Yleissuunnitelma WT Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleissuunnitelma 67070292.WT02 12.12.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe"

Transkriptio

1 Yleissuunnitelma Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

2 Sisältö Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 1 1 JOHDANTO 4 2 MITOITUSKUORMITUS 4 3 KÄSITTELYVAATIMUKSET 5 4 VESI- JA LIETEPROSESSIT Vesiprosessi Lietteenkäsittelyprosessi 5 5 VESISPROSESSIN MITOITUS Tulopumppaamo Esikäsittely Esiselkeytys Esiselkeytetyn lietteen fermentointi Veden jako Biologinen käsittely Jälkiselkeytys Hiekkasuodatus Ylijäämälietteen poisto Kemikalointi Fosforin saostus Alkalointi Lisähiilen syöttö UV-desinfiointi Turbiini 12 6 LIETTEENKÄSITTELYPROSESSIN MITOITUS Lietteen gravitaatiotiivistys Lietteen pumppaus Ulkopuolisten lietteiden vastaanotto Lietteen mekaaninen kuivaus Lietteen siilovarastointi Lietteen terminen kuivaus ja poltto 15 7 PUHDISTAMON ENERGIATASE 16 8 PUHDISTAMON TOTEUTUSTAPASELOSTUS Puhdistamon sijainti Aluerakentaminen 17

3 Lähestymistiet Pelastustiet Piha-alueet Veden hankinta Maanpäällisten osien perustamisolosuhteet Kalliorakentaminen Laitoksen sijoittaminen kalliorakenteeseen Puhdistamon korkeusasema kalliossa Puhdistamon kalliotilojen suunta kalliorakenteessa Ajotunnelit ja yhdyskäytävät Kuilut Hallit ja muut kalliotilat Puhdistamon kalliotilojen lujitus- ja tiivistystarve Rakennustyöt Koneistotyöt Tulopumppaamo Hienovälppäys ja hiekanerotus Esiselkeytys ja lietteen fermentointi Ilmastus ja jälkiselkeytys Hiekkasuodatus, UV-desinfiointi ja turbiini Lietteenkäsittely Varavoimakone LVI ja hajukaasujen käsittely Ilmanvaihto Lämmitys Vesi ja viemäri Sähköistys Instrumentointi Automaatio Prosessiautomaatio Kiinteistöautomaatio Turvavalvonta 29 9 KUSTANNUSARVIO Investointikustannukset Maanrakennustyöt ja saapumistiet Kalliorakennuskustannukset Rakennuskustannukset Koneistokustannukset SIA-kustannukset LVI-kustannukset Investointikustannukset yhteensä Käyttökustannukset ELINKAARIKUSTANNUKSET 33

4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 3 Lohkokaavio Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesi- ja lieteprosessista Pirkanmaan keskuspuhdistamon koneistoerittely Pirkanmaan keskuspuhdistamon kallioperätutkimukset ja geologia Geologian tutkimuskeskuksen lineamentti/heikkousvyöhykekartta Pirkanmaan keskuspuhdistamon ja YVA:n nolla + vaihtoehdon kustannusvertailu ja herkkyystarkastelu Piirustukset Puhdistamon asemapiirustus Maanpäällisten rakenteiden sijainti L Kalliotilojen layout-piirustus Prosessiyksiköiden leikkaukset Kalliotilojen pituusleikkaus Kalliotilojen pohjapiirustus /1-4 Kalliotilojen poikkileikkaukset, 4 kpl Vesiprosessi alustava hydraulinen profiili Ilmanvaihdon periaatekaavio Savunpoiston periaatekaavio Sähkönjakelun nousujohtokaavio Virtauskaavio Automaation järjestelmäkaavio /AnA /AHa /MI Alkuperäinen kopio Rev. Päiväys/Laatija Päiväys/Tarkastanut Päiväys/Hyväksynyt Huomautukset

5 4 1 JOHDANTO Pirkanmaan keskuspuhdistamon on tarkoitus käsitellä 14 kunnan alueella syntyviä kuntien jätevedenpuhdistamoihin nykyisiin johdettavia yhdyskunta- ja teollisuusjätevesiä. Puhdistamon sijoituspaikaksi on yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheen suunnittelun perusteella valittu Lentokentän pohjoispuolinen alue Pirkkalassa. Puhdistamon vesiprosessi sijoittuu kalliotiloihin ja lietteenkäsittely maanpäällisiin tiloihin. Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja puhdistettujen jätevesien purku vesistöön on kuvattu erillisessä siirtolinjojen yleissuunnitelmassa ( WN, Pöyry Environment Oy). 2 MITOITUSKUORMITUS Puhdistamon vesi- ja lietteenkäsittelyprosessien mitoitusvuodeksi on valittu vuosi Puhdistamon vesiprosessin mitoituskuormitus on esitetty taulukossa 2.1 Taulukko 2.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessin mitotuskuormitus ja laajennusvarauksen arvioimiseksi käytetty kuormitus Suure Laatu 2040 Laajennusvarauksen kanssa Liittyjämäärä as (ml. teollisuuskuormitus) Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, q biol.max m 3 /h Virtaama, q max m 3 /h Q max /Q ka 2,5 2,4 Ominaisvirtaama l/as./d Suure Laatu 2040 Laajennusvarauksen kanssa AVL-luku* BOD 7 - kesk. kg/d mg/l P kok - kesk. kg/d mg/l 8 5 N kok - kesk. kg/d mg/l SS - kesk. kg/d mg/l *) BOD-ominaiskuorman 70 g/as/d perusteella laskettuna Lietteenkäsittelyprosessin mitoituskuormitusta tarkistettiin yleissuunnitelman 1 vaiheen mitoituksesta vesiprosessin mitoituksen yhteydessä. Tarkistettu lieteprosessin mitoituskuormitus on esitetty taulukossa 2.2.

6 Taulukko 2.2 Pirkanmaan keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyprosessin mitoituskuormitus Lietejae 2040, maksimi 2040, keskimäärin Kiintoaine esiselkeytyksestä kg TS/d Kemikaalisakka esiselkeytyksestä kg TS/d Bioliete (ylijäämäliett. poisto) kg TS/d Liete tertiäärikäsittelystä kg TS/d Yhteensä kg TS/d KÄSITTELYVAATIMUKSET Pirkanmaan keskuspuhdistamossa käsiteltävien jätevesien puhdistusvaatimuksena käytetään taulukossa 3.1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia ja puhdistusvaatimuksia, typenpoistotehon osalta vuosikeskiarvona ja muiden suureiden osalta neljännesvuosikeskiarvona. Puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua parannetaan vielä puhdistetun jäteveden desinfioinnilla. Tavoitteena on, että purkuvesistön veden laatu tulee jatkossakin täyttämään EU:n uimavesidirektiivin mukaiset laatuvaatimukset Pirkanmaan keskuspuhdistamon kuormituksesta huolimatta. Taulukko 3.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon puhdistusvaatimukset Suure Pitoisuus enintään mg/l Poistoteho vähintään % BOD 7atu 8 96 P tot 0,3 96 N tot - 70 NH 4 + -N 4 - Puhdistamolietteen käsittelyn tavoitteena oli yleissuunnitelman ensimmäisen vaiheen prosessivertailun perusteella valita lietteenkäsittely, jonka lopputuote on hyödynnettävissä joko maanparannukseen tai polttoon. 4 VESI- JA LIETEPROSESSIT 4.1 Vesiprosessi Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessiksi valittiin yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa liitteenä 1 olevan lohkokaavion mukainen aktiivilieteprosessi, jossa on jälkikäsittelynä hiekkasuodatus. Prosessiyksiköiden mitoitus on esitetty kappaleessa Lietteenkäsittelyprosessi Pirkanmaan keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyprosessiksi valittiin yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa liitteenä 1 olevan lohkokaavion mukainen lietteen mekaaninen kuivaus, terminen kuivaus ja poltto. Prosessiyksiköiden mitoitus on esitetty kappaleessa 6. Termisen kuivauksen ja polttoprosessin vuotuisten huoltoseisokkien aikana (noin 2 3 viikkoa vuodessa) mekaanisesti kuivattu liete toimitetaan jatkokäsiteltäväksi esimerkiksi kompostoitavaksi laitosalueen ulkopuolelle.

7 5 VESISPROSESSIN MITOITUS Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Tulopumppaamo Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon suunnalta tulevat jätevedet johdetaan tulotunnelissa (pohjan korkeusasema Pirkkalassa m) tankovälpän läpi puhdistamon tulopumppaamon imutilaan (pohjan korkeusasema m). Tulopumppaamossa on viisi pumppua, jotka nostavat jätevedet esikäsittelyyn (tulokanavan pohjan korkeusasema m). Tulopumppaamoon on oma ajotunneli pumppujen huoltoa ja vaihtoa varten. Tulopumppaamon mitoitus on esitetty taulukossa 5.1. Taulukko 5.1 Tulopumppaamon mitoitus Tulopumppaus Laatu Suure Pumppaamon tuotto, q ka m 3 /h Pumppaamon tuotto, q max m 3 /h Pumppujen lukumäärä kpl 5 Joista varapumppuja q max tilanteessa kpl 1-2 Tuotto / pumppu m 3 /h Pumppujen sähköteho / kpl (arvio) kw Pumppujen sähköteho yhteensä (arvio) kw Geodeettinen nostokorkeus m 78 Pumppukohtaisen paineputken koko (DN) mm Virtausnopeus paineputkessa m/s 1,6 Kokonaisnostokorkeus (4500 m 3 /h) m 78,6 Nokian suunnalta tulevat jätevedet tulevat puhdistamolle omassa paineviemärissä. Nämä jätevedet johdetaan puhdistamon piha-alueella sijaitsevan purkukaivon kautta painovoimaisesti laitoksen esikäsittelyyn. Vesiprosessin esiselkeytys-, aktiiviliete- ja jälkiselkeytysaltaat on mahdollista tyhjentää painovoimaisesti tulotunneliin. 5.2 Esikäsittely Esikäsittely koostuu ilmastetusta hiekanerotuksesta ja hienovälpästä. Sekä hiekka että välpe pestään pesureissa, joissa syntyvät pesuvedet palautetaan vesiprosessiin. Pesty hiekka ja välppeet ohjataan erillisille lavoille poiskuljetettavaksi. Esikäsittelyn mitoitus on esitetty taulukossa 5.2.

8 7 Taulukko 5.2 Esikäsittelyn mitoitus Välppäys Laatu Kapasiteetti/ välppä m 3 /h Välppien lukumäärä kpl 4 Välpepesurit kpl 2 Välpelavat kpl Välppeen määrä tn/a Hiekanerotus Laatu Tilavuus/yksikkö m Yksiköiden lukumäärä kpl 4 Kokonaistilavuus, V tot m Minimi viipymä, r min (q max ) min 6,0 Mitoitus viipymä, r mit (q biol.max ) min 10,7 Keskim. viipymä, r keskim. (q ka ) min 17,9 Hiekkapesurit kpl 2,0 Hiekkalavat kpl Hiekan määrä tn/a 300 Esikäsitelty vesi kootaan yhteen altaaseen, johon johdetaan myös ylijäämäliete, ja jaetaan tasan viidelle esiselkeytyslinjalle. Jako toteutetaan ylivirtausluukuilla. 5.3 Esiselkeytys Esiselkeytys koostuu viidestä suorakaiteen muotoisesta esiselkeytysaltaasta. Esiselkeytysaltaissa on syvät lietetaskut, jotka toimivat raakasekalietteen tiivistiminä (kappale 6.1). Esiselkeytyksen mitoitus on esitetty taulukossa 5.3. Taulukossa on myös esiselkeytyksen mitoitustilanne, joissa selkeyttimille johdetaan hiekkasuodatuksen pesuvedet sekä lietteen mekaanisen kuivauksen rejektit. Ns. normaalin esiselkeytyksen ajon lisäksi esiselkeytystä voidaan ohittaa siten, että ohitusvesimäärä on enintään 30 % maksimivirtaamasta. Osittaisella ohituksella pyritään ohjaamaan biologiseen vaiheeseen enemmän orgaanista ainetta typenpoiston hiilen lähteeksi. Taulukko 5.3 Esiselkeytyksen mitoitus Esiselkeytys Laatu Tuleva jätevesi Tuleva jv. + ylijäämäliete Pinta-ala/allas m Altaiden lukumäärä kpl 5 kokonaispinta-ala m Tuleva jv. + ylij.liete+ pesuvedet Em. + rejektit Sh (q biol. max ) m/h 2,3 3,2 3,2 3,6 Sh (q ka ) m/h 1,3 2,3 2,3 2,7 Sh (q max ) m/h 4,0 4,9 5,0 5,3 BOD-reduktio % 50 % N-reduktio % 5 % P-reduktio % 50 % SS-reduktio % 60 %

9 5.4 Esiselkeytetyn lietteen fermentointi 8 Osa esiselkeytyksen lietetaskuihin kerättävästä raakasekalietteestä voidaan johtaa lietteen fermentointiin kahteen rinnakkain ajettavaan reaktoriin. Esiselkeytetyn veden ravinnesuhteita voidaan muuttaa biologiselle ravinteidenpoistolle edullisemmiksi fermentoimalla esiselkeytyksessä poistettua raakasekalietettä. Fermentaation ja sitä edeltävän hydrolyysin tuloksena muodostuu liukoisia orgaanisia yhdisteitä, jotka soveltuvat erityisen hyvin biologisen ravinteidenpoiston hiilenlähteeksi. Näitä yhdisteitä voidaan kierrättää fermentoivasta lietteestä takaisin vesifaasiin ja edelleen ilmastusaltaisiin. Fermentoinnin mitoitus on esitetty taulukossa 5.4. Taulukko 5.4 Raakasekalietteen fermentoinnin mitoitus Raakasekalietteen hydrolyysi Laatu Metanolia korvataan g/m 3 15 VFAta tarvitaan kgcod/d Lietteen VFA-potentiaali gcod/kgts 160 Fermentoitava kgts/d Sekalietettä yhteensä kgts/d % lietteestä 35 % Lietteen sakeus %TS 4,0 % Lietteen virtaama m 3 /d 454 Tavoitelieteikä max d 10 Kokonaistilavuus m Reaktoreja kpl 2 Tilavuus/allas m Veden jako Esiselkeytetty vesi jaetaan kokoojakanavan kautta käytössä oleville aktiivilietelinjoille. Huippuvirtaamien aikana osa jätevedestä voidaan johtaa biologisen vaiheen ohituskanavaan. Ohitusvesivirtaamaa säädetään luukuilla ja ohitusvesi johdetaan ohitusvesikanaa pitkin hiekkasuodattimille. 5.6 Biologinen käsittely Jätevesien biologinen käsittely tapahtuu viisilinjaisessa kokonaistypenpoistoon mitoitetussa aktiivilieteprosessissa. Aktiivilieteprosessin mitoitus tehtiin prosessimallinnuksen avulla ja kokonaistilavuudeksi saatiin m 3. Aktiivilietealtaiden mitoitus on esitetty taulukossa 5.5.

10 Taulukko 5.5 Aktiivilietealtaan mitoitus 9 Lämpötila Ilmastus Laatu Mitoituslämpötila o C 8 Kokonaistilavuus m³ anoksinen m³ aerobinen m³ Syvyys m 12,0 Lietepitoisuus kg SS/m³ 4,4 Lietekuorma kg BOD/kg SS/d 0,05 kg N/kg SS/d 0,018 Tilakuorma kg BOD/m³ 0,21 kg N/m³ 0,080 Lieteikä max d 16 Viipymä q kesk h 14 q max h 8 Ilmamäärä, mit Nm 3 /h Ilmastuslinjat on jaettu väliseinillä lohkoihin siten, että ilmastamattomien lohkojen määrää voidaan säätää prosessiolosuhteiden, mm. lämpötilan ja kuormituksen mukaan. Kylmimpänäkin aikana aktiivilieteprosessin kokonaistilavuudesta 38 % voidaan pitää ilmastamattomana denitrifikaatiovaiheena. Altaan neljää ensimmäistä lohkoa voidaan ajaa joko ilmastamattomana denitrifikaatiolohkona tai ilmastettuna nitrifikaatiolohkona. Kolmea seuraavaa lohkoa pidetään aina ilmastettuna. Viimeistä pienempää kaasunpoistolohkoa sekoitetaan liuenneen kaasun poistamiseksi lietteestä ennen jälkiselkeytystä. Taulukossa 5.6 on esitetty lohkojako eri vuodenaikojen ajotapoina. Taulukko 5.6 Aktiivilieteprosessin ajotavat eri lämpötiloissa, (V = tilavuus) Ilmastetut lohkot Sekoitetut lohkot Tavoitelieteikä C kpl V, m 3 kpl V, m 3 kokonais, d aerobinen, d , , ,3 > Ylijäämäliete poistetaan omilla pumpuilla jokaisesta aktiivilietelinjasta ja johdetaan esiselkeytyksen alkuun. 5.7 Jälkiselkeytys Aktiivilietealtaista liete ja jätevesi johdetaan linjakohtaisesti viiteen parialtaina toteutettuihin jälkiselkeytyslinjaan. Jälkiselkeytysaltaiden lietetaskut ovat keskellä allasta ja liete johdetaan altaaseen altaan alkupäästä. Palautusliete pumpataan lietetaskuista ilmastusaltaiden alkuun linjakohtaisesti. Palautusliete voidaan ohjata venttiilijärjestelyin myös ristiin eri linjojen välillä. Jälkiselkeytysaltaiden mitoitus on esitetty taulukossa 5.7.

11 Taulukko 5.7 Jälkiselkeytysaltaiden mitoitus 10 Jälkiselkeytys laatu Pinta-ala/allas m Parialtaiden lukumäärä kpl 5 Kokonaispinta-ala m Sh (q biol.max) m/h 1,00 Sh (q ka) m/h 0, Hiekkasuodatus Selkeytetty vesi kootaan yhteen kanavaan ja johdetaan hiekkasuodattimille. Biologisen vaiheen ohitustilanteessa selkeytettyyn veteen sekoittuu ohitusvesiä ja kaikki vedet jaetaan tasan hiekkasuodattimille. Hiekkasuodattimien pesuvedet johdetaan pesuvesialtaiden kautta esiselkeytykseen. Hiekkasuodattimien mitoitus on esitetty taulukossa 5.8. Taulukko 5.8 Hiekkasuodattimien mitoitus Hiekkasuodatus laatu Pinta-ala/suodatin m2 50 Suodatinyksiköiden lukumäärä kpl 20 kokonaispinta-ala m Sh (q biol.max) m/h 9 Sh (q ka) m/h 5 Sh (q max ) m/h Ylijäämälietteen poisto Ylijäämäliete poistetaan omilla pumpuilla jokaisesta aktiivilietealtaasta ja johdetaan esiselkeytysaltaiden alkuun jakoaltaaseen. Aktiivilietealtaiden nopeaa tyhjennystä varten liete ja vesi voidaan poistaa linjakohtaisesti painovoimaisesti tulotunneliin Kemikalointi Fosforin saostus Jäteveden liukoinen fosfori saostetaan ferrosulfaatilla rinnakkaissaostuksena. Ferrosulfaatti syötetään normaalitilanteessa esikäsittelyn alkuun ennen ilmastettua hiekanerotusta virtaamaohjatusti. Poikkeustilanteissa voidaan fosforin saostumista tehostaa kolmenarvoisen saostuskemikaalin (esim. ferrisulfaatti) syötöllä. Ferrisulfaatti voidaan ohjata omilla syöttöpumpuilla ilmastusaltaiden loppuun tai hiekkasuodattimille johtavaan kanavaan. Biologisen vaiheen ohittavaan virtaamaan syötetään saostuskemikaalia jo esikäsittelyn yhteydessä. Saostuskemikaalien liuotusvetenä käytetään teknistä vettä. Ferrosulfaatin ja ferrisulfaatin syöttö on esitetty taulukossa 5.9.

12 Taulukko 5.9 Fosforin saostuksen mitoitus 11 Esikäsittelyyn Laatu Fosforikuorma kg/d Moolisuhde molfe/molp 1,4 Kemikaalin rautapitoisuus gfe/gfeso 4 *7H 2 O 17,50 % Raudan tarve kgfe/d FeSO 4 -kulutus kgfeso 4 /d FeSO 4 -annostus normaalisti gfeso 4 /m FeSO 4 -kulutus keskim kgfeso 4 /h 625 FeSO 4 -kulutus max kgfeso 4 /h FeSO 4 -annostus max virtaamalla gfeso 4 /m 3 65 Kulutus vuodessa tn/a Hiekkasuodatukseen Laatu Fosforireduktio kg/d 26 Moolisuhde molfe/molp 1,0 Kemikaalin rautapitoisuus gfe/gpix 12 % Raudan tarve kgfe/d 46 PIX-kulutus kgpix/d 400 PIX-annostus normaalisti gpix/m 3 3 PIX-kulutus keskim kgpix/h 17 PIX-kulutus max kgpix/h 50 PIX-annostus max virtaamalla gpix/m 3 9 Kulutus vuodessa tn/a Alkalointi Nitrifikaation vaatimana alkalointikemikaalina laitoksen esiselkeytettyyn veteen syötetään soodaa. Soodan syötön etuina kalkkialkalointiin verrattuna voidaan pitää laitteiston vähäisempää huoltotarvetta (kalkkilaitteistoissa merkittäviä tukkeutumisongelmia) sekä sitä, ettei sooda muodosta lietteeseen kalkin tavoin sakkaa. Soodan syötön mitoitus on esitetty taulukossa Taulukko 5.10 Alkalointikemikaalin syöttö Alkalointikemikaali Laatu Na 2 CO 3 Annostus keskimäärin g/m 3 40 Annostus, maksimi g/m 3 50 Kulutus, keskimäärin kg/d kg/h 215 Kulutus, maksimi kg/h 269 Konsentraatio käyttöliuoksessa % 5 % Kemikaalipumpun kapasiteetti l/h Kulutus vuodessa tn/a Lisähiilen syöttö Riittävän, denitrifikaation tarvitseman orgaanisen aineen turvaamiseksi esiselkeytettyyn veteen varaudutaan syöttämään metanolia lisähiilen lähteeksi. Metanolin syötön mitoitus on esitetty taulukossa Suurin metanolin tarve on alhaisissa lämpötiloissa.

13 12 Kalliotiloihin sijoittuvassa metanolisäiliössä varastoidaan alle 10 % metanoli, joka voidaan laimeuden takia sijoittaa kalliotiloihin ilman räjähdysriskiä. Samaan yhteyteen rakennetaan vastaavan kokoinen toinen säiliö muulle, esimerkiksi elintarviketeollisuudesta peräisin olevalle lisähiilen lähteelle. Säiliöt ovat tilavuudeltaan 50 m 3. Taulukko 5.11 Lisähiilen syötön mitoitus Metanolin syöttö Laatu Annostus keskimäärin g/m 3 10 Annostus, maksimi g/m 3 42 Kulutus, keskimäärin kg/d kg/h 54 Kulutus, maksimi kg/h 226 Konsentraatio käyttöliuoksessa % 10 % Kemikaalipumpun kapasiteetti l/h Kulutus vuodessa tn/a 500 Säiliön viipymä d 3, UV-desinfiointi Hiekkasuodatettu jätevesi johdetaan kaksilinjaiseen lähtevän veden kanavaan ja molempiin linjoihin asennetaan UV-laitteisto lähtevän jäteveden hygieenisen laadun parantamiseksi. Yksi laite riittää keskimääräisen virtaaman aikana käsittelemään koko vesimäärän, jolloin toisen laitteiston huoltotyö on helppo toteuttaa. UV-käsittelyn jälkeen puhdistettu jätevesi täyttää uimavesidirektiivin vaatimukset. UV-laitteiston mitoitus on esitetty taulukossa Taulukko 5.12 UV-laitteiston mitoitus UV-desinfiointi laatu Laitteiden lukumäärä kpl 2 Kanavan pituus m 9 Kanavan leveys m 1,3 Kanavan syvyys m 1,2 UV-annos J/m Turbiini Puhdistettu jätevesi johdetaan puhdistamon lähtöpään lähtökuilun, purkutunnelin, rantaalueelle rakennettavan nousukuilun, ja purkuputken kautta vesistöön. Korkeusero puhdistamon lähtöaltaan ja purkuvesistön vesipintojen välillä on purkuvesistön vesipinnasta riippuen n. 20,4 19,0 m. Purkujärjestelmän kitkahäviöiden lisäksi, puhdistamon ja purkuvesistön välinen korkeusero on hävitettävä hallitusti. Erikoisrakenteiden tai säätöventtiilijärjestelmien sijasta energiatehokkain korkeuseron hävittäjä on vesiturbiini. Pöyry Environment on laatinut esiselvitysraportin turbiinin hyödyntämisestä puhdistetun jäteveden purkulinjoissa. Karkean laskelman perusteella vaihtoehdolle LP2 Tampereen Vesi, Pirkanmaan keskuspuhdistamo. Turbiinin käyttö puhdistetun veden purkulinjoissa esiselvitysraportti. Pöyry Environment Oy,

14 13 turbiinin takaisinmaksuaika on vesimäärästä ( m 3 /d) riippuen n. 4,6 6,4 vuotta, turbiinin vesitehon ollessa tällöin kw. Toiminta-alueensa puolesta suunnittelukohteeseen soveltuu sekä impulssi- että reaktioturbiini. Reaktioturbiini voidaan sijoittaa joko purkulinjan alkuun tai loppuun, kuitenkin siten että turbiinin kavitointitila estetään. Impulssiturbiini voidaan sijoittaa toimintaperiaatteensa vuoksi ainoastaan turbiinilaitoksen tulolinjan loppupäähän siten, että se purkaa veden vapaaseen tilaan vesistöosuuden lähtökammioon. Tilavarauksena on huomioitu mahdollisuus sijoittaa puhdistamolle sekä impulssi- että reaktioturbiini purkulinjan alkuun lähtöaltaan jälkeen. Turbiinityyppi ja turbiinien lukumäärä täsmentyvät turbiinivalmistajien teknisten tarjousten ja ehdotusten laitoksen suunnitelmasta perusteella. 6 LIETTEENKÄSITTELYPROSESSIN MITOITUS 6.1 Lietteen gravitaatiotiivistys Puhdistamon ylijäämäliete poistetaan raakasekalietteenä esiselkeytysaltaiden syvistä, hämmentimin varustetuista lietetaskuista. Lietetaskuissa tapahtuvan tiivistyksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.1. Taulukko 6.1 Lietteen gravitaatiotiivistys esiselkeytysaltaiden lietetaskuissa TIIVISTETYN LIETTEEN MÄÄRÄ Maksimi Keskimäärin Lietetaskujen lukumäärä kpl Lietetaskujen tilavuus, yhteensä m Viipymä h Lietettä tiivistykseen kg TS/d Saanto tiivistyksessä % 98 % 95 % Tiivistetyn lietteen määrä yhteensä kg TS/d Tiivistetyn lietteen sakeus % 3,5 % 3,5 % Tiivistetyn lietteen virtaama m 3 /d Lietteen pumppaus Tiivistetty liete pumpataan kalliotiloista maanpäälisiin tiloihin, jossa liete kuivataan mekaanisesti. Lietteen pumppauksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.2. Taulukko 6.2 Lietteen pumppauksen mitoitus Tiivistetyn lietteen pumppaus Maksimi Keskimäärin Tiivistetyn lietteen määrä m 3 /d pumppausaika h kapasiteetti m 3 /h Pumppujen lukumäärä kpl 3 2 kapasiteetti/pumppu m 3 /h 33

15 6.3 Ulkopuolisten lietteiden vastaanotto 14 Ennen puhdistamon lietteenkäsittelyn mitoituskuormituksen saavuttamista on puhdistamon lietteenkäsittelyyn mahdollista vastaanottaa ulkopuolista puhdistamolietettä Pirkanmaalla sijaitsevista pienpuhdistamoista. Ulkopuolisen lietteen määrä voi olla enimmillään noin kg TS/d, mikä vastaa linkokuivattuna lietteenä (20 %) noin 15 m 3 /d, vuositasolla noin m 3 /d. Liete voi olla joko tiivistettyä lietettä tai linkokuivattua lietettä. Liete vastaanotetaan puhdistamolla sijaitsevaan vastaanottoaltaaseen (45 m 3 ), jossa se sekoittuu puhdistamon omaan lietteeseen. Vastaanottoaltaasta liete pumpataan lietteen linkokuivaukseen. 6.4 Lietteen mekaaninen kuivaus Lietteen kuivattavuuden tehostamiseksi lietteeseen sekoitetaan polymeeriä automaattisella polymeerin valmistuslaitteistolla. Polymeerin valmistuksessa käytetään lämmitettyä talousvettä. Polymeeriliuos annostellaan kyytivedellä laimennettuna (loppuväkevyys 0,1 %) linkokuivaukseen. Polymeroitu liete pumpataan linkokuivaukseen ja kuivattu liete välivarastoidaan kolmeen lietesiiloon. Siiloista liete siirretään ruuvikuljettimella termisen kuivauksen ja polton rakennukseen. Siiloista on myös purkumahdollisuus lieterekkoihin. Kuivauksessa syntyvät rejektivedet johdetaan painovoimaisesti esiselkeytysaltaaseen. Lietteen mekaanisen kuivauksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.3. Taulukko 6.3 Lietteen mekaanisen kuivauksen mitoitus Lietteen vedenerotus Maksimi Keskimäärin Koneiden määrä, käyttö kpl 3 2 Varakone kpl käyntiaika h käytössä olevien koneiden käynti % maksimikapasiteettiin verrattuna, jos käyntiaika 22 h % 100 % 100 % hydraulinen kapasiteetti / kone m 3 /h kiintoainekapasiteetti / kone kg TS/h erotusaste % 95 % 95 % kiintoaine, kuivattu liete kg TS/d kiintoaine, rejektivesi kg TS/d Kuivatun lietteen ka.pit. % 25 % 28 % Kuivatun lietteen määrä m 3 /d Rejektiveden määrä m 3 /d Autom. polymeerinvalmistuslaitteisto Maksimi Keskimäärin Polymeerin annostelu kg / tn TS 8 5 laskettu mitoituslietemäärä kg TS/d kg TS/h Polymeerin tarve kg/h 27,4 11,9 Polymeeriliuoksen väkevyys % 0,5 % 0,5 % Polymeeriliuoksen tarve m 3 /d

16 6.5 Lietteen siilovarastointi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 15 Mekaanisesti kuivattu liete välivarastoidaan kolmeen lietesiiloon, joista se voidaan johtaa hihnakuljettimilla lietteen termisen kuivauksen ja polton rakennukseen. Siilojen ja lietekuljettimien mitoitus on esitetty taulukossa 6.4. Taulukko 6.4 Lietteen siilovarastoinnin mitoitus Lietteen välivarastointi Maksimi Keskimäärin kuiva-ainepitoisuus % 25 % 28 % lietteen määrä m 3 /d m 3 /h 13 8 Siilojen tilavuus m määrä kpl 3 3 tilavuus / siilo m siilon halkaisija m 6,5 6,5 siilon korkeus m 6 6 Varastokapasiteetti d 2,2 3,4 Hihnakuljetin Maksimi Keskimäärin hydraulinen kapasiteetti m 3 /h 13 8 Lietteen loppusakeus % 25 % 28 % 6.6 Lietteen terminen kuivaus ja poltto Lietteen termiseen kuivaukseen johdetaan mekaanisesti kuivattua lietettä. Liete pumpataan termiseen kuivaukseen prosessin omilla lietepumpuilla. Termisessä kuivauksessa lietteeseen mekaanisen kuivauksen jälkeen jäänyt vesi poistetaan haihduttamalla. Lietteen termisen kuivauksen ja polton mitoitus perustuu prosessitoimittajien mitoitukseen. Alustava prosessimitoitus pääkomponenttien osalta on esitetty taulukossa 6.5. Laitos koostuu yksilinjaisesta termisestä kuivauksesta. Rumpukuivaimelle menevään lietteeseen sekoitetaan jo termisesti kuivattua lietettä tasaisen kuivauksen takaamiseksi. Termisen kuivauksen energian lähteenä käytetään lietteen poltossa syntyvää lämpöenergiaa. Termisesti kuivatun lietteen korkea kuiva-ainepitoisuus mahdollistaa kompaktin polttoyksikön rakentamisen termisen kuivauksen yhteyteen. Kuivauksesta syntyvät haisevat ilmamassat sekä muut jätevedenpuhdistamolla syntyvät haisevat ilmamassat voidaan ohjata polttoyksikköön, jolloin erillistä hajukaasujen käsittelyä ei tarvita. Termisesti kuivattu liete kerätään siiloon, josta se syötetään polttoyksikköön. Lietteen poltossa syntyvä pohjatuhka kerätään siiloon ja kuljetetaan loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi.

17 Taulukko 6.5 Lietteen termisen kuivauksen ja polton mitoitus 16 Lietteen terminen kuivaus Laatu Mekaanisesti kuivattu liete kg/h Kuiva-ainepitoisuus % 25 % Kuiva-ainemäärä kg TS/h Kuivattu liete Kuiva-ainepitoisuus % 94 % Tiheys kg/m m 3 /d Haihdutettu vesi kg/h Jäähdytysveden tarve m 3 /h 150 Syntyvän kondenssiveden määrä m 3 /h 15 Lietteen poltto Laatu Termisesti kuivattu liete kg/h Lämpöarvo kj/kg TS Orgaanisen aineen pitoisuus % 60 Syntyvän tuhkan määrä kg/h Tiheys kg/m m 3 /d PUHDISTAMON ENERGIATASE Pirkanmaan keskuspuhdistamon energiatase on esitetty kuvassa 7.1. Puhdistamo on lämmitysenergian suhteen omavarainen, sillä lietteen termisen kuivauksen ja polton lauhde riittää kokonaisuudessaan kattamaan puhdistamon ja maanpäällisten tilojen lämmitystarpeen. Tämän lisäksi lämpöä jää myös hyödyntämättä (ylimääräinen lauhdelämpö), jolloin se olisi käytettävissä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon, lähistön rakennusten lämmitykseen tai jopa tulevan jäteveden lämmittämiseen.

18 Ostosähkö 6,8 GWh/a Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Maanpäälliset tilat, sähköenergia 6,8 GWh/a, lämpöenergia 1,0 GWh/a 1,0 GWh/a Rakennusten lämmitys 1,0 GWh/a Mekaaninen kuivaus 17 5,8 GWh/a Terminen kuivaus ja poltto Lauhdelämpö polttolaitokselta 27,8 GWh/a Ostosähkö 27,9 GWh/a Kalliotilat, sähköenergia 29,3 GWh/a, lämpöenergia 27,8 GWh/a 10,1 GWh/a Tulopumppaus 19,2 GWh/a Muu sähkönkulutus 4,0 GWh/a Kalliotilojen lämmitys 23,8 GWh/a Ylimäärä lauhdelämpö 1,4 GWh/a Sähkö turbiinilta Kuva 7.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon energiatase 8 PUHDISTAMON TOTEUTUSTAPASELOSTUS 8.1 Puhdistamon sijainti Puhdistamo sijaitsee Pirkkalassa lentokentän pohjoispuolella. Maanpäällisten tilojen ja kalliotilojen sijoittuminen alueelle on esitetty asemapiirustuksessa ja piirustuksessa Puhdistamon maanalaisten tilojen sijoittuminen on esitetty leikkauksessa Aluerakentaminen Aluerakentaminen on esitetty liitepiirustuksessa Lähestymistiet Puhdistamoalueelle rakennetaan uusi lähestymistie nykyiseltä Lentokentäntieltä. Uuden, kaksikaistaisen tien pituus on noin 2,5 km.

19 8.2.2 Pelastustiet Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 18 Puhdistamoalueelle tehdään pelastustiet kaikkien asemapiirustukseen merkittyjen varapoistumisteiden kautta. Pelastustien leveys on 3,5 m ja yhteenlaskettu pituus on noin 1,2 km Piha-alueet Jätevedenpuhdistamon maanpäälliset piha-alueet tasataan tasoon +123 m ja asfaltoidaan. Piha-alueella on parkkialue 25 henkilöautolle. Piha-alueen sadevedet johdetaan ritiläkansikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Jokaista päällystettyä 600 m 2 :tä kohden asennetaan yksi sadevesikaivo. Sadevesikaivoista vesi johdetaan maastoon. Sadevesiviemäreiden yhteenlaskettu pituus on noin 210 m Veden hankinta Puhdistamoalueella tarvitaan talousvettä taulukossa 8.1 esitettyihin toimintoihin. Talousvesi johdetaan alueelle lentokentälle johtavasta puhdasvesilinjasta uutta FI 110 M linjaa pitkin. Linjan pituus on 3,5 km. Taulukko 8.1 Puhtaan veden tarve puhdistamolla Kohde Keskimääräinen tarve m 3 /d Sosiaalitilojen ym. talousvesi 2 Polymeerin valmistusvesi 55 Sammutusvesi (tilapäinen tarve, ei mukana kokonaismäärässä) (2000 l/min) Puhdas pesuvesi kalliotiloissa 10 Puhdas pesuvesi piha-alueella 10 Puhtaan veden tarve yhteensä Puhtaan käyttöveden lisäksi kalliotiloissa altaiden pesuun ja muiden vastaavien likaisten kohteiden pesuun sekä soodan ja ferrosulfaatin liuotusvetenä käytetään teknistä vettä. Teknisen veden pumppaamo sijaitsee laitoksen vesiprosessien lopussa UV-desinfioinnin jälkeen. 8.3 Maanpäällisten osien perustamisolosuhteet Maanpäällisinä tiloina puhdistamoalueella ovat seuraavat rakennukset, joiden alustava pinta-ala on esitetty suluissa: Toimistorakennus (370 m 2 ) Kaksi LVI-rakennusta (400 ja 200 m 2 ) Lietteen mekaanisen kuivauksen rakennus (860 m 2 ) Lietteen termisen kuivauksen ja polton rakennus (800 m 2 ), jonka yhteydessä on laitoksen noin 40 m korkea poistoilmapiippu. Piipun korkeus on +164 m merenpinnan yläpuolella.

20 19 Rakennukset perustetaan louhitun kallion päälle murskeesta rakennetun tasauskerroksen päälle. Routimiselle alttiit perustukset routasuojataan. Lisäksi rakennukset on salaojitettava tai mitoitettava vajoveden aiheuttamaa nostetta vastaan betonilaatalla. 8.4 Kalliorakentaminen Puhdistamoalueelle tehdyt kallioperätutkimukset ja alueen geologia on kuvattu liitteenä Laitoksen sijoittaminen kalliorakenteeseen Keskuspuhdistamon sijainti ja pohjapiirustus on esitetty piirustuksissa ja Laitoksen sijoittamisessa kalliorakenteeseen on ollut tavoitteena: 1. Puhdistusprosessin toiminnan ja kustannustehokkuuden kannalta optimaalinen korkeustaso 2. Laitostilojen turvallinen ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen sijoittaminen kalliomassaan 3. Varautuminen laitoksen laajentumiseen Puhdistamon korkeusasema kalliossa Puhdistamotilojen korkeusaseman suunnittelua on ohjannut puhdistetun veden poistokuilun ja sinne sijoitettavan turbiinin vähimmäiskorkeustaso purkupaikan vesistöön nähden. Paineellisen purkutunnelin ja turbiinin toiminnan edellytyksenä on, että turbiinin korkeusasema on purkuvesistön pinnan yläpuolella. Tässä selvityksessä oletettiin purkupaikaksi Rajasalmen läntiset osat Pyhäjärvessä. Suunnittelussa käytetty keskimääräinen vedenpinnankorkeus Pyhäjärvessä on +77,4. Puhdistusprosessin loppupää eli turbiinin alataso on suunniteltu tasolle Tällä sijoittelulla prosessin alkupää eli jätevesipinta nostokuilun yläpuolisessa altaassa asettuu tasolle +104,4. Kalliotilan katto ulottuu prosessin alkupäässä tällä järjestelyllä tasolle +111,0. Puhdistamon ylimpien hallirakenteiden päälle jäävän kalliokaton minimipaksuudeksi on tässä suunnitteluvaiheessa määrätty 12 metriä. Tällöin on kalliopinnan puhdistamoprosessin alkupäässä ulotuttava tasolle +123,0. Korkeusaseman suunnittelussa on myös pyritty minimoimaan tulotunnelista pumpattavan jäteveden nostokorkeus Puhdistamon kalliotilojen suunta kalliorakenteessa Keskuspuhdistamon kalliotilojen vaakasuuntaisessa sovittamisessa kalliorakenteeseen on lähtökohtana ollut kallioperätutkimuksista saatujen tulosten ja kalliopaljastumatietojen avulla tulkittu kalliopinnan korkeustaso. Suunnittelussa on

Suure Laatu Nykytilanne 2020 2030 2040 Liittyjämäärä as. 288 600 337 600 353 200 360 100 Kasvuennuste % 17 % 22 % 25 % Virtaama, Q ka

Suure Laatu Nykytilanne 2020 2030 2040 Liittyjämäärä as. 288 600 337 600 353 200 360 100 Kasvuennuste % 17 % 22 % 25 % Virtaama, Q ka 4 1 JOHDANTO Pirkanmaan keskuspuhdistamossa Sulkavuoressa tullaan käsittelemään seitsemän kunnan alueella muodostuvia yhdyskuntajätevesiä sekä sellaisia teollisuusjätevesiä, jotka nykyäänkin johdetaan

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Valvomorakennus - valvomorakennus 70 m2 1 500 /m2 105 000

Valvomorakennus - valvomorakennus 70 m2 1 500 /m2 105 000 KUSTANNUSARVIO Ramboll Finland Oy PARIKKALAN KUNTA SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ESISUUNNITELMA 2014 VAIHTOEHTO 1A: Uusi aktiivilieteprosessi ja jälkiselkeytysaltaat sekä vanhat hiekkasuodattimet Allassyvyys

Lisätiedot

Keskuspuhdistamo Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi!

Keskuspuhdistamo Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi! Keskuspuhdistamo Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi! 100 vuoden ratkaisu! Kuuden kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Tampereen Sulkavuoreen siirto ja purkutunneleineen.

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI ASUKASTILAISUUS 19.8.2015

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI ASUKASTILAISUUS 19.8.2015 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ 1. Luolapuhdistamo 1. Aikataulu 2. Mitoitus ja puhdistusarvot 3. Valitut prosessit ja lay-out luonnokset 4. Kustannusarvio 2.

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMON YLEISSUUNNITELMA JA YVA

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMON YLEISSUUNNITELMA JA YVA Tiivistelmä Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0196118-8 Puh. 010 3311 Faksi 010 33 26600 E-mail: environment.fi@poyry.com www.environment.poyry.fi Päiväys

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE Yleisötilaisuus Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeesta Pirkkala 10.11.2009 Suunn.pääll, DI Heidi Rauhamäki Tampereen Vesi 1 HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN - 2005: Pirkanmaan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY 22.11.2016 Suunnittelutilanne Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy SUUNNITTELUTILANNE Siirtolinjasuunnittelu Yleissuunnittelu pääosin valmis Pumppaamon

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat)

Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat) Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat) Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 10 kilometriä Helsingin Viikinmäen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4. Vastaanottaja Laukaan Kunta Päivämäärä 12.2.2014 REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.2015) LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN

Lisätiedot

Suomussalmen kunta PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS

Suomussalmen kunta PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS KONEET JA LAITTEET Positio Laite Tyyppi Kapasiteetti Varusteet Alustava teho/kw Hankinta TA=taajuusmuuttaja, GS=pyorintävahti, HS=hätäseis KU = Kuuluu urakkaan, TH = tilaajan erillishankinta, Nyk=nykyinen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Uusi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan maan alle louhittavaan luolastoon, jonne

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

Lisätiedot

LIEVESTUOREEEN JÄ- TEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVESIEN KÄSITTE- LYN TEHOSTAMISEN VAIHTOEHTOVERTAILU

LIEVESTUOREEEN JÄ- TEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVESIEN KÄSITTE- LYN TEHOSTAMISEN VAIHTOEHTOVERTAILU Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Vertailu Päivämäärä 6.11.2013 Viite 1510005863 LIEVESTUOREEEN JÄ- TEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVESIEN KÄSITTE- LYN TEHOSTAMISEN VAIHTOEHTOVERTAILU LIEVESTUOREEEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Vesihuolto 2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Pekka Pesonen, toimitusjohtaja Tampereen Vesi Petri Tuominen, toimitusjohtaja JS-Puhdistamo

Lisätiedot

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 21, JÄTEVESIKUORMITUS 29-21 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA Mirva Levomäki prosessi-insinööri, DI Lounais-Suomen vesi- ja

Lisätiedot

Tampereen seudun keskuspuhdistamoprojekti puhdistamon sijainti- ja purkupaikkojen vertailu

Tampereen seudun keskuspuhdistamoprojekti puhdistamon sijainti- ja purkupaikkojen vertailu Tampereen Vesi Tampereen seudun keskuspuhdistamoprojekti puhdistamon sijainti- ja purkupaikkojen vertailu Loppuraportti 17.3.2006 KALLIOSUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD 1 (41) Tampereen Vesi Tampereen seudun

Lisätiedot

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY 29.8.2016 Suunnittelutilanne Riitta Moisio, Lappeenrannan Lämpövoima Oy Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy SUUNNITTELUTILANNE Siirtolinjasuunnittelu

Lisätiedot

HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn

HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn Perusmateriaalin käsittely Karkean materiaalin erotus Karkean materiaalin käsittely Mädätysjäännöksen käsittely Biojätekäsittelyprosessin jätevedenkäsittely Tilanne

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Kokkolan biokaasulaitos

Kokkolan biokaasulaitos Kokkolan biokaasulaitos Biokaasuyhdistyksen seminaari 6-7.11.2013 Hannu Turunen / Econet Oy ECONET -konserni lyhyesti Vesi- ja ympäristöalan monipalveluyrityksen tausta 2002 perustettu Skanskan ympäristörakentamispuolen

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1. Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.2015 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon energiatehokkuus

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon energiatehokkuus KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO 25.11.2015 Energiataloudellinen jätevedenpuhdistamo -seminaari Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon energiatehokkuus toimitusjohtaja Mirva Levomäki Turun seudun puhdistamo Oy

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Lappeenrannan jätevesien käsittelyn YVA Hanhijärven asukastilaisuus 25.5.2015 Suunnittelupäällikkö Kristian Sahlstedt UUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Kuormitusennusteet ja mitoitusarvot Puhdistamon prosessivaiheet Puhdistamon layout Kustannukset Sopimukset TAUSTAA: ALUEELLISET

Lisätiedot

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS K&R 31.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy SISÄLLYSLUETTELO 2(44) 1 YLEISTÄ... 3 2 PUHDISTAMON NYKYINEN TOIMINTA... 4 2.1 Nykyinen

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA/ TEKNISET PALVELUT PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. - vesimäärä 1 X. - vesimäärä 1 X

SUOMUSSALMEN KUNTA/ TEKNISET PALVELUT PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. - vesimäärä 1 X. - vesimäärä 1 X 04 100 ESIKÄSITTELY FIQR-101 Tulovirtausmittaus 1 1 4 20mA X X X B FIQR-1 Tulovirtausmittaus 2 1 4 20mA X X X B FIQR-1 Tulovirtausmittaus 3 1 4 20mA X X X B QJ-104 Näytteenotin - ohjaus 1 1 - analogiaohje

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA OSANA JÄTEVEDENPUHDISTAMON KEHITTÄMISTÄ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA OSANA JÄTEVEDENPUHDISTAMON KEHITTÄMISTÄ RISKIENHALLINTASUUNNITELMA OSANA JÄTEVEDENPUHDISTAMON KEHITTÄMISTÄ Leena Vihavainen Ins. YAMK, Projektipäällikkö RAMBOLL RISKIANALYYSIN TAUSTAA Vesihuoltolaki Ympäristösuojelulaki WHO ja UNISEF WSP JA

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen

Lisätiedot

ULKOILMATAPAHTUMA SULKAVUOREN JA VIHILAHDEN ALUEILLA

ULKOILMATAPAHTUMA SULKAVUOREN JA VIHILAHDEN ALUEILLA KUTSU ULKOILMATAPAHTUMA SULKAVUOREN JA VIHILAHDEN ALUEILLA 17.5.2016 Tampereen kaupungin maankäyttö ja Tampereen keskuspuhdistamo Oy järjestävät yhteistyössä ulkoilmatapahtuman tulevan keskuspuhdistamon

Lisätiedot

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Luonnos 82125149 12.5.2009 Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY ALUSTAVA TARJOUSPYYNTÖ TEH100603 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Turbiini Sivu 1 (4) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 LAITETOIMITUS 2 2.1 Hankinnan laajuus 2 2.2 Takuut 2 2.3 Alustavaan

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 7: Kustannusjako () Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Kustannusjako Sisältö 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2 3 KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2 3.1

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY ALUSTAVA TARJOUSPYYNTÖ TEH100601 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo UV-desinfiointilaitteisto Sivu 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 LAITETOIMITUS 2 2.1 Hankinnan laajuus 2 2.2

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella

Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella Kiekkosuodatuskoeajot Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla Iida Sormanen 10.5.2017 Sisältö Ohitusvedet Kiekkosuodatus

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Täytä tiedot Mittauspäivä ja aika Lähdön lämpötila Paluun lämpötila 32,6 C 27,3 C Meno paluu erotus Virtaama (Litraa/sek) 0,32 l/s - Litraa

Lisätiedot

Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla

Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Envieno, Turun seudun puhdistamo Oy, Esa Malmikare Jouko Tuomi Vesihuolto 2015 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

SAARILANDIAN VEDENHANKINNAN JA JÄTEVESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

SAARILANDIAN VEDENHANKINNAN JA JÄTEVESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Savonlinnan kaupunki SAARILANDIAN VEDENHANKINNAN JA JÄTEVESIENKÄSITTELYN LUONNOS K&R 29.9.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(20) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2. ALUEEN KUORMITUSENNUSTEET... 4 2.1 Talousveden kulutus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen esisuunnitelma

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen esisuunnitelma ESISUUNNITELMA 16UEC0192 28.6.2013 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen esisuunnitelma Sivu 1 (1) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS

VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS 1 LIITE 2 VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS Mitoitus Vaihtoehdossa on selvitetty mahdollisuutta johtaa jätevedet yhteiskäyttötunneliin

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

MAKO VESIRENGASPUMPUT

MAKO VESIRENGASPUMPUT MAKO VESIRENGASPUMPUT Luotettava kotimainen valinta MAKO Osakeyhtiö Linjatie 4, 01260 Vantaa www.mako.fi Käyttökohteet Omakotitalot, kesämökit, maatalous, kastelu, paineenkorotus, vesihuolto sekä koneiden

Lisätiedot

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Humusvesi -loppuseminaari Veli Seppänen, Pentti Pirkonen, Juha Heikkinen VTT Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus NRM Natural Resource Management

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (14) Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.06.2015. Aika 25.06.2015, klo 19:50-21:25. Kyyhkylän kartano Naakka-kabinetti

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (14) Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.06.2015. Aika 25.06.2015, klo 19:50-21:25. Kyyhkylän kartano Naakka-kabinetti Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (14) Aika 25.06.2015, klo 19:50-21:25 Paikka Kyyhkylän kartano Naakka-kabinetti Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY ALUSTAVA TARJOUSPYYNTÖ TEH100602 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Jatkuvatoiminen mikrobianalysaattori Sivu 1 (4) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 LAITETOIMITUS 2 2.1 Hankinnan

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen Vesi. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 25.9.2015. Viite 1510017746 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO YLEISSUUNNITELMA

Vastaanottaja Tampereen Vesi. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 25.9.2015. Viite 1510017746 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Tampereen Vesi Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 25.9.2015 Viite 1510017746 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 1 Päivämäärä 25.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Kiekkosuodatuksen koeajot Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

Kiekkosuodatuksen koeajot Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Kiekkosuodatuksen koeajot Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Tavoitteena käsitellyn jäteveden fosforipitoisuus < 0,1 mg(p)/l Kiekkosuodatuskoeajot Koeajojen tavoitetuloksen

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN UUDEN KESKUS- PUHDISTAMON ESISUUNNITELMA. Vastaanottaja Parikkalan kunta. Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN UUDEN KESKUS- PUHDISTAMON ESISUUNNITELMA. Vastaanottaja Parikkalan kunta. Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma Päivämäärä 11.2.2013 Viite 1510001090 PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN UUDEN KESKUS- PUHDISTAMON ESISUUNNITELMA PARIKKALAN UUDEN KESKUSPUHDISTAMON

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö 8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä.

Lisätiedot