Turvallisesti harrastuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisesti harrastuksiin"

Transkriptio

1

2 Turvallisesti harrastuksiin Tekstit Minna Huopalainen Julkaisija LIIKENNETURVA Valokuvat Credinet Oy Toteutus Interactive Partners Oy MultiEdition -julkaisujärjestelmä Helsinki 2006 ISBN: Turvallisesti harrastuksiin

3 Sisällysluettelo 4 Nuorten parissa toimiville ohjaajille 5 Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan 6 Harrastusmatkoihin liittyviä riskejä voi välttää 7 Ohjaaja esimerkkinä ja kannustajana turvalliseen liikkumiseen 8 Lähimatkat turvallisesti 13 Ohjeita ottelu- ja leirimatkojen sekä retkien suunnitteluun 16 Vinkkejä liikkumisen pelisääntöjen laatimiseen 17 Koulutus ja tiedotus mukaan 18 Tarkistuslista harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseen Turvallisesti harrastuksiin 3

4 Turvallisesti harrastuksiin Nuorten parissa toimiville ohjaajille Urheiluun, liikuntaan ja muihin harrastuksiin liittyy runsaasti lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan välillä ja myös pitempiä matkoja otteluihin, leireille ja retkille. Harrastustoimintaa ja nuorten vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot ovat alkaneet kiinnittää huomiota myös harrastusmatkojen turvallisuuteen varsinaisen harrastuslajin turvallisuuden ohella. Nuorten vapaa-ajan harrastuksiin liittyvien matkojen turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille, jotka toimivat nuorten harrastusten ja vapaa-ajan toiminnan parissa. Parhaat tulokset saadaan, kun turvallisuus kytketään kiinteästi harrastuslajin omaan toimintaan. Tässä oppaassa on taustatietoa ja vinkkejä siitä, miten harrastusten ja muun nuorisotyön yhteydessä tehtyjen matkojen turvallisuutta voidaan edistää. ''Parhaat tulokset saadaan, kun turvallisuus kytketään kiinteästi harrastuslajin omaan toimintaan." Tarve kiinnittää huomiota harrastusmatkojen turvallisuuteen on noussut esiin myös Tiehallinnon nuorisoneuvottelukunnassa. Liikenneturva on laatinut tämän oppaan työn tueksi. 4 Turvallisesti harrastuksiin

5 Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan Liikenneturvallisuus on hyvä liittää kiinteästi harrastustoimintaa järjestävän tahon omaan toimintaan. Yksittäisillä ja irrallisilla tapahtumilla ei vielä päästä kovinkaan pitkälle. Tavoitteena on, että harrastustoiminnan parissa kannetaan vastuuta varsinaisen harrastustoiminnan lisäksi muutenkin toiminnassa mukana olevien nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tällaiseen kokonaisvastuuseen kuuluu se, että kasvatusvastuun ohella myös toiminnan turvalliseen järjestämiseen kiinnitetään huomiota. Nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvän kokonaisvastuun korostaminen nuorten harrastustoiminnassa on saamassa jalansijaa jo monin tavoin. Vastuu kasvatuksesta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hyväksymiin liikunnan ja urheilun eettisiin periaatteisiin. Sinettiseurat, kotiseurat ja Kaikki Pelaa -ohjelma ovat esimerkkejä tällaisesta kokonaisvastuun korostamisesta. Joissakin joukkueissa on myös aloitettu omien turvallisuussuunnitelmien laatiminen, vaikkakin kokonaisuutena asia on vasta tuloillaan seuratoimintaan. Myös partiotoiminnassa turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota laatimalla turvallisuusohjeet johtajatehtävissä sekä leirien ja retkien vastuutehtävissä toimiville. Myös monilla työpaikoilla on alettu kiinnittää huomiota kokonaisturvallisuuden edistämiseen, mikä käsittää työtapaturmantorjunnan ohella liikenteen ja vapaa-ajan tapaturmantorjunnan. Tavoitteena on saada nollatapaturmaajattelu osaksi jokaisen yksilön arvoja ja asenteita työssä, liikenteessä, kotona ja vapaa-ajalla. Koti ja koulu kantavat vastuuta nuorten liikkumisen turvallisuudesta, mutta myös harrastustoiminnan toteuttajilla on oma vastuunsa. Ryhmän ohjaajan vastuu ei voi rajoittua vain urheilukentällä tai muussa harrastuspaikassa tapahtuvaan toimintaan. Nuorten parissa toimivilla ohjaajilla onkin tärkeä oheiskasvattajan rooli, joka tukee kodin ja koulun työtä. Järjestöjen, yhdistysten ja seurojen johdolla sekä ryhmien ohjaajilla on myös keskeinen asema laadittaessa liikkumisen pelisääntöjä sellaisiksi, että harrastusten puitteissa tapahtuva liikkuminen on mahdollisimman turvallista. Kun turvallisuusasiat sisällytetään harrastusten omiin toimintaohjelmiin, voidaan edistää samojen pelisääntöjen noudattamista kautta linjan. Näin liikenneturvallisuus on kattavasti mukana kaikkien harrastuksen parissa toimivien keskuudessa. Turvallisesti harrastuksiin 5

6 Taustaksi ohjaajalle Harrastusmatkoihin liittyviä riskejä voi välttää Harrastuksiin liittyy runsaasti matkoja yksin, ryhmissä ja perheinä. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa nuorille sattuu eniten henkilövahinkoja liikenteessä. Nuorten liikenneonnettomuudet liittyvätkin usein vapaa-ajan liikkumiseen, vaikkakaan juuri harrastusmatkojen yhteydessä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien osuudesta ei ole saatavilla tietoa. Kuolemaan johtaneiden tapaturmien osalta kuitenkin tiedetään, että siirtyminen liikuntapaikalle on itse liikuntaa riskialttiimpaa. Lisäksi on tärkeä tiedostaa, että suuronnettomuuden riski kasvaa, mikäli turvallisuuteen ei kiinnitetä asianmukaista huomiota esimerkiksi linja-autokuljetuksia järjestettäessä. Kun tarkastellaan kokonaistapaturmien määrää, niin liikenteen yhteydessä sattuneiden tapaturmien määrä on kuitenkin selkeästi liikunta- ja kotitapaturmien määrää pienempi. Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan työmatka- ja asiointiliikunta kävellen ja pyöräillen ovat varsin turvallisia liikuntamuotoja, joissa sattuu keskimäärin 0,3 vammaa tuhatta liikuntatuntia kohden. Harrasteliikunnassa keskimääräinen vammautumisriski tuhatta liikuntatuntia kohden on 0,7. Kunto- ja kilpaurheilumuodoissa se on jo selkeästi korkeampi eli keskimäärin 3,1 vammaa tuhatta liikuntatuntia kohden. Liikunta- ja liikkumistapaturmien ehkäisyn kolme pääperiaatetta ovat - vaarojen tunnistaminen ja niiden välttäminen - sääntöjen ja määräysten noudattaminen - asianmukaisten liikunta- ja suojavarusteiden käyttö. 6 Turvallisesti harrastuksiin

7 Ohjaaja esimerkkinä ja kannustajana turvalliseen liikkumiseen Nuorten parissa toimivat ohjaajat ovat esimerkkejä nuorille. Ohjaajan omat asenteet ja käyttäytymismallit välittyvät helposti nuorille. Siksi on keskeistä, että ohjaajat itse toimivat liikenteessä turvallisesti ja huolehtivat myös ryhmänsä turvallisuudesta. Nuorten ryhmien ohjaajilla on usein arvostettu asema nuorten keskuudessa. Ohjaaja voikin kannustaa nuoria turvalliseen liikkumiseen antamalla positiivista palautetta turvallisesta toiminnasta ja yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamisesta. Joskus nuorten käyttäytymiseen voi liittyä selviä riskejä kuten kaahailua tai turvavöiden käytön laiminlyöntiä. Vastuullinen ohjaaja puuttuu tällaisiin tilanteisiin. Usein jo keskusteleminen aiheesta nuorten kanssa riittää korjaamaan tilanteen. Tarvittaessa aihe on hyvä ottaa esiin myös vanhempien kanssa. Vaikka ohjaajilla ei yleensä ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia perusteellisempaan liikenneaiheen käsittelyyn, on tärkeää, että ohjaajat aika ajoin aktiivisesti nostavat esiin myös tämän aihepiirin ja tukevat näin kodin ja koulun työtä. Nuorten kanssa on hyvä käydä läpi erityisesti seuraavat ryhmässä liikkumisen perusasiat: - lähdetään liikkeelle riittävän ajoissa - käytetään kevyen liikenteen väyliä ja muita turvallisia reittejä - tienylitystilanteissa jokainen varmistaa itse näkyvyyden, sillä erityisesti ryhmässä liikuttaessa tilanteet voivat vaihtua nopeasti - noudatetaan liikennesääntöjä ja annetaan tilaa muillekin - ryhmänä liikuttaessa ei ryntäillä eikä viivytellä, vaan seurataan aina muuta liikennettä - parkkialueilla liikuttaessa varotaan erityisesti peruuttavia autoja - jokainen kiinnittää turvavyönsä - harrastusvälineet kuljetetaan tavaratilassa - linja-auton edestä tai takaa ei lähdetä ylittämään tietä, vaan näkyvyys varmistetaan aina huolellisesti - kuljettajalle annetaan tarvittava työrauha eikä kalustoa vahingoiteta tai jätetä roskaiseksi - sovitaan yhdessä pyöräilykypärän käytöstä - huolehditaan näkyvyydestä pimeällä liikuttaessa. Turvallisesti harrastuksiin 7

8 Lähimatkat turvallisesti Turvalliset kulkutavat ja reitit lähimatkoille Nuoria kannattaa ohjata harrastusmatkoillaan turvallisten ja mielellään samalla myös terveellisten kulkutapojen valintaan. Jos reitti on turvallinen ja sopivalla etäisyydellä, kannattaa ilman muuta suosia jalankulkua ja pyöräilyä. Silloin jo matkalla saa samalla hyödyllistä liikuntaa. Jos taas julkiset yhteydet ovat hyvät, kannattaa niitä suosia autolla kuljettamisen sijaan nuorten oman itsenäisen liikkumisen ja samalla myös kestävän kehityksen edistämiseksi. Jos toimivia julkisia yhteyksiä ei ole tai harrastuksessa tarvitaan suurta varustemäärää, on autolla kuljettaminen usein ainoa vaihtoehto. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa suosia yhteiskuljetuksia lähialueilla asuvien kesken. Mopolla liikuttaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ennakoivaan ajamiseen ja turvallisten reittien valintaan, sillä nuorille sattuu runsaasti henkilövahinkoja juuri mopoilun yhteydessä. Jos harrastuspaikan läheisyydessä on selviä liikenneympäristöön liittyviä epäkohtia tai vaarallisia paikkoja, kannattaa asian korjaamiseksi ottaa yhteyttä tienpitäjään, joko kunnan tekniseen toimeen tai Tiehallinnon tiepiiriin. "Liikenneympäristöön liittyvien epäkohtien korjaamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä tienpitäjään." 8 Turvallisesti harrastuksiin

9 Lähimatkat turvallisesti Turvavyöt kiinnitettyinä Turvalaitteiden käyttö kuuluu olennaisena osana liikkumisen turvallisuuteen. Henkilöautolla matkustettaessa on jokaisen oltava asianmukaisesti kiinnitettynä. Kun autossa kuljetetaan useita nuoria, turvavyöllinen paikka varataan jokaiselle. Turvavyön käyttö takapenkillä suojaa myös etupenkillä istuvaa, sillä törmäyksessä takapenkillä ilman turvavyötä istuva ruhjoo alleen etupenkillä olevan. Silloin ei auta, vaikka etupenkillä istuva olisikin kiinnittänyt turvavyönsä. Törmäyksessä, joka tapahtuu 50 km/h:n nopeudessa, keskikokoinen takapenkillä matkustava henkilö aiheuttaa noin 3000 kg voiman etupenkin selkänojaan, ellei hän sitten lennä selkänojan yli ja tuulilasin läpi ulos autosta. Kuljettajan on syytä tarkistaa, että turvavyöt ovat kaikilla myös käytössä. Alle 15- vuotiaiden turvavyön käytöstä vastaa kuljettaja tai holhooja/huoltaja. Vaikkakin jokainen 15 vuotta täyttänyt vastaa juridisesti itse omasta turvavyön käytöstään, on kuljettajalla aikuisena vastuu nuorten turvallisuudesta ja syytä varmistaa, että kaikki ovat kiinnittäneet turvavyönsä. "Kuljettajan on hyvä tarkistaa, että turvavyöt ovat kaikilla myös käytössä." Turvallisesti harrastuksiin 9

10 Lähimatkat turvallisesti Ohjaajana voit edistää myös pyöräilykypärän käyttöä Nuoret käyttävät muita ikäryhmiä vähemmän pyöräilykypärää, kun taas lasten keskuudessa sen käyttö on yleisintä. Jo laki velvoittaa pyöräilijöitä ja polkupyörän matkustajia kypäränkäyttöön. Nuoret arvostavat ohjaajiensa mielipiteitä, joten ohjaajat voivat monin tavoin edistää nuorten pyöräilykypäränkäyttöä harrastusmatkoillaan. Ohjaajan oma kypäränkäyttö antaa hyvän esimerkin. Yhdessä nuorten kanssa voidaan sopia, että meidän ryhmämme käyttää kypärää. Jos esimerkiksi pyöräretkiä tehdään yhdessä, on syytä edellyttää kaikilta kypäränkäyttöä. Jo kaatumisten yhteydessä kypärä suojaa tehokkaasti. Kypäränkäyttöä voidaan edistää myös erilaisilla kampanjoilla, tapahtumilla ja kypärien yhteishankinnoilla koko ryhmälle. Tässä vanhemmat ovat usein hyvänä apuna. ''Ohjaajan oma kypäränkäyttö antaa nuorille hyvän esimerkin. Yhdessä nuorten kanssa voidaan sopia, että meidän ryhmämme käyttää kypärää.'' 10 Turvallisesti harrastuksiin

11 Lähimatkat turvallisesti Heijastimet urheiluvaatteisiin ja välinekasseihin Varustehankintoja tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko urheiluvaatteissa ja välinekasseissa jo valmiina heijastimet. Kiinteät heijastimet ovat käytössä parhaita, koska ne ovat aina mukana eivätkä tartu mihinkään. Kiinteiden heijastimien lisäksi voidaan käyttää riipuke- ja nauhaheijastimia. Tieliikennelakiin kirjattu heijastimen käyttövelvoite koskee liikkumista myös valaistuilla alueilla. Katu- ja mainosvalot sekä sade heikentävät autoilijan mahdollisuuksia havaita ilman heijastinta kulkevaa jalankulkijaa. Myös harrastuspaikan parkkialueilla ja niiden läheisyydessä on usein runsaasti liikennettä juuri harrastuksen alkamis- ja päättymisaikoihin, jolloin autoilijoiden on vaikea havaita ilman heijastinta liikkuvia. ''Kiinteät heijastimet ovat käytössä parhaita, koska ne ovat aina mukana eivätkä tartu mihinkään.'' Turvallisesti harrastuksiin 11

12 Lähimatkat turvallisesti Urheiluvälineet tavaratilaan Monissa harrastuksissa matkalle mukaan tarvitaan harrastusvälineitä. Harrastusvälineet kannattaa sijoittaa auton tavaratilaan eikä auton matkustamoon, etteivät ne mahdollisessa törmäyksessä lennä päin ihmisiä. Jo kännykkä osuu 50 km/h vauhdissa tapahtuvassa törmäyksessä noin neljän kilon painolla törmäyskohteeseensa. Auton katolla suksiboksissa kulkee kätevästi muutakin kuin sukset. Kun painopiste siirtyy ylöspäin, auton ajokäyttäytyminen saattaa oleellisesti muuttua. Henkilöauton kattokuorma saa olla enintään 10 % auton omamassasta. Suksiboksin valmistaja antaa tuotteelleen suurimmat sallitut kuormitukset, joita ei ole syytä ylittää. Peräkärryssä kuljetettavat tavarat on kiinnitettävä huolellisesti. Peräkärryn kanssa ajonopeus saa olla enintään 80 km/h. Pyörällä ja mopolla ajettaessa ei voi kuljettaa mukanaan suuria varusteita. Äkkikaatumisten välttämiseksi on huolehdittava siitä, että reppujen hihnat eivät joudu pyörän pinnojen väliin. Pyörälaukut ovat hyvä apu tavaroiden kuljettamisessa, sillä niihin tavarat saadaan pakattua niin, että tasapaino säilyy. "Jo kännykkä osuu 50 km/h vauhdissa tapahtuvassa törmäyksessä noin neljän kilon painolla törmäyskohteeseensa." 12 Turvallisesti harrastuksiin

13 Ohjeita ottelu- ja leirimatkojen sekä retkien suunnitteluun Lähiympäristöstä kauemmaksi suuntautuvien matkojen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Olennaista onkin saada turvallisuuden huomioonottamisesta selkeä käytäntö suhteellisen usein toistuvissa matkajärjestelyissä. Ohjeet on hyvä olla myös kirjattuna, sillä käytännön järjestelyvastuu voi vaihdella eri henkilöiden kesken. Seuraavassa on käytännön ohjeita näiden matkojen suunnitteluun. 1. Matkan suunnitteluun ja organisointiin selkeä vastuunjako Matkojen järjestämiseen liittyy monia muistettavia asioita, joten usein on selkeintä, että matkan järjestelyt ovat yhden henkilön vastuulla. Silloin kokonaistilanne on hallinnassa, vaikka osa-alueita olisikin delegoitu muille. 2. Käytä hyvää kalustoa ja ammattitaitoisia kuljettajia Pitemmälle suuntautuneita matkoja tehdään tilausbusseilla, henkilöautoilla ja jonkin verran myös julkisilla kulkuvälineillä. Käytettäessä linja-autokuljetuksia on parasta valita liikennöitsijäksi sellainen yritys, jonka päätehtävänä on harjoittaa tilaus- ja linjaliikennettä ja jonka kalusto on ajanmukainen ja hyvässä kunnossa. Uudemmissa linja-autoissa on mm. matkustajille asennettu turvavyöt. Myös kuljettajan on hyvä olla ammattikuljettaja, sillä ainoastaan satunnaisesti ajavalla ei välttämättä ole riittävää tuntumaa ja kokemusta linja-auton hallinnasta. Henkilöautoilla matkustettaessa on huolehdittava hyvissä ajoin siitä, että mukaan tulee riittävä määrä henkilöautoja. Jokaisella tulee olla turvavyöllinen istuinpaikka. Sekä linja-autoilla että henkilöautoilla ajettaessa kuljettajilla on suuri vastuu matkan turvallisuudesta. Tällaisissa kuljetustehtävissä on luonnollisesti ajettava täysin selvänä sekä liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten mukaisesti. Seuraaviin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota: - ajo-ohjeet etukäteen kuljettajille - ajoneuvon kunto (renkaat, ilmanpaineet, tuulilasineste, polttoaine) - kaikkien turvavyöt on kiinnitetty ennen liikkeellelähtöä - liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattaminen - turvavälin pitäminen - kuljettaja on selvin päin. Turvallisesti harrastuksiin 13

14 3. Varaa matkaan riittävästi aikaa Matkareitti kannattaa suunnitella etukäteen ja varata siihen riittävästi aikaa. Onnettomuusriski vähenee, kun kuljettaja tuntee reitin ja voi ajaa rauhallisesti ilman aikataulun kireydestä johtuvaa kiirettä. Lähtökohtana voidaan pitää kesäkelillä 80 km/h keskinopeutta ja hyvällä talvikelillä km/h keskinopeutta. Pitkillä matkoilla ei hyvän talvikelin pysyvyyteen koko matkan ajan voi luottaa, joten on hyvä lisätä vielä tunti lisää matka-aikaa 300 kilometriä kohti. Myös taukoihin ja ryhmän kokoontumiseen on varattava oma aikansa. Kahvitauon unohtaminen matka-ajasta tai matkaanlähdön viivästyminen myöhästymisten johdosta vaikuttavat heti siihen, että suunnitellulla keskinopeudella ei ole mahdollista ehtiä ajoissa perille. Harrastustoiminta ajoittuu useimmiten iltoihin ja viikonloppuihin. Esimerkiksi ottelumatkat ajetaan usein aikaisin aamulla, myöhään illalla ja yöllä. Myöhään iltaan ja yöhön liittyviä pitkiä matkoja kannattaa aina kun mahdollista välttää varaamalla lisäaikaa yöpymiseen. Kuljettajan ajo- ja lepoajat suunnitellaan sellaisiksi, että kuljettaja voi ajaa ilman väsymyksestä johtuvia riskejä. Valmiita ohjelmia välimatkojen ja matka-aikojen laskemiseksi eri keskinopeuksilla on Tiehallinnon www-sivuilla osoitteessa Myös keliennustetietoja on samassa osoitteessa. 4. Käy etukäteen läpi turvalliset toimintatavat Kun turvalliset toimintatavat on jo etukäteen käyty läpi nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa, itse matkalla on helpompi toimia sujuvasti ja turvallisesti. Samalla muodostuu selkeät käytännöt muitakin matkoja ajatellen, joten jo alusta alkaen on hyvä sopia yhteiset toimintatavat. Keskeisiä huomioon otettavia asioita ovat ryhmässä liikkumiseen liittyvien vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen, liikennesääntöjen noudattaminen sekä turvalaitteiden käyttö. 5. Huolehdi vakuutusturvasta Ennen matkalle lähtöä on syytä tarkistaa, että vakuutukset ovat voimassa myös harrastuspaikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla. 6. Turvavyöt kiinnitettyinä Turvavyön käyttö on pakollista lähtien myös pitkänmatkan linja-autoissa, joihin turvavyöt on asennettu. On myös pidettävä huolta siitä, että vöitä käytetään. Matkalla mukana oleva ohjaaja voi liikkeelle lähdettäessä tarkistaa asian ja joko kuljettaja tai ohjaaja voi myös mainita asiasta matkan alussa muun esittelyn ja informaation yhteydessä. Henkilöautoja käytettäessä jokaisen auton kuljettaja huolehtii viime kädessä siitä, että kaikilla on turvavyöllinen istuinpaikka ja että kaikki ovat kiinnittäneet turvavyönsä. 14 Turvallisesti harrastuksiin

15 7. Pidä taukoja Tauon pitäminen silloin tällöin virkistää sekä matkalaisia että kuljettajaa. Ruokapaikka on hyvä varata etukäteen ja tilata tarjoilu ryhmälle arvioituun kellonaikaan viimeistään edellisenä päivänä. Tarkan tuloajan voi vielä varmistaa puhelimitse noin puoli tuntia ennen saapumista. Näin vältetään se, että aikataulu viivästyy ruuan odottelun takia. Ruokailuun on hyvä varata minuuttia, kahvitaukoon riittää puoli tuntia. Jos matkaan lähdetään useammalla henkilöautolla, taukopaikat kannattaa sopia etukäteen. Näin jokainen voi ajaa omaa tahtiaan. 8. Varaudu myös liikenneonnettomuuteen Mitä paremmin etukäteen on varauduttu onnettomuuden mahdollisuuteen, sitä helpompi on toimia rauhallisesti ja harkitusti itse onnettomuustilanteessa. Auttamistilanteessa parhaiten ensiapua taitava ottaa johtovastuun ammattiavun tuloon saakka. Kun onnettomuuden vakavuus, onnettomuuspaikka ja loukkaantuneiden määrä on selvitetty, hälytetään tarvittaessa apua hätänumerosta 112, estetään lisäonnettomuudet ja annetaan ensiapua paikalla olevien taitojen mukaan. Ensiaputaidot on hyvä pitää ajan tasalla ja huolehtia siitä, että ensiapulaukku on aina mukana. Suomen Punaisen Ristin nettisivuilla fi on tarkemmat ohjeet liikenneonnettomuuspaikalla toimimiseen. Liikenneonnettomuuden sattuessa on tärkeää saada yhteys vanhempiin, joten heidän yhteystietonsa tarvitaan mukaan matkalle osallistujalistan lisäksi. Jos kyse on vakavasta onnettomuudesta, matka keskeytetään ja huolehditaan myös tarvittavasta kriisiavusta. 9. Oppiminen läheltä piti -tilanteista Jos hyvästä suunnittelusta huolimatta kuitenkin sattuu läheltä piti -tilanteita tai liikenneonnettomuuksia, on tärkeää ottaa niistä opiksi vastaisuuden varalle. On analysoitava avoimesti, miksi vaaratilanne tai liikenneonnettomuus sattui ja olisiko se ollut jollakin tavoin ehkäistävissä. Jos havaitaan selkeitä puutteita toiminnassa, puutteet korjataan ja uusista toimintatavoista tiedotetaan asianomaisille. Toimintaan liittyviä turvallisuusongelmia voidaan selvittää myös erillisten riskikartoitusten avulla. Kun kartoituksiin osallistuu ohjaajia, nuoria ja heidän vanhempiaan, saadaan kattavasti tietoa mahdollisista ongelmatilanteista eri näkökulmista ja voidaan yhdessä etsiä niihin ratkaisuja. Turvallisesti harrastuksiin 15

16 Vinkkejä pelisääntöjen laatimiseen yhteisille matkoille Monet harrastustoimintaa järjestävät tahot ovat jo alkaneet kiinnittää huomiota varsinaisen harrastustoiminnan turvallisuuden lisäksi myös harrastusten parissa tehtävien matkojen turvallisuuteen. Seuraavaan on koottu esimerkinomaisesti urheilun puolelta lista asioista, joista voidaan sopia yhdessä ja jotka voidaan liittää toimintaohjelmiin tai erillisiin turvallisuussuunnitelmiin. Jo seuran tasolla voidaan sopia harjoitus- ja pelimatkojen kuljetuksiin liittyvistä asioista, jolloin myös joukkueiden tai ryhmien tasolla on selkeät toimintatavat turvallisten kuljetusten järjestämiseksi. Aloite voi tulla myös joukkueilta tai ryhmiltä yhteisten linjojen sopimiseksi myös seuran tasolla. Olennaista on, että liikenneturvallisuus on mukana keskusteluissa, kun yleisemminkin sovitaan toiminnan pelisäännöistä. A. Seuran tasolla sovittavia asioita: 1. Harjoitus- ja pelimatkojen kuljetukset - kuka vastaa ja organisoi - kalusto ja sen kunto - ammattitaitoisten kuljettajien käyttö - aikataulut ja reitit - turvalaitteiden käyttö 2. Valmentajan/ohjaajan vastuu yhteisillä matkoilla ja muissakin tilanteissa - asioihin puuttuminen tarvittaessa - oma käyttäytyminen oheiskasvattajana 3. Valmentajien/ohjaajien koulutus B. Joukkueen tai ryhmän tasolla sovittavia asioita: 1. Yhteisten pelisääntöjen tunteminen ja niiden hyväksyminen 2. Kuljetusten järjestäminen yhteisten pelisääntöjen mukaan 3. Lähimatkojen kulkeminen - ohjeet ja opastus - kulkutavat - reitit ja aikataulut - varusteiden kuljetus - turvalaitteiden käyttö 4. Tieto yhteisistä pelisäännöistä myös vanhemmille 5. Oma käyttäytyminen 16 Turvallisesti harrastuksiin

17 Koulutus ja tiedotus mukaan Liikkumisen pelisäännöt tutuiksi Liikenneturvallisuuteen liittyvistä pelisäännöistä on hyvä sopia yhdessä. Ohjaajille tarkoitetut koulutustilaisuudet ovat hyviä kanavia tavoittaa kaikki harrastustoiminnan parissa toimivat ohjaajat. Aiheesta voidaan järjestää oma koulutustilaisuutensa tai aihepiiri voidaan liittää muun koulutuksen yhteyteen. Olennaista on kuitenkin se, että aihepiiri tulee käsitellyksi. Vain niin voidaan varmistaa aiheen käsittely ja tiedonkulku ohjaajien kesken ja heidän kauttaan aiheen käsittely puolestaan nuorten ryhmissä ja vanhempien kanssa. ''Olennaista on kuitenkin se, että aihepiiri tulee käsitellyksi ohjaajien, vanhempien ja nuorten kanssa.'' Turvallisesti harrastuksiin 17

18 Netti hyvä kanava tiedottamiseen Monilla urheilu- ja liikuntaryhmillä tai muilla harrastusryhmillä on käytössään omat nettisivut. Harrastuksiin liittyvillä nettisivuilla voidaan kätevästi tiedottaa harrastustoiminnan ohjaajille, nuorille ja heidän vanhemmilleen liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista aiheista. Kun ryhmän hyväksymät liikkumisen pelisäännöt ovat myös netissä, ne ovat samalla helposti kaikkien käytettävissä. Lisätietoa voi hankkia myös muiden tahojen sivuilta. Esimerkiksi Liikenneturvan nettisivuilta löytyy tietoa mm. turvalaitteista ja liikennesäännöistä tienkäyttäjäryhmittäin. Liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista aiheista voidaan tiedottaa hyvin myös kirjeiden tai muiden tietolehtien avulla. Lähteet Liikutaan turvallisesti, Työkykyä liikunnasta - liikkumis- ja liikuntatapaturmien ehkäisy työpaikoilla, Työturvallisuuskeskus, 2006 Operaatio Pelisäännöt. Vinkkejä pelisääntökeskusteluihin. Pelin henki, vuotiaat. Nuori Suomi ry, 2003 Parkkari, Kannus ja Fogelholm: Liikuntavammat - suurin tapaturmaluokka Suomessa. Suomen Lääkärilehti 41: Reilu Peli - Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 2005 Suomen Punaisen Ristin nettisivut Vuoden 2006 Tapaturmapäivän taustamateriaali nettisivuilla ''Nettisivujen avulla voidaan tiedottaa ohjaajille, nuorille ja heidän vanhemmilleen liikkumisen pelisäännöistä ja muista ajankohtaisista asioista.'' 18 Turvallisesti harrastuksiin

19 Tarkistuslista harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseen Tarkistettava asia Kunnossa Korjattava 1. Käytetään turvallisia kulkutapoja ja reittejä. 2. Aikataulut suunnitellaan niin, että voidaan pitää taukoja sekä ajaa kiireettä ja ilman väsymyksestä aiheutuvia riskejä. 3. Kuljetuksissa käytetään ammattitaitoisia kuljettajia. 4. Kuljettajilta edellytetään nollalinjaa alkoholin suhteen. 5. Kuljetuksiin valitaan asianmukainen kalusto, mm. turvavöillä varustetut linja-autot. 6. Henkilöautoihin otetaan vain sen verran matkustajia, että kaikilla on turvavyöllinen paikka. 7. Kuljettaja viime kädessä varmistaa, että kaikkien turvavyöt ovat kiinnitettyinä. 8. Varusteet kuljetetaan tavaratilassa. 9. Ohjaajat mieltävät vastuunsa oheiskasvattajina ja toimivat esimerkkeinä nuorille. 10. Nuorten kanssa käydään läpi turvalliset toimintatavat. 11. Sovitaan pyöräilykypärien käytöstä. 12. Varustehankinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, onko varusteissa kiinteät heijastimet. 13. Vakuutukset ovat asianmukaiset. 14. Huolehditaan ensiaputaidoista ja -tarvikkeista. 15. Laaditaan yhteiset liikkumisen pelisäännöt. 16. Huolehditaan koulutuksen ja tiedotuksen avulla siitä, että kaikki tuntevat sovitut pelisäännöt. 17. Sovitut pelisäännöt käydään aika ajoin läpi ohjaajien koulutuksessa, vanhempainilloissa ja nuorten kanssa. 18. Kirjataan pelisäännöt toimintaohjelmiin ja huolehditaan niiden noudattamisesta myös käytännössä. Turvallisesti harrastuksiin 19

20

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Lasten turvalaitteet 1

Lasten turvalaitteet 1 Lasten turvalaitteet 1 Nollavisio: Ettei yksikään lapsi kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä Lapsille turvallisen liikenneympäristön suunnittelun lähtökohdaksi lapsen ominaisuudet ja sietokyky.

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Olenko riskikäyttäytyjä? Nautinko vaaratilanteista? Miten otan arjessa vaaratilanteet huomioon liikenteessä, kotona, liikunnan parissa tai muuten vapaaajalla?

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias www.liikenneturva.fi Lapsi liikenteessä - vinkit vanhemmille Lapsi ei pärjää liikenteessä yhtä hyvin kuin aikuinen. Hän on pienikokoinen ja liikenteessä tarvittavat valmiudet ovat vasta kehittymässä. Kun

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009 Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA Turvalliset koulumatkat ja lähiympäristö Oppilaat ja vanhemmat

Lisätiedot

TARKKAILIJA VON KAARA

TARKKAILIJA VON KAARA TARKKAILIJA VON KAARA Tavoite: Oppilaat tiedostavat henkilöautojen hallitsevan aseman jokapäiväisessä elämässämme. Verrata henkilöautojen suosioita muihin liikkumistapoihin. Osoittaa, millä perusteella

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY JOHDANTO Taksiliikennelaki (217/2007), laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Mikä on pyöräilevä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Olarin koulu ja koti ry n

Olarin koulu ja koti ry n Olarin koulu ja koti ry n "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Lisää tietoa OKKY n toiminnasta: www. okky. nettisivu. org Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse: kotijakoulu@gmail. com OLARIN KOULU JA KOTI -YHDISTYS

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KOHDE- terveydenhoit llisuustiet ämyksen lisääminen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma Suomen Taksiliitto ry Taksinkuljettajakoulutus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TAKSILIIKENTEEN LAIT JA SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Taksinkuljettajan ajolupa ja ajokortti... 3 1.2 Taksiliikennelaki kuljettajaa

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TAPAHTUMAPAIKKA TUPLAJÄÄT OY, Tietäjäntie 2, 70900 Toivala sekä Kuopion kaupungin jäähallit Niiralassa ja Lippumäessä AIKA JÄÄKIEKKOKAUSI 2013-2014 TAPAHTUMA JÄRJESTÄJÄ

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

MS+ Maaseutuliikenne, lisäpisteet vähimmäiskriteerien päälle (laatuvertailu mukana)

MS+ Maaseutuliikenne, lisäpisteet vähimmäiskriteerien päälle (laatuvertailu mukana) MAASEUTU JA SEUTULIIKENTEIDEN LINJA AUTOJEN KALUSTOVAATIMUKSET (LL, 20.3.) MS Maaseutuliikenne, vähimmäiskriteerit* (vain hintavertailu) Liikenteen tyypittely Maaseutumaiset olosuhteet, reitit pääosin

Lisätiedot

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. 112-päivää vietetään

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Ideoita liikenneaiheen käsittelyyn

Ideoita liikenneaiheen käsittelyyn Ohjaajille Ideoita liikenneaiheen käsittelyyn nuorten ryhmissä www.liikenneturva.fi 1 Hyödynnä luontevat tilanteet Liikenne liittyy monin tavoin nuorten elämäntilanteeseen ja vapaa-ajan viettoon. Nuorten

Lisätiedot

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Liikenne ja maankäyttö 2015 7.10.2015, Helsinki, Kuntatalo Mikko Karhunen, LVM Taustaa EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Lohtajalla, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetustenaikaiseen

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

PYÖKÄRI OY. TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h

PYÖKÄRI OY. TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h PYÖKÄRI OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h 2 SISÄLTÖ 1. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2. PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ 3. OPINTOJAKSOT JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master kampanjaviikko Tutkimus suomalaisten asenteista RIF- Tammikuu 0 Mari Keränen Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tausta: Zeeland haluaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

KULKUNEN LIIKENNETURVA

KULKUNEN LIIKENNETURVA KULKUNEN LIIKENNETURVA Tämän kirjan omistaa : 2 Työryhmä: Minna Huopalainen, Matti Koivurova, Varpu Tavaststjerna kuvitus ja taitto: Maileena Kurkinen LIIKENNETURVA 2006 Helsinki ISBN 951-560-045-6 L Lukijalle

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen 1. Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset Tavoite on osata taksinkuljettajaa koskevat lait ja säädökset, tietää vastuunsa ja velvoitteensa

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot