PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta

2 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asuntopalvelut - vuokra-asunnot: (konserniyhtiöt) (muut) Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkodit, osastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakka at lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit (22)

3 Perusturvalautakunnan sitovat tavoitteet 2015 Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n uustuotanto lähtenyt liikkeelle ja peruskorjaukset jatkuvat Tasapainoinen talous - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuushanketta jatketaan - Terveyspalveluiden yhteispäivystys käynnistynyt Lohjan sairaalassa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Esimiestyön osaamista edelleen lisätty - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otettu käyttöön; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuneet; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkaneet - Toimitilojen käyttöä tehostettu mm. Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä sekä Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien yhdistämisellä Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostanut kotihoidon palveluja ja lisännyt asiakkaiden luona käytettyä aikaa - Sähköinen asiointi laajentunut terveyspalveluissa ja perhekeskuksessa Perusturvalautakunnan toiminnalliset muutokset 2015 Kaupunginhallitus asetti perusturvalautakunnalle vuoden 2015 talousarvioon yhteensä euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2015 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty laatimaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. 3(22)

4 Hallintopalvelut Hallinnon henkilöstön toimenkuvia kehitetään. Kolmen toimistosihteerin työpanoksesta puolet siirretään terveyspalvelujen hallintoon, jolloin he ovat työtehtäviensä mukaisesti kokonaan terveyspalvelujen hallinnossa. Terveyspalvelujen ja ikääntyneiden palvelujen kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksia vähennetään eurosta euroon. Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön kehittämisohjelman mukaisesti. Lova käynnistää yhden uuden vuokratalon rakennustyöt, mikäli toteutuskelpoinen tontti järjestyy ja usean talon perusparannukset jatkuvat. Vuokraasuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Yksittäisistä vapaarahoitteisista vuokraasunnoista luovutaan alueilla, joissa kysyntä on tarjontaan nähden tasapainossa. Erityisasuntojen toimintakäytäntöjä kehitetään osana Teltasta tupaan -hanketta. Ikääntyneiden palvelut Kotihoidossa on otettu käyttöön Kotona kokonainen elämä -hankkeen myötä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla henkilöstöä pystytään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Samalla etsitään kotihoidon tarpeessa olevia asiakkaita, jolloin kotihoidon peittävyyttä lisätään nykyisillä resursseilla. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä aikaa on toiminnan uudelleen organisoimalla saatu nostettua vuonna 2014 lähes puoleen työajasta. Vuoden 2015 tavoite nostaa prosentti 60:een. Ateriapalveluissa siirrytään kotona lämmitettäviin aterioihin, jolloin henkilöstö voi samalla olla apuna ja seuraamassa ruokailun toteutumista. Aterioiden hinnat tarkistetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Säästön määrä on euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu hoidetaan palveluliikenteellä, jolla saadaan säästöä euroa. Turvapuhelimia myönnetään vain vähintään 20 prosentin haitta-asteen omaaville sotainvalideille, vaikeavammaisille tai pienituloisille ja vähävaraisille, jolloin säästöä tulee noin euroa. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen, Karviaisen ja Siuntion kunnan kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna Geriatrian poliklinikka siirtyy keskustan terveysasemalta uuteen geriatrian keskukseen Lohjan vanhusten palvelukeskuksen yhteyteen Kultakartanon rakennukseen. Geriatrian keskukseen tulee neuvontapiste vanhusväestöä varten. Toimistosihteereiden töitä järkiperäistetään ja keskitetään hallinnollisesti. Apuomenan yleisavustuksen poistaminen tuottaa euron säästön. 4(22)

5 Kartanomäen vanhainkoti siirtyy uuteen vanhusten palvelukeskuksen pihapiiriin valmistuvaan Kultakartanoon tammi-helmikuussa Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla kuudella. Niilonpirtin uudisrakennuksen suunnittelua jatketaan. Mikäli Niilonpirttiin saadaan Ara-rahoitus, niin sen purkamisen ja uuden yksikön rakentamisen ajaksi asukkaat siirtyvät tilapäisesti Kartanomäen kiinteistöön. Asumispalvelupaikkoja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sadalle asukkaalle eli saman verran kuin vuonna Ympärivuorokautisessa hoidossa Kaste-hanketta jatketaan hoitotyön kehittämisellä ja tehostamisella samalla tavalla kuin kotihoidossa aiemmin on tehty. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Hallinnollisesti osana vuodeosasto 1:tä toiminut osasto 4 siirtyy pelkästään jaksohoitoyksiköksi. Tupalassa ja Kaisankalliossa otetaan käyttöön yhteensä kolme uutta asumispalvelupaikkaa, jolloin näiden asumispalveluyksiköistä kalleimpien tuottavuus kasvaa. Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalue muutetaan ikääntyneiden palveluiksi ja sen johtamis- ja esimiesjärjestelmää modernisoidaan ja kevennetään. Pusulan vuodeosasto 6P muutetaan vanhainkodiksi ja se yhdistetään samassa kiinteistössä toimivaan Pusulan vanhainkotiin. Samalla asumispalveluiden ja vuodeosastojen henkilöstömitoitusta tarkistetaan lähemmäs säädösten ja suositusten mukaista mitoitusta, mikä asumispalveluissa on vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden ja vuodeosastoilla 0,6. Nykymitoitus on keskimäärin asumispalveluissa 0,6 ja vuodeosastoilla 0,65. Henkilötyövuosia vähennetään kaikkiaan 10, jolloin säästöä kertyy euroa vuodessa. Vähennys vuodeosastoilla ja ympärivuorokautisessa hoidossa edellyttää kuntouttavan hoitotyön käytäntöjen kehittämistä. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyyn sijaisvälitykseen palkataan kymmenen uutta varahenkilöä. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetaan, jolla arvioidaan saatavan euron säästö. Vammaispalveluissa irtisanotaan henkilökohtaisen avun ostopalvelut ja arvioidaan uudelleen kunkin vammaisen palvelutarve, jonka avulla kulut vähenevät peruslaskelmaan verrattuna eurolla. Palveluseteliä esitetään vaihtoehdoksi, ellei vaikeavammainen onnistu palkkaamaan itselleen avustajaa tuntityöhön. Vuoden 2013 lopulla päätettyjen kuljetuspalvelukriteerien muutoksilla saavutetaan vuonna 2015 arviolta euron säästöt. Tammikuussa 2015 valmistuu Validian asumispalveluyksikkö Virkkalaan. Sinne muuttaa lohjalaisia vaikeavammaisia, jotka olleet palveluasumisessa muilla paikkakunnilla tai joiden kotihoito on kalliimpaa kuin asumispalvelut. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Nummentaakse valmistuu syksyllä Sinne siirtyy mm. omaishoidosta iäkkäiden vanhempien luota aikuisia kehitysvammaisia. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Päihdepalveluiden toimintamallien kehittämistä ja muuttamista vahvistetaan lisäämällä kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksessa saadaan euron säästöt. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminnan mahdollisuuksia vastata Paloniemen sairaalan alasajon seurauksena tulevien asiakkaiden tarpeisiin 5(22)

6 kehitetään edelleen. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Mielen Avain II (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen. Hankkeen puitteissa kokeillaan kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla katko- ja avohoidossa. Koho-hanke päättyy Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti ja selvitetään näiden palvelujen uusi kilpailuttaminen. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu monialaisessa perhekeskuksessa. Perheneuvolassa lisätään ryhmätoimintoja ja kehitetään Saderahoituksella sähköisiä palveluita. Perheneuvolan säästötavoite on euroa. Sijaisrekrytointiin on keskitetty ikääntyneiden palveluiden varahenkilöt ja sijaisten hankinta. Budjettiteknisesti sijaisrekry-yksikkö siirretään erityispalveluista ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle. Varahenkilöstöä lisätään kymmenellä uudella hoitajalla, jotta sijaistoimintaa voidaan tehostaa. Työsuunnittelun keskittämisestä saatava hyöty selvitetään. Sosiaalipalvelut Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Avohuoltoa vahvistetaan perustamalla sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat ( euroa). Työpanos kohdistetaan sijais- ja jälkihuoltoasiakkaisiin ja heidän perheisiinsä. Tavoitteena on sijaishuoltoajan lyhentäminen ja kotiuttamisen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisen tehostaminen. Avo- ja sijaishuollon sosiaaliohjaajan työsuhde muutetaan viraksi. Avohuollon tukipalveluihin (perhetyö, perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta) muodostetaan sosiaaliohjaajan työsuhde ( euroa). Henkilöstölisäykset rahoitetaan lastensuojelun ostopalvelumäärärahaa supistamalla, jonka lisäksi avopalveluissa saadaan euron säästö. Lapsiperheiden kotipalvelu tulee sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä ehdottoman järjestämisvelvollisuuden piiriin Palvelun saaminen ei edellytä lastensuojeluasiakkuutta. Henkilöstöresurssi lapsiperheiden kotipalveluun osoitetaan siirtona vanhuspalveluista (kodinhoitaja ja sosiaaliohjaaja (0,4)), minkä lisäksi lastensuojelurahaston varoin perustetaan kahden vuoden määräaikainen lähihoitajan työsuhde (kulut e/vuosi). Lapsiperheiden kotipalvelu organisoidaan osana tukipalveluyksikkö Kaarnan toimintaa. Vuoden 2015 aikana tehdään kokonaisselvitys lapsiperheille annettavista sosiaalihuoltolain mukaisista ehkäisevän tuen palveluista. Pitkäkestoista sijaishuoltoa muutetaan perhehoitopainotteisemmaksi, jolloin saadaan euron säästö. Omien vastaanottokotien (arvioinnit ja lyhytkestoiset sijoitukset) tavoitteena on yli 90 %:n käyttöaste ja vähintään 65-prosenttinen lasten kotiuttamisaste. Pitkäaikaisista alle 12-vuotiaiden lasten uusista sijoituksista vähintään 90 % sijoitetaan perhehoitoon. Seudullinen perhehoitoyksikkö Pihlaja tehostaa sijaisperheiden rekrytointia myös vanhempien lasten perhehoitoon. Lastensuojelun uudisrakennus Ojamolle valmistuu syyskuussa Yksikköön siirtyvät nykyiset toiminnot (Kokkokallio, Nuorten vastaanottokoti ja avohuollon tukipalvelut). Lastenvalvonnan ja Kokkokallion yhteistyönä jatketaan lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaisten valvottujen tapaamisten järjestämistä lapsen ja hänestä erossa olevan vanhemman välillä. Palvelu tulee ehdottoman 6(22)

7 järjestämisvelvollisuuden piiriin sosiaalihuollon lakiuudistuksen yhteydessä vuoden aikana. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän oletetaan kasvavan, mistä syystä tulosalueen hallinnosta siirretään toimistosihteerin vakanssi (0,5) etuuskäsittelyyn. Työsuhde täytetään kokoaikaisesti yhdistettynä henkilöstösuunnitelmassa oleviin muihin osa-aikaisiin vakansseihin. Työmarkkinatuen rahoitusmuutoksen seurauksena kuntien vastuu passiivityömarkkinatuesta kasvaa vuonna Kuntien maksettavaksi siirtyy yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 % ja yli päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 70 % työmarkkinatuen määrästä. Maksuosuudeksi on arvioitu euroa. Osa kululisäyksestä ( euroa) sisältyi peruslaskelmaan. Valtuuston päätöksen mukaisesti on varattu määräraha 30 kiintiöpakolaisen vastaanottoon. Vastaanotto kohdistetaan valtioneuvoston vahvistamaan vuoden 2015 pakolaiskiintiöön, mistä syystä vastaanotto ajoittuu loppukesään. Vastaanottopalvelut järjestetään terveystarkastuksia lukuun ottamatta kustannusneutraalisti. Valtio korvaa täysmääräisesti toimeentulotuki-, tulkki- ja asunnon varauskulut. Valtionkorvausten ( euroa) arvioidaan kattavan vastaanoton valmisteluun ja hallinto- ja asiakastyöhön tarvittavan resurssin. Vastaanottoa varten muodostetaan määräaikaiset maahanmuuttajakoordinaattorin (1) ja ohjaajan (1) sekä toimistosihteerin (0,4) vakanssit. Yhteistyömahdollisuudet vastaanottopäätöksen tehneiden lähikuntien kanssa selvitetään alkuvuoden aikana. Talousarviosta on poistettu Monitoimikeskus ry:lle maksettu yleisavustus euroa, josta säästöksi siirretään euroa ja loppuosa jää muuhun maahanmuuttajatyöhön liittyviin kuluihin, koska kaikki palvelun tarvitsijat eivät kuulu valtion kolmen vuoden korvausten piiriin. Osana sosiaalihuollon lakiuudistusta työvoiman palvelukeskustoiminta tulee kuntia velvoittavaksi Palvelukeskustoiminta painottuu nykyistä enemmän työllistämiseen ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi. Kaupungin nykyinen palvelukeskustoiminnan resursointi (kaksi sosiaalityöntekijää) säilyy toistaiseksi. Sosiaalisessa kuntoutuksessa eläkeselvitykseen ja työkykyarvioon otetaan vuosittain 30 uutta asiakasta. Kuntouttavia työtoimintapäiviä lisätään vuosittain ( ) vähintään 20 prosenttia verrattuna vuoden 2013 tasoon. Toiminta organisoidaan lisäämällä Mahistyöpajan asiakasmäärää järjestämällä osa palveluista porrastetusti (1-5 päivää viikossa) ja toteuttamalla kuntouttavaa työtoimintaa myös ryhmätoimintana. Toiminnan lisäys edellyttää pajaohjaajan työsuhteen muodostamista Mahikseen, jonka kulut ( euroa) osoitetaan tukityöllistämisen määrärahoista. Kaupungin työpisteistä etsitään nykyistä enemmän työtoimintapaikkoja. Ostopalvelujen lisäys tehdään kustannusneutraalisti valtionkorvausta (10,07 euroa/asiakas/toimintapäivä) vastaavalla osuudella yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tukityöllistämisen määrärahat ( euroa) ovat harkinnanvaraisia ja niistä euroa siirretään palvelutuotannon vahvistamiseen ja euroa säästetään. Työllistämisen kuntalisä (osuus euroa) on kohdistunut vähäisessä määrin heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin eikä se siten ole tuonut merkittävää säästöä toimeentulotuki- tai työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin. Novago Oy:n hallinnoiman Yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihankkeelle (GO) on euron määräraha. Hanke on saanut jatkorahoituksen, joka jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Kuntarahoitusosuus (30 %) jakaantuu suoriteperusteisesti 7(22)

8 hankekuntien kesken. Uudenmaan Ely-keskus on alustavasti ilmoittanut puoltavansa jatkohakemusta. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa jatketaan sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja omahoidon lisäämistä. Palveluiden suurkuluttajat on kartoitettu sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa ja tälle käyttäjäryhmälle luodaan toimintamalleja, joilla heitä voidaan kohdennetummin auttaa. Palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja suunnitellaan pitkäjänteinen muutostyö, jossa tavoitteena on helposti saavutettava ja laadukas hoito huomioiden tulevat sote-ratkaisut. Avosairaanhoidossa ja terveyden edistämispalveluissa valmistaudutaan pakolaisten tuloon ja heidän terveydenhuoltotarpeisiinsa keskittämällä näitä palveluita. Hoitoprosessien ja toimintatapojen sisältöjä ja toteutustapoja kehitetään, mikä parantaa kokonaishoidon laatua ja tuottavuutta. Hoitajamaksu otetaan käyttöön sairaanhoidollisissa hoitajakäynneissä. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaan omaan vastuuseen terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Nuorten ikäluokassa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Kahdella yläkoulualueella toimivat kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin ohjaamana Maestro-ryhmät (masennuksen estäminen stressin hallintaa kehittämällä), joiden toimintatapaa laajennetaan ja kehitetään. Terveyskeskuspäivystyksen ostopalveluissa säästyy euroa. Uuden päivystysasetuksen mukainen yhteispäivystyksen suunnittelu Lohjan sairaalan kanssa jatkuu ja yhteispäivystys toteutunee alkusyksystä 2015 Tynninharjun terveysaseman tiloissa. Virka-ajan ulkopuolisen ja ns. vaativan päiväpäivystyksen osalta toiminta siirtyy hallinnollisesti Husille. Nykyinen Tynninharjun terveysaseman toiminta ei-kiireellisissä vastaanotoissa siirtyy ennen syksyä keskustan terveysasemalle, jossa tiloja remontoidaan ja osa toiminnoista siirtyy vuoden alussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin. Tynninharjun ja keskustan alueen asukkaiden kiireellinen ns. päivystysvastaanotto sijoittuu tulevan yhteispäivystyksen kanssa samoihin tiloihin nykyiselle Tynninharjun terveysasemalle. Kotihoidon lääkärityön toimintamallia muokataan niin, että kotihoito saa paremman lääkärituen lisääntyvään tarpeeseen. Työterveyskeskuksen toiminta siirtyy tammikuussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen nykyistä paremmin. Kultakartanoon valmistuu myös yksi suun terveydenhuollon hoitohuone, jossa vanhustyöhön suuntautunut suuhygienisti pitää vastaanottoa ja tila mahdollistaa myös hammaslääkärin vastaanoton. Tavoitteena on uuden suuhygienistin myötä myös aloittaa vanhusten kotikäynnit. Suun terveydenhuollossa varaudutaan ulkoistamaan ns. aikuisten särkypäivystys, jotta pystytään omalla henkilökunnalla saamaan paremmin nykyinen hoitojono paremmin hallintaan. Hoidon pääsyn prosessia kehitetään myös puolikiireellisessä suun hoidossa (ns. lohkeamaklinikka) sekä terveiden aikuisten hoidossa. Suunterveydenhuollossa saadaan euron nettosäästö tuottoja lisäämällä ja toimintakuluja karsimalla. Perhekeskuksen toiminnan kehittämiseksi haetaan Kaste-hankerahoitusta vuosille Tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palveluja ja erilaisia toiminnan arviointimenetelmiä yhdessä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Lohjan kaupungin, kuuden sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Valtionkonttorin IT-palvelujen yhteistyönä Turvallinen viestinvälitys -hankkeessa kehitetään kahdensuuntaista tietoturvallista viestinvälitystä. 8(22)

9 Fysioterapiassa akuutti selkäkipuvastaanottotoiminta laajenee akuutti niska-selkäkipu -vastaanottotoiminnaksi keskustan terveysasemalla ja Pusulassa täyspainoisena vuoden 2015 alussa. Ikääntyneiden palveluista siirtyy kaksi fysioterapeuttia ja yksi toimintaterapeutti terveydenhuollon kuntoutuksen osaksi, samoin psykiatrinen sairaanhoitaja tulee osaksi terveydenhuoltoa. Puheterapiassa otetaan käyttöön ryhmävastaanottotoiminta, jatketaan syksyllä 2014 aloitettua konsultaatioklinikkaa yksittäisten äännevirheiden ohjaukseen ja konsultaatioon vuotiaille sekä tehdään harjoitteluvideot Internetiin kotiharjoittelun tueksi. Kuntoutuksen hoitotarvikejakelussa tehdään euron säästöt. Ehkäisyneuvolan ilmaisjakelun kriteerien tarkistuksilla saavutetaan euron kulujen vähennys. Aikuisten toimintaterapiassa otetaan käyttöön vastaava maksu kuin fysioterapiassa. Koska koulutusylilääkärin vakanssi on täyttämättä, siitä saadaan euron säästö. Voimassa oleva lääkäripalveluiden ulkoistussopimus Mediverkko Oy:n kanssa Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemilla kilpailutetaan uudelleen nettokustannusperiaatteella kokonaisulkoistuksena. Sen laskennallinen säästö koko vuodelle on euroa ja vuodelle 2015 se on euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2015 arvioitu Husin maksuosuus on euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on euron määräraha (vuoden 2013 tilinpäätös oli euroa eli kasvu on 3,06 prosenttia). Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä on siten tältä osin euron vajaus siihen nähden, mitä Husin Lohjan sairaanhoitoalue on arvioinut kuluiksi. 9(22)

10 Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Hallintopalvelut 11, : 3 toimistosihteerin puolikasta terveyspalveluiden hallintoon Vuokra-asuntopalvelut Henkilöstön lukumäärä yhteensä 15, Ikääntyneiden palvelut Mitoituksen muutos vähentää asteittain henkilöstön lukumäärää Palveluohjaus 9, : Tstosihteerit keskitetään Kultakartanon valmistuessa : 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen : 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin : Vanhustyön johtaja vakanssi otetaan käyttöön : Geriatrian ylilääkäri geriatrisiin palveluihin, jätetään täyttämättä Geriatriset palvelut 5,5 Kotihoito 158,15 154,15 159,15 159, : Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon : 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen : Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 2016: 3 uutta sairaanhoitajaa ja 2 lähihoitajaa; ikärakennemuutos Hoivakodit 119, : 29 työntekijää Kartanomäestä Kultakartanoon : 3 uutta sairaanhoitajaa Kultakartanoon, koska 6 lisäpaikkaa : Toimintaterapeutti Kuntoutukseen ; 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Vanhainkodit : Kartanomäki laitoshoidosta tehostetuksi asumispalveluksi : Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) : 3 henkilötyövuotta vähennetty Osastot 107, : Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) : 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Sijaisrekrytointi : 8 uutta lähihoitajaa, 2 uutta sairaanhoitajaa Henkilöstön lukumäärä yhteensä 453,05 483,15 488,15 488,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Kehitysvammaisten avopalvelut 4,5 4,5 0 0 Vammaisten avopalvelut 3,5 3, : Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk : Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään 8 8 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,94 10,94 10,94 10,94 Kuntoutuskoti Männikkö Perheneuvola Sijaisrekrytointi 36 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 70,94 35,94 35,94 35,94 10(22)

11 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto 1, : Sos.palv.hallinnosta 0,5 tstosihteeri etuuskäsittelyyn Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 7,6 8,1 8,1 8,1-2015: Etuuskäsittelyyn 0,5 tstosihteeri sos.palv.hallinnosta Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4-2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä Lapsiperhetyö 19,4 Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 7,4 7,4 Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto : Sosiaalityöntek. ja sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti 2 Tukipalvelut 9,9 9,9 12,3 12,3-2015: Sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti : 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 0,4-2015: Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin : Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk : Lähihoitaja, testamenttivaroilla, ltk Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 7,5 7,5 8,5 8,5-2015: Työpajaohjaaja kustannusneutraalisti 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 72,1 81,9 81,9 80,9 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 7 10,5 10,5 10,5-2015: 3 toimistosihteerin puolikasta perusturvan hallinnosta : Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon : Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5-2015: Geriatrian ylilääkäri palveluohjauksesta, jätetään täyttämättä Avosairaanhoito 79,35 82,35 84,35 84, : Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon : Sairaanhoitaja pakolaistyöhön 2016: Uusi lääkäri + sairaanhoit..; väestö- ja ikärakennemuutos Kuntoutus / Tukipalvelut : 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia : 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen : Toimintaterapeutti Kuntoutukseen Terveyden edistäminen : Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon 2016: uusi terveydenhoitaja; asetuksen edellyttämä Suun terveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6-2015: Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon : Suuhygienisti kustannusneutraalisti Työterveyskeskus : Uusi lääkäri + terveydenhoit.; kustannusneutraali muutos Henkilöstön lukumäärä yhteensä 234,95 245,95 250,95 250,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 846,54 860,94 870,94 869,94 11(22)

12 Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2013 TA Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 16,5 16,5 14,00 14,00 14,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, 7 12 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta 10 9 Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,15 488,15 488,15 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,94 35,94 35,94 12(22)

13 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta 261 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta 258 Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät * *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät huomioitu Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,90 81,90 80,90 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Hoitajakäynnin hinta Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,95 250,95 250,95 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 847,0 860,94 870,94 869,94 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, *Suoritemäärät ovat nyt verrannollisia toteutuneisiin suoritteisiin vuosina 2012 ja Aiemmissa pohjissa on ollut virheellisiä alkuoletuksia johtuen LOST-muutoksesta. Lisäksi etenkin vastaanottotoiminnassa toimintamuoto on koko ajan kehittynyt siten, että yhdellä pidemmällä käynnillä sekä lääkärillä että hoitajalla pyritään hoitamaan useampia asioita kuin aiemmin aiemman ovien saranoiden kuluttamisesta. Lisäksi asioista hoidetaan paljon kirjeitse, puhelimitse ja jatkossa sähköisesti aiemman vastaanoton sijaan. 13(22)

14 Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat TA TS TS TS 2017 Perusturvalautakunta Terveysasemien varustus Hammashoitoloiden varustus Terveysneuvonnan varustus Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus Kultakartanon varustus 700 Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus 600 Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt TA TS TS 2016 Ammatillinen perhekoti 100 Keskusaukion hammashoitola muutostyöt 300 Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö Erityisasunnot TS 2017 Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu Palvelukeskus (Pentinkulma), vesikattoremontti 350 Palvelukeskuksen (Pentinkulma) keittiön saneeraus Kaisankallion sprinklausjärjestelmä 100 Massapellon rivitalojen julkisivut ja ulkovarastot 200 Petäjäkoti (hoitajakutsujärjestelmä) 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 300 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet (mm. käyttövesiputket Lohjan palvelukeskuksessa ja Tuusankodin A- ja C-talot) *Perttiläkodin kerhotilan muutos asunnoksi (tammikuu) *15 *Karjalohjan Tupalan muutostyöt (asuinhuoneet perintörahalla 83) + keittiön muutostyöt (helmi-maaliskuu) *30 *Lohjan palvelukeskuksen pohjakerroksen käyttövesiputkien uusiminen (tammi-helmikuu) *70 *Kaisankallion muutostyöt (3 wc/pesutilaa, 2 tsto-huonetta) (tammi-helmikuu) *50 *Tuusankodin käyttövesi- ja lämpöputkistojen uusiminen C- talo (toukokuu) *55 *Korvamerkitsemätöntä *30 Kiinteistöt yhteensä (22)

15 Perusturvatoimen talousluvut Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot Myyntituotot Puhelumaksut Puhtaanapitopalvelut Korvaukset työterveyshuollosta Korvaukset työterveyshuollosta Sosiaalipalvelumaksut Terveyspalvelumaksut Sairaanhoidon täyskust.korvaus Päivystyksen täyskust.korvaus Opetuspalvelumaksut Tarvikkeiden myynti Tulot töistä ulkopuolisille Henkilöstöpalvelujen myynt Kotikuntakorvaukset Muut myyntitulot Maksutuotot Fysikaalisen hoidon maksut (22)

16 3211 Hammastutkimus- ja hoitomaksut Laitoshoitomaksut Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut Terveyskeskusmaksut Peruuttamaton poisjäänti Päivystysmaksu Kotihoitomaksut Tukipalvelumaksut Päivätoimintamaksut Asumispalvelujen ateriamaksut Asumispalvelujen puhtausmaksut Hoivapalvelumaksut Muut maksut Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset valtiolta Työllistämistuet Valt.osuus tt-tuen kustann Muut tuotot Vuokratuotot Asuntojen vuokrat Rakennusten vuokrat Muut vuokrat Muut toimintatuotot Vakuutuskorvaukset Perustt-tuen tak.perintä Täyd. tt.tuen takaisinperintä Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden kokouspal Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka Työsuhteisten kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija Sairaslomasijaiset Erilliskorvaukset Lisä/ylityöt Työllisyystyöt Ansionmenetyskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Varahenkilöpalkat Varallaolokorvaukset Vuosipalkkiot (sodulliset) Lomapalkkajaksotukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KVTEL-maksut Eläkeperusteinen maksu Eläkkeiden omavastuuosuus (22)

17 4118 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Eläkemaksu (budj) Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairasvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Kunnalta Kuntayhtymältä Valtiolta Muilta Kotikuntakorvaukset kunnille Muiden palvelujen ostot Toimisto/asiantuntijapalvelut Konsultointipalvelut Henkilöstön kehittämis-/konsul ATK-ohjelmistopalvelut Tietosuojajätepalvelut Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot Ilmoitukset Postipalvelut Postikuoret postimaksulla Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltopalvelut Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut Konepalveluiden ostot Koneiden kunnossapitopalvelut Ohjelmien ylläpitomaksut Puhelimien asennustyöt Teleliikenteen ylläpitomaksut Puhelinlaitteiden korjaukset Tietoliikenteen internet-yhtey Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus Muiden apuvälineiden korjaus Henkilökunnan matkat Henkil. koulut.liittyvät matka Luottamushenkilöiden matkat Ateriakuljetukset Saunapalvelukuljetukset Sosiaalihuoltokuljetukset Vammaispalvelukuljetukset Ostoliikenne, taksit (22)

18 4390 Tilausajot Kuljetuskorvaukset Muut matkustus- ja kuljetuspal Perhehoitajien kulukorvaus Lindorffin laskutuspalvelu Jäsenmaksut Koulutuspalvelut Henkilökunnan koulutus Jälkihuolto Ateriapalvelut Atk-palvelut Keskusarkisto Liikuntapalvelut Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut GSM-lisäpalvelut Muut telepalvelut Neurofysiologiset tutkimukset Mammografia Rasitus-EKG Välinehuolto Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset Sairaankuljetus/ensivaste Apteekkipalvelut Sairaankuljetus Tekniset kulut/oikominen Tekniset kulut/protetiikka Kuvantamispalvelut Tulkkipalvelut Rekrytointipalvelut Yhteistoimintaosuudet Kulttuuripalvelut LV-työpalvelut Sähkötyöpalvelut Turvallisuus- ja hälytyspalvel Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kalusto ATK oheislaitteet Kirjoittimet Matkapuhelinlaitteet Muut puhelinlaitteet Työasemat Lääkinnälliset tarvikkeet ja v Toimistotarvikkeet Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet Kopiointitarvikkeet Kopiopaperit PP-kuoret (kirjekuoret) Kirjallisuus (22)

19 4528 Lehdet Videot Av-aineisto Merkkipäivälahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Käsityö/kädentaito tarvikkeet Hengityshoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Diabetesliuskat Muut diabeteshoitotarvikkeet Oikomishoitotarvikkeet Lääkinnällisen kuntoutuksen ap Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto Puhdistusaineet Puhdistustarvikkeet Lämmitys Sähkö Vesi Rakennusmateriaali Sähkömateriaali Työaineet ja -välineet Näytteenottovälineet Näytteenottotarvikkeet Työturvallisuusvarusteet Muu materiaali Avustukset Omaishoidon tuki Palvelusetelit Vammaisille annetut avustukset Perustoimeentulotuki Täydentävä tt-tuki Ennaltaehk. toimeentulotuki Muut avustukset kotitalouksill Muut avustukset yhteisöille Työmarkk.tuen kuntaosuus Muut kulut Vuokrakulut Rakennusten ja huoneistojen vu Pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Välilliset verot Luottotappiot Muut kulut Toimintakate (22)

20 Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :22 Kustannuspaikka Hallintopalvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht (Hallintopalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma 15 (lyhyt) :23 Kustannuspaikka Ikääntyneiden palvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht (Ikääntyneiden palvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut (22)

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot