AUTO- ja konealojen Työehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010"

Transkriptio

1 AUTO- ja konealojen Työehdot

2 Sisältö TYÖEHTOSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 Osa I Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus... 6 Osa II Auto- ja konekaupan työehtosopimus Osa III Työehtosopimuksia koskevat yhteiset määräykset A AUTO- JA KONEKONEKORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISTÄ Soveltamisala Autoalan alakohtaiset sopimukset Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus Työrauhavelvoite Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen a Tutkintotavoitteeseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu ja työs säoppiminen autoalalla II TYÖPALKAT Paikkakuntakalleusluokat Työkokonaisuuksien vaativuuden määritys Työntekijän palkka Palkkaustavat Olosuhdelisät a Palvelusvuosilisä Keskituntiansio...31 III TYÖAIKA Säännöllisen työajan pituus Ylityö, sunnuntaityö ja viikkolevon aikana tehty työ Hälytysluontoinen työ ja varallaolo...41 IV ERINÄISET KORVAUKSET Työhön liittyvän matkustamisen korvaukset Arkipyhäkorvaus Muita korvauksia ja etuja...47 V TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuus VI SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET Sairausajan ja äitiysvapaan palkka Lääkärintarkastukset Ryhmähenkivakuutus Vuosiloma VII ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Palkanmaksu Ammattiyhdistysmaksujen pidättäminen Koulutustoiminta Luottamusmiehet Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen Paikallinen sopiminen... 69

3 VIII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimassaoloaika...71 AUTO- JA KONEKORJAAMOALAN TES:N LASKENTAOHJE Palkkataulukot Palkkarakenne 2000 / Auto- ja konekorjaamoala...82 Korjaamotyöntekijöiden työsopimuslomake B AUTO- JA KONEKAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEISET TYÖEHDOT Soveltamisala Yleiset sopimukset Työhön ottaminen Työsuhde Työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet Työsuhteen päättyminen Työaika Sairausajan palkka Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa Lääkärintarkastukset Tilapäinen poissaolo Kertausharjoitukset Matkakorvaus Vuosiloma Ryhmähenkivakuutus Työasut Jäsenmaksujen perintä Eräät edut YLEISET PALKKAEHDOT Soveltamisala Paikkakuntakalleusluokitus Palkkataulukot Kokemus- ja koulutustekijöiden huomioonottaminen Ammattitutkinto Tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu ja työssä oppiminen Suorituspalkkaus Pakollinen työharjoittelu Työkohtaisuuslisä/henkilökohtainen lisä Kielilisä Vaativuusryhmittely Vähimmäispalkkataulukot TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMAANTULOA JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Sopimuksen voimaantulo Paikallinen sopiminen Liitepöytäkirjat Palkkojen korotukset Neuvottelujärjestys ja erimielisyyksien ratkaiseminen Työtaistelutoimenpiteet Sopimuksen voimassaoloaika Työehtosopimuksen allekirjoittaminen

4 Liitteet Varaosa-, varasto- ja palvelutöiden vaativuusryhmittelytaulukko Varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäispalkat Konttoritöiden vaativuusryhmittelytaulukko Konttoritöiden vähimmäispalkat Auto ja konemyyjiä koskeva pöytäkirja Auto- ja konemyyjän työsuhde Auto- ja konemyyjälle asetettavat tavoitteet Provisiopalkka Provisiopalkkaisen auto- ja konemyyjän vuositakuuansio Auto- ja konemyyjän työsuhdeturva Provisiopalkkaisen auto ja konemyyjän työaika Keskiansio Sairausajan palkka Palkanmaksu ja vapaapäivät Koulutusajan ansionmenetyskorvaus Ammattitutkinto Oppisopimusoppilas Voimassaolo Auto- ja konekaupan tes:n poikkeavat työaikamääräykset 40-tuntisessa työ aika muodossa Kuntien kalleusluokitus Kuukausipalkkojen jakajat Työehtosopimuksen voimassaoloajan kuukausien työpäivät Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden työsopimus C Työehtosopimuksia koskevat yhteiset määräykset AUTOALAN YLEISSOPIMUS AUTOALAN TILASTOSOPIMUS AUTOALAN AY-JÄSENMAKSUN PERINTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet Yhteistoiminta työpaikalla Yrityksen sisäinen tiedotustoiminta Henkilöstön keskinäinen tiedotustoiminta ja kokoontuminen Tietojen salassapitovelvollisuus Henkilöstön edustajien työstä vapautukset ja korvaukset Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen voimaantulo AUTOALAN KOULUTUSSOPIMUS Koulutusyhteistyö Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus sekä yhteinen kou lutus Ammattiyhdistyskoulutus Muut edut Voimassaoloaika

5 AUTOALAN TYÖSUOJELUSOPIMUS Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluasiamies Työsuojelu käytettäessä toiseen yritykseen työsuhteessa olevaa henkilöstöä Työsuojeluyhteistyö yksintyöskentelyssä Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Tietojen salassapitovelvollisuus Korvaukset Työsuojelutoiminnan järjestäminen paikallisella sopimuksella Erimielisyyksien käsittely Sopimuksen voimaantulo AUTOALAN KAUPAN- JA KORJAAMOTOIMINNAN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Yhteinen luottamusmiessopimus Sopimuksen tarkoitus Luottamusmies ja ammattiosasto Luottamusmiehen valitseminen Luottamusmiehen työsuhde Luottamusmiehen tehtävät Luottamusmiehelle annettavat henkilöä koskevat tiedot Tilastotiedot Luottamusmiestehtävien hoitaminen Ansionmenetyksen korvaaminen Luottamusmiehen koulutus Neuvottelujärjestys Sopimuksen voimassaolo

6

7 T YÖEHTOSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka HTY Helsinki Läsnä Metallityöväen Liitto ry Autoalan Keskusliitto ry Matti Mäkelä Pekka Niemi Keijo Larila Juha Myllyntausta Raimo Riima Kari Rohkea Maija Vainikainen Jouko Sohlberg Veli Karttunen Helena Halttu Matti Rantanen Olli Koskinen Arto Helenius Mauri Nieminen 1 Työehtosopimusten allekirjoittaminen Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu saavutetun neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus. Tällä allekirjoituspöytäkirjalla allekirjoitetaan Auto- ja konekorjaamoalan ja Auto- ja konekaupan työehtosopimukset niiden osana noudatettavine liitesopimuksineen, joita kaikkia yhdessä kutsutaan nimellä Auto- ja konealojen työehdot. Auto- ja konealojen työehdot muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista: z Allekirjoituspöytäkirja z Osa A: Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus z Osa B: Auto- ja konekaupan työehtosopimus sekä sen osana oleva Auto- ja konemyyjiä koskeva pöytäkirja z Osa C: Yhteiset liitesopimukset eli { Autoalan yleissopimus { Autoalan yhteistoimintasopimus { Autoalan koulutussopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja autoalan koulutussopimuksen soveltamisesta { Autoalan työsuojelusopimus AUTO- ja konealojen Työehdot

8 { { { Autoalan tilastosopimus Autoalan kaupan- ja korjaamotoiminnan luottamusmiessopimus Autoalan ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintäohjeet 2 Allekirjoituspöytäkirjan sisältö Tämä allekirjoituspöytäkirja muodostuu seuraavista jäljempänä olevista osista: z Osa I, joka sisältää Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimusta koskevia määräyksiä. z Osa II, joka sisältää Auto- ja konekaupan työehtosopimusta koskevia määräyksiä. z Osa III, joka sisältää molempia työehtosopimuksia koskevia yhteisiä määräyksiä. 3 Työpalkat ja perusteet Osa i Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus Kertakorvaus vuonna 2007 Kertaluontoisena maksettavan kertakorvauksen suuruus on 350 euroa. Kertakorvaus maksetaan auto- ja konealojen työehtojen piiriin kuuluville työntekijöille viimeistään mennessä. z Kertakorvaus maksetaan niille työntekijöille, joidenka yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään ja on voimassa z Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrää lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Auto- ja konekorjaamoalan sopimuksen soveltamispiirissä työskentelevän täytenä työaikana pidetään tässä yhteydessä 40 viikkotunnin työaikaa. 6 AUTO- ja konealojen Työehdot

9 1. Yleiskorotus Kaikkien työntekijöiden palkkoja korotetaan seuraavasti: 1 Sen palkanmaksukauden alusta jonka alkamispäivä on tai lähinnä sen jälkeen 50 snt/h kuitenkin vähintään 4,4 % 2 Sen palkanmaksukauden alusta jonka alkamispäivä on tai lähinnä sen jälkeen 47 snt/h kuitenkin vähintään 4,1 % 2. Aikapalkat Voimassa olevia aikapalkkoja korotetaan siten kuin kohdassa 1. on sanottu. Mikäli näin korotettu aikapalkka ei täytä uuden työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä, on sitä korotettava vielä tähän rajaan asti. 3. Suorituspalkat Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee 1. -kohdassa mainituin tavoin. Uusien urakkahintojen ja muiden suorituspalkkojen tulee perustua voimassa oleviin hinnoitteluperusteisiin. Jos näin korotettu suorituspalkka ei täytä uu den työehtosopimuksen määräyksiä, on sitä korotettava vielä tähän rajaan asti. 4. Palkkaperusteiden korotus Palkkaperusteissa ja tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavat korotukset eivät aiheuta aika- eikä suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli yleiskorotuksen, mikäli työ palkat näillä yleiskorotuksilla korotettuina täyttävät uuden työehtosopimuk sen määräykset. 5. Keskituntiansion korotus Käytettäessä työehtosopimuksen voimaantulon jälkeen keksituntiansiota on sitä siten korotettava, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly. (Osa A; Auto- ja konekorjaamoalan TES 11 mom. 2) 6. Laskentaohje Palkkojen korottamisesta eri tapauksissa antavat liitot tarkemmat laskenta ohjeet. AUTO- ja konealojen Työehdot

10 4 Ylimenosäännös Mom tai lähinnä sen jälkeen toteutettava yleiskorotus ja taulukkotarkis tus. Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön koro tukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään 3 :n 1.1.-kohdan osalta vuoden 2007 marraskuun 15. päivään mennessä. Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön hinnoitteluperusteiden ja työkohtaisten palkkojen tarkistukset ja näistä mahdolli sesti aiheutuvat työpalkkojen ylimääräiset korotukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään vuoden 2007 marraskuun 30. päivään mennessä tai lähinnä sen jälkeen toteutettavat tarkistukset: Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön koro tukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään 3 :n kohdan osalta vuoden 2008 marraskuun 15. päivään mennessä. Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön hinnoitteluperusteiden ja työkohtaistenpalkkojen tarkistukset ja näistä mahdollisesti aiheutuvat työpalkkojen ylimääräiset korotukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään vuoden 2008 marraskuun 30. päivään mennessä. Mom. 2 Ylimenokausina maksetaan entiset aikapalkat 3 :n mukaisilla yleiskorotuk silla korotettuina. Tämän pykälän 1 momentin tarkistuksien tultua suorite tuksi maksetaan mahdollinen palkanlisä taannehtivasti 3 :n 1.-kohdassa mainituista ajankohdista lukien. Suorituspalkkojen uusien hinnoitteluperusteiden mahdollisesti aiheuttamia ylimääräisiä korotuksia ei suoriteta taannehtivasti. Korottamattomia suorituspalkkojen yksikköhintoja käytettäessä maksetaan ylimenokautena tuntia kohti 3 :n 1.-kohdassa mainittu korotus. 5 Palvelusvuosilisää koskeva ylimenosäännös Siltä osin kuin yrityksessä jo käytössä oleva palvelusvuosijärjestelmä perus tuu 10 vuotta ylittävään työsuhteen kestoaikaan, se sopeutetaan työehtoso pimuksen 10 a :ssa tarkoitettuun järjestelmään siten kuin asiasta paikallisesti sovitaan. 8 AUTO- ja konealojen Työehdot

11 6 Työajan tasaamislisän erääntyminen Jos työehtosopimuksen 12 :n 6 momentin 4 kohdan mukaisia työajan tasaamislisä ei työsuhteen kestäessä ole maksettu palkanmaksukausittain eikä maksutavasta tai lisien erääntymisestä ole paikallisesti muuta sovittu (Osa A; Auto- ja konekorjaamoalan TES 12 mom.2.) erääntyvät lisät maksettaviksi kalenterivuoden loppuun mennessä, tai jos työsuhde päättyy tätä ennen, työsuhteen päättyessä. 7 Palkkarakennetyöryhmä Liitot jatkavat ja laajentavat edelliselle sopimuskaudelle asetetun korjaamo työntekijöiden palkkarakenteen työryhmän toimeksiantoa siten, että työryh män tulee laatia ohjeistukset siirryttäessä palkkaus muodosta toiseen tai uu distettaessa palkkaustapaa. Työryhmän tu lee huomioida suorituspalkka työssä keskimääräisen laskelman käyttö hinnoittelussa sekä odotusajasta kirjatut työehtosopimuksen määrä ykset laatiessaan asiasta yhtenäistä oh jeistusta. Edellä mainitun lisäksi työryhmän tehtävänä on antaa koulu tusta ja ohja usta palkkarakenteesta, z kehittää palkkarakennetta sekä valvoa sen käyttöä työpaikoilla, z ratkoa palkkarakenteeseen liittyviä erimielisyyksiä, z selvittää mahdollisia muutosesityksiä palkkarakenteeseen ja z selvittää tilapäisiä poikkeamia työskentelyolosuhteissa, työmenetelmissä ja työvälineissä sekä nii den huomi oimista työntekijöiden ansiotasoon. z selvittää ohjeaikahinnoittelun muutosten vaikutus työntekijöiden an siota soon. 8 Suojasilmälasit Liitot antavat tarkennetut menettelytapaohjeet näkökyvyn mukaan hiottujen suojasilmälasien hankintatarpeen selvittämistä varten. AUTO- ja konealojen Työehdot

12 Osa ii Auto- ja konekaupan työehtosopimus 9 Palkankorotukset Kertakorvaus vuonna 2007 Kertaluontoisena maksettavan kertakorvauksen suuruus on 350 euroa. Kertakorvaus maksetaan auto- ja konealojen työehtojen piiriin kuuluville työntekijöille viimeistään mennessä. z Kertakorvaus maksetaan niille työntekijöille, joidenka yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään ja on voimassa z Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrää lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Auto- ja konekaupan sopimuksen soveltamispiirissä työskentelevän täytenä työaikana pidetään 37,5 viikkotunnin työaikaa. 1. Yleiskorotus Työehtosopimuksen piiriin kuuluvien kokoaikaisten työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan seuraavasti: tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Konttori-, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät 90 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,4 %. Kiinteäpalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan samalla tavoin. Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaista kiinteää palkanosuutta korotetaan 90 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,4 % laskettuna kiinteästä palkanosasta tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Konttori-, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät 83 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,1 %. Kiinteäpalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan samalla tavoin. Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaista kiinteää palkanosuutta korotetaan 83 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,1 % laskettuna kiinteästä palkanosasta. 10 AUTO- ja konealojen Työehdot

13 2. Taulukkopalkkojen korotus Konttorityöntekijöiden palkkausjärjestelmän ja varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden palkkausjärjestelmän vähimmäispalkkoja korotetaan seuraavasti: tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Korotusajankohtaa lähinnä ennen voimassa olevia varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa sekä konttorityöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa korotetaan 90 kuukaudessa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Korotusajankohtaa lähinnä ennen voimassa olevia varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa sekä konttorityöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa korotetaan 83 kuukaudessa. 3. Ellei edellä mainituilla tavoilla korotettu palkka täytä konttori työnteki jöiden ja varaosa, varasto ja palvelutyöntekijöiden voi massa olevia taulukkopalkkoja, palkkoja korotetaan vielä taulukko palkkojen määriin saakka. 4. Muiden suorituspalkkatyöntekijöiden voimassaolevia suoritus palkkoja korotetaan siten, että ansio nousee yleiskorotusten verran muuttumat tomalla suoritustasolla. Jos korotettu suorituspalkka ei täytä uusia vä himmäispalkkoja, on sitä korotettava vielä tähän ra jaan saakka. 5. Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien palkkatakuu Sovittiin, että Auto- ja konemyyjiä koskevan pöytäkirjan 1 :n 5 kappaleen mukaisen palkkatakuun määrä on koko sopimuskauden ajan 1300 euroa kuukaudessa. 10 Palkkausjärjestelmien kehittäminen Liitot jatkavat ja saattavat valmiiksi edellisen työehtosopimuksen voimassaoloaikana käynnistetyn varaosa-, varasto- ja palvelutöiden työnvaativuusryhmittelyn uudistuksen liittojen kesken sovitun aikataulun mukaisesti. Sopimuskauden aikana liitot käynnistävät konttoritöiden työnvaativuusryhmittelyn uudistamisen. Samalla määritetään sen jälkeen tehtäväksi tulevan automyyjien työnvaativuusryhmittelyn toteuttamista. Tämän työn yhteydessä selvitetään auto- ja konemyyjien ansionmuodostuksen käytäntöjä ja periaatteita sekä pyritään luomaan yhteisiä hyviä käytäntöjä. AUTO- ja konealojen Työehdot

14 Työnvaativuusryhmittelyjen uudistamisen yhteydessä selvitetään palvelusaikaan perustuvan palkitsemisen toteuttamisen tapoja. Osa iii Työehtosopimuksia koskevat yhteiset määräykset 11 Työehtosopimusten yhdistäminen Liitot jatkavat systemaattista työskentelyä nyt allekirjoitettujen työehtosopimusten yhdistämiseksi. 12 Vuosilomapalkan laskeminen Laskettaessa vuosilomapalkkaa työehtosopimusten soveltamisalueella olevalle kuukausipalkkaiselle työntekijälle saadaan lomapäivän palkka jakamalla kuukausipalkka luvulla Työaikakysymykset Liitot asettavat Auto- ja konealojen työehtosopimusten työaikamääräyksiin ja työaikajärjestelyihin liittyvien kysymysten selvittämistä ja ongelmakohtien ratkaisujen hakemista varten työryhmän, jonka tehtävänä on mm. z kehittää ja ylläpitää liittojen yhteisiä koulutusaineistoja z selvittää kokoaikaisen ja osa-aikatyön välistä rajaa ja siihen liittyviä soveltamiskysymyksiä z selvittää eri työaikamuotojen vaikutusta arkipyhäkorvausten ja muiden korvausten määriin, z selvittää keskimääräisten viikkotyöaikakirjausten merkitystä z käsitellä muutenkin ennakkoluulottomasti alalle tärkeitä työaikakysymyksiä yhteisten työaikamääräysten aikaan saamiseksi. 12 AUTO- ja konealojen Työehdot

15 14 Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus Työnantajan lähettäessä työntekijöitä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen autolla tulee työnantajan huolehtia siitä, että kuljettaja saa riittävän levon (TaL 29 ). 15 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturva Liitot ovat sopineet, että työehtosopimuslain 7 :n säännöksiä sovelletaan Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan luottamusmiessopimuksen 4 :n 9 kohdan ja Autoalan työsuojelusopimuksen 3 :n 6 kohdan 5. kappaleen määräyksiä koskevissa asioissa työnantajaan alkaen. 16 Vähimmäispalkkataulukot Tämän sopimuksen mukaisissa palkoissa sovelletaan työehtosopimuksien mukaista kuntien yleistä kalleusluokitusta. Liitot valmistelevat kalleusluokituksesta luopumista toteutettavan palkankorotuksen yhteydessä. 17 Sopimuksen voimaantulo Tämän neuvottelutuloksen mukaiset työehtosopimukset tulevat voimaan Voimassaolevan allekirjoitetun päättyväksi sovittujen työehtosopimusten voimassaolo päättyy ennen edellä mainittua ajankohtaa ja aiemmin sovitusta poiketen. Uusien sopimusten sisältöä koskevat muutokset tulevat voimaan alkaen, ellei asianomaisessa sopimuskohdassa ole voimaantulon osalta muusta sovittu. Muutosten voimaantuloon asti noudatetaan päättyvien sopimusten määräyksiä. 18 Sopimuskausi Sopimuskausi on Sovitusta sopimuskaudesta huolimatta työehtosopimukset ovat irtisanottavissa päättymään Sopimusten irtisanominen on mahdollista mennessä toiselle sopijaosapuolelle kirjallisesti toimitettavalla ilmoituksella. Kirjallinen irtisanomisilmoitus on toimitettava myös tiedoksi valtakunnansovittelijalle. AUTO- ja konealojen Työehdot

16 Sopimusten irtisanomisen edellytyksenä on se, että osapuolet eivät pääse mennessä yksimielisyyteen toteutettavan palkankorotuksen muodosta. 19 Pöytäkirjan tarkastaminen Sovittiin, että pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi liittojen alle kirjoituksin. vakuudeksi: Kari Rohkea Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: AUTOALAN KESKUSLIITTO RY Pentti Rantala Pekka Niemi METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Erkki Vuorenmaa Matti Mäkelä 14 AUTO- ja konealojen Työehdot

17 1 osa A Autoalan Keskusliiton ja Metallityöväen Liiton välinen AUTO- JA KONEKONEKORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan jäljempänä mainituin poikkeuksin Autoalan Keskusliiton jäsenyritysten auto- ja ko nekorjaamoiden työntekijäin työsuhteissa. Työehtosopimusta sovelletaan myös myytävien autojen ja ko neiden varustelu-, kunnostus- ja pesutyöntekijöiden työsuh teissa. Sopimusta ei sovelleta varaosatyötä tekeviin henkilöihin. AUTO- ja konealojen Työehdot osa A 15

18 2 2 Autoalan alakohtaiset sopimukset Alakohtaiset sopimukset, AKL-ML Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan alakohtaisia liit teinä olevia sopimuksia: z Autoalan yleissopimus z Autoalan yhteistoimintasopimus z Autoalan koulutussopimus z Autoalan työsuojelusopimus z Autoalan tilastosopimus z Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan luottamusmiesso pimus z Autoalan ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintäohjeet Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus Sitovuus Noudattamisvelvollisuus Tämä työehtosopimus sitoo allekirjoittaneita liittoja ja niiden ala yh distyksiä sekä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat tai sopi muksen voimassaoloaikana ovat olleet niiden yhdistysten jäse niä. Sopimukseen sidotut ovat velvolliset tarkoin noudattamaan tätä sopimusta ja huolehtimaan siitä, että niiden alaiset yhdistykset ja niihin kuuluvat työnantajat ja työntekijät eivät riko sen määräyk siä. 4 Työrauhavelvoite Työrauha Liitot ja niiden alayhdistykset ovat velvolliset huolehtimaan siitä, ett ei vät niiden jäseninä olevat alayhdistykset, työnantajat tai työnteki jät, joita sopimus koskee, ryhdy työtaistelutoimenpiteisiin eivätkä muu toinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. osa A 16 AUTO- ja konealojen Työehdot

19 5 5 Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen Mom. 1. Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työn tekijä ja määrätä työn johtamisesta. Työnantajilla ja työntekijöillä on oikeus vapaasti päättää liittymi ses tään ammatillisiin järjestöihin. Ty öso p im u s - lo make Irtisanomisaika Mom. 2. Liitot pitävät erittäin tärkeänä, että työsopimus tehdään kirjallisena. Liitot suosittelevat, että työsopimus tehdään kirjallisesti käyttäen liittojen hyväksymää työsopimuslomaketta. Jos yritykset käyttä vät omia työsopimuslomakkeitaan, tulee niiden huolehtia siitä, että ne ovat eh tojen osalta voimassaolevien lakien mukaisia. (Työsopimuslomakemalli soveltamisohjeen liitteenä 1). Pöytäkirjamerkintä: Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voi massa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjalli nen selvitys työsuhteessa noudatettavista ehdoista vii meistään en simmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, työso pimuslain toisen luvun 4 :n mukaisesti. Liitteenä oleva liittojen laatima työsopimusmalli täyttää edellä mainitut ehdot. Mom. 3. Irtisanomisajat Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraa via irtisanomisaikoja: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään vuoden Yli vuoden mutta enintään 4 vuotta Yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta Yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta Yli 12 vuotta Irtisanomisaika 2 viikkoa 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seu raa via irtisanomisaikoja: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään 5 vuotta Yli 5 vuotta Irtisanomisaika 2 viikkoa 1 kuukausi AUTO- ja konealojen Työehdot osa A 17

20 5a Varoituksen tiedoksianto Sanktiolomautus Mom. 4. Työsopimuslain 7 luvun 2 tarkoittama varoitus on an net tava työntekijälle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti. Jos työntekijälle on annettu rikkomuksesta tai laiminlyönnistä työsopimuslain tarkoittama varoitus, tulee se saattaa luottamus miehen tie toon, ellei tämä ole ollut läsnä varoitusta annettaessa. Mom. 5. Jos työnantaja voisi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen, hänellä on oikeus 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen lomauttaa työntekijä siten, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi työsuhteen muutoin pysyessä voimassa. Lomautettaessa työntekijä henkilöstä johtuvasta syystä noudatetaan työsopimuslain mukaista lomautusmenettelyä ja luottamusmiehelle varataan tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Jos hän ei ole läsnä, annetaan hänelle tieto lomautuksesta ja sen perusteesta. 5a Tutkintotavoitteeseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu ja työs säoppiminen autoalalla Mom. 1. Työssäoppiminen osana toisen asteen ammatillista koulu tusta järjestetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mu kaan siten, että tällainen opiskelija ei ole yritykseen työ sopimus suhteessa. Poikkeuksellisesti voidaan työssäoppijan kanssa laatia myös työso pimus. Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan kuitenkin myös työssä op pijoihin. Mom. 2. Paikallisesti tulee yhteisesti todeta, joko ennen tutkin totavoitteiseen koulutukseen liittyvän työharjoittelun tai työssä- oppimi sen järjestämistä taikka yhteistoimintasopimuksen mukai sen hen kilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä z yrityksessä käytössä olevat tutkintotavoitteiseen koulutuk seen liitty vät työharjoittelu- ja työssäoppimismuodot ja se, z ettei niillä ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluksessa ole van henkilöstön työsuhteisiin ja z ettei kenenkään työsopimusta irtisanota tai työntekijöitä lo mauteta tämän sopimuksen tarkoittamien henkilöiden vuoksi. Mom. 3. Sikäli kun on noudatettu edellä todettua menettelyta paa työsopimuslakiin sisältyvät z työvoiman vähentämistä z lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai z takaisinottoa osa A 18 AUTO- ja konealojen Työehdot

21 6 koskevat säännökset ja määräykset eivät aseta esteitä tutkinto ta voit teiseen koulutukseen liittyvän työharjoittelu- ja työssäoppi mis paikko jen tarjoamiselle. Paikkakuntaluokittelu II TYÖPALKAT 6 Paikkakuntakalleusluokat Kuntien yleistä paikkakuntakalleusluokitusta ja kunnallista jao tusta noudatetaan sellaisina kuin niitä koskevat valtioneuvoston päätök set ovat voimassa sopimuksen allekirjoituspäivänä. Pöytäkirjamerkintä: Allekirjoituspäivänä on voimassa 11. Joulukuuta 2003 an nettu valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituk sen vah vistamisesta (1055/03). Sen mukaan kuuluvat I kal leusluokkaan seu raavat kunnat: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kau niainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa, Houtskari, Iniö, Korp poo, Nauvo, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Jyväs kylä, Vaasa, Hy rynsalmi, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuusamo, Oulu, Ristijärvi sekä kaikki Ahvenan maan ja Lapin äänin kunnat. Kaikki muut kunnat kuuluvat II kalleusluokkaan. 7 Työkokonaisuuksien vaativuuden määritys Mom. 1. Työpaikan työkokonaisuudet Työkokonaisuudet Työkokonaisuuksia tarkastellaan työpaikalla vakiintuneen työn sisällön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksena on selvittää työkokonaisuuksien keskinäiset vaativuudet. Liitto jen oh jeena on, että tarkasteltavaksi valitaan riittävä määrä työ pai kalla esiintyviä työkokonaisuuksia. Korjaamossa esiintyville työkokonaisuuksille määritetään työn vaativuusryhmä vertaamalla niitä liittojen laatimiin mallitöihin. Mallitöissä on huomioitu kevyen ja raskaan kaluston työt. AUTO- ja konealojen Työehdot osa A 19

22 8 Kunkin työn vaativuusryhmä määräytyy sen mallityön mukaan mikä lähinnä vastaa vertailtavaa työtä. Työnvaativuusryhmä Korjaamoissa käytetään työn vaativuuden määrityksessä kuutta työnvaativuusryhmää Vaativuusryhmit telyn ajankohta Työnvaativuusryhmä Vaativuusryhmittelyn ajankohta Työpaikalla tehtävät työkokonaisuudet sijoitetaan vaativuutensa perusteella työnvaativuusryhmiin. Liitot suosittelevat, että mää rittely suoritetaan tarvittaessa vuosittain maaliskuussa, ja mah dolliset palkkojen korotukset on toteutettava seuraavan kuukau den aikana. Soveltamisohje: Mikäli työn vaativuuden määrittelystä on kulunut yli vuosi, tai merkkiedustuksissa on tapahtunut muutoksia, on luottamus mie hellä tai työntekijöiden edustajalla oikeus vaatia työnvaa tivuu den määrittelyn suorittamista. Luottamusmiehellä tai muulla tähän tehtävään valitulla työnte kijöi den edustajalla on oikeus osallistua työn vaativuu den mää rityk seen. Ellei näin tapahdu työnantajan edustaja suorittaa määrityk sen yksin. Edellä olevalle henkilöstön edustajalle on annettava riittävä koulu tus työnvaativuuden määrittelytavasta. Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävä selvitys työnvaa tivuu den määritystavasta. 8 Työntekijän palkka 18 vuotta täyttänyt työntekijä Työntekijän peruspalkka Täysin työkykyinen ja 18 vuotta täyttänyt työntekijä. Mom. 1. Työntekijän peruspalkka Työntekijän peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen pal kan osuus työntekijän työkohtaiseen palkan osuuteen. osa A 20 AUTO- ja konealojen Työehdot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-48-1 (pdf ISBN 978-952-5998-49-8) Painopaikka: Tammerprint Oy, 2014

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-04-7 Painopaikka:

Lisätiedot

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 4.11.2011 Paikka Teknologiateollisuus ry, Helsinki Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N JA TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY:N TEKSTIILI-

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-47-4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ASIAHAKEMISTO...15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...35

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 2014-2017 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilöitä

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010 31.3.2014 (Huomioitu 2012 muutokset) ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014-31.12.2016 441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY Hämeen Kirjapaino Oy,

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 SISÄLTÖ Allekirjoituspöytäkirja 26.9.2007 I - VI I YLEISTÄ 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY ISBN 978-952-5998-53-5 Sisällysluettelo Asiahakemisto...5-12 Allekirjoituspöytäkirja...13-22

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON välinen KIRJATYÖNTEKIJÖITÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 soveltamisohjeineen Sopimus on voimassa 30.4.2012 saakka VIESTINNÄN KESKUSLIITON

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Metsäteollisuus ry Puu- ja erityisalojen liitto ry 2 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.3.2014-30.11.2016 Sopijaosapuolet

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot