MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA"

Transkriptio

1 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa Eija Eloranta

2 Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 5 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus ISBN (verkkojulkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

3 Esipuhe Maaseutu on merkittävää yritystoiminnan aluetta. Maaseudun elinkeinorakenne on palveluvaltaistunut ja monipuolistunut ja samalla alkutuotannon työpaikkojen määrä on vähentynyt. Maatalous- ja puutarha-ala on kuitenkin edelleen maaseudun tärkeä työllistäjä, ja alojen tuotanto muodostaa kotimaisen elintarviketalouden perustan. Maaseudun uusien elinkeinojen lisäksi onkin huolehdittava nykyisten elinkeinojen toiminta- ja kehittymismahdollisuuksista. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteissa tähdätään muun muassa siihen, että maaseudulla toimivien yritysten käytössä on osaavaa työvoimaa, maaseudun työt ja niiden tekijät kohtaavat ja että monialaista koulutusta on saatavilla maaseudun elinkeinojen ja osaamisen vahvistamiseksi. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) keskeisenä tehtävänä on maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttaminen eri hallinnonalojen ja toimijoiden yhteistyönä. Osana tätä työtä eri elinkeinojen ja osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vetämä maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto (MESI). Tällä katsauksella maa- ja puutarhatalouden työvoiman määrään ja työntekijäryhmiin on tarkoituksena tukea MESI-verkoston elinkeinojen ja osaamisen kehittämistyötä. Raporttiin on koottu tietoa maatalouden ja puutarha-alan työvoimasta lukuina, ulkomaisesta työvoimasta, lomitusjärjestelmästä sekä alojen työvoima- ja osaamistarpeista. Katsauksessa hyödynnetään aihepiirin olemassa olevia tilastoja, aineistoja ja selvityksiä.

4 SISÄLTÖ Tiivistelmä 1 1. MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN TYÖVOIMA LUKUINA 2 2. ULKOMAINEN TYÖVOIMA 5 3. MAATALOUDEN LOMITUSJÄRJESTELMÄ 7 4. KEHITYSNÄKYMIÄ 9 Lähteet 12

5 Tiivistelmä Maa- ja puutarhatalouden rakenne on muuttunut Suomessa voimakkaasti. Tyypillistä muutokselle on ollut tilakoon kasvu ja tilojen määrän vähentyminen. Tällä hetkellä Suomessa on noin maatalousja puutarhayritystä. Maa- ja puutarhatalous työllistää Suomessa noin ihmistä. Alalla työskentelevistä henkilöistä yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään on noin henkilöä. Vakituisesti palkattua työvoimaa tiloilla on noin henkilöä ja lyhytaikaisesti palkattua työvoimaa noin henkilöä. Palkatuista työntekijöistä ulkomaista työvoimaa on noin henkilöä. Alueelliset erot ulkomaalaisten työntekijöiden määrissä ovat suuria. Yrittäjät perheenjäsenineen tekevät 80 % alan vuosittaisesta työmäärästä, palkattu työvoima 14 %, lomittajat 4 % ja urakoitsijat 2 %. Maatalousyrittäjien mukaan vieraan työvoiman palkkaamisen estää suurimmaksi osaksi maatalouden huono kannattavuus ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Maatalouslomittajien suhteellisesti melko pienestä työmääräosuudesta huolimatta lomitusjärjestelmän toimivuudella on olennainen merkitys tilojen työn organisoinitiin ja työssä jaksamiseen. Lomituspalveluihin oikeutettujen, yhden ja kahden yrittäjän tilojen määrä on vähentynyt, kun taas suurempien, yli kahden yrittäjän tilat ovat lisääntyneet merkittävästi. Paikallisyksiköissä työskentelevien vakinaisten, maatalousyrittäjien suosittelemien ja suoraan maatalousyritykseen työsuhteessa olevien lomittajien määrät ovat pienentyneet. Ammatinharjoittajina ja lomitusyrityksen kautta työskentelevien lomittajien määrä taas on kasvanut. Tuetun maksullisen lomituspalvelun käyttö on lisääntynyt 2000-luvulla ja muiden lomituspalveluiden työpäivät ovat vähentyneet. Maatalousyrittäjät ja -työntekijät -ammattiryhmässä työllisten määrän ennakoidaan vähenevän 2020-lukua lähestyttäessä, keskimäärin henkilöä vuodessa. Työmarkkinoihin vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti huomattavan suuri työvoimapoistuma, ja vuosien aikana ammattiryhmän tehtäviin ennakoidaan avautuvan vuositasolla noin työpaikkaa. Suuri poistuma pitää myös maatilatalouden ammatillisen peruskoulutuksen tarvetta korkealla tasolla. Maatalousalan muutokset, kuten yrityskoon kasvu, tuotantoteknologian monipuolistuminen ja markkinoiden muutokset lisäävät sekä työvoiman että yrittäjien koulutus- ja osaamistarpeita. Muutosten myötä erityisesti alan ammattikorkeakoulutuksen aloittajatarpeen ennakoidaan kasvava. Eri koulutusalojen rajapintoja tulisi myös yhdistää nykyistä enemmän. Keskeisiksi kysymyksiksi alan työmarkkinoiden ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan ennakoinnissa nousevat ammattitaitoisen kotimaisen ja ulkomaisen työvoiman saatavuus, alan ja koulutuksen houkuttelevuus, lomituspalvelujärjestelmän uudistus, tilakohtaisen tuotannon monimuotoistuminen sekä maatalouden kannattavuus ja palkanmaksukyky. 1

6 1. MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN TYÖVOIMA LUKUINA Maa- ja puutarhatalouden rakenne on muuttunut Suomessa voimakkaasti ja rakennemuutoksen odotetaan jatkuvan. Tyypillistä muutokselle on ollut tilakoon kasvu ja tilojen määrän vähentyminen. Tässä luvussa esitetyt tilastot maa- ja puutarhatalouden työvoimasta perustuvat Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen) maataloustilastoihin vuodelta Tiken tilastojen mukaan Suomessa oli maatalous- ja puutarhayritystä vuonna Vuodesta 2010 noin tilaa on lopettanut toimintansa, mutta viljelyssä oleva pinta-ala sen sijaan on pysynyt samana. Maa- ja puutarhatalous työllisti vuonna 2013 Suomessa noin ihmistä. Heistä noin henkilöä (38 %) oli viljelijöitä tai yhtymien osakkaita. Perheenjäseniä maa- ja puutarhataloudessa työskenteli noin henkilöä (31 %). Vakituisesti palkattua työvoimaa tiloilla oli noin henkilöä (5 %) ja lyhytaikaisesti palkattua työvoimaa noin henkilöä (27 %). Taulukko 1. Maa- ja puutarhayritysten työntekijät (hlöä) työmuodoittain vuonna Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima. 2

7 Tuotantosuunnittain tarkasteltuna selkeästi eniten vakituisia työntekijöitä työskenteli kasvihuone-tuotannossa ja lypsykarjataloudessa. Avomaan tuotanto, viljan- ja muu kasvinviljely ja sikatalous työllistivät seuraavaksi eniten henkilöitä. Kasvihuonetuotanto Lypsykarjatalous Avomaan tuotanto Viljanviljely Sikatalous Muu kasvinviljely Sekamuotoinen tuotanto Naudanlihantuotanto Muu laidunkarja Siipikarjatalous Muu nautakarjatalous Taulukko 2. Maa- ja puutarhayritysten vakituisesti palkatut työntekijät (hlöä) tuotantosuunnittain vuonna Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima. Lyhytaikaisempaa työvoimaa työskenteli vuonna 2013 eniten avomaan tuotannossa, ja viljanviljelyssä. Myös lypsykarjataloudessa ja sekamuotoisessa tuotannossa työskenteli useampi tuhat työntekijää lyhytaikaisissa työsuhteissa: Taulukko 3. Maa- ja puutarhayritysten lyhytaikainen työvoima (hlöä) tuotantosuunnittain vuonna Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima. 3

8 Sekamuotoisen maatilatalouden merkitys työllistäjänä saattaa kasvaa tulevaisuudessa, sillä jatkavista tiloista puolet arvioi harjoittavansa tilalla maatalouden ohella lähivuosina muutakin yritystoimintaa. Useimmiten tällaisina muina yritystoiminnan muotoina mainitaan koneurakointi, polttopuun ja hakkeen valmistus sekä elintarvikkeiden jatkojalostus ja myynti. Myös matkailu-, majoitus- ja virkistyspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen nähdään melko usein tulevina toimintamuotoina (TNS 2014). Tiloista enemmistö, noin 87 % on perheviljelmiä, maatalousyhtymiä on vajaa kahdeksan prosenttia ja osakeyhtiöitä reilu prosentti. Kuten taulukosta 1 nähtiin, myös suuri osa tilojen työvoimasta koostuu edelleen yrittäjän perheestä. Perheen ulkopuolelta palkatun työvoiman määrissä on alueellisia eroja. ELY-keskuksittain tarkasteltuna määrällisesti eniten vakituisesti palkattua, perheen ulkopuolista työvoimaa oli Varsinais-Suomen alueella (1 117 hlöä) ja Pohjanmaalla. Lyhytaikaista työvoimaa oli runsaimmin Pirkanmaalla (7 048 hlöä). Myös Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa lyhytaikaista työvoimaa oli runsaasti. Taulukko 4. Maatalous- ja puutarhayritysten työntekijäryhmät (hlöä) ELY-keskuksittain vuonna Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima. Suurimman osan maatalous- ja puutarha-alan työstä tekivät siis yrittäjät itse perheenjäsenineen. Viljanviljelytiloilla itse tehdyn työn osuus oli 93 % ja kaikissa muissakin maatalouden tuotantosuunnissa yli puolet työstä tehtiin yrittäjäperheen voimin vuonna Avomaan ja kasvihuonetuotannossa oman työn osuus oli pienempi, reilu 30 %. 4 Taulukko 5. Maa- ja puutarhatalouden vuosityömäärän osuus (%) kokonaistyömäärästä tuotantosuunnittain eri työntekijäryhmissä vuonna Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima.

9 Työaikana mitattuna maatalous- ja puutarha-alalla tehtiin töitä vuonna 2013 yhteensä henkilötyövuotta. Viljelijöiden ja perheenjäsenten työ kattoi lähes 80 % vuoden työmäärästä. Palkatun työvoiman osuus oli 14 %, maatalouslomittajien 4 % ja urakoitsijoiden vajaa 2 % vuoden työmäärästä. Taulukko 6. Maa- ja puutarhatalouden vuosityömäärä (htv) vuonna 2013 työntekijäryhmittäin. Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima. Maatalousyrittäjien mukaan vieraan työvoiman palkkaamisen estää suurimmaksi osaksi maatalouden huono kannattavuus. Lisäksi on koettu, että palkattu työvoima ei jousta riittävästi työhuippujen aikaan ja tästä syystä käytetään mieluummin ostopalveluita tai yhteistyötä viljelijöiden kesken kuin palkataan vierasta työvoimaa. Maaja puutarhatilayrittäjien mukaan ammattitaitoisen työvoiman saanti on myös vaikeutunut alalla ja mahdollisesti vaikeutuu tulevaisuudessa entisestään. Haasteeksi koetaan myös alan ja sen koulutuksen huono houkuttavuus nuorten keskuudessa, mikä heijastunee jatkossakin ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. (Pyykkönen et al. 2009, Leppälä et al ) Lisäksi osa maatilatalouden harjoittamisessa vaaditusta osaamisesta, kuten kirjanpito, neuvonta tai esimerkiksi siemennyspalvelut, on luontevampaa hankkia ostopalveluina. Vuokratyövoiman käyttö on alalla vielä vähäistä (TNS 2014.) Seuraavissa luvuissa tarkastellaan erikseen kahden, edellä esitetyissä tilastoissakin mukana olleen työntekijäryhmän, ulkomaisen työvoiman sekä lomittajien, erityispiirteitä. 2. ULKOMAINEN TYÖVOIMA Puutarha- ja viljelyalat ovat rakennusalan sekä metalli- ja konepajateollisuuden ohessa yleisimpiä aloja, joilla ulkomaista työvoimaa on Suomessa runsaasti. Vuonna 2013 maa- ja puutarhataloudessa työskenteli palkattua ulkomaista henkilöä. Yleisintä ulkomainen palkkatyövoima on puutarha-alalla, jossa avomaan tuotannossa 38 % ja kasvihuonetuotannossa 17 % palkatusta työvoimasta oli ulkomaista. Sekamuotoisessa tuotannossa ulkomaista työvoimaa oli 13 % palkatusta työvoimasta. Kotieläintuotannossa yleisintä ulkomainen palkkatyövoima oli sika- 5

10 taloudessa, jossa 7 % vuoden 2013 palkatusta työvoimasta tuli ulkomailta. Muilla aloilla ulkomaisen työvoiman osuudet olivat tätä pienempiä. Taulukko 7. Maa- ja puutarhayritysten ulkomainen palkkatyövoima (hlöä) tuotantosuunnittain vuonna Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima. ELY-keskuksittain tarkasteltuna määrällisesti eniten ulkomaista työvoimaa oli vuonna 2013 Pohjois-Savon (4675 hlöä) ja Varsinais-Suomen (2616 hlöä) alueilla. Suhteellinen osuus koko palkatusta työvoimasta oli suurin Pohjois- Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. 6 Taulukko 8. Maa- ja puutarhatalouden ulkomaisten palkattujen työntekijöiden (hlöä) osuus palkatusta työvoimasta ELYkeskuksittain vuonna Lähde: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima.

11 Ulkomaisten työntekijöiden ja heidän tekemänsä työn määrästä maa- ja puutarhataloudessa saadaan nykyään jo melko tarkkaan tietoa muun tilastotiedon tapaan. Tätä tilastollista seurantaa haastavampaa onkin työtekijäryhmän työn ja Suomessa oleskelun luonteen määrittely ja seuranta. Ulkomaisten tilapäisen työnteon määrittely on vaikeaa, sillä tilapäisyydellä voidaan tarkoittaa mitä tahansa ajanjaksoa, joka ei tarkoita pysyvää oleskelua Suomessa. Tilapäisesti Suomessa töissä oleva henkilö voi siis työskennellä joistakin päivistä useampiin vuosiin, säännöllisissä jaksoissa tai useamman vuoden. Tällaisen työntekijän tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa tai jäädä pysyvästi Suomeen. (von Herzen-Oosi et al ) Erityisen haastavaa työnteon tilapäisyyden määrittely voi olla tilanteessa, jossa ulkomaalaisella työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja työnteko Suomessa vaikuttaisi olevan luonteeltaan pysyvämpää. Työntekijän aikomuksena saattaa kuitenkin olla palata kotimaahansa, ja tästä väliaikaisesta työnteosta Suomessa kertovat usein esimerkiksi työntekijän tiiviit suhteet ja kanssakäyminen kotimaahansa. (von Herzen-Oosi et al ) Tämän katsauksen käytössä ei ollut tarkempaa laadullista aineistoa puutarha- ja maatalousalan ulkomaalaisten työntekijöiden työskentelystä ja oleskelusta Suomessa. Tilastojen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että erityisesti puutarha-alalla työn teko on useimmiten määräaikaista ja kausittaista työn sesonkiluonteesta johtuen, ja sekä työskentely että oleskelu Suomessa määrittyvät sesongin mukaan. Maataloudessa ja kotieläintuotannossa tilanne saattaa useammin olla monimuotoisempi, ja selkeän lyhytaikaisen kausi- ja kiireavun lisäksi tiloilla työskennellee enemmän myös ulkomaista työvoimaa pidemmissä, myös toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Laadullista tutkimusta ulkomaalaisten työntekijöiden työnteosta erityisesti maatalous- ja kotieläintiloilla Suomessa voisi olla lisää käytössä, sekä työntekijän että työnantajan näkökulmat huomioiden. Tarkempi kuva aiheesta auttaisi kehittämään rekrytointia, tiedonvälitystä, täydennyskoulutusta, perehdyttämistä, vastaanottamista ja työntekijöiden kotiutumista. Tämä omalta osaltaan edistäisi esimerkiksi kielitaidon kehittymistä, sujuvoittaisi työhön perehdyttämistä ja lisäisi työturvallisuutta. Tarkempi kuva ulkomaalaisten työntekijöiden työnteosta Suomesta, suhteesta lähtömaahan ja tulevaisuuden näkymistä tukisi myös maatalouden työvoiman kysynnän ja tarjonnan ennakointia. 3. MAATALOUDEN LOMITUSJÄRJESTELMÄ Oma maatalouden työntekijäryhmänsä ovat maatalouslomittajat. Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka osallistuvat itse säännöllisesti omalla työllään maatalouden töihin. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti maatalousyrittäjä saa lomituspalveluina 1) vuosilomaa ja 2) sijaisapua. Lisäksi yrittäjän käytössä ovat 3) tuettu maksullinen sekä 4) täysin maksullinen lomitus. Näistä vuosiloma on yrittäjälle maksutonta lomitusta ja sijaisavusta taas peritään maksu. Maksuton vuosiloma on tarkoitettu päätoimisille kotieläintalouden harjoittajille, ja he voivat saada tätä vuosilomaa kalenterivuodessa 26 päivää. Sijaisapua taas myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan tilan töistä. Sijaisapua myönnetään erillisten sijaisapuperusteiden mukaan, jotka on lueteltu lomituspalvelulaissa. Tyypillisiä tilanteita, joissa sijaisapua käytetään, ovat sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys ja perhevapaat. Sijaisapua voi saada kotieläintalouden harjoittajan lisäksi myös kasvinviljelijä ja sivutoiminen viljelijä. Sijaisavun hinta muodostuu kolmen euron tuntimaksusta sekä yrittäjän henkilökohtaisen työtuloon perustuvasta osuudesta. (Mela 2013, 2015.) Vuosiloma- ja sijaisapulomitustöiden lisäksi maatalousyrittäjä voi saada maksullista, mutta tuettua lomittaja-apua 120 tuntia vuodessa. Näitä tuettuja lisätunteja yrittäjä voi käyttää sijaisavusta poiketen vapaammin yrityksen töihin, esimerkiksi kiireapuna tai täydentämään lomittajan työpäivää. Yrittäjältä perittävän maksun suuruus on sidottu lomittajien palkkatasoon vastaten noin puolta lomittajan peruspalkasta. Lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus ostaa täysin maksullista lomituspalvelua. (Mela 2013, 2015.) 7

12 Paikallisyksiköt hoitavat lomituspalvelujen käytännön järjestelyt joko oman tai myös useamman muun kunnan alueella ja huolehtivat lomittajiensa täydennyskoulutuksesta ja sijoittamisesta työtehtäviin. Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö hän lomituksensa itsenäisesti. Itse järjestetystä lomituksesta paikallisyksikkö maksaa viljelijälle korvauksen. Paikallisyksikkö voi myös palkata lomitusta tekemään jossakin tapauksessa myös maatalousyrittäjän suositteleman henkilön tai maatalousyrittäjän perheenjäsenen. Tällaiset itse ehdotetut lomittajat ovat aina paikallisyksikön työnjohdon alaisia, ja heitä koskevat samat työtaitovaatimukset kuin kunnan lomittajiakin. (Mela 2015.) Paikallisyksikkö, kuten maatalousyrittäjäkin, voi ostaa lomitustyötä myös itsenäiseltä ammatinharjoittajalta tai lomitusyrittäjältä. Ammatinharjoittajana pidetään henkilöä, joka harjoittaa ansiotoimintaa itsenäisesti olematta työsuhteessa. Lomituspalveluyrityksessä lomitusta tekevä lomittaja on työsuhteessa lomitusyritykseen mutta ei maatalousyrittäjään. Maatalousyrittäjä tai paikallisyksikkö on tällöin toimeksiantaja (Mela 2015.) Melan tilastojen mukaan vuonna 2013 lomituspalveluita käytettiin yhteensä päivää, ja lomittajan työpäivän keskimääräinen pituus oli 6,7 tuntia. Lukumääräisesti vakituisessa työsuhteessa olleita lomittajia työskenteli paikallisyksiköissä 4228 henkilöä. Näistä enemmistö työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa joko täysi- tai osa-aikaisesti. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli neljännes lomittajista. Vakituisten lomittajien lisäksi vuonna 2013 suuri joukko lomittajia, 3020 henkilöä, työskenteli muuhun kuin vakituiseen työsuhteeseen perustuen. Tähän ryhmään kuuluvat tuntipalkkaiset sekä yrittäjän suosittelemat lomittajat sekä ostopalveluita tarjoavat lomittajat. Melko tyypillistä on myös, että maatalousyrittäjä järjestää lomituspalvelunsa itse. Suoraan maatalousyrittäjään työsuhteessa oli vuonna 2013 yhteensä lomittajaa. Ammatinharjoittajana tai lomituspalveluyrityksen kautta työskenteli vuonna 2013 yhteensä 570 lomittajaa. Kaikkiaan vuonna 2013 maatalousyrityksissä työskenteli yhteensä 9046 lomittajaa. (Mela 2014.) Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna paikallisyksiköissä työskentelevien vakinaisten, maatalousyrittäjien suosittelemien ja suoraan maatalousyritykseen työsuhteessa olevien lomittajien määrät ovat pienentyneet. Ammatinharjoittajina ja lomitusyrityksen kautta työskentelevien lomittajien määrä taas on kasvanut: Kun tarkastellaan lomituspalveluiden käyttöä lomituspäivien määrinä, todetaan että tuetun maksullisen lomituspalvelun käyttö on lisääntynyt 2000-luvulla ja muiden lomituspalveluiden työpäivät ovat vähentyneet. Vuosilomapäivien kokonaismäärämäärä on vähentynyt 2000-luvulla, vaikka maatalousyrittäjän vuosilomaoikeutta on ko- Kunnan vakinaiset lomittajat Yrittäjän hankkimat/suosittele mat kunnan Maatalousyritykseen työsuhteessa Ammatinharjoittajat Lomitusyrityksen kautta työskentelevät vuosi työsuhteessa olevat olevat Taulukko 9. Lomittajien määrän muutos eräissä lomittajaryhmissä vuosina Lähde: Melan tilastot. 8

13 rotettu: vuonna 2000 maatalousyrittäjän vuosilomaoikeus oli 22 päivää kalenterivuodessa, josta sitä on asteittain korotettu. Nykyinen 26 päivän vuosilomaoikeus on ollut voimassa vuodesta 2010 saakka (HE 2012). Lomituspalveluiden käyttöä kuvaavissa luvuissa näkyy tilojen ja sitä kautta yrittäjien määrän väheneminen ja samanaikainen tilakoon kasvu. Toisin sanoen vuosilomaan ja sijaisapuun oikeutettujen yrittäjien määrä on vähentynyt, mutta työ tiloilla on lisääntynyt ja monipuolistunut. Tämä on siirtänyt osaltaan lomituspalveluiden käytön painopistettä tuetun, mutta yrittäjän itsensä osittain kustantaman lomituksen suuntaan. Vuosiloma Sijaisapu Tuettu Täysin Yhteensä vuosi maksullinen maksullinen Taulukko 10. Lomituspalveluina järjestettyjen lomituspäivien määrät vuosina Lähde:Melan tilastot. Kokonaisuutena tarkasteltuna lomituspalveluihin oikeutettujen maatilojen määrä on 2000-luvun aikana puolittunut. Vähennystä on tapahtunut yhden tai kahden yrittäjän tilojen määrässä, kun taas suurempien, yli kahden yrittäjän tilat, ovat lisääntyneet merkittävästi. Näiden suurempien lomituspalveluihin oikeutettujen tilojen määrä on 2000 luvun aikana lisääntynyt 45 %. 1 yrittäjää 2 yrittäjää yli 2 yrittäjää Yhteensä Taulukko 11. Lomituspalveluihin oikeutettujen maatilojen määrät vuosina Lähde: Melan tilastot. 9

14 Lomituspalveluita käyttäneiden maatilojen päätuotantosuunnittain vertailtuna kehitys on ollut 2000-luvulla samankaltaista: lomituspalveluita käyttäneiden lypsykarja-, lihakarja-, sikatilojen sekä kanaloiden määrä on laskenut. Voimakkainta lasku on ollut lihasikaloiden osalta, joiden määrä on 2000-luvulla laskenut kahdella kolmanneksella. Tiloilla, joilla tuotantosuuntana on muut kuin yllä mainitut eläimet, kehitys on ollut päinvastainen: lomituspalveluita käyttävien tilojen määrä on 2000-luvulla kaksinkertaistunut. Esimerkiksi hevosalalla lomituslain uudistukset ovat helpottaneet lomitusoikeuden piiriin pääsyä alentamalla lomituspalveluihin oikeuttavien eläinyksiköiden vähimmäismäärää. Tilojen lukumäärän supistuminen, tilakoon kasvu ja kotieläintilojen teknistyminen vaikuttavat voimakkaasti tilan ja siten myös maatalouslomittajien työhön. Tilojen vähentyminen on vähentänyt lomitettavien yrittäjien määrää vaikuttaen lomittajien kysyntään. Toisaalta myös lakimuutokset ja lomitusjärjestelmään kohdistuvat säästötavoitteet vaikuttavat omalta osaltaan lomituspalveluiden kysyntään ja tarjontaan. Viime vuosina keskustelua on herättänyt esimerkiksi vuonna 2013 voimaan tullut lakimuutos. Muutoksella yli 20 eläinyksikön tilalla kahden yrittäjän samanaikaisten lomapäivien määrä nousi aiemmasta 16 päivästä 20 päivään vuotuisesta 26 lomapäivästä, ja tämän yhteisen loman aikana molempien työt hoitaa vain yksi lomittaja. Myös väliaikaiseen tarpeeseen tarkoitetun sijaisavun maksuilla on tavoiteltu kustannussäästöjä. (STM 2013.) Muutosten ja säästötavoitteiden on pelätty vähentävän lomittajien kysyntää ja vaikuttavan toisaalta työn kuormittavuuteen sekä lomittajilla että maatalousyrittäjillä. Muutoksia lomitusjärjestelmään on tulossa myös jatkossa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettamana toimii työryhmä, jonka tehtävänä on kehittää lomituspalvelujärjestelmää. Ryhmän tavoitteena on uudistaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki kokonaisuudessaan ja antaa esitys eduskunnalle seuraavan hallituskauden alussa. Työryhmässä valmistellaan lomituspalveluja koskevia lakeja niin, että ne vastaavat EU:n uusia valtiontukisääntöjä maataloudelle, sillä kaikkien jäsenvaltioiden on sopeutettava nykyiset valtiontukijärjestelmänsä komission antaminen suuntaviivojen mukaisiksi. Nämä suuntaviivat muun muassa rajaavat lomitustuen keston kolmeen kuukauteen vuodessa tuen saajaa kohti ja äitiys- ja hoitovapaan lomitus rajataan kuuteen kuukauteen vuodessa. Suomen vaikutuksesta suuntaviivoihin lisättiin kohta, jonka mukaan komissio voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sallia myös pidemmät tuetut lomitukset. Lomituspalvelulakiin odotetaan uudistusta tulevalla hallituskaudella (STM 2014.) Maatalouslomittajilta työ kasvaneilla ja koneellistuneilla tiloilla edellyttää uutta osaamista ja jatkuvaa lisäkoulutusta. Maatalouden rakennemuutos haastaa myös lomituksen paikallisyksiköt turvaamaan ammattitaitoisten lomittajien riittävyyden. Oma haasteensa lomitusjärjestelmälle on löytää alalle uusia työntekijöitä suurten ikäluokkien eläköityessä. Haasteiksi alan houkuttelevuuden kannalta koetaan usein epämukavat työajat ja pitkät työmatkat, joita lomittajille kertyy työajoista johtuen usein neljä päivässä. Esimerkiksi Mela on pyrkinyt lisäämään alan vetovoimaisuutta Minustakin maatalouslomittaja kampanjalla, joka pyrkii lisäämään alan tunnettuutta nuorten ja ammatin vaihtamista harkitsevin aikuisten keskuudessa (Mela 2014.) 4. KEHITYSNÄKYMIÄ 10 Maatalousyrittäjät ja -työntekijät -ammattiryhmässä työllisten määrän ennakoidaan vähenevän 2020-lukua lähestyttäessä, keskimäärin henkilöä vuodessa. Ammattiryhmän työllisten määrän supistumisen lisäksi alan työmarkkinoiden tulevaisuuteen vaikuttaa voimakkaasti huomattavan suuri työvoimapoistuma. Vuosina ammattiryhmistä siirtyy työvoiman ulkopuolelle henkilöä, joka vastaa jopa 58 % vuoden 2007 työllisistä. Vaikka maataloudessa on meneillään edelleen voimakas rakennemuutos, niin maatalousyrittäjät ja -työntekijät ammattiryhmään tarvitaan myös tulevaisuudessa uusia alan ammattilaisia korvamaan osa työvoimapoistuman kautta avautuvista uusista työpaikoista. Vuosien aikana ammattiryhmän tehtäviin ennakoidaan avautuvan uutta työpaikkaa, joka tarkoittaa vuositasolla noin työpaikkaa. (OPH 2014.)

15 Puutarhayrittäjät ja -työntekijät -ammattiryhmän työllisten määrä on kasvanut viime vuosikymmenien aikana ja määrän ennakoidaan kasvavan jonkin verran edelleen 2020-lukua lähestyttäessä. Vuosina ammattiryhmistä siirtyy työvoiman ulkopuolelle noin henkilöä, joka vastaa 36 % vuoden 2007 työllisistä. Vuosien aikana ammattiryhmän tehtäviin ennakoidaan avautuvan uutta työpaikkaa, joka tarkoittaa vuositasolla noin 200 työpaikkaa. (OPH 2014.) Maataloudessa toimiva työvoima on iäkästä, minkä vuoksi suuri poistuma pitää erityisesti maatilatalouden ammatillisen peruskoulutuksen tarvetta korkealla tasolla. Tämä koskee sekä yrittäjiä että työntekijöitä. Tällä hetkellä maatalous- tai puutarhatalouden koulutus on joka toisella viljelijällä. Sikatilojen viljelijöistä alan koulutus on noin 74 prosentilla ja lypsykarjatilojen viljelijöistä 64 prosentilla. Vähiten alan koulutusta on muuta laidunkarjaa eli lampaita, vuohia ja hevosia pitävien tilojen viljelijöillä. Heistä noin 39 prosentilla on alan koulutus. (Tike 2014.) Esimerkiksi viljelijöistä noin puolet on yli 50-vuotiaita ja suuri määrä viljelijöitä on jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Kannattavuus vaikuttaa oleellisesti nuorten kiinnostukseen jatkaa tilanpitoa ja kouluttautua alalle (Tike 2014). Tällä hetkellä yli 50-vuotiaiden viljelijöiden tiloilla jatkaja on tiedossa noin 40 prosentilla tiloista (TNS 2014). Tilojen toiminnan jatkuvuus ja onnistuneet sukupolvenvaihdokset ovat luonnollisesti perusedellytys työvoiman kysynnän kasvulle maataloudessa. Maatilatalouden ammattikorkeakoulutuksen aloittajatarpeen ennakoidaan olevan 50 % korkeampi viime vuosien aloittajamäärään nähden. Näin suuri aloittajatarpeen kasvu johtuu siitä, että maatalousyritysten koon edelleen kasvaessa niiden johtamisessa tarvitaan yhä parempaa yritysjohtamisen ja tuotantoteknologian osaamista. Tämän vuoksi ennakoinnissa on oletettu, että aikaisempaa suurempi osa maatalousyrittäjiksi ryhtyvistä hankkisi ammattikorkeakoulutuksen. (OPH 2014.) Maatalousala kohtaa myös muutosvoimia, jotka muokkaavat alan osaamistarpeita. On arvioitu, että sekä ympäristötekijät, globalisaatio että kuluttajista lähtevät tarpeet lisäävät korkean tason osaamisen tarvetta myös maatalousammateissa. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousee tällöin koulutuksen rajapintojen yhdistäminen esimerkiksi energiantuotannon, maatalouden ja metsätalouden koulutuksissa. Markkinat synnyttävät kysyntää uusille tuotteille, palveluille ja elämyksille. Tämä luo linkin maatalouden perinteisistä palveluista uusille hyvinvointi- ja terveyspalveluille kuten sosiaalialaan (hevosterapia, green care) sekä jatkojalostukseen. Teknologian, ja erityisesti ympäristöteknologian, kehittymisen kautta alalla syntyy rajapintoja tekniikkaan ja liikenteeseen. Biotalous taas yhdistää maatalouden suoraan metsätalouteen, kalatalouteen, energiateollisuuteen, jätehuoltoon, teknologiaan, logistiikkaan sekä ekosysteemipalveluiden laaja-alaiseen tuottamiseen. Resurssitehokkuuden ja energiatehokkuuden vaatimukset ja osaamistarpeet kasvavat, samoin kasvavat tarpeet omaksua uutta teknologiaa sekä ymmärtää ympäristövaikutuksia. Kaikkien näiden muutosvoimien voidaan katsoa vaikuttavan sekä maatalouden yrittäjien että työvoiman koulutus- ja osaamistarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. (Kerkelä 2012.) Alan ammattitaitovaatimuksia on selvitetty myös alalla toimivilta itseltään. Teknologian kehittymisen on koettu lisänneen alan ammattitaitovaatimuksia runsaasti, mutta toisaalta esimerkiksi viljelijät kokevat edelleen olevan paljon töitä, joita pystyy tekemään vähälläkin koulutuksella. Alan ammattikoulutuksen on usein koettu olevan liian viljelijä- ja yrittäjäsuuntautunutta, eikä se huomioi tarpeeksi tilojen nykyistä työvoiman tarvetta. (Pyykkönen et al ) Ammatillisen asteen, ammattikorkea- ja yliopistotason tutkintokoulutuksen lisäksi ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus muodostaa keskeisen osan maatalouden osaamisjärjestelmää. Myös maatalousyrittäjät tarvitsevat koulutusta ja neuvontaa, nykyään myös aiempaa useammin työnantajana toimimiseen. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK tarjoaa jäsenpalveluna maatalousyrittäjille ajankohtaistietoa työnantajana toimimisesta sekä työehdoista. Lisäksi työnantajapuhelin tarjoaa jäsenetuhintaista neuvontaa työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksistä. Neuvontapalvelut perustuvat yhteistyösopimukseen Maaseudun Työnantajaliiton MTA:n 11

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot