1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka"

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 1/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Julkishallinnon professorin virka 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka 5. Saksan kielen lehtorin virka 6. Muotoilun suunnitteluteknologian professorin viran lakkauttaminen ja muotoilun tutkimuksen professorin viran perustaminen 7. Graafisen suunnittelun lehtorin viran perustaminen 8. Kuvataidekasvatuksen lehtorin viran perustaminen 9. Suomen kielen päätoimisen tuntiopettajan viran muuttaminen suomen kielen lehtorin viraksi ja viran täyttäminen 10. Tilastotieteen päätoimisen tuntiopettajan viran perustaminen ja viran täyttäminen 11. Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin viran perustaminen 12. Historiatoimikunnan täydentäminen 13. Lapin yliopiston Toiminta- ja taloussuunnitelma 14. Työsuojelun toimintaohjelma 15. Muut asiat

2 (vpj.) +Jari Kuru -Juha-Pekka Hippi 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus +Katja Heikkilä Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 16 :n 1 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin.

3 Kokous 01/ (vpj.) +Jari Kuru -Juha-Pekka Hippi 2 Ilmoitusasiat +Katja Heikkilä - Lapin yliopiston 25 vuotta juhlavuoden tapahtumakalenteri, liite 1 - Opintojen ohjaus Lapin yliopistossa, liite 2 Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin ja lisäksi todettiin tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen kaudella

4 (vpj.) +Jari Kuru -Juha-Pekka Hippi 3 Julkishallinnon professorin viran täyttö +Katja Heikkilä Lapin yliopistoon on asetuksella (112/87) perustettu julkishallinnon professorin virka 1. päivästä syyskuuta 1987 lukien. Julkishallinnon professorin virka tuli avoimeksi lukien. Yliopiston rehtori hyväksyttyä viran virantäyttöselosteen virka julistettiin haettavaksi Julkishallinnon professorin virkaa hakivat päättyneeseen määräaikaan mennessä valtiotieteiden tohtori Jan-Erik Johanson ja hallintotieteiden tohtori Jari Stenvall. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunta valitsi professori Arto Haverin Tampereen yliopistosta ja professori Ari Salmisen Vaasan yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa julkishallinnon professorin viran hakijoiden Jan-Erik Johansonin ja Jari Stenvallin ansioista julkishallinnon professorin virkaan. Asiantuntijat antoivat yhteisen asiantuntijalausunnon, joka saapui Asiantuntijalausunnon perusteella hakija Jan-Erik Johanson ei vielä täytä julkishallinnon professorilta vaadittavia pätevyysedellytyksiä, joten hänen osaltaan opetusnäytteen ant a- minen oli tarpeetonta. Haki Jari Stenvallia asiantuntijat pitävät yhteisessä lausunno s- saan pätevänä julkishallinnon professorin virkaan. Hakija Stenvall on toiminut täytettävänä olevan julkishallinnon professorin viran hoitajan lukien ja on tänä aikana antanut professorin virkaan kuuluvaa opetusta. Jari Stenvallin opetuskyky voitiin

5 siten todeta ilman opetusnäytteen antamista hakemusasiakirjoista ja hänen aikaisemman toiminnan perusteella. Edellä olevilla perusteilla tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , ettei julkishallinnon professorin virkaa hakeneille Jan-Erik Johansonille eikä Jari Stenvallille varata tilaisuutta opetusnäytteen antamiseen. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti asettaa asiantuntijalausunnon, virantäyttöselosteen, hakemusasiakirjoista ja esittelymuistioista ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella julkishallinnon professorin (A28) virkaan nimittämistä varten ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijalle HTT Jari Stenvallin. Yliopiston rehtori on tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan ehdollepanopäätöksen. Professorin virkojen täytössä käyttöön otettu rehtorin, dekaanin ja nimitettävän henkilön välinen neuvottelu viran tehtävistä ja niiden hoitamisesta käydään ennen hallituksen kokousta. Liitteenä virantäyttöseloste, Jari Stenvallin hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunto sekä tiedekunnan ehdollepanopäätös. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää HTT Jari Stenvall julkishallinnon professorin virkaan (A28) lukien. Esityksen mukaan.

6 (vpj.) +Jari Kuru -Juha-Pekka Hippi +Katja Heikkilä 4 Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka Hallintopäällikön virka (A24) on ollut haettavana mennessä Virkaa ovat hakeneet hakuajan loppuun mennessä: HTM Kalevi Hirttiö KM Tatja Karvonen YTM Tarja Kemppainen HTM Kati Kärnä YTL Jukka Laari FK Heikki Lakkala KM Minna Mölläri KTM Tarja Porsanger HTM Reija Rautio HTM Karoliina Viitanen Hakuilmoituksen mukaan viran hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä yliopisto- ja korkeakouluhallinnon tuntemusta. Tiedekunnan hallintopäällikkö vastaa tiedekunnan kanslian toiminnasta ja toimii kanslia esimiehenä ja tiedekuntaneuvoston esittelijänä sekä huolehtii tiedekunnan yleishallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallintopäällikkö koordinoi yhteistyössä dekaanin kanssa tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnittelua sekä huolehtii toiminnan seurannasta.

7 Tiedekunnan dekaani asetti virantäyttötyöryhmän, johon kuuluvat dekaanin lisäksi varadekaani Raimo Rajala ja lehtori Päivi Linnansaari. Virantäyttötyöryhmä arvioi hakijoiden kokonaiskelpoisuutta kokouksessaan ja päätti kutsua haastatteluun HTM Kati Kärnän ja KM Minna Möllärin, joiden ylipistohallinnon tuntemus oli vahvin. Virantäyttötyöryhmä haastatteli Kärnää ja Mölläriä Haastattelussa ilmeni kummankin olevan hyvin perillä hallintopäällikön työkentästä ja sen sisällöstä. He tunsivat myös työn vaativuuden ja ongelmat ja löysivät työhön kehittämismahdollisuuksia. Kahden hyvin tasavertaisen hakijan kokonaisarvioinnissa työryhmä otti huomioon koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen sekä haastattelun yhteydessä saadut tiedot. Näiden tietojen perusteella hakijoista etusijalle nousi Kati Kärnä pidemmän yliopistohallinnollisen kokemuksen ja haastattelussa esille tulleiden, yhteistyö- ja sosiaalisissa taidoissa ilmenneiden painotusten perusteella. Virantäyttötyöryhmä esitti yksimielisesti, että hallintopäällikön virkaan nimitettäisiin HTM Kati Kärnä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto esitti valintatyöryhmän esityksen mukaisesti , että Kärnä nimitetään virkaan. Hakija Minna Mölläri on arvostellut yliopiston hallitukselle osoittamassaan kirjeessä valintatyöryhmän esittämiä perusteluja mm. yliopistohallinnon palvelusaikojen ja monipuolisuuden arvioinnin osalta. Valintatyöryhmällä ja tiedekuntaneuvostolla on ollut kaikkien hakijoiden virkauraa ja muita ansioita koskevat tiedot käytettävissään. Esitysten voidaan katsoa perustuvan hakijoiden ansioiden ja soveltuvuuden kokonaisarviointiin, vaikka palvelusaikoja koskevat tiedot onkin valintatyöryhmän muistiossa ja hakijoita koskevassa yhteenvedossa esitetty puutteellisesti. Liitteenä yhteenveto hallintopäällikön viran hakijoista, valintatyöryhmän lausunto, parhaiksi arvioitujen hakijoiden Kati Kärnän ja Minna Möllärin hakemusasiakirjat sekä Minna Möllärin kirje hallitukselle. Muut hakemukset ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää HTM Kati Kärnä kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön (A24) virkaan alkaen. Päätettiin nimittää HTM Kati Kärnä kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön (A24) virkaan alkaen liitteen mukaisen äänestyksen jälkeen.

8 Asia 4, hallitus 01/04, ÄÄNESTYS Käsiteltäessä kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virkanimitystä esitti ha l- lituksen jäsen Aila Huhtala KM Minna Möllärin nimittämistä. Kun asiasta ei päästy yksimielisyyteen, esitti puheenjohtaja, että asia ratkaistaan äänestämällä soveltamalla kollegiaalisen äänestyksen äänestysjärjestystä. Suoritettiin äänestys, jossa hallituksen jäsenet ilmaisivat kantansa seuraavasti: Heidi Sinevaara-Niskanen Paula Vertainen Katja Heikkilä Marianne Hyvärinen Raija Kivilahti Aila Huhtala Jari Kuru Riitta Brusila Kaarina Määttä Asko Suikkanen Kari Hakapää Juha Karhu esittelijän esitys esittelijän esitys esittelijän esitys esittelijän esitys esittelijän esitys Aila Huhtalan esitys esittelijän esitys Aila Huhtalan esitys esittelijän esitys esittelijän esitys esittelijän esitys esittelijän esitys esittelijän esitys Äänestyksen tuloksen päätettiin nimittää HTM Kati Kärnä kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön (A24) virkaan alkaen äänin 11 2.

9 Mirja Väyrynen (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi, saapui 5 -Katja Heikkilä, poistui 5 5 Saksan kielen lehtorin (A20) viran täyttäminen Yliopiston hallitus on perustanut kielikeskukseen saksan kielen lehtorin (A20) viran. Virka on ollut avoinna alkaen. Virka oli haettavana mennessä ja määräaikaan mennessä virkaa hakivat FM Arja Hyvärinen, FM Kerstin Jokisalo, FL Teija Laiho, FT Jouko Parad, FL Jouni Rostila, FM Jörn Severidt, FM Dominika Trzcinska-Chudas, FM Iris Vansteelandt. Jouko Parad perui hakemuksensa , Teija Laiho ja Iris Vansteelandt Liitteenä 1 on hakijoiden hakemukset ja yhteenveto hakijoista liitteenä 2. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (306/93, muut. 463/98 ) 3 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta päätti edellyttää hakijoilta käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Kielen lehtorilta vaaditaan sen lisäksi mitä 3 :ssä säädetään, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (4 ).

10 Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta asetti virantäyttöryhmän, jonka puheenjohtajana toimi kielikeskuksen johtaja Heidi Strengell ja jäseninä lehtori Sinikka Koivurova, lehtori Pekka Vasari, professori Hannakaisa Isomäki ja opiskelija Sakari Heikkilä. Virantäyttöryhmä arvioi hakijoiden kokonaiskelpoisuutta kokouksessaan ja päätti kutsua opetusnäytteeseen ja haastatteluun kaikki hakijat. Opetusnäyte ja haastattelu järjestettiin FM Kerstin Jokisalo oli estynyt saapumasta 24.11, joten hakijalle järjestettiin opetusnäyte ja haastatteluaika Opetusnäytteeseen ja haastatteluun saapuivat FM Arja Hyvärinen, FL Jouni Rostila, FM Jörn Severidt. FM Dominka Trzcinska-Chudas ei tullut antamaan opetusnäytettä. Virantäyttötyöryhmä äänesti kokouksessaan hakijoiden virkaan nimittämisestä ja päätti esittää, että FM Jörn Severidt valitaan saksan kielen lehtorin virkaa. Virantäyttöryhmä esittää varasijalle FL Jouni Rostilaa. Virantäyttöryhmän lausunto liitteenä 3. FM Kerstin Jokisalon opetusnäyte arvioitiin mainesanalla tyydyttävä, joten hän ei täytä opetustaidon perusteella viran edellyttämiä vaatimuksia. FM Arja Hyvärisellä on pedagoginen koulutus ja opetusnäyte arvioitiin hyväksi. Opetuskokemusta hakijalla on n. 7 vuoden ajalta sivutoimisuuksista. Opetusansiona FM Hyvärisellä on myös yliopistossa kielten didaktikkona ja ohjaavana opettajana toimiminen. FM Jörn Severidtillä ei ole pedagogista koulutusta. Hakijan opetusnäyte arvioitiin erinomaiseksi. Yliopiston opetustyöstä FM Jörn Severidtillä on kokemusta vuoden päätoimisuudesta ja usean vuoden sivutoimisuudesta. FM Jörn Severidtillä on cum laude opinnot germanistiikasta. FM Severidtin erityisinä ansiona on kulttuurinen osaaminen ja hän hallitsee erinomaisesti opettavan kielen. FL Jouni Rostila täyttää viran tieteelliset kelpoisuusvaatimukset (lisensiaatin tutkinto, eximia cum la ude approbatur) ja hänellä on tutkimuksen kautta hankittua käytännöllistä perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan (konferenssit 9, julkaisut 6, väitöskirjatyö). Hakijalla on lisäksi opettajan pedagogiset opinnot. FL Jouni Rostilan maisterin tutkinnon pääaine on germaaninen filologia ja opintojen taso on arvosanoiltaan erinomaista. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää äänestyksen jälkeen, että FL Jouni Rostila nimitetään saksan kielen lehtorin (A20) virkaan alkaen. Liitteenä 4 yhteisen opetuksen yksikön johtokunnan pöytäkirja. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FL Jouni Rostila saksan kielen lehtorin (A20) virkaan alkaen. Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Mirja Väyrynen

11 (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä 6 Muotoilun suunnitteluteknologian professorin viran lakkauttaminen ja muotoilun tutkimuksen professorin viran perustaminen Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) viran alkaen. Virka kuuluu Lapin yliopistossa taiteiden tiedekuntaan. Tiedekuntaneuvoston esityksestä yliopiston rehtori hyväksyi virkaan liittyvän virantäyttöselosteen, jonka mukaan virkaa ei ollut tarkoituksenmukaista täyttää pysyvästi, vaan tehtävien hoito päätettiin hoitaa määräaikaisessa virkasuhteessa. Viran tehtävät liittyivät opetusministeriön tietoteollisuuden muuntokoulutusohjelmasta rahoitetun MIND - maisteriohjelman toteuttamiseen. Maisteriohjelman toiminnan jatkumisesta ja mahdollisesta vakinaistumisesta ei ollut tietoa. Muuttamalla muotoilun suunnitteluteknologian professorin virkanimike muotoilun tutkimuksen professorin viraksi vahvistetaan muotoilualan koulutuksessa tutkimusta. Teollisen muotoilun tutkimusmenetelmien opinnoilla turvataan muotoilun tutkimustoiminnan kehittäminen. Tiedekunnan tulosneuvottelujen mukaisesti virka rahoitetaan vuonna 2004 opetusministeriön tietoteollisuusohjelmasta tiedekuntaan osoitetulla rahoituksella. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se lakkauttaisi muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) viran alkaen ja perustaisi tilalle muotoilun tutkimuksen professorin (A28) viran alkaen.

12 Asia7, 01/04 Esitys Päätettäneen lakkauttaa muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) virka lukien ja perustaa muotoilun tutkimuksen professorin (A28) virka alkaen. Päätös Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten.

13 (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä 7 Graafisen suunnittelun lehtorin (A21) viran perustaminen Esitys Päätös Yliopiston hallitus on perustanut taiteiden tiedekuntaan graafisen suunnittelun lehtorin (A21) määräaikaisen viran ajalle Lehtorin virka liittyy Graphic Management maisteriohjelmaan, jonka avulla tiedekunnan graafisen suunnittelun koulutusohjelma on käynnistetty. Maisteriohjelman rahoituspäätös on myönnetty saakka. Tiedekunta tulee hakemaan maisteriohjelman toteuttamiseen jatkoaikaa myöhemmin päätettävälle ajanjaksolle. Lehtoraatti on tarkoitus rahoittaa aluksi maisteriohjelmasta, mikäli ohjelmaan myönnetään jatkoaikaa ja hankkeen resurssit riittävät lehtoraattiin. Koulutusohjelman opetuksen toteuttamisessa lehtoraatin jatkuminen on välttämätöntä. Virasta aihetuvat kustannukset katetaan vuoden 2005 alusta tiedekunnan perusrahoituksesta. Viran perustamisesta on sovittu vuoden 2004 tulossopimusneuvotteluissa. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi taiteiden tiedekuntaan graafisen suunnittelun lehtorin (A21) viran alkaen. Päätettäneen perustaa graafisen suunnittelun lehtorin (A21) virka taiteiden tiedekuntaan lukien. Esityksen mukaan.

14 (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä 8 Kuvataidekasvatuksen lehtorin (A21) määräaikaisen viran perustaminen Tulosneuvottelujen mukaan taidekasvatuksen laitoksella käynnistetään vuonna 2004 kolmivuotinen opettajankoulutuksen laajennusohjelma. Kuvataidekasvatuksen lehtorin määräaikainen virka rahoitetaan ohjelmaan varatulla määrärahalla. Viran perustamisesta on sovittu tulossopimusneuvotteluissa vuodelle Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi taiteiden tiedekuntaan kuvataidekasvatuksen lehtorin (A21) viran ajalle Esitys Päätös Päätettäneen perustaa kuvataidekasvatuksen lehtorin (A21) määräaikainen virka ajalle taiteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan.

15 (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä 9 Suomen kielen päätoimisen tuntiopettajan viran muuttaminen suomen kielen lehtorin viraksi (A 21) ja viran täyttäminen Syksyn 2003 tulosneuvottelujen mukaisesti kielikeskus esittää, että suomen kielen päätoiminen tuntiopettajan virka muutetaan suomen kielen lehtorin (A 21) viraksi. Tuntiopettajan virkaa on hoitanut FM Katriina Uljas-Rautio. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muut.463/98) 3 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Mainitun asetuksen 15 :n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettuun virkaan säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. FM Katriina Uljas-Rautio on toiminut noin kymmenen vuotta päätoimisena suomen kielen tuntiopettajana kielikeskuksessa ja ainedidaktiikan lehtorina kasvatustieteiden

16 tiedekunnassa. FM Uljas-Rautiolla on aineenopettajan kelpoisuus ja hän on jatkoopiskelijana Oulun yliopistossa. FM Uljas Rautiolla täyttyvät viran kielitaitovaatimukset. FM Uljas Rautio on antanut opetusnäytteen kielikeskuksen suomen kielen lehtoraatin virkaan keväällä Opetusnäyte arvioitiin mainesanalla erinomainen. FM Uljas-Raution opetusportfolio täyttää Lapin yliopiston vaatimukset. Uljas-Raution nimikirjanote on liitteenä. Katriina Uljas-Rautio hän on antanut suostumuksensa siihen, että hänen päätoiminen tuntiopettajan virka muutetaan lehtorin viraksi alkaen ja että hänet nimitetään siihen. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että kielikeskuksen suomen kielen päätoiminen tuntiopettajan virka muutetaan suomen kielen lehtorin viraksi ja että se nimittäisi FM Katriina Uljas- Raution suostumuksensa mukaisesti kielikeskuksen suomen kielen (A 21) lehtorin virkaan edellyttäen, että hallitus muuttaa suomen kielen päätoimisen tuntiopettajan viran suomen kielen lehtorin viraksi. Esitys Päätös Päätettäneen muuttaa kielikeskuksen suomen kielen päätoimisen tuntiopettajan virka suomen kielen lehtorin (A21) viraksi lukien ja nimittää siihen FM Katriina Uljas-Rautio lukien. Esityksen mukaan.

17 (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä 10 Tilastotieteen päätoimisen tuntiopettajan (A 20) viran perustaminen ja viran täyttäminen Yliopisto- ja tiedehallinnon tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän saa lukuvuodeksi 420 tunnin tuntiopetusmääräyksen tai poikkeuksellisesti lukukaudeksi 210 tunnin tuntiopetusmääräyksen. Päätoimisen tuntiopettajan palvelus katostaan yhtäjaksoiseksi, mikäli se on päättynyt lukuvuoden lopussa tai lukukautta seuranneen loman aikana, ja se on jälleen alkanut lähinnä seuraavan lukuvuoden alussa. Virkamieslain 9 :n mukaan virkamies voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien teht ä- vien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta. Ko. määräaikainen virkasuhde on muodostunut pysyväisluonteiseksi ja virkasuhteessa olevan henkilön palvelussuhde toistaiseksi voimassa olevaksi. Tästä syystä perustettavaa virkaa ei julisteta haettavaksi vaan tehtäviä hoitanut henkilö nimitetään virkaan. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93) ei ole säädetty mitään päätoimisen tuntiopettajan viran erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Mainitun asetuksen (muut. 463/98) 15 :n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

18 Tulossopimusneuvottelussa vuodelle 2004 on sovittu päätoimisen tuntiopettajan vakinaistamisesta. Menetelmätieteiden laitoksen tilastotieteen päätoiminen tuntiopettaja filosofian maisteri Marianne Silen on ollut Lapin yliopistossa alkaen tilastotieteen vs. lehtorina ja tilastotieteen tuntiopettajana ja alkaen tilastotieteen päätoimisen tuntiopettajan palvelusuhteessa. Silen on koulutukseltaan filosofian maisteri Oulun yliopistosta ( ) ja tutkinnon pääaineena on tilastotiede. Silenillä täyttyvät viran kielitaitovaatimukset. Liitteenä Silenin nimikirjanote. Marianne Silen on antanut suostumuksensa nimitykseen. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi tilastotieteen päätoimisen tuntiopettajan (A20) viran yhteisen opetuksen yksikön menetelmätieteiden laitokselle alkaen ja että se nimittäisi filosofian maisteri Marianne Silenin suostumuksensa mukaisesti tilastotieteen päätoimisen tuntiopettajan (A20) virkaan alkaen edellyttäen, että hallitus päättää perustaa kyseessä olevan viran. Esitys Päätös Päätettäneen perustaa tilastotieteen päätoimisen tuntiopettajan (A20) virka yhteisen opetuksen yksikön menetelmätieteiden laitokselle lukien ja nimittää virkaan FM Marianne Silen lukien. Esityksen mukaan.

19 (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä 11 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin (A28) viran perustamisesta Lapin yliopistolla on tärkeä rooli alueensa opettajien kouluttajana tiedekunnan toiminnan jakaantuessa kolmelle laajalle alueelle: perustutkintokoulutukseen, aikuis- ja täydennyskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen sekä jatkotutkintokoulutukseen. Tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa pyrkien vastaamaan alueen tarpeisiin vastaten samalla tiedekunnalle asetettuihin tavoitteisiin. Kasvatustieteiden tiedekunta pyrkii toiminnallaan vastaamaan myös valtakunnalliseen opettajatarpeeseen, joka tulee selvästi esille Lapissa. Tiedekunta on toteuttanut yhteistyössä Lapin lääninhallituksen kanssa Lapin seutukuntien koulutustarpeita kartoittavan selvityksen tavoitteena luoda alueen koulutustarpeet huomioiva koulutusmalli. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tavoitteena on järjestää opettajankoulutuksen maisteriohjelma, jossa alueelle tarjotaan räätälöityä poikkeuskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on sekä pätevöittää alueella toimivia opettajia että vastata tulevaisuuden opettajatarpeeseen. Opettajankoulutuksen kehittäminen oli osa tiedekunnan vuosien tulossopimusesitystä sisältäen esityksen opettajankoulutuksen professuurin perustamisesta. Perustettava virka tukee tiedekunnassa valmisteltavaa hanke-esitystä ja viran työpanosta suunnataan hankkeen toteutuessa alueelle tarjottavaan koulutukseen. Professuurilla vahvistetaan samalla tiedekunnan nykyisiä opetusresursseja ja tuetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Esitys Tehdään kokouksessa.

20 Asia 11, hallitus 01/04, Päätös n kokouksessa tekemän esityksen mukaan päätettiin perustaa kasvatustieteiden, erityisesti opettajankoulutus, professorin (A28) virka alkaen kasvatustieteiden tiedekuntaan.

21 (vpj.) +Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi 12 Historiatoimikunnan täydentäminen -Katja Heikkilä Yliopiston hallitus asetti historiatoimikunnan tarkoituksella, että historiateos olisi julkistettavissa yliopiston 25-vuotisjuhlavuonna. Teoksen valmistuminen on siirtynyt vuoteen 2005, sillä sopimuksen teko kirjoittajien, Matti Salo ja Marianne Junila, kanssa viivästyi vuoteen Matkan varrella toimikunnan jäsenistä Marjatta Jaakkola on siirtynyt pois yliopistosta ja näin eronnut toimikunnasta. Uusina jäseninä toimikuntaan on esitetty kokemuksensa ja asemansa puolesta dekaaneja Ahti Saarenpää ja Mauri Ylä-Kotola. Esitys: Päätös Päätettäneen nimetä historiatoimikuntaan uusina jäseninä dekaanit Ahti Saarenpää ja Mauri Ylä-Kotola Esityksen mukaan.

22 Lapin yliopiston historiatoimikunta rehtori Esko Riepula professori Kyösti Urponen professori Raimo Rajala professori Kaarina Määttä professori Ilkka Saraviita professori Simo Koskinen professori Veikko Kamunen kirjastonjohtaja Lea Karhumaa johtaja Helka Urponen lehtori Birgitta Vehmas tietopalvelupäällikkö Liisa Kurppa yliassistentti Marjatta Jaakkola hallintojohtaja (koollekutsuja) professori Ahti Saarenpää (hall.01/04) professori Mauri Ylä-Kotola (hall. 01/04)

23 Tarja Särkkä (vpj.) -Jari Kuru, poistui 13 +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä 13 Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille , voimassa olevan tulossopimuksen liitteeksi tuleva esitys vuoden 2005 voimavaroiksi ja toimintakertomusluonnos vuodelta 2003 sekä pyydetyt erillisraportit ja strategiat tulee toimittaa opetusministeriöön mennessä. Uusi tulossopimuskausi on käynnistymässä. Tulossopimus (liite 1) määrittää yliopiston toiminnan volyymin, tavoitteet ja painotukset lähivuosien aikana. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu keskittyykin siten toisaalta vuodelle 2005 esitettäviin kehittämishankkeisiin, toisaalta tulossopimuskausien ja taitekohtaan, joka ajoittuu suunnittelukaudelle. Liitteeseen 2 on koottu ajankohtaisia kehittämishankkeita. Liitteessä 3 on yksiköiden esitysten ja käytyjen keskustelujen pohjalta laadittu esitys opetusministeriön hankerahoitukseen vuonna 2005 käynnistettäviksi hankkeiksi. Liitteessä 4 on tulossopimuskauden määrällisiä, rahoitukseen eri tavoin vaikuttavia määrällisiä tavoitteita ja alustava esitys kauden määrällisiksi tavoitteiksi. Esitys Keskusteltaneen yliopiston toiminnasta ja taloudesta vuosina Päätös Keskusteltiin. Tarja Särkkä

24 (vpj.) -Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi 14 Työsuojelun toimintaohjelma -Katja Heikkilä Yliopistolla tulee olla työturvallisuuslain (2002/738, 9 ) mukaan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojelutoimikunta on valmistellut liitteenä olevan ohjelman, jossa työsuojelua koskevien säädösten ja muun lähdeaineiston perusteella kuvataan työturvallisuuden merkitystä työyhteisölle sekä keinoja työturvallisuuden riskien vähentämiseksi ja eliminoimiseksi. Työn vaarojen selvittämiseksi ja arvioimiseksi yliopisto toteutti keväällä 2003 työturvallisuuslaissa (10 ) tarkoitetun riskikartoituksen. Kartoituksen tulokset on käsitelty yksiköittäin tulosneuvotteluissa ja niitä on esitelty yliopiston suunnittelu- ja kehittämispäivillä. Työsuojelutoimikunta hyödyntää em. ohjelmaa ja muuta työsuojelua koskevaa materiaalia valmistellessaan vuosittain tarkemman toimintasuunnitelman. Esitys: Merkitään työsuojelutoimikunnan valmistelema työsuojelun toimintaohjelma tiedoksi ja hyödynnettäväksi taustamateriaaliksi valmisteltaessa yliopiston työsuojeluun liittyviä toimenpiteitä. Liite. Päätös Merkittiin.

25 + (vpj.) 15 Muut asiat -Jari Kuru +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen. 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen. 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen HALLITUS 11.2.2004 Kokous 2/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin viran täyttäminen 4. Saksan kielen lehtorin

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi 1 LAPIN YLIOPISTO Tuula Tolppi 341 3236 Aika keskiviikko 26.1.2005 klo 10.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) =Kari E Nurmi +Marja Tuominen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07 1 341 3236 Läsnä + (pj) =Anne Kontsas +Jörn Severidt 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). + (pj) (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen HALLITUS 29.1.2003 Kokous 1/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viran tehtävien hoito 4 Julkishallinnon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus HALLITUS 12.2.2003 Kokous 2/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 5 Kansainvälisten

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka HALLITUS Kokous 8/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Matkailututkimuksen dosentuuri 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka 5. Lapin yliopiston

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen HALLITUS 10.9.2003 Kokous 7/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Soveltavan informaatioteknologian professorin määräaikaisen viran täyttö 4. Sosiaalityön lehtorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka HALLITUS kokous 11/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri 4 Ympäristösosiologian dosentuuri 5 Finanssioikeuden

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8,E siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito HALLITUS 19.4.2007 Kokous 4/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Valtiosääntöoikeuden dosentuuri 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 torstai 30.11.2006 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä +Jukka Mäkelä (pj) +Heikki Huilaja 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta JOHTOKUNTA 20.08.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (liite 1), äänestyspöytäkirja 4

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1)

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1) JOHTOKUNTA 2.3.2005 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2006 2009 (Liite 1) 4. Seuraavan kokouksen ajankohta LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS 2.3.2005 Kokous 03/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Kasvatustieteen, erityisesti

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka HALLITUS 16.6.2004 Kokous 07/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Sosiaalityön dosentuuri 4. Digitaalisen median lehtorin virka 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) ASIALISTA 11.4.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.4.3016 Kokous 3/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 10/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kärkihankkeiden esittely 3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille 2013 2016 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen. 5 Lapin yliopiston siirtyminen periodijärjestelmään

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen. 5 Lapin yliopiston siirtyminen periodijärjestelmään HALLITUS Kokous 02/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Opintopäällikön viran perustaminen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan 4 Tutkijan viran perustaminen ja

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten.

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten. LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 4/2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne 3. Lapin yliopiston strategia vuoteen 2025 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professori, xxxx, xxxx laitos Tehtävää koskevat tiedot XXXX Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 :ssä (558/2009). Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi HALLITUS 19.3.2003 Kokous 3/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Media- ja informaatioteknologian filosofian ja yhteiskunnallisten seurausten tutkimuksen dosentuuri

Lisätiedot

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt selosteen kokouksessaan 23.11.2016. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka HALLITUS Kokous 5/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka 5 Graafisen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma HALLITUS 15.8.2006 Kokous 09/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen professorin virka 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma 5 Opetus-

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka HALLITUS 22.6.2005 Kokous 07/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Naistutkimuksen professorin virka 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin (A

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 4.4.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri HALLITUS 1.12.2004 Kokous 10/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri 4 Hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 4A/2017 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.3.2017 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi HALLITUS 11.11.2008 Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet, varajäsenet rehtori vararehtorit hallintojohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet, varajäsenet rehtori vararehtorit hallintojohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteerin KOKOUSKUTSU puh. 016 341 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 2.10.2008 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 13.1.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri HALLITUS 14.5.2003 Kokous 5/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri 4 Ympäristö- ja perusoikeuksien

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 5/07. maanantai klo Ravintola Felli kabinetti (Yliopistonkatu 8).

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 5/07. maanantai klo Ravintola Felli kabinetti (Yliopistonkatu 8). LAPIN YLIOPISTO 1 maanantai 18.6.2007 klo 10.00 Ravintola Felli kabinetti Läsnä + (pj) =Terttu Utriainen 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 10/2006 Aika Tiistaina 31.10.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.9.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 4/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 4/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 4/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 15.5.2007 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Professori Risto Heiskala, pj. asiat

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri HALLITUS 24.6.2003 Kokous 6/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri 4 Muodin tutkimuksen dosentuuri 5 Kuntoutuksen erityisesti

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 1/2009, 28.1.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen FT Osmo Pekosen väitöskirjaksi tarkoitetulle

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri HALLITUS 14.2.2006 Kokous 02/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri 4 Vaalijohtosäännön muuttaminen

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 15.10.2008 10/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 FL Tarja Salmi Tolosen väitöskirjan hyväksyminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 19.8.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 9.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka HALLITUS Kokous 05/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 2/2009, 18.2.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot