Yleissuunnitelma WT Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleissuunnitelma 67070292.WT02 12.12.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe"

Transkriptio

1 Yleissuunnitelma Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

2 Sisältö Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 1 1 JOHDANTO 4 2 MITOITUSKUORMITUS 4 3 KÄSITTELYVAATIMUKSET 5 4 VESI- JA LIETEPROSESSIT Vesiprosessi Lietteenkäsittelyprosessi 5 5 VESISPROSESSIN MITOITUS Tulopumppaamo Esikäsittely Esiselkeytys Esiselkeytetyn lietteen fermentointi Veden jako Biologinen käsittely Jälkiselkeytys Hiekkasuodatus Ylijäämälietteen poisto Kemikalointi Fosforin saostus Alkalointi Lisähiilen syöttö UV-desinfiointi Turbiini 12 6 LIETTEENKÄSITTELYPROSESSIN MITOITUS Lietteen gravitaatiotiivistys Lietteen pumppaus Ulkopuolisten lietteiden vastaanotto Lietteen mekaaninen kuivaus Lietteen siilovarastointi Lietteen terminen kuivaus ja poltto 15 7 PUHDISTAMON ENERGIATASE 16 8 PUHDISTAMON TOTEUTUSTAPASELOSTUS Puhdistamon sijainti Aluerakentaminen 17

3 Lähestymistiet Pelastustiet Piha-alueet Veden hankinta Maanpäällisten osien perustamisolosuhteet Kalliorakentaminen Laitoksen sijoittaminen kalliorakenteeseen Puhdistamon korkeusasema kalliossa Puhdistamon kalliotilojen suunta kalliorakenteessa Ajotunnelit ja yhdyskäytävät Kuilut Hallit ja muut kalliotilat Puhdistamon kalliotilojen lujitus- ja tiivistystarve Rakennustyöt Koneistotyöt Tulopumppaamo Hienovälppäys ja hiekanerotus Esiselkeytys ja lietteen fermentointi Ilmastus ja jälkiselkeytys Hiekkasuodatus, UV-desinfiointi ja turbiini Lietteenkäsittely Varavoimakone LVI ja hajukaasujen käsittely Ilmanvaihto Lämmitys Vesi ja viemäri Sähköistys Instrumentointi Automaatio Prosessiautomaatio Kiinteistöautomaatio Turvavalvonta 29 9 KUSTANNUSARVIO Investointikustannukset Maanrakennustyöt ja saapumistiet Kalliorakennuskustannukset Rakennuskustannukset Koneistokustannukset SIA-kustannukset LVI-kustannukset Investointikustannukset yhteensä Käyttökustannukset ELINKAARIKUSTANNUKSET 33

4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 3 Lohkokaavio Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesi- ja lieteprosessista Pirkanmaan keskuspuhdistamon koneistoerittely Pirkanmaan keskuspuhdistamon kallioperätutkimukset ja geologia Geologian tutkimuskeskuksen lineamentti/heikkousvyöhykekartta Pirkanmaan keskuspuhdistamon ja YVA:n nolla + vaihtoehdon kustannusvertailu ja herkkyystarkastelu Piirustukset Puhdistamon asemapiirustus Maanpäällisten rakenteiden sijainti L Kalliotilojen layout-piirustus Prosessiyksiköiden leikkaukset Kalliotilojen pituusleikkaus Kalliotilojen pohjapiirustus /1-4 Kalliotilojen poikkileikkaukset, 4 kpl Vesiprosessi alustava hydraulinen profiili Ilmanvaihdon periaatekaavio Savunpoiston periaatekaavio Sähkönjakelun nousujohtokaavio Virtauskaavio Automaation järjestelmäkaavio /AnA /AHa /MI Alkuperäinen kopio Rev. Päiväys/Laatija Päiväys/Tarkastanut Päiväys/Hyväksynyt Huomautukset

5 4 1 JOHDANTO Pirkanmaan keskuspuhdistamon on tarkoitus käsitellä 14 kunnan alueella syntyviä kuntien jätevedenpuhdistamoihin nykyisiin johdettavia yhdyskunta- ja teollisuusjätevesiä. Puhdistamon sijoituspaikaksi on yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheen suunnittelun perusteella valittu Lentokentän pohjoispuolinen alue Pirkkalassa. Puhdistamon vesiprosessi sijoittuu kalliotiloihin ja lietteenkäsittely maanpäällisiin tiloihin. Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja puhdistettujen jätevesien purku vesistöön on kuvattu erillisessä siirtolinjojen yleissuunnitelmassa ( WN, Pöyry Environment Oy). 2 MITOITUSKUORMITUS Puhdistamon vesi- ja lietteenkäsittelyprosessien mitoitusvuodeksi on valittu vuosi Puhdistamon vesiprosessin mitoituskuormitus on esitetty taulukossa 2.1 Taulukko 2.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessin mitotuskuormitus ja laajennusvarauksen arvioimiseksi käytetty kuormitus Suure Laatu 2040 Laajennusvarauksen kanssa Liittyjämäärä as (ml. teollisuuskuormitus) Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, q biol.max m 3 /h Virtaama, q max m 3 /h Q max /Q ka 2,5 2,4 Ominaisvirtaama l/as./d Suure Laatu 2040 Laajennusvarauksen kanssa AVL-luku* BOD 7 - kesk. kg/d mg/l P kok - kesk. kg/d mg/l 8 5 N kok - kesk. kg/d mg/l SS - kesk. kg/d mg/l *) BOD-ominaiskuorman 70 g/as/d perusteella laskettuna Lietteenkäsittelyprosessin mitoituskuormitusta tarkistettiin yleissuunnitelman 1 vaiheen mitoituksesta vesiprosessin mitoituksen yhteydessä. Tarkistettu lieteprosessin mitoituskuormitus on esitetty taulukossa 2.2.

6 Taulukko 2.2 Pirkanmaan keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyprosessin mitoituskuormitus Lietejae 2040, maksimi 2040, keskimäärin Kiintoaine esiselkeytyksestä kg TS/d Kemikaalisakka esiselkeytyksestä kg TS/d Bioliete (ylijäämäliett. poisto) kg TS/d Liete tertiäärikäsittelystä kg TS/d Yhteensä kg TS/d KÄSITTELYVAATIMUKSET Pirkanmaan keskuspuhdistamossa käsiteltävien jätevesien puhdistusvaatimuksena käytetään taulukossa 3.1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia ja puhdistusvaatimuksia, typenpoistotehon osalta vuosikeskiarvona ja muiden suureiden osalta neljännesvuosikeskiarvona. Puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua parannetaan vielä puhdistetun jäteveden desinfioinnilla. Tavoitteena on, että purkuvesistön veden laatu tulee jatkossakin täyttämään EU:n uimavesidirektiivin mukaiset laatuvaatimukset Pirkanmaan keskuspuhdistamon kuormituksesta huolimatta. Taulukko 3.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon puhdistusvaatimukset Suure Pitoisuus enintään mg/l Poistoteho vähintään % BOD 7atu 8 96 P tot 0,3 96 N tot - 70 NH 4 + -N 4 - Puhdistamolietteen käsittelyn tavoitteena oli yleissuunnitelman ensimmäisen vaiheen prosessivertailun perusteella valita lietteenkäsittely, jonka lopputuote on hyödynnettävissä joko maanparannukseen tai polttoon. 4 VESI- JA LIETEPROSESSIT 4.1 Vesiprosessi Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessiksi valittiin yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa liitteenä 1 olevan lohkokaavion mukainen aktiivilieteprosessi, jossa on jälkikäsittelynä hiekkasuodatus. Prosessiyksiköiden mitoitus on esitetty kappaleessa Lietteenkäsittelyprosessi Pirkanmaan keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyprosessiksi valittiin yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa liitteenä 1 olevan lohkokaavion mukainen lietteen mekaaninen kuivaus, terminen kuivaus ja poltto. Prosessiyksiköiden mitoitus on esitetty kappaleessa 6. Termisen kuivauksen ja polttoprosessin vuotuisten huoltoseisokkien aikana (noin 2 3 viikkoa vuodessa) mekaanisesti kuivattu liete toimitetaan jatkokäsiteltäväksi esimerkiksi kompostoitavaksi laitosalueen ulkopuolelle.

7 5 VESISPROSESSIN MITOITUS Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Tulopumppaamo Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon suunnalta tulevat jätevedet johdetaan tulotunnelissa (pohjan korkeusasema Pirkkalassa m) tankovälpän läpi puhdistamon tulopumppaamon imutilaan (pohjan korkeusasema m). Tulopumppaamossa on viisi pumppua, jotka nostavat jätevedet esikäsittelyyn (tulokanavan pohjan korkeusasema m). Tulopumppaamoon on oma ajotunneli pumppujen huoltoa ja vaihtoa varten. Tulopumppaamon mitoitus on esitetty taulukossa 5.1. Taulukko 5.1 Tulopumppaamon mitoitus Tulopumppaus Laatu Suure Pumppaamon tuotto, q ka m 3 /h Pumppaamon tuotto, q max m 3 /h Pumppujen lukumäärä kpl 5 Joista varapumppuja q max tilanteessa kpl 1-2 Tuotto / pumppu m 3 /h Pumppujen sähköteho / kpl (arvio) kw Pumppujen sähköteho yhteensä (arvio) kw Geodeettinen nostokorkeus m 78 Pumppukohtaisen paineputken koko (DN) mm Virtausnopeus paineputkessa m/s 1,6 Kokonaisnostokorkeus (4500 m 3 /h) m 78,6 Nokian suunnalta tulevat jätevedet tulevat puhdistamolle omassa paineviemärissä. Nämä jätevedet johdetaan puhdistamon piha-alueella sijaitsevan purkukaivon kautta painovoimaisesti laitoksen esikäsittelyyn. Vesiprosessin esiselkeytys-, aktiiviliete- ja jälkiselkeytysaltaat on mahdollista tyhjentää painovoimaisesti tulotunneliin. 5.2 Esikäsittely Esikäsittely koostuu ilmastetusta hiekanerotuksesta ja hienovälpästä. Sekä hiekka että välpe pestään pesureissa, joissa syntyvät pesuvedet palautetaan vesiprosessiin. Pesty hiekka ja välppeet ohjataan erillisille lavoille poiskuljetettavaksi. Esikäsittelyn mitoitus on esitetty taulukossa 5.2.

8 7 Taulukko 5.2 Esikäsittelyn mitoitus Välppäys Laatu Kapasiteetti/ välppä m 3 /h Välppien lukumäärä kpl 4 Välpepesurit kpl 2 Välpelavat kpl Välppeen määrä tn/a Hiekanerotus Laatu Tilavuus/yksikkö m Yksiköiden lukumäärä kpl 4 Kokonaistilavuus, V tot m Minimi viipymä, r min (q max ) min 6,0 Mitoitus viipymä, r mit (q biol.max ) min 10,7 Keskim. viipymä, r keskim. (q ka ) min 17,9 Hiekkapesurit kpl 2,0 Hiekkalavat kpl Hiekan määrä tn/a 300 Esikäsitelty vesi kootaan yhteen altaaseen, johon johdetaan myös ylijäämäliete, ja jaetaan tasan viidelle esiselkeytyslinjalle. Jako toteutetaan ylivirtausluukuilla. 5.3 Esiselkeytys Esiselkeytys koostuu viidestä suorakaiteen muotoisesta esiselkeytysaltaasta. Esiselkeytysaltaissa on syvät lietetaskut, jotka toimivat raakasekalietteen tiivistiminä (kappale 6.1). Esiselkeytyksen mitoitus on esitetty taulukossa 5.3. Taulukossa on myös esiselkeytyksen mitoitustilanne, joissa selkeyttimille johdetaan hiekkasuodatuksen pesuvedet sekä lietteen mekaanisen kuivauksen rejektit. Ns. normaalin esiselkeytyksen ajon lisäksi esiselkeytystä voidaan ohittaa siten, että ohitusvesimäärä on enintään 30 % maksimivirtaamasta. Osittaisella ohituksella pyritään ohjaamaan biologiseen vaiheeseen enemmän orgaanista ainetta typenpoiston hiilen lähteeksi. Taulukko 5.3 Esiselkeytyksen mitoitus Esiselkeytys Laatu Tuleva jätevesi Tuleva jv. + ylijäämäliete Pinta-ala/allas m Altaiden lukumäärä kpl 5 kokonaispinta-ala m Tuleva jv. + ylij.liete+ pesuvedet Em. + rejektit Sh (q biol. max ) m/h 2,3 3,2 3,2 3,6 Sh (q ka ) m/h 1,3 2,3 2,3 2,7 Sh (q max ) m/h 4,0 4,9 5,0 5,3 BOD-reduktio % 50 % N-reduktio % 5 % P-reduktio % 50 % SS-reduktio % 60 %

9 5.4 Esiselkeytetyn lietteen fermentointi 8 Osa esiselkeytyksen lietetaskuihin kerättävästä raakasekalietteestä voidaan johtaa lietteen fermentointiin kahteen rinnakkain ajettavaan reaktoriin. Esiselkeytetyn veden ravinnesuhteita voidaan muuttaa biologiselle ravinteidenpoistolle edullisemmiksi fermentoimalla esiselkeytyksessä poistettua raakasekalietettä. Fermentaation ja sitä edeltävän hydrolyysin tuloksena muodostuu liukoisia orgaanisia yhdisteitä, jotka soveltuvat erityisen hyvin biologisen ravinteidenpoiston hiilenlähteeksi. Näitä yhdisteitä voidaan kierrättää fermentoivasta lietteestä takaisin vesifaasiin ja edelleen ilmastusaltaisiin. Fermentoinnin mitoitus on esitetty taulukossa 5.4. Taulukko 5.4 Raakasekalietteen fermentoinnin mitoitus Raakasekalietteen hydrolyysi Laatu Metanolia korvataan g/m 3 15 VFAta tarvitaan kgcod/d Lietteen VFA-potentiaali gcod/kgts 160 Fermentoitava kgts/d Sekalietettä yhteensä kgts/d % lietteestä 35 % Lietteen sakeus %TS 4,0 % Lietteen virtaama m 3 /d 454 Tavoitelieteikä max d 10 Kokonaistilavuus m Reaktoreja kpl 2 Tilavuus/allas m Veden jako Esiselkeytetty vesi jaetaan kokoojakanavan kautta käytössä oleville aktiivilietelinjoille. Huippuvirtaamien aikana osa jätevedestä voidaan johtaa biologisen vaiheen ohituskanavaan. Ohitusvesivirtaamaa säädetään luukuilla ja ohitusvesi johdetaan ohitusvesikanaa pitkin hiekkasuodattimille. 5.6 Biologinen käsittely Jätevesien biologinen käsittely tapahtuu viisilinjaisessa kokonaistypenpoistoon mitoitetussa aktiivilieteprosessissa. Aktiivilieteprosessin mitoitus tehtiin prosessimallinnuksen avulla ja kokonaistilavuudeksi saatiin m 3. Aktiivilietealtaiden mitoitus on esitetty taulukossa 5.5.

10 Taulukko 5.5 Aktiivilietealtaan mitoitus 9 Lämpötila Ilmastus Laatu Mitoituslämpötila o C 8 Kokonaistilavuus m³ anoksinen m³ aerobinen m³ Syvyys m 12,0 Lietepitoisuus kg SS/m³ 4,4 Lietekuorma kg BOD/kg SS/d 0,05 kg N/kg SS/d 0,018 Tilakuorma kg BOD/m³ 0,21 kg N/m³ 0,080 Lieteikä max d 16 Viipymä q kesk h 14 q max h 8 Ilmamäärä, mit Nm 3 /h Ilmastuslinjat on jaettu väliseinillä lohkoihin siten, että ilmastamattomien lohkojen määrää voidaan säätää prosessiolosuhteiden, mm. lämpötilan ja kuormituksen mukaan. Kylmimpänäkin aikana aktiivilieteprosessin kokonaistilavuudesta 38 % voidaan pitää ilmastamattomana denitrifikaatiovaiheena. Altaan neljää ensimmäistä lohkoa voidaan ajaa joko ilmastamattomana denitrifikaatiolohkona tai ilmastettuna nitrifikaatiolohkona. Kolmea seuraavaa lohkoa pidetään aina ilmastettuna. Viimeistä pienempää kaasunpoistolohkoa sekoitetaan liuenneen kaasun poistamiseksi lietteestä ennen jälkiselkeytystä. Taulukossa 5.6 on esitetty lohkojako eri vuodenaikojen ajotapoina. Taulukko 5.6 Aktiivilieteprosessin ajotavat eri lämpötiloissa, (V = tilavuus) Ilmastetut lohkot Sekoitetut lohkot Tavoitelieteikä C kpl V, m 3 kpl V, m 3 kokonais, d aerobinen, d , , ,3 > Ylijäämäliete poistetaan omilla pumpuilla jokaisesta aktiivilietelinjasta ja johdetaan esiselkeytyksen alkuun. 5.7 Jälkiselkeytys Aktiivilietealtaista liete ja jätevesi johdetaan linjakohtaisesti viiteen parialtaina toteutettuihin jälkiselkeytyslinjaan. Jälkiselkeytysaltaiden lietetaskut ovat keskellä allasta ja liete johdetaan altaaseen altaan alkupäästä. Palautusliete pumpataan lietetaskuista ilmastusaltaiden alkuun linjakohtaisesti. Palautusliete voidaan ohjata venttiilijärjestelyin myös ristiin eri linjojen välillä. Jälkiselkeytysaltaiden mitoitus on esitetty taulukossa 5.7.

11 Taulukko 5.7 Jälkiselkeytysaltaiden mitoitus 10 Jälkiselkeytys laatu Pinta-ala/allas m Parialtaiden lukumäärä kpl 5 Kokonaispinta-ala m Sh (q biol.max) m/h 1,00 Sh (q ka) m/h 0, Hiekkasuodatus Selkeytetty vesi kootaan yhteen kanavaan ja johdetaan hiekkasuodattimille. Biologisen vaiheen ohitustilanteessa selkeytettyyn veteen sekoittuu ohitusvesiä ja kaikki vedet jaetaan tasan hiekkasuodattimille. Hiekkasuodattimien pesuvedet johdetaan pesuvesialtaiden kautta esiselkeytykseen. Hiekkasuodattimien mitoitus on esitetty taulukossa 5.8. Taulukko 5.8 Hiekkasuodattimien mitoitus Hiekkasuodatus laatu Pinta-ala/suodatin m2 50 Suodatinyksiköiden lukumäärä kpl 20 kokonaispinta-ala m Sh (q biol.max) m/h 9 Sh (q ka) m/h 5 Sh (q max ) m/h Ylijäämälietteen poisto Ylijäämäliete poistetaan omilla pumpuilla jokaisesta aktiivilietealtaasta ja johdetaan esiselkeytysaltaiden alkuun jakoaltaaseen. Aktiivilietealtaiden nopeaa tyhjennystä varten liete ja vesi voidaan poistaa linjakohtaisesti painovoimaisesti tulotunneliin Kemikalointi Fosforin saostus Jäteveden liukoinen fosfori saostetaan ferrosulfaatilla rinnakkaissaostuksena. Ferrosulfaatti syötetään normaalitilanteessa esikäsittelyn alkuun ennen ilmastettua hiekanerotusta virtaamaohjatusti. Poikkeustilanteissa voidaan fosforin saostumista tehostaa kolmenarvoisen saostuskemikaalin (esim. ferrisulfaatti) syötöllä. Ferrisulfaatti voidaan ohjata omilla syöttöpumpuilla ilmastusaltaiden loppuun tai hiekkasuodattimille johtavaan kanavaan. Biologisen vaiheen ohittavaan virtaamaan syötetään saostuskemikaalia jo esikäsittelyn yhteydessä. Saostuskemikaalien liuotusvetenä käytetään teknistä vettä. Ferrosulfaatin ja ferrisulfaatin syöttö on esitetty taulukossa 5.9.

12 Taulukko 5.9 Fosforin saostuksen mitoitus 11 Esikäsittelyyn Laatu Fosforikuorma kg/d Moolisuhde molfe/molp 1,4 Kemikaalin rautapitoisuus gfe/gfeso 4 *7H 2 O 17,50 % Raudan tarve kgfe/d FeSO 4 -kulutus kgfeso 4 /d FeSO 4 -annostus normaalisti gfeso 4 /m FeSO 4 -kulutus keskim kgfeso 4 /h 625 FeSO 4 -kulutus max kgfeso 4 /h FeSO 4 -annostus max virtaamalla gfeso 4 /m 3 65 Kulutus vuodessa tn/a Hiekkasuodatukseen Laatu Fosforireduktio kg/d 26 Moolisuhde molfe/molp 1,0 Kemikaalin rautapitoisuus gfe/gpix 12 % Raudan tarve kgfe/d 46 PIX-kulutus kgpix/d 400 PIX-annostus normaalisti gpix/m 3 3 PIX-kulutus keskim kgpix/h 17 PIX-kulutus max kgpix/h 50 PIX-annostus max virtaamalla gpix/m 3 9 Kulutus vuodessa tn/a Alkalointi Nitrifikaation vaatimana alkalointikemikaalina laitoksen esiselkeytettyyn veteen syötetään soodaa. Soodan syötön etuina kalkkialkalointiin verrattuna voidaan pitää laitteiston vähäisempää huoltotarvetta (kalkkilaitteistoissa merkittäviä tukkeutumisongelmia) sekä sitä, ettei sooda muodosta lietteeseen kalkin tavoin sakkaa. Soodan syötön mitoitus on esitetty taulukossa Taulukko 5.10 Alkalointikemikaalin syöttö Alkalointikemikaali Laatu Na 2 CO 3 Annostus keskimäärin g/m 3 40 Annostus, maksimi g/m 3 50 Kulutus, keskimäärin kg/d kg/h 215 Kulutus, maksimi kg/h 269 Konsentraatio käyttöliuoksessa % 5 % Kemikaalipumpun kapasiteetti l/h Kulutus vuodessa tn/a Lisähiilen syöttö Riittävän, denitrifikaation tarvitseman orgaanisen aineen turvaamiseksi esiselkeytettyyn veteen varaudutaan syöttämään metanolia lisähiilen lähteeksi. Metanolin syötön mitoitus on esitetty taulukossa Suurin metanolin tarve on alhaisissa lämpötiloissa.

13 12 Kalliotiloihin sijoittuvassa metanolisäiliössä varastoidaan alle 10 % metanoli, joka voidaan laimeuden takia sijoittaa kalliotiloihin ilman räjähdysriskiä. Samaan yhteyteen rakennetaan vastaavan kokoinen toinen säiliö muulle, esimerkiksi elintarviketeollisuudesta peräisin olevalle lisähiilen lähteelle. Säiliöt ovat tilavuudeltaan 50 m 3. Taulukko 5.11 Lisähiilen syötön mitoitus Metanolin syöttö Laatu Annostus keskimäärin g/m 3 10 Annostus, maksimi g/m 3 42 Kulutus, keskimäärin kg/d kg/h 54 Kulutus, maksimi kg/h 226 Konsentraatio käyttöliuoksessa % 10 % Kemikaalipumpun kapasiteetti l/h Kulutus vuodessa tn/a 500 Säiliön viipymä d 3, UV-desinfiointi Hiekkasuodatettu jätevesi johdetaan kaksilinjaiseen lähtevän veden kanavaan ja molempiin linjoihin asennetaan UV-laitteisto lähtevän jäteveden hygieenisen laadun parantamiseksi. Yksi laite riittää keskimääräisen virtaaman aikana käsittelemään koko vesimäärän, jolloin toisen laitteiston huoltotyö on helppo toteuttaa. UV-käsittelyn jälkeen puhdistettu jätevesi täyttää uimavesidirektiivin vaatimukset. UV-laitteiston mitoitus on esitetty taulukossa Taulukko 5.12 UV-laitteiston mitoitus UV-desinfiointi laatu Laitteiden lukumäärä kpl 2 Kanavan pituus m 9 Kanavan leveys m 1,3 Kanavan syvyys m 1,2 UV-annos J/m Turbiini Puhdistettu jätevesi johdetaan puhdistamon lähtöpään lähtökuilun, purkutunnelin, rantaalueelle rakennettavan nousukuilun, ja purkuputken kautta vesistöön. Korkeusero puhdistamon lähtöaltaan ja purkuvesistön vesipintojen välillä on purkuvesistön vesipinnasta riippuen n. 20,4 19,0 m. Purkujärjestelmän kitkahäviöiden lisäksi, puhdistamon ja purkuvesistön välinen korkeusero on hävitettävä hallitusti. Erikoisrakenteiden tai säätöventtiilijärjestelmien sijasta energiatehokkain korkeuseron hävittäjä on vesiturbiini. Pöyry Environment on laatinut esiselvitysraportin turbiinin hyödyntämisestä puhdistetun jäteveden purkulinjoissa. Karkean laskelman perusteella vaihtoehdolle LP2 Tampereen Vesi, Pirkanmaan keskuspuhdistamo. Turbiinin käyttö puhdistetun veden purkulinjoissa esiselvitysraportti. Pöyry Environment Oy,

14 13 turbiinin takaisinmaksuaika on vesimäärästä ( m 3 /d) riippuen n. 4,6 6,4 vuotta, turbiinin vesitehon ollessa tällöin kw. Toiminta-alueensa puolesta suunnittelukohteeseen soveltuu sekä impulssi- että reaktioturbiini. Reaktioturbiini voidaan sijoittaa joko purkulinjan alkuun tai loppuun, kuitenkin siten että turbiinin kavitointitila estetään. Impulssiturbiini voidaan sijoittaa toimintaperiaatteensa vuoksi ainoastaan turbiinilaitoksen tulolinjan loppupäähän siten, että se purkaa veden vapaaseen tilaan vesistöosuuden lähtökammioon. Tilavarauksena on huomioitu mahdollisuus sijoittaa puhdistamolle sekä impulssi- että reaktioturbiini purkulinjan alkuun lähtöaltaan jälkeen. Turbiinityyppi ja turbiinien lukumäärä täsmentyvät turbiinivalmistajien teknisten tarjousten ja ehdotusten laitoksen suunnitelmasta perusteella. 6 LIETTEENKÄSITTELYPROSESSIN MITOITUS 6.1 Lietteen gravitaatiotiivistys Puhdistamon ylijäämäliete poistetaan raakasekalietteenä esiselkeytysaltaiden syvistä, hämmentimin varustetuista lietetaskuista. Lietetaskuissa tapahtuvan tiivistyksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.1. Taulukko 6.1 Lietteen gravitaatiotiivistys esiselkeytysaltaiden lietetaskuissa TIIVISTETYN LIETTEEN MÄÄRÄ Maksimi Keskimäärin Lietetaskujen lukumäärä kpl Lietetaskujen tilavuus, yhteensä m Viipymä h Lietettä tiivistykseen kg TS/d Saanto tiivistyksessä % 98 % 95 % Tiivistetyn lietteen määrä yhteensä kg TS/d Tiivistetyn lietteen sakeus % 3,5 % 3,5 % Tiivistetyn lietteen virtaama m 3 /d Lietteen pumppaus Tiivistetty liete pumpataan kalliotiloista maanpäälisiin tiloihin, jossa liete kuivataan mekaanisesti. Lietteen pumppauksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.2. Taulukko 6.2 Lietteen pumppauksen mitoitus Tiivistetyn lietteen pumppaus Maksimi Keskimäärin Tiivistetyn lietteen määrä m 3 /d pumppausaika h kapasiteetti m 3 /h Pumppujen lukumäärä kpl 3 2 kapasiteetti/pumppu m 3 /h 33

15 6.3 Ulkopuolisten lietteiden vastaanotto 14 Ennen puhdistamon lietteenkäsittelyn mitoituskuormituksen saavuttamista on puhdistamon lietteenkäsittelyyn mahdollista vastaanottaa ulkopuolista puhdistamolietettä Pirkanmaalla sijaitsevista pienpuhdistamoista. Ulkopuolisen lietteen määrä voi olla enimmillään noin kg TS/d, mikä vastaa linkokuivattuna lietteenä (20 %) noin 15 m 3 /d, vuositasolla noin m 3 /d. Liete voi olla joko tiivistettyä lietettä tai linkokuivattua lietettä. Liete vastaanotetaan puhdistamolla sijaitsevaan vastaanottoaltaaseen (45 m 3 ), jossa se sekoittuu puhdistamon omaan lietteeseen. Vastaanottoaltaasta liete pumpataan lietteen linkokuivaukseen. 6.4 Lietteen mekaaninen kuivaus Lietteen kuivattavuuden tehostamiseksi lietteeseen sekoitetaan polymeeriä automaattisella polymeerin valmistuslaitteistolla. Polymeerin valmistuksessa käytetään lämmitettyä talousvettä. Polymeeriliuos annostellaan kyytivedellä laimennettuna (loppuväkevyys 0,1 %) linkokuivaukseen. Polymeroitu liete pumpataan linkokuivaukseen ja kuivattu liete välivarastoidaan kolmeen lietesiiloon. Siiloista liete siirretään ruuvikuljettimella termisen kuivauksen ja polton rakennukseen. Siiloista on myös purkumahdollisuus lieterekkoihin. Kuivauksessa syntyvät rejektivedet johdetaan painovoimaisesti esiselkeytysaltaaseen. Lietteen mekaanisen kuivauksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.3. Taulukko 6.3 Lietteen mekaanisen kuivauksen mitoitus Lietteen vedenerotus Maksimi Keskimäärin Koneiden määrä, käyttö kpl 3 2 Varakone kpl käyntiaika h käytössä olevien koneiden käynti % maksimikapasiteettiin verrattuna, jos käyntiaika 22 h % 100 % 100 % hydraulinen kapasiteetti / kone m 3 /h kiintoainekapasiteetti / kone kg TS/h erotusaste % 95 % 95 % kiintoaine, kuivattu liete kg TS/d kiintoaine, rejektivesi kg TS/d Kuivatun lietteen ka.pit. % 25 % 28 % Kuivatun lietteen määrä m 3 /d Rejektiveden määrä m 3 /d Autom. polymeerinvalmistuslaitteisto Maksimi Keskimäärin Polymeerin annostelu kg / tn TS 8 5 laskettu mitoituslietemäärä kg TS/d kg TS/h Polymeerin tarve kg/h 27,4 11,9 Polymeeriliuoksen väkevyys % 0,5 % 0,5 % Polymeeriliuoksen tarve m 3 /d

16 6.5 Lietteen siilovarastointi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 15 Mekaanisesti kuivattu liete välivarastoidaan kolmeen lietesiiloon, joista se voidaan johtaa hihnakuljettimilla lietteen termisen kuivauksen ja polton rakennukseen. Siilojen ja lietekuljettimien mitoitus on esitetty taulukossa 6.4. Taulukko 6.4 Lietteen siilovarastoinnin mitoitus Lietteen välivarastointi Maksimi Keskimäärin kuiva-ainepitoisuus % 25 % 28 % lietteen määrä m 3 /d m 3 /h 13 8 Siilojen tilavuus m määrä kpl 3 3 tilavuus / siilo m siilon halkaisija m 6,5 6,5 siilon korkeus m 6 6 Varastokapasiteetti d 2,2 3,4 Hihnakuljetin Maksimi Keskimäärin hydraulinen kapasiteetti m 3 /h 13 8 Lietteen loppusakeus % 25 % 28 % 6.6 Lietteen terminen kuivaus ja poltto Lietteen termiseen kuivaukseen johdetaan mekaanisesti kuivattua lietettä. Liete pumpataan termiseen kuivaukseen prosessin omilla lietepumpuilla. Termisessä kuivauksessa lietteeseen mekaanisen kuivauksen jälkeen jäänyt vesi poistetaan haihduttamalla. Lietteen termisen kuivauksen ja polton mitoitus perustuu prosessitoimittajien mitoitukseen. Alustava prosessimitoitus pääkomponenttien osalta on esitetty taulukossa 6.5. Laitos koostuu yksilinjaisesta termisestä kuivauksesta. Rumpukuivaimelle menevään lietteeseen sekoitetaan jo termisesti kuivattua lietettä tasaisen kuivauksen takaamiseksi. Termisen kuivauksen energian lähteenä käytetään lietteen poltossa syntyvää lämpöenergiaa. Termisesti kuivatun lietteen korkea kuiva-ainepitoisuus mahdollistaa kompaktin polttoyksikön rakentamisen termisen kuivauksen yhteyteen. Kuivauksesta syntyvät haisevat ilmamassat sekä muut jätevedenpuhdistamolla syntyvät haisevat ilmamassat voidaan ohjata polttoyksikköön, jolloin erillistä hajukaasujen käsittelyä ei tarvita. Termisesti kuivattu liete kerätään siiloon, josta se syötetään polttoyksikköön. Lietteen poltossa syntyvä pohjatuhka kerätään siiloon ja kuljetetaan loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi.

17 Taulukko 6.5 Lietteen termisen kuivauksen ja polton mitoitus 16 Lietteen terminen kuivaus Laatu Mekaanisesti kuivattu liete kg/h Kuiva-ainepitoisuus % 25 % Kuiva-ainemäärä kg TS/h Kuivattu liete Kuiva-ainepitoisuus % 94 % Tiheys kg/m m 3 /d Haihdutettu vesi kg/h Jäähdytysveden tarve m 3 /h 150 Syntyvän kondenssiveden määrä m 3 /h 15 Lietteen poltto Laatu Termisesti kuivattu liete kg/h Lämpöarvo kj/kg TS Orgaanisen aineen pitoisuus % 60 Syntyvän tuhkan määrä kg/h Tiheys kg/m m 3 /d PUHDISTAMON ENERGIATASE Pirkanmaan keskuspuhdistamon energiatase on esitetty kuvassa 7.1. Puhdistamo on lämmitysenergian suhteen omavarainen, sillä lietteen termisen kuivauksen ja polton lauhde riittää kokonaisuudessaan kattamaan puhdistamon ja maanpäällisten tilojen lämmitystarpeen. Tämän lisäksi lämpöä jää myös hyödyntämättä (ylimääräinen lauhdelämpö), jolloin se olisi käytettävissä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon, lähistön rakennusten lämmitykseen tai jopa tulevan jäteveden lämmittämiseen.

18 Ostosähkö 6,8 GWh/a Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Maanpäälliset tilat, sähköenergia 6,8 GWh/a, lämpöenergia 1,0 GWh/a 1,0 GWh/a Rakennusten lämmitys 1,0 GWh/a Mekaaninen kuivaus 17 5,8 GWh/a Terminen kuivaus ja poltto Lauhdelämpö polttolaitokselta 27,8 GWh/a Ostosähkö 27,9 GWh/a Kalliotilat, sähköenergia 29,3 GWh/a, lämpöenergia 27,8 GWh/a 10,1 GWh/a Tulopumppaus 19,2 GWh/a Muu sähkönkulutus 4,0 GWh/a Kalliotilojen lämmitys 23,8 GWh/a Ylimäärä lauhdelämpö 1,4 GWh/a Sähkö turbiinilta Kuva 7.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon energiatase 8 PUHDISTAMON TOTEUTUSTAPASELOSTUS 8.1 Puhdistamon sijainti Puhdistamo sijaitsee Pirkkalassa lentokentän pohjoispuolella. Maanpäällisten tilojen ja kalliotilojen sijoittuminen alueelle on esitetty asemapiirustuksessa ja piirustuksessa Puhdistamon maanalaisten tilojen sijoittuminen on esitetty leikkauksessa Aluerakentaminen Aluerakentaminen on esitetty liitepiirustuksessa Lähestymistiet Puhdistamoalueelle rakennetaan uusi lähestymistie nykyiseltä Lentokentäntieltä. Uuden, kaksikaistaisen tien pituus on noin 2,5 km.

19 8.2.2 Pelastustiet Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 18 Puhdistamoalueelle tehdään pelastustiet kaikkien asemapiirustukseen merkittyjen varapoistumisteiden kautta. Pelastustien leveys on 3,5 m ja yhteenlaskettu pituus on noin 1,2 km Piha-alueet Jätevedenpuhdistamon maanpäälliset piha-alueet tasataan tasoon +123 m ja asfaltoidaan. Piha-alueella on parkkialue 25 henkilöautolle. Piha-alueen sadevedet johdetaan ritiläkansikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Jokaista päällystettyä 600 m 2 :tä kohden asennetaan yksi sadevesikaivo. Sadevesikaivoista vesi johdetaan maastoon. Sadevesiviemäreiden yhteenlaskettu pituus on noin 210 m Veden hankinta Puhdistamoalueella tarvitaan talousvettä taulukossa 8.1 esitettyihin toimintoihin. Talousvesi johdetaan alueelle lentokentälle johtavasta puhdasvesilinjasta uutta FI 110 M linjaa pitkin. Linjan pituus on 3,5 km. Taulukko 8.1 Puhtaan veden tarve puhdistamolla Kohde Keskimääräinen tarve m 3 /d Sosiaalitilojen ym. talousvesi 2 Polymeerin valmistusvesi 55 Sammutusvesi (tilapäinen tarve, ei mukana kokonaismäärässä) (2000 l/min) Puhdas pesuvesi kalliotiloissa 10 Puhdas pesuvesi piha-alueella 10 Puhtaan veden tarve yhteensä Puhtaan käyttöveden lisäksi kalliotiloissa altaiden pesuun ja muiden vastaavien likaisten kohteiden pesuun sekä soodan ja ferrosulfaatin liuotusvetenä käytetään teknistä vettä. Teknisen veden pumppaamo sijaitsee laitoksen vesiprosessien lopussa UV-desinfioinnin jälkeen. 8.3 Maanpäällisten osien perustamisolosuhteet Maanpäällisinä tiloina puhdistamoalueella ovat seuraavat rakennukset, joiden alustava pinta-ala on esitetty suluissa: Toimistorakennus (370 m 2 ) Kaksi LVI-rakennusta (400 ja 200 m 2 ) Lietteen mekaanisen kuivauksen rakennus (860 m 2 ) Lietteen termisen kuivauksen ja polton rakennus (800 m 2 ), jonka yhteydessä on laitoksen noin 40 m korkea poistoilmapiippu. Piipun korkeus on +164 m merenpinnan yläpuolella.

20 19 Rakennukset perustetaan louhitun kallion päälle murskeesta rakennetun tasauskerroksen päälle. Routimiselle alttiit perustukset routasuojataan. Lisäksi rakennukset on salaojitettava tai mitoitettava vajoveden aiheuttamaa nostetta vastaan betonilaatalla. 8.4 Kalliorakentaminen Puhdistamoalueelle tehdyt kallioperätutkimukset ja alueen geologia on kuvattu liitteenä Laitoksen sijoittaminen kalliorakenteeseen Keskuspuhdistamon sijainti ja pohjapiirustus on esitetty piirustuksissa ja Laitoksen sijoittamisessa kalliorakenteeseen on ollut tavoitteena: 1. Puhdistusprosessin toiminnan ja kustannustehokkuuden kannalta optimaalinen korkeustaso 2. Laitostilojen turvallinen ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen sijoittaminen kalliomassaan 3. Varautuminen laitoksen laajentumiseen Puhdistamon korkeusasema kalliossa Puhdistamotilojen korkeusaseman suunnittelua on ohjannut puhdistetun veden poistokuilun ja sinne sijoitettavan turbiinin vähimmäiskorkeustaso purkupaikan vesistöön nähden. Paineellisen purkutunnelin ja turbiinin toiminnan edellytyksenä on, että turbiinin korkeusasema on purkuvesistön pinnan yläpuolella. Tässä selvityksessä oletettiin purkupaikaksi Rajasalmen läntiset osat Pyhäjärvessä. Suunnittelussa käytetty keskimääräinen vedenpinnankorkeus Pyhäjärvessä on +77,4. Puhdistusprosessin loppupää eli turbiinin alataso on suunniteltu tasolle Tällä sijoittelulla prosessin alkupää eli jätevesipinta nostokuilun yläpuolisessa altaassa asettuu tasolle +104,4. Kalliotilan katto ulottuu prosessin alkupäässä tällä järjestelyllä tasolle +111,0. Puhdistamon ylimpien hallirakenteiden päälle jäävän kalliokaton minimipaksuudeksi on tässä suunnitteluvaiheessa määrätty 12 metriä. Tällöin on kalliopinnan puhdistamoprosessin alkupäässä ulotuttava tasolle +123,0. Korkeusaseman suunnittelussa on myös pyritty minimoimaan tulotunnelista pumpattavan jäteveden nostokorkeus Puhdistamon kalliotilojen suunta kalliorakenteessa Keskuspuhdistamon kalliotilojen vaakasuuntaisessa sovittamisessa kalliorakenteeseen on lähtökohtana ollut kallioperätutkimuksista saatujen tulosten ja kalliopaljastumatietojen avulla tulkittu kalliopinnan korkeustaso. Suunnittelussa on

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY 29.8.2016 Suunnittelutilanne Riitta Moisio, Lappeenrannan Lämpövoima Oy Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy SUUNNITTELUTILANNE Siirtolinjasuunnittelu

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Kuormitusennusteet ja mitoitusarvot Puhdistamon prosessivaiheet Puhdistamon layout Kustannukset Sopimukset TAUSTAA: ALUEELLISET

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 7: Kustannusjako () Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Kustannusjako Sisältö 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2 3 KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2 3.1

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS K&R 31.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy SISÄLLYSLUETTELO 2(44) 1 YLEISTÄ... 3 2 PUHDISTAMON NYKYINEN TOIMINTA... 4 2.1 Nykyinen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Luonnos 82125149 12.5.2009 Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma Sekä A- että B-osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osion pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä,

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen esisuunnitelma

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen esisuunnitelma ESISUUNNITELMA 16UEC0192 28.6.2013 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen esisuunnitelma Sivu 1 (1) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea-->Vasen Vasen-->Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.1 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.4 mm 3. mm 4. mm 2.9 mm Cross-over Eri

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2 Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/energiatalous ja voimalaitostekniikka 1(5) TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) Ilmaa komprimoidaan 1 bar (abs.) paineesta 7 bar

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 16.11. RAUMA SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Hankkeen tavoitteet Toteutus tarkemmin Alustavia

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät 31.5.2002 1 (47) Senaatti-kiinteistöt Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LI-järjestelmät Kohde/attribuutti Yksikkö rvo 102925 308164 G1 045 201 LS 01 Läönsiirrin (alustava) Lämpöteho Levymäärä

Lisätiedot

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN UUDEN KESKUS- PUHDISTAMON ESISUUNNITELMA. Vastaanottaja Parikkalan kunta. Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN UUDEN KESKUS- PUHDISTAMON ESISUUNNITELMA. Vastaanottaja Parikkalan kunta. Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma Päivämäärä 11.2.2013 Viite 1510001090 PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN UUDEN KESKUS- PUHDISTAMON ESISUUNNITELMA PARIKKALAN UUDEN KESKUSPUHDISTAMON

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS-kojeistoon asennetut ACS880-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajat on suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan normaaliin tehdasympäristöön. Niiden yhteyteen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma Päivämäärä 8.8.2013 PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen Vesi. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 25.9.2015. Viite 1510017746 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO YLEISSUUNNITELMA

Vastaanottaja Tampereen Vesi. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 25.9.2015. Viite 1510017746 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Tampereen Vesi Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 25.9.2015 Viite 1510017746 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 1 Päivämäärä 25.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Maanalainen rakentaminen seminaari 11.5.2015 RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY 11.5.2015 Blominmäen

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

STOPOIL Öljynerottimet

STOPOIL Öljynerottimet STOPOIL Öljynerottimet I-luokan öljynerottimet I-luokan öljynerottimilla puhdistetaan öljyistä sadevettä, jätevettä tai teollisuuden vesiä, jotta ne voitaisiin viemäröidä tai johtaa luontoon. Öljynerottimia

Lisätiedot

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT SUURTEHOIMURIT KUIVILLE JA MÄRILLE AINEILLE Tekniset tiedot Mid Loader Säiliön materiaali ruostumaton SS 304 -teräs, tilavuus 12.500 l netto Perävaunun

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT Reetta Räisänen biologi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista Rannikkoalueella on varsin yleistä,

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

TALOUSVESIEN KÄSITTELY

TALOUSVESIEN KÄSITTELY Antti Lammi 18.3.2010 TALOUSVESIEN KÄSITTELY ASETUS ASTUI VOIMAAN 1.1.2004 VUODEN 2005 LOPPUUN MENNESSÄ JOKAISEN PITI TEHDÄ KIINTEISTÖLLE SELVITYS NYKYISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ JA LAATIA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTE- VEDENPUHDISTAMO RISKIENHALLINTA- SUUNNITELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTE- VEDENPUHDISTAMO RISKIENHALLINTA- SUUNNITELMA Vastaanottaja Kankaanpään kaupunki Asiakirjatyyppi Riskienhallintasuunnitelma Jätevedenpuhdistamo ja viemäriverkosto Päivämäärä 5.8.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTE- VEDENPUHDISTAMO RISKIENHALLINTA- SUUNNITELMA

Lisätiedot

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS Tehokkaaseen puhdistukseen Miksi vesipohjainen pesumenetelmä? Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen,

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.

Lisätiedot

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä Rakenteilla oleva biokaasulaitos Case VamBio KoneAgria 2009 21.-24.10.2009 Jyväskylä INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Yhteystiedot: Watrec Oy Jyväskylän toimisto Wahreninkatu

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Hyväristönmäen uusi jätevedenpuhdistamo

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Hyväristönmäen uusi jätevedenpuhdistamo ESISUUNNITELMA 16UEC0192 28.6.2013 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Hyväristönmäen uusi jätevedenpuhdistamo Sivu 1 (1) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Pystysekoittimet Laaja valikoima pystysekoittimia erilaisiin käyttökohteisiin. Stamo pystysekoittimet on yksilöllisesti suunniteltuja ja valmistettuja

Lisätiedot

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta.

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. 7900 l, renkailla Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. LAME imupainevaunut täyttävät sekä Koneettä Painelaitedirektiivien

Lisätiedot

HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS

HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS Hyväristönmäen uuden jätevedenpuhdistamon ja siirtolinjan toteutus HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS 29.8.2016 Lappeenrannan Lämpövoima Oy Riitta Moisio Toikansuo jäteveden puhdistusta 1954 alkaen Hyväristönmäki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot