Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Sivistysosasto"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sivistysosasto luo edellytyksiä kuntalaisten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille tarjoamalla laadukkaita kasvatus-, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Tulosalueen kuvaus Sivistysosaston tulosalueeseen kuuluvat sivistysosaston hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut. Päämäärä 2015 Sivistysosasto järjestää kuntalaisille laadukkaita, innovatiivisia ja tarpeiden mukaisia palveluja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kirjasto-, kulttuuri ja vapaa-aikatoimeen. Palvelutarjonta on monipuolista ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. Yhteistyö palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa seudun, lähikuntien sekä kolmannen sektorin kanssa on aktiivista. Henkilöstö on työhönsä motivoitunutta. Toimintaympäristöt ovat tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Henkilöstön ammattitaito on ajantasaista ja sitä tuetaan täydennyskoulutuksella. Sivistysosaston ja koko kunnan tulevien vuosien suuri ponnistus on kirkonkylän alueen uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelu ja toteutus syksyyn 2017 mennessä. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat ja kunnalliset suunnitelmat otetaan käyttöön Opetussuunnitelma on opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta keskeinen toimintaa ohjaava väline kunnassa. Tyrnävällä opetussuunnitelmaa valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena esiopetuksesta läpi perusopetuksen. Työ tulee vaatimaan opettajien ja henkilöstön työpanosta varsinkin vuoden 2015 aikana, jolloin kunnallisen suunnitelman sisällöt valmistellaan. Työskentelyssä huomioidaan entistä enemmän huoltajien ja oppilaiden osallisuus suunnitelmien työstämisessä. On myös tärkeää, että kunnan strategian päämäärät näkyvät kasvatuksen ja opetuksen yleisessä arvopohjassa. Pohjana toiminnan suunnittelussa ovat strategiatyössä esiin nostetut painopistealueet: Hyvinvointia koulutuksella, Avoin ja kuuleva vuorovaikutus, Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito, Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö, Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä sekä Terveellinen ja turvallinen lähiruoka.

2 Sivistysosaston hallinto Sivistysosaston hallinto palvelee keskushallintoa kunnan strategian toteuttamisessa sekä päätösten ja prosessien valmistelussa oman vastuualueensa puitteissa. Tekee aktiivista yhteistyötä muiden osastojen kanssa kunnan ja kuntalaisten kokonaisedun saavuttamiseksi. Tukee yksiköitä omien tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Tekee yhteistyötä lähikuntien kanssa ja seuraa oman alansa valtakunnan tason tutkimusta ja päätöksentekoa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Oppilaalle kyetään tarjoamaan paras mahdollinen koulupaikka Henkilöstön osaamisen ylläpito Lautakunta antaa strategisen ohjauksen osaston toiminnalle Yksiköiden johtajat toimivat operatiivisella tasolla kunnan ja sivistysosaston strategian toteuttamiseksi Osastopalaverit kerran kuukaudessa Palveluja tarjotaan sähköisesti Oman tuotannon lisäksi koulupaikkojen osto Tevaväylä, Oulun kaupunki ja Nuorten ystävät. Lähikuntien yhteistyö henkilöstön täydennyskoulutuksessa Merkittävät asiat esitellään valmisteluvaiheessa ajankohtaiskatsauksissa. Tarvittaessa käytetään EVA-menetelmää Osavuosiraportit Talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Kunnan kotisivujen uudistaminen Lomakkeet ladattavissa kotisivulta. Osallistujien määrä Päätöksenteon joustava eteneminen Kehityskeskustelut pidetään ajallaan Tarpeisiin vastaava koulutustarjonta Jokaisen alaisen kanssa käyty kehityskeskustelu helmikuun loppuun mennessä Sivistysosastoa koskeva tieto kunnan kotisivulla on oikeaa ja ajantasaista. Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat voivat ladata kaikki tarvittavat lomakkeet kotisivulta Yhteistyö syvenee muiden osastojen kesken (SoTe ja Tekninen) SoTe-palvelujen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Oppilashuollon uusien toimintamallien käyttöönotto Toimintatilojen ylläpito ja kunnostus Uuden oppilashuoltolain mukaiset palvelut kyetään tarjoamaan. Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö

3 Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Yhteistyö toimii muiden kuntien ja yrittäjien kanssa Toiminta sivistysosastolla järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa Koulukuljetukset toimivat Oulun seudun sivistysjohtajien yhteistyö on avointa Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan välitilinpäätösten yhteydessä Reklamaatioiden määrä Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Välitilinpäätökset Sujuva koulukuljetus Pysytään talousarviossa Toimintaa kehitetään toimintasuunnitel man mukaan Toiminnan kuvaus Kirkonkylän alueen uuden koulun kouluhanketta viedään eteenpäin valtuuston linjaamien ohjeiden mukaan. Kilpailutus saadaan käytyä vuoden aikana ja rakennustyöt toteutetaan 2016 alkaen. Uusi koulurakennus otetaan käyttöön Kunnan opetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan aikataulussa. Vuoden 2015 aikana valmistellaan pääosin opetussuunnitelman sisältö. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Oppilashuollon kokonaisuuden toimivuutta arvioidaan. Uudet oppilashuoltosuunnitelmat ja kunnan oppilashuollon uusi rakenteellinen malli on otettu käyttöön syksyllä Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä Nuorisotakuun toteutumista seurataan. Laadukkailla peruspalveluilla taataan parhaiten ja taloudellisesti edullisimmin nuorisotakuun toteutuminen. Etsivällä työllä, pajatoiminnalla pyritään auttamaan haasteellisimmat nuoret eteenpäin koulupolulle ja työelämään. SoTe -uudistuksen vaikutusten arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltoon kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Kuinka esim. Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen jatkuu SoTe -palvelujen uudessa järjestämis-/tuottamismallissa. Selvitetään mahdollisuutta toisen asteen koulun toimipisteen saamiseen Tyrnävän kunnan alueelle. Löytyykö perunan jalostamisesta tai uusiutuvan bioenergian kehittämisestä aluetta, mikä voisi avata mahdollisuuden Tyrnävän toimipisteelle.

4 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen päämääränä on turvata lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvattajien tehtävänä on edistää lasten hyvinvointia, vahvistaa toiset huomion ottavia käyttäytymis- ja toimintatapoja sekä lisätä lasten itsenäistymistä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Varhaiskasvatus-p alvelut (osa- ja kokopäivähoito, vuorohoito, erityispäivähoito, esiopetus ja avoin varhaiskasvatus) tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat työvälineinä Lasten ja vanhempien kuuleminen Lasten ja vanhempien mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Lapset puheeksimenetelmä Varhaiskasvatus suunnitelmien (kunnan, yksikön ja lapsen) ja esiopetussuunni telmien tavoitteiden toteutuminen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Varhaiskasvatus-s uunnitelmat tehdään kaikille varhaiskasvatuks essa oleville lapsille. Tarvittava tuki tukea tarvitseville lapsille (tuen kolmiportaisuus) Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä henkilöstön ja monialaisten tiimien kanssa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen säännöllisesti /tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkotiryhmään Lasten tuentarve (määrä ja laatu) Oikea-aikainen tuki, henkilöstö sitoutunut tuen antamiseen Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Ammatillisten tietojen ja taitojen suunnitelmallinen kehittäminen ja ylläpito. Työhyvinvoinnin tukeminen Henkilöstön täydennyskoulutuspäiv ien 2-3 pv /vuosi suunnittelu ja järjestäminen kunnan koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tiimityön toteutuminen tiimisopimusten pohjalta Virkistyspäivä Koulutuskortit, sairaspäivät, kehityskeskustel ut Tiimityön arviointi 2-3 krt/vuosi Varhaiskasvatuks en yhteiset koulutukset toteutuvat, kehityskeskustelu t käydään vuosittain joko henkilökohtaisina tai ryhmissä Toimivat tiimit

5 Työhyvinvointi-kartoitu s henkilöstölle v Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Varhaiskasvatuks en suunnittelun ja toiminnan toteuttamisen kehittäminen Tietotekniikan käytön lisääminen sekä hallintotyössä että toiminnassa lasten kanssa, Varhaiskasvatusp alvelut vastaavat perheiden ja lasten tarpeita Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevä än työhön Kunnan varhaiskasvatuspa lvelut ovat laadukkaita, monipuolisia ja niitä on riittävästi. Ne tuotetaan kunnan omana tuotantona ja kunnan tukemana yksityisten palveluntuottajie n toimesta Omavastuu Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyöhön osallistumisen seuranta Sähköiset palvelut käytössä yhteistyössä Tutkimustiedon hyödyntäminen varhaiskasvatustyössä (LNPO, sähköinen hyvinvointikertomus) Tietokoneen käyttö mahdollista kaikissa yksiköissä /ryhmissä, tablet- tietokoneet lasten käytössä Palveluohjaus Tarjotaan hyvin toimivat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelu t lapsiperheille Lapsiperhe indikaattorit: Lasten hyvinvoinnin tukeminen Päivähoitopaikkojen riittävyys päivähoitoon liittyvien lakien ja asetusten mukaan Osallistumis % vasu- ja esiopetuskeskusteluihi n ja vanhempainiltoihin Varhaiskasvatuspalvelu jen sähköiset palvelut toimivat. Selvitetään yksityisen päiväkotihoidon tukien Tietokoneiden määrä /päiväkoti/ryhm ä Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet 1-6-vuotiaat, % vastaavanikäises tä väestöstä Päivähoitopaikk ojen riittävyys. Avoimeen päivähoitoon hakeneet/pääss eet ryhmä koko, henkilöstö, toiminta Hakijat, sijoitukset, täyttö- ja käyttö%, Yksiköissä asetuksen mukainen koulutettu henkilöstö Kasvatuskeskust elut (vasu- ja esiopetuskeskus telu) 100% Yksi päätelaite ryhmässä vanhempainillat 80% Sähköiset palvelut toimivat Palvelusetelin kustannusvaikutu

6 Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Omaleimainen, mielenkiintoine n ja houkutteleva ympäristö Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä Monialainen yhteistyö toimivaa Seudullinen yhteistyö on säännöllistä ja toimivaa Terveellinen ja toimiva työympäristö Talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista toimintaa Lapsilla turvallinen ja viihtyisä ympäristö Yksityisten päivähoitoyrittä jien toiminta täydentää kunnan tarjoamia varhaiskasavtus palveluja maksamista (sähköisen) palvelusetelin muodossa alkaen Monialainen yhteistyö kunnan lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kesken sekä yleisellä tasolla että kohdennetusti lapsen /perheen tasolla Esiopetuksen oppilashuolto Seudullisen yhteistyön jatkuminen, yhteiset koulutukset Työntekijöiden sairastavuuden ja niiden syiden seuranta Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain, osavuosikatsaukset Päiväkotitilojen ja ympäristöjen kunnosta, ylläpidosta ja siisteydestä huolehtiminen Facility Info käytössä Investointi-ohjelmaa n kiinteistöjen ja kalusteiden kunnostamista /uusimista Yhteistyömuoto jen ja sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi Osallistuminen yhteisiin hankkeisiin /kokouksiin krt /vuosi Työterveyshuoll on raportti Työpaikkaselvity kset Keskikulutus osavuosiraportit Asiakastyytyväis yys-kyselyt palaute oma tuotanto /yksityinen palvelu s kunnalle on selvitetty Palvelujen saatavuus Lapset puheeksi keskustelua tarjottu x/ käyty x perheen kanssa. Hyvinvoiva henkilöstö/lapset Talousarviossa pysyminen Toiminta etenee asetettujen tavoitteiden suunnassa 70% kunnan omaa tuotantoa/ 30% yksityisten palveluntuottajie n tuotantoa

7 Toiminnan kuvaus Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä 2014 Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut oman tuotannon rinnalla toimii, selvitetään sähköisen palvelusetelin käyttöön ottoa yksityisen hoidon tuen maksuvälineenä, käyttöön mahdollisesti Monialainen yhteistyö lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi (mm. neuvolatiimi, vartu), Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto jatkuu Esiopetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Koko päivähoidon henkilöstön yhteisten koulutusten järjestäminen on koettu hyväksi toimintatavaksi täydennyskoulutusvelvoitteen täyttämisessä. Sähköisiä palveluja käytössä (Effica, Daisy Titania) Opetuspalvelut Opetuspalvelut kattavat koulutoimen, esiopetuksen, erityisopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, musiikkiopiston ja kansalaisopiston toiminnan. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Oppilaskunta joka koululla Oppilaiden vaikutusmahdollisu uksien lisääminen Koulu tarjoaa nuorelle turvalliset eväät elämään Oppilasta kuullaan häntä koskevissa asioissa Aktiivinen opiskelu Oppilaan vastuu omasta ja Lapset Puheeksi menetelmä (LP). Yksilökohtaiset oppilashuoltopalav erit Sijoittuminen II asteelle Nollatoleranssi koulukiusaamisessa Kaikille kouluille on perustettu oppilaskunnat ja ne toimivat. Kaikille 1. ja 7. luokan oppilaille ja heidän vanhemmille on tarjottu LP tapaamista. Jokaiselle perusopetukse n päättäneelle löytyy toisen asteen koulutuspaikka

8 Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Kansalaisopistotoim innan kehittäminen Koulujen yrittäjyyskasvatusta kehitetään Yhteisöllisen Oppilashuoltotyön kehittäminen Toiminta opetuspalveluissa järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelm an puitteissa yhteisestä viihtyvyydestä Arvioidaan Lakeuden kansalaisopiston ja Kempeleen opistojen yhdistymisen mahdollisuus Yrittäjyysluokka Kuulammen koulussa Koulukohtaiset oppilashuoltosuu nni-telmat on hyväksytty Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosiraporttie n yhteydessä Poissaolojen seuranta Yrittäjyysluokalle hakeutujat / päässeet Koulujen oppilashuoltoryhmät perustetaan Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Osavuosiraportit Pysytään talousarviossa Toimintaa kehitetään toimintasuunnit elman mukaan Lukuvuosi Oppilasmäärä kasvu% edelliseen 7,0 % 3,9 % 5,2 % 4,8 % vuoteen Tyrnävän koulujen oppilasmäärän kehitys lukuvuosittain. Lukuvuosi on arvio. (oppilasennuste ) Kirkkomännikön koulun tilakysymys: Luokkien määrän kehitys: luokkia 20 kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 4kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 21kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 22kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 24kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 5kpl ja 4.lk 4kpl ) Lukuvuodelle tarvittava lisätila löytyy koululta ja lääkäritalosta Lukuvuodelle tarvittavaa lisätilaa on hankalaa osoittaa nykyisen koulun sisältä.

9 Syksyllä 2014 Tyrnävän kunta sai OKM:ltä rahoituksen opettajien TVT-koulutusta (Tieto- ja viestintätekniikka) varten. Koulutus keskittyy suoraan luokkahuoneeseen soveltuviin ja oppilaille opetettaviin TVT-taitoihin. Valtion rahoitusta riittää noin 50 tunnin projektiin Kuulammen, Kirkkomännikön ja Temmeksen koulujen kesken. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Kirjasto on kuntalaisten yhteinen kulttuurija tietopalvelukeskus. Monipuolinen kulttuuritarjonta huomioiden eri ikäja väestöryhmät sekä käytettävissä olevat resurssit. Aineiston hyvä kunto ja sujuva kierto. Kuntalaisia palvelevat aukioloajat. Saavutettavuus. Kirjastoauton palvelut. Näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen. Asianmukainen kirjasto- ja kulttuuripalveluj en käyttö. Tilastot Näyttelyiden määrä ja tapahtumiin osallistujien lukumäärä. Korvausmaksujen määrä. Korvaukset kirjastoaineiston myöhästymisistä ja turmelemisesta. Kävijämäärä ja lainausluvut vähintään edellisen vuoden tasolla. Näyttelyiden ja tapahtumiin osallistuvien lukumäärä vähintään edellisen vuoden tasolla. Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö. Talousarvion pitävyys OUTI:n toiminnan hyödyntäminen asiakastyytyväis yyden maksimoimisee n. Osallistuminen kirjastoalan koulutuksiin, tapaamisiin ja neuvotteluihin. Yhteistyö seurakunnan ja seudun kulttuurijärjestö jen, harrastajien ja ammattitaiteilij oiden kanssa Talousarvion ja toimintasuunnit elman mukainen Tilastot Koulutusten määrä Tilaisuuksien määrä. Osavuosiraportit ja keskikulutuksen seuranta. Vähintään edellisen vuoden tasolla. Vähintään edellisen vuoden tasolla.

10 Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö Meijerialueen miljöön ja kunnan omaleimaisuuden korostaminen, sekä järjestettävien tapahtumien näkyvyys. toiminta. - Koulujen ja kirjaston yhteistyö jatkuu. Ohjattuja kirjastokäyntejä ja tiedonhaun opetusta tarjotaan kouluille. - Kirjastoautopalveluiden ostoa Muhokselta jatketaan. - Jatketaan satutuntien pitämistä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. - Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin. - Kirjavalinnoissa seurataan aikaa ja otetaan huomioon myös eri oppilaitosten vaatimukset. - Kaikista toiminnoista informoidaan mediaa joko erikseen tai yhdessä OUTI-kirjastojen kanssa.- Verkkonäkyvyyttä jatketaan sosiaalisen median avulla. Kirjastolla omat facebook-sivut. - Kivipirtin kirjastotilaa hyödynnetään mahdollisimman laajasti - Mainontaa lisätään. Käytössä edelleen myös sosiaalinen media. - Meijerialuetta pyritään hyödyntämään kesätapahtumissa. - Yhteistyö Tyrnävän seurakunnan kanssa jatkuu virkeänä konserttien järjestämisessä. - Yhteistyö kotiseutuyhdistyksen kanssa perinnepäivätapahtuman järjestämisessä. - Kulttuuritoimikunnan osallistuminen toiminnan järjestämisessä tärkeää Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut kattavat liikuntatoimen, nuorisotoimen ja raittiustoimen sekä nuorisotoimen alla pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Vapaa-ajan toimipisteet ja tilat aktiivisesti käytössä Osallistumaan oman asuinalueen kehittämiseen ja valvontaan Huolehtia fyysistä ja psyykkisestä Toimipisteiden ylläpito houkuttaa harrastamaan. Katupäivystys ryhmät Terveelliset elämäntavat Kunnan liikuntatilojen ilta-aikainen käyttöaste. Nuorisotilojen kävijätilasto

11 Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito hyvinvoinnista Palveluiden saatavuus eri ikäryhmille Yhteistyö muiden kunnan osastojen sekä järjestöjen kanssa Talousarvion pitävyys Liikunta, musiikki ja rassauspaja normaali toimintojen lisäksi Pidetään osastojen ja järjestöjen kanssa riittävästi yhteyttä Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta. Pajatoiminnan kautta opiskelupaikan tai työpaikan saaneet nuoret Osavuosiraportit ja keskikulutuksen seuranta. Vapaa-aikapalvelut ovat ajantasaisia, laadukkaita ja uudistuvia. Nuorten aktivoiminen elämänhallintaan. Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö toimii Perustettavat uudet virat ja toimet Varhaiskasvatus 1. Lastentarhaopettajan toimi 2. Päivähoitajan toimi avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävien vakinaistaminen Opetus 3. Erityisopettajan viran perustaminen Kuulammen koulu. (Tällä hetkellä määräaikaisena) 4. Musiikin tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikasena) 5. Tekstiilityön tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikaisena) 6. Toisen opinto-ohjaajan viran perustaminen (Tällä hetkellä kuraattori tekee oman työn ohella sekä ohjattavien oppilaiden lukumäärän kasvu) 7. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1 kpl EHA) 8. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1kpl koulu) Määräaikaisen työvoiman tarve 9. Määräaikainen luokanopettajan Kuulammen koulu 5.-luokkalaisia tulee 89 oppilasta eli luokanopettajatarve yht. seitsemän (7) 10. Koulunkäynninohjaajan toimi Kuulammen koulun erityisluokkaan (oppilasmäärän kasvu ja avustustarpeen lisääntyminen)

12 11. Koulunkäynninohjaaja Kuulammen koulu (Kohdat 14 ja 15. Asiantuntijalausunnon perusteella Kuulammen koulussa tarvitaan koulunkäynninohjaajia 2 kpl ainakin kevät eli 5 kk.) Muutostarave 12. Varhaiskasvatuksessa vapautuvia avustajantehtäviä (2 kpl) muutetaan lastentarhanopettajan toimiksi (Tavoitteena saada ryhmiin lastentarhanopettaja, sosionomi ja päivähoitaja) Opetussuunnitelmatyö 13. OPS-työhön on varattava riittävästi resurssia. Investoinnit 1. Piha-alueen määräraha (Kuulammen koulu, 4.vuosi!) Kirkkomännikön koulun ulkomaalaus ja leikkivälineet Kirkkomännikön koulun jätekatos, ulko-ovet ym Temmeksen koulun vesikatto, alapohja, ulkomaalaus Murron koulu vanhan osan (1992) maalaus Murron koulu, kameravalvonta Murron koulu ja päiväkoti, lämmitysjärjestelmän muutos Päiväkoti Toukovakka, kiipeilyteline Aura,tietokoneohjelma, kuraattori/psykologi Päiväkoti Käpytikka, ulkomaalaus Päiväkoti Käpytikka, kameravalvonta Päiväkoti Käpytikka, Ulkovalaistus Kirjaston ja Juustomestarin ikkunoiden energiakorjaus Vapaa-aikakeskus Murron koulun pihan parantaminen pihasuunnitelman mukaisesti Temmeksen lähiliikuntapaikka (miniareena) Uusi koulu ja liikuntahalli Yhteensä

Osavuosiraportti 1-8 2015 Sivistysosasto

Osavuosiraportti 1-8 2015 Sivistysosasto Osavuosiraportti 1-8 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1-4 2015 Sivistysosasto

Osavuosiraportti 1-4 2015 Sivistysosasto Osavuosiraportti 1-4 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Sivistysosasto

Talousarvio 2016 Sivistysosasto Talousarvio 2016 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1-4/2016 Sivistysosasto

Osavuosiraportti 1-4/2016 Sivistysosasto Osavuosiraportti 1-4/2016 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Sivistysosaston osavuosiraportti 1-8/2014

Sivistysosaston osavuosiraportti 1-8/2014 Sivistysosaston osavuosiraportti 1-8/2014 Sivistysosasto Tasaisen kulutuksen mukaan sivistysosaston sitovuustasoilla on pysytty talousarvion asettamissa rajoissa. Koululaiset ovat osallistuneet kunnan

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1-4 SIVISTYSOSASTO

Osavuosiraportti 1-4 SIVISTYSOSASTO Osavuosiraportti 1-4 SIVISTYSOSASTO Toiminta-ajatus Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sivistysosasto

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015 Markkuun oppilaat / koulu Markkuun koululla 16.3.2015 EVA 17.10.2013 Kunnassa on eri yhteyksissä keskusteltu Markkuun koulun edellytyksistä jatkaa kyläkouluna. Vaikutusten ennakkoarviointitilaisuudessa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 8 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO v. 2015 Toiminta-atus Ympäristö- tekninen osasto turvaa kuntalaisille terveellisen,

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS 1 1. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus - koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen 0 -toleranssi kiusaamisessa - terveelliset ja turvalliset työtilat Koulukiusaamistapausten luku, sisäilma- ja rakennetutkimukset

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET 1 Kirkkokadun koulu Käyttösuunnitelman tavoitteet 2016 Jukka Ikonen rehtori 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan kouluverkkosuunnitelma 2010 / 2012

Tyrnävän kunnan kouluverkkosuunnitelma 2010 / 2012 Tyrnävän kunnan kouluverkkosuunnitelma 2010 / 2012 SIVLT 11.11.2010 125 SIVLT 7.6.2012 71 5.11.2010 7.6.2012 Sisältö Kuntakohtainen opetussuunnitelma 3 Arvopohja 3 Tuntijakopäätös 3 Kunnan arvot, strategia

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET 1 Porokylän koulu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 asetetut tavoitteet 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot