ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin toteutus voidaan jäsentää seitsemään vaiheeseen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin toteutus voidaan jäsentää seitsemään vaiheeseen:"

Transkriptio

1 IVA Ihmisiin Kohdistuvien Vaikutusten Arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin toteutus voidaan jäsentää seitsemään vaiheeseen: 1. Tarpeellisuus 2. Tiedonhaku 7. Seuranta 3. Vaikutusten tunnistaminen 6. Raportointi 5. Vaihtoehtojen Vaikutusten arviointi 4. Vaihtoehtojen muodostaminen 1 Tarpeellisuus o Tarvitaanko arviointia esim. haastattelut (asiantuntijat ja osalliset)

2 2 Tiedonhaku Tietoa kerätään koko arviointiprosessin ajan, mutta tiedonkeruu painottuu yleensä arvioinnin alkuun. Arvioinnin alussa voidaan kerätä tietoa vastaamalla esim. seuraavanlaisiin kysymyksiin: - Millaisia vaikutuksia päätös tai suunnitelma tuottaa - Millaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja on olemassa - Millaisia vaikutuksia eri vaihtoehdot tuottavat Tiedonhankintamenetelmät Tiedonkeruussa ei ole tarpeellista kerätä kaikkea mahdollista tietoa mitä tutkittavasta kohteesta voidaan kerätä, vaan pyrkiä minimoimaan tiedon määrää; kerätä vain tarvittava määrä tietoa. Alussa kannattaa tutustua jo olemassa olevaan tietoon (sekundääriaineistoon) ja sen pohjalta miettiä tarvitaanko lisäselvityksiä ja millä menetelmillä tietoa parhaiten saadaan. Olemassa oleva tieto voi olla esim.: - aikaisemmin toteutetut tutkimukset - olemassa olevat asiakirjat (muistiot, suunnitelmat jne.) Tiedonkeruumenetelmät voidaan jakaa määrällisiin (kvantitatiivisiin) ja laadullisiin (kvalitatiivisiin) menetelmiin. Määrällisillä menetelmillä voidaan pyrkiä vastaamaan kysymyksiin kuten: - kuinka paljon - kuinka usein - kuinka vahvasti Laadullisilla menetelmillä voidaan hakea vastauksia kysymyksiin kuten: mitä, miksi ja miten Laadulliset tutkimusmenetelmät tuottavat hyvin tietoa myös asenteista ja mielipiteistä. Laaja ja suppea tiedonhakuprosessi / arviointi Arviointi voi olla suunnitelman laajuudesta tai resursseista riippuen joko laaja tai suppea. Lyhyt tiedonkeruu voidaan tehdä esimerkiksi: 1. Tiedonkeruu dokumentaation avulla - muistiot, aiempien suunnitelmien dokumentaatiot yms. 2. Dokumentaation täydentäminen - teemahaastattelut tiedon lisäämiseksi tai syventämiseksi (osallistujat, asiantuntijat) 3. Laajemmat haastattelut (jos tarpeen) - lomakekyselyt, haastattelut

3 3 Vaikutusten tunnistaminen Työympäristön ja työmenetelmien muuttuminen saattaa vaikuttaa ihmisiin jo ennen suunnitelman tai päätöksen toteuttamista. Vaikutusten tunnistamisessa pyritään tuomaan esille tulevan päätöksen tai suunnitelman hyötyjen ja haittojen suhde. Vaikutusten arvioinnissa voidaan tunnistaa esim. ryhmä- tai yksilökeskusteluiden avulla. Myös pienimuotoisemmat kahvi-keskustelut voivat antaa tietoa asioista, kunhan vaikutusten arviointi on kaikille asianomaisille ajatuksena tuttu. Vaikutusten tunnistamisessa voidaan käyttää apuna taulukointia: Päätöksen vaikutus Ryhmä 1 (iäkkäät) Ryhmä 2 (nuoret) Ryhmä 3 (sijaiset) Työyhteisöön (esim. motivaatio, asenteet) Uuden opettelu aiheuttaa stressiä Uuden opettelu tuo mielenkiintoa työhön Uuden opiskelulle ei riittävästi aikaa Palveluihin Yhteistyöhön Osaamiseen Nopeuttaa asiakaspalvelua (tieto nopeasti saatavilla ja ajan tasalla) Yhteistyö huononee - muut eivät ymmärrä toisten olevan hitaampia Tarvitaan paljon koulutusta - henkilökohtaista koulutusta Nopeuttaa asiakaspalvelua (tieto nopeasti saatavilla ja ajan tasalla) Yhteistyö muiden ryhmien kanssa paranee Tarvitaan vähän koulutusta ja ohjeistusta Nopeuttaa asiakaspalvelua (tieto nopeasti saatavilla ja ajan tasalla) Yhteistyö paranee - tieto muiden toiminnasta helposti saatavilla Tarvitaan koulutusta, riittääkö sijaisten koulutukseen aikaa / resursseja Taulukko täytetään miettimällä kuinka vaikutukset tulevat kohdistumaan eri toimijoihin (ikärakenne, sukupuoli, osaamistaso, työtehtävät, vaikutukset jne.). Taulukkoa voidaan täyttää yhdessä asianosaisten kanssa tai siihen voidaan koota yhteenveto kerätystä tiedosta. Arviointiin tulee valita vain pieni määrä vaikutuksia, joita tarkastellaan tarkemmin. Tunnistettujen vaikutusten listasta voidaan ottaa arviointiin selvästi merkittävimmät vaikutukset. Tärkeää on huomioida pitkäaikaiset merkittävät vaikutukset. Merkittävyyden rajaamisessa voidaan käyttää apuna taulukointia: Merkittävyyden rajaaminen Vaikutus A Vaikutus B Vaikutus C Ryhmä 1 pitää merkittävänä Ryhmä 2 pitää merkittävänä Ryhmä 3 pitää merkittävänä Vaikutusten merkittävyyttä ei välttämättä aina voida määrittää ryhmien lukumäärän perusteella, vaan arviointiin saatetaan tarvita myös asiantuntijoiden arviointia. Eri ryhmien merkittäviksi määrittelemät vaikutukset saattavat myös paljastaa pelkoja sekä ennakkoluuloja tulevaa päätöstä kohtaan, jotka on hyvä huomioida tulevassa osallistumisen suunnittelussa.

4 Merkittävyyttä voidaan myös tarkastella kielteisten ja myönteisten vaikutusten kannalta: Järjestelmä Kielteinen vaikutus ja sen lieventämiskeinot Myönteinen vaikutus ja sen vahvistamiskeinot Tuotannonohjausjärjestelmä Vaikea käyttää - aika opiskelulle - koulutusta (opas) - yhteisten käytäntöjen luonti Toisilla enemmän aikaa perehtyä uuteen ratkaisuun - eripuraa henkilöstöryhmissä Työprosessit selkiytyvät - tarvittava tieto nopeasti saatavilla (reaaliaikaista) 4 Vaihtoehtojen muodostaminen Arvioinnissa tulisi olla vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joita voidaan muodostaa kuvaamalla tulevaisuutta. Vaihtoehtoja voidaan muodostaa esimerkiksi hyödyntämällä muiden vastaavien suunnitelmien tai päätösten tietoja (esimerkiksi jossain muualla organisaatiossa toteutettujen päätösten hyödyntäminen). Eri vaihtoehtojen käsittely selventää eri osapuolten tavoitteita ja antaa suuntaa miten tavoitteisiin päästään. Arvioitavat vaihtoehdot voidaan muodostaa siten, että kukin vaihtoehto toteuttaa yhtä näkökulmaa tai tietyn ihmisryhmän vaatimuksia. Yhtenä vaihtoehtona voidaan myös kuvata ns. nollavaihtoehto, jossa asiat pysyisivät ennallaan. Tulevien muutosten tarpeellisuutta voidaan perustella nykytilan jatkumisen huonoilla seurauksilla, tai sillä että vaihtoehdoista jokin on selkeästi parempi kuin nykytila. Esimerkki vaihtoehtojen kuvaamisesta: Vaihtoehdot Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C Näkemykset Ylläpitoprosessit Työprosessit Uusi järjestelmä ulkoistettu ylläpito Poistuvat lähes kokonaan: vain seuranta Työmenetelmät muuttuvat, tarvitaan aikaa kouluttautumiseen ja uuden opiskeluun Uusi järjestelmä oma ylläpito IT-osaston kuormitus vähenee Työmenetelmät muuttuvat, tarvitaan aikaa kouluttautumiseen ja uuden opiskeluun Pysytään nykyjärjestelmässä Järjestelmän ylläpito kuormittaa ITosastoa Tutut työmenetelmät Palveluprosessit Sisäiset prosessit Kustannukset Tukipalvelut hankaloituu Uudet www-pohjaiset palvelut parantavat asiakaspalvelua ja vähentävät työkuormitusta Yhteistyö osastojen välillä helpottu ja lisääntyy Henkilöstön koulutus 5000 e Vuosittainen ylläpito Tutut tukipalvelut Uudet www-pohjaiset palvelut parantavat asiakaspalvelua ja vähentävät työkuormitusta Yhteistyö osastojen välillä helpottuu ja lisääntyy IT-hankinnat Henkilöstön koulutus 5000 Palveluprosessien (ulkoisten ja sisäisten) kehittäminen vaikeaa Yhteistyö ennallaan: Tiedonkulku osastojen välillä heikkoa Uutta henkilöstöä palkattava ylläpitoon / vuosi

5 5 Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi voidaan tehdä yhteisarviointina, ryhmäarviointina tai asiantuntija-arviointina. Tärkeä osa arviointia on osallistuminen, jolla voidaan varmistaa kaikkien osallisten eri näkökulmien esiin tulo. Osallistujien tunnistamat merkittävät vaikutukset ja tavoitteet esitetään perusteluineen ja arvioinnissa on hyvä ottaa kantaa myös vaihtoehtoisiin vaikutuksiin sekä epävarmuuksiin joita mahdollisesti tulee esiin johtuen arvioijien erilaisista näkemyksistä ja lähtötiedoista. On tärkeää tuoda esiin eri näkökulmat ja pohtia syitä erilaisiin näkökulmiin. Tavoitteiden esittäminen antaa myös mahdollisuuden keskustella siitä, onko tavoitteena esimerkiksi nykytilan säilyttäminen, parantaminen vai huonontumisen estäminen/hidastaminen. Tavoitteiden toteutumisen lisäksi tulee myös kirjata mahdolliset ei-toivotut vaikutukset, jottei päätöksestä aiheutuvat haitat olisi hyötyjä suurempia. Vertailussa tulee lähteä siitä olettamuksesta, ettei ole yhtä oikeaa ja parasta vaihtoehtoja, vaan eri vaihtoehdoilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Eri vaihtoehtojen paremmuus tai huonommuus voi riippua paljon olemassa olevista näkökulmista ja olettamuksista. Vaikutusten arvioinnissa voidaan myös pohtia kuinka kielteisiä vaikutuksia voitaisiin vähentää ja myönteisiä vaikutuksia vahvistaa. Vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa voidaan huomioida sekä laadulliset että kustannusvaikutukset. Mitattavat (numeraaliset) ja mittaamattomat asiat tulisi kuitenkin käsitellä täysin toisistaan erossa. Vaihtoehtojen arviointia voidaan toteuttaa taulukoinnilla: Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C Vaikutus 1 Vaikutus 2 Vaikutus 3

6 Raportointi Vaikka varsinainen raportointi tehdään yleensä vasta vaikutusten arviointiprosessin lopussa, raportointia tapahtuu koko arviointiprosessin aikana tiedottamisen sekä tiedon jakamisen myötä (eri osapuolille raportointia ja tiedon jakamista). Kaikkien osapuolten tulee osallistua arviointiin, tasapuolisesti, jolloin kaikki eriävät näkökulmat saadaan esiin. Raportoinnin kohderyhmä (kenelle raportoidaan) tulisi myös miettiä tarkkaan, jotta arvioinnin sisältö ja käsitteistö saataisiin riittävän selkeäksi ja ymmärrettäväksi. Raportointivaiheessa ei tarvitse löytää sitä yhtä ja ainoaa oikeaa vastausta, vaan voidaan määritellä vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen. Voidaan myös tehdä vertailuja eri vaihtoehtoista kuvaamalla vaihtoehtojen etuja ja haittoja, ja niiden kautta päätellä eri vaihtoehtojen hyödyt. Vaihtoehto A: Edut - Osastojen välinen yhteistyö tiivistyy uusien toimintamallien mukaisesti - työkuormitus pienenee järjestelmän käyttöönoton jälkeen jää enemmän aikaa suunnittelutyöhön / ei jää enää niin paljon rästiin tekemättömiä töitä Haitat - Korkeat hankinta- ja ylläpitokustannukset Vaihtoehto A on paras, jos pidetään tärkeänä o yhteistyön kehittämistä o työssä jaksamista Vaihtoehto B on paras, jos pidetään tärkeänä: o kustannussäästöjä Vaihtoehto C on paras, jos pidetään tärkeänä: o yhteistyön kehittämistä o järjestelmien integroitavuutta

7 7. Seuranta Seurannassa kerätään tietoa suunnitelman tai päätöksen ennalta arvioitujen vaikutusten toteutumista sekä myös ennakoimattomien vaikutusten toteutumista. Seurannan avulla saadaan selville olivatko vaikutukset sellaisia kuin arvioinnissa on oletettu ja onko onnistuttu lieventämään haitallisia vaikutuksia. Seuranta on myös mahdollisuus aloittaa uusi tietonkeruuprosessi. Seurantaa varten voidaan laatia seurantasuunnitelma, jossa voidaan määritellä esim. - seurannan kohde (mitä seurataan) - seuranta-aika (kuinka usein seurataan) - kuka vastaa seurannasta (kuka toteuttaa, kuka valvoo) Seurannan kohde Kertaluonteinen seuranta Jatkuva seuranta Asiakaspalvelun laatu haastattelut kyselyt Työprosessien parantuminen teemahaastattelu, ryhmätapaaminen palautekyselyt, havainnointi

8 LÄHTEET: Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi käsikirja. Helsinki Tapani Kauppinen, Vilja Tähtinen. Innovoi Vaikuta Arvioi. Jyväskylä Leena Liimatainen, Katri Ryttyläinen (toim.) IVA-Käsikirja (http://info.stakes.fi/iva/fi/index.htm) Teknologian vaikutusten arviointi vanhuspalveluiden työpaikoilla. Käsikirja. Helsinki Melkas, H., Raappana, A., Rauma, M. & Toikkanen, T.

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Näkökulmia osahankkeiden arviointiin Kivipelto, Minna; Heinonen, Hanna; Larivaara, Meri; Jonsson, Pia Maria; Kotiranta, Tuija; Vierros, Anne; Vuorenmaa, Maritta; Maijanen,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 4 / 2 0 0 8 Tuulia Rotko, Marita Sihto, Hannele Palosuo Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.) OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Sisällys Kiitokset...3 Kirjoittajat ja haastateltavat...4 Avainsanoja...5

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Toimitusketjun johtaminen DIPLOMITYÖ Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan Tarkastaja: Professori

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot