PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta

2 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asuntopalvelut - vuokra-asunnot: (konserniyhtiöt) (muut) Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkodit, osastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakka at lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit (22)

3 Perusturvalautakunnan sitovat tavoitteet 2015 Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n uustuotanto lähtenyt liikkeelle ja peruskorjaukset jatkuvat Tasapainoinen talous - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuushanketta jatketaan - Terveyspalveluiden yhteispäivystys käynnistynyt Lohjan sairaalassa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Esimiestyön osaamista edelleen lisätty - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otettu käyttöön; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuneet; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkaneet - Toimitilojen käyttöä tehostettu mm. Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä sekä Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien yhdistämisellä Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostanut kotihoidon palveluja ja lisännyt asiakkaiden luona käytettyä aikaa - Sähköinen asiointi laajentunut terveyspalveluissa ja perhekeskuksessa Perusturvalautakunnan toiminnalliset muutokset 2015 Kaupunginhallitus asetti perusturvalautakunnalle vuoden 2015 talousarvioon yhteensä euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2015 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty laatimaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. 3(22)

4 Hallintopalvelut Hallinnon henkilöstön toimenkuvia kehitetään. Kolmen toimistosihteerin työpanoksesta puolet siirretään terveyspalvelujen hallintoon, jolloin he ovat työtehtäviensä mukaisesti kokonaan terveyspalvelujen hallinnossa. Terveyspalvelujen ja ikääntyneiden palvelujen kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksia vähennetään eurosta euroon. Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön kehittämisohjelman mukaisesti. Lova käynnistää yhden uuden vuokratalon rakennustyöt, mikäli toteutuskelpoinen tontti järjestyy ja usean talon perusparannukset jatkuvat. Vuokraasuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Yksittäisistä vapaarahoitteisista vuokraasunnoista luovutaan alueilla, joissa kysyntä on tarjontaan nähden tasapainossa. Erityisasuntojen toimintakäytäntöjä kehitetään osana Teltasta tupaan -hanketta. Ikääntyneiden palvelut Kotihoidossa on otettu käyttöön Kotona kokonainen elämä -hankkeen myötä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla henkilöstöä pystytään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Samalla etsitään kotihoidon tarpeessa olevia asiakkaita, jolloin kotihoidon peittävyyttä lisätään nykyisillä resursseilla. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä aikaa on toiminnan uudelleen organisoimalla saatu nostettua vuonna 2014 lähes puoleen työajasta. Vuoden 2015 tavoite nostaa prosentti 60:een. Ateriapalveluissa siirrytään kotona lämmitettäviin aterioihin, jolloin henkilöstö voi samalla olla apuna ja seuraamassa ruokailun toteutumista. Aterioiden hinnat tarkistetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Säästön määrä on euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu hoidetaan palveluliikenteellä, jolla saadaan säästöä euroa. Turvapuhelimia myönnetään vain vähintään 20 prosentin haitta-asteen omaaville sotainvalideille, vaikeavammaisille tai pienituloisille ja vähävaraisille, jolloin säästöä tulee noin euroa. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen, Karviaisen ja Siuntion kunnan kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna Geriatrian poliklinikka siirtyy keskustan terveysasemalta uuteen geriatrian keskukseen Lohjan vanhusten palvelukeskuksen yhteyteen Kultakartanon rakennukseen. Geriatrian keskukseen tulee neuvontapiste vanhusväestöä varten. Toimistosihteereiden töitä järkiperäistetään ja keskitetään hallinnollisesti. Apuomenan yleisavustuksen poistaminen tuottaa euron säästön. 4(22)

5 Kartanomäen vanhainkoti siirtyy uuteen vanhusten palvelukeskuksen pihapiiriin valmistuvaan Kultakartanoon tammi-helmikuussa Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla kuudella. Niilonpirtin uudisrakennuksen suunnittelua jatketaan. Mikäli Niilonpirttiin saadaan Ara-rahoitus, niin sen purkamisen ja uuden yksikön rakentamisen ajaksi asukkaat siirtyvät tilapäisesti Kartanomäen kiinteistöön. Asumispalvelupaikkoja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sadalle asukkaalle eli saman verran kuin vuonna Ympärivuorokautisessa hoidossa Kaste-hanketta jatketaan hoitotyön kehittämisellä ja tehostamisella samalla tavalla kuin kotihoidossa aiemmin on tehty. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Hallinnollisesti osana vuodeosasto 1:tä toiminut osasto 4 siirtyy pelkästään jaksohoitoyksiköksi. Tupalassa ja Kaisankalliossa otetaan käyttöön yhteensä kolme uutta asumispalvelupaikkaa, jolloin näiden asumispalveluyksiköistä kalleimpien tuottavuus kasvaa. Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalue muutetaan ikääntyneiden palveluiksi ja sen johtamis- ja esimiesjärjestelmää modernisoidaan ja kevennetään. Pusulan vuodeosasto 6P muutetaan vanhainkodiksi ja se yhdistetään samassa kiinteistössä toimivaan Pusulan vanhainkotiin. Samalla asumispalveluiden ja vuodeosastojen henkilöstömitoitusta tarkistetaan lähemmäs säädösten ja suositusten mukaista mitoitusta, mikä asumispalveluissa on vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden ja vuodeosastoilla 0,6. Nykymitoitus on keskimäärin asumispalveluissa 0,6 ja vuodeosastoilla 0,65. Henkilötyövuosia vähennetään kaikkiaan 10, jolloin säästöä kertyy euroa vuodessa. Vähennys vuodeosastoilla ja ympärivuorokautisessa hoidossa edellyttää kuntouttavan hoitotyön käytäntöjen kehittämistä. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyyn sijaisvälitykseen palkataan kymmenen uutta varahenkilöä. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetaan, jolla arvioidaan saatavan euron säästö. Vammaispalveluissa irtisanotaan henkilökohtaisen avun ostopalvelut ja arvioidaan uudelleen kunkin vammaisen palvelutarve, jonka avulla kulut vähenevät peruslaskelmaan verrattuna eurolla. Palveluseteliä esitetään vaihtoehdoksi, ellei vaikeavammainen onnistu palkkaamaan itselleen avustajaa tuntityöhön. Vuoden 2013 lopulla päätettyjen kuljetuspalvelukriteerien muutoksilla saavutetaan vuonna 2015 arviolta euron säästöt. Tammikuussa 2015 valmistuu Validian asumispalveluyksikkö Virkkalaan. Sinne muuttaa lohjalaisia vaikeavammaisia, jotka olleet palveluasumisessa muilla paikkakunnilla tai joiden kotihoito on kalliimpaa kuin asumispalvelut. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Nummentaakse valmistuu syksyllä Sinne siirtyy mm. omaishoidosta iäkkäiden vanhempien luota aikuisia kehitysvammaisia. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Päihdepalveluiden toimintamallien kehittämistä ja muuttamista vahvistetaan lisäämällä kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksessa saadaan euron säästöt. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminnan mahdollisuuksia vastata Paloniemen sairaalan alasajon seurauksena tulevien asiakkaiden tarpeisiin 5(22)

6 kehitetään edelleen. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Mielen Avain II (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen. Hankkeen puitteissa kokeillaan kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla katko- ja avohoidossa. Koho-hanke päättyy Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti ja selvitetään näiden palvelujen uusi kilpailuttaminen. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu monialaisessa perhekeskuksessa. Perheneuvolassa lisätään ryhmätoimintoja ja kehitetään Saderahoituksella sähköisiä palveluita. Perheneuvolan säästötavoite on euroa. Sijaisrekrytointiin on keskitetty ikääntyneiden palveluiden varahenkilöt ja sijaisten hankinta. Budjettiteknisesti sijaisrekry-yksikkö siirretään erityispalveluista ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle. Varahenkilöstöä lisätään kymmenellä uudella hoitajalla, jotta sijaistoimintaa voidaan tehostaa. Työsuunnittelun keskittämisestä saatava hyöty selvitetään. Sosiaalipalvelut Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Avohuoltoa vahvistetaan perustamalla sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat ( euroa). Työpanos kohdistetaan sijais- ja jälkihuoltoasiakkaisiin ja heidän perheisiinsä. Tavoitteena on sijaishuoltoajan lyhentäminen ja kotiuttamisen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisen tehostaminen. Avo- ja sijaishuollon sosiaaliohjaajan työsuhde muutetaan viraksi. Avohuollon tukipalveluihin (perhetyö, perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta) muodostetaan sosiaaliohjaajan työsuhde ( euroa). Henkilöstölisäykset rahoitetaan lastensuojelun ostopalvelumäärärahaa supistamalla, jonka lisäksi avopalveluissa saadaan euron säästö. Lapsiperheiden kotipalvelu tulee sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä ehdottoman järjestämisvelvollisuuden piiriin Palvelun saaminen ei edellytä lastensuojeluasiakkuutta. Henkilöstöresurssi lapsiperheiden kotipalveluun osoitetaan siirtona vanhuspalveluista (kodinhoitaja ja sosiaaliohjaaja (0,4)), minkä lisäksi lastensuojelurahaston varoin perustetaan kahden vuoden määräaikainen lähihoitajan työsuhde (kulut e/vuosi). Lapsiperheiden kotipalvelu organisoidaan osana tukipalveluyksikkö Kaarnan toimintaa. Vuoden 2015 aikana tehdään kokonaisselvitys lapsiperheille annettavista sosiaalihuoltolain mukaisista ehkäisevän tuen palveluista. Pitkäkestoista sijaishuoltoa muutetaan perhehoitopainotteisemmaksi, jolloin saadaan euron säästö. Omien vastaanottokotien (arvioinnit ja lyhytkestoiset sijoitukset) tavoitteena on yli 90 %:n käyttöaste ja vähintään 65-prosenttinen lasten kotiuttamisaste. Pitkäaikaisista alle 12-vuotiaiden lasten uusista sijoituksista vähintään 90 % sijoitetaan perhehoitoon. Seudullinen perhehoitoyksikkö Pihlaja tehostaa sijaisperheiden rekrytointia myös vanhempien lasten perhehoitoon. Lastensuojelun uudisrakennus Ojamolle valmistuu syyskuussa Yksikköön siirtyvät nykyiset toiminnot (Kokkokallio, Nuorten vastaanottokoti ja avohuollon tukipalvelut). Lastenvalvonnan ja Kokkokallion yhteistyönä jatketaan lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaisten valvottujen tapaamisten järjestämistä lapsen ja hänestä erossa olevan vanhemman välillä. Palvelu tulee ehdottoman 6(22)

7 järjestämisvelvollisuuden piiriin sosiaalihuollon lakiuudistuksen yhteydessä vuoden aikana. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän oletetaan kasvavan, mistä syystä tulosalueen hallinnosta siirretään toimistosihteerin vakanssi (0,5) etuuskäsittelyyn. Työsuhde täytetään kokoaikaisesti yhdistettynä henkilöstösuunnitelmassa oleviin muihin osa-aikaisiin vakansseihin. Työmarkkinatuen rahoitusmuutoksen seurauksena kuntien vastuu passiivityömarkkinatuesta kasvaa vuonna Kuntien maksettavaksi siirtyy yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 % ja yli päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 70 % työmarkkinatuen määrästä. Maksuosuudeksi on arvioitu euroa. Osa kululisäyksestä ( euroa) sisältyi peruslaskelmaan. Valtuuston päätöksen mukaisesti on varattu määräraha 30 kiintiöpakolaisen vastaanottoon. Vastaanotto kohdistetaan valtioneuvoston vahvistamaan vuoden 2015 pakolaiskiintiöön, mistä syystä vastaanotto ajoittuu loppukesään. Vastaanottopalvelut järjestetään terveystarkastuksia lukuun ottamatta kustannusneutraalisti. Valtio korvaa täysmääräisesti toimeentulotuki-, tulkki- ja asunnon varauskulut. Valtionkorvausten ( euroa) arvioidaan kattavan vastaanoton valmisteluun ja hallinto- ja asiakastyöhön tarvittavan resurssin. Vastaanottoa varten muodostetaan määräaikaiset maahanmuuttajakoordinaattorin (1) ja ohjaajan (1) sekä toimistosihteerin (0,4) vakanssit. Yhteistyömahdollisuudet vastaanottopäätöksen tehneiden lähikuntien kanssa selvitetään alkuvuoden aikana. Talousarviosta on poistettu Monitoimikeskus ry:lle maksettu yleisavustus euroa, josta säästöksi siirretään euroa ja loppuosa jää muuhun maahanmuuttajatyöhön liittyviin kuluihin, koska kaikki palvelun tarvitsijat eivät kuulu valtion kolmen vuoden korvausten piiriin. Osana sosiaalihuollon lakiuudistusta työvoiman palvelukeskustoiminta tulee kuntia velvoittavaksi Palvelukeskustoiminta painottuu nykyistä enemmän työllistämiseen ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi. Kaupungin nykyinen palvelukeskustoiminnan resursointi (kaksi sosiaalityöntekijää) säilyy toistaiseksi. Sosiaalisessa kuntoutuksessa eläkeselvitykseen ja työkykyarvioon otetaan vuosittain 30 uutta asiakasta. Kuntouttavia työtoimintapäiviä lisätään vuosittain ( ) vähintään 20 prosenttia verrattuna vuoden 2013 tasoon. Toiminta organisoidaan lisäämällä Mahistyöpajan asiakasmäärää järjestämällä osa palveluista porrastetusti (1-5 päivää viikossa) ja toteuttamalla kuntouttavaa työtoimintaa myös ryhmätoimintana. Toiminnan lisäys edellyttää pajaohjaajan työsuhteen muodostamista Mahikseen, jonka kulut ( euroa) osoitetaan tukityöllistämisen määrärahoista. Kaupungin työpisteistä etsitään nykyistä enemmän työtoimintapaikkoja. Ostopalvelujen lisäys tehdään kustannusneutraalisti valtionkorvausta (10,07 euroa/asiakas/toimintapäivä) vastaavalla osuudella yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tukityöllistämisen määrärahat ( euroa) ovat harkinnanvaraisia ja niistä euroa siirretään palvelutuotannon vahvistamiseen ja euroa säästetään. Työllistämisen kuntalisä (osuus euroa) on kohdistunut vähäisessä määrin heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin eikä se siten ole tuonut merkittävää säästöä toimeentulotuki- tai työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin. Novago Oy:n hallinnoiman Yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihankkeelle (GO) on euron määräraha. Hanke on saanut jatkorahoituksen, joka jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Kuntarahoitusosuus (30 %) jakaantuu suoriteperusteisesti 7(22)

8 hankekuntien kesken. Uudenmaan Ely-keskus on alustavasti ilmoittanut puoltavansa jatkohakemusta. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa jatketaan sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja omahoidon lisäämistä. Palveluiden suurkuluttajat on kartoitettu sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa ja tälle käyttäjäryhmälle luodaan toimintamalleja, joilla heitä voidaan kohdennetummin auttaa. Palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja suunnitellaan pitkäjänteinen muutostyö, jossa tavoitteena on helposti saavutettava ja laadukas hoito huomioiden tulevat sote-ratkaisut. Avosairaanhoidossa ja terveyden edistämispalveluissa valmistaudutaan pakolaisten tuloon ja heidän terveydenhuoltotarpeisiinsa keskittämällä näitä palveluita. Hoitoprosessien ja toimintatapojen sisältöjä ja toteutustapoja kehitetään, mikä parantaa kokonaishoidon laatua ja tuottavuutta. Hoitajamaksu otetaan käyttöön sairaanhoidollisissa hoitajakäynneissä. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaan omaan vastuuseen terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Nuorten ikäluokassa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Kahdella yläkoulualueella toimivat kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin ohjaamana Maestro-ryhmät (masennuksen estäminen stressin hallintaa kehittämällä), joiden toimintatapaa laajennetaan ja kehitetään. Terveyskeskuspäivystyksen ostopalveluissa säästyy euroa. Uuden päivystysasetuksen mukainen yhteispäivystyksen suunnittelu Lohjan sairaalan kanssa jatkuu ja yhteispäivystys toteutunee alkusyksystä 2015 Tynninharjun terveysaseman tiloissa. Virka-ajan ulkopuolisen ja ns. vaativan päiväpäivystyksen osalta toiminta siirtyy hallinnollisesti Husille. Nykyinen Tynninharjun terveysaseman toiminta ei-kiireellisissä vastaanotoissa siirtyy ennen syksyä keskustan terveysasemalle, jossa tiloja remontoidaan ja osa toiminnoista siirtyy vuoden alussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin. Tynninharjun ja keskustan alueen asukkaiden kiireellinen ns. päivystysvastaanotto sijoittuu tulevan yhteispäivystyksen kanssa samoihin tiloihin nykyiselle Tynninharjun terveysasemalle. Kotihoidon lääkärityön toimintamallia muokataan niin, että kotihoito saa paremman lääkärituen lisääntyvään tarpeeseen. Työterveyskeskuksen toiminta siirtyy tammikuussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen nykyistä paremmin. Kultakartanoon valmistuu myös yksi suun terveydenhuollon hoitohuone, jossa vanhustyöhön suuntautunut suuhygienisti pitää vastaanottoa ja tila mahdollistaa myös hammaslääkärin vastaanoton. Tavoitteena on uuden suuhygienistin myötä myös aloittaa vanhusten kotikäynnit. Suun terveydenhuollossa varaudutaan ulkoistamaan ns. aikuisten särkypäivystys, jotta pystytään omalla henkilökunnalla saamaan paremmin nykyinen hoitojono paremmin hallintaan. Hoidon pääsyn prosessia kehitetään myös puolikiireellisessä suun hoidossa (ns. lohkeamaklinikka) sekä terveiden aikuisten hoidossa. Suunterveydenhuollossa saadaan euron nettosäästö tuottoja lisäämällä ja toimintakuluja karsimalla. Perhekeskuksen toiminnan kehittämiseksi haetaan Kaste-hankerahoitusta vuosille Tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palveluja ja erilaisia toiminnan arviointimenetelmiä yhdessä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Lohjan kaupungin, kuuden sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Valtionkonttorin IT-palvelujen yhteistyönä Turvallinen viestinvälitys -hankkeessa kehitetään kahdensuuntaista tietoturvallista viestinvälitystä. 8(22)

9 Fysioterapiassa akuutti selkäkipuvastaanottotoiminta laajenee akuutti niska-selkäkipu -vastaanottotoiminnaksi keskustan terveysasemalla ja Pusulassa täyspainoisena vuoden 2015 alussa. Ikääntyneiden palveluista siirtyy kaksi fysioterapeuttia ja yksi toimintaterapeutti terveydenhuollon kuntoutuksen osaksi, samoin psykiatrinen sairaanhoitaja tulee osaksi terveydenhuoltoa. Puheterapiassa otetaan käyttöön ryhmävastaanottotoiminta, jatketaan syksyllä 2014 aloitettua konsultaatioklinikkaa yksittäisten äännevirheiden ohjaukseen ja konsultaatioon vuotiaille sekä tehdään harjoitteluvideot Internetiin kotiharjoittelun tueksi. Kuntoutuksen hoitotarvikejakelussa tehdään euron säästöt. Ehkäisyneuvolan ilmaisjakelun kriteerien tarkistuksilla saavutetaan euron kulujen vähennys. Aikuisten toimintaterapiassa otetaan käyttöön vastaava maksu kuin fysioterapiassa. Koska koulutusylilääkärin vakanssi on täyttämättä, siitä saadaan euron säästö. Voimassa oleva lääkäripalveluiden ulkoistussopimus Mediverkko Oy:n kanssa Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemilla kilpailutetaan uudelleen nettokustannusperiaatteella kokonaisulkoistuksena. Sen laskennallinen säästö koko vuodelle on euroa ja vuodelle 2015 se on euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2015 arvioitu Husin maksuosuus on euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on euron määräraha (vuoden 2013 tilinpäätös oli euroa eli kasvu on 3,06 prosenttia). Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä on siten tältä osin euron vajaus siihen nähden, mitä Husin Lohjan sairaanhoitoalue on arvioinut kuluiksi. 9(22)

10 Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Hallintopalvelut 11, : 3 toimistosihteerin puolikasta terveyspalveluiden hallintoon Vuokra-asuntopalvelut Henkilöstön lukumäärä yhteensä 15, Ikääntyneiden palvelut Mitoituksen muutos vähentää asteittain henkilöstön lukumäärää Palveluohjaus 9, : Tstosihteerit keskitetään Kultakartanon valmistuessa : 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen : 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin : Vanhustyön johtaja vakanssi otetaan käyttöön : Geriatrian ylilääkäri geriatrisiin palveluihin, jätetään täyttämättä Geriatriset palvelut 5,5 Kotihoito 158,15 154,15 159,15 159, : Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon : 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen : Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 2016: 3 uutta sairaanhoitajaa ja 2 lähihoitajaa; ikärakennemuutos Hoivakodit 119, : 29 työntekijää Kartanomäestä Kultakartanoon : 3 uutta sairaanhoitajaa Kultakartanoon, koska 6 lisäpaikkaa : Toimintaterapeutti Kuntoutukseen ; 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Vanhainkodit : Kartanomäki laitoshoidosta tehostetuksi asumispalveluksi : Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) : 3 henkilötyövuotta vähennetty Osastot 107, : Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) : 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Sijaisrekrytointi : 8 uutta lähihoitajaa, 2 uutta sairaanhoitajaa Henkilöstön lukumäärä yhteensä 453,05 483,15 488,15 488,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Kehitysvammaisten avopalvelut 4,5 4,5 0 0 Vammaisten avopalvelut 3,5 3, : Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk : Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään 8 8 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,94 10,94 10,94 10,94 Kuntoutuskoti Männikkö Perheneuvola Sijaisrekrytointi 36 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 70,94 35,94 35,94 35,94 10(22)

11 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto 1, : Sos.palv.hallinnosta 0,5 tstosihteeri etuuskäsittelyyn Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 7,6 8,1 8,1 8,1-2015: Etuuskäsittelyyn 0,5 tstosihteeri sos.palv.hallinnosta Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4-2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä Lapsiperhetyö 19,4 Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 7,4 7,4 Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto : Sosiaalityöntek. ja sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti 2 Tukipalvelut 9,9 9,9 12,3 12,3-2015: Sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti : 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 0,4-2015: Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin : Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk : Lähihoitaja, testamenttivaroilla, ltk Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 7,5 7,5 8,5 8,5-2015: Työpajaohjaaja kustannusneutraalisti 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 72,1 81,9 81,9 80,9 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 7 10,5 10,5 10,5-2015: 3 toimistosihteerin puolikasta perusturvan hallinnosta : Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon : Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5-2015: Geriatrian ylilääkäri palveluohjauksesta, jätetään täyttämättä Avosairaanhoito 79,35 82,35 84,35 84, : Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon : Sairaanhoitaja pakolaistyöhön 2016: Uusi lääkäri + sairaanhoit..; väestö- ja ikärakennemuutos Kuntoutus / Tukipalvelut : 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia : 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen : Toimintaterapeutti Kuntoutukseen Terveyden edistäminen : Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon 2016: uusi terveydenhoitaja; asetuksen edellyttämä Suun terveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6-2015: Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon : Suuhygienisti kustannusneutraalisti Työterveyskeskus : Uusi lääkäri + terveydenhoit.; kustannusneutraali muutos Henkilöstön lukumäärä yhteensä 234,95 245,95 250,95 250,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 846,54 860,94 870,94 869,94 11(22)

12 Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2013 TA Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 16,5 16,5 14,00 14,00 14,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, 7 12 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta 10 9 Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,15 488,15 488,15 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,94 35,94 35,94 12(22)

13 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta 261 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta 258 Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät * *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät huomioitu Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,90 81,90 80,90 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Hoitajakäynnin hinta Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,95 250,95 250,95 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 847,0 860,94 870,94 869,94 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, *Suoritemäärät ovat nyt verrannollisia toteutuneisiin suoritteisiin vuosina 2012 ja Aiemmissa pohjissa on ollut virheellisiä alkuoletuksia johtuen LOST-muutoksesta. Lisäksi etenkin vastaanottotoiminnassa toimintamuoto on koko ajan kehittynyt siten, että yhdellä pidemmällä käynnillä sekä lääkärillä että hoitajalla pyritään hoitamaan useampia asioita kuin aiemmin aiemman ovien saranoiden kuluttamisesta. Lisäksi asioista hoidetaan paljon kirjeitse, puhelimitse ja jatkossa sähköisesti aiemman vastaanoton sijaan. 13(22)

14 Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat TA TS TS TS 2017 Perusturvalautakunta Terveysasemien varustus Hammashoitoloiden varustus Terveysneuvonnan varustus Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus Kultakartanon varustus 700 Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus 600 Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt TA TS TS 2016 Ammatillinen perhekoti 100 Keskusaukion hammashoitola muutostyöt 300 Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö Erityisasunnot TS 2017 Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu Palvelukeskus (Pentinkulma), vesikattoremontti 350 Palvelukeskuksen (Pentinkulma) keittiön saneeraus Kaisankallion sprinklausjärjestelmä 100 Massapellon rivitalojen julkisivut ja ulkovarastot 200 Petäjäkoti (hoitajakutsujärjestelmä) 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 300 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet (mm. käyttövesiputket Lohjan palvelukeskuksessa ja Tuusankodin A- ja C-talot) *Perttiläkodin kerhotilan muutos asunnoksi (tammikuu) *15 *Karjalohjan Tupalan muutostyöt (asuinhuoneet perintörahalla 83) + keittiön muutostyöt (helmi-maaliskuu) *30 *Lohjan palvelukeskuksen pohjakerroksen käyttövesiputkien uusiminen (tammi-helmikuu) *70 *Kaisankallion muutostyöt (3 wc/pesutilaa, 2 tsto-huonetta) (tammi-helmikuu) *50 *Tuusankodin käyttövesi- ja lämpöputkistojen uusiminen C- talo (toukokuu) *55 *Korvamerkitsemätöntä *30 Kiinteistöt yhteensä (22)

15 Perusturvatoimen talousluvut Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot Myyntituotot Puhelumaksut Puhtaanapitopalvelut Korvaukset työterveyshuollosta Korvaukset työterveyshuollosta Sosiaalipalvelumaksut Terveyspalvelumaksut Sairaanhoidon täyskust.korvaus Päivystyksen täyskust.korvaus Opetuspalvelumaksut Tarvikkeiden myynti Tulot töistä ulkopuolisille Henkilöstöpalvelujen myynt Kotikuntakorvaukset Muut myyntitulot Maksutuotot Fysikaalisen hoidon maksut (22)

16 3211 Hammastutkimus- ja hoitomaksut Laitoshoitomaksut Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut Terveyskeskusmaksut Peruuttamaton poisjäänti Päivystysmaksu Kotihoitomaksut Tukipalvelumaksut Päivätoimintamaksut Asumispalvelujen ateriamaksut Asumispalvelujen puhtausmaksut Hoivapalvelumaksut Muut maksut Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset valtiolta Työllistämistuet Valt.osuus tt-tuen kustann Muut tuotot Vuokratuotot Asuntojen vuokrat Rakennusten vuokrat Muut vuokrat Muut toimintatuotot Vakuutuskorvaukset Perustt-tuen tak.perintä Täyd. tt.tuen takaisinperintä Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden kokouspal Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka Työsuhteisten kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija Sairaslomasijaiset Erilliskorvaukset Lisä/ylityöt Työllisyystyöt Ansionmenetyskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Varahenkilöpalkat Varallaolokorvaukset Vuosipalkkiot (sodulliset) Lomapalkkajaksotukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KVTEL-maksut Eläkeperusteinen maksu Eläkkeiden omavastuuosuus (22)

17 4118 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Eläkemaksu (budj) Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairasvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Kunnalta Kuntayhtymältä Valtiolta Muilta Kotikuntakorvaukset kunnille Muiden palvelujen ostot Toimisto/asiantuntijapalvelut Konsultointipalvelut Henkilöstön kehittämis-/konsul ATK-ohjelmistopalvelut Tietosuojajätepalvelut Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot Ilmoitukset Postipalvelut Postikuoret postimaksulla Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltopalvelut Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut Konepalveluiden ostot Koneiden kunnossapitopalvelut Ohjelmien ylläpitomaksut Puhelimien asennustyöt Teleliikenteen ylläpitomaksut Puhelinlaitteiden korjaukset Tietoliikenteen internet-yhtey Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus Muiden apuvälineiden korjaus Henkilökunnan matkat Henkil. koulut.liittyvät matka Luottamushenkilöiden matkat Ateriakuljetukset Saunapalvelukuljetukset Sosiaalihuoltokuljetukset Vammaispalvelukuljetukset Ostoliikenne, taksit (22)

18 4390 Tilausajot Kuljetuskorvaukset Muut matkustus- ja kuljetuspal Perhehoitajien kulukorvaus Lindorffin laskutuspalvelu Jäsenmaksut Koulutuspalvelut Henkilökunnan koulutus Jälkihuolto Ateriapalvelut Atk-palvelut Keskusarkisto Liikuntapalvelut Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut GSM-lisäpalvelut Muut telepalvelut Neurofysiologiset tutkimukset Mammografia Rasitus-EKG Välinehuolto Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset Sairaankuljetus/ensivaste Apteekkipalvelut Sairaankuljetus Tekniset kulut/oikominen Tekniset kulut/protetiikka Kuvantamispalvelut Tulkkipalvelut Rekrytointipalvelut Yhteistoimintaosuudet Kulttuuripalvelut LV-työpalvelut Sähkötyöpalvelut Turvallisuus- ja hälytyspalvel Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kalusto ATK oheislaitteet Kirjoittimet Matkapuhelinlaitteet Muut puhelinlaitteet Työasemat Lääkinnälliset tarvikkeet ja v Toimistotarvikkeet Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet Kopiointitarvikkeet Kopiopaperit PP-kuoret (kirjekuoret) Kirjallisuus (22)

19 4528 Lehdet Videot Av-aineisto Merkkipäivälahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Käsityö/kädentaito tarvikkeet Hengityshoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Diabetesliuskat Muut diabeteshoitotarvikkeet Oikomishoitotarvikkeet Lääkinnällisen kuntoutuksen ap Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto Puhdistusaineet Puhdistustarvikkeet Lämmitys Sähkö Vesi Rakennusmateriaali Sähkömateriaali Työaineet ja -välineet Näytteenottovälineet Näytteenottotarvikkeet Työturvallisuusvarusteet Muu materiaali Avustukset Omaishoidon tuki Palvelusetelit Vammaisille annetut avustukset Perustoimeentulotuki Täydentävä tt-tuki Ennaltaehk. toimeentulotuki Muut avustukset kotitalouksill Muut avustukset yhteisöille Työmarkk.tuen kuntaosuus Muut kulut Vuokrakulut Rakennusten ja huoneistojen vu Pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Välilliset verot Luottotappiot Muut kulut Toimintakate (22)

20 Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :22 Kustannuspaikka Hallintopalvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht (Hallintopalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :23 Kustannuspaikka Ikääntyneiden palvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht (Ikääntyneiden palvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut (22)

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Lohjan perusturvalautakunta 1.9.2015 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu -

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014

Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Perusturvalautakunta 3.3.2015 Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2014 Perusturvalautakunta kokoontui kymmenen kertaa ja piti kaksi talousarvioseminaaria,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 3.11.2014 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 2 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT... 2 2.1 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot