Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Sivistysosasto"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sivistysosasto luo edellytyksiä kuntalaisten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille tarjoamalla laadukkaita kasvatus-, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Tulosalueen kuvaus Sivistysosaston tulosalueeseen kuuluvat sivistysosaston hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut. Päämäärä 2015 Sivistysosasto järjestää kuntalaisille laadukkaita, innovatiivisia ja tarpeiden mukaisia palveluja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kirjasto-, kulttuuri ja vapaa-aikatoimeen. Palvelutarjonta on monipuolista ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. Yhteistyö palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa seudun, lähikuntien sekä kolmannen sektorin kanssa on aktiivista. Henkilöstö on työhönsä motivoitunutta. Toimintaympäristöt ovat tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Henkilöstön ammattitaito on ajantasaista ja sitä tuetaan täydennyskoulutuksella. Sivistysosaston ja koko kunnan tulevien vuosien suuri ponnistus on kirkonkylän alueen uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelu ja toteutus syksyyn 2017 mennessä. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat ja kunnalliset suunnitelmat otetaan käyttöön Opetussuunnitelma on opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta keskeinen toimintaa ohjaava väline kunnassa. Tyrnävällä opetussuunnitelmaa valmistellaan yhtenäisenä kokonaisuutena esiopetuksesta läpi perusopetuksen. Työ tulee vaatimaan opettajien ja henkilöstön työpanosta varsinkin vuoden 2015 aikana, jolloin kunnallisen suunnitelman sisällöt valmistellaan. Työskentelyssä huomioidaan entistä enemmän huoltajien ja oppilaiden osallisuus suunnitelmien työstämisessä. On myös tärkeää, että kunnan strategian päämäärät näkyvät kasvatuksen ja opetuksen yleisessä arvopohjassa. Pohjana toiminnan suunnittelussa ovat strategiatyössä esiin nostetut painopistealueet: Hyvinvointia koulutuksella, Avoin ja kuuleva vuorovaikutus, Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito, Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö, Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä sekä Terveellinen ja turvallinen lähiruoka.

2 Sivistysosaston hallinto Sivistysosaston hallinto palvelee keskushallintoa kunnan strategian toteuttamisessa sekä päätösten ja prosessien valmistelussa oman vastuualueensa puitteissa. Tekee aktiivista yhteistyötä muiden osastojen kanssa kunnan ja kuntalaisten kokonaisedun saavuttamiseksi. Tukee yksiköitä omien tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Tekee yhteistyötä lähikuntien kanssa ja seuraa oman alansa valtakunnan tason tutkimusta ja päätöksentekoa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Oppilaalle kyetään tarjoamaan paras mahdollinen koulupaikka Henkilöstön osaamisen ylläpito Lautakunta antaa strategisen ohjauksen osaston toiminnalle Yksiköiden johtajat toimivat operatiivisella tasolla kunnan ja sivistysosaston strategian toteuttamiseksi Osastopalaverit kerran kuukaudessa Palveluja tarjotaan sähköisesti Oman tuotannon lisäksi koulupaikkojen osto Tevaväylä, Oulun kaupunki ja Nuorten ystävät. Lähikuntien yhteistyö henkilöstön täydennyskoulutuksessa Merkittävät asiat esitellään valmisteluvaiheessa ajankohtaiskatsauksissa. Tarvittaessa käytetään EVA-menetelmää Osavuosiraportit Talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Kunnan kotisivujen uudistaminen Lomakkeet ladattavissa kotisivulta. Osallistujien määrä Päätöksenteon joustava eteneminen Kehityskeskustelut pidetään ajallaan Tarpeisiin vastaava koulutustarjonta Jokaisen alaisen kanssa käyty kehityskeskustelu helmikuun loppuun mennessä Sivistysosastoa koskeva tieto kunnan kotisivulla on oikeaa ja ajantasaista. Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat voivat ladata kaikki tarvittavat lomakkeet kotisivulta Yhteistyö syvenee muiden osastojen kesken (SoTe ja Tekninen) SoTe-palvelujen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Oppilashuollon uusien toimintamallien käyttöönotto Toimintatilojen ylläpito ja kunnostus Uuden oppilashuoltolain mukaiset palvelut kyetään tarjoamaan. Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö

3 Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Yhteistyö toimii muiden kuntien ja yrittäjien kanssa Toiminta sivistysosastolla järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa Koulukuljetukset toimivat Oulun seudun sivistysjohtajien yhteistyö on avointa Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan välitilinpäätösten yhteydessä Reklamaatioiden määrä Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Välitilinpäätökset Sujuva koulukuljetus Pysytään talousarviossa Toimintaa kehitetään toimintasuunnitel man mukaan Toiminnan kuvaus Kirkonkylän alueen uuden koulun kouluhanketta viedään eteenpäin valtuuston linjaamien ohjeiden mukaan. Kilpailutus saadaan käytyä vuoden aikana ja rakennustyöt toteutetaan 2016 alkaen. Uusi koulurakennus otetaan käyttöön Kunnan opetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan aikataulussa. Vuoden 2015 aikana valmistellaan pääosin opetussuunnitelman sisältö. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Oppilashuollon kokonaisuuden toimivuutta arvioidaan. Uudet oppilashuoltosuunnitelmat ja kunnan oppilashuollon uusi rakenteellinen malli on otettu käyttöön syksyllä Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä Nuorisotakuun toteutumista seurataan. Laadukkailla peruspalveluilla taataan parhaiten ja taloudellisesti edullisimmin nuorisotakuun toteutuminen. Etsivällä työllä, pajatoiminnalla pyritään auttamaan haasteellisimmat nuoret eteenpäin koulupolulle ja työelämään. SoTe -uudistuksen vaikutusten arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltoon kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Kuinka esim. Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen jatkuu SoTe -palvelujen uudessa järjestämis-/tuottamismallissa. Selvitetään mahdollisuutta toisen asteen koulun toimipisteen saamiseen Tyrnävän kunnan alueelle. Löytyykö perunan jalostamisesta tai uusiutuvan bioenergian kehittämisestä aluetta, mikä voisi avata mahdollisuuden Tyrnävän toimipisteelle.

4 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen päämääränä on turvata lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvattajien tehtävänä on edistää lasten hyvinvointia, vahvistaa toiset huomion ottavia käyttäytymis- ja toimintatapoja sekä lisätä lasten itsenäistymistä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Varhaiskasvatus-p alvelut (osa- ja kokopäivähoito, vuorohoito, erityispäivähoito, esiopetus ja avoin varhaiskasvatus) tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat työvälineinä Lasten ja vanhempien kuuleminen Lasten ja vanhempien mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Lapset puheeksimenetelmä Varhaiskasvatus suunnitelmien (kunnan, yksikön ja lapsen) ja esiopetussuunni telmien tavoitteiden toteutuminen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Varhaiskasvatus-s uunnitelmat tehdään kaikille varhaiskasvatuks essa oleville lapsille. Tarvittava tuki tukea tarvitseville lapsille (tuen kolmiportaisuus) Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä henkilöstön ja monialaisten tiimien kanssa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen säännöllisesti /tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkotiryhmään Lasten tuentarve (määrä ja laatu) Oikea-aikainen tuki, henkilöstö sitoutunut tuen antamiseen Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Ammatillisten tietojen ja taitojen suunnitelmallinen kehittäminen ja ylläpito. Työhyvinvoinnin tukeminen Henkilöstön täydennyskoulutuspäiv ien 2-3 pv /vuosi suunnittelu ja järjestäminen kunnan koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tiimityön toteutuminen tiimisopimusten pohjalta Virkistyspäivä Koulutuskortit, sairaspäivät, kehityskeskustel ut Tiimityön arviointi 2-3 krt/vuosi Varhaiskasvatuks en yhteiset koulutukset toteutuvat, kehityskeskustelu t käydään vuosittain joko henkilökohtaisina tai ryhmissä Toimivat tiimit

5 Työhyvinvointi-kartoitu s henkilöstölle v Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Varhaiskasvatuks en suunnittelun ja toiminnan toteuttamisen kehittäminen Tietotekniikan käytön lisääminen sekä hallintotyössä että toiminnassa lasten kanssa, Varhaiskasvatusp alvelut vastaavat perheiden ja lasten tarpeita Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevä än työhön Kunnan varhaiskasvatuspa lvelut ovat laadukkaita, monipuolisia ja niitä on riittävästi. Ne tuotetaan kunnan omana tuotantona ja kunnan tukemana yksityisten palveluntuottajie n toimesta Omavastuu Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyöhön osallistumisen seuranta Sähköiset palvelut käytössä yhteistyössä Tutkimustiedon hyödyntäminen varhaiskasvatustyössä (LNPO, sähköinen hyvinvointikertomus) Tietokoneen käyttö mahdollista kaikissa yksiköissä /ryhmissä, tablet- tietokoneet lasten käytössä Palveluohjaus Tarjotaan hyvin toimivat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelu t lapsiperheille Lapsiperhe indikaattorit: Lasten hyvinvoinnin tukeminen Päivähoitopaikkojen riittävyys päivähoitoon liittyvien lakien ja asetusten mukaan Osallistumis % vasu- ja esiopetuskeskusteluihi n ja vanhempainiltoihin Varhaiskasvatuspalvelu jen sähköiset palvelut toimivat. Selvitetään yksityisen päiväkotihoidon tukien Tietokoneiden määrä /päiväkoti/ryhm ä Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet 1-6-vuotiaat, % vastaavanikäises tä väestöstä Päivähoitopaikk ojen riittävyys. Avoimeen päivähoitoon hakeneet/pääss eet ryhmä koko, henkilöstö, toiminta Hakijat, sijoitukset, täyttö- ja käyttö%, Yksiköissä asetuksen mukainen koulutettu henkilöstö Kasvatuskeskust elut (vasu- ja esiopetuskeskus telu) 100% Yksi päätelaite ryhmässä vanhempainillat 80% Sähköiset palvelut toimivat Palvelusetelin kustannusvaikutu

6 Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Omaleimainen, mielenkiintoine n ja houkutteleva ympäristö Monipuolinen ja kehittävä elinkeinoelämä Monialainen yhteistyö toimivaa Seudullinen yhteistyö on säännöllistä ja toimivaa Terveellinen ja toimiva työympäristö Talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista toimintaa Lapsilla turvallinen ja viihtyisä ympäristö Yksityisten päivähoitoyrittä jien toiminta täydentää kunnan tarjoamia varhaiskasavtus palveluja maksamista (sähköisen) palvelusetelin muodossa alkaen Monialainen yhteistyö kunnan lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kesken sekä yleisellä tasolla että kohdennetusti lapsen /perheen tasolla Esiopetuksen oppilashuolto Seudullisen yhteistyön jatkuminen, yhteiset koulutukset Työntekijöiden sairastavuuden ja niiden syiden seuranta Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain, osavuosikatsaukset Päiväkotitilojen ja ympäristöjen kunnosta, ylläpidosta ja siisteydestä huolehtiminen Facility Info käytössä Investointi-ohjelmaa n kiinteistöjen ja kalusteiden kunnostamista /uusimista Yhteistyömuoto jen ja sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi Osallistuminen yhteisiin hankkeisiin /kokouksiin krt /vuosi Työterveyshuoll on raportti Työpaikkaselvity kset Keskikulutus osavuosiraportit Asiakastyytyväis yys-kyselyt palaute oma tuotanto /yksityinen palvelu s kunnalle on selvitetty Palvelujen saatavuus Lapset puheeksi keskustelua tarjottu x/ käyty x perheen kanssa. Hyvinvoiva henkilöstö/lapset Talousarviossa pysyminen Toiminta etenee asetettujen tavoitteiden suunnassa 70% kunnan omaa tuotantoa/ 30% yksityisten palveluntuottajie n tuotantoa

7 Toiminnan kuvaus Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan. Avoin päiväkotitoiminta on aloitettu syksyllä 2014 Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut oman tuotannon rinnalla toimii, selvitetään sähköisen palvelusetelin käyttöön ottoa yksityisen hoidon tuen maksuvälineenä, käyttöön mahdollisesti Monialainen yhteistyö lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi (mm. neuvolatiimi, vartu), Lapset Puheeksi menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto jatkuu Esiopetussuunnitelmatyö etenee suunnitelmien mukaan. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Koko päivähoidon henkilöstön yhteisten koulutusten järjestäminen on koettu hyväksi toimintatavaksi täydennyskoulutusvelvoitteen täyttämisessä. Sähköisiä palveluja käytössä (Effica, Daisy Titania) Opetuspalvelut Opetuspalvelut kattavat koulutoimen, esiopetuksen, erityisopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, musiikkiopiston ja kansalaisopiston toiminnan. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Oppilaskunta joka koululla Oppilaiden vaikutusmahdollisu uksien lisääminen Koulu tarjoaa nuorelle turvalliset eväät elämään Oppilasta kuullaan häntä koskevissa asioissa Aktiivinen opiskelu Oppilaan vastuu omasta ja Lapset Puheeksi menetelmä (LP). Yksilökohtaiset oppilashuoltopalav erit Sijoittuminen II asteelle Nollatoleranssi koulukiusaamisessa Kaikille kouluille on perustettu oppilaskunnat ja ne toimivat. Kaikille 1. ja 7. luokan oppilaille ja heidän vanhemmille on tarjottu LP tapaamista. Jokaiselle perusopetukse n päättäneelle löytyy toisen asteen koulutuspaikka

8 Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Kansalaisopistotoim innan kehittäminen Koulujen yrittäjyyskasvatusta kehitetään Yhteisöllisen Oppilashuoltotyön kehittäminen Toiminta opetuspalveluissa järjestetään talousarvion ja toimintasuunnitelm an puitteissa yhteisestä viihtyvyydestä Arvioidaan Lakeuden kansalaisopiston ja Kempeleen opistojen yhdistymisen mahdollisuus Yrittäjyysluokka Kuulammen koulussa Koulukohtaiset oppilashuoltosuu nni-telmat on hyväksytty Talouden toteuman seuranta kuukausittain Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosiraporttie n yhteydessä Poissaolojen seuranta Yrittäjyysluokalle hakeutujat / päässeet Koulujen oppilashuoltoryhmät perustetaan Toimintakate / jäämä: keskikulutus tasaisen kulutuksen mukaan Osavuosiraportit Pysytään talousarviossa Toimintaa kehitetään toimintasuunnit elman mukaan Lukuvuosi Oppilasmäärä kasvu% edelliseen 7,0 % 3,9 % 5,2 % 4,8 % vuoteen Tyrnävän koulujen oppilasmäärän kehitys lukuvuosittain. Lukuvuosi on arvio. (oppilasennuste ) Kirkkomännikön koulun tilakysymys: Luokkien määrän kehitys: luokkia 20 kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 4kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 21kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 4kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 22kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 4kpl ja 4.lk 4kpl ) luokkia 24kpl (0.lk 4kpl, 1.lk 5kpl, 2.lk 5kpl, 3.lk 5kpl ja 4.lk 4kpl ) Lukuvuodelle tarvittava lisätila löytyy koululta ja lääkäritalosta Lukuvuodelle tarvittavaa lisätilaa on hankalaa osoittaa nykyisen koulun sisältä.

9 Syksyllä 2014 Tyrnävän kunta sai OKM:ltä rahoituksen opettajien TVT-koulutusta (Tieto- ja viestintätekniikka) varten. Koulutus keskittyy suoraan luokkahuoneeseen soveltuviin ja oppilaille opetettaviin TVT-taitoihin. Valtion rahoitusta riittää noin 50 tunnin projektiin Kuulammen, Kirkkomännikön ja Temmeksen koulujen kesken. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Kirjasto on kuntalaisten yhteinen kulttuurija tietopalvelukeskus. Monipuolinen kulttuuritarjonta huomioiden eri ikäja väestöryhmät sekä käytettävissä olevat resurssit. Aineiston hyvä kunto ja sujuva kierto. Kuntalaisia palvelevat aukioloajat. Saavutettavuus. Kirjastoauton palvelut. Näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen. Asianmukainen kirjasto- ja kulttuuripalveluj en käyttö. Tilastot Näyttelyiden määrä ja tapahtumiin osallistujien lukumäärä. Korvausmaksujen määrä. Korvaukset kirjastoaineiston myöhästymisistä ja turmelemisesta. Kävijämäärä ja lainausluvut vähintään edellisen vuoden tasolla. Näyttelyiden ja tapahtumiin osallistuvien lukumäärä vähintään edellisen vuoden tasolla. Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö. Talousarvion pitävyys OUTI:n toiminnan hyödyntäminen asiakastyytyväis yyden maksimoimisee n. Osallistuminen kirjastoalan koulutuksiin, tapaamisiin ja neuvotteluihin. Yhteistyö seurakunnan ja seudun kulttuurijärjestö jen, harrastajien ja ammattitaiteilij oiden kanssa Talousarvion ja toimintasuunnit elman mukainen Tilastot Koulutusten määrä Tilaisuuksien määrä. Osavuosiraportit ja keskikulutuksen seuranta. Vähintään edellisen vuoden tasolla. Vähintään edellisen vuoden tasolla.

10 Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva ympäristö Meijerialueen miljöön ja kunnan omaleimaisuuden korostaminen, sekä järjestettävien tapahtumien näkyvyys. toiminta. - Koulujen ja kirjaston yhteistyö jatkuu. Ohjattuja kirjastokäyntejä ja tiedonhaun opetusta tarjotaan kouluille. - Kirjastoautopalveluiden ostoa Muhokselta jatketaan. - Jatketaan satutuntien pitämistä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. - Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin. - Kirjavalinnoissa seurataan aikaa ja otetaan huomioon myös eri oppilaitosten vaatimukset. - Kaikista toiminnoista informoidaan mediaa joko erikseen tai yhdessä OUTI-kirjastojen kanssa.- Verkkonäkyvyyttä jatketaan sosiaalisen median avulla. Kirjastolla omat facebook-sivut. - Kivipirtin kirjastotilaa hyödynnetään mahdollisimman laajasti - Mainontaa lisätään. Käytössä edelleen myös sosiaalinen media. - Meijerialuetta pyritään hyödyntämään kesätapahtumissa. - Yhteistyö Tyrnävän seurakunnan kanssa jatkuu virkeänä konserttien järjestämisessä. - Yhteistyö kotiseutuyhdistyksen kanssa perinnepäivätapahtuman järjestämisessä. - Kulttuuritoimikunnan osallistuminen toiminnan järjestämisessä tärkeää Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut kattavat liikuntatoimen, nuorisotoimen ja raittiustoimen sekä nuorisotoimen alla pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2015 Hyvinvointia koulutuksella Vapaa-ajan toimipisteet ja tilat aktiivisesti käytössä Osallistumaan oman asuinalueen kehittämiseen ja valvontaan Huolehtia fyysistä ja psyykkisestä Toimipisteiden ylläpito houkuttaa harrastamaan. Katupäivystys ryhmät Terveelliset elämäntavat Kunnan liikuntatilojen ilta-aikainen käyttöaste. Nuorisotilojen kävijätilasto

11 Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito hyvinvoinnista Palveluiden saatavuus eri ikäryhmille Yhteistyö muiden kunnan osastojen sekä järjestöjen kanssa Talousarvion pitävyys Liikunta, musiikki ja rassauspaja normaali toimintojen lisäksi Pidetään osastojen ja järjestöjen kanssa riittävästi yhteyttä Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta. Pajatoiminnan kautta opiskelupaikan tai työpaikan saaneet nuoret Osavuosiraportit ja keskikulutuksen seuranta. Vapaa-aikapalvelut ovat ajantasaisia, laadukkaita ja uudistuvia. Nuorten aktivoiminen elämänhallintaan. Seudullinen ja lähikuntien yhteistyö toimii Perustettavat uudet virat ja toimet Varhaiskasvatus 1. Lastentarhaopettajan toimi 2. Päivähoitajan toimi avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävien vakinaistaminen Opetus 3. Erityisopettajan viran perustaminen Kuulammen koulu. (Tällä hetkellä määräaikaisena) 4. Musiikin tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikasena) 5. Tekstiilityön tuntiopettaja toistaiseksi (tällä hetkellä määräaikaisena) 6. Toisen opinto-ohjaajan viran perustaminen (Tällä hetkellä kuraattori tekee oman työn ohella sekä ohjattavien oppilaiden lukumäärän kasvu) 7. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1 kpl EHA) 8. Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen Kirkkomännikön koulu (1kpl koulu) Määräaikaisen työvoiman tarve 9. Määräaikainen luokanopettajan Kuulammen koulu 5.-luokkalaisia tulee 89 oppilasta eli luokanopettajatarve yht. seitsemän (7) 10. Koulunkäynninohjaajan toimi Kuulammen koulun erityisluokkaan (oppilasmäärän kasvu ja avustustarpeen lisääntyminen)

12 11. Koulunkäynninohjaaja Kuulammen koulu (Kohdat 14 ja 15. Asiantuntijalausunnon perusteella Kuulammen koulussa tarvitaan koulunkäynninohjaajia 2 kpl ainakin kevät eli 5 kk.) Muutostarave 12. Varhaiskasvatuksessa vapautuvia avustajantehtäviä (2 kpl) muutetaan lastentarhanopettajan toimiksi (Tavoitteena saada ryhmiin lastentarhanopettaja, sosionomi ja päivähoitaja) Opetussuunnitelmatyö 13. OPS-työhön on varattava riittävästi resurssia. Investoinnit 1. Piha-alueen määräraha (Kuulammen koulu, 4.vuosi!) Kirkkomännikön koulun ulkomaalaus ja leikkivälineet Kirkkomännikön koulun jätekatos, ulko-ovet ym Temmeksen koulun vesikatto, alapohja, ulkomaalaus Murron koulu vanhan osan (1992) maalaus Murron koulu, kameravalvonta Murron koulu ja päiväkoti, lämmitysjärjestelmän muutos Päiväkoti Toukovakka, kiipeilyteline Aura,tietokoneohjelma, kuraattori/psykologi Päiväkoti Käpytikka, ulkomaalaus Päiväkoti Käpytikka, kameravalvonta Päiväkoti Käpytikka, Ulkovalaistus Kirjaston ja Juustomestarin ikkunoiden energiakorjaus Vapaa-aikakeskus Murron koulun pihan parantaminen pihasuunnitelman mukaisesti Temmeksen lähiliikuntapaikka (miniareena) Uusi koulu ja liikuntahalli Yhteensä

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016

VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016 VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016 VISIO Asikkalan varhaiskasvatuspalvelut ovat laadukkaat, asiakkaita monipuolisesti palvelevat sekä koko ajan kehittyvät. Moniammatillinen varhaiskasvatushenkilöstö

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot