Turvallisesti harrastuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisesti harrastuksiin"

Transkriptio

1

2 Turvallisesti harrastuksiin Tekstit Minna Huopalainen Julkaisija LIIKENNETURVA Valokuvat Credinet Oy Toteutus Interactive Partners Oy MultiEdition -julkaisujärjestelmä Helsinki 2006 ISBN: Turvallisesti harrastuksiin

3 Sisällysluettelo 4 Nuorten parissa toimiville ohjaajille 5 Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan 6 Harrastusmatkoihin liittyviä riskejä voi välttää 7 Ohjaaja esimerkkinä ja kannustajana turvalliseen liikkumiseen 8 Lähimatkat turvallisesti 13 Ohjeita ottelu- ja leirimatkojen sekä retkien suunnitteluun 16 Vinkkejä liikkumisen pelisääntöjen laatimiseen 17 Koulutus ja tiedotus mukaan 18 Tarkistuslista harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseen Turvallisesti harrastuksiin 3

4 Turvallisesti harrastuksiin Nuorten parissa toimiville ohjaajille Urheiluun, liikuntaan ja muihin harrastuksiin liittyy runsaasti lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan välillä ja myös pitempiä matkoja otteluihin, leireille ja retkille. Harrastustoimintaa ja nuorten vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot ovat alkaneet kiinnittää huomiota myös harrastusmatkojen turvallisuuteen varsinaisen harrastuslajin turvallisuuden ohella. Nuorten vapaa-ajan harrastuksiin liittyvien matkojen turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille, jotka toimivat nuorten harrastusten ja vapaa-ajan toiminnan parissa. Parhaat tulokset saadaan, kun turvallisuus kytketään kiinteästi harrastuslajin omaan toimintaan. Tässä oppaassa on taustatietoa ja vinkkejä siitä, miten harrastusten ja muun nuorisotyön yhteydessä tehtyjen matkojen turvallisuutta voidaan edistää. ''Parhaat tulokset saadaan, kun turvallisuus kytketään kiinteästi harrastuslajin omaan toimintaan." Tarve kiinnittää huomiota harrastusmatkojen turvallisuuteen on noussut esiin myös Tiehallinnon nuorisoneuvottelukunnassa. Liikenneturva on laatinut tämän oppaan työn tueksi. 4 Turvallisesti harrastuksiin

5 Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan Liikenneturvallisuus on hyvä liittää kiinteästi harrastustoimintaa järjestävän tahon omaan toimintaan. Yksittäisillä ja irrallisilla tapahtumilla ei vielä päästä kovinkaan pitkälle. Tavoitteena on, että harrastustoiminnan parissa kannetaan vastuuta varsinaisen harrastustoiminnan lisäksi muutenkin toiminnassa mukana olevien nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tällaiseen kokonaisvastuuseen kuuluu se, että kasvatusvastuun ohella myös toiminnan turvalliseen järjestämiseen kiinnitetään huomiota. Nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvän kokonaisvastuun korostaminen nuorten harrastustoiminnassa on saamassa jalansijaa jo monin tavoin. Vastuu kasvatuksesta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hyväksymiin liikunnan ja urheilun eettisiin periaatteisiin. Sinettiseurat, kotiseurat ja Kaikki Pelaa -ohjelma ovat esimerkkejä tällaisesta kokonaisvastuun korostamisesta. Joissakin joukkueissa on myös aloitettu omien turvallisuussuunnitelmien laatiminen, vaikkakin kokonaisuutena asia on vasta tuloillaan seuratoimintaan. Myös partiotoiminnassa turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota laatimalla turvallisuusohjeet johtajatehtävissä sekä leirien ja retkien vastuutehtävissä toimiville. Myös monilla työpaikoilla on alettu kiinnittää huomiota kokonaisturvallisuuden edistämiseen, mikä käsittää työtapaturmantorjunnan ohella liikenteen ja vapaa-ajan tapaturmantorjunnan. Tavoitteena on saada nollatapaturmaajattelu osaksi jokaisen yksilön arvoja ja asenteita työssä, liikenteessä, kotona ja vapaa-ajalla. Koti ja koulu kantavat vastuuta nuorten liikkumisen turvallisuudesta, mutta myös harrastustoiminnan toteuttajilla on oma vastuunsa. Ryhmän ohjaajan vastuu ei voi rajoittua vain urheilukentällä tai muussa harrastuspaikassa tapahtuvaan toimintaan. Nuorten parissa toimivilla ohjaajilla onkin tärkeä oheiskasvattajan rooli, joka tukee kodin ja koulun työtä. Järjestöjen, yhdistysten ja seurojen johdolla sekä ryhmien ohjaajilla on myös keskeinen asema laadittaessa liikkumisen pelisääntöjä sellaisiksi, että harrastusten puitteissa tapahtuva liikkuminen on mahdollisimman turvallista. Kun turvallisuusasiat sisällytetään harrastusten omiin toimintaohjelmiin, voidaan edistää samojen pelisääntöjen noudattamista kautta linjan. Näin liikenneturvallisuus on kattavasti mukana kaikkien harrastuksen parissa toimivien keskuudessa. Turvallisesti harrastuksiin 5

6 Taustaksi ohjaajalle Harrastusmatkoihin liittyviä riskejä voi välttää Harrastuksiin liittyy runsaasti matkoja yksin, ryhmissä ja perheinä. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa nuorille sattuu eniten henkilövahinkoja liikenteessä. Nuorten liikenneonnettomuudet liittyvätkin usein vapaa-ajan liikkumiseen, vaikkakaan juuri harrastusmatkojen yhteydessä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien osuudesta ei ole saatavilla tietoa. Kuolemaan johtaneiden tapaturmien osalta kuitenkin tiedetään, että siirtyminen liikuntapaikalle on itse liikuntaa riskialttiimpaa. Lisäksi on tärkeä tiedostaa, että suuronnettomuuden riski kasvaa, mikäli turvallisuuteen ei kiinnitetä asianmukaista huomiota esimerkiksi linja-autokuljetuksia järjestettäessä. Kun tarkastellaan kokonaistapaturmien määrää, niin liikenteen yhteydessä sattuneiden tapaturmien määrä on kuitenkin selkeästi liikunta- ja kotitapaturmien määrää pienempi. Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan työmatka- ja asiointiliikunta kävellen ja pyöräillen ovat varsin turvallisia liikuntamuotoja, joissa sattuu keskimäärin 0,3 vammaa tuhatta liikuntatuntia kohden. Harrasteliikunnassa keskimääräinen vammautumisriski tuhatta liikuntatuntia kohden on 0,7. Kunto- ja kilpaurheilumuodoissa se on jo selkeästi korkeampi eli keskimäärin 3,1 vammaa tuhatta liikuntatuntia kohden. Liikunta- ja liikkumistapaturmien ehkäisyn kolme pääperiaatetta ovat - vaarojen tunnistaminen ja niiden välttäminen - sääntöjen ja määräysten noudattaminen - asianmukaisten liikunta- ja suojavarusteiden käyttö. 6 Turvallisesti harrastuksiin

7 Ohjaaja esimerkkinä ja kannustajana turvalliseen liikkumiseen Nuorten parissa toimivat ohjaajat ovat esimerkkejä nuorille. Ohjaajan omat asenteet ja käyttäytymismallit välittyvät helposti nuorille. Siksi on keskeistä, että ohjaajat itse toimivat liikenteessä turvallisesti ja huolehtivat myös ryhmänsä turvallisuudesta. Nuorten ryhmien ohjaajilla on usein arvostettu asema nuorten keskuudessa. Ohjaaja voikin kannustaa nuoria turvalliseen liikkumiseen antamalla positiivista palautetta turvallisesta toiminnasta ja yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamisesta. Joskus nuorten käyttäytymiseen voi liittyä selviä riskejä kuten kaahailua tai turvavöiden käytön laiminlyöntiä. Vastuullinen ohjaaja puuttuu tällaisiin tilanteisiin. Usein jo keskusteleminen aiheesta nuorten kanssa riittää korjaamaan tilanteen. Tarvittaessa aihe on hyvä ottaa esiin myös vanhempien kanssa. Vaikka ohjaajilla ei yleensä ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia perusteellisempaan liikenneaiheen käsittelyyn, on tärkeää, että ohjaajat aika ajoin aktiivisesti nostavat esiin myös tämän aihepiirin ja tukevat näin kodin ja koulun työtä. Nuorten kanssa on hyvä käydä läpi erityisesti seuraavat ryhmässä liikkumisen perusasiat: - lähdetään liikkeelle riittävän ajoissa - käytetään kevyen liikenteen väyliä ja muita turvallisia reittejä - tienylitystilanteissa jokainen varmistaa itse näkyvyyden, sillä erityisesti ryhmässä liikuttaessa tilanteet voivat vaihtua nopeasti - noudatetaan liikennesääntöjä ja annetaan tilaa muillekin - ryhmänä liikuttaessa ei ryntäillä eikä viivytellä, vaan seurataan aina muuta liikennettä - parkkialueilla liikuttaessa varotaan erityisesti peruuttavia autoja - jokainen kiinnittää turvavyönsä - harrastusvälineet kuljetetaan tavaratilassa - linja-auton edestä tai takaa ei lähdetä ylittämään tietä, vaan näkyvyys varmistetaan aina huolellisesti - kuljettajalle annetaan tarvittava työrauha eikä kalustoa vahingoiteta tai jätetä roskaiseksi - sovitaan yhdessä pyöräilykypärän käytöstä - huolehditaan näkyvyydestä pimeällä liikuttaessa. Turvallisesti harrastuksiin 7

8 Lähimatkat turvallisesti Turvalliset kulkutavat ja reitit lähimatkoille Nuoria kannattaa ohjata harrastusmatkoillaan turvallisten ja mielellään samalla myös terveellisten kulkutapojen valintaan. Jos reitti on turvallinen ja sopivalla etäisyydellä, kannattaa ilman muuta suosia jalankulkua ja pyöräilyä. Silloin jo matkalla saa samalla hyödyllistä liikuntaa. Jos taas julkiset yhteydet ovat hyvät, kannattaa niitä suosia autolla kuljettamisen sijaan nuorten oman itsenäisen liikkumisen ja samalla myös kestävän kehityksen edistämiseksi. Jos toimivia julkisia yhteyksiä ei ole tai harrastuksessa tarvitaan suurta varustemäärää, on autolla kuljettaminen usein ainoa vaihtoehto. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa suosia yhteiskuljetuksia lähialueilla asuvien kesken. Mopolla liikuttaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ennakoivaan ajamiseen ja turvallisten reittien valintaan, sillä nuorille sattuu runsaasti henkilövahinkoja juuri mopoilun yhteydessä. Jos harrastuspaikan läheisyydessä on selviä liikenneympäristöön liittyviä epäkohtia tai vaarallisia paikkoja, kannattaa asian korjaamiseksi ottaa yhteyttä tienpitäjään, joko kunnan tekniseen toimeen tai Tiehallinnon tiepiiriin. "Liikenneympäristöön liittyvien epäkohtien korjaamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä tienpitäjään." 8 Turvallisesti harrastuksiin

9 Lähimatkat turvallisesti Turvavyöt kiinnitettyinä Turvalaitteiden käyttö kuuluu olennaisena osana liikkumisen turvallisuuteen. Henkilöautolla matkustettaessa on jokaisen oltava asianmukaisesti kiinnitettynä. Kun autossa kuljetetaan useita nuoria, turvavyöllinen paikka varataan jokaiselle. Turvavyön käyttö takapenkillä suojaa myös etupenkillä istuvaa, sillä törmäyksessä takapenkillä ilman turvavyötä istuva ruhjoo alleen etupenkillä olevan. Silloin ei auta, vaikka etupenkillä istuva olisikin kiinnittänyt turvavyönsä. Törmäyksessä, joka tapahtuu 50 km/h:n nopeudessa, keskikokoinen takapenkillä matkustava henkilö aiheuttaa noin 3000 kg voiman etupenkin selkänojaan, ellei hän sitten lennä selkänojan yli ja tuulilasin läpi ulos autosta. Kuljettajan on syytä tarkistaa, että turvavyöt ovat kaikilla myös käytössä. Alle 15- vuotiaiden turvavyön käytöstä vastaa kuljettaja tai holhooja/huoltaja. Vaikkakin jokainen 15 vuotta täyttänyt vastaa juridisesti itse omasta turvavyön käytöstään, on kuljettajalla aikuisena vastuu nuorten turvallisuudesta ja syytä varmistaa, että kaikki ovat kiinnittäneet turvavyönsä. "Kuljettajan on hyvä tarkistaa, että turvavyöt ovat kaikilla myös käytössä." Turvallisesti harrastuksiin 9

10 Lähimatkat turvallisesti Ohjaajana voit edistää myös pyöräilykypärän käyttöä Nuoret käyttävät muita ikäryhmiä vähemmän pyöräilykypärää, kun taas lasten keskuudessa sen käyttö on yleisintä. Jo laki velvoittaa pyöräilijöitä ja polkupyörän matkustajia kypäränkäyttöön. Nuoret arvostavat ohjaajiensa mielipiteitä, joten ohjaajat voivat monin tavoin edistää nuorten pyöräilykypäränkäyttöä harrastusmatkoillaan. Ohjaajan oma kypäränkäyttö antaa hyvän esimerkin. Yhdessä nuorten kanssa voidaan sopia, että meidän ryhmämme käyttää kypärää. Jos esimerkiksi pyöräretkiä tehdään yhdessä, on syytä edellyttää kaikilta kypäränkäyttöä. Jo kaatumisten yhteydessä kypärä suojaa tehokkaasti. Kypäränkäyttöä voidaan edistää myös erilaisilla kampanjoilla, tapahtumilla ja kypärien yhteishankinnoilla koko ryhmälle. Tässä vanhemmat ovat usein hyvänä apuna. ''Ohjaajan oma kypäränkäyttö antaa nuorille hyvän esimerkin. Yhdessä nuorten kanssa voidaan sopia, että meidän ryhmämme käyttää kypärää.'' 10 Turvallisesti harrastuksiin

11 Lähimatkat turvallisesti Heijastimet urheiluvaatteisiin ja välinekasseihin Varustehankintoja tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko urheiluvaatteissa ja välinekasseissa jo valmiina heijastimet. Kiinteät heijastimet ovat käytössä parhaita, koska ne ovat aina mukana eivätkä tartu mihinkään. Kiinteiden heijastimien lisäksi voidaan käyttää riipuke- ja nauhaheijastimia. Tieliikennelakiin kirjattu heijastimen käyttövelvoite koskee liikkumista myös valaistuilla alueilla. Katu- ja mainosvalot sekä sade heikentävät autoilijan mahdollisuuksia havaita ilman heijastinta kulkevaa jalankulkijaa. Myös harrastuspaikan parkkialueilla ja niiden läheisyydessä on usein runsaasti liikennettä juuri harrastuksen alkamis- ja päättymisaikoihin, jolloin autoilijoiden on vaikea havaita ilman heijastinta liikkuvia. ''Kiinteät heijastimet ovat käytössä parhaita, koska ne ovat aina mukana eivätkä tartu mihinkään.'' Turvallisesti harrastuksiin 11

12 Lähimatkat turvallisesti Urheiluvälineet tavaratilaan Monissa harrastuksissa matkalle mukaan tarvitaan harrastusvälineitä. Harrastusvälineet kannattaa sijoittaa auton tavaratilaan eikä auton matkustamoon, etteivät ne mahdollisessa törmäyksessä lennä päin ihmisiä. Jo kännykkä osuu 50 km/h vauhdissa tapahtuvassa törmäyksessä noin neljän kilon painolla törmäyskohteeseensa. Auton katolla suksiboksissa kulkee kätevästi muutakin kuin sukset. Kun painopiste siirtyy ylöspäin, auton ajokäyttäytyminen saattaa oleellisesti muuttua. Henkilöauton kattokuorma saa olla enintään 10 % auton omamassasta. Suksiboksin valmistaja antaa tuotteelleen suurimmat sallitut kuormitukset, joita ei ole syytä ylittää. Peräkärryssä kuljetettavat tavarat on kiinnitettävä huolellisesti. Peräkärryn kanssa ajonopeus saa olla enintään 80 km/h. Pyörällä ja mopolla ajettaessa ei voi kuljettaa mukanaan suuria varusteita. Äkkikaatumisten välttämiseksi on huolehdittava siitä, että reppujen hihnat eivät joudu pyörän pinnojen väliin. Pyörälaukut ovat hyvä apu tavaroiden kuljettamisessa, sillä niihin tavarat saadaan pakattua niin, että tasapaino säilyy. "Jo kännykkä osuu 50 km/h vauhdissa tapahtuvassa törmäyksessä noin neljän kilon painolla törmäyskohteeseensa." 12 Turvallisesti harrastuksiin

13 Ohjeita ottelu- ja leirimatkojen sekä retkien suunnitteluun Lähiympäristöstä kauemmaksi suuntautuvien matkojen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Olennaista onkin saada turvallisuuden huomioonottamisesta selkeä käytäntö suhteellisen usein toistuvissa matkajärjestelyissä. Ohjeet on hyvä olla myös kirjattuna, sillä käytännön järjestelyvastuu voi vaihdella eri henkilöiden kesken. Seuraavassa on käytännön ohjeita näiden matkojen suunnitteluun. 1. Matkan suunnitteluun ja organisointiin selkeä vastuunjako Matkojen järjestämiseen liittyy monia muistettavia asioita, joten usein on selkeintä, että matkan järjestelyt ovat yhden henkilön vastuulla. Silloin kokonaistilanne on hallinnassa, vaikka osa-alueita olisikin delegoitu muille. 2. Käytä hyvää kalustoa ja ammattitaitoisia kuljettajia Pitemmälle suuntautuneita matkoja tehdään tilausbusseilla, henkilöautoilla ja jonkin verran myös julkisilla kulkuvälineillä. Käytettäessä linja-autokuljetuksia on parasta valita liikennöitsijäksi sellainen yritys, jonka päätehtävänä on harjoittaa tilaus- ja linjaliikennettä ja jonka kalusto on ajanmukainen ja hyvässä kunnossa. Uudemmissa linja-autoissa on mm. matkustajille asennettu turvavyöt. Myös kuljettajan on hyvä olla ammattikuljettaja, sillä ainoastaan satunnaisesti ajavalla ei välttämättä ole riittävää tuntumaa ja kokemusta linja-auton hallinnasta. Henkilöautoilla matkustettaessa on huolehdittava hyvissä ajoin siitä, että mukaan tulee riittävä määrä henkilöautoja. Jokaisella tulee olla turvavyöllinen istuinpaikka. Sekä linja-autoilla että henkilöautoilla ajettaessa kuljettajilla on suuri vastuu matkan turvallisuudesta. Tällaisissa kuljetustehtävissä on luonnollisesti ajettava täysin selvänä sekä liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten mukaisesti. Seuraaviin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota: - ajo-ohjeet etukäteen kuljettajille - ajoneuvon kunto (renkaat, ilmanpaineet, tuulilasineste, polttoaine) - kaikkien turvavyöt on kiinnitetty ennen liikkeellelähtöä - liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattaminen - turvavälin pitäminen - kuljettaja on selvin päin. Turvallisesti harrastuksiin 13

14 3. Varaa matkaan riittävästi aikaa Matkareitti kannattaa suunnitella etukäteen ja varata siihen riittävästi aikaa. Onnettomuusriski vähenee, kun kuljettaja tuntee reitin ja voi ajaa rauhallisesti ilman aikataulun kireydestä johtuvaa kiirettä. Lähtökohtana voidaan pitää kesäkelillä 80 km/h keskinopeutta ja hyvällä talvikelillä km/h keskinopeutta. Pitkillä matkoilla ei hyvän talvikelin pysyvyyteen koko matkan ajan voi luottaa, joten on hyvä lisätä vielä tunti lisää matka-aikaa 300 kilometriä kohti. Myös taukoihin ja ryhmän kokoontumiseen on varattava oma aikansa. Kahvitauon unohtaminen matka-ajasta tai matkaanlähdön viivästyminen myöhästymisten johdosta vaikuttavat heti siihen, että suunnitellulla keskinopeudella ei ole mahdollista ehtiä ajoissa perille. Harrastustoiminta ajoittuu useimmiten iltoihin ja viikonloppuihin. Esimerkiksi ottelumatkat ajetaan usein aikaisin aamulla, myöhään illalla ja yöllä. Myöhään iltaan ja yöhön liittyviä pitkiä matkoja kannattaa aina kun mahdollista välttää varaamalla lisäaikaa yöpymiseen. Kuljettajan ajo- ja lepoajat suunnitellaan sellaisiksi, että kuljettaja voi ajaa ilman väsymyksestä johtuvia riskejä. Valmiita ohjelmia välimatkojen ja matka-aikojen laskemiseksi eri keskinopeuksilla on Tiehallinnon www-sivuilla osoitteessa Myös keliennustetietoja on samassa osoitteessa. 4. Käy etukäteen läpi turvalliset toimintatavat Kun turvalliset toimintatavat on jo etukäteen käyty läpi nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa, itse matkalla on helpompi toimia sujuvasti ja turvallisesti. Samalla muodostuu selkeät käytännöt muitakin matkoja ajatellen, joten jo alusta alkaen on hyvä sopia yhteiset toimintatavat. Keskeisiä huomioon otettavia asioita ovat ryhmässä liikkumiseen liittyvien vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen, liikennesääntöjen noudattaminen sekä turvalaitteiden käyttö. 5. Huolehdi vakuutusturvasta Ennen matkalle lähtöä on syytä tarkistaa, että vakuutukset ovat voimassa myös harrastuspaikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla. 6. Turvavyöt kiinnitettyinä Turvavyön käyttö on pakollista lähtien myös pitkänmatkan linja-autoissa, joihin turvavyöt on asennettu. On myös pidettävä huolta siitä, että vöitä käytetään. Matkalla mukana oleva ohjaaja voi liikkeelle lähdettäessä tarkistaa asian ja joko kuljettaja tai ohjaaja voi myös mainita asiasta matkan alussa muun esittelyn ja informaation yhteydessä. Henkilöautoja käytettäessä jokaisen auton kuljettaja huolehtii viime kädessä siitä, että kaikilla on turvavyöllinen istuinpaikka ja että kaikki ovat kiinnittäneet turvavyönsä. 14 Turvallisesti harrastuksiin

15 7. Pidä taukoja Tauon pitäminen silloin tällöin virkistää sekä matkalaisia että kuljettajaa. Ruokapaikka on hyvä varata etukäteen ja tilata tarjoilu ryhmälle arvioituun kellonaikaan viimeistään edellisenä päivänä. Tarkan tuloajan voi vielä varmistaa puhelimitse noin puoli tuntia ennen saapumista. Näin vältetään se, että aikataulu viivästyy ruuan odottelun takia. Ruokailuun on hyvä varata minuuttia, kahvitaukoon riittää puoli tuntia. Jos matkaan lähdetään useammalla henkilöautolla, taukopaikat kannattaa sopia etukäteen. Näin jokainen voi ajaa omaa tahtiaan. 8. Varaudu myös liikenneonnettomuuteen Mitä paremmin etukäteen on varauduttu onnettomuuden mahdollisuuteen, sitä helpompi on toimia rauhallisesti ja harkitusti itse onnettomuustilanteessa. Auttamistilanteessa parhaiten ensiapua taitava ottaa johtovastuun ammattiavun tuloon saakka. Kun onnettomuuden vakavuus, onnettomuuspaikka ja loukkaantuneiden määrä on selvitetty, hälytetään tarvittaessa apua hätänumerosta 112, estetään lisäonnettomuudet ja annetaan ensiapua paikalla olevien taitojen mukaan. Ensiaputaidot on hyvä pitää ajan tasalla ja huolehtia siitä, että ensiapulaukku on aina mukana. Suomen Punaisen Ristin nettisivuilla fi on tarkemmat ohjeet liikenneonnettomuuspaikalla toimimiseen. Liikenneonnettomuuden sattuessa on tärkeää saada yhteys vanhempiin, joten heidän yhteystietonsa tarvitaan mukaan matkalle osallistujalistan lisäksi. Jos kyse on vakavasta onnettomuudesta, matka keskeytetään ja huolehditaan myös tarvittavasta kriisiavusta. 9. Oppiminen läheltä piti -tilanteista Jos hyvästä suunnittelusta huolimatta kuitenkin sattuu läheltä piti -tilanteita tai liikenneonnettomuuksia, on tärkeää ottaa niistä opiksi vastaisuuden varalle. On analysoitava avoimesti, miksi vaaratilanne tai liikenneonnettomuus sattui ja olisiko se ollut jollakin tavoin ehkäistävissä. Jos havaitaan selkeitä puutteita toiminnassa, puutteet korjataan ja uusista toimintatavoista tiedotetaan asianomaisille. Toimintaan liittyviä turvallisuusongelmia voidaan selvittää myös erillisten riskikartoitusten avulla. Kun kartoituksiin osallistuu ohjaajia, nuoria ja heidän vanhempiaan, saadaan kattavasti tietoa mahdollisista ongelmatilanteista eri näkökulmista ja voidaan yhdessä etsiä niihin ratkaisuja. Turvallisesti harrastuksiin 15

16 Vinkkejä pelisääntöjen laatimiseen yhteisille matkoille Monet harrastustoimintaa järjestävät tahot ovat jo alkaneet kiinnittää huomiota varsinaisen harrastustoiminnan turvallisuuden lisäksi myös harrastusten parissa tehtävien matkojen turvallisuuteen. Seuraavaan on koottu esimerkinomaisesti urheilun puolelta lista asioista, joista voidaan sopia yhdessä ja jotka voidaan liittää toimintaohjelmiin tai erillisiin turvallisuussuunnitelmiin. Jo seuran tasolla voidaan sopia harjoitus- ja pelimatkojen kuljetuksiin liittyvistä asioista, jolloin myös joukkueiden tai ryhmien tasolla on selkeät toimintatavat turvallisten kuljetusten järjestämiseksi. Aloite voi tulla myös joukkueilta tai ryhmiltä yhteisten linjojen sopimiseksi myös seuran tasolla. Olennaista on, että liikenneturvallisuus on mukana keskusteluissa, kun yleisemminkin sovitaan toiminnan pelisäännöistä. A. Seuran tasolla sovittavia asioita: 1. Harjoitus- ja pelimatkojen kuljetukset - kuka vastaa ja organisoi - kalusto ja sen kunto - ammattitaitoisten kuljettajien käyttö - aikataulut ja reitit - turvalaitteiden käyttö 2. Valmentajan/ohjaajan vastuu yhteisillä matkoilla ja muissakin tilanteissa - asioihin puuttuminen tarvittaessa - oma käyttäytyminen oheiskasvattajana 3. Valmentajien/ohjaajien koulutus B. Joukkueen tai ryhmän tasolla sovittavia asioita: 1. Yhteisten pelisääntöjen tunteminen ja niiden hyväksyminen 2. Kuljetusten järjestäminen yhteisten pelisääntöjen mukaan 3. Lähimatkojen kulkeminen - ohjeet ja opastus - kulkutavat - reitit ja aikataulut - varusteiden kuljetus - turvalaitteiden käyttö 4. Tieto yhteisistä pelisäännöistä myös vanhemmille 5. Oma käyttäytyminen 16 Turvallisesti harrastuksiin

17 Koulutus ja tiedotus mukaan Liikkumisen pelisäännöt tutuiksi Liikenneturvallisuuteen liittyvistä pelisäännöistä on hyvä sopia yhdessä. Ohjaajille tarkoitetut koulutustilaisuudet ovat hyviä kanavia tavoittaa kaikki harrastustoiminnan parissa toimivat ohjaajat. Aiheesta voidaan järjestää oma koulutustilaisuutensa tai aihepiiri voidaan liittää muun koulutuksen yhteyteen. Olennaista on kuitenkin se, että aihepiiri tulee käsitellyksi. Vain niin voidaan varmistaa aiheen käsittely ja tiedonkulku ohjaajien kesken ja heidän kauttaan aiheen käsittely puolestaan nuorten ryhmissä ja vanhempien kanssa. ''Olennaista on kuitenkin se, että aihepiiri tulee käsitellyksi ohjaajien, vanhempien ja nuorten kanssa.'' Turvallisesti harrastuksiin 17

18 Netti hyvä kanava tiedottamiseen Monilla urheilu- ja liikuntaryhmillä tai muilla harrastusryhmillä on käytössään omat nettisivut. Harrastuksiin liittyvillä nettisivuilla voidaan kätevästi tiedottaa harrastustoiminnan ohjaajille, nuorille ja heidän vanhemmilleen liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista aiheista. Kun ryhmän hyväksymät liikkumisen pelisäännöt ovat myös netissä, ne ovat samalla helposti kaikkien käytettävissä. Lisätietoa voi hankkia myös muiden tahojen sivuilta. Esimerkiksi Liikenneturvan nettisivuilta löytyy tietoa mm. turvalaitteista ja liikennesäännöistä tienkäyttäjäryhmittäin. Liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista aiheista voidaan tiedottaa hyvin myös kirjeiden tai muiden tietolehtien avulla. Lähteet Liikutaan turvallisesti, Työkykyä liikunnasta - liikkumis- ja liikuntatapaturmien ehkäisy työpaikoilla, Työturvallisuuskeskus, 2006 Operaatio Pelisäännöt. Vinkkejä pelisääntökeskusteluihin. Pelin henki, vuotiaat. Nuori Suomi ry, 2003 Parkkari, Kannus ja Fogelholm: Liikuntavammat - suurin tapaturmaluokka Suomessa. Suomen Lääkärilehti 41: Reilu Peli - Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 2005 Suomen Punaisen Ristin nettisivut Vuoden 2006 Tapaturmapäivän taustamateriaali nettisivuilla ''Nettisivujen avulla voidaan tiedottaa ohjaajille, nuorille ja heidän vanhemmilleen liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista asioista.'' 18 Turvallisesti harrastuksiin

19 Tarkistuslista harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseen Tarkistettava asia Kunnossa Korjattava 1. Käytetään turvallisia kulkutapoja ja reittejä. 2. Aikataulut suunnitellaan niin, että voidaan pitää taukoja sekä ajaa kiireettä ja ilman väsymyksestä aiheutuvia riskejä. 3. Kuljetuksissa käytetään ammattitaitoisia kuljettajia. 4. Kuljettajilta edellytetään nollalinjaa alkoholin suhteen. 5. Kuljetuksiin valitaan asianmukainen kalusto, mm. turvavöillä varustetut linja-autot. 6. Henkilöautoihin otetaan vain sen verran matkustajia, että kaikilla on turvavyöllinen paikka. 7. Kuljettaja viime kädessä varmistaa, että kaikkien turvavyöt ovat kiinnitettyinä. 8. Varusteet kuljetetaan tavaratilassa. 9. Ohjaajat mieltävät vastuunsa oheiskasvattajina ja toimivat esimerkkeinä nuorille. 10. Nuorten kanssa käydään läpi turvalliset toimintatavat. 11. Sovitaan pyöräilykypärien käytöstä. 12. Varustehankinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, onko varusteissa kiinteät heijastimet. 13. Vakuutukset ovat asianmukaiset. 14. Huolehditaan ensiaputaidoista ja -tarvikkeista. 15. Laaditaan yhteiset liikkumisen pelisäännöt. 16. Huolehditaan koulutuksen ja tiedotuksen avulla siitä, että kaikki tuntevat sovitut pelisäännöt. 17. Sovitut pelisäännöt käydään aika ajoin läpi ohjaajien koulutuksessa, vanhempainilloissa ja nuorten kanssa. 18. Kirjataan pelisäännöt toimintaohjelmiin ja huolehditaan niiden noudattamisesta myös käytännössä. Turvallisesti harrastuksiin 19

20

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta 13.1.2006 vietettävän Tapaturmapäivän mottona on Kansalainen, liiku turvallisesti.

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

Turvallisesti työliikenteessä

Turvallisesti työliikenteessä Turvallisesti työliikenteessä Toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille LIIKENNETURVA Sisältö Työliikenne peruskäsitteet...3 Työmatka...4 Työasiamatka...5 Työliikenteen riskit ja niiden hallinta...6 Liikkujan

Lisätiedot

Jari Parkkari, Päivi Rauramo LIIKUTAAN TURVALLISESTI. Työkykyä liikunnasta. liikkumis- ja liikuntatapaturmien ehkäisy työpaikoilla

Jari Parkkari, Päivi Rauramo LIIKUTAAN TURVALLISESTI. Työkykyä liikunnasta. liikkumis- ja liikuntatapaturmien ehkäisy työpaikoilla Jari Parkkari, Päivi Rauramo LIIKUTAAN TURVALLISESTI Työkykyä liikunnasta liikkumis- ja liikuntatapaturmien ehkäisy työpaikoilla 1 Kirjoittajat Jari Parkkari Kansanterveystieteen dosentti Jari Parkkari

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen. Koulumatkaoikeus voi olla

Lisätiedot

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen SISÄLLYSLUETTELO Kouluttajalle... 3 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa?... 4

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Terveyden edistäminen osana pelisääntökeskusteluita GrIFK jalkapallo Arto Tuohisto-Kokko EERIKKILÄN URHEILUOPISTO LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO SEURATOIMINNAN OSAAMISALA

Lisätiedot

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS 1 ENNAKOI PIDÄ PELIVARAA JOS PELI- VARA KÄY VÄHIIN JOS PELI- VARAA EI ENÄÄ OLE Mitä ennakointi on?... 4 Ennen ajoon lähtöä... 5 Nopeus tilanteen mukaan...7 Tarkkaile kokonaistilannetta...

Lisätiedot

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA LIIKENNETURVA www.liikenneturva.fi Opettajan tausta-aineisto Koulukuljetus TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA Lapset ja nuoret käyttävät joukkoliikennettä runsaasti koulumatkoilla ja kuljettaessa harrastuksiin.

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Turvallisuusorganisaatio 2 3. Mahdolliset uhat 3 4. Turvallisuusjärjestys 6 5. Esimerkkejä PuHu Juniorit

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen 2 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 25.10.2007 Muutettu: Koulutuslautakunta 13.4.2011 33 Perusopetuslain 32 :ssä (tämän oppaan

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen Ihmiset koolle -opas Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen 1 Sisällys 1. Aluksi... 3 2. Alussa on idea tapahtumasta... 3 3. Ideasta tapahtuman suunnitteluun... 5 4. Tapahtuman

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA

EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA EVÄITÄ LASTEN JA NUORTEN TURVAKSI MAATILALLA TYÖTURVALLISUUTTA OPINTOPIIREILLE 1 Liitemateriaalista: Opintokirjasen tiedot perustuvat pääosin Jaana Kivikon (Työtehoseura) tekemään tutkimukseen Lasten turvallisuus

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot