Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa"

Transkriptio

1 Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 KATI HERNETKOSKI SIRKKU LAAPOTTI ARI KATILA MARTTI PERÄAHO Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa

2 Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 MOPOILU AJOKAUDEN 2011 ALKAESSA Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila & Martti Peräaho

3 Julkaisija LIIKENNETURVA KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila ja Martti Peräaho Julkaisun laji Tutkimusraportti Julkaisun nimi Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa. Julkaisun osat Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa selvitettiin millaisena nuoret näkevät mopoilun ajokauden 2011 alkaessa. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten nuoret kokevat mopoiluun liittyvät riskit, millaisia liikenneonnettomuuksia heille on sattunut ja miten he arvioivat kyyditsemiseen liittyviä asioita. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia lomakekyselyllä ja haastatteluilla. Kysely tehtiin huhtikuun aikana neljässä oppilaitoksessa, kahdessa lukiossa ja kahdessa ammatti-instituutissa Turussa ja Helsingissä. Vastaajat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, ja heidän keski-ikänsä oli 16,7 vuotta. Kysely toteutettiin oppitunnin aikana, joten käytännössä kaikki lomakkeen saaneet oppilaat vastasivat kyselyyn. Yhteensä vastaajia oli 198 ja heistä oli mopoilijoita 121 (61 %). Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että tähän tutkimukseen vastanneet mopoilijat eivät pitäneet mopoilua kovinkaan vaarallisena. Mopoiluun liittyvistä riskeistä kaikkein vaarallisimpana nähtiin ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena. Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä että, se on melko vaarallista tai erittäin vaarallista. Ajo ilman kypärää oli myös vastaajien enemmistön mielestä melko vaarallista tai erittäin vaarallista. Hiukan yli puolella vastaajista (52 %) oli viritetty mopo ja 43 % vastaajista oli sitä mieltä, että viritetyllä mopolla ajaminen ei ole lainkaan vaarallista. Mopolla kyyditsemistä ei myöskään pidetty vaarallisena. Kyyditseminen oli hyvin yleistä. Lähes 90 % vastaajista oli ollut mopon kyydissä ja 97 % mopoilijoista oli itse kyydinnyt. Pääosin mopolla kyydittiin erilaisilla vapaa-ajan matkoilla. Yli puolet vastaajista oli kyydinnyt matkustajaa, jolla ei ollut kypärää. Kyyditsemisen yhteydessä oli sattunut myös onnettomuuksia, jotka olivat tyypillisesti kaatumisia, tieltä suistumisia tai yhteenajoja. Vaaratilanteita oli sattunut valtaosalle mopoilijoista ainakin joskus, ja useammin autoilijoiden kuin polkupyöräilijöiden tai jalankulkijoiden kanssa. Liikenneonnettomuuksia oli sattunut kolmasosalle kyselyyn vastanneista mopoilijoista. Onnettomuudet olivat tyypillisesti kaatumisia, mutta mukana oli myös vakavampia onnettomuuksia, joista oli seurannut mm. luun murtumia. Vertailu aikaisempaan, vuonna 2007 tehtyyn mopoilua koskevaan tutkimukseen, osoitti, että mopoilussa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Ainoa muutos oli, että mopoilijoiden raportoimat liikenneonnettomuudet olivat vähentyneet. Vastaajat olivat tosin hieman eri tavoin valikoituneet kuin vuoden 2007 tutkimuksessa. Tutkimuksen tulosten tulkinnassa ja yleistämisessä koskemaan kaikkia mopoilijoita on muistettava, että kyselyyn vastasi 121, pääosin kaupunkiolosuhteissa mopoilevaa nuorta. Avainsanat (asiasanat) Mopoilu, kyyditseminen, onnettomuudet. Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 Kokonaissivumäärä Kieli 36 sivua Suomi Jakaja Liikenneturva ISSN Hinta Kustantaja Liikenneturva ISBN Luottamuksellisuus julkinen 2

4 Utgivare TRAFIKSKYDDET BESKRIVNING Datum för publicering 2011 Publikationen gjord av Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila ja Martti Peräaho Publikationens form Forskningsrapport Uppdragsgivare Trafikskyddet Publikationens namn Mopedkörning vid inledningen av säsongen Sammandrag I den här undersökningen undersökte man hur ungdomarna vid inledningen av säsongen 2011 upplever mopedkörning. Huvudsyftet med undersökningen var att utreda hur ungdomarna upplever risker med mopedkörning, vilka typer av trafikolyckor de har råkat ut för och hur de värderar olika faktorer som hör ihop med skjutsning. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkätblanketter och intervjuer. Enkäten gjordes under april månad i fyra läroanstalter, två gymnasier och två yrkesinstitut i Åbo och Helsingfors. Respondenterna var första års studeranden och deras genomsnittsålder var 16,7 år. Enkäten gjordes under lektionstid och alla elever som fick blanketten besvarade frågorna. Sammanlagt svarade 198 och av dessa var 121 mopedister (61 %). Man kan som helhet konstatera att mopedisterna som svarat på denna undersökning inte ansåg mopedkörning vara särskilt farligt. Bland riskerna med mopedkörning ansåg man körning under inverkan av alkohol vara det farligaste. Nästan 80 % av respondenterna var av den åsikten att det var ganska farligt eller väldigt farligt. Att köra utan hjälm ansågs av majoriteten ganska farligt eller väldigt farligt. Lite fler än hälften av respondenterna (52 %) hade trimmat mopeden och 43 % ansåg att det inte alls är farligt att köra med en trimmad moped. Att skjutsa på moped ansågs heller inte farligt. Det är väldigt vanligt att skjutsa på moped. Nästan 90 % av respondenterna hade åkt som passagerare på moped och 97 % hade själva skjutsat. I huvudsak var det under fritiden som man skjutsade. Över hälften av respondenterna hade skjutsat en passagerare utan hjälm. I samband med skjutsningen hade det också hänt olyckor som omkullkörningar, avkörningar och kollisioner. Så gott som alla mopedister hade åtminstone ibland råkat ut för farliga situationer och oftare med bilister inblandade än med cyklister eller fotgängare. En tredjedel av mopedisterna i undersökningen hade råkat ut för trafikolyckor. Typiska olyckor var omkullkörning, men även allvarligare olyckor som hade resulterat i bl.a. benbrott fanns representerade. En jämförelse med tidigare undersökning om mopedkörning som genomfördes 2007 visade att det knappast har skett några förändringar gällande mopedkörningen. Den enda förändringen var att antalet rapporterade trafikolyckor hade minskat. Urvalet av respondenterna skiljde sig åt mellan undersökningarna. Vid utvärdering av undersökningsresultatet och tillämpning på samtliga mopedister bör man ta i beaktande att enkäten besvarades av 121 unga mopedister som i huvudsak färdas i stadstrafik. Nyckelord Mopedkörning, skjutsning, mopedolyckor Andra uppgifter Seriens namn och nummer ISSN ISBN Trafikskyddets forsknings rapport 114/2011 Antal sidor Språk 36 finska Utgivare Trafikskyddet Pris Förläggare Trafikskyddet Konfidentiell karaktär Offentlig 3

5 Publisher LIIKENNETURVA Authors Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila and Martti Peräaho Date of publication Type of publication Research report ABSTRACT Name of publication Moped driving at the beginning of driving season Parts of publication Abstract The aim of this study was to find out how young moped drivers see moped driving at the beginning of the driving season Main goals of the study were to find out how they experience risks connected to moped driving, what kind of accidents they had had and how young moped drivers see factors connected to moped driving with a passenger. Answers for research questions were sought by conducting a questionnaire study in four schools: in two senior high schools and in two vocational schools. Three of the schools located in the area of Turku and one in Helsinki. The survey was conducted during class so in practise all students who received the questionnaire also answered the questions. Altogether we got answers from 198 students, their mean age was 16,7 years. From the 198 students 121 (61 %) were moped drivers. Also a couple of interviews were conducted. At the general level results of this study showed that moped drivers did not see moped driving as dangerous. Driving under the influence of alcohol was considered most dangerous. Almost 80 % of the students answered that it is fairly dangerous or very dangerous. Driving without a helmet was also seen fairly or very dangerous. 52 % of the moped drivers had an illegally tuned moped. However, 43 % of the drivers answered that driving with a tuned moped is not dangerous at all. Also driving with a passenger was not considered dangerous. Driving with a passenger was very common. Almost 90 % of the students had been as a passenger and 97 % of the moped drivers had driven with a passenger. Most of these trips were leisure time trips. More than half of the drivers had driven with a passenger whom did not wear a helmet. There had been accidents while driving with the passenger. Accidents were typically falls, drivings off the road or collisions. Most of the moped drivers had had risky situations while driving and more often with car drivers than with bicyclists or pedestians. Third of the moped drivers had had an accidents, typically falls, but also more serious accidents had happened that resulted in injuries (for example broken bones). Comparison with the previously conducted study (in year 2007) showed that moped driving had not changed much. Only change was that reported accidents had decreased, but the respondents were selected a bit differently in the two studies. Also generalisation of the results must be done cautiously. The results of this study shed light on moped driving of 121 moped drivers, whose driving takes place mostly in urban areas. Key words Moped driving, accidents, driving with a passenger Other information Name and number of series Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 Total number of pages Language 36 pages Finnish Distributor Liikenneturva ISSN Price Publisher Liikenneturva ISBN Confidentiality Public 4

6 Sisällysluettelo 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET TUTKIMUSMENETELMÄT TIEDONKERUUMENETELMÄT... 9 Kyselylomake... 9 Haastattelut TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET TULOKSET MOPON KYYDISSÄOLO Kuka kyyditsi Mitä matkat olivat olleet Mopon kyydissäoloon liittyvät väittämät Vaaratilanteet mopon matkustajana Onnettomuudet mopon matkustajana MOPOLLA KYYDITSEMINEN Kuinka usein ja ketä kyyditset Millä matkoilla mopolla kyyditään Matkustajan kypärä Onnettomuudet kyyditsemisen yhteydessä Kyyditsemiseen liittyvät väittämät MOPOILU AJOKAUDEN 2011 ALKAESSA Miten valmistauduit mopokorttikokeeseen Millainen on moposi Mopon virittäminen ja mopon nopeus Kuinka paljon olet ajanut mopolla Kypäränkäyttö Mopoilun vaarallisuus eri tilanteissa Vaaratilanteet autoilijoiden, polkupyöräilijöiden tai jalankulkijoiden kanssa Vaaratilanteet erilaisissa liikennetilanteissa Onnettomuudet, mitä ja millaisissa tilanteissa Loukkaantumiset Liikennerangaistukset Väistäminen risteyksessä MOPOILIJOIDEN HAASTATTELUT Mitä riskejä mopoiluun sisältyy Kyyditseminen Vaaratilanteet Onnettomuudet

7 4. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA ARVIOINTI YHTEENVETO Mopon matkustajana Mopolla kyyditseminen Mopoilun riskit Vaaratilanteet ja liikenneonnettomuudet mopoillessa Vertailu aikaisempaan tutkimukseen TUTKIMUKSEN ARVIOINTI LÄHTEET

8 ESIPUHE Mopoilijoiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla viimeisen vuosikymmenen aikana. Sen sijaan mopoilijoiden loukkaantumiset ovat lisääntyneet. Mopolla kyyditseminen tuli sallituksi vuonna 2005 ja tänä päivänä joka kuudes mopoonnettomuudessa loukkaantunut on ollut mopon kyydissä. Kyyditsemisen yhteydessä sattuneet onnettomuudet ovat yleistyneet etenkin tyttöjen keskuudessa. Liikenneturva halusikin selvittää ajokauden 2011 alussa millaisena nuoret näkevät mopoiluun liittyvät riskit, millaisia liikenneonnettomuuksia heille on mopoillessa sattunut sekä miten he arvioivat kyyditsemiseen liittyviä asioita. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Turun yliopiston liikennepsykologian tutkimusryhmä. Tutkijat haluavat kiittää tutkimukseen osallistuneita oppilaitoksia. Suuren kiitoksen ansaitsevat koulujen rehtorit ja opettajat, jotka suhtautuivat positiivisesti kyselyn toteuttamiseen oppituntien aikana. Lisäksi haluamme erityisesti kiittää niitä opiskelijoita, jotka vastasivat kyselyyn ja osallistuivat haastatteluun. Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Liikenneturva. Kiitos Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalinille yhteistyöstä ja avusta tutkimuksen eri vaiheissa. Lisäksi kiitos Liikenneturvan Etelä-Suomen yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjernalle avusta kyselyn käytännön toteuttamisesta Helsingin alueella. Tutkimuksen ruotsinkielisen tiivistelmän käänsi Lena von Knorring. Turussa Tekijät 7

9 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mopoilu antaa nuorelle ensimmäinen kosketuksen liikenteessä liikkumiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ja lisää nuoren mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen. Mopoilun suosio ja mopojen määrä liikenteessä on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla ja uusia mopoja rekisteröitiin aina edellistä vuotta enemmän vuoteen 2007 saakka, minkä jälkeen ensirekisteröintien määrä on kääntynyt laskuun (2007 yht , 2008 yht , 2009 yht ja 2010 yht ) (Tilastokeskus, 2011). Viimeisen vuosikymmenen aikana mopoilijoille sattuneet kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla. Vuosien välisenä aikana on kuollut keskimäärin 11 mopoilijaa vuodessa (Tilastokeskus, 2011). Sen sijaan mopoilijoille sattuneet loukkaantumiset ovat lisääntyneet vuodesta 2003 lähtien. Mopolla kyyditseminen sallittiin vuonna Tilastojen perusteella näyttääkin siltä, että kyyditsemisen yhteydessä tapahtuneet onnettomuudet ovat lisääntyneet. Erityisesti näin on käynyt tytöille (Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2010). Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään miltä mopoilu näyttää nuorten näkökulmasta ajokauden 2011 alkaessa. Tutkimuksen keskeiset kysymykset olivat: Mopolla kyyditseminen - kuinka yleistä kyyditseminen on, ketä kyyditään ja millä matkoilla, miten kyyditseminen vaikuttaa mopolla ajoon ja mopon hallittavuuteen, onko kyydissäolijalla kypärää, lisääkö kyyditseminen näyttämisen halua ja riskinottoa Miten hyvin nuoret tiedostavat mopoilun riskejä? - liikenteessä ajaminen ja näkyminen, risteysajo, kaista-ajo, mopon virittäminen ja ylinopeudet, ajo alkoholin vaikutuksen alaisena, kypärän käyttämättömyys tai huonosti kiinnittäminen, mopolla temppuilu Onko nuorille sattunut liikenneonnettomuuksia mopoillessa ja mitä näistä onnettomuuksista seurasi? - kaatumiset, yhteenajot, onnettomuuden seuraukset 8

10 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1 TIEDONKERUUMENETELMÄT Kyselylomake Tutkimusta varten kehitettiin kyselylomake. Kaikilta vastaajilta kysyttiin sukupuolta, ikää, oppilaitosta, jossa opiskelee ja asuinpaikkaa. Kysely jatkui mopon kyydissäoloon liittyvillä kysymyksillä, joihin siis saattoivat vastata nekin opiskelijat, joilla ei itsellään ollut mopoa. Vastaajilta kysyttiin, oliko heille sattunut vaaratilanteita tai liikenneonnettomuuksia silloin kun he olivat olleet mopon kyydissä. Vastaajilta kysyttiin, oliko heillä mopokorttia, ja vain ne vastaajat, joilla oli mopokortti jatkoivat vastaamista kyselyn mopolla ajoa koskeviin kysymyksiin. Haastattelut Kyselylomakkeeseen vastaamisen jälkeen opiskelijat saattoivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua myös mopoilua koskevaan haastatteluun. Yhteystietonsa oli jättänyt 10 opiskelijaa, joista yhdeksän oli poikia ja yksi tyttö. Haasteltavista tavoitettiin kahdeksan (kaksi opiskelijaa ei vastannut puhelimeen lukuisista yrityksistä huolimatta) ja haastattelu toteutettiin puhelinhaastatteluna haastateltaville sopivana ajankohtana. Haastattelussa pyrittiin tarkentamaan ja syventämään kyselyn teemoja liittyen erityisesti riskien tunnistamiseen, onnettomuuksiin ja mopolla kyyditsemiseen. 2.2 TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET Tutkimukseen osallistui nuoria, joilla oli mopokortti ja nuoria, joilla ei ollut mopokorttia. Kysely toteutettiin huhtikuun 2011 aikana neljässä oppilaitoksessa, kahdessa lukiossa ja kahdessa ammattiinstituutissa. Toinen ammatti-instituuteista sijaitsi Helsingissä ja muut oppilaitokset Turussa. Yhteensä kyselyvastauksia saatiin 198. Vastaajista 64 % (n=127) oli poikia ja 34 % (n=67) tyttöjä. Vastaajat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, heidän keski-ikänsä oli 16,7 vuotta (vaihteluväli vuotta). Mopokortin omisti 61 % opiskelijoista (n=121). 9

11 Vastaajia oli kutakuinkin yhtä paljon ammatti-instituutista (n=99, 51 %) kuin lukiosta (n=95, 49 %) (Taulukko 1). Sukupuolen suhteen ryhmät erosivat selvästi, valtaosa pojista (n=92) oli ammattiinstituutin opiskelijoita kun taas tytöistä enemmistö oli lukion opiskelijoita (n=60). Taulukko 1. Vastanneiden mopoilijoiden ja ei mopoilijoiden sukupuolijakauma ja koulutausta. Mopokortti Sukupoli Lukio Ammattiinstituutti Yhteensä n % Oli Poika mopokortti Tyttö Yht Ei Poika mopokorttia Tyttö Yht Vastaajia n % n % n % yhteensä Vastaajista neljä ei vastannut sukupuolta koskevaan kysymykseen ja yksi ei vastannut, onko hänellä mopokorttia vai ei. Tulokset esitetään pääosin koko ryhmien kuvailuna, eikä niinkään vertailuna koulujen tai sukupuolten välillä. Koulutaustan suhteen vertailuja on mahdollista tehdä ainoastaan poikien osalta. Sukupuolen suhteen vertailu onnistuu vain lukion oppilaiden keskuudessa. 10

12 3. TULOKSET Tulokset raportoidaan kolmessa osassa, ensimmäisessä osassa kuvataan vastaajien kokemuksia mopon kyydissäolosta (kokemukset mopon matkustajana). Tässä osassa ovat siis mukana kaikki vastaajat, sekä mopokortin omistavat että ne, joilla ei ollut mopokorttia. Tarkastelu jatkuu mopoilijoiden osalta, tavoitteena oli kuvata ensinnäkin sitä, millaisia kokemuksia heillä oli mopolla kyyditsemisestä (kokemukset kuljettajana). Raportin kolmannessa osassa tarkastellaan millaista mopoilu on ollut ajokauden 2011 alkaessa, pääosin tarkastelu keskittyi koko mopoilijaryhmän kuvauksiin. 3.1 MOPON KYYDISSÄOLO Mopon kyydissäoloa koskevaan kysymykseen oli vastannut yhteensä 197 vastaajaa, joista lähes 90 % oli ollut mopon kyydissä (Kuva 1). Vastaajista 40 % (n=79) oli ollut mopon kyydissä lähes päivittäin tai viikoittain. Toisaalta lähes yhtä suuri osa vastaajista eli 37 % (n=73) oli ollut mopon kyydissä harvemmin kuin kuukausittain. Vastaajista 13 % (n=25) ei koskaan ollut mopon kyydissä (Kuva 1). Ne vastaajat, joilla oli mopokortti, olivat myös olleet mopon kyydissä useammin kuin ne, joilla ei ollut mopokorttia (p<0.001) % n=73 % % % n=33 n=46 10 % n=20 13 % n=25 0 Lähes päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Kuva 1. Kuinka usein olet ollut mopon kyydissä (n=197)? 11

13 Kuka kyyditsi Kysymykseen kuka heitä kyyditsi oli mahdollista valita useampia vaihtoehtoja. Useimmiten kyyditsijänä oli ollut kaveri, joko poika tai tyttö. Vastaajista 155 oli ollut pojan kyydissä ja 100 vastaajaa tytön kyydissä. Selvästi harvemmin kyyditsijänä oli ollut sisarus (25 vastaajaa) tai äiti, isä tai muu aikuinen (12 vastaajaa). Mitä matkat olivat olleet Mopon kyydissä oli tehty monenlaisia matkoja. Useimmiten mopon kyydissä ollessa ajettiin huvin vuoksi (n=117), muita vapaa-ajan matkoja (n=130) tai matkoja kaverien luo (n=106) (Kuva 2). Selvästi harvemmin ajettiin koulumatkoja (n=76) tai muita asiointimatkoja (n=73). Vähiten matkoja tehtiin harrastuksiin (n=40) tai työhön (n=17) % 77 % 69 % n=130 n=117 % % n=76 43 % n=73 n= % % n=40 0 n=17 Koulumatka Työmatka Muu asiointimatka Matka harrastuksiin Matka kaverien luo Muu vapaaajan matka Huvin vuoksi ajelu Kuva 2. Millä matkoilla olet ollut mopon kyydissä? Vastaaja on voinut valita useita eri vaihtoehtoja. 12

14 Mopon kyydissäoloon liittyvät väittämät Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he olivat olleet mopon kyydissä ilman kypärää, yllyttäneet kuljettajaa ajamaan lujempaa, pelänneet olla mopon kyydissä tai pyytäneet kuljettajaa ajamaan varovaisemmin. Yli puolet (64 %) vastaajista oli ollut joskus mopon kyydissä ilman kypärää (Taulukko 2). Alle 10 % vastaajista oli ollut mopon kyydissä ilman kypärää usein tai joka kerta. Puolet vastaajista kertoi, ettei ole koskaan yllyttänyt kuljettajaa ajamaan lujempaa, mutta toisaalta 15 % kertoi yllyttäneensä kuljettajaa ajamaan lujempaa usein tai joka kerta kyydissä ollessaan. Yli puolet vastaajista (55 %) kertoi, ettei ole koskaan pelännyt olla mopon kyydissä. Yli puolet vastaajista (52 %) oli kuitenkin pyytänyt kuljettajaa ajamaan varovaisemmin (Taulukko 2). Taulukko 2. Mopon kyydissäoloon liittyvät väittämät Kuinka usein olet En koskaan Joskus Usein Joka kerta n % n % n % n % Ollut mopon kyydissä ilman kypärää (n=162) ,6 Yllyttänyt kuljettajaa ajamaan lujempaa (n=160) Pelännyt olla mopon kyydissä (n=161 ) Pyytänyt kuljettajaa ajamaan varovaisemmin (n=161) Vaaratilanteet mopon matkustajana Vastaajista 25 % (n=43) oli kertonut joutuneensa vaaratilanteisiin ollessaan mopon kyydissä. Vaikka vastaajilta kysyttiin heille sattuneita vaaratilanteita, silloin kun he olivat olleet mopon kyydissä, osa vastaajista oli kuitenkin kuvannut myös heille sattuneita onnettomuuksia. Pääosa näistä oli kaatumisia, mutta kuusi vastaajista oli pitänyt varsinaisia yhteenajojakin vaaratilanteina: Kaatunut, kolari Autokolari Auto ajoi liikennevaloissa punaisia päin ja ajoi kylkeeni Kolari Kylkikolari Auton kanssa törmääminen Kaveri ajoi perään Talvella kaatunut mopolla ja melkein jäänyt auton alle Kaatunut ojaan Ojaan ajo Rekka meinas ajaa päälle, kaatunut 13

15 Kaatunut Keulinut melkein autoa päin ja kerran keulinut ojaan Kuski meinannut ajaa viereistä autoa kylkeen. Toisen kerran kuski kaatunut 50 km/h asfalttiin Kaatunut Kaaduttu pari kertaa Kaatunut, meinannut törmätä toisiin mopoihin tai autoihin Varsinaisia vaaratilanteita kuvattiin seuraavasti: Läheltä piti tilanteita Mopo on simahtanut risteyksessä Jonkinlaisiin läheltä piti tilanteisiin Läheltä piti tilanteisiin auton kanssa Melkein kolariin Melkein kolari Joitain pieniä kohtauksia, mistä on selvinnyt pelästyksellä Liian kovaa töyssyissä ajaminen, putoamisvaara Joskus tultu kärkikolmion takaa eteen Lähes törmäys ajovirheen vuoksi Väärä kaista eikä ollut vilkkua Auto on melkein törmännyt mopoon Perus epähuomio tilanteita Autot ohittaneet liian läheltä ja pysäyttävät eteen ilman syytä ja kunnollisia varoituksia Kaupungissa ajaessa yksisuuntaisella tiellä Irtosepeli Poliisia karkuun Kolmion takaa tullut Kaikenlaisiin Autot ohittavat liian läheltä ja pysähtyvät eteen ilman varoitusta tai kunnon syytä Kolaritilanteisiin melkein päivittäin Auto meinannut tulla kolmion takaa Onnettomuudet mopon matkustajana Vastaajista 28 % (n=45) kertoi joutuneensa liikenneonnettomuuteen, silloin kun he olivat olleet mopon kyydissä. Tyypillisin onnettomuus oli ollut kaatuminen, joita oli sattunut 36 vastaajalle. Yli puolet heistä (n=19) kertoi olleensa mukana kaatumisessa useammin kuin kerran. Peräänajot olivat harvinaisimpia liikenneonnettomuuksia, joihin oli jouduttu mopon kyydissä ollessa. Näitä oli sattunut vain kuudelle vastaajalle. Muut yhteenajot ja tieltä suistumiset olivat yhtä yleisiä, näitä oli sattunut 16 vastaajalle. Vastaajista 12 kertoi loukkaantuneensa liikenneonnettomuudessa ollessaan mopon kyydissä. Loukkaantumisia he kuvasivat seuraavasti: Käsi murtui ranteen kohdalta kokonaan 14

16 Pinnallisia haavoja Polvesta näkyi polvilumpio Asfaltti ihottumaa Solisluu murtui Nilkka murtui ja niska venähti Jalka auki Polvi ja kyynärpää kipeytyi Jalka tärähti ja rupesi särkemään Ruhjeita, hammas meni poikki 3. 2 MOPOLLA KYYDITSEMINEN Kuinka usein ja ketä kyyditset Kyyditsemisestä kysyttiin niiltä mopoilijoilta, joilla oli mopokortti (n=121). Mopolla kyyditseminen oli hyvin yleistä, ainoastaan kolme vastaajaa 118:sta kertoi, ettei ole koskaan kyydinnyt mopolla (Kuva 3). Useimmiten mopolla kyydittiin viikoittain (36 %, n=42). Muut kyyditsemisen useutta kuvanneet vaihtoehdot eli päivittäin, kuukausittain tai harvemmin olivat keskenään yhtä yleisiä. 50 % % n= % n=23 21 % 21 % n=25 n= Lähes päivittäin 3 % n=3 Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Kuva 3. Kuinka usein olet kyydinnyt mopolla (n=118)? Useimmiten mopon kyydissä oli ollut kaveri, tyttö (89 %) tai poika (86 %). Sisarusta oli kyydinnyt 37 % vastaajista ja äitiä, isää tai muuta aikuista 12 %. 15

17 Millä matkoilla mopolla kyyditään Useimmiten mopolla oli kyyditty matkoilla kaverien luokse (n=83, 73 %), muilla vapaa-ajan matkoilla (n=92, 81 %) sekä huvin vuoksi ajaessa (n=81, 72 %) (Kuva 4). Hiukan yli puolet (51 %) oli kyydinnyt myös koulumatkoilla, 44 % kertoi kyydinneensä muilla asiointimatkoilla ja 28 % matkoilla harrastuksiin. Työmatkoilla kyyditseminen oli harvinaisinta (8 %) % % n=58 44 % n=50 28 % 74 % n=83 81 % n=92 72 % n= % n=32 0 n=9 Koulumatka Työmatka Muu asiointimatka Matka harrastuksiin Matka kaverien luo Muu vapaaajan matka Huvin vuoksi ajelu Kuva 4. Mitä matkat ovat olleet kun olet kyydinnyt? Vastaaja on voinut valita useita vaihtoehtoja. Matkustajan kypärä Mopoilijoilta kysyttiin olivatko he kyydinneet matkustajaa, jolla ei ole ollut kypärää ja onko heillä kypärää matkustajan kyyditsemisen varalta. Yli puolet (66 %, n=69) ilmoitti kyydinneensä matkustajaa, jolla ei ole ollut kypärää. Myös yli puolella mopoilijoista (54 %, n=53) oli kypärä matkustajan varalta. Varakypärän olemassaolo ei ollut yhteydessä kyyditsemisen useuteen. Onnettomuudet kyyditsemisen yhteydessä Mopoilijoilta kysyttiin oliko heille sattunut liikenneonnettomuuksia, kun heillä oli ollut matkustaja kyydissä. Kysymykseen vastasi 113 mopoilijaa 121:stä. Heistä 13 eli 12 % oli joutunut 16

18 liikenneonnettomuuteen, kun he olivat kyydinneet. Yleisimpiä onnettomuuksia olivat kaatumiset, joita oli sattunut 11 mopoilijalle (yksi mopoilijoista kertoi kaatuneensa kaksi kertaa kyyditsemistilanteessa). Tieltä suistumisia oli sattunut kahdelle mopoilijalle, toiselle heistä kaksi kertaa. Peräänajoja ei ollut sattunut kenellekään ja muita yhteenajoja oli sattunut yhdelle mopoilijalle. Kyyditsemiseen liittyvät väittämät Mopoilijoilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat seuraavista kyyditsemiseen liittyvistä väittämistä: kyyditseminen on mukavaa, kyyditseminen vaikeuttaa mopon käsittelyä, kyyditseminen vaikeuttaa muun liikenteen seuraamista, kyyditseminen lisää näyttämisen haluani ja kyyditseminen pidentää jarrutusmatkaa. Enemmistö (72 %, n=84) mopoilijoista piti kyyditsemistä mukavana (Taulukko 3). Väittämä Kyyditseminen vaikeuttaa mopon käsittelyä jakoi vastaajat kahteen ryhmään, puolet oli sitä mieltä, että kyyditseminen vaikeuttaa mopon käsittelyä ja puolet taas sitä mieltä, että se ei vaikeuta käsittelyä. Mopoilijoista 80 % (n=94) oli sitä mieltä, että mopolla kyyditseminen ei vaikeuta muun liikenteen seuraamista. Kyyditseminen ei myöskään vastaajien enemmistön (79 %, n=94) mukaan lisää heidän näyttämisen haluaan (Taulukko 3). Vastaajien enemmistön (65 %, n=77) mielestä kyyditseminen pidentää jarrutusmatkaa. Taulukko 3. Kyyditsemiseen liittyvät väittämät Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Kyyditseminen n % n % n % n % on mukavaa (n=117) vaikeuttaa mopon käsittelyä (n=118) vaikeuttaa muun liikenteen seuraamista (n=117) lisää näyttämisen haluani (n=118) pidentää jarrutusmatkaa (n=118)

19 3.3 MOPOILU AJOKAUDEN 2011 ALKAESSA Mopokortti oli 121:llä (61%) vastaajalla. Heistä 86 oli poikia ja 34 tyttöjä. Miten valmistauduit mopokorttikokeeseen Mopokorttikokeeseen oli tyypillisesti valmistauduttu harjoittelemalla internetissä (n=87 eli 72 % vastaajista) ja itsenäisesti lukemalla (n=65 eli 54 % vastaajista). Mopokurssille osallistuminen oli harvinaista: kolme vastaajaa oli ollut koulun mopokurssilla, neljä vastaajaa autokoulun mopokurssilla ja kaksi vastaajaa jonkin muun tahon järjestämällä mopokurssilla. Mopoilijoista 11 % (n=13) kertoi, ettei valmistautunut kokeeseen mitenkään. Millainen on moposi Skootterimopo oli yleisin mopotyyppi, sellainen oli 40 %:lla (n=46) (Kuva 5). Enduromopo (n=19) ja supermoto (n=18) olivat mopotyyppeinä yhtä yleisiä, näitä mopoja oli 16 %:lla vastaajista. Lähes yhtä moni vastaaja (n=17) kertoi, että hänellä on käytössään useita mopoja. Mopoauto oli neljällä vastaajalla % n= % 16 % n=19 n=18 8 % n=9 Skootteri Enduromopo Supermoto "Tossumopo" Muu 2- pyöräinen 3 % 3 % n=3 n=4 Mopoauto Kuva 5. Millainen mopo sinulla on käytössäsi? 18

20 Mopon virittäminen ja mopon nopeus Kaikista 121 mopoilijasta 114 oli vastannut mopon virittämistä koskevaan kysymykseen. Hiukan yli puolet (52 %) ilmoitti moponsa olevan viritetty. Viritettyjen mopojen nopeudeksi vastaajat olivat ilmoittaneet km/h. Useimmiten mopon nopeudeksi oli ilmoitettu 60 km/h ja nopeuksien keskiarvoksi muodostui 72 km/h. Vastaajista 18 (16 %) ilmoitti moponsa kulkevan 80 km/h tai enemmän (yksi vastaajista ilmoitti moponsa kulkevan 200 km/h, mutta tämä nopeus jätettiin huomiotta nopeuskeskiarvon laskemisessa sen ilmeisen virheellisyyden vuoksi). Ammattiinstituutin pojista useammalla oli viritetty mopo verrattuna lukion poikiin (p<.05). Kuinka paljon olet ajanut mopolla Mopoilijoilta kysyttiin kuinka paljon he ovat ajaneet mopolla yhteensä (Taulukko 4) ja kuinka paljon he olivat ajaneet ennen mopokortin hankkimista. Kokonaisajomääränsä oli ilmoittanut 104 mopoilijaa ja ajamansa ajokilometrit ennen mopokortin hankkimista 88 mopoilijaa. Kokonaisajomäärät vaihtelivat suuresti mopoilijoiden keskuudessa, 90 kilometristä aina kilometriin (keskiarvo oli 7060 km). Taulukko 4. Kokonaisajomäärä mopolla km tai vähemmän n % km n % km n % km n % km n % Yli 9000 km n % Kokonaisajomäärä Valtaosa (73 %) mopoilijoista oli ajanut mopolla myös ennen mopokortin hankkimista. Yli puolet heistä (52 %) ilmoitti ajaneensa 1000 km tai vähemmän ennen mopokortin hankkimista. Vastaavasti 21 % vastanneista oli ajanut yli 1000 km. Kypäränkäyttö Mopoilijoilta kysyttiin, kuinka usein he käyttävät kypärää mopoillessaan (n=115, Kuva 6) ja kuinka usein he ajavat mopolla kypärän hihna auki (n=116, Kuva 7). Mopoilijoista 98 % ilmoitti käyttävänsä kypärää aina tai useimmiten. Yksi vastaajista ilmoitti käyttävänsä kypärää silloin tällöin ja yksi harvoin tai ei koskaan. 19

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä ISSN 0785 9244 ISBN 978 951 560 165 0 (pdf) Liikenneturva Helsinki LIIKENNETURVA

Lisätiedot

ESIPUHE. Raportin tekijät ovat kuitenkin vastuussa lopputuotoksesta. Igor Radun, Jussi Ohisalo ja Jenni Radun

ESIPUHE. Raportin tekijät ovat kuitenkin vastuussa lopputuotoksesta. Igor Radun, Jussi Ohisalo ja Jenni Radun ESIPUHE Tämä tutkimuksen on toteuttanut Igor Radun ja Jenni Radun Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta tutkimusryhmästä Human Factors and Safety Behavior Group sekä Jussi Ohisalo Helsingin

Lisätiedot

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu 22 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä RIIKKA RAJAMÄKI SALLA SALENIUS Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu Riikka Rajamäki, Salla Salenius Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

LINJA-AUTONKULJETTAJAKYSELY

LINJA-AUTONKULJETTAJAKYSELY LINJA-AUTONKULJETTAJAKYSELY Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 3B/2004 LINTU-tutkimusohjelma Yhteyshenkilö: Juha Valtonen Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Juha-Pekka Sopanen TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha-Pekka Sopanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet

Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 38/2005 Liikenne Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet Suomessa vuosina 1991 2002 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ Neuropsykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja

Lisätiedot

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008 Telepalvelututkimus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.6.2008 Tekijä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Julkaisun laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa Selvitys nykytilasta Julkaisuja 20/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Postipalvelututkimus 2004

Postipalvelututkimus 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/ Viestintä Postipalvelututkimus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.9. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

Pilottikokeilu nopeuden alentamisen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ammattiliikenteessä

Pilottikokeilu nopeuden alentamisen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ammattiliikenteessä Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 7/2008 Pilottikokeilu nopeuden alentamisen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ammattiliikenteessä Sonja

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Lasten kuolemat Y2012-S1

Tutkintaselostus. Lasten kuolemat Y2012-S1 Tutkintaselostus Y2012-S1 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Suomalaisten rahapelaaminen 2011

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos Jenni-Emilia Ronkainen Suomalaisten rahapelaaminen RAPORTTI 14 2012 RAPORTTI 14/2012 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen toteutuminen ja arviointi talvikaudella 1999 2000 Tiehallinnon selvityksiä 41/2001

Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen toteutuminen ja arviointi talvikaudella 1999 2000 Tiehallinnon selvityksiä 41/2001 Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen toteutuminen ja arviointi talvikaudella 1999 2000 Tiehallinnon selvityksiä 41/2001 VIKING Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen

Lisätiedot

RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT

RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990 2008 Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus-

Lisätiedot

Sattuuko selkään, saatko apua?

Sattuuko selkään, saatko apua? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C2:2003 Sattuuko selkään, saatko apua? Vantaan kaupungin työterveys- ja työturvallisuuskysely Elina Parviainen ESIPUHE Työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan tavoitteina

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

Koulu- ja linja-autokuljetusten tasoristeysturvallisuus. RATAOSAt LAHTI HEINOLA JA LAHTI LOVIISAN SATAMA

Koulu- ja linja-autokuljetusten tasoristeysturvallisuus. RATAOSAt LAHTI HEINOLA JA LAHTI LOVIISAN SATAMA 48 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä MARKUS LAINE MIKKO POUTANEN Koulu- ja linja-autokuljetusten tasoristeysturvallisuus RATAOSAt LAHTI HEINOLA JA LAHTI LOVIISAN SATAMA Markus Laine, Mikko

Lisätiedot

Raskaan liikenteen kuljettajien käsityksiä työ- ja liikenneturvallisuudesta Sisäisiä julkaisuja 18/2005

Raskaan liikenteen kuljettajien käsityksiä työ- ja liikenneturvallisuudesta Sisäisiä julkaisuja 18/2005 Miia Heinonen, Esko Keskinen & Petra Sipiläinen Raskaan liikenteen kuljettajien käsityksiä työ- ja liikenneturvallisuudesta Sisäisiä julkaisuja 18/2005 Miia Heinonen, Esko Keskinen & Petra Sipiläinen

Lisätiedot

Lapsen ystävät ovat netissä

Lapsen ystävät ovat netissä Lapsen ääni 2005 -kysely Lapsen ystävät ovat netissä Barnets röst 2005 Barnen har vänner på nätet Mikä on Lapsen ääni? Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten lapsille suunnattu nettikysely, jota on toteutettu

Lisätiedot

Kulutusluottojen käyttö HAAGA-HELIAn opiskelijoiden keskuudessa. Aleksandra Tuominen

Kulutusluottojen käyttö HAAGA-HELIAn opiskelijoiden keskuudessa. Aleksandra Tuominen Kulutusluottojen käyttö HAAGA-HELIAn opiskelijoiden keskuudessa Aleksandra Tuominen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.5.2013 Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja?

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 5 / 2 0 0 8 jaana lähteenmaa ja teija strand Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen

Lisätiedot

Kiinteistöliittymien ominaispiirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjille

Kiinteistöliittymien ominaispiirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjille LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2005 Viestintä Kiinteistöliittymien ominaispiirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjille Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot