TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman yhteisen osan liite Kuntayhtymän johtajan päätös 17 OMN/ /2013 Ammattiosaamisen toimikunta TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

2 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 1 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN PERUSTA Työssäoppimisen tavoitteet ja tehtävät Työssäoppimisesta sovitaan yhteistyösopimuksella TYÖSSÄOPPIMISEN SUUNNITTELU Työssäoppimispaikan hankinta Työssäoppimisen suunnitelma on osa HOPS:ia Työssäoppiminen Omniassa Opiskelijan palkallinen työssäoppiminen Vapaasti valittavan tutkinnon osan suorittaminen työssäoppimalla Työssäoppiminen ulkomailla Omnian TOP-verkkopalvelu TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTUS Opiskelijan perehdyttäminen työssäoppimisjaksolle Työpaikan perehdyttäminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin Opiskelijan perehdyttäminen työpaikkaan Työssäoppimisen ohjaus Opiskelijan työsuojelu ja työturvallisuus Opiskelijan vakuutusturva työssäoppimisessa ARVIOINTI Työssäoppimisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Arviointikeskustelu ammattiosaamisen näytön jälkeen Arvioinnin dokumentointi, arviointiaineiston tallentaminen ja arkistointi TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN LAATU JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LIITE 1 OPETTAJAN OHJE TYÖSSÄOPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1

3 1 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN PERUSTA Työssäoppiminen on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla. Omnian ammattiopiston työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelmassa kerrotaan, miten työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Järjestämissuunnitelma täydentää Omnian opetussuunnitelman yhteistä osaa ja pedagogista ohjelmaa, ja sitä noudatetaan ammattiopiston ammatillisessa peruskoulutuksessa kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa perustutkinnoissa alkaen. Tämä suunnitelma koskee jälkeen uudistettuja tutkintoja sekä soveltuvin osin valmistavia koulutuksia. Työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä säätelevät laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) muutoksineen sekä Opetushallituksen tutkintojen perusteita koskevat määräykset ja ohjeet. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä sivuavat myös useat muut lait ja asetukset, jotka koskevat mm. työturvallisuutta, työaikaa, työsopimusta ja opintotukea. Lisäksi niiden järjestämistä ohjaavat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen suositukset ja kannanotot sekä alakohtaiset työehtosopimukset. 1.1 Työssäoppimisen tavoitteet ja tehtävät Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opetushallituksen hyväksymissä tutkinnon perusteissa määritellään ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet, opintojen keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit. Lisäksi tutkinnon perusteissa määritellään mitä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista ja arvioinnin kohteista on vähintään osoitettava ammattiosaamisen näytöllä. Tutkintojen perusteet säätelevät myös työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kunkin tutkinnon perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta Tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa on kuvattu, mitä osia tutkinnosta toteutetaan työssäoppien. Työssäoppimisjaksot sijoittuvat tutkinnon eri vuosille, ja yksittäisten työssäoppimisjaksojen pituus voi vaihdella. Työssäoppimisen enimmäislaajuutta ei ole määritelty, mutta sitä on ammatillisessa perustutkinnossa oltava vähintään 20 opintoviikkoa. Henkilökohtaisilla suunnitelmilla työssäoppimista voidaan laajentaa yksilöllisesti. Työssäoppiminen toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksen lukuvuoden aikana, jolloin työssäoppimisen ohjaus, arviointi ja muu oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on parhaiten järjestettävissä. Kesätyö ja ennen opintoja hankittu työkokemus voidaan tunnustaa työssäoppimiseksi osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyllä. Osaaminen on osoitettava ammattiosaamisen näytöllä. 2

4 1.2 Työssäoppimisesta sovitaan yhteistyösopimuksella Laki ammatillisesta koulutuksesta (L630/1998) edellyttää, että työpaikalla ja oppilaitoksella on kirjallinen sopimus työssäoppimisesta. Sopimuksen sisällöstä on tarkemmin säädetty asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (811/1998, 5 ). Sopimus tehdään aina ennen työssäoppimisjaksoa tai näyttöä. Omniassa työssäoppimisen sopimus on nimeltään yhteistyösopimus, ja se tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on yhteistyön jatkuvuus työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja arvioinnin osalta. Yhteistyösopimuksessa sovitaan mm. vakuutuksiin ja työsuojeluun sekä eri osapuolten vastuisiin liittyvistä asioista. Sopimus vahvistaa työpaikan soveltuvan työssäoppimis- ja/tai näyttöpaikaksi. Yhteistyösopimus kattaa kaikki Omnian opiskelijat alasta, tutkinnosta tai tulosyksiköstä riippumatta, lukuun ottamatta oppisopimustoimiston opiskelijoita sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opiskelijoita. Opettaja, kouluttaja tai muu henkilö valmistelee yhteistyösopimuksen TOP-verkkopalvelussa. Yhteistyösopimuksen allekirjoittavat rehtori ja yrityksen / työssäoppimispaikan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Yritykselle jää yhteistyösopimuksesta oma kappaleensa ja toinen kappale arkistoidaan Omniassa. Arkistoidut yhteistyösopimukset ovat sähköisinä myös TOPverkkopalvelussa. 2 TYÖSSÄOPPIMISEN SUUNNITTELU Tässä luvussa käsitellään työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua työssäoppimispaikan hankinnasta kirjalliseen suunnitteluun. Luvussa kerrotaan miten työssäoppiminen järjestetään työsuhteisena, vapaasti valittavana tutkinnon osana tai ulkomailla, ja miten työssäoppiminen toteutetaan Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarjoamissa työssäoppimispaikoissa. Luvun lopussa kerrotaan myös Omnian TOP-verkkopalvelusta suunnittelun apuna. 2.1 Työssäoppimispaikan hankinta Työssäoppimispaikaksi sopii vain sellainen työpaikka, jolla on tutkinnon perusteiden ja tutkinnon osan mukaisen koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi (A 811/1998). Tutkinnon perusteissa on kuvattu tarkemmat laatukriteerit työssäoppimis- ja näyttöympäristöille tutkinnon osittain. Omnia nimeää työssäoppimista ohjaavan opettajan, joka vastaa ohjauksesta ja opiskelijan arvioinnista. Lisäksi ohjaava opettaja varmistaa, että jakson alkaessa opiskelijalla on työssäoppimispaikka. Omniassa on aloista ja tutkinnoista riippuen erilaisia tapoja hankkia opiskelijalle laadukas työssäoppimispaikka. Monilla aloilla opiskelija hankkii työssäoppimispaikan itse. Ohjaava opettaja varmistaa, että työssäoppimispaikka on asetuksen ja laatukriteereiden mukainen oppimisympäristö. Hän kannustaa opiskelijaa hankkimaan työssäoppimispaikan niin, että opiskelija saa monipuolista työelämäkokemusta koko tutkinnon suorittamisen ajan. Työssäoppimispaikaksi ei suositella oman perheenjäsenen tai sukulaisen omistamaa yritystä tai työmaata, vaan kannustetaan opiskelijoita hankkimaan kokemusta erilaisista työpaikoista. 3

5 Ohjaava opettaja antaa työpaikalle tarpeelliset tiedot opiskelijan saamasta opetuksesta ja valmiuksista. Työpaikka päättää viime kädessä työssäoppimaan tulevista opiskelijoista ja opiskelijan valintamenettelystä. Työpaikka myös nimeää työpaikkaohjaajan, joka toimii työpaikan edustajana työssäoppimisjakson suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 2.2 Työssäoppimisen suunnitelma on osa HOPS:ia Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) tehdään suunnitelmat myös työssäoppimisjaksoista. Työssäoppiminen suunnitellaan yksilöllisesti aikaisemman työkokemuksen, koulutuksen ja valintojen pohjalta. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat ovat osa opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija valmistelee työssäoppimisen suunnitelman TOP-verkkopalvelussa yhteistyössä työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan tutkinnon perusteiden mukaiset työssäoppimisjakson tavoitteet ja työtehtävät. Opiskelija voi aina täydentää suunnitelmaa. Työssäoppimista ohjaava opettaja huolehtii, että työssäoppimisen suunnitelma on mukana ensimmäisessä keskustelussa. Työssäoppimisen suunnitelma käydään läpi ensimmäisellä työpaikkakäynnillä, jolloin sovitaan tarkemmin työssäoppimisjaksoon liittyvistä asioista. Ammattiosaamisen näytön suunnitelma Opiskelijan ammatillinen osaaminen arvioidaan aina ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö, sen sisältö ja tehtävät kirjataan riittävän ajoissa ennen näyttöä opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelmaan. Näytöt tulee suunnitella etukäteen tutkinnon osan perusteissa määritellyllä tavalla. Näyttösuunnitelmasta on käytävä ilmi näyttöpaikka, näytön arvioijat ja näytön ajankohta. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan opetussuunnitelmasta tutkinnon osan mukainen näytön kuvaus, joka sisältää näytön tehtävät yleisellä tasolla. Näyttösuunnitelmaan tehdään tarvittaessa myös tarkempi suunnitelma näyttöprosessista esim. näyttöpäivät tai tehtävät tai mahdolliset osanäytöt, jos työpaikalla ei voida kaikkea osaamista näyttää. Näyttösuunnitelmaan liitetään tutkinnon osan/-osien näytön arvioinnin kohteet ja näyttökriteerit. Opiskelija valmistelee ammattiosaamisen näytön suunnitelman TOP-verkkopalvelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen näyttöä. TOP-verkkopalvelussa on myös erikseen näyttösuunnitelmat oppilaitosnäyttöjä ja työssäoppimisjakson ulkopuolella tapahtuvia ammattiosaamisen näyttöjä varten. Näyttösuunnitelma tulee käydä läpi yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Jos ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson yhteydessä, näyttösuunnitelma käydään läpi myös työpaikkaohjaajan kanssa. Tarvittaessa alustavaa näyttösuunnitelmaa voidaan vielä työpaikalla täydentää. Jos työpaikalla ei voida näyttää koko tutkinnonosan osaamista, se tulee kirjata näyttösuunnitelmaan. Opiskelijan tarvitsema tuki työssäoppimisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa ja järjestämisessä otetaan huomioon Omnian ammattiopiston erityisopetussuunnitelmassa määritellyt periaatteet. Erityisopiskelijoille on laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa on määritelty opiskelijan opinnoissaan tarvitsema tuki. HOJKS:iin kirjataan myös opiskelijan tarvitsema tuki työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä sekä ohjaamisen ja tuen vaikutus osaamisen arviointiin. Työssäoppimista ohjaavan opettajan tehtävä on tarkistaa erityisopetuksen koordinaattoreilta opiskelijat, jotka tarvitsevat työssäoppimisessa erityistä tukea. Erilaisilla tukitoimilla on aina tavoitteena saavuttaa vähintään arvosana T 1. 4

6 Työssäoppimisen suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon myös maahanmuuttajaopiskelijan henkilökohtaiset ohjaus- ja tukitarpeet. Kaikki opiskelijat noudattavat työssä ollessaan suomalaisia käytäntöjä, työpaikan työaikoja ja pukeutumissääntöjä. 2.3 Työssäoppiminen Omniassa Opiskelija voi olla työssäoppimassa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarjoamissa työssäoppimispaikoissa, kuten missä tahansa muussa yrityksessä. Omniassa toteutettavan työssäoppimisen tulee täyttää työssäoppimiselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Jakso suunnitellaan kuten muukin työssäoppiminen sopimuksineen ja suunnitelmineen. Työssäoppimispaikkoja voivat olla esim. Ravintola- ja kahvilapalvelut Kiinteistöpalvelut Hallintopalvelut Ravintola Henricus Hius- ja kauneuskeskus Oppivat kädet Hyvinvointikeidas Aurinkokivi Omnian työpajat Kansainvälisten asioiden toimisto IT-palvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Projektit (jolloin työssäoppimispaikaksi tulee esim. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, InnoOmnia, projektin nimi. Järjestely edellyttää työssäoppimisen sopimusta) Osuuskunnat Työssäoppimista ei voida pääsääntöisesti toteuttaa: Harjoitusyrityksessä Työsalissa Opetuskeittiöissä (Henricuksen keittiö on opetuskeittiö) Oppilaitoksen asiakaspalvelussa tai työtoiminnassa Omnian tai yksityisen henkilön omakotitalotyömaalla Projekteissa, jos ne tehdään oppilaitoksessa muun oppimisen ohella, ilman työssäoppimissopimusta. Työssäoppimiseen soveltumattomissa paikoissa voidaan kuitenkin antaa ammattiosaamisen näyttöjä, jolloin ne ovat oppilaitosnäyttöjä. 2.4 Opiskelijan palkallinen työssäoppiminen Työssäoppiminen on ohjattua ja arvioitua päätoimista opiskelua, josta ei yleensä makseta opiskelijalle palkkaa, eikä sitä varten tehdä työsopimusta. Työssäoppimisjakso voidaan kuitenkin toteuttaa myös työsuhteisena, jos työtehtävät soveltuvat jakson ammatillisiin tavoitteisiin ja työpaikka sitoutuu opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin. Työsuhteesta on tehtävä kirjallinen työsopimus, jonka myötä työnantajalle ja opiskelijalle tulevat työsopimuslain mukaiset velvoitteet. Opiskelijan palkka vaikuttaa hänen opintotukeensa ja muihin opiskelijana saataviin etuuksiin. Yhteistyösopimus, työssäoppimisen suunnitelma ja ammattiosaamisen näytön suunnitelma tehdään työsopimuksen lisäksi silloinkin, kun työssäoppiminen on sovittu tehtäväksi työsuhteisena. Työssäoppimisen 5

7 suunnitelmaan kirjataan myös kesken jaksoa tapahtuvat muutokset (esim. työsuhde päättyy ja jakso muuttuu normaaliksi työssäoppimisjaksoksi ilman palkkaa). 2.5 Vapaasti valittavan tutkinnon osan suorittaminen työssäoppimalla Jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon kuuluu 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kyseiset opinnot myös työssäoppien kokonaan tai osittain. Työssäoppimalla voi suorittaa oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tutkinnon osia. Jos vapaasti valittavat tutkinnon osat suoritetaan työssäoppien, tulee työssäoppimisjakso suunnitella kuten muutkin työssäoppimisjaksot. Työssäoppimisen suunnitelmaan kirjataan valittu tutkinnonosa/-t tavoitteineen ja tehtävineen. Arviointi tapahtuu tutkinnon osan arviointikriteereiden pohjalta ilman ammattiosaamisen näyttöä. Opettaja vastaa arvioinnista ottaen huomioon opiskelijan itsearvioinnin ja työpaikalta saadun palautteen. Vapaasti valittava tutkinnonosa arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-3. Opiskelijan pyynnöstä arvosana voidaan jättää pois todistuksesta. Todistukseen kirjataan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tältä osin ammatillisen tutkinnon osan nimi tai muuten kuvataan lyhyesti, mitä muuta tutkinnon pakollisiin osiin kuulumatonta osaamista työssäoppimalla on hankittu. Työpaikan kanssa tulee olla voimassaoleva yhteistyösopimus ja nimetty työpaikkaohjaaja. 2.6 Työssäoppiminen ulkomailla Kansainväliseen työssäoppimiseen sovelletaan Omnian kansainvälisyyssuunnitelmaa. Omnian kansainvälisten asioiden toimiston vastuulla on liikkuvuudessa käytettävän projektirahoituksen hankinta, yhteydenpito Omnian kansainvälisiin kumppaneihin, yhteistyösopimusten valmistelu sekä ulkomaille lähtevien opiskelijoiden käytännön järjestelyjen hoitaminen. Lisäksi jokaisessa toimipisteessä toimii kansainvälisyysvastaava, jonka tehtävänä on tiedottaa kansainvälisistä asioista. Ohjaava opettaja vastaa opiskelijan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmista sekä yhteydenpidosta työpaikalle ja opiskelijaan samalla tavalla kuin kotimaisessakin työssäoppimisessa. Ohjaavan opettajan tehtävänä on yhteistyössä Omnian kansainvälisten asioiden toimiston kanssa sopia, miten ohjaus ja arviointi toteutetaan esimerkiksi yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjaava opettaja huolehtii myös siitä, että tutkinnon osan/osien tavoitteet saavutetaan niin hyvin kuin mahdollista. Ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen ja mahdollisten ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat valmistellaan TOP-verkkopalvelussa samalla tavalla kuin kotimaassa tapahtuvissa työssäoppimisissa. Ulkomaista työssäoppimista varten täytetään myös Memorandum of Understanding ja Learning agreement. 2.7 Omnian TOP-verkkopalvelu Omniassa on otettu käyttöön työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen valmistelun ja seurannan tueksi sähköinen TOP-verkkopalvelu. TOP-verkkopalvelun tarkoituksena on toimia järjestelmänä, josta opiskelijan, työssäoppimista ohjaavan opettajan ja työpaikan edustajan on helppo löytää yhdestä paikasta kaikki työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät lomakkeet ja dokumentit. TOP-verkkopalvelussa on myös työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä koskevia ajankohtaisia uutisia, linkkejä ja ohjeita sekä mahdollisuus lähettää viestejä opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille. 6

8 Työssäoppimista ohjaava opettaja toimii opiskelijan tukena TOP-verkkopalvelun käytössä. Opettaja huolehtii, että TOP-verkkopalvelussa on työssäoppimispaikan (yrityksen) tiedot mahdollisimman aikaisin ennen varsinaisen työssäoppimisjakson alkamista. Opettajan ja opiskelijan tulee myös tarkistaa, että työssäoppimispaikalla (yrityksellä) on Omnian kanssa voimassa oleva yhteistyösopimus. Jos yritystä ei löydy TOP-verkkopalvelusta, työssäoppimista ohjaava opettaja vie yrityksen tiedot verkkopalveluun ja valmistelee tietojen pohjalta yhteistyösopimuksen. TOP-verkkopalvelua voidaan hyödyntää myös työssäoppimispaikkojen hankinnassa. Opiskelija voi itsenäisesti tai yhteistyössä opettajan kanssa etsiä sopivaa työssäoppimispaikkaa verkkopalvelun yritysluettelosta. Opettajan on hyvä tarkistaa työpaikan erityisvaatimukset tai muut toiveet esim. ennen kuin opiskelija ottaa yritykseen yhteyttä. TOP-verkkopalvelussa opiskelija voi kirjoittaa myös henkilökohtaisen ansioluettelon eli CV:n työssäoppimispaikan hakua varten. Yritysten edustajilla (esim. työpaikkaohjaaja) on mahdollisuus kirjautua TOP-verkkopalveluun. Työpaikan edustaja voi joko itse rekisteröityä käyttäjäksi tai hänen tietonsa lisätään TOPverkkopalveluun, ja hänelle annetaan tunnukset. Työpaikan edustaja voi tarkastella verkkopalvelussa olevia yrityksen tietoja, yhteistyösopimusta, ohjaamansa opiskelijan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia sekä opiskelijan oppimispäiväkirjaa, jos opiskelija on antanut siihen suostumuksen. Yritykset voivat myös lisätä TOP-verkkopalveluun avoimia työpaikkoja tai työssäoppimispaikkoka. Työssäoppimisjakson jälkeen työssäoppimista ohjaava opettaja huolehtii, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja antavat työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä henkilökohtaisen palautteen TOP-verkkopalveluun. Myös opettajan tulee antaa palaute jokaisen opiskelijan työssäoppimisesta erikseen. 3 TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTUS Tässä luvussa käsitellään työssäoppimisjakson käytännön toteutusta esim. sitä, kuinka eri osapuolet perehdytetään työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin ja miten työssäoppimista ohjataan. Lisäksi luvussa käsitellään työturvallisuuteen liittyviä asioita ja opiskelijan vakuutusturvaa. 3.1 Opiskelijan perehdyttäminen työssäoppimisjaksolle Työssäoppimista ohjaava opettaja perehdyttää opiskelijan työssäoppimisjaksolle ja ammattiosaamisen näyttöön hyvissä ajoin ennen työssäoppimisjakson alkua. Ohjaava opettaja kertoo opiskelijalle hänen asemastaan ja velvollisuuksista työssäoppimisjaksolla ja ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelijalle kerrotaan, miten opettaja osallistuu työssäoppimispaikan hankintaan ja sopivuuden arviointiin. Lisäksi opiskelijalle kerrotaan, miten opettaja osallistuu työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä koskevien suunnitelmien laadintaan, oppimisen etenemisen seurantaan ja osaamisen arviointiin. Opiskelijalle on tiedotettava, mikä vaikutus ammattiosaamisen näytöillä on tutkinnonosan arvosanaan, miten näytön voi uusia, arvosanan korottaa tai arviointiin hakea oikaisua. Ennen työssäoppimisjaksoa oppilaitoksessa käydään läpi työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyviä asioita sekä harjoitellaan turvallisia työtapoja. Oppimisen aikana opettaja varmistaa, että alalla vaadittu turvallisuuteen liittyvä osaaminen on hankittu (esim. sähköturvallisuus, lääkehoito jne.). 7

9 Lue lisää työturvallisuudesta luvusta 3.5. Työssäoppimista ohjaava opettaja kertoo opiskelijalle myös, miten työssäoppimista ohjaavaan opettajaan pidetään yhteyttä. Poissaolojen ilmoittamisessa työssäoppimisjaksolla toimitaan työpaikan toimintamallien mukaisesti. Työssäoppimista ohjaava opettaja sopii poissaolojen korvaamisesta opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa, mikäli jaksolle asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Opiskelijalle kuuluu yksi maksuton ateria jokaisena työpäivänä. Mikäli työpaikka ei tarjoa opiskelijalle ruokailua, eikä opiskelija voi syödä Omniassa tai paikassa, jonka kanssa on tehty sopimus ruokailusta, oppilaitos maksaa opiskelijalle kulloinkin voimassaolevan opiskelijan ateriakorvauksen rahana jälkikäteen tehtävällä laskulla työssäolopäivien mukaan. Lähtökohtana on, että työssäoppimisjakson aikana opiskelija asuu samassa asunnossa, jossa hän muutenkin opiskelunsa aikana asuu. Opiskelija voi hakea KELA:lta koulumatkatukea työssäoppimispaikan ja asunnon väliseen matkaan, mutta ei mahdollisiin muihin matkakuluihin. Ulkomaiseen työssäoppimiseen opiskelija voi hakea myös KELA:lta asumistukea tai opintotukea KELA:n ehtojen mukaisesti Työpaikan perehdyttäminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin Työssäoppimista ohjaavan opettajan tehtävänä on perehdyttää työpaikka ja työpaikkaohjaaja tulevaan työssäoppimisjaksoon ja ammattiosaamisen näytön asioihin. Työssäoppimista ohjaava opettaja sopii yhteistyöstä työssäoppimispaikan kanssa hyvissä ajoin ennen työssäoppimisen alkua. Työpaikan alkuperehdytys ja informointi voi tapahtua puhelimitse ja sähköpostilla. Ohjaava opettaja kertoo työpaikkaohjaajalle missä vaiheessa työssäoppija on opinnoissaan. Lisäksi hän kertoo tavoitteista sekä sopii ohjauskäynneistä ja muusta yhteydenpidosta. Myöhemmin opettaja jatkaa työpaikkaohjaajan perehdyttämistä työpaikalla ensimmäisen työpaikkakäynnin yhteydessä. Perehdytystä voidaan jatkaa jakson edetessä esim. sopimalla tapaamisesta, jossa puhutaan pelkästään ammattiosaamisen näytöstä ja sen arvioinnista. Ohjaavan opettajan tulee olla koko jakson ajan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan tavoitettavissa. Omnia tukee työpaikkaohjaajia myös järjestämällä koulutustilaisuuksia. Työpaikkaohjaajakoulutusta järjestetään oppilaitoksessa, verkko-opintoina sekä osana opettajien työelämäjaksoja. Koulutetuille työpaikkaohjaajille järjestetään ammattitaitoa syventäviä koulutuksia ja seminaareja työssäoppimisen eri osa-alueista. Tavoitteena on, että kaikissa Omnian yhteistyöyrityksissä olisi koulutettu työpaikkaohjaaja tai ohjaajia opastamassa työssäoppimisjaksolle tulevaa opiskelijaa. Opettaja tiedottaa myös omalta osaltaan työpaikkaohjaajia tarjolla olevista koulutuksista. Lisätietoja: Opiskelijan perehdyttäminen työpaikkaan Opiskelija perehdytetään työssäoppimispaikkaan muiden uusien työntekijöiden tavoin. Tavallisesti työpaikkaohjaaja toimii perehdyttäjänä. Myös opiskelijan lähtötasoon perehtyminen on ohjaamisen kannalta tärkeää. Ennen työn aloittamista työnantaja ja opiskelija varmistavat yhdessä, että opiskelija on perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Työnantaja hankkii opiskelijalle työpaikalla tarvittavat suojavälineet (Työturvallisuuslaki 15 ) ja valvoo, että opiskelijalla on työssä tarvittavat suojaimet ja että hän käyttää niitä. Jos henkilökohtaisista suojavälineistä tai työvaatetuksesta osa hankitaan oppilaitoksen ja osa työantajan kautta, siitä sovitaan työssäoppimista koskevassa sopimuksessa. Lue lisää työpaikkaohjauksesta: Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. 8

10 3.4 Työssäoppimisen ohjaus Tavoitekeskustelu Työssäoppimisjakson alussa, viimeistään kaksi viikkoa jakson alkamisesta, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja käyvät ensimmäisen nk. tavoitekeskustelun. Tavoitekeskustelussa käydään läpi opiskelijan työssäoppimisen suunnitelma. Ensimmäisessä keskustelussa tarkentuvat opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet sekä työtehtävät, joita kyseisellä työpaikalla voi tehdä. Allekirjoituksellaan opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja vahvistavat, että he ovat tietoisia työssäoppimista ja näyttöjä koskevista ehdoista. Työssäoppimissuunnitelman tietojen täydentäminen: Työssäoppimisen ajankohtaan merkitään aikaväli, jolloin samaa tutkinnonosaa koskeva työssäoppiminen tapahtuu. Jos opiskelija käy saman työssäoppimisjakson aikana välillä koulussa oppitunneilla, koulupäivät voidaan kirjata suunnitelmaan kohtaan Muut sovitut asiat, Lisätietoja. Opiskelijan työaika määritellään opiskelijan työssäoppimisen suunnitelmassa. Päivittäinen ja viikoittainen työaika määräytyy kunkin alan sopimuksen mukaan. Lähtökohtana on, että työaika noudattaa työaikalakia ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Tästä poikkeaminen edellyttää opetuksellisia perusteluja. Jos alalla on käytössä työvuorolista, opiskelija merkitään työvuorolistaan kuten muutkin työntekijät. Opiskelijan työssäoppimisen suunnitelmaan kirjoitetaan kyseisen työssäoppimisjakson tavoitteet sellaisena, kuin ne on kirjattu tutkinnon perusteisiin. Tavoitekeskustelussa tarkistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet mitä tavoitteet merkitsevät. Lisäksi mietitään, miten opiskelijan on mahdollista saavuttaa tavoitteet työssäoppimisen aikana. Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tarkentavat opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Henkilökohtaiset tavoitteet voivat olla myös edellisessä työssäoppimisessa kehittämiskohteiksi nousseita asioita. Vaikka työturvallisuusasiat olisi käsitelty opiskelijan kanssa oppilaitoksessa ennen työssäoppimista, ohjaavan opettajan tule varmistaa, että työturvallisuusasiat käsitellään myös työpaikalla. Työssäoppimisen suunnitelmaan kirjataan, mitä työturvallisuudesta on sovittu. Työssäoppimisen tavoitekeskustelussa käsitellään yhteisesti myös arviointiin liittyvät periaatteet sekä työpaikkaohjauksesta sovittavat asiat. Arvioinnista kerrotaan tarkemmin tämän järjestämissuunnitelman luvussa 4. sekä Omnian ammattiopiston opetussuunnitelman liitteessä Ohje opiskelijan arviointiin Ohjaavan opettajan ja työpaikan välisestä yhteistyöstä kirjataan vähintään ensimmäisen tavoitekeskustelun ajankohta, arviointikeskustelun ajankohta sekä se, millä muulla tavalla opettaja on yhteydessä työpaikkaan ja opiskelijaan. Mahdollisia yhteydenpitotapoja ovat viikoittaiset käynnit työpaikalla, puhelinsoitot, oppimispäiväkirjat, sähköposti jne. Tavoitekeskustelussa sovitaan opiskelijan ruokailusta työpaikalla sekä suojavaatetuksesta ym. välineistä. Ne kirjataan suunnitelmalomakkeeseen kohtaan Muut sovitut asiat. Mikäli työpaikalla ei ole mahdollisuutta järjestää tarvittavaa työvaatetusta tai suojavälineitä, opiskelija käyttää omia tai Omnian työvaatteita tai -välineitä työssäoppimisen aikana. Jos opiskelijan edellytetään käyttävän henkilökohtaisia työvaatteita tai -välineitä, siitä mainitaan opiskelijan työssäoppimisen suunnitelmassa. 9

11 Ensimmäisen keskustelun päätteeksi kaikki osapuolet allekirjoittavat työssäoppimisen suunnitelman. On ehdottoman tärkeää, että työssäoppimisen suunnitelmasta annetaan allekirjoittamisen jälkeen työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle henkilökohtaiset kappaleet. Yhteydenpito työssäoppimisjakson aikana Työssäoppimisjakson aikana on tärkeää, että työssäoppimista ohjaava opettaja pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan. Työssäoppimisen ensimmäisessä tavoitekeskustelussa sovitaan tarkemmin, miten yhteydenpito tapahtuu. Pääasia on, että ohjaava opettaja saa viikoittain tiedon siitä, edistyykö opiskelijan työssäoppiminen tavoitteiden ja suunnitelman mukaisesti. Työssäoppimista ohjaavan opettajan vastuulla on myös varmistaa, että opiskelija on valmis ammattiosaamisen näyttöön. Ohjaavan opettajan tulee huolehtia, että opiskelijan näyttösuunnitelma on tehty hyvissä ajoin ennen ammattiosaamisen näyttöä. Parhaita tapoja pitää yhteyttä työssäoppimispaikkaan ja opiskelijaan ovat työpaikkakäynnit, puhelinsoitot, sähköpostit, tekstiviestit ja/tai opiskelijan oppimispäiväkirjan seuraaminen TOP-verkkopalvelussa. 3.5 Opiskelijan työsuojelu ja työturvallisuus Opiskelijalla on oikeus fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen opiskeluympäristöön työssäoppimispaikalla. Koulutuksen järjestäjä ja viime kädessä ohjaava opettaja varmistaa, että työpaikka soveltuu työssäoppimispaikaksi ja että sen työturvallisuusasiat ovat kunnossa. Työssäoppimista ohjaava opettaja varmistaa, että kaikki työssäoppimisen osapuolet ovat tietoisia työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvistä vastuista ja vakuutuksista. Työssäoppimisjaksolla noudatetaan Työturvallisuuslakia ja -asetusta sekä työministeriön päätöstä nuorten työntekijöiden suojelusta riippumatta siitä, onko opiskelija työsuhteisena vai ei. Alle 18- vuotias työssäoppija tarvitsee erityissuojelua, eikä häntä saa käyttää työhön, jota ei pidetä nuorille sopivana. Katso Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) ja Asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007). Omnia tai työpaikka tekee ilmoituksen työsuojeluviranomaiselle, jos nuori työssäoppija joutuu tekemään vaarallisia töitä. Siitä, kumpi ilmoituksen tekee, sovitaan työssäoppimisen yhteistyösopimuksessa. Työssäoppimisjaksolla noudatetaan Tasa-arvolakia (609/1986 ja 232/2005) ja Yhdenvertaisuuslakia (21/2004). Työnantajan tehtävänä on Tasa-arvolain mukaan huolehtia siitä, ettei kukaan joudu työssään seksuaalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään myös sukupuoliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä. Omniassa on laadittu Seksuaalisen häirinnän ehkäisyn menettelyohje, joka on voimassa myös työssäoppimisjakson aikana. Ohje löytyy henkilökunnan Intranetista kohdasta Lomakkeet, ohjeet Ohjeet, säännöt sekä Ammattiopiston kotisivulta > opiskelijan sivut > Oppaat, ohjeet ja lomakkeet. Lakiin ammatillisesta koulutuksesta (L630/998) on tullut muutoksia alkaen. Muutokset koskevat pääsääntöisesti uusia, vuonna 2012 tai sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos tutkintoon sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia esim. terveydentilasta. Kaikkien lähihoitajaopiskelijoiden tulee toimittaa Omnian nimeämälle henkilölle ote rikosrekisteristä ennen Kasvun tukeminen ja ohjaus pakollisen tutkinnon osan työssäoppimisen alkua. Jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten pa- 10

12 rissa työskentelyä, rikosrekisteriote voidaan pyytää myöhemminkin, jos on aihetta. Opiskelijan rikosrekisteriotetta ei toimiteta koskaan työssäoppimispaikkaan vaan se näytetään salassapitämissuunnitelman mukaisesti yhdelle henkilölle, joka merkitsee nähneensä otteen Helmi-järjestelmään ja antaa alkuperäisen takaisin opiskelijalle. Jos rikosrekisteriote antaa aihetta, käynnistetään tarvittaessa opiskeluoikeuden peruuttamisprosessi. Omnia voi peruuttaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijalta opiskeluoikeuden myös silloin, jos opiskelija toistuvasti tai vakavasti vaarantaa opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, ja hän on osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa (L630/ ). Omnia voi velvoittaa kaikkien tutkintojen opiskelijoita esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssäoppimisessa (L630/ a) ja laissa mainitut ehdot täyttyvät. Salassapitosäännösten estämättä työssäoppimisesta vastaaville henkilöille voidaan tiedottaa asiasta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. 3.6 Opiskelijan vakuutusturva työssäoppimisessa Omnia on vakuuttanut työssäoppijan tapaturman varalta silloin, kun työssäoppiminen ei tapahdu työsuhteisena. Mikäli työssäoppiminen tapahtuu työsuhteisena, opiskelija on työpaikan tapaturmavakuutuksen piirissä. Työssäoppimisjaksolla tapahtunut vahinko korvataan vahingonkorvauslain mukaan. Opiskelijan ollessa työssäoppimisjaksolla rinnastetaan opiskelija työntekijään ja tällöin työpaikan vastuuvakuutus on opiskelijan turvana isännänvastuuperiaatteen mukaisesti. Jos työpaikalla ei ole opiskelijaa kattavaa vastuuvakuutusta, tällöin Omnian vastuuvakuutus korvaa opiskelijan työnantajalle taikka jollekin kolmannelle osapuolelle tahattomasti aiheuttaman äkillisen ennalta arvaamattoman henkilö- tai esinevahingon EU-alueella. Opiskelija voi olla myös henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle. Lisäksi edellytetään, että työssäoppimispaikalla on voimassa oleva sopimus työssäoppimisen järjestämisestä Omnian kanssa, ja että vahinkoilmoitus tehdään vakuutusyhtiön edellyttämässä määräajassa. Jos työssäoppijalle sattuu työssäoppimispaikalla tai matkalla sinne tapaturma tai läheltä piti - tilanne, tulee hänen ottaa välittömästi yhteys työpaikkaohjaajan lisäksi työssäoppimista ohjaavaan opettajaan.työssäoppimisjakson vakuutusturvasta ja siihen liittyvistä lomakkeista löytyy lisätietoja Omnian ammattiopiston opiskelijan sivuilta ja Omnian henkilökunnan Intranetista kohdasta Vakuutusturva. 4 ARVIOINTI Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin yleisistä periaatteista, arviointikeskustelusta sekä arviointitietojen dokumentoinnista. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi on kuvattu tarkemmin Omnian ammattiopiston Ohjeessa opiskelijan arviointiin. 11

13 4.1 Työssäoppimisen arviointi Työssäoppimisjakson päättyessä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja käyvät yhteisen arviointikeskustelun. Työssäoppimisen aikana opiskelija on oppinut tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia asioita, jolloin työssäoppimista arvioidaan kuten muutakin oppimista merkinnällä suoritettu (S) tai A (kesken). Erillistä arviointilomaketta ei työssäoppimisen osalta täytetä. Jos opiskelija on työssäoppimisen yhteydessä osoittanut osaamistaan ammattiosaamisen näytöllä, arviointikeskustelussa keskitytään näytön arviointiin. 4.2 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö on osaamisen arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ohjaava opettaja varmistaa opiskelijan osaamisen ennen ammattiosaamisen näyttöön osallistumista, sillä opiskelijalla tulee aina olla mahdollisuus oppia asia, ennen kuin hän sen näyttää. Opiskelija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työtehtäviä kuin työssäoppimisjaksollaan muutenkin tekisi. Näytön aikana opiskelija voi myös kysyä neuvoja tai arvioija voi opastaa häntä. Ohjauksen määrä näytön aikana otetaan arvioinnissa huomioon. Omnian asettama lakisääteinen toimielin, Ammattiosaamisen toimikunta, valvoo ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista. Toimikunta hyväksyy Omnian opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista sekä käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Omniassa Ammattiosaamisen toimikunnalla on vain lakisääteiset tehtävät. Toimikunta on yhteinen kaikille Omnian koulutusaloille ja edustaa koulutuksen järjestäjää, opettajia, opiskelijoita sekä asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää. 12

14 4.3 Arviointikeskustelu ammattiosaamisen näytön jälkeen Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja käyvät ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun pääasiassa työpaikalla työssäoppimisjakson loppupuolella. Arviointikeskustelu voidaan tarvittaessa toteuttaa myös esim. video- tai puhelinneuvotteluna, mikäli ei ole mahdollisuutta osallistua keskusteluun kasvotusten. Keskusteluun osallistuva opettaja varmistaa, että arvioinnissa kiinnitetään huomiota perusteiden mukaisiin arvioinnin kohteisiin ja arviointi toteutetaan perusteissa määriteltyjen tai paikallisten opetussuunnitelmien arviointikriteerien mukaisesti Kukin arvioija tuo arviointikeskustelussa esille arviointinsa perusteluineen seuraavassa järjestyksessä: opiskelijan itsearviointi työpaikkaohjaajan arvio opiskelijan osaamisesta ohjaavan opettajan havainnot arvosanan muodostumisen perustelut tarvittaessa suunnitelma näytön uusimisesta, muusta täydentävästä arvioinnista tai näytön arvosanan korottamisesta vastavuoroinen palaute työssäoppimis- tai näyttöprosessin ja yhteistyön onnistumisesta Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Jos näyttö ei tule hyväksytyksi, ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeeseen kirjataan näytön täydentäminen tai uusiminen ja tehdään suunnitelma siitä, miten opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen. Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää arviointiin oikaisua opettajalta, koulutuspäälliköltä tai rehtorilta. Ensimmäisen ja toisen vaiheen oikaisupyyntöohje ja -lomake löytyy esim. TOP-verkkopalvelusta Lomakkeet osiosta ja Ammattiopiston kotisivulta Arvioinnin dokumentointi, arviointiaineiston tallentaminen ja arkistointi Työssäoppimista ohjaava opettaja tallentaa ammattiosaamisen näyttöä koskevat tiedot ja arvosanat tutkinnonosittain ja arvioinninkohteittain eriteltyinä ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeelle ja opiskelijahallintarekisteriin (Helmi). Sieltä ne siirtyvät Opetushallituksen tietokantaan kansallista arviointia varten sekä Omnian ammattiosaamisen toimikunnalle ja ammattiopiston johtoryhmälle oppimistulosten tarkastelua varten. Arvosanat merkitään opiskelijahallintarekisteriin (Helmi) viimeistään kahden viikon kuluttua jakson päätyttyä pois lukien mahdolliset loma-ajat. Ammattiosaamisen näytöt on merkittävä opiskelijahallintarekisteriin viimeistään kahden viikon kuluttua näytön arvioinnista tai työssäoppimisjakson päättymisestä. Arvosanojen merkitsemisen jälkeen opettaja toimittaa opintotoimistoon työssäoppimisen suunnitelman, näyttösuunnitelman ja näytönarviointilomakkeen, joissa on opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan/nimetyn arvioijan allekirjoitukset ja päiväykset. Omnia koulutuksen järjestäjänä vastaa ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista ja todistuksista sekä arviointiaineiston säilyttämisestä. Kaikki opiskelijan osaamisen arviointia koskevat aineistot säilytetään Omniassa vähintään kuusi kuukautta opiskelijan valmistumisen jälkeen. Keskeyttäneiden ja eronneiden opiskelijoiden arviointiaineistoa säilytetään, kunnes opiskelija mahdollisesti pa- 13

15 laa jatkamaan opintojaan, jolloin aineistoa voidaan käyttää osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 5 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN LAATU JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opetushallitus on määritellyt ammattiosaamisen näytöille laatuvaatimukset, jotka on otettava huomioon myös työssäoppimisen järjestämisessä. Ammattiosaamisen näyttöjen laatuvaatimukset Ammattiosaamisen näytöille asetetuista tavoitteista ja näyttöjen toteuttamista ohjaavista säädöksistä ja määräyksistä ja näyttötoiminnalle annetuista suosituksista voidaan johtaa näyttötoiminnan yleiset laatuvaatimukset, joiden toteutumista seurataan. Laatuvaatimukset ovat: Lähtökohtana tutkinnon perusteet: Osaamisen ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit vastaavat tutkinnon perusteita Työelämälähtöisyys: Näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi toteutetaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen opiskelijan arviointi: Arviointikohteet ja -kriteerit on määritetty ennalta ja ne ovat kaikkien osapuolten tiedossa Laaja-alaisen osaamisen arviointi: Näytöissä arvioidaan laaja-alaista, toiminnallista, tiedollista, sosiaalista ja reflektiivistä osaamista Monitahoisuus: Näyttöjen arviointiin osallistuvat opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija Dokumentoinnin yhdenmukaisuus ja läpinäkyvyys: Näyttöjen arviointi dokumentoidaan kaikissa tutkinnoissa yhdenmukaisella tavalla. Ammattiopistossa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua valvoo ammattiopiston johtoryhmä sekä näyttöjä Ammattiosaamisen toimikunta. Seurantatietoa ja aineistoa kerätään seuraavasti: Opiskelijahallintajärjestelmästä - OPH:n oppimistulosten kerääminen (AMOP) - työssäoppimisen yhteydessä suoritettujen näyttöjen määrä ja oppilaitosnäyttöjen määrä - työssäoppimisen yhteydessä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen suhteellinen määrä (tutkintokohtaiseen tuloskorttiin) - arviointitietojen tallentaminen arvioinnin kohteittain - arvioijatietojen tallentaminen suunnitelman mukaisesti sekä muiden tallennettujen tietojen oikeellisuus - näyttöjen kuvausten vastaavuus tutkinnon perusteisiin Tiedot kerätään lukuvuosittain työpaikalla tapahtuvien näyttöjen seuraamiseksi. Tiedot kerätään myös kahden viikon kuluttua jokaisen jakson päätyttyä näyttöjen kuvausten puutteiden täydentämiseen ja virheiden korjaamiseen. Omnian ammattiopiston muulla tavoin keräämä tieto - tutkintokohtaiset itsearvioinnit 14

16 - kyselyt opiskelijoille, työpaikkaohjaajille ja opettajille (TOP-verkkopalvelussa Survey Pal tai joku muu järjestelmä) - opiskelijoilta tulleet ensimmäisen ja toisen vaiheen arvioinnin oikaisupyynnöt - vertaisarvioinnit Ammattiopiston sisällä ja yhteistyöoppilaitosten kanssa. OPH:sta - oppimistulosraportit - auditoinnit Koulutuksen arviointineuvosto - kyselyt ja itsearvioinnit sekä niiden raportointi oppilaitoksille. Itsearviointien ja raporttien hyödyntäminen Itsearviointeja tehdään samalla aikataululla kuin Opetushallitus tekee oppimistulosseurantaa. Itsearvioinneista nostetaan esille kehittämisen kohteita seuraavaksi lukuvuodeksi. Omniassa hyödynnetään kaikissa tutkinnoissa jo tehtyjen itsearviointien ja saatujen raporttien tuloksia. Opetussuunnitelmien ja näyttösuunnitelmien kehittäminen Kun opetussuunnitelmaa on toteutettu vähintään kolme vuotta ne tarkistetaan ja päivitetään. Suunnitteluun otetaan mukaan työelämän edustajia ja/tai tutkintokohtaiset kehittämisryhmät sekä opiskelijat. 15

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA

Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA Näytöt ja osaamisen arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta Asetus ammatillisesta koulutuksesta Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 29.10.2012 2 Tarkoitus Työssäoppimisen ohjauksen tavoite on ohjata opiskelijaa työssäoppimisjaksojen eri vaiheissa sekä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS. Koulutussopimus ja oppisopimus molempi parempi!

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS. Koulutussopimus ja oppisopimus molempi parempi! TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS Koulutussopimus ja oppisopimus molempi parempi! Uudistunut ammatillinen koulutus Yksi tapa suorittaa tutkinto Yhteishaku ja jatkuva haku Yksilölliset opintopolut, HOKS

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos Anu Räisänen ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

HOKS MUKAUTTAMINEN POIKKEAMINEN. Sari Sirén

HOKS MUKAUTTAMINEN POIKKEAMINEN. Sari Sirén HOKS MUKAUTTAMINEN POIKKEAMINEN Sari Sirén 14.12.2018 HOKS henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Kaikille opiskelijoille opintojen alussa Täydentyy opintojen aikana Sisältää ohjauksen ja tuen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnot Perehdytystilaisuus 7.11.2013

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin arviointisuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin arviointisuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin arviointisuunnitelman yhteinen osa Tämä asiakirja on Lain ammatillisesta koulutuksesta (AK) luku 6 53 mukainen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteinen osa ja tätä täydennetään

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa 1. valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen kehittämisen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS TIETOA OPISKELIJALLE JA TYÖPAIKALLE

OPPISOPIMUSKOULUTUS TIETOA OPISKELIJALLE JA TYÖPAIKALLE OPPISOPIMUSKOULUTUS TIETOA OPISKELIJALLE JA TYÖPAIKALLE www.varia.fi SISÄLLYS Mitä oppisopimuskoulutus on?... 2 Oppisopimuskoulutus ja yleinen tutkintorakenne... 4 Oppisopimusprosessi... 5 Oppisopimuksen

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA 1 Porvoo International College 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon oppimistulosarvioinnin tulokset webinaari Arviointisuunnittelija Johanna Kiesi

Matkailualan perustutkinnon oppimistulosarvioinnin tulokset webinaari Arviointisuunnittelija Johanna Kiesi Matkailualan perustutkinnon oppimistulosarvioinnin tulokset webinaari Arviointisuunnittelija Johanna Kiesi johanna.kiesi@karvi.fi Webinaarin kulku 1 Webinaarin avaus 2 Arviointitulosten esittely 3 Kysymyksiä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot