ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE 1.6.2014-31.5.2016"

Transkriptio

1 ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE Yleistä Zonta International ("ZI") on kansainvälinen palvelujärjestö, jonka tavoitteena on naisten ja tyttöjen laillisen, poliittisen, taloudellisen, koulutuksellisen, terveydellisen ja ammatillisen aseman parantaminen kaikkialla maailmassa. Zonta International Piiri 20 ry ("Piiri") on osa ZI:ia. Piirin tavoitteet pohjautuvat ZI:n Orlandon Conventionin hyväksymiin ZI:n kaksivuotiskauden tavoitteisiin sekä ZI:n missioon, visioon, päämääriin ja arvoihin. 2. Piirin ulkoisen ja sisäisen toiminnan teemat Piirin ulospäin näkyvä teema kaksivuotiskaudella on yhä edelleen ZI:n tunnuslause "Advancing the Status of Women Worldwide". Piiri edistää naisten ja tyttöjen aseman parantamista kaikkialla. Naiset ja tytöt ovat Piirin kaiken toiminnan ydin. Piirin sisäinen teema kaksivuotiskaudella on ZI:n kansainvälisen presidentin , Maria Jose Landeira Oestergaardin lanseeraama teema "Conviction - Commitment Courage", "Vakaumus - Sitoutuminen Rohkeus", "Övertygelse Engagemang Mod", "Veendumus Pühendumus - Julgus". Teeman mukaisesti Piirin toiminnassa pitäydytään Zontatoiminnan ytimessä toteuttamalla kaikessa toiminnassa ZI:n missiota. Jäsenistöä pyritään teeman mukaisesti myös sitouttamaan entistä paremmin Zontatoimintaan. Piirissä toimitaan yhdessä, avoimesti, rehellisesti ja ennakkoluulottomasti toisiamme kunnioittaen. Vaikeiksikin koettuihin naisten asemaan vaikuttaviin asioihin tartutaan rohkeasti. Uusiakin avauksia voidaan tehdä ennakkoluulottomasti. 3. Piirin tavoitteiden yhteenveto 3.1 Piirin tavoitteiden asettamisen keskeiset taustatekijät Piirin toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden laatimisen viisi keskeisintä tausta-ajatusta ovat olleet: 1) Hallinnon yksinkertaistaminen piiri- ja kerhotasolla 2) Naisten oikeuksiin vaikuttamistoiminnan nostaminen myös kerhotasolla toiminnan merkittäväksi peruspilariksi palvelutoiminnan rinnalle sekä palvelutoiminnan ja naisten oikeuksiin vaikuttamistoiminnan samansuuntaisuus vaikuttavuuden ja näkyvyyden takaamiseksi 3) Varainhankinnan suuntaaminen suurelle yleisölle 4) Itsensäkehittämismahdollisuuksien tarjoaminen ja verkostoitumismahdollisuuksien parantaminen Piirin puitteissa

2 5) Kestävän kehityksen ottaminen läpileikkaavaksi teemaksi kaikkeen palvelu- ja vaikuttamistoimintaan. 3.2 Päätavoitteet Alla on kuvattu Piirin kaksivuotiskauden päätavoitteet lyhyesti. Toimia tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu jäljempänä tämän toimintasuunnitelman kohdassa 4. Toiminta on tavoitteellista huomioiden vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä ZI:n arvot. Kaksivuotiskauden päätavoitteet ovat: 1) Kerhojen ja Piirin hallintoa helpotetaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä, huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta, ottamalla käyttöön hallintoa helpottavia ja pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä tuovia sähköisiä apuvälineitä, lisäämällä koulutusta virkailijoille, kehittämällä piirikokousten ohjelmaa ja päätöksentekokäytänteitä, luomalla hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta. 2) Naisten oikeuksiin vaikuttamistoimintaa painotetaan kerhotasolla nykyistä enemmän palvelutoiminnan rinnalla. Kerhojen ja Piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. 3) Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Palveluprojekteissa kokeillaan uudenlaisia Zontille perinteisestä tavasta poikkeavia varainhankintakeinoja perinteisten keinojen rinnalla. 4) Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet. 5) Varainhankinta suunnataan selvemmin ja tehokkaammin suurelle yleisölle ZI:n jäsenten ulkopuolelle. Uusia varainhankintakeinoja kehitetään Piirin ja kerhojen käyttöön. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoja ja niiden jäseniä kannustetaan tekemään entistä enemmän lahjoituksia Zonta International Foundationin ("ZIF") rahastoihin. 6) Jäsenhankinta on monipuolista ja laaja-alaista eri ammatti- ja ikäryhmien keskuudessa. Jäsenpitoa edesautetaan painottamalla jatkuvaa vuoropuhelua kerhojen jäsenten ja kerhotoimintaa suunnittelevien kanssa, kannustamalla rakentavan palautteen antamiseen ja virtaviivaistamalla kerhotoimintaa jäsenten sitouttamiseksi ZI:iin ja sen toimintaan. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja Zonta E-club of Finland I) lisäksi. Perustetaan lisäksi Piirin ensimmäinen opiskelijakerho. 7) Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä. Lisa Andström -rahastosta jaetaan kaksivuotiskaudella stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. 8) Zontien verkostoitumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään jatkuvasti Piirin puitteissa edistetään järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajuuskoulutusta, mentorointia, coachingia tai muita itsensäkehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia. 9) ZI:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja Virossa lisätään avoimella ja aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, markkinointi- ja vaikuttajaviestinnällä viestinnän erilaisia apuvälineitä hyödyntäen.

3 10) Valmistaudutaan 100-vuotisjuhlavuoteen laatimalla päivitykset piirin ja kerhojen historiatietoihin. 3.3 Tavoitteiden seuranta Piirihallitus seuraa kauden aikana tavoitteiden toteutumista ja piirihallinto raportoi työstään jäsenistölle aktiivisesti. Kaksivuotiskauden ensimmäisen vuoden päätyttyä kesän 2015 aikana raportoidaan toimintasuunnitelman puolivälin tilanteesta kerhoille Piirin nettisivuilla ja Newsletterissä. Piirikokouksessa käsitellään toimintakertomus kaksivuotiskauden ensimmäiseltä toimintavuodelta Työtä arvioidaan lisäksi kaksivuotiskauden päätyttyä esittämällä toimintakertomus syksyn 2016 piirikokouksessa kaksivuotiskauden toiselta toimintavuodelta Toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseen 4.1 Hallinto Kerhojen ja Piirin hallintoa helpotetaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä, huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta, ottamalla käyttöön hallintoa helpottavia ja pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä tuovia sähköisiä apuvälineitä, lisäämällä koulutusta virkailijoille, kehittämällä piirikokousten ohjelmaa ja päätöksentekokäytänteitä, luomalla hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta. Kerhojen ja Piirin hallintoa pyritään helpottamaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä. Tehokkuuteen pyritään karsimalla monimutkaisiksi koettuja toimintatapoja, luomalla mallipohjia ja huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta ja tehokkaasta raportoinnista. Piirin käyttöön hankitaan sähköinen kokous- ja webinaarialusta helpottamaan piirihallituksen ja toimikuntien työskentelyä, piiritason koulutusten järjestämistä ja tuomaan pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä Piirille. Hallinnollista taakkaa pyritään vähentämään lisäämällä koulutusta virkailijoille ja muille jäsenille sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta Piiriltä kerhoille ja kerhoista Piirille. Jokaisella alueella järjestetään kauden aikana vähintään kaksi aluetapaamista. Piirin strategia päivitetään. Mahdollista alueiden uusjakoa selvitetään erityisesti Alue 2:n näkökulmasta. Governor, piirihallitus ja Piirin muut virkailijat ovat jäsenistölle läsnä olevia, helposti lähestyttäviä sekä tavoitettavia. Aluejohtajat ja/tai vara-aluejohtajat vierailevat alueidensa kerhoissa kauden aikana vähintään kerran. Muutoin yhteydenpito on jatkuvaa. Vara-aluejohtajien roolia selkiytetään. Piirin talousasioiden hoito on avointa ja läpinäkyvää. Piirin kotisivujen uusimistyö aloitetaan huolellisella suunnittelulla. Uudistustyön lähtökohtana on uusien kotisivujen käyttäjälähtöisyys ja tiedon jakamisen tarve sekä suurelle yleisölle että Piirin sisäisesti. Piirin hallitus, toimikunnat, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 1. Kaksivuotiskausi päättyy Ranskan Nizzassa järjestettävään conventioniin. Piirihallitus kannustaa kaikkia kerhoja osallistumaan conventioniin joko itse delegaatin lähettämällä tai antamalla proxyn toiselle kerholle ja suunnittelemaan conventioon osallistumisen riittävän ajoissa. Piirihallitus kannustaa kerhoja käsittelemään Conventionin päätösehdotukset huolellisesti kevään 2016 kerhokokouksissa. Conventionin delegaatit koulutetaan ennen 2016 conventioniin lähtöä.

4 Kauden piirikokoukset pidetään seuraavasti: Hamina, teemana "Nainen julkisuus ja turvallisuus" Raseborg- Raasepori, , teemana "Naiset ja luovuus" Joensuu, , teemana "Moninainen nainen" (vaalikokous). Piirihallitus kannustaa jokaista kerhoa osallistumaan aktiivisesti jokaiseen piirikokoukseen joko itse delegaatin lähettämällä tai antamalla proxyn toiselle kerholle. Piirikokousten yhteydessä järjestetään säännönmukaisesti aluekokoukset ja delegaattikoulutus. Piirikokousten päätöksentekokäytänteitä kehitetään tehokkaammiksi ja ohjelmaa kehitetään sisältämään nykyistä enemmän Zonta-asiaa. Piirikokousten järjestämiselle laaditut ohjeet uudistetaan. Piirikokousten osallistumiskustannusten nousua pyritään hillitsemään. Piirin uusien vielä rekisteröimättömien sääntöjen mukainen ensimmäinen kevätseminaari pidetään Raumalla huhtikuussa Kauden aikana luodaan hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö. Hallinnon yksinkertaistamistavoitteen saavuttamisessa hyödynnetään toimikaudella tehtyjä jäsenkyselyä ja virkailijakyselyä. 4.2 Jäsenet Jäsenhankinta on monipuolista ja laaja-alaista eri ammatti- ja ikäryhmien keskuudessa. Jäsenpitoa edesautetaan painottamalla jatkuvaa vuoropuhelua kerhojen jäsenten ja kerhotoimintaa suunnittelevien kanssa, kannustamalla rakentavan palautteen antamiseen ja virtaviivaistamalla kerhotoimintaa jäsenten sitouttamiseksi ZI:iin ja sen toimintaan. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja Zonta E-club of Finland I) lisäksi. Perustetaan lisäksi Piirin ensimmäinen opiskelijakerho. Kauden aikana panostetaan jäsenhankintaan ja jäsenpitoon sekä jäsenten sitouttamiseen ZI:iin ja sen toimintaan kauden teeman mukaisesti. Kauden aikana toteutetun Piirin jäsenkyselyn mukaan 33,5 % kerhojen jäsenistä ei ole tuonut omaan tai muuhun kerhoon yhtään uutta jäsentä. Muistutetaan siitä, että ZI:n jäsenmäärän kasvu on jokaisen Zontan vastuulla. Tavoitteena on, että jokaisen kerhon nettojäsenmäärä on kauden päättyessä kasvanut vähintään kahdella jäsenellä. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja e-club of Finland I) lisäksi. Piiriin perustetaan lisäksi ensimmäinen opiskelijakerho. Yksikään Piirissä olleista kerhoista ei lopeta toimintaansa. Uusien jäsenten koulutukseen ja mentorointiin panostetaan jäsenyyden alkuvaiheen eroamisten vähentämiseksi. Uudet jäsenet otetaan kerhoissa heti mukaan toimikunta- ja hallitustyöskentelyyn. Kerhon nimeämä taho käy jokaisen eroavan kerhon jäsenen kanssa ns. lähtöhaastattelun eroamisen syiden ymmärtämiseksi ja kerhon toiminnan kehittämiseksi. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti jäsenyystoimikunta. Jäsenten tunnetta kuulumisesta kansainväliseen järjestöön ja halua vaikuttaa vahvistetaan. Yhteyksiä Suomen ja Viron välillä parannetaan. Jäseniä innostetaan osallistumaan entistä aktiivisemmin kerhojen (myös muiden kuin oman) kokouksiin, aluekokouksiin, piirikokouksiin ja conventioneihin sekä kauden aikana järjestettävään Eurooppaseminaariin. 4.3 Palvelutoiminta, varainhankinta, lahjoitukset ja stipendit Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Palveluprojekteissa kokeillaan uudenlaisia Zontille perinteisestä tavasta poikkeavia varainhankintakeinoja perinteisten keinojen rinnalla. Varainhankinta suunnataan selvemmin ja tehokkaammin suurelle yleisölle ZI:n jäsenten ulkopuolelle. Uusia varainhankintakeinoja kehitetään Piirin ja kerhojen käyttöön. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen

5 varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoja ja niiden jäseniä kannustetaan tekemään entistä enemmän lahjoituksia Zonta International Foundationin ("ZIF") rahastoihin. Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä. Lisa Andström - rahastosta jaetaan kaksivuotiskaudella stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. Palvelutoiminnassa, varainhankinnassa ja lahjoitustoiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. ZI:n kansainväliset palvelukohteet ovat olennainen osa jokaisen kerhon palvelutoimintaa. Jokainen kerhon jäsen tuntee palvelukohteet, ymmärtää niiden taustat ja tavoitteet, tuntee kohdemaat ja ymmärtää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia edistää projektien tarkoitusta myös vaikuttamistoiminnalla. Kerhoilla voi olla omia paikallisia palvelukohteita, jotka ovat linjassa ZI:n mission ja vision kanssa. Paikallisten palvelukohteiden on kohdistuttava tyttöihin ja/tai naisiin ja mahdollisten yhteistyökumppanien on oltava piiri- ja kerhotasolla samoja päämääriä toteuttavia organisaatioita. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti palvelutoimikunta. Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden ja projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa huomioitavat tärkeät päivämäärät on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 2. Piirin palvelutoiminnassa on kaksi hanketta. Jo kaksivuotiskaudelta tuttu Supersiskot -hanke, jonka tavoitteena on tukea nuorten tyttöjen kasvua naisiksi ja vahvistaa tyttöjen uskoa itseensä sekä omiin mahdollisuuksiinsa ja ennaltaehkäistä nuorten tyttöjen syrjäytymistä. Hanke toteutetaan asti Suomessa rahankeräyslain mukaisena projektina, jonka jälkeen se jatkuu asti sisäisenä lahjoitusprojektina yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa. Toinen hanke on joko perinteisempää palvelutoimintaa hyväntekeväisyyskonsertin muodossa järjestettynä tai piirihallituksen suosittelema liikuntakampanja, jonka tarkoituksena on varojenkeruun lisäksi liikuttaa jäsenistöä ja suurta yleisöä liikunnan keinoin ja kiinnittämällä huomiota projektin teemaan. Virossa mahdollisesti toteutettavat hankkeet suunnitellaan erikseen. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen vastuullisesti toimiva varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoille tehdään varainhankintaohjeet. ZI Orlandon Conventionin 2014 hyväksymä ZIF:n varainkeräystavoite kaudelle on yhteensä USD, joka tehdään tunnetuksi jäsenille. Tavoite jakaantuu seuraavasti: International Service Fund yhteensä USD Eliminating Obstetric Fistula in Liberia USD Towards an HIV-Free Generation in Rwanda USD Gender Responsive Schools in Vietnam USD ZISVAW yhteensä USD Delaying Early Marriage in Niger USD Voices against Violence in 12 countries USD Rose Fund USD Amelia Earhart Fellowship USD Jane M. Klausman Women in Business Scholarship USD Young Women in Public Affairs Award (YWPA) USD Piirin jokainen kerho lahjoittaa vähintään 1/3 keräämistään palvelutoiminnan varoista ZIF:n rahastoihin. Tavoitteena on, että jokainen kerho lahjoittaa joka tapauksessa varoja ZIF:n rahastoihin. Myös kerhojen jäseniä innostetaan lahjoittamaan itse aktiivisesti ZIF:n rahastoihin siten, että lahjoittajien määrä lisääntyy kaksivuotiskaudesta %:lla eli lahjoittajia on vähintään 160 jäsentä. Piiristä

6 ZIF:lle kertyvä Piirin ja kerhojen yhteenlaskettu lahjoitustavoite on USD:ia, joka tarkoittaa jäsenmäärällä 1750 noin 172,00 USD:tä per kerhojen jäsen. Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja kannustetaan erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä myös osana Zontatoiminnan näkyvyyden lisäämistä. Lisa Andström -rahastosta jaetaan stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. Kerhoja muistutetaan suosituksesta lahjoittaa vuosittain Lisa Andström -rahastoon 50,00 euroa. 4.4 Vaikuttamistoiminta naisten aseman parantamiseksi Naisten oikeuksiin vaikuttamistoimintaa painotetaan kerhotasolla nykyistä enemmän palvelutoiminnan rinnalla. Kerhojen ja Piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet. Kauden aikana seurataan naisten asemaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, hankkeita ja pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön sen valmisteluvaiheessa. Päättäjille ja tiedotusvälineille annetaan kannanottoja ja julkilausumia. Kerhoja kannustetaan toimimaan myös paikallisesti naisten aseman parantamiseen liittyvissä vaikuttamiskysymyksissä palvelutoiminnan rinnalla. Naisten asemaan vaikuttamistyössä huomioidaan palvelutoiminnan painopisteet ja haetaan yhteisiä lähestymistapoja silloin kun se on mahdollista. Kerhojen ja piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet nostamalla näihin liittyviä aiheita viestinnässä esiin ja järjestämällä koulutusta. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti naisten oikeuksien toimikunta. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden ja projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa huomioitavat tärkeät päivämäärät on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 2. Kerhot osallistuvat aktiivisesti ZI:n ohjeistamaan Zonta Says NO -kampanjaan. Past International President Helvi Sipilän syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta Vuosi 2015 on Piirissä Helvi Sipilä-juhlavuosi, jonka puitteissa järjestetään keväällä 2015 Helvi Sipilä-aiheinen seminaari tai muu tapahtuma mahdollisesti yhdessä muiden järjestöjen kanssa, huomioidaan kehitysmaasta kotoisin olevaa opiskelijaa stipendillä ja harkitaan ehdotuksen tekemistä conventionille 2016 Helvi Sipilä Awardiksi. Piiri osallistuu naisten asemaan liittyvän korkean tason seminaarin järjestämiseen Virossa. Piiri osallistuu Women Shareholders Demand Gender Equality -projektin jatko-osaan ja valmistelee kysymyslistan esitettäväksi pörssiyhtiöiden johdolle.

7 Piiri osallistuu SuomiAreenaan 2014, jonka teemana on ympäristö järjestämällä internettiin streamattavan keskustelutilaisuuden "Naisten vuoro vastuullinen ja kestävä tulevaisuus". Piiri osallistuu SuomiAreenaan 2015 kesällä 2015 erikseen täsmentyvällä aiheella, joka liittyy tapahtuman teemana olevaan koulutukseen. 4.5 Yhteistyöjärjestöt, verkostoituminen ja itsensäkehittäminen Zontien verkostoitumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään jatkuvasti Piirin puitteissa edistetään järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajuuskoulutusta, mentorointia, coachingia tai muita itsensäkehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia. ZI:n tunnettuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kasvatetaan pitämällä säännöllisesti yhteyttä Piirin yhteistyöjärjestöihin Naisjärjestöjen Keskusliittoon, Suomen YK-liitto - Finlands FN-förbund ry:een, Suomen UN Women Finlands UN Women ry:een ja Vastuullinen Lahjoittaminen ry:een ja Suomen verkostoon. Piirin edustuksia yhteistyöjärjestöjen hallintoelimissä hyödynnetään entistä aktiivisemmin tiedonsaamiseksi ja jäsenistön kouluttamiseksi. Piiri ottaa käyttöön yhteistyöjärjestöille ja muille vaikuttajille tarkoitetun vaikuttajauutiskirjeen, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja käsittelee kulloinkin ajankohtaisia naisten asemaa parantavia aiheita ZI:n näkökannalta ja kertoo ZI:n toiminnasta. Piirin ja sen jäsenten verkottumista muiden suomalaisten ja virolaisten kolmannen sektorin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa vahvistetaan. Piirin jäseniä ja kerhoja rohkaistaan olemaan entistä tiiviimmin yhteistyössä muiden Zonta-piirien jäsenten ja kerhojen kanssa. Verkostoitumisen toimintatapoja kartoitetaan ja Zontien verkostoitumismahdollisuuksia kehitetään. Zontien osaamista ja mahdollisuuksia kehittyä johtajina edistetään johtajuuskoulutuksella. Eurooppaseminaari järjestetään Bruggessa Belgiassa teemalla "Empowering Women in Decision-making". Piirihallitus kannustaa piirin kerhojen jäseniä osallistumaan seminaariin. Kerhoja kannustetaan laatimaan jäsenilleen Zonta-urasuunnitelmia. Piirin toiminnasta kokemusta saaneita kannustetaan hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin ZI:ssä. Piirin kerhojen jäsenet ZI:n kansainvälisissä toimikunnissa on lueteltu liitteessä ZI:n 100-vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen Valmistaudutaan 100-vuotisjuhlavuoteen laatimalla päivitykset piirin ja kerhojen historiatietoihin. ZI:n 100-vuotisjuhlavuoteen vuonna 2019 valmistaudutaan laatimalla päivitykset Piirin historiatietoihin ZI:n Centennial Anniversary Committeen ohjeistuksen mukaisesti mennessä. Kerhoja kannustetaan suunnittelemaan miten kerhot tulevat huomioimaan omassa toiminnassaan vuoden 2019 juhlavuoden. Lisäksi toimikunta tukee kerhoja arkistoinnissa. 4.7 Viestintä ZI:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja Virossa lisätään avoimella ja aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, markkinointi- ja vaikuttajaviestinnällä viestinnän erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Kauden aikana panostetaan Piirin viestintään kaikilla tasoilla ja useita medioita käyttäen. Sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän merkitys kasvaa, joten Piiri on aktiivisesti mukana kaikissa uusissa medioissa. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän välineitä hyödynnetään aktiivisesti, tehokkaasti ja nopeasti. Aktiivinen ja onnistunut viestintä on Zontatoiminnalle elintärkeää: parempi näkyvyys helpottaa sanoman leviämistä, jäsenhankintaa ja -pitoa, yhteistyökumppanien saamista sekä varainkeruuta ja järjestön talouden vakaannuttamista. Uusimpina sosiaalisen median kanavana otetaan käyttöön blogi, Youtube-kanava ja Piirin LinkedIn-palvelun. Piiri viestii ZI:n tavoitteista ja toiminnasta ja saavutuksista. Viestintä on avointa, aktiivista ja hakeutuvaa, oikea-aikaista, tasapuolista, tavoitteellista ja tuloksellista. Ulkoisella viestinnällä tehdään

8 tunnetuksi ZI:ia, sen tavoitteita ja toimintaa vahvistaen ZI:n imagoa sekä luottamus- ja mainepääomaa. Viestinnällä tuetaan jäsenhankintaa sekä yhteistyö- ja yhteiskuntasuhteita. Sisäisellä viestinnällä perehdytetään ja ylläpidetään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä tuetaan jäsenpitoa. Viestintä on vuorovaikutteista, nopeaa, ajantasaista ja positiivista. Uutena sisäisen viestinnän kanavana otetaan käyttöön Zontikka-uutiskirje, joka on tarkoitettu kerhojen virkailijoille ja hallinnollisten asioiden viestimiseen. Erityistä huomiota aletaan kiinnittää vaikuttajaviestintään. Piiri alkaa tuottaa neljästi vuodessa ilmestyvää vaikuttajaviestintäuutiskirjettä, jossa kerrotaan ZI:sta, Piirin toiminnasta ja käsitellään kulloinkin ajankohtaisia naisten asemaa parantavia aiheita ZI:n kannalta. Piirille laaditaan viestintästrategia. Viestintästrategian pohjalta IT, PR & C -toimikunta laatii Piirille kauden alussa viestintäsuunnitelman. IT, PR & C -toimikunta auttaa asiantuntemuksellaan niin Piirin toimikuntia kuin kerhoja suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää ja avustaa erityisesti mediaviestinnässä. Piirikokouksen järjestävät kerhot tuottavat Zonta-lehden. IT, PR & C -toimikunta laatii piirikokousten järjestäjille ohjeet piirikokouslehden tekoon. Selvitetään mahdollisuuksia siirtyä kokonaan sähköisessä muodossa ilmestyvään Zonta-lehteen. Piirin kaikessa viestinnässä käytetään ZI:n kärkiviestejä, kuten Advancing the Status of Women Worldwide. Piirin viestintä on linjassa ZI:n viestinnän kanssa. Varaudutaan Piirin nettisivujen uudistamiseen huolellisella suunnittelutyöllä.

9 LIITTEET 1. Piirihallitus, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat 2. Tärkeät palvelu- ja vaikuttamistoiminnan päivämäärät 3. Piirin kerhojen jäsenet ZI:n kansainvälisissä toimikunnissa

10 LIITE 1: PIIRIHALLITUS, TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA MUUT VIRKAILIJAT Governor Lt. Governor Rahastonhoitaja Vararahastonhoitaja Area 1 Director Area 1 Vice Director Area 2 Director Area 2 Vice Director Area 3 Director Area 3 Vice Director Area 4 Director Area 4 Vice Director Area 5 Director Area 5 Vice Director Area 6 Director Area 6 Vice Director Salla Tuominen, Helsinki I Tuija Kirveskari, Helsinki III Kaisa Kässi, Helsinki II Saija Tirkkonen, Lohja Vuokko Skyttä, Vantaa II Anne Kauppila, Espoo-Kauniainen Terhi Törmänen, Oulu I Barbro Lundberg, Närpes Area Lea Helle, Varkaus Leena Ronkainen, Joensuu Aila Rajamäki, Tampere II Päivi Pelttari, Huittinen Area Anne-Maj Paldanius-Rehn, Raasepori-Raseborg Ulla Weijo, Lahti Viivika Orula, Pärnu Helle Aunap, Viljandi Piirisihteeri Parlamentaarikko Centurion Foundation Ambassador Toiminnantarkastajat Varatoiminnantarkastajat Vaalitoimikunta Lisa Andström -toimikunta Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta Varainhoitotoimikunta Jäsenyystoimikunta Historioitsija ja historiatoimikunta IT, PR ja viestintätoimikunta Naisten oikeuksien ja YK-toimikunta Palvelutoimikunta Stipenditoimikunta Varainhankintatoimikunta Verkostoitumistoimikunta Raisa Valve, Lahti Marja Manninen-Ollberg, Vantaa I Eija Salo, Helsinki II Anna Lauttamus-Kauppila, Helsinki IV Johanna Kurppa, Pori II Johanna Tähkiö, Lieksa Vappu Heikkilä, Rauma Tuija Mikkola, Kuopio II pj Marja Koivula, Lahti pj Ritva Erkolahti, Pori II pj Hannele Järvinen, Hamina pj Kaisa Kässi, Helsinki III pj Tuija Kirveskari-Tähtinen, Helsinki III pj Ulla Mikkola, Joensuu pj Erja Lindholm, Pori I pj Anu Hämäläinen, Lappeenranta pj Ann-Maarit Joenperä, Tuusula- Kerava-Järvenpää pj Anja Kuosa, Helsinki IV pj Tarja Hopeakangas, Helsinki II pj Helinä Karell, Helsinki II SOM-toimikunta Zonta e-club of Finland 1 pj Marjaana Moring, Lohja SOM-toimikunta Nurmijärven Zontakerho pj Kirsi Nickels, Hyvinkää Lisäksi uusia SOM-toimikuntia on tavoitteena perustaa kaksi uusia kerhoja perustamaan.

11 Haminan piirikokoustoimikunta Raasepori Raseborgin piirikokoustoimikunta Joensuun piirikokoustoimikunta Rauman kevätseminaaritoimikunta pj Pirkko Tulokas pj Pirkko Grönroos pj Minna Haring pj Eeva-Liisa Ylipiipari Webmaster Suomi Webmaster II Suomi Webmaster Viro Website user account manager Irja Laamanen, Helsinki IV Lea Hirvonen, Lappeenranta Katrin Lember, Tartto Hillevi Laitio, Helsinki III Luetaan yhdessä -ohjausryhmän jäsenet ja varajäsen Ulla Salonen, Vantaa I ja Elisa Hiidenuhma-Kivelä, Helsinki I, Mirja Jarimo Sisarta ei jätetä -ohjausryhmän jäsen Supersiskot-ohjausryhmän jäsenet Anja Hurme, Espoo-Kauniainen Maria Drockila, Borgå - Porvoo, Elise Hiidenuhma-Kivelä, Marja Koivula, Lahti ja Marja Manninen- Ollberg, Vantaa I Piirin kansainvälisenä liaisonina toimii Winnie Teoh, D17, Kowloon, Hong Kong.

12 LIITE 2: TÄRKEÄT PALVELU- JA VAIKUTTAMISTOIMINNAN PÄIVÄMÄÄRÄT Piirin ja kerhojen palvelu- ja vaikuttamistoiminnassa huomioitavat vuosittaiset tärkeät päivämäärät Amelia Earhart -päivä 8.3. Zonta Rose Day, Kansainvälinen naistenpäivä 9.9 Kansainvälinen lukutaidon päivä Kansainvälinen rauhan päivä Kansainvälinen tyttöjen päivä YK:n päivä Zonta-syntymäpäivä Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen päivä Maailman AIDS-päivä Days of Activism Against Gender Violence Ihmisoikeuksien päivä

Zonta International Piiri 20

Zonta International Piiri 20 Zonta International Piiri 20 TASEKIRJA 31.5.2012 Zonta International Piiri 20 ry TASEKIRJA 1.6.2011-31.5.2012 Zonta International Piiri 20 ry Tykkimäentie 30 05200 Rajamäki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ZONTA INTERNATIONAL Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan

Lisätiedot

Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus

Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2014-31.5.2015 Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Zonta International Piiri 20 ry:n menettelytapaohjeet Hyväksytty piirikokouksessa

Zonta International Piiri 20 ry:n menettelytapaohjeet Hyväksytty piirikokouksessa 1 Zonta International Piiri 20 ry:n menettelytapaohjeet Hyväksytty piirikokouksessa 25.4.2015 1.Yleistä 1.1. Zonta International Piiri 20 ry (jäljempänä piiri) on Suomessa rekisteröity yhdistys, joka noudattaa

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

Liite 2.1 Zonta International Piiri 20 ry Toimintakertomus

Liite 2.1 Zonta International Piiri 20 ry Toimintakertomus Liite 2.1 Zonta International Piiri 20 ry Toimintakertomus 1.6.2016-31.5.2017 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä. 2. Piirin toiminnan teema. 3. Piirin tavoitteet. 4. Päätavoitteet täsmennettyinä. 4.1 Nizzan

Lisätiedot

ZI Convention in Nice

ZI Convention in Nice ZI Convention in Nice Käytännön ohjeistusta ja tehtyjen ehdotusten esittely 16.4.2016 Piirin kevätseminaari Rauma Governor Salla Tuominen ja District Bylaws & Resolutions Committeen puheenjohtaja Hannele

Lisätiedot

Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus

Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2015-31.5.2016 Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

On merkityksellistä olla Zonta!

On merkityksellistä olla Zonta! On merkityksellistä olla Zonta! päivitys 31.3.2014 Membership Committee Jäsenyystoimikunta 2012-2014 pj. Salla Tuominen Lt. Governor, Helsinki I Toimikunnan jäsenet; Anne Ahkola-Lehtinen Salo, Sirkka Sainio

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Keltainen Ruusu-kampanja ajalla 4/ /2019 ZAU Luonnontieteellis-matemaattisia kerhoja tytöille Piirin palvelutoimikunta 31.7.

Keltainen Ruusu-kampanja ajalla 4/ /2019 ZAU Luonnontieteellis-matemaattisia kerhoja tytöille Piirin palvelutoimikunta 31.7. LIITE 11. Keltainen Ruusu-kampanja ajalla 4/2018-12/2019 ZAU Luonnontieteellis-matemaattisia kerhoja tytöille Piirin palvelutoimikunta 31.7.2017 Päätösesitys Piirin Palvelutoimikunta esittää Piirihallitukselle

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa. Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt

Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa. Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa A Miten kerhossani on pidetty

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20 INNER WHEEL PIIRI 142 20.3.2013 KEVÄTPIIRIKOKOUS AIKA la 16.3.2013 klo 10.20-11.55 PAIKKA Vallmogård, Kauniainen ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI FINLAND KANSALLISEN NEUVOSTON KOKOUS

INNER WHEEL SUOMI FINLAND KANSALLISEN NEUVOSTON KOKOUS Yhdessä ainutlaatuisia INNER WHEEL SUOMI FINLAND KANSALLISEN NEUVOSTON KOKOUS pöytäkirja Aika: 23.1.2016 Paikka: Finlaysonin palatsi Kuninkaankatu 1 Tampere Läsnä: Marja Kyrölä KN:n presidentti Kaija Keijola

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 16.4.2015 MPI FINLAND CHAPTER YLEISTÄ MPI Finland on kansainvälisen Meeting Professionals International MPI -järjestön Suomen osasto. MPI Finlandin tarkoituksena

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2015-2016 29.10.2014 Copyright Varpu Ylhäinen 2 Lions Clubs International

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Toimintalinjaukset ja kehittämistoimet. Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle

Toimintalinjaukset ja kehittämistoimet. Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle oimintalinjaukset ja kehittämistoimet Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle 22.4.2015 M P A I N VII saavat ja vaikuttavat naiset rakentavat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Talousarvio kaudelle 2011 2011 Talousarviota ei esitelty. Se lähetetään sähköpostitse klubien sihteereille ja puheenjohtajille jälkikäteen.

Talousarvio kaudelle 2011 2011 Talousarviota ei esitelty. Se lähetetään sähköpostitse klubien sihteereille ja puheenjohtajille jälkikäteen. INNER WHEEL SUOMI-FINLAND PIIRI 139 SYYSPIIRIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA AIKA: 22.10.2011 klo 16.45 PAIKKA: Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus Piiripuheenjohtaja

Lisätiedot

2.1. Yhdistyksen vetovoimaisuuden lisääminen - Brändin kirkastaminen ja viestintä

2.1. Yhdistyksen vetovoimaisuuden lisääminen - Brändin kirkastaminen ja viestintä SUOMEN STRATEGISEN JOHTAMISEN SEURA (SSJS) TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SISÄLTÖ 1. SSJS:n strategia 2. Strategiset painopisteet ja toiminta 2018 2.1. Yhdistyksen vetovoimaisuuden lisääminen - Brändin kirkastaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Asp ja sihteeriksi Helena Toivanen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Asp ja sihteeriksi Helena Toivanen. 1 INNER WHEEL PIIRI 142 ry VUOSIKOKOUS Aika sunnuntai 4.10.2015 klo 10.00 Paikka Ravintola Rikala Asemakatu 15, Salo PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Lea Asp avasi kokouksen ja ilmoitti, että

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 4.11.2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 4.11.2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 4.11.2014 NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry on vuonna 1911 perustettu

Lisätiedot

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen Viestintä on mahdollisuus Auvo Mäkinen Sisäinen viestintä, visio Jäsenistö tietää toimintamme tavoitteet Jäsenistö saa aktiivisesti tietoa yhteisistä hankkeista Jäsenistö pystyy vaikuttamaan asioihin Syntyy

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen Viestintä osana johtamista Ulla Karppinen Liiton viestintästrategia Viestinnän avulla lionsjärjestö lisää tunnettuuttaan ympäristön ja kansalaisten luottamusta toimintaansa kohtaan sekä toimintansa vaikuttavuutta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä 2016 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 39. toimintavuosi 1 Uusia tuulia! Luvian Yrittäjien 39. toimintavuosi käynnistyy Eurajoen kunnan nimen alla. Kunta saa

Lisätiedot

Kalatalouden Markkinointiohjelma

Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden markkinointiohjelma Esityksen sisältö Tavoite Toteuttajat ja toimintatavat Toimenpiteiden periaatteet Keskeiset teemat Kestävästi tuotettujen kalatuotteiden

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 KOKOUSKUTSU 27.10.2015 Hei Espoon PeLan jäsen! Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 klo 18:00 osoitteessa Thurmaninaukio 10 A 2, Kauniainen. Kokouksessa

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Inner Wheel Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Palvelen sanoja ja tekoja Workshopin yhteenveto. 16.4.2016 Rauman kevätseminaari

Palvelen sanoja ja tekoja Workshopin yhteenveto. 16.4.2016 Rauman kevätseminaari Palvelen sanoja ja tekoja Workshopin yhteenveto 16.4.2016 Rauman kevätseminaari Workshopin aiheet 1. Miten minä palvelen zontana? 2. Kerhojen palveluprojektien kehittäminen Palveluprojektin tarkistuslistan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot