PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta

2 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkoti, osastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suunterveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit (22)

3 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään Tasapainoinen talous - Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan - Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli Laadukas ympäristö - Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut - Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta 3(22)

4 Toiminnalliset muutokset Kaupunginhallitus asetti perusturvalautakunnalle vuoden 2016 talousarvioon yhteensä euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2016 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty kohdentamaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. Hallintopalvelut Kaikkien tulosalueiden kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksiin on varattu euroa. Kaupungin vuokra-asuntopalvelut keskitetään Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, mistä valtuusto tekee erillisen yksityiskohtaisen päätöksen. Asuntotoimen viranomaisasiat siirtyvät samassa yhteydessä pääosin keskushallinnon hoidettaviksi. Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelupiste Ikähelpin toimintaa arvioidaan ja kehitetään sekä käynnistetään palveluohjaustapahtuminen toteutuminen taajamissa. Sähköisen asioinnin asiointitilin käyttöä edistetään palveluohjauksessa sekä tuetaan ikääntyneiden valmiuksia tietotekniikan käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi käynnistetään muistikoordinaattorin tehtävä. Asiakkaiden sujuvan kotiutuksen turvaamista sairaalasta ja osastolta tehostetaan ja kotiutustiimin toimintaa laajennetaan siten, että kotiutustiimi toimii kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Palvelutarpeen arviointeja kehitetään edelleen vanhuspalvelulain mukaisesti. Kokonaisvaltaisen palvelun sekä palvelutarpeen arviointien tehostamiseksi omaishoidontukiasiat ja omaishoidon koordinaattorit siirretään palveluohjauksen tulosyksikköön. Omaishoidon tuessa siirrytään aiemmasta neljästä maksuluokasta kolmeen. Yhteistyötä oppilaitosten, vapaaehtoisten henkilöiden ja järjestöjen kanssa tehostetaan. Toimistotyön prosesseja ja työnjakoa kehitetään. Kotihoidossa jatketaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, jonka avulla henkilöstöä kyetään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen ja huolehtimaan työnjaosta sekä seuraamaan osaltaan kotihoitotyön laadun toteutumista. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä välitöntä aikaa pyritään nostamaan 60 prosenttiin. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien prosessia kehitetään ja kotikäyntejä jatketaan. Hyvinvointikyselyt lähetetään kaikille 80 vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kohdennetaan tunnistettuihin riskiryhmiin. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään varhaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Kotihoidon tukipalveluna tuotetussa ateriapalvelussa jatketaan jäähdytettyjen aterioiden kotiin kuljetusta. Myös Menumatin käyttö jatkuu ja sen palvelusisältöä pyritään kehittämään ja monipuolistamaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustarpeet hoidetaan ensisijaisesti palvelu- ja kutsuliikenteellä. Päivätoiminnassa käynnistetään osapäivätoimintaa, mikä osaltaan mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen pääsyn päivätoimintaan. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa keväällä Asiakasmaksutulot nousevat kotihoidossa euroa ja asumispalveluissa 4(22)

5 euroa johtuen yhtäältä kotihoidon ja asumispalvelujen maksujen tarkistuksesta ja toisaalta annosjakelupalkkioiden hyvittämisen päättymisestä, koska asiakkaille on tehty annosjakelupalvelun ostopalvelusopimukset. Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa ja aloittaa asumispalveluyksikkönä uudisrakennuksessa loka-marraskuussa Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla 13 asunnolla. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen seurauksena hankitaan asumispalvelupaikkoja ostopalveluna ja palvelusetelillä asiakkaiden jonotusaikojen lyhentämiseksi. Palveluseteli otetaan käyttöön tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin ja ostopalvelujen hallinnoinnissa hyödynnetään PSOP- järjestelmää. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Kuntoutuksen kehittäminen osastoilla jatkuu edelleen. Vuodeosasto 1 lopettaa toimintansa helmikuun 2016 loppuun mennessä. Vapautuvilla resursseilla hankitaan ostopalveluna tai palvelusetelillä enintään 25 asumispalvelupaikkaa, minkä avulla pyritään jonotusaikojen lyhentämiseen ja oikea-aikaisen hoitomuodon toteuttamiseen. Saattohoidon toteuttaminen keskitetään osastolle 3. Saattohoitoa kehitetään yhteistyössä kotihoidon ja käynnistyvän kotisairaalatoiminnan kanssa. Kaupunginhallituksen edellyttämä euron karsinta ikääntyneiden palveluiden osalta kohdentuu vuodeosastotoimintaan. Karsinta toteutetaan osaston 1 lakkauttamisen myötä henkilöstökuluja vähentämällä. Henkilöstöresurssiyksikön toimintaa kehitetään ja tehostetaan edelleen samoin kuin koko tulosalueen henkilöstövoimavarojen käyttöä. Keskitetyn työvuorosuunnittelun käyttöönoton suunnittelua jatketaan. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyä sijaisvälitystä vahvistetaan palkkaamalla kymmenen uutta varahenkilöä. Puolet vakansseista siirtyy osaston 1 sulkemisesta vapautuvista vakansseista. Henkilöstöresurssien koordinoinnin tehostamiseksi yhden työntekijän työpanos lisätään henkilöstöresurssien koordinointiin. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalveluiden kilpailutukset tulevat voimaan vuoden alussa. Kilpailutusten lisäksi harkitaan palveluiden kotouttamista ja perkaamista yksilötasolta lähtien. Päihdepalveluiden toimintamallia kehitetään edelleen kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja lisäämällä. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksen osuutta on vähennetty huomattavasti ja jatkossa tavoitteena on pitää laitoskuntoutuksen käyttö nykyisellä tasolla lisäämällä avokatkoa ja avohoidollisia toimintoja mm. kotiin tuotettuja palveluita. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminta tarkastellaan uudelleen selvittäen mm. toiminnan keskittämisen Virkkalaan. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Vastaava sosiaaliohjaaja muutettiin psykiatrian sairaanhoitajan vakanssiksi, jotta pystytään paremmin vastaamaan tähän tarpeeseen. Mielenterveyspalveluiden Mielen Avain II (Koho) -hanke päättyi huhtikuun lopussa Hankkeen puitteissa kehitetyt toimintamallit ovat käytössä. Kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla sekä katko- ja avohoidossa jatketaan. Tehostettuja asu- 5(22)

6 mispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti optiovuosien ajan ja valmistaudutaan palvelujen uuteen kilpailuttamiseen. Katkaisuhoidossa harkitaan väliaikaisesti ostopalvelukokeilua. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa. Vammaisten omaishoidossa siirrytään neljästä kolmeen maksuluokkaan ja kriteerit tarkistetaan. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu ja koulutuksen kautta siirrytään uuteen perhekeskeiseen toimintamalliin, millä vahvistetaan mahdollisuuksia vastata uuden sosiaalihuoltolain mukaiseen matalan kynnyksen hoitoon pääsyyn. Sähköiset asiointijärjestelmät helpottavat asiointia. Sähköisen PSOP-järjestelmän käyttöä laajennetaan palvelusetelistä ostopalveluihin. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kehittämisessä edetään palveluverkkoselvityksessä ja tuottavuushankkeessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti sekä huomioimalla voimaan tulleen sosiaalihuoltolain vaatimat muutokset. Lasten lomatoiminta, tukihenkilö- ja perhetoiminta sekä perhetyö on erotettu lastensuojelusta osaksi yleisiä perhepalveluja. Sijaishuollon (perhehoito- ja laitoshuolto) ja jälkihuollon lisäksi lastensuojelun erityispalveluina järjestetään tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta, taloudellista tukea ja ryhmätoimintaa. Kaikki määräraha- ja vakanssilisäykset perustuvat uuden sosiaalihuoltolain asettamiin palveluvelvoitteisiin ja kululisäykset sisältyvät peruslaskelmaan. Lasten ja perheiden palvelujen moniammatillista ja hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä mukaan lukien järjestöyhteistyö kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vahvistettujen periaatteiden pohjalta. Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyö yhdistetään ja tehtäväsisällöt yhdenmukaistetaan osaksi perhekeskuksen kautta tarjottavia varhaisen tuen palveluja. Muutoksen yhteydessä lastensuojelun tukipalveluista siirtyvät lähihoitaja sekä lastensuojelurahasto- ja perintövaroin palkatut lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja terveyden edistämisen yksikköön. Sosiaalihuoltolain edellyttämän tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan järjestämistä varten varataan euron määräraha tukipalveluyksikköön. Lastensuojelun alkuarviointiin perustetaan kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa ( euroa) sosiaalihuoltolain edellyttämän alaikäisten palvelutarvearvioiden tekemiseen. Kaupunginhallituksen toimialakohtaisen säästövelvoitteen johdosta lastensuojelun laitoshoitomäärärahoja vähennetään euroa. Tavoitteeseen pyritään vastaanotto-osastojen hyvällä kotiuttamisasteella (vähintään 60 %) ja räätälöidyillä tukimuodoilla sekä lisäämällä perhesijoituksen osuutta pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona. Lastensuojelun uusi toimitila tarjoaa aikaisempaa paremmat puitteet koko perheen kuntoutuspalveluille, mistä syystä tukipalvelujen psykologin vakanssi (0,5) kokoaikaistetaan ( euroa) ja muodostetaan uusi sosiaaliohjaajan tehtävä ( euroa). Sosiaalihuoltolain edellyttämät lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemmat valvotut tapaamiset järjestetään lain edellyttämällä tavalla lastenvalvojien ja lastensuojelun tukipalvelujen yhteistyönä lastensuojelun toimitiloissa. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän odotetaan edelleen kasvavan. Perustoimeentulotuen määrärahavarausta on lisätty euroa ja valtionosuuden kas- 6(22)

7 vu on huomioitu samassa suhteessa. Asiakasmäärän kasvu aiheuttaa paineita toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymisessä. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on siirretty keskushallinnon kuluiksi. Kiintiöpakolaisten vastaanotto tapahtuu syksyn 2015 aikana. Toimintakulut on mitoitettu valtion maksamia toimintatuottoja vastaavasti. Mahdollisuutta hyödyntää hankerahoitusta kotoutumispalveluiden järjestämisessä selvitetään aktiivisesti. Maahanmuuttajakoordinaattorin ja -ohjaajan työpanosta kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan koko mahanmuuttajaväestön tukemiseen ja palveluiden konsultointiin. Seudullisen työvoiman palveluverkosto (entinen typ) käynnistyy vuoden alussa kahdeksan kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti), työvoimapalvelujen ja Kansaneläkelaitoksen yhteispalveluna. Palveluverkoston yhteinen toimipiste sijaitsee Lohjalla, mutta palvelua järjestetään lähipalveluna koko alueella kuntien omissa toimitiloissa. Kunnat palkkaavat toiminnan johtamista ja koordinointia varten määräaikaisen johtajan. Hallinnollisesti johtaja sijoittuu Lohjan kaupungin organisaatioon (henkilöstöhallinto) ja kunnat vastaavat palkkaus- ja muista toimintakuluista väestömäärän mukaisessa suhteessa. Yhteistoimintaa koskevat päätökset tehdään palveluverkoston johtoryhmässä syksyn 2015 aikana. Lohjan osuus sosiaalityön resurssista säilyy entisenä eli kahtena vakanssina. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta lisätään järjestämällä Mahiksessa säännöllisesti myös ryhmäkuntoutusta sekä etsimällä lisää työtoimintapaikkoja kaupungin eri toimipisteistä. Novago Oy:n hallinnoima seudullinen Go 4 Work -hanke jatkuu nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Tulottomien ja työkyvyttömien eläkeselvitystyötä jatketaan edelleen. Keskeisenä tavoitteena on luoda eri toimijoiden välisenä yhteistyönä asiakkaan tarvetta vastaava kokonaisvaltainen kuntoutumispolku. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa muokataan toimintakulttuuria. Palveluverkkopäätösten mukaisesti toimintaa keskittämällä luodaan vaikuttavuutta, terveyshyötyä ja laatua. Asiakassegmentointia jatketaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelua kohdennetaan eri tavoin erilaisiin tarpeisiin. Sähköistä asiointia lisätään siitä hyötyville potilaille. Tuleviin sote-ratkaisuihin osallistutaan aktiivisesti Lohjan tarpeet huomioiden. Roution terveysasema yhdistetään vuoden 2016 alussa Keskustan terveysasemaan myös budjettiteknisesti. Toiminta on ollut Keskustan terveysaseman tiloissa jo vuoden 2013 kesästä lähtien. Tynninharjun ja Keskustan terveysasemien potilaat käyttävät Keskustan terveysasemaa omana alueellisena terveysasemana. Päiväaikainen kiireellinen vastaanotto järjestetään Tynniharjun terveysasemalla. Toimintojen yhdistyminen tapahtui yhteispäivystyksen alkaessa HUS:n Lohjan sairaalassa Suunterveydenhuolto on mukana Hyvä Potku -kastehankkeessa. Hankkeessa kehitetään edelleen nopeampaa hoitoon pääsyn prosessia. Potilaita aletaan segmentoida aikaisemman terveydentilan ja hoidon määrän perusteella. Eri potilasryhmiä varten rakennetaan erilaisia nopean läpimenon prosesseja. Suunterveydenhuollossa saadaan euron nettosäästö palvelujen ostoja kilpailuttamalla, tuottoja lisäämällä ja hoitolaverkkoa tiivistämällä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukainen lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy vuoden 2016 alusta terveyden edistämisen yksikköön. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan 7(22)

8 tuen tarpeessa olevan perheen välttämätöntä lasten- ja kodinhoitoapua, kun taustalla on uupumus, sairaus, synnytys, vamma, tapaturma, erotilanne, kriisi tai muu toimintakykyä alentava tekijä tai erityinen perhe- ja elämäntilanne. Lapsiperheiden kotipalvelu kattaa viiden lähihoitajan ja yhden sosionomin työpanoksen. Lapsiperheiden kotipalvelun painopiste on ehkäisevässä perhetyössä ja se tukee lastensuojelun kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kaupungin perhekeskuskonseptin edelleen kehittämistä. Neuvoloissa käynnistetään asteittain avoneuvolatoimintaa. Avoneuvolatoiminnan avulla parannetaan neuvolapalvelun oikea-aikaisuutta ja saatavuutta sekä vähennetään terveydenhoitajalle ajanvarauksella kohdistuvaa kuormitusta nykyisillä henkilöstöresursseilla. Kouluterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset ympäristöterveyden, työterveyden, sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa yhteistyössä tehtävät oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten malli vakiinnutetaan. Lohjan opiskeluterveydenhuolto on Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa mukana Nikotiiniton amis -hankkeessa, jossa sosiaalisen markkinoinnin keinoin edistetään ammattioppilaitosten tupakoimattomuutta. Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle on myönnetty Kaste-avustusta euroa. Lohjan kokonaiskustannukset hankkeessa ovat euroa, josta Lohjan oma osuus hallintokuluista on euroa eli valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi jää euroa. Oma osuus katetaan työpanoksena. Hanketta hallinnoi Porvoon kaupunki ja hankkeeseen osallistuvat Lohjan lisäksi Kotkan, Loviisan ja Hangon kaupungit sekä Askolan ja Lapinjärven kunnat. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi järjestöt, Laurea -ammattikorkeakoulu sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Verso ja FSKC. Hankkeessa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluilla sekä kolmannella sektorilla haetaan yhteisiä käytänteitä, joilla voidaan tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Hankkeen kärkitavoitteena on kohdata perheet nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tukea perheitä löytämään omat vahvuudet sekä edistämään heidän omia ratkaisunkykytaitojaan siten, että palveluiden kokonaistarve vähenee. Hankekausi jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Palveluita viedään entistä enemmän kotiin. Fysioterapiaan saadaan yksi fysioterapeutin tehtävä siirtona lakkautettavasta osasto 1:n vakansseista. Tämän fysioterapeutin tehtävänkuva kohdentuu vanhusten kotona pärjäämisen edistämiseen ja hän toimii yhteistyössä Ikääntyneiden palvelujen palveluohjauksen kanssa. Osasto 1:n lakkauttamisen myötä vapautuu myös yhden lääkärin työpanos, mikä kohdennetaan kotihoidon vastuulääkärin työksi. Kotihoidon vastuulääkäri toimii yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Tämä on alku lisääntyvälle toiminnalle kotona. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2016 arvioitu Husin maksuosuus on euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on euron määräraha (vuoden 2014 tilinpäätös oli euroa eli kasvu on 4,24 prosenttia). Vuoden 2015 toteumaennuste on Husin antaman ilmoituksen mukaan euroa. 8(22)

9 Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vuokra-asuntopalvelut : Vuokra-asuntopalvelut Lohjan Vuokra-asunnoille Henkilöstön lukumäärä yhteensä Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus : Omaishoidon koordinaattorit (2) siirtyvät kotihoidosta 2016: Muistikoordinaattori (1 vakanssi osastolta) 2016: Kotiutustiimin siirtyminen kotihoidosta (3 tt) ja vahvistaminen (2 tt osastoilta) 2016: Vastaava palveluohjaaja (siirtynyt 3/15 kotihoidosta) Kotihoito 154,15 148,15 148,15 148, : omaishoidon koordinaattorit (2) vastaava palveluohjaaja (1) ja kotiutustiimi (3) siirretty palveluohjaukseen Asumisyksiköt : Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Niilonpirttiin 7 uutta vakanssia, koska 13 lisäpaikkaa Vanhainkodit 37 42, : Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Osastot : Osastopaikkojen vähennys ja saattohoidon keskittäminen Sijaisrekrytointi : Palvelurakenteen muutos, sijaisrekryn koordinoinnin vahvistaminen - 10 uutta työntekijää varahenkilöstöön, joista 5,5 siirtyy vuodeosastolta Henkilöstön lukumäärä yhteensä 483,15 486,65 494,15 494,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Kehitysvammaisten avopalvelut 4, Vammaisten avopalvelut 3, : Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään : Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk / asti Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,24 10,24 10,24 10,24 Kuntoutuskoti Männikkö 4,7 4,7 4,7 4,7 Perheneuvola Henkilöstön lukumäärä yhteensä 34,94 34,94 34,94 34,94 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 8,1 8,1 8,1 8,1 Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4 2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä (määräaikaiset asti) 9(22)

10 Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 9,4 9,4 9,4 2016: 2 uutta sosiaalityöntekijää, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto Tukipalvelut 12,3 12,8 12,8 12,8 2016: Psykologin kokoaikaistaminen, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Uusi perhetyöntekijä, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 8,5 8,5 8,5 8,5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 79,9 82,4 82,4 80 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 10,5 10,5 10,5 10,5 Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5 5,5 Avosairaanhoito 82,35 82,35 82,35 82, : Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto 2016: Päiväpäivystyksen lääkärivakanssin lakkauttaminen Kuntoutus / Tukipalvelut : Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia :Sairaanhoitajan vakanssimuutos fysioterapeutiksi, siirto Terveyden edistäminen : Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen 2015: Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk / asti : Lähihoitaja, testamentilla, ltk / asti 0 0 Suunterveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6 Työterveyskeskus Henkilöstön lukumäärä yhteensä 245,95 246,95 246,95 246,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 857,94 860,94 868,44 866,04 10(22)

11 Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2014 TA Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 15,5 14,00 10,00 10,00 10,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, 7 9 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta 8 10 Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot * * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,15 486,65 494,15 494,15 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta (22)

12 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 71 34,94 34,94 34,94 34,94 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät * *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 72 79,90 82,40 82,40 80,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit Hoitajakäynnin hinta Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop.) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop.) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,95 246,95 246,95 246,95 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 857,94 860,94 868,44 866,04 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, (22)

13 Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat Perusturvalautakunta TA TS 2016 Terveysasemien varustus Hammashoitoloiden varustus Terveysneuvonnan varustus 0 Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus TS TS 2018 Muut Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt TA TS TS 2017 Ammatillinen perhekoti TS 2018 Keskustan terveysaseman muutos ja laajennustyöt Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu Palvelukeskus (Pentinkulma) käyttövesiputket ja pihaalue Petäjäkodin hoitajakutsujärjestelmä 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 50 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet Kiinteistöt yhteensä (22)

14 Perusturvatoimen alustavat tuloslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Tiliraportti (ulkoiset) 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK ulk. Toimintatuotot Myyntituotot Kopioiden myynti Puhelumaksut Puhtaanapitopalvelut Korvaukset työterveyshuollosta Korvaukset työterveyshuollosta Sosiaalipalvelumaksut Terveyspalvelumaksut Sairaanhoidon täyskust.korvaus Päivystyksen täyskust.korvaus Opetuspalvelumaksut Tarvikkeiden myynti Tulot töistä ulkopuolisille Henkilöstöpalvelujen myynt Kotikuntakorvaukset Muut myyntitulot (22)

15 Maksutuotot Fysikaalisen hoidon maksut Hammastutkimus- ja hoitomaksut Laitoshoitomaksut Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut Terveyskeskusmaksut Peruuttamaton poisjäänti Päivystysmaksu Kotihoitomaksut Tukipalvelumaksut Päivätoimintamaksut Asumispalvelujen ateriamaksut Asumispalvelujen puhtausmaksut Hoivapalvelumaksut Muut maksut Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset valtiolta Työllistämistuet Valt.osuus tt-tuen kustann Muut tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Asuntojen vuokrat Rakennusten vuokrat Muut vuokrat Muut toiminttuotot Vakuutuskorvaukset Muut toimintotuotot Sopimussakko Perustt-tuen tak.perintä Täyd. tt.tuen takaisinperintä Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden kokouspal Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka Työsuhteisten kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Tilapäiset työntekijät Vuosilomasijaiset ja muut sija Sairaslomasijaiset Koulutussijaiset Erilliskorvaukset Erityistehtävät Lisä/ylityöt Työllisyystyöt Ansionmenetyskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Varahenkilöpalkat Varallaolokorvaukset Vuosipalkkiot (sodulliset) (22)

16 4040 Lomapalkkajaksotukset Siviilipalvelukorvaus Sairausvakuutuskorvaukset Perhevapaat Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KVTEL-maksut Eläkeperusteinen maksu Muut työeläkemaksut, LEL,TAEL Eläkkeiden omavastuuosuus Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Eläkemaksu (budj) Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairasvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Kunnalta Kuntayhtymältä Valtiolta Muilta Kotikuntakorvaukset kunnille Muiden palvelujen ostot Toimisto/asiantuntijapalvelut Konsultointipalvelut Henkilöstön kehittämis-/konsul ATK-ohjelmistopalvelut Tietosuojajätepalvelut Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot Ilmoitukset Postipalvelut Postikuoret postimaksulla Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltopalvelut Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut Konepalveluiden ostot Koneiden kunnossapitopalvelut Kirjoittimien laitekorjaukset Ohjelmien ylläpitomaksut Palvelemien laitekorjaukset Puhelimien asennustyöt Teleliikenteen ylläpitomaksut Puhelinlaitteiden korjaukset Tietoliikenteen internet-yhtey (22)

17 4369 Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus Muiden apuvälineiden korjaus Henkilökunnan matkat Henkil. koulut.liittyvät matka Luottamushenkilöiden matkat Ateriakuljetukset Saunapalvelukuljetukset Sosiaalihuoltokuljetukset Vammaispalvelukuljetukset Ostoliikenne, taksit Tilausajot Vuorolinjat Kuljetuskorvaukset Muut matkustus- ja kuljetuspal Perhehoitajien kulukorvaus Lindorffin laskutuspalvelu Jäsenmaksut Koulutuspalvelut Henkilökunnan koulutus Luottamushenkilökoulutus Henkilöstövuokraus Sijaisvälitys Jälkihuolto Annosjakelupalvelut Ateriapalvelut Atk-palvelut Liikuntapalvelut Telepalvelut (käytetään budj.) Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut GSM-lisäpalvelut Muut telepalvelut Neurofysiologiset tutkimukset Ihotestit Mammografia Rasitus-EKG Välinehuolto Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset Sairaankuljetus/ensivaste Apteekkipalvelut Sairaankuljetus Sosiaalipalvelut Tekniset kulut/oikominen Tekniset kulut/protetiikka Terveyspalvelut Kuvantamispalvelut Tulkkipalvelut Rekrytointipalvelut (22)

18 4460 Yhteistoimintaosuudet Kulttuuripalvelut LV-työpalvelut Sähkötyöpalvelut Turvallisuus- ja hälytyspalvel Työkalukorvaukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Kalusto ATK oheislaitteet Kirjoittimet Palvelimet Matkapuhelinlaitteet Muut puhelinlaitteet Työasemat Lääkinnälliset tarvikkeet ja v Toimistotarvikkeet Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet Kopiointitarvikkeet Kopiopaperit Paketointitarvikkeet PP-kuoret (kirjekuoret) Kirjallisuus Oppikirjat Kirjastoaineisto Lehdet Videot Av-aineisto Merkkipäivälahjat Elintarvikkeet Alkoholituotteet Vaatteisto Käsityö/kädentaito tarvikkeet Hengityshoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Diabetesliuskat Muut diabeteshoitotarvikkeet Sairaankuljetuksen lääkkeet Sairaankuljetuksen hoitotarvik Oikomishoitotarvikkeet Lääkinnällisen kuntoutuksen ap Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto Puhdistusaineet Puhdistustarvikkeet LVI-materiaali Lämmitys Sähkö Vesi Rakennusmateriaali Sähkömateriaali Työaineet ja -välineet (22)

19 4587 Poltto/voiteluaineet Muut kemikaalit Näytteenottovälineet Näytteenottotarvikkeet Työturvallisuusvarusteet Muu materiaali Avustukset Omaishoidon tuki Palvelusetelit Vammaisille annetut avustukset Stipendit Perustoimeentulotuki Täydentävä tt-tuki Ennaltaehk. toimeentulotuki Muut avustukset kotitalouksill Työllistämisen kuntalisä Muut avustukset yhteisöille Työmarkk.tuen kuntaosuus Muut kulut Vuokrakulut Rakennusten ja huoneistojen vu Pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Välilliset verot Luottotappiot Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta (Hallintopalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

20 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Ikääntyneiden palvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Erityispalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

21 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Sosiaalipalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Terveyspalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

22 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (22)

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta 16.12.2014 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta:

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2016

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2016 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2016 Lohjan perusturvalautakunta 15.12.2015 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Kulut/Tuotot Hallintopalvelut - 803 260 / 0 Hallinto, talous,

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014

Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Perusturvalautakunta 3.3.2015 Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2014 Perusturvalautakunta kokoontui kymmenen kertaa ja piti kaksi talousarvioseminaaria,

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot