PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta

2 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkoti, osastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suunterveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit (22)

3 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään Tasapainoinen talous - Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan - Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli Laadukas ympäristö - Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut - Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta 3(22)

4 Toiminnalliset muutokset Kaupunginhallitus asetti perusturvalautakunnalle vuoden 2016 talousarvioon yhteensä euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2016 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty kohdentamaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. Hallintopalvelut Kaikkien tulosalueiden kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksiin on varattu euroa. Kaupungin vuokra-asuntopalvelut keskitetään Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, mistä valtuusto tekee erillisen yksityiskohtaisen päätöksen. Asuntotoimen viranomaisasiat siirtyvät samassa yhteydessä pääosin keskushallinnon hoidettaviksi. Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelupiste Ikähelpin toimintaa arvioidaan ja kehitetään sekä käynnistetään palveluohjaustapahtuminen toteutuminen taajamissa. Sähköisen asioinnin asiointitilin käyttöä edistetään palveluohjauksessa sekä tuetaan ikääntyneiden valmiuksia tietotekniikan käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi käynnistetään muistikoordinaattorin tehtävä. Asiakkaiden sujuvan kotiutuksen turvaamista sairaalasta ja osastolta tehostetaan ja kotiutustiimin toimintaa laajennetaan siten, että kotiutustiimi toimii kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Palvelutarpeen arviointeja kehitetään edelleen vanhuspalvelulain mukaisesti. Kokonaisvaltaisen palvelun sekä palvelutarpeen arviointien tehostamiseksi omaishoidontukiasiat ja omaishoidon koordinaattorit siirretään palveluohjauksen tulosyksikköön. Omaishoidon tuessa siirrytään aiemmasta neljästä maksuluokasta kolmeen. Yhteistyötä oppilaitosten, vapaaehtoisten henkilöiden ja järjestöjen kanssa tehostetaan. Toimistotyön prosesseja ja työnjakoa kehitetään. Kotihoidossa jatketaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, jonka avulla henkilöstöä kyetään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen ja huolehtimaan työnjaosta sekä seuraamaan osaltaan kotihoitotyön laadun toteutumista. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä välitöntä aikaa pyritään nostamaan 60 prosenttiin. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien prosessia kehitetään ja kotikäyntejä jatketaan. Hyvinvointikyselyt lähetetään kaikille 80 vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kohdennetaan tunnistettuihin riskiryhmiin. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään varhaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Kotihoidon tukipalveluna tuotetussa ateriapalvelussa jatketaan jäähdytettyjen aterioiden kotiin kuljetusta. Myös Menumatin käyttö jatkuu ja sen palvelusisältöä pyritään kehittämään ja monipuolistamaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustarpeet hoidetaan ensisijaisesti palvelu- ja kutsuliikenteellä. Päivätoiminnassa käynnistetään osapäivätoimintaa, mikä osaltaan mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen pääsyn päivätoimintaan. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa keväällä Asiakasmaksutulot nousevat kotihoidossa euroa ja asumispalveluissa 4(22)

5 euroa johtuen yhtäältä kotihoidon ja asumispalvelujen maksujen tarkistuksesta ja toisaalta annosjakelupalkkioiden hyvittämisen päättymisestä, koska asiakkaille on tehty annosjakelupalvelun ostopalvelusopimukset. Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa ja aloittaa asumispalveluyksikkönä uudisrakennuksessa loka-marraskuussa Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla 13 asunnolla. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen seurauksena hankitaan asumispalvelupaikkoja ostopalveluna ja palvelusetelillä asiakkaiden jonotusaikojen lyhentämiseksi. Palveluseteli otetaan käyttöön tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin ja ostopalvelujen hallinnoinnissa hyödynnetään PSOP- järjestelmää. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Kuntoutuksen kehittäminen osastoilla jatkuu edelleen. Vuodeosasto 1 lopettaa toimintansa helmikuun 2016 loppuun mennessä. Vapautuvilla resursseilla hankitaan ostopalveluna tai palvelusetelillä enintään 25 asumispalvelupaikkaa, minkä avulla pyritään jonotusaikojen lyhentämiseen ja oikea-aikaisen hoitomuodon toteuttamiseen. Saattohoidon toteuttaminen keskitetään osastolle 3. Saattohoitoa kehitetään yhteistyössä kotihoidon ja käynnistyvän kotisairaalatoiminnan kanssa. Kaupunginhallituksen edellyttämä euron karsinta ikääntyneiden palveluiden osalta kohdentuu vuodeosastotoimintaan. Karsinta toteutetaan osaston 1 lakkauttamisen myötä henkilöstökuluja vähentämällä. Henkilöstöresurssiyksikön toimintaa kehitetään ja tehostetaan edelleen samoin kuin koko tulosalueen henkilöstövoimavarojen käyttöä. Keskitetyn työvuorosuunnittelun käyttöönoton suunnittelua jatketaan. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyä sijaisvälitystä vahvistetaan palkkaamalla kymmenen uutta varahenkilöä. Puolet vakansseista siirtyy osaston 1 sulkemisesta vapautuvista vakansseista. Henkilöstöresurssien koordinoinnin tehostamiseksi yhden työntekijän työpanos lisätään henkilöstöresurssien koordinointiin. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalveluiden kilpailutukset tulevat voimaan vuoden alussa. Kilpailutusten lisäksi harkitaan palveluiden kotouttamista ja perkaamista yksilötasolta lähtien. Päihdepalveluiden toimintamallia kehitetään edelleen kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja lisäämällä. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksen osuutta on vähennetty huomattavasti ja jatkossa tavoitteena on pitää laitoskuntoutuksen käyttö nykyisellä tasolla lisäämällä avokatkoa ja avohoidollisia toimintoja mm. kotiin tuotettuja palveluita. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminta tarkastellaan uudelleen selvittäen mm. toiminnan keskittämisen Virkkalaan. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Vastaava sosiaaliohjaaja muutettiin psykiatrian sairaanhoitajan vakanssiksi, jotta pystytään paremmin vastaamaan tähän tarpeeseen. Mielenterveyspalveluiden Mielen Avain II (Koho) -hanke päättyi huhtikuun lopussa Hankkeen puitteissa kehitetyt toimintamallit ovat käytössä. Kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla sekä katko- ja avohoidossa jatketaan. Tehostettuja asu- 5(22)

6 mispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti optiovuosien ajan ja valmistaudutaan palvelujen uuteen kilpailuttamiseen. Katkaisuhoidossa harkitaan väliaikaisesti ostopalvelukokeilua. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa. Vammaisten omaishoidossa siirrytään neljästä kolmeen maksuluokkaan ja kriteerit tarkistetaan. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu ja koulutuksen kautta siirrytään uuteen perhekeskeiseen toimintamalliin, millä vahvistetaan mahdollisuuksia vastata uuden sosiaalihuoltolain mukaiseen matalan kynnyksen hoitoon pääsyyn. Sähköiset asiointijärjestelmät helpottavat asiointia. Sähköisen PSOP-järjestelmän käyttöä laajennetaan palvelusetelistä ostopalveluihin. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kehittämisessä edetään palveluverkkoselvityksessä ja tuottavuushankkeessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti sekä huomioimalla voimaan tulleen sosiaalihuoltolain vaatimat muutokset. Lasten lomatoiminta, tukihenkilö- ja perhetoiminta sekä perhetyö on erotettu lastensuojelusta osaksi yleisiä perhepalveluja. Sijaishuollon (perhehoito- ja laitoshuolto) ja jälkihuollon lisäksi lastensuojelun erityispalveluina järjestetään tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta, taloudellista tukea ja ryhmätoimintaa. Kaikki määräraha- ja vakanssilisäykset perustuvat uuden sosiaalihuoltolain asettamiin palveluvelvoitteisiin ja kululisäykset sisältyvät peruslaskelmaan. Lasten ja perheiden palvelujen moniammatillista ja hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä mukaan lukien järjestöyhteistyö kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vahvistettujen periaatteiden pohjalta. Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyö yhdistetään ja tehtäväsisällöt yhdenmukaistetaan osaksi perhekeskuksen kautta tarjottavia varhaisen tuen palveluja. Muutoksen yhteydessä lastensuojelun tukipalveluista siirtyvät lähihoitaja sekä lastensuojelurahasto- ja perintövaroin palkatut lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja terveyden edistämisen yksikköön. Sosiaalihuoltolain edellyttämän tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan järjestämistä varten varataan euron määräraha tukipalveluyksikköön. Lastensuojelun alkuarviointiin perustetaan kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa ( euroa) sosiaalihuoltolain edellyttämän alaikäisten palvelutarvearvioiden tekemiseen. Kaupunginhallituksen toimialakohtaisen säästövelvoitteen johdosta lastensuojelun laitoshoitomäärärahoja vähennetään euroa. Tavoitteeseen pyritään vastaanotto-osastojen hyvällä kotiuttamisasteella (vähintään 60 %) ja räätälöidyillä tukimuodoilla sekä lisäämällä perhesijoituksen osuutta pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona. Lastensuojelun uusi toimitila tarjoaa aikaisempaa paremmat puitteet koko perheen kuntoutuspalveluille, mistä syystä tukipalvelujen psykologin vakanssi (0,5) kokoaikaistetaan ( euroa) ja muodostetaan uusi sosiaaliohjaajan tehtävä ( euroa). Sosiaalihuoltolain edellyttämät lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemmat valvotut tapaamiset järjestetään lain edellyttämällä tavalla lastenvalvojien ja lastensuojelun tukipalvelujen yhteistyönä lastensuojelun toimitiloissa. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän odotetaan edelleen kasvavan. Perustoimeentulotuen määrärahavarausta on lisätty euroa ja valtionosuuden kas- 6(22)

7 vu on huomioitu samassa suhteessa. Asiakasmäärän kasvu aiheuttaa paineita toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymisessä. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on siirretty keskushallinnon kuluiksi. Kiintiöpakolaisten vastaanotto tapahtuu syksyn 2015 aikana. Toimintakulut on mitoitettu valtion maksamia toimintatuottoja vastaavasti. Mahdollisuutta hyödyntää hankerahoitusta kotoutumispalveluiden järjestämisessä selvitetään aktiivisesti. Maahanmuuttajakoordinaattorin ja -ohjaajan työpanosta kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan koko mahanmuuttajaväestön tukemiseen ja palveluiden konsultointiin. Seudullisen työvoiman palveluverkosto (entinen typ) käynnistyy vuoden alussa kahdeksan kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti), työvoimapalvelujen ja Kansaneläkelaitoksen yhteispalveluna. Palveluverkoston yhteinen toimipiste sijaitsee Lohjalla, mutta palvelua järjestetään lähipalveluna koko alueella kuntien omissa toimitiloissa. Kunnat palkkaavat toiminnan johtamista ja koordinointia varten määräaikaisen johtajan. Hallinnollisesti johtaja sijoittuu Lohjan kaupungin organisaatioon (henkilöstöhallinto) ja kunnat vastaavat palkkaus- ja muista toimintakuluista väestömäärän mukaisessa suhteessa. Yhteistoimintaa koskevat päätökset tehdään palveluverkoston johtoryhmässä syksyn 2015 aikana. Lohjan osuus sosiaalityön resurssista säilyy entisenä eli kahtena vakanssina. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta lisätään järjestämällä Mahiksessa säännöllisesti myös ryhmäkuntoutusta sekä etsimällä lisää työtoimintapaikkoja kaupungin eri toimipisteistä. Novago Oy:n hallinnoima seudullinen Go 4 Work -hanke jatkuu nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Tulottomien ja työkyvyttömien eläkeselvitystyötä jatketaan edelleen. Keskeisenä tavoitteena on luoda eri toimijoiden välisenä yhteistyönä asiakkaan tarvetta vastaava kokonaisvaltainen kuntoutumispolku. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa muokataan toimintakulttuuria. Palveluverkkopäätösten mukaisesti toimintaa keskittämällä luodaan vaikuttavuutta, terveyshyötyä ja laatua. Asiakassegmentointia jatketaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelua kohdennetaan eri tavoin erilaisiin tarpeisiin. Sähköistä asiointia lisätään siitä hyötyville potilaille. Tuleviin sote-ratkaisuihin osallistutaan aktiivisesti Lohjan tarpeet huomioiden. Roution terveysasema yhdistetään vuoden 2016 alussa Keskustan terveysasemaan myös budjettiteknisesti. Toiminta on ollut Keskustan terveysaseman tiloissa jo vuoden 2013 kesästä lähtien. Tynninharjun ja Keskustan terveysasemien potilaat käyttävät Keskustan terveysasemaa omana alueellisena terveysasemana. Päiväaikainen kiireellinen vastaanotto järjestetään Tynniharjun terveysasemalla. Toimintojen yhdistyminen tapahtui yhteispäivystyksen alkaessa HUS:n Lohjan sairaalassa Suunterveydenhuolto on mukana Hyvä Potku -kastehankkeessa. Hankkeessa kehitetään edelleen nopeampaa hoitoon pääsyn prosessia. Potilaita aletaan segmentoida aikaisemman terveydentilan ja hoidon määrän perusteella. Eri potilasryhmiä varten rakennetaan erilaisia nopean läpimenon prosesseja. Suunterveydenhuollossa saadaan euron nettosäästö palvelujen ostoja kilpailuttamalla, tuottoja lisäämällä ja hoitolaverkkoa tiivistämällä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukainen lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy vuoden 2016 alusta terveyden edistämisen yksikköön. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan 7(22)

8 tuen tarpeessa olevan perheen välttämätöntä lasten- ja kodinhoitoapua, kun taustalla on uupumus, sairaus, synnytys, vamma, tapaturma, erotilanne, kriisi tai muu toimintakykyä alentava tekijä tai erityinen perhe- ja elämäntilanne. Lapsiperheiden kotipalvelu kattaa viiden lähihoitajan ja yhden sosionomin työpanoksen. Lapsiperheiden kotipalvelun painopiste on ehkäisevässä perhetyössä ja se tukee lastensuojelun kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kaupungin perhekeskuskonseptin edelleen kehittämistä. Neuvoloissa käynnistetään asteittain avoneuvolatoimintaa. Avoneuvolatoiminnan avulla parannetaan neuvolapalvelun oikea-aikaisuutta ja saatavuutta sekä vähennetään terveydenhoitajalle ajanvarauksella kohdistuvaa kuormitusta nykyisillä henkilöstöresursseilla. Kouluterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset ympäristöterveyden, työterveyden, sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa yhteistyössä tehtävät oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten malli vakiinnutetaan. Lohjan opiskeluterveydenhuolto on Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa mukana Nikotiiniton amis -hankkeessa, jossa sosiaalisen markkinoinnin keinoin edistetään ammattioppilaitosten tupakoimattomuutta. Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle on myönnetty Kaste-avustusta euroa. Lohjan kokonaiskustannukset hankkeessa ovat euroa, josta Lohjan oma osuus hallintokuluista on euroa eli valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi jää euroa. Oma osuus katetaan työpanoksena. Hanketta hallinnoi Porvoon kaupunki ja hankkeeseen osallistuvat Lohjan lisäksi Kotkan, Loviisan ja Hangon kaupungit sekä Askolan ja Lapinjärven kunnat. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi järjestöt, Laurea -ammattikorkeakoulu sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Verso ja FSKC. Hankkeessa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluilla sekä kolmannella sektorilla haetaan yhteisiä käytänteitä, joilla voidaan tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Hankkeen kärkitavoitteena on kohdata perheet nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tukea perheitä löytämään omat vahvuudet sekä edistämään heidän omia ratkaisunkykytaitojaan siten, että palveluiden kokonaistarve vähenee. Hankekausi jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Palveluita viedään entistä enemmän kotiin. Fysioterapiaan saadaan yksi fysioterapeutin tehtävä siirtona lakkautettavasta osasto 1:n vakansseista. Tämän fysioterapeutin tehtävänkuva kohdentuu vanhusten kotona pärjäämisen edistämiseen ja hän toimii yhteistyössä Ikääntyneiden palvelujen palveluohjauksen kanssa. Osasto 1:n lakkauttamisen myötä vapautuu myös yhden lääkärin työpanos, mikä kohdennetaan kotihoidon vastuulääkärin työksi. Kotihoidon vastuulääkäri toimii yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Tämä on alku lisääntyvälle toiminnalle kotona. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2016 arvioitu Husin maksuosuus on euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on euron määräraha (vuoden 2014 tilinpäätös oli euroa eli kasvu on 4,24 prosenttia). Vuoden 2015 toteumaennuste on Husin antaman ilmoituksen mukaan euroa. 8(22)

9 Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vuokra-asuntopalvelut : Vuokra-asuntopalvelut Lohjan Vuokra-asunnoille Henkilöstön lukumäärä yhteensä Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus : Omaishoidon koordinaattorit (2) siirtyvät kotihoidosta 2016: Muistikoordinaattori (1 vakanssi osastolta) 2016: Kotiutustiimin siirtyminen kotihoidosta (3 tt) ja vahvistaminen (2 tt osastoilta) 2016: Vastaava palveluohjaaja (siirtynyt 3/15 kotihoidosta) Kotihoito 154,15 148,15 148,15 148, : omaishoidon koordinaattorit (2) vastaava palveluohjaaja (1) ja kotiutustiimi (3) siirretty palveluohjaukseen Asumisyksiköt : Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Niilonpirttiin 7 uutta vakanssia, koska 13 lisäpaikkaa Vanhainkodit 37 42, : Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Osastot : Osastopaikkojen vähennys ja saattohoidon keskittäminen Sijaisrekrytointi : Palvelurakenteen muutos, sijaisrekryn koordinoinnin vahvistaminen - 10 uutta työntekijää varahenkilöstöön, joista 5,5 siirtyy vuodeosastolta Henkilöstön lukumäärä yhteensä 483,15 486,65 494,15 494,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Kehitysvammaisten avopalvelut 4, Vammaisten avopalvelut 3, : Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään : Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk / asti Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,24 10,24 10,24 10,24 Kuntoutuskoti Männikkö 4,7 4,7 4,7 4,7 Perheneuvola Henkilöstön lukumäärä yhteensä 34,94 34,94 34,94 34,94 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 8,1 8,1 8,1 8,1 Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4 2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä (määräaikaiset asti) 9(22)

10 Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 9,4 9,4 9,4 2016: 2 uutta sosiaalityöntekijää, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto Tukipalvelut 12,3 12,8 12,8 12,8 2016: Psykologin kokoaikaistaminen, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Uusi perhetyöntekijä, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 8,5 8,5 8,5 8,5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 79,9 82,4 82,4 80 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 10,5 10,5 10,5 10,5 Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5 5,5 Avosairaanhoito 82,35 82,35 82,35 82, : Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto 2016: Päiväpäivystyksen lääkärivakanssin lakkauttaminen Kuntoutus / Tukipalvelut : Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia :Sairaanhoitajan vakanssimuutos fysioterapeutiksi, siirto Terveyden edistäminen : Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen 2015: Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk / asti : Lähihoitaja, testamentilla, ltk / asti 0 0 Suunterveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6 Työterveyskeskus Henkilöstön lukumäärä yhteensä 245,95 246,95 246,95 246,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 857,94 860,94 868,44 866,04 10(22)

11 Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2014 TA Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 15,5 14,00 10,00 10,00 10,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, 7 9 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta 8 10 Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot * * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,15 486,65 494,15 494,15 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta (22)

12 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 71 34,94 34,94 34,94 34,94 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät * *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 72 79,90 82,40 82,40 80,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit Hoitajakäynnin hinta Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop.) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop.) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,95 246,95 246,95 246,95 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 857,94 860,94 868,44 866,04 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, (22)

13 Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat Perusturvalautakunta TA TS 2016 Terveysasemien varustus Hammashoitoloiden varustus Terveysneuvonnan varustus 0 Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus TS TS 2018 Muut Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt TA TS TS 2017 Ammatillinen perhekoti TS 2018 Keskustan terveysaseman muutos ja laajennustyöt Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu Palvelukeskus (Pentinkulma) käyttövesiputket ja pihaalue Petäjäkodin hoitajakutsujärjestelmä 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 50 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet Kiinteistöt yhteensä (22)

14 Perusturvatoimen alustavat tuloslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Tiliraportti (ulkoiset) 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK ulk. Toimintatuotot Myyntituotot Kopioiden myynti Puhelumaksut Puhtaanapitopalvelut Korvaukset työterveyshuollosta Korvaukset työterveyshuollosta Sosiaalipalvelumaksut Terveyspalvelumaksut Sairaanhoidon täyskust.korvaus Päivystyksen täyskust.korvaus Opetuspalvelumaksut Tarvikkeiden myynti Tulot töistä ulkopuolisille Henkilöstöpalvelujen myynt Kotikuntakorvaukset Muut myyntitulot (22)

15 Maksutuotot Fysikaalisen hoidon maksut Hammastutkimus- ja hoitomaksut Laitoshoitomaksut Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut Terveyskeskusmaksut Peruuttamaton poisjäänti Päivystysmaksu Kotihoitomaksut Tukipalvelumaksut Päivätoimintamaksut Asumispalvelujen ateriamaksut Asumispalvelujen puhtausmaksut Hoivapalvelumaksut Muut maksut Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset valtiolta Työllistämistuet Valt.osuus tt-tuen kustann Muut tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Asuntojen vuokrat Rakennusten vuokrat Muut vuokrat Muut toiminttuotot Vakuutuskorvaukset Muut toimintotuotot Sopimussakko Perustt-tuen tak.perintä Täyd. tt.tuen takaisinperintä Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden kokouspal Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka Työsuhteisten kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Tilapäiset työntekijät Vuosilomasijaiset ja muut sija Sairaslomasijaiset Koulutussijaiset Erilliskorvaukset Erityistehtävät Lisä/ylityöt Työllisyystyöt Ansionmenetyskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Varahenkilöpalkat Varallaolokorvaukset Vuosipalkkiot (sodulliset) (22)

16 4040 Lomapalkkajaksotukset Siviilipalvelukorvaus Sairausvakuutuskorvaukset Perhevapaat Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KVTEL-maksut Eläkeperusteinen maksu Muut työeläkemaksut, LEL,TAEL Eläkkeiden omavastuuosuus Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Eläkemaksu (budj) Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairasvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Kunnalta Kuntayhtymältä Valtiolta Muilta Kotikuntakorvaukset kunnille Muiden palvelujen ostot Toimisto/asiantuntijapalvelut Konsultointipalvelut Henkilöstön kehittämis-/konsul ATK-ohjelmistopalvelut Tietosuojajätepalvelut Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot Ilmoitukset Postipalvelut Postikuoret postimaksulla Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltopalvelut Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut Konepalveluiden ostot Koneiden kunnossapitopalvelut Kirjoittimien laitekorjaukset Ohjelmien ylläpitomaksut Palvelemien laitekorjaukset Puhelimien asennustyöt Teleliikenteen ylläpitomaksut Puhelinlaitteiden korjaukset Tietoliikenteen internet-yhtey (22)

17 4369 Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus Muiden apuvälineiden korjaus Henkilökunnan matkat Henkil. koulut.liittyvät matka Luottamushenkilöiden matkat Ateriakuljetukset Saunapalvelukuljetukset Sosiaalihuoltokuljetukset Vammaispalvelukuljetukset Ostoliikenne, taksit Tilausajot Vuorolinjat Kuljetuskorvaukset Muut matkustus- ja kuljetuspal Perhehoitajien kulukorvaus Lindorffin laskutuspalvelu Jäsenmaksut Koulutuspalvelut Henkilökunnan koulutus Luottamushenkilökoulutus Henkilöstövuokraus Sijaisvälitys Jälkihuolto Annosjakelupalvelut Ateriapalvelut Atk-palvelut Liikuntapalvelut Telepalvelut (käytetään budj.) Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut GSM-lisäpalvelut Muut telepalvelut Neurofysiologiset tutkimukset Ihotestit Mammografia Rasitus-EKG Välinehuolto Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset Sairaankuljetus/ensivaste Apteekkipalvelut Sairaankuljetus Sosiaalipalvelut Tekniset kulut/oikominen Tekniset kulut/protetiikka Terveyspalvelut Kuvantamispalvelut Tulkkipalvelut Rekrytointipalvelut (22)

18 4460 Yhteistoimintaosuudet Kulttuuripalvelut LV-työpalvelut Sähkötyöpalvelut Turvallisuus- ja hälytyspalvel Työkalukorvaukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Kalusto ATK oheislaitteet Kirjoittimet Palvelimet Matkapuhelinlaitteet Muut puhelinlaitteet Työasemat Lääkinnälliset tarvikkeet ja v Toimistotarvikkeet Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet Kopiointitarvikkeet Kopiopaperit Paketointitarvikkeet PP-kuoret (kirjekuoret) Kirjallisuus Oppikirjat Kirjastoaineisto Lehdet Videot Av-aineisto Merkkipäivälahjat Elintarvikkeet Alkoholituotteet Vaatteisto Käsityö/kädentaito tarvikkeet Hengityshoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Diabetesliuskat Muut diabeteshoitotarvikkeet Sairaankuljetuksen lääkkeet Sairaankuljetuksen hoitotarvik Oikomishoitotarvikkeet Lääkinnällisen kuntoutuksen ap Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto Puhdistusaineet Puhdistustarvikkeet LVI-materiaali Lämmitys Sähkö Vesi Rakennusmateriaali Sähkömateriaali Työaineet ja -välineet (22)

19 4587 Poltto/voiteluaineet Muut kemikaalit Näytteenottovälineet Näytteenottotarvikkeet Työturvallisuusvarusteet Muu materiaali Avustukset Omaishoidon tuki Palvelusetelit Vammaisille annetut avustukset Stipendit Perustoimeentulotuki Täydentävä tt-tuki Ennaltaehk. toimeentulotuki Muut avustukset kotitalouksill Työllistämisen kuntalisä Muut avustukset yhteisöille Työmarkk.tuen kuntaosuus Muut kulut Vuokrakulut Rakennusten ja huoneistojen vu Pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Välilliset verot Luottotappiot Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta (Hallintopalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

20 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Ikääntyneiden palvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Erityispalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

21 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Sosiaalipalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Terveyspalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

22 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (22)