi. 1 Talousarvion rakenteen osalta parlamentti katsoo, että olisi perustettava pääluokka VIII C yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisia varten, kun taas pääluokka VIII A tulisi säilyttää oikeusasiamiehen talousarviona ja pääluokasta VIII B tulisi Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvio. Nähtäväksi jää, 1 Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyllä yleissopimuksella (Europol-yleissopimuksen), tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevalla yleissopimuksella sekä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella (Schengenin yleissopimus) perustettujen yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisten sihteeristön perustamisesta, A5-0225/2000, PE PE /14 DT\ doc

9 haluaako neuvosto taata näiden viranomaisten riippumattomuuden perustamalla niille omat talousarvion pääluokat. c) Euroopan unionin eritysedustajat Erikoislähettiläiden sisällyttäminen neuvoston vuoden 2001 talousarvioon korosti neuvoston laajentumista toimeenpaneviin tehtäviin ja epäselvyyttä, joka edelleen vallitsee hallinnollisten menojen ja toimintamenojen suhteen. Toimielinten välisen sopimuksen 39 kohdassa määrätään, että kaikki erikoislähettiläisiin liittyvät menot kirjataan komission talousarvion alaluokkaan B8 ("Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka"). Toisin sanoen toimielimet sopivat, että kaikki erityislähettiläisiin liittyvät menot ovat toimintamenoja. Vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana neuvosto kuitenkin päätti arvioissaan sisällyttää erikoislähettiläisiin liittyvät "hallintomenot" kohtaan 1113 ("Erityisneuvonantajat ja muut neuvoston palkkaamat henkilöt"). Parlamentti vastusti tätä, koska sen mielestä neuvosto toimi toimielinten välisen sopimuksen 39 kohdan vastaisesti sekä varainhoitoasetuksen 19 artiklan vastaisesti, jossa säädetään, että komissio on ainut toimielin, jolla on toimintamenoja. Lisäksi huomautettiin, että tämä toimenpide voisi heikentää nykyistä toimielinten välistä tasapainoa. Sovittelukokouksessa 20. heinäkuuta 2000 budjettivallan käyttäjät sopivat, että YUTP:tä koskevat toimintamenot kirjataan edelleen komission talousarvioon (B8), mutta puhtaasti hallinnolliset menot, kuten palkat ja lisät, tulisi kirjata talousarvion pääluokkaan II (neuvosto). Samoin sovittiin, että neuvosto toimittaa parlamentille kutakin erikoislähettilästä koskevat rahoitusselvitykset. Varainhoitovuonna 2001 Hombachia koskevan rahoitusselvityksen yhteismäärä on euroa, Ajelloa koskeva yhteismäärä 1,4 miljoonaa euroa ja Moratinosia koskeva yhteismäärä 1,4 miljoonaa euroa. 1 d) Nizzan päätelmät Euroopan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Eurooppa-neuvoston kokoukset Kölnissä, Helsingissä, Feirassa ja viimeksi Nizzassa ovat asteittain kehitelleet ajatusta siitä, että EU:lla tulisi olla autonomiset sotilaalliset valmiudet Petersbergin tehtävien toteuttamiseksi. Tämä kehitys sisältää kaksi käytännön seikkaa, joilla voi olla vaikutuksia talousarvioon: i) näiden valmiuksien hallintaa ja päätöksentekoa varten tarvittavien pysyvien rakenteiden luominen ii) sotilaallisten joukkojen (ja poliisijoukkojen) asettaminen EU:n käytettäviksi ja mahdolliset operaatiot, joihin ne voisivat olla osallisina. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa erotetaan selkeästi hallinto- ja toimintamenot (28 artikla): "Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä määräyksistä toimielimille aiheutuvat hallintomenot otetaan menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon." Näin ollen kohdassa i) luotuihin rakenteisiin liittyvät menot voidaan sisällyttää talousarvioon. Itse joukkoja ja niiden operaatioita koskevan kohdan ii) osalta sopimuksessa määrätään seuraavaa: 1 Näihin määriin sisältyvät erikoislähettilään palkka (joka vastaa A 1/4 -virkamiehen palkkaa), päätoimipaikalla työskentelevän henkilöstön palkat (lähetetyn henkilöstön palkoista vastaavat jäsenvaltiot virkamiehen alkuperämaan mukaan), päivärahat, matkakorvaukset sekä televiestintä- ja edustuskulut. DT\ doc 9/14 PE

10 Kyseisten määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat toimintamenot otetaan myös menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon, lukuun ottamatta sellaisista toimista johtuvia menoja, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, sekä tapauksia, joista neuvosto yksimielisesti päättää toisin. Jos menoja ei oteta menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon, jäsenvaltiot vastaavat niistä bruttokansantulon mukaan määräytyvän asteikon mukaisesti, jollei neuvosto yksimielisesti päätä toisin. Ne jäsenvaltiot, joiden edustaja on antanut neuvostossa virallisen lausuman 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, eivät ole velvollisia osallistumaan sellaisten menojen rahoitukseen, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.. 1 Näin ollen kun osana Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa suunnitellut valmiudet ovat käytettävissä noin vuonna 2003, sotilaallisista joukoista aiheutuvat kustannukset palkat mukaan luettuna voidaan teoriassa sisällyttää EU:n talousarvioon. Jäsenvaltiot kuitenkin luultavasti hylkäävät tämän vaihtoehdon, koska ne mieluummin säilyttävät omien asevoimiensa hallinnan, joista useimmat ovat sitoutuneet Natoon samoin kuin EU:hun. Nizzan Eurooppa-neuvostossa hyväksytyssä Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevassa asiakirjassa todetaan erittäin selkeästi, että uusien "nopean toiminnan joukkojen" perustaminen " ei merkitse eurooppalaisen armeijan perustamista. Jäsenvaltiot tekevät suvereenisti päätökset, joilla kansallisia voimavaroja osoitetaan tällaisten operaatioiden käyttöön." Sotilaalliset voimat ja poliisivoimat Kun on kyse EU:n sotilaallisten voimavarojen kehittämisestä (johon viitattiin lehdistössä "nopean toiminnan joukkoina"), Helsingin Eurooppa-neuvosto kehotti asettamaan joukkojen vahvuutta koskevan "yleistavoitteen". Yleistavoite määriteltiin myöhemmin kyvyksi saattaa toimintavalmiuteen sotilasta 60 päivässä ainakin yhden vuoden ajaksi. Äskettäin (20. marraskuuta) järjestettiin "sitoumuskonferenssi", jossa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan sitoumus sotilaallisten voimien käyttöön annettavien joukkojen määrästä. Naton EU:n ulkopuolisia kumppaneita ja ehdokasvaltioita pyydettiin myös osallistumaan. Näistä EU:n sotilaallisiin voimiin kuuluvista osallistujamaiden kansallisista sotilasjoukoista päätetään täysin vapaaehtoisesti ja omin kustannuksin, kuten edellä on selitetty. Siviilikriisinhallintaan on annettu vastaavat poliisivoimia koskevat sitoumukset, joiden tavoitteena on luoda 5000 poliisin voimat, joista 1000 saatettaisiin toimintavalmiuteen 30 päivässä. Näiden voimien asema talousarviossa ei ole yhtä selkeä. Jos "sotilaallisia tai puolustuksellisia seuraamuksia" ei ole, poliisivoimien operaatioiden kustannukset voidaan liittää EU:n talousarvioon. Kuten edellä on mainittu, Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa jo sallitaan näistä voimista aiheutuvien hallinnollisten kustannusten, palkat mukaan luettuina, sisällyttäminen EU:n talousarvioon. Tätä koskee sama varaus, jonka mukaan jäsenvaltiot todennäköisesti mieluummin säilyttäisivät omien poliisivoimiensa suvereenin valvonnan ja näin ollen myös vastaisivat niiden palkoista. Niiden pidättyväisyyttä voisi kuitenkin vähentää poliisien palkkakustannusten sisällyttäminen talousarvioon osana EU:n operaatiota, mikä itse asiassa on jo toteutunutkin nykyisen YUTP:n puitteissa. 1 Tämä viittaa jäsenvaltioihin, jotka ovat päättäneet pidättäytyä osallistumasta sotilaallisiin operaatioihin. PE /14 DT\ doc

11 Uudet hallinnolliset rakenteet Kölnin, Helsingin, Feiran ja Nizzan Eurooppa-neuvostot ovat myös asteittain ottaneet käyttöön joukon pysyviä hallinnollisia sekä poliittisia että sotilaallisia rakenteita uuden Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hallintaa ja valvontaa varten. Nizzassa hyväksytyssä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevassa asiakirjassa sovitaan lopullisesti erityisesti uusia sotilaallisia elimiä koskevista yksityiskohdista. Kaikki nämä uudet elimet sisältyvät neuvoston rakenteisiin, minkä vuoksi ne vaikuttavat neuvoston talousarvioon. Tämä voi aiheuttaa uusia henkilöstömenoja näiden elinten sihteeristöjä sekä infrastruktuuria varten, kuten KTT nro 2/2001 osoittaa. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PKT): Tämä elin vastaa muiden uusien elinten poliittisesta johtamisesta ja koordinoinnista. Javier Solana toimii PKT:n puheenjohtajana, ja sen tarpeista vastaa neuvoston sihteeristö. EU:n sotilasesikunta (EUSE): Tämä elin on käytännössä EU:n erityinen sotilasasioiden sihteeristö. Nizzassa hyväksytyn asiakirjan mukaan EU:n sotilasesikunta on "neuvoston pääsihteeristön osasto, joka toimii suoraan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa ja jonka henkilöstö koostuu jäsenvaltioista lähetetyistä työntekijöistä, jotka toimivat kansainvälisissä tehtävissä neuvostossa vahvistettavan perussäännön mukaisesti". Jo vuoden 2000 talousarviossa neuvosto hankki lisämäärärahoja tämän henkilöstön lisäämiseksi sihteeristöön, ja vaikka ne koskivat etupäässä komennuksella olevia sotilaita, määrärahoihin sisältyi myös liitännäiskustannuksia toimistotarvikkeita ja televiestintää varten. Neuvosto saattaa harkita Schengenin tyyppistä järjestelyä tämän henkilöstön sisällyttämiseksi henkilöstötaulukkoonsa (katso kohta a). EUSE:n (ja seuraavassa kohdassa käsiteltävän EUSK:n) osalta Euroopan neuvosto toteaa hyväksymässään asiakirjassa lakonisesti, että "näiden elinten ja erityisesti sotilasesikunnan toimintaan tarvittavia voimavaroja on kasvatettava viipymättä". Vastaavasti KTT:ssä nro 2/2001 pyydetään 3,4 miljoonan euron lisämäärärahoja tätä tarkoitusta varten. (Nämä määrärahat otetaan varaukseen odoteltaessa, että neuvosto hyväksyy elinten ohjesäännöt.) Euroopan unionin sotilaskomitea (EUSK): EUSK on EU:n korkein sotilasviranomainen, joka muodostetaan jäsenvaltioiden "puolustusvoimien komentajista". Sen tarpeista vastaa EU:n sotilasesikunta. EU:n käynnistämiä sotilasoperaatioita (ja -harjoituksia) varten EUSK:n jäsenet muodostavat "osallistujien komitean", joka johtaa operaatiota ja päättää rahoitusarvioista ja -järjestelyistä. Siviilikriisinhallintakomitea: Tämä toukokuussa 2000 perustettu komitea vastaa siviilikriisinhallintaan liittyvistä toimenpiteistä ja valmisteluista, joihin osallistuvat esimerkiksi EU:n käyttöön asetetut jäsenvaltioiden poliisivoimat. Sen tarpeista vastaa neuvoston sihteeristö. Eurooppa-neuvosto totesi EU:n poliisivoimien käyttöönotosta, että "neuvoston pääsihteeristön olisi mahdollisimman pian saatava pysyvästi käyttöönsä poliisialan asiantuntemusta". Tätä vaatimusta koskevia kustannusarviota ei ole esitetty. Voidaan myös oikeutetusti kysyä, miten tämä uusi komitea ja poliisivoimia koskeva uusi "yleistavoite" eroavat (Chris Pattenin aloitteen johdosta) komission ehdottamista "nopean toiminnan DT\ doc 11/14 PE

12 joukoista", joita varten vuoden 2001 talousarvioon on varattu 20 miljoonaa euroa (määrärahat on otettu varaukseen odoteltaessa päätöstä oikeusperustasta). Neuvosto vaikuttaa haluttomalta myöntämään komissiolle näitä joukkoja, koska se kehittää itse aktiivisesti omia uusia rakenteitaan. WEU:n elimet ja operaatiot: WEU-sopimuksen umpeutumisen lähestyessä Eurooppaneuvosto teki päätöksiä WEU:n tehtävien sisällyttämisestä EU:n rakenteisiin: Satelliittikeskuksen ja turvallisuusalan tutkimuslaitoksen perustaminen virastojen muodossa (Satelliittikeskus, jonka tehtävänä on johtaa havainnointi- ja viestintäsatelliitteja.) Eurooppa-neuvoston asiakirjassa ei mainita, miten nämä toiminnot rahoitetaan. Ne voitaisiin teoriassa sisällyttää EU:n talousarvioon sen jälkeen kun niiden viraston aseman vahvistava oikeusperusta on hyväksytty, vaikkakin tutkimuslaitos voisi myös saada rahoitusta alaluokasta A30. EU vastaa suoraan Albaniassa tehtävän poliisiviranomaisten teknisen yhteistyön hallinnosta Tämä on jatkoa Albaniassa toimineelle monikansalliselle neuvoa-antavalle poliisiryhmälle, jonka tehtävät on aiemmin annettu WEU:lle. Euroopan unionin "tilannekeskus": Neuvoston sihteeristö jakoi tätä aihetta käsittelevän asiakirjan Eurooppa-neuvoston kokouksessa, mutta asiakirjaa ei julkistettu. Se hyväksytään mahdollisesti myöhemmin. Tämä epäsuora viittaus ei kerro paljoakaan, mutta ilmeisesti sillä tarkoitetaan jonkinlaista sähköistä "valvontakeskusta" tai "konehuonetta", josta johdetaan EU:n reaktioita kansainvälisiin kriiseihin. Nizzassa hyväksyttyyn asiakirjaan sisältyy kuitenkin tämän suuntainen virke, jonka mukaan "pääsihteeri ja korkea edustaja varmistaa niinikään, että neuvoston sihteeristön voimavarat, EU:n tilannekeskus mukaan luettuna, otetaan asianmukaisesti käyttöön". Tämän mukaan alkioasteella oleva "tilannekeskus" on jo olemassa. Asiakirja antaa ymmärtää, että keskusta on vahvistettava. Tämänkaltaiset menot voitaisiin kattaa neuvoston talousarvion YUTP:tä koskevilla budjettikohdilla. e) Eurooppa-neuvostojen kokouspaikkaa koskeva päätös Jäsenvaltiot päättivät Nizzan Eurooppa-neuvostossa (melko hämärissä olosuhteissa) järjestää ainakin yhden huippukokouksen kuuden kuukauden välein. Kun unionissa on 18 jäsenvaltiota, kaikki Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä. On kyseenalaista, edistääkö tämä päätös unionin tuomista lähemmäksi kansalaisiaan. Oli miten oli, huippukokoukset on kuitenkin rahoitettava. Epävirallisten arvioiden mukaan kokousten isännöinnistä aiheutuvat vuotuiset kustannukset voivat olla miljoonaa euroa. Yhteisrahoitetaanko huippukokoukset? Mikä on niiden vaikutus neuvoston talousarvioon? VII. JOHTOPÄÄTÖKSET Neuvoston suoraan hallinnoimat toimeenpanotehtävät herättävät aina huolestumista, koska ne heikentävät talousarvion toteuttamista ja yhteisön politiikkojen täytäntöönpanoa koskevaa komission vastuuta. Lisäksi tämä käytäntö antaa neuvoston sihteeristölle aihetta pyytää lisää henkilöstöä, jotta se selviää uusista velvollisuuksistaan, kuten käy ilmi KTT:stä nro 2/2001. Tässä kohdin on havaittavissa erityinen eturistiriita. Neuvosto ottaa itselleen toimeenpanovaltaa perustamissopimuksen toisen ja kolmannen pilarin täytäntöönpanoa PE /14 DT\ doc

13 varten, jolloin virkamiehen edun mukaista on kasvattaa käytettävissä olevia voimavarojaan, ja toimii samalla budjettivallan käyttäjänä. Neuvosto on kuitenkin vain toinen budjettivallan käyttäjistä: jos herrasmiessopimusta sovelletaan, toinen budjettivallan käyttäjä (parlamentti) jättäytyy puolueettomaksi ja neuvosto voi itse päättää omasta talousarviostaan. Sovittelukokouksessa heinäkuussa 2000 ennen talousarvion ensimmäistä käsittelyä neuvostossa EP:n valtuuskunta ehdotti neuvostolle, että olisi laadittava yhteinen tutkimus Euroopan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta aiheutuvista kustannuksista, sen rahoituksesta ja vaikutuksista rahoitusnäkymien otsakkeeseen 5. Neuvosto hylkäsi tämän ehdotuksen. Nyt voisi olla sopiva hetki esittää tämä pyyntö uudelleen, kun otetaan huomioon Nizzassa sovittujen uudistusten laajuus ja tahti. Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia menoja olisi käsiteltävä avoimesti, ja tätä tarkoitusta varten olisi luotava asianmukaiset budjettirakenteet. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka olisi myös sisällytettävä ad hoc -menettelyyn, ja erityisedustajiin liittyviin menoihin sovellettavia tietovaatimuksia, joista sovittiin heinäkuun 2000 sovittelukokouksessa, olisi sovellettava myös yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Kun noudatetaan komission nyt soveltamaa toimintoperusteisen budjetoinnin lähestymistapaa, täytäntöönpaneviin operaatioihin liittyviä hallintomenoja voidaan tarkentaa erotuksena neuvoston sihteeristön perinteisille "ydintoiminnoille". Jotta varmistetaan, että tämän Euroopan unionin tärkeän toiminta-alueen kehitys ei jatku parlamentin tarkastelun ulkopuolella, ja jotta sisäistetään, että Euroopan yhteinen turvallisuusja puolustuspolitiikka ei kuulu neuvoston sihteeristön perinteisiin "ydintoimintoihin", yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeviin uusiin budjettirakenteisiin ei tulisi soveltaa herrasmiessopimusta, koska ei voi olla perustamissopimuksen hengen mukaista rajoittaa parlamentin valtuuksia harjoittaa demokraattista valvontaa merkittävällä yhteisön politiikan alalla. DT\ doc 13/14 PE

14 Liite I COUNCIL EXPENSES Chapter Name Increase 1999 Increase 2000 Increase 2001 Increase Appropriations Appropriations 1998/1997 Appropriations 1999/1998 Appropriations 2000/1999 Appropriations 2001/ Members of the Institution ,02% ,50% ,88% ,20% 11 Staff in active employment ,30% ,16% ,61% ,39% 12 Various allowances and contributions relating to temination of service ,60% ,25% ,64% ,88% 13 Missions and duty travel ,90% ,97% ,82% ,91% 14 Sociomedical infrastructure ,39% ,88% ,35% ,97% 16 Social welfare ,05% ,57% ,18% ,82% 17 Entertainment and representation expenses ,64% ,80% ,59% ,50% 18 Interinstitutional cooperation ,84% ,18% ,58% ,56% TOTAL CHAPTER ,28% ,32% ,31% ,65% Investments in immovable property, rental of buildings and associated costs ,48% ,58% ,93% ,88% Movable property and associated costs ,18% ,38% ,85% ,02% Current administrative expenditure ,22% ,10% ,12% ,24% Postal charges and telecomunications ,59% ,97% ,32% ,00% Expenditure on formal and other meetings ,32% ,72% ,61% ,16% Expenditure on consultations, studies and surveys ,00% ,67% ,00% ,00% Expenditure on publishing and information ,87% ,01% ,55% ,82% Subsidies and financial contributions ,00% ,29% ,00% ,00% Contract concerning the new building p.m. p.m. p.m. TOTAL CHAPTER ,48% ,17% ,67% ,14% 100 Provisional appropriations p.m. p.m p.m. 101 Contingency reserve p.m. p.m. p.m. p.m GRAND TOTAL ,00% ,14% ,29% ,58% DT\ doc PE

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujen tulevasta rahoituksesta (2002/2083(INI)) ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan,

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujen tulevasta rahoituksesta (2002/2083(INI)) ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan, P5_TA-PROV(2002)0605 Eurooppa-koulujen rahoitus Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujen tulevasta rahoituksesta (2002/2083(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

Puheenjohtajan Päätelmät Santa Maria da Feiran Rurooppa-Neuvosto19. Ja 20. Kesäkuuta 2000

Puheenjohtajan Päätelmät Santa Maria da Feiran Rurooppa-Neuvosto19. Ja 20. Kesäkuuta 2000 conseil/00/2000 Puheenjohtajan Päätelmät Santa Maria da Feiran Rurooppa-Neuvosto19. Ja 20. Kesäkuuta 2000 1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Santa Maria da Feirassa 19. ja 20. kesäkuuta 2000. Kokouksen aluksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 8. tammikuuta 2004 KERTOMUSLUONNOS PUHEMIEHISTÖLLE entisten jäsenten yhdistyksen vuosikertomuksesta ja tarkastetuista tileistä vuodelta 2002

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 EUROPANPARLAMENTI PV 6/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta Bryssel SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 2. Keskustelu Louise Weiss -rakennuksessa suoritetun

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD ,3 Bryssel, 1. maaliskuuta 2000.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ YXRWLVHQ KLVWRULDQVD NDXDVNDQWRLVLPPDQ XXGLVWXVVWUDWHJLDQ 7lPl \NVLW\LVNRKWDLQHQ VWUDWHJLD MXONDLVWDDQ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 19.11.2003 KOM(2003) 705 lopullinen 2003/0280 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT 1. Euroopan

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA PE-5/QUEST/PV/2003-14 EUROOPAN PARLAMENTTI KVESTORIT PÖYTÄKIRJA 17. joulukuuta 2003 klo 15.00 pidetystä kokouksesta Kokoussali N 3.5 Louise Weiss -rakennus Strasbourg SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 345 44. vuosikerta 6. joulukuuta 2001 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0804(CNS) 7.4.2008 * MIETINTÖLUONNOS Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 27. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta BUDG(2014)1104_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Tiistai 4. marraskuuta 2014 klo 9.00 12.00 ja 12.00 12.30 (koordinaattoreiden kokous) Bryssel Kokoushuone: Paul-Henri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot