TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov

2 KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä: Ilkka Heinonen, puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hannu Harain, sihteeri, Thony Varis, Turvatiimi Oy Anne Laakso, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Vantaa Veijo Vironen, HYVÄKSYTTY TOIMIELIMESSÄ: Päivämäärä

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUSALAN TOIMINTA, 30 ov Tutkinnon osan kuvaus Opinnot Kytkennät muihin opintoihin Arvioinnin toteutus Arviointikeskustelun toteuttaminen Näytön kuvaus Tutkinnonosan näyttöympäristö Tutkinnonosan näyttöön varattava aika Arvosanan määräytyminen Arvioinnin kohteet ja -kriteerit OPINTOJEN KUVAUS Yritysturvallisuustoiminta 10 ov Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot 10 ov Turvallisuusalan yhteistyötoiminta ja turvallisuuskorttikoulutukset 5 ov Voimankäytön perusteet ja TYKY-toiminta, 5 ov...12

4 1. TURVALLISUUSALAN TOIMINTA, 30 ov 1.1 Tutkinnon osan kuvaus Tämä tutkinnon osa on kaikille pakollinen. Tutkinnon osa opiskellaan neljänä opintona. Tutkinnon osan yleisenä tavoitteena on tutustuttaa opiskelija turvallisuusalaan, alalla tarvittaviin perustietoihin ja -taitoihin sekä alalle tyypillisiin toimintatapoihin. Tavoitteena on myös se, että opiskelija osaa ottaa työssään huomioon vartiointi-, pelastus- ja turvallisuusteknisen toiminnan, toimia asiakaspalvelutehtävissä turvallisuusalalla ja ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet. Opintoihin sisältyy yrittäjyyttä, -opintojen ohjausta, työssäoppimista ja opinnäytetyön tekemistä, tarkemmat määrittelyt opintojen kuvauksissa. Yritysturvallisuustoiminta opinnoissa opiskelijat oppivat hahmottamaan yritysturvallisuuden osa-alueet ja tekemään yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia, ottamaan huomioon vartiointi-, pelastus- ja turvallisuusteknisen toiminnan sekä turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet. Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot opinnoissa opiskelijat oppivat palvelemaan sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla, ottamaan huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla, tiedottamaan ja viestimään työhönsä sopivalla tavalla ja raportoimaan työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Turvallisuusalan yhteistyötoiminta ja turvallisuuskorttikoulutukset opinnoissa opiskelijat oppivat tekemään yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa, toimimaan tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen sekä onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla. Voimankäytön perusteet ja TYKY-toiminta opinnoissa opiskelijat oppivat toimimaan voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti, väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla sekä terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKYtoiminta). 1.2 Opinnot Yritysturvallisuustoiminta 10 ov - yritysturvallisuuden osa-alueiden hahmottaminen, yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksien tekeminen, ennaltaehkäisevien turvallisuussuunnitelmaluonnosten tekeminen, vartiointi-, pelastus- ja turvallisuusteknisen toiminnan sekä työhön liittyvän turvallisuusalan lainsäädännön perusteiden huomioiminen. Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot 10 ov - sisäisen ja ulkoisen asiakkaan palveleminen turvallisuusalalla, omaan työhönsä liittyvä ja sopiva tiedottaminen ja viestintä, yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteiden huomioiminen sekä oman työn raportointi tilanteen vaatimalla tavalla. Turvallisuusalan yhteistyötoiminta ja turvallisuuskorttikoulutukset 5 ov yhteistyön te- 2

5 keminen turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa, toimiminen tulityö-, ja työturvallisuuskoulutusten edellyttämällä tavalla, toimiminen onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla. Voimankäytön perusteet ja TYKY-toiminta 5 ov - toimiminen voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti, toimiminen väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia ennalta estävällä tavalla, toimiminen terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-toiminta. Opintoihin sisältyy Työkykypassin suorittaminen. 1.3 Kytkennät muihin opintoihin Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti työturvallisuuskoulutus ennen valinnaisen, 20 ov, tutkinnon osan aloittamista. Tällaisia tutkinnon osia ovat Vartiointitoiminta 20 ov, Pelastustoiminta 20 ov ja Turvallisuustekninen toiminta 20 ov. Tutkinnon osan opinnot suoritetaan seuraavasti: Yritysturvallisuustoiminta 10 ov, opinnoista toteutetaan 1. lukuvuonna 6 ov ja 3. lukuvuonna 4 ov sisältäen 2 ov työssäoppimista Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot 10 ov, toteutetaan 1. lukuvuonna kokonaan, sisältää 4 ov työssäoppimista Turvallisuusalan yhteistyötoiminta ja turvallisuuskorttikoulutukset 5 ov, toteutetaan 1. lukuvuonna kokonaan Voimankäytön perusteet ja TYKY-toiminta 5 ov toteutetaan 1. lukuvuonna kokonaan Opintoihin voidaan toteutuksessa kytkeä ammattitaitoa täydentäviä pakollisia tai valinnaisia tutkinnon osia, vapaasti valittavia tutkinnon osia, muita valinnaisia tutkinnon osia, osaamista syventäviä tutkinnon osia tai työssäoppimista opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 1.4 Arvioinnin toteutus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Yritysturvallisuustoiminta sekä Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot arvioidaan kokonaan ammattiosaamisen näytöllä, arvosanalla T1 K3 Turvallisuusalan yhteistyötoiminta ja turvallisuuskorttikoulutukset opinnoissa opiskelijan osaamista työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukoulutuksen (EA 1) osalta arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Opintojen etenemistä arvioidaan oppimisen arvioinnilla, esimerkiksi oppimispäiväkirjalla ja portfoliolla. Oppimista arvioidaan arvosanalla Tehty/Tekemättä. Voimankäytön perusteet ja TYKY-toiminta arvioidaan oppimisen arviointina. Arviointi sisältää työkykypassin suorittamisen. Oppimista arvioidaan arvosanalla Tehty/Tekemättä. Tutkinnon osaan liittyvä näyttöjen toteuttaminen on esitetty luvussa Tutkinnon osan ar- 3

6 vosana määrätään vasta, kun kaikki arvioinnit on hyväksyttävästi suoritettu. 1.5 Arviointikeskustelun toteuttaminen Oppimisen arviointikeskustelut Variassa Opiskelijoiden elämäntilanne otetaan huomioon Varian opiskelijakeskeisessä verkostotyössä ja ohjaus- ja oppimisen arviointikeskusteluissa. Esimerkiksi maahanmuuttajaopiskelijoiden osalta vähitellen kehittyvä kielitaito otetaan huomioon ohjaus- ja arviointikeskusteluissa sekä myös arvioinnissa. Ohjaus- ja oppimisen arviointikeskusteluihin osallistuvat opettajien ja ryhmänohjaajien lisäksi tarpeen mukaan esim. opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori tai oppilaitospsykologi. Oppimisen arviointikeskustelut työssäoppimisessa Oppimisen arvioinnista työssäoppimisen yhteydessä keskustelevat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Osaamisen arviointikeskustelut Variassa Osaamisen arviointipäätösten tekemistä edeltää aina arviointikeskustelu, joihin osallistuu pääasiassa opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat sekä opiskelija. Osaamisen arviointikeskustelu työssäoppimisessa Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinneista keskustellaan arviointikeskusteluissa, joihin yleensä osallistuvat opettaja, opiskelija ja työelämän edustaja. Opiskelijan itsearviointi huomioidaan sekä arviointikeskustelussa että arviointipäätöstä tehtäessä. Arviointipäätöksen tekee opettaja. 1.6 Näytön kuvaus Yritysturvallisuustoiminta-opinnon näyttö koostuu yritysturvallisuuteen liittyvien keskeisten asioiden ja toimintojen osaamisesta, tutkinnon perusteet. Näytössä opiskelija tekee yritysturvallisuuden keskeisiin osa-alueisiin pohjautuvan uhka- tai riskikartoituksen ja ennalta ehkäisevän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen. Näytössä opiskelija osoittaa myös oppimistaan ja ongelmaratkaisua, vuorovaikutusosaamistaan ja yhteistyökykyään. Näyttö annetaan pääsääntöisesti työpaikalla työssäoppimisjaksojen aikana. Yritysturvallisuusopinnon näyttö sijoittuu pääsääntöisesti opiskelun kolmannelle vuodelle. Näytön arvioijalla tulee olla arviointikoulutus ja kokemusta kuvatun kaltaisista tehtävistä. Näytön arvosana perustuu tutkinnon perusteissa ilmeneviin arviointikriteereihin ja arviointikeskustelussa tehtyihin päätöksiin. Arviointikeskusteluun osallistuvat arvioija tai arvioijat ja opiskelija. Arviointikeskustelua johtaa aina opettaja. Näytön arviointikohteet ovat työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot-opinnon näyttö koostuu sisäisen ja ulkoisen asiakkaan palvelemisesta turvallisuusalalla, omaan työhön liittyvästä ja sopivasta tiedottamisesta ja viestinnästä, yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteiden huomioimisesta sekä oman työn raportoinnista tilanteen vaatimalla tavalla. Näytössä opiskelija osoittaa myös oppimistaan ja ongelma- 4

7 ratkaisua, vuorovaikutusosaamistaan ja yhteistyökykyään Näyttö annetaan pääsääntöisesti työpaikalla työssäoppimisjaksojen aikana. Näyttö sijoittuu opiskelun pääsääntöisesti ensimmäiselle vuodelle. Näytön arvioijalla tulee olla arviointikoulutus ja kokemusta kuvatun kaltaisista tehtävistä. Näytön arvosana perustuu tutkinnon perusteissa ilmeneviin arviointikriteereihin ja arviointikeskustelussa tehtyihin päätöksiin. Arviointikeskusteluun osallistuvat arvioija tai arvioijat ja opiskelija. Arviointikeskustelua johtaa aina opettaja. Näytön arviointikohteet ovat työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. 1.7 Tutkinnonosan näyttöympäristö Ammattiosaamisen näytöt annetaan pääsääntöisesti työpaikalla työssäoppimisjakson aikana. Työpaikalla järjestettävät näytöt eivät vaadi erillisiä tilajärjestelyitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toissijaisesti antaa oppilaitoksen tiloissa, jotka täyttävät PK-yrityksen tunnusmerkit ja että tiloissa on tarvittavat työvälineet ja materiaalit. Uhka- tai riskikartoituksen tekemiseen tarvitaan PK-yrityksen riskienhallinnan peruspaketti (PK- RH-materiaali), sen eri työkirjat ja lomakkeet ja/tai PK-yrityksen riskienhallinnan CD-ROM-sovellus. Uhka- tai riskikartoituksen tekemiseen voidaan käyttää myös muita, turvallisuusalalla yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä, menetelmiä ja välineitä. Ennalta ehkäisevän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekemiseksi valittavasta kohteesta tulee olla käytössä uhka- tai riskikartoituksen aineisto, näytön kohteena olevien tilojen pohjapiirrokset ja perustiedot kohteessa tapahtuvasta toiminnasta, PK-RH-materiaali tai muu tarvittava materiaali. 1.8 Tutkinnonosan näyttöön varattava aika Näyttöön on varattava riittävästi aikaa ja sitä suunniteltaessa muistettava, että kyseessä on opiskelijan osaamisen arviointiin liittyvä tilanne, jonka tarkoitus ei ensisijaisesti ole mitata hänen työsuorituksen nopeutta. Työpaikalla toteutettavissa näytöissä näyttöön varattava aika on päätettävä tapauskohtaisesti olosuhteiden perusteella. Näyttöaika vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan päivään tai viikkoon, pisimmillään koko työssäoppimisajan pituiseksi. 1.9 Arvosanan määräytyminen Tyydyttävä T1 Yritysturvallisuustoiminta-opinnon näyttö T1 Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot-opinnon näyttö T1 Työturvallisuuskoulutus hyväksytty Tulityökoulutus hyväksytty 5

8 Ensiapukoulutus hyväksytty Hyvä H2 Yritysturvallisuustoiminta-opinnon näyttö H2 Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot-opinnon näyttö H2 Työturvallisuuskoulutus hyväksytty Tulityökoulutus hyväksytty Ensiapukoulutus hyväksytty Kiitettävä K3 Yritysturvallisuustoiminta-opinnon näyttö K3 Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot-opinnon näyttö K3 Työturvallisuuskoulutus hyväksytty Tulityökoulutus hyväksytty Ensiapukoulutus hyväksytty Yritysturvallisuustoiminta ja Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot-opinnoista viedään suoritusmerkintä opiskelijatietokantaan osaamisen arvioinnin perusteella arviointiasteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3 seuraavista osista: Turvallisuusalan yhteistyötoiminta ja turvallisuuskorttikoulutukset-opinnoista viedään suoritusmerkintä opiskelijatietokantaan työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukoulutuksen osaamisen arvioinnin perusteella asteikolla hyväksytty/hylätty. Voimankäytön perusteet ja TYKY-toiminta arvioidaan oppimisen arviointina. Arviointi sisältää työkykypassin suorittamisen suorittamisen. Oppimisen arviointi merkinnällä Tehty/Tekemättä. Ammattitaidon kannalta keskeiset harjoitustehtävät sekä teoria- ja työkokeet vaikuttavat tutkinnon osan lopulliseen arvosanaan, mikäli kyseessä olevaa ammattitaidon osa-aluetta ei ole voitu ammattiosaamisen näytössä osoittaa Arvioinnin kohteet ja -kriteerit Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna suunnittelee oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen omaa työtään annettujen työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ohjeiden mukaan noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää 6

9 omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksien hallinta Ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee ohjeistettuna yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen ja valitsee käytettävän työmenetelmän tai välineen ohjeiden mukaisesti tekee ohjeistettuna yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen ja arvioi valitsemansa työmenetelmän tai välineen soveltuvuutta työn edetessä tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan riskienhallinnan menetelmän ja välineen tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen, esittelee sen ja arvioi sen käytettävyyttä kohteeseen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Yritysturvallisuuden osa-alueiden hallinta Uhkien ja riskien hallinta Yrittäjyyden hallinta Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky huomioi työssään uhkien ja riskienhallinnan perusteet sekä käyttää ohjattuna uhkien- ja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hahmottaa yritysturvallisuuden ymmärtää yritysturvallisuu- osaa soveltaa työssään yrityskeisen osa-alueet ja niiden kesden osa-alueiden merkitykturvallisuuden osa-alueita ja sisällön sen yritysturvallisuustoi- niiden tavoitteita minnassa ymmärtää uhkien ja riskienhallinnan perusteet sekä käyttää uhkien- ja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ja käyttää työssään tarvittavaa tietoa osaa soveltaa ja käyttää työssään uhkien- ja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä tapauskohtaisesti hankkii ja soveltaa työssään tietoa yrittäjän oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään liikunnan ja noudattaa liikunta- ja ravinto-ohjelmaa, ravinnon merkityksen työssäjaksamisessa annettuja ohjei- ja palautumisesssääta ja osaa soveltaa niitä työs- ottaa ohjattuna huomioon tuntee omat terveydelliset toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen rajoitteensa ja noudattaa niitä työssään huomioi turvallisuusalan tehtäviin liittyvät ohjeet mutta tarvitsee ohjausta noudattaa turvallisuudesta annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa vastaa toimintansa turvallisuudesta ottaa omassa työssään huomioon työturvallisuusohjeet noudattaa annettuja ohjeita kokonaisvaltaisesti ja osaa soveltaa niitä työssään noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyh- 7 ymmärtää väsyneenä tai sairaana työskentelyn riskit tuntee ja ymmärtää omat terveydelliset rajoitteensa ja noudattaa niitä kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

10 teisön muut jäsenet tuntee omaan työhönsä liittyvät turvallisuusohjeet ja toimii niiden mukaisesti käyttää turvallisesti ohjeiden ja työtehtävän mukaisia työvälineitä ja menetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä arvioi työhönsä liittyvien työvälineiden ja menetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ja huolehtii itsenäisesti työympäristönsä turvallisuudesta Oppiminen ja ongelmanratkaisu arvioi ohjattuna omaa työtään toimii motivoituneesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen arvioi omaa työtään ja raportoi siitä on motivoitunut terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn itsenäiseen ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla Ammattietiikka Viestintä ja tiedottaminen noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä osaa tietokoneen, sähköpostin ja internetin peruskäytön noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä käyttää tietokonetta, sähköpostia ja internetiä sujuvasti noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään osaa soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita osaa käyttää lähdeviitteitä ja ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen käyttää tietokonetta, sähköpostia ja internetiä sujuvasti työtehtävänsä tekemiseen Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään 8

11 - työprosessin hallinta kokonaan - työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 2. OPINTOJEN KUVAUS 2.1 Yritysturvallisuustoiminta 10 ov Ammattitaitovaatimukset (opiskelija osaa) hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Sisällöt Yritysturvallisuustoiminta yritysturvallisuustoiminnan perusteet ja tarkoitus yritysturvallisuuden osa-alueet turvallisuusjohtaminen vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan huomioiminen yritysturvallisuudessa oman työn raportoiminen tilanteen vaatimalla tavalla Turvallisuusalaan liittyvä lainsäädäntö turvallisuusalan keskeinen lainsäädäntö erilaisten rikosten vakavuus ja vaikutukset Turvallisuusalan sosiologia väkivallan, onnettomuuksien ja rikoksien ennaltaehkäisy paikalliset rikoksentorjuntaohjelmat yhteiskunnalliset muutokset turvallisuudessa Uhka- ja riskikartoitukset yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksien tekeminen riskienhallinta tavoite, välineet ja menetelmät 9

12 Turvallisuussuunnitelmien tekeminen ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmaluonnokset turvallisuussuunnitelma tavoite, välineet ja menetelmät Toteutustapa Motivoivat, aktivoivat, yhteistoiminnalliset ja oppimista ohjaavat opetusmenetelmät. Toteutus sisältää opintojen ja työssäoppimisen ohjausta sekä opinnäytetyön valmistelua. Oppimisen arvioinnin pohjalta tehdään tarvittaessa muutokset opiskelijan opetukseen, tukemiseen ja opetusmenetelmiin sekä tarvittaessa päivitetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa opintojen aikana. Arvioinnin toteutus Sisällöt yritysturvallisuustoiminta, turvallisuusalaan liittyvä lainsäädäntö, uhka- ja riskikartoitukset ja turvallisuussuunnitelmien tekeminen arvioidaan osaamisen arviointina ammattiosaamisen näytössä asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Oppimisen arvioinnilla täydennetään osaamisen arviointia. Oppimisen arviointia kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 2.2 Palvelutoiminta ja yrittäjyyden perustaidot 10 ov Ammattitaitovaatimukset (opiskelija osaa) palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa Sisällöt Asiakaspalvelu asiakaspalvelun ja palveluyhteiskunnan perusteet sisäinen asiakas ulkoinen asiakas Yrittäjyys ja markkinointi perusteet yrittäjyys ja markkinointi turvallisuusalalla Tiedottaminen ja viestintä perusteet turvallisuusalalla omassa työssä oman työn raportoiminen tilanteen vaatimalla tavalla 10

13 Toteutustapa Motivoivat, aktivoivat, yhteistoiminnalliset ja oppimista ohjaavat opetusmenetelmät. Toteutus sisältää opintojen ja työssäoppimisen ohjausta sekä opinnäytetyön valmistelua. Oppimisen arvioinnin pohjalta tehdään tarvittaessa muutokset opiskelijan opetukseen, tukemiseen ja opetusmenetelmiin sekä tarvittaessa päivitetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa opintojen aikana. Arvioinnin toteutus Sisällöt asiakaspalvelu, yrittäjyys ja markkinointi, tiedottaminen ja viestintä tekeminen arvioidaan osaamisen arviointina ammattiosaamisen näytössä asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Oppimisen arvioinnilla täydennetään osaamisen arviointia. Oppimisen arviointia kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 2.3 Turvallisuusalan yhteistyötoiminta ja turvallisuuskorttikoulutukset 5 ov Ammattitaitovaatimukset (opiskelija osaa) tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen toimia tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen edellyttämällä tavalla toimia onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla Sisällöt Yhteistyö turvallisuusalalla turvallisuusalan keskeiset viranomaisorganisaatiot ja yhteisöt, organisaatiorakenteet, tehtävät ja toimintavavat yhteistyö turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa Tulityö- ja työturvallisuuskoulutus koulutukseen osallistuminen koulutuksen suorittaminen hyväksytysti Onnettomuustilanteissa toimiminen ensiapukoulutukseen (EA 1) osallistuminen koulutuksen suorittaminen hyväksytysti Toteutustapa Motivoivat, aktivoivat, yhteistoiminnalliset ja oppimista ohjaavat opetusmenetelmät. Oppimisen arvioinnin pohjalta tehdään tarvittaessa muutokset opiskelijan opetukseen, tukemiseen ja opetusmenetelmiin sekä tarvittaessa päivitetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa opintojen aikana. Arvioinnin toteutus Oppimisen arvioinnilla täydennetään osaamisen arviointia. Tulityö- ja työturvallisuuskoulutus 11

14 sekä Onnettomuustilanteissa toiminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Muilta osin oppimisen arviointia kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Tämä opinto soveltuu nivelvaiheen opinnoiksi. 2.4 Voimankäytön perusteet ja TYKY-toiminta, 5 ov Ammattitaitovaatimukset (opiskelija osaa) toimia voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKYtoiminta) raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Sisällöt Ammattiosaajan työkykypassi Voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteet voimankäytön ja itsepuolustuksen perustekniikat työturvallisuuden näkökulmasta Väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia ennalta estävä toiminta voimantuoton perusteet ja niiden soveltaminen Toteutustapa Motivoivat, aktivoivat, yhteistoiminnalliset ja oppimista ohjaavat opetusmenetelmät. Oppimisen arvioinnin pohjalta tehdään tarvittaessa muutokset opiskelijan opetukseen, tukemiseen ja opetusmenetelmiin sekä tarvittaessa päivitetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa opintojen aikana. Arvioinnin toteutus Oppimisen arvioinnilla täydennetään osaamisen arviointia. Sisältöön Ammattiosaajan työkykypassi liittyy omat sen oppimisen arviointiin kuuluvat arviointiasteikot, ks. Muilta osin oppimisen arviointia kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 12

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Kaikille valinnainen tutkinnon osa Ulkoverhous- ja kattotyöt, 10 ov varia Vantaan ammattiopisto Ulkoverhous- ja kattotyöt KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Valinnainen tutkinnon osa Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, 20 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty 25.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot