Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia"

Transkriptio

1 Kalajoella, elok. 12 p:nä Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta saada vuokrata Kalajoen urheilukentän ensi syyskuun 3 p:ksi aiottuja kilpailuja varten, mutta sai pyyntöön seuraavan vastauksen: " Kalajoen Työväen Urheilijat r.y., Kalajoki. Kalajoen Urheilukenttälautakunta päätti, ettei se toistaiseksi vuokraa kenellekään sivuliisilie kenttää, koska sillä ei vielä ole virallisesti vahvistettuja sääntöjä. Kalajoella 9 p:nä elok Kalajoen Kenttälautakunnan puolesta artti Pentti. kirjuru". Vastauksessa sanotaan, ettei kenttää vuokrata sivullisille, koska Urheilukenttälautakunnalla ei ole virallisesti vahvis- - tettuja sääntöjä. Tämä lautakunnan päätöksen perustelu ei vaikuta uskottavalta, koska kenttää on jo useat kerrat luovutettu urheilukilpailujan ja juhlien järjestämiseen Kalajoen Junkkarit- nimiselle urheiluseuralle ja yhden kerran Kalajoen Maanmiesseurallekin. Kun urheilukentän kunnostamiseen on myönnetty valtion ja kunnan varoja, niin pitäisi kentän käyttöön olla oikeutettuja

2 - 2 - kaikki kunnassamme toimivat laillisesti rekisteroidyt urheiluseurat. Sen vuoksi emme voi käsittää, miksi vastauskirjelmässä J seuramme mainitaan "8ivulliseksl" kun kunnan samolnkuin valtionkin varoja on luovutettu kentän kunnostamiseen, joten kenttää ~itäisi saada käyttää puolueettomasti kaikki urheiluseurat. Jos taas kenttälautakunnalla ei olisi sääntöjä ja ellei se olisi laillisesti olemassa, niin miten valtion varoja on voitu sille myontää? Mainitsemme vielä, että saamamme vastinekirjelmä oli suljettu Kalajoen Suojeluskunnan kirjekuoreen, varustettu Suojeluskunnan leimalla ja kulki postitse vapaakirjeenä, joten näyttää siltä, että Kalajoen Suojeluskunta on Urheilukenttälautakunnan nimissä vastannut pyyntöomme. Pyytäisimme nyt Liiton toimiston puuttumaan edelläselostettuu asiaan, varsinkin mikäli se koskee valtion varoja, jotta seuramme saisi mahdollisuuden kyseeilisen kentän käyttöön samoin oikeuksin, kuin paikkakunnan muutkin urheiluseurat. Odotamma ilmoitustanne asiassa. T e r v e h tie n KALAJOEN TYÖVÄEN URHEILIJAT r.y. Ktta, 3t?~ 7J A~. r4.~ /~.

3 Kokous 4 o/ 39 ~ Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä l i iton to~mis to.sa 11 päivänä syyskuuta 1999 pi- 4.t)'n ' kokouksen i ~täk1rja. SaapuvUla olivat, Uo... inne (39) uheenjoht~jana, A. E He±skanen (40), T.H o Vil pula ( 30 ),V~ Luherma (28),K~ ". Vuori (39), H. Kcu(C;;lS (33), E. K. Kä.lervo (35),CoSu V'illto (3 ),. K. Les inen (33) 0 a T imi TG Osto (28),sekä iiton toiuitsij~t, Helenius,1.d.i:1ttä 0 a Hu. 0 i, viime.aini t tu sihteerin: Pöytäkirja. Tarkastetaan edellisessa 4.9. pidetyssä kokouksessa tehdyt plät6~set. Pöytäkirja h v~ksy tt iin uutoksittao K1lpailuluvat, yyönnetään seuraavat kilpailul uvat : l Ie 1 s u r hei 1 u : ~.lo. seuraottelu Vi1purin Ryhti Lauritsalan Teräs. j a 1 kap a I piiriottelu Tampere (b-jouk- KaiyJ<i luvat myönnettiin kue) - Pohjanmaa Viipurin Ryhti - Lappeenrannan e.coittao Työväen Urheilijat Helsingin Visan k1~pailuperuutus. Helsingin Visa ilmo1ttaaperuuttavansa kansalliset nyrkkeilyja pain1k1lpai1unsa pyytäen samalla kilpailujen lupamaksua takaisin. Lu amaksu aru etaa..'1 t akcdsino Olympian kisojen pesäpallonäytqs. Pe säpallolii ton sihteeri O.Kuplai- ~ 0 nen on tiedustellut liitosta neuvottel*- ~S1a lähetettiin säjaa Olympian kisojen DesäpallOrulytöksen järj estämiskysymystä varten. alloj'ostoon har&:itta ~ s. ~iuhtt;aeäl!~akatimtvt'p Ilmoitetaan rautatiehallituksen myöntäneen DTl"kkeilyn oljiip1akat sastust11aisuuteen 08aaottavil1e kil- pai1ijoille j a to1m1hedk1lh111e 2S _ alennuksen matkoista valtion rautateilli. Ilmoitus merkittiin.

4 TULn liittotoimikunta 40/39- sivu 2. 7ti.-6, Pagriliitto-ottelua 2UL-SPL 59 evia asi~ta. a) Pa1nijaosto ehdottaa,että valitsijamies Onni Kaukine~ kutsuttaisiin ja kustannettaisiin seuraamaan TULn ja SPLn o~pialaiskatsastusottelua (menot: matkakustannukset ja plivärahat.) b) Painijain tapaturmavakuutus,joka viime liittotoimikunnan kokouksessa pb,itet.tiin TUL-SPL olympiakatsastusotte ~"T).Q:1 osallistuville miehille, tulee maksar,l1(\un kertakaikkiaan noin mk miehel -::"2,,, Toimisto alistaa liitt.otoimikunnan ;.ei"ki ttavaksi,eikö olisi syytä ottaa ~affic lla kerralla tässä ottelussa mukanaoleville miehille vakuutus vuodenajalcsi kaikkia kilpailuja varten~jolloin vakuutusmaksu 01is1 miehestä "'0 mk. Kustannukset,kun 35 miestä vakuutetaan tätä tilaisuutta varten,olisivat enintään 770 mk,kun taas edellämainitun ehdotuksen mukaan kustannusten ~ärä tulisi olemaan mk 2450:-.Tällöin ei kuitenkaan jäljelläolevia otteluja varten tarvitisi näitä miehiä iuude1leen vakuuttaa. P & ä t ö K s e t K.J.ukine ku sut an; matkat 'u J' ivdr~h~t maksetu n. K s : ertamaksu v.;, uutus, htiön rnyöhenmärl ilmoi ukse mukc..tail on 35 mk It.ieheltä l<erralta,l.jutta koko vuodelta 70 mk m~eh ltä, p~~tettiin talousv~liokurillan ehdotu:-<s esta ot ta.: vakuutus oko vuodeksi.p ~ätös ede 1 t""d, E ttå. edell"'mainitut hintiti \'ot it~vät 1 ",ik~<:.illsa o Jos K rtamuksu on 22 mk, kuten ensin ilmoitettiin, otetaan vakuutus v in tätä ottelua varteno '14 - Painonnostoliitto-ottelu TUIt-ET a ETLn kirje Jossa liitto ilmoittaa,ettei se taloudellisten 'vaikeuksien vuoksi voi osalletua suunnitellulla tavalla painnostoliitto-ottelun kuluihin,vaan tiedusteleeteikö TUL tällä ensimmäisellä kerralla v01si suorittaa ~ös heidän joukkueensa matkasta aiheutuvat kulut, matkat, ylöspito ja päivärahat. b) Painnostojaoston mielestä ei l11ttoottelusta ole tuloja niin paljon,että eestiläisten esitykseen voitaisiin suostua,minkävuoksi jaosto toivoo,että ottelu voitaisin j ärjestää aikaisemmin suunnitellulla tavalla :» Painonnosta.iain puku. Painonnostojaosto tiedustelee,voit aisiinko painijoille valmistettuja trik01- ta k~ttää pidettävässä o~piakatsastusottelussa , Olympiakisain yhteisvoimistelli;. - Voimistelujaosto ilmoittaa,että jaostolla ei ole mitään Osallistumista vaståan olympiakisojen yhteisvoimistc1uun mutta ennen lopullisen päätöksen tekoa si saatava selville,kuka ja miten maksetaan osanottajain kustannukset Poikien näytösvo1misteluoh,lelmat. Nuortenjaosto pyytää liittoto~balta mkn määrärahaa 2 n~ösvotmiste~uohejlamn laatimiseksi pojille.toinen ohjelma"tulisi musi1killa,toinen ilman. ~hj elmia ~äisiin 20 mk kpl, Josta tark01tukseen käytetyt varat jaoston laskelmien mukaan tulisivat takaisin. 'l'alousvaliokunn n ehdotuksesta hdjttiin ~~oston ehcotukseen,ett5 kilp~i lut peruutet~~~,~oska TUL : k~ån ei voi L!E.mnä näin suuriin talou ellisiin uhr.:...u.tcsiin o p~ ini. uin t.ci" oot anne 'tf,un m inittuun tarkoitukseen. I L~oitus luksio merkittiin k'j1..1- Talo1..lsv liokunn~n ehdotuksestu... J,) e-:-.-t mäi:;.,r~ raha IlT'Jönnet1..iin.

5 TULn liittotoimikunta 40/39 - sivu Varkauden T öväcn Palloilia n anomus ää allosar aun ääse se s, ; Palloilujaosto ehdottaa käsiteltyään' Varkauden Työväen PalloiliJain anomuksen,että seura hyväksyttäisiin liiton jääpallosarjaan Varkauden Tarmon tilalle PEi tökset: J aoston ehdotus h v~syt tiina R.Knuutisen kiitos, R.Knuutinen Lauritsalasta kiittää liittototmikuntaa hänelle Työväen Akatemiassa opi~kelua varten myönnetystä ~ p~ahasta.. Z22 o-1~ a Jalkapalloliitto-ottelu TU~AIF. a ) Norjan AIFn kirjeellinen tiedus- 1, ;: ;"_1~... roidaanko vallitsevan kansainvälisen t '-;. ':_ce"lteen vuoksi TUm jalkapallojoukkue lä.i..«ctaä Osloon suunniteltuun TU~Norjan AIF :'.:1 ::tto-ctteluun 24/9-39. b) Palloilujaoston ehdotus joukku ~~ n kokoonpanoksij luettelo ehdokkaista ja selostus valitsijamiesten lausunnoista liit- Ilmoitetaan,etta TULn joukkue osallistuu otteluun. c.j oston eli tus rttiin ienin ruutoksin.p Q~ tös liitteenti. teenä,! c) Pall<?ilujaosto~ ja '!c.litsijamice- JOhtaj'1ksi v littiin ten ehdotukset Joukkueen JOhtaJiksi; ehdotuk- ksimie isesti K. ~ ltti, set edellämainitussa liitteessä. johtajan a ui iseksi. 72'4 ~ SASln kirjelmiä. Käsitellään seuraavat SASIn toimiatqlta saapuneet kirjelmäti a) Selostus LJegessä 16/8-39 pidetyn tiedonantokonferenssin asiainkäsitte~stä ja pe.ät öksistä; b) selostus internationalelle jäsenmaks1.:n::h maksaneista liitoista; c) tiedustelukaavake kysymyksestä, 'r: j:s.::, [. GABIn seuraaya kongressi pidetään, ' 3veitsissä vaiko Norjassa. Edellämainittuihin liittyy ~ös 23/8-39 päivätty lähetekirjelmä,sekä tiedust elu urheiluharrastuksista liitoissa 755" -1 Bel ian liiton kiitos TULn urheilijain osall stumisesta iegen J in. Belgian liiton kirje 23/B-39,josåa liitto esittää TULIlIe kiitokset Autosen ja Lehtosen osallistumisesta Liggen juhliin, sekä ånteeksipyyntö senjohdosta,että juhlan järjestäjät eivät kielivaikeuksien vuoksi voineet kunnollisesti huolehtia näistä vieraistaan ltt. Pyöräilystadionin avajaisjuttu. Pöytäkirjaan liitettäväksi esitellään pyöräilystadionin avajaisjuhlallisuuksien järjestämistä varten a.setetun yhteisen toimikunnan pöytäkirj~n jäljennös.,. R. Valkama 0.~erki t iin. S 1-, m~rki t L.iin "_uull si It'j ' ääti:i.n kiitos. erkittiin..er~d t t iin. Ilmoitetcc.Jl, tt.~ ainoa mahdolline.. ;~ i':\..ic on Oslo ~ir'oitetd&n. JC: ETL:lle. l;y detään sen m rötävail('ltusta Olson h v~si. r, e "1 i ttiin.. t.. r::i t tiin uullu.1(si pi3y:= ~å~~p~e~e, ttä av&j' 1S Julll 1 isuuc.et on sii.l~re t ty.

6 TULn liittotoimikunta 40/ Tilitysasia. Esitellään TULn ja Suomen Palloliiton Viipurin piirien jalkapallokatsastusottelun 9/7-39 tilit sekä palloilujaoston ja talousvaliokunnan niistä antamat lausunnot. 75 "~ _:...;'8. ~J.1Q.,n ~~enkanna t ta,; ien j:;.:ll~! J.~- ej u ilmoi tushj.nnat v, Esitellään lehtivaliokunnan ei::": -:,u g liiton äänenkannattajien '2, )j...,:'t:;hden ja Työläisnaisten \rrhei.; '.:J.ehden tilaus- ja ilmoitushinnoik.si v1.> Pää t ö k s et: 'J.'alousvuliokun.ehdotuksesta t i:i syttiin. v S l.jahtivaliokunnan ehdotuk... n.. u kaisesti p~ätettiin til'll inn t 4 itää samoina kuin v ~9o Radiointiasioit~! Ilmoitetaan,että Yleisradio on sivuuttaen painikatsastusottelun yhteisen toimikunnan esityksen ottelunradioimisesta siten,että kummankin liiton taholta toimisi selostajie tasapuo11- sesti,määrännyt ottelun radiointitn yksinomaan SPLalää lähellä olevia selostajia. Samalla ilmoitetaan,että Yleisradion reportanshiosastolta saadun tiedon mukaan 28~29/9 järjeatettävään nyrkkeilyn katsastusotteluun on radio määrännyt sclostajaksi tri Martti Jukolan. 20 v J lk lloliituo- otte!un J ostosihteeri Hele ius sitti, tt koska Yleisra~io ei suostu r 'i t'vås i korvaw. ~n SUWL1it usta r dio loot sesta lii~to-ottelus ta TU IF Oslo ~ sa 24/9,tastä selostuksesta ~okon n luovuttaisiin S - Muistola K~siteltiin talousvaliokunnan ehdotus,että l1ji'kkeil valr.le ja Gulli k senil1e ostett~isiin ieni Tuistolah~a. a etta äl1emmat toinen iteet jatette.i.isiin toimiston huoleksi. pratettiin lähettää Yleisradion 0 ' elmalautakunna le kir'e,jo Sb huomautetaan TU il c iluselostusten j tulosten väheksymisestä radion ltihet ksissa ja j älkik_tsauk::issa "'e.'"ittiin kuulluksi.yiiemmin saatu ilmoitus,että Yleisr~dio on a~tört~wl uutt en valinnut toiseksi selo::tct. aksi T.r.Lätän Ot lun selosta.isesta.&: btatettiin lu E dotus h./v""": s.lttiin t - Liiton osotteiden luovutva.inen. 'l'alousv:-tliokunta ehdotti, että "Pen.1(kiurheili. at l '- dmisen ehden p.filtöjn s uada kti tettävbkseen iiton osoitteet ei suostutta ~si Olym,Ji Cl. l aisv ln ennus 'l'dlousvclliokunte. ehdotti, t.:ttä Suomen Ol.;rII... Ji.tkomitealle l 'h etett~ isi in kirje,jol::>ba 'l'ul:lle Ctnotaun lisam~:...rärnha lg.hinnä. 'ini-,n rkkeil./- ~a uintivalmennu ta varten ensi talven aikan Talousvaliokunnan ehdot, s h./vg..t.sjt ~iin. Talousv liokunnan eh otus h vb.k:syt tiin vakuuäe~~

7 -= =- ===-:-..." =;..::===~===-=== Li i t toto i mikunnun paä t") s, b)kohta. """:t.. A ~~ '}. ~ u.- r -..," r. QlJ r b.a i' t1ti :,)i ~ea lu :'"" :...,. 1(. ~ t ~, alloi i~at.... ". "asen asen ~ ä :'. ai'a,,, vi C co ')!l, ää j ä =.. - Jpo~en,,, ri Y"l ~I -., r.,-.... ;... ~. - ;... ~ inein '~p a. ~rt:>" sin~i) '"ul e rv). [., -, 0 ::" i t. y :) J;'" e!.?a " "" l... a v. n - i 1 ~:.. 'T"". -~. ~ ~, -- -'!" r i 'L i,,, T., 1 " -4.J- "Ul (r... ji 11 TT _ -::. ~...r'r, ta., pt t~" ~,'_11 sten a ara ~ivät - 1)... ' +-) '" t "!1 i ~ ~2a "at ' a varten p" äte tiin asp.tt!"j "n )'r"n" llp 1+1."'" t,;.i... "" ~I j, V. ~------,-- ---~ --

8 ~Torjan P.IF - TtTT, jallcapallol-iitto-ottelu. ========================================~ Oslossa järjestettävään Norjan ÄIF-TUL jalkapalloliitto-otteluun ehdottaa palloilujaosto valittavaksi seuraavan jow, kueen ~ ~~aal i vah ti! A. Ahti, 'HeI singin Vul 1 eevo. Oikea puolustaja~ T.J~rkkanen,Kotkan Tydväen Palloilijat. Vasen Puolustaja! U.Helssten, \!aarian T{isaveikot. 0ikea Tukimiesj T.Raunio, Helsingin Vesa. Keskustukimies~ R.Valkama, Ta~pereen Palloveikot. Vasen tukimies~ T.Paamanen, ~otkan Työväen Palloilijat. Oikea rajahyökk. A.Davidsson,Helsingin Vesa. :r<eskushyök!{ääjä ~ Y. TJehtonen, ll~aarian ~(isavelkot. Qikea välihyölck. F.T?artanen, Helsingin Kullervo. Vasen välihyökk. 0.Lara, Tampereen Palloveikot. Vasen rajahyök1c. A.Koponen, Kotkan Työväen Palloilijat. Varamiehet~ 1\~aal i vahti ~ Tukirnies: Puolustaja: Hyökkääjä: P.Yilnlkalnen,Kotkan Työväen Palloilijat. J.p.kerblom, Tampereen Pallovelkot. E.8alml, Helsingin Kullervo. T.Vuorinen, Helsingin Kullervo. Vakinaisiksi valituista ovat asevelvollisuuttaan suorittamassa A.Ahti,U.Hellsten ja O.Lara.Siinä tapauksessa,että he eivät nykyisen tilanteen takia saisi lomaa, joukko-osastostaan,jolloin varamiehiksi ehdotetut tulisivat vakinaisiksi,ehdottaa palloilujaosto varamiehet vali ttavaksi seuraavasti ~ Viinikaisel 1 e,a. TI~etsälä, HeI singin Visasta, SalmeiIJl e, 8. Honkanierni, HeI singin Vesasta, Vuorise~1 e, V. Happonen, T(otl(an Työväen PaJloiJijoista. Joukkueen johtajia jaosto ehdottaa valittavaksi kaksi.jaosto ehdottaa johtajiksi Kalle Altti,He]singin Vesasta ja Akseli Pulkkinen,Helsingin T(u]]ervosta. Valitsijamiesten ]ausunnot~ Kokkol a. Ruokonen. :vfaalivahti~ A.Ahti. A. Ahti. RUN){~HM~. ().puo] ustaj a ~ T. T\~arklcanen. T. 'larkkanen V- 11 U.He]lsten. U.Hellsten. O-tukimies~ T.Raunio tai V.Parkkinen. V.Parkkinen.KTP. K- II P.Vahtonen. MaaP. P.Vahtonen. "~aap. V-!f T. Paananen. T. Paananen. O-rajahyökk. A.Davidsson. A.Davidsson. ~-väli 11 E.Partanen. E.Partanen. K- II K.Lehtonen. K.Lehtonen. V-väli" V.Happonen :rtf tai Lara. J.Lara tai V.Happonen KTP. V-raja II A.Koponen. A.Koponen. Varamiehet~ Kokkola. Ruokonen. Maalivahti~ P.Viinikainen. R.Laine, l~kv. Puolustaja~ E.Salmi. E.Salmi. Tukimies ~ Vahtonen tai Parkkinen. Raunio tai Vahtonen. Hyökkää~ä~ V.Hapoonen. V.Happonen. Ahdin,HeJ]sten'in ja Laran varamiesten tila]]e,siinä tapauksessa,että he eivät saaj. lomaa,valitsija~iehet ehdottavat~ r.:okkola. Metsälä. S.Hobkaniemi. V.Happonen. Ruokonen. Laine. ~Honkaniemi. YXKl~ T.Vuorinen. Johtajaksi Kokkola ehdottaa.sulho Ruokosta l~kv:stä KokkolamT(otkan Työväen Pa]]oilijoista. ja Ruokonen Sulo

9 1 ri "1 10) i j () i"l 'et uio~ "il ilujc ol1.i t l, e 1 o 0 i l u'c 1 t e t",i. rj o,)t r 1 i t i on ( 11,. T'" _- pin.kioc; r.. rtäl': i.:l D.n v' u del

10 (Liite) n111 Ul.' lu l' 0- ~,.. t tio u - ~ 1 i.tuu ilt t- U 0 Jo oi1 oin ill r 't.1.ujl r'oi 10.,,. 1 :;.1 JAO 1 V J.. 1

11 Kokous 41/;9-1. 'l-yöväen Ur eilulii ton Lii ttotoimikunn ReIsi iss~ liiton toimistoss~ 18 äivanä ~JjSklut 19~9 ~i et n kokouksen ö tekir'c::o.j t,.<)uvillu olivl.t UoRinne puheenjoht ~anu (40),f.E oheiskdben (41), T~ H. Vil ula (31) V. Laherma (29),K.A. Vuori (40),H. l\.",.. ~as b4),e~k. Ka.lervo (~6~, O o Suv~nto (39,A. K.lesklnen (34),BoErJama (22),'.L'c...irrd '1'",isto (29),sekä liiton toir.i+"ije:.t HeI nius,m~ättä,.penttinen jo. H iniopö t Tdr' an la&1:i viirremainittuo ~:..=..2_7.;-~~=::7~=-,~--=:;r::-, li se e s ki. 11/.l: idet ssä t atökset o ~ o - Kilpailuluvato p c.:.k,;.tet~än seuraavien kil ilulu lomuste ' nt l ' 15 estä: Yl isurheilu: 1. iirikuntaottel u ~~j Gla-~tä - Karjal kansalli et,tjrvään ~isa. Pyörä ' ly: seuraottelu ~nson Koitto- Hovinmaan Into-Vanhank Iän Elo. P:...inonnosto: Jokalean Kisa" Nyrkk ily: /11 ~ortavalan Ponnistuso Voimistelu: 5,,110 Vaasan Toverito ~ a ini: iiriottelu,tampere--eski-suomio V ~c:j.san '.1. overi t". ~ Inban Taimio Jyväskylän Veikoto 700.Liiriottelu "t ej l-ltä-kl.ejulao P ~ ä t ö k s e t PFytuki 'a h väks ttiin muistutuksittö.o Kaikki luvat.i0nnettiin e doittcto '. Nor,ia-TUL.iaItkapål10-ottelu. Tmimisto ilrr.oittaa,että Jorj~n matkall v~lituis ta Jalloilijoista sotapalveluk... essaolevat.~11ti, HeI! ten 'a Lara eivtit saa [omar mptk... vdlte... Matkalle on kutsuttu varamiehet Honkaniemi, Vuorinen, ja Metsälä. Samoin i oitetaan, että v&kinaiseksj e~ust jaksi valittu ~unio ei ~ivä rahar. johdosta mahdollis esti lähde Tll[ tkal- 1. ~oimi~to ehdo t~~,että alloiluj~ostol - le annetaan oikeus nir:.etk,;. ja valita mahdolli set v ramit:;het j ou'<:kueeseen, j os kieltä tjmisii:" sattuu. union sijcdseksi ehdottaa yaditsijamies Kokkola KTP:n Parkkista (. ikaiseffiffiin varamieshadokk~ana ollut m ös TPVn Akerblom) '. Luistelun olympiavo.lmennu Kuul aan luistelun olyrrpiav1; 1..r'.ennus~ oimikunnan ilmoitu<: ia jc a~tetdän a ioict..n aatimista toin.er... itt::istä. (Liiteo ) '/ ramiesten ku"lsul.in n h - väksltttiino " eh TalouGv~tliokunnan dotu sestd Raunion anomus 'p",iv~rd.han koroittanisestc hun n työ. Jj 1.:<1<. nsu vastaaväksi h lättiin j~ hä a nen tila leen "ali t.ji: Jo k rblom TPV:st",. Jaostolle almet tiin valtuudet joukkueen t tiydentämiseen,jos kieltäytymisiä sattuuo P~ätö asian esittei n såsältävässä liitteessä ~. rkkeil n 01 mniakatsastus o N l'kkeil olympiakatsastusotteluun ~.:esf:uhgl.llissa ehr ottaa n r-k eilyjö.osto v~littavaksi TULn joukkueen liitteen mukaisena. ~~elleen jcos to eh~ottcta ottelun tuomb~it, ~oht~j~ ja uut ott lua koskevat sei.t<:d.t jb.rjestettb. väksi liitteessä ehdotetuliu t&v l~ao Jouk.ue VGI. vi tettiin j ö. ston ehcottamaksi seuraavilla oikkeuksilla: Urhonen siirrettiin s~r'u~n al_e 79,378 k ens~mal st::ksi; tästä sarjasta.stedt twnwl j' raskaan sc..rjan var nie heksio Sarjctan al12 72,574 kg varö..ieheksi O.Pii 00 K ikki muut j oston ehco ukset h väks ttiin sell isina' 0

12 Ko~ ous 41/' Olyr.l, idlcdnen minta pesäpalloilussa.pesä alloliiton :-cir'"e 18/9-39, "ossa liitto ehdott~a TUL:lle yh~eisen toimikunn n asettamista 01 m iukisojen esapctllon~ytökseen ljittjvi~ jlrjestel - asioi ta k~sittelemäan ja id oittaa alu,;;;tuv sti nimenneensi:. t oir ikunt<:tan joht, ja A. skelan j toilistosihteeri ()SIil0 l(u iaisen. P Li a tö k s e t sia lthetettiin jaostoono Uusi seura. Liiton j!leny rte:en yrkii Sata- Seura h v~s ttiin liiton kunnan 1 ii.ein '.<auttct Hc.rjun dbn v.-ja u.-seu- "tlsen teen. ra '1 1 uisku Ulvilasta.Per J2i.seniä 25 ffi,l 11 "a 4 p, ht T~;ityksiä. 1).Li2.itys TULn Pohjanm...tEn nlrln ja SPLn Vaasan 11 injdlka allo-ottelusta 30/7. 39.Tulot 14.1_1:-,menot (. 929 :10. Liiton osuus 25 % sacttu,mk 505:50. 2) Tilitys TULn ja SPLn olyl~iak~tsastusottelusta Kotkassa tte un tulot mk :-, netlovoitto :50,joata on liitolle tilitet- Tilit vahvistettiin ty rlk :75. Juosto ja t~lousvaliokunta ehdottavat tilit vahvistettaviksi v. Nyrkkeilyn valitsi,jarrie et.?::essuhallissa /9 järjestettävään n' rkkeilyn 01 iakatsastusotteluun ehdottaä nyrkkeil j aosto kutsuttavaksi liiton kustann 'sella valitsijamiehet Järvisen T ereelta ja Vainion Ky itä. Eh otus h vdksyttii_ ~ o-.n.'rk:<:eily.ioukkuel.rrjile huolto. r" r' Keilyj~ osto e luotti varattavul<:si m~&rär~~n 0 [4ictk~t~cstubottelun n rk eilrj oukkueemne huo toon o " ~. Joulujuhla. Talousv.il. iokun ta ehdotti,e t tä tänä vuonna järjestettiisiin srunantapainen joulu'uhla iittotoimikunnan,naistoimikunnan j a "äosto 'en jäsenille ja liiton toimitsijoille i~rhei~ neen ja että tarkoitukseen vuok~attuisiin _ t öväent lon -säli. 7S.- 12 t 0 ~erkkien hinn~t o.- "1 'L'o~t,:, ett& lii on.. LJrttämien rr.estarl- J u VOlllilstelu- ~ et url ilurl1erkkien vc..lrristu..:>hintcc' on koroitettu,talousvalio_ kur~t eldotti, ptth taloudenhoitajall annet+ isiin valtuudet näiden merkkien myyntihi.nnan koj i tukseen si 12 n ':':~rd lä mi:n1 ä va mis. t u... u + nnukset koho Vä.t. ' ~. Pujulct'den t~lonmies o 'l'alousvaliokunnan e}!uott.l:..jest~ v&hvi~~ettii ~ igsihteerin toimen ide 'olla h<.l.j..1. on Li Lu.L.. t.11 t.[' d 'ulahden talorimieheksi rr t:..s... taj ' cln o R.~dlulle maksetaan alkkaa tctlvieaekaude t mk 400:- kuukaudelta.~amä ~lkkamdär4 s on voimassa 1/5 saa a ; esäa an d.lkkaa. oskeva k sym s ratkaistaan e ri _ seen }..,evb.ctlli:!. Talou valiokunnan si ~rk sestä t imistoll ~n.1ett ii valtuudet 'oukkueen huoltoon liiton kust~nnu~sellq EhCotus h vtiks ttiin. Toimistolle 'rn~ttiin valtuu et asi hoi ~miseen, p...i.ivtin ul~brh.5.ml,een ja o[~elman hankkin..iseeno Ehcotus h väks ttiin. S. u lla kun talousv liokunn~n ehdotus t 10 iehen valii".1lasta j r.l alkk kauksest trtlvic.i~.",n.::.t:~ väks ttiin, db.tettiin, että t~lonmieh n o~tqmisest~ j ~ eroi ta.r:is esta t':':stälu.tien... Jäb.ttää vai liittotoimikunta ,4.:'. y~. isur ei i.iain olym,jiavalr::lennus 0...l:!;s~. ltlln leisurheilujaoston e ldotus sia ~antiin Ö ~~lle etta :'(.~e.. s Jr~~i~i 'ai~ 01 m i valr1ennusta 'at~ seuraavaan KOkoukseen o tkeltt,. -,-olln?-~cuse.ll'!un laadittujen suunnie ~len tukä.1sesti. Toi.iston la&dittav~ '1' lousv<.tliokunta ehdotti e s. t +e a ' ~~kkelma valmem usv d!.l t. ro l.r '-'.;,,-sen h ldtti:iv"k. 0st. o. ~ 1.

13 TULn Liit~otoimikunt 41/ _0. PCl.ätökset: '. NLrk::ei i ij.in V" 1l Ulrmniakutsastusotteluun osalll:tu~lille nyrkkei ij öille... :) Ctet tiin ott ~ t - )J.turma nli:uu u.s Vakuu~,usosake htiö AarnioJ..Ja: Vakuutus koskee 16. raiestbi. j a p~ksaa 50 mk miehelt.:...; manot hteensk;. nk 00: Liiton niilen ki 'oitt,,t at. '.l'c;. ousvaliokunta ehc:.ot i,ett ~ liiton nime~~i~~oitta'aksi enti r~ tä oue oit A' n V.Pietarisen tilrlle vulittaisiin r../<,; inen taloudenl oitclj~ V.Penttinen. ' 0 V.D~ 75-vuotiÄs. lousvr'iokun a e~dotti, etth vahti.. stari Viktor.1J - uill 1 b.nen t':"'jttäessä~ vuott,'~ete ttäisiin lii on onnitte utervehc J l-~enh kukka a iteo Oheinen toir-iston ehdotus h väks ttiin. Talousvaliokunnan ~~~otus h äks ttiin ~rk simie lisestio Eh otus h rvä.1<:s t tiin.j.aian hoi r in n j~tettiin toi.i T t lie. Katsastusottelu phätettiin ~~ r' estää.päivär.. äärä lok~k. 8 tai 15 viiromainitt Vtteluun 0 Ql i stuvalle joukkueelle 'titettiin hankkia uu et uiwutrikoot toimikunnan uintiv i1jljennussuunnitelmistao S\..' unrd te lma Ii i t te enb. Suunnitelma h vc::.syttiin sellaisena'no

14 d '1'U -5 ~ ====---==~=~--==-====-~- ----~==-==-- T T _ r.;, Fi 11 E. I '. r" 111sin, iväen Tyr r cilij "t. P ä ;,... t., k s e t:,lvlksyttiin. c:ai'j' < 11e t;~, : 1. "1) r'), : '. RfJinir:en, H väks," tiin. " ~a~pere~n ritjs. (\ :::'7, 15: ac, '" :rin ehtaan 'isa. :. lra~, ij')rin "' rint:5. H.fVLksol ttiin. '"E!!lin eto. :TITIin.,e' taan i5a.?=.' 1ie- r"an'" -+r'), ~iuti PD.rrint'j.1 "'. Ti ula i n "'1, ;:z.. "1. :..n pr5in, ~a~der PD v:lpave 'et Mm tes: Aatos Luncle'l, r~.kuusel, O.Piip o. '\. r' c.rincn, '2: TT...,. 1 '. _. c:: E.;,. ct""'':)lan 'iri. C'pur'n ~ vprit. ':)on t eva.. ~.:U...ltos :.u honen T.V:' enius O.P... al'inen -. rvo ~, c -, -... (. a, s C"')n,."" run -'ove ri ~urt4'1 M" eri t. Hyv;""ksyttiin. Kahteen e "e lci.rrcdnitt...lun sa '~a<, n lsc:\.v l'c.t i l1eksi H. stedt.

15 Valitsijamiesten lausunnot TUL-SNL nyrkkeilyn olympiakatsastusttel~ TUL:n miehistöätä. Järvinen. Kärpässärja. 1.Kuusinen 2.Roininen tai Itäluoto. 3.Kaarto. Kääpiösarja. 1.Rask, U. 2.Kokko. 3.Tohni. Höyhensarja. ; c Oras. 2.Pihlaja tai Hännineno 3nSandström tai Kostamo. Kevyt sar j.a:.. 1 orask,e Q 2.Jokinen" 3.Hjerp. Välisarja. 1.Nikulainen. 2.13ackman. 3.Andersin,Koivisto tai Hiltunen. Keskisaria. 1.Aatos ~undell. 2.Kuusela. 3.Piippo. Raskaskeskisarja. 1.Urhonen. 2.Mattsson. 3.Pakarinen,Ästedt tai Vilenius. Raskassarja. 1.Arvo Lundell. 2.Vaelma. 3.Uittomäki,Salmi tai joku sarjaa alempaa. Vainio. 1.Kuusinen. 2.Xaarto. 3.Tikander. 1.Kokko. 2.Roinineno 3.Itäluoto. 1.Rask,U. 2.0ras. ~.Kostamo. 1.Rask, E. 2.Jokinen. 3.Sandström. 1.Nikulainen. 2.Backman. 3.Andersin. 1,Urhonen. 2.Aatos Lundell. 3.Kuusela. 1.Vilenius. 2.Pakarinen. 3.Åstedt. 1.Arvo Lundell. 2.Mattsson. 3.Vaelma. Joukkueen johtajaksi jaosto ehdottaa Usko Ronkasen ja joukkueen huoltajaksi Tauno Peltosen, sekä joukkueemme avustajiksi E.Alhon ja T.Hedman'in. Katsastusottelun TUL:n tuomareiksi jaosto ehdottaa valittavaksi seuraavat: kehätuomariksi U.Ronkanen,H:gistä ja M.Suhonen Kotkasta.Arvostelutuomareiksi:E.K.Kalervo ja O.Louhimo Helsingistä,U.Mäkinen Turusta. Edelleen jaosto ehdot~aa valitsijamiehet Järvisen ja Vainion liiton kustannuksella kutsuttavaksi seuraamaan valintaottelua.samoin jaosto ehdottaa joukkueemme huoltoon(27.9.illalla)varattavaksi joku määräraha summa elokuvissakäyntiä j.n.e.varten.joukkueemme jaosto ehdottaa kutsuttavaksi Helsinkiin 27.9.klo 19. p d ~ v ö K s et : J oukkueest" "ätös erik.:leen.. nuut jaoston ehdotukset hyvaksyttiin... ell isina' 0 -

16 L':i Lii Luistelun olympiavalmennus. ============================ 1) Luistelun olympiavalmennustoimikunta(blomqvist,jäntt i,pirhonen)on päättänyt kutsua yhteiselle olympiavalmennusleirille 12 Suomen Luistinliiton ja 4 TUL:n luistelijaa.tul:n miehet ovat: R. Evävaara,O.Larsen,T~Palmio ja A~Tummavuori. ~) Suomen Luistinliitt o ilmoittaa saanennsa olympiavalmennukseen käytet täveiksi 150,000 ma!:'kkaa, josta 80, 000:- on varattu OlympiakDmi tean päätökse~ mukaan pikaluistelijain valmennukseen ja 70, 000: kau nol uistelijain valmennukseen. Edellämainittu valmennustoimikuhta on päättänyt ehdottaa TUL:lle,että liitto anoisi Olympiakomiteal-ca Suomen Luistinliitolle20,000 markan lisämäärärahan pikaluistelijain valmennukseen sen jobdosta,koska valmennukseen on sijoitettu 4 TUL:n luisteli jaa. ~) Luistelijain valmennuksen hoitaa Suomen Luistinliitto kuitenkin siten,että TUL!n edustajat Jäntti ja Pirhonen saavat ottaa osaa mainitun komitean kokouksiin. ) Suomen Luistinliiton valmentaja Helanterä on tiedustellut TUL:n edustajilta voivatko TUL:n miehet,jos heitä valitaan edustajiksi talviolympialaisiin samalla kilpailla luistelun Europanmestaruuskilpailuissa ja olympialaisten jälkeen järjestettävissä luistelun mailmanmestaruuskilpailuissa,koska Suomen Luistinliitto lähettäessään joukkueen olympialaisiin kilpailuttaa joukkuettaan samalla matkalla edellämainituissa kilpailuissa. v ) Edelleen hatkittava,voiko TUL ottaa osaa t.s.sallia miestensä osallistua suunnitteilla olevaan Ruotsi - Suomi nuorten luistelumaaotteluun. P ää tö k s et : T--- Kohta 1): ToimenpiG väksyttiin. Kohta 2 ): Olym ia aiskomitea1ta ~~~tettiin anoa ehdotettu M~fu>Urahdln yksityiskohtaisesta ::å.ytöstli. E i:ltetb.fu.1 ID... T he..i... Kohta 3) : Merkittiin kuul uks. Kohta 4): Päätet~än IDyuhe~i Koht ~ e~i 'tteess< e 08 llist va tv tet, tta emo n r t' i u on s t v tietb." ottelu!: :.J... iv J.iiC!rb.. r

17 Uimari en valmennuskurssisuunnitelmat ja kustannukset. Valmennuskurssille kutsutaan: Koikkalainen, Hämäläinen ja Piekkanen Viipurista 5 päivää ':> 50/- :II 250:- x 3 4 yötä 25/- = 100:- x 3 750:- 300:- Uimabal11kuluja 150:- Vainio, Pulkkinen, Klingberg, otkasta 5 päivää ~ 50/- = 250:- x 5 4 yötä, 25/- = 100:- x 5 Uimahallikuluja mah bllisesti 2 muuta kutsuttavaa päinarahat majoitus Ui mahallikuluja aatanen ja Koivunen edellämainittujen kilpailijaina matkakulut V. Leskinen 5 x 150:- ja 5 x 100:- päivärahat 5 x 50: Uimaballiku1uja Helsinkiläisille uimareille nallilippuja 7 hengelle = 12 x ~ 8/- Hieromalippuja Ekholmille, Koikkalaiselle, Piekkaselle, Pulkkiselle, Kasviolle, Hämäl äiselle ja VainiolIe sekä mahdöllisesti kahdelle määr äämättömälle jaoston päätöksen mukaan, kullekin 5 kpl. = 9 x 5 x 20: :- 500:- 200:- 500:- 200:- 100: :- 250:- 50:- 672:- 900(j- Kustannukset k : ::5uunni te J.ma h./vcu:s./t t.iin K., f ~ ustee a t~lläisenuan. ~ isen se:"c.j+ h.sen

18 Kokous 42/39. Työväen Urh ei l~l iiton Liittotoimi ~unn a n Helsingissä liiton toimis~ to.se 25 päiv&nä syyskuuta 1939 pioetyn kokouk8en pöytäkirja.saapuvilla olivat c UoHinne (41) puheenjohtajana,a.~.heiskanen (42),T.H.Vilp l pula (32),V.Laherma (30), K.A.Vuori (4!),H. Kangas (35),E.K.Kalervo (37), O. Suvanto (40),A.K.Leskinen (35), ),Taimi Taisto (30) sekä liiton toimitsijat Pebttinen, Rajala,l"ielenius,Määttä ja Haini. Päätökset pöytäkirjasi viimemainittu Pöytäkirja. Tarkastetaan edellisessä pi~etyssä kokouksessa tehdyt plljtökset Ki1pailuluvat. Myönnetään seuraavat kilpai1uluvat: uinti: 'TUL-Suomen Uimaliitto. Pesäpalloilu: 8.l0.Työväen Mailapo,jet,H:kio Jalkapallo :, Xäupun1dot telu Turku-Tampere. Yleisurh8ilu: ls.l0.känseliinen katujuoksu.varsinais- Suomen piiri. Pä ä t ö k s et: Hyväksyttiin muistutuksitta. Kaikki luvat myönnettiin ehdoitta TUL-SNL g,yrkkeilykatsastusottelu. Nyrkkeily jaosto ehdottaa,että olympia,katsastusotteluun nyrkkeilyssä Messuhallissa TUL:n joukkueen kokoonpano pidettäisiin sellaisena mitä nyrkkeilyjaosto on sen aikaisemmin esittänyt.jaoston perustelut liitteenä. Siinä t z:pau!c6ess-s-9 että nyrkkailyjaoston ehdotus hyvdkeytään,jaosto eh.dottaa kutsuttavaksi varamieheksi valitun M.Kuuselan ottelupaikalleoedelleen jaosto ilmoittaa kutsuneensa asevelvollisuuttaan suorittamassa olevien vakinaisiksi valittujen edustajien varamiehet kilpailupaikalle,koska on olemassa mahdollisuus,että vakinaisiksi valitut eivät saisi joukko-osastostaan lomaa. Kutsutut varamiehet ovat:l. Kost~mo ja H~Ås tedt. \ Olympi akiso,j en pes ~a~lonä:{t ö'6 1.. Pe'säpallojaosto ehdottaa, että olym.. piakisojen pesäpallonäytökseen osallistu~taisiin.samalla pesäpallojaosto ehdottaa? kosk ~ pe~ äpa lloliiton pelaajat ovat jo Pltemman alkaa valmentautuneet näytösottelua varten,että liittotoimikunta pyytäisi val- ~hdotus hyväksyttiin, koska Kuusela ei voi saatujen tietojen mukaan osah listua otteluun. Ehdotus hyväksyttiin.

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot