Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia"

Transkriptio

1 Kalajoella, elok. 12 p:nä Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta saada vuokrata Kalajoen urheilukentän ensi syyskuun 3 p:ksi aiottuja kilpailuja varten, mutta sai pyyntöön seuraavan vastauksen: " Kalajoen Työväen Urheilijat r.y., Kalajoki. Kalajoen Urheilukenttälautakunta päätti, ettei se toistaiseksi vuokraa kenellekään sivuliisilie kenttää, koska sillä ei vielä ole virallisesti vahvistettuja sääntöjä. Kalajoella 9 p:nä elok Kalajoen Kenttälautakunnan puolesta artti Pentti. kirjuru". Vastauksessa sanotaan, ettei kenttää vuokrata sivullisille, koska Urheilukenttälautakunnalla ei ole virallisesti vahvis- - tettuja sääntöjä. Tämä lautakunnan päätöksen perustelu ei vaikuta uskottavalta, koska kenttää on jo useat kerrat luovutettu urheilukilpailujan ja juhlien järjestämiseen Kalajoen Junkkarit- nimiselle urheiluseuralle ja yhden kerran Kalajoen Maanmiesseurallekin. Kun urheilukentän kunnostamiseen on myönnetty valtion ja kunnan varoja, niin pitäisi kentän käyttöön olla oikeutettuja

2 - 2 - kaikki kunnassamme toimivat laillisesti rekisteroidyt urheiluseurat. Sen vuoksi emme voi käsittää, miksi vastauskirjelmässä J seuramme mainitaan "8ivulliseksl" kun kunnan samolnkuin valtionkin varoja on luovutettu kentän kunnostamiseen, joten kenttää ~itäisi saada käyttää puolueettomasti kaikki urheiluseurat. Jos taas kenttälautakunnalla ei olisi sääntöjä ja ellei se olisi laillisesti olemassa, niin miten valtion varoja on voitu sille myontää? Mainitsemme vielä, että saamamme vastinekirjelmä oli suljettu Kalajoen Suojeluskunnan kirjekuoreen, varustettu Suojeluskunnan leimalla ja kulki postitse vapaakirjeenä, joten näyttää siltä, että Kalajoen Suojeluskunta on Urheilukenttälautakunnan nimissä vastannut pyyntöomme. Pyytäisimme nyt Liiton toimiston puuttumaan edelläselostettuu asiaan, varsinkin mikäli se koskee valtion varoja, jotta seuramme saisi mahdollisuuden kyseeilisen kentän käyttöön samoin oikeuksin, kuin paikkakunnan muutkin urheiluseurat. Odotamma ilmoitustanne asiassa. T e r v e h tie n KALAJOEN TYÖVÄEN URHEILIJAT r.y. Ktta, 3t?~ 7J A~. r4.~ /~.

3 Kokous 4 o/ 39 ~ Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä l i iton to~mis to.sa 11 päivänä syyskuuta 1999 pi- 4.t)'n ' kokouksen i ~täk1rja. SaapuvUla olivat, Uo... inne (39) uheenjoht~jana, A. E He±skanen (40), T.H o Vil pula ( 30 ),V~ Luherma (28),K~ ". Vuori (39), H. Kcu(C;;lS (33), E. K. Kä.lervo (35),CoSu V'illto (3 ),. K. Les inen (33) 0 a T imi TG Osto (28),sekä iiton toiuitsij~t, Helenius,1.d.i:1ttä 0 a Hu. 0 i, viime.aini t tu sihteerin: Pöytäkirja. Tarkastetaan edellisessa 4.9. pidetyssä kokouksessa tehdyt plät6~set. Pöytäkirja h v~ksy tt iin uutoksittao K1lpailuluvat, yyönnetään seuraavat kilpailul uvat : l Ie 1 s u r hei 1 u : ~.lo. seuraottelu Vi1purin Ryhti Lauritsalan Teräs. j a 1 kap a I piiriottelu Tampere (b-jouk- KaiyJ<i luvat myönnettiin kue) - Pohjanmaa Viipurin Ryhti - Lappeenrannan e.coittao Työväen Urheilijat Helsingin Visan k1~pailuperuutus. Helsingin Visa ilmo1ttaaperuuttavansa kansalliset nyrkkeilyja pain1k1lpai1unsa pyytäen samalla kilpailujen lupamaksua takaisin. Lu amaksu aru etaa..'1 t akcdsino Olympian kisojen pesäpallonäytqs. Pe säpallolii ton sihteeri O.Kuplai- ~ 0 nen on tiedustellut liitosta neuvottel*- ~S1a lähetettiin säjaa Olympian kisojen DesäpallOrulytöksen järj estämiskysymystä varten. alloj'ostoon har&:itta ~ s. ~iuhtt;aeäl!~akatimtvt'p Ilmoitetaan rautatiehallituksen myöntäneen DTl"kkeilyn oljiip1akat sastust11aisuuteen 08aaottavil1e kil- pai1ijoille j a to1m1hedk1lh111e 2S _ alennuksen matkoista valtion rautateilli. Ilmoitus merkittiin.

4 TULn liittotoimikunta 40/39- sivu 2. 7ti.-6, Pagriliitto-ottelua 2UL-SPL 59 evia asi~ta. a) Pa1nijaosto ehdottaa,että valitsijamies Onni Kaukine~ kutsuttaisiin ja kustannettaisiin seuraamaan TULn ja SPLn o~pialaiskatsastusottelua (menot: matkakustannukset ja plivärahat.) b) Painijain tapaturmavakuutus,joka viime liittotoimikunnan kokouksessa pb,itet.tiin TUL-SPL olympiakatsastusotte ~"T).Q:1 osallistuville miehille, tulee maksar,l1(\un kertakaikkiaan noin mk miehel -::"2,,, Toimisto alistaa liitt.otoimikunnan ;.ei"ki ttavaksi,eikö olisi syytä ottaa ~affic lla kerralla tässä ottelussa mukanaoleville miehille vakuutus vuodenajalcsi kaikkia kilpailuja varten~jolloin vakuutusmaksu 01is1 miehestä "'0 mk. Kustannukset,kun 35 miestä vakuutetaan tätä tilaisuutta varten,olisivat enintään 770 mk,kun taas edellämainitun ehdotuksen mukaan kustannusten ~ärä tulisi olemaan mk 2450:-.Tällöin ei kuitenkaan jäljelläolevia otteluja varten tarvitisi näitä miehiä iuude1leen vakuuttaa. P & ä t ö K s e t K.J.ukine ku sut an; matkat 'u J' ivdr~h~t maksetu n. K s : ertamaksu v.;, uutus, htiön rnyöhenmärl ilmoi ukse mukc..tail on 35 mk It.ieheltä l<erralta,l.jutta koko vuodelta 70 mk m~eh ltä, p~~tettiin talousv~liokurillan ehdotu:-<s esta ot ta.: vakuutus oko vuodeksi.p ~ätös ede 1 t""d, E ttå. edell"'mainitut hintiti \'ot it~vät 1 ",ik~<:.illsa o Jos K rtamuksu on 22 mk, kuten ensin ilmoitettiin, otetaan vakuutus v in tätä ottelua varteno '14 - Painonnostoliitto-ottelu TUIt-ET a ETLn kirje Jossa liitto ilmoittaa,ettei se taloudellisten 'vaikeuksien vuoksi voi osalletua suunnitellulla tavalla painnostoliitto-ottelun kuluihin,vaan tiedusteleeteikö TUL tällä ensimmäisellä kerralla v01si suorittaa ~ös heidän joukkueensa matkasta aiheutuvat kulut, matkat, ylöspito ja päivärahat. b) Painnostojaoston mielestä ei l11ttoottelusta ole tuloja niin paljon,että eestiläisten esitykseen voitaisiin suostua,minkävuoksi jaosto toivoo,että ottelu voitaisin j ärjestää aikaisemmin suunnitellulla tavalla :» Painonnosta.iain puku. Painonnostojaosto tiedustelee,voit aisiinko painijoille valmistettuja trik01- ta k~ttää pidettävässä o~piakatsastusottelussa , Olympiakisain yhteisvoimistelli;. - Voimistelujaosto ilmoittaa,että jaostolla ei ole mitään Osallistumista vaståan olympiakisojen yhteisvoimistc1uun mutta ennen lopullisen päätöksen tekoa si saatava selville,kuka ja miten maksetaan osanottajain kustannukset Poikien näytösvo1misteluoh,lelmat. Nuortenjaosto pyytää liittoto~balta mkn määrärahaa 2 n~ösvotmiste~uohejlamn laatimiseksi pojille.toinen ohjelma"tulisi musi1killa,toinen ilman. ~hj elmia ~äisiin 20 mk kpl, Josta tark01tukseen käytetyt varat jaoston laskelmien mukaan tulisivat takaisin. 'l'alousvaliokunn n ehdotuksesta hdjttiin ~~oston ehcotukseen,ett5 kilp~i lut peruutet~~~,~oska TUL : k~ån ei voi L!E.mnä näin suuriin talou ellisiin uhr.:...u.tcsiin o p~ ini. uin t.ci" oot anne 'tf,un m inittuun tarkoitukseen. I L~oitus luksio merkittiin k'j1..1- Talo1..lsv liokunn~n ehdotuksestu... J,) e-:-.-t mäi:;.,r~ raha IlT'Jönnet1..iin.

5 TULn liittotoimikunta 40/39 - sivu Varkauden T öväcn Palloilia n anomus ää allosar aun ääse se s, ; Palloilujaosto ehdottaa käsiteltyään' Varkauden Työväen PalloiliJain anomuksen,että seura hyväksyttäisiin liiton jääpallosarjaan Varkauden Tarmon tilalle PEi tökset: J aoston ehdotus h v~syt tiina R.Knuutisen kiitos, R.Knuutinen Lauritsalasta kiittää liittototmikuntaa hänelle Työväen Akatemiassa opi~kelua varten myönnetystä ~ p~ahasta.. Z22 o-1~ a Jalkapalloliitto-ottelu TU~AIF. a ) Norjan AIFn kirjeellinen tiedus- 1, ;: ;"_1~... roidaanko vallitsevan kansainvälisen t '-;. ':_ce"lteen vuoksi TUm jalkapallojoukkue lä.i..«ctaä Osloon suunniteltuun TU~Norjan AIF :'.:1 ::tto-ctteluun 24/9-39. b) Palloilujaoston ehdotus joukku ~~ n kokoonpanoksij luettelo ehdokkaista ja selostus valitsijamiesten lausunnoista liit- Ilmoitetaan,etta TULn joukkue osallistuu otteluun. c.j oston eli tus rttiin ienin ruutoksin.p Q~ tös liitteenti. teenä,! c) Pall<?ilujaosto~ ja '!c.litsijamice- JOhtaj'1ksi v littiin ten ehdotukset Joukkueen JOhtaJiksi; ehdotuk- ksimie isesti K. ~ ltti, set edellämainitussa liitteessä. johtajan a ui iseksi. 72'4 ~ SASln kirjelmiä. Käsitellään seuraavat SASIn toimiatqlta saapuneet kirjelmäti a) Selostus LJegessä 16/8-39 pidetyn tiedonantokonferenssin asiainkäsitte~stä ja pe.ät öksistä; b) selostus internationalelle jäsenmaks1.:n::h maksaneista liitoista; c) tiedustelukaavake kysymyksestä, 'r: j:s.::, [. GABIn seuraaya kongressi pidetään, ' 3veitsissä vaiko Norjassa. Edellämainittuihin liittyy ~ös 23/8-39 päivätty lähetekirjelmä,sekä tiedust elu urheiluharrastuksista liitoissa 755" -1 Bel ian liiton kiitos TULn urheilijain osall stumisesta iegen J in. Belgian liiton kirje 23/B-39,josåa liitto esittää TULIlIe kiitokset Autosen ja Lehtosen osallistumisesta Liggen juhliin, sekä ånteeksipyyntö senjohdosta,että juhlan järjestäjät eivät kielivaikeuksien vuoksi voineet kunnollisesti huolehtia näistä vieraistaan ltt. Pyöräilystadionin avajaisjuttu. Pöytäkirjaan liitettäväksi esitellään pyöräilystadionin avajaisjuhlallisuuksien järjestämistä varten a.setetun yhteisen toimikunnan pöytäkirj~n jäljennös.,. R. Valkama 0.~erki t iin. S 1-, m~rki t L.iin "_uull si It'j ' ääti:i.n kiitos. erkittiin..er~d t t iin. Ilmoitetcc.Jl, tt.~ ainoa mahdolline.. ;~ i':\..ic on Oslo ~ir'oitetd&n. JC: ETL:lle. l;y detään sen m rötävail('ltusta Olson h v~si. r, e "1 i ttiin.. t.. r::i t tiin uullu.1(si pi3y:= ~å~~p~e~e, ttä av&j' 1S Julll 1 isuuc.et on sii.l~re t ty.

6 TULn liittotoimikunta 40/ Tilitysasia. Esitellään TULn ja Suomen Palloliiton Viipurin piirien jalkapallokatsastusottelun 9/7-39 tilit sekä palloilujaoston ja talousvaliokunnan niistä antamat lausunnot. 75 "~ _:...;'8. ~J.1Q.,n ~~enkanna t ta,; ien j:;.:ll~! J.~- ej u ilmoi tushj.nnat v, Esitellään lehtivaliokunnan ei::": -:,u g liiton äänenkannattajien '2, )j...,:'t:;hden ja Työläisnaisten \rrhei.; '.:J.ehden tilaus- ja ilmoitushinnoik.si v1.> Pää t ö k s et: 'J.'alousvuliokun.ehdotuksesta t i:i syttiin. v S l.jahtivaliokunnan ehdotuk... n.. u kaisesti p~ätettiin til'll inn t 4 itää samoina kuin v ~9o Radiointiasioit~! Ilmoitetaan,että Yleisradio on sivuuttaen painikatsastusottelun yhteisen toimikunnan esityksen ottelunradioimisesta siten,että kummankin liiton taholta toimisi selostajie tasapuo11- sesti,määrännyt ottelun radiointitn yksinomaan SPLalää lähellä olevia selostajia. Samalla ilmoitetaan,että Yleisradion reportanshiosastolta saadun tiedon mukaan 28~29/9 järjeatettävään nyrkkeilyn katsastusotteluun on radio määrännyt sclostajaksi tri Martti Jukolan. 20 v J lk lloliituo- otte!un J ostosihteeri Hele ius sitti, tt koska Yleisra~io ei suostu r 'i t'vås i korvaw. ~n SUWL1it usta r dio loot sesta lii~to-ottelus ta TU IF Oslo ~ sa 24/9,tastä selostuksesta ~okon n luovuttaisiin S - Muistola K~siteltiin talousvaliokunnan ehdotus,että l1ji'kkeil valr.le ja Gulli k senil1e ostett~isiin ieni Tuistolah~a. a etta äl1emmat toinen iteet jatette.i.isiin toimiston huoleksi. pratettiin lähettää Yleisradion 0 ' elmalautakunna le kir'e,jo Sb huomautetaan TU il c iluselostusten j tulosten väheksymisestä radion ltihet ksissa ja j älkik_tsauk::issa "'e.'"ittiin kuulluksi.yiiemmin saatu ilmoitus,että Yleisr~dio on a~tört~wl uutt en valinnut toiseksi selo::tct. aksi T.r.Lätän Ot lun selosta.isesta.&: btatettiin lu E dotus h./v""": s.lttiin t - Liiton osotteiden luovutva.inen. 'l'alousv:-tliokunta ehdotti, että "Pen.1(kiurheili. at l '- dmisen ehden p.filtöjn s uada kti tettävbkseen iiton osoitteet ei suostutta ~si Olym,Ji Cl. l aisv ln ennus 'l'dlousvclliokunte. ehdotti, t.:ttä Suomen Ol.;rII... Ji.tkomitealle l 'h etett~ isi in kirje,jol::>ba 'l'ul:lle Ctnotaun lisam~:...rärnha lg.hinnä. 'ini-,n rkkeil./- ~a uintivalmennu ta varten ensi talven aikan Talousvaliokunnan ehdot, s h./vg..t.sjt ~iin. Talousv liokunnan eh otus h vb.k:syt tiin vakuuäe~~

7 -= =- ===-:-..." =;..::===~===-=== Li i t toto i mikunnun paä t") s, b)kohta. """:t.. A ~~ '}. ~ u.- r -..," r. QlJ r b.a i' t1ti :,)i ~ea lu :'"" :...,. 1(. ~ t ~, alloi i~at.... ". "asen asen ~ ä :'. ai'a,,, vi C co ')!l, ää j ä =.. - Jpo~en,,, ri Y"l ~I -., r.,-.... ;... ~. - ;... ~ inein '~p a. ~rt:>" sin~i) '"ul e rv). [., -, 0 ::" i t. y :) J;'" e!.?a " "" l... a v. n - i 1 ~:.. 'T"". -~. ~ ~, -- -'!" r i 'L i,,, T., 1 " -4.J- "Ul (r... ji 11 TT _ -::. ~...r'r, ta., pt t~" ~,'_11 sten a ara ~ivät - 1)... ' +-) '" t "!1 i ~ ~2a "at ' a varten p" äte tiin asp.tt!"j "n )'r"n" llp 1+1."'" t,;.i... "" ~I j, V. ~------,-- ---~ --

8 ~Torjan P.IF - TtTT, jallcapallol-iitto-ottelu. ========================================~ Oslossa järjestettävään Norjan ÄIF-TUL jalkapalloliitto-otteluun ehdottaa palloilujaosto valittavaksi seuraavan jow, kueen ~ ~~aal i vah ti! A. Ahti, 'HeI singin Vul 1 eevo. Oikea puolustaja~ T.J~rkkanen,Kotkan Tydväen Palloilijat. Vasen Puolustaja! U.Helssten, \!aarian T{isaveikot. 0ikea Tukimiesj T.Raunio, Helsingin Vesa. Keskustukimies~ R.Valkama, Ta~pereen Palloveikot. Vasen tukimies~ T.Paamanen, ~otkan Työväen Palloilijat. Oikea rajahyökk. A.Davidsson,Helsingin Vesa. :r<eskushyök!{ääjä ~ Y. TJehtonen, ll~aarian ~(isavelkot. Qikea välihyölck. F.T?artanen, Helsingin Kullervo. Vasen välihyökk. 0.Lara, Tampereen Palloveikot. Vasen rajahyök1c. A.Koponen, Kotkan Työväen Palloilijat. Varamiehet~ 1\~aal i vahti ~ Tukirnies: Puolustaja: Hyökkääjä: P.Yilnlkalnen,Kotkan Työväen Palloilijat. J.p.kerblom, Tampereen Pallovelkot. E.8alml, Helsingin Kullervo. T.Vuorinen, Helsingin Kullervo. Vakinaisiksi valituista ovat asevelvollisuuttaan suorittamassa A.Ahti,U.Hellsten ja O.Lara.Siinä tapauksessa,että he eivät nykyisen tilanteen takia saisi lomaa, joukko-osastostaan,jolloin varamiehiksi ehdotetut tulisivat vakinaisiksi,ehdottaa palloilujaosto varamiehet vali ttavaksi seuraavasti ~ Viinikaisel 1 e,a. TI~etsälä, HeI singin Visasta, SalmeiIJl e, 8. Honkanierni, HeI singin Vesasta, Vuorise~1 e, V. Happonen, T(otl(an Työväen PaJloiJijoista. Joukkueen johtajia jaosto ehdottaa valittavaksi kaksi.jaosto ehdottaa johtajiksi Kalle Altti,He]singin Vesasta ja Akseli Pulkkinen,Helsingin T(u]]ervosta. Valitsijamiesten ]ausunnot~ Kokkol a. Ruokonen. :vfaalivahti~ A.Ahti. A. Ahti. RUN){~HM~. ().puo] ustaj a ~ T. T\~arklcanen. T. 'larkkanen V- 11 U.He]lsten. U.Hellsten. O-tukimies~ T.Raunio tai V.Parkkinen. V.Parkkinen.KTP. K- II P.Vahtonen. MaaP. P.Vahtonen. "~aap. V-!f T. Paananen. T. Paananen. O-rajahyökk. A.Davidsson. A.Davidsson. ~-väli 11 E.Partanen. E.Partanen. K- II K.Lehtonen. K.Lehtonen. V-väli" V.Happonen :rtf tai Lara. J.Lara tai V.Happonen KTP. V-raja II A.Koponen. A.Koponen. Varamiehet~ Kokkola. Ruokonen. Maalivahti~ P.Viinikainen. R.Laine, l~kv. Puolustaja~ E.Salmi. E.Salmi. Tukimies ~ Vahtonen tai Parkkinen. Raunio tai Vahtonen. Hyökkää~ä~ V.Hapoonen. V.Happonen. Ahdin,HeJ]sten'in ja Laran varamiesten tila]]e,siinä tapauksessa,että he eivät saaj. lomaa,valitsija~iehet ehdottavat~ r.:okkola. Metsälä. S.Hobkaniemi. V.Happonen. Ruokonen. Laine. ~Honkaniemi. YXKl~ T.Vuorinen. Johtajaksi Kokkola ehdottaa.sulho Ruokosta l~kv:stä KokkolamT(otkan Työväen Pa]]oilijoista. ja Ruokonen Sulo

9 1 ri "1 10) i j () i"l 'et uio~ "il ilujc ol1.i t l, e 1 o 0 i l u'c 1 t e t",i. rj o,)t r 1 i t i on ( 11,. T'" _- pin.kioc; r.. rtäl': i.:l D.n v' u del

10 (Liite) n111 Ul.' lu l' 0- ~,.. t tio u - ~ 1 i.tuu ilt t- U 0 Jo oi1 oin ill r 't.1.ujl r'oi 10.,,. 1 :;.1 JAO 1 V J.. 1

11 Kokous 41/;9-1. 'l-yöväen Ur eilulii ton Lii ttotoimikunn ReIsi iss~ liiton toimistoss~ 18 äivanä ~JjSklut 19~9 ~i et n kokouksen ö tekir'c::o.j t,.<)uvillu olivl.t UoRinne puheenjoht ~anu (40),f.E oheiskdben (41), T~ H. Vil ula (31) V. Laherma (29),K.A. Vuori (40),H. l\.",.. ~as b4),e~k. Ka.lervo (~6~, O o Suv~nto (39,A. K.lesklnen (34),BoErJama (22),'.L'c...irrd '1'",isto (29),sekä liiton toir.i+"ije:.t HeI nius,m~ättä,.penttinen jo. H iniopö t Tdr' an la&1:i viirremainittuo ~:..=..2_7.;-~~=::7~=-,~--=:;r::-, li se e s ki. 11/.l: idet ssä t atökset o ~ o - Kilpailuluvato p c.:.k,;.tet~än seuraavien kil ilulu lomuste ' nt l ' 15 estä: Yl isurheilu: 1. iirikuntaottel u ~~j Gla-~tä - Karjal kansalli et,tjrvään ~isa. Pyörä ' ly: seuraottelu ~nson Koitto- Hovinmaan Into-Vanhank Iän Elo. P:...inonnosto: Jokalean Kisa" Nyrkk ily: /11 ~ortavalan Ponnistuso Voimistelu: 5,,110 Vaasan Toverito ~ a ini: iiriottelu,tampere--eski-suomio V ~c:j.san '.1. overi t". ~ Inban Taimio Jyväskylän Veikoto 700.Liiriottelu "t ej l-ltä-kl.ejulao P ~ ä t ö k s e t PFytuki 'a h väks ttiin muistutuksittö.o Kaikki luvat.i0nnettiin e doittcto '. Nor,ia-TUL.iaItkapål10-ottelu. Tmimisto ilrr.oittaa,että Jorj~n matkall v~lituis ta Jalloilijoista sotapalveluk... essaolevat.~11ti, HeI! ten 'a Lara eivtit saa [omar mptk... vdlte... Matkalle on kutsuttu varamiehet Honkaniemi, Vuorinen, ja Metsälä. Samoin i oitetaan, että v&kinaiseksj e~ust jaksi valittu ~unio ei ~ivä rahar. johdosta mahdollis esti lähde Tll[ tkal- 1. ~oimi~to ehdo t~~,että alloiluj~ostol - le annetaan oikeus nir:.etk,;. ja valita mahdolli set v ramit:;het j ou'<:kueeseen, j os kieltä tjmisii:" sattuu. union sijcdseksi ehdottaa yaditsijamies Kokkola KTP:n Parkkista (. ikaiseffiffiin varamieshadokk~ana ollut m ös TPVn Akerblom) '. Luistelun olympiavo.lmennu Kuul aan luistelun olyrrpiav1; 1..r'.ennus~ oimikunnan ilmoitu<: ia jc a~tetdän a ioict..n aatimista toin.er... itt::istä. (Liiteo ) '/ ramiesten ku"lsul.in n h - väksltttiino " eh TalouGv~tliokunnan dotu sestd Raunion anomus 'p",iv~rd.han koroittanisestc hun n työ. Jj 1.:<1<. nsu vastaaväksi h lättiin j~ hä a nen tila leen "ali t.ji: Jo k rblom TPV:st",. Jaostolle almet tiin valtuudet joukkueen t tiydentämiseen,jos kieltäytymisiä sattuuo P~ätö asian esittei n såsältävässä liitteessä ~. rkkeil n 01 mniakatsastus o N l'kkeil olympiakatsastusotteluun ~.:esf:uhgl.llissa ehr ottaa n r-k eilyjö.osto v~littavaksi TULn joukkueen liitteen mukaisena. ~~elleen jcos to eh~ottcta ottelun tuomb~it, ~oht~j~ ja uut ott lua koskevat sei.t<:d.t jb.rjestettb. väksi liitteessä ehdotetuliu t&v l~ao Jouk.ue VGI. vi tettiin j ö. ston ehcottamaksi seuraavilla oikkeuksilla: Urhonen siirrettiin s~r'u~n al_e 79,378 k ens~mal st::ksi; tästä sarjasta.stedt twnwl j' raskaan sc..rjan var nie heksio Sarjctan al12 72,574 kg varö..ieheksi O.Pii 00 K ikki muut j oston ehco ukset h väks ttiin sell isina' 0

12 Ko~ ous 41/' Olyr.l, idlcdnen minta pesäpalloilussa.pesä alloliiton :-cir'"e 18/9-39, "ossa liitto ehdott~a TUL:lle yh~eisen toimikunn n asettamista 01 m iukisojen esapctllon~ytökseen ljittjvi~ jlrjestel - asioi ta k~sittelemäan ja id oittaa alu,;;;tuv sti nimenneensi:. t oir ikunt<:tan joht, ja A. skelan j toilistosihteeri ()SIil0 l(u iaisen. P Li a tö k s e t sia lthetettiin jaostoono Uusi seura. Liiton j!leny rte:en yrkii Sata- Seura h v~s ttiin liiton kunnan 1 ii.ein '.<auttct Hc.rjun dbn v.-ja u.-seu- "tlsen teen. ra '1 1 uisku Ulvilasta.Per J2i.seniä 25 ffi,l 11 "a 4 p, ht T~;ityksiä. 1).Li2.itys TULn Pohjanm...tEn nlrln ja SPLn Vaasan 11 injdlka allo-ottelusta 30/7. 39.Tulot 14.1_1:-,menot (. 929 :10. Liiton osuus 25 % sacttu,mk 505:50. 2) Tilitys TULn ja SPLn olyl~iak~tsastusottelusta Kotkassa tte un tulot mk :-, netlovoitto :50,joata on liitolle tilitet- Tilit vahvistettiin ty rlk :75. Juosto ja t~lousvaliokunta ehdottavat tilit vahvistettaviksi v. Nyrkkeilyn valitsi,jarrie et.?::essuhallissa /9 järjestettävään n' rkkeilyn 01 iakatsastusotteluun ehdottaä nyrkkeil j aosto kutsuttavaksi liiton kustann 'sella valitsijamiehet Järvisen T ereelta ja Vainion Ky itä. Eh otus h vdksyttii_ ~ o-.n.'rk:<:eily.ioukkuel.rrjile huolto. r" r' Keilyj~ osto e luotti varattavul<:si m~&rär~~n 0 [4ictk~t~cstubottelun n rk eilrj oukkueemne huo toon o " ~. Joulujuhla. Talousv.il. iokun ta ehdotti,e t tä tänä vuonna järjestettiisiin srunantapainen joulu'uhla iittotoimikunnan,naistoimikunnan j a "äosto 'en jäsenille ja liiton toimitsijoille i~rhei~ neen ja että tarkoitukseen vuok~attuisiin _ t öväent lon -säli. 7S.- 12 t 0 ~erkkien hinn~t o.- "1 'L'o~t,:, ett& lii on.. LJrttämien rr.estarl- J u VOlllilstelu- ~ et url ilurl1erkkien vc..lrristu..:>hintcc' on koroitettu,talousvalio_ kur~t eldotti, ptth taloudenhoitajall annet+ isiin valtuudet näiden merkkien myyntihi.nnan koj i tukseen si 12 n ':':~rd lä mi:n1 ä va mis. t u... u + nnukset koho Vä.t. ' ~. Pujulct'den t~lonmies o 'l'alousvaliokunnan e}!uott.l:..jest~ v&hvi~~ettii ~ igsihteerin toimen ide 'olla h<.l.j..1. on Li Lu.L.. t.11 t.[' d 'ulahden talorimieheksi rr t:..s... taj ' cln o R.~dlulle maksetaan alkkaa tctlvieaekaude t mk 400:- kuukaudelta.~amä ~lkkamdär4 s on voimassa 1/5 saa a ; esäa an d.lkkaa. oskeva k sym s ratkaistaan e ri _ seen }..,evb.ctlli:!. Talou valiokunnan si ~rk sestä t imistoll ~n.1ett ii valtuudet 'oukkueen huoltoon liiton kust~nnu~sellq EhCotus h vtiks ttiin. Toimistolle 'rn~ttiin valtuu et asi hoi ~miseen, p...i.ivtin ul~brh.5.ml,een ja o[~elman hankkin..iseeno Ehcotus h väks ttiin. S. u lla kun talousv liokunn~n ehdotus t 10 iehen valii".1lasta j r.l alkk kauksest trtlvic.i~.",n.::.t:~ väks ttiin, db.tettiin, että t~lonmieh n o~tqmisest~ j ~ eroi ta.r:is esta t':':stälu.tien... Jäb.ttää vai liittotoimikunta ,4.:'. y~. isur ei i.iain olym,jiavalr::lennus 0...l:!;s~. ltlln leisurheilujaoston e ldotus sia ~antiin Ö ~~lle etta :'(.~e.. s Jr~~i~i 'ai~ 01 m i valr1ennusta 'at~ seuraavaan KOkoukseen o tkeltt,. -,-olln?-~cuse.ll'!un laadittujen suunnie ~len tukä.1sesti. Toi.iston la&dittav~ '1' lousv<.tliokunta ehdotti e s. t +e a ' ~~kkelma valmem usv d!.l t. ro l.r '-'.;,,-sen h ldtti:iv"k. 0st. o. ~ 1.

13 TULn Liit~otoimikunt 41/ _0. PCl.ätökset: '. NLrk::ei i ij.in V" 1l Ulrmniakutsastusotteluun osalll:tu~lille nyrkkei ij öille... :) Ctet tiin ott ~ t - )J.turma nli:uu u.s Vakuu~,usosake htiö AarnioJ..Ja: Vakuutus koskee 16. raiestbi. j a p~ksaa 50 mk miehelt.:...; manot hteensk;. nk 00: Liiton niilen ki 'oitt,,t at. '.l'c;. ousvaliokunta ehc:.ot i,ett ~ liiton nime~~i~~oitta'aksi enti r~ tä oue oit A' n V.Pietarisen tilrlle vulittaisiin r../<,; inen taloudenl oitclj~ V.Penttinen. ' 0 V.D~ 75-vuotiÄs. lousvr'iokun a e~dotti, etth vahti.. stari Viktor.1J - uill 1 b.nen t':"'jttäessä~ vuott,'~ete ttäisiin lii on onnitte utervehc J l-~enh kukka a iteo Oheinen toir-iston ehdotus h väks ttiin. Talousvaliokunnan ~~~otus h äks ttiin ~rk simie lisestio Eh otus h rvä.1<:s t tiin.j.aian hoi r in n j~tettiin toi.i T t lie. Katsastusottelu phätettiin ~~ r' estää.päivär.. äärä lok~k. 8 tai 15 viiromainitt Vtteluun 0 Ql i stuvalle joukkueelle 'titettiin hankkia uu et uiwutrikoot toimikunnan uintiv i1jljennussuunnitelmistao S\..' unrd te lma Ii i t te enb. Suunnitelma h vc::.syttiin sellaisena'no

14 d '1'U -5 ~ ====---==~=~--==-====-~- ----~==-==-- T T _ r.;, Fi 11 E. I '. r" 111sin, iväen Tyr r cilij "t. P ä ;,... t., k s e t:,lvlksyttiin. c:ai'j' < 11e t;~, : 1. "1) r'), : '. RfJinir:en, H väks," tiin. " ~a~pere~n ritjs. (\ :::'7, 15: ac, '" :rin ehtaan 'isa. :. lra~, ij')rin "' rint:5. H.fVLksol ttiin. '"E!!lin eto. :TITIin.,e' taan i5a.?=.' 1ie- r"an'" -+r'), ~iuti PD.rrint'j.1 "'. Ti ula i n "'1, ;:z.. "1. :..n pr5in, ~a~der PD v:lpave 'et Mm tes: Aatos Luncle'l, r~.kuusel, O.Piip o. '\. r' c.rincn, '2: TT...,. 1 '. _. c:: E.;,. ct""'':)lan 'iri. C'pur'n ~ vprit. ':)on t eva.. ~.:U...ltos :.u honen T.V:' enius O.P... al'inen -. rvo ~, c -, -... (. a, s C"')n,."" run -'ove ri ~urt4'1 M" eri t. Hyv;""ksyttiin. Kahteen e "e lci.rrcdnitt...lun sa '~a<, n lsc:\.v l'c.t i l1eksi H. stedt.

15 Valitsijamiesten lausunnot TUL-SNL nyrkkeilyn olympiakatsastusttel~ TUL:n miehistöätä. Järvinen. Kärpässärja. 1.Kuusinen 2.Roininen tai Itäluoto. 3.Kaarto. Kääpiösarja. 1.Rask, U. 2.Kokko. 3.Tohni. Höyhensarja. ; c Oras. 2.Pihlaja tai Hännineno 3nSandström tai Kostamo. Kevyt sar j.a:.. 1 orask,e Q 2.Jokinen" 3.Hjerp. Välisarja. 1.Nikulainen. 2.13ackman. 3.Andersin,Koivisto tai Hiltunen. Keskisaria. 1.Aatos ~undell. 2.Kuusela. 3.Piippo. Raskaskeskisarja. 1.Urhonen. 2.Mattsson. 3.Pakarinen,Ästedt tai Vilenius. Raskassarja. 1.Arvo Lundell. 2.Vaelma. 3.Uittomäki,Salmi tai joku sarjaa alempaa. Vainio. 1.Kuusinen. 2.Xaarto. 3.Tikander. 1.Kokko. 2.Roinineno 3.Itäluoto. 1.Rask,U. 2.0ras. ~.Kostamo. 1.Rask, E. 2.Jokinen. 3.Sandström. 1.Nikulainen. 2.Backman. 3.Andersin. 1,Urhonen. 2.Aatos Lundell. 3.Kuusela. 1.Vilenius. 2.Pakarinen. 3.Åstedt. 1.Arvo Lundell. 2.Mattsson. 3.Vaelma. Joukkueen johtajaksi jaosto ehdottaa Usko Ronkasen ja joukkueen huoltajaksi Tauno Peltosen, sekä joukkueemme avustajiksi E.Alhon ja T.Hedman'in. Katsastusottelun TUL:n tuomareiksi jaosto ehdottaa valittavaksi seuraavat: kehätuomariksi U.Ronkanen,H:gistä ja M.Suhonen Kotkasta.Arvostelutuomareiksi:E.K.Kalervo ja O.Louhimo Helsingistä,U.Mäkinen Turusta. Edelleen jaosto ehdot~aa valitsijamiehet Järvisen ja Vainion liiton kustannuksella kutsuttavaksi seuraamaan valintaottelua.samoin jaosto ehdottaa joukkueemme huoltoon(27.9.illalla)varattavaksi joku määräraha summa elokuvissakäyntiä j.n.e.varten.joukkueemme jaosto ehdottaa kutsuttavaksi Helsinkiin 27.9.klo 19. p d ~ v ö K s et : J oukkueest" "ätös erik.:leen.. nuut jaoston ehdotukset hyvaksyttiin... ell isina' 0 -

16 L':i Lii Luistelun olympiavalmennus. ============================ 1) Luistelun olympiavalmennustoimikunta(blomqvist,jäntt i,pirhonen)on päättänyt kutsua yhteiselle olympiavalmennusleirille 12 Suomen Luistinliiton ja 4 TUL:n luistelijaa.tul:n miehet ovat: R. Evävaara,O.Larsen,T~Palmio ja A~Tummavuori. ~) Suomen Luistinliitt o ilmoittaa saanennsa olympiavalmennukseen käytet täveiksi 150,000 ma!:'kkaa, josta 80, 000:- on varattu OlympiakDmi tean päätökse~ mukaan pikaluistelijain valmennukseen ja 70, 000: kau nol uistelijain valmennukseen. Edellämainittu valmennustoimikuhta on päättänyt ehdottaa TUL:lle,että liitto anoisi Olympiakomiteal-ca Suomen Luistinliitolle20,000 markan lisämäärärahan pikaluistelijain valmennukseen sen jobdosta,koska valmennukseen on sijoitettu 4 TUL:n luisteli jaa. ~) Luistelijain valmennuksen hoitaa Suomen Luistinliitto kuitenkin siten,että TUL!n edustajat Jäntti ja Pirhonen saavat ottaa osaa mainitun komitean kokouksiin. ) Suomen Luistinliiton valmentaja Helanterä on tiedustellut TUL:n edustajilta voivatko TUL:n miehet,jos heitä valitaan edustajiksi talviolympialaisiin samalla kilpailla luistelun Europanmestaruuskilpailuissa ja olympialaisten jälkeen järjestettävissä luistelun mailmanmestaruuskilpailuissa,koska Suomen Luistinliitto lähettäessään joukkueen olympialaisiin kilpailuttaa joukkuettaan samalla matkalla edellämainituissa kilpailuissa. v ) Edelleen hatkittava,voiko TUL ottaa osaa t.s.sallia miestensä osallistua suunnitteilla olevaan Ruotsi - Suomi nuorten luistelumaaotteluun. P ää tö k s et : T--- Kohta 1): ToimenpiG väksyttiin. Kohta 2 ): Olym ia aiskomitea1ta ~~~tettiin anoa ehdotettu M~fu>Urahdln yksityiskohtaisesta ::å.ytöstli. E i:ltetb.fu.1 ID... T he..i... Kohta 3) : Merkittiin kuul uks. Kohta 4): Päätet~än IDyuhe~i Koht ~ e~i 'tteess< e 08 llist va tv tet, tta emo n r t' i u on s t v tietb." ottelu!: :.J... iv J.iiC!rb.. r

17 Uimari en valmennuskurssisuunnitelmat ja kustannukset. Valmennuskurssille kutsutaan: Koikkalainen, Hämäläinen ja Piekkanen Viipurista 5 päivää ':> 50/- :II 250:- x 3 4 yötä 25/- = 100:- x 3 750:- 300:- Uimabal11kuluja 150:- Vainio, Pulkkinen, Klingberg, otkasta 5 päivää ~ 50/- = 250:- x 5 4 yötä, 25/- = 100:- x 5 Uimahallikuluja mah bllisesti 2 muuta kutsuttavaa päinarahat majoitus Ui mahallikuluja aatanen ja Koivunen edellämainittujen kilpailijaina matkakulut V. Leskinen 5 x 150:- ja 5 x 100:- päivärahat 5 x 50: Uimaballiku1uja Helsinkiläisille uimareille nallilippuja 7 hengelle = 12 x ~ 8/- Hieromalippuja Ekholmille, Koikkalaiselle, Piekkaselle, Pulkkiselle, Kasviolle, Hämäl äiselle ja VainiolIe sekä mahdöllisesti kahdelle määr äämättömälle jaoston päätöksen mukaan, kullekin 5 kpl. = 9 x 5 x 20: :- 500:- 200:- 500:- 200:- 100: :- 250:- 50:- 672:- 900(j- Kustannukset k : ::5uunni te J.ma h./vcu:s./t t.iin K., f ~ ustee a t~lläisenuan. ~ isen se:"c.j+ h.sen

18 Kokous 42/39. Työväen Urh ei l~l iiton Liittotoimi ~unn a n Helsingissä liiton toimis~ to.se 25 päiv&nä syyskuuta 1939 pioetyn kokouk8en pöytäkirja.saapuvilla olivat c UoHinne (41) puheenjohtajana,a.~.heiskanen (42),T.H.Vilp l pula (32),V.Laherma (30), K.A.Vuori (4!),H. Kangas (35),E.K.Kalervo (37), O. Suvanto (40),A.K.Leskinen (35), ),Taimi Taisto (30) sekä liiton toimitsijat Pebttinen, Rajala,l"ielenius,Määttä ja Haini. Päätökset pöytäkirjasi viimemainittu Pöytäkirja. Tarkastetaan edellisessä pi~etyssä kokouksessa tehdyt plljtökset Ki1pailuluvat. Myönnetään seuraavat kilpai1uluvat: uinti: 'TUL-Suomen Uimaliitto. Pesäpalloilu: 8.l0.Työväen Mailapo,jet,H:kio Jalkapallo :, Xäupun1dot telu Turku-Tampere. Yleisurh8ilu: ls.l0.känseliinen katujuoksu.varsinais- Suomen piiri. Pä ä t ö k s et: Hyväksyttiin muistutuksitta. Kaikki luvat myönnettiin ehdoitta TUL-SNL g,yrkkeilykatsastusottelu. Nyrkkeily jaosto ehdottaa,että olympia,katsastusotteluun nyrkkeilyssä Messuhallissa TUL:n joukkueen kokoonpano pidettäisiin sellaisena mitä nyrkkeilyjaosto on sen aikaisemmin esittänyt.jaoston perustelut liitteenä. Siinä t z:pau!c6ess-s-9 että nyrkkailyjaoston ehdotus hyvdkeytään,jaosto eh.dottaa kutsuttavaksi varamieheksi valitun M.Kuuselan ottelupaikalleoedelleen jaosto ilmoittaa kutsuneensa asevelvollisuuttaan suorittamassa olevien vakinaisiksi valittujen edustajien varamiehet kilpailupaikalle,koska on olemassa mahdollisuus,että vakinaisiksi valitut eivät saisi joukko-osastostaan lomaa. Kutsutut varamiehet ovat:l. Kost~mo ja H~Ås tedt. \ Olympi akiso,j en pes ~a~lonä:{t ö'6 1.. Pe'säpallojaosto ehdottaa, että olym.. piakisojen pesäpallonäytökseen osallistu~taisiin.samalla pesäpallojaosto ehdottaa? kosk ~ pe~ äpa lloliiton pelaajat ovat jo Pltemman alkaa valmentautuneet näytösottelua varten,että liittotoimikunta pyytäisi val- ~hdotus hyväksyttiin, koska Kuusela ei voi saatujen tietojen mukaan osah listua otteluun. Ehdotus hyväksyttiin.

19 TUL:n Liittotoimikunta 42/39-sivu 2. mennusmäärärahap.! Kansalliselta Olympiakomitealta liittomme pesäpalloilijoiden valmennukseeno Asian käsitte~ siirrettiin Pe~.e ;l,(ll-l, 1-~~~j:~_:' 8 tx.q_k~~j. tecl!. Pesäpallojec:s-':.o ehduttaa r..s.yhteistyökomiteaon valitt~vc~si ~i~ttonme edus- ~hdotus hyväksyttiin. tajiksi O.Suvannon (la 'J 0801n1sen Pesäpalloilun olympiavalintakilpailut. Pesäpalloliitto on tiedustellut voisiko TUL osallistua 24.9.järjestettävään H:gin piirien väliseen pesäpallo-otteluun, sekä myöhemmin määrättävänä päivänä sallia järjestettävän Kuusankosken Puhdim ja Vedon välisen ottelun ja edelleen antaisiko liitto pelaawiensa osallistua n.s.ltä-länsi otteluun? Pesäpallojaosto e~dottaa,että Pesäpalloliiton ehdotuksiin ei suöstuttaisi koska otteluun ei ole ollut tilaisuutta valmistautua ja 2.KuPu-Veto ja Itä Länsi ottelut eivät ole katsastusotteluja siinä mielessä mitä yhteistoimintapäätöksemme edellyttää. Uaoston ehdotus hyväksyttiin Koripalloilu. Pesäpallojaosto tiedustelee aiotaanko koripalloilu velkinaisesti ottaa liittomme ohjelmaan ja jos aijotaan mikä jaosto huolehtii koripalloilusta. ~äätettiin,että koripalloilu otetaan ohjelmaan ja ensi liittoneuvostolle tehdään sitä tarkoittava esi.. tys.~oistaiseks1 alaa hoi taa pesäpallojaosto Työväen matkdiluliiton k!rje Työväen Matkailuliitto ehdottaa,että Jäseneksi valittiin TUL nimeäisi yhden edustajan lomanvi~ttotu~kimus_ sihteeri Rainio komiteaan ETL kirje 19/9-39y.' ETL ilmoittaa, että liitto tukee TUL:n to~vomusta SASIN kongressin siirtämistä Os~ loon. Merkittiin kuulluksi., Ilmoitus a ~ia. Liiton joulujuhla järjestetään lsil2-a9 ETY:n A-salissa ~. ~oimiston kaluston täydentäminen. Talousvaliokunta ehdotti,että taloudenhoitajan huoneeseen hankittaisiin 3 tuolia, pöytä ja kirj~,samo1n kirjahylly s1htee rin huoneeseen Tilit yksiä. tilitykset: ~alousvaliokunta esitteli seuraavat Merkittiin kuulluksi. IIhdotus hyväksyttiin. Talousvaliokunnalle annettiin valtuudet päättää kaluston laadusta.

20 TUIn liittotoimikunta 42/39-sivu '1'ili tys 'J:urun '!'yöväen Uimarien '..t.'urussa järjestämästä TUL-Norjan AIF uintiliitto-ottelusta.tappio mk :4s. 2.'J.'ilitys Helsingissä 29-30/7-39 järjestetyistä poikaurheilupäivistä.tappio mk 3.985:25. Talousvaliokunta ehdotti molemmat tilitykset vahvistettaviksi 'J.'yöväen Laulukir,ja. Senjohdosta,että piakkoin ilmesw tyvässä Työväen laulukirjassa on julkaistu ~ös liiton hankkimat uudet urheilulaulut,ehdotti talousvaliokunw ta,että liitolle ostettaisiin lauluw kirjaa 100 kpl kurssikäyttöä varten Pajulahdessa ja muualla järjestettävil'" lä kursseilla, sekä 250 kpl ~tiä varten liiton alaisille seuroille P öräi 'aoston esit s alousvaliokunta ehdott,että pyöräily jaoston ehdotus,että liittoon kuuluville o~pialaisvalmennuksessa kys~kseentuleville pyöräilijöille annettaisiin hieromalippuja ja avustusta kumien ostoon,hylättäisiin. Tilitys vahvistettiin. Tilitys vahvistettiin. Samalla hyväksyttiin ~skisen esittämä toivomus, että maaottelujen järjestäjät. ajoissa järjestäisivät tulkkikysymykset ja ilmoittaisivat ennakolta liiton toimistoon tulkin nimen. Ehdotus hyväksyttiin. Esitys hylättiin talousvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Selostus liiton taloudellisesta asemasta. Liiton puheenjohtaja esitti talousvaliokunnan toimeksiannosta yksityiskohtaiw sen selostuksen liitolle myönnetyn mkn valmennusmäärärahan käy töstä, liiton valistusmenoista ja kilpailumenoista kuluneena vuotena. ~elostu.kresta ilmeni,että olympiavalmennukseen myönnetty määräraha on lopuilleen käytetty ja että kilpailutoiminta on tuot ta... nut huomattavia tappioita liitolle ja valistusmenotkin eräissä suhteissa ovat ylittäneet ennakkolaskelmat. 797, Painnnnostokurssit. Talousvaliokunta ehdotti,että ~uomen ~ainonnostoliiton esitys,että liiton lähiaikoina järjestettäville ku:,sseille lähetettäisiin osanottajia myos TUL:stä,hylättäisiin. Selostus hyväksyttiino Kun on tärkeätä jatkuvan va1m~ustyön - ylläpitäminen olympia laisia varten kehoi~ tettiin sihteeriä tie dustelemaan olympialai ten j ärj este~oimi.. kunnan puheenjohtajal ta,ondo toiveita lisämäärärahoj en s aantiin. ~sitys hylättiin.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 Kunnanhallitus 63 14.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 23.04.2014 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta.

Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta. Yhteistyötoimikunta 41 26.08.2015 Kunnanhallitus 299 07.09.2015 Henkilöstön saamen kielen opiskelun tukeminen 327/01.03.00/2015 YTTMK 41 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Henkilöstöltä on saatu esitys,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot