SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Yleistä Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta Yksityinen sektori Yleistä Luottamusmiehet 1.2. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 1.3. Yksilöllinen edunvalvonta ja palvelussuhdeneuvonta 2. Järjestötoiminta 2.1. Jäsenistö 2.2. Jäsenpalvelut 2.3. Jäsentoiminta 2.4. Koulutus ja seminaarit 2.5. Opiskelijatoiminta 2.6. Huomionosoitukset ja stipendit 2.7. Muu yhteistyö 3. Tutkimustoiminta ja viestintä 3.1. Tutkimustoiminta 3.2. Viestintä 4. Hallinto 4.1. Liittovaltuusto 4.2. Liittovaltuustovaalit 4.3. Hallitus 4.4. Toimisto ja henkilöstö 4.5. Jäsenmaksut 5. Talouskertomus Liitteet: 1. Luottamushenkilöt ja henkilöstö 2. Edustukset Akava-yhteisössä

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Työmarkkinajärjestönä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille vuoden merkittävin tapahtuma oli keskitetyn työmarkkinasopimuksen synty työllisyys- ja kasvusopimuksen nimellä. Sopimus oli järjestöiltä vastuullinen paketti vaikeassa ja pitkittyneessä taloustilanteessa ja osana Akavaa YKA antoi sopimukselle puoltonsa. Kolmivuotinen sopimus sisältää vain nimelliset palkankorotukset, mutta sillä on hyvin merkittävä rooli työmarkkinoiden vakauttajana ja talouden kasvu-uralle saamisessa. Siten se kokonaisuutena on jäsenistömme etujen mukainen. Toimintavuosi oli merkittävä liittomme jäsendemokratian kannalta. Syksyllä järjestettiin järjestyksessään neljännet liittovaltuustovaalit, joissa jäsenistö valitsi 40 valtuutettua käyttämään liittovaltuustossa liiton ylintä päätöksentekovaltaa. Vaaleissa valituksi tuli monipuolisesti jäsenistöä edustava ja monin tavoin osaava uusi valtuusto. Vaikka vaaliliittoja ja ehdokkaita oli aikaisempaa enemmän, putosi äänestysprosentti selvästi ollen vain hiukan yli 20 prosenttiyksikköä. Yhteiskunta-alan etujärjestön puheenjohtajana olin pettynyt äänestysvilkkauteen vaalit ja aktiivinen demokratia kun ovat identiteettimme ytimessä. Vuoden 2013 loppuun päätti nelivuotiskautensa edellinen valtuusto. Vanhan valtuuston myötä moni pitkään liittomme toiminnassa vaikuttanut henkilö siirtyi taka-alalle. Kiitän kaikkia vanhan valtuuston jäseniä aktiivisuudesta, yhdistyksemme hyväksi tekemästänne työstä ja toivon jossakin muodossa osallistumista jatkossakin. Erityisesti kiitän liiton aikaisempaa puheenjohtajaa ja liittovaltuuston puheenjohtajana toiminutta Timo Koskimäkeä monipuolisesta panoksesta järjestömme johtotehtävissä. Liiton toimintavuonna teettämässä jäsenkyselyssä liiton nykyiset jäsenpalvelut saivat hyvän arvosanan. Kaikki palaute käytiin huolella läpi ja otetaan huomioon jatkuvassa toiminnan kehittämisessä. Kiitos vastanneille jäsenille! Esitän jälleen toiveen jatkuvasta vuorovaikutuksesta: palautteellanne on aidosti keskeinen merkitys liiton päätöksenteolle. Vuosi oli myös liiton toimistossa muutoksen aikaa, kun liiton pitkäaikaisin työntekijä, julkisen sektorin neuvottelutoiminnasta ja liittouransa aikana lähes kaikista liiton eri toiminnoista vastannut asiamies Arja Laine jäi nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. Toimisto vahvistui uudella palvelussuhdelakimiehellä, kun liiton lakimies Petri Toiviainen siirtyi neuvottelupäälliköksi perien Laineen tehtävät ja hänen tilalleen jäsenten työoikeudellisia ongelmia ratkomaan palkattiin Elina Oksanen. Lisäksi toimiston yksityisoikeudellinen neuvonta vahvistui palvelussuhdeneuvoja, oik. yo Heidi Tupamäen tultua vahvistamaan toimistoa lakimiesten loma-ajoiksi. Kasvanut jäsenmäärä ja epävarma taloudellinen tilanne näkyykin liiton toiminnassa erityisesti jäsenten omia palvelussuhteita koskettavien kysymysten lisääntymisenä. Liiton tavoite on jatkossakin taata laadukkaat, jäsentä lähellä olevat palvelut kaikissa työelämän vaiheissa. Yleinen taloustilanne haastaa myös yhteiskuntatieteellisen koulutusalan, vaikka työllisyystilanne onkin toistaiseksi pysynyt hyvänä. Erityisesti vastavalmistuneiden työmarkkinat ovat aiempaa hankalammat, ja tähän kaivataan myös työmarkkinajärjestöiltä vahvaa panostusta. Yhtenä vastauksena tähän oli nuorisotakuu, mutta sen tulokset ovat korkeakoulutettujen kannalta olemattomat. Vuoden 2013 aikana Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry kasvattikin itseymmärrystään erityisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tilanteesta työmarkkinoilla ja pyrkii ohjaamaan palveluitaan tämän ryhmän paremmaksi palvelemiseksi. Mikko Eskola, puheenjohtaja

4 TOIMINTAKERTOMUS 1. EDUNVALVONTA 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta Yleistä Neuvottelutoiminnassa keskeinen haaste oli kolmikannassa aikaansaadun kollektiivisopimisen mallin jatkaminen. Syksyllä 2011 työmarkkinaosapuolet olivat sopineet valtiovallan myötävaikutuksella ns. raamisopimuksen, jossa palattiin usean vuoden tauon jälkeen kokonaisvaltaisen työmarkkinasopimisen kulttuuriin. Keväällä 2013 käynnisteltiin neuvotteluja sopimusmallin jatkamiseksi, mutta neuvottelut kuitenkin kariutuivat ennen kesää huolimatta siitä, että valtiovalta oli suostunut työnantajapuolen vaatimuksiin alentaa yhteisöverokantaa. Taloudellisten realiteettien kannustamana neuvottelut kuitenkin jatkuivat matalalla profiililla jo kesällä ja heti alkusyksystä ryhdyttiin alakohtaisesti selvittämään mahdollisuuksia niveltää alakohtaiset sopimukset syntyneeseen kokonaisratkaisuun. Syntynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen välinen työllisyys- ja kasvusopimus (ns. Tyka-sopimus) todettiin alakohtaisten ilmoitusten perusteella riittävän kattavaksi Sopimus oli kustannusvaikutukseltaan äärimmäisen maltillinen sisältäen ensimmäisellä, alakohtaisesti vaihtelevalla kuukauden jaksolla 20 euron ja 0,4 % palkankorotukset. Toisen, päättyvän jakson korotuksista sovitaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken kesäkuussa Julkinen sektori Yleistä Kollektiivista edunvalvontaa hoidettiin Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä. Liiton toimistolla julkisen sektorin edunvalvontaa pitkään ja ansiokkaasti hoitanut asiamies Arja Laine jäi eläkkeelle ja hänen tehtäviään siirtyi hoitamaan lakimies Petri Toiviainen nimikkeellä neuvottelupäällikkö. Julkisen sektorin kollektiivisessa edunvalvonnassa lisävoimana on myös toinen liiton toimiston lakimiehistä. Alkuvuosi 2013 käytettiin JEA:n ja JUKO ry:n piirissä tulevan neuvottelukierroksen neuvottelutavoitteiden hiomiseen. Tyka-sopimuksen syntyminen elokuun lopussa 2013 johti siihen, että neuvottelut kaikilla julkisen sektorin aloilla käytiin tiiviissä kahdeksan viikon aikataulussa ja Tyka-sopimuksessa määritetyissä raameissa. Kaikilla sopimusaloilla jouduttiin neuvottelemaan pitkään palkankorotusten käytännön toteuttamistavoista. Erityisesti tulkintaongelmia aiheutti 20 euron suuruisen ensimmäisen sopimuskorotuksen toteuttaminen. Tämän ohella vuonna 2013 toteutuneen vuosilomalain uudistuksen vaikutuksista virka- ja työehtosopimuksiin jouduttiin käymään pitkiä neuvotteluja. Kaikilla sopimusaloilla saavutettiin loppujen lopuksi neuvottelutulokset määräaikaan mennessä.

5 Valtio Valtiosektorilla saavutettiin neuvottelutulos ja uusi virka- ja työehtosopimus allekirjoitettiin Sopimuksen sopimuskausi on Sen ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta ja alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 prosenttia. Tärkeimmät tekstimuutokset koskivat vuosilomia ja sairausajan palkkaa. Keskustason sopimuksella uudistettiin myös virastokohtaiset sopimukset. Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen ohella edunvalvonnallisia painopisteitä olivat lisääntymään päin edelleen olevat valtion organisaatiomuutokset, mm. valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke, keskushallinnon kehittämisohjelma sekä sektorikohtaisia tutkimuslaitoksia koskeva laaja uudistusohjelma. Neuvottelutoimintaa tapahtui myös virkaehtosopimuksessa sovituissa työryhmissä. Liiton asiamies oli JUKOn edustajana työurien pidentämistä käsittelevässä työryhmässä alkavalla sopimuskaudella liiton julkisen sektorin neuvottelupäällikkö on mukana työaikaselvitystyöryhmässä. Valtiosektorin ns. kummijärjestelmässä liiton asiamies/neuvottelupäällikkö toimi ykköskummina ulkoasiainministeriön hallinnonalalla, Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Tilastokeskuksessa ja sosiaali- ja terveysministeriössä, sekä kakkoskummina aluehallintovirastoissa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, työ- ja elinkeinotoimistoissa, Kuluttajavirastossa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Kunta Kuntasektorilla saavutettiin neuvottelutulos ja uudet virka- ja työehtosopimukset allekirjoitettiin Liitto on JUKO:n kautta mukana kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KV-TES), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OV-TES) ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS). Kuntasektorilla sopimuskausi on Sen ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta toteutettavan palkankorotuksen kustannusvaikutus on puolestaan 0,30 prosenttia ja sen tarkemmasta käytöstä neuvotellaan mennessä. Merkittävin tekstimuutos koski vuosilomien siirto-oikeutta sairastumistapauksissa. Kuntasektoriin läheisesti liittyvällä PTY (Palvelulaitosten työnantajayhdistys)-sopimusalalla saavutettiin kuntasektoria vastaava sopimusratkaisu. PTY-alan sopimuksia sovelletaan lähinnä kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä ja säätiöissä. Kuntasektorin neuvottelujärjestelmän kannalta merkittävin uudistus saavutettiin syyskuussa 2013, jolloin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn paluusta neuvottelupöytään saavutettiin ratkaisu valtakunnansovittelijan johdolla. Ammattiliitot Tehy ja Super sitoutuivat perustamaan helmikuun 2014 loppuun mennessä uuden neuvottelujärjestön, joka tulee sopimusosapuoleksi kuntasektorin sopimuksiin.

6 Kuntasektorilla edunvalvonnallisesti tärkeitä asioita olivat edelleen kuntarakenneuudistus sekä ns. hinnoittelemattomien palkkakehityksen parantaminen. Erityisesti henkilöstön lomauttamiseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen määrä oli kunnissa vuoden 2013 aikana selvässä kasvussa. Yliopisto Yliopistosektorilla saavutettiin muiden julkisen sektorin sopimusalojen tapaan neuvottelutulos Uuden sopimuksen sopimuskausi on Sen ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4% tai vähintään 20 euroa kuukaudelta toteutettavan palkankorotuksen suuruus on työntekijäryhmistä riippuen 0,3 0,4%. Merkittävin tekstimuutos koski tälläkin sopimusalalla vuosilomien siirto-oikeutta sairastumistapauksissa. Yliopistosektoria työllistivät muilta osin edelleen opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaikaan liittyvät soveltamisongelmat sekä määräaikaisten työsuhteiden suuri määrä. Myös henkilöstön vähentämiseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen määrä yliopistoissa on selvästi lisääntynyt. Vuoden 2013 aikana tällaisia neuvotteluja käytiin ainakin Åbo Akademissa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Muuta Liitto on JUKO ry:n kautta allekirjoitusosapuolena myös Työterveyslaitosta koskevassa työehtosopimuksessa. Lokakuussa 2013 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti Työterveyslaitoksen työehtosopimus on voimassa Sopimuskauden ensimmäisen jakson pituus ja toisen jakson pituus Palkankorotus on 20 euroa ja puolestaan 0,4%. Liitto oli aktiivisesti mukana paikallisen akavalaisen neuvottelutoiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä Kevassa ja eduskunnassa. Kevassa virkaehtosopimus on paikallisen akavalaisen yhdistyksen nimissä ja eduskunnassa paikallinen akavalainen yhdistys on allekirjoittajaosapuolena valtiontalouden tarkastusvirastossa sekä kansanedustajien avustajien työehtosopimuksessa. Kevan ja eduskunnan sopimukset ovat Tyka-ratkaisun ulkopuolella ja ne neuvotellaan uudelleen kevään 2014 aikana. Syksyllä 2013 aloitettiin akavalaisten liittojen piirissä toiminta Kelan akavalaisten edunvalvontatyön kehittämiseksi ja Kelan Akavalaiset ry:n toiminnan uudelleenkäynnistämiseksi. Liitto on keskeisesti mukana tässä toiminnassa, koska se on suurin Kelan akavalaisista ammattiliitoista Yksityinen sektori Yksityisen sektorin edunvalvonta hoidetaan Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n puitteissa. Liiton henkilöstöresursseja (neuvottelupäällikkö, lakimies) osoitettiin neuvottelujärjestön taustaryhmätyöhön (finanssiala, tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi sekä järjestösektori) sekä luottamusmieskoulutukseen ja sen suunnitteluun. Taustaryhmätyössä suurin ponnistus oli olemassa olevien työehtosopimusten (ylioppilaskuntien tes, amk-opiskelijakuntien tes, SYL ry:n tes ja SAMOK ry:n tes sekä rahoitusalan tes) niveltäminen saavutettuun Tyka-sopimukseen. Tämän lisäksi jatkettiin

7 työnantajaliitto PALTA ry:n kanssa neuvotteluja järjestösektorin yleissopimuksen aikaansaamiseksi Luottamusmiehet Kertomusvuonna liiton jäseniä toimi JUKOn pääluottamusmiehinä, luottamusmiehinä tai varaluottamusmiehinä valtiosektorilla 43, kuntasektorilla 10, pty-sektorilla kaksi, yliopistoissa kolme, Ahvenanmaan maakuntahallituksessa yksi sekä Kevassa yksi. Kertomusvuonna liiton jäseniä toimi YTN:n luottamusmiehenä 8, luottamusvaltuutettuna 7, yhteyshenkilönä 2 ja yritysyhdistyksen puheenjohtajana 2 liiton jäsentä. Lisäksi liiton jäseniä osallistui YTN:n eri toimialojen taustaryhmien ja yritysyhdistysten toimintaan. Liitto oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa muiden liittojen kanssa sekä YTN:n luottamushenkilöille että JUKOn valtiosektorin luottamusmiehille järjestettävää koulutusta. Liiton jäseninä olevia luottamusmiehiä, toimihenkilöitä ja muita aktiivijäseniä osallistui Akavan, JUKOn, YTN:n ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOn järjestämiin edunvalvontakoulutuksiin ja seminaareihin Koulutuspoliittinen edunvalvonta Liitto jatkoi osallistumistaan sekä akavalaiseen koulutuspolitiikkaan että yliopistotason vaikuttamistyöhön. Akavan opiskelijoiden ja Akavan opiskelijavastaavien verkoston kautta käsiteltiin akavalaista koulutuspolitiikkaa. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja edusti liittoa Akavan koulutus- ja työvoimapoliittisessa toimikunnassa, jonka kautta jatkettiin aktiivista vaikuttamista keskusjärjestön kantoihin. Liiton omaa koulutuspoliittista vaikuttamista jatkettiin eniten opiskelijatoiminnan kautta. Liiton opiskelijajäseniltä kysyttiin mm. alan koulutuksen kehittämistarpeista, opintojen etenemisvauhtiin vaikuttaneista syistä sekä työskentelystä opintojen ohella. Alan kouluttajayliopistojen harjoittelukäytäntöihin vaikutettiin niin, että harjoitteluapurahojen suuruus vastaisi vähintään työttömyysturvan työssäoloehtoa. Liiton edunvalvonnassa ja tutkimustoiminnassa perehdyttiin erityisesti nivelvaiheeseen opiskelun ja työelämän välillä. Liiton työmarkkinatutkimukseen lisättiin erityisesti ensimmäiseen oman alan työhön liittyviä kysymyksiä, ja ne kohdennettiin vasta vähän aikaa sitten valmistuneille vastaajille. Lisäksi otettiin kantaa muun muassa yhteiskuntaopin aseman tärkeyteen lukion tuntijaossa sekä vaikutettiin koulutuspoliittisiin ratkaisuihin kuraattorien kelpoisuusehtojen määräytymisessä Yksilöllinen edunvalvonta ja palvelussuhdeneuvonta Liiton toimiston toiminnan painopiste oli edellisvuosien tapaan palvelussuhteisiin liittyvässä neuvonnassa ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Liiton lakimiehet, palvelussuhdeneuvoja sekä asiamiehet ja neuvottelupäälliköt neuvoivat jäseniä myös palkkaukseen, koulutukseen, sosiaaliturvaan ja työttömyyteen liittyvissä asioissa. Yhteydenottoja tuli liiton toimistoon päivittäin sekä puhelimitse että sähköpostitse. Ongelmatilanteissa käytiin tarvittaessa neuvotteluja suoraan jäsenten työnantajien kanssa.

8 Toimistoa avusti oikeudellisten palvelussuhdeongelmien hoitamisessa Asianajotoimisto Viilo & Vainio. Yksittäisiä tapauksia ohjautui myös muille asianajotoimistoille. Vuoden aikana 18 tapausta siirtyi asianajotoimistoille hoidettavaksi. Oikeudenkäyntikuluja korvattiin liiton ottamasta oikeusturvavakuutuksesta. Jäsenten yhteydenotoissa painottuivat aiempaan tapaan työaikoihin, palkkaukseen, määräaikaisuuksiin, perhevapaisiin ja vuosilomiin liittyvät kysymykset. Edellisen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alkaneet laajat henkilöstön vähentämiset yksityisellä sektorilla jatkuivat läpi koko vuoden, minkä seurauksena tavallista suurempi osa yhteydenotoista liittyi yhteistoimintaneuvotteluihin, irtisanomisiin ja lomautuksiin, työsuhteen päättämissopimuksiin sekä työttömyysturvaan. Työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä painottuivat aiempaa enemmän ulkomailla työskentelyyn liittyvät asiat. Edellisen vuoden tapaan myös yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä kysyttiin varsin paljon jäsenten siirtyessä palkkatyöstä yrittäjiksi tai ryhtyessä harjoittamaan sivutoimista yritystoimintaa palkkatyön ohella. Yksilöllisten neuvojen lisäksi liiton nettisivuilla oli tarjolla useita palvelussuhdeasioita käsitteleviä oppaita sekä mallisopimuksia. Liiton lakimiehet ja asianajaja Arto Vainio kirjoittivat säännöllisesti työlainsäädännöstä sekä palvelussuhdeasioiden ongelmatilanteista Uralehteen. Liiton lakimiehet kirjoittivat myös liiton uutiskirjeeseen kulloinkin ajankohtaisista lainsäädännön muutoksista. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. Jäsenistö Liiton kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa (v ), joista opiskelijoita oli (v ). Eläkeläisiä oli vuoden lopussa 396 (v ) ja työttömiä 366 (v ). Jäsenmäärä kasvoi noin 2,5 % (v ,7 %). Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 922 (v ), joista valmistuneita jäseniä oli 369 (v ) ja opiskelijoita 553 (v ). Työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 3,9 %. Jäsenistöstä oli miehiä 33 % ja naisia 67 %. Työnantajasektoreittain työssä käyvä jäsenistö jakaantuu seuraavasti: Valtio 30 % Kunta 19 % Yksityinen (yritykset) 26 % Yksityinen (järjestöt) 13 % Yliopistot 9 % Muut 3 % Lokakuussa 2012 tehtiin työmarkkinatutkimus, jonka pohjalta laadittiin tutkimusraportti vuoden 2013 alkupuolella. Työvoimasta 86 % toimi kokopäivätyössä, 6 % osa-aikatyössä ja työttömänä oli 4 %, 4 % oli perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla. Kokopäivätyötä tekevän jäsenistön kuukauden keskipalkka oli Alkukesästä 2013 toteutettiin jäsenistötutkimus, jossa kysyttiin jäsenten näkemyksiä liiton toiminnasta sekä sen kehittämisestä. Valmistuneista jäsenistä kyselyyn vastasi noin 1850 henkeä ja opiskelijoista noin 290.

9 Jäsenrekrytointiin panostettiin edelleen. Liiton toimintaa esitteleviä ilmoituksia julkaistiin opiskelija- ja ainejärjestöjen julkaisussa. Helsingin sekä Turun yliopistojen alan tiedekunnista valmistuneille järjestettiin valmistujaisjuhlien yhteydessä onnittelutilaisuus, Vaasan ja Tampereen yliopistosta valmistuneille jaettiin todistuskansiot ja Åbo Akademista valmistuneille jaettiin onnitteluruusut. Muista yliopistoista valmistuneille lähetettiin onnittelukirje ja liittoa esittelevää materiaalia. Alumnijärjestöjen kanssa jatkettiin yhteistyötä Helsingissä: yhteistyökumppaneina olivat Yhteiskuntahistorian alumnit Yhistys ry, Valtio-opin seniorit ry sekä uusi Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan alumnit ry. Lisäksi tehtiin yhteistyötä kehitysmaatutkimuksen alumnien ja koko tiedekunnan alumnitoiminnan kanssa mm. Valoa kaamokseen -alumnitilaisuuden järjestelytyöryhmässä. Myös Jyväskylän yliopiston valtio-opin pääaineesta valmistuneiden alumnijärjestön Valtioneuvos ry:n alkuvaiheessa oltiin tukena. Ainejärjestöjen tilaisuuksia tuettiin taloudellisesti. Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n (ent. Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry:n) paikallisyhdistykset järjestivät erilaisia tapahtumia opiskelijoille yhteensä noin 50 kertaa. Akavan kevään työelämäkiertueelle ja syksyn Akava Camp -kiertueelle osallistuttiin toimintavuonna siten, että SYYn paikallisjärjestöjen puheenjohtajat esittelivät palkkiota vastaan liiton toimintaa opiskelijoille. Puheenjohtajat koulutettiin tehtävään ja heidän kanssaan solmittiin työsopimukset. Lisäksi järjestettiin erilaisia infotilaisuuksia yliopistoilla ja yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetuksi muidenkin potentiaalisten jäsenten keskuudessa lähettämällä heille esitemateriaalia. Esitteitä ja mainoksia oli esillä mm. lukiolaisten Abi-faktakalenterissa, Politiikan tutkimuksen päivillä, Sosiaalipolitiikan päivillä, Sosiologipäivillä ja Sosiaalipsykologian päivillä. Kaikille alan tutkinnon suorittaneille, jotka ovat antaneet yliopistolle luvan luovuttaa tietonsa, lähetettiin onnittelukirjeet, esittelymateriaalia ja liittymislomakkeet. Vuonna 2013 valmistuneille jäsenille kohdistetun suoramainonnan tulosprosentti oli 2,56 %, joka kattoi 2,93 % kaikista vuoden 2013 aikana liittyneistä jäsenistä ja 6,78 % kaikista vuoden 2013 aikana liittyneistä valmistuneista jäsenistä Jäsenpalvelut Yksityiselämän oikeudellisissa asioissa jäseniä avusti asianajotoimisto Bützowin tarjoama puhelinneuvonta. Palvelua käytettiin toimintavuoden aikana noin 150 kertaa. Liitto on vakuuttanut palkansaajajäsenensä Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai vuorotteluvapaakorvauksia maksettiin vuoden aikana 949 liiton jäsenelle (2012 saajia 810) bruttona lähes 7,4 miljoonaa euroa. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajia oli yhteensä 851 (2012 saajia 716) ja vuorotteluvapaakorvauksen saajia 98 (2012 saajia 94). Keskimääräinen ansiosidonnaisen päivärahan suuruus oli 74,85 (2012 summa 71,86 ). Liitto on ottanut alle 75-vuotiaille jäsenille vapaa-ajan tapaturma-, matka- ja matkatavaravakuutukset AIG Finlandista. Ifistä on otettu vastuu- ja oikeusturvavakuutus, jonka piirissä ovat virka- ja työsuhteissa olevat jäsenet sekä työssä käyvät opiskelijat. Lisäksi siinä ovat vakuutettuina ne itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla ei ole palveluksessaan työntekijöitä. Liitolla on yhteistyösopimus vakuutusyhtiö Ifin kanssa. Liitto on muun muassa neuvotellut etuja jäsenten itse maksamiin vakuutuksiin Ifissä.

10 Liiton jäsenillä oli mahdollisuus vuokrata käyttöönsä liiton omistamaa, Rukalla sijaitsevaa lomamökkiä sekä lomaosakkeita Pyhätunturilla, Ylläksellä, Rukalla ja Tampereen kylpylässä. Kuluneen vuoden aikana noin 40 liiton jäsentä lomaili vapaa-ajan kohteissa. Liitto otti käyttöönsä uuden jäsenrekisterin vuoden alussa. Käyttöönoton alkuhaasteiden jälkeen jäsenrekisterin käyttöä on pyritty tehostamaan ja siten helpottamaan henkilökunnan työskentelyä. Uuden jäsenrekisterin avulla toiminnan prosesseja on pystytty paremmin kehittämään ja kohdistamaan jäsenistön ja muiden sidosryhmien tarpeisiin; mm. viestintää on voitu kohdistaa ja personoida jäsenille. Jäsenpalveluja on kehitetty ruotsinkielisille jäsenille ja kehitystä jatketaan huomioiden ruotsinkielinen jäsenistö. Yhteistyössä UP Partners OY:n kanssa toteutettu urapalvelu palvelee työnhakuun, urasuunnitteluun ja omassa työssä kehittymiseen liittyvissä asioissa työuran eri vaiheissa. Jäsenten on mahdollista saada maksutonta uraneuvontaa puhelimitse sekä pidempikestoista henkilökohtaista uravalmennusta jäsenhintaan. Lisäksi on mahdollista käyttää verkkopohjaista Navigator työkalua, joka on työväline oman urakehityksen tueksi. Palvelua käytti kuluneena vuonna 112 liiton jäsentä. Mentorointiryhmässä olleille palvelu oli maksuton. Liiton jäsenillä on ollut mahdollisuus hakea tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä 1.askelhyvinvointijaksoja, joita järjestää Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry. PHT:n perustajajäsen A-lomat jatkoi muuta lomaan ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa, kuten mökinvuokrausta. Liitolla on voimassaoleva sopimus lehtialennuksista Otavamedian kanssa. OTTY ry tarjoaa työllistymistä edistäviä luentotilaisuuksia, sparrausta, vertaisryhmätoimintaa (Työnhakuboosteri) ja verkottumismahdollisuuksia työttömille tai työttömyysuhanalaisille liiton uusimaalaisille jäsenille. Koulutusten aiheina olivat mm. Työnhaun perusteet, Oman osaamisen tunnistaminen työnhaussa, Kokemuksella läpi harmaan kiven uutta potkua uralle ja Erotu verkossa sähköiset työnhaunkanavat ja videohaastattelu. OTTY ry:n palveluiden avulla parannetaan työttömien jäsenten palvelutarjontaa. OTTYn asiantuntijaluennoille osallistui 83 liiton jäsentä ja Työnhakuboosteriryhmiin 8 jäsentä. Selvitettiin mahdollisuutta liittyä mukaan muualla Suomessa toimivien vastaavien toimijoiden (Pirkanmaan OTTY ja Pohjois-Pohjanmaan OTTY) toimintaan. Toimintaan on mahdollista osallistua ja siitä viestitään vuonna 2014 jäsenistölle Jäsentoiminta Liitolla on viisi jäsenjärjestöä: Pirkanmaan Valtiotieteilijät ry, Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteilijät ry, Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry ( saakka Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry), Varsinais-Suomen Valtiotieteilijät - Statsvetarna i Egentliga Finland ry sekä Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry. Liitto tuki niiden toimintaa myös taloudellisesti. Toimintaryhmiä on myös Kuopiossa ja Vaasassa. Vuotuinen seminaarimatka paikallisjärjestöjen edustajille yhdessä luottamusmiesten kanssa järjestettiin Seminaarimatkan tavoitteena oli selvittää paikallistoiminnan kehittämistarpeet ja liiton toimiston tukipalveluiden riittävyys. Seminaariin osallistui yhteensä 12 paikallisjärjestöjen ja toimintaryhmien edustajaa. Paikallistoimijoille tarjottiin myös

11 mahdollisuus järjestää oma ylimääräinen tapaaminen paikallistoiminnan koordinoimiseksi ja vertaistuen saamiseksi, mutta sellaiselle ei koettu tarvetta. Jäsenjärjestöt antavat toiminnastaan omat toimintakertomuksensa Koulutus ja seminaarit Laajennettiin liiton jäsenkoulutusta vuoden 2012 kokemusten pohjalta. Koulutusta lisäämällä tuettiin edunvalvonnallisia painopisteitä. Tarkasteltiin mahdollisuutta järjestää koulutusta myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla joko yksin tai yhdessä muiden liittojen kanssa. Koulutusta järjestettiin pääkaupunkiseudun lisäksi myös Tampereella sekä tarjottiin mahdollisuutta osallistuja yhteisakavalaisiin koulutuksiin myös pienemmillä paikkakunnilla. Edistettiin mahdollisuutta koulutusten seuraamiseen sähköisesti järjestämällä kaksi verkkoseminaaria. Koulutusten materiaalia laitettiin kouluttajan suostumuksella liiton jäsensivuille, joilla materiaali on laajemmin jäsenistön saatavilla. Kehitettiin liiton koulutustarjontaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tukemaan asiantuntijatyötä. Järjestettiin seuraavat koulutukset: Konfliktien hallinta ja ratkaisu työyhteisöissä 7.2., Iloa ja varmuutta esiintymiseen 7.3., Neuvottelutaidot (Tampere) 9.3., Neuvottelutaidot (Helsinki) 7.5., Osaamisen tunnistaminen 17.9., Äitinä tai isänä työelämässä (verkkoseminaari) , Mielen työ-työn mieli , Esimiehen haasteet tässä ja nyt sekä samasta aiheesta verkkoseminaari Koulutukset lisäävät liiton jäsenten valmiuksia työelämässä. Osallistujia näissä koulutuksissa oli yhteensä 221. Järjestettiin esimiehille suunnattu sovittelun koulutus (Konfliktien hallinta ja ratkaisu työyhteisöissä) 7.2. Osallistujia oli 17. Koulutuksen tarkoitus oli auttaa esimiehiä tunnistamaan ja ymmärtämään työpaikallaan esiintyviä konflikteja ja ratkaisemaan niitä sovittelun keinoin. Järjestettiin yhteistyössä UP Partnersin kanssa koulutus Esimiehen haasteet tässä ja nyt sekä muutoksessa menestyminen (osallistujia 13) sekä samasta aiheesta verkkoseminaariin (osallistujamäärää ei tarkkaan tiedossa, verkkoseminaariin ilmoittautuneita oli 17). Osallistuttiin myös yhteisakavalaisiin koulutuksiin (mukana useita akavalaisia liittoja + TJSopintokeskus). Koulutustarjontaa oli useilla eri paikkakunnilla. Koulutusten teemat olivat Työhyvinvointi muutoksessa ja Osaaminen näkyväksi. Jatkettiin pian valmistumassa oleville opiskelijoille suunnattua mentorointia. Vuonna 2013 ohjelmassa oli mukana 14 opiskelijaa ja 14 mentoria. Mentorointiryhmä alkoi tammikuussa 2013 ja loppui tammikuussa Mentorointiohjelmaa työelämään siirtyneille jäsenille ei pystytty käynnistämään riittämättömien resurssien vuoksi. Yhteiskuntatieteilijäpäiviä vietettiin marraskuussa. Helsingissä järjestettiin koulutus Työn punaista lankaa etsimässä osallistava työpaja. Osallistujia oli yhteensä 23. Lisäksi Helsingissä järjestettiin seminaari Yhteiskuntatieteilijät vaikuttajina nyt ja tulevaisuudessa. Paneelissa olivat mukana kansanedustaja Mari Kiviniemi, valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas, tutkija Reima Launonen (Filosofian Akatemia) sekä konsultti Simo Hiilamo (Eurofacts). Paneelin vetäjänä toimi tv-toimittaja ja juontaja Jussi-Pekka Rantanen. Seminaariin osallistui reilut sata liiton jäsentä. Yhteiskuntatieteilijäpäiviä vietettiin myös Turussa, Tampereella ja Lahdessa.

12 2.5. Opiskelijatoiminta Liitto järjesti opiskelijajäsenilleen toimintaa tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden jäsenjärjestön Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n kanssa. Valtakunnallisia opiskelijatapahtumia järjestettiin neljä kertaa vuonna SYYn perustamisesta tuli vuonna 2013 kuluneeksi 15 vuotta, mitä juhlittiin Ostrobotnialla noin 80 osallistujan voimin. Juhlavuoden toiminnan painopiste oli yhteiskunta-alan opiskelijan identiteetti ja sen vahvistaminen. Teema limittyi osaksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen imagokampanjaa. Tammikuussa järjestettiin Aktiivipäivät-koulutusviikonloppu liiton opiskelija-aktiiveille, lokakuun alussa jäsenistötapahtuma SYY-päivät sekä marraskuussa SYYn liittokokous. Tämän lisäksi maaliskuussa järjestettiin valtakunnallinen sidosryhmä- ja koulutustapaaminen yhteiskunnallisen alan ainejärjestöille. Opiskelijatoiminnassa panostettiin juhlavuoden lisäksi opiskelija-aktiivien kouluttamiseen toimimaan entistä kokonaisvaltaisemmin liiton edustajina oman korkeakoulunsa opiskelijoiden keskuudessa. Lisätarvetta aktiivien kouluttamiselle loi erityisesti akavalaisen korkeakoulukiertuetoiminnan uudelleenorganisointi. Paikallistoiminnasta yhteiskuntatieteellisen alan opiskelupaikkakunnilla vastasivat SYYn kahdeksan paikallisyhdistystä, joiden toimintaa liitto tuki taloudellisesti. Joensuun paikallisyhdistyksen toiminta oli vuonna 2013 jäissä, koska hallitusta ei saatu valittua toimintavuodelle. Joensuun toimintaa pyrittiin käynnistämään uudelleen paikallisten ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä marraskuussa järjestetyllä työelämätapahtumalla ja yhteistyötapaamisella. Liiton asiamiehet ja lakimiehet luennoivat vuoden aikana työelämäkursseilla ja muissa tilaisuuksissa. Lisäksi uusille opiskelijoille lähetettiin liiton esitteitä ja heitä tavattiin erilaisissa fuksitapahtumissa. Helsingin yliopiston fukseja kutsuttiin liiton toimistolle vierailulle. Vuoden aikana käynnistettiin SYYn alumniverkoston toiminta. Verkosto kokoaa yhteen liiton entisiä opiskelija-aktiiveja sekä mahdollistaa liiton opiskelijajäsenille uudet työelämäkontaktit SYYn ja alumniverkoston yhteistyön kautta Huomionosoitukset ja stipendit Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi valittiin toimittaja-kirjailija, VTM Matti Rönkä, joka toimii Yle Uutisten uutispäällikkönä. Valinnallaan liitto halusi antaa tunnustusta kirjallisesti ja suullisesti taitavalle yhteiskuntatieteilijälle, jolla on kokemusta sekä media-alalta että kirjallisuudesta. Yhteiskuntatieteilijöitä on paljon toimittajina, sillä tutkinnon antamasta laajasta yleissivistyksestä ja tiedonhankintataidoista on hyötyä toimittajan työssä. Samat ominaisuudet auttavat myös kirjailijan ammatissa. Liitto myönsi tutkimusstipendin Henna Ekmanille väitöksestä Osa-aikatyön soveltaminen tietotyötä tekevien työntekijöiden työsuhteissa, Lotta Harjulle väitöksestä Emerging from Limbo: A study on workplace boredom and employee responses, Timo Räikköselle väitöksestä Työtä luonnon ehdoilla. Resilienssiajattelun periaatteet kestävän työn kehittämisen ohjenuorina, Elina Turuselle väitöksestä Selviytyminen uuden työn kontekstissa, Teija Lindholmille pro gradusta Voimalinja-hankkeen sosiaalinen kuntoutus nuorten syrjäytymisen ehkäisyn välineenä, Paula Rossille pro gradusta Konfliktitilanteiden vuorovaikutus esimies-alaissuhteissa konfliktit kehittymisen mahdollistajina ja Julia

13 Toivoselle pro gradusta Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen opiskeluaikaisen työssäkäynnin yhteys psyykkiseen oireiluun. Liiton esityksestä myönnettiin liiton jäsenelle Pirkko Järvenpäälle Akavan Pohjolatutkimusstipendi työssä jaksamista ja uupumista yksilön kokemusten valossa koskevaa väitöstutkimusta varten. Liitto jatkoi stipendien myöntämistä ylioppilaskirjoituksissa yhteiskuntaopissa menestyneille. Keväällä lahjakortti- ja kirjastipendin saivat Aleksi Aaltonen Mäkelänrinteen lukiosta, Markus Hilli Etelä-Tapiolan lukiosta, Niilo Laiho Ressun lukiosta, Lucas Mattsson Ålands Lyceumista, Juho Mäki-Lohiluoma Etelä-Tapiolan lukiosta, Kimmo Palanne Iisalmen lyseosta, Anssi Salomaa Tapiolan lukiosta ja Tatu Suontausta Etelä-Tapiolan lukiosta. Syksyn kirjoituksissa palkittuja olivat Eerika Savolainen Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta, Henrik Kymäläinen Etelä-Tapiolan lukiosta, Oscar Lindvall Tikkurilan lukiosta ja Samuli Poikkimäki Järvenpään lukiosta. Akava myönsi liiton esityksestä pronssisen ansiomerkin hopeisin lehvin liiton entiselle puheenjohtajalle Elina Moisiolle ja pronssisen ansiomerkin liiton hallituksen jäsenelle Hannu- Pekka Huttuselle. Liiton kaikille 50, 60, 65, 70, 75 ja 80 vuotta täyttäville jäsenille lähetettiin onnittelukortit. Vanhimpia jäseniä muistettiin myös liiton historiateoksella tai muulla merkkipäivälahjalla Muu yhteistyö Liitolla on yhteistyösopimus Suomen Lakimiesliiton kanssa sekä kaksoisjäsenyyssopimukset Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton kanssa. Lisäksi liitolla on jäsenpalveluja koskeva yhteistyösopimus seuraavien pohjoismaisten liittojen kanssa: Jusek (Ruotsi), Danmarks Jurist- och Økonomforbund, Norges Juristforbund, Samfunnsviternes Fagforening i Norge ja Sammfundsøkonomernas Fagforening i Norge. Liitto osallistui elokuun 2013 lopussa yhdessä Lakimiesliiton kanssa pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen tapaamiseen Tallinnassa. Jäsenyyttä akavalaisessa Jäsenedut.fi -palvelussa jatkettiin. 3. TUTKIMUSTOIMINTA JA VIESTINTÄ 3.1. Tutkimustoiminta Vuoden alkupuolella koottiin raportiksi Työmarkkinatutkimus Loppuvuonna tehtiin jälleen uusi koko jäsenistöä koskeva työmarkkinatutkimus. Työmarkkinatutkimuksilla selviteltiin erityisesti jäsenten palkkauksen kehittymistä, sijoittumista työmarkkinoille sekä työaikaa. Alkuvuodesta valmistui Pellervon taloudelliselta tutkimuslaitokselta tilattu raportti Yhteiskuntatieteelliseltä alalta tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille, jossa tutkittiin koko koulutusalan yliopistotutkinnon suorittaneiden työuran tunnuslukuja Tilastokeskuksen aineiston pohjalta. Tätä tulosta verrattiin liiton omaa jäsenistöä koskeviin tutkimuksiin. Yhteenvetona vertailusta voitiin todeta, että liiton edustavuus ainoana

14 yhteiskuntatieteellisen alan yliopistokoulutettuja kokonaisuutena käsittävänä liittona koulutusalaa on hyvä Viestintä Toimintavuonna otettiin käyttöön liiton uusi viestintästrategia vuosille Toimintavuoden yhtenä painopisteenä käynnistettiin pitkäkestoinen Sinä olet vaikuttaja kampanja, joka jatkuu edelleen. Kampanjan ilmeen toteutti mainostoimisto Hypno. Kampanjan tarkoituksena on viedä eteenpäin edunvalvonnan tavoitteita, vauhdittaa jäsentoimintaa sekä lisätä liiton tunnettuutta ja jäsenten identiteettiä. Kampanja koostuu viidestä uratarinasta, vaikuttajatestistä ja jäsensuosittelusta. Kampanjassa hyödynnettiin liiton uutta visuaalista ilmettä ja tutkimustietoa alan koulutetuista. Kampanjan avulla on haluttu vahvistaa liiton asemaa kaikkien yhteiskunta-alalla toimivien kotipesänä. Suosittelukampanjassa välisenä aikana liittyi jäseneksi 39 uutta jäsentä. Kampanja alkoi uudestaan Kehitettiin sähköistä uutiskirjettä, jonka palvelu tilattiin Creamailerilta. Toimintavuoden aikana lähetettiin kahdeksan kuukausittaista uutiskirjettä koko jäsenistölle sekä useita kohdennettuja viestejä. Liiton jäsenlehden tuotantosopimus kilpailutettiin ja päädyttiin jatkamaan yhteistyötä MCI Pressin kanssa. Lehden päätoimittajuus siirrettiin vuoden alussa liiton viestintäpäällikölle, ja vastaavaksi päätoimittajaksi nimettiin liiton toiminnanjohtaja. Muutos on linjassa muiden akavalaisten jäsenlehtien kanssa. Ura liittyi Aikakauslehtien liiton jäseneksi. Ostettiin tiedotejakelu STT Infosta. Tiedotteita lähetettiin kuusi kappaletta. Aiheet olivat: Lukion uusi tuntijako vaarantaa nuorten yleissivistyksen, Liitto palkitsi yhteiskuntaopissa menestyneitä, Toimittaja-kirjailija Matti Rönkä on Vuoden yhteiskuntatieteilijä, Kuraattoreiden kelpoisuuksiin ei pidä koskea, Liitto myönsi kahdeksalle yhteiskuntaopin stipendin ja Ammattiyhdistystoiminta on nykyaikaa ei nostalgiaa. Lisäksi liiton toiminnanjohtajan nimissä julkaistiin kaksi mielipidekirjoitusta Helsingin Sanomissa: Yhteiskuntaoppi on hyödyksi työelämässä ja Sosiaalipsykologi ei pian kelpaa kuraattoriksi. Liiton lakimiehet kirjoittivat toimintavuoden aikana kuusi kertaa Helsingin Sanomien Työklinikka-palstalle: Miksi kaverilla on pidempi loma?, Vaikuttaako sairastelu irtisanomiseen?, Katkeaako vuorotteluvapaa irtisanomiseen?, Voiko lounastauon jättää käyttämättä?, Mitä takaisinottovelvollisuus tarkoittaa käytännössä? ja Mitä tapahtuu, jos ei pääse töihin lentolakon vuoksi? Oltiin mukana kaksi kertaa Talouselämän Asiantuntijaoppaassa maksullisella jutulla profiilinnostamiseksi: Työelämän tarkastelua ilon kautta / Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ovat vaikuttajia (maaliskuu 2013) ja Yhteiskuntatieteilijät yritysten uusi voimavara (joulukuu 2013). Muita maksullisia mainoksia ostettiin Kuntalehdestä ja Kauppalehden nimityspalstalta. Ulkopolitiikka-lehden kanssa vaihdettiin mainoksia kuluitta. Mediaseurannassa käytettiin kokeiluluontoisesti Ampparit-palvelua. Aikatalon julkisivuun ostettiin liiton valomainos näkyvyyden lisäämiseksi. Jäsenkyselyn tuloksista kerrottiin lehdessä syksyllä.

15 4. HALLINTO 4.1. Liittovaltuusto Liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen Helsingissä ja syyskokoukseen Helsingissä. Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi saakka Timo Koskimäki ja varapuheenjohtajana koko vuoden ajan Kirsi Marttinen. Istuvan liittovaltuuston toimikausi päättyi Kevätkokouksen yhteydessä liittovaltuusto piti seminaarin, jossa käsiteltiin ay-liikkeen tulevaisuuden näkymiä. Kevätkokouksen yhteydessä annettiin myös seminaarin aihepiiriin liittyvä liittovaltuuston julkilausuma. Valtuustotyöskentelyä tuotiin esille lehdessä haastattelemalla neljää valtuutettua Liittovaltuustovaalit Uusi liittovaltuusto vuosiksi valittiin järjestetyillä postivaaleilla. Ehdokkaaksi asettui ennätysmäärä jäseniä eli yhteensä 187 ehdokasta 16 vaaliliitossa. Äänioikeutettuna vaalissa oli liiton jäsentä, enemmän kuin edellisellä kerralla syksyllä Äänestysaktiivisuus laski edelliseen vaaliin verrattuna 25,6 prosentista 20,6 prosenttiin. Vaalin ja siinä ehdolle asettuvien liiton jäsenten näkyvyyttä tuettiin liiton viestinnällisin keinoin toteuttamalla mm. vaalisivusto liiton nettisivuille. Valtuustovaalien ehdokasasettelusta, äänestämisestä ja vaalituloksista viestittiin laajasti lehdessä, uutiskirjeissä ja netissä. Ehdokkaille tarjottiin mahdollisuutta mainostaa lehdessä ja ostaa osoitteita jäsenrekisteristä Hallitus Hallitus piti toimintavuonna 14 kokousta ja kaksi työseminaaria Toimisto ja henkilöstö Liiton toimisto sijaitsi osoitteessa Mikonkatu 8 A, Helsinki. Vakituista henkilöstöä vuoden lopussa oli 12, joista yksi oli perhevapaalla Jäsenmaksut Liiton menot katettiin pääasiassa jäsenmaksutuloilla. Ansiotyössä olevien jäsenten ja vakituisesti työssä käyvien opiskelijoiden jäsenmaksu oli 294 euroa, yrittäjäkassaan liittyneiden yrittäjien, apurahalla tai stipendillä työskentelevien, EU- tai ETA-maissa työskentelevien sekä kansainvälisissä järjestöissä ulkomailla työskentelevien 147 euroa, työttömien, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla olevien, eläkeläisten, ase- tai siviilipalvelusta suorittavien sekä ulkomailla ilman palkkatuloja olevien 60 euroa sekä opiskelijoiden 25 euroa ja satunnaisesti työssä käyvien opiskelijoiden 60 tai 100 euroa riippuen työssäkäyntikuukausien määrästä. Jos jäsen oli samanaikaisesti Professoriliiton tai Tieteentekijöiden Liiton sekä Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen jäsenenä, sai hän kummankin liiton jäsenmaksusta 25 prosentin alennuksen liittojen tekemien yhteistyösopimusten mukaisesti.

16 5. TALOUSKERTOMUS Liiton jäsenmäärä kasvoi 2,5 prosenttia, joten jäsenmäärän kasvu jatkui, mutta edellistä vuotta hitaampana. Jäsenmaksukorotus oli vuodelle 2013 kaksi prosenttia. Jäsenmaksutuotot kasvoivat vajaat seitsemän prosenttia, kokonaismääränään euroa. Liiton vuoden 2013 tilinpäätös on euroa ylijäämäinen. Vuoden 2013 varsinaisen toiminnan kulut olivat seitsemän prosenttia suuremmat kuin vuoden 2012 vastaavat kulut. Varsinaisen toiminnan kulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Jäsenmaksutuotot ylittivät talousarvion yhdellä prosentilla. Suurin kulujen ylitys talousarvioon nähden olivat henkilöstökulut, joiden määrä ylitti budjetoidun eurolla. Pääasiallinen syy ylitykseen oli liiton toimihenkilöiden lisäeläkesopimus, joka päättyi toimintavuoden aikana. Liiton pitkäaikaiset lainat ovat euroa. Toimitilan ostoon hankittua pitkäaikaista lainaa lyhennettiin euroa. Lyhytaikainen velka, euroa, koostuu luotollisen tilin limiitin lisäksi normaaleista tilinpäätösjaksotuksista. Liiton maksuvalmius on hyvä. Taseen loppusumma on euroa. Liiton tuleva taloudellinen kehitys näyttää edelleen hyvältä. Jäsenmäärän kasvu on jatkunut ja jäsenmaksun taso on kilpailukykyinen muihin liittoihin verrattuna. Erilaisten jäsenmaksujen vaihtelu aiheuttaa keskeisimmät muutostarpeet jäsenmaksun määrään, mikäli jäsenkasvu jatkuu. Liiton palvelutarjonta kehittyy jäsenmäärän kasvaessa ja henkilöstöresursseja kasvatetaan, mikäli jäsenkunnan tarpeet niin vaativat. Keskeisimmät lähivuosien lisäpanostustarpeet liittyvät edunvalvontaan ja palvelussuhdeneuvontaan. Liiton velkamäärä koostuu toimitilan jäljellä olevasta lainasta ja se lyhenee suunnitellusti.

17 LIITE 1 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAKOULUTETUT RY LIITTOVALTUUSTO Koskimäki Timo, puheenjohtaja saakka Marttinen Kirsi, varapuheenjohtaja Ahonen Hanna Aniluoto Arto Anttonen Taru Autto Heikki Eronen Milla Eskola Mikko Gröhn Irene Hagelstam Axel Helovuo (ennen Lepikkö) Laura Himberg (ennen Vilén) Janina Huttunen Hannu-Pekka Juvonen (ennen Sievänen) Noora Kiiskinen Päivi Kinkku Markus Kinnunen Aarne Koskela Jaana Koski Susanna Kyhä Henna Kylä-Harakka Paula Lammi Kati Launonen Reima Moisio Elina Moisio (ennen Haahtela) Johanna Niemi Sari Nokela Katri Puoskari Pentti Rajakangas Ulla-Maija Rossi Mika Rättilä Tiina Rönnholm Antton Salonranta Jussi Sandberg Johanna Seppä Sisko Simpanen Matti Sirniö Outi Sironen Jiri Sumuvuori Johanna Vesikansa Sanna

18 Koska Hannu-Pekka Huttunen, Mikko Eskola, Johanna Moisio (ennen Haahtela), Arto Aniluoto ja Jaana Koskela olivat hallituksessa vuonna 2013, heidän tilalleen liittovaltuustoon nousivat: Merja Anteroinen Tuomas Järvinen Anni Siitonen Katariina Suomu Tiina Rajala Timo Koskimäki, Elina Moisio ja Outi Sirniö erosivat liittovaltuustosta vuoden 2013 aikana ja heidän tilalleen liittovaltuustoon nousivat Antti Katainen, Mikael Seppälä ja Hanne Hämäläinen. Varavaltuutetuista kokouksissa olivat läsnä Kirsi Siltanen, Saana Wolff, Juuso Rönnholm, Antti Taavila, Anniina Tirronen, Jaana Huhta, Eeva Kaunismaa, Karoliina Kähö, Pasi Piela ja Antti Mäki. HALLITUS Mikko Eskola Johanna Moisio varsinaiset jäsenet: Risto Alatarvas Arto Aniluoto Hannu-Pekka Huttunen Anne Hyyryläinen Jaana Koskela liiton puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsenet: Milla Halme Sarianne Karikko Petteri Suominen Jani Kykkänen Maria Ranta

19 WANHOJEN MAISTEREIDEN KILTA Hilkka Ahonen Urpo Hakala Terttu Heinonen Klaus Helkama Ilkka Kananen Liisa Lahti Risto Leskinen Erja Lohikoski Arto Luhtio Marketta Luutonen Keijo Norvanto Tarja Pihlajisto Martti Simola Janina Vilén TYÖRYHMÄT Vuoden yhteiskuntatieteilijätoimikunta Lauri Koponen Marjo Ollikainen Eeva Kalli Marketta Luutonen Kirsi Marttinen Mikko Eskola Simo Pöyhönen Laura Rissanen Antton Rönnholm Yliopistojen yhteyshenkilöverkosto Mervi Palva Milla Eronen Henni Nevalainen Seppo Aho Kirsi Siltanen, Mia Simpanen Maija Henttonen Sunna Vainiomaa Ann-Charlotta Karlsson Arja Laine Petri Toiviainen Helsingin yliopisto Aalto yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lapin yliopisto Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto Teatterikorkeakoulu sihteeri saakka sihteeri alkaen JÄSENJÄRJESTÖJEN PUHEENJOHTAJAT Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat RY Pirkanmaan Valtiotieteilijät ry Päijät-Hämeen Valtiotieteilijät ry Pääkaupunkiseudun Yhteiskuntatieteilijät ry Varsinais-Suomen Valtiotieteilijät ry Lauri Koponen Petteri Suominen Petri Honkanen Mikael Seppälä Anne Wilenius

20 TILINTARKASTAJAT Tilintarkastusrengas OY/HTM Kai Salmivuori Tilintarkastusrengas OY/HTM Lotta Kauppila (os. Kärki) TOIMIHENKILÖT Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja Helka Ahlström, toimistonhoitaja Kati Ahtiainen, viestintäpäällikkö Piritta Jokelainen, opiskelija-asiamies Tiina Kuusi, jäsensihteeri (määräaikainen) Arja Laine, asiamies saakka Hanna Meriluoto, asiamies Jukka Nohteri, lakimies Elina Oksanen, lakimies, alkaen Nuutti Pursiainen, neuvottelupäällikkö Aki Reinimäki, asiamies (hoitovapaalla saakka) Pia Ruuska, jäsensihteeri (perhevapaalla) Marjut Soininen, hallintopäällikkö Petri Toiviainen, lakimies, alkaen neuvottelupäällikkö Heidi Tupamäki, palvelussuhdeneuvoja (määräaikainen) ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Hallitus Nuutti Pursiainen Simo Pöyhönen (varajäsen)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisoituminen - valtakunnallinen alumnikoulutus 3.11.2010 Tampereella Johanna Tuovinen, asiamies Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-,

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

TALENTIA KANTA-HÄME RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

TALENTIA KANTA-HÄME RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT TALENTIA KANTA-HÄME RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot