AUTO- ja konealojen Työehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010"

Transkriptio

1 AUTO- ja konealojen Työehdot

2 Sisältö TYÖEHTOSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 Osa I Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus... 6 Osa II Auto- ja konekaupan työehtosopimus Osa III Työehtosopimuksia koskevat yhteiset määräykset A AUTO- JA KONEKONEKORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISTÄ Soveltamisala Autoalan alakohtaiset sopimukset Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus Työrauhavelvoite Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen a Tutkintotavoitteeseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu ja työs säoppiminen autoalalla II TYÖPALKAT Paikkakuntakalleusluokat Työkokonaisuuksien vaativuuden määritys Työntekijän palkka Palkkaustavat Olosuhdelisät a Palvelusvuosilisä Keskituntiansio...31 III TYÖAIKA Säännöllisen työajan pituus Ylityö, sunnuntaityö ja viikkolevon aikana tehty työ Hälytysluontoinen työ ja varallaolo...41 IV ERINÄISET KORVAUKSET Työhön liittyvän matkustamisen korvaukset Arkipyhäkorvaus Muita korvauksia ja etuja...47 V TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuus VI SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET Sairausajan ja äitiysvapaan palkka Lääkärintarkastukset Ryhmähenkivakuutus Vuosiloma VII ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Palkanmaksu Ammattiyhdistysmaksujen pidättäminen Koulutustoiminta Luottamusmiehet Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen Paikallinen sopiminen... 69

3 VIII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimassaoloaika...71 AUTO- JA KONEKORJAAMOALAN TES:N LASKENTAOHJE Palkkataulukot Palkkarakenne 2000 / Auto- ja konekorjaamoala...82 Korjaamotyöntekijöiden työsopimuslomake B AUTO- JA KONEKAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEISET TYÖEHDOT Soveltamisala Yleiset sopimukset Työhön ottaminen Työsuhde Työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet Työsuhteen päättyminen Työaika Sairausajan palkka Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa Lääkärintarkastukset Tilapäinen poissaolo Kertausharjoitukset Matkakorvaus Vuosiloma Ryhmähenkivakuutus Työasut Jäsenmaksujen perintä Eräät edut YLEISET PALKKAEHDOT Soveltamisala Paikkakuntakalleusluokitus Palkkataulukot Kokemus- ja koulutustekijöiden huomioonottaminen Ammattitutkinto Tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu ja työssä oppiminen Suorituspalkkaus Pakollinen työharjoittelu Työkohtaisuuslisä/henkilökohtainen lisä Kielilisä Vaativuusryhmittely Vähimmäispalkkataulukot TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMAANTULOA JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Sopimuksen voimaantulo Paikallinen sopiminen Liitepöytäkirjat Palkkojen korotukset Neuvottelujärjestys ja erimielisyyksien ratkaiseminen Työtaistelutoimenpiteet Sopimuksen voimassaoloaika Työehtosopimuksen allekirjoittaminen

4 Liitteet Varaosa-, varasto- ja palvelutöiden vaativuusryhmittelytaulukko Varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäispalkat Konttoritöiden vaativuusryhmittelytaulukko Konttoritöiden vähimmäispalkat Auto ja konemyyjiä koskeva pöytäkirja Auto- ja konemyyjän työsuhde Auto- ja konemyyjälle asetettavat tavoitteet Provisiopalkka Provisiopalkkaisen auto- ja konemyyjän vuositakuuansio Auto- ja konemyyjän työsuhdeturva Provisiopalkkaisen auto ja konemyyjän työaika Keskiansio Sairausajan palkka Palkanmaksu ja vapaapäivät Koulutusajan ansionmenetyskorvaus Ammattitutkinto Oppisopimusoppilas Voimassaolo Auto- ja konekaupan tes:n poikkeavat työaikamääräykset 40-tuntisessa työ aika muodossa Kuntien kalleusluokitus Kuukausipalkkojen jakajat Työehtosopimuksen voimassaoloajan kuukausien työpäivät Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden työsopimus C Työehtosopimuksia koskevat yhteiset määräykset AUTOALAN YLEISSOPIMUS AUTOALAN TILASTOSOPIMUS AUTOALAN AY-JÄSENMAKSUN PERINTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet Yhteistoiminta työpaikalla Yrityksen sisäinen tiedotustoiminta Henkilöstön keskinäinen tiedotustoiminta ja kokoontuminen Tietojen salassapitovelvollisuus Henkilöstön edustajien työstä vapautukset ja korvaukset Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen voimaantulo AUTOALAN KOULUTUSSOPIMUS Koulutusyhteistyö Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus sekä yhteinen kou lutus Ammattiyhdistyskoulutus Muut edut Voimassaoloaika

5 AUTOALAN TYÖSUOJELUSOPIMUS Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluasiamies Työsuojelu käytettäessä toiseen yritykseen työsuhteessa olevaa henkilöstöä Työsuojeluyhteistyö yksintyöskentelyssä Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Tietojen salassapitovelvollisuus Korvaukset Työsuojelutoiminnan järjestäminen paikallisella sopimuksella Erimielisyyksien käsittely Sopimuksen voimaantulo AUTOALAN KAUPAN- JA KORJAAMOTOIMINNAN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Yhteinen luottamusmiessopimus Sopimuksen tarkoitus Luottamusmies ja ammattiosasto Luottamusmiehen valitseminen Luottamusmiehen työsuhde Luottamusmiehen tehtävät Luottamusmiehelle annettavat henkilöä koskevat tiedot Tilastotiedot Luottamusmiestehtävien hoitaminen Ansionmenetyksen korvaaminen Luottamusmiehen koulutus Neuvottelujärjestys Sopimuksen voimassaolo

6

7 T YÖEHTOSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka HTY Helsinki Läsnä Metallityöväen Liitto ry Autoalan Keskusliitto ry Matti Mäkelä Pekka Niemi Keijo Larila Juha Myllyntausta Raimo Riima Kari Rohkea Maija Vainikainen Jouko Sohlberg Veli Karttunen Helena Halttu Matti Rantanen Olli Koskinen Arto Helenius Mauri Nieminen 1 Työehtosopimusten allekirjoittaminen Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu saavutetun neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus. Tällä allekirjoituspöytäkirjalla allekirjoitetaan Auto- ja konekorjaamoalan ja Auto- ja konekaupan työehtosopimukset niiden osana noudatettavine liitesopimuksineen, joita kaikkia yhdessä kutsutaan nimellä Auto- ja konealojen työehdot. Auto- ja konealojen työehdot muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista: z Allekirjoituspöytäkirja z Osa A: Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus z Osa B: Auto- ja konekaupan työehtosopimus sekä sen osana oleva Auto- ja konemyyjiä koskeva pöytäkirja z Osa C: Yhteiset liitesopimukset eli { Autoalan yleissopimus { Autoalan yhteistoimintasopimus { Autoalan koulutussopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja autoalan koulutussopimuksen soveltamisesta { Autoalan työsuojelusopimus AUTO- ja konealojen Työehdot

8 { { { Autoalan tilastosopimus Autoalan kaupan- ja korjaamotoiminnan luottamusmiessopimus Autoalan ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintäohjeet 2 Allekirjoituspöytäkirjan sisältö Tämä allekirjoituspöytäkirja muodostuu seuraavista jäljempänä olevista osista: z Osa I, joka sisältää Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimusta koskevia määräyksiä. z Osa II, joka sisältää Auto- ja konekaupan työehtosopimusta koskevia määräyksiä. z Osa III, joka sisältää molempia työehtosopimuksia koskevia yhteisiä määräyksiä. 3 Työpalkat ja perusteet Osa i Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus Kertakorvaus vuonna 2007 Kertaluontoisena maksettavan kertakorvauksen suuruus on 350 euroa. Kertakorvaus maksetaan auto- ja konealojen työehtojen piiriin kuuluville työntekijöille viimeistään mennessä. z Kertakorvaus maksetaan niille työntekijöille, joidenka yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään ja on voimassa z Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrää lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Auto- ja konekorjaamoalan sopimuksen soveltamispiirissä työskentelevän täytenä työaikana pidetään tässä yhteydessä 40 viikkotunnin työaikaa. 6 AUTO- ja konealojen Työehdot

9 1. Yleiskorotus Kaikkien työntekijöiden palkkoja korotetaan seuraavasti: 1 Sen palkanmaksukauden alusta jonka alkamispäivä on tai lähinnä sen jälkeen 50 snt/h kuitenkin vähintään 4,4 % 2 Sen palkanmaksukauden alusta jonka alkamispäivä on tai lähinnä sen jälkeen 47 snt/h kuitenkin vähintään 4,1 % 2. Aikapalkat Voimassa olevia aikapalkkoja korotetaan siten kuin kohdassa 1. on sanottu. Mikäli näin korotettu aikapalkka ei täytä uuden työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä, on sitä korotettava vielä tähän rajaan asti. 3. Suorituspalkat Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee 1. -kohdassa mainituin tavoin. Uusien urakkahintojen ja muiden suorituspalkkojen tulee perustua voimassa oleviin hinnoitteluperusteisiin. Jos näin korotettu suorituspalkka ei täytä uu den työehtosopimuksen määräyksiä, on sitä korotettava vielä tähän rajaan asti. 4. Palkkaperusteiden korotus Palkkaperusteissa ja tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavat korotukset eivät aiheuta aika- eikä suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli yleiskorotuksen, mikäli työ palkat näillä yleiskorotuksilla korotettuina täyttävät uuden työehtosopimuk sen määräykset. 5. Keskituntiansion korotus Käytettäessä työehtosopimuksen voimaantulon jälkeen keksituntiansiota on sitä siten korotettava, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly. (Osa A; Auto- ja konekorjaamoalan TES 11 mom. 2) 6. Laskentaohje Palkkojen korottamisesta eri tapauksissa antavat liitot tarkemmat laskenta ohjeet. AUTO- ja konealojen Työehdot

10 4 Ylimenosäännös Mom tai lähinnä sen jälkeen toteutettava yleiskorotus ja taulukkotarkis tus. Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön koro tukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään 3 :n 1.1.-kohdan osalta vuoden 2007 marraskuun 15. päivään mennessä. Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön hinnoitteluperusteiden ja työkohtaisten palkkojen tarkistukset ja näistä mahdolli sesti aiheutuvat työpalkkojen ylimääräiset korotukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään vuoden 2007 marraskuun 30. päivään mennessä tai lähinnä sen jälkeen toteutettavat tarkistukset: Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön koro tukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään 3 :n kohdan osalta vuoden 2008 marraskuun 15. päivään mennessä. Uuden työehtosopimuksen edellyttämät aika- ja suorituspalkkatyön hinnoitteluperusteiden ja työkohtaistenpalkkojen tarkistukset ja näistä mahdollisesti aiheutuvat työpalkkojen ylimääräiset korotukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään vuoden 2008 marraskuun 30. päivään mennessä. Mom. 2 Ylimenokausina maksetaan entiset aikapalkat 3 :n mukaisilla yleiskorotuk silla korotettuina. Tämän pykälän 1 momentin tarkistuksien tultua suorite tuksi maksetaan mahdollinen palkanlisä taannehtivasti 3 :n 1.-kohdassa mainituista ajankohdista lukien. Suorituspalkkojen uusien hinnoitteluperusteiden mahdollisesti aiheuttamia ylimääräisiä korotuksia ei suoriteta taannehtivasti. Korottamattomia suorituspalkkojen yksikköhintoja käytettäessä maksetaan ylimenokautena tuntia kohti 3 :n 1.-kohdassa mainittu korotus. 5 Palvelusvuosilisää koskeva ylimenosäännös Siltä osin kuin yrityksessä jo käytössä oleva palvelusvuosijärjestelmä perus tuu 10 vuotta ylittävään työsuhteen kestoaikaan, se sopeutetaan työehtoso pimuksen 10 a :ssa tarkoitettuun järjestelmään siten kuin asiasta paikallisesti sovitaan. 8 AUTO- ja konealojen Työehdot

11 6 Työajan tasaamislisän erääntyminen Jos työehtosopimuksen 12 :n 6 momentin 4 kohdan mukaisia työajan tasaamislisä ei työsuhteen kestäessä ole maksettu palkanmaksukausittain eikä maksutavasta tai lisien erääntymisestä ole paikallisesti muuta sovittu (Osa A; Auto- ja konekorjaamoalan TES 12 mom.2.) erääntyvät lisät maksettaviksi kalenterivuoden loppuun mennessä, tai jos työsuhde päättyy tätä ennen, työsuhteen päättyessä. 7 Palkkarakennetyöryhmä Liitot jatkavat ja laajentavat edelliselle sopimuskaudelle asetetun korjaamo työntekijöiden palkkarakenteen työryhmän toimeksiantoa siten, että työryh män tulee laatia ohjeistukset siirryttäessä palkkaus muodosta toiseen tai uu distettaessa palkkaustapaa. Työryhmän tu lee huomioida suorituspalkka työssä keskimääräisen laskelman käyttö hinnoittelussa sekä odotusajasta kirjatut työehtosopimuksen määrä ykset laatiessaan asiasta yhtenäistä oh jeistusta. Edellä mainitun lisäksi työryhmän tehtävänä on antaa koulu tusta ja ohja usta palkkarakenteesta, z kehittää palkkarakennetta sekä valvoa sen käyttöä työpaikoilla, z ratkoa palkkarakenteeseen liittyviä erimielisyyksiä, z selvittää mahdollisia muutosesityksiä palkkarakenteeseen ja z selvittää tilapäisiä poikkeamia työskentelyolosuhteissa, työmenetelmissä ja työvälineissä sekä nii den huomi oimista työntekijöiden ansiotasoon. z selvittää ohjeaikahinnoittelun muutosten vaikutus työntekijöiden an siota soon. 8 Suojasilmälasit Liitot antavat tarkennetut menettelytapaohjeet näkökyvyn mukaan hiottujen suojasilmälasien hankintatarpeen selvittämistä varten. AUTO- ja konealojen Työehdot

12 Osa ii Auto- ja konekaupan työehtosopimus 9 Palkankorotukset Kertakorvaus vuonna 2007 Kertaluontoisena maksettavan kertakorvauksen suuruus on 350 euroa. Kertakorvaus maksetaan auto- ja konealojen työehtojen piiriin kuuluville työntekijöille viimeistään mennessä. z Kertakorvaus maksetaan niille työntekijöille, joidenka yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään ja on voimassa z Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrää lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Auto- ja konekaupan sopimuksen soveltamispiirissä työskentelevän täytenä työaikana pidetään 37,5 viikkotunnin työaikaa. 1. Yleiskorotus Työehtosopimuksen piiriin kuuluvien kokoaikaisten työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan seuraavasti: tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Konttori-, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät 90 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,4 %. Kiinteäpalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan samalla tavoin. Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaista kiinteää palkanosuutta korotetaan 90 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,4 % laskettuna kiinteästä palkanosasta tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Konttori-, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät 83 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,1 %. Kiinteäpalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan samalla tavoin. Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaista kiinteää palkanosuutta korotetaan 83 kuukaudessa, kuitenkin vähintään 4,1 % laskettuna kiinteästä palkanosasta. 10 AUTO- ja konealojen Työehdot

13 2. Taulukkopalkkojen korotus Konttorityöntekijöiden palkkausjärjestelmän ja varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden palkkausjärjestelmän vähimmäispalkkoja korotetaan seuraavasti: tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Korotusajankohtaa lähinnä ennen voimassa olevia varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa sekä konttorityöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa korotetaan 90 kuukaudessa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Korotusajankohtaa lähinnä ennen voimassa olevia varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa sekä konttorityöntekijöiden vähimmäispalkkataulukkoa korotetaan 83 kuukaudessa. 3. Ellei edellä mainituilla tavoilla korotettu palkka täytä konttori työnteki jöiden ja varaosa, varasto ja palvelutyöntekijöiden voi massa olevia taulukkopalkkoja, palkkoja korotetaan vielä taulukko palkkojen määriin saakka. 4. Muiden suorituspalkkatyöntekijöiden voimassaolevia suoritus palkkoja korotetaan siten, että ansio nousee yleiskorotusten verran muuttumat tomalla suoritustasolla. Jos korotettu suorituspalkka ei täytä uusia vä himmäispalkkoja, on sitä korotettava vielä tähän ra jaan saakka. 5. Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien palkkatakuu Sovittiin, että Auto- ja konemyyjiä koskevan pöytäkirjan 1 :n 5 kappaleen mukaisen palkkatakuun määrä on koko sopimuskauden ajan 1300 euroa kuukaudessa. 10 Palkkausjärjestelmien kehittäminen Liitot jatkavat ja saattavat valmiiksi edellisen työehtosopimuksen voimassaoloaikana käynnistetyn varaosa-, varasto- ja palvelutöiden työnvaativuusryhmittelyn uudistuksen liittojen kesken sovitun aikataulun mukaisesti. Sopimuskauden aikana liitot käynnistävät konttoritöiden työnvaativuusryhmittelyn uudistamisen. Samalla määritetään sen jälkeen tehtäväksi tulevan automyyjien työnvaativuusryhmittelyn toteuttamista. Tämän työn yhteydessä selvitetään auto- ja konemyyjien ansionmuodostuksen käytäntöjä ja periaatteita sekä pyritään luomaan yhteisiä hyviä käytäntöjä. AUTO- ja konealojen Työehdot

14 Työnvaativuusryhmittelyjen uudistamisen yhteydessä selvitetään palvelusaikaan perustuvan palkitsemisen toteuttamisen tapoja. Osa iii Työehtosopimuksia koskevat yhteiset määräykset 11 Työehtosopimusten yhdistäminen Liitot jatkavat systemaattista työskentelyä nyt allekirjoitettujen työehtosopimusten yhdistämiseksi. 12 Vuosilomapalkan laskeminen Laskettaessa vuosilomapalkkaa työehtosopimusten soveltamisalueella olevalle kuukausipalkkaiselle työntekijälle saadaan lomapäivän palkka jakamalla kuukausipalkka luvulla Työaikakysymykset Liitot asettavat Auto- ja konealojen työehtosopimusten työaikamääräyksiin ja työaikajärjestelyihin liittyvien kysymysten selvittämistä ja ongelmakohtien ratkaisujen hakemista varten työryhmän, jonka tehtävänä on mm. z kehittää ja ylläpitää liittojen yhteisiä koulutusaineistoja z selvittää kokoaikaisen ja osa-aikatyön välistä rajaa ja siihen liittyviä soveltamiskysymyksiä z selvittää eri työaikamuotojen vaikutusta arkipyhäkorvausten ja muiden korvausten määriin, z selvittää keskimääräisten viikkotyöaikakirjausten merkitystä z käsitellä muutenkin ennakkoluulottomasti alalle tärkeitä työaikakysymyksiä yhteisten työaikamääräysten aikaan saamiseksi. 12 AUTO- ja konealojen Työehdot

15 14 Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus Työnantajan lähettäessä työntekijöitä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen autolla tulee työnantajan huolehtia siitä, että kuljettaja saa riittävän levon (TaL 29 ). 15 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturva Liitot ovat sopineet, että työehtosopimuslain 7 :n säännöksiä sovelletaan Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan luottamusmiessopimuksen 4 :n 9 kohdan ja Autoalan työsuojelusopimuksen 3 :n 6 kohdan 5. kappaleen määräyksiä koskevissa asioissa työnantajaan alkaen. 16 Vähimmäispalkkataulukot Tämän sopimuksen mukaisissa palkoissa sovelletaan työehtosopimuksien mukaista kuntien yleistä kalleusluokitusta. Liitot valmistelevat kalleusluokituksesta luopumista toteutettavan palkankorotuksen yhteydessä. 17 Sopimuksen voimaantulo Tämän neuvottelutuloksen mukaiset työehtosopimukset tulevat voimaan Voimassaolevan allekirjoitetun päättyväksi sovittujen työehtosopimusten voimassaolo päättyy ennen edellä mainittua ajankohtaa ja aiemmin sovitusta poiketen. Uusien sopimusten sisältöä koskevat muutokset tulevat voimaan alkaen, ellei asianomaisessa sopimuskohdassa ole voimaantulon osalta muusta sovittu. Muutosten voimaantuloon asti noudatetaan päättyvien sopimusten määräyksiä. 18 Sopimuskausi Sopimuskausi on Sovitusta sopimuskaudesta huolimatta työehtosopimukset ovat irtisanottavissa päättymään Sopimusten irtisanominen on mahdollista mennessä toiselle sopijaosapuolelle kirjallisesti toimitettavalla ilmoituksella. Kirjallinen irtisanomisilmoitus on toimitettava myös tiedoksi valtakunnansovittelijalle. AUTO- ja konealojen Työehdot

16 Sopimusten irtisanomisen edellytyksenä on se, että osapuolet eivät pääse mennessä yksimielisyyteen toteutettavan palkankorotuksen muodosta. 19 Pöytäkirjan tarkastaminen Sovittiin, että pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi liittojen alle kirjoituksin. vakuudeksi: Kari Rohkea Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: AUTOALAN KESKUSLIITTO RY Pentti Rantala Pekka Niemi METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Erkki Vuorenmaa Matti Mäkelä 14 AUTO- ja konealojen Työehdot

17 1 osa A Autoalan Keskusliiton ja Metallityöväen Liiton välinen AUTO- JA KONEKONEKORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan jäljempänä mainituin poikkeuksin Autoalan Keskusliiton jäsenyritysten auto- ja ko nekorjaamoiden työntekijäin työsuhteissa. Työehtosopimusta sovelletaan myös myytävien autojen ja ko neiden varustelu-, kunnostus- ja pesutyöntekijöiden työsuh teissa. Sopimusta ei sovelleta varaosatyötä tekeviin henkilöihin. AUTO- ja konealojen Työehdot osa A 15

18 2 2 Autoalan alakohtaiset sopimukset Alakohtaiset sopimukset, AKL-ML Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan alakohtaisia liit teinä olevia sopimuksia: z Autoalan yleissopimus z Autoalan yhteistoimintasopimus z Autoalan koulutussopimus z Autoalan työsuojelusopimus z Autoalan tilastosopimus z Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan luottamusmiesso pimus z Autoalan ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintäohjeet Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus Sitovuus Noudattamisvelvollisuus Tämä työehtosopimus sitoo allekirjoittaneita liittoja ja niiden ala yh distyksiä sekä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat tai sopi muksen voimassaoloaikana ovat olleet niiden yhdistysten jäse niä. Sopimukseen sidotut ovat velvolliset tarkoin noudattamaan tätä sopimusta ja huolehtimaan siitä, että niiden alaiset yhdistykset ja niihin kuuluvat työnantajat ja työntekijät eivät riko sen määräyk siä. 4 Työrauhavelvoite Työrauha Liitot ja niiden alayhdistykset ovat velvolliset huolehtimaan siitä, ett ei vät niiden jäseninä olevat alayhdistykset, työnantajat tai työnteki jät, joita sopimus koskee, ryhdy työtaistelutoimenpiteisiin eivätkä muu toinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. osa A 16 AUTO- ja konealojen Työehdot

19 5 5 Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen Mom. 1. Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työn tekijä ja määrätä työn johtamisesta. Työnantajilla ja työntekijöillä on oikeus vapaasti päättää liittymi ses tään ammatillisiin järjestöihin. Ty öso p im u s - lo make Irtisanomisaika Mom. 2. Liitot pitävät erittäin tärkeänä, että työsopimus tehdään kirjallisena. Liitot suosittelevat, että työsopimus tehdään kirjallisesti käyttäen liittojen hyväksymää työsopimuslomaketta. Jos yritykset käyttä vät omia työsopimuslomakkeitaan, tulee niiden huolehtia siitä, että ne ovat eh tojen osalta voimassaolevien lakien mukaisia. (Työsopimuslomakemalli soveltamisohjeen liitteenä 1). Pöytäkirjamerkintä: Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voi massa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjalli nen selvitys työsuhteessa noudatettavista ehdoista vii meistään en simmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, työso pimuslain toisen luvun 4 :n mukaisesti. Liitteenä oleva liittojen laatima työsopimusmalli täyttää edellä mainitut ehdot. Mom. 3. Irtisanomisajat Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraa via irtisanomisaikoja: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään vuoden Yli vuoden mutta enintään 4 vuotta Yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta Yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta Yli 12 vuotta Irtisanomisaika 2 viikkoa 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seu raa via irtisanomisaikoja: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään 5 vuotta Yli 5 vuotta Irtisanomisaika 2 viikkoa 1 kuukausi AUTO- ja konealojen Työehdot osa A 17

20 5a Varoituksen tiedoksianto Sanktiolomautus Mom. 4. Työsopimuslain 7 luvun 2 tarkoittama varoitus on an net tava työntekijälle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti. Jos työntekijälle on annettu rikkomuksesta tai laiminlyönnistä työsopimuslain tarkoittama varoitus, tulee se saattaa luottamus miehen tie toon, ellei tämä ole ollut läsnä varoitusta annettaessa. Mom. 5. Jos työnantaja voisi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen, hänellä on oikeus 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen lomauttaa työntekijä siten, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi työsuhteen muutoin pysyessä voimassa. Lomautettaessa työntekijä henkilöstä johtuvasta syystä noudatetaan työsopimuslain mukaista lomautusmenettelyä ja luottamusmiehelle varataan tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Jos hän ei ole läsnä, annetaan hänelle tieto lomautuksesta ja sen perusteesta. 5a Tutkintotavoitteeseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu ja työs säoppiminen autoalalla Mom. 1. Työssäoppiminen osana toisen asteen ammatillista koulu tusta järjestetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mu kaan siten, että tällainen opiskelija ei ole yritykseen työ sopimus suhteessa. Poikkeuksellisesti voidaan työssäoppijan kanssa laatia myös työso pimus. Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan kuitenkin myös työssä op pijoihin. Mom. 2. Paikallisesti tulee yhteisesti todeta, joko ennen tutkin totavoitteiseen koulutukseen liittyvän työharjoittelun tai työssä- oppimi sen järjestämistä taikka yhteistoimintasopimuksen mukai sen hen kilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä z yrityksessä käytössä olevat tutkintotavoitteiseen koulutuk seen liitty vät työharjoittelu- ja työssäoppimismuodot ja se, z ettei niillä ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluksessa ole van henkilöstön työsuhteisiin ja z ettei kenenkään työsopimusta irtisanota tai työntekijöitä lo mauteta tämän sopimuksen tarkoittamien henkilöiden vuoksi. Mom. 3. Sikäli kun on noudatettu edellä todettua menettelyta paa työsopimuslakiin sisältyvät z työvoiman vähentämistä z lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai z takaisinottoa osa A 18 AUTO- ja konealojen Työehdot

21 6 koskevat säännökset ja määräykset eivät aseta esteitä tutkinto ta voit teiseen koulutukseen liittyvän työharjoittelu- ja työssäoppi mis paikko jen tarjoamiselle. Paikkakuntaluokittelu II TYÖPALKAT 6 Paikkakuntakalleusluokat Kuntien yleistä paikkakuntakalleusluokitusta ja kunnallista jao tusta noudatetaan sellaisina kuin niitä koskevat valtioneuvoston päätök set ovat voimassa sopimuksen allekirjoituspäivänä. Pöytäkirjamerkintä: Allekirjoituspäivänä on voimassa 11. Joulukuuta 2003 an nettu valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituk sen vah vistamisesta (1055/03). Sen mukaan kuuluvat I kal leusluokkaan seu raavat kunnat: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kau niainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa, Houtskari, Iniö, Korp poo, Nauvo, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Jyväs kylä, Vaasa, Hy rynsalmi, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuusamo, Oulu, Ristijärvi sekä kaikki Ahvenan maan ja Lapin äänin kunnat. Kaikki muut kunnat kuuluvat II kalleusluokkaan. 7 Työkokonaisuuksien vaativuuden määritys Mom. 1. Työpaikan työkokonaisuudet Työkokonaisuudet Työkokonaisuuksia tarkastellaan työpaikalla vakiintuneen työn sisällön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksena on selvittää työkokonaisuuksien keskinäiset vaativuudet. Liitto jen oh jeena on, että tarkasteltavaksi valitaan riittävä määrä työ pai kalla esiintyviä työkokonaisuuksia. Korjaamossa esiintyville työkokonaisuuksille määritetään työn vaativuusryhmä vertaamalla niitä liittojen laatimiin mallitöihin. Mallitöissä on huomioitu kevyen ja raskaan kaluston työt. AUTO- ja konealojen Työehdot osa A 19

22 8 Kunkin työn vaativuusryhmä määräytyy sen mallityön mukaan mikä lähinnä vastaa vertailtavaa työtä. Työnvaativuusryhmä Korjaamoissa käytetään työn vaativuuden määrityksessä kuutta työnvaativuusryhmää Vaativuusryhmit telyn ajankohta Työnvaativuusryhmä Vaativuusryhmittelyn ajankohta Työpaikalla tehtävät työkokonaisuudet sijoitetaan vaativuutensa perusteella työnvaativuusryhmiin. Liitot suosittelevat, että mää rittely suoritetaan tarvittaessa vuosittain maaliskuussa, ja mah dolliset palkkojen korotukset on toteutettava seuraavan kuukau den aikana. Soveltamisohje: Mikäli työn vaativuuden määrittelystä on kulunut yli vuosi, tai merkkiedustuksissa on tapahtunut muutoksia, on luottamus mie hellä tai työntekijöiden edustajalla oikeus vaatia työnvaa tivuu den määrittelyn suorittamista. Luottamusmiehellä tai muulla tähän tehtävään valitulla työnte kijöi den edustajalla on oikeus osallistua työn vaativuu den mää rityk seen. Ellei näin tapahdu työnantajan edustaja suorittaa määrityk sen yksin. Edellä olevalle henkilöstön edustajalle on annettava riittävä koulu tus työnvaativuuden määrittelytavasta. Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävä selvitys työnvaa tivuu den määritystavasta. 8 Työntekijän palkka 18 vuotta täyttänyt työntekijä Työntekijän peruspalkka Täysin työkykyinen ja 18 vuotta täyttänyt työntekijä. Mom. 1. Työntekijän peruspalkka Työntekijän peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen pal kan osuus työntekijän työkohtaiseen palkan osuuteen. osa A 20 AUTO- ja konealojen Työehdot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika 18.8.2015 Paikka Autoalan Keskusliitto ry

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2009 2012 AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2009 2012 AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 2009

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 2009 AUTOALAN KESKUSLIITTO RY TYÖMARKKINATIEDOTE Y10.2009 29.9.2009 YLEINEN AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 2009 Autoalan Keskusliitto ja Metallityöväen Liitto ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAA- MOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2011-2013

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAA- MOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2011-2013 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAA- MOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2011-2013 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN... 4 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

1.11.2013 31.10.2016 10.01.2014 KR/MN 1

1.11.2013 31.10.2016 10.01.2014 KR/MN 1 1.11.2013 31.10.2016 10.01.2014 KR/MN 1 AUTO- JA KONEKORJAAMOALAN PALKKARAKENNE 2000 YLLÄPITOAINEISTO Metallityöväen Liiton ja Autoalan Keskusliiton sopiman palkkarakenne 2000 tavoite: Työn vaativuus ja

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2016-2017 AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 1 SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN... 4 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen. Työehtosopimus

Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen. Työehtosopimus Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen Työehtosopimus 30.6.2007-30.4.2010 Kirjapaino Jaarli Oy 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja... 5 TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Palkankorotusohje 2018 työntekijät

Palkankorotusohje 2018 työntekijät Muistio 1 (8) 5.1.2018 Palkankorotusohje 2018 työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2017-2020 AUTOALAN KESKUSLIITO RY TEOLLISUUSLIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN... 4 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS 2010 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi

Lisätiedot

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 28.10.2011 31.10.2013 TES 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 29.6.2007 Edunvalvonta/sopimusyksikkö/ppu/tlo 1 (63)

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 29.6.2007 Edunvalvonta/sopimusyksikkö/ppu/tlo 1 (63) Edunvalvonta/sopimusyksikkö/ppu/tlo 1 (63) TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY/ Metallityöväen Liitto ry TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY/ Metallityöväen Liitto ry Erilliset lisät (TES 10 A, B, C-kohta) Sen palkanmaksukauden

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Neuvottelutulos

Neuvottelutulos Sähkötekniset työnantajat STIA ry SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017 PALKANKOROTUKSET AJALLE 1.8.2016-31.1.2017 Sähköistysalan työehtosopimuksen 2015-2017 allekirjoituspöytäkirjan kohdan 17 ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n 26.4.2010 kello 18.00 alkavaksi ilmoittaman elintarvikealaa

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika: 23.1.2012 Paikka: Puu- ja erityisalojen liiton toimisto,

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta Ohjelma: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Kokemuksia työpaikkakohtaisen erän jakamisesta 2007 3 Työpaikkakohtainen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYSPALVELUALAN UNIONI ry

YKSITYISEN TERVEYSPALVELUALAN UNIONI ry YKSITYISEN TERVEYSPALVELUALAN UNIONI ry Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveyspalvelualan Liitto ry Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni ry YKSITYISEN TERVEYSPALVELUALAN UNIONI ry

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa Terminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen PLM METALLI Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 16.2.2005-30.9.2007 TES: 270101 PL: 01 PLM K D nro 1120/1410/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ JA

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 1.10.2007 30.4.2010 TES: 270101 PL: 01 PUOLUSTUSMINISTERIÖ JA METALLITYÖVÄEN LIITTO r.y. 2 TES: 270101

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 7.4.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot