PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta

2 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkoti, osastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suunterveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit (22)

3 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään Tasapainoinen talous - Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan - Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli Laadukas ympäristö - Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut - Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta 3(22)

4 Toiminnalliset muutokset Kaupunginhallitus asetti perusturvalautakunnalle vuoden 2016 talousarvioon yhteensä euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2016 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty kohdentamaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. Hallintopalvelut Kaikkien tulosalueiden kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksiin on varattu euroa. Kaupungin vuokra-asuntopalvelut keskitetään Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, mistä valtuusto tekee erillisen yksityiskohtaisen päätöksen. Asuntotoimen viranomaisasiat siirtyvät samassa yhteydessä pääosin keskushallinnon hoidettaviksi. Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelupiste Ikähelpin toimintaa arvioidaan ja kehitetään sekä käynnistetään palveluohjaustapahtuminen toteutuminen taajamissa. Sähköisen asioinnin asiointitilin käyttöä edistetään palveluohjauksessa sekä tuetaan ikääntyneiden valmiuksia tietotekniikan käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi käynnistetään muistikoordinaattorin tehtävä. Asiakkaiden sujuvan kotiutuksen turvaamista sairaalasta ja osastolta tehostetaan ja kotiutustiimin toimintaa laajennetaan siten, että kotiutustiimi toimii kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Palvelutarpeen arviointeja kehitetään edelleen vanhuspalvelulain mukaisesti. Kokonaisvaltaisen palvelun sekä palvelutarpeen arviointien tehostamiseksi omaishoidontukiasiat ja omaishoidon koordinaattorit siirretään palveluohjauksen tulosyksikköön. Omaishoidon tuessa siirrytään aiemmasta neljästä maksuluokasta kolmeen. Yhteistyötä oppilaitosten, vapaaehtoisten henkilöiden ja järjestöjen kanssa tehostetaan. Toimistotyön prosesseja ja työnjakoa kehitetään. Kotihoidossa jatketaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, jonka avulla henkilöstöä kyetään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen ja huolehtimaan työnjaosta sekä seuraamaan osaltaan kotihoitotyön laadun toteutumista. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä välitöntä aikaa pyritään nostamaan 60 prosenttiin. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien prosessia kehitetään ja kotikäyntejä jatketaan. Hyvinvointikyselyt lähetetään kaikille 80 vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kohdennetaan tunnistettuihin riskiryhmiin. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään varhaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Kotihoidon tukipalveluna tuotetussa ateriapalvelussa jatketaan jäähdytettyjen aterioiden kotiin kuljetusta. Myös Menumatin käyttö jatkuu ja sen palvelusisältöä pyritään kehittämään ja monipuolistamaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustarpeet hoidetaan ensisijaisesti palvelu- ja kutsuliikenteellä. Päivätoiminnassa käynnistetään osapäivätoimintaa, mikä osaltaan mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen pääsyn päivätoimintaan. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa keväällä Asiakasmaksutulot nousevat kotihoidossa euroa ja asumispalveluissa 4(22)

5 euroa johtuen yhtäältä kotihoidon ja asumispalvelujen maksujen tarkistuksesta ja toisaalta annosjakelupalkkioiden hyvittämisen päättymisestä, koska asiakkaille on tehty annosjakelupalvelun ostopalvelusopimukset. Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa ja aloittaa asumispalveluyksikkönä uudisrakennuksessa loka-marraskuussa Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla 13 asunnolla. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen seurauksena hankitaan asumispalvelupaikkoja ostopalveluna ja palvelusetelillä asiakkaiden jonotusaikojen lyhentämiseksi. Palveluseteli otetaan käyttöön tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin ja ostopalvelujen hallinnoinnissa hyödynnetään PSOP- järjestelmää. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Kuntoutuksen kehittäminen osastoilla jatkuu edelleen. Vuodeosasto 1 lopettaa toimintansa helmikuun 2016 loppuun mennessä. Vapautuvilla resursseilla hankitaan ostopalveluna tai palvelusetelillä enintään 25 asumispalvelupaikkaa, minkä avulla pyritään jonotusaikojen lyhentämiseen ja oikea-aikaisen hoitomuodon toteuttamiseen. Saattohoidon toteuttaminen keskitetään osastolle 3. Saattohoitoa kehitetään yhteistyössä kotihoidon ja käynnistyvän kotisairaalatoiminnan kanssa. Kaupunginhallituksen edellyttämä euron karsinta ikääntyneiden palveluiden osalta kohdentuu vuodeosastotoimintaan. Karsinta toteutetaan osaston 1 lakkauttamisen myötä henkilöstökuluja vähentämällä. Henkilöstöresurssiyksikön toimintaa kehitetään ja tehostetaan edelleen samoin kuin koko tulosalueen henkilöstövoimavarojen käyttöä. Keskitetyn työvuorosuunnittelun käyttöönoton suunnittelua jatketaan. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyä sijaisvälitystä vahvistetaan palkkaamalla kymmenen uutta varahenkilöä. Puolet vakansseista siirtyy osaston 1 sulkemisesta vapautuvista vakansseista. Henkilöstöresurssien koordinoinnin tehostamiseksi yhden työntekijän työpanos lisätään henkilöstöresurssien koordinointiin. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalveluiden kilpailutukset tulevat voimaan vuoden alussa. Kilpailutusten lisäksi harkitaan palveluiden kotouttamista ja perkaamista yksilötasolta lähtien. Päihdepalveluiden toimintamallia kehitetään edelleen kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja lisäämällä. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksen osuutta on vähennetty huomattavasti ja jatkossa tavoitteena on pitää laitoskuntoutuksen käyttö nykyisellä tasolla lisäämällä avokatkoa ja avohoidollisia toimintoja mm. kotiin tuotettuja palveluita. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminta tarkastellaan uudelleen selvittäen mm. toiminnan keskittämisen Virkkalaan. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Vastaava sosiaaliohjaaja muutettiin psykiatrian sairaanhoitajan vakanssiksi, jotta pystytään paremmin vastaamaan tähän tarpeeseen. Mielenterveyspalveluiden Mielen Avain II (Koho) -hanke päättyi huhtikuun lopussa Hankkeen puitteissa kehitetyt toimintamallit ovat käytössä. Kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla sekä katko- ja avohoidossa jatketaan. Tehostettuja asu- 5(22)

6 mispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti optiovuosien ajan ja valmistaudutaan palvelujen uuteen kilpailuttamiseen. Katkaisuhoidossa harkitaan väliaikaisesti ostopalvelukokeilua. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa. Vammaisten omaishoidossa siirrytään neljästä kolmeen maksuluokkaan ja kriteerit tarkistetaan. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu ja koulutuksen kautta siirrytään uuteen perhekeskeiseen toimintamalliin, millä vahvistetaan mahdollisuuksia vastata uuden sosiaalihuoltolain mukaiseen matalan kynnyksen hoitoon pääsyyn. Sähköiset asiointijärjestelmät helpottavat asiointia. Sähköisen PSOP-järjestelmän käyttöä laajennetaan palvelusetelistä ostopalveluihin. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kehittämisessä edetään palveluverkkoselvityksessä ja tuottavuushankkeessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti sekä huomioimalla voimaan tulleen sosiaalihuoltolain vaatimat muutokset. Lasten lomatoiminta, tukihenkilö- ja perhetoiminta sekä perhetyö on erotettu lastensuojelusta osaksi yleisiä perhepalveluja. Sijaishuollon (perhehoito- ja laitoshuolto) ja jälkihuollon lisäksi lastensuojelun erityispalveluina järjestetään tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta, taloudellista tukea ja ryhmätoimintaa. Kaikki määräraha- ja vakanssilisäykset perustuvat uuden sosiaalihuoltolain asettamiin palveluvelvoitteisiin ja kululisäykset sisältyvät peruslaskelmaan. Lasten ja perheiden palvelujen moniammatillista ja hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä mukaan lukien järjestöyhteistyö kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vahvistettujen periaatteiden pohjalta. Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyö yhdistetään ja tehtäväsisällöt yhdenmukaistetaan osaksi perhekeskuksen kautta tarjottavia varhaisen tuen palveluja. Muutoksen yhteydessä lastensuojelun tukipalveluista siirtyvät lähihoitaja sekä lastensuojelurahasto- ja perintövaroin palkatut lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja terveyden edistämisen yksikköön. Sosiaalihuoltolain edellyttämän tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan järjestämistä varten varataan euron määräraha tukipalveluyksikköön. Lastensuojelun alkuarviointiin perustetaan kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa ( euroa) sosiaalihuoltolain edellyttämän alaikäisten palvelutarvearvioiden tekemiseen. Kaupunginhallituksen toimialakohtaisen säästövelvoitteen johdosta lastensuojelun laitoshoitomäärärahoja vähennetään euroa. Tavoitteeseen pyritään vastaanotto-osastojen hyvällä kotiuttamisasteella (vähintään 60 %) ja räätälöidyillä tukimuodoilla sekä lisäämällä perhesijoituksen osuutta pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona. Lastensuojelun uusi toimitila tarjoaa aikaisempaa paremmat puitteet koko perheen kuntoutuspalveluille, mistä syystä tukipalvelujen psykologin vakanssi (0,5) kokoaikaistetaan ( euroa) ja muodostetaan uusi sosiaaliohjaajan tehtävä ( euroa). Sosiaalihuoltolain edellyttämät lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemmat valvotut tapaamiset järjestetään lain edellyttämällä tavalla lastenvalvojien ja lastensuojelun tukipalvelujen yhteistyönä lastensuojelun toimitiloissa. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän odotetaan edelleen kasvavan. Perustoimeentulotuen määrärahavarausta on lisätty euroa ja valtionosuuden kas- 6(22)

7 vu on huomioitu samassa suhteessa. Asiakasmäärän kasvu aiheuttaa paineita toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymisessä. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on siirretty keskushallinnon kuluiksi. Kiintiöpakolaisten vastaanotto tapahtuu syksyn 2015 aikana. Toimintakulut on mitoitettu valtion maksamia toimintatuottoja vastaavasti. Mahdollisuutta hyödyntää hankerahoitusta kotoutumispalveluiden järjestämisessä selvitetään aktiivisesti. Maahanmuuttajakoordinaattorin ja -ohjaajan työpanosta kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan koko mahanmuuttajaväestön tukemiseen ja palveluiden konsultointiin. Seudullisen työvoiman palveluverkosto (entinen typ) käynnistyy vuoden alussa kahdeksan kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti), työvoimapalvelujen ja Kansaneläkelaitoksen yhteispalveluna. Palveluverkoston yhteinen toimipiste sijaitsee Lohjalla, mutta palvelua järjestetään lähipalveluna koko alueella kuntien omissa toimitiloissa. Kunnat palkkaavat toiminnan johtamista ja koordinointia varten määräaikaisen johtajan. Hallinnollisesti johtaja sijoittuu Lohjan kaupungin organisaatioon (henkilöstöhallinto) ja kunnat vastaavat palkkaus- ja muista toimintakuluista väestömäärän mukaisessa suhteessa. Yhteistoimintaa koskevat päätökset tehdään palveluverkoston johtoryhmässä syksyn 2015 aikana. Lohjan osuus sosiaalityön resurssista säilyy entisenä eli kahtena vakanssina. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta lisätään järjestämällä Mahiksessa säännöllisesti myös ryhmäkuntoutusta sekä etsimällä lisää työtoimintapaikkoja kaupungin eri toimipisteistä. Novago Oy:n hallinnoima seudullinen Go 4 Work -hanke jatkuu nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Tulottomien ja työkyvyttömien eläkeselvitystyötä jatketaan edelleen. Keskeisenä tavoitteena on luoda eri toimijoiden välisenä yhteistyönä asiakkaan tarvetta vastaava kokonaisvaltainen kuntoutumispolku. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa muokataan toimintakulttuuria. Palveluverkkopäätösten mukaisesti toimintaa keskittämällä luodaan vaikuttavuutta, terveyshyötyä ja laatua. Asiakassegmentointia jatketaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelua kohdennetaan eri tavoin erilaisiin tarpeisiin. Sähköistä asiointia lisätään siitä hyötyville potilaille. Tuleviin sote-ratkaisuihin osallistutaan aktiivisesti Lohjan tarpeet huomioiden. Roution terveysasema yhdistetään vuoden 2016 alussa Keskustan terveysasemaan myös budjettiteknisesti. Toiminta on ollut Keskustan terveysaseman tiloissa jo vuoden 2013 kesästä lähtien. Tynninharjun ja Keskustan terveysasemien potilaat käyttävät Keskustan terveysasemaa omana alueellisena terveysasemana. Päiväaikainen kiireellinen vastaanotto järjestetään Tynniharjun terveysasemalla. Toimintojen yhdistyminen tapahtui yhteispäivystyksen alkaessa HUS:n Lohjan sairaalassa Suunterveydenhuolto on mukana Hyvä Potku -kastehankkeessa. Hankkeessa kehitetään edelleen nopeampaa hoitoon pääsyn prosessia. Potilaita aletaan segmentoida aikaisemman terveydentilan ja hoidon määrän perusteella. Eri potilasryhmiä varten rakennetaan erilaisia nopean läpimenon prosesseja. Suunterveydenhuollossa saadaan euron nettosäästö palvelujen ostoja kilpailuttamalla, tuottoja lisäämällä ja hoitolaverkkoa tiivistämällä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukainen lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy vuoden 2016 alusta terveyden edistämisen yksikköön. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan 7(22)

8 tuen tarpeessa olevan perheen välttämätöntä lasten- ja kodinhoitoapua, kun taustalla on uupumus, sairaus, synnytys, vamma, tapaturma, erotilanne, kriisi tai muu toimintakykyä alentava tekijä tai erityinen perhe- ja elämäntilanne. Lapsiperheiden kotipalvelu kattaa viiden lähihoitajan ja yhden sosionomin työpanoksen. Lapsiperheiden kotipalvelun painopiste on ehkäisevässä perhetyössä ja se tukee lastensuojelun kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kaupungin perhekeskuskonseptin edelleen kehittämistä. Neuvoloissa käynnistetään asteittain avoneuvolatoimintaa. Avoneuvolatoiminnan avulla parannetaan neuvolapalvelun oikea-aikaisuutta ja saatavuutta sekä vähennetään terveydenhoitajalle ajanvarauksella kohdistuvaa kuormitusta nykyisillä henkilöstöresursseilla. Kouluterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset ympäristöterveyden, työterveyden, sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa yhteistyössä tehtävät oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten malli vakiinnutetaan. Lohjan opiskeluterveydenhuolto on Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa mukana Nikotiiniton amis -hankkeessa, jossa sosiaalisen markkinoinnin keinoin edistetään ammattioppilaitosten tupakoimattomuutta. Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle on myönnetty Kaste-avustusta euroa. Lohjan kokonaiskustannukset hankkeessa ovat euroa, josta Lohjan oma osuus hallintokuluista on euroa eli valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi jää euroa. Oma osuus katetaan työpanoksena. Hanketta hallinnoi Porvoon kaupunki ja hankkeeseen osallistuvat Lohjan lisäksi Kotkan, Loviisan ja Hangon kaupungit sekä Askolan ja Lapinjärven kunnat. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi järjestöt, Laurea -ammattikorkeakoulu sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Verso ja FSKC. Hankkeessa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluilla sekä kolmannella sektorilla haetaan yhteisiä käytänteitä, joilla voidaan tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Hankkeen kärkitavoitteena on kohdata perheet nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tukea perheitä löytämään omat vahvuudet sekä edistämään heidän omia ratkaisunkykytaitojaan siten, että palveluiden kokonaistarve vähenee. Hankekausi jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Palveluita viedään entistä enemmän kotiin. Fysioterapiaan saadaan yksi fysioterapeutin tehtävä siirtona lakkautettavasta osasto 1:n vakansseista. Tämän fysioterapeutin tehtävänkuva kohdentuu vanhusten kotona pärjäämisen edistämiseen ja hän toimii yhteistyössä Ikääntyneiden palvelujen palveluohjauksen kanssa. Osasto 1:n lakkauttamisen myötä vapautuu myös yhden lääkärin työpanos, mikä kohdennetaan kotihoidon vastuulääkärin työksi. Kotihoidon vastuulääkäri toimii yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Tämä on alku lisääntyvälle toiminnalle kotona. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2016 arvioitu Husin maksuosuus on euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on euron määräraha (vuoden 2014 tilinpäätös oli euroa eli kasvu on 4,24 prosenttia). Vuoden 2015 toteumaennuste on Husin antaman ilmoituksen mukaan euroa. 8(22)

9 Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vuokra-asuntopalvelut : Vuokra-asuntopalvelut Lohjan Vuokra-asunnoille Henkilöstön lukumäärä yhteensä Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus : Omaishoidon koordinaattorit (2) siirtyvät kotihoidosta 2016: Muistikoordinaattori (1 vakanssi osastolta) 2016: Kotiutustiimin siirtyminen kotihoidosta (3 tt) ja vahvistaminen (2 tt osastoilta) 2016: Vastaava palveluohjaaja (siirtynyt 3/15 kotihoidosta) Kotihoito 154,15 148,15 148,15 148, : omaishoidon koordinaattorit (2) vastaava palveluohjaaja (1) ja kotiutustiimi (3) siirretty palveluohjaukseen Asumisyksiköt : Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Niilonpirttiin 7 uutta vakanssia, koska 13 lisäpaikkaa Vanhainkodit 37 42, : Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Osastot : Osastopaikkojen vähennys ja saattohoidon keskittäminen Sijaisrekrytointi : Palvelurakenteen muutos, sijaisrekryn koordinoinnin vahvistaminen - 10 uutta työntekijää varahenkilöstöön, joista 5,5 siirtyy vuodeosastolta Henkilöstön lukumäärä yhteensä 483,15 486,65 494,15 494,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto Kehitysvammaisten avopalvelut 4, Vammaisten avopalvelut 3, : Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään : Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk / asti Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,24 10,24 10,24 10,24 Kuntoutuskoti Männikkö 4,7 4,7 4,7 4,7 Perheneuvola Henkilöstön lukumäärä yhteensä 34,94 34,94 34,94 34,94 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 8,1 8,1 8,1 8,1 Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4 2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä (määräaikaiset asti) 9(22)

10 Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 9,4 9,4 9,4 2016: 2 uutta sosiaalityöntekijää, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto Tukipalvelut 12,3 12,8 12,8 12,8 2016: Psykologin kokoaikaistaminen, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Uusi perhetyöntekijä, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 8,5 8,5 8,5 8,5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 79,9 82,4 82,4 80 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 10,5 10,5 10,5 10,5 Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5 5,5 Avosairaanhoito 82,35 82,35 82,35 82, : Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto 2016: Päiväpäivystyksen lääkärivakanssin lakkauttaminen Kuntoutus / Tukipalvelut : Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia :Sairaanhoitajan vakanssimuutos fysioterapeutiksi, siirto Terveyden edistäminen : Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen 2015: Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk / asti : Lähihoitaja, testamentilla, ltk / asti 0 0 Suunterveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6 Työterveyskeskus Henkilöstön lukumäärä yhteensä 245,95 246,95 246,95 246,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 857,94 860,94 868,44 866,04 10(22)

11 Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2014 TA Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 15,5 14,00 10,00 10,00 10,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, 7 9 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta 8 10 Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot * * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,15 486,65 494,15 494,15 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta (22)

12 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 71 34,94 34,94 34,94 34,94 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät * *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 72 79,90 82,40 82,40 80,00 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit Hoitajakäynnin hinta Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop.) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop.) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä ,95 246,95 246,95 246,95 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 857,94 860,94 868,44 866,04 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, (22)

13 Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat Perusturvalautakunta TA TS 2016 Terveysasemien varustus Hammashoitoloiden varustus Terveysneuvonnan varustus 0 Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus TS TS 2018 Muut Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt TA TS TS 2017 Ammatillinen perhekoti TS 2018 Keskustan terveysaseman muutos ja laajennustyöt Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu Palvelukeskus (Pentinkulma) käyttövesiputket ja pihaalue Petäjäkodin hoitajakutsujärjestelmä 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 50 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet Kiinteistöt yhteensä (22)

14 Perusturvatoimen alustavat tuloslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Tiliraportti (ulkoiset) 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK ulk. Toimintatuotot Myyntituotot Kopioiden myynti Puhelumaksut Puhtaanapitopalvelut Korvaukset työterveyshuollosta Korvaukset työterveyshuollosta Sosiaalipalvelumaksut Terveyspalvelumaksut Sairaanhoidon täyskust.korvaus Päivystyksen täyskust.korvaus Opetuspalvelumaksut Tarvikkeiden myynti Tulot töistä ulkopuolisille Henkilöstöpalvelujen myynt Kotikuntakorvaukset Muut myyntitulot (22)

15 Maksutuotot Fysikaalisen hoidon maksut Hammastutkimus- ja hoitomaksut Laitoshoitomaksut Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut Terveyskeskusmaksut Peruuttamaton poisjäänti Päivystysmaksu Kotihoitomaksut Tukipalvelumaksut Päivätoimintamaksut Asumispalvelujen ateriamaksut Asumispalvelujen puhtausmaksut Hoivapalvelumaksut Muut maksut Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset valtiolta Työllistämistuet Valt.osuus tt-tuen kustann Muut tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Asuntojen vuokrat Rakennusten vuokrat Muut vuokrat Muut toiminttuotot Vakuutuskorvaukset Muut toimintotuotot Sopimussakko Perustt-tuen tak.perintä Täyd. tt.tuen takaisinperintä Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden kokouspal Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka Työsuhteisten kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Tilapäiset työntekijät Vuosilomasijaiset ja muut sija Sairaslomasijaiset Koulutussijaiset Erilliskorvaukset Erityistehtävät Lisä/ylityöt Työllisyystyöt Ansionmenetyskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Varahenkilöpalkat Varallaolokorvaukset Vuosipalkkiot (sodulliset) (22)

16 4040 Lomapalkkajaksotukset Siviilipalvelukorvaus Sairausvakuutuskorvaukset Perhevapaat Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut KVTEL-maksut Eläkeperusteinen maksu Muut työeläkemaksut, LEL,TAEL Eläkkeiden omavastuuosuus Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Eläkemaksu (budj) Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairasvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Kunnalta Kuntayhtymältä Valtiolta Muilta Kotikuntakorvaukset kunnille Muiden palvelujen ostot Toimisto/asiantuntijapalvelut Konsultointipalvelut Henkilöstön kehittämis-/konsul ATK-ohjelmistopalvelut Tietosuojajätepalvelut Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot Ilmoitukset Postipalvelut Postikuoret postimaksulla Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltopalvelut Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut Konepalveluiden ostot Koneiden kunnossapitopalvelut Kirjoittimien laitekorjaukset Ohjelmien ylläpitomaksut Palvelemien laitekorjaukset Puhelimien asennustyöt Teleliikenteen ylläpitomaksut Puhelinlaitteiden korjaukset Tietoliikenteen internet-yhtey (22)

17 4369 Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus Muiden apuvälineiden korjaus Henkilökunnan matkat Henkil. koulut.liittyvät matka Luottamushenkilöiden matkat Ateriakuljetukset Saunapalvelukuljetukset Sosiaalihuoltokuljetukset Vammaispalvelukuljetukset Ostoliikenne, taksit Tilausajot Vuorolinjat Kuljetuskorvaukset Muut matkustus- ja kuljetuspal Perhehoitajien kulukorvaus Lindorffin laskutuspalvelu Jäsenmaksut Koulutuspalvelut Henkilökunnan koulutus Luottamushenkilökoulutus Henkilöstövuokraus Sijaisvälitys Jälkihuolto Annosjakelupalvelut Ateriapalvelut Atk-palvelut Liikuntapalvelut Telepalvelut (käytetään budj.) Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut GSM-lisäpalvelut Muut telepalvelut Neurofysiologiset tutkimukset Ihotestit Mammografia Rasitus-EKG Välinehuolto Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset Sairaankuljetus/ensivaste Apteekkipalvelut Sairaankuljetus Sosiaalipalvelut Tekniset kulut/oikominen Tekniset kulut/protetiikka Terveyspalvelut Kuvantamispalvelut Tulkkipalvelut Rekrytointipalvelut (22)

18 4460 Yhteistoimintaosuudet Kulttuuripalvelut LV-työpalvelut Sähkötyöpalvelut Turvallisuus- ja hälytyspalvel Työkalukorvaukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Kalusto ATK oheislaitteet Kirjoittimet Palvelimet Matkapuhelinlaitteet Muut puhelinlaitteet Työasemat Lääkinnälliset tarvikkeet ja v Toimistotarvikkeet Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet Kopiointitarvikkeet Kopiopaperit Paketointitarvikkeet PP-kuoret (kirjekuoret) Kirjallisuus Oppikirjat Kirjastoaineisto Lehdet Videot Av-aineisto Merkkipäivälahjat Elintarvikkeet Alkoholituotteet Vaatteisto Käsityö/kädentaito tarvikkeet Hengityshoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Diabetesliuskat Muut diabeteshoitotarvikkeet Sairaankuljetuksen lääkkeet Sairaankuljetuksen hoitotarvik Oikomishoitotarvikkeet Lääkinnällisen kuntoutuksen ap Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto Puhdistusaineet Puhdistustarvikkeet LVI-materiaali Lämmitys Sähkö Vesi Rakennusmateriaali Sähkömateriaali Työaineet ja -välineet (22)

19 4587 Poltto/voiteluaineet Muut kemikaalit Näytteenottovälineet Näytteenottotarvikkeet Työturvallisuusvarusteet Muu materiaali Avustukset Omaishoidon tuki Palvelusetelit Vammaisille annetut avustukset Stipendit Perustoimeentulotuki Täydentävä tt-tuki Ennaltaehk. toimeentulotuki Muut avustukset kotitalouksill Työllistämisen kuntalisä Muut avustukset yhteisöille Työmarkk.tuen kuntaosuus Muut kulut Vuokrakulut Rakennusten ja huoneistojen vu Pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Välilliset verot Luottotappiot Muut kulut Toimintakate Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta (Hallintopalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

20 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Ikääntyneiden palvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Erityispalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

21 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Sosiaalipalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (Terveyspalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot (22)

22 Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate (22)

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta 16.12.2014 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta:

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2016

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2016 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2016 Lohjan perusturvalautakunta 15.12.2015 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Kulut/Tuotot Hallintopalvelut - 803 260 / 0 Hallinto, talous,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014

Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Perusturvalautakunta 3.3.2015 Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2014 Perusturvalautakunta kokoontui kymmenen kertaa ja piti kaksi talousarvioseminaaria,

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot