ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE 1.6.2014-31.5.2016"

Transkriptio

1 ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE Yleistä Zonta International ("ZI") on kansainvälinen palvelujärjestö, jonka tavoitteena on naisten ja tyttöjen laillisen, poliittisen, taloudellisen, koulutuksellisen, terveydellisen ja ammatillisen aseman parantaminen kaikkialla maailmassa. Zonta International Piiri 20 ry ("Piiri") on osa ZI:ia. Piirin tavoitteet pohjautuvat ZI:n Orlandon Conventionin hyväksymiin ZI:n kaksivuotiskauden tavoitteisiin sekä ZI:n missioon, visioon, päämääriin ja arvoihin. 2. Piirin ulkoisen ja sisäisen toiminnan teemat Piirin ulospäin näkyvä teema kaksivuotiskaudella on yhä edelleen ZI:n tunnuslause "Advancing the Status of Women Worldwide". Piiri edistää naisten ja tyttöjen aseman parantamista kaikkialla. Naiset ja tytöt ovat Piirin kaiken toiminnan ydin. Piirin sisäinen teema kaksivuotiskaudella on ZI:n kansainvälisen presidentin , Maria Jose Landeira Oestergaardin lanseeraama teema "Conviction - Commitment Courage", "Vakaumus - Sitoutuminen Rohkeus", "Övertygelse Engagemang Mod", "Veendumus Pühendumus - Julgus". Teeman mukaisesti Piirin toiminnassa pitäydytään Zontatoiminnan ytimessä toteuttamalla kaikessa toiminnassa ZI:n missiota. Jäsenistöä pyritään teeman mukaisesti myös sitouttamaan entistä paremmin Zontatoimintaan. Piirissä toimitaan yhdessä, avoimesti, rehellisesti ja ennakkoluulottomasti toisiamme kunnioittaen. Vaikeiksikin koettuihin naisten asemaan vaikuttaviin asioihin tartutaan rohkeasti. Uusiakin avauksia voidaan tehdä ennakkoluulottomasti. 3. Piirin tavoitteiden yhteenveto 3.1 Piirin tavoitteiden asettamisen keskeiset taustatekijät Piirin toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden laatimisen viisi keskeisintä tausta-ajatusta ovat olleet: 1) Hallinnon yksinkertaistaminen piiri- ja kerhotasolla 2) Naisten oikeuksiin vaikuttamistoiminnan nostaminen myös kerhotasolla toiminnan merkittäväksi peruspilariksi palvelutoiminnan rinnalle sekä palvelutoiminnan ja naisten oikeuksiin vaikuttamistoiminnan samansuuntaisuus vaikuttavuuden ja näkyvyyden takaamiseksi 3) Varainhankinnan suuntaaminen suurelle yleisölle 4) Itsensäkehittämismahdollisuuksien tarjoaminen ja verkostoitumismahdollisuuksien parantaminen Piirin puitteissa

2 5) Kestävän kehityksen ottaminen läpileikkaavaksi teemaksi kaikkeen palvelu- ja vaikuttamistoimintaan. 3.2 Päätavoitteet Alla on kuvattu Piirin kaksivuotiskauden päätavoitteet lyhyesti. Toimia tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu jäljempänä tämän toimintasuunnitelman kohdassa 4. Toiminta on tavoitteellista huomioiden vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä ZI:n arvot. Kaksivuotiskauden päätavoitteet ovat: 1) Kerhojen ja Piirin hallintoa helpotetaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä, huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta, ottamalla käyttöön hallintoa helpottavia ja pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä tuovia sähköisiä apuvälineitä, lisäämällä koulutusta virkailijoille, kehittämällä piirikokousten ohjelmaa ja päätöksentekokäytänteitä, luomalla hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta. 2) Naisten oikeuksiin vaikuttamistoimintaa painotetaan kerhotasolla nykyistä enemmän palvelutoiminnan rinnalla. Kerhojen ja Piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. 3) Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Palveluprojekteissa kokeillaan uudenlaisia Zontille perinteisestä tavasta poikkeavia varainhankintakeinoja perinteisten keinojen rinnalla. 4) Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet. 5) Varainhankinta suunnataan selvemmin ja tehokkaammin suurelle yleisölle ZI:n jäsenten ulkopuolelle. Uusia varainhankintakeinoja kehitetään Piirin ja kerhojen käyttöön. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoja ja niiden jäseniä kannustetaan tekemään entistä enemmän lahjoituksia Zonta International Foundationin ("ZIF") rahastoihin. 6) Jäsenhankinta on monipuolista ja laaja-alaista eri ammatti- ja ikäryhmien keskuudessa. Jäsenpitoa edesautetaan painottamalla jatkuvaa vuoropuhelua kerhojen jäsenten ja kerhotoimintaa suunnittelevien kanssa, kannustamalla rakentavan palautteen antamiseen ja virtaviivaistamalla kerhotoimintaa jäsenten sitouttamiseksi ZI:iin ja sen toimintaan. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja Zonta E-club of Finland I) lisäksi. Perustetaan lisäksi Piirin ensimmäinen opiskelijakerho. 7) Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä. Lisa Andström -rahastosta jaetaan kaksivuotiskaudella stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. 8) Zontien verkostoitumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään jatkuvasti Piirin puitteissa edistetään järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajuuskoulutusta, mentorointia, coachingia tai muita itsensäkehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia. 9) ZI:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja Virossa lisätään avoimella ja aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, markkinointi- ja vaikuttajaviestinnällä viestinnän erilaisia apuvälineitä hyödyntäen.

3 10) Valmistaudutaan 100-vuotisjuhlavuoteen laatimalla päivitykset piirin ja kerhojen historiatietoihin. 3.3 Tavoitteiden seuranta Piirihallitus seuraa kauden aikana tavoitteiden toteutumista ja piirihallinto raportoi työstään jäsenistölle aktiivisesti. Kaksivuotiskauden ensimmäisen vuoden päätyttyä kesän 2015 aikana raportoidaan toimintasuunnitelman puolivälin tilanteesta kerhoille Piirin nettisivuilla ja Newsletterissä. Piirikokouksessa käsitellään toimintakertomus kaksivuotiskauden ensimmäiseltä toimintavuodelta Työtä arvioidaan lisäksi kaksivuotiskauden päätyttyä esittämällä toimintakertomus syksyn 2016 piirikokouksessa kaksivuotiskauden toiselta toimintavuodelta Toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseen 4.1 Hallinto Kerhojen ja Piirin hallintoa helpotetaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä, huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta, ottamalla käyttöön hallintoa helpottavia ja pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä tuovia sähköisiä apuvälineitä, lisäämällä koulutusta virkailijoille, kehittämällä piirikokousten ohjelmaa ja päätöksentekokäytänteitä, luomalla hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta. Kerhojen ja Piirin hallintoa pyritään helpottamaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä. Tehokkuuteen pyritään karsimalla monimutkaisiksi koettuja toimintatapoja, luomalla mallipohjia ja huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta ja tehokkaasta raportoinnista. Piirin käyttöön hankitaan sähköinen kokous- ja webinaarialusta helpottamaan piirihallituksen ja toimikuntien työskentelyä, piiritason koulutusten järjestämistä ja tuomaan pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä Piirille. Hallinnollista taakkaa pyritään vähentämään lisäämällä koulutusta virkailijoille ja muille jäsenille sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta Piiriltä kerhoille ja kerhoista Piirille. Jokaisella alueella järjestetään kauden aikana vähintään kaksi aluetapaamista. Piirin strategia päivitetään. Mahdollista alueiden uusjakoa selvitetään erityisesti Alue 2:n näkökulmasta. Governor, piirihallitus ja Piirin muut virkailijat ovat jäsenistölle läsnä olevia, helposti lähestyttäviä sekä tavoitettavia. Aluejohtajat ja/tai vara-aluejohtajat vierailevat alueidensa kerhoissa kauden aikana vähintään kerran. Muutoin yhteydenpito on jatkuvaa. Vara-aluejohtajien roolia selkiytetään. Piirin talousasioiden hoito on avointa ja läpinäkyvää. Piirin kotisivujen uusimistyö aloitetaan huolellisella suunnittelulla. Uudistustyön lähtökohtana on uusien kotisivujen käyttäjälähtöisyys ja tiedon jakamisen tarve sekä suurelle yleisölle että Piirin sisäisesti. Piirin hallitus, toimikunnat, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 1. Kaksivuotiskausi päättyy Ranskan Nizzassa järjestettävään conventioniin. Piirihallitus kannustaa kaikkia kerhoja osallistumaan conventioniin joko itse delegaatin lähettämällä tai antamalla proxyn toiselle kerholle ja suunnittelemaan conventioon osallistumisen riittävän ajoissa. Piirihallitus kannustaa kerhoja käsittelemään Conventionin päätösehdotukset huolellisesti kevään 2016 kerhokokouksissa. Conventionin delegaatit koulutetaan ennen 2016 conventioniin lähtöä.

4 Kauden piirikokoukset pidetään seuraavasti: Hamina, teemana "Nainen julkisuus ja turvallisuus" Raseborg- Raasepori, , teemana "Naiset ja luovuus" Joensuu, , teemana "Moninainen nainen" (vaalikokous). Piirihallitus kannustaa jokaista kerhoa osallistumaan aktiivisesti jokaiseen piirikokoukseen joko itse delegaatin lähettämällä tai antamalla proxyn toiselle kerholle. Piirikokousten yhteydessä järjestetään säännönmukaisesti aluekokoukset ja delegaattikoulutus. Piirikokousten päätöksentekokäytänteitä kehitetään tehokkaammiksi ja ohjelmaa kehitetään sisältämään nykyistä enemmän Zonta-asiaa. Piirikokousten järjestämiselle laaditut ohjeet uudistetaan. Piirikokousten osallistumiskustannusten nousua pyritään hillitsemään. Piirin uusien vielä rekisteröimättömien sääntöjen mukainen ensimmäinen kevätseminaari pidetään Raumalla huhtikuussa Kauden aikana luodaan hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö. Hallinnon yksinkertaistamistavoitteen saavuttamisessa hyödynnetään toimikaudella tehtyjä jäsenkyselyä ja virkailijakyselyä. 4.2 Jäsenet Jäsenhankinta on monipuolista ja laaja-alaista eri ammatti- ja ikäryhmien keskuudessa. Jäsenpitoa edesautetaan painottamalla jatkuvaa vuoropuhelua kerhojen jäsenten ja kerhotoimintaa suunnittelevien kanssa, kannustamalla rakentavan palautteen antamiseen ja virtaviivaistamalla kerhotoimintaa jäsenten sitouttamiseksi ZI:iin ja sen toimintaan. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja Zonta E-club of Finland I) lisäksi. Perustetaan lisäksi Piirin ensimmäinen opiskelijakerho. Kauden aikana panostetaan jäsenhankintaan ja jäsenpitoon sekä jäsenten sitouttamiseen ZI:iin ja sen toimintaan kauden teeman mukaisesti. Kauden aikana toteutetun Piirin jäsenkyselyn mukaan 33,5 % kerhojen jäsenistä ei ole tuonut omaan tai muuhun kerhoon yhtään uutta jäsentä. Muistutetaan siitä, että ZI:n jäsenmäärän kasvu on jokaisen Zontan vastuulla. Tavoitteena on, että jokaisen kerhon nettojäsenmäärä on kauden päättyessä kasvanut vähintään kahdella jäsenellä. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja e-club of Finland I) lisäksi. Piiriin perustetaan lisäksi ensimmäinen opiskelijakerho. Yksikään Piirissä olleista kerhoista ei lopeta toimintaansa. Uusien jäsenten koulutukseen ja mentorointiin panostetaan jäsenyyden alkuvaiheen eroamisten vähentämiseksi. Uudet jäsenet otetaan kerhoissa heti mukaan toimikunta- ja hallitustyöskentelyyn. Kerhon nimeämä taho käy jokaisen eroavan kerhon jäsenen kanssa ns. lähtöhaastattelun eroamisen syiden ymmärtämiseksi ja kerhon toiminnan kehittämiseksi. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti jäsenyystoimikunta. Jäsenten tunnetta kuulumisesta kansainväliseen järjestöön ja halua vaikuttaa vahvistetaan. Yhteyksiä Suomen ja Viron välillä parannetaan. Jäseniä innostetaan osallistumaan entistä aktiivisemmin kerhojen (myös muiden kuin oman) kokouksiin, aluekokouksiin, piirikokouksiin ja conventioneihin sekä kauden aikana järjestettävään Eurooppaseminaariin. 4.3 Palvelutoiminta, varainhankinta, lahjoitukset ja stipendit Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Palveluprojekteissa kokeillaan uudenlaisia Zontille perinteisestä tavasta poikkeavia varainhankintakeinoja perinteisten keinojen rinnalla. Varainhankinta suunnataan selvemmin ja tehokkaammin suurelle yleisölle ZI:n jäsenten ulkopuolelle. Uusia varainhankintakeinoja kehitetään Piirin ja kerhojen käyttöön. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen

5 varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoja ja niiden jäseniä kannustetaan tekemään entistä enemmän lahjoituksia Zonta International Foundationin ("ZIF") rahastoihin. Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä. Lisa Andström - rahastosta jaetaan kaksivuotiskaudella stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. Palvelutoiminnassa, varainhankinnassa ja lahjoitustoiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. ZI:n kansainväliset palvelukohteet ovat olennainen osa jokaisen kerhon palvelutoimintaa. Jokainen kerhon jäsen tuntee palvelukohteet, ymmärtää niiden taustat ja tavoitteet, tuntee kohdemaat ja ymmärtää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia edistää projektien tarkoitusta myös vaikuttamistoiminnalla. Kerhoilla voi olla omia paikallisia palvelukohteita, jotka ovat linjassa ZI:n mission ja vision kanssa. Paikallisten palvelukohteiden on kohdistuttava tyttöihin ja/tai naisiin ja mahdollisten yhteistyökumppanien on oltava piiri- ja kerhotasolla samoja päämääriä toteuttavia organisaatioita. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti palvelutoimikunta. Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden ja projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa huomioitavat tärkeät päivämäärät on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 2. Piirin palvelutoiminnassa on kaksi hanketta. Jo kaksivuotiskaudelta tuttu Supersiskot -hanke, jonka tavoitteena on tukea nuorten tyttöjen kasvua naisiksi ja vahvistaa tyttöjen uskoa itseensä sekä omiin mahdollisuuksiinsa ja ennaltaehkäistä nuorten tyttöjen syrjäytymistä. Hanke toteutetaan asti Suomessa rahankeräyslain mukaisena projektina, jonka jälkeen se jatkuu asti sisäisenä lahjoitusprojektina yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa. Toinen hanke on joko perinteisempää palvelutoimintaa hyväntekeväisyyskonsertin muodossa järjestettynä tai piirihallituksen suosittelema liikuntakampanja, jonka tarkoituksena on varojenkeruun lisäksi liikuttaa jäsenistöä ja suurta yleisöä liikunnan keinoin ja kiinnittämällä huomiota projektin teemaan. Virossa mahdollisesti toteutettavat hankkeet suunnitellaan erikseen. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen vastuullisesti toimiva varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoille tehdään varainhankintaohjeet. ZI Orlandon Conventionin 2014 hyväksymä ZIF:n varainkeräystavoite kaudelle on yhteensä USD, joka tehdään tunnetuksi jäsenille. Tavoite jakaantuu seuraavasti: International Service Fund yhteensä USD Eliminating Obstetric Fistula in Liberia USD Towards an HIV-Free Generation in Rwanda USD Gender Responsive Schools in Vietnam USD ZISVAW yhteensä USD Delaying Early Marriage in Niger USD Voices against Violence in 12 countries USD Rose Fund USD Amelia Earhart Fellowship USD Jane M. Klausman Women in Business Scholarship USD Young Women in Public Affairs Award (YWPA) USD Piirin jokainen kerho lahjoittaa vähintään 1/3 keräämistään palvelutoiminnan varoista ZIF:n rahastoihin. Tavoitteena on, että jokainen kerho lahjoittaa joka tapauksessa varoja ZIF:n rahastoihin. Myös kerhojen jäseniä innostetaan lahjoittamaan itse aktiivisesti ZIF:n rahastoihin siten, että lahjoittajien määrä lisääntyy kaksivuotiskaudesta %:lla eli lahjoittajia on vähintään 160 jäsentä. Piiristä

6 ZIF:lle kertyvä Piirin ja kerhojen yhteenlaskettu lahjoitustavoite on USD:ia, joka tarkoittaa jäsenmäärällä 1750 noin 172,00 USD:tä per kerhojen jäsen. Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja kannustetaan erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä myös osana Zontatoiminnan näkyvyyden lisäämistä. Lisa Andström -rahastosta jaetaan stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. Kerhoja muistutetaan suosituksesta lahjoittaa vuosittain Lisa Andström -rahastoon 50,00 euroa. 4.4 Vaikuttamistoiminta naisten aseman parantamiseksi Naisten oikeuksiin vaikuttamistoimintaa painotetaan kerhotasolla nykyistä enemmän palvelutoiminnan rinnalla. Kerhojen ja Piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet. Kauden aikana seurataan naisten asemaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, hankkeita ja pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön sen valmisteluvaiheessa. Päättäjille ja tiedotusvälineille annetaan kannanottoja ja julkilausumia. Kerhoja kannustetaan toimimaan myös paikallisesti naisten aseman parantamiseen liittyvissä vaikuttamiskysymyksissä palvelutoiminnan rinnalla. Naisten asemaan vaikuttamistyössä huomioidaan palvelutoiminnan painopisteet ja haetaan yhteisiä lähestymistapoja silloin kun se on mahdollista. Kerhojen ja piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet nostamalla näihin liittyviä aiheita viestinnässä esiin ja järjestämällä koulutusta. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti naisten oikeuksien toimikunta. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden ja projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa huomioitavat tärkeät päivämäärät on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 2. Kerhot osallistuvat aktiivisesti ZI:n ohjeistamaan Zonta Says NO -kampanjaan. Past International President Helvi Sipilän syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta Vuosi 2015 on Piirissä Helvi Sipilä-juhlavuosi, jonka puitteissa järjestetään keväällä 2015 Helvi Sipilä-aiheinen seminaari tai muu tapahtuma mahdollisesti yhdessä muiden järjestöjen kanssa, huomioidaan kehitysmaasta kotoisin olevaa opiskelijaa stipendillä ja harkitaan ehdotuksen tekemistä conventionille 2016 Helvi Sipilä Awardiksi. Piiri osallistuu naisten asemaan liittyvän korkean tason seminaarin järjestämiseen Virossa. Piiri osallistuu Women Shareholders Demand Gender Equality -projektin jatko-osaan ja valmistelee kysymyslistan esitettäväksi pörssiyhtiöiden johdolle.

7 Piiri osallistuu SuomiAreenaan 2014, jonka teemana on ympäristö järjestämällä internettiin streamattavan keskustelutilaisuuden "Naisten vuoro vastuullinen ja kestävä tulevaisuus". Piiri osallistuu SuomiAreenaan 2015 kesällä 2015 erikseen täsmentyvällä aiheella, joka liittyy tapahtuman teemana olevaan koulutukseen. 4.5 Yhteistyöjärjestöt, verkostoituminen ja itsensäkehittäminen Zontien verkostoitumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään jatkuvasti Piirin puitteissa edistetään järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajuuskoulutusta, mentorointia, coachingia tai muita itsensäkehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia. ZI:n tunnettuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kasvatetaan pitämällä säännöllisesti yhteyttä Piirin yhteistyöjärjestöihin Naisjärjestöjen Keskusliittoon, Suomen YK-liitto - Finlands FN-förbund ry:een, Suomen UN Women Finlands UN Women ry:een ja Vastuullinen Lahjoittaminen ry:een ja Suomen verkostoon. Piirin edustuksia yhteistyöjärjestöjen hallintoelimissä hyödynnetään entistä aktiivisemmin tiedonsaamiseksi ja jäsenistön kouluttamiseksi. Piiri ottaa käyttöön yhteistyöjärjestöille ja muille vaikuttajille tarkoitetun vaikuttajauutiskirjeen, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja käsittelee kulloinkin ajankohtaisia naisten asemaa parantavia aiheita ZI:n näkökannalta ja kertoo ZI:n toiminnasta. Piirin ja sen jäsenten verkottumista muiden suomalaisten ja virolaisten kolmannen sektorin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa vahvistetaan. Piirin jäseniä ja kerhoja rohkaistaan olemaan entistä tiiviimmin yhteistyössä muiden Zonta-piirien jäsenten ja kerhojen kanssa. Verkostoitumisen toimintatapoja kartoitetaan ja Zontien verkostoitumismahdollisuuksia kehitetään. Zontien osaamista ja mahdollisuuksia kehittyä johtajina edistetään johtajuuskoulutuksella. Eurooppaseminaari järjestetään Bruggessa Belgiassa teemalla "Empowering Women in Decision-making". Piirihallitus kannustaa piirin kerhojen jäseniä osallistumaan seminaariin. Kerhoja kannustetaan laatimaan jäsenilleen Zonta-urasuunnitelmia. Piirin toiminnasta kokemusta saaneita kannustetaan hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin ZI:ssä. Piirin kerhojen jäsenet ZI:n kansainvälisissä toimikunnissa on lueteltu liitteessä ZI:n 100-vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen Valmistaudutaan 100-vuotisjuhlavuoteen laatimalla päivitykset piirin ja kerhojen historiatietoihin. ZI:n 100-vuotisjuhlavuoteen vuonna 2019 valmistaudutaan laatimalla päivitykset Piirin historiatietoihin ZI:n Centennial Anniversary Committeen ohjeistuksen mukaisesti mennessä. Kerhoja kannustetaan suunnittelemaan miten kerhot tulevat huomioimaan omassa toiminnassaan vuoden 2019 juhlavuoden. Lisäksi toimikunta tukee kerhoja arkistoinnissa. 4.7 Viestintä ZI:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja Virossa lisätään avoimella ja aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, markkinointi- ja vaikuttajaviestinnällä viestinnän erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Kauden aikana panostetaan Piirin viestintään kaikilla tasoilla ja useita medioita käyttäen. Sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän merkitys kasvaa, joten Piiri on aktiivisesti mukana kaikissa uusissa medioissa. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän välineitä hyödynnetään aktiivisesti, tehokkaasti ja nopeasti. Aktiivinen ja onnistunut viestintä on Zontatoiminnalle elintärkeää: parempi näkyvyys helpottaa sanoman leviämistä, jäsenhankintaa ja -pitoa, yhteistyökumppanien saamista sekä varainkeruuta ja järjestön talouden vakaannuttamista. Uusimpina sosiaalisen median kanavana otetaan käyttöön blogi, Youtube-kanava ja Piirin LinkedIn-palvelun. Piiri viestii ZI:n tavoitteista ja toiminnasta ja saavutuksista. Viestintä on avointa, aktiivista ja hakeutuvaa, oikea-aikaista, tasapuolista, tavoitteellista ja tuloksellista. Ulkoisella viestinnällä tehdään

8 tunnetuksi ZI:ia, sen tavoitteita ja toimintaa vahvistaen ZI:n imagoa sekä luottamus- ja mainepääomaa. Viestinnällä tuetaan jäsenhankintaa sekä yhteistyö- ja yhteiskuntasuhteita. Sisäisellä viestinnällä perehdytetään ja ylläpidetään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä tuetaan jäsenpitoa. Viestintä on vuorovaikutteista, nopeaa, ajantasaista ja positiivista. Uutena sisäisen viestinnän kanavana otetaan käyttöön Zontikka-uutiskirje, joka on tarkoitettu kerhojen virkailijoille ja hallinnollisten asioiden viestimiseen. Erityistä huomiota aletaan kiinnittää vaikuttajaviestintään. Piiri alkaa tuottaa neljästi vuodessa ilmestyvää vaikuttajaviestintäuutiskirjettä, jossa kerrotaan ZI:sta, Piirin toiminnasta ja käsitellään kulloinkin ajankohtaisia naisten asemaa parantavia aiheita ZI:n kannalta. Piirille laaditaan viestintästrategia. Viestintästrategian pohjalta IT, PR & C -toimikunta laatii Piirille kauden alussa viestintäsuunnitelman. IT, PR & C -toimikunta auttaa asiantuntemuksellaan niin Piirin toimikuntia kuin kerhoja suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää ja avustaa erityisesti mediaviestinnässä. Piirikokouksen järjestävät kerhot tuottavat Zonta-lehden. IT, PR & C -toimikunta laatii piirikokousten järjestäjille ohjeet piirikokouslehden tekoon. Selvitetään mahdollisuuksia siirtyä kokonaan sähköisessä muodossa ilmestyvään Zonta-lehteen. Piirin kaikessa viestinnässä käytetään ZI:n kärkiviestejä, kuten Advancing the Status of Women Worldwide. Piirin viestintä on linjassa ZI:n viestinnän kanssa. Varaudutaan Piirin nettisivujen uudistamiseen huolellisella suunnittelutyöllä.

9 LIITTEET 1. Piirihallitus, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat 2. Tärkeät palvelu- ja vaikuttamistoiminnan päivämäärät 3. Piirin kerhojen jäsenet ZI:n kansainvälisissä toimikunnissa

10 LIITE 1: PIIRIHALLITUS, TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA MUUT VIRKAILIJAT Governor Lt. Governor Rahastonhoitaja Vararahastonhoitaja Area 1 Director Area 1 Vice Director Area 2 Director Area 2 Vice Director Area 3 Director Area 3 Vice Director Area 4 Director Area 4 Vice Director Area 5 Director Area 5 Vice Director Area 6 Director Area 6 Vice Director Salla Tuominen, Helsinki I Tuija Kirveskari, Helsinki III Kaisa Kässi, Helsinki II Saija Tirkkonen, Lohja Vuokko Skyttä, Vantaa II Anne Kauppila, Espoo-Kauniainen Terhi Törmänen, Oulu I Barbro Lundberg, Närpes Area Lea Helle, Varkaus Leena Ronkainen, Joensuu Aila Rajamäki, Tampere II Päivi Pelttari, Huittinen Area Anne-Maj Paldanius-Rehn, Raasepori-Raseborg Ulla Weijo, Lahti Viivika Orula, Pärnu Helle Aunap, Viljandi Piirisihteeri Parlamentaarikko Centurion Foundation Ambassador Toiminnantarkastajat Varatoiminnantarkastajat Vaalitoimikunta Lisa Andström -toimikunta Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta Varainhoitotoimikunta Jäsenyystoimikunta Historioitsija ja historiatoimikunta IT, PR ja viestintätoimikunta Naisten oikeuksien ja YK-toimikunta Palvelutoimikunta Stipenditoimikunta Varainhankintatoimikunta Verkostoitumistoimikunta Raisa Valve, Lahti Marja Manninen-Ollberg, Vantaa I Eija Salo, Helsinki II Anna Lauttamus-Kauppila, Helsinki IV Johanna Kurppa, Pori II Johanna Tähkiö, Lieksa Vappu Heikkilä, Rauma Tuija Mikkola, Kuopio II pj Marja Koivula, Lahti pj Ritva Erkolahti, Pori II pj Hannele Järvinen, Hamina pj Kaisa Kässi, Helsinki III pj Tuija Kirveskari-Tähtinen, Helsinki III pj Ulla Mikkola, Joensuu pj Erja Lindholm, Pori I pj Anu Hämäläinen, Lappeenranta pj Ann-Maarit Joenperä, Tuusula- Kerava-Järvenpää pj Anja Kuosa, Helsinki IV pj Tarja Hopeakangas, Helsinki II pj Helinä Karell, Helsinki II SOM-toimikunta Zonta e-club of Finland 1 pj Marjaana Moring, Lohja SOM-toimikunta Nurmijärven Zontakerho pj Kirsi Nickels, Hyvinkää Lisäksi uusia SOM-toimikuntia on tavoitteena perustaa kaksi uusia kerhoja perustamaan.

11 Haminan piirikokoustoimikunta Raasepori Raseborgin piirikokoustoimikunta Joensuun piirikokoustoimikunta Rauman kevätseminaaritoimikunta pj Pirkko Tulokas pj Pirkko Grönroos pj Minna Haring pj Eeva-Liisa Ylipiipari Webmaster Suomi Webmaster II Suomi Webmaster Viro Website user account manager Irja Laamanen, Helsinki IV Lea Hirvonen, Lappeenranta Katrin Lember, Tartto Hillevi Laitio, Helsinki III Luetaan yhdessä -ohjausryhmän jäsenet ja varajäsen Ulla Salonen, Vantaa I ja Elisa Hiidenuhma-Kivelä, Helsinki I, Mirja Jarimo Sisarta ei jätetä -ohjausryhmän jäsen Supersiskot-ohjausryhmän jäsenet Anja Hurme, Espoo-Kauniainen Maria Drockila, Borgå - Porvoo, Elise Hiidenuhma-Kivelä, Marja Koivula, Lahti ja Marja Manninen- Ollberg, Vantaa I Piirin kansainvälisenä liaisonina toimii Winnie Teoh, D17, Kowloon, Hong Kong.

12 LIITE 2: TÄRKEÄT PALVELU- JA VAIKUTTAMISTOIMINNAN PÄIVÄMÄÄRÄT Piirin ja kerhojen palvelu- ja vaikuttamistoiminnassa huomioitavat vuosittaiset tärkeät päivämäärät Amelia Earhart -päivä 8.3. Zonta Rose Day, Kansainvälinen naistenpäivä 9.9 Kansainvälinen lukutaidon päivä Kansainvälinen rauhan päivä Kansainvälinen tyttöjen päivä YK:n päivä Zonta-syntymäpäivä Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen päivä Maailman AIDS-päivä Days of Activism Against Gender Violence Ihmisoikeuksien päivä

On merkityksellistä olla Zonta!

On merkityksellistä olla Zonta! On merkityksellistä olla Zonta! päivitys 31.3.2014 Membership Committee Jäsenyystoimikunta 2012-2014 pj. Salla Tuominen Lt. Governor, Helsinki I Toimikunnan jäsenet; Anne Ahkola-Lehtinen Salo, Sirkka Sainio

Lisätiedot

Zonta International Piiri 20

Zonta International Piiri 20 Zonta International Piiri 20 TASEKIRJA 31.5.2012 Zonta International Piiri 20 ry TASEKIRJA 1.6.2011-31.5.2012 Zonta International Piiri 20 ry Tykkimäentie 30 05200 Rajamäki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TALLINNAN ZONTA-KERHOA TERVEHTIMÄSSÄ

TALLINNAN ZONTA-KERHOA TERVEHTIMÄSSÄ ZONTA INTERNATIONAL PIIRIN 20 TAPAHTUMIA 2010-2012 Zonta-sisaret koolla: Tallinna Heli Kuulman, Reet Lindström ja Kersti Voogre, Helsinki: Marja Vesa, Sirpa-Mari Jämsänen, Eija Salo ja Tarja Hopeakangas.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Soroptimist International of Europe (SIE), Euroopan Federaatio, on yksi neljästä Soroptimist Internationalin (SI) federaatiosta. SI on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot