SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Yleistä Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta Yksityinen sektori Yleistä Luottamusmiehet 1.2. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 1.3. Yksilöllinen edunvalvonta ja palvelussuhdeneuvonta 2. Järjestötoiminta 2.1. Jäsenistö 2.2. Jäsenpalvelut 2.3. Jäsentoiminta 2.4. Koulutus ja seminaarit 2.5. Opiskelijatoiminta 2.6. Huomionosoitukset ja stipendit 2.7. Muu yhteistyö 3. Tutkimustoiminta ja viestintä 3.1. Tutkimustoiminta 3.2. Viestintä 4. Hallinto 4.1. Liittovaltuusto 4.2. Liittovaltuustovaalit 4.3. Hallitus 4.4. Toimisto ja henkilöstö 4.5. Jäsenmaksut 5. Talouskertomus Liitteet: 1. Luottamushenkilöt ja henkilöstö 2. Edustukset Akava-yhteisössä

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Työmarkkinajärjestönä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille vuoden merkittävin tapahtuma oli keskitetyn työmarkkinasopimuksen synty työllisyys- ja kasvusopimuksen nimellä. Sopimus oli järjestöiltä vastuullinen paketti vaikeassa ja pitkittyneessä taloustilanteessa ja osana Akavaa YKA antoi sopimukselle puoltonsa. Kolmivuotinen sopimus sisältää vain nimelliset palkankorotukset, mutta sillä on hyvin merkittävä rooli työmarkkinoiden vakauttajana ja talouden kasvu-uralle saamisessa. Siten se kokonaisuutena on jäsenistömme etujen mukainen. Toimintavuosi oli merkittävä liittomme jäsendemokratian kannalta. Syksyllä järjestettiin järjestyksessään neljännet liittovaltuustovaalit, joissa jäsenistö valitsi 40 valtuutettua käyttämään liittovaltuustossa liiton ylintä päätöksentekovaltaa. Vaaleissa valituksi tuli monipuolisesti jäsenistöä edustava ja monin tavoin osaava uusi valtuusto. Vaikka vaaliliittoja ja ehdokkaita oli aikaisempaa enemmän, putosi äänestysprosentti selvästi ollen vain hiukan yli 20 prosenttiyksikköä. Yhteiskunta-alan etujärjestön puheenjohtajana olin pettynyt äänestysvilkkauteen vaalit ja aktiivinen demokratia kun ovat identiteettimme ytimessä. Vuoden 2013 loppuun päätti nelivuotiskautensa edellinen valtuusto. Vanhan valtuuston myötä moni pitkään liittomme toiminnassa vaikuttanut henkilö siirtyi taka-alalle. Kiitän kaikkia vanhan valtuuston jäseniä aktiivisuudesta, yhdistyksemme hyväksi tekemästänne työstä ja toivon jossakin muodossa osallistumista jatkossakin. Erityisesti kiitän liiton aikaisempaa puheenjohtajaa ja liittovaltuuston puheenjohtajana toiminutta Timo Koskimäkeä monipuolisesta panoksesta järjestömme johtotehtävissä. Liiton toimintavuonna teettämässä jäsenkyselyssä liiton nykyiset jäsenpalvelut saivat hyvän arvosanan. Kaikki palaute käytiin huolella läpi ja otetaan huomioon jatkuvassa toiminnan kehittämisessä. Kiitos vastanneille jäsenille! Esitän jälleen toiveen jatkuvasta vuorovaikutuksesta: palautteellanne on aidosti keskeinen merkitys liiton päätöksenteolle. Vuosi oli myös liiton toimistossa muutoksen aikaa, kun liiton pitkäaikaisin työntekijä, julkisen sektorin neuvottelutoiminnasta ja liittouransa aikana lähes kaikista liiton eri toiminnoista vastannut asiamies Arja Laine jäi nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. Toimisto vahvistui uudella palvelussuhdelakimiehellä, kun liiton lakimies Petri Toiviainen siirtyi neuvottelupäälliköksi perien Laineen tehtävät ja hänen tilalleen jäsenten työoikeudellisia ongelmia ratkomaan palkattiin Elina Oksanen. Lisäksi toimiston yksityisoikeudellinen neuvonta vahvistui palvelussuhdeneuvoja, oik. yo Heidi Tupamäen tultua vahvistamaan toimistoa lakimiesten loma-ajoiksi. Kasvanut jäsenmäärä ja epävarma taloudellinen tilanne näkyykin liiton toiminnassa erityisesti jäsenten omia palvelussuhteita koskettavien kysymysten lisääntymisenä. Liiton tavoite on jatkossakin taata laadukkaat, jäsentä lähellä olevat palvelut kaikissa työelämän vaiheissa. Yleinen taloustilanne haastaa myös yhteiskuntatieteellisen koulutusalan, vaikka työllisyystilanne onkin toistaiseksi pysynyt hyvänä. Erityisesti vastavalmistuneiden työmarkkinat ovat aiempaa hankalammat, ja tähän kaivataan myös työmarkkinajärjestöiltä vahvaa panostusta. Yhtenä vastauksena tähän oli nuorisotakuu, mutta sen tulokset ovat korkeakoulutettujen kannalta olemattomat. Vuoden 2013 aikana Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry kasvattikin itseymmärrystään erityisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tilanteesta työmarkkinoilla ja pyrkii ohjaamaan palveluitaan tämän ryhmän paremmaksi palvelemiseksi. Mikko Eskola, puheenjohtaja

4 TOIMINTAKERTOMUS 1. EDUNVALVONTA 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Yleistä Neuvottelutoiminnassa keskeinen haaste oli kolmikannassa aikaansaadun kollektiivisopimisen mallin jatkaminen. Syksyllä 2011 työmarkkinaosapuolet olivat sopineet valtiovallan myötävaikutuksella ns. raamisopimuksen, jossa palattiin usean vuoden tauon jälkeen kokonaisvaltaisen työmarkkinasopimisen kulttuuriin. Keväällä 2013 käynnisteltiin neuvotteluja sopimusmallin jatkamiseksi, mutta neuvottelut kuitenkin kariutuivat ennen kesää huolimatta siitä, että valtiovalta oli suostunut työnantajapuolen vaatimuksiin alentaa yhteisöverokantaa. Taloudellisten realiteettien kannustamana neuvottelut kuitenkin jatkuivat matalalla profiililla jo kesällä ja heti alkusyksystä ryhdyttiin alakohtaisesti selvittämään mahdollisuuksia niveltää alakohtaiset sopimukset syntyneeseen kokonaisratkaisuun. Syntynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen välinen työllisyys- ja kasvusopimus (ns. Tyka-sopimus) todettiin alakohtaisten ilmoitusten perusteella riittävän kattavaksi Sopimus oli kustannusvaikutukseltaan äärimmäisen maltillinen sisältäen ensimmäisellä, alakohtaisesti vaihtelevalla kuukauden jaksolla 20 euron ja 0,4 % palkankorotukset. Toisen, päättyvän jakson korotuksista sovitaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken kesäkuussa Julkinen sektori Yleistä Kollektiivista edunvalvontaa hoidettiin Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä. Liiton toimistolla julkisen sektorin edunvalvontaa pitkään ja ansiokkaasti hoitanut asiamies Arja Laine jäi eläkkeelle ja hänen tehtäviään siirtyi hoitamaan lakimies Petri Toiviainen nimikkeellä neuvottelupäällikkö. Julkisen sektorin kollektiivisessa edunvalvonnassa lisävoimana on myös toinen liiton toimiston lakimiehistä. Alkuvuosi 2013 käytettiin JEA:n ja JUKO ry:n piirissä tulevan neuvottelukierroksen neuvottelutavoitteiden hiomiseen. Tyka-sopimuksen syntyminen elokuun lopussa 2013 johti siihen, että neuvottelut kaikilla julkisen sektorin aloilla käytiin tiiviissä kahdeksan viikon aikataulussa ja Tyka-sopimuksessa määritetyissä raameissa. Kaikilla sopimusaloilla jouduttiin neuvottelemaan pitkään palkankorotusten käytännön toteuttamistavoista. Erityisesti tulkintaongelmia aiheutti 20 euron suuruisen ensimmäisen sopimuskorotuksen toteuttaminen. Tämän ohella vuonna 2013 toteutuneen vuosilomalain uudistuksen vaikutuksista virka- ja työehtosopimuksiin jouduttiin käymään pitkiä neuvotteluja. Kaikilla sopimusaloilla saavutettiin loppujen lopuksi neuvottelutulokset määräaikaan mennessä.

5 Valtio Valtiosektorilla saavutettiin neuvottelutulos ja uusi virka- ja työehtosopimus allekirjoitettiin Sopimuksen sopimuskausi on Sen ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta ja alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 prosenttia. Tärkeimmät tekstimuutokset koskivat vuosilomia ja sairausajan palkkaa. Keskustason sopimuksella uudistettiin myös virastokohtaiset sopimukset. Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen ohella edunvalvonnallisia painopisteitä olivat lisääntymään päin edelleen olevat valtion organisaatiomuutokset, mm. valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke, keskushallinnon kehittämisohjelma sekä sektorikohtaisia tutkimuslaitoksia koskeva laaja uudistusohjelma. Neuvottelutoimintaa tapahtui myös virkaehtosopimuksessa sovituissa työryhmissä. Liiton asiamies oli JUKOn edustajana työurien pidentämistä käsittelevässä työryhmässä alkavalla sopimuskaudella liiton julkisen sektorin neuvottelupäällikkö on mukana työaikaselvitystyöryhmässä. Valtiosektorin ns. kummijärjestelmässä liiton asiamies/neuvottelupäällikkö toimi ykköskummina ulkoasiainministeriön hallinnonalalla, Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Tilastokeskuksessa ja sosiaali- ja terveysministeriössä, sekä kakkoskummina aluehallintovirastoissa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, työ- ja elinkeinotoimistoissa, Kuluttajavirastossa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Kunta Kuntasektorilla saavutettiin neuvottelutulos ja uudet virka- ja työehtosopimukset allekirjoitettiin Liitto on JUKO:n kautta mukana kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KV-TES), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OV-TES) ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS). Kuntasektorilla sopimuskausi on Sen ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta toteutettavan palkankorotuksen kustannusvaikutus on puolestaan 0,30 prosenttia ja sen tarkemmasta käytöstä neuvotellaan mennessä. Merkittävin tekstimuutos koski vuosilomien siirto-oikeutta sairastumistapauksissa. Kuntasektoriin läheisesti liittyvällä PTY (Palvelulaitosten työnantajayhdistys)-sopimusalalla saavutettiin kuntasektoria vastaava sopimusratkaisu. PTY-alan sopimuksia sovelletaan lähinnä kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä ja säätiöissä. Kuntasektorin neuvottelujärjestelmän kannalta merkittävin uudistus saavutettiin syyskuussa 2013, jolloin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn paluusta neuvottelupöytään saavutettiin ratkaisu valtakunnansovittelijan johdolla. Ammattiliitot Tehy ja Super sitoutuivat perustamaan helmikuun 2014 loppuun mennessä uuden neuvottelujärjestön, joka tulee sopimusosapuoleksi kuntasektorin sopimuksiin.

6 Kuntasektorilla edunvalvonnallisesti tärkeitä asioita olivat edelleen kuntarakenneuudistus sekä ns. hinnoittelemattomien palkkakehityksen parantaminen. Erityisesti henkilöstön lomauttamiseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen määrä oli kunnissa vuoden 2013 aikana selvässä kasvussa. Yliopisto Yliopistosektorilla saavutettiin muiden julkisen sektorin sopimusalojen tapaan neuvottelutulos Uuden sopimuksen sopimuskausi on Sen ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4% tai vähintään 20 euroa kuukaudelta toteutettavan palkankorotuksen suuruus on työntekijäryhmistä riippuen 0,3 0,4%. Merkittävin tekstimuutos koski tälläkin sopimusalalla vuosilomien siirto-oikeutta sairastumistapauksissa. Yliopistosektoria työllistivät muilta osin edelleen opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaikaan liittyvät soveltamisongelmat sekä määräaikaisten työsuhteiden suuri määrä. Myös henkilöstön vähentämiseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen määrä yliopistoissa on selvästi lisääntynyt. Vuoden 2013 aikana tällaisia neuvotteluja käytiin ainakin Åbo Akademissa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Muuta Liitto on JUKO ry:n kautta allekirjoitusosapuolena myös Työterveyslaitosta koskevassa työehtosopimuksessa. Lokakuussa 2013 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti Työterveyslaitoksen työehtosopimus on voimassa Sopimuskauden ensimmäisen jakson pituus ja toisen jakson pituus Palkankorotus on 20 euroa ja puolestaan 0,4%. Liitto oli aktiivisesti mukana paikallisen akavalaisen neuvottelutoiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä Kevassa ja eduskunnassa. Kevassa virkaehtosopimus on paikallisen akavalaisen yhdistyksen nimissä ja eduskunnassa paikallinen akavalainen yhdistys on allekirjoittajaosapuolena valtiontalouden tarkastusvirastossa sekä kansanedustajien avustajien työehtosopimuksessa. Kevan ja eduskunnan sopimukset ovat Tyka-ratkaisun ulkopuolella ja ne neuvotellaan uudelleen kevään 2014 aikana. Syksyllä 2013 aloitettiin akavalaisten liittojen piirissä toiminta Kelan akavalaisten edunvalvontatyön kehittämiseksi ja Kelan Akavalaiset ry:n toiminnan uudelleenkäynnistämiseksi. Liitto on keskeisesti mukana tässä toiminnassa, koska se on suurin Kelan akavalaisista ammattiliitoista Yksityinen sektori Yksityisen sektorin edunvalvonta hoidetaan Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n puitteissa. Liiton henkilöstöresursseja (neuvottelupäällikkö, lakimies) osoitettiin neuvottelujärjestön taustaryhmätyöhön (finanssiala, tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi sekä järjestösektori) sekä luottamusmieskoulutukseen ja sen suunnitteluun. Taustaryhmätyössä suurin ponnistus oli olemassa olevien työehtosopimusten (ylioppilaskuntien tes, amk-opiskelijakuntien tes, SYL ry:n tes ja SAMOK ry:n tes sekä rahoitusalan tes) niveltäminen saavutettuun Tyka-sopimukseen. Tämän lisäksi jatkettiin

7 työnantajaliitto PALTA ry:n kanssa neuvotteluja järjestösektorin yleissopimuksen aikaansaamiseksi Luottamusmiehet Kertomusvuonna liiton jäseniä toimi JUKOn pääluottamusmiehinä, luottamusmiehinä tai varaluottamusmiehinä valtiosektorilla 43, kuntasektorilla 10, pty-sektorilla kaksi, yliopistoissa kolme, Ahvenanmaan maakuntahallituksessa yksi sekä Kevassa yksi. Kertomusvuonna liiton jäseniä toimi YTN:n luottamusmiehenä 8, luottamusvaltuutettuna 7, yhteyshenkilönä 2 ja yritysyhdistyksen puheenjohtajana 2 liiton jäsentä. Lisäksi liiton jäseniä osallistui YTN:n eri toimialojen taustaryhmien ja yritysyhdistysten toimintaan. Liitto oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa muiden liittojen kanssa sekä YTN:n luottamushenkilöille että JUKOn valtiosektorin luottamusmiehille järjestettävää koulutusta. Liiton jäseninä olevia luottamusmiehiä, toimihenkilöitä ja muita aktiivijäseniä osallistui Akavan, JUKOn, YTN:n ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOn järjestämiin edunvalvontakoulutuksiin ja seminaareihin Koulutuspoliittinen edunvalvonta Liitto jatkoi osallistumistaan sekä akavalaiseen koulutuspolitiikkaan että yliopistotason vaikuttamistyöhön. Akavan opiskelijoiden ja Akavan opiskelijavastaavien verkoston kautta käsiteltiin akavalaista koulutuspolitiikkaa. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja edusti liittoa Akavan koulutus- ja työvoimapoliittisessa toimikunnassa, jonka kautta jatkettiin aktiivista vaikuttamista keskusjärjestön kantoihin. Liiton omaa koulutuspoliittista vaikuttamista jatkettiin eniten opiskelijatoiminnan kautta. Liiton opiskelijajäseniltä kysyttiin mm. alan koulutuksen kehittämistarpeista, opintojen etenemisvauhtiin vaikuttaneista syistä sekä työskentelystä opintojen ohella. Alan kouluttajayliopistojen harjoittelukäytäntöihin vaikutettiin niin, että harjoitteluapurahojen suuruus vastaisi vähintään työttömyysturvan työssäoloehtoa. Liiton edunvalvonnassa ja tutkimustoiminnassa perehdyttiin erityisesti nivelvaiheeseen opiskelun ja työelämän välillä. Liiton työmarkkinatutkimukseen lisättiin erityisesti ensimmäiseen oman alan työhön liittyviä kysymyksiä, ja ne kohdennettiin vasta vähän aikaa sitten valmistuneille vastaajille. Lisäksi otettiin kantaa muun muassa yhteiskuntaopin aseman tärkeyteen lukion tuntijaossa sekä vaikutettiin koulutuspoliittisiin ratkaisuihin kuraattorien kelpoisuusehtojen määräytymisessä Yksilöllinen edunvalvonta ja palvelussuhdeneuvonta Liiton toimiston toiminnan painopiste oli edellisvuosien tapaan palvelussuhteisiin liittyvässä neuvonnassa ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Liiton lakimiehet, palvelussuhdeneuvoja sekä asiamiehet ja neuvottelupäälliköt neuvoivat jäseniä myös palkkaukseen, koulutukseen, sosiaaliturvaan ja työttömyyteen liittyvissä asioissa. Yhteydenottoja tuli liiton toimistoon päivittäin sekä puhelimitse että sähköpostitse. Ongelmatilanteissa käytiin tarvittaessa neuvotteluja suoraan jäsenten työnantajien kanssa.

8 Toimistoa avusti oikeudellisten palvelussuhdeongelmien hoitamisessa Asianajotoimisto Viilo & Vainio. Yksittäisiä tapauksia ohjautui myös muille asianajotoimistoille. Vuoden aikana 18 tapausta siirtyi asianajotoimistoille hoidettavaksi. Oikeudenkäyntikuluja korvattiin liiton ottamasta oikeusturvavakuutuksesta. Jäsenten yhteydenotoissa painottuivat aiempaan tapaan työaikoihin, palkkaukseen, määräaikaisuuksiin, perhevapaisiin ja vuosilomiin liittyvät kysymykset. Edellisen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alkaneet laajat henkilöstön vähentämiset yksityisellä sektorilla jatkuivat läpi koko vuoden, minkä seurauksena tavallista suurempi osa yhteydenotoista liittyi yhteistoimintaneuvotteluihin, irtisanomisiin ja lomautuksiin, työsuhteen päättämissopimuksiin sekä työttömyysturvaan. Työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä painottuivat aiempaa enemmän ulkomailla työskentelyyn liittyvät asiat. Edellisen vuoden tapaan myös yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä kysyttiin varsin paljon jäsenten siirtyessä palkkatyöstä yrittäjiksi tai ryhtyessä harjoittamaan sivutoimista yritystoimintaa palkkatyön ohella. Yksilöllisten neuvojen lisäksi liiton nettisivuilla oli tarjolla useita palvelussuhdeasioita käsitteleviä oppaita sekä mallisopimuksia. Liiton lakimiehet ja asianajaja Arto Vainio kirjoittivat säännöllisesti työlainsäädännöstä sekä palvelussuhdeasioiden ongelmatilanteista Uralehteen. Liiton lakimiehet kirjoittivat myös liiton uutiskirjeeseen kulloinkin ajankohtaisista lainsäädännön muutoksista. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. Jäsenistö Liiton kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa (v ), joista opiskelijoita oli (v ). Eläkeläisiä oli vuoden lopussa 396 (v ) ja työttömiä 366 (v ). Jäsenmäärä kasvoi noin 2,5 % (v ,7 %). Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 922 (v ), joista valmistuneita jäseniä oli 369 (v ) ja opiskelijoita 553 (v ). Työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 3,9 %. Jäsenistöstä oli miehiä 33 % ja naisia 67 %. Työnantajasektoreittain työssä käyvä jäsenistö jakaantuu seuraavasti: Valtio 30 % Kunta 19 % Yksityinen (yritykset) 26 % Yksityinen (järjestöt) 13 % Yliopistot 9 % Muut 3 % Lokakuussa 2012 tehtiin työmarkkinatutkimus, jonka pohjalta laadittiin tutkimusraportti vuoden 2013 alkupuolella. Työvoimasta 86 % toimi kokopäivätyössä, 6 % osa-aikatyössä ja työttömänä oli 4 %, 4 % oli perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla. Kokopäivätyötä tekevän jäsenistön kuukauden keskipalkka oli Alkukesästä 2013 toteutettiin jäsenistötutkimus, jossa kysyttiin jäsenten näkemyksiä liiton toiminnasta sekä sen kehittämisestä. Valmistuneista jäsenistä kyselyyn vastasi noin 1850 henkeä ja opiskelijoista noin 290.

9 Jäsenrekrytointiin panostettiin edelleen. Liiton toimintaa esitteleviä ilmoituksia julkaistiin opiskelija- ja ainejärjestöjen julkaisussa. Helsingin sekä Turun yliopistojen alan tiedekunnista valmistuneille järjestettiin valmistujaisjuhlien yhteydessä onnittelutilaisuus, Vaasan ja Tampereen yliopistosta valmistuneille jaettiin todistuskansiot ja Åbo Akademista valmistuneille jaettiin onnitteluruusut. Muista yliopistoista valmistuneille lähetettiin onnittelukirje ja liittoa esittelevää materiaalia. Alumnijärjestöjen kanssa jatkettiin yhteistyötä Helsingissä: yhteistyökumppaneina olivat Yhteiskuntahistorian alumnit Yhistys ry, Valtio-opin seniorit ry sekä uusi Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan alumnit ry. Lisäksi tehtiin yhteistyötä kehitysmaatutkimuksen alumnien ja koko tiedekunnan alumnitoiminnan kanssa mm. Valoa kaamokseen -alumnitilaisuuden järjestelytyöryhmässä. Myös Jyväskylän yliopiston valtio-opin pääaineesta valmistuneiden alumnijärjestön Valtioneuvos ry:n alkuvaiheessa oltiin tukena. Ainejärjestöjen tilaisuuksia tuettiin taloudellisesti. Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n (ent. Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry:n) paikallisyhdistykset järjestivät erilaisia tapahtumia opiskelijoille yhteensä noin 50 kertaa. Akavan kevään työelämäkiertueelle ja syksyn Akava Camp -kiertueelle osallistuttiin toimintavuonna siten, että SYYn paikallisjärjestöjen puheenjohtajat esittelivät palkkiota vastaan liiton toimintaa opiskelijoille. Puheenjohtajat koulutettiin tehtävään ja heidän kanssaan solmittiin työsopimukset. Lisäksi järjestettiin erilaisia infotilaisuuksia yliopistoilla ja yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetuksi muidenkin potentiaalisten jäsenten keskuudessa lähettämällä heille esitemateriaalia. Esitteitä ja mainoksia oli esillä mm. lukiolaisten Abi-faktakalenterissa, Politiikan tutkimuksen päivillä, Sosiaalipolitiikan päivillä, Sosiologipäivillä ja Sosiaalipsykologian päivillä. Kaikille alan tutkinnon suorittaneille, jotka ovat antaneet yliopistolle luvan luovuttaa tietonsa, lähetettiin onnittelukirjeet, esittelymateriaalia ja liittymislomakkeet. Vuonna 2013 valmistuneille jäsenille kohdistetun suoramainonnan tulosprosentti oli 2,56 %, joka kattoi 2,93 % kaikista vuoden 2013 aikana liittyneistä jäsenistä ja 6,78 % kaikista vuoden 2013 aikana liittyneistä valmistuneista jäsenistä Jäsenpalvelut Yksityiselämän oikeudellisissa asioissa jäseniä avusti asianajotoimisto Bützowin tarjoama puhelinneuvonta. Palvelua käytettiin toimintavuoden aikana noin 150 kertaa. Liitto on vakuuttanut palkansaajajäsenensä Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai vuorotteluvapaakorvauksia maksettiin vuoden aikana 949 liiton jäsenelle (2012 saajia 810) bruttona lähes 7,4 miljoonaa euroa. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajia oli yhteensä 851 (2012 saajia 716) ja vuorotteluvapaakorvauksen saajia 98 (2012 saajia 94). Keskimääräinen ansiosidonnaisen päivärahan suuruus oli 74,85 (2012 summa 71,86 ). Liitto on ottanut alle 75-vuotiaille jäsenille vapaa-ajan tapaturma-, matka- ja matkatavaravakuutukset AIG Finlandista. Ifistä on otettu vastuu- ja oikeusturvavakuutus, jonka piirissä ovat virka- ja työsuhteissa olevat jäsenet sekä työssä käyvät opiskelijat. Lisäksi siinä ovat vakuutettuina ne itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla ei ole palveluksessaan työntekijöitä. Liitolla on yhteistyösopimus vakuutusyhtiö Ifin kanssa. Liitto on muun muassa neuvotellut etuja jäsenten itse maksamiin vakuutuksiin Ifissä.

10 Liiton jäsenillä oli mahdollisuus vuokrata käyttöönsä liiton omistamaa, Rukalla sijaitsevaa lomamökkiä sekä lomaosakkeita Pyhätunturilla, Ylläksellä, Rukalla ja Tampereen kylpylässä. Kuluneen vuoden aikana noin 40 liiton jäsentä lomaili vapaa-ajan kohteissa. Liitto otti käyttöönsä uuden jäsenrekisterin vuoden alussa. Käyttöönoton alkuhaasteiden jälkeen jäsenrekisterin käyttöä on pyritty tehostamaan ja siten helpottamaan henkilökunnan työskentelyä. Uuden jäsenrekisterin avulla toiminnan prosesseja on pystytty paremmin kehittämään ja kohdistamaan jäsenistön ja muiden sidosryhmien tarpeisiin; mm. viestintää on voitu kohdistaa ja personoida jäsenille. Jäsenpalveluja on kehitetty ruotsinkielisille jäsenille ja kehitystä jatketaan huomioiden ruotsinkielinen jäsenistö. Yhteistyössä UP Partners OY:n kanssa toteutettu urapalvelu palvelee työnhakuun, urasuunnitteluun ja omassa työssä kehittymiseen liittyvissä asioissa työuran eri vaiheissa. Jäsenten on mahdollista saada maksutonta uraneuvontaa puhelimitse sekä pidempikestoista henkilökohtaista uravalmennusta jäsenhintaan. Lisäksi on mahdollista käyttää verkkopohjaista Navigator työkalua, joka on työväline oman urakehityksen tueksi. Palvelua käytti kuluneena vuonna 112 liiton jäsentä. Mentorointiryhmässä olleille palvelu oli maksuton. Liiton jäsenillä on ollut mahdollisuus hakea tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä 1.askelhyvinvointijaksoja, joita järjestää Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry. PHT:n perustajajäsen A-lomat jatkoi muuta lomaan ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa, kuten mökinvuokrausta. Liitolla on voimassaoleva sopimus lehtialennuksista Otavamedian kanssa. OTTY ry tarjoaa työllistymistä edistäviä luentotilaisuuksia, sparrausta, vertaisryhmätoimintaa (Työnhakuboosteri) ja verkottumismahdollisuuksia työttömille tai työttömyysuhanalaisille liiton uusimaalaisille jäsenille. Koulutusten aiheina olivat mm. Työnhaun perusteet, Oman osaamisen tunnistaminen työnhaussa, Kokemuksella läpi harmaan kiven uutta potkua uralle ja Erotu verkossa sähköiset työnhaunkanavat ja videohaastattelu. OTTY ry:n palveluiden avulla parannetaan työttömien jäsenten palvelutarjontaa. OTTYn asiantuntijaluennoille osallistui 83 liiton jäsentä ja Työnhakuboosteriryhmiin 8 jäsentä. Selvitettiin mahdollisuutta liittyä mukaan muualla Suomessa toimivien vastaavien toimijoiden (Pirkanmaan OTTY ja Pohjois-Pohjanmaan OTTY) toimintaan. Toimintaan on mahdollista osallistua ja siitä viestitään vuonna 2014 jäsenistölle Jäsentoiminta Liitolla on viisi jäsenjärjestöä: Pirkanmaan Valtiotieteilijät ry, Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry, Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry ( saakka Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry), Varsinais-Suomen Valtiotieteilijät - Statsvetarna i Egentliga Finland ry sekä Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry. Liitto tuki niiden toimintaa myös taloudellisesti. Toimintaryhmiä on myös Kuopiossa ja Vaasassa. Vuotuinen seminaarimatka paikallisjärjestöjen edustajille yhdessä luottamusmiesten kanssa järjestettiin Seminaarimatkan tavoitteena oli selvittää paikallistoiminnan kehittämistarpeet ja liiton toimiston tukipalveluiden riittävyys. Seminaariin osallistui yhteensä 12 paikallisjärjestöjen ja toimintaryhmien edustajaa. Paikallistoimijoille tarjottiin myös

11 mahdollisuus järjestää oma ylimääräinen tapaaminen paikallistoiminnan koordinoimiseksi ja vertaistuen saamiseksi, mutta sellaiselle ei koettu tarvetta. Jäsenjärjestöt antavat toiminnastaan omat toimintakertomuksensa Koulutus ja seminaarit Laajennettiin liiton jäsenkoulutusta vuoden 2012 kokemusten pohjalta. Koulutusta lisäämällä tuettiin edunvalvonnallisia painopisteitä. Tarkasteltiin mahdollisuutta järjestää koulutusta myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla joko yksin tai yhdessä muiden liittojen kanssa. Koulutusta järjestettiin pääkaupunkiseudun lisäksi myös Tampereella sekä tarjottiin mahdollisuutta osallistuja yhteisakavalaisiin koulutuksiin myös pienemmillä paikkakunnilla. Edistettiin mahdollisuutta koulutusten seuraamiseen sähköisesti järjestämällä kaksi verkkoseminaaria. Koulutusten materiaalia laitettiin kouluttajan suostumuksella liiton jäsensivuille, joilla materiaali on laajemmin jäsenistön saatavilla. Kehitettiin liiton koulutustarjontaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tukemaan asiantuntijatyötä. Järjestettiin seuraavat koulutukset: Konfliktien hallinta ja ratkaisu työyhteisöissä 7.2., Iloa ja varmuutta esiintymiseen 7.3., Neuvottelutaidot (Tampere) 9.3., Neuvottelutaidot (Helsinki) 7.5., Osaamisen tunnistaminen 17.9., Äitinä tai isänä työelämässä (verkkoseminaari) , Mielen työ-työn mieli , Esimiehen haasteet tässä ja nyt sekä samasta aiheesta verkkoseminaari Koulutukset lisäävät liiton jäsenten valmiuksia työelämässä. Osallistujia näissä koulutuksissa oli yhteensä 221. Järjestettiin esimiehille suunnattu sovittelun koulutus (Konfliktien hallinta ja ratkaisu työyhteisöissä) 7.2. Osallistujia oli 17. Koulutuksen tarkoitus oli auttaa esimiehiä tunnistamaan ja ymmärtämään työpaikallaan esiintyviä konflikteja ja ratkaisemaan niitä sovittelun keinoin. Järjestettiin yhteistyössä UP Partnersin kanssa koulutus Esimiehen haasteet tässä ja nyt sekä muutoksessa menestyminen (osallistujia 13) sekä samasta aiheesta verkkoseminaariin (osallistujamäärää ei tarkkaan tiedossa, verkkoseminaariin ilmoittautuneita oli 17). Osallistuttiin myös yhteisakavalaisiin koulutuksiin (mukana useita akavalaisia liittoja + TJSopintokeskus). Koulutustarjontaa oli useilla eri paikkakunnilla. Koulutusten teemat olivat Työhyvinvointi muutoksessa ja Osaaminen näkyväksi. Jatkettiin pian valmistumassa oleville opiskelijoille suunnattua mentorointia. Vuonna 2013 ohjelmassa oli mukana 14 opiskelijaa ja 14 mentoria. Mentorointiryhmä alkoi tammikuussa 2013 ja loppui tammikuussa Mentorointiohjelmaa työelämään siirtyneille jäsenille ei pystytty käynnistämään riittämättömien resurssien vuoksi. Yhteiskuntatieteilijäpäiviä vietettiin marraskuussa. Helsingissä järjestettiin koulutus Työn punaista lankaa etsimässä osallistava työpaja. Osallistujia oli yhteensä 23. Lisäksi Helsingissä järjestettiin seminaari Yhteiskuntatieteilijät vaikuttajina nyt ja tulevaisuudessa. Paneelissa olivat mukana kansanedustaja Mari Kiviniemi, valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas, tutkija Reima Launonen (Filosofian Akatemia) sekä konsultti Simo Hiilamo (Eurofacts). Paneelin vetäjänä toimi tv-toimittaja ja juontaja Jussi-Pekka Rantanen. Seminaariin osallistui reilut sata liiton jäsentä. Yhteiskuntatieteilijäpäiviä vietettiin myös Turussa, Tampereella ja Lahdessa.

12 2.5. Opiskelijatoiminta Liitto järjesti opiskelijajäsenilleen toimintaa tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden jäsenjärjestön Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n kanssa. Valtakunnallisia opiskelijatapahtumia järjestettiin neljä kertaa vuonna SYYn perustamisesta tuli vuonna 2013 kuluneeksi 15 vuotta, mitä juhlittiin Ostrobotnialla noin 80 osallistujan voimin. Juhlavuoden toiminnan painopiste oli yhteiskunta-alan opiskelijan identiteetti ja sen vahvistaminen. Teema limittyi osaksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen imagokampanjaa. Tammikuussa järjestettiin Aktiivipäivät-koulutusviikonloppu liiton opiskelija-aktiiveille, lokakuun alussa jäsenistötapahtuma SYY-päivät sekä marraskuussa SYYn liittokokous. Tämän lisäksi maaliskuussa järjestettiin valtakunnallinen sidosryhmä- ja koulutustapaaminen yhteiskunnallisen alan ainejärjestöille. Opiskelijatoiminnassa panostettiin juhlavuoden lisäksi opiskelija-aktiivien kouluttamiseen toimimaan entistä kokonaisvaltaisemmin liiton edustajina oman korkeakoulunsa opiskelijoiden keskuudessa. Lisätarvetta aktiivien kouluttamiselle loi erityisesti akavalaisen korkeakoulukiertuetoiminnan uudelleenorganisointi. Paikallistoiminnasta yhteiskuntatieteellisen alan opiskelupaikkakunnilla vastasivat SYYn kahdeksan paikallisyhdistystä, joiden toimintaa liitto tuki taloudellisesti. Joensuun paikallisyhdistyksen toiminta oli vuonna 2013 jäissä, koska hallitusta ei saatu valittua toimintavuodelle. Joensuun toimintaa pyrittiin käynnistämään uudelleen paikallisten ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä marraskuussa järjestetyllä työelämätapahtumalla ja yhteistyötapaamisella. Liiton asiamiehet ja lakimiehet luennoivat vuoden aikana työelämäkursseilla ja muissa tilaisuuksissa. Lisäksi uusille opiskelijoille lähetettiin liiton esitteitä ja heitä tavattiin erilaisissa fuksitapahtumissa. Helsingin yliopiston fukseja kutsuttiin liiton toimistolle vierailulle. Vuoden aikana käynnistettiin SYYn alumniverkoston toiminta. Verkosto kokoaa yhteen liiton entisiä opiskelija-aktiiveja sekä mahdollistaa liiton opiskelijajäsenille uudet työelämäkontaktit SYYn ja alumniverkoston yhteistyön kautta Huomionosoitukset ja stipendit Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi valittiin toimittaja-kirjailija, VTM Matti Rönkä, joka toimii Yle Uutisten uutispäällikkönä. Valinnallaan liitto halusi antaa tunnustusta kirjallisesti ja suullisesti taitavalle yhteiskuntatieteilijälle, jolla on kokemusta sekä media-alalta että kirjallisuudesta. Yhteiskuntatieteilijöitä on paljon toimittajina, sillä tutkinnon antamasta laajasta yleissivistyksestä ja tiedonhankintataidoista on hyötyä toimittajan työssä. Samat ominaisuudet auttavat myös kirjailijan ammatissa. Liitto myönsi tutkimusstipendin Henna Ekmanille väitöksestä Osa-aikatyön soveltaminen tietotyötä tekevien työntekijöiden työsuhteissa, Lotta Harjulle väitöksestä Emerging from Limbo: A study on workplace boredom and employee responses, Timo Räikköselle väitöksestä Työtä luonnon ehdoilla. Resilienssiajattelun periaatteet kestävän työn kehittämisen ohjenuorina, Elina Turuselle väitöksestä Selviytyminen uuden työn kontekstissa, Teija Lindholmille pro gradusta Voimalinja-hankkeen sosiaalinen kuntoutus nuorten syrjäytymisen ehkäisyn välineenä, Paula Rossille pro gradusta Konfliktitilanteiden vuorovaikutus esimies-alaissuhteissa konfliktit kehittymisen mahdollistajina ja Julia

13 Toivoselle pro gradusta Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen opiskeluaikaisen työssäkäynnin yhteys psyykkiseen oireiluun. Liiton esityksestä myönnettiin liiton jäsenelle Pirkko Järvenpäälle Akavan Pohjolatutkimusstipendi työssä jaksamista ja uupumista yksilön kokemusten valossa koskevaa väitöstutkimusta varten. Liitto jatkoi stipendien myöntämistä ylioppilaskirjoituksissa yhteiskuntaopissa menestyneille. Keväällä lahjakortti- ja kirjastipendin saivat Aleksi Aaltonen Mäkelänrinteen lukiosta, Markus Hilli Etelä-Tapiolan lukiosta, Niilo Laiho Ressun lukiosta, Lucas Mattsson Ålands Lyceumista, Juho Mäki-Lohiluoma Etelä-Tapiolan lukiosta, Kimmo Palanne Iisalmen lyseosta, Anssi Salomaa Tapiolan lukiosta ja Tatu Suontausta Etelä-Tapiolan lukiosta. Syksyn kirjoituksissa palkittuja olivat Eerika Savolainen Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta, Henrik Kymäläinen Etelä-Tapiolan lukiosta, Oscar Lindvall Tikkurilan lukiosta ja Samuli Poikkimäki Järvenpään lukiosta. Akava myönsi liiton esityksestä pronssisen ansiomerkin hopeisin lehvin liiton entiselle puheenjohtajalle Elina Moisiolle ja pronssisen ansiomerkin liiton hallituksen jäsenelle Hannu- Pekka Huttuselle. Liiton kaikille 50, 60, 65, 70, 75 ja 80 vuotta täyttäville jäsenille lähetettiin onnittelukortit. Vanhimpia jäseniä muistettiin myös liiton historiateoksella tai muulla merkkipäivälahjalla Muu yhteistyö Liitolla on yhteistyösopimus Suomen Lakimiesliiton kanssa sekä kaksoisjäsenyyssopimukset Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton kanssa. Lisäksi liitolla on jäsenpalveluja koskeva yhteistyösopimus seuraavien pohjoismaisten liittojen kanssa: Jusek (Ruotsi), Danmarks Jurist- och Økonomforbund, Norges Juristforbund, Samfunnsviternes Fagforening i Norge ja Sammfundsøkonomernas Fagforening i Norge. Liitto osallistui elokuun 2013 lopussa yhdessä Lakimiesliiton kanssa pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen tapaamiseen Tallinnassa. Jäsenyyttä akavalaisessa Jäsenedut.fi -palvelussa jatkettiin. 3. TUTKIMUSTOIMINTA JA VIESTINTÄ 3.1. Tutkimustoiminta Vuoden alkupuolella koottiin raportiksi Työmarkkinatutkimus Loppuvuonna tehtiin jälleen uusi koko jäsenistöä koskeva työmarkkinatutkimus. Työmarkkinatutkimuksilla selviteltiin erityisesti jäsenten palkkauksen kehittymistä, sijoittumista työmarkkinoille sekä työaikaa. Alkuvuodesta valmistui Pellervon taloudelliselta tutkimuslaitokselta tilattu raportti Yhteiskuntatieteelliseltä alalta tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille, jossa tutkittiin koko koulutusalan yliopistotutkinnon suorittaneiden työuran tunnuslukuja Tilastokeskuksen aineiston pohjalta. Tätä tulosta verrattiin liiton omaa jäsenistöä koskeviin tutkimuksiin. Yhteenvetona vertailusta voitiin todeta, että liiton edustavuus ainoana

14 yhteiskuntatieteellisen alan yliopistokoulutettuja kokonaisuutena käsittävänä liittona koulutusalaa on hyvä Viestintä Toimintavuonna otettiin käyttöön liiton uusi viestintästrategia vuosille Toimintavuoden yhtenä painopisteenä käynnistettiin pitkäkestoinen Sinä olet vaikuttaja kampanja, joka jatkuu edelleen. Kampanjan ilmeen toteutti mainostoimisto Hypno. Kampanjan tarkoituksena on viedä eteenpäin edunvalvonnan tavoitteita, vauhdittaa jäsentoimintaa sekä lisätä liiton tunnettuutta ja jäsenten identiteettiä. Kampanja koostuu viidestä uratarinasta, vaikuttajatestistä ja jäsensuosittelusta. Kampanjassa hyödynnettiin liiton uutta visuaalista ilmettä ja tutkimustietoa alan koulutetuista. Kampanjan avulla on haluttu vahvistaa liiton asemaa kaikkien yhteiskunta-alalla toimivien kotipesänä. Suosittelukampanjassa välisenä aikana liittyi jäseneksi 39 uutta jäsentä. Kampanja alkoi uudestaan Kehitettiin sähköistä uutiskirjettä, jonka palvelu tilattiin Creamailerilta. Toimintavuoden aikana lähetettiin kahdeksan kuukausittaista uutiskirjettä koko jäsenistölle sekä useita kohdennettuja viestejä. Liiton jäsenlehden tuotantosopimus kilpailutettiin ja päädyttiin jatkamaan yhteistyötä MCI Pressin kanssa. Lehden päätoimittajuus siirrettiin vuoden alussa liiton viestintäpäällikölle, ja vastaavaksi päätoimittajaksi nimettiin liiton toiminnanjohtaja. Muutos on linjassa muiden akavalaisten jäsenlehtien kanssa. Ura liittyi Aikakauslehtien liiton jäseneksi. Ostettiin tiedotejakelu STT Infosta. Tiedotteita lähetettiin kuusi kappaletta. Aiheet olivat: Lukion uusi tuntijako vaarantaa nuorten yleissivistyksen, Liitto palkitsi yhteiskuntaopissa menestyneitä, Toimittaja-kirjailija Matti Rönkä on Vuoden yhteiskuntatieteilijä, Kuraattoreiden kelpoisuuksiin ei pidä koskea, Liitto myönsi kahdeksalle yhteiskuntaopin stipendin ja Ammattiyhdistystoiminta on nykyaikaa ei nostalgiaa. Lisäksi liiton toiminnanjohtajan nimissä julkaistiin kaksi mielipidekirjoitusta Helsingin Sanomissa: Yhteiskuntaoppi on hyödyksi työelämässä ja Sosiaalipsykologi ei pian kelpaa kuraattoriksi. Liiton lakimiehet kirjoittivat toimintavuoden aikana kuusi kertaa Helsingin Sanomien Työklinikka-palstalle: Miksi kaverilla on pidempi loma?, Vaikuttaako sairastelu irtisanomiseen?, Katkeaako vuorotteluvapaa irtisanomiseen?, Voiko lounastauon jättää käyttämättä?, Mitä takaisinottovelvollisuus tarkoittaa käytännössä? ja Mitä tapahtuu, jos ei pääse töihin lentolakon vuoksi? Oltiin mukana kaksi kertaa Talouselämän Asiantuntijaoppaassa maksullisella jutulla profiilinnostamiseksi: Työelämän tarkastelua ilon kautta / Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ovat vaikuttajia (maaliskuu 2013) ja Yhteiskuntatieteilijät yritysten uusi voimavara (joulukuu 2013). Muita maksullisia mainoksia ostettiin Kuntalehdestä ja Kauppalehden nimityspalstalta. Ulkopolitiikka-lehden kanssa vaihdettiin mainoksia kuluitta. Mediaseurannassa käytettiin kokeiluluontoisesti Ampparit-palvelua. Aikatalon julkisivuun ostettiin liiton valomainos näkyvyyden lisäämiseksi. Jäsenkyselyn tuloksista kerrottiin lehdessä syksyllä.

15 4. HALLINTO 4.1. Liittovaltuusto Liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen Helsingissä ja syyskokoukseen Helsingissä. Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi saakka Timo Koskimäki ja varapuheenjohtajana koko vuoden ajan Kirsi Marttinen. Istuvan liittovaltuuston toimikausi päättyi Kevätkokouksen yhteydessä liittovaltuusto piti seminaarin, jossa käsiteltiin ay-liikkeen tulevaisuuden näkymiä. Kevätkokouksen yhteydessä annettiin myös seminaarin aihepiiriin liittyvä liittovaltuuston julkilausuma. Valtuustotyöskentelyä tuotiin esille lehdessä haastattelemalla neljää valtuutettua Liittovaltuustovaalit Uusi liittovaltuusto vuosiksi valittiin järjestetyillä postivaaleilla. Ehdokkaaksi asettui ennätysmäärä jäseniä eli yhteensä 187 ehdokasta 16 vaaliliitossa. Äänioikeutettuna vaalissa oli liiton jäsentä, enemmän kuin edellisellä kerralla syksyllä Äänestysaktiivisuus laski edelliseen vaaliin verrattuna 25,6 prosentista 20,6 prosenttiin. Vaalin ja siinä ehdolle asettuvien liiton jäsenten näkyvyyttä tuettiin liiton viestinnällisin keinoin toteuttamalla mm. vaalisivusto liiton nettisivuille. Valtuustovaalien ehdokasasettelusta, äänestämisestä ja vaalituloksista viestittiin laajasti lehdessä, uutiskirjeissä ja netissä. Ehdokkaille tarjottiin mahdollisuutta mainostaa lehdessä ja ostaa osoitteita jäsenrekisteristä Hallitus Hallitus piti toimintavuonna 14 kokousta ja kaksi työseminaaria Toimisto ja henkilöstö Liiton toimisto sijaitsi osoitteessa Mikonkatu 8 A, Helsinki. Vakituista henkilöstöä vuoden lopussa oli 12, joista yksi oli perhevapaalla Jäsenmaksut Liiton menot katettiin pääasiassa jäsenmaksutuloilla. Ansiotyössä olevien jäsenten ja vakituisesti työssä käyvien opiskelijoiden jäsenmaksu oli 294 euroa, yrittäjäkassaan liittyneiden yrittäjien, apurahalla tai stipendillä työskentelevien, EU- tai ETA-maissa työskentelevien sekä kansainvälisissä järjestöissä ulkomailla työskentelevien 147 euroa, työttömien, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevien, eläkeläisten, ase- tai siviilipalvelusta suorittavien sekä ulkomailla ilman palkkatuloja olevien 60 euroa sekä opiskelijoiden 25 euroa ja satunnaisesti työssä käyvien opiskelijoiden 60 tai 100 euroa riippuen työssäkäyntikuukausien määrästä. Jos jäsen oli samanaikaisesti Professoriliiton tai Tieteentekijöiden Liiton sekä Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen jäsenenä, sai hän kummankin liiton jäsenmaksusta 25 prosentin alennuksen liittojen tekemien yhteistyösopimusten mukaisesti.

16 5. TALOUSKERTOMUS Liiton jäsenmäärä kasvoi 2,5 prosenttia, joten jäsenmäärän kasvu jatkui, mutta edellistä vuotta hitaampana. Jäsenmaksukorotus oli vuodelle 2013 kaksi prosenttia. Jäsenmaksutuotot kasvoivat vajaat seitsemän prosenttia, kokonaismääränään euroa. Liiton vuoden 2013 tilinpäätös on euroa ylijäämäinen. Vuoden 2013 varsinaisen toiminnan kulut olivat seitsemän prosenttia suuremmat kuin vuoden 2012 vastaavat kulut. Varsinaisen toiminnan kulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Jäsenmaksutuotot ylittivät talousarvion yhdellä prosentilla. Suurin kulujen ylitys talousarvioon nähden olivat henkilöstökulut, joiden määrä ylitti budjetoidun eurolla. Pääasiallinen syy ylitykseen oli liiton toimihenkilöiden lisäeläkesopimus, joka päättyi toimintavuoden aikana. Liiton pitkäaikaiset lainat ovat euroa. Toimitilan ostoon hankittua pitkäaikaista lainaa lyhennettiin euroa. Lyhytaikainen velka, euroa, koostuu luotollisen tilin limiitin lisäksi normaaleista tilinpäätösjaksotuksista. Liiton maksuvalmius on hyvä. Taseen loppusumma on euroa. Liiton tuleva taloudellinen kehitys näyttää edelleen hyvältä. Jäsenmäärän kasvu on jatkunut ja jäsenmaksun taso on kilpailukykyinen muihin liittoihin verrattuna. Erilaisten jäsenmaksujen vaihtelu aiheuttaa keskeisimmät muutostarpeet jäsenmaksun määrään, mikäli jäsenkasvu jatkuu. Liiton palvelutarjonta kehittyy jäsenmäärän kasvaessa ja henkilöstöresursseja kasvatetaan, mikäli jäsenkunnan tarpeet niin vaativat. Keskeisimmät lähivuosien lisäpanostustarpeet liittyvät edunvalvontaan ja palvelussuhdeneuvontaan. Liiton velkamäärä koostuu toimitilan jäljellä olevasta lainasta ja se lyhenee suunnitellusti.

17 LIITE 1 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAKOULUTETUT RY LIITTOVALTUUSTO Koskimäki Timo, puheenjohtaja saakka Marttinen Kirsi, varapuheenjohtaja Ahonen Hanna Aniluoto Arto Anttonen Taru Autto Heikki Eronen Milla Eskola Mikko Gröhn Irene Hagelstam Axel Helovuo (ennen Lepikkö) Laura Himberg (ennen Vilén) Janina Huttunen Hannu-Pekka Juvonen (ennen Sievänen) Noora Kiiskinen Päivi Kinkku Markus Kinnunen Aarne Koskela Jaana Koski Susanna Kyhä Henna Kylä-Harakka Paula Lammi Kati Launonen Reima Moisio Elina Moisio (ennen Haahtela) Johanna Niemi Sari Nokela Katri Puoskari Pentti Rajakangas Ulla-Maija Rossi Mika Rättilä Tiina Rönnholm Antton Salonranta Jussi Sandberg Johanna Seppä Sisko Simpanen Matti Sirniö Outi Sironen Jiri Sumuvuori Johanna Vesikansa Sanna

18 Koska Hannu-Pekka Huttunen, Mikko Eskola, Johanna Moisio (ennen Haahtela), Arto Aniluoto ja Jaana Koskela olivat hallituksessa vuonna 2013, heidän tilalleen liittovaltuustoon nousivat: Merja Anteroinen Tuomas Järvinen Anni Siitonen Katariina Suomu Tiina Rajala Timo Koskimäki, Elina Moisio ja Outi Sirniö erosivat liittovaltuustosta vuoden 2013 aikana ja heidän tilalleen liittovaltuustoon nousivat Antti Katainen, Mikael Seppälä ja Hanne Hämäläinen. Varavaltuutetuista kokouksissa olivat läsnä Kirsi Siltanen, Saana Wolff, Juuso Rönnholm, Antti Taavila, Anniina Tirronen, Jaana Huhta, Eeva Kaunismaa, Karoliina Kähö, Pasi Piela ja Antti Mäki. HALLITUS Mikko Eskola Johanna Moisio varsinaiset jäsenet: Risto Alatarvas Arto Aniluoto Hannu-Pekka Huttunen Anne Hyyryläinen Jaana Koskela liiton puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsenet: Milla Halme Sarianne Karikko Petteri Suominen Jani Kykkänen Maria Ranta

19 WANHOJEN MAISTEREIDEN KILTA Hilkka Ahonen Urpo Hakala Terttu Heinonen Klaus Helkama Ilkka Kananen Liisa Lahti Risto Leskinen Erja Lohikoski Arto Luhtio Marketta Luutonen Keijo Norvanto Tarja Pihlajisto Martti Simola Janina Vilén TYÖRYHMÄT Vuoden yhteiskuntatieteilijätoimikunta Lauri Koponen Marjo Ollikainen Eeva Kalli Marketta Luutonen Kirsi Marttinen Mikko Eskola Simo Pöyhönen Laura Rissanen Antton Rönnholm Yliopistojen yhteyshenkilöverkosto Mervi Palva Milla Eronen Henni Nevalainen Seppo Aho Kirsi Siltanen, Mia Simpanen Maija Henttonen Sunna Vainiomaa Ann-Charlotta Karlsson Arja Laine Petri Toiviainen Helsingin yliopisto Aalto yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lapin yliopisto Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto Teatterikorkeakoulu sihteeri saakka sihteeri alkaen JÄSENJÄRJESTÖJEN PUHEENJOHTAJAT Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat RY Pirkanmaan Valtiotieteilijät ry Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry Pääkaupunkiseudun Yhteiskuntatieteilijät ry Varsinais-Suomen Valtiotieteilijät ry Lauri Koponen Petteri Suominen Petri Honkanen Mikael Seppälä Anne Wilenius

20 TILINTARKASTAJAT Tilintarkastusrengas OY/HTM Kai Salmivuori Tilintarkastusrengas OY/HTM Lotta Kauppila (os. Kärki) TOIMIHENKILÖT Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja Helka Ahlström, toimistonhoitaja Kati Ahtiainen, viestintäpäällikkö Piritta Jokelainen, opiskelija-asiamies Tiina Kuusi, jäsensihteeri (määräaikainen) Arja Laine, asiamies saakka Hanna Meriluoto, asiamies Jukka Nohteri, lakimies Elina Oksanen, lakimies, alkaen Nuutti Pursiainen, neuvottelupäällikkö Aki Reinimäki, asiamies (hoitovapaalla saakka) Pia Ruuska, jäsensihteeri (perhevapaalla) Marjut Soininen, hallintopäällikkö Petri Toiviainen, lakimies, alkaen neuvottelupäällikkö Heidi Tupamäki, palvelussuhdeneuvoja (määräaikainen) ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Hallitus Nuutti Pursiainen Simo Pöyhönen (varajäsen)

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Muuta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto 7.11.2017 Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT

NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT 1. Sijoittuminen yhteiskunnan eri aloille: -> 4 isoa alaa: terveys, sosiaaliala, oppilaitokset, työ - psykologit laillistettu 1994 - Laki 559/94 - lainsäädäntö

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ Jouni Vainio Puheenjohtaja YKL ry Mikä YKL on? YKL on akavalainen ammattiliitto. YKL syntyi vuoden 1994 alussa Geologiliiton, Geofyysikkojen liiton ja Ympäristöalan ammattijärjestön

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Hallinto ja organisaatio. Toimintakertomus 2012 Saara Hanhela 31.10.2013

1. Yleistä. 2. Hallinto ja organisaatio. Toimintakertomus 2012 Saara Hanhela 31.10.2013 Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 15.-16.11.2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2012 suuri sääntömuutos. Suomen Valtiotieteitä

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Lehdet Kalenteri Jäsenelle helposti näkyvät jäsenedut Työttömyyskassa Alennukset Vakuutukset Verovähennyskelpoisuus Vaikeammin

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Yhteiskunta alan korkeakoulutetut ry:n liittovaltuustovaali. Tulos vertailulukujärjestyksessä 29.11.2013. Liitto: 01 Vihreä lista

Yhteiskunta alan korkeakoulutetut ry:n liittovaltuustovaali. Tulos vertailulukujärjestyksessä 29.11.2013. Liitto: 01 Vihreä lista Liitto: 01 Vihreä lista Sija Numero Hetu Ehdokas Äänet Sija Vertailuluku Satunnaisluku liitossa 2 23 Sumuvuori Johanna 148 1 497,000 2363506 7 18 Ohisalo Maria 40 2 248,500 3675243 11 2 Aalto Touko 35

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joissa on noin 613 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS

VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS 1 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus 1 Edunvalvonta 1.1 Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1 Yleistä 1.1.2 Julkinen sektori 1.1.3 Valtio 1.1.4 Kunta 1.1.5 Yliopisto 1.1.6 Muu julkinen

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. Tervetuloa jäseniltaan - esittelyssä uusi työsopimusmalli. Rentouttavaa kesää järjestösektorin jäsenille!

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. Tervetuloa jäseniltaan - esittelyssä uusi työsopimusmalli. Rentouttavaa kesää järjestösektorin jäsenille! JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Kesäkuu 2012 Tervetuloa jäseniltaan - esittelyssä uusi työsopimusmalli Järjestösektorilla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista Luottamusmiesbarometri 2017 Yhteenveto tuloksista Taustaa Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi toteutettava kysely akavalaisille luottamusmiehille. Barometri toteutettiin vuonna 2017 toista

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos Esittely KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO Tutkimusraportti Kirjoittanut Markus Mervola, avustanut Tuomas Lehikoinen Lokakuu Tekninen johdanto Tutkimuksen tarkoitus Agronomiliitto,

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot