Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Perusturvalautakunta

2 Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2014 Perusturvalautakunta kokoontui kymmenen kertaa ja piti kaksi talousarvioseminaaria, joista toisen yhteydessä tutustuttiin Hämeenlinnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Erilaisia aloitteita käsiteltiin 14 kappaletta eli määrä puolittui edellisvuodesta. Lautakunnan alaisena toimi yksilöjaosto, joka käsitteli muutoksenhakuasioita. Yksilöjaoston käsittelyssä oli 97 asiaa, kun asiamäärä oli edellisvuonna 81. Luottamushenkilökyselyn tulokset käsiteltiin lautakunnassa. Lautakunta hyväksyi Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelman perusturvatoimessa sekä konkretisoi tuottavuustavoitteita. Perusturvalautakunnan nimeämät vanhus- ja vammaisneuvostot kokoontuivat sääntöjensä mukaisesti neljä kertaa. Vanhusneuvosto käsitteli 25 ja vammaisneuvosto 41 pykälää. Vanhusneuvosto järjesti vanhusten viikolla ikä-ihmisten juhlan kolmessa paikassa. Vammaisneuvosto järjesti Päivä vammaisena -tapahtuman ja kansainvälisenä vammaistenpäivänä tempauksen, jossa jaettiin kunniakirjat esteettömyyttä Lohjalla edistäneille. Perusturvalautakunta kävi aktiivista vuoropuhelua neuvostojen lisäksi toimialaa sivuavien järjestöjen kanssa monin eri tavoin. Valtionperintöjä anottiin ja niiden käytöstä soveliaisiin kohteisiin päätettiin. Samoin testamentteina saatujen rahastojen varoja kohdennettiin mm. Kotona kokonainen elämä -hankkeeseen ja palveluasuntojen lisäämiseen Karjalohjalla. Kolmeen kehittämishankkeiseen haettiin Kaste-rahoitusta yhteistyössä mm. Sosiaalitaito Oy:n kanssa. Perusturvatoimi jakautui viiteen tulosalueeseen: hallintopalvelut, vanhus- ja sairaalapalvelut, sosiaalipalvelut, erityispalvelut ja terveyspalvelut. Perusturvatoimen vakinainen henkilöstömäärä oli 858 työntekijää, joista lähi/perushoitajia oli 37 prosenttia ja sairaan/terveydenhoitajia 21 prosenttia. Vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaation perusteellinen uudistaminen käynnistyi loppuvuonna. Tulosalue päätettiin nimetä ikääntyneiden palveluiksi ja sen johtamis- ja esimiesjärjestelmä modernisoitiin ja kevennettiin. Pusulan vuodeosasto päätettiin muuttaa osaksi Pusulan vanhainkotia. Palveluverkkotyö käynnistyi uudelleen. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne jatkui haasteellisena. Lääkäreiden rekrytointi puolestaan helpottui. Vakinaisiin lähihoitajan ja sairaanhoitajan työsuhteisiin saatiin päteviä työntekijöitä. Hoitohenkilöstön sijaisten saanti helpottui edelliseen vuoteen nähden. Vuosilomasesonkeina toimintaa keskitettiin aiempien vuosien tapaan. Sijaisten käyttö ohjeistettiin osana talouden tasapainottamista. 54-paikkainen Kultakartanon hoivakoti valmistui vuoden vaihteessa Se korvasi Kartanomäen vanhainkodin ja lisäsi muistisairaiden hoivapaikkoja. Samassa yhteydessä rakennettiin uudet tilat työterveyskeskukselle ja geriatriselle keskukselle. Niilonpirtin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin ja avustushakemus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) jätettiin. Virkkalaan rakentuvan vaikeavammaisten Validia-talon ja Nummentaakse tulevan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakennustyöt käynnistyivät. Keskusaukion hammashoitolaa laajennettiin merkittävästi ja siihen 2 / 26

3 nivottiin kolme pientä hoitolaa. Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön rakentaminen Ojamonkankaalle alkoi syksyllä. Merkittäviä valmistelua, päätöksentekoa tai täytäntöönpanoa edellyttäviä kilpailutushankintoja olivat mm. Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueen lääkäripalvelut; lastensuojelun sijaishuoltopalvelut; mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut; seulontamammografiatutkimukset; pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut; lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapia-, toiminta- ja lymfaterapiapalvelut; suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden sekä oikomishoitotarvikkeiden hankinta sekä Kultakartanon toimintavarustuksen hankinta. Perusturvalautakunnan toimintakulut olivat euroa. Toteuma oli 98,7 prosenttia suhteessa valtuuston lokakuussa muuttamaan perusturvalautakunnan talousarvioon, jossa toimintakuluja lisättiin euroa. Ulkoiset kulut jäivät euroa alle muutetun budjetin. Toimintatuotot olivat euroa, joista ulkoisten tuottojen toteuma oli euroa (99,9 %). Toimintakatteeksi vuodelle 2014 muodostui euroa (97,3 %). Talousarvio alittui euroa, josta ulkoisten erien osuus oli euroa. Muutetun talousarvion pohjana oli ennuste, että mm. erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät 2,9 miljoonalla eurolla ja vanhuspalvelujen sijaisten henkilöstökulut ylittävät budjetin 1,3 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut toteutuivat lopulta alkuperäisen talousarvion mukaisesti ja vanhuspalvelujen säästötavoitteet onnistuivat erinomaisesti, joten alkuperäisen talousarvion toimintakatteen ylitys oli vain noin euroa. Perusturvalautakunnan tuloskertomus 2014 Hallintopalvelut Hallintopalvelujen tulosalueella, johon kuuluu varsinaisten hallintopalvelujen lisäksi vuokra-asuntopalvelut, toimintakate oli euroa (76,6 %), jossa alitusta talousarvioon oli euroa. Kulut olivat euroa (96,2 %) ja tuotot euroa (101,1 %). Perusturvalautakunnan sähköinen kokouskäytäntö vakiintui. Hallintopalveluissa avustettiin koko toimialaa lukuisissa hankintojen kilpailutuksissa, investointien toteutuksessa, laajojen ohjelmien laadinnassa sekä aloitteiden ja muiden asioiden valmisteluissa. Palveluverkkotyössä ja tilahankkeiden toteutuksessa hallinnolla oli aktiivinen rooli. Prosessien kuvaamista, henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja kustannusvertailuja koordinoitiin. Järjestöyhteistyöstä järjestettiin seminaari. Vuokra-asuntopalvelut on hallintopalvelujen tulosalueen tulosyksikkö, mikä mm. valitsee asukkaat vuokra-asuntoon. Vuokrataloyhtiöiden sisäiset asukasvalinnat siirrettiin yhtiöiden hoidettavaksi huhtikuusta alkaen. Asumisneuvojatoiminta oli keskeinen osa menestykselliseksi osoittautunutta ARA:n tukemaa Teltasta tupaan -hanketta. Asumisoikeusasuntoihin liittyvä asiakaspalvelu ja järjestysnumeroiden antaminen siirrettiin Monkolan asiakaspalvelukeskukseen. Maksjoen Siirtoväentielle siirrettiin Pappilankorvesta neljä asuntoa sinne edellisvuonna valmistuneiden neljän lisäksi. Hemmolankadulle jääneiden kahdeksan 3 / 26

4 asunnon sijaintipaikkaa siirrettiin tuotantokeittiön tieltä ylemmäs mäelle ja samalla ne peruskorjattiin. Viisi vapaarahoitteista osakehuoneistoa myytiin toimintavuoden aikana ja seitsemän asuntoa oli myynnissä vuoden lopussa. Lohjan Vuokra-asunnot Oy (Lova) rakennutti Kultakartanon hoivakodin ja suunnitteli Niilonpirtin hoivakodin sekä valmisteli laajan vuokra-asuntojen perusparannushankkeen Mäntynummella. Seitsemän vuokra-asuntoyksikön (Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 sekä Passikuja 4) siirtämisestä Lovalle tehtiin valtuustossa periaatepäätös. Nummi- Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n ja Karjalohjan pienten yhtiöiden (Kiinteistö Oy Keppihevonen ja Kiinteistö Oy Passinpelto) fuusiointi Lovaan eteni toteutumiseen vuodenvaihteessa. Vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus- ja sairaalapalveluissa toimintakate oli euroa (101,3 %), jossa ylitystä talousarvioon oli euroa. Toimintakulut olivat euroa (102 %) ylityksen ollessa euroa. Toimintatuotot olivat euroa (104,3 %) eli euroa arvioitua korkeammat. Toimintatuottojen kasvua selittää sekä hoito- ja tukipalvelujen käytön kasvu että tehdyt asiakasmaksumuutokset. Henkilöstökulut alittuivat kaiken kaikkiaan euroa (99,6 %). Palkkojen ja palkkioiden osalta toteuma oli 100 %. Palkoissa alitusta oli kuukausipalkoissa ja erilliskorvauksissa ja ylitystä vastaavalla osuudella sijaisten käytössä. Vuosilomasijaisten käytön kulut olivat euroa (204 %) ylityksen ollessa euroa ja sairaslomasijaisten käytön kulut euroa (319 %) ylityksen ollessa euroa. Vuonna 2014 oli jonkin verran edellisvuotta helpompaa saada henkilöstöä. Vuoteen 2013 verrattuna sijaisten käyttö vähentyi oleellisesti. Palveluiden ostoihin kului euroa (111 %), jossa ylitystä oli euroa. Suurimmat ylitykset olivat kuljetuspalvelujen ostoissa ( euroa), apteekkipalveluissa ( euroa), laboratoriopalveluissa (40 000) ja pääosin sisäisessä henkilöstön ostossa ( euroa). Kotikuntalain mukaisia korvauksia maksettiin euroa. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden osalta talousarvio alittui noin euroa ja yksityisten asumispalvelujen ostoissa noin euroa. Yksityisten asumispalvelujen oston alitusta selittää määrärahojen kohdentaminen osin kotikuntalain mukaisiin korvauksiin. Kotihoidossa käyntejä oli , mikä on yli käyntiä enemmän kuin vuonna Kotihoito oli mukana Kaste-hankkeessa Kotona kokonainen elämä. Kotihoitoon hankittu Hilkka-työnohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kaikilla kotihoitoalueilla ja sen käyttöä työnjaossa sekä toiminnanohjauksessa kehitettiin aktiivisesti. Kotiin kuljetettujen aterioiden määrät vähenivät erityisesti Menumatateria-automaattipalvelun käytön laajenemisen vuoksi. Kotihoitoon asetettu tavoite välittömän työajan nostamisesta 50 prosenttiin toteutui toimintavuoden aikana. Omaishoitoon panostettiin edelleen. Omaishoidettavia oli vuoden aikana 196. Omaishoitajien vapaat toteutuivat pääosin jaksohoitona vuodeosastolla 4. Palveluseteli oli käytössä kotiin annettavissa palveluissa. Palveluseteliä omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon käytti kahdeksaa omaishoitajaa. 4 / 26

5 Päivätoimintaa järjestettiin toimintavuoden aikana Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa sekä Nummen ja Pusulan alueilla. Päivätoimintakäyntejä oli 6 047, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Osa omaishoitajista käytti mahdollisuutta järjestää vapaapäivänsä siten, että hoidettava kävi päivätoiminnassa. Odotusaika tehostettuun asumispalveluun oli viisi kuukautta. Kartanomäen vanhainkodin tilalle tuleva Kultakartanon 54-paikkainen hoivakoti, valmistui joulukuun lopussa palvelukeskuksen alueelle Kultakotien viereen. Tehostettua palveluasumista ostettiin 100 paikkaa. Tehostetussa asumispalvelussa asui kuusi prosenttia 75 vuotta täyttäneistä (valtakunnallinen tavoite 6-7 % vuoteen 2017) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,7 prosenttia (suositus 3 %). Tehostetussa asumispalvelussa hoitopäiviä oli , vanhainkodeissa hoitopäiviä oli ja vuodeosastoilla Vuodeosastojen käyttöaste oli kertomusvuonna keskimäärin 95 %. Tehostetun asumispalvelun yksiköissä pariskunnille tarkoitetut huoneet olivat edelleen vajaakäytössä. Pareja, joista toinen täyttää asumispalveluihin pääsyn kriteerit ja jotka haluavat asua yhdessä, oli vaikea löytää. Kertomusvuoden aikana toteutettiin uuden vuonna 2015 avattavan Kultakartanon tehostetun palveluasumisen hoivakodin sekä geriatrian keskuksen suunnittelu- ja rakennustyöt sekä Kaisankallion ja Tupalan yksiköiden laajennuksen suunnittelu. Lisäksi toteutettiin Niilonpirtin hankesuunnitelman laatiminen ja Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien investointiavustuksen ja korkotukilainan hakeminen syksyn 2014 haussa. Edellisvuonna aloitettua toimintatapojen yhtenäistämistä jatkettiin useiden kehittämishankkeiden, yhteistyö- ja kehittämispalavereiden avulla sekä suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen avulla. Taloudellisten paineiden vuoksi tarkasteltiin yksiköiden henkilöstömitoituksia, toteutettiin henkilöstön kohdentamista uudelleen ja tiivistettiin yhteistyötä sijaisvälityksen kanssa. Talouden seurannan vahvistamiseksi otettiin käyttöön suoriteperusteisen budjetoinnin (SPB) -malli. Syksyllä 2014 perusturvalautakunta edellytti tulosalueen esimies- ja johtamisjärjestelmän nykyaikaistamista ja virtaviivaistamista siten, että esimiestasot vähenevät ja organisaatio tukee avohoitopainotteisuutta ja prosessien sujuvuutta. Uuden organisoitumismallin suunnittelutyöt ja sisäiset ilmoittautumismenettelyt tulosalueen esimiestehtäviin käynnistettiin. Toimintavuoden aikana valmisteltiin ikääntymispoliittisen strategian päivittämistä, jotta se vastaa vanhuspalvelulain sekä toimintaympäristön muutoksen asettamia edellytyksiä. Erityispalvelut Erityispalvelujen toimintakate oli euroa (94,4 %), jossa alitusta talousarvioon oli euroa. Kulut olivat euroa (103 %) ylityksen ollessa euroa. Tuotot olivat euroa (264 %) eli euroa arvioitua korkeammat johtuen pääosin sisäisistä sijaisrekry-yksikön myyntituotoista. Ulkoisten tuottojen osuus ylityksessä oli euroa (113 %). 5 / 26

6 Vammaispalveluissa toimintakate oli yhteensä euroa yli arvioidun (11 %), mutta päihdepalveluissa uudet kriteerit ja toimintamenetelmät purivat ja toimintakate jäi euroa arvioidusta (91 %). Toimintakatteen suurimmat ylitykset tapahtuivat mielenterveyspalveluissa ( euroa, 136 %). Mielenterveyspalveluissa KOHO-hankkeen valtionosuus ministeriön tekemien maksatuspäätösten hitauden vuoksi jäi osittain toteutumatta. Hakemuksia vammaispalveluihin kirjattiin toimintavuonna 821. Kuljetuspalveluohjeet uudistettiin marraskuusta 2013 alkaen siten, että kuljetusalue määriteltiin lain suomasta toisesta näkökohdasta lähtien: vaikeavammaiselle järjestetään kuljetuspalvelut jokapäiväisen elämän tarpeisiin kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi tiukennettiin mm. pysähtymisoikeutta ja kannustettiin julkisen liikenteen käyttöön. Kertomusvuonna kustannukset olivat edellisvuoteen verrattuna euroa (noin 10 %) pienemmät. Asiakkaan sijoittuminen asumispalveluihin ratkaistiin aina yksilöllisen toimintakykyarvion perusteella ja hänelle tehtiin palvelusuunnitelma. Henkilökohtaisen avun tunteja myönnettiin keskimäärin tuntia kuukaudessa 113 eri avunsaajalle, joista 51 sai henkilökohtaista apua ostopalveluna. KOHO-hanke oli osa mielenterveys- ja päihdepalveluita. Syksyllä käynnistettiin päihdepalveluissa kokeiluna kokemusasiantuntijan työskentely sekä asiakkaiden vastaanotossa että kotiin tuotettujen palveluiden ja ryhmätoiminnan osana. Saadun asiakaspalautteen perusteella tulokset olivat hyviä. Kuntoutuskoti Männikössä on 16 asuntoa ja kertomusvuonna siellä oli 24 asiakasta ja hoitovuorokausia kertyi Männikössä järjestettiin avokuntoutusta ryhmätoimintana ja näissä ryhmissä oli käyntejä yhteensä 722. Satelliittiasiakkaita eli omassa kodissaan asuvia asiakkaita oli yhdeksän ja käyntejä heillä oli yhteensä 488. Päihdepalveluissa oli laitoshoidon tarpeenarvioinnissa käytössä vuonna 2013 tehdyt kriteerit. Laitoskuntoutuksessa oli 32 asiakasta. Tynninharjun katkaisuhoidossa oli kymmenen ja muilla katkaisuasemilla yhdeksän asiakasta. Päihdeklinikalla kävi yhteensä 422 asiakasta ja suoritteita kertyi Alkoholiriippuvaiseksi luokiteltiin 242 asiakasta, huumeriippuvaisiksi 71 ja monipäihderiippuvaisiksi 47 asiakasta. Kriminaalihuollosta tuli kaksi asiakasta. Helpissä kävi 401 asiakasta ja suoritteita kertyi 822. Päihdetyön avopalveluihin kuuluvassa Paloniemen Harjulan päihteettömissä tukiasunnoissa asui vuoden aikana kymmenen asukasta ja asumispäiviä kertyi Harjulassa on kahdeksan asuntoa, joista yksi toimii yhteisenä tilana, missä pidetään viikoittaiset ja päivittäiset asukkaiden yhteisöpalaverit ja ruokaryhmä. Harjulan käyttöaste jäi 62 prosenttiin johtuen mm. siitä, että osa tiloista poistettiin käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Päihdetyön avopalveluissa oli 39 eri asiakasta, joilla oli suoritteita 488. Perheneuvola toimi ensimmäisen täyden vuoden osana Lohjantähdessä sijaitsevaa perhekeskusta. Yhteistyötä parannettiin ja uusien toimintamallien kehittäminen aloitettiin. Uusia asiakkaita vuoden aikana oli 868, joista alle 18-vuotiaita 321 ja suoritteita kertyi (edellisenä vuonna 5 070, 2014 alkaen yksi uusi työpari). 6 / 26

7 Sijaisvälityksessä varahenkilöstön siirto saatettiin loppuun yksittäisistä tulosyksiköistä keskitettyihin palveluihin. Varahenkilöstö teki puutevuoroa ja supertiimi puutevuoroa eli yhteensä puutevuoroa. Ulkopuolisia sijaisia käytettiin työvuoroon. Yhteensä keskitetyn sijaisvälityksen kautta toteutettiin työvuoroa. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa toimintakate oli euroa (94,4 %). Toimintatuottoja kertyi euroa (117 %) ja toimintakulujen osuus oli euroa (96,9 %). Toimintakatteen alituksen suuruus oli euroa. Suurimmat säästöt syntyivät lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen säästöinä ( euroa) ja perustoimeentulotuen kulujen alittumisena ( euroa). Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu johti työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen eurolla. Perhehoidon toimintakulut ylittyivät euroa, mikä johtui tavoitteen mukaisesta sijaishuollon rakennemuutoksesta, minkä kompensoivat laitoshuollon säästöt. Palveluiden systemaattisen rakennemuutoksen lisäksi tuottavuushankkeina aloitettiin Sosiaalitaito Oy:n hallinnoima seudullinen Lato-hanke, jonka tavoitteena on tuotteistaa lastensuojelun palveluprosessit ja vahvistaa kohtaavan asiakastyön osuutta. Seudullinen aikuissosiaalityön tuottavuushanke Ketterästi asiakkaan arkeen ei saanut Kaste-rahoitusta. Lastensuojelun palvelurakennemuutos toteutui tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojeluilmoitusten osalta toteutettiin varhaisen puuttumisen mallia, mikä vähensi oleellisesti lastensuojelutarpeen selvitysten määrää ja tarvetta. Omana toimintana tuotettuina avohuollon tukitoimina (perhetyö, perhekuntoutus ja ammatillinen tukihenkilötoiminta) toteutettiin asiakastapaamista. Lastensuojelun laitossijoitusten osuus väheni 8,9 % ja perhehoidon osuus kasvoi yli 17 % pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona edellisvuoteen verrattuna. Kokkokallion vastaanottokodin lasten kotiuttamisaste ylitti selvästi 60 prosentin tavoitetason ollen 73 prosentiia. Nuorten vastaanottokodin kotiuttamisaste jäi 49 prosenttiin johtuen niiden nuorten määrän kasvusta, joiden jatkokuntoutus edellytti laitosympäristössä annettavaa päihde- ja mielenterveyskuntoutusta. Uuden lastensuojeluyksikön rakennuttaminen käynnistyi loppuvuodesta. Lastensuojelun avohuollon kilpailutusta ei toteutettu voimaan tulevan sosiaalihuoltolain aiheuttamien muutosten johdosta. Lastensuojelun sijaishuollon kilpailutuksen osalta päätettiin optiovuosien käytöstä ajalla Lastensuojeluilmoituksia kertyi yhteensä (2013: 1 310). Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin yhteensä 444 (2013: 578). Vuoden aikana lastensuojelun avohuollon piirissä oli yhteensä 693 lasta (2013: 780). Huostassa ja sijaishuollossa oli vuoden aikana yhteensä 116 lasta (2013: 108). Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 47 ja uusia huostaanottoja 19. Kiireellisten lastensuojeluilmoitusten käsittely toteutui lain edellyttämällä tavalla välittömästi. Muista kuin kiireellisistä lastensuojeluilmoituksista käsiteltiin 93 % lakisääteisen seitsemän arkipäivän sisällä. Lokakuun 2014 valtakunnallisen seurantajakson aikana lastensuojelutarpeen selvityksistä 7 / 26

8 Terveyspalvelut valmistui 78,2 % määräajassa ja vireilläolo jatkui määräajan puitteissa ilman käsittelyajan ylitystä 16,9 % osalta selvityksistä. Laitoshoitopäivien kokonaismäärä oli (2013: ). Laitoshoitopäivistä (2013: 4 327) tuotettiin omana toimintana. Ostopalveluina hankittiin (2013: ) hoitopäivää. Muita laitoshoitopäiviä (ensi- ja turvakodit, perhekuntoutus) kertyi 915. Perhehoitopäiviä kertyi yhteensä (2013: ). Perhehoidon lisäys kohdistui ensisijaisesti alle 12-vuotiaiden lasten sijaishuoltoon. Lastenvalvojat tekivät 644 elatussopimusta (2013:484), 512 huolto- ja tapaamisoikeussopimusta (2013:410) ja 222 isyyden selvitystä (2013:194). Vaikka sopimusten ja selvitysten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, ensimmäinen asiakasaika pystyttiin järjestämään tavoitteen mukaisesti kiireellisissä tapauksissa alle kahden viikon ja muissa alle neljän viikon kuluessa yhteydenotosta. Vanhempiin kohdistuvia lastensuojelun asiakasmaksu- ja perintäpäätöksiä tehtiin ja tarkistettiin 87 kappaletta, minkä seurauksena asiakasmaksutuottoja kertyi perhehoidon ja vastaanottokotitoiminnan osalta euroa talousarviovarausta enemmän. Toimeentulotukipäätöksiä tehtiin yhteensä (2013:12 700). Toimeentulotukea myönnettiin yhteensä ruokakunnalle (2013:1 721). Kasvanut asiakasmäärä (+ 6,5 % verrattuna vuoteen 2013) ja hakemusmäärä (+5,6 % verrattuna edellisvuoteen) johtivat toimeentulotuen lakisääteisten käsittelyaikojen ylittymiseen helmi-heinäkuun aikana. Etuuskäsittely ratkaisi yli 75 % hakemuksista, mikä mahdollisti sosiaalityön työpanoksen kohdentamisen kuntouttavaan työhön. Asiakasvastaanottoa järjestettiin osa-aikaisesti tarpeen mukaisesti myös Karjalohjalla, Nummella ja Pusulassa. Kuntalisä kohdentui 67 (2013: 70) pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen työllistämisen tukemiseen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin 88 (2013: 70) asiakkaalle. Kuntouttava työtoiminta kohdistui ensisijaisesti vailla muuta tuloa oleviin toimeentulotukiasiakkaisiin tai osittain kuntarahoituksen piiriin kuuluviin passiivityömarkkinatuen saajiin. Työtoimintapäiviä kertyi yhteensä (2013: ). Työtoimintapäivistä tuotettiin Mahistalossa omana toimintana. Mahis aloitti kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen myös ryhmätoimintana. Seudullisen sosiaalipäivystyksen asiakassuoritteiden kokonaismäärä oli 875,mistä Lohjan osuus oli 375 suoritetta. Lohjan suoritteiden osuus kokonaismäärästä on noin 10 % suurempi kuin väestömäärän mukainen maksuosuus. Valtuusto teki joulukuussa 2013 päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta, mutta sen täytäntöönpano siirtyi syksyyn Terveyspalveluissa toimintakate oli euroa (97 %), jossa alitusta talousarvioon oli euroa. Kulut olivat euroa (96,7 %) alituksen ollessa euroa. Tuotot olivat euroa (91,1 %) eli euroa arvioitua matalammat. Eniten tuotot alittuivat myyntituottojen osalta päivystyksessä (79,6 %) ja tukipalveluissa (21,7 %). Tukipalveluiden myyntituottojen alhaisuus johtui budjetoinnin muutoksesta talousarvion teon jälkeen päivystyksen laboratorio- ja röntgenkulujen muutosten vuoksi. Kuluissa suurin alitus tapahtui erikoissai- 8 / 26

9 raanhoidossa ( euroa, 95 %) johtuen muutetusta talousarviosta. Syksyllä 2014 oli ennakkotietona erikoissairaanhoidon kulujen talousarvion ylittyminen noin kolmella miljoonalla eurolla. Toimintakatteen suurin ylitys tapahtui päivystysyksikössä ( euroa, 140 %). Terveyspalveluissa aloitettiin tuotteistus avosairaanhoidossa lääkäri- ja hoitajatyön osalta SPB-mallilla (suoriteperusteinen budjetointi). Hoitajien ja erityistyöntekijöiden työaikamuoto muutettiin muodollisesta jaksotyöstä yleistyöajaksi. Kansalliseen potilasarkistoon (Kanta) liityttiin marraskuussa Tätä edelsivät mittavat potilastietojärjestelmän versiopäivitykset ja henkilöstön koulutus uuteen versioon ja Kannan vaatimiin potilaan lupaselvityksiin. Terveyspalveluiden palveluverkon selvitys alkoi syksyllä virkamiesten ja lautakunnan jäsenten yhteisellä ryhmällä. Yhteispäivystysprojekti alkoi uudelleen yhdessä naapurikuntien ja Husin kanssa tarkoituksena uuden päivystysasetuksen mukainen toiminta Lohjan sairaalan tiloissa alkaen. Tämän seurauksena aloitettiin uuden toimintamallin suunnittelu Keskustan ja Tynninharjun terveysasemille, joissa näiden alueiden kiireellinen toiminta keskitetään yhteispäivystyksen yhteyteen Tynninharjulle ja eikiireellinen Keskustan terveysasemalle. Sähköinen potilaan asiointi eteni. Lohjan www-sivuille hankittiin Duodecim Oy:n kehittämä potilaan oma terveystarkastus ja valmennusohjelmia. Potilaan omahoidon parantamiseksi samassa yhteydessä on myös ilmainen omahoito Terveyskirjasto. Potilaille lähetetään ajanvarauksesta muistuttava tekstiviesti ja vuodenvaihteessa alkoi myös muu informatiivinen tekstiviestilähettäminen. Fysioterapiassa akuutti selkäkipuvastaanotto laajeni akuutiksi niska-selkäkipuvastaanottotoiminnaksi. Puheterapiassa aloitettiin konsultaatioklinikkatoiminta 5-6 -vuotiaille lapsille yksittäisten äännevirheiden ohjaukseen. Perhekeskus vakiinnutti toimintaansa. Toiminnan kehittämisessä apuna käytettiin Sosped-säätiön työnohjauspalveluita. Perhekeskukselle haettiin ja saatiin Kastehankerahoitusta Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle vuosille yhdessä Porvoon, Kotkan, Hangon, Loviisan, Askolan ja Lapinjärven kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää lapsiperheiden palveluja ja erilaisia toiminnan arviointimenetelmiä yhdessä perheiden ja eri toimijoiden (SA- De) -hankkeessa on kehitetty kahdensuuntaista tietoturvallista viestinvälitystä yhteistyössä Lohjan, kuuden sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Valtiokonttorin itpalvelujen kanssa. Perhekeskus toimii hankkeen pilottina. Raskausdiabeteksen hoito ja seuranta siirrettiin pääosin erikoissairaanhoidosta äitiysneuvoloihin. Terveydenhoitajien osaamista vahvistettiin Diabetesliiton koulutuksella. Neuvoloissa jatkui Suomen mielenterveysseuran Turvallisin mielin - hanke, millä edistetään mielenterveystaitoja vahvistavaa työotetta. Kouluilla ja oppilaitoksissa käynnistyi voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen toiminta, jossa painopistettä siirretään enemmän yhteisölliseen oppilashuoltoon. Kouluilla otettiin käyttöön yhdessä kuraattorien ja psykologien kanssa oppilaille suunnatut masennuksen ehkäisyn ja elämän- sekä stressinhallinnan (Maestro ja Disa) ryhmät. Näistä palaute oli myönteistä. Koulu- ja opiske- 9 / 26

10 lijaterveydenhoitajat pitivät nuorille avovastaanottoja kesällä. Toiminta koettiin hyödylliseksi ja sitä tullaan kehittämään edelleen. Suun terveydenhuollossa remontoitiin Keskusaukion hammashoitolan tilat. Uusiin hoitohuoneisiin keskitettiin yksihuoneiset Harjun, Metsolan ja Roution hammashoitolat. Henkilöstövajaus helpottui syksyllä, kun hammaslääkärin ja suuhygienistin sijaisia saatiin korvaamaan poissaoloja. Suun terveydenhuollon arkipäivystys keskitettiin huhtikuussa ja tavoitteena oli hoitaa samana päivänä kaikki klo 15 mennessä yhteyttä ottaneet alle kolmen vuorokauden sisällä hoidettavat kiireelliset potilaat. Syksyllä tavoitteeseen päästiin jo vuorokauden sisällä hoidettavien osalta. Loppuvuodesta valmisteltiin Hyvä Potku -kastehanketta, jonka tavoitteena on seuraavan vuoden aikana muuttaa toimintaa niin, että hoidon saatavuus paranee ja jonoja ei synny. Työterveyskeskuksen henkilöstötilanne heikkeni lääkärityössä sekä osan vuotta myös työterveyshoitajan pitkän poissaolon vuoksi. Marraskuusta lähtien oli ostolääkäri paikkaamassa tilannetta. Kaikille halukkaille ei ole voitu henkilöstövajeesta johtuen tarjota sairaanhoitoa lakisääteisen työterveyshuollon rinnalla. Erikoissairaanhoidossa toimintakate oli euroa (95 %). Muutettu talousarvio alittui euroa (ylijäämän palautusta 1,44 milj. euroa). Hus:n palvelujen käytössä tapahtui seuraavia muutoksia: Käyntityyppituotteet lisääntyvät 1,9 % ollen (vuonna 2013: ) ja hoitojaksot (NordDRG-tuotteet) lisääntyivät 6,8 % ollen (vuonna 2013: ). Hoitopäivissä, joita oli 9 362, tapahtui 15,4 % lasku (vuonna 2013: ). Siirtoviivepäiviä ei ollut lainkaan kuten ei ollut edellisvuonnakaan. 10 / 26

11 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kehittämisohjelman toteutus aloitetaan - Toteutus on aloitettu peruskorjausten osalta. Tasapainoinen talous - Palvelu- ja tukiasumista lisätään omaisuuden tehokkaalla käytöllä (Nummelle dementiakoti, Paloniemen tukiasuntojen uudet tilajärjestelyt, erityisasumisen Teltasta tupaan -hanke) - Vuokratyövoimaa ostetaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuutta parannetaan kustannuslaskentaa kehittämällä Hyvät peruspalvelut - Osallistutaan aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Palvelu- ja tukiasumista on lisätty. - Suun terveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon on jouduttu ostamaan. - Tuotteistamis- ja tuottavuushankkeita on aloitettu kaikilla tulosalueilla. - Meneillään kaikilla tulosalueilla - Esimiestyön osaamista lisätään - Osallistuttu muun muassa Jet-koulutuksiin - Vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluita tehostetaan ja nivotaan palveluliikenteeseen - Lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa vähennetään laitoshuollon käyttöä ja lisätään avopalveluja Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otetaan käyttöön - Toimitiloja uudistetaan terveellisiksi ja toimiviksi (mm. Keskusaukion hammashoitolan laajennus, päihdeklinikka perheneuvolan entisiin tiloihin, Lohjan lastensuojeluyksikön rakentamisen aloitus) Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostaa kotihoidon palveluja hyödyntämällä tietoteknologiaa - Potilastietojärjestelmän muutokset sähköisen asioinnin laajentamiseen etenevät - Palveluliikenne on käynnistynyt; kuljetuspalveluohjeistus uusittu. - Lastensuojelussa perhehoidon osuus on kasvanut ja vastaanottokotien kotiutusaste kohonnut pienten lasten osalta. - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa avopalveluiden osuus on kasvanut. - Uudisrakennus on otettu käyttöön tammikuussa Keskusaukion hammashoitolan saneeraus on valmistunut; lastensuojeluyksikön rakennustyöt ovat käynnistyneet. Päihdeklinikka on jäänyt entisiin tiloihin. - Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietetty aika on kasvanut keskimäärin puoleen työajasta. - Tietojärjestelmämuutokset on tehty, sähköinen asiointi on alkanut vuodenvaihteessa muun muassa tekstiviestimuistutuksin. 11 / 26

12 Perusturvatoimen suoritteet HUOM! 2012 ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen kuntarakenteesta ja siitä, että luvuissa sisäiset hallinnon vyörytykset on huomioitu vasta vuodesta 2013 alkaen. TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 17,5 16,5 16,5 15,5 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Vanhus- ja sairaalapalvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot *9871 * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä 12 / 26

13 Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit Lääkärikäynnin hinta *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit Hoitajakäynnin hinta *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 885,2 846,5 847,0 846,5 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, / 26

14 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Perusturvalautakunta Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,3 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Suunnitelman muk. poistot ,9 Tilikauden tulos ,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,2 14 / 26

15 Tiliraportti Tammikuu-Joulukuu Perusturvalautakunta Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % 3001 Ateriapalvelumaksut , Kopioiden myynti ***** 3008 Puhelumaksut , Puhtaanapitopalvelut , Korvaukset työterveyshuollosta , Korvaukset työterveyshuollosta , Sosiaalipalvelumaksut , Terveyspalvelumaksut , Sairaanhoidon täyskust.korvaus , Päivystyksen täyskust.korvaus , Opetuspalvelumaksut , Tarvikkeiden myynti , Tulot töistä ulkopuolisille , Henkilöstöpalvelujen myynt , Asiantuntijapalvelujen myynti Kotikuntakorvaukset ***** 3190 Muut myyntitulot , Fysikaalisen hoidon maksut , Hammastutkimus- ja hoitomaksut , Laitoshoitomaksut , Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut , Terveyskeskusmaksut , Peruuttamaton poisjäänti , Päivystysmaksu , Kotihoitomaksut , Tukipalvelumaksut , Päivätoimintamaksut , Asumispalvelujen ateriamaksut , Asumispalvelujen puhtausmaksut , Hoivapalvelumaksut , Muut maksut Tuet ja avustukset valtiolta , Työllistämistuet , Valt.osuus tt-tuen kustann , Muut tuet ja avustukset , Asuntojen vuokrat , Rakennusten vuokrat , Muut vuokrat ,2 15 / 26

16 3500 Elatustukimaksut Vakuutuskorvaukset ***** 3506 Muut toimintotuotot , Sopimussakko ***** 3570 Perustt-tuen tak.perintä , Täyd. tt.tuen takaisinperintä , Luottamushenkilöiden kokouspal , Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka , Työsuhteisten kuukausipalkat , Tunti- ja urakkapalkat , Tilapäiset työntekijät ***** 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija , Sairaslomasijaiset , Koulutussijaiset ***** 4010 Erilliskorvaukset , Erityistehtävät ***** 4013 Lisä/ylityöt , Työllisyystyöt , Ansionmenetyskorvaukset , Asiantuntijapalkkiot , Varahenkilöpalkat ***** 4023 Varallaolokorvaukset , Vuosipalkkiot (sodulliset) , Lomapalkkajaksotukset , Siviilipalvelukorvaus ***** 4100 KVTEL-maksut , Eläkeperusteinen maksu , Muut työeläkemaksut, LEL,TAEL ***** 4115 Eläkkeiden omavastuuosuus , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , Eläkemaksu (budj) Kansaneläke- ja sairasvakuutus , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Sairausvakuutuskorvaukset , Perhevapaat ***** 4240 Tapaturmakorvaukset , Kunnalta , Kuntayhtymältä , Valtiolta , Muilta , Kotikuntakorvaukset kunnille ***** 16 / 26

17 4340 Toimisto/asiantuntijapalvelut , Konsultointipalvelut , Henkilöstön kehittämis-/konsul , ATK-ohjelmistopalvelut , Tietosuojajätepalvelut , Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot , Ilmoitukset , Postipalvelut , Postikuoret postimaksulla , Vakuutukset , Puhtaanapitopalvelut , Pesulapalvelut , Jätehuoltopalvelut , Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut , Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut , Konepalveluiden ostot , Koneiden kunnossapitopalvelut , Kirjoittimien laitekorjaukset , Ohjelmien ylläpitomaksut , Palvelemien laitekorjaukset ***** 4365 Puhelimien asennustyöt , Teleliikenteen ylläpitomaksut , Puhelinlaitteiden korjaukset , Tietoliikenteen internet-yhtey , Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus , Muiden apuvälineiden korjaus , Henkilökunnan matkat , Henkil. koulut.liittyvät matka , Luottamushenkilöiden matkat , Ateriakuljetukset , Saunapalvelukuljetukset , Sosiaalihuoltokuljetukset , Vammaispalvelukuljetukset , Ostoliikenne, taksit , Ostoliikenne, pienoislinja-aut Tilausajot Vuorolinjat ***** 4392 Kuljetuskorvaukset , Muut matkustus- ja kuljetuspal ,5 17 / 26

18 4394 Perhehoitajien kulukorvaus , Lindorffin laskutuspalvelu , Jäsenmaksut , Koulutuspalvelut , Henkilökunnan koulutus , Luottamushenkilökoulutus ***** 4405 Henkilöstövuokraus ***** 4406 Sijaisvälitys ***** 4407 Jälkihuolto ***** 4410 Ateriapalvelut , Atk-palvelut Keskusarkisto Liikuntapalvelut , Telepalvelut (käytetään budj.) ***** 4416 Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut , GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut , GSM-lisäpalvelut , Muut telepalvelut , Neurofysiologiset tutkimukset , Ihotestit ***** 4432 Irtosolututkimukset Mammografia , Rasitus-EKG , Välinehuolto , Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset , Sairaankuljetus/ensivaste , Apteekkipalvelut , Sairaankuljetus , Sosiaalipalvelut ***** 4453 Tekniset kulut/oikominen , Tekniset kulut/protetiikka Terveyspalvelut ***** 4457 Kuvantamispalvelut , Tulkkipalvelut , Rekrytointipalvelut , Yhteistoimintaosuudet , Kulttuuripalvelut , LV-työpalvelut , Sähkötyöpalvelut , Turvallisuus- ja hälytyspalvel , Työkalukorvaukset Varastopalvelut / 26

19 4499 Muut palvelut , Kalusto , ATK oheislaitteet , Kirjoittimet , Palvelimet , Matkapuhelinlaitteet , Muut puhelinlaitteet , Tietoliikenne Työasemat , Lääkinnälliset tarvikkeet ja v , Toimistotarvikkeet , Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet , Kopiointitarvikkeet , Kopiopaperit , Paketointitarvikkeet ***** 4519 PP-kuoret (kirjekuoret) , Kirjallisuus , Oppikirjat , Kirjastoaineisto , Lehdet , Videot Av-aineisto , Merkkipäivälahjat , Elintarvikkeet , Alkoholituotteet ***** 4544 Vaatteisto , Käsityö/kädentaito tarvikkeet , Hengityshoitotarvikkeet ***** 4550 Lääkkeet , Hoitotarvikkeet , Diabetesliuskat , Muut diabeteshoitotarvikkeet , Sairaankuljetuksen lääkkeet ***** 4555 Sairaankuljetuksen hoitotarvik ***** 4556 Oikomishoitotarvikkeet , Lääkinnällisen kuntoutuksen ap , Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto , Puhdistusaineet , Puhdistustarvikkeet , LVI-materiaali Lämmitys , Sähkö , Vesi ,8 19 / 26

20 4584 Rakennusmateriaali , Sähkömateriaali , Työaineet ja -välineet , Poltto/voiteluaineet ***** 4588 Muut kemikaalit ***** 4589 Näytteenottovälineet ***** 4590 Näytteenottotarvikkeet ***** 4592 Työturvallisuusvarusteet , Muu materiaali , Omaishoidon tuki , Palvelusetelit ***** 4712 Vammaisille annetut avustukset , Stipendit ***** 4720 Perustoimeentulotuki , Täydentävä tt-tuki , Ennaltaehk. toimeentulotuki , Muut avustukset kotitalouksill , Työllistämisen kuntalisä , Muut avustukset yhteisöille , Työmarkk.tuen kuntaosuus , Rakennusten ja huoneistojen vu , Pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat , Muut vuokrat , Välilliset verot ***** 4915 Luottotappiot ***** 4940 Muut kulut , Perintätulot ***** 6111 Lindorffin perintätulot ***** 6309 Lindorff perintäkulut ***** 7100 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot tietokoneohjelmista ***** 7150 Poistot koneista ja kalustosta ***** 8888 Kustannuslaskennalliset tuotot ***** 8950 Pääomavuokrat ***** 8955 Pääomavuokrien korot ***** 9010 Ulkoinen valvonta ***** 9021 Kaupunginhallitus ***** 9022 Toimikunnat ***** 9111 Yhteistoiminta ***** 9112 Kansainvälinen toiminta ***** 9121 Edunvalvonta ja viestintä ***** 9125 Kehittämistoiminta ***** 9131 Suunnittelu ja tutkimus ***** 9132 Kunnallisverotus ***** 20 / 26

21 9133 Taloushallinto ***** 9134 Keskusjohdon hallintopalvelut ***** 9135 Asiakaspalvelukeskus ***** 9141 Virka- ja työsuhdehallinto ***** 9142 Palkanlaskenta ***** 9143 Henkilöstön kehittäminen ja yt ***** 9151 Lakipalvelut ***** 9211 Perusturva hallintopalvelut ***** 9212 Vanh.palvelujen hallinto ***** 9213 Erityispalv.hallinto ***** 9215 Sosiaalipalv.hallinto ***** 9225 Terveyspalv.hallinto ***** 9650 Pääomavuokrat , Pääomavuokrien korot ,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ,6 Netto ,7 21 / 26

22 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Hallintopalvelut Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,3 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate ,9 Tilikauden tulos ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,9 22 / 26

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Lohjan perusturvalautakunta 1.9.2015 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu -

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta 16.12.2014 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta:

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot