Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa"

Transkriptio

1 Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 KATI HERNETKOSKI SIRKKU LAAPOTTI ARI KATILA MARTTI PERÄAHO Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa

2 Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 MOPOILU AJOKAUDEN 2011 ALKAESSA Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila & Martti Peräaho

3 Julkaisija LIIKENNETURVA KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila ja Martti Peräaho Julkaisun laji Tutkimusraportti Julkaisun nimi Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa. Julkaisun osat Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa selvitettiin millaisena nuoret näkevät mopoilun ajokauden 2011 alkaessa. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten nuoret kokevat mopoiluun liittyvät riskit, millaisia liikenneonnettomuuksia heille on sattunut ja miten he arvioivat kyyditsemiseen liittyviä asioita. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia lomakekyselyllä ja haastatteluilla. Kysely tehtiin huhtikuun aikana neljässä oppilaitoksessa, kahdessa lukiossa ja kahdessa ammatti-instituutissa Turussa ja Helsingissä. Vastaajat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, ja heidän keski-ikänsä oli 16,7 vuotta. Kysely toteutettiin oppitunnin aikana, joten käytännössä kaikki lomakkeen saaneet oppilaat vastasivat kyselyyn. Yhteensä vastaajia oli 198 ja heistä oli mopoilijoita 121 (61 %). Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että tähän tutkimukseen vastanneet mopoilijat eivät pitäneet mopoilua kovinkaan vaarallisena. Mopoiluun liittyvistä riskeistä kaikkein vaarallisimpana nähtiin ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena. Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä että, se on melko vaarallista tai erittäin vaarallista. Ajo ilman kypärää oli myös vastaajien enemmistön mielestä melko vaarallista tai erittäin vaarallista. Hiukan yli puolella vastaajista (52 %) oli viritetty mopo ja 43 % vastaajista oli sitä mieltä, että viritetyllä mopolla ajaminen ei ole lainkaan vaarallista. Mopolla kyyditsemistä ei myöskään pidetty vaarallisena. Kyyditseminen oli hyvin yleistä. Lähes 90 % vastaajista oli ollut mopon kyydissä ja 97 % mopoilijoista oli itse kyydinnyt. Pääosin mopolla kyydittiin erilaisilla vapaa-ajan matkoilla. Yli puolet vastaajista oli kyydinnyt matkustajaa, jolla ei ollut kypärää. Kyyditsemisen yhteydessä oli sattunut myös onnettomuuksia, jotka olivat tyypillisesti kaatumisia, tieltä suistumisia tai yhteenajoja. Vaaratilanteita oli sattunut valtaosalle mopoilijoista ainakin joskus, ja useammin autoilijoiden kuin polkupyöräilijöiden tai jalankulkijoiden kanssa. Liikenneonnettomuuksia oli sattunut kolmasosalle kyselyyn vastanneista mopoilijoista. Onnettomuudet olivat tyypillisesti kaatumisia, mutta mukana oli myös vakavampia onnettomuuksia, joista oli seurannut mm. luun murtumia. Vertailu aikaisempaan, vuonna 2007 tehtyyn mopoilua koskevaan tutkimukseen, osoitti, että mopoilussa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Ainoa muutos oli, että mopoilijoiden raportoimat liikenneonnettomuudet olivat vähentyneet. Vastaajat olivat tosin hieman eri tavoin valikoituneet kuin vuoden 2007 tutkimuksessa. Tutkimuksen tulosten tulkinnassa ja yleistämisessä koskemaan kaikkia mopoilijoita on muistettava, että kyselyyn vastasi 121, pääosin kaupunkiolosuhteissa mopoilevaa nuorta. Avainsanat (asiasanat) Mopoilu, kyyditseminen, onnettomuudet. Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 Kokonaissivumäärä Kieli 36 sivua Suomi Jakaja Liikenneturva ISSN Hinta Kustantaja Liikenneturva ISBN Luottamuksellisuus julkinen 2

4 Utgivare TRAFIKSKYDDET BESKRIVNING Datum för publicering 2011 Publikationen gjord av Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila ja Martti Peräaho Publikationens form Forskningsrapport Uppdragsgivare Trafikskyddet Publikationens namn Mopedkörning vid inledningen av säsongen Sammandrag I den här undersökningen undersökte man hur ungdomarna vid inledningen av säsongen 2011 upplever mopedkörning. Huvudsyftet med undersökningen var att utreda hur ungdomarna upplever risker med mopedkörning, vilka typer av trafikolyckor de har råkat ut för och hur de värderar olika faktorer som hör ihop med skjutsning. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkätblanketter och intervjuer. Enkäten gjordes under april månad i fyra läroanstalter, två gymnasier och två yrkesinstitut i Åbo och Helsingfors. Respondenterna var första års studeranden och deras genomsnittsålder var 16,7 år. Enkäten gjordes under lektionstid och alla elever som fick blanketten besvarade frågorna. Sammanlagt svarade 198 och av dessa var 121 mopedister (61 %). Man kan som helhet konstatera att mopedisterna som svarat på denna undersökning inte ansåg mopedkörning vara särskilt farligt. Bland riskerna med mopedkörning ansåg man körning under inverkan av alkohol vara det farligaste. Nästan 80 % av respondenterna var av den åsikten att det var ganska farligt eller väldigt farligt. Att köra utan hjälm ansågs av majoriteten ganska farligt eller väldigt farligt. Lite fler än hälften av respondenterna (52 %) hade trimmat mopeden och 43 % ansåg att det inte alls är farligt att köra med en trimmad moped. Att skjutsa på moped ansågs heller inte farligt. Det är väldigt vanligt att skjutsa på moped. Nästan 90 % av respondenterna hade åkt som passagerare på moped och 97 % hade själva skjutsat. I huvudsak var det under fritiden som man skjutsade. Över hälften av respondenterna hade skjutsat en passagerare utan hjälm. I samband med skjutsningen hade det också hänt olyckor som omkullkörningar, avkörningar och kollisioner. Så gott som alla mopedister hade åtminstone ibland råkat ut för farliga situationer och oftare med bilister inblandade än med cyklister eller fotgängare. En tredjedel av mopedisterna i undersökningen hade råkat ut för trafikolyckor. Typiska olyckor var omkullkörning, men även allvarligare olyckor som hade resulterat i bl.a. benbrott fanns representerade. En jämförelse med tidigare undersökning om mopedkörning som genomfördes 2007 visade att det knappast har skett några förändringar gällande mopedkörningen. Den enda förändringen var att antalet rapporterade trafikolyckor hade minskat. Urvalet av respondenterna skiljde sig åt mellan undersökningarna. Vid utvärdering av undersökningsresultatet och tillämpning på samtliga mopedister bör man ta i beaktande att enkäten besvarades av 121 unga mopedister som i huvudsak färdas i stadstrafik. Nyckelord Mopedkörning, skjutsning, mopedolyckor Andra uppgifter Seriens namn och nummer ISSN ISBN Trafikskyddets forsknings rapport 114/2011 Antal sidor Språk 36 finska Utgivare Trafikskyddet Pris Förläggare Trafikskyddet Konfidentiell karaktär Offentlig 3

5 Publisher LIIKENNETURVA Authors Kati Hernetkoski, Sirkku Laapotti, Ari Katila and Martti Peräaho Date of publication Type of publication Research report ABSTRACT Name of publication Moped driving at the beginning of driving season Parts of publication Abstract The aim of this study was to find out how young moped drivers see moped driving at the beginning of the driving season Main goals of the study were to find out how they experience risks connected to moped driving, what kind of accidents they had had and how young moped drivers see factors connected to moped driving with a passenger. Answers for research questions were sought by conducting a questionnaire study in four schools: in two senior high schools and in two vocational schools. Three of the schools located in the area of Turku and one in Helsinki. The survey was conducted during class so in practise all students who received the questionnaire also answered the questions. Altogether we got answers from 198 students, their mean age was 16,7 years. From the 198 students 121 (61 %) were moped drivers. Also a couple of interviews were conducted. At the general level results of this study showed that moped drivers did not see moped driving as dangerous. Driving under the influence of alcohol was considered most dangerous. Almost 80 % of the students answered that it is fairly dangerous or very dangerous. Driving without a helmet was also seen fairly or very dangerous. 52 % of the moped drivers had an illegally tuned moped. However, 43 % of the drivers answered that driving with a tuned moped is not dangerous at all. Also driving with a passenger was not considered dangerous. Driving with a passenger was very common. Almost 90 % of the students had been as a passenger and 97 % of the moped drivers had driven with a passenger. Most of these trips were leisure time trips. More than half of the drivers had driven with a passenger whom did not wear a helmet. There had been accidents while driving with the passenger. Accidents were typically falls, drivings off the road or collisions. Most of the moped drivers had had risky situations while driving and more often with car drivers than with bicyclists or pedestians. Third of the moped drivers had had an accidents, typically falls, but also more serious accidents had happened that resulted in injuries (for example broken bones). Comparison with the previously conducted study (in year 2007) showed that moped driving had not changed much. Only change was that reported accidents had decreased, but the respondents were selected a bit differently in the two studies. Also generalisation of the results must be done cautiously. The results of this study shed light on moped driving of 121 moped drivers, whose driving takes place mostly in urban areas. Key words Moped driving, accidents, driving with a passenger Other information Name and number of series Liikenneturvan tutkimusmonisteita 114/2011 Total number of pages Language 36 pages Finnish Distributor Liikenneturva ISSN Price Publisher Liikenneturva ISBN Confidentiality Public 4

6 Sisällysluettelo 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET TUTKIMUSMENETELMÄT TIEDONKERUUMENETELMÄT... 9 Kyselylomake... 9 Haastattelut TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET TULOKSET MOPON KYYDISSÄOLO Kuka kyyditsi Mitä matkat olivat olleet Mopon kyydissäoloon liittyvät väittämät Vaaratilanteet mopon matkustajana Onnettomuudet mopon matkustajana MOPOLLA KYYDITSEMINEN Kuinka usein ja ketä kyyditset Millä matkoilla mopolla kyyditään Matkustajan kypärä Onnettomuudet kyyditsemisen yhteydessä Kyyditsemiseen liittyvät väittämät MOPOILU AJOKAUDEN 2011 ALKAESSA Miten valmistauduit mopokorttikokeeseen Millainen on moposi Mopon virittäminen ja mopon nopeus Kuinka paljon olet ajanut mopolla Kypäränkäyttö Mopoilun vaarallisuus eri tilanteissa Vaaratilanteet autoilijoiden, polkupyöräilijöiden tai jalankulkijoiden kanssa Vaaratilanteet erilaisissa liikennetilanteissa Onnettomuudet, mitä ja millaisissa tilanteissa Loukkaantumiset Liikennerangaistukset Väistäminen risteyksessä MOPOILIJOIDEN HAASTATTELUT Mitä riskejä mopoiluun sisältyy Kyyditseminen Vaaratilanteet Onnettomuudet

7 4. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA ARVIOINTI YHTEENVETO Mopon matkustajana Mopolla kyyditseminen Mopoilun riskit Vaaratilanteet ja liikenneonnettomuudet mopoillessa Vertailu aikaisempaan tutkimukseen TUTKIMUKSEN ARVIOINTI LÄHTEET

8 ESIPUHE Mopoilijoiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla viimeisen vuosikymmenen aikana. Sen sijaan mopoilijoiden loukkaantumiset ovat lisääntyneet. Mopolla kyyditseminen tuli sallituksi vuonna 2005 ja tänä päivänä joka kuudes mopoonnettomuudessa loukkaantunut on ollut mopon kyydissä. Kyyditsemisen yhteydessä sattuneet onnettomuudet ovat yleistyneet etenkin tyttöjen keskuudessa. Liikenneturva halusikin selvittää ajokauden 2011 alussa millaisena nuoret näkevät mopoiluun liittyvät riskit, millaisia liikenneonnettomuuksia heille on mopoillessa sattunut sekä miten he arvioivat kyyditsemiseen liittyviä asioita. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Turun yliopiston liikennepsykologian tutkimusryhmä. Tutkijat haluavat kiittää tutkimukseen osallistuneita oppilaitoksia. Suuren kiitoksen ansaitsevat koulujen rehtorit ja opettajat, jotka suhtautuivat positiivisesti kyselyn toteuttamiseen oppituntien aikana. Lisäksi haluamme erityisesti kiittää niitä opiskelijoita, jotka vastasivat kyselyyn ja osallistuivat haastatteluun. Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Liikenneturva. Kiitos Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalinille yhteistyöstä ja avusta tutkimuksen eri vaiheissa. Lisäksi kiitos Liikenneturvan Etelä-Suomen yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjernalle avusta kyselyn käytännön toteuttamisesta Helsingin alueella. Tutkimuksen ruotsinkielisen tiivistelmän käänsi Lena von Knorring. Turussa Tekijät 7

9 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mopoilu antaa nuorelle ensimmäinen kosketuksen liikenteessä liikkumiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ja lisää nuoren mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen. Mopoilun suosio ja mopojen määrä liikenteessä on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla ja uusia mopoja rekisteröitiin aina edellistä vuotta enemmän vuoteen 2007 saakka, minkä jälkeen ensirekisteröintien määrä on kääntynyt laskuun (2007 yht , 2008 yht , 2009 yht ja 2010 yht ) (Tilastokeskus, 2011). Viimeisen vuosikymmenen aikana mopoilijoille sattuneet kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla. Vuosien välisenä aikana on kuollut keskimäärin 11 mopoilijaa vuodessa (Tilastokeskus, 2011). Sen sijaan mopoilijoille sattuneet loukkaantumiset ovat lisääntyneet vuodesta 2003 lähtien. Mopolla kyyditseminen sallittiin vuonna Tilastojen perusteella näyttääkin siltä, että kyyditsemisen yhteydessä tapahtuneet onnettomuudet ovat lisääntyneet. Erityisesti näin on käynyt tytöille (Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2010). Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään miltä mopoilu näyttää nuorten näkökulmasta ajokauden 2011 alkaessa. Tutkimuksen keskeiset kysymykset olivat: Mopolla kyyditseminen - kuinka yleistä kyyditseminen on, ketä kyyditään ja millä matkoilla, miten kyyditseminen vaikuttaa mopolla ajoon ja mopon hallittavuuteen, onko kyydissäolijalla kypärää, lisääkö kyyditseminen näyttämisen halua ja riskinottoa Miten hyvin nuoret tiedostavat mopoilun riskejä? - liikenteessä ajaminen ja näkyminen, risteysajo, kaista-ajo, mopon virittäminen ja ylinopeudet, ajo alkoholin vaikutuksen alaisena, kypärän käyttämättömyys tai huonosti kiinnittäminen, mopolla temppuilu Onko nuorille sattunut liikenneonnettomuuksia mopoillessa ja mitä näistä onnettomuuksista seurasi? - kaatumiset, yhteenajot, onnettomuuden seuraukset 8

10 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1 TIEDONKERUUMENETELMÄT Kyselylomake Tutkimusta varten kehitettiin kyselylomake. Kaikilta vastaajilta kysyttiin sukupuolta, ikää, oppilaitosta, jossa opiskelee ja asuinpaikkaa. Kysely jatkui mopon kyydissäoloon liittyvillä kysymyksillä, joihin siis saattoivat vastata nekin opiskelijat, joilla ei itsellään ollut mopoa. Vastaajilta kysyttiin, oliko heille sattunut vaaratilanteita tai liikenneonnettomuuksia silloin kun he olivat olleet mopon kyydissä. Vastaajilta kysyttiin, oliko heillä mopokorttia, ja vain ne vastaajat, joilla oli mopokortti jatkoivat vastaamista kyselyn mopolla ajoa koskeviin kysymyksiin. Haastattelut Kyselylomakkeeseen vastaamisen jälkeen opiskelijat saattoivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua myös mopoilua koskevaan haastatteluun. Yhteystietonsa oli jättänyt 10 opiskelijaa, joista yhdeksän oli poikia ja yksi tyttö. Haasteltavista tavoitettiin kahdeksan (kaksi opiskelijaa ei vastannut puhelimeen lukuisista yrityksistä huolimatta) ja haastattelu toteutettiin puhelinhaastatteluna haastateltaville sopivana ajankohtana. Haastattelussa pyrittiin tarkentamaan ja syventämään kyselyn teemoja liittyen erityisesti riskien tunnistamiseen, onnettomuuksiin ja mopolla kyyditsemiseen. 2.2 TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET Tutkimukseen osallistui nuoria, joilla oli mopokortti ja nuoria, joilla ei ollut mopokorttia. Kysely toteutettiin huhtikuun 2011 aikana neljässä oppilaitoksessa, kahdessa lukiossa ja kahdessa ammattiinstituutissa. Toinen ammatti-instituuteista sijaitsi Helsingissä ja muut oppilaitokset Turussa. Yhteensä kyselyvastauksia saatiin 198. Vastaajista 64 % (n=127) oli poikia ja 34 % (n=67) tyttöjä. Vastaajat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, heidän keski-ikänsä oli 16,7 vuotta (vaihteluväli vuotta). Mopokortin omisti 61 % opiskelijoista (n=121). 9

11 Vastaajia oli kutakuinkin yhtä paljon ammatti-instituutista (n=99, 51 %) kuin lukiosta (n=95, 49 %) (Taulukko 1). Sukupuolen suhteen ryhmät erosivat selvästi, valtaosa pojista (n=92) oli ammattiinstituutin opiskelijoita kun taas tytöistä enemmistö oli lukion opiskelijoita (n=60). Taulukko 1. Vastanneiden mopoilijoiden ja ei mopoilijoiden sukupuolijakauma ja koulutausta. Mopokortti Sukupoli Lukio Ammattiinstituutti Yhteensä n % Oli Poika mopokortti Tyttö Yht Ei Poika mopokorttia Tyttö Yht Vastaajia n % n % n % yhteensä Vastaajista neljä ei vastannut sukupuolta koskevaan kysymykseen ja yksi ei vastannut, onko hänellä mopokorttia vai ei. Tulokset esitetään pääosin koko ryhmien kuvailuna, eikä niinkään vertailuna koulujen tai sukupuolten välillä. Koulutaustan suhteen vertailuja on mahdollista tehdä ainoastaan poikien osalta. Sukupuolen suhteen vertailu onnistuu vain lukion oppilaiden keskuudessa. 10

12 3. TULOKSET Tulokset raportoidaan kolmessa osassa, ensimmäisessä osassa kuvataan vastaajien kokemuksia mopon kyydissäolosta (kokemukset mopon matkustajana). Tässä osassa ovat siis mukana kaikki vastaajat, sekä mopokortin omistavat että ne, joilla ei ollut mopokorttia. Tarkastelu jatkuu mopoilijoiden osalta, tavoitteena oli kuvata ensinnäkin sitä, millaisia kokemuksia heillä oli mopolla kyyditsemisestä (kokemukset kuljettajana). Raportin kolmannessa osassa tarkastellaan millaista mopoilu on ollut ajokauden 2011 alkaessa, pääosin tarkastelu keskittyi koko mopoilijaryhmän kuvauksiin. 3.1 MOPON KYYDISSÄOLO Mopon kyydissäoloa koskevaan kysymykseen oli vastannut yhteensä 197 vastaajaa, joista lähes 90 % oli ollut mopon kyydissä (Kuva 1). Vastaajista 40 % (n=79) oli ollut mopon kyydissä lähes päivittäin tai viikoittain. Toisaalta lähes yhtä suuri osa vastaajista eli 37 % (n=73) oli ollut mopon kyydissä harvemmin kuin kuukausittain. Vastaajista 13 % (n=25) ei koskaan ollut mopon kyydissä (Kuva 1). Ne vastaajat, joilla oli mopokortti, olivat myös olleet mopon kyydissä useammin kuin ne, joilla ei ollut mopokorttia (p<0.001) % n=73 % % % n=33 n=46 10 % n=20 13 % n=25 0 Lähes päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Kuva 1. Kuinka usein olet ollut mopon kyydissä (n=197)? 11

13 Kuka kyyditsi Kysymykseen kuka heitä kyyditsi oli mahdollista valita useampia vaihtoehtoja. Useimmiten kyyditsijänä oli ollut kaveri, joko poika tai tyttö. Vastaajista 155 oli ollut pojan kyydissä ja 100 vastaajaa tytön kyydissä. Selvästi harvemmin kyyditsijänä oli ollut sisarus (25 vastaajaa) tai äiti, isä tai muu aikuinen (12 vastaajaa). Mitä matkat olivat olleet Mopon kyydissä oli tehty monenlaisia matkoja. Useimmiten mopon kyydissä ollessa ajettiin huvin vuoksi (n=117), muita vapaa-ajan matkoja (n=130) tai matkoja kaverien luo (n=106) (Kuva 2). Selvästi harvemmin ajettiin koulumatkoja (n=76) tai muita asiointimatkoja (n=73). Vähiten matkoja tehtiin harrastuksiin (n=40) tai työhön (n=17) % 77 % 69 % n=130 n=117 % % n=76 43 % n=73 n= % % n=40 0 n=17 Koulumatka Työmatka Muu asiointimatka Matka harrastuksiin Matka kaverien luo Muu vapaaajan matka Huvin vuoksi ajelu Kuva 2. Millä matkoilla olet ollut mopon kyydissä? Vastaaja on voinut valita useita eri vaihtoehtoja. 12

14 Mopon kyydissäoloon liittyvät väittämät Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he olivat olleet mopon kyydissä ilman kypärää, yllyttäneet kuljettajaa ajamaan lujempaa, pelänneet olla mopon kyydissä tai pyytäneet kuljettajaa ajamaan varovaisemmin. Yli puolet (64 %) vastaajista oli ollut joskus mopon kyydissä ilman kypärää (Taulukko 2). Alle 10 % vastaajista oli ollut mopon kyydissä ilman kypärää usein tai joka kerta. Puolet vastaajista kertoi, ettei ole koskaan yllyttänyt kuljettajaa ajamaan lujempaa, mutta toisaalta 15 % kertoi yllyttäneensä kuljettajaa ajamaan lujempaa usein tai joka kerta kyydissä ollessaan. Yli puolet vastaajista (55 %) kertoi, ettei ole koskaan pelännyt olla mopon kyydissä. Yli puolet vastaajista (52 %) oli kuitenkin pyytänyt kuljettajaa ajamaan varovaisemmin (Taulukko 2). Taulukko 2. Mopon kyydissäoloon liittyvät väittämät Kuinka usein olet En koskaan Joskus Usein Joka kerta n % n % n % n % Ollut mopon kyydissä ilman kypärää (n=162) ,6 Yllyttänyt kuljettajaa ajamaan lujempaa (n=160) Pelännyt olla mopon kyydissä (n=161 ) Pyytänyt kuljettajaa ajamaan varovaisemmin (n=161) Vaaratilanteet mopon matkustajana Vastaajista 25 % (n=43) oli kertonut joutuneensa vaaratilanteisiin ollessaan mopon kyydissä. Vaikka vastaajilta kysyttiin heille sattuneita vaaratilanteita, silloin kun he olivat olleet mopon kyydissä, osa vastaajista oli kuitenkin kuvannut myös heille sattuneita onnettomuuksia. Pääosa näistä oli kaatumisia, mutta kuusi vastaajista oli pitänyt varsinaisia yhteenajojakin vaaratilanteina: Kaatunut, kolari Autokolari Auto ajoi liikennevaloissa punaisia päin ja ajoi kylkeeni Kolari Kylkikolari Auton kanssa törmääminen Kaveri ajoi perään Talvella kaatunut mopolla ja melkein jäänyt auton alle Kaatunut ojaan Ojaan ajo Rekka meinas ajaa päälle, kaatunut 13

15 Kaatunut Keulinut melkein autoa päin ja kerran keulinut ojaan Kuski meinannut ajaa viereistä autoa kylkeen. Toisen kerran kuski kaatunut 50 km/h asfalttiin Kaatunut Kaaduttu pari kertaa Kaatunut, meinannut törmätä toisiin mopoihin tai autoihin Varsinaisia vaaratilanteita kuvattiin seuraavasti: Läheltä piti tilanteita Mopo on simahtanut risteyksessä Jonkinlaisiin läheltä piti tilanteisiin Läheltä piti tilanteisiin auton kanssa Melkein kolariin Melkein kolari Joitain pieniä kohtauksia, mistä on selvinnyt pelästyksellä Liian kovaa töyssyissä ajaminen, putoamisvaara Joskus tultu kärkikolmion takaa eteen Lähes törmäys ajovirheen vuoksi Väärä kaista eikä ollut vilkkua Auto on melkein törmännyt mopoon Perus epähuomio tilanteita Autot ohittaneet liian läheltä ja pysäyttävät eteen ilman syytä ja kunnollisia varoituksia Kaupungissa ajaessa yksisuuntaisella tiellä Irtosepeli Poliisia karkuun Kolmion takaa tullut Kaikenlaisiin Autot ohittavat liian läheltä ja pysähtyvät eteen ilman varoitusta tai kunnon syytä Kolaritilanteisiin melkein päivittäin Auto meinannut tulla kolmion takaa Onnettomuudet mopon matkustajana Vastaajista 28 % (n=45) kertoi joutuneensa liikenneonnettomuuteen, silloin kun he olivat olleet mopon kyydissä. Tyypillisin onnettomuus oli ollut kaatuminen, joita oli sattunut 36 vastaajalle. Yli puolet heistä (n=19) kertoi olleensa mukana kaatumisessa useammin kuin kerran. Peräänajot olivat harvinaisimpia liikenneonnettomuuksia, joihin oli jouduttu mopon kyydissä ollessa. Näitä oli sattunut vain kuudelle vastaajalle. Muut yhteenajot ja tieltä suistumiset olivat yhtä yleisiä, näitä oli sattunut 16 vastaajalle. Vastaajista 12 kertoi loukkaantuneensa liikenneonnettomuudessa ollessaan mopon kyydissä. Loukkaantumisia he kuvasivat seuraavasti: Käsi murtui ranteen kohdalta kokonaan 14

16 Pinnallisia haavoja Polvesta näkyi polvilumpio Asfaltti ihottumaa Solisluu murtui Nilkka murtui ja niska venähti Jalka auki Polvi ja kyynärpää kipeytyi Jalka tärähti ja rupesi särkemään Ruhjeita, hammas meni poikki 3. 2 MOPOLLA KYYDITSEMINEN Kuinka usein ja ketä kyyditset Kyyditsemisestä kysyttiin niiltä mopoilijoilta, joilla oli mopokortti (n=121). Mopolla kyyditseminen oli hyvin yleistä, ainoastaan kolme vastaajaa 118:sta kertoi, ettei ole koskaan kyydinnyt mopolla (Kuva 3). Useimmiten mopolla kyydittiin viikoittain (36 %, n=42). Muut kyyditsemisen useutta kuvanneet vaihtoehdot eli päivittäin, kuukausittain tai harvemmin olivat keskenään yhtä yleisiä. 50 % % n= % n=23 21 % 21 % n=25 n= Lähes päivittäin 3 % n=3 Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Kuva 3. Kuinka usein olet kyydinnyt mopolla (n=118)? Useimmiten mopon kyydissä oli ollut kaveri, tyttö (89 %) tai poika (86 %). Sisarusta oli kyydinnyt 37 % vastaajista ja äitiä, isää tai muuta aikuista 12 %. 15

17 Millä matkoilla mopolla kyyditään Useimmiten mopolla oli kyyditty matkoilla kaverien luokse (n=83, 73 %), muilla vapaa-ajan matkoilla (n=92, 81 %) sekä huvin vuoksi ajaessa (n=81, 72 %) (Kuva 4). Hiukan yli puolet (51 %) oli kyydinnyt myös koulumatkoilla, 44 % kertoi kyydinneensä muilla asiointimatkoilla ja 28 % matkoilla harrastuksiin. Työmatkoilla kyyditseminen oli harvinaisinta (8 %) % % n=58 44 % n=50 28 % 74 % n=83 81 % n=92 72 % n= % n=32 0 n=9 Koulumatka Työmatka Muu asiointimatka Matka harrastuksiin Matka kaverien luo Muu vapaaajan matka Huvin vuoksi ajelu Kuva 4. Mitä matkat ovat olleet kun olet kyydinnyt? Vastaaja on voinut valita useita vaihtoehtoja. Matkustajan kypärä Mopoilijoilta kysyttiin olivatko he kyydinneet matkustajaa, jolla ei ole ollut kypärää ja onko heillä kypärää matkustajan kyyditsemisen varalta. Yli puolet (66 %, n=69) ilmoitti kyydinneensä matkustajaa, jolla ei ole ollut kypärää. Myös yli puolella mopoilijoista (54 %, n=53) oli kypärä matkustajan varalta. Varakypärän olemassaolo ei ollut yhteydessä kyyditsemisen useuteen. Onnettomuudet kyyditsemisen yhteydessä Mopoilijoilta kysyttiin oliko heille sattunut liikenneonnettomuuksia, kun heillä oli ollut matkustaja kyydissä. Kysymykseen vastasi 113 mopoilijaa 121:stä. Heistä 13 eli 12 % oli joutunut 16

18 liikenneonnettomuuteen, kun he olivat kyydinneet. Yleisimpiä onnettomuuksia olivat kaatumiset, joita oli sattunut 11 mopoilijalle (yksi mopoilijoista kertoi kaatuneensa kaksi kertaa kyyditsemistilanteessa). Tieltä suistumisia oli sattunut kahdelle mopoilijalle, toiselle heistä kaksi kertaa. Peräänajoja ei ollut sattunut kenellekään ja muita yhteenajoja oli sattunut yhdelle mopoilijalle. Kyyditsemiseen liittyvät väittämät Mopoilijoilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat seuraavista kyyditsemiseen liittyvistä väittämistä: kyyditseminen on mukavaa, kyyditseminen vaikeuttaa mopon käsittelyä, kyyditseminen vaikeuttaa muun liikenteen seuraamista, kyyditseminen lisää näyttämisen haluani ja kyyditseminen pidentää jarrutusmatkaa. Enemmistö (72 %, n=84) mopoilijoista piti kyyditsemistä mukavana (Taulukko 3). Väittämä Kyyditseminen vaikeuttaa mopon käsittelyä jakoi vastaajat kahteen ryhmään, puolet oli sitä mieltä, että kyyditseminen vaikeuttaa mopon käsittelyä ja puolet taas sitä mieltä, että se ei vaikeuta käsittelyä. Mopoilijoista 80 % (n=94) oli sitä mieltä, että mopolla kyyditseminen ei vaikeuta muun liikenteen seuraamista. Kyyditseminen ei myöskään vastaajien enemmistön (79 %, n=94) mukaan lisää heidän näyttämisen haluaan (Taulukko 3). Vastaajien enemmistön (65 %, n=77) mielestä kyyditseminen pidentää jarrutusmatkaa. Taulukko 3. Kyyditsemiseen liittyvät väittämät Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Kyyditseminen n % n % n % n % on mukavaa (n=117) vaikeuttaa mopon käsittelyä (n=118) vaikeuttaa muun liikenteen seuraamista (n=117) lisää näyttämisen haluani (n=118) pidentää jarrutusmatkaa (n=118)

19 3.3 MOPOILU AJOKAUDEN 2011 ALKAESSA Mopokortti oli 121:llä (61%) vastaajalla. Heistä 86 oli poikia ja 34 tyttöjä. Miten valmistauduit mopokorttikokeeseen Mopokorttikokeeseen oli tyypillisesti valmistauduttu harjoittelemalla internetissä (n=87 eli 72 % vastaajista) ja itsenäisesti lukemalla (n=65 eli 54 % vastaajista). Mopokurssille osallistuminen oli harvinaista: kolme vastaajaa oli ollut koulun mopokurssilla, neljä vastaajaa autokoulun mopokurssilla ja kaksi vastaajaa jonkin muun tahon järjestämällä mopokurssilla. Mopoilijoista 11 % (n=13) kertoi, ettei valmistautunut kokeeseen mitenkään. Millainen on moposi Skootterimopo oli yleisin mopotyyppi, sellainen oli 40 %:lla (n=46) (Kuva 5). Enduromopo (n=19) ja supermoto (n=18) olivat mopotyyppeinä yhtä yleisiä, näitä mopoja oli 16 %:lla vastaajista. Lähes yhtä moni vastaaja (n=17) kertoi, että hänellä on käytössään useita mopoja. Mopoauto oli neljällä vastaajalla % n= % 16 % n=19 n=18 8 % n=9 Skootteri Enduromopo Supermoto "Tossumopo" Muu 2- pyöräinen 3 % 3 % n=3 n=4 Mopoauto Kuva 5. Millainen mopo sinulla on käytössäsi? 18

20 Mopon virittäminen ja mopon nopeus Kaikista 121 mopoilijasta 114 oli vastannut mopon virittämistä koskevaan kysymykseen. Hiukan yli puolet (52 %) ilmoitti moponsa olevan viritetty. Viritettyjen mopojen nopeudeksi vastaajat olivat ilmoittaneet km/h. Useimmiten mopon nopeudeksi oli ilmoitettu 60 km/h ja nopeuksien keskiarvoksi muodostui 72 km/h. Vastaajista 18 (16 %) ilmoitti moponsa kulkevan 80 km/h tai enemmän (yksi vastaajista ilmoitti moponsa kulkevan 200 km/h, mutta tämä nopeus jätettiin huomiotta nopeuskeskiarvon laskemisessa sen ilmeisen virheellisyyden vuoksi). Ammattiinstituutin pojista useammalla oli viritetty mopo verrattuna lukion poikiin (p<.05). Kuinka paljon olet ajanut mopolla Mopoilijoilta kysyttiin kuinka paljon he ovat ajaneet mopolla yhteensä (Taulukko 4) ja kuinka paljon he olivat ajaneet ennen mopokortin hankkimista. Kokonaisajomääränsä oli ilmoittanut 104 mopoilijaa ja ajamansa ajokilometrit ennen mopokortin hankkimista 88 mopoilijaa. Kokonaisajomäärät vaihtelivat suuresti mopoilijoiden keskuudessa, 90 kilometristä aina kilometriin (keskiarvo oli 7060 km). Taulukko 4. Kokonaisajomäärä mopolla km tai vähemmän n % km n % km n % km n % km n % Yli 9000 km n % Kokonaisajomäärä Valtaosa (73 %) mopoilijoista oli ajanut mopolla myös ennen mopokortin hankkimista. Yli puolet heistä (52 %) ilmoitti ajaneensa 1000 km tai vähemmän ennen mopokortin hankkimista. Vastaavasti 21 % vastanneista oli ajanut yli 1000 km. Kypäränkäyttö Mopoilijoilta kysyttiin, kuinka usein he käyttävät kypärää mopoillessaan (n=115, Kuva 6) ja kuinka usein he ajavat mopolla kypärän hihna auki (n=116, Kuva 7). Mopoilijoista 98 % ilmoitti käyttävänsä kypärää aina tai useimmiten. Yksi vastaajista ilmoitti käyttävänsä kypärää silloin tällöin ja yksi harvoin tai ei koskaan. 19

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Olenko riskikäyttäytyjä? Nautinko vaaratilanteista? Miten otan arjessa vaaratilanteet huomioon liikenteessä, kotona, liikunnan parissa tai muuten vapaaajalla?

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Turvallinen mopoilu Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä suuri KUOLLEET

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

MOPOILU SUOMESSA. Osa 1 Mahdollisuudet ja uhat. Osa 2 Jalankulkijoiden haastattelut

MOPOILU SUOMESSA. Osa 1 Mahdollisuudet ja uhat. Osa 2 Jalankulkijoiden haastattelut L I I K E N N E T U R V A N T U T K I M U S M O N I S T E I T A 1 0 6 / 2 0 0 7 MOPOILU SUOMESSA Osa 1 Mahdollisuudet ja uhat KATI HERNETKOSKI ANTERO LAMMI SIRKKU LAAPOTTI ARI KATILA ESKO KESKINEN Osa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Tyttöjen mopoilu. Kyselytutkimus tyttöjen mopoilusta ja mopoilun turvallisuudesta. Seppo Lampinen, Anna Saarlo, YY-Optima Oy

Tyttöjen mopoilu. Kyselytutkimus tyttöjen mopoilusta ja mopoilun turvallisuudesta. Seppo Lampinen, Anna Saarlo, YY-Optima Oy Tyttöjen mopoilu Kyselytutkimus tyttöjen mopoilusta ja mopoilun turvallisuudesta Seppo Lampinen, Anna Saarlo, YY-Optima Oy Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 7/2012 Tyttöjen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ. Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos

KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ. Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos 1 Keskeiset kysymykset: 1. Millaisia sosiaaliset taidot

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet lkm Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet kuollut loukkaantunut omaisuusvahinko lkm lkm % Koulutustilaisuus ammattiautoilijoille: Tiistaina 31.7.2001

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

SUTI. Suojateiden turvallisuus

SUTI. Suojateiden turvallisuus SUTI Suojateiden turvallisuus Suojatie Övergångsställe Pedestrian (zebra) crossing Fußgängerüberweg El paso cebra Le strisce zebra Keskusta 1965 Suojatie Keskusta 2007 Helsinki ( = Rautatieasema) Pariisi

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe. Nuorten mopo-onnettomuuksien taustatekijät. Seppo Lampinen, Anna Saarlo YY-Optima Oy

Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe. Nuorten mopo-onnettomuuksien taustatekijät. Seppo Lampinen, Anna Saarlo YY-Optima Oy Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe Nuorten mopo-onnettomuuksien taustatekijät Seppo Lampinen, Anna Saarlo YY-Optima Oy Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 8/2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 2008 LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 1 Sisältö NOPEUSRAJOITUKSIA RIKOTAAN USEIN... 4 Nopeusrajoitusten ylittäminen... 4 Kaahataanko

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS Poliisit kevyen liikenteen turvana - Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 28.- Jussi Päivänsalo ylikomisario ASENNE. Viisitoista vuotta bussia ajanut vantaalainen Markku

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 Koulukokemusten kansainvälistä vertailua sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994- WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot