Osallistuminen, vaikuttaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys uusi kuntalaki ja demokratia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistuminen, vaikuttaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys uusi kuntalaki ja demokratia"

Transkriptio

1 Osallistuminen, vaikuttaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys uusi kuntalaki ja demokratia Neuvotteleva virkamies, HT Inga Nyholm Valtiovarainministeriö

2 Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Edustuksellisen järjestelmän toimivuus ja houkuttelevuus Kuntalaisten, kunnan ja päätöksentekijöiden vuorovaikutus ja viestintä Monipuolisten osallistumiskeinojen ja rakenteiden turvaaminen Suoran demokratian keinojen vahvistaminen Alueellisen vaikuttamisen turvaaminen Osasto pp.kk.vvvv 2

3 Lainsäädännölliset lähtökohdat Kansainvälinen säännöstö YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus. Euroopan Neuvoston sopimukset Uusimpana Suomen liittyminen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan (Open Government Partnership) 2013 Perustuslaki (731/1999) Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen Kuntalaki (365/1995) 4. luku: osallistumista koskeva keskeinen lainsäädäntö. Kunnan velvollisuutena on järjestää osallistumismahdollisuudet kaikille kuntalaisille. Hallintolaki (434/2003) asian vireilläolosta ilmoittamisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta. Säännös turvaa osallisille mahdollisuuden saada tietoja valmisteltavana olevasta asiasta ja lausua mielipiteensä asiasta. Julkisuuslaki (621/1999) viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asioissa ja velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa sekä tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan. Vaalilaki (714/1998) äänioikeus, vaalikelpoisuus ja menettelyt Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksistä (656/1990) Menettelyt Kansalaisaloitelaki (2/2012) Kuntarakennelaki (1698/2009; muutettu 478/2013) Osallistumisen ja vaikuttamisen arviointi kuntajakoselvityksissä Sektorilainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) (vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa). Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (osallisten kuuleminen ympäristölupa-asiassa). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) (mm. yhteistyö ja vuorovaikutus). Nuorisolaki (72/2006) ("nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ) Vanhuspalvelulaki Vammaispalvelulaki Lisäksi mm. lastensuojelulaki (lapsen mielipiteiden selvittäminen myös suunniteltaessa ehkäisevän lastensuojelun palveluita suunnitellaan) Perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevissa laeissa on oppilaiden osallistumiseen ja kuulemiseen liittyviä velvoitteita.

4 Osallistuminen uuden lain keskiössä miksi? Lähde: Tilastokeskus 4

5 Kunnan asukkaiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet 5 Luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus 20 Äänioikeus kuntavaaleissa 21 Äänestysoikeus kunnallisessa kansanäänestyksessä 22 Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 23 Aloiteoikeus 24 Kunnallinen kansanäänestys 25 Kansanäänestysaloite 26 Nuorisovaltuusto 27 Vanhusneuvosto 28 Vammaisneuvosto 29 Viestintä Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa 6 Luku Kunnan toimielimet 36 Alueellinen toimielin 7 Luku Kunnan johtaminen ja kunnanhallitus 37 Kuntastrategia 5

6 Äänioikeus ja äänestäminen Äänioikeus kuntavaaleissa ja äänestysoikeus (kansanäänestys) Ei suuria muutoksia edellytyksiin Uutta: EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevat ja hänen perheenjäsenensä saavat äänioikeuden Vaaleja koskeva muu valmistelu Kuntavaalien ajankohdan muutos huhtikuulle Kunnallisen kansanäänestyksen toimittaminen kuntavaalien yhteydessä Sähköisen kansanäänestyksen mahdollistaminen Internet-äänestämisen kehittäminen 6

7 Kunnallinen kansanäänestys ja kansanäänestysaloite Kansanäänestys merkittävä lakisääteinen suoran demokratian muoto, mutta varsin vähän käytetty > pyritään edistämään laajempaa käyttöä Kansanäänestysaloitteen ikäraja lasketaan 15 vuoteen Jos kansanäänestysaloitteen on tehnyt vähintään 4 % 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista, aloite vietävä valtuuston käsittelyyn Valtuuston viipymättä päätettävä, toimitetaanko kansanäänestys Valtuusto päättää kansanäänestyksen toimittamisesta Kansanäänestys on neuvoa-antava Menettelystä säädetään erillisessä laissa (656/1990) 7

8 Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (22 ) Asukkaiden ja palvelun käyttäjien oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan Valtuuston vastuu monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista Esimerkkiluettelo osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista; tavoitteena kannustaa monipuolisten vaikuttamiskeinojen käyttöä Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, Uutta: kuntalaisraadit Käyttäjien edustajien nimeäminen kunnan toimielimiin Uutta: Mahdollisuudet osallistua kunnan talouden suunnitteluun (esim. osallistuva budjetointi) Käyttäjälähtöisen vaikuttamisen keinot, Uutta: yhteinen suunnittelu ja palvelumuotoilu Asukkaiden, järjestöjen, muiden yhteisöjen toiminnan tukeminen 8

9 Osallistuva budjetointi Participatory Budgeting Bürgerhaushalt Medborgarbudget Menetelmä kylien, kunnanosien tai asuinalueiden asukkaiden osallistumiseksi rahoitettavien palvelujen ja investointien suunnitteluun ja päätöksentekoon valtuusto hyväksyy lopullisen budjettiesityksen ja voi pudottaa, hyväksyä tai hylätä esityksiä Prosessi on vuosittainen jatkumo, joka seuraa kunnan vuosisuunnittelua ja talousarviovalmistelua tiedottamisesta toimeenpanoon ja seurantaan tätä varten järjestettävissä asukastilaisuuksissa ja äänestyksissä asukkaat muun muassa tutustuvat kohteisiin, joita ehdotetaan rahoitettavaksi ja äänestävät niistä vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa sekä suunnitelmallisen prosessin muodossa Osasto pp.kk.vvvv 9

10 10 Aloiteoikeus Kuntalaisen aloiteoikeus toinen merkittävä lakisääteinen suoran demokratian keino, mutta myös vähän käytetty > edistetään laajempaa käyttöä Aloiteoikeus on myös kunnassa toimivilla yhteisöillä ja säätiöillä (=yhdistykset ja yritykset) sekä palvelun käyttäjällä palvelua koskevassa asiassa Jos aloitteen on tehnyt vähintään 2 % kunnan asukkaista, otettava käsiteltäväksi 6 kk kuluessa Ei lasketa äänestysoikeutetuista vaan kaikista kunnan asukkaista ja koskee muitakin kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvia asioita Hallintosääntöön tarpeelliset määräykset > aloitteen tekijän informointi oleellista

11 Vaikuttamistoimielimet Kootaan erityislainsäädännöstä kuntalakiin > kunnan hallinnosta ja toimielimistä säädettäisiin vain kuntalaissa Nuorisovaltuusto/nuorten vaikuttajaryhmä uusi velvoite Vanhusneuvosto nykyisin vanhuspalvelulaissa pakollinen Vammaisneuvosto nykyisin vammaispalvelulaissa vapaaehtoinen Edustamansa ryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia Oltava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan Voivat olla useamman kunnan yhteisiä Kunnanhallitus asettaa ja huolehtii toimintaedellytyksistä Kokoonpano, valinta, toimintatavat jäävät pitkälti kunnan päätettäviksi 11

12 Viestintä Kunnan toiminnasta: palvelut, talous, valmistelussa olevat asiat, asioiden käsittely ja päätösten vaikutukset ja osallistumis- ja vaikuttamiskeinot > Avoin valmistelu ja hallinto, ymmärrettävä kieli ja eri asukasryhmien tarpeet Toimielinten esityslistat ja liitteet yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeelliset tiedot yleiseen tietoverkkoon > Salassapitovelvoitteet, tietosuoja (henkilötiedot) 12

13 Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa Uutta: Velvoite viedä yleiseen tietoverkkoon kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot. Yleisessä tietoverkossa oltava saatavilla ainakin: 1) kuntastrategia; 2) hallintosääntö; 3) talousarvio- ja suunnitelma; 4) tilinpäätös; 5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus; 6) kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset; 7) konserniohjeet; 8) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset; 9) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet; sekä 10) palveluista perittävät maksut. Kunnan ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle : pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa 13

14 Osallisuus osana kuntastrategiaa Valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: osallisuuden edistäminen keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi Kunnan tulisi asettaa osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvät keskeiset strategiset tavoitteet osana kuntastrategiaa ja tarkastella tässä yhteydessä kokonaisuutena ja suunnitelmallisemmin mm. kunnan hyödyntämiä osallistumistapoja, viestintää, ja avointa valmistelua koskevia periaatteita. 14

15 Alueelliset toimielimet ja alueellinen vaikuttaminen Asettaminen jatkossakin kunnan harkinnassa Tehtävät määritelty vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi Kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen ja osa-alueen kehittäminen Varattava mahdollisuus antaa lausunto mm. kuntastrategiaa ja talousarviota valmisteltaessa ja muihin päätöksiin, joilla suuri merkitys asukkaiden näkökulmasta Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen laiminlyönti voi olla peruste päätöksen kumoamiseen (Vrt. Hallintolaki 41 ) Muut tehtävät ja toimivalta hallintosäännössä Osasto pp.kk.vvvv 15

16 Osasto pp.kk.vvvv 16

17 Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset Kunta voi päättää, että luottamushenkilö hoitaa tehtävää päätoimisesti tai osa-aikaisesti Poliittisen johtamisen kannalta keskeiset luottamustoimet: kunnanhallituksen pj tai varapj, valtuuston ja lautakuntien/valiokuntien puheenjohtajat Päätoimisella ehdoton oikeus saada työ/virkavapaata Tehtävän ajaksi (1-4 v.), oikeus keskeyttää työ/virkavapaa Osa-aikaisen sovittava työnantajan kanssa, mutta kieltäytymiseen oltava painavat syyt Samat edut kuin virkasuhteessa

18 Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään, palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilön oikeutta saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista varten laajennettaisiin Lähtökohtaisesti oikeus saada vapaata, mutta työnantaja voisi kieltäytyä jos ei ole saanut tietoa vapaasta 14 vrk ennen kokouspäivää ja on kieltäytymiselle työhön liittyvä painava syy Muun luottamustoimen hoitamisesta ja valtuustoryhmien kokouksiin osallistumisesta tulisi edelleen sopia työnantajan kanssa Tietojensaantioikeus Tytäryhteisöjä koskevat tiedot konsernijohdolta, määritellään konserniohjeessa, ei salassa pidettäviä 18

19 Kuntademokratian kehittämisen kolme osiota Kuntatasolla kehitetään aktiivisesti ja yhteistyössä kuntalaisten kanssa sopivia tapoja ja otetaan niitä käyttöön Toimintatavat ja käytännöt Kuntademokratian kehittäminen Lainsäädäntö luo edellytyksiä kuntalaisille ja kunnille ja edistää toivottujen toimintatapojen käyttöön ottoa Suhtautuminen ja asenteet Osallistuminen ja vaikuttaminen täydentävät edustuksellista osallistumista ja kuntalaiset nähdään voimavarana Lainsäädännön kehittäminen 19

20 KIITOS! Osasto pp.kk.vvvv 20

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 11.9.2013 1(12) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 2. Kunta: 3. Maakunta: 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000 5000 as. c. 3= 5001 10 000

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 7/2014 Kokousaika: 25.8.2014 klo 9.00 12.00 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 173 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

Politiikassa ei ole mitään hävettävää!

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Politiikassa ei ole mitään hävettävää! -Demokratiapoliittinen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN Khall 9.3.2015 72 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITEET JA KOHDERYHMÄT... 2 3. TIEDOTUSORGANISAATIO... 2 3.1. Henkilöstö tiedottajana...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot