Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Perusturvalautakunta

2 Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2014 Perusturvalautakunta kokoontui kymmenen kertaa ja piti kaksi talousarvioseminaaria, joista toisen yhteydessä tutustuttiin Hämeenlinnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Erilaisia aloitteita käsiteltiin 14 kappaletta eli määrä puolittui edellisvuodesta. Lautakunnan alaisena toimi yksilöjaosto, joka käsitteli muutoksenhakuasioita. Yksilöjaoston käsittelyssä oli 97 asiaa, kun asiamäärä oli edellisvuonna 81. Luottamushenkilökyselyn tulokset käsiteltiin lautakunnassa. Lautakunta hyväksyi Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelman perusturvatoimessa sekä konkretisoi tuottavuustavoitteita. Perusturvalautakunnan nimeämät vanhus- ja vammaisneuvostot kokoontuivat sääntöjensä mukaisesti neljä kertaa. Vanhusneuvosto käsitteli 25 ja vammaisneuvosto 41 pykälää. Vanhusneuvosto järjesti vanhusten viikolla ikä-ihmisten juhlan kolmessa paikassa. Vammaisneuvosto järjesti Päivä vammaisena -tapahtuman ja kansainvälisenä vammaistenpäivänä tempauksen, jossa jaettiin kunniakirjat esteettömyyttä Lohjalla edistäneille. Perusturvalautakunta kävi aktiivista vuoropuhelua neuvostojen lisäksi toimialaa sivuavien järjestöjen kanssa monin eri tavoin. Valtionperintöjä anottiin ja niiden käytöstä soveliaisiin kohteisiin päätettiin. Samoin testamentteina saatujen rahastojen varoja kohdennettiin mm. Kotona kokonainen elämä -hankkeeseen ja palveluasuntojen lisäämiseen Karjalohjalla. Kolmeen kehittämishankkeiseen haettiin Kaste-rahoitusta yhteistyössä mm. Sosiaalitaito Oy:n kanssa. Perusturvatoimi jakautui viiteen tulosalueeseen: hallintopalvelut, vanhus- ja sairaalapalvelut, sosiaalipalvelut, erityispalvelut ja terveyspalvelut. Perusturvatoimen vakinainen henkilöstömäärä oli 858 työntekijää, joista lähi/perushoitajia oli 37 prosenttia ja sairaan/terveydenhoitajia 21 prosenttia. Vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaation perusteellinen uudistaminen käynnistyi loppuvuonna. Tulosalue päätettiin nimetä ikääntyneiden palveluiksi ja sen johtamis- ja esimiesjärjestelmä modernisoitiin ja kevennettiin. Pusulan vuodeosasto päätettiin muuttaa osaksi Pusulan vanhainkotia. Palveluverkkotyö käynnistyi uudelleen. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne jatkui haasteellisena. Lääkäreiden rekrytointi puolestaan helpottui. Vakinaisiin lähihoitajan ja sairaanhoitajan työsuhteisiin saatiin päteviä työntekijöitä. Hoitohenkilöstön sijaisten saanti helpottui edelliseen vuoteen nähden. Vuosilomasesonkeina toimintaa keskitettiin aiempien vuosien tapaan. Sijaisten käyttö ohjeistettiin osana talouden tasapainottamista. 54-paikkainen Kultakartanon hoivakoti valmistui vuoden vaihteessa Se korvasi Kartanomäen vanhainkodin ja lisäsi muistisairaiden hoivapaikkoja. Samassa yhteydessä rakennettiin uudet tilat työterveyskeskukselle ja geriatriselle keskukselle. Niilonpirtin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin ja avustushakemus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) jätettiin. Virkkalaan rakentuvan vaikeavammaisten Validia-talon ja Nummentaakse tulevan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakennustyöt käynnistyivät. Keskusaukion hammashoitolaa laajennettiin merkittävästi ja siihen 2 / 26

3 nivottiin kolme pientä hoitolaa. Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön rakentaminen Ojamonkankaalle alkoi syksyllä. Merkittäviä valmistelua, päätöksentekoa tai täytäntöönpanoa edellyttäviä kilpailutushankintoja olivat mm. Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueen lääkäripalvelut; lastensuojelun sijaishuoltopalvelut; mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut; seulontamammografiatutkimukset; pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut; lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapia-, toiminta- ja lymfaterapiapalvelut; suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden sekä oikomishoitotarvikkeiden hankinta sekä Kultakartanon toimintavarustuksen hankinta. Perusturvalautakunnan toimintakulut olivat euroa. Toteuma oli 98,7 prosenttia suhteessa valtuuston lokakuussa muuttamaan perusturvalautakunnan talousarvioon, jossa toimintakuluja lisättiin euroa. Ulkoiset kulut jäivät euroa alle muutetun budjetin. Toimintatuotot olivat euroa, joista ulkoisten tuottojen toteuma oli euroa (99,9 %). Toimintakatteeksi vuodelle 2014 muodostui euroa (97,3 %). Talousarvio alittui euroa, josta ulkoisten erien osuus oli euroa. Muutetun talousarvion pohjana oli ennuste, että mm. erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät 2,9 miljoonalla eurolla ja vanhuspalvelujen sijaisten henkilöstökulut ylittävät budjetin 1,3 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut toteutuivat lopulta alkuperäisen talousarvion mukaisesti ja vanhuspalvelujen säästötavoitteet onnistuivat erinomaisesti, joten alkuperäisen talousarvion toimintakatteen ylitys oli vain noin euroa. Perusturvalautakunnan tuloskertomus 2014 Hallintopalvelut Hallintopalvelujen tulosalueella, johon kuuluu varsinaisten hallintopalvelujen lisäksi vuokra-asuntopalvelut, toimintakate oli euroa (76,6 %), jossa alitusta talousarvioon oli euroa. Kulut olivat euroa (96,2 %) ja tuotot euroa (101,1 %). Perusturvalautakunnan sähköinen kokouskäytäntö vakiintui. Hallintopalveluissa avustettiin koko toimialaa lukuisissa hankintojen kilpailutuksissa, investointien toteutuksessa, laajojen ohjelmien laadinnassa sekä aloitteiden ja muiden asioiden valmisteluissa. Palveluverkkotyössä ja tilahankkeiden toteutuksessa hallinnolla oli aktiivinen rooli. Prosessien kuvaamista, henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja kustannusvertailuja koordinoitiin. Järjestöyhteistyöstä järjestettiin seminaari. Vuokra-asuntopalvelut on hallintopalvelujen tulosalueen tulosyksikkö, mikä mm. valitsee asukkaat vuokra-asuntoon. Vuokrataloyhtiöiden sisäiset asukasvalinnat siirrettiin yhtiöiden hoidettavaksi huhtikuusta alkaen. Asumisneuvojatoiminta oli keskeinen osa menestykselliseksi osoittautunutta ARA:n tukemaa Teltasta tupaan -hanketta. Asumisoikeusasuntoihin liittyvä asiakaspalvelu ja järjestysnumeroiden antaminen siirrettiin Monkolan asiakaspalvelukeskukseen. Maksjoen Siirtoväentielle siirrettiin Pappilankorvesta neljä asuntoa sinne edellisvuonna valmistuneiden neljän lisäksi. Hemmolankadulle jääneiden kahdeksan 3 / 26

4 asunnon sijaintipaikkaa siirrettiin tuotantokeittiön tieltä ylemmäs mäelle ja samalla ne peruskorjattiin. Viisi vapaarahoitteista osakehuoneistoa myytiin toimintavuoden aikana ja seitsemän asuntoa oli myynnissä vuoden lopussa. Lohjan Vuokra-asunnot Oy (Lova) rakennutti Kultakartanon hoivakodin ja suunnitteli Niilonpirtin hoivakodin sekä valmisteli laajan vuokra-asuntojen perusparannushankkeen Mäntynummella. Seitsemän vuokra-asuntoyksikön (Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 sekä Passikuja 4) siirtämisestä Lovalle tehtiin valtuustossa periaatepäätös. Nummi- Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n ja Karjalohjan pienten yhtiöiden (Kiinteistö Oy Keppihevonen ja Kiinteistö Oy Passinpelto) fuusiointi Lovaan eteni toteutumiseen vuodenvaihteessa. Vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus- ja sairaalapalveluissa toimintakate oli euroa (101,3 %), jossa ylitystä talousarvioon oli euroa. Toimintakulut olivat euroa (102 %) ylityksen ollessa euroa. Toimintatuotot olivat euroa (104,3 %) eli euroa arvioitua korkeammat. Toimintatuottojen kasvua selittää sekä hoito- ja tukipalvelujen käytön kasvu että tehdyt asiakasmaksumuutokset. Henkilöstökulut alittuivat kaiken kaikkiaan euroa (99,6 %). Palkkojen ja palkkioiden osalta toteuma oli 100 %. Palkoissa alitusta oli kuukausipalkoissa ja erilliskorvauksissa ja ylitystä vastaavalla osuudella sijaisten käytössä. Vuosilomasijaisten käytön kulut olivat euroa (204 %) ylityksen ollessa euroa ja sairaslomasijaisten käytön kulut euroa (319 %) ylityksen ollessa euroa. Vuonna 2014 oli jonkin verran edellisvuotta helpompaa saada henkilöstöä. Vuoteen 2013 verrattuna sijaisten käyttö vähentyi oleellisesti. Palveluiden ostoihin kului euroa (111 %), jossa ylitystä oli euroa. Suurimmat ylitykset olivat kuljetuspalvelujen ostoissa ( euroa), apteekkipalveluissa ( euroa), laboratoriopalveluissa (40 000) ja pääosin sisäisessä henkilöstön ostossa ( euroa). Kotikuntalain mukaisia korvauksia maksettiin euroa. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden osalta talousarvio alittui noin euroa ja yksityisten asumispalvelujen ostoissa noin euroa. Yksityisten asumispalvelujen oston alitusta selittää määrärahojen kohdentaminen osin kotikuntalain mukaisiin korvauksiin. Kotihoidossa käyntejä oli , mikä on yli käyntiä enemmän kuin vuonna Kotihoito oli mukana Kaste-hankkeessa Kotona kokonainen elämä. Kotihoitoon hankittu Hilkka-työnohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kaikilla kotihoitoalueilla ja sen käyttöä työnjaossa sekä toiminnanohjauksessa kehitettiin aktiivisesti. Kotiin kuljetettujen aterioiden määrät vähenivät erityisesti Menumatateria-automaattipalvelun käytön laajenemisen vuoksi. Kotihoitoon asetettu tavoite välittömän työajan nostamisesta 50 prosenttiin toteutui toimintavuoden aikana. Omaishoitoon panostettiin edelleen. Omaishoidettavia oli vuoden aikana 196. Omaishoitajien vapaat toteutuivat pääosin jaksohoitona vuodeosastolla 4. Palveluseteli oli käytössä kotiin annettavissa palveluissa. Palveluseteliä omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon käytti kahdeksaa omaishoitajaa. 4 / 26

5 Päivätoimintaa järjestettiin toimintavuoden aikana Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa sekä Nummen ja Pusulan alueilla. Päivätoimintakäyntejä oli 6 047, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Osa omaishoitajista käytti mahdollisuutta järjestää vapaapäivänsä siten, että hoidettava kävi päivätoiminnassa. Odotusaika tehostettuun asumispalveluun oli viisi kuukautta. Kartanomäen vanhainkodin tilalle tuleva Kultakartanon 54-paikkainen hoivakoti, valmistui joulukuun lopussa palvelukeskuksen alueelle Kultakotien viereen. Tehostettua palveluasumista ostettiin 100 paikkaa. Tehostetussa asumispalvelussa asui kuusi prosenttia 75 vuotta täyttäneistä (valtakunnallinen tavoite 6-7 % vuoteen 2017) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,7 prosenttia (suositus 3 %). Tehostetussa asumispalvelussa hoitopäiviä oli , vanhainkodeissa hoitopäiviä oli ja vuodeosastoilla Vuodeosastojen käyttöaste oli kertomusvuonna keskimäärin 95 %. Tehostetun asumispalvelun yksiköissä pariskunnille tarkoitetut huoneet olivat edelleen vajaakäytössä. Pareja, joista toinen täyttää asumispalveluihin pääsyn kriteerit ja jotka haluavat asua yhdessä, oli vaikea löytää. Kertomusvuoden aikana toteutettiin uuden vuonna 2015 avattavan Kultakartanon tehostetun palveluasumisen hoivakodin sekä geriatrian keskuksen suunnittelu- ja rakennustyöt sekä Kaisankallion ja Tupalan yksiköiden laajennuksen suunnittelu. Lisäksi toteutettiin Niilonpirtin hankesuunnitelman laatiminen ja Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien investointiavustuksen ja korkotukilainan hakeminen syksyn 2014 haussa. Edellisvuonna aloitettua toimintatapojen yhtenäistämistä jatkettiin useiden kehittämishankkeiden, yhteistyö- ja kehittämispalavereiden avulla sekä suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen avulla. Taloudellisten paineiden vuoksi tarkasteltiin yksiköiden henkilöstömitoituksia, toteutettiin henkilöstön kohdentamista uudelleen ja tiivistettiin yhteistyötä sijaisvälityksen kanssa. Talouden seurannan vahvistamiseksi otettiin käyttöön suoriteperusteisen budjetoinnin (SPB) -malli. Syksyllä 2014 perusturvalautakunta edellytti tulosalueen esimies- ja johtamisjärjestelmän nykyaikaistamista ja virtaviivaistamista siten, että esimiestasot vähenevät ja organisaatio tukee avohoitopainotteisuutta ja prosessien sujuvuutta. Uuden organisoitumismallin suunnittelutyöt ja sisäiset ilmoittautumismenettelyt tulosalueen esimiestehtäviin käynnistettiin. Toimintavuoden aikana valmisteltiin ikääntymispoliittisen strategian päivittämistä, jotta se vastaa vanhuspalvelulain sekä toimintaympäristön muutoksen asettamia edellytyksiä. Erityispalvelut Erityispalvelujen toimintakate oli euroa (94,4 %), jossa alitusta talousarvioon oli euroa. Kulut olivat euroa (103 %) ylityksen ollessa euroa. Tuotot olivat euroa (264 %) eli euroa arvioitua korkeammat johtuen pääosin sisäisistä sijaisrekry-yksikön myyntituotoista. Ulkoisten tuottojen osuus ylityksessä oli euroa (113 %). 5 / 26

6 Vammaispalveluissa toimintakate oli yhteensä euroa yli arvioidun (11 %), mutta päihdepalveluissa uudet kriteerit ja toimintamenetelmät purivat ja toimintakate jäi euroa arvioidusta (91 %). Toimintakatteen suurimmat ylitykset tapahtuivat mielenterveyspalveluissa ( euroa, 136 %). Mielenterveyspalveluissa KOHO-hankkeen valtionosuus ministeriön tekemien maksatuspäätösten hitauden vuoksi jäi osittain toteutumatta. Hakemuksia vammaispalveluihin kirjattiin toimintavuonna 821. Kuljetuspalveluohjeet uudistettiin marraskuusta 2013 alkaen siten, että kuljetusalue määriteltiin lain suomasta toisesta näkökohdasta lähtien: vaikeavammaiselle järjestetään kuljetuspalvelut jokapäiväisen elämän tarpeisiin kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi tiukennettiin mm. pysähtymisoikeutta ja kannustettiin julkisen liikenteen käyttöön. Kertomusvuonna kustannukset olivat edellisvuoteen verrattuna euroa (noin 10 %) pienemmät. Asiakkaan sijoittuminen asumispalveluihin ratkaistiin aina yksilöllisen toimintakykyarvion perusteella ja hänelle tehtiin palvelusuunnitelma. Henkilökohtaisen avun tunteja myönnettiin keskimäärin tuntia kuukaudessa 113 eri avunsaajalle, joista 51 sai henkilökohtaista apua ostopalveluna. KOHO-hanke oli osa mielenterveys- ja päihdepalveluita. Syksyllä käynnistettiin päihdepalveluissa kokeiluna kokemusasiantuntijan työskentely sekä asiakkaiden vastaanotossa että kotiin tuotettujen palveluiden ja ryhmätoiminnan osana. Saadun asiakaspalautteen perusteella tulokset olivat hyviä. Kuntoutuskoti Männikössä on 16 asuntoa ja kertomusvuonna siellä oli 24 asiakasta ja hoitovuorokausia kertyi Männikössä järjestettiin avokuntoutusta ryhmätoimintana ja näissä ryhmissä oli käyntejä yhteensä 722. Satelliittiasiakkaita eli omassa kodissaan asuvia asiakkaita oli yhdeksän ja käyntejä heillä oli yhteensä 488. Päihdepalveluissa oli laitoshoidon tarpeenarvioinnissa käytössä vuonna 2013 tehdyt kriteerit. Laitoskuntoutuksessa oli 32 asiakasta. Tynninharjun katkaisuhoidossa oli kymmenen ja muilla katkaisuasemilla yhdeksän asiakasta. Päihdeklinikalla kävi yhteensä 422 asiakasta ja suoritteita kertyi Alkoholiriippuvaiseksi luokiteltiin 242 asiakasta, huumeriippuvaisiksi 71 ja monipäihderiippuvaisiksi 47 asiakasta. Kriminaalihuollosta tuli kaksi asiakasta. Helpissä kävi 401 asiakasta ja suoritteita kertyi 822. Päihdetyön avopalveluihin kuuluvassa Paloniemen Harjulan päihteettömissä tukiasunnoissa asui vuoden aikana kymmenen asukasta ja asumispäiviä kertyi Harjulassa on kahdeksan asuntoa, joista yksi toimii yhteisenä tilana, missä pidetään viikoittaiset ja päivittäiset asukkaiden yhteisöpalaverit ja ruokaryhmä. Harjulan käyttöaste jäi 62 prosenttiin johtuen mm. siitä, että osa tiloista poistettiin käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Päihdetyön avopalveluissa oli 39 eri asiakasta, joilla oli suoritteita 488. Perheneuvola toimi ensimmäisen täyden vuoden osana Lohjantähdessä sijaitsevaa perhekeskusta. Yhteistyötä parannettiin ja uusien toimintamallien kehittäminen aloitettiin. Uusia asiakkaita vuoden aikana oli 868, joista alle 18-vuotiaita 321 ja suoritteita kertyi (edellisenä vuonna 5 070, 2014 alkaen yksi uusi työpari). 6 / 26

7 Sijaisvälityksessä varahenkilöstön siirto saatettiin loppuun yksittäisistä tulosyksiköistä keskitettyihin palveluihin. Varahenkilöstö teki puutevuoroa ja supertiimi puutevuoroa eli yhteensä puutevuoroa. Ulkopuolisia sijaisia käytettiin työvuoroon. Yhteensä keskitetyn sijaisvälityksen kautta toteutettiin työvuoroa. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa toimintakate oli euroa (94,4 %). Toimintatuottoja kertyi euroa (117 %) ja toimintakulujen osuus oli euroa (96,9 %). Toimintakatteen alituksen suuruus oli euroa. Suurimmat säästöt syntyivät lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen säästöinä ( euroa) ja perustoimeentulotuen kulujen alittumisena ( euroa). Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu johti työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen eurolla. Perhehoidon toimintakulut ylittyivät euroa, mikä johtui tavoitteen mukaisesta sijaishuollon rakennemuutoksesta, minkä kompensoivat laitoshuollon säästöt. Palveluiden systemaattisen rakennemuutoksen lisäksi tuottavuushankkeina aloitettiin Sosiaalitaito Oy:n hallinnoima seudullinen Lato-hanke, jonka tavoitteena on tuotteistaa lastensuojelun palveluprosessit ja vahvistaa kohtaavan asiakastyön osuutta. Seudullinen aikuissosiaalityön tuottavuushanke Ketterästi asiakkaan arkeen ei saanut Kaste-rahoitusta. Lastensuojelun palvelurakennemuutos toteutui tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojeluilmoitusten osalta toteutettiin varhaisen puuttumisen mallia, mikä vähensi oleellisesti lastensuojelutarpeen selvitysten määrää ja tarvetta. Omana toimintana tuotettuina avohuollon tukitoimina (perhetyö, perhekuntoutus ja ammatillinen tukihenkilötoiminta) toteutettiin asiakastapaamista. Lastensuojelun laitossijoitusten osuus väheni 8,9 % ja perhehoidon osuus kasvoi yli 17 % pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona edellisvuoteen verrattuna. Kokkokallion vastaanottokodin lasten kotiuttamisaste ylitti selvästi 60 prosentin tavoitetason ollen 73 prosentiia. Nuorten vastaanottokodin kotiuttamisaste jäi 49 prosenttiin johtuen niiden nuorten määrän kasvusta, joiden jatkokuntoutus edellytti laitosympäristössä annettavaa päihde- ja mielenterveyskuntoutusta. Uuden lastensuojeluyksikön rakennuttaminen käynnistyi loppuvuodesta. Lastensuojelun avohuollon kilpailutusta ei toteutettu voimaan tulevan sosiaalihuoltolain aiheuttamien muutosten johdosta. Lastensuojelun sijaishuollon kilpailutuksen osalta päätettiin optiovuosien käytöstä ajalla Lastensuojeluilmoituksia kertyi yhteensä (2013: 1 310). Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin yhteensä 444 (2013: 578). Vuoden aikana lastensuojelun avohuollon piirissä oli yhteensä 693 lasta (2013: 780). Huostassa ja sijaishuollossa oli vuoden aikana yhteensä 116 lasta (2013: 108). Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 47 ja uusia huostaanottoja 19. Kiireellisten lastensuojeluilmoitusten käsittely toteutui lain edellyttämällä tavalla välittömästi. Muista kuin kiireellisistä lastensuojeluilmoituksista käsiteltiin 93 % lakisääteisen seitsemän arkipäivän sisällä. Lokakuun 2014 valtakunnallisen seurantajakson aikana lastensuojelutarpeen selvityksistä 7 / 26

8 Terveyspalvelut valmistui 78,2 % määräajassa ja vireilläolo jatkui määräajan puitteissa ilman käsittelyajan ylitystä 16,9 % osalta selvityksistä. Laitoshoitopäivien kokonaismäärä oli (2013: ). Laitoshoitopäivistä (2013: 4 327) tuotettiin omana toimintana. Ostopalveluina hankittiin (2013: ) hoitopäivää. Muita laitoshoitopäiviä (ensi- ja turvakodit, perhekuntoutus) kertyi 915. Perhehoitopäiviä kertyi yhteensä (2013: ). Perhehoidon lisäys kohdistui ensisijaisesti alle 12-vuotiaiden lasten sijaishuoltoon. Lastenvalvojat tekivät 644 elatussopimusta (2013:484), 512 huolto- ja tapaamisoikeussopimusta (2013:410) ja 222 isyyden selvitystä (2013:194). Vaikka sopimusten ja selvitysten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, ensimmäinen asiakasaika pystyttiin järjestämään tavoitteen mukaisesti kiireellisissä tapauksissa alle kahden viikon ja muissa alle neljän viikon kuluessa yhteydenotosta. Vanhempiin kohdistuvia lastensuojelun asiakasmaksu- ja perintäpäätöksiä tehtiin ja tarkistettiin 87 kappaletta, minkä seurauksena asiakasmaksutuottoja kertyi perhehoidon ja vastaanottokotitoiminnan osalta euroa talousarviovarausta enemmän. Toimeentulotukipäätöksiä tehtiin yhteensä (2013:12 700). Toimeentulotukea myönnettiin yhteensä ruokakunnalle (2013:1 721). Kasvanut asiakasmäärä (+ 6,5 % verrattuna vuoteen 2013) ja hakemusmäärä (+5,6 % verrattuna edellisvuoteen) johtivat toimeentulotuen lakisääteisten käsittelyaikojen ylittymiseen helmi-heinäkuun aikana. Etuuskäsittely ratkaisi yli 75 % hakemuksista, mikä mahdollisti sosiaalityön työpanoksen kohdentamisen kuntouttavaan työhön. Asiakasvastaanottoa järjestettiin osa-aikaisesti tarpeen mukaisesti myös Karjalohjalla, Nummella ja Pusulassa. Kuntalisä kohdentui 67 (2013: 70) pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen työllistämisen tukemiseen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin 88 (2013: 70) asiakkaalle. Kuntouttava työtoiminta kohdistui ensisijaisesti vailla muuta tuloa oleviin toimeentulotukiasiakkaisiin tai osittain kuntarahoituksen piiriin kuuluviin passiivityömarkkinatuen saajiin. Työtoimintapäiviä kertyi yhteensä (2013: ). Työtoimintapäivistä tuotettiin Mahistalossa omana toimintana. Mahis aloitti kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen myös ryhmätoimintana. Seudullisen sosiaalipäivystyksen asiakassuoritteiden kokonaismäärä oli 875,mistä Lohjan osuus oli 375 suoritetta. Lohjan suoritteiden osuus kokonaismäärästä on noin 10 % suurempi kuin väestömäärän mukainen maksuosuus. Valtuusto teki joulukuussa 2013 päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta, mutta sen täytäntöönpano siirtyi syksyyn Terveyspalveluissa toimintakate oli euroa (97 %), jossa alitusta talousarvioon oli euroa. Kulut olivat euroa (96,7 %) alituksen ollessa euroa. Tuotot olivat euroa (91,1 %) eli euroa arvioitua matalammat. Eniten tuotot alittuivat myyntituottojen osalta päivystyksessä (79,6 %) ja tukipalveluissa (21,7 %). Tukipalveluiden myyntituottojen alhaisuus johtui budjetoinnin muutoksesta talousarvion teon jälkeen päivystyksen laboratorio- ja röntgenkulujen muutosten vuoksi. Kuluissa suurin alitus tapahtui erikoissai- 8 / 26

9 raanhoidossa ( euroa, 95 %) johtuen muutetusta talousarviosta. Syksyllä 2014 oli ennakkotietona erikoissairaanhoidon kulujen talousarvion ylittyminen noin kolmella miljoonalla eurolla. Toimintakatteen suurin ylitys tapahtui päivystysyksikössä ( euroa, 140 %). Terveyspalveluissa aloitettiin tuotteistus avosairaanhoidossa lääkäri- ja hoitajatyön osalta SPB-mallilla (suoriteperusteinen budjetointi). Hoitajien ja erityistyöntekijöiden työaikamuoto muutettiin muodollisesta jaksotyöstä yleistyöajaksi. Kansalliseen potilasarkistoon (Kanta) liityttiin marraskuussa Tätä edelsivät mittavat potilastietojärjestelmän versiopäivitykset ja henkilöstön koulutus uuteen versioon ja Kannan vaatimiin potilaan lupaselvityksiin. Terveyspalveluiden palveluverkon selvitys alkoi syksyllä virkamiesten ja lautakunnan jäsenten yhteisellä ryhmällä. Yhteispäivystysprojekti alkoi uudelleen yhdessä naapurikuntien ja Husin kanssa tarkoituksena uuden päivystysasetuksen mukainen toiminta Lohjan sairaalan tiloissa alkaen. Tämän seurauksena aloitettiin uuden toimintamallin suunnittelu Keskustan ja Tynninharjun terveysasemille, joissa näiden alueiden kiireellinen toiminta keskitetään yhteispäivystyksen yhteyteen Tynninharjulle ja eikiireellinen Keskustan terveysasemalle. Sähköinen potilaan asiointi eteni. Lohjan www-sivuille hankittiin Duodecim Oy:n kehittämä potilaan oma terveystarkastus ja valmennusohjelmia. Potilaan omahoidon parantamiseksi samassa yhteydessä on myös ilmainen omahoito Terveyskirjasto. Potilaille lähetetään ajanvarauksesta muistuttava tekstiviesti ja vuodenvaihteessa alkoi myös muu informatiivinen tekstiviestilähettäminen. Fysioterapiassa akuutti selkäkipuvastaanotto laajeni akuutiksi niska-selkäkipuvastaanottotoiminnaksi. Puheterapiassa aloitettiin konsultaatioklinikkatoiminta 5-6 -vuotiaille lapsille yksittäisten äännevirheiden ohjaukseen. Perhekeskus vakiinnutti toimintaansa. Toiminnan kehittämisessä apuna käytettiin Sosped-säätiön työnohjauspalveluita. Perhekeskukselle haettiin ja saatiin Kastehankerahoitusta Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle vuosille yhdessä Porvoon, Kotkan, Hangon, Loviisan, Askolan ja Lapinjärven kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää lapsiperheiden palveluja ja erilaisia toiminnan arviointimenetelmiä yhdessä perheiden ja eri toimijoiden (SA- De) -hankkeessa on kehitetty kahdensuuntaista tietoturvallista viestinvälitystä yhteistyössä Lohjan, kuuden sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Valtiokonttorin itpalvelujen kanssa. Perhekeskus toimii hankkeen pilottina. Raskausdiabeteksen hoito ja seuranta siirrettiin pääosin erikoissairaanhoidosta äitiysneuvoloihin. Terveydenhoitajien osaamista vahvistettiin Diabetesliiton koulutuksella. Neuvoloissa jatkui Suomen mielenterveysseuran Turvallisin mielin - hanke, millä edistetään mielenterveystaitoja vahvistavaa työotetta. Kouluilla ja oppilaitoksissa käynnistyi voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen toiminta, jossa painopistettä siirretään enemmän yhteisölliseen oppilashuoltoon. Kouluilla otettiin käyttöön yhdessä kuraattorien ja psykologien kanssa oppilaille suunnatut masennuksen ehkäisyn ja elämän- sekä stressinhallinnan (Maestro ja Disa) ryhmät. Näistä palaute oli myönteistä. Koulu- ja opiske- 9 / 26

10 lijaterveydenhoitajat pitivät nuorille avovastaanottoja kesällä. Toiminta koettiin hyödylliseksi ja sitä tullaan kehittämään edelleen. Suun terveydenhuollossa remontoitiin Keskusaukion hammashoitolan tilat. Uusiin hoitohuoneisiin keskitettiin yksihuoneiset Harjun, Metsolan ja Roution hammashoitolat. Henkilöstövajaus helpottui syksyllä, kun hammaslääkärin ja suuhygienistin sijaisia saatiin korvaamaan poissaoloja. Suun terveydenhuollon arkipäivystys keskitettiin huhtikuussa ja tavoitteena oli hoitaa samana päivänä kaikki klo 15 mennessä yhteyttä ottaneet alle kolmen vuorokauden sisällä hoidettavat kiireelliset potilaat. Syksyllä tavoitteeseen päästiin jo vuorokauden sisällä hoidettavien osalta. Loppuvuodesta valmisteltiin Hyvä Potku -kastehanketta, jonka tavoitteena on seuraavan vuoden aikana muuttaa toimintaa niin, että hoidon saatavuus paranee ja jonoja ei synny. Työterveyskeskuksen henkilöstötilanne heikkeni lääkärityössä sekä osan vuotta myös työterveyshoitajan pitkän poissaolon vuoksi. Marraskuusta lähtien oli ostolääkäri paikkaamassa tilannetta. Kaikille halukkaille ei ole voitu henkilöstövajeesta johtuen tarjota sairaanhoitoa lakisääteisen työterveyshuollon rinnalla. Erikoissairaanhoidossa toimintakate oli euroa (95 %). Muutettu talousarvio alittui euroa (ylijäämän palautusta 1,44 milj. euroa). Hus:n palvelujen käytössä tapahtui seuraavia muutoksia: Käyntityyppituotteet lisääntyvät 1,9 % ollen (vuonna 2013: ) ja hoitojaksot (NordDRG-tuotteet) lisääntyivät 6,8 % ollen (vuonna 2013: ). Hoitopäivissä, joita oli 9 362, tapahtui 15,4 % lasku (vuonna 2013: ). Siirtoviivepäiviä ei ollut lainkaan kuten ei ollut edellisvuonnakaan. 10 / 26

11 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kehittämisohjelman toteutus aloitetaan - Toteutus on aloitettu peruskorjausten osalta. Tasapainoinen talous - Palvelu- ja tukiasumista lisätään omaisuuden tehokkaalla käytöllä (Nummelle dementiakoti, Paloniemen tukiasuntojen uudet tilajärjestelyt, erityisasumisen Teltasta tupaan -hanke) - Vuokratyövoimaa ostetaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuutta parannetaan kustannuslaskentaa kehittämällä Hyvät peruspalvelut - Osallistutaan aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Palvelu- ja tukiasumista on lisätty. - Suun terveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon on jouduttu ostamaan. - Tuotteistamis- ja tuottavuushankkeita on aloitettu kaikilla tulosalueilla. - Meneillään kaikilla tulosalueilla - Esimiestyön osaamista lisätään - Osallistuttu muun muassa Jet-koulutuksiin - Vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluita tehostetaan ja nivotaan palveluliikenteeseen - Lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa vähennetään laitoshuollon käyttöä ja lisätään avopalveluja Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otetaan käyttöön - Toimitiloja uudistetaan terveellisiksi ja toimiviksi (mm. Keskusaukion hammashoitolan laajennus, päihdeklinikka perheneuvolan entisiin tiloihin, Lohjan lastensuojeluyksikön rakentamisen aloitus) Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostaa kotihoidon palveluja hyödyntämällä tietoteknologiaa - Potilastietojärjestelmän muutokset sähköisen asioinnin laajentamiseen etenevät - Palveluliikenne on käynnistynyt; kuljetuspalveluohjeistus uusittu. - Lastensuojelussa perhehoidon osuus on kasvanut ja vastaanottokotien kotiutusaste kohonnut pienten lasten osalta. - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa avopalveluiden osuus on kasvanut. - Uudisrakennus on otettu käyttöön tammikuussa Keskusaukion hammashoitolan saneeraus on valmistunut; lastensuojeluyksikön rakennustyöt ovat käynnistyneet. Päihdeklinikka on jäänyt entisiin tiloihin. - Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietetty aika on kasvanut keskimäärin puoleen työajasta. - Tietojärjestelmämuutokset on tehty, sähköinen asiointi on alkanut vuodenvaihteessa muun muassa tekstiviestimuistutuksin. 11 / 26

12 Perusturvatoimen suoritteet HUOM! 2012 ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen kuntarakenteesta ja siitä, että luvuissa sisäiset hallinnon vyörytykset on huomioitu vasta vuodesta 2013 alkaen. TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl Asukasvalintapäätökset, kpl Vak. henkilöstömäärä 17,5 16,5 16,5 15,5 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Vanhus- ja sairaalapalvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta Sijaisrekrytointi, työvuorot *9871 * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä 12 / 26

13 Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit Lääkärikäynnin hinta *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit Hoitajakäynnin hinta *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Päivystyskäynnit Päivystyskäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 885,2 846,5 847,0 846,5 Toimintakulut /asukas, Toimintakate /asukas, / 26

14 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Perusturvalautakunta Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,3 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Suunnitelman muk. poistot ,9 Tilikauden tulos ,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,2 14 / 26

15 Tiliraportti Tammikuu-Joulukuu Perusturvalautakunta Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % 3001 Ateriapalvelumaksut , Kopioiden myynti ***** 3008 Puhelumaksut , Puhtaanapitopalvelut , Korvaukset työterveyshuollosta , Korvaukset työterveyshuollosta , Sosiaalipalvelumaksut , Terveyspalvelumaksut , Sairaanhoidon täyskust.korvaus , Päivystyksen täyskust.korvaus , Opetuspalvelumaksut , Tarvikkeiden myynti , Tulot töistä ulkopuolisille , Henkilöstöpalvelujen myynt , Asiantuntijapalvelujen myynti Kotikuntakorvaukset ***** 3190 Muut myyntitulot , Fysikaalisen hoidon maksut , Hammastutkimus- ja hoitomaksut , Laitoshoitomaksut , Lääkärintodistusmaksut Proteesimaksut , Terveyskeskusmaksut , Peruuttamaton poisjäänti , Päivystysmaksu , Kotihoitomaksut , Tukipalvelumaksut , Päivätoimintamaksut , Asumispalvelujen ateriamaksut , Asumispalvelujen puhtausmaksut , Hoivapalvelumaksut , Muut maksut Tuet ja avustukset valtiolta , Työllistämistuet , Valt.osuus tt-tuen kustann , Muut tuet ja avustukset , Asuntojen vuokrat , Rakennusten vuokrat , Muut vuokrat ,2 15 / 26

16 3500 Elatustukimaksut Vakuutuskorvaukset ***** 3506 Muut toimintotuotot , Sopimussakko ***** 3570 Perustt-tuen tak.perintä , Täyd. tt.tuen takaisinperintä , Luottamushenkilöiden kokouspal , Viranhaltijoiden kokouspalkkio Viranhaltijoiden kuukausipalka , Työsuhteisten kuukausipalkat , Tunti- ja urakkapalkat , Tilapäiset työntekijät ***** 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija , Sairaslomasijaiset , Koulutussijaiset ***** 4010 Erilliskorvaukset , Erityistehtävät ***** 4013 Lisä/ylityöt , Työllisyystyöt , Ansionmenetyskorvaukset , Asiantuntijapalkkiot , Varahenkilöpalkat ***** 4023 Varallaolokorvaukset , Vuosipalkkiot (sodulliset) , Lomapalkkajaksotukset , Siviilipalvelukorvaus ***** 4100 KVTEL-maksut , Eläkeperusteinen maksu , Muut työeläkemaksut, LEL,TAEL ***** 4115 Eläkkeiden omavastuuosuus , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , Eläkemaksu (budj) Kansaneläke- ja sairasvakuutus , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Sairausvakuutuskorvaukset , Perhevapaat ***** 4240 Tapaturmakorvaukset , Kunnalta , Kuntayhtymältä , Valtiolta , Muilta , Kotikuntakorvaukset kunnille ***** 16 / 26

17 4340 Toimisto/asiantuntijapalvelut , Konsultointipalvelut , Henkilöstön kehittämis-/konsul , ATK-ohjelmistopalvelut , Tietosuojajätepalvelut , Ulosottomaksut Painatukset ja kopiot , Ilmoitukset , Postipalvelut , Postikuoret postimaksulla , Vakuutukset , Puhtaanapitopalvelut , Pesulapalvelut , Jätehuoltopalvelut , Jäteveden puhdistuspalvelut Kiinteistöpalvelut , Kiinteistöpäivystys Kiinteistönhoitopalvelut , Konepalveluiden ostot , Koneiden kunnossapitopalvelut , Kirjoittimien laitekorjaukset , Ohjelmien ylläpitomaksut , Palvelemien laitekorjaukset ***** 4365 Puhelimien asennustyöt , Teleliikenteen ylläpitomaksut , Puhelinlaitteiden korjaukset , Tietoliikenteen internet-yhtey , Tietoliikenteen kk-maksut Tietoliikenteen kuitumaksut Työasemien laitekorjaukset Varastoapuvälineiden korjaus , Muiden apuvälineiden korjaus , Henkilökunnan matkat , Henkil. koulut.liittyvät matka , Luottamushenkilöiden matkat , Ateriakuljetukset , Saunapalvelukuljetukset , Sosiaalihuoltokuljetukset , Vammaispalvelukuljetukset , Ostoliikenne, taksit , Ostoliikenne, pienoislinja-aut Tilausajot Vuorolinjat ***** 4392 Kuljetuskorvaukset , Muut matkustus- ja kuljetuspal ,5 17 / 26

18 4394 Perhehoitajien kulukorvaus , Lindorffin laskutuspalvelu , Jäsenmaksut , Koulutuspalvelut , Henkilökunnan koulutus , Luottamushenkilökoulutus ***** 4405 Henkilöstövuokraus ***** 4406 Sijaisvälitys ***** 4407 Jälkihuolto ***** 4410 Ateriapalvelut , Atk-palvelut Keskusarkisto Liikuntapalvelut , Telepalvelut (käytetään budj.) ***** 4416 Lankapuhelimien käyttömaksut Teleliikenteen perusmaksut , GSM-perusmaksut Gsm-puhelimen käyttömaksut , GSM-lisäpalvelut , Muut telepalvelut , Neurofysiologiset tutkimukset , Ihotestit ***** 4432 Irtosolututkimukset Mammografia , Rasitus-EKG , Välinehuolto , Laboratoriopalvelut Holter-tutkimukset , Sairaankuljetus/ensivaste , Apteekkipalvelut , Sairaankuljetus , Sosiaalipalvelut ***** 4453 Tekniset kulut/oikominen , Tekniset kulut/protetiikka Terveyspalvelut ***** 4457 Kuvantamispalvelut , Tulkkipalvelut , Rekrytointipalvelut , Yhteistoimintaosuudet , Kulttuuripalvelut , LV-työpalvelut , Sähkötyöpalvelut , Turvallisuus- ja hälytyspalvel , Työkalukorvaukset Varastopalvelut / 26

19 4499 Muut palvelut , Kalusto , ATK oheislaitteet , Kirjoittimet , Palvelimet , Matkapuhelinlaitteet , Muut puhelinlaitteet , Tietoliikenne Työasemat , Lääkinnälliset tarvikkeet ja v , Toimistotarvikkeet , Arkistotarvikkeet ATK-tarvikkeet , Kopiointitarvikkeet , Kopiopaperit , Paketointitarvikkeet ***** 4519 PP-kuoret (kirjekuoret) , Kirjallisuus , Oppikirjat , Kirjastoaineisto , Lehdet , Videot Av-aineisto , Merkkipäivälahjat , Elintarvikkeet , Alkoholituotteet ***** 4544 Vaatteisto , Käsityö/kädentaito tarvikkeet , Hengityshoitotarvikkeet ***** 4550 Lääkkeet , Hoitotarvikkeet , Diabetesliuskat , Muut diabeteshoitotarvikkeet , Sairaankuljetuksen lääkkeet ***** 4555 Sairaankuljetuksen hoitotarvik ***** 4556 Oikomishoitotarvikkeet , Lääkinnällisen kuntoutuksen ap , Terveyskasvatusmateriaali Lääk.kunt. apuväl.varasto , Puhdistusaineet , Puhdistustarvikkeet , LVI-materiaali Lämmitys , Sähkö , Vesi ,8 19 / 26

20 4584 Rakennusmateriaali , Sähkömateriaali , Työaineet ja -välineet , Poltto/voiteluaineet ***** 4588 Muut kemikaalit ***** 4589 Näytteenottovälineet ***** 4590 Näytteenottotarvikkeet ***** 4592 Työturvallisuusvarusteet , Muu materiaali , Omaishoidon tuki , Palvelusetelit ***** 4712 Vammaisille annetut avustukset , Stipendit ***** 4720 Perustoimeentulotuki , Täydentävä tt-tuki , Ennaltaehk. toimeentulotuki , Muut avustukset kotitalouksill , Työllistämisen kuntalisä , Muut avustukset yhteisöille , Työmarkk.tuen kuntaosuus , Rakennusten ja huoneistojen vu , Pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat , Muut vuokrat , Välilliset verot ***** 4915 Luottotappiot ***** 4940 Muut kulut , Perintätulot ***** 6111 Lindorffin perintätulot ***** 6309 Lindorff perintäkulut ***** 7100 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot tietokoneohjelmista ***** 7150 Poistot koneista ja kalustosta ***** 8888 Kustannuslaskennalliset tuotot ***** 8950 Pääomavuokrat ***** 8955 Pääomavuokrien korot ***** 9010 Ulkoinen valvonta ***** 9021 Kaupunginhallitus ***** 9022 Toimikunnat ***** 9111 Yhteistoiminta ***** 9112 Kansainvälinen toiminta ***** 9121 Edunvalvonta ja viestintä ***** 9125 Kehittämistoiminta ***** 9131 Suunnittelu ja tutkimus ***** 9132 Kunnallisverotus ***** 20 / 26

21 9133 Taloushallinto ***** 9134 Keskusjohdon hallintopalvelut ***** 9135 Asiakaspalvelukeskus ***** 9141 Virka- ja työsuhdehallinto ***** 9142 Palkanlaskenta ***** 9143 Henkilöstön kehittäminen ja yt ***** 9151 Lakipalvelut ***** 9211 Perusturva hallintopalvelut ***** 9212 Vanh.palvelujen hallinto ***** 9213 Erityispalv.hallinto ***** 9215 Sosiaalipalv.hallinto ***** 9225 Terveyspalv.hallinto ***** 9650 Pääomavuokrat , Pääomavuokrien korot ,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ,6 Netto ,7 21 / 26

22 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Hallintopalvelut Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,3 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate ,9 Tilikauden tulos ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,9 22 / 26

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta 16.12.2014 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta:

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginhallitus 4.11.2013 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 2 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT... 2 2.1 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginhallitus 4.11.2013 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 2 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT... 2 2.1 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikatsaus 2014 Toimintatilastot 2014 Henkilöstökertomus 2014 Asiakaspalauteyhteenveto

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Asiakirjan lukuohje Tulosaluetason (valtuustotaso) tavoitteet, mittarit ja toteuma sinisessä laatikossa. Tulosyksikkötason (lautakuntataso

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 27.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2 1.1.2. Organisaatio 3 4 1.1.3.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YLEISTÄ... 6 YLEISHALLINTO...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI SALON KAUPUNKI STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-4/2015 1 Kaupunginhallitus 3 Konsernipalvelut 8 Hyvinvointipalvelut 9 Terveydenhuollon palvelut 13 Vanhuspalvelut 14 Sosiaalityön palvelut 15 Lasten ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE TETOLA 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja

Lisätiedot