Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Sivistysosasto"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sivistysosasto luo edellytyksiä kuntalaisten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille tarjoamalla laadukkaita kasvatus-, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Tulosalueen kuvaus Sivistysosaston tulosalueeseen kuuluvat sivistysosaston hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut. Päämäärä 2015 Sivistysosasto järjestää kuntalaisille laadukkaita, innovatiivisia ja tarpeiden mukaisia palveluja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kirjasto-, kulttuuri ja vapaa-aikatoimeen. Palvelutarjonta on monipuolista ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. Yhteistyö palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa seudun, lähikuntien sekä kolmannen sektorin kanssa on aktiivista. Henkilöstö on työhönsä motivoitunutta. Toimintaympäristöt ovat tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Henkilöstön ammattitaito on ajantasaista ja sitä tuetaan täydennyskoulutuksella. Sivistysosaston ja koko kunnan tulevien vuosien suuri ponnistus on kirkonkylän alueen uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelu ja toteutus syksyyn 2017 mennessä. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat ja kunnalliset suunnitelmat otetaan käyttöön Opetussuunnitelma on opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta keskeinen toimintaa ohjaava väline kunnassa. Tyrnävällä opetussuunnitelmaa valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena esiopetuksesta läpi perusopetuksen. Työ tulee vaatimaan opettajien ja henkilöstön työpanosta varsinkin vuoden 2015 aikana, jolloin kunnallisen suunnitelman sisällöt valmistellaan. Työskentelyssä huomioidaan entistä enemmän huoltajien ja oppilaiden osallisuus suunnitelmien työstämisessä. On myös tärkeää, että kunnan strategian päämäärät näkyvät kasvatuksen ja opetuksen yleisessä arvopohjassa. Pohjana toiminnan suunnittelussa ovat strategiatyössä esiin nostetut painopistealueet: Hyvinvointia koulutuksella, Avoin ja kuuleva vuorovaikutus, Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito, Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö, Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä sekä Terveellinen ja turvallinen lähiruoka.

2 Sivistysosaston hallinto Sivistysosaston hallinto palvelee keskushallintoa kunnan strategian toteuttamisessa sekä päätösten ja prosessien valmistelussa oman vastuualueensa puitteissa. Tekee aktiivista yhteistyötä muiden osastojen kanssa kunnan ja kuntalaisten kokonaisedun saavuttamiseksi. Tukee yksiköitä omien tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Tekee yhteistyötä lähikuntien kanssa ja seuraa oman alansa valtakunnan tason tutkimusta ja päätöksentekoa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Oppilaalle kyetään tarjoamaan paras mahdollinen koulupaikka Henkilöstön osaamisen ylläpito Lautakunta antaa strategisen ohjauksen osaston toiminnalle Yksiköiden johtajat toimivat operatiivisella tasolla kunnan ja sivistysosaston strategian toteuttamiseksi Osastopalaverit kerran kuukaudessa Palveluja tarjotaan sähköisesti Oman tuotannon lisäksi koulupaikkojen osto Tevaväylä, Oulun kaupunki ja Nuorten ystävät. Lähikuntien yhteistyö henkilöstön täydennyskoulutuksessa Merkittävät asiat esitellään valmisteluvaiheessa ajankohtaiskatsauksissa. Tarvittaessa käytetään EVA-menetelmää Osavuosiraportit Talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Kunnan kotisivujen uudistaminen Lomakkeet ladattavissa kotisivulta. Osallistujien määrä Päätöksenteon joustava eteneminen Kehityskeskustelut pidetään ajallaan Tarpeisiin vastaava koulutustarjonta Jokaisen alaisen kanssa käyty kehityskeskustelu helmikuun loppuun mennessä Sivistysosastoa koskeva tieto kunnan kotisivulla on oikeaa ja ajantasaista. Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat voivat ladata kaikki tarvittavat lomakkeet kotisivulta Yhteistyö syvenee muiden osastojen kesken (SoTe ja Tekninen) SoTe-palvelujen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Oppilashuollon uusien toimintamallien käyttöönotto Toimintatilojen ylläpito ja kunnostus Uuden oppilashuoltolain mukaiset palvelut kyetään tarjoamaan. Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö

3 Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Yhteistyö toimii muiden kuntien ja yrittäjien kanssa Toiminta sivistysosastolla järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa Koulukuljetukset toimivat Oulun seudun sivistysjohtajien yhteistyö on avointa Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan välitilinpäätösten yhteydessä Reklamaatioiden määrä Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Välitilinpäätökset Sujuva koulukuljetus Pysytään talousarviossa Toimintaa kehitetään toimintasuunnitel man mukaan Toiminnan kuvaus Kirkonkylän alueen uuden koulun kouluhanketta viedään eteenpäin valtuuston linjaamien ohjeiden mukaan. Kilpailutus saadaan käytyä vuoden aikana ja rakennustyöt toteutetaan 2016 alkaen. Uusi koulurakennus otetaan käyttöön Kunnan opetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan aikataulussa. Vuoden 2015 aikana valmistellaan pääosin opetussuunnitelman sisältö. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Oppilashuollon kokonaisuuden toimivuutta arvioidaan. Uudet oppilashuoltosuunnitelmat ja kunnan oppilashuollon uusi rakenteellinen malli on otettu käyttöön syksyllä Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä Nuorisotakuun toteutumista seurataan. Laadukkailla peruspalveluilla taataan parhaiten ja taloudellisesti edullisimmin nuorisotakuun toteutuminen. Etsivällä työllä, pajatoiminnalla pyritään auttamaan haasteellisimmat nuoret eteenpäin koulupolulle ja työelämään. SoTe -uudistuksen vaikutusten arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltoon kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Kuinka esim. Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen jatkuu SoTe -palvelujen uudessa järjestämis-/tuottamismallissa. Selvitetään mahdollisuutta toisen asteen koulun toimipisteen saamiseen Tyrnävän kunnan alueelle. Löytyykö perunan jalostamisesta tai uusiutuvan bioenergian kehittämisestä aluetta, mikä voisi avata mahdollisuuden Tyrnävän toimipisteelle.

4 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen päämääränä on turvata lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvattajien tehtävänä on edistää lasten hyvinvointia, vahvistaa toiset huomion ottavia käyttäytymis- ja toimintatapoja sekä lisätä lasten itsenäistymistä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Varhaiskasvatus-p alvelut (osa- ja kokopäivähoito, vuorohoito, erityispäivähoito, esiopetus ja avoin varhaiskasvatus) tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat työvälineinä Lasten ja vanhempien kuuleminen Lasten ja vanhempien mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Lapset puheeksimenetelmä Varhaiskasvatus suunnitelmien (kunnan, yksikön ja lapsen) ja esiopetussuunni telmien tavoitteiden toteutuminen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Varhaiskasvatus-s uunnitelmat tehdään kaikille varhaiskasvatuks essa oleville lapsille. Tarvittava tuki tukea tarvitseville lapsille (tuen kolmiportaisuus) Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä henkilöstön ja monialaisten tiimien kanssa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen säännöllisesti /tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkotiryhmään Lasten tuentarve (määrä ja laatu) Oikea-aikainen tuki, henkilöstö sitoutunut tuen antamiseen Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Ammatillisten tietojen ja taitojen suunnitelmallinen kehittäminen ja ylläpito. Työhyvinvoinnin tukeminen Henkilöstön täydennyskoulutuspäiv ien 2-3 pv /vuosi suunnittelu ja järjestäminen kunnan koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tiimityön toteutuminen tiimisopimusten pohjalta Virkistyspäivä Koulutuskortit, sairaspäivät, kehityskeskustel ut Tiimityön arviointi 2-3 krt/vuosi Varhaiskasvatuks en yhteiset koulutukset toteutuvat, kehityskeskustelu t käydään vuosittain joko henkilökohtaisina tai ryhmissä Toimivat tiimit

5 Työhyvinvointi-kartoitu s henkilöstölle v Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Varhaiskasvatuks en suunnittelun ja toiminnan toteuttamisen kehittäminen Tietotekniikan käytön lisääminen sekä hallintotyössä että toiminnassa lasten kanssa, Varhaiskasvatusp alvelut vastaavat perheiden ja lasten tarpeita Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevä än työhön Kunnan varhaiskasvatuspa lvelut ovat laadukkaita, monipuolisia ja niitä on riittävästi. Ne tuotetaan kunnan omana tuotantona ja kunnan tukemana yksityisten palveluntuottajie n toimesta Omavastuu Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyöhön osallistumisen seuranta Sähköiset palvelut käytössä yhteistyössä Tutkimustiedon hyödyntäminen varhaiskasvatustyössä (LNPO, sähköinen hyvinvointikertomus) Tietokoneen käyttö mahdollista kaikissa yksiköissä /ryhmissä, tablet- tietokoneet lasten käytössä Palveluohjaus Tarjotaan hyvin toimivat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelu t lapsiperheille Lapsiperhe indikaattorit: Lasten hyvinvoinnin tukeminen Päivähoitopaikkojen riittävyys päivähoitoon liittyvien lakien ja asetusten mukaan Osallistumis % vasu- ja esiopetuskeskusteluihi n ja vanhempainiltoihin Varhaiskasvatuspalvelu jen sähköiset palvelut toimivat. Selvitetään yksityisen päiväkotihoidon tukien Tietokoneiden määrä /päiväkoti/ryhm ä Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet 1-6-vuotiaat, % vastaavanikäises tä väestöstä Päivähoitopaikk ojen riittävyys. Avoimeen päivähoitoon hakeneet/pääss eet ryhmä koko, henkilöstö, toiminta Hakijat, sijoitukset, täyttö- ja käyttö%, Yksiköissä asetuksen mukainen koulutettu henkilöstö Kasvatuskeskust elut (vasu- ja esiopetuskeskus telu) 100% Yksi päätelaite ryhmässä vanhempainillat 80% Sähköiset palvelut toimivat Palvelusetelin kustannusvaikutu

6 Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Omaleimainen, mielenkiintoine n ja houkutteleva ympäristö Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä Monialainen yhteistyö toimivaa Seudullinen yhteistyö on säännöllistä ja toimivaa Terveellinen ja toimiva työympäristö Talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista toimintaa Lapsilla turvallinen ja viihtyisä ympäristö Yksityisten päivähoitoyrittä jien toiminta täydentää kunnan tarjoamia varhaiskasavtus palveluja maksamista (sähköisen) palvelusetelin muodossa alkaen Monialainen yhteistyö kunnan lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kesken sekä yleisellä tasolla että kohdennetusti lapsen /perheen tasolla Esiopetuksen oppilashuolto Seudullisen yhteistyön jatkuminen, yhteiset koulutukset Työntekijöiden sairastavuuden ja niiden syiden seuranta Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain, osavuosikatsaukset Päiväkotitilojen ja ympäristöjen kunnosta, ylläpidosta ja siisteydestä huolehtiminen Facility Info käytössä Investointi-ohjelmaa n kiinteistöjen ja kalusteiden kunnostamista /uusimista Yhteistyömuoto jen ja sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi Osallistuminen yhteisiin hankkeisiin /kokouksiin krt /vuosi Työterveyshuoll on raportti Työpaikkaselvity kset Keskikulutus osavuosiraportit Asiakastyytyväis yys-kyselyt palaute oma tuotanto /yksityinen palvelu s kunnalle on selvitetty Palvelujen saatavuus Lapset puheeksi keskustelua tarjottu x/ käyty x perheen kanssa. Hyvinvoiva henkilöstö/lapset Talousarviossa pysyminen Toiminta etenee asetettujen tavoitteiden suunnassa 70% kunnan omaa tuotantoa/ 30% yksityisten palveluntuottajie n tuotantoa

7 Toiminnan kuvaus Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä 2014 Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut oman tuotannon rinnalla toimii, selvitetään sähköisen palvelusetelin käyttöön ottoa yksityisen hoidon tuen maksuvälineenä, käyttöön mahdollisesti Monialainen yhteistyö lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi (mm. neuvolatiimi, vartu), Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto jatkuu Esiopetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Koko päivähoidon henkilöstön yhteisten koulutusten järjestäminen on koettu hyväksi toimintatavaksi täydennyskoulutusvelvoitteen täyttämisessä. Sähköisiä palveluja käytössä (Effica, Daisy Titania) Opetuspalvelut Opetuspalvelut kattavat koulutoimen, esiopetuksen, erityisopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, musiikkiopiston ja kansalaisopiston toiminnan. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Oppilaskunta joka koululla Oppilaiden vaikutusmahdollisu uksien lisääminen Koulu tarjoaa nuorelle turvalliset eväät elämään Oppilasta kuullaan häntä koskevissa asioissa Aktiivinen opiskelu Oppilaan vastuu omasta ja Lapset Puheeksi menetelmä (LP). Yksilökohtaiset oppilashuoltopalav erit Sijoittuminen II asteelle Nollatoleranssi koulukiusaamisessa Kaikille kouluille on perustettu oppilaskunnat ja ne toimivat. Kaikille 1. ja 7. luokan oppilaille ja heidän vanhemmille on tarjottu LP tapaamista. Jokaiselle perusopetukse n päättäneelle löytyy toisen asteen koulutuspaikka

8 Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Kansalaisopistotoim innan kehittäminen Koulujen yrittäjyyskasvatusta kehitetään Yhteisöllisen Oppilashuoltotyön kehittäminen Toiminta opetuspalveluissa järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelm an puitteissa yhteisestä viihtyvyydestä Arvioidaan Lakeuden kansalaisopiston ja Kempeleen opistojen yhdistymisen mahdollisuus Yrittäjyysluokka Kuulammen koulussa Koulukohtaiset oppilashuoltosuu nni-telmat on hyväksytty Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosiraporttie n yhteydessä Poissaolojen seuranta Yrittäjyysluokalle hakeutujat / päässeet Koulujen oppilashuoltoryhmät perustetaan Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Osavuosiraportit Pysytään talousarviossa Toimintaa kehitetään toimintasuunnit elman mukaan Lukuvuosi Oppilasmäärä kasvu% edelliseen 7,0 % 3,9 % 5,2 % 4,8 % vuoteen Tyrnävän koulujen oppilasmäärän kehitys lukuvuosittain. Lukuvuosi on arvio. (oppilasennuste ) Kirkkomännikön koulun tilakysymys: Luokkien määrän kehitys: luokkia 20 kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 4kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 21kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 22kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 24kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 5kpl ja 4.lk 4kpl ) Lukuvuodelle tarvittava lisätila löytyy koululta ja lääkäritalosta Lukuvuodelle tarvittavaa lisätilaa on hankalaa osoittaa nykyisen koulun sisältä.

9 Syksyllä 2014 Tyrnävän kunta sai OKM:ltä rahoituksen opettajien TVT-koulutusta (Tieto- ja viestintätekniikka) varten. Koulutus keskittyy suoraan luokkahuoneeseen soveltuviin ja oppilaille opetettaviin TVT-taitoihin. Valtion rahoitusta riittää noin 50 tunnin projektiin Kuulammen, Kirkkomännikön ja Temmeksen koulujen kesken. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Kirjasto on kuntalaisten yhteinen kulttuurija tietopalvelukeskus. Monipuolinen kulttuuritarjonta huomioiden eri ikäja väestöryhmät sekä käytettävissä olevat resurssit. Aineiston hyvä kunto ja sujuva kierto. Kuntalaisia palvelevat aukioloajat. Saavutettavuus. Kirjastoauton palvelut. Näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen. Asianmukainen kirjasto- ja kulttuuripalveluj en käyttö. Tilastot Näyttelyiden määrä ja tapahtumiin osallistujien lukumäärä. Korvausmaksujen määrä. Korvaukset kirjastoaineiston myöhästymisistä ja turmelemisesta. Kävijämäärä ja lainausluvut vähintään edellisen vuoden tasolla. Näyttelyiden ja tapahtumiin osallistuvien lukumäärä vähintään edellisen vuoden tasolla. Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö. Talousarvion pitävyys OUTI:n toiminnan hyödyntäminen asiakastyytyväis yyden maksimoimisee n. Osallistuminen kirjastoalan koulutuksiin, tapaamisiin ja neuvotteluihin. Yhteistyö seurakunnan ja seudun kulttuurijärjestö jen, harrastajien ja ammattitaiteilij oiden kanssa Talousarvion ja toimintasuunnit elman mukainen Tilastot Koulutusten määrä Tilaisuuksien määrä. Osavuosiraportit ja keskikulutuksen seuranta. Vähintään edellisen vuoden tasolla. Vähintään edellisen vuoden tasolla.

10 Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö Meijerialueen miljöön ja kunnan omaleimaisuuden korostaminen, sekä järjestettävien tapahtumien näkyvyys. toiminta. - Koulujen ja kirjaston yhteistyö jatkuu. Ohjattuja kirjastokäyntejä ja tiedonhaun opetusta tarjotaan kouluille. - Kirjastoautopalveluiden ostoa Muhokselta jatketaan. - Jatketaan satutuntien pitämistä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. - Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin. - Kirjavalinnoissa seurataan aikaa ja otetaan huomioon myös eri oppilaitosten vaatimukset. - Kaikista toiminnoista informoidaan mediaa joko erikseen tai yhdessä OUTI-kirjastojen kanssa.- Verkkonäkyvyyttä jatketaan sosiaalisen median avulla. Kirjastolla omat facebook-sivut. - Kivipirtin kirjastotilaa hyödynnetään mahdollisimman laajasti - Mainontaa lisätään. Käytössä edelleen myös sosiaalinen media. - Meijerialuetta pyritään hyödyntämään kesätapahtumissa. - Yhteistyö Tyrnävän seurakunnan kanssa jatkuu virkeänä konserttien järjestämisessä. - Yhteistyö kotiseutuyhdistyksen kanssa perinnepäivätapahtuman järjestämisessä. - Kulttuuritoimikunnan osallistuminen toiminnan järjestämisessä tärkeää Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut kattavat liikuntatoimen, nuorisotoimen ja raittiustoimen sekä nuorisotoimen alla pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Vapaa-ajan toimipisteet ja tilat aktiivisesti käytössä Osallistumaan oman asuinalueen kehittämiseen ja valvontaan Huolehtia fyysistä ja psyykkisestä Toimipisteiden ylläpito houkuttaa harrastamaan. Katupäivystys ryhmät Terveelliset elämäntavat Kunnan liikuntatilojen ilta-aikainen käyttöaste. Nuorisotilojen kävijätilasto

11 Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito hyvinvoinnista Palveluiden saatavuus eri ikäryhmille Yhteistyö muiden kunnan osastojen sekä järjestöjen kanssa Talousarvion pitävyys Liikunta, musiikki ja rassauspaja normaali toimintojen lisäksi Pidetään osastojen ja järjestöjen kanssa riittävästi yhteyttä Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta. Pajatoiminnan kautta opiskelupaikan tai työpaikan saaneet nuoret Osavuosiraportit ja keskikulutuksen seuranta. Vapaa-aikapalvelut ovat ajantasaisia, laadukkaita ja uudistuvia. Nuorten aktivoiminen elämänhallintaan. Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö toimii Perustettavat uudet virat ja toimet Varhaiskasvatus 1. Lastentarhaopettajan toimi 2. Päivähoitajan toimi avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävien vakinaistaminen Opetus 3. Erityisopettajan viran perustaminen Kuulammen koulu. (Tällä hetkellä määräaikaisena) 4. Musiikin tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikasena) 5. Tekstiilityön tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikaisena) 6. Toisen opinto-ohjaajan viran perustaminen (Tällä hetkellä kuraattori tekee oman työn ohella sekä ohjattavien oppilaiden lukumäärän kasvu) 7. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1 kpl EHA) 8. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1kpl koulu) Määräaikaisen työvoiman tarve 9. Määräaikainen luokanopettajan Kuulammen koulu 5.-luokkalaisia tulee 89 oppilasta eli luokanopettajatarve yht. seitsemän (7) 10. Koulunkäynninohjaajan toimi Kuulammen koulun erityisluokkaan (oppilasmäärän kasvu ja avustustarpeen lisääntyminen)

12 11. Koulunkäynninohjaaja Kuulammen koulu (Kohdat 14 ja 15. Asiantuntijalausunnon perusteella Kuulammen koulussa tarvitaan koulunkäynninohjaajia 2 kpl ainakin kevät eli 5 kk.) Muutostarave 12. Varhaiskasvatuksessa vapautuvia avustajantehtäviä (2 kpl) muutetaan lastentarhanopettajan toimiksi (Tavoitteena saada ryhmiin lastentarhanopettaja, sosionomi ja päivähoitaja) Opetussuunnitelmatyö 13. OPS-työhön on varattava riittävästi resurssia. Investoinnit 1. Piha-alueen määräraha (Kuulammen koulu, 4.vuosi!) Kirkkomännikön koulun ulkomaalaus ja leikkivälineet Kirkkomännikön koulun jätekatos, ulko-ovet ym Temmeksen koulun vesikatto, alapohja, ulkomaalaus Murron koulu vanhan osan (1992) maalaus Murron koulu, kameravalvonta Murron koulu ja päiväkoti, lämmitysjärjestelmän muutos Päiväkoti Toukovakka, kiipeilyteline Aura,tietokoneohjelma, kuraattori/psykologi Päiväkoti Käpytikka, ulkomaalaus Päiväkoti Käpytikka, kameravalvonta Päiväkoti Käpytikka, Ulkovalaistus Kirjaston ja Juustomestarin ikkunoiden energiakorjaus Vapaa-aikakeskus Murron koulun pihan parantaminen pihasuunnitelman mukaisesti Temmeksen lähiliikuntapaikka (miniareena) Uusi koulu ja liikuntahalli Yhteensä

Osavuosiraportti 1-8 2015 Sivistysosasto

Osavuosiraportti 1-8 2015 Sivistysosasto Osavuosiraportti 1-8 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1-4/2016 Sivistysosasto

Osavuosiraportti 1-4/2016 Sivistysosasto Osavuosiraportti 1-4/2016 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS 1 1. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus - koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen 0 -toleranssi kiusaamisessa - terveelliset ja turvalliset työtilat Koulukiusaamistapausten luku, sisäilma- ja rakennetutkimukset

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET 1 Porokylän koulu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 asetetut tavoitteet 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20. Sivu Nro Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.13 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Miinan koulun opettajien huone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot