Yleissuunnitelma WT Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleissuunnitelma 67070292.WT02 12.12.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe"

Transkriptio

1 Yleissuunnitelma Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

2 Sisältö Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 1 1 JOHDANTO 4 2 MITOITUSKUORMITUS 4 3 KÄSITTELYVAATIMUKSET 5 4 VESI- JA LIETEPROSESSIT Vesiprosessi Lietteenkäsittelyprosessi 5 5 VESISPROSESSIN MITOITUS Tulopumppaamo Esikäsittely Esiselkeytys Esiselkeytetyn lietteen fermentointi Veden jako Biologinen käsittely Jälkiselkeytys Hiekkasuodatus Ylijäämälietteen poisto Kemikalointi Fosforin saostus Alkalointi Lisähiilen syöttö UV-desinfiointi Turbiini 12 6 LIETTEENKÄSITTELYPROSESSIN MITOITUS Lietteen gravitaatiotiivistys Lietteen pumppaus Ulkopuolisten lietteiden vastaanotto Lietteen mekaaninen kuivaus Lietteen siilovarastointi Lietteen terminen kuivaus ja poltto 15 7 PUHDISTAMON ENERGIATASE 16 8 PUHDISTAMON TOTEUTUSTAPASELOSTUS Puhdistamon sijainti Aluerakentaminen 17

3 Lähestymistiet Pelastustiet Piha-alueet Veden hankinta Maanpäällisten osien perustamisolosuhteet Kalliorakentaminen Laitoksen sijoittaminen kalliorakenteeseen Puhdistamon korkeusasema kalliossa Puhdistamon kalliotilojen suunta kalliorakenteessa Ajotunnelit ja yhdyskäytävät Kuilut Hallit ja muut kalliotilat Puhdistamon kalliotilojen lujitus- ja tiivistystarve Rakennustyöt Koneistotyöt Tulopumppaamo Hienovälppäys ja hiekanerotus Esiselkeytys ja lietteen fermentointi Ilmastus ja jälkiselkeytys Hiekkasuodatus, UV-desinfiointi ja turbiini Lietteenkäsittely Varavoimakone LVI ja hajukaasujen käsittely Ilmanvaihto Lämmitys Vesi ja viemäri Sähköistys Instrumentointi Automaatio Prosessiautomaatio Kiinteistöautomaatio Turvavalvonta 29 9 KUSTANNUSARVIO Investointikustannukset Maanrakennustyöt ja saapumistiet Kalliorakennuskustannukset Rakennuskustannukset Koneistokustannukset SIA-kustannukset LVI-kustannukset Investointikustannukset yhteensä Käyttökustannukset ELINKAARIKUSTANNUKSET 33

4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 3 Lohkokaavio Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesi- ja lieteprosessista Pirkanmaan keskuspuhdistamon koneistoerittely Pirkanmaan keskuspuhdistamon kallioperätutkimukset ja geologia Geologian tutkimuskeskuksen lineamentti/heikkousvyöhykekartta Pirkanmaan keskuspuhdistamon ja YVA:n nolla + vaihtoehdon kustannusvertailu ja herkkyystarkastelu Piirustukset Puhdistamon asemapiirustus Maanpäällisten rakenteiden sijainti L Kalliotilojen layout-piirustus Prosessiyksiköiden leikkaukset Kalliotilojen pituusleikkaus Kalliotilojen pohjapiirustus /1-4 Kalliotilojen poikkileikkaukset, 4 kpl Vesiprosessi alustava hydraulinen profiili Ilmanvaihdon periaatekaavio Savunpoiston periaatekaavio Sähkönjakelun nousujohtokaavio Virtauskaavio Automaation järjestelmäkaavio /AnA /AHa /MI Alkuperäinen kopio Rev. Päiväys/Laatija Päiväys/Tarkastanut Päiväys/Hyväksynyt Huomautukset

5 4 1 JOHDANTO Pirkanmaan keskuspuhdistamon on tarkoitus käsitellä 14 kunnan alueella syntyviä kuntien jätevedenpuhdistamoihin nykyisiin johdettavia yhdyskunta- ja teollisuusjätevesiä. Puhdistamon sijoituspaikaksi on yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheen suunnittelun perusteella valittu Lentokentän pohjoispuolinen alue Pirkkalassa. Puhdistamon vesiprosessi sijoittuu kalliotiloihin ja lietteenkäsittely maanpäällisiin tiloihin. Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja puhdistettujen jätevesien purku vesistöön on kuvattu erillisessä siirtolinjojen yleissuunnitelmassa ( WN, Pöyry Environment Oy). 2 MITOITUSKUORMITUS Puhdistamon vesi- ja lietteenkäsittelyprosessien mitoitusvuodeksi on valittu vuosi Puhdistamon vesiprosessin mitoituskuormitus on esitetty taulukossa 2.1 Taulukko 2.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessin mitotuskuormitus ja laajennusvarauksen arvioimiseksi käytetty kuormitus Suure Laatu 2040 Laajennusvarauksen kanssa Liittyjämäärä as (ml. teollisuuskuormitus) Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, q biol.max m 3 /h Virtaama, q max m 3 /h Q max /Q ka 2,5 2,4 Ominaisvirtaama l/as./d Suure Laatu 2040 Laajennusvarauksen kanssa AVL-luku* BOD 7 - kesk. kg/d mg/l P kok - kesk. kg/d mg/l 8 5 N kok - kesk. kg/d mg/l SS - kesk. kg/d mg/l *) BOD-ominaiskuorman 70 g/as/d perusteella laskettuna Lietteenkäsittelyprosessin mitoituskuormitusta tarkistettiin yleissuunnitelman 1 vaiheen mitoituksesta vesiprosessin mitoituksen yhteydessä. Tarkistettu lieteprosessin mitoituskuormitus on esitetty taulukossa 2.2.

6 Taulukko 2.2 Pirkanmaan keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyprosessin mitoituskuormitus Lietejae 2040, maksimi 2040, keskimäärin Kiintoaine esiselkeytyksestä kg TS/d Kemikaalisakka esiselkeytyksestä kg TS/d Bioliete (ylijäämäliett. poisto) kg TS/d Liete tertiäärikäsittelystä kg TS/d Yhteensä kg TS/d KÄSITTELYVAATIMUKSET Pirkanmaan keskuspuhdistamossa käsiteltävien jätevesien puhdistusvaatimuksena käytetään taulukossa 3.1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia ja puhdistusvaatimuksia, typenpoistotehon osalta vuosikeskiarvona ja muiden suureiden osalta neljännesvuosikeskiarvona. Puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua parannetaan vielä puhdistetun jäteveden desinfioinnilla. Tavoitteena on, että purkuvesistön veden laatu tulee jatkossakin täyttämään EU:n uimavesidirektiivin mukaiset laatuvaatimukset Pirkanmaan keskuspuhdistamon kuormituksesta huolimatta. Taulukko 3.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon puhdistusvaatimukset Suure Pitoisuus enintään mg/l Poistoteho vähintään % BOD 7atu 8 96 P tot 0,3 96 N tot - 70 NH 4 + -N 4 - Puhdistamolietteen käsittelyn tavoitteena oli yleissuunnitelman ensimmäisen vaiheen prosessivertailun perusteella valita lietteenkäsittely, jonka lopputuote on hyödynnettävissä joko maanparannukseen tai polttoon. 4 VESI- JA LIETEPROSESSIT 4.1 Vesiprosessi Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessiksi valittiin yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa liitteenä 1 olevan lohkokaavion mukainen aktiivilieteprosessi, jossa on jälkikäsittelynä hiekkasuodatus. Prosessiyksiköiden mitoitus on esitetty kappaleessa Lietteenkäsittelyprosessi Pirkanmaan keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyprosessiksi valittiin yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa liitteenä 1 olevan lohkokaavion mukainen lietteen mekaaninen kuivaus, terminen kuivaus ja poltto. Prosessiyksiköiden mitoitus on esitetty kappaleessa 6. Termisen kuivauksen ja polttoprosessin vuotuisten huoltoseisokkien aikana (noin 2 3 viikkoa vuodessa) mekaanisesti kuivattu liete toimitetaan jatkokäsiteltäväksi esimerkiksi kompostoitavaksi laitosalueen ulkopuolelle.

7 5 VESISPROSESSIN MITOITUS Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Tulopumppaamo Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon suunnalta tulevat jätevedet johdetaan tulotunnelissa (pohjan korkeusasema Pirkkalassa m) tankovälpän läpi puhdistamon tulopumppaamon imutilaan (pohjan korkeusasema m). Tulopumppaamossa on viisi pumppua, jotka nostavat jätevedet esikäsittelyyn (tulokanavan pohjan korkeusasema m). Tulopumppaamoon on oma ajotunneli pumppujen huoltoa ja vaihtoa varten. Tulopumppaamon mitoitus on esitetty taulukossa 5.1. Taulukko 5.1 Tulopumppaamon mitoitus Tulopumppaus Laatu Suure Pumppaamon tuotto, q ka m 3 /h Pumppaamon tuotto, q max m 3 /h Pumppujen lukumäärä kpl 5 Joista varapumppuja q max tilanteessa kpl 1-2 Tuotto / pumppu m 3 /h Pumppujen sähköteho / kpl (arvio) kw Pumppujen sähköteho yhteensä (arvio) kw Geodeettinen nostokorkeus m 78 Pumppukohtaisen paineputken koko (DN) mm Virtausnopeus paineputkessa m/s 1,6 Kokonaisnostokorkeus (4500 m 3 /h) m 78,6 Nokian suunnalta tulevat jätevedet tulevat puhdistamolle omassa paineviemärissä. Nämä jätevedet johdetaan puhdistamon piha-alueella sijaitsevan purkukaivon kautta painovoimaisesti laitoksen esikäsittelyyn. Vesiprosessin esiselkeytys-, aktiiviliete- ja jälkiselkeytysaltaat on mahdollista tyhjentää painovoimaisesti tulotunneliin. 5.2 Esikäsittely Esikäsittely koostuu ilmastetusta hiekanerotuksesta ja hienovälpästä. Sekä hiekka että välpe pestään pesureissa, joissa syntyvät pesuvedet palautetaan vesiprosessiin. Pesty hiekka ja välppeet ohjataan erillisille lavoille poiskuljetettavaksi. Esikäsittelyn mitoitus on esitetty taulukossa 5.2.

8 7 Taulukko 5.2 Esikäsittelyn mitoitus Välppäys Laatu Kapasiteetti/ välppä m 3 /h Välppien lukumäärä kpl 4 Välpepesurit kpl 2 Välpelavat kpl Välppeen määrä tn/a Hiekanerotus Laatu Tilavuus/yksikkö m Yksiköiden lukumäärä kpl 4 Kokonaistilavuus, V tot m Minimi viipymä, r min (q max ) min 6,0 Mitoitus viipymä, r mit (q biol.max ) min 10,7 Keskim. viipymä, r keskim. (q ka ) min 17,9 Hiekkapesurit kpl 2,0 Hiekkalavat kpl Hiekan määrä tn/a 300 Esikäsitelty vesi kootaan yhteen altaaseen, johon johdetaan myös ylijäämäliete, ja jaetaan tasan viidelle esiselkeytyslinjalle. Jako toteutetaan ylivirtausluukuilla. 5.3 Esiselkeytys Esiselkeytys koostuu viidestä suorakaiteen muotoisesta esiselkeytysaltaasta. Esiselkeytysaltaissa on syvät lietetaskut, jotka toimivat raakasekalietteen tiivistiminä (kappale 6.1). Esiselkeytyksen mitoitus on esitetty taulukossa 5.3. Taulukossa on myös esiselkeytyksen mitoitustilanne, joissa selkeyttimille johdetaan hiekkasuodatuksen pesuvedet sekä lietteen mekaanisen kuivauksen rejektit. Ns. normaalin esiselkeytyksen ajon lisäksi esiselkeytystä voidaan ohittaa siten, että ohitusvesimäärä on enintään 30 % maksimivirtaamasta. Osittaisella ohituksella pyritään ohjaamaan biologiseen vaiheeseen enemmän orgaanista ainetta typenpoiston hiilen lähteeksi. Taulukko 5.3 Esiselkeytyksen mitoitus Esiselkeytys Laatu Tuleva jätevesi Tuleva jv. + ylijäämäliete Pinta-ala/allas m Altaiden lukumäärä kpl 5 kokonaispinta-ala m Tuleva jv. + ylij.liete+ pesuvedet Em. + rejektit Sh (q biol. max ) m/h 2,3 3,2 3,2 3,6 Sh (q ka ) m/h 1,3 2,3 2,3 2,7 Sh (q max ) m/h 4,0 4,9 5,0 5,3 BOD-reduktio % 50 % N-reduktio % 5 % P-reduktio % 50 % SS-reduktio % 60 %

9 5.4 Esiselkeytetyn lietteen fermentointi 8 Osa esiselkeytyksen lietetaskuihin kerättävästä raakasekalietteestä voidaan johtaa lietteen fermentointiin kahteen rinnakkain ajettavaan reaktoriin. Esiselkeytetyn veden ravinnesuhteita voidaan muuttaa biologiselle ravinteidenpoistolle edullisemmiksi fermentoimalla esiselkeytyksessä poistettua raakasekalietettä. Fermentaation ja sitä edeltävän hydrolyysin tuloksena muodostuu liukoisia orgaanisia yhdisteitä, jotka soveltuvat erityisen hyvin biologisen ravinteidenpoiston hiilenlähteeksi. Näitä yhdisteitä voidaan kierrättää fermentoivasta lietteestä takaisin vesifaasiin ja edelleen ilmastusaltaisiin. Fermentoinnin mitoitus on esitetty taulukossa 5.4. Taulukko 5.4 Raakasekalietteen fermentoinnin mitoitus Raakasekalietteen hydrolyysi Laatu Metanolia korvataan g/m 3 15 VFAta tarvitaan kgcod/d Lietteen VFA-potentiaali gcod/kgts 160 Fermentoitava kgts/d Sekalietettä yhteensä kgts/d % lietteestä 35 % Lietteen sakeus %TS 4,0 % Lietteen virtaama m 3 /d 454 Tavoitelieteikä max d 10 Kokonaistilavuus m Reaktoreja kpl 2 Tilavuus/allas m Veden jako Esiselkeytetty vesi jaetaan kokoojakanavan kautta käytössä oleville aktiivilietelinjoille. Huippuvirtaamien aikana osa jätevedestä voidaan johtaa biologisen vaiheen ohituskanavaan. Ohitusvesivirtaamaa säädetään luukuilla ja ohitusvesi johdetaan ohitusvesikanaa pitkin hiekkasuodattimille. 5.6 Biologinen käsittely Jätevesien biologinen käsittely tapahtuu viisilinjaisessa kokonaistypenpoistoon mitoitetussa aktiivilieteprosessissa. Aktiivilieteprosessin mitoitus tehtiin prosessimallinnuksen avulla ja kokonaistilavuudeksi saatiin m 3. Aktiivilietealtaiden mitoitus on esitetty taulukossa 5.5.

10 Taulukko 5.5 Aktiivilietealtaan mitoitus 9 Lämpötila Ilmastus Laatu Mitoituslämpötila o C 8 Kokonaistilavuus m³ anoksinen m³ aerobinen m³ Syvyys m 12,0 Lietepitoisuus kg SS/m³ 4,4 Lietekuorma kg BOD/kg SS/d 0,05 kg N/kg SS/d 0,018 Tilakuorma kg BOD/m³ 0,21 kg N/m³ 0,080 Lieteikä max d 16 Viipymä q kesk h 14 q max h 8 Ilmamäärä, mit Nm 3 /h Ilmastuslinjat on jaettu väliseinillä lohkoihin siten, että ilmastamattomien lohkojen määrää voidaan säätää prosessiolosuhteiden, mm. lämpötilan ja kuormituksen mukaan. Kylmimpänäkin aikana aktiivilieteprosessin kokonaistilavuudesta 38 % voidaan pitää ilmastamattomana denitrifikaatiovaiheena. Altaan neljää ensimmäistä lohkoa voidaan ajaa joko ilmastamattomana denitrifikaatiolohkona tai ilmastettuna nitrifikaatiolohkona. Kolmea seuraavaa lohkoa pidetään aina ilmastettuna. Viimeistä pienempää kaasunpoistolohkoa sekoitetaan liuenneen kaasun poistamiseksi lietteestä ennen jälkiselkeytystä. Taulukossa 5.6 on esitetty lohkojako eri vuodenaikojen ajotapoina. Taulukko 5.6 Aktiivilieteprosessin ajotavat eri lämpötiloissa, (V = tilavuus) Ilmastetut lohkot Sekoitetut lohkot Tavoitelieteikä C kpl V, m 3 kpl V, m 3 kokonais, d aerobinen, d , , ,3 > Ylijäämäliete poistetaan omilla pumpuilla jokaisesta aktiivilietelinjasta ja johdetaan esiselkeytyksen alkuun. 5.7 Jälkiselkeytys Aktiivilietealtaista liete ja jätevesi johdetaan linjakohtaisesti viiteen parialtaina toteutettuihin jälkiselkeytyslinjaan. Jälkiselkeytysaltaiden lietetaskut ovat keskellä allasta ja liete johdetaan altaaseen altaan alkupäästä. Palautusliete pumpataan lietetaskuista ilmastusaltaiden alkuun linjakohtaisesti. Palautusliete voidaan ohjata venttiilijärjestelyin myös ristiin eri linjojen välillä. Jälkiselkeytysaltaiden mitoitus on esitetty taulukossa 5.7.

11 Taulukko 5.7 Jälkiselkeytysaltaiden mitoitus 10 Jälkiselkeytys laatu Pinta-ala/allas m Parialtaiden lukumäärä kpl 5 Kokonaispinta-ala m Sh (q biol.max) m/h 1,00 Sh (q ka) m/h 0, Hiekkasuodatus Selkeytetty vesi kootaan yhteen kanavaan ja johdetaan hiekkasuodattimille. Biologisen vaiheen ohitustilanteessa selkeytettyyn veteen sekoittuu ohitusvesiä ja kaikki vedet jaetaan tasan hiekkasuodattimille. Hiekkasuodattimien pesuvedet johdetaan pesuvesialtaiden kautta esiselkeytykseen. Hiekkasuodattimien mitoitus on esitetty taulukossa 5.8. Taulukko 5.8 Hiekkasuodattimien mitoitus Hiekkasuodatus laatu Pinta-ala/suodatin m2 50 Suodatinyksiköiden lukumäärä kpl 20 kokonaispinta-ala m Sh (q biol.max) m/h 9 Sh (q ka) m/h 5 Sh (q max ) m/h Ylijäämälietteen poisto Ylijäämäliete poistetaan omilla pumpuilla jokaisesta aktiivilietealtaasta ja johdetaan esiselkeytysaltaiden alkuun jakoaltaaseen. Aktiivilietealtaiden nopeaa tyhjennystä varten liete ja vesi voidaan poistaa linjakohtaisesti painovoimaisesti tulotunneliin Kemikalointi Fosforin saostus Jäteveden liukoinen fosfori saostetaan ferrosulfaatilla rinnakkaissaostuksena. Ferrosulfaatti syötetään normaalitilanteessa esikäsittelyn alkuun ennen ilmastettua hiekanerotusta virtaamaohjatusti. Poikkeustilanteissa voidaan fosforin saostumista tehostaa kolmenarvoisen saostuskemikaalin (esim. ferrisulfaatti) syötöllä. Ferrisulfaatti voidaan ohjata omilla syöttöpumpuilla ilmastusaltaiden loppuun tai hiekkasuodattimille johtavaan kanavaan. Biologisen vaiheen ohittavaan virtaamaan syötetään saostuskemikaalia jo esikäsittelyn yhteydessä. Saostuskemikaalien liuotusvetenä käytetään teknistä vettä. Ferrosulfaatin ja ferrisulfaatin syöttö on esitetty taulukossa 5.9.

12 Taulukko 5.9 Fosforin saostuksen mitoitus 11 Esikäsittelyyn Laatu Fosforikuorma kg/d Moolisuhde molfe/molp 1,4 Kemikaalin rautapitoisuus gfe/gfeso 4 *7H 2 O 17,50 % Raudan tarve kgfe/d FeSO 4 -kulutus kgfeso 4 /d FeSO 4 -annostus normaalisti gfeso 4 /m FeSO 4 -kulutus keskim kgfeso 4 /h 625 FeSO 4 -kulutus max kgfeso 4 /h FeSO 4 -annostus max virtaamalla gfeso 4 /m 3 65 Kulutus vuodessa tn/a Hiekkasuodatukseen Laatu Fosforireduktio kg/d 26 Moolisuhde molfe/molp 1,0 Kemikaalin rautapitoisuus gfe/gpix 12 % Raudan tarve kgfe/d 46 PIX-kulutus kgpix/d 400 PIX-annostus normaalisti gpix/m 3 3 PIX-kulutus keskim kgpix/h 17 PIX-kulutus max kgpix/h 50 PIX-annostus max virtaamalla gpix/m 3 9 Kulutus vuodessa tn/a Alkalointi Nitrifikaation vaatimana alkalointikemikaalina laitoksen esiselkeytettyyn veteen syötetään soodaa. Soodan syötön etuina kalkkialkalointiin verrattuna voidaan pitää laitteiston vähäisempää huoltotarvetta (kalkkilaitteistoissa merkittäviä tukkeutumisongelmia) sekä sitä, ettei sooda muodosta lietteeseen kalkin tavoin sakkaa. Soodan syötön mitoitus on esitetty taulukossa Taulukko 5.10 Alkalointikemikaalin syöttö Alkalointikemikaali Laatu Na 2 CO 3 Annostus keskimäärin g/m 3 40 Annostus, maksimi g/m 3 50 Kulutus, keskimäärin kg/d kg/h 215 Kulutus, maksimi kg/h 269 Konsentraatio käyttöliuoksessa % 5 % Kemikaalipumpun kapasiteetti l/h Kulutus vuodessa tn/a Lisähiilen syöttö Riittävän, denitrifikaation tarvitseman orgaanisen aineen turvaamiseksi esiselkeytettyyn veteen varaudutaan syöttämään metanolia lisähiilen lähteeksi. Metanolin syötön mitoitus on esitetty taulukossa Suurin metanolin tarve on alhaisissa lämpötiloissa.

13 12 Kalliotiloihin sijoittuvassa metanolisäiliössä varastoidaan alle 10 % metanoli, joka voidaan laimeuden takia sijoittaa kalliotiloihin ilman räjähdysriskiä. Samaan yhteyteen rakennetaan vastaavan kokoinen toinen säiliö muulle, esimerkiksi elintarviketeollisuudesta peräisin olevalle lisähiilen lähteelle. Säiliöt ovat tilavuudeltaan 50 m 3. Taulukko 5.11 Lisähiilen syötön mitoitus Metanolin syöttö Laatu Annostus keskimäärin g/m 3 10 Annostus, maksimi g/m 3 42 Kulutus, keskimäärin kg/d kg/h 54 Kulutus, maksimi kg/h 226 Konsentraatio käyttöliuoksessa % 10 % Kemikaalipumpun kapasiteetti l/h Kulutus vuodessa tn/a 500 Säiliön viipymä d 3, UV-desinfiointi Hiekkasuodatettu jätevesi johdetaan kaksilinjaiseen lähtevän veden kanavaan ja molempiin linjoihin asennetaan UV-laitteisto lähtevän jäteveden hygieenisen laadun parantamiseksi. Yksi laite riittää keskimääräisen virtaaman aikana käsittelemään koko vesimäärän, jolloin toisen laitteiston huoltotyö on helppo toteuttaa. UV-käsittelyn jälkeen puhdistettu jätevesi täyttää uimavesidirektiivin vaatimukset. UV-laitteiston mitoitus on esitetty taulukossa Taulukko 5.12 UV-laitteiston mitoitus UV-desinfiointi laatu Laitteiden lukumäärä kpl 2 Kanavan pituus m 9 Kanavan leveys m 1,3 Kanavan syvyys m 1,2 UV-annos J/m Turbiini Puhdistettu jätevesi johdetaan puhdistamon lähtöpään lähtökuilun, purkutunnelin, rantaalueelle rakennettavan nousukuilun, ja purkuputken kautta vesistöön. Korkeusero puhdistamon lähtöaltaan ja purkuvesistön vesipintojen välillä on purkuvesistön vesipinnasta riippuen n. 20,4 19,0 m. Purkujärjestelmän kitkahäviöiden lisäksi, puhdistamon ja purkuvesistön välinen korkeusero on hävitettävä hallitusti. Erikoisrakenteiden tai säätöventtiilijärjestelmien sijasta energiatehokkain korkeuseron hävittäjä on vesiturbiini. Pöyry Environment on laatinut esiselvitysraportin turbiinin hyödyntämisestä puhdistetun jäteveden purkulinjoissa. Karkean laskelman perusteella vaihtoehdolle LP2 Tampereen Vesi, Pirkanmaan keskuspuhdistamo. Turbiinin käyttö puhdistetun veden purkulinjoissa esiselvitysraportti. Pöyry Environment Oy,

14 13 turbiinin takaisinmaksuaika on vesimäärästä ( m 3 /d) riippuen n. 4,6 6,4 vuotta, turbiinin vesitehon ollessa tällöin kw. Toiminta-alueensa puolesta suunnittelukohteeseen soveltuu sekä impulssi- että reaktioturbiini. Reaktioturbiini voidaan sijoittaa joko purkulinjan alkuun tai loppuun, kuitenkin siten että turbiinin kavitointitila estetään. Impulssiturbiini voidaan sijoittaa toimintaperiaatteensa vuoksi ainoastaan turbiinilaitoksen tulolinjan loppupäähän siten, että se purkaa veden vapaaseen tilaan vesistöosuuden lähtökammioon. Tilavarauksena on huomioitu mahdollisuus sijoittaa puhdistamolle sekä impulssi- että reaktioturbiini purkulinjan alkuun lähtöaltaan jälkeen. Turbiinityyppi ja turbiinien lukumäärä täsmentyvät turbiinivalmistajien teknisten tarjousten ja ehdotusten laitoksen suunnitelmasta perusteella. 6 LIETTEENKÄSITTELYPROSESSIN MITOITUS 6.1 Lietteen gravitaatiotiivistys Puhdistamon ylijäämäliete poistetaan raakasekalietteenä esiselkeytysaltaiden syvistä, hämmentimin varustetuista lietetaskuista. Lietetaskuissa tapahtuvan tiivistyksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.1. Taulukko 6.1 Lietteen gravitaatiotiivistys esiselkeytysaltaiden lietetaskuissa TIIVISTETYN LIETTEEN MÄÄRÄ Maksimi Keskimäärin Lietetaskujen lukumäärä kpl Lietetaskujen tilavuus, yhteensä m Viipymä h Lietettä tiivistykseen kg TS/d Saanto tiivistyksessä % 98 % 95 % Tiivistetyn lietteen määrä yhteensä kg TS/d Tiivistetyn lietteen sakeus % 3,5 % 3,5 % Tiivistetyn lietteen virtaama m 3 /d Lietteen pumppaus Tiivistetty liete pumpataan kalliotiloista maanpäälisiin tiloihin, jossa liete kuivataan mekaanisesti. Lietteen pumppauksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.2. Taulukko 6.2 Lietteen pumppauksen mitoitus Tiivistetyn lietteen pumppaus Maksimi Keskimäärin Tiivistetyn lietteen määrä m 3 /d pumppausaika h kapasiteetti m 3 /h Pumppujen lukumäärä kpl 3 2 kapasiteetti/pumppu m 3 /h 33

15 6.3 Ulkopuolisten lietteiden vastaanotto 14 Ennen puhdistamon lietteenkäsittelyn mitoituskuormituksen saavuttamista on puhdistamon lietteenkäsittelyyn mahdollista vastaanottaa ulkopuolista puhdistamolietettä Pirkanmaalla sijaitsevista pienpuhdistamoista. Ulkopuolisen lietteen määrä voi olla enimmillään noin kg TS/d, mikä vastaa linkokuivattuna lietteenä (20 %) noin 15 m 3 /d, vuositasolla noin m 3 /d. Liete voi olla joko tiivistettyä lietettä tai linkokuivattua lietettä. Liete vastaanotetaan puhdistamolla sijaitsevaan vastaanottoaltaaseen (45 m 3 ), jossa se sekoittuu puhdistamon omaan lietteeseen. Vastaanottoaltaasta liete pumpataan lietteen linkokuivaukseen. 6.4 Lietteen mekaaninen kuivaus Lietteen kuivattavuuden tehostamiseksi lietteeseen sekoitetaan polymeeriä automaattisella polymeerin valmistuslaitteistolla. Polymeerin valmistuksessa käytetään lämmitettyä talousvettä. Polymeeriliuos annostellaan kyytivedellä laimennettuna (loppuväkevyys 0,1 %) linkokuivaukseen. Polymeroitu liete pumpataan linkokuivaukseen ja kuivattu liete välivarastoidaan kolmeen lietesiiloon. Siiloista liete siirretään ruuvikuljettimella termisen kuivauksen ja polton rakennukseen. Siiloista on myös purkumahdollisuus lieterekkoihin. Kuivauksessa syntyvät rejektivedet johdetaan painovoimaisesti esiselkeytysaltaaseen. Lietteen mekaanisen kuivauksen mitoitus on esitetty taulukossa 6.3. Taulukko 6.3 Lietteen mekaanisen kuivauksen mitoitus Lietteen vedenerotus Maksimi Keskimäärin Koneiden määrä, käyttö kpl 3 2 Varakone kpl käyntiaika h käytössä olevien koneiden käynti % maksimikapasiteettiin verrattuna, jos käyntiaika 22 h % 100 % 100 % hydraulinen kapasiteetti / kone m 3 /h kiintoainekapasiteetti / kone kg TS/h erotusaste % 95 % 95 % kiintoaine, kuivattu liete kg TS/d kiintoaine, rejektivesi kg TS/d Kuivatun lietteen ka.pit. % 25 % 28 % Kuivatun lietteen määrä m 3 /d Rejektiveden määrä m 3 /d Autom. polymeerinvalmistuslaitteisto Maksimi Keskimäärin Polymeerin annostelu kg / tn TS 8 5 laskettu mitoituslietemäärä kg TS/d kg TS/h Polymeerin tarve kg/h 27,4 11,9 Polymeeriliuoksen väkevyys % 0,5 % 0,5 % Polymeeriliuoksen tarve m 3 /d

16 6.5 Lietteen siilovarastointi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 15 Mekaanisesti kuivattu liete välivarastoidaan kolmeen lietesiiloon, joista se voidaan johtaa hihnakuljettimilla lietteen termisen kuivauksen ja polton rakennukseen. Siilojen ja lietekuljettimien mitoitus on esitetty taulukossa 6.4. Taulukko 6.4 Lietteen siilovarastoinnin mitoitus Lietteen välivarastointi Maksimi Keskimäärin kuiva-ainepitoisuus % 25 % 28 % lietteen määrä m 3 /d m 3 /h 13 8 Siilojen tilavuus m määrä kpl 3 3 tilavuus / siilo m siilon halkaisija m 6,5 6,5 siilon korkeus m 6 6 Varastokapasiteetti d 2,2 3,4 Hihnakuljetin Maksimi Keskimäärin hydraulinen kapasiteetti m 3 /h 13 8 Lietteen loppusakeus % 25 % 28 % 6.6 Lietteen terminen kuivaus ja poltto Lietteen termiseen kuivaukseen johdetaan mekaanisesti kuivattua lietettä. Liete pumpataan termiseen kuivaukseen prosessin omilla lietepumpuilla. Termisessä kuivauksessa lietteeseen mekaanisen kuivauksen jälkeen jäänyt vesi poistetaan haihduttamalla. Lietteen termisen kuivauksen ja polton mitoitus perustuu prosessitoimittajien mitoitukseen. Alustava prosessimitoitus pääkomponenttien osalta on esitetty taulukossa 6.5. Laitos koostuu yksilinjaisesta termisestä kuivauksesta. Rumpukuivaimelle menevään lietteeseen sekoitetaan jo termisesti kuivattua lietettä tasaisen kuivauksen takaamiseksi. Termisen kuivauksen energian lähteenä käytetään lietteen poltossa syntyvää lämpöenergiaa. Termisesti kuivatun lietteen korkea kuiva-ainepitoisuus mahdollistaa kompaktin polttoyksikön rakentamisen termisen kuivauksen yhteyteen. Kuivauksesta syntyvät haisevat ilmamassat sekä muut jätevedenpuhdistamolla syntyvät haisevat ilmamassat voidaan ohjata polttoyksikköön, jolloin erillistä hajukaasujen käsittelyä ei tarvita. Termisesti kuivattu liete kerätään siiloon, josta se syötetään polttoyksikköön. Lietteen poltossa syntyvä pohjatuhka kerätään siiloon ja kuljetetaan loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi.

17 Taulukko 6.5 Lietteen termisen kuivauksen ja polton mitoitus 16 Lietteen terminen kuivaus Laatu Mekaanisesti kuivattu liete kg/h Kuiva-ainepitoisuus % 25 % Kuiva-ainemäärä kg TS/h Kuivattu liete Kuiva-ainepitoisuus % 94 % Tiheys kg/m m 3 /d Haihdutettu vesi kg/h Jäähdytysveden tarve m 3 /h 150 Syntyvän kondenssiveden määrä m 3 /h 15 Lietteen poltto Laatu Termisesti kuivattu liete kg/h Lämpöarvo kj/kg TS Orgaanisen aineen pitoisuus % 60 Syntyvän tuhkan määrä kg/h Tiheys kg/m m 3 /d PUHDISTAMON ENERGIATASE Pirkanmaan keskuspuhdistamon energiatase on esitetty kuvassa 7.1. Puhdistamo on lämmitysenergian suhteen omavarainen, sillä lietteen termisen kuivauksen ja polton lauhde riittää kokonaisuudessaan kattamaan puhdistamon ja maanpäällisten tilojen lämmitystarpeen. Tämän lisäksi lämpöä jää myös hyödyntämättä (ylimääräinen lauhdelämpö), jolloin se olisi käytettävissä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon, lähistön rakennusten lämmitykseen tai jopa tulevan jäteveden lämmittämiseen.

18 Ostosähkö 6,8 GWh/a Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Maanpäälliset tilat, sähköenergia 6,8 GWh/a, lämpöenergia 1,0 GWh/a 1,0 GWh/a Rakennusten lämmitys 1,0 GWh/a Mekaaninen kuivaus 17 5,8 GWh/a Terminen kuivaus ja poltto Lauhdelämpö polttolaitokselta 27,8 GWh/a Ostosähkö 27,9 GWh/a Kalliotilat, sähköenergia 29,3 GWh/a, lämpöenergia 27,8 GWh/a 10,1 GWh/a Tulopumppaus 19,2 GWh/a Muu sähkönkulutus 4,0 GWh/a Kalliotilojen lämmitys 23,8 GWh/a Ylimäärä lauhdelämpö 1,4 GWh/a Sähkö turbiinilta Kuva 7.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon energiatase 8 PUHDISTAMON TOTEUTUSTAPASELOSTUS 8.1 Puhdistamon sijainti Puhdistamo sijaitsee Pirkkalassa lentokentän pohjoispuolella. Maanpäällisten tilojen ja kalliotilojen sijoittuminen alueelle on esitetty asemapiirustuksessa ja piirustuksessa Puhdistamon maanalaisten tilojen sijoittuminen on esitetty leikkauksessa Aluerakentaminen Aluerakentaminen on esitetty liitepiirustuksessa Lähestymistiet Puhdistamoalueelle rakennetaan uusi lähestymistie nykyiseltä Lentokentäntieltä. Uuden, kaksikaistaisen tien pituus on noin 2,5 km.

19 8.2.2 Pelastustiet Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 18 Puhdistamoalueelle tehdään pelastustiet kaikkien asemapiirustukseen merkittyjen varapoistumisteiden kautta. Pelastustien leveys on 3,5 m ja yhteenlaskettu pituus on noin 1,2 km Piha-alueet Jätevedenpuhdistamon maanpäälliset piha-alueet tasataan tasoon +123 m ja asfaltoidaan. Piha-alueella on parkkialue 25 henkilöautolle. Piha-alueen sadevedet johdetaan ritiläkansikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Jokaista päällystettyä 600 m 2 :tä kohden asennetaan yksi sadevesikaivo. Sadevesikaivoista vesi johdetaan maastoon. Sadevesiviemäreiden yhteenlaskettu pituus on noin 210 m Veden hankinta Puhdistamoalueella tarvitaan talousvettä taulukossa 8.1 esitettyihin toimintoihin. Talousvesi johdetaan alueelle lentokentälle johtavasta puhdasvesilinjasta uutta FI 110 M linjaa pitkin. Linjan pituus on 3,5 km. Taulukko 8.1 Puhtaan veden tarve puhdistamolla Kohde Keskimääräinen tarve m 3 /d Sosiaalitilojen ym. talousvesi 2 Polymeerin valmistusvesi 55 Sammutusvesi (tilapäinen tarve, ei mukana kokonaismäärässä) (2000 l/min) Puhdas pesuvesi kalliotiloissa 10 Puhdas pesuvesi piha-alueella 10 Puhtaan veden tarve yhteensä Puhtaan käyttöveden lisäksi kalliotiloissa altaiden pesuun ja muiden vastaavien likaisten kohteiden pesuun sekä soodan ja ferrosulfaatin liuotusvetenä käytetään teknistä vettä. Teknisen veden pumppaamo sijaitsee laitoksen vesiprosessien lopussa UV-desinfioinnin jälkeen. 8.3 Maanpäällisten osien perustamisolosuhteet Maanpäällisinä tiloina puhdistamoalueella ovat seuraavat rakennukset, joiden alustava pinta-ala on esitetty suluissa: Toimistorakennus (370 m 2 ) Kaksi LVI-rakennusta (400 ja 200 m 2 ) Lietteen mekaanisen kuivauksen rakennus (860 m 2 ) Lietteen termisen kuivauksen ja polton rakennus (800 m 2 ), jonka yhteydessä on laitoksen noin 40 m korkea poistoilmapiippu. Piipun korkeus on +164 m merenpinnan yläpuolella.

20 19 Rakennukset perustetaan louhitun kallion päälle murskeesta rakennetun tasauskerroksen päälle. Routimiselle alttiit perustukset routasuojataan. Lisäksi rakennukset on salaojitettava tai mitoitettava vajoveden aiheuttamaa nostetta vastaan betonilaatalla. 8.4 Kalliorakentaminen Puhdistamoalueelle tehdyt kallioperätutkimukset ja alueen geologia on kuvattu liitteenä Laitoksen sijoittaminen kalliorakenteeseen Keskuspuhdistamon sijainti ja pohjapiirustus on esitetty piirustuksissa ja Laitoksen sijoittamisessa kalliorakenteeseen on ollut tavoitteena: 1. Puhdistusprosessin toiminnan ja kustannustehokkuuden kannalta optimaalinen korkeustaso 2. Laitostilojen turvallinen ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen sijoittaminen kalliomassaan 3. Varautuminen laitoksen laajentumiseen Puhdistamon korkeusasema kalliossa Puhdistamotilojen korkeusaseman suunnittelua on ohjannut puhdistetun veden poistokuilun ja sinne sijoitettavan turbiinin vähimmäiskorkeustaso purkupaikan vesistöön nähden. Paineellisen purkutunnelin ja turbiinin toiminnan edellytyksenä on, että turbiinin korkeusasema on purkuvesistön pinnan yläpuolella. Tässä selvityksessä oletettiin purkupaikaksi Rajasalmen läntiset osat Pyhäjärvessä. Suunnittelussa käytetty keskimääräinen vedenpinnankorkeus Pyhäjärvessä on +77,4. Puhdistusprosessin loppupää eli turbiinin alataso on suunniteltu tasolle Tällä sijoittelulla prosessin alkupää eli jätevesipinta nostokuilun yläpuolisessa altaassa asettuu tasolle +104,4. Kalliotilan katto ulottuu prosessin alkupäässä tällä järjestelyllä tasolle +111,0. Puhdistamon ylimpien hallirakenteiden päälle jäävän kalliokaton minimipaksuudeksi on tässä suunnitteluvaiheessa määrätty 12 metriä. Tällöin on kalliopinnan puhdistamoprosessin alkupäässä ulotuttava tasolle +123,0. Korkeusaseman suunnittelussa on myös pyritty minimoimaan tulotunnelista pumpattavan jäteveden nostokorkeus Puhdistamon kalliotilojen suunta kalliorakenteessa Keskuspuhdistamon kalliotilojen vaakasuuntaisessa sovittamisessa kalliorakenteeseen on lähtökohtana ollut kallioperätutkimuksista saatujen tulosten ja kalliopaljastumatietojen avulla tulkittu kalliopinnan korkeustaso. Suunnittelussa on

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Raportti 67090263 15.12.2009 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Työkalut ja mittarointi vesilaitosten ilmastonmyönteiseen toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti 18.4.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Mänttä-Vilppulan biokaasulaitoshanke lähtötietojen kartoitus

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Pirkanmaan ympäristökeskus on korjannut päätöksen lupamääräystä 1 hallintolain 51

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Suositus L10/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Energiateollisuus ry 2011 ET-Kaukolämpökansio 2/2 Energiateollisuus ry Suositus L10/2011 Kaukolämpö

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt

tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus Työraportti 2006-05 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus Juha Nieminen Helmikuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa

Lisätiedot