ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE 1.6.2014-31.5.2016"

Transkriptio

1 ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAKSIVUOTISKAUDELLE Yleistä Zonta International ("ZI") on kansainvälinen palvelujärjestö, jonka tavoitteena on naisten ja tyttöjen laillisen, poliittisen, taloudellisen, koulutuksellisen, terveydellisen ja ammatillisen aseman parantaminen kaikkialla maailmassa. Zonta International Piiri 20 ry ("Piiri") on osa ZI:ia. Piirin tavoitteet pohjautuvat ZI:n Orlandon Conventionin hyväksymiin ZI:n kaksivuotiskauden tavoitteisiin sekä ZI:n missioon, visioon, päämääriin ja arvoihin. 2. Piirin ulkoisen ja sisäisen toiminnan teemat Piirin ulospäin näkyvä teema kaksivuotiskaudella on yhä edelleen ZI:n tunnuslause "Advancing the Status of Women Worldwide". Piiri edistää naisten ja tyttöjen aseman parantamista kaikkialla. Naiset ja tytöt ovat Piirin kaiken toiminnan ydin. Piirin sisäinen teema kaksivuotiskaudella on ZI:n kansainvälisen presidentin , Maria Jose Landeira Oestergaardin lanseeraama teema "Conviction - Commitment Courage", "Vakaumus - Sitoutuminen Rohkeus", "Övertygelse Engagemang Mod", "Veendumus Pühendumus - Julgus". Teeman mukaisesti Piirin toiminnassa pitäydytään Zontatoiminnan ytimessä toteuttamalla kaikessa toiminnassa ZI:n missiota. Jäsenistöä pyritään teeman mukaisesti myös sitouttamaan entistä paremmin Zontatoimintaan. Piirissä toimitaan yhdessä, avoimesti, rehellisesti ja ennakkoluulottomasti toisiamme kunnioittaen. Vaikeiksikin koettuihin naisten asemaan vaikuttaviin asioihin tartutaan rohkeasti. Uusiakin avauksia voidaan tehdä ennakkoluulottomasti. 3. Piirin tavoitteiden yhteenveto 3.1 Piirin tavoitteiden asettamisen keskeiset taustatekijät Piirin toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden laatimisen viisi keskeisintä tausta-ajatusta ovat olleet: 1) Hallinnon yksinkertaistaminen piiri- ja kerhotasolla 2) Naisten oikeuksiin vaikuttamistoiminnan nostaminen myös kerhotasolla toiminnan merkittäväksi peruspilariksi palvelutoiminnan rinnalle sekä palvelutoiminnan ja naisten oikeuksiin vaikuttamistoiminnan samansuuntaisuus vaikuttavuuden ja näkyvyyden takaamiseksi 3) Varainhankinnan suuntaaminen suurelle yleisölle 4) Itsensäkehittämismahdollisuuksien tarjoaminen ja verkostoitumismahdollisuuksien parantaminen Piirin puitteissa

2 5) Kestävän kehityksen ottaminen läpileikkaavaksi teemaksi kaikkeen palvelu- ja vaikuttamistoimintaan. 3.2 Päätavoitteet Alla on kuvattu Piirin kaksivuotiskauden päätavoitteet lyhyesti. Toimia tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu jäljempänä tämän toimintasuunnitelman kohdassa 4. Toiminta on tavoitteellista huomioiden vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä ZI:n arvot. Kaksivuotiskauden päätavoitteet ovat: 1) Kerhojen ja Piirin hallintoa helpotetaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä, huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta, ottamalla käyttöön hallintoa helpottavia ja pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä tuovia sähköisiä apuvälineitä, lisäämällä koulutusta virkailijoille, kehittämällä piirikokousten ohjelmaa ja päätöksentekokäytänteitä, luomalla hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta. 2) Naisten oikeuksiin vaikuttamistoimintaa painotetaan kerhotasolla nykyistä enemmän palvelutoiminnan rinnalla. Kerhojen ja Piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. 3) Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Palveluprojekteissa kokeillaan uudenlaisia Zontille perinteisestä tavasta poikkeavia varainhankintakeinoja perinteisten keinojen rinnalla. 4) Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet. 5) Varainhankinta suunnataan selvemmin ja tehokkaammin suurelle yleisölle ZI:n jäsenten ulkopuolelle. Uusia varainhankintakeinoja kehitetään Piirin ja kerhojen käyttöön. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoja ja niiden jäseniä kannustetaan tekemään entistä enemmän lahjoituksia Zonta International Foundationin ("ZIF") rahastoihin. 6) Jäsenhankinta on monipuolista ja laaja-alaista eri ammatti- ja ikäryhmien keskuudessa. Jäsenpitoa edesautetaan painottamalla jatkuvaa vuoropuhelua kerhojen jäsenten ja kerhotoimintaa suunnittelevien kanssa, kannustamalla rakentavan palautteen antamiseen ja virtaviivaistamalla kerhotoimintaa jäsenten sitouttamiseksi ZI:iin ja sen toimintaan. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja Zonta E-club of Finland I) lisäksi. Perustetaan lisäksi Piirin ensimmäinen opiskelijakerho. 7) Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä. Lisa Andström -rahastosta jaetaan kaksivuotiskaudella stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. 8) Zontien verkostoitumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään jatkuvasti Piirin puitteissa edistetään järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajuuskoulutusta, mentorointia, coachingia tai muita itsensäkehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia. 9) ZI:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja Virossa lisätään avoimella ja aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, markkinointi- ja vaikuttajaviestinnällä viestinnän erilaisia apuvälineitä hyödyntäen.

3 10) Valmistaudutaan 100-vuotisjuhlavuoteen laatimalla päivitykset piirin ja kerhojen historiatietoihin. 3.3 Tavoitteiden seuranta Piirihallitus seuraa kauden aikana tavoitteiden toteutumista ja piirihallinto raportoi työstään jäsenistölle aktiivisesti. Kaksivuotiskauden ensimmäisen vuoden päätyttyä kesän 2015 aikana raportoidaan toimintasuunnitelman puolivälin tilanteesta kerhoille Piirin nettisivuilla ja Newsletterissä. Piirikokouksessa käsitellään toimintakertomus kaksivuotiskauden ensimmäiseltä toimintavuodelta Työtä arvioidaan lisäksi kaksivuotiskauden päätyttyä esittämällä toimintakertomus syksyn 2016 piirikokouksessa kaksivuotiskauden toiselta toimintavuodelta Toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseen 4.1 Hallinto Kerhojen ja Piirin hallintoa helpotetaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä, huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta, ottamalla käyttöön hallintoa helpottavia ja pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä tuovia sähköisiä apuvälineitä, lisäämällä koulutusta virkailijoille, kehittämällä piirikokousten ohjelmaa ja päätöksentekokäytänteitä, luomalla hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta. Kerhojen ja Piirin hallintoa pyritään helpottamaan kehittämällä yksinkertaisia ja selkeitä käytänteitä. Tehokkuuteen pyritään karsimalla monimutkaisiksi koettuja toimintatapoja, luomalla mallipohjia ja huolehtimalla sääntöjen, menettelytapaohjeen ja muun Piiriä ja kerhoja koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta ja tehokkaasta raportoinnista. Piirin käyttöön hankitaan sähköinen kokous- ja webinaarialusta helpottamaan piirihallituksen ja toimikuntien työskentelyä, piiritason koulutusten järjestämistä ja tuomaan pitemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä Piirille. Hallinnollista taakkaa pyritään vähentämään lisäämällä koulutusta virkailijoille ja muille jäsenille sekä huolehtimalla avoimesta tiedonkulusta Piiriltä kerhoille ja kerhoista Piirille. Jokaisella alueella järjestetään kauden aikana vähintään kaksi aluetapaamista. Piirin strategia päivitetään. Mahdollista alueiden uusjakoa selvitetään erityisesti Alue 2:n näkökulmasta. Governor, piirihallitus ja Piirin muut virkailijat ovat jäsenistölle läsnä olevia, helposti lähestyttäviä sekä tavoitettavia. Aluejohtajat ja/tai vara-aluejohtajat vierailevat alueidensa kerhoissa kauden aikana vähintään kerran. Muutoin yhteydenpito on jatkuvaa. Vara-aluejohtajien roolia selkiytetään. Piirin talousasioiden hoito on avointa ja läpinäkyvää. Piirin kotisivujen uusimistyö aloitetaan huolellisella suunnittelulla. Uudistustyön lähtökohtana on uusien kotisivujen käyttäjälähtöisyys ja tiedon jakamisen tarve sekä suurelle yleisölle että Piirin sisäisesti. Piirin hallitus, toimikunnat, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 1. Kaksivuotiskausi päättyy Ranskan Nizzassa järjestettävään conventioniin. Piirihallitus kannustaa kaikkia kerhoja osallistumaan conventioniin joko itse delegaatin lähettämällä tai antamalla proxyn toiselle kerholle ja suunnittelemaan conventioon osallistumisen riittävän ajoissa. Piirihallitus kannustaa kerhoja käsittelemään Conventionin päätösehdotukset huolellisesti kevään 2016 kerhokokouksissa. Conventionin delegaatit koulutetaan ennen 2016 conventioniin lähtöä.

4 Kauden piirikokoukset pidetään seuraavasti: Hamina, teemana "Nainen julkisuus ja turvallisuus" Raseborg- Raasepori, , teemana "Naiset ja luovuus" Joensuu, , teemana "Moninainen nainen" (vaalikokous). Piirihallitus kannustaa jokaista kerhoa osallistumaan aktiivisesti jokaiseen piirikokoukseen joko itse delegaatin lähettämällä tai antamalla proxyn toiselle kerholle. Piirikokousten yhteydessä järjestetään säännönmukaisesti aluekokoukset ja delegaattikoulutus. Piirikokousten päätöksentekokäytänteitä kehitetään tehokkaammiksi ja ohjelmaa kehitetään sisältämään nykyistä enemmän Zonta-asiaa. Piirikokousten järjestämiselle laaditut ohjeet uudistetaan. Piirikokousten osallistumiskustannusten nousua pyritään hillitsemään. Piirin uusien vielä rekisteröimättömien sääntöjen mukainen ensimmäinen kevätseminaari pidetään Raumalla huhtikuussa Kauden aikana luodaan hallinnollisista toimista vapaa missioon pohjautuva kevätseminaarikäytäntö. Hallinnon yksinkertaistamistavoitteen saavuttamisessa hyödynnetään toimikaudella tehtyjä jäsenkyselyä ja virkailijakyselyä. 4.2 Jäsenet Jäsenhankinta on monipuolista ja laaja-alaista eri ammatti- ja ikäryhmien keskuudessa. Jäsenpitoa edesautetaan painottamalla jatkuvaa vuoropuhelua kerhojen jäsenten ja kerhotoimintaa suunnittelevien kanssa, kannustamalla rakentavan palautteen antamiseen ja virtaviivaistamalla kerhotoimintaa jäsenten sitouttamiseksi ZI:iin ja sen toimintaan. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja Zonta E-club of Finland I) lisäksi. Perustetaan lisäksi Piirin ensimmäinen opiskelijakerho. Kauden aikana panostetaan jäsenhankintaan ja jäsenpitoon sekä jäsenten sitouttamiseen ZI:iin ja sen toimintaan kauden teeman mukaisesti. Kauden aikana toteutetun Piirin jäsenkyselyn mukaan 33,5 % kerhojen jäsenistä ei ole tuonut omaan tai muuhun kerhoon yhtään uutta jäsentä. Muistutetaan siitä, että ZI:n jäsenmäärän kasvu on jokaisen Zontan vastuulla. Tavoitteena on, että jokaisen kerhon nettojäsenmäärä on kauden päättyessä kasvanut vähintään kahdella jäsenellä. Piiriin perustetaan kaksi uutta kerhoa jo perusteilla olevien kerhojen (Nurmijärven Zontakerho ja e-club of Finland I) lisäksi. Piiriin perustetaan lisäksi ensimmäinen opiskelijakerho. Yksikään Piirissä olleista kerhoista ei lopeta toimintaansa. Uusien jäsenten koulutukseen ja mentorointiin panostetaan jäsenyyden alkuvaiheen eroamisten vähentämiseksi. Uudet jäsenet otetaan kerhoissa heti mukaan toimikunta- ja hallitustyöskentelyyn. Kerhon nimeämä taho käy jokaisen eroavan kerhon jäsenen kanssa ns. lähtöhaastattelun eroamisen syiden ymmärtämiseksi ja kerhon toiminnan kehittämiseksi. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti jäsenyystoimikunta. Jäsenten tunnetta kuulumisesta kansainväliseen järjestöön ja halua vaikuttaa vahvistetaan. Yhteyksiä Suomen ja Viron välillä parannetaan. Jäseniä innostetaan osallistumaan entistä aktiivisemmin kerhojen (myös muiden kuin oman) kokouksiin, aluekokouksiin, piirikokouksiin ja conventioneihin sekä kauden aikana järjestettävään Eurooppaseminaariin. 4.3 Palvelutoiminta, varainhankinta, lahjoitukset ja stipendit Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Palveluprojekteissa kokeillaan uudenlaisia Zontille perinteisestä tavasta poikkeavia varainhankintakeinoja perinteisten keinojen rinnalla. Varainhankinta suunnataan selvemmin ja tehokkaammin suurelle yleisölle ZI:n jäsenten ulkopuolelle. Uusia varainhankintakeinoja kehitetään Piirin ja kerhojen käyttöön. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen

5 varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoja ja niiden jäseniä kannustetaan tekemään entistä enemmän lahjoituksia Zonta International Foundationin ("ZIF") rahastoihin. Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä. Lisa Andström - rahastosta jaetaan kaksivuotiskaudella stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. Palvelutoiminnassa, varainhankinnassa ja lahjoitustoiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. ZI:n kansainväliset palvelukohteet ovat olennainen osa jokaisen kerhon palvelutoimintaa. Jokainen kerhon jäsen tuntee palvelukohteet, ymmärtää niiden taustat ja tavoitteet, tuntee kohdemaat ja ymmärtää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia edistää projektien tarkoitusta myös vaikuttamistoiminnalla. Kerhoilla voi olla omia paikallisia palvelukohteita, jotka ovat linjassa ZI:n mission ja vision kanssa. Paikallisten palvelukohteiden on kohdistuttava tyttöihin ja/tai naisiin ja mahdollisten yhteistyökumppanien on oltava piiri- ja kerhotasolla samoja päämääriä toteuttavia organisaatioita. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti palvelutoimikunta. Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden ja projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Piirin ja kerhojen palvelutoiminnassa huomioitavat tärkeät päivämäärät on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 2. Piirin palvelutoiminnassa on kaksi hanketta. Jo kaksivuotiskaudelta tuttu Supersiskot -hanke, jonka tavoitteena on tukea nuorten tyttöjen kasvua naisiksi ja vahvistaa tyttöjen uskoa itseensä sekä omiin mahdollisuuksiinsa ja ennaltaehkäistä nuorten tyttöjen syrjäytymistä. Hanke toteutetaan asti Suomessa rahankeräyslain mukaisena projektina, jonka jälkeen se jatkuu asti sisäisenä lahjoitusprojektina yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa. Toinen hanke on joko perinteisempää palvelutoimintaa hyväntekeväisyyskonsertin muodossa järjestettynä tai piirihallituksen suosittelema liikuntakampanja, jonka tarkoituksena on varojenkeruun lisäksi liikuttaa jäsenistöä ja suurta yleisöä liikunnan keinoin ja kiinnittämällä huomiota projektin teemaan. Virossa mahdollisesti toteutettavat hankkeet suunnitellaan erikseen. Piirille hankitaan yksi valtakunnallinen vastuullisesti toimiva varainhankintayhteistyökumppani. Kerhoille tehdään varainhankintaohjeet. ZI Orlandon Conventionin 2014 hyväksymä ZIF:n varainkeräystavoite kaudelle on yhteensä USD, joka tehdään tunnetuksi jäsenille. Tavoite jakaantuu seuraavasti: International Service Fund yhteensä USD Eliminating Obstetric Fistula in Liberia USD Towards an HIV-Free Generation in Rwanda USD Gender Responsive Schools in Vietnam USD ZISVAW yhteensä USD Delaying Early Marriage in Niger USD Voices against Violence in 12 countries USD Rose Fund USD Amelia Earhart Fellowship USD Jane M. Klausman Women in Business Scholarship USD Young Women in Public Affairs Award (YWPA) USD Piirin jokainen kerho lahjoittaa vähintään 1/3 keräämistään palvelutoiminnan varoista ZIF:n rahastoihin. Tavoitteena on, että jokainen kerho lahjoittaa joka tapauksessa varoja ZIF:n rahastoihin. Myös kerhojen jäseniä innostetaan lahjoittamaan itse aktiivisesti ZIF:n rahastoihin siten, että lahjoittajien määrä lisääntyy kaksivuotiskaudesta %:lla eli lahjoittajia on vähintään 160 jäsentä. Piiristä

6 ZIF:lle kertyvä Piirin ja kerhojen yhteenlaskettu lahjoitustavoite on USD:ia, joka tarkoittaa jäsenmäärällä 1750 noin 172,00 USD:tä per kerhojen jäsen. Kerhoja aktivoidaan Amelia Earhart Fellowships, Jane M. Klausman Women in Business Scholarships ja Young Women in Public Affairs -ohjelmien tutkimusapurahojen, stipendien ja/tai tunnustuspalkintojen tunnetuksi tekemisessä paikallisella tasolla ja kannustetaan erinomaisten ehdokkaiden etsimisessä myös osana Zontatoiminnan näkyvyyden lisäämistä. Lisa Andström -rahastosta jaetaan stipendi, jolla pyritään saamaan merkittävää näkyvyyttä alan kohderyhmässä. Kerhoja muistutetaan suosituksesta lahjoittaa vuosittain Lisa Andström -rahastoon 50,00 euroa. 4.4 Vaikuttamistoiminta naisten aseman parantamiseksi Naisten oikeuksiin vaikuttamistoimintaa painotetaan kerhotasolla nykyistä enemmän palvelutoiminnan rinnalla. Kerhojen ja Piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden, projektien yhtenäiset tavoitteet sekä projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet. Kauden aikana seurataan naisten asemaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, hankkeita ja pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön sen valmisteluvaiheessa. Päättäjille ja tiedotusvälineille annetaan kannanottoja ja julkilausumia. Kerhoja kannustetaan toimimaan myös paikallisesti naisten aseman parantamiseen liittyvissä vaikuttamiskysymyksissä palvelutoiminnan rinnalla. Naisten asemaan vaikuttamistyössä huomioidaan palvelutoiminnan painopisteet ja haetaan yhteisiä lähestymistapoja silloin kun se on mahdollista. Kerhojen ja piirin vaikuttamistoiminta ja palvelutoiminta ovat samansuuntaisia. Toiminnassa painotetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Jäsenistöä perehdytetään tuntemaan entistä paremmin Euroopan Neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien ("YK") toimintaa, YK:n asettamat vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja toimintaohjelma ja CEDAW-sopimus (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sekä näihin liittyvät ajankohtaishankkeet nostamalla näihin liittyviä aiheita viestinnässä esiin ja järjestämällä koulutusta. Jokaisessa kerhossa on ZI:n sääntöjen mukaisesti naisten oikeuksien toimikunta. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa keskitytään erityisesti projekteihin, jotka ovat tiedossa kaksivuotiskauden alkupuolella varmistaen suunnitelmallisuuden ja projektien tavoitteiden toteutumisen piiri- ja kerhotasolla. Piirin ja kerhojen vaikuttamistoiminnassa huomioitavat tärkeät päivämäärät on kuvattu tämän toimintasuunnitelman liitteessä 2. Kerhot osallistuvat aktiivisesti ZI:n ohjeistamaan Zonta Says NO -kampanjaan. Past International President Helvi Sipilän syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta Vuosi 2015 on Piirissä Helvi Sipilä-juhlavuosi, jonka puitteissa järjestetään keväällä 2015 Helvi Sipilä-aiheinen seminaari tai muu tapahtuma mahdollisesti yhdessä muiden järjestöjen kanssa, huomioidaan kehitysmaasta kotoisin olevaa opiskelijaa stipendillä ja harkitaan ehdotuksen tekemistä conventionille 2016 Helvi Sipilä Awardiksi. Piiri osallistuu naisten asemaan liittyvän korkean tason seminaarin järjestämiseen Virossa. Piiri osallistuu Women Shareholders Demand Gender Equality -projektin jatko-osaan ja valmistelee kysymyslistan esitettäväksi pörssiyhtiöiden johdolle.

7 Piiri osallistuu SuomiAreenaan 2014, jonka teemana on ympäristö järjestämällä internettiin streamattavan keskustelutilaisuuden "Naisten vuoro vastuullinen ja kestävä tulevaisuus". Piiri osallistuu SuomiAreenaan 2015 kesällä 2015 erikseen täsmentyvällä aiheella, joka liittyy tapahtuman teemana olevaan koulutukseen. 4.5 Yhteistyöjärjestöt, verkostoituminen ja itsensäkehittäminen Zontien verkostoitumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään jatkuvasti Piirin puitteissa edistetään järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajuuskoulutusta, mentorointia, coachingia tai muita itsensäkehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia. ZI:n tunnettuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kasvatetaan pitämällä säännöllisesti yhteyttä Piirin yhteistyöjärjestöihin Naisjärjestöjen Keskusliittoon, Suomen YK-liitto - Finlands FN-förbund ry:een, Suomen UN Women Finlands UN Women ry:een ja Vastuullinen Lahjoittaminen ry:een ja Suomen verkostoon. Piirin edustuksia yhteistyöjärjestöjen hallintoelimissä hyödynnetään entistä aktiivisemmin tiedonsaamiseksi ja jäsenistön kouluttamiseksi. Piiri ottaa käyttöön yhteistyöjärjestöille ja muille vaikuttajille tarkoitetun vaikuttajauutiskirjeen, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja käsittelee kulloinkin ajankohtaisia naisten asemaa parantavia aiheita ZI:n näkökannalta ja kertoo ZI:n toiminnasta. Piirin ja sen jäsenten verkottumista muiden suomalaisten ja virolaisten kolmannen sektorin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa vahvistetaan. Piirin jäseniä ja kerhoja rohkaistaan olemaan entistä tiiviimmin yhteistyössä muiden Zonta-piirien jäsenten ja kerhojen kanssa. Verkostoitumisen toimintatapoja kartoitetaan ja Zontien verkostoitumismahdollisuuksia kehitetään. Zontien osaamista ja mahdollisuuksia kehittyä johtajina edistetään johtajuuskoulutuksella. Eurooppaseminaari järjestetään Bruggessa Belgiassa teemalla "Empowering Women in Decision-making". Piirihallitus kannustaa piirin kerhojen jäseniä osallistumaan seminaariin. Kerhoja kannustetaan laatimaan jäsenilleen Zonta-urasuunnitelmia. Piirin toiminnasta kokemusta saaneita kannustetaan hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin ZI:ssä. Piirin kerhojen jäsenet ZI:n kansainvälisissä toimikunnissa on lueteltu liitteessä ZI:n 100-vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen Valmistaudutaan 100-vuotisjuhlavuoteen laatimalla päivitykset piirin ja kerhojen historiatietoihin. ZI:n 100-vuotisjuhlavuoteen vuonna 2019 valmistaudutaan laatimalla päivitykset Piirin historiatietoihin ZI:n Centennial Anniversary Committeen ohjeistuksen mukaisesti mennessä. Kerhoja kannustetaan suunnittelemaan miten kerhot tulevat huomioimaan omassa toiminnassaan vuoden 2019 juhlavuoden. Lisäksi toimikunta tukee kerhoja arkistoinnissa. 4.7 Viestintä ZI:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa ja Virossa lisätään avoimella ja aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä, markkinointi- ja vaikuttajaviestinnällä viestinnän erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Kauden aikana panostetaan Piirin viestintään kaikilla tasoilla ja useita medioita käyttäen. Sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän merkitys kasvaa, joten Piiri on aktiivisesti mukana kaikissa uusissa medioissa. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän välineitä hyödynnetään aktiivisesti, tehokkaasti ja nopeasti. Aktiivinen ja onnistunut viestintä on Zontatoiminnalle elintärkeää: parempi näkyvyys helpottaa sanoman leviämistä, jäsenhankintaa ja -pitoa, yhteistyökumppanien saamista sekä varainkeruuta ja järjestön talouden vakaannuttamista. Uusimpina sosiaalisen median kanavana otetaan käyttöön blogi, Youtube-kanava ja Piirin LinkedIn-palvelun. Piiri viestii ZI:n tavoitteista ja toiminnasta ja saavutuksista. Viestintä on avointa, aktiivista ja hakeutuvaa, oikea-aikaista, tasapuolista, tavoitteellista ja tuloksellista. Ulkoisella viestinnällä tehdään

8 tunnetuksi ZI:ia, sen tavoitteita ja toimintaa vahvistaen ZI:n imagoa sekä luottamus- ja mainepääomaa. Viestinnällä tuetaan jäsenhankintaa sekä yhteistyö- ja yhteiskuntasuhteita. Sisäisellä viestinnällä perehdytetään ja ylläpidetään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä tuetaan jäsenpitoa. Viestintä on vuorovaikutteista, nopeaa, ajantasaista ja positiivista. Uutena sisäisen viestinnän kanavana otetaan käyttöön Zontikka-uutiskirje, joka on tarkoitettu kerhojen virkailijoille ja hallinnollisten asioiden viestimiseen. Erityistä huomiota aletaan kiinnittää vaikuttajaviestintään. Piiri alkaa tuottaa neljästi vuodessa ilmestyvää vaikuttajaviestintäuutiskirjettä, jossa kerrotaan ZI:sta, Piirin toiminnasta ja käsitellään kulloinkin ajankohtaisia naisten asemaa parantavia aiheita ZI:n kannalta. Piirille laaditaan viestintästrategia. Viestintästrategian pohjalta IT, PR & C -toimikunta laatii Piirille kauden alussa viestintäsuunnitelman. IT, PR & C -toimikunta auttaa asiantuntemuksellaan niin Piirin toimikuntia kuin kerhoja suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää ja avustaa erityisesti mediaviestinnässä. Piirikokouksen järjestävät kerhot tuottavat Zonta-lehden. IT, PR & C -toimikunta laatii piirikokousten järjestäjille ohjeet piirikokouslehden tekoon. Selvitetään mahdollisuuksia siirtyä kokonaan sähköisessä muodossa ilmestyvään Zonta-lehteen. Piirin kaikessa viestinnässä käytetään ZI:n kärkiviestejä, kuten Advancing the Status of Women Worldwide. Piirin viestintä on linjassa ZI:n viestinnän kanssa. Varaudutaan Piirin nettisivujen uudistamiseen huolellisella suunnittelutyöllä.

9 LIITTEET 1. Piirihallitus, toimikuntien puheenjohtajat ja muut virkailijat 2. Tärkeät palvelu- ja vaikuttamistoiminnan päivämäärät 3. Piirin kerhojen jäsenet ZI:n kansainvälisissä toimikunnissa

10 LIITE 1: PIIRIHALLITUS, TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA MUUT VIRKAILIJAT Governor Lt. Governor Rahastonhoitaja Vararahastonhoitaja Area 1 Director Area 1 Vice Director Area 2 Director Area 2 Vice Director Area 3 Director Area 3 Vice Director Area 4 Director Area 4 Vice Director Area 5 Director Area 5 Vice Director Area 6 Director Area 6 Vice Director Salla Tuominen, Helsinki I Tuija Kirveskari, Helsinki III Kaisa Kässi, Helsinki II Saija Tirkkonen, Lohja Vuokko Skyttä, Vantaa II Anne Kauppila, Espoo-Kauniainen Terhi Törmänen, Oulu I Barbro Lundberg, Närpes Area Lea Helle, Varkaus Leena Ronkainen, Joensuu Aila Rajamäki, Tampere II Päivi Pelttari, Huittinen Area Anne-Maj Paldanius-Rehn, Raasepori-Raseborg Ulla Weijo, Lahti Viivika Orula, Pärnu Helle Aunap, Viljandi Piirisihteeri Parlamentaarikko Centurion Foundation Ambassador Toiminnantarkastajat Varatoiminnantarkastajat Vaalitoimikunta Lisa Andström -toimikunta Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta Varainhoitotoimikunta Jäsenyystoimikunta Historioitsija ja historiatoimikunta IT, PR ja viestintätoimikunta Naisten oikeuksien ja YK-toimikunta Palvelutoimikunta Stipenditoimikunta Varainhankintatoimikunta Verkostoitumistoimikunta Raisa Valve, Lahti Marja Manninen-Ollberg, Vantaa I Eija Salo, Helsinki II Anna Lauttamus-Kauppila, Helsinki IV Johanna Kurppa, Pori II Johanna Tähkiö, Lieksa Vappu Heikkilä, Rauma Tuija Mikkola, Kuopio II pj Marja Koivula, Lahti pj Ritva Erkolahti, Pori II pj Hannele Järvinen, Hamina pj Kaisa Kässi, Helsinki III pj Tuija Kirveskari-Tähtinen, Helsinki III pj Ulla Mikkola, Joensuu pj Erja Lindholm, Pori I pj Anu Hämäläinen, Lappeenranta pj Ann-Maarit Joenperä, Tuusula- Kerava-Järvenpää pj Anja Kuosa, Helsinki IV pj Tarja Hopeakangas, Helsinki II pj Helinä Karell, Helsinki II SOM-toimikunta Zonta e-club of Finland 1 pj Marjaana Moring, Lohja SOM-toimikunta Nurmijärven Zontakerho pj Kirsi Nickels, Hyvinkää Lisäksi uusia SOM-toimikuntia on tavoitteena perustaa kaksi uusia kerhoja perustamaan.

11 Haminan piirikokoustoimikunta Raasepori Raseborgin piirikokoustoimikunta Joensuun piirikokoustoimikunta Rauman kevätseminaaritoimikunta pj Pirkko Tulokas pj Pirkko Grönroos pj Minna Haring pj Eeva-Liisa Ylipiipari Webmaster Suomi Webmaster II Suomi Webmaster Viro Website user account manager Irja Laamanen, Helsinki IV Lea Hirvonen, Lappeenranta Katrin Lember, Tartto Hillevi Laitio, Helsinki III Luetaan yhdessä -ohjausryhmän jäsenet ja varajäsen Ulla Salonen, Vantaa I ja Elisa Hiidenuhma-Kivelä, Helsinki I, Mirja Jarimo Sisarta ei jätetä -ohjausryhmän jäsen Supersiskot-ohjausryhmän jäsenet Anja Hurme, Espoo-Kauniainen Maria Drockila, Borgå - Porvoo, Elise Hiidenuhma-Kivelä, Marja Koivula, Lahti ja Marja Manninen- Ollberg, Vantaa I Piirin kansainvälisenä liaisonina toimii Winnie Teoh, D17, Kowloon, Hong Kong.

12 LIITE 2: TÄRKEÄT PALVELU- JA VAIKUTTAMISTOIMINNAN PÄIVÄMÄÄRÄT Piirin ja kerhojen palvelu- ja vaikuttamistoiminnassa huomioitavat vuosittaiset tärkeät päivämäärät Amelia Earhart -päivä 8.3. Zonta Rose Day, Kansainvälinen naistenpäivä 9.9 Kansainvälinen lukutaidon päivä Kansainvälinen rauhan päivä Kansainvälinen tyttöjen päivä YK:n päivä Zonta-syntymäpäivä Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen päivä Maailman AIDS-päivä Days of Activism Against Gender Violence Ihmisoikeuksien päivä

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Zonta International Piiri 20 ry:n menettelytapaohjeet Hyväksytty piirikokouksessa

Zonta International Piiri 20 ry:n menettelytapaohjeet Hyväksytty piirikokouksessa 1 Zonta International Piiri 20 ry:n menettelytapaohjeet Hyväksytty piirikokouksessa 25.4.2015 1.Yleistä 1.1. Zonta International Piiri 20 ry (jäljempänä piiri) on Suomessa rekisteröity yhdistys, joka noudattaa

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

ZI Convention in Nice

ZI Convention in Nice ZI Convention in Nice Käytännön ohjeistusta ja tehtyjen ehdotusten esittely 16.4.2016 Piirin kevätseminaari Rauma Governor Salla Tuominen ja District Bylaws & Resolutions Committeen puheenjohtaja Hannele

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus

Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2015-31.5.2016 Conviction, commitment, courage Vakaumus, sitoutuminen, rohkeus Övertygelse, engagemang, mod Veendumus, pühendumus, julgus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa. Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt

Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa. Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa Rauman kevätseminaarin ryhmätyöt Istanbulin sopimukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu kerhoissa A Miten kerhossani on pidetty

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20 INNER WHEEL PIIRI 142 20.3.2013 KEVÄTPIIRIKOKOUS AIKA la 16.3.2013 klo 10.20-11.55 PAIKKA Vallmogård, Kauniainen ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Toimintalinjaukset ja kehittämistoimet. Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle

Toimintalinjaukset ja kehittämistoimet. Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle oimintalinjaukset ja kehittämistoimet Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle 22.4.2015 M P A I N VII saavat ja vaikuttavat naiset rakentavat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan.

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI FINLAND KANSALLISEN NEUVOSTON KOKOUS

INNER WHEEL SUOMI FINLAND KANSALLISEN NEUVOSTON KOKOUS Yhdessä ainutlaatuisia INNER WHEEL SUOMI FINLAND KANSALLISEN NEUVOSTON KOKOUS pöytäkirja Aika: 23.1.2016 Paikka: Finlaysonin palatsi Kuninkaankatu 1 Tampere Läsnä: Marja Kyrölä KN:n presidentti Kaija Keijola

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen Viestintä osana johtamista Ulla Karppinen Liiton viestintästrategia Viestinnän avulla lionsjärjestö lisää tunnettuuttaan ympäristön ja kansalaisten luottamusta toimintaansa kohtaan sekä toimintansa vaikuttavuutta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf TOIMINTASUUNNITELMA 2016 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf 2 (7) Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry on poliittisesti

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

107 N-PIIRI PTS

107 N-PIIRI PTS Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 24.4.2010 107 NPIIRI PTS 2010 2015 www.lions.fi/n Npiiri/ Holopainen Tuomo/ Ruissalo Jouko/Tuomikoski Antti/ Viinikainen Esko 1 Vaikka Lionstoiminta on vakaalla

Lisätiedot

Johtamisvalmennus 7.8.2010

Johtamisvalmennus 7.8.2010 Johtamisvalmennus 7.8.2010 Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Kauden 2010 2011 teema: Eteenpäin yhdessä toimien Framåt tillsammans 1 ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2010 2015 Arvot Isänmaa

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010

Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010 Kuinka suomenkielen opetus vapaaehtoistyönä maahanmuuttajille toimii? Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010 Raija Kalimo Maahanmuuttajuus Espoossa kiinni kielen koukeroihin seminaari 9.10.2010 Tavoite Edistää

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Palvelen sanoja ja tekoja Workshopin yhteenveto. 16.4.2016 Rauman kevätseminaari

Palvelen sanoja ja tekoja Workshopin yhteenveto. 16.4.2016 Rauman kevätseminaari Palvelen sanoja ja tekoja Workshopin yhteenveto 16.4.2016 Rauman kevätseminaari Workshopin aiheet 1. Miten minä palvelen zontana? 2. Kerhojen palveluprojektien kehittäminen Palveluprojektin tarkistuslistan

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomen liike- ja virkanaisten liitto Syyskokous Mikkeli Finlands yrkeskvinnors förbund ry

Suomen liike- ja virkanaisten liitto Syyskokous Mikkeli Finlands yrkeskvinnors förbund ry Suomen liike- ja virkanaisten liitto Syyskokous 16.10.2010 Mikkeli Finlands yrkeskvinnors förbund ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Liike- ja virkanaisten toiminnassa ja myös liittomme toiminnassa on

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot