EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta maaliskuuta 2001 Talousarvio "Muut pääluokat" TYÖASIAKIRJA Nro 2 Neuvoston talousarvio (Pääluokka II) Budjettivaliokunta Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg Joan Colom i Naval DT\ doc PE

2 I. JOHDANTO Perustamissopimuksen 274 artiklassa komissiolle asetetaan yksinomainen vastuu talousarvion toteuttamisesta, minkä vuoksi komission tulee olla ainut toimielin, jolla on toimintamenoja (varainhoitoasetuksen 19 artikla). Kahtena budjettivallan käyttäjänä parlamentti ja neuvosto sopivat vuonna 1970 tehdyllä herrasmiessopimuksella olla tekemättä tarkistuksia toistensa talousarvioon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parlamentin tulee pidättäytyä tutkimasta tarkasti, miten talousarvion eri pääluokat kehittyvät, neuvoston pääluokka II mukaan luettuna, etenkin kun rahoitusnäkymien otsakkeen 5 ("Hallintomenot") marginaaliin kohdistuu yhä suurempia paineita. Neuvosto tarkasteli talousarvion parlamenttia koskevaa pääluokkaa I erittäin kiinnostuneena vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana. Parlamenttia pyydettiinkin antamaan julistus, jonka mukaan pääluokka I saisi olla enintään 20 prosenttia rahoitusnäkymien otsakkeesta 5 ("Hallintomenot"). Neuvosto puolestaan ei ole valmis sitoutumaan siihen, että se pysyttelisi otsaketta 5 koskevan enimmäismäärän rajoissa, koska tämä voisi selvästi rajoittaa toista ja kolmatta pilaria koskevan kehityksen mahdollisesti aiheuttamaa talousarvion kasvua. Itse asiassa toisen ja kolmannen pilarin kehityksellä voi olla huomattavia vaikutuksia talousarvioon ja toimielimiin ja se voi herättää joukon kysymyksiä, joita esittelijä haluaa käsitellä tässä asiakirjassa. II. HERRASMIESSOPIMUS Neuvoston 22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kirjatussa päätöslauselmassa todetaan seuraavaa: "Neuvosto ei tee tarkistuksia Euroopan parlamentin menoarvioon. Tätä sitoumusta noudatetaan vain silloin, kun menoarvio ei ole ristiriidassa yhteisön määräysten kanssa, ja erityisesti henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen sekä toimielinten kotipaikkoja koskevien määräysten kanssa." Niin sanottu herrasmiessopimus on toiminut perustana käyttäytymissäännöille, jotka ovat auttaneet välttämään tarpeetonta kitkaa kahden budjettivallan käyttäjän välillä 1. Kun kuitenkin otetaan huomioon menojen jaottelu pakollisiin ja ei-pakollisiin menoihin, joista viimeksi mainittuihin parlamentilla on lopullinen sananvalta, ja että "muihin pääluokkiin" sisältyvät menot ovat ei-pakollisia, on ilmeistä, että herrasmiessopimuksesta hyötyy eniten neuvosto, kun taas parlamentin toimivaltaa rajoitetaan. Tästä huolimatta parlamentti on aina noudattanut tätä sopimusta, koska se edistää talousarviomenettelyn sujuvuutta. Sopimus ei kuitenkaan tarjoa neuvostolle avointa shekkiä, mikä on erityisesti pantava merkille, kun otetaan huomioon toisen ja kolmannen pilarin kehitys, koska se voi heikentää parlamentin valtuuksia harjoittaa demokraattista valvontaa. Herrasmiessopimus suunniteltiin sovellettavaksi vain hallintomenoihin. Yhteistyön oikeus- ja sisäasioissa (YOS), yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehityksen myötä neuvosto on ryhtynyt laajentamaan valtuuksiaan täytäntöönpanovaltaan, mikä herättää kysymyksen siitä, onko neuvoston luonne 1 Parlamentti on itse asiassa suostunut osallistumaan periaatteessa yksipuoliseen neuvoston hankkeeseen. PE /14 DT\ doc

3 toimielimenä muuttunut. Voidaanko kaikkia toiseen ja kolmanteen pilariin liittyviä menoja pitää luonteeltaan ja tavoitteiltaan puhtaasti hallinnollisina? Voidaanko osan kyseisistä määrärahoista katsoa olevan uuden tyyppisiä menoja, joita ei ollut olemassa herrasmiessopimusta muotoiltaessa? Voiko tämä kehitys vaikuttaa herrasmiessopimuksen soveltamisen pitävyyteen? Parlamentti joutui käsittelemään tätä kysymystä jo korjaavan ja täydentävän talousarvion (KTT) nro 2/ kohdalla. Tällöin neuvosto oli pyytänyt vuoden 1994 talousarviossaan 6,9 miljoonaa ecua joitakin lisätarpeita varten (muutto Justus Lipsius -rakennukseen, yhteisen tulkkaus- ja konferenssipalvelun aiheuttamat tulkkauskulut ja henkilöstötaulukkoon liittyvät toimet). Parlamentti pani kuitenkin merkille vuoden 1994 talousarvion toteuttamisen osalta, että neuvosto oli käyttänyt ecua omasta hallintobudjetistaan Mostarin kaupunginhallinnon tukemiseen, mikä on selkeästi toimeenpaneva tehtävä (päätös 94/308/YUTP) 2. Näin ollen parlamentti päätti ensimmäisessä käsittelyssään tekemällä tarkistuksella 3 vähentää neuvoston määrärahoja KTT:n nro 2/1994 yhteydessä samalla määrällä. Tässä kohdin on tärkeää muistaa, että myös neuvoston puheenjohtaja oli parlamentin tavoin huolestunut hallinto- ja toimintamenojen epäselvästä jaosta ja korosti, että Mostarista ei saa tulla ennakkotapausta. Tässä suhteessa parlamentti on osoittanut suurempaa pidättyväisyyttä. Puheenjohtajakokous on kerran päättänyt tarjota rahoitustukea Bosnian parlamentin uudelleenrakentamista varten, mutta pidättäytyi myöntämästä sitä saatuaan oikeudellisia neuvoja, joiden mukaan ainoastaan komissio voi ryhtyä tällaisiin toimiin ja vain pitävän oikeusperustan pohjalta. III. RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEEN 5 NYKYTILANNE Rahoitusnäkymien otsakkeen 5 ("Hallintomenot") enimmäismääräksi vuoden 2001 talousarviossa on asetettu 4,939 miljardia euroa. Nykyinen enimmäismäärän mukainen marginaali on 34,7 miljoonaa euroa. KTT:tä nro 2/2001 varten on etukäteen riittävä marginaali. Onko liikkumavaraa kuitenkaan riittävästi vuoden 2001 aikana ilmeneviä muita tarpeita varten? Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2001 talousarvion tilanne. Taulukko 1: Otsakkeen 5 tilanne vuonna 2001 Euroopan parlamentti Pääluokka Neuvosto Pääluokka Komissio Pääluokka Tuomioistuin Pääluokka Tilintarkastustuomioistuin Pääluokka Talous- ja sosiaalikomitea Pääluokka Alueiden komitea Pääluokka Oikeusasiamies Pääluokka EYVL C 323, , s EYVL L 134, , s.1 3 Esittelijä Pieter Dankert (PSE/NL). DT\ doc 3/14 PE

4 Hallinto yhteensä Rahoitusnäkymien enimmäismäärä Jäljellejäävä marginaali IV. RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEEN 5 TULEVA TILANNE Tärkein kysymys on kuitenkin tilanne vuoden 2002 jälkeen. Kun otetaan huomioon esimerkiksi KTT:n nro 2/2001 todennäköiset vaikutukset, komission uudistuspaketti ja äskettäinen henkilöstöresurssipaketti, eläkkeet ja muiden pääluokkien lisätarpeet, marginaali on vaarallisen lähellä enimmäismäärää erityisesti vuonna 2003, jonka komissio odottaa olevan Berlaymont-rakennuksen korjaustöiden eniten määrärahoja vievä vuosi. Jos muita vaatimuksia vielä ilmenee, otsakkeeseen 5 ei jää lainkaan liikkumavaraa. Taulukko 2: Otsakkeen 5 menojen arvioitu kehitys [ Miljoonaa euroa - nykyhinnat pyöristetty 5 miljoonaan euroon kaikissa ennusteissa] OTSAKE ENIMMÄISMÄÄRÄ (tekn. muk. jälkeen) Mukaan lukien eläkkeiden osuus kyseisessä järjestelmässä, miljoonan euron rajoissa vuoden 1999 hinnoin - ELÄKKEET (kaikki toimielimet) KOMISSIO (eläkkeet pois lukien) Mukaan lukien erityisryhmän tiedonanto: Oikaisukirjelmä 1/2001 lisämäärärahapyyntö v MUUT TOIMIELIMET Mukaan lukien neuvoston KTT nro 02/2001 YHTEENSÄ MARGINAALI * Päivitettävä kun kaikkien toimielinten tarkastetut rahoitussuunnitelmat ovat käytettävissä; ei vaikuta ATE 2002:een eikä otettu huomioon uudistuksen mahdollisia vaikutuksia Edellä olevassa taulukossa on esitetty jo yksilöityihin lisätarpeisiin perustuvia hyvin suuntaaantavia lukuja, mutta joistakin vaatimuksista ei ole mahdollista vielä esittää tarkkoja määriä. On jo kuitenkin ilmeistä, että otsakkeen 5 ("Hallintomenot") nykyinen enimmäismäärä ei sisällä liikkumavaraa lisätarpeita varten ilman sen tarkistamista. Tässä yhteydessä on tarkasteltava KTT:tä nro 2/2001 (ja neuvoston mahdollista laajenemista edelleen). Edellä taulukossa 2 huomioon otettuja tarpeita ovat esimerkiksi seuraavat: a) KTT nro 2/2001 edellyttää neuvoston talousarvion (pääluokka II) kasvattamista 9,8 miljoonalla uusia sotilasviranomaisia varten. b) Oikaisukirjelmän nro 1/2001 vaikutukset, jotka jakautuvat seuraavassa esitetyllä tavalla (toimintojen ja henkilöresurssien vastaavuus, teknisen avun toimistojen lakkauttaminen, valtuuskuntia koskevat uudistukset): PE /14 DT\ doc

5 Taulukko 3: Oikaisukirjelmän nro 1/2001 vaikutukset Nykyiset hinnat tointa (360 päätoimipaikoilla, valtuuskunnissa) + koulutus Valtuuskunnat BA-budjettikohdat Yhteensä c) Oikaisukirjelmän nro 1/2001 toinen osa ja henkilöstöresurssipaketti: Vuodelle 2001 myönnettyjen määrärahojen lisäksi oikaisukirjelmän nro 1/2001 myötä käynnistettyjen uudistustoimien toisen osan (317 tointa vuonna 2002) vaikutukset ovat todennäköisesti noin 35 miljoonaa euroa. Sekä toinen osa että sen jälkeen äskettäin hyväksytty urakehitystä koskeva komission paketti (urarakenne, koulutus, sosiaalipolitiikka, varhaiseläkejärjestelmä, ylennykset, ammatilliset standardit jne.) sisältyvät myös taulukkoon 2. Henkilöstöresurssipaketin vaikutukset talousarvioon ovat todennäköisesti seuraavat: Taulukko 4: Komission henkilöstöresurssipaketin todennäköiset vaikutukset ,0 25,4 21,1 15,1 6,1 Otsakkeen 5 menojen kehitystä kuvaavaan taulukkoon 2 ei ole sisällytetty muita vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi seuraavia aloja: d) Muut toimielimet: Kaikki toimielimet todennäköisesti pyytävät uusia toimia valmistauduttaessa laajentumiseen sekä määrärahoja rakennuksia koskevia menoja varten. e) Eurooppa-koulut: Eurooppa-kouluissa yhdeksän vuoden ajan opettaneille opettajille maksettavien lähtökorvausten poikkeuksellisen maksamisen päättyminen aiheuttaa noin 15 miljoonan euron vuotuiset menot vuonna 2002 ja sitä seuraavina vuosina. f) Nizzan sopimuksen seuraukset: Nizzan sopimuksella luotujen uusien rakenteiden ja elinten vaikutuksia ei voida vielä arvioida. Osa niistä toteutetaan ilmeisesti lyhyellä aikavälillä (Eurojust), minkä vuoksi jo vuoden 2002 talousarvioon täytyy sisällyttää uusia menoja. Nizzan sopimuksessa esitetään toimielinten rakenne tulevaisuudessa laajentumisen jälkeen (EP, Alueiden komitea, Talous- ja sosiaalikomitea), mikä edellyttää, että nykyisten rahoitusnäkymien voimassaoloaikana on odotettavissa uusia kuluja. g) Varhaiseläkejärjestelmä: Järjestelmä on osa uudistuspakettia ja sillä ei odoteta olevan vaikutuksia talousarvioon, jos se hyväksytään komission ehdottamassa muodossa. Tämä vahvistetaan vasta sitten kun lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjät ovat tehneet päätöksensä. Tässä yhteydessä on kuitenkin luultavaa, että neuvosto jatkaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan/euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä, joihin liittyviä menoja ei Berliinissä ennakoitu sisältyviksi otsakkeeseen 5. Tämä suunnitelma edellyttää rahoitusnäkymien otsakkeen 5 nykyisen enimmäismäärän tarkistamista. DT\ doc 5/14 PE

6 V. NEUVOSTON TALOUSARVIO (PÄÄLUOKKA II) Neuvoston vuoden 2001 talousarvio on yhteensä euroa, joka vastaa 7,5 prosenttia rahoitusnäkymien otsakkeen 5 kokonaismenoista ("Hallintomenot"). Seuraavan taulukon perusteella näyttäisi, että neuvoston kokonaisosuus otsakkeesta 5 on säilynyt vakaana: ,0 7,4 % 320,3 7,5 % 320,3 7,4 % 336,7 7,5 % 354,5 7,5 % 367,2 7,5 % Tarvitaan eriytetympi analyysi, jos halutaan selvittää, miten neuvosto on onnistunut täyttämään toisen ja kolmannen pilarin kehityksestä aiheutuneita lisätarpeita pysytellen kuitenkin saman liikkumavaran sisällä. Liitteen 1 taulukko kuvaa neuvoston talousarvion kaikkien lukujen kehitystä vuosina Esimerkiksi Schengenin sihteeristön luominen, erityislähettiläistä aiheutuvat menot ja YUTP:n kehittyminen edelleen ovat aiheuttaneet lisäyksiä lukuun 11 ("Palveluksessa oleva henkilöstö"), lukuun 13 ("Työmatkat"), lukuun 17 ("Edustuskulut"), lukuun 20 ("Investoinnit kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut") ja lukuun 25 ("Kokouskulut"). Samaan aikaan muita alueita koskevat menot ovat pienentyneet esimerkiksi luvussa 14 ("Sosiaaliset ja lääketieteelliset perusrakenteet"), luvussa 16 ("Sosiaalipalvelut"), luvussa 24 ("Postimaksujen suorittaminen ja televiestintä"), luvussa 27 ("Julkaisu- ja tiedotusmenot") ja luvussa 28 ("Tuki- ja osallistumismaksut"). Neuvoston talousarvion liikkumavaraa ovat myös lisänneet henkilöstötaulukkoa koskevat toimet ja sen kiinteistöpolitiikan edullinen tilanne, mitä selvitetään seuraavassa. Neuvoston henkilöstömäärä on kasvanut 7,47 prosentilla (kumulatiivisesti) vuosien 1995 ja 2000 talousarvioiden välillä. Se on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin parlamentin henkilöstömäärä (0,87 %), kuten käy ilmi seuraavasta taulukosta. Parlamentti päätti vastata Amsterdamin sopimuksen asettamaan haasteeseen henkilöstömääränsä nollakasvulla, mutta neuvosto ilmeisesti päätti noudattaa lievempää lähestymistapaa. Suuntaus kääntyi kuitenkin vuoden 2001 talousarviossa. Parlamentti äänesti henkilöstön lisäämisestä viiden vuoden nollakasvun jälkeen, kun taas neuvosto valitsi ennalta toimien muuttamisen. Jos KTT nro 2/2001 hyväksytään, sillä luodaan neuvoston henkilöstötaulukkoon 51 uutta tointa Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä varten. Vuosi KTT Neuvosto EP Ei ole yllättävää, että neuvosto turvautui toimien muuttamiseen vuoden 2001 talousarviossa, koska sillä on suhteellisen suuri määrä ylempien palkkaluokkien virkamiehiä, mikä antaa aihetta rationalisointitoimille (katso neuvoston henkilöstötaulukon liite 2). Hallinnon johdossa on kaksi taulukon ulkopuolista tointa, joista toinen on korkea edustaja ja pääsihteeri ja toinen apulaispääsihteeri. A1-toimia (pääjohtaja) on 12 ja A2-toimia (johtaja) on 29 1 (kun otetaan 1 Vertailukohtana mainittakoon, että parlamentilla on yhdeksän A1-tointa ja 23 pysyvää A2-tointa sekä 11 poliittisten ryhmien väliaikaista A2-tointa. Yhteensä henkilöstötaulukossa on tointa. PE /14 DT\ doc

7 huomioon KTT nro 2/2001, A2-toimien määräksi tulee 31). Neuvosto ilmeisestikin havaitsi itse, että sen organisaatiokaaviossa oli liian monta korkea-arvoista virkamiestä toimielimen kokoon nähden, joten vuoden 2001 talousarviossa muutettiin kaksi A1-tointa (ja 16 D2-tointa) yhdeksi A3-toimeksi, kahdeksi A4-toimeksi, yhdeksi (väliaikaiseksi) A5-toimeksi ja kahdeksaksi A7-toimeksi tehokkuuden lisäämiseksi. Yleisesti ottaen neuvosto noudattaa edelleen melko anteliasta henkilöstöpolitiikkaa. Rekrytointi ura-alueella A alkaa palkkaluokasta A7 ja LA7, eli korkeammalta kuin parlamentissa ja komissiossa, joissa rekrytointi voi alkaa palkkaluokasta A8. Tämä seikka yhdistettynä suhteellisen suureen vanhempien virkamiesten määrään aiheuttaa suuremmat henkilöstökustannukset henkeä kohden. Lukuun 11 ("Palveluksessa oleva henkilöstö") sisältyvät vuoden 2001 talousarvion määrärahat ovat euroa, joka vastaa euron keskimääräisiä kustannuksia henkeä kohden vuodessa (ilman yleiskustannuksia). Euroopan unionin erityisedustajien palkat sisältyvät kohtaan 1113 ("Erityisneuvonantajat ja muut neuvoston palkkaamat henkilöt"), kahden budjettivallan käyttäjän välisen sovittelulla 20. heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kun tarkastellaan KTT:tä nro 2/2001, käy myös ilmi, että pyydetyt toimet ovat useimmiten vastaavien ura-alueiden ylemmissä palkkaluokissa, mitä neuvosto perustelee entistä suuremmalla erikoistumisella ja turvallisuusvaatimuksilla. Neuvoston varsin mukava tilanne käy ilmi käsiteltäessä yhteisön kiinteistöjen rahoittamisen haastetta. Lienee tarpeetonta todeta, että kiinteään omaisuuteen liittyvät menot ovat yksi tärkeimmistä hallintobudjettien menoluokista (toiseksi suurin menoerä henkilöstön jälkeen), mitä tuleva laajentuminen korostaa entisestään. Neuvoston tärkein rakennus Justus Lipsius (investointikustannukset olivat 339,5 miljoonaa euroa) rahoitettiin vuosien talousarvioista. Tätä tarkoitusta varten luotiin erityinen budjettirakenne: kohta 297 ("Neuvoston ja Belgian sopimus uuden rakennuksen rakentamisesta neuvostolle ja sen yksiköille Brysselissä"). Rakennus siirrettiin yhteisön haltuun vuonna 1995 ja Belgian hallitus luovutti tontin neuvoston käyttöön menoitta. Näin ollen kiinteistöjen hankinta ei ole kuormittanut neuvoston talousarviota vuoden 1995 jälkeen, mikä on tarjonnut lisäliikkumavaraa muita menoja varten. Muut toimielimet, ja niiden joukossa parlamentti, ovat edelleen rahoittamassa kiinteistöjen hankintaa. Valtiot päättivät Edinburghin huippukokouksessa parlamentin kolmesta toimipaikasta. Päätöksen mukaan kiinteistöt Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa on rahoitettava pääluokassa I (parlamentin pääluokka talousarviossa). Vaikka kiinteistöjen rahoittaminen kolmessa toimipaikassa vaikuttaa talousarvioon erittäin merkittävästi (noin 20 prosenttia parlamentin talousarviosta), parlamentti on onnistunut säilyttämään osuutensa otsakkeesta 5 ("Hallintomenot") vakaana. Kuten todettu, samaan on pystynyt myös neuvosto, mutta ilman kiinteistöjen hankintaan liittyviä rahoitustarpeita. Näin ollen on varsin ironista, että neuvosto pyysi parlamenttia vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana rajoittamaan talousarviotaan 20 prosenttiin rahoitusnäkymien otsakkeesta 5 ("Hallintomenot"), koska se oli huolestunut parlamentin kiinteistökantaa koskevien rahoitustarpeiden mahdollisesta kasvusta. Nizzassa tehdyt päätökset lisäsivät tätä vaikutelmaa, koska jäsenvaltiot päättivät nostaa parlamentin jäsenten enimmäismääräksi 732 jäsentä, mikä on otettava vastaan asianmukaisesti ja jonka parlamentin pitää rahoittaa omassa talousarvion pääluokassaan. Justus Lipsiuksen lisäksi neuvosto vuokraa Cortenberg-rakennusta Brysselissä (3,1 miljoonalla eurolla vuodessa) yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan/euroopan yhteisen DT\ doc 7/14 PE

8 turvallisuus- ja puolustuspolitiikan palveluita varten. Neuvostolla on kiinteistöjä myös Luxemburgissa ja kaksi ulkoista toimistoa New Yorkissa ja Genevessä, jotka ovat niinikään kaikki vuokrakiinteistöjä. Neuvosto pitää myös hallussaan 300 neliömetriä parlamentin tiloja Strasbourgissa, joista se ei maksa vuokraa. Neuvoston vuoden 2001 talousarvion budjettikohdan 200 ("Vuokrat") kokonaismäärärahat ovat 7,9 miljoonaa euroa. Laajentumisen aiheuttamia todennäköisiä tarpeita koskevia lukuja ei ole vielä käytettävissä. Voidaan kuitenkin todeta, että Justus Lipsiusta ei suunniteltu kattamaan tulevan laajentumisen tarpeita, ja on selvää, että neuvosto tarvitsee lisää toimistotilaa. VI. TOISESSA JA KOLMANNESSA PILARISSA TAPAHTUNUT KEHITYS Kuten jo mainittu, talousarvioon sisältyvässä neuvoston pääluokassa on toistaiseksi ollut riittävästi liikkumavaraa toisessa ja kolmannessa pilarissa tapahtuneen kehityksen vaikutusten huomioon ottamiseksi kasvattamatta sen osuutta rahoitusnäkymien otsakkeeseen 5. a) Schengenin sihteeristö Amsterdamin sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa edellytetään Schengenin sihteeristön sulauttamista neuvoston sihteeristöön. Pöytäkirjassa ei mainita tarkemmin, sulautetaanko myös itse virkamiesten tehtävät. Neuvoston pääsihteeri kannatti alun perin avoimeen kilpailuun perustuvaa riittävän avointa menettelyä. Ilmoitusten mukaan myös neuvoston oikeudellinen yksikkö kannatti tätä vaihtoehtoa. Schengenin sihteeristön noin 60 virkamiehen sulauttaminen neuvoston henkilöstötaulukkoon vuonna 1999 toteutui kuitenkin varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jäsenvaltioiden painostuksesta entinen Schengenin sihteeristö päätettiin (neuvoston pikapäätöksellä) sulauttaa yhteisöjen virkamieskuntaan ilman avointa kilpailua ja ilman komission ehdotusta. Ensimmäisen asteen tuomioistuimessa on parhaillaan vireillä oikeudenkäynti sen määrittämiseksi, oliko tämä toimenpide yhteisön lainsäädännön mukainen. b) Yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisten sihteeristö Kansallisen ja Euroopan tason tietosuojan valvontaviranomaisten perustamista edellytetään 26. heinäkuuta 1995 tehdyssä Europol-yleissopimuksessa, 19. kesäkuuta 1990 tehdyssä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimuksessa ja 26. heinäkuuta 1995 tehdyssä tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevassa yleissopimuksessa. Neuvosto on ehdottanut, että näille kolmelle viranomaiselle perustettaisiin yhteinen sihteeristö, joka olisi "tiiviissä yhteydessä neuvoston pääsihteeristöön". Parlamentin kannan mukaan olisi perustettava yhteinen tietosuojan valvontaviranomainen, jolla olisi yhteinen sihteeristö, joka olisi oikeushenkilö ja jolla olisi oma talousarvio, viranomaisen riippumattomuuden takaamiseksi. 1 Talousarvion rakenteen osalta parlamentti katsoo, että olisi perustettava pääluokka VIII C yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisia varten, kun taas pääluokka VIII A tulisi säilyttää oikeusasiamiehen talousarviona ja pääluokasta VIII B tulisi Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvio. Nähtäväksi jää, 1 Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyllä yleissopimuksella (Europol-yleissopimuksen), tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevalla yleissopimuksella sekä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella (Schengenin yleissopimus) perustettujen yhteisten tietosuojan valvontaviranomaisten sihteeristön perustamisesta, A5-0225/2000, PE PE /14 DT\ doc

9 haluaako neuvosto taata näiden viranomaisten riippumattomuuden perustamalla niille omat talousarvion pääluokat. c) Euroopan unionin eritysedustajat Erikoislähettiläiden sisällyttäminen neuvoston vuoden 2001 talousarvioon korosti neuvoston laajentumista toimeenpaneviin tehtäviin ja epäselvyyttä, joka edelleen vallitsee hallinnollisten menojen ja toimintamenojen suhteen. Toimielinten välisen sopimuksen 39 kohdassa määrätään, että kaikki erikoislähettiläisiin liittyvät menot kirjataan komission talousarvion alaluokkaan B8 ("Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka"). Toisin sanoen toimielimet sopivat, että kaikki erityislähettiläisiin liittyvät menot ovat toimintamenoja. Vuoden 2001 talousarviomenettelyn aikana neuvosto kuitenkin päätti arvioissaan sisällyttää erikoislähettiläisiin liittyvät "hallintomenot" kohtaan 1113 ("Erityisneuvonantajat ja muut neuvoston palkkaamat henkilöt"). Parlamentti vastusti tätä, koska sen mielestä neuvosto toimi toimielinten välisen sopimuksen 39 kohdan vastaisesti sekä varainhoitoasetuksen 19 artiklan vastaisesti, jossa säädetään, että komissio on ainut toimielin, jolla on toimintamenoja. Lisäksi huomautettiin, että tämä toimenpide voisi heikentää nykyistä toimielinten välistä tasapainoa. Sovittelukokouksessa 20. heinäkuuta 2000 budjettivallan käyttäjät sopivat, että YUTP:tä koskevat toimintamenot kirjataan edelleen komission talousarvioon (B8), mutta puhtaasti hallinnolliset menot, kuten palkat ja lisät, tulisi kirjata talousarvion pääluokkaan II (neuvosto). Samoin sovittiin, että neuvosto toimittaa parlamentille kutakin erikoislähettilästä koskevat rahoitusselvitykset. Varainhoitovuonna 2001 Hombachia koskevan rahoitusselvityksen yhteismäärä on euroa, Ajelloa koskeva yhteismäärä 1,4 miljoonaa euroa ja Moratinosia koskeva yhteismäärä 1,4 miljoonaa euroa. 1 d) Nizzan päätelmät Euroopan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Eurooppa-neuvoston kokoukset Kölnissä, Helsingissä, Feirassa ja viimeksi Nizzassa ovat asteittain kehitelleet ajatusta siitä, että EU:lla tulisi olla autonomiset sotilaalliset valmiudet Petersbergin tehtävien toteuttamiseksi. Tämä kehitys sisältää kaksi käytännön seikkaa, joilla voi olla vaikutuksia talousarvioon: i) näiden valmiuksien hallintaa ja päätöksentekoa varten tarvittavien pysyvien rakenteiden luominen ii) sotilaallisten joukkojen (ja poliisijoukkojen) asettaminen EU:n käytettäviksi ja mahdolliset operaatiot, joihin ne voisivat olla osallisina. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa erotetaan selkeästi hallinto- ja toimintamenot (28 artikla): "Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä määräyksistä toimielimille aiheutuvat hallintomenot otetaan menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon." Näin ollen kohdassa i) luotuihin rakenteisiin liittyvät menot voidaan sisällyttää talousarvioon. Itse joukkoja ja niiden operaatioita koskevan kohdan ii) osalta sopimuksessa määrätään seuraavaa: 1 Näihin määriin sisältyvät erikoislähettilään palkka (joka vastaa A 1/4 -virkamiehen palkkaa), päätoimipaikalla työskentelevän henkilöstön palkat (lähetetyn henkilöstön palkoista vastaavat jäsenvaltiot virkamiehen alkuperämaan mukaan), päivärahat, matkakorvaukset sekä televiestintä- ja edustuskulut. DT\ doc 9/14 PE

10 Kyseisten määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat toimintamenot otetaan myös menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon, lukuun ottamatta sellaisista toimista johtuvia menoja, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, sekä tapauksia, joista neuvosto yksimielisesti päättää toisin. Jos menoja ei oteta menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon, jäsenvaltiot vastaavat niistä bruttokansantulon mukaan määräytyvän asteikon mukaisesti, jollei neuvosto yksimielisesti päätä toisin. Ne jäsenvaltiot, joiden edustaja on antanut neuvostossa virallisen lausuman 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, eivät ole velvollisia osallistumaan sellaisten menojen rahoitukseen, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.. 1 Näin ollen kun osana Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa suunnitellut valmiudet ovat käytettävissä noin vuonna 2003, sotilaallisista joukoista aiheutuvat kustannukset palkat mukaan luettuna voidaan teoriassa sisällyttää EU:n talousarvioon. Jäsenvaltiot kuitenkin luultavasti hylkäävät tämän vaihtoehdon, koska ne mieluummin säilyttävät omien asevoimiensa hallinnan, joista useimmat ovat sitoutuneet Natoon samoin kuin EU:hun. Nizzan Eurooppa-neuvostossa hyväksytyssä Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevassa asiakirjassa todetaan erittäin selkeästi, että uusien "nopean toiminnan joukkojen" perustaminen " ei merkitse eurooppalaisen armeijan perustamista. Jäsenvaltiot tekevät suvereenisti päätökset, joilla kansallisia voimavaroja osoitetaan tällaisten operaatioiden käyttöön." Sotilaalliset voimat ja poliisivoimat Kun on kyse EU:n sotilaallisten voimavarojen kehittämisestä (johon viitattiin lehdistössä "nopean toiminnan joukkoina"), Helsingin Eurooppa-neuvosto kehotti asettamaan joukkojen vahvuutta koskevan "yleistavoitteen". Yleistavoite määriteltiin myöhemmin kyvyksi saattaa toimintavalmiuteen sotilasta 60 päivässä ainakin yhden vuoden ajaksi. Äskettäin (20. marraskuuta) järjestettiin "sitoumuskonferenssi", jossa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan sitoumus sotilaallisten voimien käyttöön annettavien joukkojen määrästä. Naton EU:n ulkopuolisia kumppaneita ja ehdokasvaltioita pyydettiin myös osallistumaan. Näistä EU:n sotilaallisiin voimiin kuuluvista osallistujamaiden kansallisista sotilasjoukoista päätetään täysin vapaaehtoisesti ja omin kustannuksin, kuten edellä on selitetty. Siviilikriisinhallintaan on annettu vastaavat poliisivoimia koskevat sitoumukset, joiden tavoitteena on luoda 5000 poliisin voimat, joista 1000 saatettaisiin toimintavalmiuteen 30 päivässä. Näiden voimien asema talousarviossa ei ole yhtä selkeä. Jos "sotilaallisia tai puolustuksellisia seuraamuksia" ei ole, poliisivoimien operaatioiden kustannukset voidaan liittää EU:n talousarvioon. Kuten edellä on mainittu, Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa jo sallitaan näistä voimista aiheutuvien hallinnollisten kustannusten, palkat mukaan luettuina, sisällyttäminen EU:n talousarvioon. Tätä koskee sama varaus, jonka mukaan jäsenvaltiot todennäköisesti mieluummin säilyttäisivät omien poliisivoimiensa suvereenin valvonnan ja näin ollen myös vastaisivat niiden palkoista. Niiden pidättyväisyyttä voisi kuitenkin vähentää poliisien palkkakustannusten sisällyttäminen talousarvioon osana EU:n operaatiota, mikä itse asiassa on jo toteutunutkin nykyisen YUTP:n puitteissa. 1 Tämä viittaa jäsenvaltioihin, jotka ovat päättäneet pidättäytyä osallistumasta sotilaallisiin operaatioihin. PE /14 DT\ doc

11 Uudet hallinnolliset rakenteet Kölnin, Helsingin, Feiran ja Nizzan Eurooppa-neuvostot ovat myös asteittain ottaneet käyttöön joukon pysyviä hallinnollisia sekä poliittisia että sotilaallisia rakenteita uuden Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hallintaa ja valvontaa varten. Nizzassa hyväksytyssä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevassa asiakirjassa sovitaan lopullisesti erityisesti uusia sotilaallisia elimiä koskevista yksityiskohdista. Kaikki nämä uudet elimet sisältyvät neuvoston rakenteisiin, minkä vuoksi ne vaikuttavat neuvoston talousarvioon. Tämä voi aiheuttaa uusia henkilöstömenoja näiden elinten sihteeristöjä sekä infrastruktuuria varten, kuten KTT nro 2/2001 osoittaa. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PKT): Tämä elin vastaa muiden uusien elinten poliittisesta johtamisesta ja koordinoinnista. Javier Solana toimii PKT:n puheenjohtajana, ja sen tarpeista vastaa neuvoston sihteeristö. EU:n sotilasesikunta (EUSE): Tämä elin on käytännössä EU:n erityinen sotilasasioiden sihteeristö. Nizzassa hyväksytyn asiakirjan mukaan EU:n sotilasesikunta on "neuvoston pääsihteeristön osasto, joka toimii suoraan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa ja jonka henkilöstö koostuu jäsenvaltioista lähetetyistä työntekijöistä, jotka toimivat kansainvälisissä tehtävissä neuvostossa vahvistettavan perussäännön mukaisesti". Jo vuoden 2000 talousarviossa neuvosto hankki lisämäärärahoja tämän henkilöstön lisäämiseksi sihteeristöön, ja vaikka ne koskivat etupäässä komennuksella olevia sotilaita, määrärahoihin sisältyi myös liitännäiskustannuksia toimistotarvikkeita ja televiestintää varten. Neuvosto saattaa harkita Schengenin tyyppistä järjestelyä tämän henkilöstön sisällyttämiseksi henkilöstötaulukkoonsa (katso kohta a). EUSE:n (ja seuraavassa kohdassa käsiteltävän EUSK:n) osalta Euroopan neuvosto toteaa hyväksymässään asiakirjassa lakonisesti, että "näiden elinten ja erityisesti sotilasesikunnan toimintaan tarvittavia voimavaroja on kasvatettava viipymättä". Vastaavasti KTT:ssä nro 2/2001 pyydetään 3,4 miljoonan euron lisämäärärahoja tätä tarkoitusta varten. (Nämä määrärahat otetaan varaukseen odoteltaessa, että neuvosto hyväksyy elinten ohjesäännöt.) Euroopan unionin sotilaskomitea (EUSK): EUSK on EU:n korkein sotilasviranomainen, joka muodostetaan jäsenvaltioiden "puolustusvoimien komentajista". Sen tarpeista vastaa EU:n sotilasesikunta. EU:n käynnistämiä sotilasoperaatioita (ja -harjoituksia) varten EUSK:n jäsenet muodostavat "osallistujien komitean", joka johtaa operaatiota ja päättää rahoitusarvioista ja -järjestelyistä. Siviilikriisinhallintakomitea: Tämä toukokuussa 2000 perustettu komitea vastaa siviilikriisinhallintaan liittyvistä toimenpiteistä ja valmisteluista, joihin osallistuvat esimerkiksi EU:n käyttöön asetetut jäsenvaltioiden poliisivoimat. Sen tarpeista vastaa neuvoston sihteeristö. Eurooppa-neuvosto totesi EU:n poliisivoimien käyttöönotosta, että "neuvoston pääsihteeristön olisi mahdollisimman pian saatava pysyvästi käyttöönsä poliisialan asiantuntemusta". Tätä vaatimusta koskevia kustannusarviota ei ole esitetty. Voidaan myös oikeutetusti kysyä, miten tämä uusi komitea ja poliisivoimia koskeva uusi "yleistavoite" eroavat (Chris Pattenin aloitteen johdosta) komission ehdottamista "nopean toiminnan DT\ doc 11/14 PE

12 joukoista", joita varten vuoden 2001 talousarvioon on varattu 20 miljoonaa euroa (määrärahat on otettu varaukseen odoteltaessa päätöstä oikeusperustasta). Neuvosto vaikuttaa haluttomalta myöntämään komissiolle näitä joukkoja, koska se kehittää itse aktiivisesti omia uusia rakenteitaan. WEU:n elimet ja operaatiot: WEU-sopimuksen umpeutumisen lähestyessä Eurooppaneuvosto teki päätöksiä WEU:n tehtävien sisällyttämisestä EU:n rakenteisiin: Satelliittikeskuksen ja turvallisuusalan tutkimuslaitoksen perustaminen virastojen muodossa (Satelliittikeskus, jonka tehtävänä on johtaa havainnointi- ja viestintäsatelliitteja.) Eurooppa-neuvoston asiakirjassa ei mainita, miten nämä toiminnot rahoitetaan. Ne voitaisiin teoriassa sisällyttää EU:n talousarvioon sen jälkeen kun niiden viraston aseman vahvistava oikeusperusta on hyväksytty, vaikkakin tutkimuslaitos voisi myös saada rahoitusta alaluokasta A30. EU vastaa suoraan Albaniassa tehtävän poliisiviranomaisten teknisen yhteistyön hallinnosta Tämä on jatkoa Albaniassa toimineelle monikansalliselle neuvoa-antavalle poliisiryhmälle, jonka tehtävät on aiemmin annettu WEU:lle. Euroopan unionin "tilannekeskus": Neuvoston sihteeristö jakoi tätä aihetta käsittelevän asiakirjan Eurooppa-neuvoston kokouksessa, mutta asiakirjaa ei julkistettu. Se hyväksytään mahdollisesti myöhemmin. Tämä epäsuora viittaus ei kerro paljoakaan, mutta ilmeisesti sillä tarkoitetaan jonkinlaista sähköistä "valvontakeskusta" tai "konehuonetta", josta johdetaan EU:n reaktioita kansainvälisiin kriiseihin. Nizzassa hyväksyttyyn asiakirjaan sisältyy kuitenkin tämän suuntainen virke, jonka mukaan "pääsihteeri ja korkea edustaja varmistaa niinikään, että neuvoston sihteeristön voimavarat, EU:n tilannekeskus mukaan luettuna, otetaan asianmukaisesti käyttöön". Tämän mukaan alkioasteella oleva "tilannekeskus" on jo olemassa. Asiakirja antaa ymmärtää, että keskusta on vahvistettava. Tämänkaltaiset menot voitaisiin kattaa neuvoston talousarvion YUTP:tä koskevilla budjettikohdilla. e) Eurooppa-neuvostojen kokouspaikkaa koskeva päätös Jäsenvaltiot päättivät Nizzan Eurooppa-neuvostossa (melko hämärissä olosuhteissa) järjestää ainakin yhden huippukokouksen kuuden kuukauden välein. Kun unionissa on 18 jäsenvaltiota, kaikki Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä. On kyseenalaista, edistääkö tämä päätös unionin tuomista lähemmäksi kansalaisiaan. Oli miten oli, huippukokoukset on kuitenkin rahoitettava. Epävirallisten arvioiden mukaan kokousten isännöinnistä aiheutuvat vuotuiset kustannukset voivat olla miljoonaa euroa. Yhteisrahoitetaanko huippukokoukset? Mikä on niiden vaikutus neuvoston talousarvioon? VII. JOHTOPÄÄTÖKSET Neuvoston suoraan hallinnoimat toimeenpanotehtävät herättävät aina huolestumista, koska ne heikentävät talousarvion toteuttamista ja yhteisön politiikkojen täytäntöönpanoa koskevaa komission vastuuta. Lisäksi tämä käytäntö antaa neuvoston sihteeristölle aihetta pyytää lisää henkilöstöä, jotta se selviää uusista velvollisuuksistaan, kuten käy ilmi KTT:stä nro 2/2001. Tässä kohdin on havaittavissa erityinen eturistiriita. Neuvosto ottaa itselleen toimeenpanovaltaa perustamissopimuksen toisen ja kolmannen pilarin täytäntöönpanoa PE /14 DT\ doc

13 varten, jolloin virkamiehen edun mukaista on kasvattaa käytettävissä olevia voimavarojaan, ja toimii samalla budjettivallan käyttäjänä. Neuvosto on kuitenkin vain toinen budjettivallan käyttäjistä: jos herrasmiessopimusta sovelletaan, toinen budjettivallan käyttäjä (parlamentti) jättäytyy puolueettomaksi ja neuvosto voi itse päättää omasta talousarviostaan. Sovittelukokouksessa heinäkuussa 2000 ennen talousarvion ensimmäistä käsittelyä neuvostossa EP:n valtuuskunta ehdotti neuvostolle, että olisi laadittava yhteinen tutkimus Euroopan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta aiheutuvista kustannuksista, sen rahoituksesta ja vaikutuksista rahoitusnäkymien otsakkeeseen 5. Neuvosto hylkäsi tämän ehdotuksen. Nyt voisi olla sopiva hetki esittää tämä pyyntö uudelleen, kun otetaan huomioon Nizzassa sovittujen uudistusten laajuus ja tahti. Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia menoja olisi käsiteltävä avoimesti, ja tätä tarkoitusta varten olisi luotava asianmukaiset budjettirakenteet. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka olisi myös sisällytettävä ad hoc -menettelyyn, ja erityisedustajiin liittyviin menoihin sovellettavia tietovaatimuksia, joista sovittiin heinäkuun 2000 sovittelukokouksessa, olisi sovellettava myös yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Kun noudatetaan komission nyt soveltamaa toimintoperusteisen budjetoinnin lähestymistapaa, täytäntöönpaneviin operaatioihin liittyviä hallintomenoja voidaan tarkentaa erotuksena neuvoston sihteeristön perinteisille "ydintoiminnoille". Jotta varmistetaan, että tämän Euroopan unionin tärkeän toiminta-alueen kehitys ei jatku parlamentin tarkastelun ulkopuolella, ja jotta sisäistetään, että Euroopan yhteinen turvallisuusja puolustuspolitiikka ei kuulu neuvoston sihteeristön perinteisiin "ydintoimintoihin", yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeviin uusiin budjettirakenteisiin ei tulisi soveltaa herrasmiessopimusta, koska ei voi olla perustamissopimuksen hengen mukaista rajoittaa parlamentin valtuuksia harjoittaa demokraattista valvontaa merkittävällä yhteisön politiikan alalla. DT\ doc 13/14 PE

14 Liite I COUNCIL EXPENSES Chapter Name Increase 1999 Increase 2000 Increase 2001 Increase Appropriations Appropriations 1998/1997 Appropriations 1999/1998 Appropriations 2000/1999 Appropriations 2001/ Members of the Institution ,02% ,50% ,88% ,20% 11 Staff in active employment ,30% ,16% ,61% ,39% 12 Various allowances and contributions relating to temination of service ,60% ,25% ,64% ,88% 13 Missions and duty travel ,90% ,97% ,82% ,91% 14 Sociomedical infrastructure ,39% ,88% ,35% ,97% 16 Social welfare ,05% ,57% ,18% ,82% 17 Entertainment and representation expenses ,64% ,80% ,59% ,50% 18 Interinstitutional cooperation ,84% ,18% ,58% ,56% TOTAL CHAPTER ,28% ,32% ,31% ,65% Investments in immovable property, rental of buildings and associated costs ,48% ,58% ,93% ,88% Movable property and associated costs ,18% ,38% ,85% ,02% Current administrative expenditure ,22% ,10% ,12% ,24% Postal charges and telecomunications ,59% ,97% ,32% ,00% Expenditure on formal and other meetings ,32% ,72% ,61% ,16% Expenditure on consultations, studies and surveys ,00% ,67% ,00% ,00% Expenditure on publishing and information ,87% ,01% ,55% ,82% Subsidies and financial contributions ,00% ,29% ,00% ,00% Contract concerning the new building p.m. p.m. p.m. TOTAL CHAPTER ,48% ,17% ,67% ,14% 100 Provisional appropriations p.m. p.m p.m. 101 Contingency reserve p.m. p.m. p.m. p.m GRAND TOTAL ,00% ,14% ,29% ,58% DT\ doc PE

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 N 131 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Saapunut: Pysyvien edustajien komitea Ed. asiak. nro: 14209/01

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. lokakuuta 2009 (04.11) (OR. en) 15095/09 ACP 245 FIN 408 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Maatalouden

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA 3.4 SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖS 16. JOULUKUUTA 1999 1 1 artikla Laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin elimiä, eivätkä ne näin ollen voi esittää

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 8. tammikuuta 2004 KERTOMUSLUONNOS PUHEMIEHISTÖLLE entisten jäsenten yhdistyksen vuosikertomuksesta ja tarkastetuista tileistä vuodelta 2002

Lisätiedot

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea Neuvosto Ed. asiak. nro: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot