Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen Outokummun osakeanti 1

2 Vastuunrajoitus Ellei toisin ilmoiteta, tämän esityksen on laatinut ja sen sisältämät tiedot on toimittanut Outokumpu Oyj ( Yhtiö ). Osallistumalla tapaamiseen, jossa tämä esitys pidetään, tai tutustumalla esityksen dioihin sijoittaja sitoutuu noudattamaan seuraavia rajoituksia. Esitys toimitetaan sijoittajille ainoastaan tiedoksi ja luottamuksellisesti, eikä sitä tai mitään osaa siitä saa jäljentää, jaella tai toimittaa eteenpäin kenellekään muulle. Tämä esitys ei ole listalleottoesite eikä osa listalleottoesitettä, ja mikä tahansa päätös sijoittaa osakeannissa uusiin osakkeisiin ( tarjottavat osakkeet ) merkintäoikeuksien perusteella ( merkintäoikeudet ja yhdessä tarjottavien osakkeiden kanssa arvopaperit ) tulee tehdä yksinomaan arvopapereihin liittyvään varsinaiseen listalleottoesitteeseen sisällytettävien tietojen ja niiden riippumattoman analysoinnin perusteella. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä ja arvopapereista. Esitys ei ole eikä muodosta osaa eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden arvopapereita missään maassa taikka kehotukseksi ryhtyä mihinkään sijoitustoimintaan. Mitään tämän esityksen osaa tai sen jakelua ei tule käyttää perusteena minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen tekemiselle. Tämän esityksen sisältämiä tietoja ei ole varmennettu riippumattomasti. Yhtiö ei anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tämän esityksen sisältämien tietojen tai lausuntojen tasapuolisuudesta, oikeellisuudesta tai kattavuudesta, eikä sijoittajan tule luottaa näiden tietojen tai lausuntojen tasapuolisuuteen, oikeellisuuteen tai kattavuuteen. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä, neuvonantajilla ja edustajilla tai kenelläkään muulla henkilöllä ei ole mitään (tuottamukseen perustuvaa tai muuta) vastuuta mistään tämän esityksen tai sen sisällön käytön aiheuttamasta tai muutoin tämän esityksen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Kunkin sijoittajan tulee nojautua omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsä Yhtiöstä ja tässä esityksessä kuvatuista järjestelyistä sekä niihin sisältyvistä eduista ja riskeistä. Tämän esityksen jakelua saatetaan rajoittaa lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä esityksessä tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Tämän esityksen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa eikä näihin valtioihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista. Tätä esitystä ja tämän esityksen yhteydessä jaeltua aineistoa ei ole suunnattu eikä tarkoitettu jaeltavaksi tai käytettäväksi kenellekään henkilölle tai yhteisölle, joka on minkä tahansa sellaisen paikkakunnan, valtion, maan tai muun lainkäyttöalueen kansalainen tai asukas, jossa tällainen jakelu, julkaiseminen, nähtäville asettaminen tai käyttö olisi lainvastaista tai edellyttäisi mitä tahansa rekisteröintiä tai lupamenettelyä kyseisellä lainkäyttöalueella. Tätä esitystä tai mitään sen jäljennöstä ei saa toimittaa, välittää tai jaella suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin (kuten määritelty Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), lukuun ottamatta Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144A -säännöksessä tarkoitettuja hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia ( qualified institutional buyers ). Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, ja niitä voidaan tarjota ja myydä (1) Yhdysvalloissa ainoastaan järjestelyssä, johon sovelletaan poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, tai (2) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisissa offshore-järjestelyissä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä esitystä jaellaan ja se on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ( Määräys ) 19(5) artiklan piiriin kuuluville ammattimaisille sijoittajille ja (iii) Määräyksen 49(2)(a) (d) artiklan piiriin kuuluville henkilöille (kaikki kohdissa (ii) ja (iii) tarkoitetut henkilöt korkean varallisuustason yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne. ) (kaikki tällaiset henkilöt yhteisesti Relevantit henkilöt ). Tämän esityksen vastaanottamisen katsotaan merkitsevän sitä, että vastaanottaja vahvistaa olevansa tällainen Relevantti henkilö. Henkilöiden, jotka eivät ole Relevantteja henkilöitä, ei tule toimia tämän esityksen nojalla tai luottaa siihen. Tämä esitys ei ole direktiivin 2003/71/EY, muutoksineen (yhdessä Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden soveltuvien täytäntöönpanotoimenpiteiden kanssa Esitedirektiivi ) tarkoittama esite missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin. Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat sisältävät sellaisia sanoja kuin ennakoi, uskoo, aikoo, arvioi, odottaa, sekä merkitykseltään vastaavia sanoja. Kaikki tämän esityksen sisältämät lausumat lukuun ottamatta historiallisia tosiseikkoja koskevia lausumia, mukaan luettuna rajoituksetta lausumat, jotka koskevat Yhtiön taloudellista asemaa, liiketoimintastrategiaa sekä tulevaa liiketoimintaa koskevia johdon suunnitelmia ja tavoitteita (mukaan luettuna uudelleenjärjestely ja synergiakustannussäästöt) ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, kehitys ja saavutukset saattavat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetystä tulevasta tuloksesta, kehityksestä ja saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Yhtiön nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja ympäristöstä, jossa Yhtiö tulevaisuudessa toimii. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät ainoastaan tilannetta tämän esityksen ajankohtana. Yhtiö nimenomaisesti kieltäytyy velvollisuudesta levittää mitään päivityksiä tai tarkistuksia tämän esityksen sisältämiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin siinä tapauksessa, että niihin liittyvissä Yhtiön odotuksissa tai tapahtumissa tai olosuhteissa, joihin lausumat perustuvat, tapahtuu mikä tahansa muutos. Yhtiö varoittaa, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja että Yhtiön todellinen taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä tulevaa liiketoimintaa koskevat johdon suunnitelmat ja tavoitteet saattavat poiketa olennaisesti tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatusta tai esitetystä. Lisäksi vaikka Yhtiön taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä tulevaa liiketoimintaa koskevat johdon suunnitelmat ja tavoitteet ovat yhteneväiset tämän esityksen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä ilmennä tuloksia tai tapahtumia tulevilla ajanjaksoilla. Yhtiöllä ja kenelläkään muulla henkilöllä ei ole velvollisuutta tarkistaa tai vahvistaa taikka julkistaa sellaisia tulevaisuutta koskevien lausumien tarkistuksia, jotka on tehty tämän esityksen ajankohdan jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden nojalla. Tämä esitys sisältää uudelleenjärjestelyyn ja synergiaetuihin liittyviä arvioita. Tällaiset arviot perustuvat useisiin oletuksiin, jotka perustuvat tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin ja niihin perustuviin päätelmiin. Näissä oletuksissa kuvataan odotettuja toimenpiteitä ja suunniteltujen toimenpiteiden arvioitua vaikutusta tulevaisuudessa. Oletukset ovat kuitenkin luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monia erilaisia ja merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti synergiaetuja koskevissa arvioissa esitetyistä tuloksista. Ei voi myöskään olla varmuutta siitä, että järjestely toteutuu tässä esityksessä kuvatulla tavalla tai lainkaan. Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttori, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc ja Swedbank AB (publ) (yhteisesti Pankit ) ja niiden tytäryhtiöt toimivat kukin tässä esityksessä mainittujen seikkojen osalta yksinomaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta eivätkä pidä näiden seikkojen osalta ketään muuta asiakkaanaan. Pankkien asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä, eivätkä ne anna neuvoja näiden seikkojen osalta kenellekään muulle kuin Yhtiölle. 2

3 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 3

4 Osakeanti lyhyesti Osakeannin rakenne Koko Merkintäsuhde Merkintähinta Uusien osakkeiden anti, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla merkintäetuoikeus Nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä muita osakkeita ilman merkintäetuoikeutta (toissijainen merkintä) Osakeannin koko noin 665 milj. euroa Neljä (4) uutta osaketta jokaista yhtä (1) nykyistä osaketta kohti täsmäytyspäivänä Merkintähinta 0,08 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta Merkintäaika Merkintäaika alkaa ja päättyy Merkintäsitoumukset Hankittavien varojen käyttö 52,8 % annista (Solidium ja muut osakkeenomistajat) Jäljellä olevalla 47,2 %:n osuudella tärkeimpien pankkien merkintätakaus Outokummun taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja kannattavuuden palauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotta Outokumpu voi luoda osakkeenomistajilleen arvoa johtavana ruostumattoman teräksen tuottajana 4

5 Osakeannin aikataulu Merkintäoikeuksien irtoamispäivä Täsmäytyspäivä Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Merkintäaika päättyy Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta arviolta 3.4. arviolta 4.4. Osakeannin alustavat tulokset saatavilla Osakeannin lopullinen tulos selvillä Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa 5

6 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 6

7 Outokumpu on globaali markkinajohtaja Outokumpu lyhyesti Outokumpu maailmanlaajuisesti Outokumpu tuottaa kehittyneitä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä. Ne auttavat rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti Vahva markkina-asema: markkinaosuus 35 % Euroopassa, 20 % NAFTA -alueella ja 1 % Aasiassa Noin ammattitaitoista työntekijää yli 40 maassa, pääkonttori Espoossa Osake listattu NASDAQ OMX Helsingissä Keskeiset luvut (2013) Yhdysvallat Integroitu tuotantolaitos Calvertissa. Ruostumattoman erikoisteräksen levy-, tanko- ja putkituotteiden tuotantoyksiköt Meksiko Meksikon ja Etelä- Amerikan markkinoita palveleva moderni kylmävalssauskeskus San Potosissa Ruotsi Erikoisteräksen tuotantoyksiköt ja tutkimus- ja kehityskeskus Iso-Britannia Integroitu erikoisteräksen tuotantolaitos, erikoistunut pitkiin tuotteisiin Saksa Korkealaatuiset ruostumattoman teräksen tuotantoyksiköt ja tutkimus- ja kehitysyksiköt Suomi Moderni, täysin integroitu tuotantoketju, johon kuuluvat kromikaivos, ferrokromitehdas sekä ruostumattoman teräksen tuotantoyksikkö ja tutkimus- ja kehityskeskus. Konsernin pääkonttori Espoossa Kiina Kylmävalssaamo ja palvelukeskuksia Liikevaihto Milj. euroa Liikevaihto ja henkilöstö (2013) EBITDA Milj. euroa -165 Taseen loppusumma Milj. euroa Henkilöstö (1) Stainless EMEA Stainless Americas Stainless APAC Specialty Stainless Muu toiminta Liikevaihto Henkilöstö (1) 23 % 6 % 13 % 4 % 55 % 21 % 5 % 16,% 3 % 55 % (1) Jatkuvat toiminnot

8 Outokummun vahvuudet Ruostumattoman teräksen markkinajohtaja Läsnäolo tärkeillä markkinoilla Laajin tuotevalikoima Kustannustehokas tuotanto Integroitu tuotantoketju Ihmiset ja kulttuuri Globaali markkinajohtaja, tuotantoa ja jakeluverkosto kaikilla tärkeimmillä ruostumattoman teräksen markkinoilla, tasapainoinen asiakaskunta. Johtava valikoima erikois- ja standardituotteissa. Johtava tekninen asiantuntemus sekä mittavat patentti- ja immateriaalioikeudet. Kustannustehokas ja tasapainoinen tuotantorakenne, joka mahdollistaa korkeat käyttöasteet uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Oma kromikaivos ja ferrokromituotannon laajennus. Vahva osaaminen raaka-aineisiin liittyvien riskien hallinnassa. 2 x 100 vuotta kokemusta ruostumattomassa teräksessä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen. 8

9 Vahvempi tase, parempi maksuvalmius Ternin ja VDM:n myynti ThyssenKruppille Kauppahintana TK:n lainainstrumentti miljoonaa euroa ( ) Outokummun nettovelka pienenee 1,3 miljardia euroa Outokummun ja ThyssenKruppin väliset velvoitteet poistuvat Kauppa saatu päätökseen Taseen vahvistaminen edelleen Uusi 500 miljoonan euron syndikoitu vakuudellinen luotto, erääntyy vuonna 2017 Uusi 900 miljoonan euron vakuudellinen valmiusluotto, erääntyy vuonna 2017 (korvaa aiemman 900 milj. euron valmiusluoton) Nykyisten noin 600 miljoonan euron lainojen ehtojen muuttaminen, ml. maksuajan pidentäminen vuoteen 2017 Noin 665 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti taseen ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi Hyvä arvostus VDM:lle ja Ternille, myynnillä nettovelka pienenee 1,3 miljardia euroa Pidemmät maksuajat, merkittävästi parempi likviditeetti, vahvempi tase ja kevyempi velkarakenne Vahvempi ja vähemmän velkainen tase ja parempi maksuvalmius mahdollistavat toimenpiteet, joilla Outokumpu palautetaan kannattavaksi 9

10 Hyvät kasvunäkymät ruostumattomassa teräksessä Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka NAFTA 1) Aasia Milj. tonnia Outokummun markkinaosuus Osuus liikevaihdosta 2013 (arvio) 35 % 20 % 1 % 1) NAFTA: USA, Kanada, Meksiko. E=ennuste 2) Markkinaosuudet on laskettu kylmävalssatun ruostumattoman teräksen toimitusten perusteella (lähteet: Eurofer helmikuu 2014, AISI helmikuu 2014 ja CRU marraskuu 2013) SMR, helmikuu Kaikki ruostumattoman teräkset tuotteet valssatut ja taotut 10

11 Haasteena laskevat hinnat Ruostumattoman 304-teräslajin markkinahinnat (USD) 1 Ruostumattoman 304-teräslajin perushinnat (EUR) 1 Lähde: CRU, tammikuu ) Kylmävalssattu ruostumattoman 304-lajin 2 mm:n teräslevy 11

12 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 12

13 Tärkeimmät saavutukset ja haasteet vuonna 2013 Synergiasäästöt Tehostamisohjelmat Taloudellisen aseman vahvistaminen Ferrokromin tuotannon käyttöönotto Krefeldin sulaton sulkeminen joulukuussa 2013 Synergiasäästöt yli 95 miljoonaa euroa vuonna työpaikan vähennys P150-ohjelma: säästöt yli 104 miljoonaa euroa vuonna 2013 P300-ohjelma: käyttöpääomaa vähennetty 351 miljoonaa euroa Saavutukset Käyttöpääomainvestoinnit laskivat 183 miljoonaan euroon vuonna 2013 Ternin ja VDM:n myynti, lainojen uudistaminen ja osakeanti taseen vahvistamiseksi Tulos selkeästi epätyydyttävä vuonna 2013 Haasteet Ferrokromin tuotanto saavutti tonnia Vahva taloudellinen tulos, lähestyy täyttä kapasiteettia Heikko taloustilanne erityisesti Euroopassa Ruostumattoman teräksen kysyntä laski Euroopassa Nikkelin hinnan lasku heikensi katteita Euroopan komission myönnytysvaatimukset Calvertin tehtaan käyttöönoton haasteet 13

14 Kannattavuuden ja kassavirran parantaminen A B C D Calvertin käyttöönotto Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Synergiasäästöt ja P150 -ohjelman säästöt Käyttöpääoman ja investointien optimointi 14

15 Stainless Americas vahva läsnäolo markkinoilla Kaikki ruostumattoman teräksen tuotteet vuonna 2013, tonnia A Outokumpu Amerikassa kt Sulatus Kuumavalssaus 150 1) Kylmävalssaus Calvert Mexinox Mexinox Meksikon ja Etelä- Amerikan markkinoita palveleva moderni kylmävalssaamo San Potosissa Chicagon myyntitoimisto Loput SAM 179 Calvert Amerikan markkinoita palveleva uusi ja moderni integroitu tuotantolaitos Calvertissa, Alabamassa. Kaupallisen kapasiteetin käyttöönotto vuoteen Outokummulla on vahva asema Amerikassa Vahva markkina-asema, pitkät asiakassuhteet ja markkinaosuus noin 20 % NAFTA-alueella vuonna 2013 Vahva myyntitiimi Tuotteilla on hyvä maine markkinoilla lähteestä huolimatta Outokummulla on laajin tuotevalikoima, ja se on ainoa 72 tuumaa leveän tuottaja NAFTAalueella BRA 471 Palvelukeskus, Buenos Aires Lähde: SMR:n reaalikysyntä, helmikuu 2014, kaikki ruostumattomat terästuotteet ml. valssatut ja taotut 1) Myydään vapaille markkinoille 15

16 Calvertin käyttöönotto ja Stainless Americasin kääntäminen kannattavaksi A Stainless Americasin materiaalivirrat vuonna 2013 Stainless Americasin materiaalivirrat vuonna 2014 Meksiko Calvert >250 kt/v Terni Meksiko Calvert Tuonti Euroopasta Kylmävalssatut markkinoille Stainless Americasin toimitukset tonnia (2013) Laaja asiakaspohja, mutta raskas kustannusrakenne lähinnä eurooppalaisen tuonnin vuoksi Kuumanauha Calvertista Kylmävalssatut markkinoille Americasin toimitustavoitteet tonnia vuonna 2014 Liiketoimintamalli käyttöönoton jälkeen 16

17 Calvertin käyttöönotto ja Stainless Americasin kääntäminen kannattavaksi A Stainless Americasin käyttökate 1) I/2013 II/2013 III/2013 Milj. euroa IV/2013 Käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuonna 2014 Haasteita 2013 o o Kuumanauhan tuonti Ternistä Euroopan komission vaatimuksesta Tekniset laatuun liittyvät haasteet uusien tuotteiden tuotannossa Kannattavuuteen vaikuttavat vuonna 2014 o o o o Kommentteja Toimitukset Euroopasta päättyvät: Calvertin oman sulaton käyttöaste nousee Volyymit kasvavat: tavoite tonnia vuonna 2014 Laajempi tuotevalikoima ja parempi laatu Vakaampi tuotantoprosessi 1) Ilman kertaluonteisia eriä 17

18 Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt B Sulkemiset Bochum Bochumin sulaton sulkeminen vuoden 2015 alkupuolella, neuvottelut käynnissä Volyymien ja tuotannon siirto Tornioon ja Avestaan Kapasiteetin ja palvelukeskusten optimointi NIFOprojekti Muut toimenpiteet Osa Benrathin tuotannosta Krefeldiin ja Benrath suljetaan. Kylmävalssauskapasiteettia vähennetään. Investoinnit Krefeldissä mahdollistavat siirron (noin 100 miljoonaa euroa) Hehkutus ja peittauslinjojen kapasiteetin vähentäminen Torniossa noin tonnilla Palvelukeskusten sulkeminen ja jatkuva optimointi Uudet vuosittaiset säästöt yli 100 milj. euroa, täysimääräisesti vuonna 2017 Henkilöstövähennykset ja muut kustannussäästöt Enintään työpaikan lisävähennys Euroopassa 18

19 Kylmävalssatut + kirkas. kuumanauha Kuumavalssaus Sulatus Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Tilanne vuoden 2013 lopussa Suunniteltu tilanne vuonna 2015 B TORNIO BOCHUM 800 AVESTA 450 TORNIO AVESTA 450 2,7 milj. tonnia 1,9 milj. tonnia TORNIO BOCHUM AVESTA 900 TORNIO AVESTA 900 3,6 milj. tonnia 2,3 milj. tonnia TORNIO KREFELD/ BENRATH/DILLENBURG 810 AVESTA NYBY 80 TORNIO KREFELD/ Dillenburg 500 AVESTA NYBY 80 2,2 milj. tonnia 1,7 milj. tonnia Sopimustuotanto [ThyssenKrupp Steel Bochum] Alhaiset käyttöasteet ja epätasapaino sulatusja kylmävalssauskapasiteetin välillä Korkeat käyttöasteet ja tasapaino sulatus- ja kylmävalssauskapasiteetin välillä 19

20 Synergiat P150 Synergia- ja kustannussäästöt Synergia- ja P150 kustannussäästöt 2013 Milj. euroa P milj. euroa Alkuperäinen arvio Synergiat Toteutunut Tulokset vuonna 2013 ja tulevaisuuden odotukset Edistystä raaka-aineiden hankinnassa, operatiivisissa kustannuksissa ja kunnossapidossa Vuoden milj. euron säästötavoite ennallaan Mahdollisia lisäsäästöjä selvitetään Ruostumattoman teräsromun hankintaan liittyvät säästöt tärkein syy vuonna 2013 >170 milj. euron synergiasäästöt vuonna 2014, tuotannon optimoinnin ansiosta Tavoite 200 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä Synergia- ja P150 -kustannussäästötavoitteet ylitettiin 2013 Tavoitellut kustannussäästöt (ml. Euroopan tuotantosuunnitelma) Milj. euroa C milj. euron kustannussäästötavoite vuoteen 2017 mennessä Kaikkiin säästöohjelmiin liittyvät kertaluonteiset käteiskustannukset noin 170 miljoonaan euroa, joista 54 miljoonaa euroa kirjattiin vuonna

21 Kassavirran parantaminen D Käyttöpääoman vaikutus kassavirtaan 1,2) Milj. euroa tavoite: 300 miljoonaa euroa 2013 alkuperäinen tavoite: 150 miljoonaa euroa -15 Q1-71 Q Vuonna 2013 käyttöpääomasta vapautui 351 milj. euroa 351 Q3 Q tot. Varastopäivät laskeneet 104 päivästä (joulukuussa 2012) 88 päivään (joulukuussa 2013) Varastopäivätavoite on keskimäärin 91 päivää vuonna 2014 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit Milj. euroa vertailukelp < E Ylläpitoinvestoinnit vuonna 2014 noin 70 milj. euroa Käyttöomaisuusinvestoinnit pienentyneet merkittävästi vuodesta ) Kaaviossa näkyy ostovelkojen, myyntisaamisten ja varastopäivien muutos ja se eroaa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä käyttöpääoman muutoksesta, joka sisältää myös varaukset. Muutos varauksissa tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2013 oli -54 miljoonaa euroa (I/ miljoonaa euroa, II/ miljoonaa euroa, III/ miljoonaa euroa ja IV/2013: -17 miljoonaa euroa) 2) Luvut eivät sisällä ferrokromitoimintoja 21

22 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 22

23 2013: tulos raskaasti tappiollinen Saavutetut säästöt lähes kaksinkertaiset alkuperäiseen tavoitteeseen nähden Kassavirta positiivinen Toimitukset laskivat 5 % ja liikevaihto laski 15 % Tappiot pienenivät, mutta tulos edelleen raskaasti tappiollinen Heikko tase Milj. euroa Vertailukelpoiset Ruostumattoman teräksen toimitukset 1) Liikevaihto Operatiivinen käyttökate 2) Liiketulos Operatiivinen tulos 3) Liiketoiminnan nettorahavirta 34 n.a. Investoinnit 4) Korollinen nettovelka n.a. Omavaraisuusaste, % 21,5 n.a. Velkaantumisaste, % 188,0 n.a. 1) Ulkoiset toimitukset, tonnia 2) Käyttökate (EBITDA ) poislukien kertaluonteiset erät, muut kuin arvonalentumiset sekä varastovoitot/-tappiot, tilintarkastamaton 3) Liiketulos, poislukien kertaluonteiset erät ja varastovoitot/-tappiot, tilintarkastamaton 4) Käyttöomaisuusinvestoinnit 23

24 Käyttökate ja liiketulos liiketoiminta-alueittain Käyttökate liiketoiminta-alueittain ilman kertaluonteisia eriä 1) Milj. euroa Liiketulos liiketoiminta-alueittain ilman kertaluonteisia eriä 1) Milj. euroa EMEA Americas APAC Specialty Stainless EMEA Americas APAC Specialty Stainless Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ ) Ilman lopetettuja toimintoja (Terni, VDM ja tietyt palvelukeskukset) 24

25 Ternin ja VDM:n myynti ja osakeanti vähentävät Outokummun velkaa Milj. euroa 1,283 2, , , % -123% yks. 65 % Vaikutukset velkaantumisasteeseen - TK:n lainainstrumentin mitätöinti 1,3 miljardia euroa, käytetään kauppahintana (laskee nettovelkaa) - Noin 640 miljoonan euron nettovarat merkintäoikeusannista (oma pääoma kasvaa) - Muut lähinnä Ternin ja VDM:n myyntiin liittyviä kustannuksia ja taloudellinen paketti (lainasalkun ja vakuuspaketin uudelleenjärjestelyt) Q4/13 TK-lainainstrumentin mitätöinti (käytetään kauppahintana) Osakeannin nettovarat Huom: perustuu Outokummun pro forma lukuihin, jotka julkistettiin Nettovelan määritelmä muuttui tammikuussa Ei ota huomioon operatiivisen liiketuloksen kehitystä Q4/13 Pro forma Nettovelka Oma pääoma Velkaantumisaste 25

26 Pro forma -tuloslaskelma vuodelle 2013 Miljoonaa euroa 2013 Pro forma 2013 Kommentit Liikevaihto Liiketulos Korkokulut Tulos ennen veroja Korkokulujen lasku johtuu 85 miljoonaa euron vähennyksestä TK:n lainainstrumenttiin liittyen sekä -16 miljoonan euron korkeammista korkokuluista lainojen uudelleenjärjestelyjen takia Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista on vähennetty Tilikauden tulos Pro forma oikaisut liittyvät Ternin ja VDM :n liiketoimintojen myyntiin ThyssenKruppille, osakeannin vaikutukseen Outokummun kassaan ja kassavaroihin ja osakepääomaan sekä lainojen uudelleenjärjestelyihin 26

27 Markkinoiden ja liiketoiminnan näkymät vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle 1) Markkinanäkymät o o o Kysynnässä maltillista paranemista Toimitusmäärien arvioidaan hieman kasvavan ja perushintojen hieman nousevan Kustannussäästöohjelmien ja synergiasäästöjen arvioidaan etenevän suunnitellusti Outokumpu arvioi o o o o Operatiivisen tuloksen olevan paremman kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, mutta edelleen tappiollinen Liiketoiminnan kassavirran olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen toimitusmäärien arvioituun lisääntymisen liittyvästä varastojen kasvusta Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna odotettavissa on korkeintaan vähäisiä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja Konsernin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikutta a ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen Nämä näkymät koskevat Outokummun jatkuvia toimintoja 1) Julkaistu tilinpäätöstiedotteessa

28 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 28

29 Yhteenveto Outokumpu on ruostumattoman teräksen globaali markkinajohtaja teollisuudenalalla, jolla on hyvät kasvunäkymät Selkeät toimenpiteet käynnissä kannattavuuden parantamiseksi Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi käynnissä Kattava rahoituspaketti ja merkintäoikeusanti mahdollistavat Outokummun tuloksen kääntämisen kannattavaksi 29

30 Sisältö 1. Osakeanti lyhyesti 2. Outokumpu lyhyesti 3. Outokummun toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 4. Taloudellinen katsaus 5. Yhteenveto Liitteet 30

31 Kylmävalssatut + kirkas. kuumanauha Levyt ja pitkät Kuumavalssaus Sulatus Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyt Tasapainoinen ruostumattoman teräksen tuotantorakenne (Suunniteltu tilanne 2015) Suomi tonnia EMEA Specialty Stainless Americas APAC Saksa 1) Ruotsi Iso-Britannia & USA USA Meksiko Kiina Miljoonaa tonnia Yhteensä , , , ,7 Huom: numeroihin ei sälly Wildwood, Dahlerbrück ja puolivalmisteiden kapasiteetti. Todelliset kapasiteetit vaihtelevat tuoteryhmittäin ja miehityksen mukaan 1) Neuvottelut käynnissä liittojen ja Work councilin edustajien kanssa, niillä voi olla vaikutusta lopputulokseen 31

32 Tasapainoinen ja laaja asiakaspohja usealla toimialalla Liikevaihto asiakassegmenteittäin 1) Liikevaihto loppuasiakassegmenteittäin 1) Tasapaino loppukäyttäjäsegmenttien sekä investointi- että kuluttajavetoisilla teollisuudenaloilla Jakelijat 45 % Raskas teollisuus 24 % Muut 5% Kuluttajahyödykkeet ja lääketeollisuus 21 % Autoteollisuus 18 % Loppukäyttäjät ja jatkojalostajat 55 % Metallien jatkojalostus ja putket 22 % Arkkitehtuuri ja rakentaminen Kemia, petrokemia 5 % ja energia 5 % 1) Johdon arvio vuodelle 2013 jatkuville toiminnoille 32

33 Alan laajin tuotevalikoima Toimitukset tuotteittain 1) Ferriittiset 19 % Duplex 3 % Muut 3 % Austeniittiset (CrNi) 58 % Outokummulla on laaja tuotevalikoima kaikissa asiakassegmenteissä 2) Ferriittisten laatujen merkittävä kasvu vähentää nikkelin hintavaihtelujen vaikutusta Outokumpu tuotevalikoima muistuttaa läheisesti markkinoiden tuotejakaumaa teräslajeittain Tuotevalikoima kattaa kaikki eri muodot Austeniittiset (CrNiMo) 17 % 1) Johdon arvio koko vuodelle 2013, jatkuvat toiminnot 2) Outokummulla oli ennen Inoxum yrityskauppaa vain 5 % :n markkinaosuus ferriittissä vrt. uudella Outokummulla ~20% 33

34 EMEA: tasapainoinen asiakaskunta ja kattava palvelukeskusverkosto EMEAn liikevaihto asiakassegmenteittäin 1) Ruostumattoman teräksen kokonaismarkkinoiden koko vuonna 2013, tonnia 2) Koko Eurooppa: Pohjoismaat % 40% Iso- Britannia 250 Alfortville Ranska 380 Sheffield Saksa Eskilstuna Wilnsdorf Dabrowa Gornica Itä- Sachsenheim Eurooppa 580 Batonyterenye Castelleone Espanja 330 Italia Turkki 370 Jakelijat Loppukäyttäjät Outokummun päämarkkina-alue Outokummun muu markkina-alue 1) Johdon arvio vuodelle 2013, jatkuville toiminnoille 2) Lähde: SMR reaalikysyntä, helmikuussa Kaikki ruostumattomat terästuotteet, ml. valssatut ja taotut 34

35 2013 kustannusanalyysi Operatiiviset kustannuserät 1) 2) Kommentit Raaka-aineet Henkilöstö Energia ym. Muut myynnin kustannukset SG&A (eis sis. henkilöstöä ja poistoja) Poistot yhteensä Raaka-ainehankinnat noin 60 % konsernin kaikista operatiivista kustannuksista Nikkelin osuus kaikista raakaainekustannuksista on noin 60 % Kromin osuus kaikista ruostumattoman teräksen raaka-ainekustannuksista on noin %, mutta Outokummussa oman tuotannon vuoksi noin % Energia ja muut kulutustavarat noin % kaikista operatiivista kustannuksista Henkilöstömenot noin 10 % kaikista operatiivista kustannuksista Muut myynnin kustannukset sisältävät mm. rahtikuluja, ylläpitokustannuksia, vuokra- ja leasingkuluja sekä kunnossapitokuluja 1) Operatiiviset kulut = liikevaihto liiketulos (ilman kertaluonteisia eriä) 2) Johdon arvio 35

36 Henkilöstövähennykset etenevät suunnitellusti Henkilöstön määrä, jatkuvat toiminnot Henkilöstövähennykset vuonna 2013 olivat 766 työpaikkaa tavoitteen 770 mukaisesti Henkilöstövähennykset 750 työpaikkaa vuonna 2014 Kokonaistavoite on vähentää maailmanlaajuisesti työpaikkoja vuosina e 2017e Tavoitteena vähentää konsernin henkilöstön määrää vuosina Huom: 2012: Koko konserni poislukien: OSTP, Terni, VDM, tietyt palvelukeskukset (Willich, joka sisältyi myönnytykseen) 36

37 Merkittävästi vahvempi tase ja likviditeetti Milj. euroa Pro forma oikaistu I Pro forma oikaistu II Pro forma oikaistu III Pro forma Varat yhteensä Rahavarat Myytävinä olevat varat Oma pääoma ja velat josta oma pääoma yhteensä josta pitkäaikaiset velat josta lyhytaikaiset velat Myytävinä oleviin varoihin liittyvät velat 1, Korollinen nettovelka Velkaantumisaste, % Likviditeetti Pro forma -oikaisut koskevat 1) Outokummun myönnytysten kohteena olevan Ternin ja VDM:n liiketoiminnan myyntiä ThyssenKruppille , jonka kauppahintana oli lainainstrumentti, 2) osakeannin vaikutusta Outokummun rahavaroihin ja osakepääomaan ja 3) rahoitusjärjestelyiden vaikutusta 37

38 Lainojen erääntymisaikataulu Milj. euroa Käyttämättömät lainajärjestelyt Pitkäaikaiset velat Ulkonaolevat velkakirjalainat Lyhyaaikaiset velat Lainasalkkuun vaikuttavat tekijät: ThyssenKruppin lainajärjestely sekä 1,3 mrd. euron velka mitätöidään Uusi 500 milj. euron lainajärjestely, joka erääntyy vuonna 2017 Uusi valmiusluotto 900 milj. euroa, joka erääntyy vuonna 2017 (korvaa aiemman samansuuruisen luoton) Muutoksia ja laina-ajan pidennyksiä muihin, yhteensä noin 600 milj. euron lainoihin, jotka erääntyvät 2017 * Lyhytaikaiset velat sisältävät myös pitkäaikaisia velkoja (maksetaan takaisin 12 kuukauden kuluessa) 38

39 Lisätietoja: Outokummun sijoittajasuhteista tai nettisivultamme Johanna Henttonen Sijoittajasuhdejohtaja puh. (09) matkapuh s-posti: Simone Cujai Sijoittajasuhdepäällikkö puh matkapuh s-posti: Päivi Laajaranta Johdon assistentti puh. (09) matkapuh s-posti: 39

40 40

Outokumpu. Pörssi-ilta 26.11.2014 Sijoittajasuhdejohtaja Johanna Henttonen

Outokumpu. Pörssi-ilta 26.11.2014 Sijoittajasuhdejohtaja Johanna Henttonen Outokumpu Pörssi-ilta Sijoittajasuhdejohtaja Johanna Henttonen Sisällys 1. Ruostumattoman teräksen markkinat 2. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 3. Yhteenveto 2 Ruostumaton teräs on yksi kestävän

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2014 14.4.2014

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2014 14.4.2014 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2014 14.4.2014 Varsinaisen yhtiökokouksen avaaminen Esityslistan kohta 1 Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja 14.4.2014 2 Hallitus vuonna 2013 640 miljoonan euron

Lisätiedot

OUTOKUMPU JULKISTAA OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT

OUTOKUMPU JULKISTAA OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT PÖRSSITIEDOTE 1 (7) 23.1.2014 klo 13.00 OUTOKUMPU JULKISTAA OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT Outokumpu oikaisee taloudellisen informaation vertailutietoja yhtiön ilmoitettua 30.11.2013 myönnytysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2009 23.4.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com

Osavuosikatsaus I/2009 23.4.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com Osavuosikatsaus I/2009 2.4.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Ensimmäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/2006

Osavuosikatsaus III/2006 Osavuosikatsaus III/2006 23.10.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Kolmas neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Kolmannen neljänneksen tulos Tulosnäkymät 2 23.10.2006 Juha

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2012 ja uuden Outokummun strategia. Mika Seitovirta Toimitusjohtaja Outokumpu

Katsaus vuoteen 2012 ja uuden Outokummun strategia. Mika Seitovirta Toimitusjohtaja Outokumpu Katsaus vuoteen 2012 ja uuden Outokummun strategia Mika Seitovirta Toimitusjohtaja Outokumpu Vuosi 2012 Haasteet Ruostumattoman terästeollisuuden rakenteellinen ylikapasiteetti Talouden heikkeneminen Kysynnän

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. 22 000 tonnia: Outokummun suurin duplex-projekti

Osavuosikatsaus. 22 000 tonnia: Outokummun suurin duplex-projekti Osavuosikatsaus Q1 2014 22 000 tonnia: Outokummun suurin duplex-projekti Outokumpu toimittaa 22 000 tonnia duplex 2205 -erikoisterästä maakaasukenttäprojektiin Omaniin. Toimitukset alkavat vuoden 2014

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/08 23.4.2008

Osavuosikatsaus I/08 23.4.2008 Osavuosikatsaus I/08 23.4.2008 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Palvelukeskuksen yritysosto Italiassa Ensimmäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2009

Osavuosikatsaus II/2009 Osavuosikatsaus II/2009 23.7.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 Rakennettu kestämään Outokummun ruostumaton teräs koristaa Chrysler-rakennuksen julkisivua New Yorkissa. 319 metriä korkea rakennus oli valmistuttuaan 1930 maailman korkein rakennus.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/07

Osavuosikatsaus II/07 Osavuosikatsaus II/07 24.7.2007 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ruostumattoman teräksen markkinat Viimeaikaiset toimenpiteet ja tapahtumat Toisen neljänneksen tulos Näkymät 2 24.7.2007

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. 3.2.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com

Tilinpäätös 2008. 3.2.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com Tilinpäätös 2008 3.2.200 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Vuosi 2008 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Tilinpäätös 2008 Näkymät 2 3.2.200

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/08

Osavuosikatsaus III/08 Osavuosikatsaus III/08 Juha Rantanen, toimitusjohtaja 23.10.2008 www.outokumpu.com Kolmas neljännes lyhyesti Outokummun taloudellinen asema Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Strategian ja investointiprojektien

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2012

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2012 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2012 14.3.2012 www.outokumpu.com Outokumpu uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja Mika Seitovirta Toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2008 www.outokumpu.com Toimitusjohtajan katsaus Esityslistan kohta 7 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Vuosi 2007 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/07. 24.4.2007 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com

Osavuosikatsaus I/07. 24.4.2007 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com Osavuosikatsaus I/07 24.4.2007 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Markkinakehitys Outokummun operatiivinen toiminta ja lyhyen aikavälin prioriteetit Ensimmäisen

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014

Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014 Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014 Ylimääräisen yhtiökokouksen avaaminen Esityslistan kohta 1 Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2 Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014

Tilinpäätöstiedote 2014 Tilinpäätöstiedote 2014 Kestäviä sovelluksia pitkälle tulevaisuuteen Vuosi 2014 oli monella tapaa käänteentekevä Outokummulle. Strategiamme konkreettiset tulokset alkoivat näkyä toisena vuonna Inoxumyrityskaupan

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokummun superduplex kestää Valmetin savukaasupesureissa

Osavuosikatsaus. Outokummun superduplex kestää Valmetin savukaasupesureissa Osavuosikatsaus Q2 2014 Outokummun superduplex kestää Valmetin savukaasupesureissa Outokumpu toimittaa Valmetin (aiemmin Metso) suunnittelemiin kahteen savukaasupesuriin Outokumpu 2507-, 2205-, 254 SMO

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokummun terästä Kiinan korkeimpaan pilvenpiirtäjään

Osavuosikatsaus. Outokummun terästä Kiinan korkeimpaan pilvenpiirtäjään Osavuosikatsaus Q3 2013 Outokummun terästä Kiinan korkeimpaan pilvenpiirtäjään Outokumpu toimittaa ruostumatonta terästä Ping An -finanssikonsernin Shenzheniin valmistuvan pääkonttorin julkisivuun, josta

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/07

Osavuosikatsaus III/07 Osavuosikatsaus III/07 23.10.2007 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Nikkelivaikutus ja ruostumattoman teräksen markkinat Konsernin strategia ja viimeaikaiset investointipäätökset Kolmannen

Lisätiedot

Uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja syntyy. Outokummun osakeanti 15.3. 4.4.2012. outokumpu.com/osakeanti

Uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja syntyy. Outokummun osakeanti 15.3. 4.4.2012. outokumpu.com/osakeanti Outokummun osakeanti 15.3. 4.4.2012 Uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja syntyy outokumpu.com/osakeanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Uusi ruostumattoman teräksen globaali

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa

Osavuosikatsaus. Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa Osavuosikatsaus Q1 Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa Outokumpu toimittaa putkistojen hallintaan erikoistuneelle Vantrunkille ruostumatonta terästä maakaasuputkien alustoihin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29 29.4.29 Toimitusjohtaja Jan Lång Tammi-maaliskuu 29 lyhyesti Liikevaihto 376,1 miljoonaa euroa, pieneni 19,3 % tammi-maaliskuusta 28 heikon kysynnän vuoksi

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 665 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOISTA

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 665 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOISTA PÖRSSITIEDOTE 1 (15) 28.2.2014 klo 14.35 OUTOKUMMUN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 665 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOISTA Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen Outokummun osakeanti 10. 26.3.2014 Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen outokumpu.fi/osakeanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Ruostumaton teräs on pitkäikäinen materiaali.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja.

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja. Tilinpäätös 2006 1.2.2007 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Vuosi 2006 lyhyesti Markkinakehitys Parannustoimenpiteet ja strateginen suunta Tilinpäätös 2006 Näkymät 2 1.2.2007 Tilinpäätös

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Outokummun ruostumaton teräs pyörii Mielen pesukoneissa Parhaissa ja kestävimmissä pesu- ja kuivauskoneissa käytetään ruostumatonta terästä osissa, jotka joutuvat kosketuksiin veden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Ruostumaton teräs loistaa New Yorkin siluetissa

Osavuosikatsaus. Ruostumaton teräs loistaa New Yorkin siluetissa Osavuosikatsaus II 2015 Ruostumaton teräs loistaa New Yorkin siluetissa Outokumpu toimittaa 400 tonnia koristepintaista ruostumatonta terästä New Yorkin kolmannen World Trade Centerin julkisivumateriaaliksi.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja.

Tilinpäätös Juha Rantanen, toimitusjohtaja. Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Vuosi 2007 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys 2007 Outokummun strategian implementointi Tilinpäätös 2007 Näkymät

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. 316 plus kestävyyttä kontteihin

Osavuosikatsaus. 316 plus kestävyyttä kontteihin Osavuosikatsaus I 2015 316 plus kestävyyttä kontteihin Suomalainen Langh Group Cargo Solutions valitsi Outokummun uuden korkeakromisen austeniittisen 316 plustm -teräslajin meri-, maantie- ja raidekuljetuksissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2012 klo 12.00 1 (10) EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Osavuosi- III. katsaus. Outokummun erikoisteräs tavoittelee uusia korkeuksia Stalatuben tuulivoimaloissa

Osavuosi- III. katsaus. Outokummun erikoisteräs tavoittelee uusia korkeuksia Stalatuben tuulivoimaloissa Osavuosi- III 2014 katsaus Outokummun erikoisteräs tavoittelee uusia korkeuksia Stalatuben tuulivoimaloissa Suomalainen ruostumattomien rakenneteräsputkien valmistaja Stalatube on valinnut Outokummun duplexerikoisteräksen

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009 Toimitusjohtaja Jan Lång Huhti-kesäkuu 2009 lyhyesti Tehostamistoimet nostivat toisen neljänneksen liiketuloksen positiiviseksi Yleinen kysynnän

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS 2009

TILIKAUDEN TULOS 2009 TILIKAUDEN TULOS 2009 1.3.20101 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se esitetään Yhtiön

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.211 Esitys 17.2.212 Suominen Yhtymä Oyj 17.2.212 1 Suomisen 211 lyhyesti Avainluvut ja keskeiset tapahtumat Milj. Q4/211 Q4/21 211 21 Liikevaihto 85,5 45,3 216,3

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Heikki Malinen, CEO Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-maaliskuu 212 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-maaliskuu 212 numeroina Näkymät Liitteet Q1/212

Lisätiedot