VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA"

Transkriptio

1 VEROHALLINTO A147/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015

2 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN YLEISTÄ TIETUEMALLIT Kiinteämittainen tietue Tunnus:tieto -parit TIETUEKUVAUKSET Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytietojen tietuekuvaus Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotietojen tietuekuvaus LIITE 1: ESIMERKKI TUNNUSTIETO-PARITAPAHTUMAN... 16

3 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN 3 Erittelytietojen tietuekuvaus VSOSERIE Selite MAKSUVUOSI Maksuvuosi on SUORITUSLAJI Poistettu suorituslaji 02 Korko Yhteenvedon tietuekuvaus VSOSVYHT Selite MAKSUVUOSI Maksuvuosi on SUORITUSLAJI Poistettu suorituslaji 02 Korko

4 4 2 YLEISTÄ Tällä vuosi-ilmoituksella osinkoa jakava yhtiö ilmoittaa Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille ja juridisille henkilöille jakamansa osingot sekä osinkoina verotettavat varojenjaot vapaan oman pääoman rahastoista. Julkisesti noteeratun yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako ilmoitetaan aina vuosi-ilmoituksella osingoista (VOPR-osinko). Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella osingoista (VOPR-osinko). Luovutuksena verotettava pääomanpalautus vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksella (VSPAOPAL, lomaketta ei ole). Ajankohta, jolta vuosi-ilmoitus on annettava Vuodesta 2014 alkaen vuosi-ilmoitus osingoista annetaan osingonsaajan verovuoden aikana nostettavissa olleista osingoista, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan. Esimerkki: Yhtiössä on kolme osakkeenomistajaa A, B ja C. Yhtiö tekee osingonjakopäätöksen Osingonjakopäätöksen mukaan osinko on heti nostettavissa. A ja C nostavat osinkonsa heti. Osakkeenomistaja B käy nostamassa osingon vasta Yhtiö ilmoittaa jakamansa osingot ja niistä toimitetut ennakonpidätykset vuodelta 2015 annettavalla vuosi-ilmoituksella myös osakkeenomistaja B:n osalta. Jos osingon maksaja on saanut tiedon osingonsaajasta vasta osingon nostettavissaolovuoden jälkeen, vuosi-ilmoitus osingosta ja siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä annetaan hänen osaltaan vasta siltä vuodelta, jona osinko on nostettu. Tällöin on varmistuttava siitä, että samasta osingonsaajalle maksetusta osingosta ei anneta vuosi-ilmoitusta kahteen kertaan. Tähän asti vuosi-ilmoitus osingosta on voitu antaa vasta siltä vuodelta, jonka aikana osingonsaaja on nostanut osingon. Aikaisempaa käytäntöä jatketaan niiden osinkojen ilmoittamisessa, jotka ovat olleet nostettavissa vuonna 2013 tai aikaisemmin. Lisätietoa on ohjeessa Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset Jos Vuosi-ilmoitus osingoista annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on Lisätietoa osinkojen vuosi-ilmoituksesta on täyttöohjeessa Vuosi-ilmoitus osingoista. Myös ennakko-osingot (KHO T 254) ilmoitetaan tämän ohjeen mukaisesti. Osuuskunnan jakamat ylijäämät tai muuna kuin luovutuksena verotettavat varojen jaot vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan omalla Vuosi-ilmoituksella osuuskunnan ylijäämistä. Vuosi-ilmoituksella osuuskunnan ylijäämistä ilmoitetaan myös kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksama voitto-osuus ja korko sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksama takuupääoman korko. Avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yksityisliikkeet, esim. toiminimet eivät anna osinkojen vuosiilmoitusta. Sijaisosingot ilmoitetaan omalla lomakkeellaan Sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus (7847). Suomessa yleisesti verovelvollisten henkilöiden saamat ulkomaisen yhtiön osingot ilmoitetaan ohjeen Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista mukaisesti.

5 5 Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä ilmoitetaan kaikkien rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärässä kohdassa 124. Saajakohtaiset erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisille jaetuista osingoista ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE, osinkojen suorituslajilla E1, E2, E3, E4, E5 tai E6). Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen erittelytietoja ei ilmoiteta, mutta ao. osinkojen yhteismäärä ilmoitetaan kohdassa 126. Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen pitkäaikaissäästämistilillä oleviin osakkeisiin liittyvien osinkojen yhteismäärä ilmoitetaan kaikkien rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärässä kohdassa 124. Erittelytiedot ilmoitetaan sen sijaan rajoitetusti verovelvollisten vuosiilmoituksella (VSRAERIE, suorituslajilla E6). Työpanososingot ilmoitetaan ainoastaan Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoituksella (VSPSERIE). Työpanososinkona verotettava osinko on voitu jakaa väliyhtiölle, joka jakaa myöhemmin työpanososinkoa vastaavan osingon samalle henkilölle, jota on verotettu työpanososingosta. Tällöin väliyhtiön on annettava jakamistaan osingoista normaali vuosi-ilmoitus osingoista. (Lisätietoa täyttöohjeessa Vuosi-ilmoitus osingoista sekä Verohallinnon ohjeessa Työpanokseen perustuvan osingon verotus Dnro 1103/32/2009) Pääomanpalautukset Vuosi-ilmoituksella Pääomanpalautukset (VSPAOPAL) ilmoitetaan ainoastaan sellaiset pääomanpalautukset, jotka verotetaan luovutusta koskevien säännösten mukaan. Julkisesti noteeratun yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako verotetaan osinkona ja ilmoitetaan aina osinkojen vuosi-ilmoituksella. (VOPR-osinko). Erittely- ja yhteenvetotiedot Jokaisesta osingonjakopäätöksestä annetaan erillinen vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenvetotietoineen. Jos samalla osingonjakopäätöksellä on päätetty jakaa sekä osinkoa että VOPR-osinkoa, on niistä annettava kaksi erillistä vuosi-ilmoitusta. Joissakin tapauksissa osinkoja maksetaan usean eri tilinhoitajan välittäminä ja tilinhoitajat ilmoittavat Verohallinnolle osinkojen vuosi-ilmoituksen erittelytiedot. Tällöin yhteenvetotiedot saa ilmoittaa kuitenkin vain yhden kerran. Vastuu yhteenvetotietojen ilmoittamisesta on osinkoa jakavalla yhtiöllä. Osingonjako tilikaudelta Osakeyhtiölain mukaan ( /624, 13 luvun 3 ) osinkoa voidaan jakaa kolmelta eri tilikaudelta: 1. osingonjako tai lisäosingonjako viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 2. osingonjako viimeistä edeltävältä tilikaudelta silloin, kun uudempikin tilikausi on jo päättynyt, mutta uutta tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu ja tilintarkastettu 3. osingonjako meneillään olevalta tilikaudelta eli ns. väliosinko, joka perustuu esim. vahvistettuun ja tilintarkastettuun välitilinpäätökseen.

6 6 Osinkojen vuosi-ilmoituksella kaikki osingot ilmoitetaan jaetuksi siltä tilikaudelta ja siltä verovuodelta, jotka ovat ennen osingonjakopäätöspäivää viimeksi päättyneet. Esimerkki: Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 2014 ja tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa Osingonjakopäätökset: 1) , osinko jaettu tilikaudelta 2014 (tilinpäätös 2014 vahvistettu ja tilintarkastettu) 2) , osinko jaettu tilikaudelta 2013 (viimeinen vahvistettu ja tilintarkastettu tilinpäätös) 3) , osinko jaettu tilikaudelta 2015 (välitilinpäätöksen perusteella) Verotuksessa nämä kaikki osingot katsotaan jaetuksi verovuodelta Päiväksi, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa, ilmoitetaan alkuperäisen osingonjakopäätöksen mukainen nostettavissaolopäivä myös silloin, kun osinkoa nostetaan myöhempinä vuosina. Suorituslaji Suorituslajilla ilmoitetaan, onko suoritus osinkoa vai osinkona verotettavaa varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastoista (VOPR-osinkoa).Tietueella tulee antaa tieto siitä, onko osinkoa jakava yhtiö julkisesti noteerattu yhtiö vai muu yhtiö (Yhtiötyyppitieto) Tuloverolain 33a :n mukaan julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet (tai jokin osakesarja) ovat osingonjakoa päätettäessä olleet kaupankäynnin kohteena: 1) NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tai Prelistalla. 2) muulla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella sekä muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella 3) monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella tai sen jälkeen edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella. Samalle osingonsaajalle jaetut osingot ilmoitetaan yhdellä rivillä myös silloin, kun osinkoa on jaettu useammalle eri osakesarjalle. Lisätietoa YEL/MYEL-osakastiedon, asunnon ja rahalainan ilmoittamisesta on verohallinnon sivuilla vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet. jen korjaaminen Jos aineistoissa havaitaan virheitä tai puutteita, virheet on korjattava jo ennen tiedoston lähettämistä. Virheiden välttämiseksi on syytä tarkistaa, että maksajan ja saajien tunnukset sekä pakolliset tiedot kuten tietuetunnukset, tapahtumalajit, suorituslajit ja rahamäärät on merkitty oikein. Virheellisiä tai puutteellisia tietoja sisältävät erittelyt palautetaan lähettäjälle korjattaviksi. Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen (vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus). TAULUKKO 1 TÄMÄN OHJEEN TIETUEMALLEJA VASTAAVAT LOMAKKEET Lomake Lomakenumero Vuosi-ilmoitus osingoista Veroh 7812 Korjauslomake osingoista Veroh 7813

7 7 3 TIETUEMALLIT Toimitettavien tiedostojen tietuemallien vaihtoehdot ovat: Kiinteämittainen tietue Tunnus:tieto -pareina esitettävä tietue. TAULUKKO 2 TIETUEEN ALUSSA ON 8 MERKIN MITTAINEN TIETUETUNNUS virta Erittely osingonsaajista Yhteenvetotiedot Tietue VSOSERIE VSOSVYHT Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman erotinmerkkiä, esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna Rahakenttiin viedään etunollat. puuttuessa rahakenttä täytetään nollilla. Rahankenttiin ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen. Aakkosellinen tieto tasataan tietokentän vasempaan laitaan. Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P, ovat pakollisia tietoja. Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P/V, ovat ehdollisia tietoja. Verohallinto edellyttää, että vuosi-ilmoitustiedot on tehty ISO (ISO-Latin-1) -merkistöllä. 3.1 Kiinteämittainen tietue Tietueen tiedot sijoitetaan position mukaisesti ja tällöin tietojen (kolminumeroisia) tunnuksia ei käytetä. Kiinteämittaisella tietueella jokaisen tietokentän välissä on yksi tyhjä merkki (blanko). Kiinteämittaisilla tietueilla kaikki tiedot esitetään merkkimuodossa. Kiinteämittaisilla tietueilla tapahtuman lopputa 999 ei käytetä. 3.2 Tunnus:tieto -parit Tiedostossa :tieto -parit ovat vaihtuvanmittaisia rivitietueita. Jokaisen (rivi)tietueen alussa on kolmen merkin pituinen tiedon, jota seuraa erotinmerkki ja tiedon arvo. Erotinmerkkinä on kaksoispiste (:), joka on aina neljännessä positiossa. esitetään heti kaksoispisteen jälkeen ja rahakentät ilman etunollia. Jos tietokenttä ei ole pakollinen ja ao. tietoa ei ole olemassa, niin ko. rivi jätetään :tieto - luettelosta kokonaan pois. puuttuessa pakolliseksi merkitty rahatieto täytetään nollilla. Tunnus:tieto -luettelossa 000 (tietue) aloittaa uuden erittely- tai yhteenvetotapahtuman ja 999 (loppu) lopettaa tapahtuman. Muut tiedot voivat esiintyä vapaassa järjestyksessä. Kukin :tieto -pari rivitietue on tiedostossa omalla rivillään. Tapahtuman loppu 999 on pakollinen :tieto-pareissa. arvona on tapahtuman juokseva numero tiedostossa. Liitteenä on esimerkki :tieto pareittain laaditusta tiedostosta.

8 8 4 TIETUEKUVAUKSET 4.1 Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytietojen tietuekuvaus Kiinteämittainen tietue ja :tieto pari muotoinen tietue. Kiinteämittaisen tietueen pituuden on oltava 250 merkkiä. Kiinteämittainen: Tunnustieto: TIETUETUNNUS (=VSOSERIE) P TAPAHTUMALAJI P 1 Sallitut arvot 0 lisäys (alkuperäinen tapahtuma) Erittelytapahtuman korjaaminen (poisto + korjauslisäys) 1 poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman) 2 korjauslisäys (korvaa poistona ilmoitetun tapahtuman) SUORITUSLAJI P 2 Suorituslaji ilmoittaa, onko suoritus osinkoa vai VOPR-osinkoa. Suorituslajit Sallitut arvot: 01 Osinko 04 VOPR-osinko (osinkona verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta) Pakollisuus Pituus MAKSUVUOSI P 4 Suorituksen maksuvuosi esitetään muodossa vvvv (2015). Vuodesta 2014 alkaen maksuvuosi on se kalenterivuosi, jolloin osinko on osingonsaajan nostettavissa. Jos osinko on ollut nostettavissa vuonna 2013 tai aikaisemmin, maksuvuosi on se kalenterivuosi, jolloin osinko on nostettu. Ks. Täyttöohje Vuosiilmoitus osingoista OSINKOA JAKAVAN YHTIÖN Y-TUNNUS P 13 Y- (väliviivalla) täytetään kentän vasempaan laitaan etunollineen välimerkillä. Y- esitetään esim. muodossa bbbb, lopussa 4 blankoa kiinteämittaisilla tietueilla. Huom. Osinkoa jakava yhtiö ei voi ilmoit-

9 9 Kiinteämittainen: Tunnustieto: taa tunnuksekseen tilityspisteen ta. Pakollisuus Pituus 34 VARATILA (Tyhjä) VEROVUOSI, JOLTA OSINKO ON JAETTU P 4 Verovuosi esitetään muodossa vvvv. Verovuosi on sama tai aikaisempi kuin tiedoissa 211, 212 ja 203. Yhtiö, jonka tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, merkitsee verovuodeksi, jolta osinkoa on jaettu, tilikauden päättymisvuoden. Osinko katsotaan verotuksessa jaetuksi yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta OSINGONJAKOPÄÄTÖSPÄIVÄ P 8 Osingonjakopäätöspäivä esitetään muodossa ppkkvvvv. Päivämäärä, jolloin yhtiö on tehnyt päätöksen osingon jakamisesta. Päivä on sama tai aikaisempi kuin päivä, jolloin osinko on ollut nostettavissa (tieto 212) PÄIVÄ, JOSTA LÄHTIEN OSINKO ON OLLUT NOS- TETTAVISSA Päivämäärä esitetään muodossa ppkkvvvv. Päivämäärän tulee olla sama tai myöhempi kuin osingonjakopäätöspäivä (tieto 211). P YHTIÖTYYPPI OSINGONJAKOPÄÄTÖSPÄIVÄNÄ P 1 Tietueella tulee antaa tieto siitä, onko osinkoa jakava yhtiö: J Julkisesti noteerattu yhtiö (TVL 33a 2 mom.) M Muu yhtiö OSINGONSAAJAN Y-/HENKILÖTUNNUS P 11 Henkilö esitetään muodossa ppkkvv-nnnt. Y- esitetään muodossa bb, lopussa 2 blankoa. täytetään kentän vasempaan laitaan etunollineen välimerkillä OSINGONSAAJAN NIMI P/V 24 Nimitieto viedään kentän vasempaan laitaan. Nimi on pakollinen tieto, jos osingonsaajan Y-/henkilö puuttuu VARATILA (Tyhjä) OSINKO (BRUTTO) P 13 Osingonsaajalle jaettujen osinkojen yhteismäärä, joka on osingonjakopäätöspäivänä (tieto 211) päätetty jakaa. Osinko ilmoitetaan bruttona (vähentämättä ennakonpidätystä) OSINGOSTA TOIMITETTU ENNAKONPIDÄTYS 13

10 10 Kiinteämittainen: Tunnustieto: Ennakonpidätyksen määrä. (Ennakonpidätyksen määrästä ks. Täyttöohje - Vuosi-ilmoitus osingoista) Pakollisuus Pituus OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ P 12 Osingonsaajan omistamien osakkeiden lukumäärä osingonjakohetkellä. (Esimerkki: Jos osingonsaajalla on kolme A-sarjan ja kaksi B-sarjan osaketta, merkitään 5.) Jos osinko jaetaan saajalle pelkän tuottooikeuden perusteella, ilmoitetaan niiden osakkeiden lukumäärä, joiden perusteella osinko on jaettu. Osakkeiden lukumäärä ilmoitetaan kokonaislukuna YEL/MYEL VAKUUTETTU 1 Sallitut arvot: 0 tai blanko ei 1 kyllä on merkitään 1, jos osingonsaaja on osingon nostettavissaolohetkellä (tieto 212) YEL:n tai MYEL:n mukaan vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta ASUNTO OSAKKAAN KÄYTÖSSÄ 1 Sallitut arvot: 0 tai blanko ei 1 kyllä on merkitään 1, jos osingonsaaja tai hänen perheensä on käyttänyt yhtiön varoihin kuuluvaa vakituista tai muuta asuntoa sen vuoden aikana, jonka veronalaista tuloa osinko on ja osingonsaaja on omistanut yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli puolet osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai heidän osakkeidensa äänimäärä on enemmän kuin puolet yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä. on merkitään 1 myös silloin, jos osingonsaaja on omistanut yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Ks. lisäohje Asunnon ja rahalainan ilmoittaminen osingon vuosi-ilmoituksella OSAKKAALLA RAHALAINA 1 Sallitut arvot: 0 tai blanko ei 1 kyllä on merkitään 1, jos elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkaalla tai hänen perheenjäsenellään on ollut rahalaina yhtiöltä osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä ja osingonsaaja on omistanut yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai heillä on vastaava osuus yhti-

11 11 Kiinteämittainen: Tunnustieto: ön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä edellä mainittuna ajankohtana. Pakollisuus Pituus TILINHOITAJAN Y-TUNNUS P/V 13 Jos tilinhoitaja ilmoittaa osinkoa jakavan yhtiön puolesta tietoja, tilinhoitajan Y- on pakollinen. Y- esitetään esimerkiksi muodossa bbbb, jossa b on blanko kiinteämittaisilla tietueilla VARATILA LOPPUTUNNUS TUNNUS:TIETO -PAREILLA P Erittelyn juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu :tieto -pareina. Lopputa ei käytetä kiinteämittaisilla tietueilla.

12 Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotietojen tietuekuvaus Kiinteämittainen tietue ja :tieto pari muotoinen tietue. Kiinteämittaisen tietueen pituuden on oltava 250 merkkiä. Kiinteä mittainen: Tunnustieto: Pakollisuus TIETUETUNNUS (=VSOSVYHT) P TAPAHTUMALAJI P 1 Sallitut arvot 0 alkuperäinen yhteenveto Yhteenvedon korjaaminen antamalla uusi yhteenveto. 2 korvaa alkuperäisen yhteenvedon Kaikki yhteenvetoon liittyvät tiedot ilmoitetaan uudelleen SUORITUSLAJI P 2 Suorituslaji ilmoittaa, onko suoritus osinkoa vai VOPR-osinkoa ja ne ilmoitetaan eri tunnuksilla. Suorituslajit Sallitut arvot: 01 Osinko 04 VOPR-osinko (osinkona verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta) Pituus MAKSUVUOSI P 4 Suorituksen maksuvuosi esitetään muodossa vvvv (2015). Vuodesta 2014 alkaen maksuvuosi on se kalenterivuosi, jolloin osinko on osingonsaajan nostettavissa. Jos osinko on ollut nostettavissa vuonna 2013 tai aikaisemmin, maksuvuosi on se kalenterivuosi, jolloin osinko on nostettu. Ks. Täyttöohje Vuosi-ilmoitus osingoista OSINKOA JAKAVAN YHTIÖN Y-TUNNUS P 13 Y- (väliviivalla) täytetään kentän vasempaan laitaan etunollineen välimerkillä. Y- esitetään esim. muodossa bbbb, lopussa 4 blankoa kiinteämittaisilla tietueilla. Huom. Osinkoa jakava yhtiö ei voi ilmoittaa tunnuksekseen tilityspisteen ta.

13 13 Kiinteä mittainen: Tunnustieto: Pakollisuus Pituus 34 VARATILA (Tyhjä) VEROVUOSI, JOLTA OSINKO JAETTU P 4 Verovuosi esitetään muodossa vvvv. Verovuosi on sama tai aikaisempi kuin tiedoissa 111, 112 ja 103. Yhtiö, jonka tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, merkitsee verovuodeksi, jolta osinkoa on jaettu, tilikauden päättymisvuoden. Osinko katsotaan verotuksessa jaetuksi yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta OSINGONJAKOPÄÄTÖSPÄIVÄ P 8 Osingonjakopäätöspäivä esitetään muodossa ppkkvvvv. Päivämäärä, jolloin yhtiö on tehnyt päätöksen osingon jakamisesta. Päivä on sama tai aikaisempi kuin päivä, jolloin osinko on ollut nostettavissa (tieto 112) PÄIVÄ, JOSTA LÄHTIEN OSINKO ON OLLUT NOSTETTAVISSA Päivämäärä esitetään muodossa ppkkvvvv. Päivämäärän tulee olla sama tai myöhempi kuin osingonjakopäätöspäivä (tieto 111) YHTIÖTYYPPI OSINGONJAKOPÄÄTÖSPÄIVÄ- NÄ Tietueella tulee antaa tieto siitä, onko osinkoa jakava yhtiö: J Julkisesti noteerattu yhtiö (TVL 33a 2 mom.) M Muu yhtiö P 8 P ERITTELYJEN LKM YHTEENSÄ P TILIKAUSI, JOLTA OSINKO JAETTU 17 Esitetään muodossa ppkkvvvv-ppkkvvvv YHTEYSHENKILÖN NIMI P YHTEYSHENKILÖN PUHELIN P OSINGONJAKOPÄÄTÖKSESSÄ JAETTAVAKSI P 14 PÄÄTETTYJEN OSINKOJEN YHTEISMÄÄRÄ Kohdassa 111 ilmoitetun osingonjakopäätöspäivämäärän mukaan jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä. Jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärään sisältyy myös pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaetut osingot OSINGOISTA TOIMITETTUJEN ENNAKONPI- 13

14 14 Kiinteä mittainen: DÄTYSTEN YHTEISMÄÄRÄ Tunnustieto: Pakollisuus Pituus KALENTERIVUODEN LOPPUUN MENNESSÄ NOSTAMATTA OLEVIEN OSINKOJEN YH- TEISMÄÄRÄ Nostamatta jääneet osingot, jotka on kohdassa 111 ilmoitetun osingonjakopäätöspäivämäärän mukaan päätetty jakaa. Tässä kohdassa ilmoitetaan myös ne nostamatta olevat osingot, joiden saajat eivät ole olleet osingon nostettavissaolovuonna tiedossa AIEMPINA KALENTERIVUOSINA KO. VERO- VUODELTA ILMOITETTUJEN OSINKOJEN YH- TEISMÄÄRÄ Aiempina kalenterivuosina ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä merkitään vain, jos ko. verovuoden osinkoa on ilmoitettu usean kalenterivuoden aikana. Yhteismäärään sisältyy sekä yleisesti verovelvollisille että rajoitetusti verovelvollisille aiempina kalenterivuosina jaetut osingot RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE JAET- TUJEN OSINKOJEN YHTEISMÄÄRÄ Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärään sisältyy myös rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaetut osingot. Rajoitetusti verovelvollisille jaettuja osinkoja ei merkitä osingonsaajakohtaiseen erittelyyn vaan ne ilmoitetaan Rajoitetusti verovelvollistentietuekuvauksen (VSRAERIE) mukaisesti. Tämän tietuekuvauksen mukaiseen erittelyyn merkitään kuitenkin osingot, jotka jaetaan ulkomaiselle yhteisölle, jonka Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan osinkoa tuottavat osakkeet tosiasiassa liittyvät RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILTA OSIN- GOISTA PERITTYJEN LÄHDEVEROJEN YH- TEISMÄÄRÄ YLEISESTI VEROVELVOLLISTEN PITKÄAI- KAISSÄÄSTÄMISTILEILLÄ OLEVILLE OSAK- KEILLE JAETTUJEN OSINKOJEN YHTEISMÄÄ- RÄ VARATILA LOPPUTUNNUS TUNNUS:TIETO -PAREILLA P Juokseva numerointi tiedostossa, joka on muo-

15 15 Kiinteä mittainen: dostettu :tieto -pareina. Lopputa ei käytetä kiinteämittaisilla tietueilla. Tunnustieto: Pakollisuus Pituus

16 LIITE 1: ESIMERKKI TUNNUSTIETO-PARITAPAHTUMAN MUODOSTAMISESTA 2015 JAETUILLE OSINGOILLE Tiedostossa on osinkoa jakavan yhtiön osingonsaajan erittelytapahtuma VSOSERIE ja yhteenvetotapahtuma VSOSVYHT Tunnus:tieto jen nimet 000:VSOSERIE Erittelytapahtuma 230:0 lisäystapahtuma 209:01 suorituslajina osinko 203:2015 maksuvuosi 202: jakavan yhtiön Y- 207:2014 verovuosi, jolta osinko jaettu 211: osingonjakopäätöspäivä 212: päivä, josta osinko nostettavissa 210:J yhtiötyyppi Julkisesti noteerattu yhtiö 232: T osingonsaajan Y-/henkilö 234: osinko (brutto) (3000 ) 235:45000 ennakonpidätys osingosta (450 ) 236:100 osakkeiden lkm (100 kpl) 238:1 asunto osakkaan käytössä 999:1 lopputunnuksen juokseva numero 000:VSOSVYHT Yhteenvetotapahtuma 100:0 lisäystapahtuma 109:01 suorituslajina osinko 103:2015 maksuvuosi 102: jakavan yhtiön Y- 107:2014 verovuosi, jolta osinko jaettu 111: osingonjakopäätöspäivä 112: päivä, josta osinko nostettavissa 110:J yhtiötyyppi Julkisesti noteerattu yhtiö 105:30 erittelyjen lkm yhteensä 108: tilikausi, jolta osinko jaettu 113:OSAKAS MATTI yhteyshenkilön nimi 114: puhelinnumero 120: jaettavien osinkojen yhteismäärä 121: ennakonpidätysten yhteismäärä 124: rajoitettujen osinkojen yhteismäärä 125: rajoitettujen lähdeverojen yhteismäärä 999:2 lopputunnuksen juokseva numero tiedostossa

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A132/200/2015 versio 1.7 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.3 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN VEROHALLINTO 1.1.2016 A137/200/2015 versio 1.9 VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A101/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS

VUOSI-ILMOITUS PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A154/200/2014 versio 1.6 VUOSI-ILMOITUS PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 7 4

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A147/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A147/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A109/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ VEROHALLINTO 1.1.2015 A201/200/2014 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 7 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A126/200/2015 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.1 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A102/200/2016 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 2(8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 2.1.2018 A90/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

YLEISESTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

YLEISESTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A100/200/2016 versio 1.0 YLEISESTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A124/200/2015 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO A153/200/

VEROHALLINTO A153/200/ VEROHALLINTO 1.1.2017 A153/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 4.9.2013 Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö A105/200/2013 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TIETUEKUVAUS Ennakkoperintävuosi

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A130/200/2014 versio 3.2 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 SISÄLTÖ 1 EDELLISESTÄ

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2016 A46/200/2016 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B)

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 2.1.2018 A105/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2018 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.2 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT... 2

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A41/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A40/200/2016 1.2 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot