Turvallisesti harrastuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisesti harrastuksiin"

Transkriptio

1

2 Turvallisesti harrastuksiin Tekstit Minna Huopalainen Julkaisija LIIKENNETURVA Valokuvat Credinet Oy Toteutus Interactive Partners Oy MultiEdition -julkaisujärjestelmä Helsinki 2006 ISBN: Turvallisesti harrastuksiin

3 Sisällysluettelo 4 Nuorten parissa toimiville ohjaajille 5 Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan 6 Harrastusmatkoihin liittyviä riskejä voi välttää 7 Ohjaaja esimerkkinä ja kannustajana turvalliseen liikkumiseen 8 Lähimatkat turvallisesti 13 Ohjeita ottelu- ja leirimatkojen sekä retkien suunnitteluun 16 Vinkkejä liikkumisen pelisääntöjen laatimiseen 17 Koulutus ja tiedotus mukaan 18 Tarkistuslista harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseen Turvallisesti harrastuksiin 3

4 Turvallisesti harrastuksiin Nuorten parissa toimiville ohjaajille Urheiluun, liikuntaan ja muihin harrastuksiin liittyy runsaasti lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan välillä ja myös pitempiä matkoja otteluihin, leireille ja retkille. Harrastustoimintaa ja nuorten vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot ovat alkaneet kiinnittää huomiota myös harrastusmatkojen turvallisuuteen varsinaisen harrastuslajin turvallisuuden ohella. Nuorten vapaa-ajan harrastuksiin liittyvien matkojen turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille, jotka toimivat nuorten harrastusten ja vapaa-ajan toiminnan parissa. Parhaat tulokset saadaan, kun turvallisuus kytketään kiinteästi harrastuslajin omaan toimintaan. Tässä oppaassa on taustatietoa ja vinkkejä siitä, miten harrastusten ja muun nuorisotyön yhteydessä tehtyjen matkojen turvallisuutta voidaan edistää. ''Parhaat tulokset saadaan, kun turvallisuus kytketään kiinteästi harrastuslajin omaan toimintaan." Tarve kiinnittää huomiota harrastusmatkojen turvallisuuteen on noussut esiin myös Tiehallinnon nuorisoneuvottelukunnassa. Liikenneturva on laatinut tämän oppaan työn tueksi. 4 Turvallisesti harrastuksiin

5 Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan Liikenneturvallisuus on hyvä liittää kiinteästi harrastustoimintaa järjestävän tahon omaan toimintaan. Yksittäisillä ja irrallisilla tapahtumilla ei vielä päästä kovinkaan pitkälle. Tavoitteena on, että harrastustoiminnan parissa kannetaan vastuuta varsinaisen harrastustoiminnan lisäksi muutenkin toiminnassa mukana olevien nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tällaiseen kokonaisvastuuseen kuuluu se, että kasvatusvastuun ohella myös toiminnan turvalliseen järjestämiseen kiinnitetään huomiota. Nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvän kokonaisvastuun korostaminen nuorten harrastustoiminnassa on saamassa jalansijaa jo monin tavoin. Vastuu kasvatuksesta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hyväksymiin liikunnan ja urheilun eettisiin periaatteisiin. Sinettiseurat, kotiseurat ja Kaikki Pelaa -ohjelma ovat esimerkkejä tällaisesta kokonaisvastuun korostamisesta. Joissakin joukkueissa on myös aloitettu omien turvallisuussuunnitelmien laatiminen, vaikkakin kokonaisuutena asia on vasta tuloillaan seuratoimintaan. Myös partiotoiminnassa turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota laatimalla turvallisuusohjeet johtajatehtävissä sekä leirien ja retkien vastuutehtävissä toimiville. Myös monilla työpaikoilla on alettu kiinnittää huomiota kokonaisturvallisuuden edistämiseen, mikä käsittää työtapaturmantorjunnan ohella liikenteen ja vapaa-ajan tapaturmantorjunnan. Tavoitteena on saada nollatapaturmaajattelu osaksi jokaisen yksilön arvoja ja asenteita työssä, liikenteessä, kotona ja vapaa-ajalla. Koti ja koulu kantavat vastuuta nuorten liikkumisen turvallisuudesta, mutta myös harrastustoiminnan toteuttajilla on oma vastuunsa. Ryhmän ohjaajan vastuu ei voi rajoittua vain urheilukentällä tai muussa harrastuspaikassa tapahtuvaan toimintaan. Nuorten parissa toimivilla ohjaajilla onkin tärkeä oheiskasvattajan rooli, joka tukee kodin ja koulun työtä. Järjestöjen, yhdistysten ja seurojen johdolla sekä ryhmien ohjaajilla on myös keskeinen asema laadittaessa liikkumisen pelisääntöjä sellaisiksi, että harrastusten puitteissa tapahtuva liikkuminen on mahdollisimman turvallista. Kun turvallisuusasiat sisällytetään harrastusten omiin toimintaohjelmiin, voidaan edistää samojen pelisääntöjen noudattamista kautta linjan. Näin liikenneturvallisuus on kattavasti mukana kaikkien harrastuksen parissa toimivien keskuudessa. Turvallisesti harrastuksiin 5

6 Taustaksi ohjaajalle Harrastusmatkoihin liittyviä riskejä voi välttää Harrastuksiin liittyy runsaasti matkoja yksin, ryhmissä ja perheinä. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa nuorille sattuu eniten henkilövahinkoja liikenteessä. Nuorten liikenneonnettomuudet liittyvätkin usein vapaa-ajan liikkumiseen, vaikkakaan juuri harrastusmatkojen yhteydessä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien osuudesta ei ole saatavilla tietoa. Kuolemaan johtaneiden tapaturmien osalta kuitenkin tiedetään, että siirtyminen liikuntapaikalle on itse liikuntaa riskialttiimpaa. Lisäksi on tärkeä tiedostaa, että suuronnettomuuden riski kasvaa, mikäli turvallisuuteen ei kiinnitetä asianmukaista huomiota esimerkiksi linja-autokuljetuksia järjestettäessä. Kun tarkastellaan kokonaistapaturmien määrää, niin liikenteen yhteydessä sattuneiden tapaturmien määrä on kuitenkin selkeästi liikunta- ja kotitapaturmien määrää pienempi. Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan työmatka- ja asiointiliikunta kävellen ja pyöräillen ovat varsin turvallisia liikuntamuotoja, joissa sattuu keskimäärin 0,3 vammaa tuhatta liikuntatuntia kohden. Harrasteliikunnassa keskimääräinen vammautumisriski tuhatta liikuntatuntia kohden on 0,7. Kunto- ja kilpaurheilumuodoissa se on jo selkeästi korkeampi eli keskimäärin 3,1 vammaa tuhatta liikuntatuntia kohden. Liikunta- ja liikkumistapaturmien ehkäisyn kolme pääperiaatetta ovat - vaarojen tunnistaminen ja niiden välttäminen - sääntöjen ja määräysten noudattaminen - asianmukaisten liikunta- ja suojavarusteiden käyttö. 6 Turvallisesti harrastuksiin

7 Ohjaaja esimerkkinä ja kannustajana turvalliseen liikkumiseen Nuorten parissa toimivat ohjaajat ovat esimerkkejä nuorille. Ohjaajan omat asenteet ja käyttäytymismallit välittyvät helposti nuorille. Siksi on keskeistä, että ohjaajat itse toimivat liikenteessä turvallisesti ja huolehtivat myös ryhmänsä turvallisuudesta. Nuorten ryhmien ohjaajilla on usein arvostettu asema nuorten keskuudessa. Ohjaaja voikin kannustaa nuoria turvalliseen liikkumiseen antamalla positiivista palautetta turvallisesta toiminnasta ja yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamisesta. Joskus nuorten käyttäytymiseen voi liittyä selviä riskejä kuten kaahailua tai turvavöiden käytön laiminlyöntiä. Vastuullinen ohjaaja puuttuu tällaisiin tilanteisiin. Usein jo keskusteleminen aiheesta nuorten kanssa riittää korjaamaan tilanteen. Tarvittaessa aihe on hyvä ottaa esiin myös vanhempien kanssa. Vaikka ohjaajilla ei yleensä ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia perusteellisempaan liikenneaiheen käsittelyyn, on tärkeää, että ohjaajat aika ajoin aktiivisesti nostavat esiin myös tämän aihepiirin ja tukevat näin kodin ja koulun työtä. Nuorten kanssa on hyvä käydä läpi erityisesti seuraavat ryhmässä liikkumisen perusasiat: - lähdetään liikkeelle riittävän ajoissa - käytetään kevyen liikenteen väyliä ja muita turvallisia reittejä - tienylitystilanteissa jokainen varmistaa itse näkyvyyden, sillä erityisesti ryhmässä liikuttaessa tilanteet voivat vaihtua nopeasti - noudatetaan liikennesääntöjä ja annetaan tilaa muillekin - ryhmänä liikuttaessa ei ryntäillä eikä viivytellä, vaan seurataan aina muuta liikennettä - parkkialueilla liikuttaessa varotaan erityisesti peruuttavia autoja - jokainen kiinnittää turvavyönsä - harrastusvälineet kuljetetaan tavaratilassa - linja-auton edestä tai takaa ei lähdetä ylittämään tietä, vaan näkyvyys varmistetaan aina huolellisesti - kuljettajalle annetaan tarvittava työrauha eikä kalustoa vahingoiteta tai jätetä roskaiseksi - sovitaan yhdessä pyöräilykypärän käytöstä - huolehditaan näkyvyydestä pimeällä liikuttaessa. Turvallisesti harrastuksiin 7

8 Lähimatkat turvallisesti Turvalliset kulkutavat ja reitit lähimatkoille Nuoria kannattaa ohjata harrastusmatkoillaan turvallisten ja mielellään samalla myös terveellisten kulkutapojen valintaan. Jos reitti on turvallinen ja sopivalla etäisyydellä, kannattaa ilman muuta suosia jalankulkua ja pyöräilyä. Silloin jo matkalla saa samalla hyödyllistä liikuntaa. Jos taas julkiset yhteydet ovat hyvät, kannattaa niitä suosia autolla kuljettamisen sijaan nuorten oman itsenäisen liikkumisen ja samalla myös kestävän kehityksen edistämiseksi. Jos toimivia julkisia yhteyksiä ei ole tai harrastuksessa tarvitaan suurta varustemäärää, on autolla kuljettaminen usein ainoa vaihtoehto. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa suosia yhteiskuljetuksia lähialueilla asuvien kesken. Mopolla liikuttaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ennakoivaan ajamiseen ja turvallisten reittien valintaan, sillä nuorille sattuu runsaasti henkilövahinkoja juuri mopoilun yhteydessä. Jos harrastuspaikan läheisyydessä on selviä liikenneympäristöön liittyviä epäkohtia tai vaarallisia paikkoja, kannattaa asian korjaamiseksi ottaa yhteyttä tienpitäjään, joko kunnan tekniseen toimeen tai Tiehallinnon tiepiiriin. "Liikenneympäristöön liittyvien epäkohtien korjaamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä tienpitäjään." 8 Turvallisesti harrastuksiin

9 Lähimatkat turvallisesti Turvavyöt kiinnitettyinä Turvalaitteiden käyttö kuuluu olennaisena osana liikkumisen turvallisuuteen. Henkilöautolla matkustettaessa on jokaisen oltava asianmukaisesti kiinnitettynä. Kun autossa kuljetetaan useita nuoria, turvavyöllinen paikka varataan jokaiselle. Turvavyön käyttö takapenkillä suojaa myös etupenkillä istuvaa, sillä törmäyksessä takapenkillä ilman turvavyötä istuva ruhjoo alleen etupenkillä olevan. Silloin ei auta, vaikka etupenkillä istuva olisikin kiinnittänyt turvavyönsä. Törmäyksessä, joka tapahtuu 50 km/h:n nopeudessa, keskikokoinen takapenkillä matkustava henkilö aiheuttaa noin 3000 kg voiman etupenkin selkänojaan, ellei hän sitten lennä selkänojan yli ja tuulilasin läpi ulos autosta. Kuljettajan on syytä tarkistaa, että turvavyöt ovat kaikilla myös käytössä. Alle 15- vuotiaiden turvavyön käytöstä vastaa kuljettaja tai holhooja/huoltaja. Vaikkakin jokainen 15 vuotta täyttänyt vastaa juridisesti itse omasta turvavyön käytöstään, on kuljettajalla aikuisena vastuu nuorten turvallisuudesta ja syytä varmistaa, että kaikki ovat kiinnittäneet turvavyönsä. "Kuljettajan on hyvä tarkistaa, että turvavyöt ovat kaikilla myös käytössä." Turvallisesti harrastuksiin 9

10 Lähimatkat turvallisesti Ohjaajana voit edistää myös pyöräilykypärän käyttöä Nuoret käyttävät muita ikäryhmiä vähemmän pyöräilykypärää, kun taas lasten keskuudessa sen käyttö on yleisintä. Jo laki velvoittaa pyöräilijöitä ja polkupyörän matkustajia kypäränkäyttöön. Nuoret arvostavat ohjaajiensa mielipiteitä, joten ohjaajat voivat monin tavoin edistää nuorten pyöräilykypäränkäyttöä harrastusmatkoillaan. Ohjaajan oma kypäränkäyttö antaa hyvän esimerkin. Yhdessä nuorten kanssa voidaan sopia, että meidän ryhmämme käyttää kypärää. Jos esimerkiksi pyöräretkiä tehdään yhdessä, on syytä edellyttää kaikilta kypäränkäyttöä. Jo kaatumisten yhteydessä kypärä suojaa tehokkaasti. Kypäränkäyttöä voidaan edistää myös erilaisilla kampanjoilla, tapahtumilla ja kypärien yhteishankinnoilla koko ryhmälle. Tässä vanhemmat ovat usein hyvänä apuna. ''Ohjaajan oma kypäränkäyttö antaa nuorille hyvän esimerkin. Yhdessä nuorten kanssa voidaan sopia, että meidän ryhmämme käyttää kypärää.'' 10 Turvallisesti harrastuksiin

11 Lähimatkat turvallisesti Heijastimet urheiluvaatteisiin ja välinekasseihin Varustehankintoja tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko urheiluvaatteissa ja välinekasseissa jo valmiina heijastimet. Kiinteät heijastimet ovat käytössä parhaita, koska ne ovat aina mukana eivätkä tartu mihinkään. Kiinteiden heijastimien lisäksi voidaan käyttää riipuke- ja nauhaheijastimia. Tieliikennelakiin kirjattu heijastimen käyttövelvoite koskee liikkumista myös valaistuilla alueilla. Katu- ja mainosvalot sekä sade heikentävät autoilijan mahdollisuuksia havaita ilman heijastinta kulkevaa jalankulkijaa. Myös harrastuspaikan parkkialueilla ja niiden läheisyydessä on usein runsaasti liikennettä juuri harrastuksen alkamis- ja päättymisaikoihin, jolloin autoilijoiden on vaikea havaita ilman heijastinta liikkuvia. ''Kiinteät heijastimet ovat käytössä parhaita, koska ne ovat aina mukana eivätkä tartu mihinkään.'' Turvallisesti harrastuksiin 11

12 Lähimatkat turvallisesti Urheiluvälineet tavaratilaan Monissa harrastuksissa matkalle mukaan tarvitaan harrastusvälineitä. Harrastusvälineet kannattaa sijoittaa auton tavaratilaan eikä auton matkustamoon, etteivät ne mahdollisessa törmäyksessä lennä päin ihmisiä. Jo kännykkä osuu 50 km/h vauhdissa tapahtuvassa törmäyksessä noin neljän kilon painolla törmäyskohteeseensa. Auton katolla suksiboksissa kulkee kätevästi muutakin kuin sukset. Kun painopiste siirtyy ylöspäin, auton ajokäyttäytyminen saattaa oleellisesti muuttua. Henkilöauton kattokuorma saa olla enintään 10 % auton omamassasta. Suksiboksin valmistaja antaa tuotteelleen suurimmat sallitut kuormitukset, joita ei ole syytä ylittää. Peräkärryssä kuljetettavat tavarat on kiinnitettävä huolellisesti. Peräkärryn kanssa ajonopeus saa olla enintään 80 km/h. Pyörällä ja mopolla ajettaessa ei voi kuljettaa mukanaan suuria varusteita. Äkkikaatumisten välttämiseksi on huolehdittava siitä, että reppujen hihnat eivät joudu pyörän pinnojen väliin. Pyörälaukut ovat hyvä apu tavaroiden kuljettamisessa, sillä niihin tavarat saadaan pakattua niin, että tasapaino säilyy. "Jo kännykkä osuu 50 km/h vauhdissa tapahtuvassa törmäyksessä noin neljän kilon painolla törmäyskohteeseensa." 12 Turvallisesti harrastuksiin

13 Ohjeita ottelu- ja leirimatkojen sekä retkien suunnitteluun Lähiympäristöstä kauemmaksi suuntautuvien matkojen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Olennaista onkin saada turvallisuuden huomioonottamisesta selkeä käytäntö suhteellisen usein toistuvissa matkajärjestelyissä. Ohjeet on hyvä olla myös kirjattuna, sillä käytännön järjestelyvastuu voi vaihdella eri henkilöiden kesken. Seuraavassa on käytännön ohjeita näiden matkojen suunnitteluun. 1. Matkan suunnitteluun ja organisointiin selkeä vastuunjako Matkojen järjestämiseen liittyy monia muistettavia asioita, joten usein on selkeintä, että matkan järjestelyt ovat yhden henkilön vastuulla. Silloin kokonaistilanne on hallinnassa, vaikka osa-alueita olisikin delegoitu muille. 2. Käytä hyvää kalustoa ja ammattitaitoisia kuljettajia Pitemmälle suuntautuneita matkoja tehdään tilausbusseilla, henkilöautoilla ja jonkin verran myös julkisilla kulkuvälineillä. Käytettäessä linja-autokuljetuksia on parasta valita liikennöitsijäksi sellainen yritys, jonka päätehtävänä on harjoittaa tilaus- ja linjaliikennettä ja jonka kalusto on ajanmukainen ja hyvässä kunnossa. Uudemmissa linja-autoissa on mm. matkustajille asennettu turvavyöt. Myös kuljettajan on hyvä olla ammattikuljettaja, sillä ainoastaan satunnaisesti ajavalla ei välttämättä ole riittävää tuntumaa ja kokemusta linja-auton hallinnasta. Henkilöautoilla matkustettaessa on huolehdittava hyvissä ajoin siitä, että mukaan tulee riittävä määrä henkilöautoja. Jokaisella tulee olla turvavyöllinen istuinpaikka. Sekä linja-autoilla että henkilöautoilla ajettaessa kuljettajilla on suuri vastuu matkan turvallisuudesta. Tällaisissa kuljetustehtävissä on luonnollisesti ajettava täysin selvänä sekä liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten mukaisesti. Seuraaviin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota: - ajo-ohjeet etukäteen kuljettajille - ajoneuvon kunto (renkaat, ilmanpaineet, tuulilasineste, polttoaine) - kaikkien turvavyöt on kiinnitetty ennen liikkeellelähtöä - liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattaminen - turvavälin pitäminen - kuljettaja on selvin päin. Turvallisesti harrastuksiin 13

14 3. Varaa matkaan riittävästi aikaa Matkareitti kannattaa suunnitella etukäteen ja varata siihen riittävästi aikaa. Onnettomuusriski vähenee, kun kuljettaja tuntee reitin ja voi ajaa rauhallisesti ilman aikataulun kireydestä johtuvaa kiirettä. Lähtökohtana voidaan pitää kesäkelillä 80 km/h keskinopeutta ja hyvällä talvikelillä km/h keskinopeutta. Pitkillä matkoilla ei hyvän talvikelin pysyvyyteen koko matkan ajan voi luottaa, joten on hyvä lisätä vielä tunti lisää matka-aikaa 300 kilometriä kohti. Myös taukoihin ja ryhmän kokoontumiseen on varattava oma aikansa. Kahvitauon unohtaminen matka-ajasta tai matkaanlähdön viivästyminen myöhästymisten johdosta vaikuttavat heti siihen, että suunnitellulla keskinopeudella ei ole mahdollista ehtiä ajoissa perille. Harrastustoiminta ajoittuu useimmiten iltoihin ja viikonloppuihin. Esimerkiksi ottelumatkat ajetaan usein aikaisin aamulla, myöhään illalla ja yöllä. Myöhään iltaan ja yöhön liittyviä pitkiä matkoja kannattaa aina kun mahdollista välttää varaamalla lisäaikaa yöpymiseen. Kuljettajan ajo- ja lepoajat suunnitellaan sellaisiksi, että kuljettaja voi ajaa ilman väsymyksestä johtuvia riskejä. Valmiita ohjelmia välimatkojen ja matka-aikojen laskemiseksi eri keskinopeuksilla on Tiehallinnon www-sivuilla osoitteessa Myös keliennustetietoja on samassa osoitteessa. 4. Käy etukäteen läpi turvalliset toimintatavat Kun turvalliset toimintatavat on jo etukäteen käyty läpi nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa, itse matkalla on helpompi toimia sujuvasti ja turvallisesti. Samalla muodostuu selkeät käytännöt muitakin matkoja ajatellen, joten jo alusta alkaen on hyvä sopia yhteiset toimintatavat. Keskeisiä huomioon otettavia asioita ovat ryhmässä liikkumiseen liittyvien vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen, liikennesääntöjen noudattaminen sekä turvalaitteiden käyttö. 5. Huolehdi vakuutusturvasta Ennen matkalle lähtöä on syytä tarkistaa, että vakuutukset ovat voimassa myös harrastuspaikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla. 6. Turvavyöt kiinnitettyinä Turvavyön käyttö on pakollista lähtien myös pitkänmatkan linja-autoissa, joihin turvavyöt on asennettu. On myös pidettävä huolta siitä, että vöitä käytetään. Matkalla mukana oleva ohjaaja voi liikkeelle lähdettäessä tarkistaa asian ja joko kuljettaja tai ohjaaja voi myös mainita asiasta matkan alussa muun esittelyn ja informaation yhteydessä. Henkilöautoja käytettäessä jokaisen auton kuljettaja huolehtii viime kädessä siitä, että kaikilla on turvavyöllinen istuinpaikka ja että kaikki ovat kiinnittäneet turvavyönsä. 14 Turvallisesti harrastuksiin

15 7. Pidä taukoja Tauon pitäminen silloin tällöin virkistää sekä matkalaisia että kuljettajaa. Ruokapaikka on hyvä varata etukäteen ja tilata tarjoilu ryhmälle arvioituun kellonaikaan viimeistään edellisenä päivänä. Tarkan tuloajan voi vielä varmistaa puhelimitse noin puoli tuntia ennen saapumista. Näin vältetään se, että aikataulu viivästyy ruuan odottelun takia. Ruokailuun on hyvä varata minuuttia, kahvitaukoon riittää puoli tuntia. Jos matkaan lähdetään useammalla henkilöautolla, taukopaikat kannattaa sopia etukäteen. Näin jokainen voi ajaa omaa tahtiaan. 8. Varaudu myös liikenneonnettomuuteen Mitä paremmin etukäteen on varauduttu onnettomuuden mahdollisuuteen, sitä helpompi on toimia rauhallisesti ja harkitusti itse onnettomuustilanteessa. Auttamistilanteessa parhaiten ensiapua taitava ottaa johtovastuun ammattiavun tuloon saakka. Kun onnettomuuden vakavuus, onnettomuuspaikka ja loukkaantuneiden määrä on selvitetty, hälytetään tarvittaessa apua hätänumerosta 112, estetään lisäonnettomuudet ja annetaan ensiapua paikalla olevien taitojen mukaan. Ensiaputaidot on hyvä pitää ajan tasalla ja huolehtia siitä, että ensiapulaukku on aina mukana. Suomen Punaisen Ristin nettisivuilla fi on tarkemmat ohjeet liikenneonnettomuuspaikalla toimimiseen. Liikenneonnettomuuden sattuessa on tärkeää saada yhteys vanhempiin, joten heidän yhteystietonsa tarvitaan mukaan matkalle osallistujalistan lisäksi. Jos kyse on vakavasta onnettomuudesta, matka keskeytetään ja huolehditaan myös tarvittavasta kriisiavusta. 9. Oppiminen läheltä piti -tilanteista Jos hyvästä suunnittelusta huolimatta kuitenkin sattuu läheltä piti -tilanteita tai liikenneonnettomuuksia, on tärkeää ottaa niistä opiksi vastaisuuden varalle. On analysoitava avoimesti, miksi vaaratilanne tai liikenneonnettomuus sattui ja olisiko se ollut jollakin tavoin ehkäistävissä. Jos havaitaan selkeitä puutteita toiminnassa, puutteet korjataan ja uusista toimintatavoista tiedotetaan asianomaisille. Toimintaan liittyviä turvallisuusongelmia voidaan selvittää myös erillisten riskikartoitusten avulla. Kun kartoituksiin osallistuu ohjaajia, nuoria ja heidän vanhempiaan, saadaan kattavasti tietoa mahdollisista ongelmatilanteista eri näkökulmista ja voidaan yhdessä etsiä niihin ratkaisuja. Turvallisesti harrastuksiin 15

16 Vinkkejä pelisääntöjen laatimiseen yhteisille matkoille Monet harrastustoimintaa järjestävät tahot ovat jo alkaneet kiinnittää huomiota varsinaisen harrastustoiminnan turvallisuuden lisäksi myös harrastusten parissa tehtävien matkojen turvallisuuteen. Seuraavaan on koottu esimerkinomaisesti urheilun puolelta lista asioista, joista voidaan sopia yhdessä ja jotka voidaan liittää toimintaohjelmiin tai erillisiin turvallisuussuunnitelmiin. Jo seuran tasolla voidaan sopia harjoitus- ja pelimatkojen kuljetuksiin liittyvistä asioista, jolloin myös joukkueiden tai ryhmien tasolla on selkeät toimintatavat turvallisten kuljetusten järjestämiseksi. Aloite voi tulla myös joukkueilta tai ryhmiltä yhteisten linjojen sopimiseksi myös seuran tasolla. Olennaista on, että liikenneturvallisuus on mukana keskusteluissa, kun yleisemminkin sovitaan toiminnan pelisäännöistä. A. Seuran tasolla sovittavia asioita: 1. Harjoitus- ja pelimatkojen kuljetukset - kuka vastaa ja organisoi - kalusto ja sen kunto - ammattitaitoisten kuljettajien käyttö - aikataulut ja reitit - turvalaitteiden käyttö 2. Valmentajan/ohjaajan vastuu yhteisillä matkoilla ja muissakin tilanteissa - asioihin puuttuminen tarvittaessa - oma käyttäytyminen oheiskasvattajana 3. Valmentajien/ohjaajien koulutus B. Joukkueen tai ryhmän tasolla sovittavia asioita: 1. Yhteisten pelisääntöjen tunteminen ja niiden hyväksyminen 2. Kuljetusten järjestäminen yhteisten pelisääntöjen mukaan 3. Lähimatkojen kulkeminen - ohjeet ja opastus - kulkutavat - reitit ja aikataulut - varusteiden kuljetus - turvalaitteiden käyttö 4. Tieto yhteisistä pelisäännöistä myös vanhemmille 5. Oma käyttäytyminen 16 Turvallisesti harrastuksiin

17 Koulutus ja tiedotus mukaan Liikkumisen pelisäännöt tutuiksi Liikenneturvallisuuteen liittyvistä pelisäännöistä on hyvä sopia yhdessä. Ohjaajille tarkoitetut koulutustilaisuudet ovat hyviä kanavia tavoittaa kaikki harrastustoiminnan parissa toimivat ohjaajat. Aiheesta voidaan järjestää oma koulutustilaisuutensa tai aihepiiri voidaan liittää muun koulutuksen yhteyteen. Olennaista on kuitenkin se, että aihepiiri tulee käsitellyksi. Vain niin voidaan varmistaa aiheen käsittely ja tiedonkulku ohjaajien kesken ja heidän kauttaan aiheen käsittely puolestaan nuorten ryhmissä ja vanhempien kanssa. ''Olennaista on kuitenkin se, että aihepiiri tulee käsitellyksi ohjaajien, vanhempien ja nuorten kanssa.'' Turvallisesti harrastuksiin 17

18 Netti hyvä kanava tiedottamiseen Monilla urheilu- ja liikuntaryhmillä tai muilla harrastusryhmillä on käytössään omat nettisivut. Harrastuksiin liittyvillä nettisivuilla voidaan kätevästi tiedottaa harrastustoiminnan ohjaajille, nuorille ja heidän vanhemmilleen liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista aiheista. Kun ryhmän hyväksymät liikkumisen pelisäännöt ovat myös netissä, ne ovat samalla helposti kaikkien käytettävissä. Lisätietoa voi hankkia myös muiden tahojen sivuilta. Esimerkiksi Liikenneturvan nettisivuilta löytyy tietoa mm. turvalaitteista ja liikennesäännöistä tienkäyttäjäryhmittäin. Liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista aiheista voidaan tiedottaa hyvin myös kirjeiden tai muiden tietolehtien avulla. Lähteet Liikutaan turvallisesti, Työkykyä liikunnasta - liikkumis- ja liikuntatapaturmien ehkäisy työpaikoilla, Työturvallisuuskeskus, 2006 Operaatio Pelisäännöt. Vinkkejä pelisääntökeskusteluihin. Pelin henki, vuotiaat. Nuori Suomi ry, 2003 Parkkari, Kannus ja Fogelholm: Liikuntavammat - suurin tapaturmaluokka Suomessa. Suomen Lääkärilehti 41: Reilu Peli - Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 2005 Suomen Punaisen Ristin nettisivut Vuoden 2006 Tapaturmapäivän taustamateriaali nettisivuilla ''Nettisivujen avulla voidaan tiedottaa ohjaajille, nuorille ja heidän vanhemmilleen liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista asioista.'' 18 Turvallisesti harrastuksiin

19 Tarkistuslista harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseen Tarkistettava asia Kunnossa Korjattava 1. Käytetään turvallisia kulkutapoja ja reittejä. 2. Aikataulut suunnitellaan niin, että voidaan pitää taukoja sekä ajaa kiireettä ja ilman väsymyksestä aiheutuvia riskejä. 3. Kuljetuksissa käytetään ammattitaitoisia kuljettajia. 4. Kuljettajilta edellytetään nollalinjaa alkoholin suhteen. 5. Kuljetuksiin valitaan asianmukainen kalusto, mm. turvavöillä varustetut linja-autot. 6. Henkilöautoihin otetaan vain sen verran matkustajia, että kaikilla on turvavyöllinen paikka. 7. Kuljettaja viime kädessä varmistaa, että kaikkien turvavyöt ovat kiinnitettyinä. 8. Varusteet kuljetetaan tavaratilassa. 9. Ohjaajat mieltävät vastuunsa oheiskasvattajina ja toimivat esimerkkeinä nuorille. 10. Nuorten kanssa käydään läpi turvalliset toimintatavat. 11. Sovitaan pyöräilykypärien käytöstä. 12. Varustehankinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, onko varusteissa kiinteät heijastimet. 13. Vakuutukset ovat asianmukaiset. 14. Huolehditaan ensiaputaidoista ja -tarvikkeista. 15. Laaditaan yhteiset liikkumisen pelisäännöt. 16. Huolehditaan koulutuksen ja tiedotuksen avulla siitä, että kaikki tuntevat sovitut pelisäännöt. 17. Sovitut pelisäännöt käydään aika ajoin läpi ohjaajien koulutuksessa, vanhempainilloissa ja nuorten kanssa. 18. Kirjataan pelisäännöt toimintaohjelmiin ja huolehditaan niiden noudattamisesta myös käytännössä. Turvallisesti harrastuksiin 19

20

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Liite Sivut Merkkinä liikenteessä 1-20 Tienkäyttäjänä liikenteessä (2 liitettä) 21-22 Pyörällä liikenteessä (6 liitettä) 23-28 Polkupyörän varusteet

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus Peilaus minä ja muut Tavoite Tavoitteena on tuoda esille nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Erityisesti pyritään tuomaan näkyviin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 1 Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 Tämä tiedote löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.keitele.fi => Palvelut => Opetus ja koulutus => Koulumatkat ja -kuljetus.

Lisätiedot

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Antero Lammi Antero Lammi Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Kannen kuva: Nina Mönkkönen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Juha Heltimo, Strafica Oy VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Asiantuntijoiden määritelmä Viisas liikkuminen: Ympäristöä säästäviä, terveyttä edistäviä, turvallisia, sujuvia ja taloudellisia

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TerveysInfo. Heijastin Opaskortti heijastimien käytöstä. Ikä kuski mikä kuski Yleisesittely iäkkäistä kuljettajista. Liikenneturva

TerveysInfo. Heijastin Opaskortti heijastimien käytöstä. Ikä kuski mikä kuski Yleisesittely iäkkäistä kuljettajista. Liikenneturva TerveysInfo Autoillen kaiken ikää Ennakoivan ajamisen opas autoilijoille kertoo ikääntymisen vaikutuksista ajamiseen ja ajokykyyn.tietoa iäkkäille tyypillisistä vaaratilanteista ja onnettomuuksista sekä

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Liikenteen vaikutukset ympäristöön

Liikenteen vaikutukset ympäristöön 1 Liikenteen vaikutukset ympäristöön Liikkumismahdollisuuksien ja yhteyksien paranemisen hintana ovat liikenteen aiheuttamat kustannukset, onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot