Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke 10.11.2014"

Transkriptio

1 Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke TARJOUSPYYNTÖ TYÖLLISTÄMISEN TUKIPALVELUT -HANKINTA Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke, ETAPPI työllisyyspalvelut, on kahdeksan kuntaa (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä) kattavalla alueella toteutettava ESR rahoitteinen hanke. Sen toteutuksesta vastaava taho on Iisalmen kaupunki. ETAPPI -työllisyyspalvelujen kohderyhmiä ovat työnhakijat, joiden työttömyys on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta ja näille työnhakijoille valmentautumismahdollisuuksia ja työtilaisuuksia tarjoavat yritystyönantajat. Hankkeen päätavoitteena on luoda paikallistasolle yhteispalvelua täydentäviä työllisyydenhoidon käytäntöjä rakenteellisen työttömyyden minimoimiseksi. Kaksi keskeistä painopistealuetta, joilla hanke toteuttaa toimenpiteitään, ovat - työnantajien tarvekartoitukset ja työllistämiseen liittyvien yhteistyökontaktien syventäminen yritysten suuntaan, - sopivien työntekijäkandidaattien yksilöllinen valmentaminen kartoitusten kautta avautuviin työtilaisuuksiin. Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke pyytää tarjoustanne työllistämisen tukipalveluista seuraavasti: 1. Yleistä Työllistämisen tukipalvelujen tavoitteena on tarjota ETAPPI työllisyyspalveluiden piiriin hakeutuneille työnhakija-asiakkaille / valmentautujille välineitä, joiden avulla on mahdollista rakentaa kunkin omakohtaisesta työllisyys- tai kouluttautumissuunnitelmasta prosessimaisesti etenevä kokonaisuus. Tämän tyyppisille ostopalveluille ei ole erikseen määritelty lakisääteisiä sisältökriteerejä. Tätä tarjouspyyntöä linjaaviksi säädöksiksi ja ohjeiksi voidaan lukea seuraavat asiakirjat: Laki julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta (HE 133/2012 vp) Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista (1295/2002) Hankintalaki (348/2007) Hankinta-asetus (614/2007) Tilaajavastuulaki (1233/2006) Työministeriön ohje julkisten työvoimapalveluiden ja niitä täydentävien palveluiden hankinnasta (O/13/2007) Nettiosoite: 1

2 2. Tarjouspyynnön kohde Työllistämisen tukipalveluja tarjotaan asiakkaille kahden hankinta-alueen puitteissa: Nilakan alueen neljä kuntaa (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto) ja Iisalmen seudun neljä kuntaa (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) kattavilla alueilla. Hankinta kattaa yksitoista (11) tukipalveluosioita, jotka kohdistetaan omina erillisinä kokonaisuuksina näille kahdelle alueelle asiakasmäärien ja profiilien mukaisesti. Työllistämisen tukipalvelut voidaan jakaa seuraavaan kolmeen pääluokkaan: 1. Ammattitaidon ja työvalmiuksien kartoitusjaksot, joiden tavoitteena on tunnistaa valmentautujan ammattitaidon ja osaamisen vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Kartoitus on aina osa valmentautujan omakohtaista työllistymissuunnitelmaa, jonka sisältöä konkretisoidaan kartoitusten avulla. 2. Ammatillisten valmiuksien vahvistamista tukevat lyhytkoulutusjaksot, jotka toteutetaan pienryhmissä tai esimerkiksi ammattitaidon kartoitusjaksojen yhteydessä yksilöllisenä järjestelynä. Koulutusjaksot kestävät maksimissaan kymmenen päivää 3. Palvelutarpeeseen vastaava yksilöllinen ohjaus, jonka tehtävänä on tukea onnistumista kunkin valmentautujan omakohtaisista tavoitteista rakentuvilla työllisyysja kouluttautumispoluilla. Työllistämisen tukipalveluiden tarkemmat sisällöt ja tavoitteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 1. Tukipalveluosiot_yhteenveto.pdf. ja 2. Tukipalveluosioiden sisällöstä.pdf. ETAPPI -työllisyyspalvelujen henkilöasiakkuudet vahvistaa Pohjois-Savon TE toimisto. Tavoitteena on, että hankkeen kautta tuotetuista palveluista nauttii kokonaisuudessaan 700 työtöntä työnhakija-asiakasta vajaa kolme vuotta kestävän sopimusjakson aikana. Näistä asiakkaista noin puolet hyödyntää ostopalveluna hankittuja tukipalveluja työllistymisensä tukena. Oleellista työllistämisen tukipalvelujen tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä on tiivis yhteydenpito palveluntarjoajan sekä Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshankkeen vastuuhenkilöiden välillä. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen lupa työllistymiseen liittyvien henkilötietojen jakamiseen hankkeen ympärille järjestäytyvässä palveluntuottajaverkostossa. Palveluntarjoajalla on kunkin valmennusjakson alussa käytettävissään kaikki se työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvä taustatieto, joka hankkeessa on ehditty siihen mennessä valmentautujasta kartoittaa. Raportointi työllistämisen tukipalvelujen toteuttamisen osalta tapahtuu hankkeen käytössä olevan sähköisen ETAPPI pro -asiakasrekisteri- ja projektihallintasovelluksen kautta, johon palveluntarjoaja saa täydet käyttöoikeudet. Muista yhteydenpito- ja yhteistyökäytännöistä sovitaan erikseen palveluosiokohtaisissa hankintasopimuksissa. 3. Hankintamenettely 3.1. Valtuutus Hankinta tapahtuu avointa hankintamenettelyä käyttäen. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA- tietokannassa Tarjouspyyntö on lähetetty postitse myös yksittäisille palveluntarjoajille. Iisalmen kaupungin toteuttama Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke kilpailuttaa työllistämisen tukipalvelut tarjouspyynnön mukaisesti. Hakemus ko. hankkeesta on jätetty rahoittajaviranomaiselle, Pohjois-Savon ELY keskukselle ja siihen on saatu Maakunnan Yhteistyöryhmän puoltava lausunto Iisalmen kaupunki on aloittanut hankkeen toteutuksen omalla riskillä. Rahoittajaviranomaisen virallinen päätös hankkeelle on odotettavissa joulukuun

3 aikana. Hankinta raukeaa, mikäli rahoittajaviranomaisen päätös on kielteinen. Julkisten hankintojen lainsäädäntöön perustuen työllistämisen tukipalvelut hankitaan tarjouskilpailun kautta. Pääperiaatteena on kilpailun aikaansaaminen, julkisuus, avoimuus ja palveluntuottajien tasapuolinen kohtelu 3.2. Tarjouksen sitovuus Tarjous on kaikilta siinä esitetyiltä osin tarjoajaa sitova asiakirja. Esimerkiksi tarjouksessa esitetyt toteuttaja- ja asiantuntijaresurssit tulee olla käytössä palvelun toteuttamisen hetkellä. Kaikista oleellisista muutoksista tulee ottaa yhteyttä palvelun tilaajaan. Jos yksittäisiä palveluosioita koskeva tarjous ei sellaisenaan ole hyväksyttävissä, voidaan yhden tai useamman tarjoajan kanssa käydä tarvittavat jatkoneuvottelut. Tarjouksen pyytäjä pidättää tarvittaessa itsellään oikeuden olla hyväksymättä vastaanotettua tarjousta Tarjousten arviointi Saapuneista tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edulliset tarjoukset tarjouspyyntöasiakirjassa kohdassa 5 esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Palvelun tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, mikäli tarjoajalla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen Option käyttö Tarjouksen pyytäjä varaa itselleen mahdollisuuden lisähankintaoikeuteen, eli optioon. Optiohankinta tehdään käyttämällä suoraa hankintamenettelyä esimerkiksi silloin, jos hankkeen toteutusaikaa jatketaan perustelluista syistä. Tätä menettelyä voidaan käyttää enintään kerran kolmen vuoden aikana sopimuksen allekirjoittamisesta lukien, ellei yksilöidyssä palvelutarjouspyynnössä mainita erikseen muuta Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Hankintapäätökset lähetetään kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Hankintapäätös vahvistetaan Iisalmen kaupunginhallituksen toimesta tammikuussa Hankintapäätökseen liitetään Iisalmen kaupungin ohjeet mahdollisten oikaisuvaatimusten varalle Hankintasopimus Iisalmen kaupungin / Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshankkeen, ja valituiksi tulleiden palveluntuottajien kesken laaditaan kirjalliset hankintasopimukset tukipalveluista osiokohtaisesti. Hankintasopimusasiakirja ei ole yksinoikeussopimus. Hanke voi kulloisenkin valmentautujan tai koulutusryhmän tarpeen mukaisesti tilata hankintasopimuksessa määritellyltä tuottajalta kulloinkin tarvittavan tukipalvelun. Iisalmen kaupunki / Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke on oikeutettu kilpailuttamaan hankinnan uudelleen myös sopimuskauden aikana tarvittaessa. 4. Tarjousten laatiminen ja liitteet Yksilöidyt tarjoukset laaditaan liitteessä 3.: Tukilpalvelut_tarjouslomake.doc olevalle lomakepohjalle, joka on saatavissa sähköisessä muodossa HILMA - tietokannasta osoitteessa tai ETAPPI työllisyyspalvelujen kotisivuilta osoitteessa Jokaisesta tarjottavasta valmennusosiosta tehdään oma erillinen tarjouksensa ja kukin osio numeroidaan liitteessä 2. olevan yhteenvedon mukaisesti. 3

4 Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöön. Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä muodollisia ja/tai sisällöllisiä vaatimuksia. Palvelun tilaajan tulee kiinnittää huomioita tarjousasiakirjojen huolelliseen täyttöön. Lisäksi tarjouksiin on merkittävä, mitkä tiedot kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Palveluntuottaja voi varsinaisen tarjouksen lisäksi tehdä tarjouspyynnöstä poikkeavan rinnakkaistarjouksen. Rinnakkaistarjous voi poiketa varsinaisesta tarjouksesta sisällöllisesti ja osallistujamäärän suhteen. Rinnakkaistarjouksen tekeminen on aina perusteltava. Tarjoukseen tulee liittää palvelun toteuttamissuunnitelma, joka sisältää tarkemmat tiedot prosessista, CV tai nimikirjanote vastuukouluttajista, -valmentajista ja muista asiantuntijoista, sekä mahdollisia asiakaspalautetietoja aikaisemmin järjestetystä vastaavasta palvelusta. Tarjoukseen tulee liittää myös ote kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä. 5. Tarjousten valintakriteerit Työllistämisen tukipalvelujen hankintaperusteena on tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus. Aikaisempi kokemus vastaavan kaltaisten valmennus/koulutusosioiden toteuttamisesta katsotaan palveluntarjoajalle eduksi. Tarjousten kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa sovelletaan työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta työvoimapalvelujen ja niitä täydentävien palvelujen hankinnasta (O/13/2007). Tarjousten hintavertailussa sovelletaan keskiarvoon perustuvaa menettelytapaa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaisesti. Mikäli joihinkin valmennusosioista tulee enemmän tarjouksia kuin yksi suoritetaan hintavertailu tätä periaatetta noudattaen. Tarjousten arvioinnissa hankintakriteerit ja kriteerien painoarvot ovat seuraavat: Arviointikriteerit Painoarvo 1. Valmennuspalvelujen toteuttamissuunnitelma 0,30 2. Referenssit 0,20 3. Yhteensopivuus tilaajan asettamiin linjauksiin 0,30 4. Hinta 0,20 5. Työllistämisen tukipalveluista laskuttaminen ja maksatuskäytäntö Tukipalvelujen tuottaja laskuttaa tilaajaa, Iisalmen kaupunkia, toteutuneiden osallistujatyötuntien tai ohjaus/koulutuspäivien mukaan hankintasopimuksessa erikseen sovitulla tavalla. Hinnasta neuvotellaan, mikäli toteutus poikkeaa oleellisesti hankintasopimuksessa sovitusta. Oleellisena palvelun hintaan vaikuttavana poikkeamana pidetään mm. muutoksia kouluttaja- ja valmennushenkilöstössä (ellei siitä ole erikseen sovittu) ja kouluttaja-, ohjaus- ja valmennustehtävien laiminlyöminen. 7. Tarjouksen hinnoittelu Hinnoittelussa tulee näkyä yksikköhinnat seuraavasti: 1. Yksilöille tarjottavien valmennuspalvelujen kohdalla veroton tuntihinta (esimerkiksi yksilövalmennus, koulutusvalmennus, kielivalmennus tai ammattivalmiuksien kartoitustunnit) 2. Muiden kartoitus- tai lyhytkoulutuspäivien osalta kokonaisen kartoitus/koulutuspäivän veroton hinta Matka-, materiaali-, vuokra- ja muut palveluntuottamisesta aiheutuvat kuluerät tulee huomioida tunti/päivähintaa määritettäessä. Palvelujen tilaaja ei korvaa näitä 4

5 kustannuksia erikseen toteutuneita kuluja vastaavasti. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin yksilö-, koulutus- ja kielivalmennus sekä ammattivalmiuksien kartoitusjaksot yrityksissä. Näihin palveluihin kuluvasta matka-ajasta hankkeen toiminta-alueella maksetaan tuottajalle puolet ko. palvelun tuntihinnasta. Tunti- / päivähinnoittelussa kannattaa huomioida, että pääsääntöisesti puolet hankkeen toimenpiteistä järjestetään hankkeen toiminta-alueen keskuskaupungissa, Iisalmessa, ja puolet toiminta-alueen muissa kunnissa. Alueittain tarkasteltuna neljäsosa hankkeen palveluvolyymista kohdistuu Nilakan alueelle ja 3/4 osa Iisalmen seudun alueelle. Työllistämisen tukivalmennus on maksutonta valmentautujille. 8. Tarjousten toimittaminen ja jättöaika 9. Lisätiedot Tarjoukset tulee jättää viimeistään perjantaina ja kello mennessä Iisalmen kaupungin kirjaamoon joko kirjeitse osoitteeseen Iisalmen kaupungin kirjaamo (Pohjolankatu 14),PL IISALMI tai sähköpostitse Kuoreen merkintä, tai viestiin tunnus, ETAPPI tukipalvelut Tarjouksessa tulee olla yhteisön/organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Määräajasta myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksessa on syytä erikseen määritellä miltä osin tarjouksen tietoja pidetään liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvina sillä hyväksyttyjen tarjousten toteuttamissuunnitelmia hyödynnetään soveltuvin hankkeen kohderyhmämarkkinoinnissa. Tarjousten tulee olla voimassa vähintään saakka. Tarjouksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Tarjouspyynnön sisältöön liittyviä kysymyksiä ottaa vastaan Projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi p Mahdolliset lisäkysymykset tulee esittää perjantaihin mennessä. Mikäli kysymyksiä ilmenee ne kootaan yhteen. Lista vastauksista toimitetaan jokaiselle tarkentavia kysymyksiä esittäneelle taholle sähköpostitse viimeistään tiistaina Iisalmessa HARRI-PEKKA LUOMI Projektipäällikkö 5

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA Sisällysluettelo TARJOUSPYYNTÖ... 0 IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA... 0 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan kohde

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot