Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen Outokummun osakeanti 1

2 Vastuunrajoitus Ellei toisin ilmoiteta, tämän esityksen on laatinut ja sen sisältämät tiedot on toimittanut Outokumpu Oyj ( Yhtiö ). Osallistumalla tapaamiseen, jossa tämä esitys pidetään, tai tutustumalla esityksen dioihin sijoittaja sitoutuu noudattamaan seuraavia rajoituksia. Esitys toimitetaan sijoittajille ainoastaan tiedoksi ja luottamuksellisesti, eikä sitä tai mitään osaa siitä saa jäljentää, jaella tai toimittaa eteenpäin kenellekään muulle. Tämä esitys ei ole listalleottoesite eikä osa listalleottoesitettä, ja mikä tahansa päätös sijoittaa osakeannissa uusiin osakkeisiin ( tarjottavat osakkeet ) merkintäoikeuksien perusteella ( merkintäoikeudet ja yhdessä tarjottavien osakkeiden kanssa arvopaperit ) tulee tehdä yksinomaan arvopapereihin liittyvään varsinaiseen listalleottoesitteeseen sisällytettävien tietojen ja niiden riippumattoman analysoinnin perusteella. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä ja arvopapereista. Esitys ei ole eikä muodosta osaa eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden arvopapereita missään maassa taikka kehotukseksi ryhtyä mihinkään sijoitustoimintaan. Mitään tämän esityksen osaa tai sen jakelua ei tule käyttää perusteena minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen tekemiselle. Tämän esityksen sisältämiä tietoja ei ole varmennettu riippumattomasti. Yhtiö ei anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tämän esityksen sisältämien tietojen tai lausuntojen tasapuolisuudesta, oikeellisuudesta tai kattavuudesta, eikä sijoittajan tule luottaa näiden tietojen tai lausuntojen tasapuolisuuteen, oikeellisuuteen tai kattavuuteen. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä, neuvonantajilla ja edustajilla tai kenelläkään muulla henkilöllä ei ole mitään (tuottamukseen perustuvaa tai muuta) vastuuta mistään tämän esityksen tai sen sisällön käytön aiheuttamasta tai muutoin tämän esityksen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Kunkin sijoittajan tulee nojautua omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsä Yhtiöstä ja tässä esityksessä kuvatuista järjestelyistä sekä niihin sisältyvistä eduista ja riskeistä. Tämän esityksen jakelua saatetaan rajoittaa lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä esityksessä tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Tämän esityksen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa eikä näihin valtioihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista. Tätä esitystä ja tämän esityksen yhteydessä jaeltua aineistoa ei ole suunnattu eikä tarkoitettu jaeltavaksi tai käytettäväksi kenellekään henkilölle tai yhteisölle, joka on minkä tahansa sellaisen paikkakunnan, valtion, maan tai muun lainkäyttöalueen kansalainen tai asukas, jossa tällainen jakelu, julkaiseminen, nähtäville asettaminen tai käyttö olisi lainvastaista tai edellyttäisi mitä tahansa rekisteröintiä tai lupamenettelyä kyseisellä lainkäyttöalueella. Tätä esitystä tai mitään sen jäljennöstä ei saa toimittaa, välittää tai jaella suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin (kuten määritelty Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), lukuun ottamatta Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144A -säännöksessä tarkoitettuja hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia ( qualified institutional buyers ). Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, ja niitä voidaan tarjota ja myydä (1) Yhdysvalloissa ainoastaan järjestelyssä, johon sovelletaan poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, tai (2) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisissa offshore-järjestelyissä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä esitystä jaellaan ja se on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ( Määräys ) 19(5) artiklan piiriin kuuluville ammattimaisille sijoittajille ja (iii) Määräyksen 49(2)(a) (d) artiklan piiriin kuuluville henkilöille (kaikki kohdissa (ii) ja (iii) tarkoitetut henkilöt korkean varallisuustason yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne. ) (kaikki tällaiset henkilöt yhteisesti Relevantit henkilöt ). Tämän esityksen vastaanottamisen katsotaan merkitsevän sitä, että vastaanottaja vahvistaa olevansa tällainen Relevantti henkilö. Henkilöiden, jotka eivät ole Relevantteja henkilöitä, ei tule toimia tämän esityksen nojalla tai luottaa siihen. Tämä esitys ei ole direktiivin 2003/71/EY, muutoksineen (yhdessä Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden soveltuvien täytäntöönpanotoimenpiteiden kanssa Esitedirektiivi ) tarkoittama esite missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin. Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat sisältävät sellaisia sanoja kuin ennakoi, uskoo, aikoo, arvioi, odottaa, sekä merkitykseltään vastaavia sanoja. Kaikki tämän esityksen sisältämät lausumat lukuun ottamatta historiallisia tosiseikkoja koskevia lausumia, mukaan luettuna rajoituksetta lausumat, jotka koskevat Yhtiön taloudellista asemaa, liiketoimintastrategiaa sekä tulevaa liiketoimintaa koskevia johdon suunnitelmia ja tavoitteita (mukaan luettuna uudelleenjärjestely ja synergiakustannussäästöt) ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, kehitys ja saavutukset saattavat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetystä tulevasta tuloksesta, kehityksestä ja saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Yhtiön nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja ympäristöstä, jossa Yhtiö tulevaisuudessa toimii. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät ainoastaan tilannetta tämän esityksen ajankohtana. Yhtiö nimenomaisesti kieltäytyy velvollisuudesta levittää mitään päivityksiä tai tarkistuksia tämän esityksen sisältämiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin siinä tapauksessa, että niihin liittyvissä Yhtiön odotuksissa tai tapahtumissa tai olosuhteissa, joihin lausumat perustuvat, tapahtuu mikä tahansa muutos. Yhtiö varoittaa, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja että Yhtiön todellinen taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä tulevaa liiketoimintaa koskevat johdon suunnitelmat ja tavoitteet saattavat poiketa olennaisesti tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatusta tai esitetystä. Lisäksi vaikka Yhtiön taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä tulevaa liiketoimintaa koskevat johdon suunnitelmat ja tavoitteet ovat yhteneväiset tämän esityksen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä ilmennä tuloksia tai tapahtumia tulevilla ajanjaksoilla. Yhtiöllä ja kenelläkään muulla henkilöllä ei ole velvollisuutta tarkistaa tai vahvistaa taikka julkistaa sellaisia tulevaisuutta koskevien lausumien tarkistuksia, jotka on tehty tämän esityksen ajankohdan jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden nojalla. Tämä esitys sisältää uudelleenjärjestelyyn ja synergiaetuihin liittyviä arvioita. Tällaiset arviot perustuvat useisiin oletuksiin, jotka perustuvat tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin ja niihin perustuviin päätelmiin. Näissä oletuksissa kuvataan odotettuja toimenpiteitä ja suunniteltujen toimenpiteiden arvioitua vaikutusta tulevaisuudessa. Oletukset ovat kuitenkin luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monia erilaisia ja merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti synergiaetuja koskevissa arvioissa esitetyistä tuloksista. Ei voi myöskään olla varmuutta siitä, että järjestely toteutuu tässä esityksessä kuvatulla tavalla tai lainkaan. Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttori, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc ja Swedbank AB (publ) (yhteisesti Pankit ) ja niiden tytäryhtiöt toimivat kukin tässä esityksessä mainittujen seikkojen osalta yksinomaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta eivätkä pidä näiden seikkojen osalta ketään muuta asiakkaanaan. Pankkien asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä, eivätkä ne anna neuvoja näiden seikkojen osalta kenellekään muulle kuin Yhtiölle. 2

3 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 3

4 Osakeanti lyhyesti Osakeannin rakenne Koko Merkintäsuhde Merkintähinta Uusien osakkeiden anti, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla merkintäetuoikeus Nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä muita osakkeita ilman merkintäetuoikeutta (toissijainen merkintä) Osakeannin koko noin 665 milj. euroa Neljä (4) uutta osaketta jokaista yhtä (1) nykyistä osaketta kohti täsmäytyspäivänä Merkintähinta 0,08 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta Merkintäaika Merkintäaika alkaa ja päättyy Merkintäsitoumukset Hankittavien varojen käyttö 52,8 % annista (Solidium ja muut osakkeenomistajat) Jäljellä olevalla 47,2 %:n osuudella tärkeimpien pankkien merkintätakaus Outokummun taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja kannattavuuden palauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotta Outokumpu voi luoda osakkeenomistajilleen arvoa johtavana ruostumattoman teräksen tuottajana 4

5 Osakeannin aikataulu Merkintäoikeuksien irtoamispäivä Täsmäytyspäivä Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Merkintäaika päättyy Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta arviolta 3.4. arviolta 4.4. Osakeannin alustavat tulokset saatavilla Osakeannin lopullinen tulos selvillä Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa 5

6 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 6

7 Outokumpu on globaali markkinajohtaja Outokumpu lyhyesti Outokumpu maailmanlaajuisesti Outokumpu tuottaa kehittyneitä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä. Ne auttavat rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti Vahva markkina-asema: markkinaosuus 35 % Euroopassa, 20 % NAFTA -alueella ja 1 % Aasiassa Noin ammattitaitoista työntekijää yli 40 maassa, pääkonttori Espoossa Osake listattu NASDAQ OMX Helsingissä Keskeiset luvut (2013) Yhdysvallat Integroitu tuotantolaitos Calvertissa. Ruostumattoman erikoisteräksen levy-, tanko- ja putkituotteiden tuotantoyksiköt Meksiko Meksikon ja Etelä- Amerikan markkinoita palveleva moderni kylmävalssauskeskus San Potosissa Ruotsi Erikoisteräksen tuotantoyksiköt ja tutkimus- ja kehityskeskus Iso-Britannia Integroitu erikoisteräksen tuotantolaitos, erikoistunut pitkiin tuotteisiin Saksa Korkealaatuiset ruostumattoman teräksen tuotantoyksiköt ja tutkimus- ja kehitysyksiköt Suomi Moderni, täysin integroitu tuotantoketju, johon kuuluvat kromikaivos, ferrokromitehdas sekä ruostumattoman teräksen tuotantoyksikkö ja tutkimus- ja kehityskeskus. Konsernin pääkonttori Espoossa Kiina Kylmävalssaamo ja palvelukeskuksia Liikevaihto Milj. euroa Liikevaihto ja henkilöstö (2013) EBITDA Milj. euroa -165 Taseen loppusumma Milj. euroa Henkilöstö (1) Stainless EMEA Stainless Americas Stainless APAC Specialty Stainless Muu toiminta Liikevaihto Henkilöstö (1) 23 % 6 % 13 % 4 % 55 % 21 % 5 % 16,% 3 % 55 % (1) Jatkuvat toiminnot

8 Outokummun vahvuudet Ruostumattoman teräksen markkinajohtaja Läsnäolo tärkeillä markkinoilla Laajin tuotevalikoima Kustannustehokas tuotanto Integroitu tuotantoketju Ihmiset ja kulttuuri Globaali markkinajohtaja, tuotantoa ja jakeluverkosto kaikilla tärkeimmillä ruostumattoman teräksen markkinoilla, tasapainoinen asiakaskunta. Johtava valikoima erikois- ja standardituotteissa. Johtava tekninen asiantuntemus sekä mittavat patentti- ja immateriaalioikeudet. Kustannustehokas ja tasapainoinen tuotantorakenne, joka mahdollistaa korkeat käyttöasteet uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Oma kromikaivos ja ferrokromituotannon laajennus. Vahva osaaminen raaka-aineisiin liittyvien riskien hallinnassa. 2 x 100 vuotta kokemusta ruostumattomassa teräksessä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen. 8

9 Vahvempi tase, parempi maksuvalmius Ternin ja VDM:n myynti ThyssenKruppille Kauppahintana TK:n lainainstrumentti miljoonaa euroa ( ) Outokummun nettovelka pienenee 1,3 miljardia euroa Outokummun ja ThyssenKruppin väliset velvoitteet poistuvat Kauppa saatu päätökseen Taseen vahvistaminen edelleen Uusi 500 miljoonan euron syndikoitu vakuudellinen luotto, erääntyy vuonna 2017 Uusi 900 miljoonan euron vakuudellinen valmiusluotto, erääntyy vuonna 2017 (korvaa aiemman 900 milj. euron valmiusluoton) Nykyisten noin 600 miljoonan euron lainojen ehtojen muuttaminen, ml. maksuajan pidentäminen vuoteen 2017 Noin 665 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti taseen ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi Hyvä arvostus VDM:lle ja Ternille, myynnillä nettovelka pienenee 1,3 miljardia euroa Pidemmät maksuajat, merkittävästi parempi likviditeetti, vahvempi tase ja kevyempi velkarakenne Vahvempi ja vähemmän velkainen tase ja parempi maksuvalmius mahdollistavat toimenpiteet, joilla Outokumpu palautetaan kannattavaksi 9

10 Hyvät kasvunäkymät ruostumattomassa teräksessä Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka NAFTA 1) Aasia Milj. tonnia Outokummun markkinaosuus Osuus liikevaihdosta 2013 (arvio) 35 % 20 % 1 % 1) NAFTA: USA, Kanada, Meksiko. E=ennuste 2) Markkinaosuudet on laskettu kylmävalssatun ruostumattoman teräksen toimitusten perusteella (lähteet: Eurofer helmikuu 2014, AISI helmikuu 2014 ja CRU marraskuu 2013) SMR, helmikuu Kaikki ruostumattoman teräkset tuotteet valssatut ja taotut 10

11 Haasteena laskevat hinnat Ruostumattoman 304-teräslajin markkinahinnat (USD) 1 Ruostumattoman 304-teräslajin perushinnat (EUR) 1 Lähde: CRU, tammikuu ) Kylmävalssattu ruostumattoman 304-lajin 2 mm:n teräslevy 11

12 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 12

13 Tärkeimmät saavutukset ja haasteet vuonna 2013 Synergiasäästöt Tehostamisohjelmat Taloudellisen aseman vahvistaminen Ferrokromin tuotannon käyttöönotto Krefeldin sulaton sulkeminen joulukuussa 2013 Synergiasäästöt yli 95 miljoonaa euroa vuonna työpaikan vähennys P150-ohjelma: säästöt yli 104 miljoonaa euroa vuonna 2013 P300-ohjelma: käyttöpääomaa vähennetty 351 miljoonaa euroa Saavutukset Käyttöpääomainvestoinnit laskivat 183 miljoonaan euroon vuonna 2013 Ternin ja VDM:n myynti, lainojen uudistaminen ja osakeanti taseen vahvistamiseksi Tulos selkeästi epätyydyttävä vuonna 2013 Haasteet Ferrokromin tuotanto saavutti tonnia Vahva taloudellinen tulos, lähestyy täyttä kapasiteettia Heikko taloustilanne erityisesti Euroopassa Ruostumattoman teräksen kysyntä laski Euroopassa Nikkelin hinnan lasku heikensi katteita Euroopan komission myönnytysvaatimukset Calvertin tehtaan käyttöönoton haasteet 13

14 Kannattavuuden ja kassavirran parantaminen A B C D Calvertin käyttöönotto Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Synergiasäästöt ja P150 -ohjelman säästöt Käyttöpääoman ja investointien optimointi 14

15 Stainless Americas vahva läsnäolo markkinoilla Kaikki ruostumattoman teräksen tuotteet vuonna 2013, tonnia A Outokumpu Amerikassa kt Sulatus Kuumavalssaus 150 1) Kylmävalssaus Calvert Mexinox Mexinox Meksikon ja Etelä- Amerikan markkinoita palveleva moderni kylmävalssaamo San Potosissa Chicagon myyntitoimisto Loput SAM 179 Calvert Amerikan markkinoita palveleva uusi ja moderni integroitu tuotantolaitos Calvertissa, Alabamassa. Kaupallisen kapasiteetin käyttöönotto vuoteen Outokummulla on vahva asema Amerikassa Vahva markkina-asema, pitkät asiakassuhteet ja markkinaosuus noin 20 % NAFTA-alueella vuonna 2013 Vahva myyntitiimi Tuotteilla on hyvä maine markkinoilla lähteestä huolimatta Outokummulla on laajin tuotevalikoima, ja se on ainoa 72 tuumaa leveän tuottaja NAFTAalueella BRA 471 Palvelukeskus, Buenos Aires Lähde: SMR:n reaalikysyntä, helmikuu 2014, kaikki ruostumattomat terästuotteet ml. valssatut ja taotut 1) Myydään vapaille markkinoille 15

16 Calvertin käyttöönotto ja Stainless Americasin kääntäminen kannattavaksi A Stainless Americasin materiaalivirrat vuonna 2013 Stainless Americasin materiaalivirrat vuonna 2014 Meksiko Calvert >250 kt/v Terni Meksiko Calvert Tuonti Euroopasta Kylmävalssatut markkinoille Stainless Americasin toimitukset tonnia (2013) Laaja asiakaspohja, mutta raskas kustannusrakenne lähinnä eurooppalaisen tuonnin vuoksi Kuumanauha Calvertista Kylmävalssatut markkinoille Americasin toimitustavoitteet tonnia vuonna 2014 Liiketoimintamalli käyttöönoton jälkeen 16

17 Calvertin käyttöönotto ja Stainless Americasin kääntäminen kannattavaksi A Stainless Americasin käyttökate 1) I/2013 II/2013 III/2013 Milj. euroa IV/2013 Käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuonna 2014 Haasteita 2013 o o Kuumanauhan tuonti Ternistä Euroopan komission vaatimuksesta Tekniset laatuun liittyvät haasteet uusien tuotteiden tuotannossa Kannattavuuteen vaikuttavat vuonna 2014 o o o o Kommentteja Toimitukset Euroopasta päättyvät: Calvertin oman sulaton käyttöaste nousee Volyymit kasvavat: tavoite tonnia vuonna 2014 Laajempi tuotevalikoima ja parempi laatu Vakaampi tuotantoprosessi 1) Ilman kertaluonteisia eriä 17

18 Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt B Sulkemiset Bochum Bochumin sulaton sulkeminen vuoden 2015 alkupuolella, neuvottelut käynnissä Volyymien ja tuotannon siirto Tornioon ja Avestaan Kapasiteetin ja palvelukeskusten optimointi NIFOprojekti Muut toimenpiteet Osa Benrathin tuotannosta Krefeldiin ja Benrath suljetaan. Kylmävalssauskapasiteettia vähennetään. Investoinnit Krefeldissä mahdollistavat siirron (noin 100 miljoonaa euroa) Hehkutus ja peittauslinjojen kapasiteetin vähentäminen Torniossa noin tonnilla Palvelukeskusten sulkeminen ja jatkuva optimointi Uudet vuosittaiset säästöt yli 100 milj. euroa, täysimääräisesti vuonna 2017 Henkilöstövähennykset ja muut kustannussäästöt Enintään työpaikan lisävähennys Euroopassa 18

19 Kylmävalssatut + kirkas. kuumanauha Kuumavalssaus Sulatus Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Tilanne vuoden 2013 lopussa Suunniteltu tilanne vuonna 2015 B TORNIO BOCHUM 800 AVESTA 450 TORNIO AVESTA 450 2,7 milj. tonnia 1,9 milj. tonnia TORNIO BOCHUM AVESTA 900 TORNIO AVESTA 900 3,6 milj. tonnia 2,3 milj. tonnia TORNIO KREFELD/ BENRATH/DILLENBURG 810 AVESTA NYBY 80 TORNIO KREFELD/ Dillenburg 500 AVESTA NYBY 80 2,2 milj. tonnia 1,7 milj. tonnia Sopimustuotanto [ThyssenKrupp Steel Bochum] Alhaiset käyttöasteet ja epätasapaino sulatusja kylmävalssauskapasiteetin välillä Korkeat käyttöasteet ja tasapaino sulatus- ja kylmävalssauskapasiteetin välillä 19

20 Synergiat P150 Synergia- ja kustannussäästöt Synergia- ja P150 kustannussäästöt 2013 Milj. euroa P milj. euroa Alkuperäinen arvio Synergiat Toteutunut Tulokset vuonna 2013 ja tulevaisuuden odotukset Edistystä raaka-aineiden hankinnassa, operatiivisissa kustannuksissa ja kunnossapidossa Vuoden milj. euron säästötavoite ennallaan Mahdollisia lisäsäästöjä selvitetään Ruostumattoman teräsromun hankintaan liittyvät säästöt tärkein syy vuonna 2013 >170 milj. euron synergiasäästöt vuonna 2014, tuotannon optimoinnin ansiosta Tavoite 200 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä Synergia- ja P150 -kustannussäästötavoitteet ylitettiin 2013 Tavoitellut kustannussäästöt (ml. Euroopan tuotantosuunnitelma) Milj. euroa C milj. euron kustannussäästötavoite vuoteen 2017 mennessä Kaikkiin säästöohjelmiin liittyvät kertaluonteiset käteiskustannukset noin 170 miljoonaan euroa, joista 54 miljoonaa euroa kirjattiin vuonna

21 Kassavirran parantaminen D Käyttöpääoman vaikutus kassavirtaan 1,2) Milj. euroa tavoite: 300 miljoonaa euroa 2013 alkuperäinen tavoite: 150 miljoonaa euroa -15 Q1-71 Q Vuonna 2013 käyttöpääomasta vapautui 351 milj. euroa 351 Q3 Q tot. Varastopäivät laskeneet 104 päivästä (joulukuussa 2012) 88 päivään (joulukuussa 2013) Varastopäivätavoite on keskimäärin 91 päivää vuonna 2014 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit Milj. euroa vertailukelp < E Ylläpitoinvestoinnit vuonna 2014 noin 70 milj. euroa Käyttöomaisuusinvestoinnit pienentyneet merkittävästi vuodesta ) Kaaviossa näkyy ostovelkojen, myyntisaamisten ja varastopäivien muutos ja se eroaa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä käyttöpääoman muutoksesta, joka sisältää myös varaukset. Muutos varauksissa tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2013 oli -54 miljoonaa euroa (I/ miljoonaa euroa, II/ miljoonaa euroa, III/ miljoonaa euroa ja IV/2013: -17 miljoonaa euroa) 2) Luvut eivät sisällä ferrokromitoimintoja 21

22 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 22

23 2013: tulos raskaasti tappiollinen Saavutetut säästöt lähes kaksinkertaiset alkuperäiseen tavoitteeseen nähden Kassavirta positiivinen Toimitukset laskivat 5 % ja liikevaihto laski 15 % Tappiot pienenivät, mutta tulos edelleen raskaasti tappiollinen Heikko tase Milj. euroa Vertailukelpoiset Ruostumattoman teräksen toimitukset 1) Liikevaihto Operatiivinen käyttökate 2) Liiketulos Operatiivinen tulos 3) Liiketoiminnan nettorahavirta 34 n.a. Investoinnit 4) Korollinen nettovelka n.a. Omavaraisuusaste, % 21,5 n.a. Velkaantumisaste, % 188,0 n.a. 1) Ulkoiset toimitukset, tonnia 2) Käyttökate (EBITDA ) poislukien kertaluonteiset erät, muut kuin arvonalentumiset sekä varastovoitot/-tappiot, tilintarkastamaton 3) Liiketulos, poislukien kertaluonteiset erät ja varastovoitot/-tappiot, tilintarkastamaton 4) Käyttöomaisuusinvestoinnit 23

24 Käyttökate ja liiketulos liiketoiminta-alueittain Käyttökate liiketoiminta-alueittain ilman kertaluonteisia eriä 1) Milj. euroa Liiketulos liiketoiminta-alueittain ilman kertaluonteisia eriä 1) Milj. euroa EMEA Americas APAC Specialty Stainless EMEA Americas APAC Specialty Stainless Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ ) Ilman lopetettuja toimintoja (Terni, VDM ja tietyt palvelukeskukset) 24

25 Ternin ja VDM:n myynti ja osakeanti vähentävät Outokummun velkaa Milj. euroa 1,283 2, , , % -123% yks. 65 % Vaikutukset velkaantumisasteeseen - TK:n lainainstrumentin mitätöinti 1,3 miljardia euroa, käytetään kauppahintana (laskee nettovelkaa) - Noin 640 miljoonan euron nettovarat merkintäoikeusannista (oma pääoma kasvaa) - Muut lähinnä Ternin ja VDM:n myyntiin liittyviä kustannuksia ja taloudellinen paketti (lainasalkun ja vakuuspaketin uudelleenjärjestelyt) Q4/13 TK-lainainstrumentin mitätöinti (käytetään kauppahintana) Osakeannin nettovarat Huom: perustuu Outokummun pro forma lukuihin, jotka julkistettiin Nettovelan määritelmä muuttui tammikuussa Ei ota huomioon operatiivisen liiketuloksen kehitystä Q4/13 Pro forma Nettovelka Oma pääoma Velkaantumisaste 25

26 Pro forma -tuloslaskelma vuodelle 2013 Miljoonaa euroa 2013 Pro forma 2013 Kommentit Liikevaihto Liiketulos Korkokulut Tulos ennen veroja Korkokulujen lasku johtuu 85 miljoonaa euron vähennyksestä TK:n lainainstrumenttiin liittyen sekä -16 miljoonan euron korkeammista korkokuluista lainojen uudelleenjärjestelyjen takia Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista on vähennetty Tilikauden tulos Pro forma oikaisut liittyvät Ternin ja VDM :n liiketoimintojen myyntiin ThyssenKruppille, osakeannin vaikutukseen Outokummun kassaan ja kassavaroihin ja osakepääomaan sekä lainojen uudelleenjärjestelyihin 26

27 Markkinoiden ja liiketoiminnan näkymät vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle 1) Markkinanäkymät o o o Kysynnässä maltillista paranemista Toimitusmäärien arvioidaan hieman kasvavan ja perushintojen hieman nousevan Kustannussäästöohjelmien ja synergiasäästöjen arvioidaan etenevän suunnitellusti Outokumpu arvioi o o o o Operatiivisen tuloksen olevan paremman kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, mutta edelleen tappiollinen Liiketoiminnan kassavirran olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen toimitusmäärien arvioituun lisääntymisen liittyvästä varastojen kasvusta Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna odotettavissa on korkeintaan vähäisiä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja Konsernin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikutta a ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen Nämä näkymät koskevat Outokummun jatkuvia toimintoja 1) Julkaistu tilinpäätöstiedotteessa

28 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 28

29 Yhteenveto Outokumpu on ruostumattoman teräksen globaali markkinajohtaja teollisuudenalalla, jolla on hyvät kasvunäkymät Selkeät toimenpiteet käynnissä kannattavuuden parantamiseksi Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi käynnissä Kattava rahoituspaketti ja merkintäoikeusanti mahdollistavat Outokummun tuloksen kääntämisen kannattavaksi 29

30 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 30

31 Kylmävalssatut + kirkas. kuumanauha Levyt ja pitkät Kuumavalssaus Sulatus Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Tasapainoinen ruostumattoman teräksen tuotantorakenne (Suunniteltu tilanne 2015) Suomi tonnia EMEA Specialty Stainless Americas APAC Saksa 1) Ruotsi Iso-Britannia & USA USA Meksiko Kiina Miljoonaa tonnia Yhteensä , , , ,7 Huom: numeroihin ei sälly Wildwood, Dahlerbrück ja puolivalmisteiden kapasiteetti. Todelliset kapasiteetit vaihtelevat tuoteryhmittäin ja miehityksen mukaan 1) Neuvottelut käynnissä liittojen ja Work councilin edustajien kanssa, niillä voi olla vaikutusta lopputulokseen 31

32 Tasapainoinen ja laaja asiakaspohja usealla toimialalla Liikevaihto asiakassegmenteittäin 1) Liikevaihto loppuasiakassegmenteittäin 1) Tasapaino loppukäyttäjäsegmenttien sekä investointi- että kuluttajavetoisilla teollisuudenaloilla Jakelijat 45 % Raskas teollisuus 24 % Muut 5% Kuluttajahyödykkeet ja lääketeollisuus 21 % Autoteollisuus 18 % Loppukäyttäjät ja jatkojalostajat 55 % Metallien jatkojalostus ja putket 22 % Arkkitehtuuri ja rakentaminen Kemia, petrokemia 5 % ja energia 5 % 1) Johdon arvio vuodelle 2013 jatkuville toiminnoille 32

33 Alan laajin tuotevalikoima Toimitukset tuotteittain 1) Ferriittiset 19 % Duplex 3 % Muut 3 % Austeniittiset (CrNi) 58 % Outokummulla on laaja tuotevalikoima kaikissa asiakassegmenteissä 2) Ferriittisten laatujen merkittävä kasvu vähentää nikkelin hintavaihtelujen vaikutusta Outokumpu tuotevalikoima muistuttaa läheisesti markkinoiden tuotejakaumaa teräslajeittain Tuotevalikoima kattaa kaikki eri muodot Austeniittiset (CrNiMo) 17 % 1) Johdon arvio koko vuodelle 2013, jatkuvat toiminnot 2) Outokummulla oli ennen Inoxum yrityskauppaa vain 5 % :n markkinaosuus ferriittissä vrt. uudella Outokummulla ~20% 33

34 EMEA: tasapainoinen asiakaskunta ja kattava palvelukeskusverkosto EMEAn liikevaihto asiakassegmenteittäin 1) Ruostumattoman teräksen kokonaismarkkinoiden koko vuonna 2013, tonnia 2) Koko Eurooppa: Pohjoismaat % 40% Iso- Britannia 250 Alfortville Ranska 380 Sheffield Saksa Eskilstuna Wilnsdorf Dabrowa Gornica Itä- Sachsenheim Eurooppa 580 Batonyterenye Castelleone Espanja 330 Italia Turkki 370 Jakelijat Loppukäyttäjät Outokummun päämarkkina-alue Outokummun muu markkina-alue 1) Johdon arvio vuodelle 2013, jatkuville toiminnoille 2) Lähde: SMR reaalikysyntä, helmikuussa Kaikki ruostumattomat terästuotteet, ml. valssatut ja taotut 34

35 2013 kustannusanalyysi Operatiiviset kustannuserät 1) 2) Kommentit Raaka-aineet Henkilöstö Energia ym. Muut myynnin kustannukset SG&A (eis sis. henkilöstöä ja poistoja) Poistot yhteensä Raaka-ainehankinnat noin 60 % konsernin kaikista operatiivista kustannuksista Nikkelin osuus kaikista raakaainekustannuksista on noin 60 % Kromin osuus kaikista ruostumattoman teräksen raaka-ainekustannuksista on noin %, mutta Outokummussa oman tuotannon vuoksi noin % Energia ja muut kulutustavarat noin % kaikista operatiivista kustannuksista Henkilöstömenot noin 10 % kaikista operatiivista kustannuksista Muut myynnin kustannukset sisältävät mm. rahtikuluja, ylläpitokustannuksia, vuokra- ja leasingkuluja sekä kunnossapitokuluja 1) Operatiiviset kulut = liikevaihto liiketulos (ilman kertaluonteisia eriä) 2) Johdon arvio 35

36 Henkilöstövähennykset etenevät suunnitellusti Henkilöstön määrä, jatkuvat toiminnot Henkilöstövähennykset vuonna 2013 olivat 766 työpaikkaa tavoitteen 770 mukaisesti Henkilöstövähennykset 750 työpaikkaa vuonna 2014 Kokonaistavoite on vähentää maailmanlaajuisesti työpaikkoja vuosina e 2017e Tavoitteena vähentää konsernin henkilöstön määrää vuosina Huom: 2012: Koko konserni poislukien: OSTP, Terni, VDM, tietyt palvelukeskukset (Willich, joka sisältyi myönnytykseen) 36

37 Merkittävästi vahvempi tase ja likviditeetti Milj. euroa Pro forma oikaistu I Pro forma oikaistu II Pro forma oikaistu III Pro forma Varat yhteensä Rahavarat Myytävinä olevat varat Oma pääoma ja velat josta oma pääoma yhteensä josta pitkäaikaiset velat josta lyhytaikaiset velat Myytävinä oleviin varoihin liittyvät velat 1, Korollinen nettovelka Velkaantumisaste, % Likviditeetti Pro forma -oikaisut koskevat 1) Outokummun myönnytysten kohteena olevan Ternin ja VDM:n liiketoiminnan myyntiä ThyssenKruppille , jonka kauppahintana oli lainainstrumentti, 2) osakeannin vaikutusta Outokummun rahavaroihin ja osakepääomaan ja 3) rahoitusjärjestelyiden vaikutusta 37

38 Lainojen erääntymisaikataulu Milj. euroa Käyttämättömät lainajärjestelyt Pitkäaikaiset velat Ulkonaolevat velkakirjalainat Lyhyaaikaiset velat Lainasalkkuun vaikuttavat tekijät: ThyssenKruppin lainajärjestely sekä 1,3 mrd. euron velka mitätöidään Uusi 500 milj. euron lainajärjestely, joka erääntyy vuonna 2017 Uusi valmiusluotto 900 milj. euroa, joka erääntyy vuonna 2017 (korvaa aiemman samansuuruisen luoton) Muutoksia ja laina-ajan pidennyksiä muihin, yhteensä noin 600 milj. euron lainoihin, jotka erääntyvät 2017 * Lyhytaikaiset velat sisältävät myös pitkäaikaisia velkoja (maksetaan takaisin 12 kuukauden kuluessa) 38

39 Lisätietoja: Outokummun sijoittajasuhteista tai nettisivultamme Johanna Henttonen Sijoittajasuhdejohtaja puh. (09) matkapuh s-posti: Simone Cujai Sijoittajasuhdepäällikkö puh matkapuh s-posti: Päivi Laajaranta Johdon assistentti puh. (09) matkapuh s-posti: 39

40 40

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2008 www.outokumpu.com Toimitusjohtajan katsaus Esityslistan kohta 7 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Vuosi 2007 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2012

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2012 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2012 14.3.2012 www.outokumpu.com Outokumpu uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja Mika Seitovirta Toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja.

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja. Tilinpäätös 2006 1.2.2007 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Vuosi 2006 lyhyesti Markkinakehitys Parannustoimenpiteet ja strateginen suunta Tilinpäätös 2006 Näkymät 2 1.2.2007 Tilinpäätös

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS 2009

TILIKAUDEN TULOS 2009 TILIKAUDEN TULOS 2009 1.3.20101 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se esitetään Yhtiön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja.

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja. Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Vuosi 2007 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys 2007 Outokummun strategian implementointi Tilinpäätös 2007 Näkymät

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.211 Esitys 17.2.212 Suominen Yhtymä Oyj 17.2.212 1 Suomisen 211 lyhyesti Avainluvut ja keskeiset tapahtumat Milj. Q4/211 Q4/21 211 21 Liikevaihto 85,5 45,3 216,3

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta 29.4.2016 Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.à r.l:lta ( Cidron,

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2. Munksjö Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosi- III. katsaus. Outokummun erikoisteräs tavoittelee uusia korkeuksia Stalatuben tuulivoimaloissa

Osavuosi- III. katsaus. Outokummun erikoisteräs tavoittelee uusia korkeuksia Stalatuben tuulivoimaloissa Osavuosi- III 2014 katsaus Outokummun erikoisteräs tavoittelee uusia korkeuksia Stalatuben tuulivoimaloissa Suomalainen ruostumattomien rakenneteräsputkien valmistaja Stalatube on valinnut Outokummun duplexerikoisteräksen

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Yritykset investoivat digitalisaatioon - Etteplan vahvasti mukana kasvussa. Juha Näkki, toimitusjohtaja Etteplan Oyj toukokuu 2016

Yritykset investoivat digitalisaatioon - Etteplan vahvasti mukana kasvussa. Juha Näkki, toimitusjohtaja Etteplan Oyj toukokuu 2016 Yritykset investoivat digitalisaatioon - Etteplan vahvasti mukana kasvussa Juha Näkki, toimitusjohtaja Etteplan Oyj toukokuu 2016 Vastuuvapautus Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 1 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tuloslaskelma Me Q1 2014 Q1 2013 Muutos Tilauskanta 91 89 +2 % Liikevaihto 132 128 +3 % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.3.2010 Nordean äänestysohjeet SEB:n äänestysohjeet Kokouskutsun kohta 7: Tilinpäätöksen vahvistaminen ABSTAIN FROM VOTING yhteensä: Osakkeenomistajia: 3 Osakkeita:

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013 Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 211 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2. 212 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-joulukuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-joulukuu 211 numeroina Osinkoesitys

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiötiedote 3.3.2016 kello 08.00 EET EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015. Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 2016

Tilinpäätös 2015. Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 2016 Tilinpäätös 215 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 216 Sisältö 1 2 Vuosikatsaus 215 Tulos 215 3 Segmenttikatsaukset 4 Ajankohtaiset aiheet 5 Liitteet 2 Disclaimer Jäljempänä esitetyt tiedot

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus

Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus Ahlstrom Oyj Tammi-kesäkuu 2011 osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Jan Lång Talousjohtaja Seppo Parvi 10.8.2011 Agenda Huhti-kesäkuu 2011 Home and Personal - liiketoiminta-alueen myynti Liiketoiminta-aluekatsaus

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot LEHDISTÖTIEDOTE, 18. joulukuuta 2012 Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot Eldorado Gold Cooperatief U.A (jäljempänä Eldorado ) tekee Nordic

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla

SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy päätöksen, SSAB AB:n

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuu 2016: Tyydyttävä tulos matalista sähkönhinnoista huolimatta Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot