Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen Outokummun osakeanti 1

2 Vastuunrajoitus Ellei toisin ilmoiteta, tämän esityksen on laatinut ja sen sisältämät tiedot on toimittanut Outokumpu Oyj ( Yhtiö ). Osallistumalla tapaamiseen, jossa tämä esitys pidetään, tai tutustumalla esityksen dioihin sijoittaja sitoutuu noudattamaan seuraavia rajoituksia. Esitys toimitetaan sijoittajille ainoastaan tiedoksi ja luottamuksellisesti, eikä sitä tai mitään osaa siitä saa jäljentää, jaella tai toimittaa eteenpäin kenellekään muulle. Tämä esitys ei ole listalleottoesite eikä osa listalleottoesitettä, ja mikä tahansa päätös sijoittaa osakeannissa uusiin osakkeisiin ( tarjottavat osakkeet ) merkintäoikeuksien perusteella ( merkintäoikeudet ja yhdessä tarjottavien osakkeiden kanssa arvopaperit ) tulee tehdä yksinomaan arvopapereihin liittyvään varsinaiseen listalleottoesitteeseen sisällytettävien tietojen ja niiden riippumattoman analysoinnin perusteella. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä ja arvopapereista. Esitys ei ole eikä muodosta osaa eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden arvopapereita missään maassa taikka kehotukseksi ryhtyä mihinkään sijoitustoimintaan. Mitään tämän esityksen osaa tai sen jakelua ei tule käyttää perusteena minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen tekemiselle. Tämän esityksen sisältämiä tietoja ei ole varmennettu riippumattomasti. Yhtiö ei anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tämän esityksen sisältämien tietojen tai lausuntojen tasapuolisuudesta, oikeellisuudesta tai kattavuudesta, eikä sijoittajan tule luottaa näiden tietojen tai lausuntojen tasapuolisuuteen, oikeellisuuteen tai kattavuuteen. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä, neuvonantajilla ja edustajilla tai kenelläkään muulla henkilöllä ei ole mitään (tuottamukseen perustuvaa tai muuta) vastuuta mistään tämän esityksen tai sen sisällön käytön aiheuttamasta tai muutoin tämän esityksen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Kunkin sijoittajan tulee nojautua omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsä Yhtiöstä ja tässä esityksessä kuvatuista järjestelyistä sekä niihin sisältyvistä eduista ja riskeistä. Tämän esityksen jakelua saatetaan rajoittaa lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä esityksessä tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Tämän esityksen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa eikä näihin valtioihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista. Tätä esitystä ja tämän esityksen yhteydessä jaeltua aineistoa ei ole suunnattu eikä tarkoitettu jaeltavaksi tai käytettäväksi kenellekään henkilölle tai yhteisölle, joka on minkä tahansa sellaisen paikkakunnan, valtion, maan tai muun lainkäyttöalueen kansalainen tai asukas, jossa tällainen jakelu, julkaiseminen, nähtäville asettaminen tai käyttö olisi lainvastaista tai edellyttäisi mitä tahansa rekisteröintiä tai lupamenettelyä kyseisellä lainkäyttöalueella. Tätä esitystä tai mitään sen jäljennöstä ei saa toimittaa, välittää tai jaella suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin (kuten määritelty Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), lukuun ottamatta Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144A -säännöksessä tarkoitettuja hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia ( qualified institutional buyers ). Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, ja niitä voidaan tarjota ja myydä (1) Yhdysvalloissa ainoastaan järjestelyssä, johon sovelletaan poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, tai (2) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisissa offshore-järjestelyissä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä esitystä jaellaan ja se on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ( Määräys ) 19(5) artiklan piiriin kuuluville ammattimaisille sijoittajille ja (iii) Määräyksen 49(2)(a) (d) artiklan piiriin kuuluville henkilöille (kaikki kohdissa (ii) ja (iii) tarkoitetut henkilöt korkean varallisuustason yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne. ) (kaikki tällaiset henkilöt yhteisesti Relevantit henkilöt ). Tämän esityksen vastaanottamisen katsotaan merkitsevän sitä, että vastaanottaja vahvistaa olevansa tällainen Relevantti henkilö. Henkilöiden, jotka eivät ole Relevantteja henkilöitä, ei tule toimia tämän esityksen nojalla tai luottaa siihen. Tämä esitys ei ole direktiivin 2003/71/EY, muutoksineen (yhdessä Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden soveltuvien täytäntöönpanotoimenpiteiden kanssa Esitedirektiivi ) tarkoittama esite missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin. Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat sisältävät sellaisia sanoja kuin ennakoi, uskoo, aikoo, arvioi, odottaa, sekä merkitykseltään vastaavia sanoja. Kaikki tämän esityksen sisältämät lausumat lukuun ottamatta historiallisia tosiseikkoja koskevia lausumia, mukaan luettuna rajoituksetta lausumat, jotka koskevat Yhtiön taloudellista asemaa, liiketoimintastrategiaa sekä tulevaa liiketoimintaa koskevia johdon suunnitelmia ja tavoitteita (mukaan luettuna uudelleenjärjestely ja synergiakustannussäästöt) ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, kehitys ja saavutukset saattavat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetystä tulevasta tuloksesta, kehityksestä ja saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Yhtiön nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja ympäristöstä, jossa Yhtiö tulevaisuudessa toimii. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät ainoastaan tilannetta tämän esityksen ajankohtana. Yhtiö nimenomaisesti kieltäytyy velvollisuudesta levittää mitään päivityksiä tai tarkistuksia tämän esityksen sisältämiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin siinä tapauksessa, että niihin liittyvissä Yhtiön odotuksissa tai tapahtumissa tai olosuhteissa, joihin lausumat perustuvat, tapahtuu mikä tahansa muutos. Yhtiö varoittaa, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja että Yhtiön todellinen taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä tulevaa liiketoimintaa koskevat johdon suunnitelmat ja tavoitteet saattavat poiketa olennaisesti tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatusta tai esitetystä. Lisäksi vaikka Yhtiön taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä tulevaa liiketoimintaa koskevat johdon suunnitelmat ja tavoitteet ovat yhteneväiset tämän esityksen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä ilmennä tuloksia tai tapahtumia tulevilla ajanjaksoilla. Yhtiöllä ja kenelläkään muulla henkilöllä ei ole velvollisuutta tarkistaa tai vahvistaa taikka julkistaa sellaisia tulevaisuutta koskevien lausumien tarkistuksia, jotka on tehty tämän esityksen ajankohdan jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden nojalla. Tämä esitys sisältää uudelleenjärjestelyyn ja synergiaetuihin liittyviä arvioita. Tällaiset arviot perustuvat useisiin oletuksiin, jotka perustuvat tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin ja niihin perustuviin päätelmiin. Näissä oletuksissa kuvataan odotettuja toimenpiteitä ja suunniteltujen toimenpiteiden arvioitua vaikutusta tulevaisuudessa. Oletukset ovat kuitenkin luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monia erilaisia ja merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti synergiaetuja koskevissa arvioissa esitetyistä tuloksista. Ei voi myöskään olla varmuutta siitä, että järjestely toteutuu tässä esityksessä kuvatulla tavalla tai lainkaan. Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttori, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc ja Swedbank AB (publ) (yhteisesti Pankit ) ja niiden tytäryhtiöt toimivat kukin tässä esityksessä mainittujen seikkojen osalta yksinomaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta eivätkä pidä näiden seikkojen osalta ketään muuta asiakkaanaan. Pankkien asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä, eivätkä ne anna neuvoja näiden seikkojen osalta kenellekään muulle kuin Yhtiölle. 2

3 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 3

4 Osakeanti lyhyesti Osakeannin rakenne Koko Merkintäsuhde Merkintähinta Uusien osakkeiden anti, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla merkintäetuoikeus Nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä muita osakkeita ilman merkintäetuoikeutta (toissijainen merkintä) Osakeannin koko noin 665 milj. euroa Neljä (4) uutta osaketta jokaista yhtä (1) nykyistä osaketta kohti täsmäytyspäivänä Merkintähinta 0,08 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta Merkintäaika Merkintäaika alkaa ja päättyy Merkintäsitoumukset Hankittavien varojen käyttö 52,8 % annista (Solidium ja muut osakkeenomistajat) Jäljellä olevalla 47,2 %:n osuudella tärkeimpien pankkien merkintätakaus Outokummun taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja kannattavuuden palauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotta Outokumpu voi luoda osakkeenomistajilleen arvoa johtavana ruostumattoman teräksen tuottajana 4

5 Osakeannin aikataulu Merkintäoikeuksien irtoamispäivä Täsmäytyspäivä Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Merkintäaika päättyy Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta arviolta 3.4. arviolta 4.4. Osakeannin alustavat tulokset saatavilla Osakeannin lopullinen tulos selvillä Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa 5

6 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 6

7 Outokumpu on globaali markkinajohtaja Outokumpu lyhyesti Outokumpu maailmanlaajuisesti Outokumpu tuottaa kehittyneitä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä. Ne auttavat rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti Vahva markkina-asema: markkinaosuus 35 % Euroopassa, 20 % NAFTA -alueella ja 1 % Aasiassa Noin ammattitaitoista työntekijää yli 40 maassa, pääkonttori Espoossa Osake listattu NASDAQ OMX Helsingissä Keskeiset luvut (2013) Yhdysvallat Integroitu tuotantolaitos Calvertissa. Ruostumattoman erikoisteräksen levy-, tanko- ja putkituotteiden tuotantoyksiköt Meksiko Meksikon ja Etelä- Amerikan markkinoita palveleva moderni kylmävalssauskeskus San Potosissa Ruotsi Erikoisteräksen tuotantoyksiköt ja tutkimus- ja kehityskeskus Iso-Britannia Integroitu erikoisteräksen tuotantolaitos, erikoistunut pitkiin tuotteisiin Saksa Korkealaatuiset ruostumattoman teräksen tuotantoyksiköt ja tutkimus- ja kehitysyksiköt Suomi Moderni, täysin integroitu tuotantoketju, johon kuuluvat kromikaivos, ferrokromitehdas sekä ruostumattoman teräksen tuotantoyksikkö ja tutkimus- ja kehityskeskus. Konsernin pääkonttori Espoossa Kiina Kylmävalssaamo ja palvelukeskuksia Liikevaihto Milj. euroa Liikevaihto ja henkilöstö (2013) EBITDA Milj. euroa -165 Taseen loppusumma Milj. euroa Henkilöstö (1) Stainless EMEA Stainless Americas Stainless APAC Specialty Stainless Muu toiminta Liikevaihto Henkilöstö (1) 23 % 6 % 13 % 4 % 55 % 21 % 5 % 16,% 3 % 55 % (1) Jatkuvat toiminnot

8 Outokummun vahvuudet Ruostumattoman teräksen markkinajohtaja Läsnäolo tärkeillä markkinoilla Laajin tuotevalikoima Kustannustehokas tuotanto Integroitu tuotantoketju Ihmiset ja kulttuuri Globaali markkinajohtaja, tuotantoa ja jakeluverkosto kaikilla tärkeimmillä ruostumattoman teräksen markkinoilla, tasapainoinen asiakaskunta. Johtava valikoima erikois- ja standardituotteissa. Johtava tekninen asiantuntemus sekä mittavat patentti- ja immateriaalioikeudet. Kustannustehokas ja tasapainoinen tuotantorakenne, joka mahdollistaa korkeat käyttöasteet uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Oma kromikaivos ja ferrokromituotannon laajennus. Vahva osaaminen raaka-aineisiin liittyvien riskien hallinnassa. 2 x 100 vuotta kokemusta ruostumattomassa teräksessä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen. 8

9 Vahvempi tase, parempi maksuvalmius Ternin ja VDM:n myynti ThyssenKruppille Kauppahintana TK:n lainainstrumentti miljoonaa euroa ( ) Outokummun nettovelka pienenee 1,3 miljardia euroa Outokummun ja ThyssenKruppin väliset velvoitteet poistuvat Kauppa saatu päätökseen Taseen vahvistaminen edelleen Uusi 500 miljoonan euron syndikoitu vakuudellinen luotto, erääntyy vuonna 2017 Uusi 900 miljoonan euron vakuudellinen valmiusluotto, erääntyy vuonna 2017 (korvaa aiemman 900 milj. euron valmiusluoton) Nykyisten noin 600 miljoonan euron lainojen ehtojen muuttaminen, ml. maksuajan pidentäminen vuoteen 2017 Noin 665 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti taseen ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi Hyvä arvostus VDM:lle ja Ternille, myynnillä nettovelka pienenee 1,3 miljardia euroa Pidemmät maksuajat, merkittävästi parempi likviditeetti, vahvempi tase ja kevyempi velkarakenne Vahvempi ja vähemmän velkainen tase ja parempi maksuvalmius mahdollistavat toimenpiteet, joilla Outokumpu palautetaan kannattavaksi 9

10 Hyvät kasvunäkymät ruostumattomassa teräksessä Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka NAFTA 1) Aasia Milj. tonnia Outokummun markkinaosuus Osuus liikevaihdosta 2013 (arvio) 35 % 20 % 1 % 1) NAFTA: USA, Kanada, Meksiko. E=ennuste 2) Markkinaosuudet on laskettu kylmävalssatun ruostumattoman teräksen toimitusten perusteella (lähteet: Eurofer helmikuu 2014, AISI helmikuu 2014 ja CRU marraskuu 2013) SMR, helmikuu Kaikki ruostumattoman teräkset tuotteet valssatut ja taotut 10

11 Haasteena laskevat hinnat Ruostumattoman 304-teräslajin markkinahinnat (USD) 1 Ruostumattoman 304-teräslajin perushinnat (EUR) 1 Lähde: CRU, tammikuu ) Kylmävalssattu ruostumattoman 304-lajin 2 mm:n teräslevy 11

12 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 12

13 Tärkeimmät saavutukset ja haasteet vuonna 2013 Synergiasäästöt Tehostamisohjelmat Taloudellisen aseman vahvistaminen Ferrokromin tuotannon käyttöönotto Krefeldin sulaton sulkeminen joulukuussa 2013 Synergiasäästöt yli 95 miljoonaa euroa vuonna työpaikan vähennys P150-ohjelma: säästöt yli 104 miljoonaa euroa vuonna 2013 P300-ohjelma: käyttöpääomaa vähennetty 351 miljoonaa euroa Saavutukset Käyttöpääomainvestoinnit laskivat 183 miljoonaan euroon vuonna 2013 Ternin ja VDM:n myynti, lainojen uudistaminen ja osakeanti taseen vahvistamiseksi Tulos selkeästi epätyydyttävä vuonna 2013 Haasteet Ferrokromin tuotanto saavutti tonnia Vahva taloudellinen tulos, lähestyy täyttä kapasiteettia Heikko taloustilanne erityisesti Euroopassa Ruostumattoman teräksen kysyntä laski Euroopassa Nikkelin hinnan lasku heikensi katteita Euroopan komission myönnytysvaatimukset Calvertin tehtaan käyttöönoton haasteet 13

14 Kannattavuuden ja kassavirran parantaminen A B C D Calvertin käyttöönotto Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Synergiasäästöt ja P150 -ohjelman säästöt Käyttöpääoman ja investointien optimointi 14

15 Stainless Americas vahva läsnäolo markkinoilla Kaikki ruostumattoman teräksen tuotteet vuonna 2013, tonnia A Outokumpu Amerikassa kt Sulatus Kuumavalssaus 150 1) Kylmävalssaus Calvert Mexinox Mexinox Meksikon ja Etelä- Amerikan markkinoita palveleva moderni kylmävalssaamo San Potosissa Chicagon myyntitoimisto Loput SAM 179 Calvert Amerikan markkinoita palveleva uusi ja moderni integroitu tuotantolaitos Calvertissa, Alabamassa. Kaupallisen kapasiteetin käyttöönotto vuoteen Outokummulla on vahva asema Amerikassa Vahva markkina-asema, pitkät asiakassuhteet ja markkinaosuus noin 20 % NAFTA-alueella vuonna 2013 Vahva myyntitiimi Tuotteilla on hyvä maine markkinoilla lähteestä huolimatta Outokummulla on laajin tuotevalikoima, ja se on ainoa 72 tuumaa leveän tuottaja NAFTAalueella BRA 471 Palvelukeskus, Buenos Aires Lähde: SMR:n reaalikysyntä, helmikuu 2014, kaikki ruostumattomat terästuotteet ml. valssatut ja taotut 1) Myydään vapaille markkinoille 15

16 Calvertin käyttöönotto ja Stainless Americasin kääntäminen kannattavaksi A Stainless Americasin materiaalivirrat vuonna 2013 Stainless Americasin materiaalivirrat vuonna 2014 Meksiko Calvert >250 kt/v Terni Meksiko Calvert Tuonti Euroopasta Kylmävalssatut markkinoille Stainless Americasin toimitukset tonnia (2013) Laaja asiakaspohja, mutta raskas kustannusrakenne lähinnä eurooppalaisen tuonnin vuoksi Kuumanauha Calvertista Kylmävalssatut markkinoille Americasin toimitustavoitteet tonnia vuonna 2014 Liiketoimintamalli käyttöönoton jälkeen 16

17 Calvertin käyttöönotto ja Stainless Americasin kääntäminen kannattavaksi A Stainless Americasin käyttökate 1) I/2013 II/2013 III/2013 Milj. euroa IV/2013 Käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuonna 2014 Haasteita 2013 o o Kuumanauhan tuonti Ternistä Euroopan komission vaatimuksesta Tekniset laatuun liittyvät haasteet uusien tuotteiden tuotannossa Kannattavuuteen vaikuttavat vuonna 2014 o o o o Kommentteja Toimitukset Euroopasta päättyvät: Calvertin oman sulaton käyttöaste nousee Volyymit kasvavat: tavoite tonnia vuonna 2014 Laajempi tuotevalikoima ja parempi laatu Vakaampi tuotantoprosessi 1) Ilman kertaluonteisia eriä 17

18 Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt B Sulkemiset Bochum Bochumin sulaton sulkeminen vuoden 2015 alkupuolella, neuvottelut käynnissä Volyymien ja tuotannon siirto Tornioon ja Avestaan Kapasiteetin ja palvelukeskusten optimointi NIFOprojekti Muut toimenpiteet Osa Benrathin tuotannosta Krefeldiin ja Benrath suljetaan. Kylmävalssauskapasiteettia vähennetään. Investoinnit Krefeldissä mahdollistavat siirron (noin 100 miljoonaa euroa) Hehkutus ja peittauslinjojen kapasiteetin vähentäminen Torniossa noin tonnilla Palvelukeskusten sulkeminen ja jatkuva optimointi Uudet vuosittaiset säästöt yli 100 milj. euroa, täysimääräisesti vuonna 2017 Henkilöstövähennykset ja muut kustannussäästöt Enintään työpaikan lisävähennys Euroopassa 18

19 Kylmävalssatut + kirkas. kuumanauha Kuumavalssaus Sulatus Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Tilanne vuoden 2013 lopussa Suunniteltu tilanne vuonna 2015 B TORNIO BOCHUM 800 AVESTA 450 TORNIO AVESTA 450 2,7 milj. tonnia 1,9 milj. tonnia TORNIO BOCHUM AVESTA 900 TORNIO AVESTA 900 3,6 milj. tonnia 2,3 milj. tonnia TORNIO KREFELD/ BENRATH/DILLENBURG 810 AVESTA NYBY 80 TORNIO KREFELD/ Dillenburg 500 AVESTA NYBY 80 2,2 milj. tonnia 1,7 milj. tonnia Sopimustuotanto [ThyssenKrupp Steel Bochum] Alhaiset käyttöasteet ja epätasapaino sulatusja kylmävalssauskapasiteetin välillä Korkeat käyttöasteet ja tasapaino sulatus- ja kylmävalssauskapasiteetin välillä 19

20 Synergiat P150 Synergia- ja kustannussäästöt Synergia- ja P150 kustannussäästöt 2013 Milj. euroa P milj. euroa Alkuperäinen arvio Synergiat Toteutunut Tulokset vuonna 2013 ja tulevaisuuden odotukset Edistystä raaka-aineiden hankinnassa, operatiivisissa kustannuksissa ja kunnossapidossa Vuoden milj. euron säästötavoite ennallaan Mahdollisia lisäsäästöjä selvitetään Ruostumattoman teräsromun hankintaan liittyvät säästöt tärkein syy vuonna 2013 >170 milj. euron synergiasäästöt vuonna 2014, tuotannon optimoinnin ansiosta Tavoite 200 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä Synergia- ja P150 -kustannussäästötavoitteet ylitettiin 2013 Tavoitellut kustannussäästöt (ml. Euroopan tuotantosuunnitelma) Milj. euroa C milj. euron kustannussäästötavoite vuoteen 2017 mennessä Kaikkiin säästöohjelmiin liittyvät kertaluonteiset käteiskustannukset noin 170 miljoonaan euroa, joista 54 miljoonaa euroa kirjattiin vuonna

21 Kassavirran parantaminen D Käyttöpääoman vaikutus kassavirtaan 1,2) Milj. euroa tavoite: 300 miljoonaa euroa 2013 alkuperäinen tavoite: 150 miljoonaa euroa -15 Q1-71 Q Vuonna 2013 käyttöpääomasta vapautui 351 milj. euroa 351 Q3 Q tot. Varastopäivät laskeneet 104 päivästä (joulukuussa 2012) 88 päivään (joulukuussa 2013) Varastopäivätavoite on keskimäärin 91 päivää vuonna 2014 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit Milj. euroa vertailukelp < E Ylläpitoinvestoinnit vuonna 2014 noin 70 milj. euroa Käyttöomaisuusinvestoinnit pienentyneet merkittävästi vuodesta ) Kaaviossa näkyy ostovelkojen, myyntisaamisten ja varastopäivien muutos ja se eroaa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä käyttöpääoman muutoksesta, joka sisältää myös varaukset. Muutos varauksissa tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2013 oli -54 miljoonaa euroa (I/ miljoonaa euroa, II/ miljoonaa euroa, III/ miljoonaa euroa ja IV/2013: -17 miljoonaa euroa) 2) Luvut eivät sisällä ferrokromitoimintoja 21

22 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 22

23 2013: tulos raskaasti tappiollinen Saavutetut säästöt lähes kaksinkertaiset alkuperäiseen tavoitteeseen nähden Kassavirta positiivinen Toimitukset laskivat 5 % ja liikevaihto laski 15 % Tappiot pienenivät, mutta tulos edelleen raskaasti tappiollinen Heikko tase Milj. euroa Vertailukelpoiset Ruostumattoman teräksen toimitukset 1) Liikevaihto Operatiivinen käyttökate 2) Liiketulos Operatiivinen tulos 3) Liiketoiminnan nettorahavirta 34 n.a. Investoinnit 4) Korollinen nettovelka n.a. Omavaraisuusaste, % 21,5 n.a. Velkaantumisaste, % 188,0 n.a. 1) Ulkoiset toimitukset, tonnia 2) Käyttökate (EBITDA ) poislukien kertaluonteiset erät, muut kuin arvonalentumiset sekä varastovoitot/-tappiot, tilintarkastamaton 3) Liiketulos, poislukien kertaluonteiset erät ja varastovoitot/-tappiot, tilintarkastamaton 4) Käyttöomaisuusinvestoinnit 23

24 Käyttökate ja liiketulos liiketoiminta-alueittain Käyttökate liiketoiminta-alueittain ilman kertaluonteisia eriä 1) Milj. euroa Liiketulos liiketoiminta-alueittain ilman kertaluonteisia eriä 1) Milj. euroa EMEA Americas APAC Specialty Stainless EMEA Americas APAC Specialty Stainless Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ ) Ilman lopetettuja toimintoja (Terni, VDM ja tietyt palvelukeskukset) 24

25 Ternin ja VDM:n myynti ja osakeanti vähentävät Outokummun velkaa Milj. euroa 1,283 2, , , % -123% yks. 65 % Vaikutukset velkaantumisasteeseen - TK:n lainainstrumentin mitätöinti 1,3 miljardia euroa, käytetään kauppahintana (laskee nettovelkaa) - Noin 640 miljoonan euron nettovarat merkintäoikeusannista (oma pääoma kasvaa) - Muut lähinnä Ternin ja VDM:n myyntiin liittyviä kustannuksia ja taloudellinen paketti (lainasalkun ja vakuuspaketin uudelleenjärjestelyt) Q4/13 TK-lainainstrumentin mitätöinti (käytetään kauppahintana) Osakeannin nettovarat Huom: perustuu Outokummun pro forma lukuihin, jotka julkistettiin Nettovelan määritelmä muuttui tammikuussa Ei ota huomioon operatiivisen liiketuloksen kehitystä Q4/13 Pro forma Nettovelka Oma pääoma Velkaantumisaste 25

26 Pro forma -tuloslaskelma vuodelle 2013 Miljoonaa euroa 2013 Pro forma 2013 Kommentit Liikevaihto Liiketulos Korkokulut Tulos ennen veroja Korkokulujen lasku johtuu 85 miljoonaa euron vähennyksestä TK:n lainainstrumenttiin liittyen sekä -16 miljoonan euron korkeammista korkokuluista lainojen uudelleenjärjestelyjen takia Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista on vähennetty Tilikauden tulos Pro forma oikaisut liittyvät Ternin ja VDM :n liiketoimintojen myyntiin ThyssenKruppille, osakeannin vaikutukseen Outokummun kassaan ja kassavaroihin ja osakepääomaan sekä lainojen uudelleenjärjestelyihin 26

27 Markkinoiden ja liiketoiminnan näkymät vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle 1) Markkinanäkymät o o o Kysynnässä maltillista paranemista Toimitusmäärien arvioidaan hieman kasvavan ja perushintojen hieman nousevan Kustannussäästöohjelmien ja synergiasäästöjen arvioidaan etenevän suunnitellusti Outokumpu arvioi o o o o Operatiivisen tuloksen olevan paremman kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, mutta edelleen tappiollinen Liiketoiminnan kassavirran olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen toimitusmäärien arvioituun lisääntymisen liittyvästä varastojen kasvusta Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna odotettavissa on korkeintaan vähäisiä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja Konsernin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikutta a ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen Nämä näkymät koskevat Outokummun jatkuvia toimintoja 1) Julkaistu tilinpäätöstiedotteessa

28 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 28

29 Yhteenveto Outokumpu on ruostumattoman teräksen globaali markkinajohtaja teollisuudenalalla, jolla on hyvät kasvunäkymät Selkeät toimenpiteet käynnissä kannattavuuden parantamiseksi Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi käynnissä Kattava rahoituspaketti ja merkintäoikeusanti mahdollistavat Outokummun tuloksen kääntämisen kannattavaksi 29

30 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 30

31 Kylmävalssatut + kirkas. kuumanauha Levyt ja pitkät Kuumavalssaus Sulatus Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Tasapainoinen ruostumattoman teräksen tuotantorakenne (Suunniteltu tilanne 2015) Suomi tonnia EMEA Specialty Stainless Americas APAC Saksa 1) Ruotsi Iso-Britannia & USA USA Meksiko Kiina Miljoonaa tonnia Yhteensä , , , ,7 Huom: numeroihin ei sälly Wildwood, Dahlerbrück ja puolivalmisteiden kapasiteetti. Todelliset kapasiteetit vaihtelevat tuoteryhmittäin ja miehityksen mukaan 1) Neuvottelut käynnissä liittojen ja Work councilin edustajien kanssa, niillä voi olla vaikutusta lopputulokseen 31

32 Tasapainoinen ja laaja asiakaspohja usealla toimialalla Liikevaihto asiakassegmenteittäin 1) Liikevaihto loppuasiakassegmenteittäin 1) Tasapaino loppukäyttäjäsegmenttien sekä investointi- että kuluttajavetoisilla teollisuudenaloilla Jakelijat 45 % Raskas teollisuus 24 % Muut 5% Kuluttajahyödykkeet ja lääketeollisuus 21 % Autoteollisuus 18 % Loppukäyttäjät ja jatkojalostajat 55 % Metallien jatkojalostus ja putket 22 % Arkkitehtuuri ja rakentaminen Kemia, petrokemia 5 % ja energia 5 % 1) Johdon arvio vuodelle 2013 jatkuville toiminnoille 32

33 Alan laajin tuotevalikoima Toimitukset tuotteittain 1) Ferriittiset 19 % Duplex 3 % Muut 3 % Austeniittiset (CrNi) 58 % Outokummulla on laaja tuotevalikoima kaikissa asiakassegmenteissä 2) Ferriittisten laatujen merkittävä kasvu vähentää nikkelin hintavaihtelujen vaikutusta Outokumpu tuotevalikoima muistuttaa läheisesti markkinoiden tuotejakaumaa teräslajeittain Tuotevalikoima kattaa kaikki eri muodot Austeniittiset (CrNiMo) 17 % 1) Johdon arvio koko vuodelle 2013, jatkuvat toiminnot 2) Outokummulla oli ennen Inoxum yrityskauppaa vain 5 % :n markkinaosuus ferriittissä vrt. uudella Outokummulla ~20% 33

34 EMEA: tasapainoinen asiakaskunta ja kattava palvelukeskusverkosto EMEAn liikevaihto asiakassegmenteittäin 1) Ruostumattoman teräksen kokonaismarkkinoiden koko vuonna 2013, tonnia 2) Koko Eurooppa: Pohjoismaat % 40% Iso- Britannia 250 Alfortville Ranska 380 Sheffield Saksa Eskilstuna Wilnsdorf Dabrowa Gornica Itä- Sachsenheim Eurooppa 580 Batonyterenye Castelleone Espanja 330 Italia Turkki 370 Jakelijat Loppukäyttäjät Outokummun päämarkkina-alue Outokummun muu markkina-alue 1) Johdon arvio vuodelle 2013, jatkuville toiminnoille 2) Lähde: SMR reaalikysyntä, helmikuussa Kaikki ruostumattomat terästuotteet, ml. valssatut ja taotut 34

35 2013 kustannusanalyysi Operatiiviset kustannuserät 1) 2) Kommentit Raaka-aineet Henkilöstö Energia ym. Muut myynnin kustannukset SG&A (eis sis. henkilöstöä ja poistoja) Poistot yhteensä Raaka-ainehankinnat noin 60 % konsernin kaikista operatiivista kustannuksista Nikkelin osuus kaikista raakaainekustannuksista on noin 60 % Kromin osuus kaikista ruostumattoman teräksen raaka-ainekustannuksista on noin %, mutta Outokummussa oman tuotannon vuoksi noin % Energia ja muut kulutustavarat noin % kaikista operatiivista kustannuksista Henkilöstömenot noin 10 % kaikista operatiivista kustannuksista Muut myynnin kustannukset sisältävät mm. rahtikuluja, ylläpitokustannuksia, vuokra- ja leasingkuluja sekä kunnossapitokuluja 1) Operatiiviset kulut = liikevaihto liiketulos (ilman kertaluonteisia eriä) 2) Johdon arvio 35

36 Henkilöstövähennykset etenevät suunnitellusti Henkilöstön määrä, jatkuvat toiminnot Henkilöstövähennykset vuonna 2013 olivat 766 työpaikkaa tavoitteen 770 mukaisesti Henkilöstövähennykset 750 työpaikkaa vuonna 2014 Kokonaistavoite on vähentää maailmanlaajuisesti työpaikkoja vuosina e 2017e Tavoitteena vähentää konsernin henkilöstön määrää vuosina Huom: 2012: Koko konserni poislukien: OSTP, Terni, VDM, tietyt palvelukeskukset (Willich, joka sisältyi myönnytykseen) 36

37 Merkittävästi vahvempi tase ja likviditeetti Milj. euroa Pro forma oikaistu I Pro forma oikaistu II Pro forma oikaistu III Pro forma Varat yhteensä Rahavarat Myytävinä olevat varat Oma pääoma ja velat josta oma pääoma yhteensä josta pitkäaikaiset velat josta lyhytaikaiset velat Myytävinä oleviin varoihin liittyvät velat 1, Korollinen nettovelka Velkaantumisaste, % Likviditeetti Pro forma -oikaisut koskevat 1) Outokummun myönnytysten kohteena olevan Ternin ja VDM:n liiketoiminnan myyntiä ThyssenKruppille , jonka kauppahintana oli lainainstrumentti, 2) osakeannin vaikutusta Outokummun rahavaroihin ja osakepääomaan ja 3) rahoitusjärjestelyiden vaikutusta 37

38 Lainojen erääntymisaikataulu Milj. euroa Käyttämättömät lainajärjestelyt Pitkäaikaiset velat Ulkonaolevat velkakirjalainat Lyhyaaikaiset velat Lainasalkkuun vaikuttavat tekijät: ThyssenKruppin lainajärjestely sekä 1,3 mrd. euron velka mitätöidään Uusi 500 milj. euron lainajärjestely, joka erääntyy vuonna 2017 Uusi valmiusluotto 900 milj. euroa, joka erääntyy vuonna 2017 (korvaa aiemman samansuuruisen luoton) Muutoksia ja laina-ajan pidennyksiä muihin, yhteensä noin 600 milj. euron lainoihin, jotka erääntyvät 2017 * Lyhytaikaiset velat sisältävät myös pitkäaikaisia velkoja (maksetaan takaisin 12 kuukauden kuluessa) 38

39 Lisätietoja: Outokummun sijoittajasuhteista tai nettisivultamme Johanna Henttonen Sijoittajasuhdejohtaja puh. (09) matkapuh s-posti: Simone Cujai Sijoittajasuhdepäällikkö puh matkapuh s-posti: Päivi Laajaranta Johdon assistentti puh. (09) matkapuh s-posti: 39

40 40

Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014

Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014 Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014 Ylimääräisen yhtiökokouksen avaaminen Esityslistan kohta 1 Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2 Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen Outokummun osakeanti 10. 26.3.2014 Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen outokumpu.fi/osakeanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Ruostumaton teräs on pitkäikäinen materiaali.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Osavuosikatsaus Q2 2013 Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia duplex 2205 -erikoisterästä Stolt Tankersin viiteen kemikaalitankkeriin.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Taloudellinen katsaus 2012 Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 klo 9.00 1 (27) OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT Ensimmäinen neljännes 2012 lyhyesti - Operatiivinen tulos parani ja oli noin

Lisätiedot

Teemme perusteellisia muutoksia muovataksemme tulevaisuutemme ja hyödyntääksemme ruostumattoman teräksen markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Teemme perusteellisia muutoksia muovataksemme tulevaisuutemme ja hyödyntääksemme ruostumattoman teräksen markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Vuosikertomus 2013 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 1 Tunnusluvut 3 Vuosi 2013 4 Markkinaympäristö 8 Johtoryhmän jäsenet 12 Hallituksen jäsenet 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 16 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla Vuosikertomus 2014 Outokummun vuosikertomus 2014 1 SISÄLTÖ Tämä vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja selvityksen hallintoja ohjausjärjestelmästä. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun raportit on julkaistu

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 26.3.2015

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 26.3.2015 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 26.3.2015 Varsinaisen yhtiökokouksen avaaminen Esityslistan kohta 1 Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja Hallitus vuonna 2014 Outokummun toimet kannattavuuden

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS IDEAT OVAT SINUN... Vuosikertomus 2007 Sisältö OUTOKUMPU 2007 1 Outokumpu lyhyesti 2 Outokummun asema markkinoilla 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Visio ja strateginen suunta 8 Vuosi 2007 lyhyesti 10 Markkinakatsaus

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 KONE Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.5.2015 Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ), sisältäen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 1 Hallituksen

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

OUT OKUMMU N TILINP ÄÄ TÖS

OUT OKUMMU N TILINP ÄÄ TÖS Tilinpäätös 2008 Tässä vuosikertomuksessa esitetty konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta

Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden lopullisesta myyntihinnasta, myytävien Osakkeiden kokonaismäärästä sekä Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä myytävien Osakkeiden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2008 klo 13.00 1 (28) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA Toinen neljännes lyhyesti - Liikevoitto oli 174

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2009 klo 13.00 1 (36) OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA Vuosi 2008 lyhyesti - Liikevoitto oli 63 milj. euroa tappiollinen,

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Hallituksen

Lisätiedot