PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta

2 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asuntopalvelut - vuokra-asunnot: (konserniyhtiöt) (muut) Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkodit, osastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakka at lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit (22)

3 Perusturvalautakunnan sitovat tavoitteet 2015 Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n uustuotanto lähtenyt liikkeelle ja peruskorjaukset jatkuvat Tasapainoinen talous - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuushanketta jatketaan - Terveyspalveluiden yhteispäivystys käynnistynyt Lohjan sairaalassa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Esimiestyön osaamista edelleen lisätty - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otettu käyttöön; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuneet; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkaneet - Toimitilojen käyttöä tehostettu mm. Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä sekä Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien yhdistämisellä Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostanut kotihoidon palveluja ja lisännyt asiakkaiden luona käytettyä aikaa - Sähköinen asiointi laajentunut terveyspalveluissa ja perhekeskuksessa Perusturvalautakunnan toiminnalliset muutokset 2015 Kaupunginhallitus asetti perusturvalautakunnalle vuoden 2015 talousarvioon yhteensä euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2015 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty laatimaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. 3(22)

4 Hallintopalvelut Hallinnon henkilöstön toimenkuvia kehitetään. Kolmen toimistosihteerin työpanoksesta puolet siirretään terveyspalvelujen hallintoon, jolloin he ovat työtehtäviensä mukaisesti kokonaan terveyspalvelujen hallinnossa. Terveyspalvelujen ja ikääntyneiden palvelujen kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksia vähennetään eurosta euroon. Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön kehittämisohjelman mukaisesti. Lova käynnistää yhden uuden vuokratalon rakennustyöt, mikäli toteutuskelpoinen tontti järjestyy ja usean talon perusparannukset jatkuvat. Vuokraasuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Yksittäisistä vapaarahoitteisista vuokraasunnoista luovutaan alueilla, joissa kysyntä on tarjontaan nähden tasapainossa. Erityisasuntojen toimintakäytäntöjä kehitetään osana Teltasta tupaan -hanketta. Ikääntyneiden palvelut Kotihoidossa on otettu käyttöön Kotona kokonainen elämä -hankkeen myötä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla henkilöstöä pystytään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Samalla etsitään kotihoidon tarpeessa olevia asiakkaita, jolloin kotihoidon peittävyyttä lisätään nykyisillä resursseilla. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä aikaa on toiminnan uudelleen organisoimalla saatu nostettua vuonna 2014 lähes puoleen työajasta. Vuoden 2015 tavoite nostaa prosentti 60:een. Ateriapalveluissa siirrytään kotona lämmitettäviin aterioihin, jolloin henkilöstö voi samalla olla apuna ja seuraamassa ruokailun toteutumista. Aterioiden hinnat tarkistetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Säästön määrä on euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu hoidetaan palveluliikenteellä, jolla saadaan säästöä euroa. Turvapuhelimia myönnetään vain vähintään 20 prosentin haitta-asteen omaaville sotainvalideille, vaikeavammaisille tai pienituloisille ja vähävaraisille, jolloin säästöä tulee noin euroa. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen, Karviaisen ja Siuntion kunnan kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna Geriatrian poliklinikka siirtyy keskustan terveysasemalta uuteen geriatrian keskukseen Lohjan vanhusten palvelukeskuksen yhteyteen Kultakartanon rakennukseen. Geriatrian keskukseen tulee neuvontapiste vanhusväestöä varten. Toimistosihteereiden töitä järkiperäistetään ja keskitetään hallinnollisesti. Apuomenan yleisavustuksen poistaminen tuottaa euron säästön. 4(22)

5 Kartanomäen vanhainkoti siirtyy uuteen vanhusten palvelukeskuksen pihapiiriin valmistuvaan Kultakartanoon tammi-helmikuussa Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla kuudella. Niilonpirtin uudisrakennuksen suunnittelua jatketaan. Mikäli Niilonpirttiin saadaan Ara-rahoitus, niin sen purkamisen ja uuden yksikön rakentamisen ajaksi asukkaat siirtyvät tilapäisesti Kartanomäen kiinteistöön. Asumispalvelupaikkoja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sadalle asukkaalle eli saman verran kuin vuonna Ympärivuorokautisessa hoidossa Kaste-hanketta jatketaan hoitotyön kehittämisellä ja tehostamisella samalla tavalla kuin kotihoidossa aiemmin on tehty. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Hallinnollisesti osana vuodeosasto 1:tä toiminut osasto 4 siirtyy pelkästään jaksohoitoyksiköksi. Tupalassa ja Kaisankalliossa otetaan käyttöön yhteensä kolme uutta asumispalvelupaikkaa, jolloin näiden asumispalveluyksiköistä kalleimpien tuottavuus kasvaa. Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalue muutetaan ikääntyneiden palveluiksi ja sen johtamis- ja esimiesjärjestelmää modernisoidaan ja kevennetään. Pusulan vuodeosasto 6P muutetaan vanhainkodiksi ja se yhdistetään samassa kiinteistössä toimivaan Pusulan vanhainkotiin. Samalla asumispalveluiden ja vuodeosastojen henkilöstömitoitusta tarkistetaan lähemmäs säädösten ja suositusten mukaista mitoitusta, mikä asumispalveluissa on vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden ja vuodeosastoilla 0,6. Nykymitoitus on keskimäärin asumispalveluissa 0,6 ja vuodeosastoilla 0,65. Henkilötyövuosia vähennetään kaikkiaan 10, jolloin säästöä kertyy euroa vuodessa. Vähennys vuodeosastoilla ja ympärivuorokautisessa hoidossa edellyttää kuntouttavan hoitotyön käytäntöjen kehittämistä. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyyn sijaisvälitykseen palkataan kymmenen uutta varahenkilöä. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetaan, jolla arvioidaan saatavan euron säästö. Vammaispalveluissa irtisanotaan henkilökohtaisen avun ostopalvelut ja arvioidaan uudelleen kunkin vammaisen palvelutarve, jonka avulla kulut vähenevät peruslaskelmaan verrattuna eurolla. Palveluseteliä esitetään vaihtoehdoksi, ellei vaikeavammainen onnistu palkkaamaan itselleen avustajaa tuntityöhön. Vuoden 2013 lopulla päätettyjen kuljetuspalvelukriteerien muutoksilla saavutetaan vuonna 2015 arviolta euron säästöt. Tammikuussa 2015 valmistuu Validian asumispalveluyksikkö Virkkalaan. Sinne muuttaa lohjalaisia vaikeavammaisia, jotka olleet palveluasumisessa muilla paikkakunnilla tai joiden kotihoito on kalliimpaa kuin asumispalvelut. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Nummentaakse valmistuu syksyllä Sinne siirtyy mm. omaishoidosta iäkkäiden vanhempien luota aikuisia kehitysvammaisia. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Päihdepalveluiden toimintamallien kehittämistä ja muuttamista vahvistetaan lisäämällä kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksessa saadaan euron säästöt. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminnan mahdollisuuksia vastata Paloniemen sairaalan alasajon seurauksena tulevien asiakkaiden tarpeisiin 5(22)

6 kehitetään edelleen. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Mielen Avain II (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen. Hankkeen puitteissa kokeillaan kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla katko- ja avohoidossa. Koho-hanke päättyy Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti ja selvitetään näiden palvelujen uusi kilpailuttaminen. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu monialaisessa perhekeskuksessa. Perheneuvolassa lisätään ryhmätoimintoja ja kehitetään Saderahoituksella sähköisiä palveluita. Perheneuvolan säästötavoite on euroa. Sijaisrekrytointiin on keskitetty ikääntyneiden palveluiden varahenkilöt ja sijaisten hankinta. Budjettiteknisesti sijaisrekry-yksikkö siirretään erityispalveluista ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle. Varahenkilöstöä lisätään kymmenellä uudella hoitajalla, jotta sijaistoimintaa voidaan tehostaa. Työsuunnittelun keskittämisestä saatava hyöty selvitetään. Sosiaalipalvelut Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Avohuoltoa vahvistetaan perustamalla sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat ( euroa). Työpanos kohdistetaan sijais- ja jälkihuoltoasiakkaisiin ja heidän perheisiinsä. Tavoitteena on sijaishuoltoajan lyhentäminen ja kotiuttamisen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisen tehostaminen. Avo- ja sijaishuollon sosiaaliohjaajan työsuhde muutetaan viraksi. Avohuollon tukipalveluihin (perhetyö, perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta) muodostetaan sosiaaliohjaajan työsuhde ( euroa). Henkilöstölisäykset rahoitetaan lastensuojelun ostopalvelumäärärahaa supistamalla, jonka lisäksi avopalveluissa saadaan euron säästö. Lapsiperheiden kotipalvelu tulee sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä ehdottoman järjestämisvelvollisuuden piiriin Palvelun saaminen ei edellytä lastensuojeluasiakkuutta. Henkilöstöresurssi lapsiperheiden kotipalveluun osoitetaan siirtona vanhuspalveluista (kodinhoitaja ja sosiaaliohjaaja (0,4)), minkä lisäksi lastensuojelurahaston varoin perustetaan kahden vuoden määräaikainen lähihoitajan työsuhde (kulut e/vuosi). Lapsiperheiden kotipalvelu organisoidaan osana tukipalveluyksikkö Kaarnan toimintaa. Vuoden 2015 aikana tehdään kokonaisselvitys lapsiperheille annettavista sosiaalihuoltolain mukaisista ehkäisevän tuen palveluista. Pitkäkestoista sijaishuoltoa muutetaan perhehoitopainotteisemmaksi, jolloin saadaan euron säästö. Omien vastaanottokotien (arvioinnit ja lyhytkestoiset sijoitukset) tavoitteena on yli 90 %:n käyttöaste ja vähintään 65-prosenttinen lasten kotiuttamisaste. Pitkäaikaisista alle 12-vuotiaiden lasten uusista sijoituksista vähintään 90 % sijoitetaan perhehoitoon. Seudullinen perhehoitoyksikkö Pihlaja tehostaa sijaisperheiden rekrytointia myös vanhempien lasten perhehoitoon. Lastensuojelun uudisrakennus Ojamolle valmistuu syyskuussa Yksikköön siirtyvät nykyiset toiminnot (Kokkokallio, Nuorten vastaanottokoti ja avohuollon tukipalvelut). Lastenvalvonnan ja Kokkokallion yhteistyönä jatketaan lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaisten valvottujen tapaamisten järjestämistä lapsen ja hänestä erossa olevan vanhemman välillä. Palvelu tulee ehdottoman 6(22)

7 järjestämisvelvollisuuden piiriin sosiaalihuollon lakiuudistuksen yhteydessä vuoden aikana. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän oletetaan kasvavan, mistä syystä tulosalueen hallinnosta siirretään toimistosihteerin vakanssi (0,5) etuuskäsittelyyn. Työsuhde täytetään kokoaikaisesti yhdistettynä henkilöstösuunnitelmassa oleviin muihin osa-aikaisiin vakansseihin. Työmarkkinatuen rahoitusmuutoksen seurauksena kuntien vastuu passiivityömarkkinatuesta kasvaa vuonna Kuntien maksettavaksi siirtyy yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 % ja yli päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 70 % työmarkkinatuen määrästä. Maksuosuudeksi on arvioitu euroa. Osa kululisäyksestä ( euroa) sisältyi peruslaskelmaan. Valtuuston päätöksen mukaisesti on varattu määräraha 30 kiintiöpakolaisen vastaanottoon. Vastaanotto kohdistetaan valtioneuvoston vahvistamaan vuoden 2015 pakolaiskiintiöön, mistä syystä vastaanotto ajoittuu loppukesään. Vastaanottopalvelut järjestetään terveystarkastuksia lukuun ottamatta kustannusneutraalisti. Valtio korvaa täysmääräisesti toimeentulotuki-, tulkki- ja asunnon varauskulut. Valtionkorvausten ( euroa) arvioidaan kattavan vastaanoton valmisteluun ja hallinto- ja asiakastyöhön tarvittavan resurssin. Vastaanottoa varten muodostetaan määräaikaiset maahanmuuttajakoordinaattorin (1) ja ohjaajan (1) sekä toimistosihteerin (0,4) vakanssit. Yhteistyömahdollisuudet vastaanottopäätöksen tehneiden lähikuntien kanssa selvitetään alkuvuoden aikana. Talousarviosta on poistettu Monitoimikeskus ry:lle maksettu yleisavustus euroa, josta säästöksi siirretään euroa ja loppuosa jää muuhun maahanmuuttajatyöhön liittyviin kuluihin, koska kaikki palvelun tarvitsijat eivät kuulu valtion kolmen vuoden korvausten piiriin. Osana sosiaalihuollon lakiuudistusta työvoiman palvelukeskustoiminta tulee kuntia velvoittavaksi Palvelukeskustoiminta painottuu nykyistä enemmän työllistämiseen ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi. Kaupungin nykyinen palvelukeskustoiminnan resursointi (kaksi sosiaalityöntekijää) säilyy toistaiseksi. Sosiaalisessa kuntoutuksessa eläkeselvitykseen ja työkykyarvioon otetaan vuosittain 30 uutta asiakasta. Kuntouttavia työtoimintapäiviä lisätään vuosittain ( ) vähintään 20 prosenttia verrattuna vuoden 2013 tasoon. Toiminta organisoidaan lisäämällä Mahistyöpajan asiakasmäärää järjestämällä osa palveluista porrastetusti (1-5 päivää viikossa) ja toteuttamalla kuntouttavaa työtoimintaa myös ryhmätoimintana. Toiminnan lisäys edellyttää pajaohjaajan työsuhteen muodostamista Mahikseen, jonka kulut ( euroa) osoitetaan tukityöllistämisen määrärahoista. Kaupungin työpisteistä etsitään nykyistä enemmän työtoimintapaikkoja. Ostopalvelujen lisäys tehdään kustannusneutraalisti valtionkorvausta (10,07 euroa/asiakas/toimintapäivä) vastaavalla osuudella yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tukityöllistämisen määrärahat ( euroa) ovat harkinnanvaraisia ja niistä euroa siirretään palvelutuotannon vahvistamiseen ja euroa säästetään. Työllistämisen kuntalisä (osuus euroa) on kohdistunut vähäisessä määrin heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin eikä se siten ole tuonut merkittävää säästöä toimeentulotuki- tai työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin. Novago Oy:n hallinnoiman Yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihankkeelle (GO) on euron määräraha. Hanke on saanut jatkorahoituksen, joka jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Kuntarahoitusosuus (30 %) jakaantuu suoriteperusteisesti 7(22)

8 hankekuntien kesken. Uudenmaan Ely-keskus on alustavasti ilmoittanut puoltavansa jatkohakemusta. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa jatketaan sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja omahoidon lisäämistä. Palveluiden suurkuluttajat on kartoitettu sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa ja tälle käyttäjäryhmälle luodaan toimintamalleja, joilla heitä voidaan kohdennetummin auttaa. Palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja suunnitellaan pitkäjänteinen muutostyö, jossa tavoitteena on helposti saavutettava ja laadukas hoito huomioiden tulevat sote-ratkaisut. Avosairaanhoidossa ja terveyden edistämispalveluissa valmistaudutaan pakolaisten tuloon ja heidän terveydenhuoltotarpeisiinsa keskittämällä näitä palveluita. Hoitoprosessien ja toimintatapojen sisältöjä ja toteutustapoja kehitetään, mikä parantaa kokonaishoidon laatua ja tuottavuutta. Hoitajamaksu otetaan käyttöön sairaanhoidollisissa hoitajakäynneissä. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaan omaan vastuuseen terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Nuorten ikäluokassa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Kahdella yläkoulualueella toimivat kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin ohjaamana Maestro-ryhmät (masennuksen estäminen stressin hallintaa kehittämällä), joiden toimintatapaa laajennetaan ja kehitetään. Terveyskeskuspäivystyksen ostopalveluissa säästyy euroa. Uuden päivystysasetuksen mukainen yhteispäivystyksen suunnittelu Lohjan sairaalan kanssa jatkuu ja yhteispäivystys toteutunee alkusyksystä 2015 Tynninharjun terveysaseman tiloissa. Virka-ajan ulkopuolisen ja ns. vaativan päiväpäivystyksen osalta toiminta siirtyy hallinnollisesti Husille. Nykyinen Tynninharjun terveysaseman toiminta ei-kiireellisissä vastaanotoissa siirtyy ennen syksyä keskustan terveysasemalle, jossa tiloja remontoidaan ja osa toiminnoista siirtyy vuoden alussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin. Tynninharjun ja keskustan alueen asukkaiden kiireellinen ns. päivystysvastaanotto sijoittuu tulevan yhteispäivystyksen kanssa samoihin tiloihin nykyiselle Tynninharjun terveysasemalle. Kotihoidon lääkärityön toimintamallia muokataan niin, että kotihoito saa paremman lääkärituen lisääntyvään tarpeeseen. Työterveyskeskuksen toiminta siirtyy tammikuussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen nykyistä paremmin. Kultakartanoon valmistuu myös yksi suun terveydenhuollon hoitohuone, jossa vanhustyöhön suuntautunut suuhygienisti pitää vastaanottoa ja tila mahdollistaa myös hammaslääkärin vastaanoton. Tavoitteena on uuden suuhygienistin myötä myös aloittaa vanhusten kotikäynnit. Suun terveydenhuollossa varaudutaan ulkoistamaan ns. aikuisten särkypäivystys, jotta pystytään omalla henkilökunnalla saamaan paremmin nykyinen hoitojono paremmin hallintaan. Hoidon pääsyn prosessia kehitetään myös puolikiireellisessä suun hoidossa (ns. lohkeamaklinikka) sekä terveiden aikuisten hoidossa. Suunterveydenhuollossa saadaan euron nettosäästö tuottoja lisäämällä ja toimintakuluja karsimalla. Perhekeskuksen toiminnan kehittämiseksi haetaan Kaste-hankerahoitusta vuosille Tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palveluja ja erilaisia toiminnan arviointimenetelmiä yhdessä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Lohjan kaupungin, kuuden sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Valtionkonttorin IT-palvelujen yhteistyönä Turvallinen viestinvälitys -hankkeessa kehitetään kahdensuuntaista tietoturvallista viestinvälitystä. 8(22)

9 Fysioterapiassa akuutti selkäkipuvastaanottotoiminta laajenee akuutti niska-selkäkipu -vastaanottotoiminnaksi keskustan terveysasemalla ja Pusulassa täyspainoisena vuoden 2015 alussa. Ikääntyneiden palveluista siirtyy kaksi fysioterapeuttia ja yksi toimintaterapeutti terveydenhuollon kuntoutuksen osaksi, samoin psykiatrinen sairaanhoitaja tulee osaksi terveydenhuoltoa. Puheterapiassa otetaan käyttöön ryhmävastaanottotoiminta, jatketaan syksyllä 2014 aloitettua konsultaatioklinikkaa yksittäisten äännevirheiden ohjaukseen ja konsultaatioon vuotiaille sekä tehdään harjoitteluvideot Internetiin kotiharjoittelun tueksi. Kuntoutuksen hoitotarvikejakelussa tehdään euron säästöt. Ehkäisyneuvolan ilmaisjakelun kriteerien tarkistuksilla saavutetaan euron kulujen vähennys. Aikuisten toimintaterapiassa otetaan käyttöön vastaava maksu kuin fysioterapiassa. Koska koulutusylilääkärin vakanssi on täyttämättä, siitä saadaan euron säästö. Voimassa oleva lääkäripalveluiden ulkoistussopimus Mediverkko Oy:n kanssa Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemilla kilpailutetaan uudelleen nettokustannusperiaatteella kokonaisulkoistuksena. Sen laskennallinen säästö koko vuodelle on euroa ja vuodelle 2015 se on euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2015 arvioitu Husin maksuosuus on euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on euron määräraha (vuoden 2013 tilinpäätös oli euroa eli kasvu on 3,06 prosenttia). Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä on siten tältä osin euron vajaus siihen nähden, mitä Husin Lohjan sairaanhoitoalue on arvioinut kuluiksi. 9(22)

10 Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Hallintopalvelut 11, : 3 toimistosihteerin puolikasta terveyspalveluiden hallintoon Vuokra-asuntopalvelut Henkilöstön lukumäärä yhteensä 15, Ikääntyneiden palvelut Mitoituksen muutos vähentää asteittain henkilöstön lukumäärää Palveluohjaus 9, : Tstosihteerit keskitetään Kultakartanon valmistuessa : 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen : 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin : Vanhustyön johtaja vakanssi otetaan käyttöön : Geriatrian ylilääkäri geriatrisiin palveluihin, jätetään täyttämättä Geriatriset palvelut 5,5 Kotihoito 158,15 154,15 159,15 159, : Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon : 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen : Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 2016: 3 uutta sairaanhoitajaa ja 2 lähihoitajaa; ikärakennemuutos Hoivakodit 119, : 29 työntekijää Kartanomäestä Kultakartanoon : 3 uutta sairaanhoitajaa Kultakartanoon, koska 6 lisäpaikkaa : Toimintaterapeutti Kuntoutukseen ; 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Vanhainkodit : Kartanomäki laitoshoidosta tehostetuksi asumispalveluksi : Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) : 3 henkilötyövuotta vähennetty Osastot 107, : Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) : 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Sijaisrekrytointi : 8 uutta lähihoitajaa, 2 uutta sairaanhoitajaa Henkilöstön lukumäärä yhteensä 453,05 483,15 488,15 488,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Kehitysvammaisten avopalvelut 4,5 4,5 0 0 Vammaisten avopalvelut 3,5 3, : Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk : Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään 8 8 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,94 10,94 10,94 10,94 Kuntoutuskoti Männikkö Perheneuvola Sijaisrekrytointi 36 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 70,94 35,94 35,94 35,94 10(22)

11 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto 1, : Sos.palv.hallinnosta 0,5 tstosihteeri etuuskäsittelyyn Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 7,6 8,1 8,1 8,1-2015: Etuuskäsittelyyn 0,5 tstosihteeri sos.palv.hallinnosta Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4-2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä Lapsiperhetyö 19,4 Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 7,4 7,4 Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto : Sosiaalityöntek. ja sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti 2 Tukipalvelut 9,9 9,9 12,3 12,3-2015: Sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti : 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 0,4-2015: Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin : Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk : Lähihoitaja, testamenttivaroilla, ltk Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 7,5 7,5 8,5 8,5-2015: Työpajaohjaaja kustannusneutraalisti 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 72,1 81,9 81,9 80,9 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 7 10,5 10,5 10,5-2015: 3 toimistosihteerin puolikasta perusturvan hallinnosta : Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon : Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5-2015: Geriatrian ylilääkäri palveluohjauksesta, jätetään täyttämättä Avosairaanhoito 79,35 82,35 84,35 84, : Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon : Sairaanhoitaja pakolaistyöhön 2016: Uusi lääkäri + sairaanhoit..; väestö- ja ikärakennemuutos Kuntoutus / Tukipalvelut : 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia : 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen : Toimintaterapeutti Kuntoutukseen Terveyden edistäminen : Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon 2016: uusi terveydenhoitaja; asetuksen edellyttämä Suun terveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6-2015: Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon : Suuhygienisti kustannusneutraalisti Työterveyskeskus : Uusi lääkäri + terveydenhoit.; kustannusneutraali muutos Henkilöstön lukumäärä yhteensä 234,95 245,95 250,95 250,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 846,54 860,94 870,94 869,94 11(22)

12 Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2013 TA Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 16,5 16,5 14,00 14,00 14,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, 7 12 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta 10 9 Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,15 488,15 488,15 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,94 35,94 35,94 12(22)

13 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta 261 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta 258 Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät * *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät huomioitu Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,90 81,90 80,90 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Hoitajakäynnin hinta Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,95 250,95 250,95 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 847,0 860,94 870,94 869,94 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, *Suoritemäärät ovat nyt verrannollisia toteutuneisiin suoritteisiin vuosina 2012 ja Aiemmissa pohjissa on ollut virheellisiä alkuoletuksia johtuen LOST-muutoksesta. Lisäksi etenkin vastaanottotoiminnassa toimintamuoto on koko ajan kehittynyt siten, että yhdellä pidemmällä käynnillä sekä lääkärillä että hoitajalla pyritään hoitamaan useampia asioita kuin aiemmin aiemman ovien saranoiden kuluttamisesta. Lisäksi asioista hoidetaan paljon kirjeitse, puhelimitse ja jatkossa sähköisesti aiemman vastaanoton sijaan. 13(22)

14 Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat TA TS TS TS 2017 Perusturvalautakunta Terveysasemien varustus Hammashoitoloiden varustus Terveysneuvonnan varustus Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus Kultakartanon varustus 700 Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus 600 Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt TA TS TS 2016 Ammatillinen perhekoti 100 Keskusaukion hammashoitola muutostyöt 300 Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö Erityisasunnot TS 2017 Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu Palvelukeskus (Pentinkulma), vesikattoremontti 350 Palvelukeskuksen (Pentinkulma) keittiön saneeraus Kaisankallion sprinklausjärjestelmä 100 Massapellon rivitalojen julkisivut ja ulkovarastot 200 Petäjäkoti (hoitajakutsujärjestelmä) 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 300 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet (mm. käyttövesiputket Lohjan palvelukeskuksessa ja Tuusankodin A- ja C-talot) *Perttiläkodin kerhotilan muutos asunnoksi (tammikuu) *15 *Karjalohjan Tupalan muutostyöt (asuinhuoneet perintörahalla 83) + keittiön muutostyöt (helmi-maaliskuu) *30 *Lohjan palvelukeskuksen pohjakerroksen käyttövesiputkien uusiminen (tammi-helmikuu) *70 *Kaisankallion muutostyöt (3 wc/pesutilaa, 2 tsto-huonetta) (tammi-helmikuu) *50 *Tuusankodin käyttövesi- ja lämpöputkistojen uusiminen C- talo (toukokuu) *55 *Korvamerkitsemätöntä *30 Kiinteistöt yhteensä (22)

15 Perusturvatoimen talousluvut Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot Myyntituotot Puhelumaksut Puhtaanapitopalvelut Korvaukset työterveyshuollosta Korvaukset työterveyshuollosta Sosiaalipalvelumaksut Terveyspalvelumaksut Sairaanhoidon täyskust.korvaus Päivystyksen täyskust.korvaus Opetuspalvelumaksut Tarvikkeiden myynti Tulot töistä ulkopuolisille Henkilöstöpalvelujen myynt Kotikuntakorvaukset Muut myyntitulot Maksutuotot Fysikaalisen hoidon maksut (22)

16 3211 Hammastutkimus- ja hoitomaksut Laitoshoitomaksut Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut Terveyskeskusmaksut Peruuttamaton poisjäänti Päivystysmaksu Kotihoitomaksut Tukipalvelumaksut Päivätoimintamaksut Asumispalvelujen ateriamaksut Asumispalvelujen puhtausmaksut Hoivapalvelumaksut Muut maksut Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset valtiolta Työllistämistuet Valt.osuus tt-tuen kustann Muut tuotot Vuokratuotot Asuntojen vuokrat Rakennusten vuokrat Muut vuokrat Muut toimintatuotot Vakuutuskorvaukset Perustt-tuen tak.perintä Täyd. tt.tuen takaisinperintä Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden kokouspal Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka Työsuhteisten kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija Sairaslomasijaiset Erilliskorvaukset Lisä/ylityöt Työllisyystyöt Ansionmenetyskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Varahenkilöpalkat Varallaolokorvaukset Vuosipalkkiot (sodulliset) Lomapalkkajaksotukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KVTEL-maksut Eläkeperusteinen maksu Eläkkeiden omavastuuosuus (22)

17 4118 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Eläkemaksu (budj) Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairasvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Kunnalta Kuntayhtymältä Valtiolta Muilta Kotikuntakorvaukset kunnille Muiden palvelujen ostot Toimisto/asiantuntijapalvelut Konsultointipalvelut Henkilöstön kehittämis-/konsul ATK-ohjelmistopalvelut Tietosuojajätepalvelut Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot Ilmoitukset Postipalvelut Postikuoret postimaksulla Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltopalvelut Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut Konepalveluiden ostot Koneiden kunnossapitopalvelut Ohjelmien ylläpitomaksut Puhelimien asennustyöt Teleliikenteen ylläpitomaksut Puhelinlaitteiden korjaukset Tietoliikenteen internet-yhtey Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus Muiden apuvälineiden korjaus Henkilökunnan matkat Henkil. koulut.liittyvät matka Luottamushenkilöiden matkat Ateriakuljetukset Saunapalvelukuljetukset Sosiaalihuoltokuljetukset Vammaispalvelukuljetukset Ostoliikenne, taksit (22)

18 4390 Tilausajot Kuljetuskorvaukset Muut matkustus- ja kuljetuspal Perhehoitajien kulukorvaus Lindorffin laskutuspalvelu Jäsenmaksut Koulutuspalvelut Henkilökunnan koulutus Jälkihuolto Ateriapalvelut Atk-palvelut Keskusarkisto Liikuntapalvelut Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut GSM-lisäpalvelut Muut telepalvelut Neurofysiologiset tutkimukset Mammografia Rasitus-EKG Välinehuolto Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset Sairaankuljetus/ensivaste Apteekkipalvelut Sairaankuljetus Tekniset kulut/oikominen Tekniset kulut/protetiikka Kuvantamispalvelut Tulkkipalvelut Rekrytointipalvelut Yhteistoimintaosuudet Kulttuuripalvelut LV-työpalvelut Sähkötyöpalvelut Turvallisuus- ja hälytyspalvel Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kalusto ATK oheislaitteet Kirjoittimet Matkapuhelinlaitteet Muut puhelinlaitteet Työasemat Lääkinnälliset tarvikkeet ja v Toimistotarvikkeet Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet Kopiointitarvikkeet Kopiopaperit PP-kuoret (kirjekuoret) Kirjallisuus (22)

19 4528 Lehdet Videot Av-aineisto Merkkipäivälahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Käsityö/kädentaito tarvikkeet Hengityshoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Diabetesliuskat Muut diabeteshoitotarvikkeet Oikomishoitotarvikkeet Lääkinnällisen kuntoutuksen ap Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto Puhdistusaineet Puhdistustarvikkeet Lämmitys Sähkö Vesi Rakennusmateriaali Sähkömateriaali Työaineet ja -välineet Näytteenottovälineet Näytteenottotarvikkeet Työturvallisuusvarusteet Muu materiaali Avustukset Omaishoidon tuki Palvelusetelit Vammaisille annetut avustukset Perustoimeentulotuki Täydentävä tt-tuki Ennaltaehk. toimeentulotuki Muut avustukset kotitalouksill Muut avustukset yhteisöille Työmarkk.tuen kuntaosuus Muut kulut Vuokrakulut Rakennusten ja huoneistojen vu Pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Välilliset verot Luottotappiot Muut kulut Toimintakate (22)

20 Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :22 Kustannuspaikka Hallintopalvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht (Hallintopalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :23 Kustannuspaikka Ikääntyneiden palvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht (Ikääntyneiden palvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut (22)

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843 0 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto... 3 2 Jäsenkuntien maksuosuus... 5 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...11 4 Rahoitusosa...12

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot