EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta maaliskuuta 2001 Talousarvio "Muut pääluokat" TYÖASIAKIRJA Nro 2 Neuvoston talousarvio (Pääluokka II) Budjettivaliokunta Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg Joan Colom i Naval DT\ doc PE

2 I. JOHDANTO Perustamissopimuksen 274 artiklassa komissiolle asetetaan yksinomainen vastuu talousarvion toteuttamisesta, minkä vuoksi komission tulee olla ainut toimielin, jolla on toimintamenoja (varainhoitoasetuksen 19 artikla). Kahtena budjettivallan käyttäjänä parlamentti ja neuvosto sopivat vuonna 1970 tehdyllä herrasmiessopimuksella olla tekemättä tarkistuksia toistensa talousarvioon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parlamentin tulee pidättäytyä tutkimasta tarkasti, miten talousarvion eri pääluokat kehittyvät, neuvoston pääluokka II mukaan luettuna, etenkin kun rahoitusnäkymien otsakkeen 5 ("Hallintomenot") marginaaliin kohdistuu yhä suurempia paineita. Neuvosto tarkasteli talousarvion parlamenttia koskevaa pääluokkaa I erittäin kiinnostuneena vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana. Parlamenttia pyydettiinkin antamaan julistus, jonka mukaan pääluokka I saisi olla enintään 20 prosenttia rahoitusnäkymien otsakkeesta 5 ("Hallintomenot"). Neuvosto puolestaan ei ole valmis sitoutumaan siihen, että se pysyttelisi otsaketta 5 koskevan enimmäismäärän rajoissa, koska tämä voisi selvästi rajoittaa toista ja kolmatta pilaria koskevan kehityksen mahdollisesti aiheuttamaa talousarvion kasvua. Itse asiassa toisen ja kolmannen pilarin kehityksellä voi olla huomattavia vaikutuksia talousarvioon ja toimielimiin ja se voi herättää joukon kysymyksiä, joita esittelijä haluaa käsitellä tässä asiakirjassa. II. HERRASMIESSOPIMUS Neuvoston 22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kirjatussa päätöslauselmassa todetaan seuraavaa: "Neuvosto ei tee tarkistuksia Euroopan parlamentin menoarvioon. Tätä sitoumusta noudatetaan vain silloin, kun menoarvio ei ole ristiriidassa yhteisön määräysten kanssa, ja erityisesti henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen sekä toimielinten kotipaikkoja koskevien määräysten kanssa." Niin sanottu herrasmiessopimus on toiminut perustana käyttäytymissäännöille, jotka ovat auttaneet välttämään tarpeetonta kitkaa kahden budjettivallan käyttäjän välillä 1. Kun kuitenkin otetaan huomioon menojen jaottelu pakollisiin ja ei-pakollisiin menoihin, joista viimeksi mainittuihin parlamentilla on lopullinen sananvalta, ja että "muihin pääluokkiin" sisältyvät menot ovat ei-pakollisia, on ilmeistä, että herrasmiessopimuksesta hyötyy eniten neuvosto, kun taas parlamentin toimivaltaa rajoitetaan. Tästä huolimatta parlamentti on aina noudattanut tätä sopimusta, koska se edistää talousarviomenettelyn sujuvuutta. Sopimus ei kuitenkaan tarjoa neuvostolle avointa shekkiä, mikä on erityisesti pantava merkille, kun otetaan huomioon toisen ja kolmannen pilarin kehitys, koska se voi heikentää parlamentin valtuuksia harjoittaa demokraattista valvontaa. Herrasmiessopimus suunniteltiin sovellettavaksi vain hallintomenoihin. Yhteistyön oikeus- ja sisäasioissa (YOS), yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehityksen myötä neuvosto on ryhtynyt laajentamaan valtuuksiaan täytäntöönpanovaltaan, mikä herättää kysymyksen siitä, onko neuvoston luonne 1 Parlamentti on itse asiassa suostunut osallistumaan periaatteessa yksipuoliseen neuvoston hankkeeseen. PE /14 DT\ doc

3 toimielimenä muuttunut. Voidaanko kaikkia toiseen ja kolmanteen pilariin liittyviä menoja pitää luonteeltaan ja tavoitteiltaan puhtaasti hallinnollisina? Voidaanko osan kyseisistä määrärahoista katsoa olevan uuden tyyppisiä menoja, joita ei ollut olemassa herrasmiessopimusta muotoiltaessa? Voiko tämä kehitys vaikuttaa herrasmiessopimuksen soveltamisen pitävyyteen? Parlamentti joutui käsittelemään tätä kysymystä jo korjaavan ja täydentävän talousarvion (KTT) nro 2/ kohdalla. Tällöin neuvosto oli pyytänyt vuoden 1994 talousarviossaan 6,9 miljoonaa ecua joitakin lisätarpeita varten (muutto Justus Lipsius -rakennukseen, yhteisen tulkkaus- ja konferenssipalvelun aiheuttamat tulkkauskulut ja henkilöstötaulukkoon liittyvät toimet). Parlamentti pani kuitenkin merkille vuoden 1994 talousarvion toteuttamisen osalta, että neuvosto oli käyttänyt ecua omasta hallintobudjetistaan Mostarin kaupunginhallinnon tukemiseen, mikä on selkeästi toimeenpaneva tehtävä (päätös 94/308/YUTP) 2. Näin ollen parlamentti päätti ensimmäisessä käsittelyssään tekemällä tarkistuksella 3 vähentää neuvoston määrärahoja KTT:n nro 2/1994 yhteydessä samalla määrällä. Tässä kohdin on tärkeää muistaa, että myös neuvoston puheenjohtaja oli parlamentin tavoin huolestunut hallinto- ja toimintamenojen epäselvästä jaosta ja korosti, että Mostarista ei saa tulla ennakkotapausta. Tässä suhteessa parlamentti on osoittanut suurempaa pidättyväisyyttä. Puheenjohtajakokous on kerran päättänyt tarjota rahoitustukea Bosnian parlamentin uudelleenrakentamista varten, mutta pidättäytyi myöntämästä sitä saatuaan oikeudellisia neuvoja, joiden mukaan ainoastaan komissio voi ryhtyä tällaisiin toimiin ja vain pitävän oikeusperustan pohjalta. III. RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEEN 5 NYKYTILANNE Rahoitusnäkymien otsakkeen 5 ("Hallintomenot") enimmäismääräksi vuoden 2001 talousarviossa on asetettu 4,939 miljardia euroa. Nykyinen enimmäismäärän mukainen marginaali on 34,7 miljoonaa euroa. KTT:tä nro 2/2001 varten on etukäteen riittävä marginaali. Onko liikkumavaraa kuitenkaan riittävästi vuoden 2001 aikana ilmeneviä muita tarpeita varten? Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2001 talousarvion tilanne. Taulukko 1: Otsakkeen 5 tilanne vuonna 2001 Euroopan parlamentti Pääluokka Neuvosto Pääluokka Komissio Pääluokka Tuomioistuin Pääluokka Tilintarkastustuomioistuin Pääluokka Talous- ja sosiaalikomitea Pääluokka Alueiden komitea Pääluokka Oikeusasiamies Pääluokka EYVL C 323, , s EYVL L 134, , s.1 3 Esittelijä Pieter Dankert (PSE/NL). DT\ doc 3/14 PE

4 Hallinto yhteensä Rahoitusnäkymien enimmäismäärä Jäljellejäävä marginaali IV. RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEEN 5 TULEVA TILANNE Tärkein kysymys on kuitenkin tilanne vuoden 2002 jälkeen. Kun otetaan huomioon esimerkiksi KTT:n nro 2/2001 todennäköiset vaikutukset, komission uudistuspaketti ja äskettäinen henkilöstöresurssipaketti, eläkkeet ja muiden pääluokkien lisätarpeet, marginaali on vaarallisen lähellä enimmäismäärää erityisesti vuonna 2003, jonka komissio odottaa olevan Berlaymont-rakennuksen korjaustöiden eniten määrärahoja vievä vuosi. Jos muita vaatimuksia vielä ilmenee, otsakkeeseen 5 ei jää lainkaan liikkumavaraa. Taulukko 2: Otsakkeen 5 menojen arvioitu kehitys [ Miljoonaa euroa - nykyhinnat pyöristetty 5 miljoonaan euroon kaikissa ennusteissa] OTSAKE ENIMMÄISMÄÄRÄ (tekn. muk. jälkeen) Mukaan lukien eläkkeiden osuus kyseisessä järjestelmässä, miljoonan euron rajoissa vuoden 1999 hinnoin - ELÄKKEET (kaikki toimielimet) KOMISSIO (eläkkeet pois lukien) Mukaan lukien erityisryhmän tiedonanto: Oikaisukirjelmä 1/2001 lisämäärärahapyyntö v MUUT TOIMIELIMET Mukaan lukien neuvoston KTT nro 02/2001 YHTEENSÄ MARGINAALI * Päivitettävä kun kaikkien toimielinten tarkastetut rahoitussuunnitelmat ovat käytettävissä; ei vaikuta ATE 2002:een eikä otettu huomioon uudistuksen mahdollisia vaikutuksia Edellä olevassa taulukossa on esitetty jo yksilöityihin lisätarpeisiin perustuvia hyvin suuntaaantavia lukuja, mutta joistakin vaatimuksista ei ole mahdollista vielä esittää tarkkoja määriä. On jo kuitenkin ilmeistä, että otsakkeen 5 ("Hallintomenot") nykyinen enimmäismäärä ei sisällä liikkumavaraa lisätarpeita varten ilman sen tarkistamista. Tässä yhteydessä on tarkasteltava KTT:tä nro 2/2001 (ja neuvoston mahdollista laajenemista edelleen). Edellä taulukossa 2 huomioon otettuja tarpeita ovat esimerkiksi seuraavat: a) KTT nro 2/2001 edellyttää neuvoston talousarvion (pääluokka II) kasvattamista 9,8 miljoonalla uusia sotilasviranomaisia varten. b) Oikaisukirjelmän nro 1/2001 vaikutukset, jotka jakautuvat seuraavassa esitetyllä tavalla (toimintojen ja henkilöresurssien vastaavuus, teknisen avun toimistojen lakkauttaminen, valtuuskuntia koskevat uudistukset): PE /14 DT\ doc

5 Taulukko 3: Oikaisukirjelmän nro 1/2001 vaikutukset Nykyiset hinnat tointa (360 päätoimipaikoilla, valtuuskunnissa) + koulutus Valtuuskunnat BA-budjettikohdat Yhteensä c) Oikaisukirjelmän nro 1/2001 toinen osa ja henkilöstöresurssipaketti: Vuodelle 2001 myönnettyjen määrärahojen lisäksi oikaisukirjelmän nro 1/2001 myötä käynnistettyjen uudistustoimien toisen osan (317 tointa vuonna 2002) vaikutukset ovat todennäköisesti noin 35 miljoonaa euroa. Sekä toinen osa että sen jälkeen äskettäin hyväksytty urakehitystä koskeva komission paketti (urarakenne, koulutus, sosiaalipolitiikka, varhaiseläkejärjestelmä, ylennykset, ammatilliset standardit jne.) sisältyvät myös taulukkoon 2. Henkilöstöresurssipaketin vaikutukset talousarvioon ovat todennäköisesti seuraavat: Taulukko 4: Komission henkilöstöresurssipaketin todennäköiset vaikutukset ,0 25,4 21,1 15,1 6,1 Otsakkeen 5 menojen kehitystä kuvaavaan taulukkoon 2 ei ole sisällytetty muita vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi seuraavia aloja: d) Muut toimielimet: Kaikki toimielimet todennäköisesti pyytävät uusia toimia valmistauduttaessa laajentumiseen sekä määrärahoja rakennuksia koskevia menoja varten. e) Eurooppa-koulut: Eurooppa-kouluissa yhdeksän vuoden ajan opettaneille opettajille maksettavien lähtökorvausten poikkeuksellisen maksamisen päättyminen aiheuttaa noin 15 miljoonan euron vuotuiset menot vuonna 2002 ja sitä seuraavina vuosina. f) Nizzan sopimuksen seuraukset: Nizzan sopimuksella luotujen uusien rakenteiden ja elinten vaikutuksia ei voida vielä arvioida. Osa niistä toteutetaan ilmeisesti lyhyellä aikavälillä (Eurojust), minkä vuoksi jo vuoden 2002 talousarvioon täytyy sisällyttää uusia menoja. Nizzan sopimuksessa esitetään toimielinten rakenne tulevaisuudessa laajentumisen jälkeen (EP, Alueiden komitea, Talous- ja sosiaalikomitea), mikä edellyttää, että nykyisten rahoitusnäkymien voimassaoloaikana on odotettavissa uusia kuluja. g) Varhaiseläkejärjestelmä: Järjestelmä on osa uudistuspakettia ja sillä ei odoteta olevan vaikutuksia talousarvioon, jos se hyväksytään komission ehdottamassa muodossa. Tämä vahvistetaan vasta sitten kun lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjät ovat tehneet päätöksensä. Tässä yhteydessä on kuitenkin luultavaa, että neuvosto jatkaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan/euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä, joihin liittyviä menoja ei Berliinissä ennakoitu sisältyviksi otsakkeeseen 5. Tämä suunnitelma edellyttää rahoitusnäkymien otsakkeen 5 nykyisen enimmäismäärän tarkistamista. DT\ doc 5/14 PE

6 V. NEUVOSTON TALOUSARVIO (PÄÄLUOKKA II) Neuvoston vuoden 2001 talousarvio on yhteensä euroa, joka vastaa 7,5 prosenttia rahoitusnäkymien otsakkeen 5 kokonaismenoista ("Hallintomenot"). Seuraavan taulukon perusteella näyttäisi, että neuvoston kokonaisosuus otsakkeesta 5 on säilynyt vakaana: ,0 7,4 % 320,3 7,5 % 320,3 7,4 % 336,7 7,5 % 354,5 7,5 % 367,2 7,5 % Tarvitaan eriytetympi analyysi, jos halutaan selvittää, miten neuvosto on onnistunut täyttämään toisen ja kolmannen pilarin kehityksestä aiheutuneita lisätarpeita pysytellen kuitenkin saman liikkumavaran sisällä. Liitteen 1 taulukko kuvaa neuvoston talousarvion kaikkien lukujen kehitystä vuosina Esimerkiksi Schengenin sihteeristön luominen, erityislähettiläistä aiheutuvat menot ja YUTP:n kehittyminen edelleen ovat aiheuttaneet lisäyksiä lukuun 11 ("Palveluksessa oleva henkilöstö"), lukuun 13 ("Työmatkat"), lukuun 17 ("Edustuskulut"), lukuun 20 ("Investoinnit kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut") ja lukuun 25 ("Kokouskulut"). Samaan aikaan muita alueita koskevat menot ovat pienentyneet esimerkiksi luvussa 14 ("Sosiaaliset ja lääketieteelliset perusrakenteet"), luvussa 16 ("Sosiaalipalvelut"), luvussa 24 ("Postimaksujen suorittaminen ja televiestintä"), luvussa 27 ("Julkaisu- ja tiedotusmenot") ja luvussa 28 ("Tuki- ja osallistumismaksut"). Neuvoston talousarvion liikkumavaraa ovat myös lisänneet henkilöstötaulukkoa koskevat toimet ja sen kiinteistöpolitiikan edullinen tilanne, mitä selvitetään seuraavassa. Neuvoston henkilöstömäärä on kasvanut 7,47 prosentilla (kumulatiivisesti) vuosien 1995 ja 2000 talousarvioiden välillä. Se on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin parlamentin henkilöstömäärä (0,87 %), kuten käy ilmi seuraavasta taulukosta. Parlamentti päätti vastata Amsterdamin sopimuksen asettamaan haasteeseen henkilöstömääränsä nollakasvulla, mutta neuvosto ilmeisesti päätti noudattaa lievempää lähestymistapaa. Suuntaus kääntyi kuitenkin vuoden 2001 talousarviossa. Parlamentti äänesti henkilöstön lisäämisestä viiden vuoden nollakasvun jälkeen, kun taas neuvosto valitsi ennalta toimien muuttamisen. Jos KTT nro 2/2001 hyväksytään, sillä luodaan neuvoston henkilöstötaulukkoon 51 uutta tointa Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä varten. Vuosi KTT Neuvosto EP Ei ole yllättävää, että neuvosto turvautui toimien muuttamiseen vuoden 2001 talousarviossa, koska sillä on suhteellisen suuri määrä ylempien palkkaluokkien virkamiehiä, mikä antaa aihetta rationalisointitoimille (katso neuvoston henkilöstötaulukon liite 2). Hallinnon johdossa on kaksi taulukon ulkopuolista tointa, joista toinen on korkea edustaja ja pääsihteeri ja toinen apulaispääsihteeri. A1-toimia (pääjohtaja) on 12 ja A2-toimia (johtaja) on 29 1 (kun otetaan 1 Vertailukohtana mainittakoon, että parlamentilla on yhdeksän A1-tointa ja 23 pysyvää A2-tointa sekä 11 poliittisten ryhmien väliaikaista A2-tointa. Yhteensä henkilöstötaulukossa on tointa. PE /14 DT\ doc

7 huomioon KTT nro 2/2001, A2-toimien määräksi tulee 31). Neuvosto ilmeisestikin havaitsi itse, että sen organisaatiokaaviossa oli liian monta korkea-arvoista virkamiestä toimielimen kokoon nähden, joten vuoden 2001 talousarviossa muutettiin kaksi A1-tointa (ja 16 D2-tointa) yhdeksi A3-toimeksi, kahdeksi A4-toimeksi, yhdeksi (väliaikaiseksi) A5-toimeksi ja kahdeksaksi A7-toimeksi tehokkuuden lisäämiseksi. Yleisesti ottaen neuvosto noudattaa edelleen melko anteliasta henkilöstöpolitiikkaa. Rekrytointi ura-alueella A alkaa palkkaluokasta A7 ja LA7, eli korkeammalta kuin parlamentissa ja komissiossa, joissa rekrytointi voi alkaa palkkaluokasta A8. Tämä seikka yhdistettynä suhteellisen suureen vanhempien virkamiesten määrään aiheuttaa suuremmat henkilöstökustannukset henkeä kohden. Lukuun 11 ("Palveluksessa oleva henkilöstö") sisältyvät vuoden 2001 talousarvion määrärahat ovat euroa, joka vastaa euron keskimääräisiä kustannuksia henkeä kohden vuodessa (ilman yleiskustannuksia). Euroopan unionin erityisedustajien palkat sisältyvät kohtaan 1113 ("Erityisneuvonantajat ja muut neuvoston palkkaamat henkilöt"), kahden budjettivallan käyttäjän välisen sovittelulla 20. heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kun tarkastellaan KTT:tä nro 2/2001, käy myös ilmi, että pyydetyt toimet ovat useimmiten vastaavien ura-alueiden ylemmissä palkkaluokissa, mitä neuvosto perustelee entistä suuremmalla erikoistumisella ja turvallisuusvaatimuksilla. Neuvoston varsin mukava tilanne käy ilmi käsiteltäessä yhteisön kiinteistöjen rahoittamisen haastetta. Lienee tarpeetonta todeta, että kiinteään omaisuuteen liittyvät menot ovat yksi tärkeimmistä hallintobudjettien menoluokista (toiseksi suurin menoerä henkilöstön jälkeen), mitä tuleva laajentuminen korostaa entisestään. Neuvoston tärkein rakennus Justus Lipsius (investointikustannukset olivat 339,5 miljoonaa euroa) rahoitettiin vuosien talousarvioista. Tätä tarkoitusta varten luotiin erityinen budjettirakenne: kohta 297 ("Neuvoston ja Belgian sopimus uuden rakennuksen rakentamisesta neuvostolle ja sen yksiköille Brysselissä"). Rakennus siirrettiin yhteisön haltuun vuonna 1995 ja Belgian hallitus luovutti tontin neuvoston käyttöön menoitta. Näin ollen kiinteistöjen hankinta ei ole kuormittanut neuvoston talousarviota vuoden 1995 jälkeen, mikä on tarjonnut lisäliikkumavaraa muita menoja varten. Muut toimielimet, ja niiden joukossa parlamentti, ovat edelleen rahoittamassa kiinteistöjen hankintaa. Valtiot päättivät Edinburghin huippukokouksessa parlamentin kolmesta toimipaikasta. Päätöksen mukaan kiinteistöt Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa on rahoitettava pääluokassa I (parlamentin pääluokka talousarviossa). Vaikka kiinteistöjen rahoittaminen kolmessa toimipaikassa vaikuttaa talousarvioon erittäin merkittävästi (noin 20 prosenttia parlamentin talousarviosta), parlamentti on onnistunut säilyttämään osuutensa otsakkeesta 5 ("Hallintomenot") vakaana. Kuten todettu, samaan on pystynyt myös neuvosto, mutta ilman kiinteistöjen hankintaan liittyviä rahoitustarpeita. Näin ollen on varsin ironista, että neuvosto pyysi parlamenttia vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana rajoittamaan talousarviotaan 20 prosenttiin rahoitusnäkymien otsakkeesta 5 ("Hallintomenot"), koska se oli huolestunut parlamentin kiinteistökantaa koskevien rahoitustarpeiden mahdollisesta kasvusta. Nizzassa tehdyt päätökset lisäsivät tätä vaikutelmaa, koska jäsenvaltiot päättivät nostaa parlamentin jäsenten enimmäismääräksi 732 jäsentä, mikä on otettava vastaan asianmukaisesti ja jonka parlamentin pitää rahoittaa omassa talousarvion pääluokassaan. Justus Lipsiuksen lisäksi neuvosto vuokraa Cortenberg-rakennusta Brysselissä (3,1 miljoonalla eurolla vuodessa) yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan/euroopan yhteisen DT\ doc 7/14 PE

8 turvallisuus- ja puolustuspolitiikan palveluita varten. Neuvostolla on kiinteistöjä myös Luxemburgissa ja kaksi ulkoista toimistoa New Yorkissa ja Genevessä, jotka ovat niinikään kaikki vuokrakiinteistöjä. Neuvosto pitää myös hallussaan 300 neliömetriä parlamentin tiloja Strasbourgissa, joista se ei maksa vuokraa. Neuvoston vuoden 2001 talousarvion budjettikohdan 200 ("Vuokrat") kokonaismäärärahat ovat 7,9 miljoonaa euroa. Laajentumisen aiheuttamia todennäköisiä tarpeita koskevia lukuja ei ole vielä käytettävissä. Voidaan kuitenkin todeta, että Justus Lipsiusta ei suunniteltu kattamaan tulevan laajentumisen tarpeita, ja on selvää, että neuvosto tarvitsee lisää toimistotilaa. VI. TOISESSA JA KOLMANNESSA PILARISSA TAPAHTUNUT KEHITYS Kuten jo mainittu, talousarvioon sisältyvässä neuvoston pääluokassa on toistaiseksi ollut riittävästi liikkumavaraa toisessa ja kolmannessa pilarissa tapahtuneen kehityksen vaikutusten huomioon ottamiseksi kasvattamatta sen osuutta rahoitusnäkymien otsakkeeseen 5. a) Schengenin sihteeristö Amsterdamin sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa edellytetään Schengenin sihteeristön sulauttamista neuvoston sihteeristöön. Pöytäkirjassa ei mainita tarkemmin, sulautetaanko myös itse virkamiesten tehtävät. Neuvoston pääsihteeri kannatti alun perin avoimeen kilpailuun perustuvaa riittävän avointa menettelyä. Ilmoitusten mukaan myös neuvoston oikeudellinen yksikkö kannatti tätä vaihtoehtoa. Schengenin sihteeristön noin 60 virkamiehen sulauttaminen neuvoston henkilöstötaulukkoon vuonna 1999 toteutui kuitenkin varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jäsenvaltioiden painostuksesta entinen Schengenin sihteeristö päätettiin (neuvoston pikapäätöksellä) sulauttaa yhteisöjen virkamieskuntaan ilman avointa kilpailua ja ilman komission ehdotusta. Ensimmäisen asteen tuomioistuimessa on parhaillaan vireillä oikeudenkäynti sen määrittämiseksi, oliko tämä toimenpide yhteisön lainsäädännön mukainen. b) Yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisten sihteeristö Kansallisen ja Euroopan tason tietosuojan valvontaviranomaisten perustamista edellytetään 26. heinäkuuta 1995 tehdyssä Europol-yleissopimuksessa, 19. kesäkuuta 1990 tehdyssä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimuksessa ja 26. heinäkuuta 1995 tehdyssä tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevassa yleissopimuksessa. Neuvosto on ehdottanut, että näille kolmelle viranomaiselle perustettaisiin yhteinen sihteeristö, joka olisi "tiiviissä yhteydessä neuvoston pääsihteeristöön". Parlamentin kannan mukaan olisi perustettava yhteinen tietosuojan valvontaviranomainen, jolla olisi yhteinen sihteeristö, joka olisi oikeushenkilö ja jolla olisi oma talousarvio, viranomaisen riippumattomuuden takaamiseksi. 1 Talousarvion rakenteen osalta parlamentti katsoo, että olisi perustettava pääluokka VIII C yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisia varten, kun taas pääluokka VIII A tulisi säilyttää oikeusasiamiehen talousarviona ja pääluokasta VIII B tulisi Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvio. Nähtäväksi jää, 1 Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyllä yleissopimuksella (Europol-yleissopimuksen), tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevalla yleissopimuksella sekä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella (Schengenin yleissopimus) perustettujen yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisten sihteeristön perustamisesta, A5-0225/2000, PE PE /14 DT\ doc

9 haluaako neuvosto taata näiden viranomaisten riippumattomuuden perustamalla niille omat talousarvion pääluokat. c) Euroopan unionin eritysedustajat Erikoislähettiläiden sisällyttäminen neuvoston vuoden 2001 talousarvioon korosti neuvoston laajentumista toimeenpaneviin tehtäviin ja epäselvyyttä, joka edelleen vallitsee hallinnollisten menojen ja toimintamenojen suhteen. Toimielinten välisen sopimuksen 39 kohdassa määrätään, että kaikki erikoislähettiläisiin liittyvät menot kirjataan komission talousarvion alaluokkaan B8 ("Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka"). Toisin sanoen toimielimet sopivat, että kaikki erityislähettiläisiin liittyvät menot ovat toimintamenoja. Vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana neuvosto kuitenkin päätti arvioissaan sisällyttää erikoislähettiläisiin liittyvät "hallintomenot" kohtaan 1113 ("Erityisneuvonantajat ja muut neuvoston palkkaamat henkilöt"). Parlamentti vastusti tätä, koska sen mielestä neuvosto toimi toimielinten välisen sopimuksen 39 kohdan vastaisesti sekä varainhoitoasetuksen 19 artiklan vastaisesti, jossa säädetään, että komissio on ainut toimielin, jolla on toimintamenoja. Lisäksi huomautettiin, että tämä toimenpide voisi heikentää nykyistä toimielinten välistä tasapainoa. Sovittelukokouksessa 20. heinäkuuta 2000 budjettivallan käyttäjät sopivat, että YUTP:tä koskevat toimintamenot kirjataan edelleen komission talousarvioon (B8), mutta puhtaasti hallinnolliset menot, kuten palkat ja lisät, tulisi kirjata talousarvion pääluokkaan II (neuvosto). Samoin sovittiin, että neuvosto toimittaa parlamentille kutakin erikoislähettilästä koskevat rahoitusselvitykset. Varainhoitovuonna 2001 Hombachia koskevan rahoitusselvityksen yhteismäärä on euroa, Ajelloa koskeva yhteismäärä 1,4 miljoonaa euroa ja Moratinosia koskeva yhteismäärä 1,4 miljoonaa euroa. 1 d) Nizzan päätelmät Euroopan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Eurooppa-neuvoston kokoukset Kölnissä, Helsingissä, Feirassa ja viimeksi Nizzassa ovat asteittain kehitelleet ajatusta siitä, että EU:lla tulisi olla autonomiset sotilaalliset valmiudet Petersbergin tehtävien toteuttamiseksi. Tämä kehitys sisältää kaksi käytännön seikkaa, joilla voi olla vaikutuksia talousarvioon: i) näiden valmiuksien hallintaa ja päätöksentekoa varten tarvittavien pysyvien rakenteiden luominen ii) sotilaallisten joukkojen (ja poliisijoukkojen) asettaminen EU:n käytettäviksi ja mahdolliset operaatiot, joihin ne voisivat olla osallisina. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa erotetaan selkeästi hallinto- ja toimintamenot (28 artikla): "Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä määräyksistä toimielimille aiheutuvat hallintomenot otetaan menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon." Näin ollen kohdassa i) luotuihin rakenteisiin liittyvät menot voidaan sisällyttää talousarvioon. Itse joukkoja ja niiden operaatioita koskevan kohdan ii) osalta sopimuksessa määrätään seuraavaa: 1 Näihin määriin sisältyvät erikoislähettilään palkka (joka vastaa A 1/4 -virkamiehen palkkaa), päätoimipaikalla työskentelevän henkilöstön palkat (lähetetyn henkilöstön palkoista vastaavat jäsenvaltiot virkamiehen alkuperämaan mukaan), päivärahat, matkakorvaukset sekä televiestintä- ja edustuskulut. DT\ doc 9/14 PE

10 Kyseisten määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat toimintamenot otetaan myös menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon, lukuun ottamatta sellaisista toimista johtuvia menoja, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, sekä tapauksia, joista neuvosto yksimielisesti päättää toisin. Jos menoja ei oteta menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon, jäsenvaltiot vastaavat niistä bruttokansantulon mukaan määräytyvän asteikon mukaisesti, jollei neuvosto yksimielisesti päätä toisin. Ne jäsenvaltiot, joiden edustaja on antanut neuvostossa virallisen lausuman 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, eivät ole velvollisia osallistumaan sellaisten menojen rahoitukseen, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.. 1 Näin ollen kun osana Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa suunnitellut valmiudet ovat käytettävissä noin vuonna 2003, sotilaallisista joukoista aiheutuvat kustannukset palkat mukaan luettuna voidaan teoriassa sisällyttää EU:n talousarvioon. Jäsenvaltiot kuitenkin luultavasti hylkäävät tämän vaihtoehdon, koska ne mieluummin säilyttävät omien asevoimiensa hallinnan, joista useimmat ovat sitoutuneet Natoon samoin kuin EU:hun. Nizzan Eurooppa-neuvostossa hyväksytyssä Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevassa asiakirjassa todetaan erittäin selkeästi, että uusien "nopean toiminnan joukkojen" perustaminen " ei merkitse eurooppalaisen armeijan perustamista. Jäsenvaltiot tekevät suvereenisti päätökset, joilla kansallisia voimavaroja osoitetaan tällaisten operaatioiden käyttöön." Sotilaalliset voimat ja poliisivoimat Kun on kyse EU:n sotilaallisten voimavarojen kehittämisestä (johon viitattiin lehdistössä "nopean toiminnan joukkoina"), Helsingin Eurooppa-neuvosto kehotti asettamaan joukkojen vahvuutta koskevan "yleistavoitteen". Yleistavoite määriteltiin myöhemmin kyvyksi saattaa toimintavalmiuteen sotilasta 60 päivässä ainakin yhden vuoden ajaksi. Äskettäin (20. marraskuuta) järjestettiin "sitoumuskonferenssi", jossa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan sitoumus sotilaallisten voimien käyttöön annettavien joukkojen määrästä. Naton EU:n ulkopuolisia kumppaneita ja ehdokasvaltioita pyydettiin myös osallistumaan. Näistä EU:n sotilaallisiin voimiin kuuluvista osallistujamaiden kansallisista sotilasjoukoista päätetään täysin vapaaehtoisesti ja omin kustannuksin, kuten edellä on selitetty. Siviilikriisinhallintaan on annettu vastaavat poliisivoimia koskevat sitoumukset, joiden tavoitteena on luoda 5000 poliisin voimat, joista 1000 saatettaisiin toimintavalmiuteen 30 päivässä. Näiden voimien asema talousarviossa ei ole yhtä selkeä. Jos "sotilaallisia tai puolustuksellisia seuraamuksia" ei ole, poliisivoimien operaatioiden kustannukset voidaan liittää EU:n talousarvioon. Kuten edellä on mainittu, Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa jo sallitaan näistä voimista aiheutuvien hallinnollisten kustannusten, palkat mukaan luettuina, sisällyttäminen EU:n talousarvioon. Tätä koskee sama varaus, jonka mukaan jäsenvaltiot todennäköisesti mieluummin säilyttäisivät omien poliisivoimiensa suvereenin valvonnan ja näin ollen myös vastaisivat niiden palkoista. Niiden pidättyväisyyttä voisi kuitenkin vähentää poliisien palkkakustannusten sisällyttäminen talousarvioon osana EU:n operaatiota, mikä itse asiassa on jo toteutunutkin nykyisen YUTP:n puitteissa. 1 Tämä viittaa jäsenvaltioihin, jotka ovat päättäneet pidättäytyä osallistumasta sotilaallisiin operaatioihin. PE /14 DT\ doc

11 Uudet hallinnolliset rakenteet Kölnin, Helsingin, Feiran ja Nizzan Eurooppa-neuvostot ovat myös asteittain ottaneet käyttöön joukon pysyviä hallinnollisia sekä poliittisia että sotilaallisia rakenteita uuden Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hallintaa ja valvontaa varten. Nizzassa hyväksytyssä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevassa asiakirjassa sovitaan lopullisesti erityisesti uusia sotilaallisia elimiä koskevista yksityiskohdista. Kaikki nämä uudet elimet sisältyvät neuvoston rakenteisiin, minkä vuoksi ne vaikuttavat neuvoston talousarvioon. Tämä voi aiheuttaa uusia henkilöstömenoja näiden elinten sihteeristöjä sekä infrastruktuuria varten, kuten KTT nro 2/2001 osoittaa. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PKT): Tämä elin vastaa muiden uusien elinten poliittisesta johtamisesta ja koordinoinnista. Javier Solana toimii PKT:n puheenjohtajana, ja sen tarpeista vastaa neuvoston sihteeristö. EU:n sotilasesikunta (EUSE): Tämä elin on käytännössä EU:n erityinen sotilasasioiden sihteeristö. Nizzassa hyväksytyn asiakirjan mukaan EU:n sotilasesikunta on "neuvoston pääsihteeristön osasto, joka toimii suoraan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa ja jonka henkilöstö koostuu jäsenvaltioista lähetetyistä työntekijöistä, jotka toimivat kansainvälisissä tehtävissä neuvostossa vahvistettavan perussäännön mukaisesti". Jo vuoden 2000 talousarviossa neuvosto hankki lisämäärärahoja tämän henkilöstön lisäämiseksi sihteeristöön, ja vaikka ne koskivat etupäässä komennuksella olevia sotilaita, määrärahoihin sisältyi myös liitännäiskustannuksia toimistotarvikkeita ja televiestintää varten. Neuvosto saattaa harkita Schengenin tyyppistä järjestelyä tämän henkilöstön sisällyttämiseksi henkilöstötaulukkoonsa (katso kohta a). EUSE:n (ja seuraavassa kohdassa käsiteltävän EUSK:n) osalta Euroopan neuvosto toteaa hyväksymässään asiakirjassa lakonisesti, että "näiden elinten ja erityisesti sotilasesikunnan toimintaan tarvittavia voimavaroja on kasvatettava viipymättä". Vastaavasti KTT:ssä nro 2/2001 pyydetään 3,4 miljoonan euron lisämäärärahoja tätä tarkoitusta varten. (Nämä määrärahat otetaan varaukseen odoteltaessa, että neuvosto hyväksyy elinten ohjesäännöt.) Euroopan unionin sotilaskomitea (EUSK): EUSK on EU:n korkein sotilasviranomainen, joka muodostetaan jäsenvaltioiden "puolustusvoimien komentajista". Sen tarpeista vastaa EU:n sotilasesikunta. EU:n käynnistämiä sotilasoperaatioita (ja -harjoituksia) varten EUSK:n jäsenet muodostavat "osallistujien komitean", joka johtaa operaatiota ja päättää rahoitusarvioista ja -järjestelyistä. Siviilikriisinhallintakomitea: Tämä toukokuussa 2000 perustettu komitea vastaa siviilikriisinhallintaan liittyvistä toimenpiteistä ja valmisteluista, joihin osallistuvat esimerkiksi EU:n käyttöön asetetut jäsenvaltioiden poliisivoimat. Sen tarpeista vastaa neuvoston sihteeristö. Eurooppa-neuvosto totesi EU:n poliisivoimien käyttöönotosta, että "neuvoston pääsihteeristön olisi mahdollisimman pian saatava pysyvästi käyttöönsä poliisialan asiantuntemusta". Tätä vaatimusta koskevia kustannusarviota ei ole esitetty. Voidaan myös oikeutetusti kysyä, miten tämä uusi komitea ja poliisivoimia koskeva uusi "yleistavoite" eroavat (Chris Pattenin aloitteen johdosta) komission ehdottamista "nopean toiminnan DT\ doc 11/14 PE

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali

EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/BUR/PV/2013-XX PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA kokouksesta 08/09-04-2013 Dolce-hotelli, Redwood-sali - - - La Hulpe PV\941155.doc PE508.823/BUR/Rev

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.3.2002 KOM(2002) 136 lopullinen 2001/0027 (CNS) 2002/0069 (CNS) 2002/0070 (CNS) 2001/0028 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen virkamiesten

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 26. kesäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2010(INI) MIETINTÖLUONNOS Yhteisen ulko-

Lisätiedot

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus FI 2014 nro 05 Erityiskertomus Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 150/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Euroopan rahoitusvakausvälineelle

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot