VATT:N TOIMIALASKENAARIOT. Juha Honkatukia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VATT:N TOIMIALASKENAARIOT. Juha Honkatukia 16.12. 2014"

Transkriptio

1 VATT:N TOIMIALASKENAARIOT Juha Honkatukia

2 Tässä esityksessä Talouskasvun taustoista Tuottavuuskasvun ja työn tarjonnan keskeinen rooli Vaihtoehtoisista skenaarioista koko maan tasolla Rakennepolitiikka Eläkeuudistus Palvelutuotanto Toimiala ja työllisyysrakenne eri skenaarioissa Alueellistetut skenaariot Perus Tavoite Poistumalaskennasta Raportoinnista

3 VATTAGE- ja VERM-mallit Laskennallisia yleisen tasapainon malleja (AGE) Perustuvat laajaan tietokantaan Työvoima koulutusaloittain ja toimialoittain, pääoma toimialoittain Väestö ikäryhmittäin Keskeiset julkiset sektorit Tuotanto- ja kysyntäfunktioiden parametrit aluetason ekonometriasta Dynaaminen (rekursiivinen, mutta odotukselliset tarkastelut mahdollisia) Toimialakohtaiset pääomakannat Julkinen ja yksityinen velka, kauppa- ja vaihtotase Tasapainomallit soveltuvat sekä mikro- että makrotaloudellisten kysymysten analysointiin yritysten voitonmaksimointi panoskysynnät, investoinnit kuluttajan ongelma kulutuskysyntä, säästäminen eksogeeniset rajoitteet - resurssit Julkiset sektorit noudattavat politiikkasääntöjä Skenaarioanalyysi ja politiikka-analyysi linkittyvät luontevasti toisiinsa Mallit mahdollistavat hyvinvointitarkastelun

4 VATTAGE- ja VERM-mallit Skenaariolaskelmissa kasvun taustatekijät eksplisiittisiä (VATT:n ennakointiraportit) Mallilla voidaan tarkastella taustatekijöitä koskevien oletusten vaikutuksia systemaattisesti (VATTAGE-dokumentti) Monte Carlo epävarmuuksien (esim. ilmasto-) tai politiikan suhteen Parametrisointi perustuu ekonometriaan (YRTTI ja TUJA-aineistot) ja havaittuihin politiikkavasteisiin (VATT vuosikirja 2011) Linkit teknologia- ja maailmantalousmalleihin (NEP, Low Carbon Finland: TIMES, GTAP) Malli tuottaa ratkaisuna valtavan määrän tuloksia: ratkaisut kulutukselle, tuotannolle, välituotteiden kysynnälle, primääripanoksien kysynnälle, hinnoille, hyvinvoinnille pian netissä!

5 VATT-mallien sovelluksia Ilmastostrategia, päästökauppa (2007, 2008, 2011) Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia taloudelliset skenaariot vuoteen 2050 (2005) Globaalit skenaariot (NEP , Energy Visions 2050, APRAISE, Low Carbon Finland) Energia-alojen kehitys matalien päästöjen taloudessa (2009) Ympäristöpolitiikat ja julkisen talouden kestävyys (VM, Economic Strategy of Finland 2007) Uusiutuvien energiamuotojen tuet (2007,2008, 2011) Suurten infrastruktuuri-investointien vaikutukset (2004-7) Kuntamenojen kehitys (2008, 2009, 2011) muuttoliike, ikä-riippuvaiset menot jne. Odotukset veromuutosten ennakointivaikutukset (VM) Verotuksen hyvinvointikustannukset (2011, 2012) Verotuksen tulonjakovaikutukset (energiaverot, ALV, 2009, 2010, 2011) Alueellisen tuotantorakenteen muutosten vaikutukset (metsäteollisuus, alueellistaminen, energia, maanpuolustus, ilmastoriskit) 5

6 VATT-mallin tietolähteistä eri tarkasteluissa Historical Ennuste VATTAGE VATTAGE VERM EKSOGEENINEN skenaario dialogi skenaario OSITTAIN EKSOGEENINEN Makrotaso EKSOGEENINEN TAI ENDOGEENINEN Yksityinen kulutus Dekomp. ENDOGEENINEN Säästämisaste Eksog > Eksog > Eksog > ENDOGEENINEN Investoinnit (yksityinen ja julkinen) Dekomp. ENDOGEENINEN MAAKUNTATASOLLA Julkinen kulutus (valtio ja kunnat) Dekomp. Vienti Dekomp. Tuonti Dekomp. Kokonaistyöllisyys Dekomp. Tuloverotus Veroasteet Veroasteet Veroasteet Veroasteet Tulonsiirrot Veroasteet Veroasteet Veroasteet Veroasteet Väestö Työvoiman tarjonta Toimiala- ja maakuntataso Työllisyys KT-tiedot Investoinnit KT-tiedot Kokonaistuottavuutta kuvaavat parametrit Työn ja pääoman suhdetta kuvaavat parametrit Materiaalitehokkuutta kuvaavat parametrit Tuotantosuuntaa kuvaavat parametrit Tuotantoverot Veroasteet Veroasteet Veroasteet Veroasteet Hyödykkeet Hyödykeverot Veroasteet Veroasteet Veroasteet Veroasteet Viennin määrät ja hinnat Armington Armington Armington Armington Tuonnin määrät ja hinnat Armington Armington Armington Armington Kulutusrakennetta kuvaavat parametrit Julkisen kulutuksen rakenneparametrit 6

7 Skenaarioiden logiikka pähkinänkuoressa Kansantalouden potentiaalinen kasvu Y= A*F(K,L)=A*L*F(K/L) Väestö, työvoima, työllisyys(aste) Stedy-state: pääomasuhde K/L vakio sektorikohtaiset tuottavuuserot sallittuja Tuotantorakenteen ajurit Investoinnit sektorispesifejä, samoin A ja K/L Sektorirakenne vaikuttaa kokonaistuottavuuteen ja sitä kautta potentiaaliseen kansantuotteen kasvuun Toimiala-ja väestörakenteen erot vaikuttavat alueelliseen kasvuun Kasvavia sektoreja: Koulutus, terveydenhoito, palvelut AJURIT: ikärakenne, TERVEYS, kustannukset Vientinäkymät vaikuttavat ennen kaikkea teollisuuden rakenteeseen Politiikka muuttaa kasvun mahdollisuuksia, uusi tasapaino hintamekanismin toiminnan kautta

8 Kasvun logiikka Kansantalouden potentiaalinen kasvu Y= A*F(K,L)=A*L*F(K/L) Kansantuotteen kasvu = tuottavuuden + työpanoksen + pääomaintensiivisyyden muutos Politiikka voi vaikuttaa työpanokseen (työllisyysasteen ja osallistumisasteen kautta) ja pääomaintensiivisyyteen eri keinoin Samaan aikaan väestökehitys vaikuttaa myös politiikan liikkumavaraan Myös tuotantorakenteen muutos heijastuu kasvupotentiaaliin

9 Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje Hoivalupaus Rakennemuutos Millaisia haasteita Suomella on 2020-luvulla? Teollisuuden arvonlisäosuus pudonnut noin 20 prosentista noin 15 prosenttiin Palveluvaltaistuminen sekä toimialatasolla että ammattirakenteessa Muutos akuutti myös energiaintensiivisessä teollisuudessa Energia ja ilmasto Kilpailukyky? Kotimainen uusiutuva Kotimainen teknologia

10 Väestön, ikääntyneen väestön, työvoiman ja työllisten määrän kasvu vuosina ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5-1 Väestön kasvu (prosenttia) Yli 65-vuotiaan väestön kasvu (prosenttia) Työllisten määrän kasvu Työvoiman määrän kasvu

11 35 30 Tuottavuuden kasvu ollut keskeinen Tarjontatekijöiden kasvukontribuutio kasvutekijä (tasoero vuoteen ja 2004, on prosenttia) sitä myös tulevaisuudessa Teknologia Pääoma Työpanos Hyödykeverot

12 19 Mutta rakennemuutos vaikuttaa siihen, Toimialojen kontribuutio koko kansantalouden tuottavuuskasvuun (tasoero vuoteen2004, prosenttia) mistä kasvu tulee Alkutuotanto Metsäteollisuus Raskas teollisuus Muu teollisuus Energia Rakentaminen Kauppa ja majoitus Liikenne Yksityiset palvelut Julkiset palvelut

13 Perus- vai tavoiteskenaario? Keskeinen kysymys: Terveys- ja hoivatyön lisääntyvään työvoimatarpeeseen vastaaminen Vielä 2020-luvulla pitkälti julkista Julkisen talouden kestävyydestä huolehtiminen asettaa rajat kasvulle Rakennepoliittiset toimet tähtäävät kestävyysvajeen taltuttamiseen Sekä julkisten menojen leikkauksia että talouskasvun tukemiseen tähtääviä toimia

14 Perusskenaario: Talouskasvun tekijät 2010-luvun lopussa tasapainottuminen pitkän aikavälin trendikasvu-uralle Työttömyysasteen putoaminen lisää työpanosta käyttöön työikäisen väestön määrän väheneminen ei rajoite Rakennepolitiikan oletetaan toimivan osallistumisasteen nousu lisää tilaa kasvulle 2020-luvulla talouden fundamentit määräävät kasvun

15 Tuotannontekijöiden kontribuutio talouskasvuun (BASE)

16 Vaihtoehtoskenaario 3 työn tarjonta Rakenteelliset uudistukset toteutuvat vain osittain Työurien pidentyminen ei toteudu NAIRU ei laske Tuottavuusohjelma leikkaa edelleen julkisen sektorin työllisyyden kasvua ja vapauttaa työvoimaa muille toimialoille

17 Tuotannontekijöiden kontribuutio talouskasvuun (ALT3)

18 Päivitetty perusskenaario työn tarjonta Arvio eläkeuudistuksen vaikutuksista ETK:n mukainen Työurien pidentyminen toteutuu maltillisemmin, mutta ajoitus kuten perusskenaariossa NAIRU ei laske Tuottavuusohjelma leikkaa edelleen julkisen sektorin työllisyyden kasvua ja vapauttaa työvoimaa muille toimialoille

19 Tuotannontekijöiden kontribuutio talouskasvuun (ETK) 3 2,5 2 1,5 1 Hyödykeverot Työvoima Pääoma Tuottavuus 0, ,5

20 Skenaario 1 - palvelut Palvelutoimialojen tuottavuuden kasvu Miten tuottavuus kehittyy yksityisissä palveluissa: liikeelämän palvelut, muut yksityiset palvelut Tuottavuus julkisissa palveluissa: julkishallinto, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut Ammattirakenteen vaikutus Palveluiden vienti Voidaanko odottaa aikaisempaa nopeampaa palveluhyödykkeiden viennin kasvua? Julkisten palveluiden kysyntä Ennen kaikkea politiikkavalinta, kuinka paljon resursseja julkiseen tuotantoon ja korvautuuko yksityisellä?

21 Tuotannontekijöiden kontribuutio talouskasvuun (ALT1) 3,5 3 2,5 2 1,5 Hyödykeverot Työvoima Pääoma Tuottavuus 1 0, ,5

22 Perusskenaario: Kysynnän kehitys Perusskenaariossa 2010-luvun lopussa kasvu perustuu ensisijaisesti viennin kasvuun 2020-luvulla puolestaan kotitalouksien kysynnästä tärkein kasvun tekijä Investointien kasvu vahvaa tulevina vuosikymmeninä

23 Kysyntäerien kontribuutio talouskasvuun (BASE) Yksityinen kulutus Investoinnit Julkinen kulutus Vienti Tuonti

24 Kysyntäerien kontribuutio talouskasvuun (ALT3) Yksityinen kulutus Investoinnit Julkinen kulutus Vienti Tuonti

25 Kysyntäerien kontribuutio talouskasvuun (ETK) Yksityinen kulutus Investoinnit Julkinen kulutus Vienti Tuonti

26 Kysyntäerien kontribuutio talouskasvuun (ALT1) Yksityinen kulutus Investoinnit Julkinen kulutus Vienti Tuonti

27 Perusskenaario: Ulkoinen tasapaino Perusskenaariossa 2010-luvun lopussa nopea kotimaisen kysynnän kasvu kääntää kauppaja vaihtotaseen negatiiviseksi 2020-luvulla ulkomaankaupan vaihtosuhteen paraneminen sekä ulkomailta maksettavien tulojen (osingot, ensitulot) kasvu kääntää vaihtotaseen ylijäämäiseksi

28 Vaihtotaseen ylijäämä / BKT 6,00 4,00 2,00 0, ,00-4,00-6,00 Kauppataseen ylijäämä / BKT Vaihtotaseen ylijäämä / BKT

29 Vaihtotaseen ylijäämä / BKT (ALT) 6,00 4,00 2,00 0, ,00-4,00-6,00 Kauppataseen ylijäämä / BKT Vaihtotaseen ylijäämä / BKT

30 Vaihtotaseen ylijäämä / BKT (ETK) 6,00 4,00 2,00 0, ,00-4,00-6,00 Kauppataseen ylijäämä / BKT Vaihtotaseen ylijäämä / BKT

31 Perusskenaario: Viennin rakennemuutos Perusskenaariossa vaihtosuhteen heikkeneminen jatkuu 2010-luvun ajan 2020-luvulla ulkomaankaupan vaihtosuhde alkaa parantua viennin rakennemuutoksen kautta Viedään vähemmän kuin 2000-luvun alussa, mutta vientituotteiden hinnat kasvavat tuontihintoja nopeammin

32 Hintakehitys 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Kuluttajahinnat Investointihinnat Vientihinnat Tuontihinnat 1,5 1 0,

33 Perusskenaario: Julkisen sektorin velkasuhde Julkisen talouden velkaantuminen taittuu 2020-luvulla Talouskasvun vakiintuessa 2 prosentin tasolle myös verotulojen kasvu pysyy suotuisana Julkisia palveluita tuotetaan vähäisemmällä työvoimalla ja julkisten menojen kasvua hillitään tuottavuus kasvaa Vaihtotaseen ylijäämä kasvattaa talouspolitiikan liikkumavaraa

34 Julkinen velka / BKT

35 Perusskenaario: Työllisyysrakenne 2010-luvun lopulla jalostuksen ja alkutuotannon osuus työllisistä kasvaa Työvoiman lisääntyvä tarjonta näkyy voimakkaammin näillä toimialoilla Muutamat isot palvelualat vähentävät työllisiä (kauppa, julkinen hallinto, koulutus) 2020-luvulla tuottavuuden kasvu ja tuotantorakenteiden murros kääntää palveluiden osuuden jälleen kasvuun

36 Työllisyysrakenne ennakoinnin perusuralla 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 72,7 71,3 71,9 72,6 50 % 40 % Palvelut Jalostus Alkutuotanto 30 % 20 % 22,7 23,8 23,4 22,9 10 % 0 % 4,5 4,8 4,6 4,

37 Työllisyysrakenne ennakoinnin perusuralla 100 % 90 % 15,8 16,3 17,3 18,1 80 % 6,6 6,1 5,9 5,7 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 6,7 5,9 5,6 5,3 17,3 18,4 19,5 20,4 1,8 1,6 1,5 3,8 4,0 1,4 4,1 4,3 6,0 5,9 5,5 5,2 14,7 13,2 12,6 12,0 7,5 8,3 8,9 9,2 1,0 1,1 1,1 1,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus Julkinen hallinto ja maanpuolustus Muut yksityiset palvelut Rahoitus- ja liike-elämänpalvelut Informaatio- ja viestintäpalvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa, hotelli- ja ravitsemisala Rakentaminen Energia-, lämpö- ja vesihuolto Teollisuus Alkutuotanto 10 % 14,2 14,4 13,4 12,5 0 % 4,5 4,8 4,6 4,

38 Toimialojen työllisyys: Maatalous Maataloudessa pitkän taantuman jälkeen työllisyys kääntyy hetkellisesti nousuun kannattavuuden parantuessa Kasvun taustalla on ennen kaikkea elintarviketeollisuuden vahva kasvu, joka on seurausta kotimarkkinoiden kasvun voimistumisesta Pidemmällä aikavälillä tilakokojen kasvu ja tuotannon tehostuminen vähentää työvoiman tarvetta

39 Maatalouden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

40 Toimialojen työllisyys: Metsä- ja kalatalous Metsä- ja kalataloudessa työllisten määrä säilyy tulevina vuosina jokseenkin ennallaan Metsätaloudessa kysyntää lisää biotalouden kehitys ja metsäteollisuuden luova tuho Tuottavuuden kehityksen vaikutus metsätalouden työllisyyteen negatiivinen erityisesti 2020-luvulla, toimialan koneistuminen jatkuu Kalataloudessa uudet toimintamallit ja kotimaisen kysynnän kasvu parantaa kannattavuutta

41 Metsä- ja kalatalouden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

42 Toimialojen työllisyys: Kaivosteollisuus Kaivosteollisuudessa viime vuosien kasvu jatkuu 2010-luvun loppuun uusien kaivoksien perustamisen ja vanhojen toiminnan laajenemisen seurauksena Teknologinen kehitys ja käynnissä olevien kaivosten vähemmän työpanosta vaativa pyörittäminen vähentävät työvoiman tarvetta 2020-luvulla Uusien kaivosten avaamista vaikeuttaa tulevaisuudessa ympäristövaatimusten tiukentuminen

43 Kaivosteollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

44 Toimialojen työllisyys: Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus palaa taantuman jälkeen luvun alun kasvu-uralle ja työllisten määrä toimialalla alkaa jälleen kasvaa Kotimaisen kysynnän kasvun seurauksena työllisten määrä vakiintuu 2020-luvulla vaikka työn tuottavuuden kasvun seurauksena työvoiman tarve väheneekin Kansainvälinen kilpailu kovenee, mutta vienti lähialueille tarjoaa toimialalle uusia kysyntävirtoja

45 Elintarviketeollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

46 Toimialojen työllisyys: Vaateteollisuus Vaateteollisuudessa pitkän aikavälin laskeva trendi työllisyydessä jatkuu, vaikka talouden elpyminen hetkellisesti nostaakin työvoiman määrää toimialalla Valmistavasta työstä siirrytään tulevaisuudessa entistä enemmän suunnittelutyöhön Toimialalle syntyy suurien tuottajien tilalle pienempiä yrityksiä, jotka panostavat lähimarkkinoille Tuotannon volyymit pienenevät

47 Vaateteollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

48 Toimialojen työllisyys: Puuteollisuus Puuteollisuudessa taantumasta nousu on vikkelää ja työvoiman kysyntä toimialalla kasvaa Tuotannossa jalostusaste ja arvo nousee, kun uusia lopputuotteita kehitetään markkinoille Resurssien vapautuessa muualta metsätaloudesta puutalouden kannattavuus paranee Uudet teknologiat parantavat tuottavuutta, mutta kasvavat lopputuotemarkkinat pitävät työn kysynnän 2020-luvulla lähes muuttumattomana

49 Puuteollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

50 Toimialojen työllisyys: Paperiteollisuus Paperiteollisuudessa viime vuosien voimakas rakennemurros on jäämässä taakse Uudet tuotteet, kuten biotalouteen liittyvät tuotteet, sekä olemassa olevien tuotesuuntien muutokset luovat toimialalle sekä kotimaisia että kansainvälisiä markkinoita Toimialan jatkuva uusiutuminen pitää työvoiman tarpeen lähes ennallaan tulevina vuosikymmeninä

51 Paperiteollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

52 Toimialojen työllisyys: Kemianteollisuus Kemianteollisuudessa kannattavuuden ja arvonlisäyksen kasvu jatkuvat nopeana Viennin merkitys kasvaa ja uusien tuotteiden odotetaan pärjäävän hyvin kansainvälisillä markkinoilla Tuottavuuden kasvu toimialalla on nopeaa, minkä seurauksena menestyksestä huolimatta työvoiman kysynnän jo vuosikymmenen jatkunut putoaminen jatkuu erityisesti 2020-luvulla

53 Kemianteollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

54 Toimialojen työllisyys: Rakennusaineteollisuus Rakennusaineteollisuuden työvoiman tarve kääntyy kasvu-uralle talouden elpyessä ja investointien sekä rakentamisen jälleen kasvaessa Toimialalla teknologinen kehitys johtaa kuitenkin pidemmällä aikavälillä monien muiden teollisuuden toimialojen tavoin työvoiman kysynnän hiipumiseen Toimiala on kuitenkin myös tulevaisuudessa kohtalaisen merkittävä työllistäjä Suomen taloudessa

55 Rakennusaineteollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

56 Toimialojen työllisyys: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus Metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa kansainvälisen kysynnän elpyminen johtaa työllisten määrän kasvuun 2010-luvulla Metallien jalostuksessa teräksen jalostus menestyy muiden metallien jalostusta paremmin ennen kaikkea viimeaikaisten investointien seurauksena Metallituotteiden valmistuksessa teknologinen kehitys vähentää työvoiman tarvetta 2020-loppua kohden tultaessa

57 Metallien jalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

58 Toimialojen työllisyys: Sähkötekninen teollisuus Sähköteknisessä teollisuudessa raju rakennemuutos päättyy hetkellisesti talouden elpyessä pitkästä taantumasta Pidemmällä aikavälillä toimialan työllisyyden kasvu kuitenkin hiipuu ja kääntyy jälleen negatiiviseksi osan työvoimasta vaihtaessa muille toimialoille (liikeelämän palvelut, tietojenkäsittely) Osa toimialan suunnittelusta ulkoistetaan ja kansainväliset suuryritykset siirtävät sitä pois Suomesta

59 Sähköteknisen teollisuuden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

60 Toimialojen työllisyys: Koneiden ja laitteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistuksessa työvoiman kysyntä kasvaa 2010-luvun lopulla, kun kansainväliset markkinat elpyvät Taantuman aikana pois jäänyt kapasiteetti otetaan käyttöön, mutta pitkällä aikavälillä työn tuottavuuden parantaminen vähentää työvoiman tarvetta Toimialalla suunnittelu- ja liike-elämän palvelutyöt nostavat osuuttaan jatkossakin

61 Koneiden ja laitteiden valmistuksen työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

62 Toimialojen työllisyys: Kulkuneuvojen valmistus Kulkuneuvojen valmistuksessa seuraavat vuodet ovat vakaan kasvun aikaa, kun tilauskirjat täyttyvät sekä laiva- että autoteollisuudessa Uudet yritysjärjestelyt vahvistavat toimialan menestysmahdollisuuksia Pidemmällä aikavälillä työn tuottavuuden kasvu ja tuotannon tehostuminen sekä viennin kasvun hidastuminen kuitenkin alkavat jälleen pienentää työvoiman tarvetta

63 Kulkuneuvojen valmistuksen työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

64 Toimialojen työllisyys: Muu valmistus ja korjaus Muussa valmistuksessa ja korjauksessa työllisten määrä kasvaa hieman taantuman helpottaessa Erityisesti korjauspalveluissa kysyntä jatkuu vahvana ja teknologinen kehitys kohtalaisen hitaana, minkä vuoksi työvoimaa tarvitaan toimialalla suhteellisen paljon jatkossakin Muussa valmistuksessa ennen kaikkea kannattavuusongelmat ja kansainvälinen kilpailu vähentävät kasvuedellytyksiä

65 Muun valmistuksen ja korjauksen työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

66 Toimialojen työllisyys: Energia-, lämpö- ja vesihuolto Energia-, lämpö- ja vesihuollossa työvoiman tarve kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa, kun uudet energiaratkaisut ja muut perusinfrastruktuuriin tehtävät parannukset pannaan toimeen Erityisesti 2010-luvun lopulla ja 2020-luvun alussa, johon merkittävä osa investoinneista kohdentuu, työllisten määrä kasvaa nopeasti Uudenlaisten työtehtävien syntyminen pitää työvoiman kysynnän kasvussa myöhemminkin

67 Energia-, lämpö- ja vesihuollon työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

68 Toimialojen työllisyys: Rakentaminen Rakentamisen työllisten määrä kasvaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä, kun energiainvestoinnit ja teollisuustuotannon rakennemuutos edellyttää tuotantorakenteiden parantamista Myös asuinrakentaminen ja korjausrakentaminen kasvavat merkittävästi tulevina vuosikymmeninä 2010-luvun lopulla kasvu on erittäin nopeaa Hidas työn tuottavuuden kasvu pitää työvoiman kysynnän rakentamisen korkealla jatkossakin

69 Rakentamisen työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

70 Toimialojen työllisyys: Kauppa Kaupan toimialalla voimakas rakennemurros jatkuu tulevina vuosikymmeninä ja finanssikriisistä käynnistynyt työvoiman kysynnän lasku jatkuu rakenteellisista syistä Kaupan uudet muodot ja kansainvälisen kilpailun lisääntyminen (nettikauppa) vähentävät työvoiman tarvetta kotimaassa Teknologinen kehitys vaikuttaa myös kaupan tuotantomalleihin ja monissa ammattiryhmissä tapahtuu vähentymistä (esim. kassat)

71 Kaupan työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

72 Toimialojen työllisyys: Liikenne ja varastointi Liikenteen toimialoilla viime vuosien heikko työllisyyskehitys kääntyy kasvuun taantuman hellittäessä ja kuljetustarpeiden kasvaessa Pidemmällä aikavälillä työllisten kysyntä vähenee erityisesti ilma- ja vesiliikenteessä, mihin vaikuttaa kova kilpailu ja tulevat energiasäädökset Sen sijaan maaliikenteessä kysyntää on jatkossakin ja työvoiman kysynnän kasvu jatkuu Varastoinnissa teknologinen kehitys vähentää työvoiman tarvetta

73 Liikenteen ja varastoinnin työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

74 Toimialojen työllisyys: Majoitus- ja ravitsemistoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työvoiman kysyntä jatkaa tasaista kasvuaan Kotimaisen kulutuskysynnän kasvaessa ja turismin lisääntyessä toimialalla on hyvät menestysmahdollisuudet tulevaisuudessa Koska teknologinen kehitys voi vähentää toimialalla työvoiman tarvetta vain vähän, taloudellinen menestys näkyy myös työvoiman kysynnän suotuisana kehityksenä

75 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

76 Toimialojen työllisyys: Informaatio- ja viestintäpalvelut Informaatio- ja viestintäpalvelut ovat tulevaisuuden kasvuala, jossa työvoiman kysynnän kasvu jatkuu vahvana Ennen kaikkea ohjelmistopalveluissa kasvu on voimakasta ja sitä vauhdittaa tulevaisuudessa kasvava kansainvälinen kysyntä Palveluiden vienti on informaatio- ja viestintäpalveluissa merkittävää, mutta myös kotimaisen kysynnän (välituotekäyttö) on tärkessä roolissa

77 Informaatio- ja viestintäpalveluiden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

78 Toimialojen työllisyys: Rahoitus- ja vakuutustoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa finanssikriisin jälkeinen työvoiman kysynnän väheneminen jatkuu Kriisiä seurannut säätelyn lisääntyminen ja rahoituslaitosten voittojen pieneneminen saa ne etsimään säästöjä palkkakustannuksista Toimialan tuottavuuskehitys jatkuu myös voimakkaana ja suuri arvonlisäys saadaan tulevaisuudessa aikaan vähäisemmällä työpanoksen käytöllä

79 Rahoitus- ja vakuutustoiminnan työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

80 Toimialojen työllisyys: Kiinteistötoiminta Kiinteistötoiminnassa työllisten määrän kasvu jatkuu taantuman ja kotimaisessa kysynnässä vuosina tapahtuvan notkahduksen jälkeen Asuntomarkkinoiden elpyminen ja uusien asuntojen tuottaminen sekä vanhojen kiinteistöjen hoitamisen kehittyminen lisäävät työvoiman tarvetta toimialalla jatkossakin Palvelutehtävissä tuottavuuden kasvu on hidasta eikä työpanosta voida korvata pääomapanoksella

81 Kiinteistötoiminnan työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

82 Toimialojen työllisyys: Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa Ennen kaikkea yritysten välituotekysyntä kasvaa tulevaisuudessa ja osa toimialan tuotannosta siirtyy sille muilta toimialoilta ulkoistusten seurauksena Toimialan palveluita tarvitsevat niin palvelu- kuin teollisuusyrityksetkin. Työn tuottavuus ei voi palvelutöissä juurikaan parantua, minkä seurauksena kysynnän kasvu johtaa työvoiman kysynnän kasvuun jatkossakin

83 Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

84 Toimialojen työllisyys: Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Hallinto- ja tukipalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessakin ja kysyntää tulee toimialalle yhtä lailla kotitalouksilta, yrityksiltä kuin julkiselta sektoriltakin Palvelutoiminnassa teknologisen kehityksen vaikutukset ovat tulevaisuudessa vähäisiä, joten kasvava kysyntä näkyy työpanoksen käytön lisääntymisenä Toimialan kasvuvauhti noudattelee kansantalouden kasvuvauhtia

85 Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

86 Toimialojen työllisyys: Julkinen hallinto, sosiaalivakuutus ja maanpuolustus Julkisessa hallinnossa, sosiaalivakuutuksessa ja maanpuolustuksessa työllisten määrä jatkaa viime 2000-luvun alussa alkanutta vähentymistä Työvoiman kysyntään vaikuttavat ennen kaikkea poliittiset päätökset, jotka tulevat tulevaisuudessa ulottumaan valtionhallinnosta aina paikallishallintoon asti

87 Julkinen hallinto, sosiaalivakuutus ja maanpuolustus : työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

88 Toimialojen työllisyys: Julkinen hallinto, sosiaalivakuutus ja maanpuolustus Julkisessa hallinnossa, sosiaalivakuutuksessa ja maanpuolustuksessa työllisten määrä jatkaa viime 2000-luvun alussa alkanutta vähentymistä Työvoiman kysyntään vaikuttavat ennen kaikkea poliittiset päätökset, jotka tulevat tulevaisuudessa ulottumaan valtionhallinnosta aina paikallishallintoon asti

89 Julkinen hallinto, sosiaalivakuutus ja maanpuolustus : työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

90 Toimialojen työllisyys: Koulutus Koulutuksen työllisten määrä kääntyy tulevaisuudessa pieneen laskuun, kun nuorisoikäluokat pienenevät ja peruskoulutustarve vähenee Myös julkisen sektorin sopeutustoimet vaikuttavat työvoiman kysyntään koulutuksen toimialalla Aikuiskoulutuksen ja yksityisten koulutuspalveluiden kysyntä kasvaa jatkossa

91 Koulutuksen työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

92 Toimialojen työllisyys: Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluissa työvoiman kysyntä jatkaa kasvuaan vanhusväestön jatkaessa kasvuaan Vaikka toimialalla tapahtuu tehostumista ja tuottavuuden kasvua, työvoimapanosta tarvitaan tulevaisuudessakin selvästi nykytasoa enemmän Myös kustannusten sopeuttaminen jarruttaa työvoiman kysynnän kasvua tulevaisuudessa yksityisten sote-palveluiden kasvu Julkisen sektorin menopaineista merkittävä osa syntyy sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalta

93 Sosiaali- ja terveyspalveluiden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

94 Toimialojen työllisyys: Muut palvelut Muiden palveluiden kasvua ruokkii kotimaisen kysynnän vahva kasvu Toimialalla kysynnän kasvu näkyy työllisyyden kasvuna, koska palveluiden luonteen vuoksi niiden tehostaminen on vaikeaa

95 Muiden palveluiden työllisten määrä vuosina Kansantalouden tilinpito Ennakoinnin perusura

96 Alueellistetut skenaariot

97 Työikäinen väestö (kasvu vuodesta 2008) 1 Uusimaa 19 Ahvenanmaa 15 2 VarsinSuomi 18 Lappi Satakunta 0 17 Kainuu -5 4 KantaHame PohjPohjanm Pirkanmaa KeskiPohjanm PaijatHame Pohjanmaa 7 Kymenlaakso 13 EtelaPohjanm 8 EtelaKarjala 12 KeskiSuomi 9 EtelaSavo 11 PohjKarjala 10 PohjSavo

98 Väestö 65_74 (kasvu vuodesta 2008) 1 Uusimaa PohjPohjanm 2 VarsinSuomi 15 KeskiPohjanm Satakunta Pohjanmaa 4 KantaHame EtelaPohjanm 0 5 Pirkanmaa KeskiSuomi 6 PaijatHame 11 PohjKarjala 7 Kymenlaakso 10 PohjSavo 8 EtelaKarjala 9 EtelaSavo

99 Kansantuotteen kasvu vuodesta Uusimaa 19 Ahvenanmaa 60 2 VarsinSuomi 18 Lappi 50 3 Satakunta Kainuu 30 4 KantaHame PohjPohjanm 10 5 Pirkanmaa 15 KeskiPohjanm PaijatHame Pohjanmaa 7 Kymenlaakso 13 EtelaPohjanm 8 EtelaKarjala 12 KeskiSuomi 9 EtelaSavo 11 PohjKarjala 10 PohjSavo

100 100,0 Toimialarakenne ,0 2,4 2,3 2,6 2,4 2,8 2,3 2,7 3,1 2,6 2,9 2,4 2,5 2,3 2,0 2,4 3,7 2,9 3,9 90,0 80,0 18,3 21,4 19,8 23,2 21,1 21,5 20,5 19,9 24,8 25,0 24,8 21,7 23,0 22,6 17,4 23,3 26,6 23,3 22,6 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 39,6 5,3 13,0 4,9 2,6 12,6 0,6 21,7 23,1 23,9 25,6 27,3 28,7 27,1 5,2 5,6 8,8 5,0 6,4 3,5 3,5 3,8 9,0 8,1 5,9 7,2 9,2 9,1 8,4 2,8 6,5 6,6 6,1 5,8 7,3 2,5 6,9 2,6 3,8 2,9 1,6 2,4 29,7 23,4 23,2 22,8 25,3 20,2 23,4 5,0 5,6 4,5 2,9 4,6 3,3 5,4 17,2 22,1 28,0 25,2 5,2 24,8 24,5 26,6 6,4 4,8 4,4 4,3 2,0 4,2 3,9 3,1 3,7 8,5 6,2 6,5 6,9 7,3 7,2 6,0 5,9 5,1 6,2 6,4 1,5 1,3 2,2 7,4 1,8 1,7 1,8 38,5 14,3 17,2 21,0 15,4 25,3 24,9 13,0 8,1 9,0 10,0 5,5 6,8 6,7 26,1 26,8 24,4 3,9 4,0 4,5 6,5 6,8 6,0 7,1 6,1 2,3 9,2 4,6 4,6 22,4 7,0 16,6 10,6 5,0 8,0 28,6 22,3 5,9 4,6 1,5 5,7 4,7 10 I_R_T 9 I_O_Q 8 I_I_N 7 I_H 6 I_G 5 I_F 4 I_D_E 3 I_C 2 I_B 1 I_A

101 Toimialarakenne ,0 2,9 2,3 2,2 2,5 2,3 2,6 2,2 2,5 2,9 2,5 2,7 2,3 2,4 2,1 1,8 2,3 3,6 2,8 3,6 90,0 80,0 17,4 20,3 19,8 22,2 20,3 21,4 20,3 19,9 24,4 23,6 23,9 20,9 22,3 21,6 16,9 22,4 27,7 23,3 21,8 16,5 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 39,8 5,5 13,2 4,9 2,4 25,1 5,1 8,2 6,5 2,3 24,6 20,9 5,2 6,4 6,1 2,8 30,1 26,5 28,4 26,1 9,1 3,5 3,6 3,7 9,4 9,3 8,5 7,3 6,9 5,8 7,4 6,9 2,6 1,6 2,6 2,4 22,7 23,0 5,6 9,1 6,4 3,6 23,6 23,9 21,8 24,8 24,9 23,9 24,1 3,9 3,9 7,1 7,4 6,3 6,8 1,8 1,6 14,6 17,9 27,9 26,2 3,1 3,7 6,3 7,3 6,0 7,4 1,4 1,7 16,6 26,0 21,2 25,0 4,7 4,3 8,6 6,5 6,1 5,1 1,3 2,1 22,0 26,3 5,0 6,2 4,3 1,8 40,3 25,6 26,5 28,1 23,5 3,9 4,5 6,6 3,8 6,0 6,8 7,0 6,1 23,2 2,1 7,6 4,4 4,6 24,1 7,5 16,8 5,9 4,6 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto 10,0 0,0 13,4 0,6 5,1 6,1 4,6 2,9 4,8 3,6 5,8 14,2 8,4 9,3 5,7 10,6 6,9 6,9 5,1 12,2 8,6 1,4 6,2 4,9

102 Toimialarakenne ,0 2,8 2,3 2,2 2,4 2,3 2,6 2,2 2,5 2,8 2,5 2,6 2,3 2,3 2,1 1,7 2,3 3,5 2,7 3,4 90,0 80,0 17,1 20,0 20,6 21,9 20,2 21,7 20,6 20,4 25,0 23,7 24,2 20,8 22,2 21,3 17,2 22,5 28,8 23,3 21,5 70,0 17,2 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 39,9 5,5 13,9 4,9 2,3 12,9 0,6 20,9 25,3 22,8 22,7 26,6 28,6 26,2 5,0 5,5 5,1 9,2 6,8 3,4 3,6 3,5 9,6 8,8 6,2 9,9 8,9 9,9 7,9 2,7 6,6 6,6 7,0 5,9 7,5 7,1 2,3 3,5 2,4 2,5 1,5 2,6 28,9 24,0 22,8 21,5 23,0 23,9 23,5 5,2 6,2 4,7 3,0 4,9 5,9 3,8 28,2 24,1 23,9 26,6 3,5 3,7 3,4 3,0 7,8 7,5 6,7 7,7 6,5 6,1 7,0 1,6 1,8 7,6 1,5 1,7 13,1 16,9 15,3 25,4 15,0 8,7 9,7 5,8 21,4 26,0 4,9 6,6 4,6 4,4 4,3 1,8 9,1 6,9 6,2 5,2 1,3 2,1 38,9 21,4 25,2 10,7 7,0 7,0 25,7 26,7 28,7 23,4 3,9 4,3 7,0 3,4 6,4 7,3 7,1 6,1 22,6 2,1 7,3 4,1 4,6 6,4 23,6 6,3 16,9 4,6 1,4 6,2 12,9 8,6 5,1 5,1 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

103 Toimialarakenne ,0 2,7 2,3 2,1 2,4 2,2 2,5 2,1 2,4 2,8 2,4 2,5 2,2 2,2 2,0 1,7 2,2 3,4 2,6 3,3 90,0 80,0 17,0 19,9 21,5 21,6 20,3 22,2 21,0 21,2 25,7 23,9 24,4 20,6 22,1 21,3 17,9 22,5 29,6 23,1 21,4 70,0 18,5 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 39,9 5,4 15,0 5,0 2,2 12,1 0,6 25,2 21,1 23,1 22,5 26,7 28,9 26,6 5,0 4,9 5,3 9,2 7,3 3,2 3,5 3,4 9,7 10,3 6,5 10,6 10,7 9,4 8,7 6,7 2,7 6,8 2,3 7,1 6,2 7,7 7,5 3,5 2,5 2,4 1,5 2,6 27,3 23,6 21,8 21,0 21,7 22,6 21,8 5,1 6,1 4,6 3,0 4,9 3,8 5,9 28,7 24,5 23,9 27,1 3,2 3,6 2,9 3,2 8,5 8,2 7,2 8,3 6,3 6,9 7,3 1,5 1,7 7,9 1,5 1,7 11,7 15,8 13,9 24,5 15,4 8,8 9,6 5,8 21,9 4,5 9,7 6,4 1,3 20,7 10,5 27,3 4,7 7,2 4,2 4,5 1,7 7,4 5,4 2,0 36,6 23,6 6,8 7,0 25,9 27,0 29,1 23,4 3,8 4,1 7,5 3,0 7,0 7,4 7,9 6,3 22,0 2,0 7,9 3,9 4,6 7,0 23,0 5,1 16,9 4,7 1,4 6,0 12,9 8,5 5,0 5,1 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

104 100,0 Työllisyyden rakenne ,0 3,3 3,3 3,5 2,9 3,4 3,1 3,7 4,6 3,5 4,2 3,3 3,5 2,9 3,3 3,2 5,1 4,1 5,1 90,0 80,0 25,4 32,0 30,5 34,5 29,5 31,4 29,0 30,6 38,4 36,6 37,9 32,8 35,1 31,9 32,2 33,7 38,8 35,5 32,6 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12,3 13,4 20,3 14,7 14,7 17,5 10,2 16,1 12,7 32,8 15,7 18,9 17,3 15,1 6,6 10,7 13,2 13,9 4,5 7,1 5,8 7,8 5,1 6,0 4,2 4,5 7,0 9,1 5,0 3,9 5,0 7,3 5,7 4,8 8,5 6,4 8,2 9,4 10,0 8,7 9,6 6,4 6,8 7,6 7,1 6,8 6,4 7,5 6,3 8,9 9,0 7,7 6,7 2,0 7,2 7,4 8,5 1,6 8,4 8,2 0,9 1,7 8,3 9,5 1,0 9,2 1,8 1,0 8,1 1,0 12,2 1,1 1,2 2,5 1,3 1,2 1,3 1,2 6,4 27,2 24,7 27,0 21,4 24,6 26,0 25,4 24,4 22,1 18,9 24,4 1,5 20,2 17,6 17,9 20,9 11,0 0,2 1,3 2,1 1,2 0,7 1,0 0,9 1,7 3,4 2,5 2,9 1,6 2,9 2,7 2,6 1,7 15,9 12,4 5,1 6,2 7,1 7,2 8,7 13,9 2,2 1,5 9,4 16,4 4,1 2,9 15,6 26,8 6,6 5,5 1,1 5,7 0,8 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

105 100,0 Työllisyyden rakenne ,4 3,6 3,5 3,8 3,2 3,6 3,3 4,0 4,9 3,8 4,4 3,6 3,8 3,1 3,5 3,4 5,7 4,4 5,7 90,0 80,0 70,0 24,1 30,5 31,7 33,2 28,0 32,1 29,2 31,9 39,7 34,6 36,9 31,3 35,4 30,5 33,2 32,3 43,1 36,2 32,9 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 11,9 12,6 20,8 18,0 14,0 13,7 16,2 12,1 34,2 15,9 19,5 9,5 15,3 17,8 14,0 10,3 6,2 12,0 4,3 5,5 6,8 5,2 7,6 6,0 4,4 4,7 6,0 5,2 3,9 5,2 8,1 6,5 4,9 7,7 5,6 5,1 8,3 8,8 7,2 7,8 8,6 5,6 6,3 6,0 6,0 8,3 6,5 6,4 6,6 9,4 10,1 8,5 7,4 7,6 1,9 7,2 8,6 2,4 8,6 9,3 8,8 9,3 9,7 1,1 1,1 0,9 1,8 1,1 2,0 9,2 10,9 1,3 2,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,4 6,5 26,6 24,9 28,0 22,5 25,9 26,3 25,5 19,8 25,6 1,7 22,1 21,4 17,3 18,9 24,3 21,9 11,6 0,2 1,5 2,2 1,3 0,7 1,1 1,0 1,8 3,7 2,7 3,1 1,7 3,2 3,0 2,8 1,8 15,7 11,4 6,0 4,8 6,3 6,2 8,9 10,3 2,4 1,7 9,5 15,8 4,9 3,1 15,9 24,9 6,0 5,9 1,2 6,5 0,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

106 Työllisyyden rakenne ,0 4,9 3,9 3,8 4,1 3,5 4,0 3,6 4,3 5,3 4,1 4,8 3,9 4,2 3,4 3,7 3,8 6,2 4,7 6,5 90,0 80,0 70,0 24,1 30,7 33,9 33,6 28,5 33,6 30,4 34,0 42,7 36,1 39,3 32,0 36,5 31,2 34,7 32,9 46,6 36,8 34,5 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 11,8 21,5 18,6 12,5 14,3 13,1 35,0 16,3 9,4 5,7 4,0 6,3 5,6 4,6 4,3 5,7 6,4 7,6 7,6 8,2 8,0 8,3 5,9 8,9 11,1 10,0 7,8 9,1 2,5 9,1 10,0 1,1 0,9 1,9 10,3 1,3 2,2 1,1 6,7 24,5 21,5 24,4 24,5 24,0 1,8 20,5 20,7 11,0 0,2 1,4 2,1 1,2 0,7 1,0 1,0 1,7 17,0 19,9 9,6 12,4 18,1 15,2 13,4 11,2 5,2 5,0 7,2 4,7 3,7 4,9 4,3 7,3 5,4 4,3 6,0 5,4 6,7 5,7 5,6 7,0 6,3 9,1 8,1 7,5 2,1 9,7 9,8 10,6 1,1 1,1 2,0 10,1 1,5 1,3 1,2 1,4 23,5 26,0 18,0 24,1 22,8 16,7 20,9 14,9 3,6 2,6 3,0 1,6 3,1 2,9 2,6 1,7 10,7 4,2 5,9 9,9 1,7 7,7 4,8 15,8 16,5 5,6 5,9 21,2 9,0 2,4 6,0 15,7 6,5 1,3 6,5 2,9 0,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

107 Työllisyyden rakenne ,0 5,4 4,4 4,1 4,5 3,9 4,2 3,9 4,5 5,6 4,4 5,0 4,2 4,5 3,7 3,9 4,1 6,5 5,0 7,2 90,0 80,0 70,0 24,6 31,3 36,2 34,2 29,3 35,3 31,7 36,2 45,2 37,2 41,1 32,7 37,3 32,3 36,4 33,6 48,7 37,6 36,1 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 11,6 18,5 21,7 12,2 35,1 16,4 14,4 12,4 8,8 5,3 5,3 4,4 4,2 3,8 5,8 6,4 5,5 7,3 7,6 7,9 7,7 7,9 5,4 9,7 12,4 9,8 8,6 10,8 9,8 10,9 9,9 2,7 1,2 0,9 1,9 1,4 2,1 1,1 7,1 1,9 20,2 22,1 19,4 22,6 22,3 21,9 19,1 10,2 0,2 1,3 2,0 1,1 0,6 1,0 0,9 1,6 17,7 20,3 9,8 12,8 18,1 15,0 13,0 5,0 10,5 4,8 6,8 4,4 3,5 4,7 4,0 7,1 5,2 3,8 5,8 5,2 6,3 5,4 5,4 6,1 7,7 10,0 8,9 8,1 10,6 10,8 2,3 11,6 1,1 1,1 2,0 11,3 1,3 1,5 1,2 1,4 22,1 23,6 16,2 22,5 20,9 14,7 19,8 12,6 3,4 2,5 2,8 1,5 2,9 2,7 2,4 1,5 9,9 3,6 5,8 11,2 1,6 6,0 4,4 15,4 5,0 5,8 9,9 2,4 15,3 2,7 16,6 18,1 6,2 7,3 1,3 6,3 0,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

108 Ennakoinnin vaihtoehtoiset skenaariot

109 Skenaario 3 työn tarjonta Rakenteelliset uudistukset toteutuvat vain osittain Työurien pidentyminen = työvoimaan osallistumisasteen nousu vanhemmissa ikäryhmissä NAIRU-työttömyyden aleneminen Potentiaalisen ja aktuaalisen kasvun vahvistuminen ja työllisyysasteen nousu

110 Skenaario 1 - palvelut Palvelutoimialojen tuottavuuden kasvu Miten tuottavuus kehittyy yksityisissä palveluissa: liikeelämän palvelut, muut yksityiset palvelut Tuottavuus julkisissa palveluissa: julkishallinto, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut Ammattirakenteen vaikutus vai toisinpäin? Palveluiden vienti Voidaanko odottaa aikaisempaa nopeampaa palveluhyödykkeiden viennin kasvua? Julkisten palveluiden kysyntä Ennen kaikkea politiikkavalinta, kuinka paljon resursseja julkiseen tuotantoon ja korvautuuko yksityisellä?

111 Arvonlisän rakenne (BASE) 100 % 2,86 2,56 2,51 2,46 2,40 90 % 21,58 21,63 20,71 20,24 19,70 80 % 70 % Viihde ja muut palvelut 60 % 27,37 31,29 31,27 31,86 32,69 Hallinto ja julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi 50 % Tuuku- ja vähittäiskauppa 40 % 30 % 20 % 5,37 9,61 6,01 3,06 4,81 4,93 4,87 4,80 8,94 9,16 9,64 10,17 5,20 5,15 5,33 5,47 2,78 2,65 2,59 2,53 Rakentaminen Energia- ja vesihuolto Teollisuus Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 0 % 19,50 17,93 18,62 17,95 17,22 4,25 4,40 4,54 4,64 4, , , , , ,00

112 Arvonlisän rakenne (ALT3: työn tarjonta) 100 % 2,86 2,56 2,48 2,43 2,34 90 % 21,58 21,63 21,22 20,89 20,39 80 % 70 % Viihde ja muut palvelut 60 % 27,37 31,29 31,07 31,61 32,42 Hallinto ja julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi 50 % Tuuku- ja vähittäiskauppa 40 % 30 % 20 % 5,37 9,61 6,01 3,06 4,81 4,88 4,82 4,74 8,94 9,15 9,61 10,05 5,20 5,25 5,40 5,55 2,78 2,67 2,60 2,53 Rakentaminen Energia- ja vesihuolto Teollisuus Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 0 % 19,50 17,93 18,24 17,57 16,96 4,25 4,40 4,59 4,66 4, , , , , ,00

113 Arvonlisän rakenne (ETK: työn tarjonta) 100 % 2,86 2,72 2,66 2,64 2,60 90 % 21,58 21,92 21,26 20,75 20,05 80 % 70 % Viihde ja muut palvelut 60 % 27,37 30,94 31,01 31,81 32,76 Hallinto ja julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi 50 % Tuuku- ja vähittäiskauppa 40 % 30 % 20 % 5,37 9,61 6,01 3,06 4,89 4,98 4,90 4,83 9,35 9,57 10,05 10,57 5,28 5,29 5,50 5,65 2,83 2,71 2,64 2,58 Rakentaminen Energia- ja vesihuolto Teollisuus Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 0 % 19,50 17,22 17,53 16,70 16,02 4,25 4,45 4,63 4,69 4, , , , , ,00

114 Arvonlisän rakenne (ALT1: palvelut) 100 % 2,86 2,56 2,50 2,46 2,39 90 % 21,58 21,63 20,62 20,01 19,33 80 % 70 % Viihde ja muut palvelut 60 % 27,37 31,29 31,29 31,88 32,72 Hallinto ja julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi 50 % Tuuku- ja vähittäiskauppa 40 % 30 % 20 % 5,37 9,61 6,01 3,06 4,81 4,94 4,89 4,83 8,94 9,18 9,71 10,29 5,20 5,14 5,32 5,46 2,78 2,65 2,59 2,54 Rakentaminen Energia- ja vesihuolto Teollisuus Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 0 % 19,50 17,93 18,68 18,10 17,46 4,25 4,40 4,54 4,63 4, , , , , ,00

115 Ammatti vai tehtävä? 80+% suomalaisista palvelutehtävissä

116 Työllisyysrakenne (BASE) 100 % 3,47 3,38 3,65 4,00 4,29 90 % 80 % 28,83 30,13 29,10 29,44 29,74 70 % Viihde ja muut palvelut Hallinto ja julkiset palvelut 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 19,80 5,90 10,85 8,06 1,23 22,42 23,04 23,90 24,86 5,95 5,84 5,45 5,14 8,84 7,99 7,45 7,01 8,41 8,96 9,64 9,96 1,37 1,53 1,59 1,67 Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Tuuku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen Energia- ja vesihuolto Teollisuus Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 20,53 18,02 18,35 17,04 15,91 0 % 1,07 1,16 1,22 1,17 1, , , , , ,00

117 Työllisyysrakenne (ALT3: työn tarjonta) 100 % 3,47 3,38 3,60 3,91 4,14 90 % 80 % 28,83 30,13 30,13 30,71 31,04 70 % Viihde ja muut palvelut Hallinto ja julkiset palvelut 60 % 50 % 40 % 19,80 5,90 10,85 22,42 22,58 5,95 5,72 23,32 24,25 5,33 5,02 Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Tuuku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen Energia- ja vesihuolto Teollisuus 30 % 20 % 8,06 1,23 8,84 7,99 7,41 6,89 8,41 9,20 9,80 10,10 1,37 1,50 1,55 1,62 Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 20,53 18,02 17,78 16,54 15,55 0 % 1,07 1,16 1,18 1,12 1, , , , , ,00

118 Työllisyysrakenne (ETK: työn tarjonta) 100 % 3,47 3,54 3,80 4,13 4,41 90 % 80 % 28,83 30,16 29,89 30,41 30,67 70 % Viihde ja muut palvelut Hallinto ja julkiset palvelut 60 % 50 % 40 % 19,80 5,90 10,85 22,45 22,84 5,92 5,72 23,70 24,70 5,30 4,99 Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Tuuku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen Energia- ja vesihuolto Teollisuus 30 % 20 % 8,06 1,23 9,09 8,21 7,63 7,15 8,52 9,23 9,97 10,30 1,37 1,49 1,50 1,52 Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 20,53 17,47 17,35 15,98 14,94 0 % 1,07 1,14 1,16 1,08 1, , , , , ,00

119 Työllisyysrakenne (ALT1: palvelut) 100 % 3,47 3,38 3,67 4,04 4,36 90 % 80 % 28,83 30,13 29,09 29,42 29,70 70 % Viihde ja muut palvelut Hallinto ja julkiset palvelut 60 % 50 % 19,80 22,42 23,14 24,11 25,20 Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Tuuku- ja vähittäiskauppa 5,90 Rakentaminen 40 % 10,85 5,95 5,89 5,55 5,29 Energia- ja vesihuolto Teollisuus 30 % 20 % 8,06 1,23 8,84 7,83 7,04 6,37 8,41 8,75 9,24 9,38 1,37 1,54 1,62 1,71 Kaivostoiminta Maa- ja metsätalous 10 % 20,53 18,02 18,54 17,46 16,51 0 % 1,07 1,16 1,23 1,19 1, , , , , ,00

120 Skenaario 2 - teollisuus Energiapolitiikka osin jo perusurassa 2050 tavoitteet ja niihin pääsemiseksi tarvittavien toimenpiteiden vaikutus teollisuuden toimialoihin Sähkön hinnan perusuraa nopeampi ja hitaampi kasvu Tuottavuus, vienti ja Cleantech Uudet nousevat toimialat: Cleantech, Biotalous, Digitalisaatio linkit myös palvelutuotantoon

121 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario Maakuntien tavoitteet Toimialarakenne Työvoiman tarjonta Koko maan tasolle Koko maan kokonaistuotanto kasvaa reilun prosentin enemmän Työllisyyden kehitys muuttaa joidenkin maakuntien toimialarakennetta Raportointi nettiin kaipaa kommentteja

122 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario Kansantuotteen kasvu vuodesta 2014 (PERUS) 18 Lappi 19 Ahvenanmaa 1 Uusimaa VarsinSuomi 3 Satakunta 17 Kainuu 30 4 KantaHame PohjPohjanm 15 KeskiPohjanm Pirkanmaa 6 PaijatHame Pohjanmaa 7 Kymenlaakso 13 EtelaPohjanm 8 EtelaKarjala 12 KeskiSuomi 9 EtelaSavo 11 PohjKarjala 10 PohjSavo

123 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario Kansantuotteen kasvu vuodesta 2014 (TAVOITE) 19 Ahvenanmaa 1 Uusimaa 60 2 VarsinSuomi 18 Lappi 50 3 Satakunta Kainuu 30 4 KantaHame 16 PohjPohjanm 15 KeskiPohjanm Pirkanmaa 6 PaijatHame Pohjanmaa 7 Kymenlaakso 13 EtelaPohjanm 8 EtelaKarjala 12 KeskiSuomi 9 EtelaSavo 11 PohjKarjala 10 PohjSavo

124 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario Kansantuotteen kasvu vuodesta 2014 (TAVOITE/PERUS) 18 Lappi 19 Ahvenanmaa 1 Uusimaa VarsinSuomi 3 Satakunta 16 PohjPohjanm 15 KeskiPohjanm 17 Kainuu KantaHame 5 Pirkanmaa 6 PaijatHame Pohjanmaa 7 Kymenlaakso 13 EtelaPohjanm 8 EtelaKarjala 12 KeskiSuomi 9 EtelaSavo 11 PohjKarjala 10 PohjSavo

125 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario 100,0 Toimialarakenne 2020 (PERUS) 2,9 2,3 2,2 2,5 2,3 2,6 2,2 2,5 2,9 2,5 2,7 2,3 2,4 2,1 1,8 2,3 3,6 2,8 3,6 90,0 80,0 17,4 20,3 19,8 22,2 20,3 21,4 20,3 19,9 24,4 23,6 23,9 20,9 22,3 21,6 16,9 22,4 27,7 23,3 21,8 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 39,8 5,5 13,2 4,9 2,4 13,4 0,6 20,9 22,7 25,1 23,0 26,5 28,4 26,1 5,2 5,1 6,4 8,2 6,1 2,8 6,5 2,3 5,6 9,1 3,5 3,6 3,7 9,1 9,4 9,3 8,5 7,3 6,4 6,9 5,8 7,4 6,9 3,6 2,4 2,6 1,6 2,6 30,1 24,6 21,8 24,8 23,9 24,9 23,6 5,1 6,1 4,6 2,9 4,8 3,6 5,8 24,1 23,9 26,2 27,9 3,9 3,9 3,7 3,1 7,4 7,1 6,3 7,3 6,3 6,0 6,8 1,8 7,4 1,4 1,6 1,7 14,6 17,9 16,6 26,0 14,2 8,4 9,3 5,7 16,5 21,2 25,0 5,0 25,6 26,5 28,1 6,2 23,5 4,7 4,3 4,3 1,8 3,9 8,6 4,5 6,5 6,6 3,8 6,0 6,1 5,1 6,8 7,0 1,3 2,1 6,1 23,2 2,1 7,6 40,3 4,4 4,6 22,0 26,3 5,9 24,1 7,5 16,8 4,6 1,4 6,2 10,6 12,2 6,9 6,9 8,6 5,1 4,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

126 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario 100,0 Toimialarakenne 2020 (TAVOITE) 2,8 2,3 2,2 2,4 2,2 2,6 2,2 2,5 2,9 2,4 2,7 2,3 2,3 2,1 1,7 2,2 3,5 2,7 3,5 90,0 80,0 17,5 20,4 19,9 22,2 20,2 21,5 20,5 19,9 24,1 23,4 23,8 21,0 22,2 21,6 16,7 22,6 27,4 23,2 21,9 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 40,0 5,5 13,2 4,7 2,5 13,2 0,6 20,8 25,2 22,7 23,2 26,5 28,4 26,1 5,1 5,2 6,3 5,7 9,3 3,5 3,6 3,6 8,2 5,9 9,2 9,3 9,3 8,4 7,3 2,8 6,2 6,2 6,6 5,5 7,1 6,7 2,3 3,6 2,4 2,6 1,6 2,6 30,3 24,8 22,2 25,2 24,1 24,7 23,3 5,2 6,1 4,6 2,9 4,9 3,7 5,8 24,1 23,9 28,2 26,4 4,0 4,0 3,1 3,7 7,0 7,3 6,3 7,3 6,0 5,8 6,5 1,7 7,1 1,4 1,6 1,7 15,2 17,9 16,8 25,8 14,0 8,4 9,3 5,8 16,4 21,2 25,2 4,9 25,6 26,7 28,0 6,1 23,5 4,7 4,0 4,3 1,8 4,0 8,6 4,5 6,5 6,5 3,9 6,0 5,9 4,9 6,8 1,3 6,8 2,1 5,9 23,5 2,1 7,9 41,1 4,4 22,5 26,2 4,6 24,2 7,5 16,8 5,8 4,4 1,4 10,6 6,3 12,1 7,0 6,8 8,7 5,1 4,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

127 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario 100,0 Toimialarakenne 2030 (PERUS) 2,7 2,3 2,1 2,4 2,2 2,5 2,1 2,4 2,8 2,4 2,5 2,2 2,2 2,0 1,7 2,2 3,4 2,6 3,3 90,0 80,0 17,0 19,9 21,5 21,6 20,3 22,2 21,0 21,2 25,7 23,9 24,4 20,6 22,1 21,3 17,9 22,5 29,6 23,1 21,4 70,0 18,5 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 39,9 5,4 15,0 5,0 2,2 12,1 0,6 25,2 21,1 23,1 22,5 26,7 28,9 26,6 4,9 5,0 5,3 9,2 7,3 3,2 3,5 3,4 9,7 10,3 6,5 10,6 10,7 9,4 8,7 6,7 2,7 6,8 2,3 7,1 6,2 7,7 7,5 2,5 2,4 1,5 2,6 3,5 27,3 23,6 21,0 22,6 21,7 21,8 21,8 5,1 6,1 4,6 3,0 4,9 3,8 5,9 24,5 28,7 23,9 27,1 3,2 3,6 2,9 3,2 8,5 8,2 7,2 8,3 6,9 6,3 7,3 1,5 1,7 7,9 1,5 1,7 11,7 15,8 13,9 24,5 15,4 8,8 9,6 5,8 21,9 27,3 25,9 4,7 27,0 29,1 23,4 7,2 4,5 4,2 4,5 3,8 9,7 1,7 4,1 7,4 7,5 3,0 7,0 6,4 7,9 5,4 7,4 22,0 1,3 6,3 2,0 2,0 7,9 3,9 36,6 20,7 4,6 7,0 23,6 23,0 5,1 16,9 4,7 1,4 6,0 10,5 12,9 6,8 7,0 8,5 5,0 5,1 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

128 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario 100,0 Toimialarakenne 2030 (TAVOITE) 2,7 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,0 2,4 2,7 2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 1,6 2,2 3,4 2,6 3,2 90,0 80,0 17,0 18,6 21,7 21,4 19,6 22,4 20,9 20,8 24,6 23,3 23,5 20,5 21,7 20,9 17,5 22,4 27,7 22,5 21,3 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 40,1 5,4 15,0 4,9 2,3 12,0 0,6 24,1 20,9 22,9 22,7 26,5 29,1 26,6 4,7 4,8 5,4 9,1 7,2 3,2 9,2 3,6 3,2 10,2 6,6 10,4 10,6 9,3 8,6 6,1 2,2 2,7 6,6 6,9 5,8 7,8 7,4 3,5 2,4 2,4 1,5 2,5 27,9 27,2 22,0 22,0 23,8 21,7 22,2 4,8 6,3 4,6 2,9 5,0 3,8 5,9 24,5 29,0 24,3 27,6 3,6 3,4 2,8 3,3 8,0 8,4 7,2 8,2 6,6 6,2 6,9 1,7 7,5 1,5 1,5 1,7 13,2 16,5 15,1 24,7 14,8 8,7 9,4 5,8 21,9 4,5 9,6 6,1 1,2 21,8 10,4 18,6 27,7 4,7 25,9 27,2 29,0 23,8 7,1 4,1 4,4 3,7 1,7 4,0 7,4 7,4 3,3 6,9 8,0 5,1 7,3 22,2 6,2 1,9 2,0 8,5 3,9 37,3 24,1 4,5 6,9 23,4 6,4 17,6 4,6 1,4 6,2 12,3 6,7 6,9 8,5 5,0 5,1 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

129 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario 100,0 90,0 Työllisyyden rakenne 2020 (PERUS) 4,4 3,6 3,5 3,8 3,2 3,6 3,3 4,0 4,9 3,8 4,4 3,6 3,8 3,1 3,5 3,4 5,7 4,4 5,7 80,0 70,0 24,1 30,5 31,7 33,2 28,0 32,1 29,2 31,9 39,7 34,6 36,9 31,3 35,4 30,5 33,2 32,3 43,1 36,2 32,9 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 11,9 12,6 20,8 18,0 14,0 34,2 15,9 10,3 6,2 4,3 6,0 4,7 4,4 6,0 8,1 6,5 7,8 8,6 8,3 8,3 6,4 9,4 10,1 8,6 2,4 7,4 8,6 1,1 0,9 1,8 10,9 1,3 2,4 13,7 12,0 6,8 5,1 8,8 6,6 9,3 9,2 1,2 1,4 16,2 19,5 9,5 12,1 17,8 15,3 14,0 5,5 5,2 7,6 5,2 3,9 5,2 4,9 7,7 5,6 6,3 5,6 7,2 6,0 6,0 6,5 8,5 7,6 1,9 7,2 8,8 9,3 9,7 1,1 1,1 2,0 1,4 1,3 1,2 6,5 26,6 24,9 28,0 22,5 25,9 26,3 25,5 21,4 22,1 19,8 17,3 18,9 25,6 1,7 24,3 21,9 11,6 0,2 1,5 2,2 1,3 0,7 1,1 1,0 1,8 3,7 2,7 3,1 1,7 3,2 3,0 2,8 1,8 15,7 11,4 6,0 4,8 6,3 6,2 8,9 10,3 2,4 1,7 9,5 15,8 4,9 3,1 15,9 24,9 6,0 5,9 1,2 6,5 0,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

130 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario 100,0 90,0 Työllisyyden rakenne 2020 (TAVOITE) 4,5 3,6 3,5 3,8 3,2 3,7 3,4 4,0 4,9 3,8 4,5 3,6 3,8 3,1 3,5 3,5 5,7 4,5 5,8 80,0 70,0 24,1 30,5 32,1 33,3 27,6 32,7 29,1 32,0 39,1 34,3 36,6 31,2 35,3 30,3 33,3 32,5 42,2 36,3 33,2 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 11,9 18,2 12,6 21,3 14,0 13,8 34,6 16,2 10,5 6,3 12,3 4,4 6,2 4,8 4,5 7,0 5,8 7,9 6,3 5,4 8,1 7,6 8,4 8,6 7,8 7,9 2,4 6,7 8,8 9,4 6,4 6,5 7,9 8,6 1,1 0,9 1,8 8,4 10,6 1,3 2,4 1,2 1,4 16,4 15,5 19,7 9,6 12,1 18,0 14,3 5,7 5,3 7,8 5,4 5,1 4,0 7,5 5,4 5,3 6,2 5,5 7,0 5,8 5,9 5,8 7,9 7,0 1,9 6,5 8,2 9,0 1,1 1,1 8,6 2,0 1,5 1,3 1,2 5,9 26,8 25,4 28,5 23,0 26,6 26,4 26,0 20,2 21,8 22,5 18,0 19,4 26,0 1,7 24,7 22,1 11,7 0,2 1,5 2,3 1,3 0,7 1,1 1,1 1,8 3,8 2,8 3,2 1,7 3,3 3,1 2,8 1,8 15,9 11,7 6,2 5,0 6,1 6,0 8,3 10,4 2,5 1,7 9,9 15,9 4,9 3,2 15,9 25,0 5,8 5,5 1,2 6,6 0,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

131 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario Työllisyyden rakenne 2030 (PERUS) 100,0 5,4 4,4 4,1 4,5 3,9 4,2 3,9 4,5 5,6 4,4 5,0 4,2 4,5 3,7 3,9 4,1 6,5 5,0 7,2 90,0 80,0 70,0 24,6 31,3 36,2 34,2 29,3 35,3 31,7 36,2 45,2 37,2 41,1 32,7 37,3 32,3 36,4 33,6 48,7 37,6 36,1 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 11,6 18,5 21,7 17,7 35,1 12,2 16,4 14,4 12,4 20,3 9,8 12,8 18,1 15,0 8,8 13,0 5,3 5,0 5,3 4,4 4,2 3,8 5,8 10,5 4,8 6,8 5,5 6,4 4,4 3,5 4,7 7,3 4,0 7,1 5,2 7,6 7,9 7,7 7,9 3,8 5,8 5,2 6,3 5,4 5,4 5,4 9,7 12,4 6,1 10,0 7,7 9,8 9,8 8,6 10,8 8,9 8,1 10,9 10,8 2,3 10,6 2,7 11,6 1,2 1,4 0,9 1,9 1,1 1,1 9,9 2,0 2,1 11,3 1,1 1,5 1,3 1,2 7,1 1,4 22,1 22,1 23,6 20,2 19,4 22,6 22,3 21,9 19,1 16,2 22,5 20,9 1,9 14,7 19,8 12,6 10,2 0,2 1,3 2,0 1,1 0,6 1,0 0,9 1,6 3,4 2,5 2,8 1,5 2,9 2,7 2,4 1,5 15,4 16,6 9,9 5,0 3,6 5,8 18,1 5,8 9,9 11,2 2,4 6,2 1,6 15,3 7,3 6,0 1,3 4,4 2,7 6,3 0,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

132 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario Työllisyyden rakenne 2030 (TAVOITE) 100,0 5,5 4,4 4,1 4,5 3,9 4,2 4,0 4,5 5,7 4,5 5,1 4,2 4,5 3,7 3,9 4,1 6,6 5,0 7,3 90,0 80,0 70,0 24,7 31,1 37,5 34,3 28,1 36,7 31,8 36,4 43,6 36,6 40,2 32,5 36,9 31,6 36,6 33,7 44,8 37,6 36,5 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 11,7 22,8 18,9 18,1 35,5 11,6 16,5 13,9 12,5 20,7 10,0 12,8 18,3 15,5 9,0 13,8 5,4 5,1 11,5 5,2 4,5 4,4 3,6 6,0 5,0 6,9 6,2 4,7 3,6 4,8 5,3 7,4 7,7 7,5 7,2 4,3 6,9 5,0 7,7 4,3 5,7 5,0 6,2 5,3 5,3 9,7 11,7 9,1 6,9 5,5 6,0 8,9 7,5 9,3 11,0 8,2 10,2 9,8 2,3 7,5 9,9 1,1 2,6 1,2 10,4 9,7 1,9 1,1 2,0 1,4 2,1 0,9 9,8 1,1 1,5 1,3 1,2 1,5 6,7 22,9 24,5 20,9 21,6 23,8 19,7 21,4 22,4 16,9 19,5 14,1 15,7 23,1 1,9 21,3 20,2 10,3 0,2 1,4 2,0 1,2 0,7 1,0 1,0 1,6 3,4 2,5 2,8 1,5 3,0 2,8 2,5 1,6 15,6 16,6 11,2 5,2 4,2 5,6 5,7 18,2 9,3 12,0 2,4 6,0 1,7 7,0 15,5 6,8 1,3 6,4 4,3 2,7 0,9 Muu palvelutoiminta Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus ja varastointi Kauppa Rakentaminen Energia ja vesi Teollisuus Kaivannaiset Alkutuotanto

133 Skenaario 4 aluelähtöinen skenaario Mitä skenaarioissa pitäisi kertoa Kommentit nyt työllisyydestä (28 toimialaa) Lisätieto voidaan huomioida (esim. ST1) Työllisyys -> tuotanto? Tiedossa olevat investoinnit -> tuotanto -> absorptio? Absorptio -> Tuotanto -> työllisyys Kauppa ja palvelut <- kulutuskysyntä (yks. ja julk.) Vienti <- muu maailma

134 Muita avauksia TKE -> linkki rakennemuutosten ennakointiin Aluetoimialaennuste

135 Ammattirakenne ja poistuma Täydellinen FLEED-aineisto Työllisten ammattijakauma toimialoittain Myös maakuntatasolla Toimialarakenteen muutos ajaa ammattirakenteen muutosta Poistuma TEM aineistolla täydennetty FLEED Poistumakertoimet KELA TX-Web

136 Ammattirakenteen muutos Ammattirakenteessa jo toteutunut palveluvaltaistuminen Ammattirakenne Rakennepolitiikan paketti -> Poistumaennuste OPH -> VATT Koko maan taso ja alueellinen taso Koko maa valmis Aluetaso MITENNA 60 vai 30?

137 Kuvio 1. Toimialojen ammattirakenne muuttumaton Ammattirakenne 1: vain laadullisia muutoksia Toimialat (i) Kiinteä rakenne Ammattiryhmä (1) Ammattiryhmä (2) Ammattiryhmä (n)

138 Kuvio 1. Toimialojen ammattirakenne muuttumaton Akselin otsikko Ammattirakenne 1: vain laadullisia muutoksia Työn kysyntä ja työvoima (ETK:n työllisyysarvio) Ammateissa yhteensä Kysyntä yhteensä

139 Kuvio 1. Toimialarakenteen muutos Suomessa ja Yhdysvalloissa vuosina , eri toimialaryhmien 5 osuus kokonaisarvonlisäyksestä, prosenttia Lähde: OECD

140 Kuvio 4. Toimialaryhmien työllisyys ammattiluokittain (Lähteet: Tilastokeskus, FLEEDmikrotietokanta ja VATT) Lähde: OECD

141 Kuvio 1. Toimialojen ammattirakenne muuttumaton Ammattirakenne 2: palkkaerot tasapainottavat työmarkkinat Toimialat (i) CES Ammattiryhmä (1) Ammattiryhmä (2) Ammattiryhmä (n) Tarjontarajoite

142 Kuvio 1. Toimialojen ammattirakenne muuttumaton Ammattirakenne 3: laadulliset muutokset ja palkkaerot Toimialat (i) Teknologiset shokit CES Ammattiryhmä (1) Ammattiryhmä (2) Ammattiryhmä (n) Tarjontarajoite

143 Kuvio 6. Teollisuusalojen vientiyritysten vientirakenne EU:hun (keskiarvo ) Lähde: YRTTI-mikrotietokanta, ALV-tilastot ja VATT

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 Pitkän aikavälin skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Alustavia tuloksia Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11.214 Toimialaskenaariot Millaisia haasteita Suomella on 22-luvulla? Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje

Lisätiedot

Low Carbon - skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.11.

Low Carbon - skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.11. Low Carbon - skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.11.2014 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä

Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä Jussi Ahokas VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Esityksen sisällys Ennakoinnin rakenteiden uudistaminen valtionhallinnossa

Lisätiedot

Ennakointitulosten päivitys ja alueellistaminen Alue-ennakointiseminaari Pori 30.3. 2012

Ennakointitulosten päivitys ja alueellistaminen Alue-ennakointiseminaari Pori 30.3. 2012 Ennakointitulosten päivitys ja alueellistaminen Alue-ennakointiseminaari Pori 30.3. 2012 Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Esityksen sisältö Vuosien 2011-2012 ennakoinnin

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Talouskehityksen ennakointi YTP-malleilla. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.3.2011

Talouskehityksen ennakointi YTP-malleilla. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.3.2011 Talouskehityksen ennakointi YTP-malleilla Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.3.2011 Esityksen sisältö YTP-mallin rakenteesta Historiatieto Ennusteet ja näkemykset Vuoden

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Toimialarakenteen muutos. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.9.2013

Toimialarakenteen muutos. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.9.2013 Toimialarakenteen muutos Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.9.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan tietokantaan Tuotanto-

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Kasvu, työllisyys ja rakennemuutos mihin Suomi on menossa?

Kasvu, työllisyys ja rakennemuutos mihin Suomi on menossa? Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2015 Artikkeleita Kasvu, työllisyys ja rakennemuutos mihin Suomi on menossa? Juha Honkatukia 1 Suomi on viime vuodet ollut äkillisen rakennemuutoksen myllerryksessä. Suurimman

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Pitkän aikavälin taloudellinen kasvu ja rakennemuutos. Juha Honkatukia Esitys VATT-seminaarissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 5.12.

Pitkän aikavälin taloudellinen kasvu ja rakennemuutos. Juha Honkatukia Esitys VATT-seminaarissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 5.12. Pitkän aikavälin taloudellinen kasvu ja rakennemuutos Juha Honkatukia Esitys VATT-seminaarissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 5.12.2013 Tässä esityksessä VATTAGE-malleista Ennakoinnin lähtökohdista

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Liite 1 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1Mit 1. Miten tähän on tlt? tultu? 2. Miten avittaa talouskasvua? 3. Miten kutistaa kestävyysvajetta? Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito Konsultit 2HPO 1 Bruttokansantuotteen kehitys 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1926 = 100 0 Lähde: Tilastokeskus. 2 Maailmantalouden kasvun jakautuminen Lähde: OECD. 3

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Varkauden seudun kehitys Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Väestö ikäryhmittäin v. 1990-2013 Lähde: Tilastokeskus Ikäryhmä Ikäryhmä YHTEENSÄ -14 15-64 65 - YHTEENSÄ -14 15-64

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Miksi Suomi sukeltaa lastuja 2010-luvulta

Miksi Suomi sukeltaa lastuja 2010-luvulta Miksi Suomi sukeltaa lastuja 2010-luvulta Juha Honkatukia 1 Suomen talouden huono viimeaikainen kehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät ovat hyvin tunnettuja, ja niistä on vedetty vahvoja talouspoliittisia

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa?

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Sami Yläoutinen Jyväskylä, 3.8.2015 Esitys Julkisen talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa Talouspoliittiset

Lisätiedot

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot Projektioiden päivitys 2014 Aiemmin laaditut

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN TUNNETUT HAASTEET Talouden pitkittynyt lama Vientiteollisuuden vakavat vaikeudet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Markku Kotilainen, ETLA ETLA 21.11. ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suomen talous kasvuun viennin kasvun myötä Viennin kasvua rajoittaa hidas

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Metsä Group Tutkimuksen tavoite 1) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia puurakentamisen osuuden lisäämisellä olisi työllisyyteen? rakennustuotteiden

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.3.7 klo 9.3 SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/7 Työvoimapulan edessä ei pidä antautua Uusi hallituskausi alkaa suhdannehuipun jälkimainingeissa.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden rakennemuutoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Metsäteollisuuden rakennemuutoksen aluetaloudelliset vaikutukset Metsäteollisuuden rakennemuutoksen aluetaloudelliset vaikutukset Kaarina Reini, Hannu Törmä, Jarkko Mäkinen 3.2.2010 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Metsäteollisuuden rakennemuutos on jatkunut

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

ALUEELLISET RESURSSIVIRRAT: TIETO ALUEELLISISTA RESURSSIVIRROISTA LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 22.5.

ALUEELLISET RESURSSIVIRRAT: TIETO ALUEELLISISTA RESURSSIVIRROISTA LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 22.5. ALUEELLISET RESURSSIVIRRAT: TIETO ALUEELLISISTA RESURSSIVIRROISTA LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 22.5.2015, TURKU Dos. FT Joonas Hokkanen 1 YLEISESTI ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ Alueellinen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pitkän aikavälin skenaariot Työvoimatarpeiden ennakointi. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.8.

Pitkän aikavälin skenaariot Työvoimatarpeiden ennakointi. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.8. Pitkän aikavälin skenaariot Työvoimatarpeiden ennakointi Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.8.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot