26FEB Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE 26FEB Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään uutta osaketta ( Tarjottavat osakkeet ). Merkintähinta on 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta ( Merkintähinta ). Osakeannin täsmäytyspäivä on ( Täsmäytyspäivä ). Osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ylläpitämään Outokummun osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä, saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeudet ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä osaketta kohden ( Nykyinen osake ). Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1) Merkintäoikeudella neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei jaeta, eikä Merkintäoikeuksia voi käyttää osittain. Merkintäoikeudet merkitään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat antaa toimeksiantoja sellaisten Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi, joita ei ole merkitty käyttämällä Merkintäoikeuksia. Outokummun hallitus päättää tällaisten Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta kohdassa Osakeannin ehdot Oikeus merkitä ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (toissijainen merkintä) kuvatulla tavalla. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin pörssi ) pörssilistalla Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Ohjeet Merkintäoikeuksien käyttöön ja Tarjottavien osakkeiden merkintään on esitetty kohdassa Ohjeita merkitsijöille. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina klo Katso Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä. Solidium Oy ( Solidium ) ja kolmetoista muuta osakkeenomistajaa, jotka on lueteltu kohdassa Osakeannin järjestäminen Nykyisten osakkeenomistajien osallistuminen (kukin Merkintäsitoumuksen antaja, ja yhdessä Merkintäsitoumusten antajat ) ja joiden yhteenlaskettu omistusosuus Outokummun liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista on 52,8 prosenttia, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään täysimääräisesti Tarjottavat osakkeet, jotka heidän Merkintäoikeutensa oikeuttavat heidät merkitsemään, kuten kohdassa Osakeannin järjestäminen Nykyisten osakkeenomistajien osallistuminen on esitetty yksityiskohtaisemmin. Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttori, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc ja Swedbank AB (publ) ovat tehneet Outokummun kanssa merkintätakaussopimuksen ( Merkintätakaussopimus ), jonka mukaan kukin niistä on erikseen sitoutunut tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet. Katso Osakeannin ehdot Merkintäsitoumusten antajien osallistuminen Osakeantiin ja merkintätakaus. Merkintäoikeuksiin tai Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Mahdollisten sijoittajien tulisi tutustua koko tähän listalleottoesitteeseen ja erityisesti sen kohtaan Riskitekijät harkitessaan sijoituksen tekemistä Outokumpuun. Osakeanti koostuu: (i) yleisöannista Suomessa ja Ruotsissa; (ii) private placement -järjestelyistä tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella; ja (iii) private placement -järjestelystä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, Yhdysvaltain arvopaperilaki ) nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers) Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla. Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Merkintäoikeuksia ja Tarjottavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tätä listalleottoesitettä ei saa lähettää kenellekään Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa tai tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa tai Kanadassa tai muissa maissa, joihin Merkintäoikeuksien toimittaminen tai joissa Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Ellei tässä listalleottoesitteessä ole nimenomaisesti toisin mainittu, Merkintäoikeuksia ja Tarjottavia osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisissa maissa tai tällaisiin maihin. Outokummun Nykyiset osakkeet on listattu Helsingin pörssin pörssilistalla. Nykyisten osakkeiden päätöskurssi (viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Merkintäoikeuksien irtoamista) Helsingin pörssissä oli 0,43 euroa Nykyistä osaketta kohden. Outokumpu aikoo jättää hakemuksen Tarjottavien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalla. Tarjottavia osakkeita vastaavien väliaikaisten osakkeiden ( Väliaikaiset osakkeet ) odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla Helsingin pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta Danske Bank Pääjärjestäjät Nordea SEB Järjestäjät BNP PARIBAS Crédit Agricole CIB J.P. Morgan Swedbank Tämän listalleottoesitteen päivämäärä on

2 OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ TIETOJA Tässä listalleottoesitteessä Outokumpu tarkoittaa Outokumpu Oyj:tä ja sen konsolidoituja tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Tietyistä muista tässä listalleottoesitteessä käytetyistä määritelmistä on esitetty lisätietoja kohdissa Tiettyjä määriteltyjä termejä ja Sanasto. Outokumpu on laatinut tämän listalleottoesitteen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission antaman asetuksen (EY) N:o 809/2004, muutoksineen, (Liitteiden I, II, III ja XXII) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ), muutoksineen, täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 3-5 luvuissa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 14/ /2014. Esitedirektiivin mukaisesti suomenkielisen listalleottoesitteen ruotsinkielinen tiivistelmä yhdessä listalleottoesitteen englanninkielisen käännöksen kanssa notifioidaan Ruotsin finanssivalvonnalle (Finansinspektionen) käytettäväksi Ruotsissa. Outokumpu on nimittänyt Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttorin ( Danske Bank ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( Nordea ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttorin ( SEB, yhdessä Danske Bankin ja Nordean kanssa Pääjärjestäjät ) toimimaan pääjärjestäjinä Osakeannissa. Lisäksi Outokumpu on nimittänyt BNP Paribas:n, Crédit Agricole Corporate and Investment Bankin, J.P. Morgan Securities plc:n ja Swedbank AB:n (publ) (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa Järjestäjät ) toimimaan järjestäjinä Osakeannissa. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakeantiin liittyen mitään muita kuin tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausumia. Mikäli tällaisia tietoja tai lausumia on annettu, on otettava huomioon, etteivät ne ole Outokummun hyväksymiä. Järjestäjät eivät suoraan tai epäsuorasti ota mitään vastuuta tämän listalleottoesitteen tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä, eikä mihinkään tähän listalleottoesitteeseen sisältyvään tule luottaa Järjestäjien lupauksena tai lausumana tässä suhteessa riippumatta siitä, koskeeko se menneisyyttä vai tulevaisuutta. Järjestäjät eivät vastaa tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä ja rajoittavat vastaavasti soveltuvan lain sallimissa rajoissa kaiken lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvan vahingonkorvausvastuunsa, joka niillä voitaisiin katsoa olevan tätä listalleottoesitettä tai tällaista lausuntoa koskien. Osakeannista tai Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden merkitsemisestä tai myynnistä annetut tiedot tai lausumat, jotka eivät vastaa tässä listalleottoesitteessä annettuja tietoja ja lausumia, ovat pätemättömiä. Sijoittajat vahvistavat, että he (i) eivät ole tukeutuneet Järjestäjiin tai mihinkään Järjestäjien lähipiiriin kuuluvaan tahoon minkään tähän listalleottoesitteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöstä tehdessään, ja (ii) ovat tukeutuneet vain tähän listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin, ja että ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään Outokumpua, Merkintäoikeuksia, Tarjottavia osakkeita tai Outokummun osakkeita ( Osakkeet ) koskevaa tietoa tai lausumaa, ja mikäli tällaisia tietoja tai lausumia on annettu, mihinkään tällaiseen muuhun tietoon tai lausumaan ei tule tukeutua Outokummun tai Järjestäjien hyväksymänä tietona tai lausumana. Tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot on annettu listalleottoesitteen päivämääränä. Tämän listalleottoesitteen toimittaminen tai Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden tarjoaminen, myynti tai toimittaminen ei tarkoita sitä, ettei olisi tapahtunut haitallisia muutoksia tai tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti Outokummun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen. Outokummulle saattaa kuitenkin syntyä velvollisuus täydentää tätä listalleottoesitettä siinä olevan virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon ilmitulon vuoksi. Mikään tässä listalleottoesitteessä esitetty ei ole eikä mitään tässä listalleottoesitteessä esitettyä tule pitää Outokummun tai Järjestäjien lupauksena tai lausumana tulevaisuudesta. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä ja selvityksiinsä Outokummusta ja Osakeannin ehdoista, mukaan lukien siihen liittyvät edut ja riskit. Outokumpu tai Järjestäjät tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden tarjouksensaajille, merkitsijöille tai ostajille niiden Merkintäoikeuksiin tai Tarjottaviin osakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Kunkin sijoittajan tulee kysyä neuvoa neuvonantajiltaan ennen Merkintäoikeuksien ostamista tai ennen Tarjottavien osakkeiden merkitsemistä. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio Merkintäoikeuksien ostamisen tai Tarjottavien osakkeiden merkinnän oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seurauksista. Heidän tulee tehdä itsenäinen arvio myös Merkintäoikeuksien ostamiseen tai Tarjottavien osakkeiden merkintään liittyvistä riskeistä. Sijoittaja vastaa itse Osakeantiin osallistumisen aiheuttamista veroseuraamuksista. Järjestäjät toimivat Osakeannissa ainoastaan Outokummun, eivätkä kenenkään muun puolesta. Ne eivät pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä tämän listalleottoesitteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Outokummulle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä listalleottoesitteessä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä. Osakeannin yhteydessä jokainen Järjestäjä ja niiden lähipiiriin kuuluvat tahot, jotka toimivat sijoittajina omaan lukuunsa, voivat käyttää Merkintäoikeuksia tai merkitä Tarjottavia osakkeita Osakeannissa ja tässä ominaisuudessaan pitää hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia osakkeita tai niihin liittyviä sijoituksia ja ne voivat tarjota tai myydä Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia osakkeita tai muita sijoituksia muutoin kuin Osakeannin yhteydessä. Näin ollen tässä listalleottoesitteessä viittaukset osakkeiden tarjoamiseen tarkoittavat myös Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden tarjoamista Järjestäjille tai niiden lähipiiriin kuuluville tahoille tällaisessa ominaisuudessa toimiessaan. Kukaan Järjestäjistä ei aio julkistaa kyseisiä sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin niissä tilanteissa, joihin laki tai säännökset ne velvoittavat. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot voivat tehdä sijoittajien kanssa rahoitusjärjestelyjä (mukaan lukien vaihtosopimukset ja eroja koskevat sopimukset), joiden yhteydessä tällaiset Järjestäjät (tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot) voivat ajoittain hankkia, pitää tai luovuttaa Osakkeita. Useissa maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa ja Kanadassa tämän listalleottoesitteen jakeluun, Merkintäoikeuksien käyttämiseen, Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen sekä Tarjottavien osakkeiden myyntiin liittyy lakisääteisiä rajoituksia (kuten rekisteröinti-, listalleotto-, kvalifikaatio- ja muita määräyksiä). Tarjous merkitä Tarjottavia osakkeita ei koske henkilöitä, jotka asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa ja Kanadassa tai missään muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Outokumpu tai Järjestäjät eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimiin salliakseen yleisölle tarjoamista tai tämän listalleottoesitteen (tai minkään muun Osakeantia koskevan tarjous- tai muun materiaalin tai lomakkeiden) hallussapitoa tai jakamista missään maassa, jossa tällainen jakaminen voisi johtaa lain tai määräysten rikkomiseen. Tätä listalleottoesitettä tai muuta mainosta tai muuta Osakeantia koskevaa materiaalia ei tule jakaa tai julkaista missään maassa paitsi tilanteissa, joissa noudatetaan kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Outokumpu ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Outokumpu ja Järjestäjät eivät ole oikeudellisessa vastuussa sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet tämän listalleottoesitteen haltuunsa näitä rajoituksia rikkoen riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Tarjottavien osakkeiden ostajia ja/tai Merkintäoikeuksien käyttäjiä. Tämä listalleottoesite ei ole tarjous myydä Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia osakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle on lainvastaista, tai tarjous ostaa Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia osakkeita keneltäkään sellaisessa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Merkintäoikeuksien käyttö tai Tarjottavien osakkeiden merkintä edellyttää, että jokainen Merkintäoikeutta käyttävä osakkeenomistaja tai merkitsijä on vakuuttanut tai tietyissä tilanteissa on edellytetty tekemään tietyt vakuutukset, joihin Outokumpu, Järjestäjät ja muut luottavat. Outokumpu pidättää itsellään oikeuden yksinomaisessa päätäntävallassaan hylätä Tarjottavien osakkeiden merkinnän, mikäli Outokumpu tai sen edustajat uskovat, että se voi rikkoa lakia, säännöstä tai määräystä. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. (i)

3 SISÄLLYS Tiivistelmä... 1 Riskitekijät Kannattavuudenpalauttamisohjelmaan ja Outokummun taloudelliseen asemaan liittyviä riskejä. 23 Outokumpuun ja ruostumattoman teräksen teollisuuteen liittyviä riskejä Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin ja Osakkeisiin liittyviä riskejä Vakuutus listalleottoesitteessä annetuista tiedoista Tulevaisuutta koskevat lausumat Taloudellisten tietojen esittäminen Verkkosivuston tiedot eivät kuulu listalleottoesitteeseen Saatavilla olevia tietoja Markkina- ja toimialatietoja Tiettyjä muita tietoja Malmivaroihin ja mineraalivarantoihin liittyviä tietoja Tiettyjä määriteltyjä termejä Osakemarkkinatietoja Osingot ja osinkopolitiikka Valuuttakurssit Osakeannin tausta ja syyt Hankittavien varojen käyttö Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä Osakeannin ehdot Ohjeita merkitsijöille Eräitä konsernitilinpäätöstietoja ja muita tietoja Pro forma -taloudelliset tiedot Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Yleiskatsaus Taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Keskeisiä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Viimeaikaiset tapahtumat Tulevaisuuden näkymät IFRS-standardeihin perustumattomat tunnusluvut Tärkeimpien tuloslaskelmaerien kuvaus Liiketoiminnan tulos Outokummun liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kehitys verrattuna sen tavoitteisiin Maksuvalmius ja pääomalähteet Vaihto-omaisuus Käyttöpääomaa koskeva lausunto Tasetietoja Lainat Sopimusvastuut ja vastuusitoumukset Taseen ulkopuoliset vastuut Julkiset tuet Investoinnit Rahoitusriskien hallinta Keskeiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Viimeaikaiset muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa Toimialakatsaus Liiketoiminta Yleiskatsaus Historia Inoxum-yrityskauppa ja Ternin myönnytyksen kohteena olevien omaisuuserien ja VDM-liiketoiminnan myynti Keskeiset vahvuudet Liiketoimintastrategia Organisaatiorakenne (ii)

4 Liiketoiminnot Tehtaat Jakelu- ja myyntiverkosto Asiakkaat Raaka-aineet, energia ja tarveaineet Tutkimus- ja kehitystoiminta Immateriaalioikeudet Konsernin oikeudellinen rakenne ja merkittävät tytäryhtiöt Henkilöstö Vakuutukset Oikeudenkäynnit Sääntely- ja ympäristöasiat Olennaiset sopimukset Hallitus, johto ja tilintarkastajat Omistusrakenne Lähipiiriliiketoimet Osakkeet ja osakepääoma Suomen arvopaperimarkkinat Verotus Osakeannin järjestäminen Oikeudelliset seikat Nähtävillä olevat asiakirjat Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat Riippumattomat tilintarkastajat Sanasto Tilinpäätöstietojen sisällysluettelo... F-1 Liite A: Outokummun yhtiöjärjestys... A-1 Liite B: Esitteeseen sisältyvää taloudellista pro forma -informaatiota koskeva raportti... B-1 Liite C: Tilintarkastajien raportti esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta... C-1 (iii)

5 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jakso A Johdanto ja varoitukset Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto A.1 Johdanto Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän listalleottoesitteen johdantona. Mahdollisten sijoittajien on perustettava Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä listalleottoesitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan tämän listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän listalleottoesitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä tämän listalleottoesitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat Merkintäoikeuksiin tai Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista. A.2 Suostumus Ei sovellu. arvopapereiden edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen/ tarjousaika/ suostumuksen ehdot Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto B.1 Virallinen nimi Outokumpu Oyj. B.2 Kotipaikka/ Outokumpu Oyj:n kotipaikka on Espoo. Outokumpu Oyj on oikeudellinen muoto/ Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan sovellettava laki/ Suomen lakia. perustamismaa B.3 Tämänhetkinen Outokumpu on yksi johtavista ruostumattoman teräksen toiminnan luonne ja tuottajista mitattuna sen noin 4,1 miljoonan tonnin vuotuisella päätoimialat sulattokapasiteetilla ja noin 3,6 miljoonan tonnin lopputuotekapasiteetilla vuonna 2013 (kummassakin tapauksessa lukuun ottamatta Ternin myönnytyksen kohteena olevia omaisuuseriä (määritelty tässä listalleottoesitteessä) ja VDM-liiketoimintaa (määritelty tässä listalleottoesitteessä)). Outokumpu on sekä austeniittisten että ferriittisten ruostumattomien teräslajien johtava tuottaja Euroopassa 1

6 Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto toimitusmäärien perusteella (lähde: EUROFER, helmikuu 2014). Lisäksi Outokumpu on markkinaosuuden perusteella maailman johtava ruostumattomien duplex-teräslajien tuottaja (lähde: SMR GmbH Steel & Metals Market Research ( SMR ), helmikuu 2014). Suurin osa Outokummun ulkoisista ruostumattoman teräksen toimituksista koostuu austeniittisista ja ferriittisistä ruostumattomista standardi- ja erikoisteräslajeista (noin 94 prosenttia päättyneellä tilikaudella) ja loput toimituksista koostuvat duplex-lajeista ja muista ruostumattomista teräslajeista. Lisäksi Outokumpu tuottaa ferrokromia ferrokromitehtaassaan. Tehdas sijaitsee Outokummun Tornion integroidun ruostumattoman teräksen tehtaan vieressä Suomessa ja käyttää raaka-aineenaan kromiittia Outokummun kokonaan omistamasta Kemin kromikaivoksesta. Kaivos sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Tornion integroidusta tehtaasta. Vuonna 2013 Outokumpu myi noin 55 prosenttia ruostumattomista terästuotteistaan suoraan loppukäyttäjille pääasiassa prosessi- ja raaka-aineteollisuudessa (kemianteollisuus, kaivoslaiteteollisuus ja öljy- ja kaasuteollisuus) sekä rakennus-, sähköntuotanto-, sähkönjakelu-, kuljetus- ja elintarviketeollisuudessa ja loput noin 45 prosenttia jakelijoille ja jatkojalostajille, kuten jälleenvalssaajille ja putkenvalmistajille. Outokummulla on tehtaita Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Isossa- Britanniassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kiinassa. Sen Suomessa sijaitseva Tornion integroitu tehdas on Euroopan suurin yksittäinen ruostumattoman teräksen tehdas kylmävalssauskapasiteetilla mitattuna (lähde: CRU, marraskuu 2013) ja maailman ainoa ruostumattoman teräksen tehdas, joka on täysin integroitu ferrokromitehtaaseen ja kromikaivokseen. Lisäksi Outokumpu on ottamassa käyttöön uutta integroitua ruostumattoman teräksen tehdastaan Calvertissa Yhdysvalloissa. Outokumpu odottaa, että tehtaan tekninen käyttöönotto valmistuu vuonna 2014 ja että sen täysi kaupallinen kapasiteetti saavutetaan vuonna Täydessä kaupallisessa kapasiteetissa Calvertin integroidun ruostumattoman teräksen tehtaan vuotuisen sulattokapasiteetin odotetaan olevan tonnia ja kylmävalssauskapasiteetin tonnia tehden siitä toiseksi suurimman ruostumattoman teräksen tehtaan Yhdysvalloissa. Outokummun liikevaihto oli miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella, Outokummun jatkuvien toimintojen ruostumattoman teräksen toimitukset olivat noin 2,59 miljoonaa tonnia päättyneellä tilikaudella, Outokummun liiketappio oli 510 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella, Outokummun käyttökate oli 165 miljoonaa euroa negatiivinen päättyneellä tilikaudella ja Outokummun jatkuvien toimintojen tilikauden tappio oli 832 miljoonaa euroa. Outokummun liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella 66 prosenttia kertyi Euroopasta, 19 prosenttia Pohjois- Amerikasta, 14 prosenttia Aasiasta ja Australiasta ja 1 prosentti muista maista. 2

7 Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto B.4a Merkittävät Epävarmuus maaailmantalouden kehityksestä on vaikuttanut viimeaikaiset ruostumattoman teräksen kysyntään viime vuosina. Vaikka suuntaukset, jotka ruostumattomien terästuotteiden maailmanlaajuinen kulutus vaikuttavat kasvoi vuonna 2013, markkinoihin vaikuttivat edelleen kielteisesti liikkeeseenlaskijaan ja nikkelin hinnan lasku, yleiseen taloustilanteeseen liittyvät huolet sen toimialaan ja Kiinan talouden kasvunäkymien heikentyminen. Viime vuosina ruostumattoman teräksen tuotantokapasiteetti on kasvanut merkittävästi Aasiassa, erityisesti Kiinassa, ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Aasian rooli on vaihtunut eurooppalaisen ruostumattoman teräksen nettotuojasta merkittäväksi ruostumattoman teräksen viejäksi Eurooppaan. Tämä on aiheuttanut hintapaineita eurooppalaisille ruostumattoman teräksen tuottajille sekä pahentanut eurooppalaisten ruostumattoman teräksen tuottajien tuotannon ylikapasiteettia. Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuiset hinnat, jotka laskivat jyrkästi finanssikriisin myötä vuoden 2008 loppua kohti, pysyivät matalina myös vuosina 2011 ja 2012 taloustilanteen epävarmuuden takia. Maailmanlaajuiset markkinahinnat jatkoivat laskua Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa vuonna 2013 pysyen selvästi vuoden 2012 tasojen alapuolella. Outokumpu uskoo, että ruostumattoman teräksen kysynnän yleiset näkymät pitkällä aikavälillä ovat edelleen myönteiset. Keskeisten maailmanlaajuisten kehitystrendien, kuten kaupungistumisen, modernisaation ja liikkuvuuden lisääntymisen yhdessä energian, elintarvikkeiden ja veden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun kanssa odotetaan edistävän ruostumattoman teräksen kulutuksen kasvua tulevaisuudessa. B.5 Konsernirakenne Outokumpu Oyj on Outokumpu-konsernin emoyhtiö. Seuraavassa taulukossa esitetään merkittävimmät Outokumpu Oyj:n suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt : Konsernin omistus- Maa osuus (prosenttia) Outokumpu Nirosta GmbH... Saksa 100,0 Outokumpu Stainless Oy... Suomi 100,0 Outokumpu Chrome Oy... Suomi 100,0 Outokumpu Stainless USA, LLC... Yhdysvallat 100,0 Outokumpu Stainless AB... Ruotsi 100,0 Outokumpu Stainless Ltd... Iso-Britannia 100,0 Outokumpu Mexinox S.A. de C.V.... Meksiko 100,0 Outokumpu Americas Inc.... Yhdysvallat 100,0 B.6 Ilmoitettavat Siltä osin kuin Outokumpu on tietoinen, seuraavat omistusosuudet osakkeenomistajat omistavat suoraan tai välillisesti Outokummun osakepääomasta tai äänioikeuksista sellaisen osuuden, joka tulee Suomen lain mukaan ilmoittaa, perustuen Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon : Osakkeiden lukumäärä Prosenttia Solidium Oy ,9 Ahlström Capital Oy ,0 3

8 Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto Erilajiset äänioikeudet Ei sovellu. Yhdelläkään Outokummun suurimmista osakkeenomistajista ei ole Outokummun muihin osakkeenomistajiin verrattuna erilaisia äänioikeuksia. Määräysvalta Ei sovellu. Siltä osin kuin Outokumpu on tietoinen, Outokumpu ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään omistuksessa tai määräysvallassa. B.7 Valikoidut historialliset Seuraavissa taulukoissa esitetään Outokummun valikoituja keskeiset taloudelliset konsernitilinpäätöstietoja ja muita tietoja , tiedot ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät valikoidut konsernitilinpäätöstiedot ovat peräisin Outokummun päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä, mukaan lukien vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat konsernitilinpäätöstiedot päättyneeltä tilikaudelta, sekä päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä, mukaan lukien vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat konsernitilinpäätöstiedot päättyneeltä tilikaudelta. Outokummun konsernitilinpäätöstiedot on laadittu Euroopan Unionin ( EU ) käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) mukaisesti. Outokummun taloudelliset tiedot päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä eivät ole vertailukelpoisia ja päättyneiltä tilikausilta laadittujen konsernitilinpäätösten kanssa toteutetun yrityskaupan, missä Outokumpu hankki ThyssenKrupp AG:ltä ( ThyssenKrupp ) Inoxum GmbH:n ja ThyssenKrupp Nirosta GmbH:n kaikki osakkeet ( Inoxum-yrityskauppa ), ja Ternin myönnytyksen kohteena olevien omaisuuserien ja VDM-liiketoiminnan myyntiin ThyssenKruppille ( Myynti ) liittyvien luokittelu- ja esittämismuutosten vuoksi. Inoxumyrityskauppa ei näy päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä. Inoxum-yrityskauppa ei vaikuttanut myöskään Outokummun päättyneeltä tilikaudelta laadittuun konsernituloslaskelmaan eikä konsernin laajaan tuloslaskelmaan, jotka ovat vertailukelpoisia päättyneeseen tilikauteen. Inoxum-yrityskauppa näkyi kuitenkin Outokummun konsernitaseessa , mikä vaikuttaa vertailukelpoisuuteen konsernitaseen kanssa. Outokummun Ternissä Italiassa sijaitsevan ruostumattoman teräksen tehtaan ja Outokummun Saksassa sijaitsevan palvelukeskuksen varat ja niihin liittyvät velat luokiteltiin myytävinä oleviksi Outokummun konsernitaseessa , kun taas VDM-liiketoiminnan sekä myönnytyksiin lisättyjen palvelukeskusten varat ja velat sisältyivät konsernitaseen muihin eriin. VDM-liiketoiminnan sekä myönnytyksiin lisättyjen palvelukeskusten varat ja niihin liittyvät velat, joista luovuttiin Myynnin yhteydessä, luokiteltiin myytävinä oleviksi konsernitaseessa Ternin myönnytyksen kohteena olevien omaisuuserien ja VDM-liiketoimintaan sisältyvien yksiköiden tulos raportoitiin lopetettuina toimintoina Outokummun päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernituloslaskelmassa, kun taas muiden Inoxumyrityskaupassa hankittujen yksiköiden tulos raportoitiin jatkuvissa toiminnoissa. 4

9 Jakso B Liikkeeseenlaskija (1) (2) (oikaistu) (oikaistu) (tilin- (tilin- (tilin- (tilintarkastettu) tarkastamaton) tarkastettu) tarkastamaton) (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) KONSERNIN TULOSLASKELMATIETOJA Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Liiketoiminnan muut tuotot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Korkokulut Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista Tilikauden tulos Jakautuminen: Outokummun omistajille Määräysvallattomille omistajille Outokummun omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa (3) Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot... -0,40-0,46-0,46-0,62 Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot... -0,08 Osakekohtainen tulos... -0,48-0,46-0,46-0,62 5

10 Jakso B Liikkeeseenlaskija (1) (2) (oikaistu) (oikaistu) (tilin- (tilin- (tilin- (tilintarkastettu) tarkastamaton) tarkastettu) tarkastamaton) (miljoonaa euroa) TIETOJA KONSERNIN LAAJASTA TULOSLASKELMASTA Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos (1) (2) (oikaistu) (oikaistu) (tilin- (tilin- (tilin- (tilintarkastettu) tarkastamaton) tarkastettu) tarkastamaton) (miljoonaa euroa) KONSERNITASETIETOJA Varat Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävinä olevat varat Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Outokummun omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Outokummun omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä Myytävinä oleviin varoihin liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä (1) (2) (oikaistu) (oikaistu) (tilin- (tilin- (tilin- (tilintarkastettu) tarkastamaton) tarkastettu) tarkastamaton) (miljoonaa euroa) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMATIETOJA Liiketoiminnan nettorahavirta (4) Investointien nettorahavirta (4) Rahoituksen nettorahavirta (4) Rahavarojen muutos (4) Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Lopetettujen toimintojen vaikutus rahavarojen nettomuutokseen Rahavarojen muutos (4) Rahavarat tilikauden lopussa

11 Jakso B Liikkeeseenlaskija ja (1) 2011 (2) (tilin- (oikaistu) tarkastettu, ellei (tilintarkastamaton) toisin ilmoitettu) (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) KONSERNIN TUNNUSLUVUT Sijoitettu pääoma (5) Sidottu pääoma (6) Investoinnit käyttöomaisuuteen (7) (4) suhteessa liikevaihtoon, prosenttia... 2,7 (4) 69,5 5,1 Poistot Henkilöstö (tilintarkastamaton) (4) Liiketulos suhteessa liikevaihtoon, prosenttia... -7,6-8,5-5,0 Käyttökate (EBITDA) (8) (tilintarkastamaton) Operatiivinen käyttökate (EBITDA) (9) (tilintarkastamaton) Velkaantumisaste (10), prosenttia ,0 116,2 97,1 Tulos ennen veroja suhteessa liikevaihtoon, prosenttia ,2-11,5-4,9 Tilikauden tulos suhteessa liikevaihtoon, prosenttia ,9-11,8-3,6 Oman pääoman tuotto (11), prosenttia ,4-21,4-8,2 Sijoitetun pääoman tuotto (12), prosenttia ,3-8,2-6,3 Korollinen nettovelka (13) Ruostumattoman teräksen ulkoiset toimitukset yhteensä, tuhatta tonnia (tilintarkastamaton) (4) Osakkeiden lukumäärä tilikauden alussa (14) (tilintarkastamaton) Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa (14) (tilintarkastamaton) (1) Outokummun konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta oikaistiin ja esitettiin vertailutietona Outokummun konsernitilinpäätöksessä päättyneeltä tilikaudelta johtuen oikaistun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin käyttöönotosta ja Inoxum-yrityskaupan kirjanpitokäsittelyn loppuunsaattamisesta. Oikaistuja vertailutietoja päättyneeltä tilikaudelta ei ole tilintarkastettu. (2) Outokummun konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta oikaistiin ja esitettiin vertailutietona Outokummun konsernitilinpäätöksessä päättyneeltä tilikaudelta johtuen siitä, että Outokumpu muutti etuuspohjaisia järjestelyitä ja muita pitkäaikaisia työsuhde-etuuksia koskevaa tilinpäätöksen laatimisperiaatetta Inoxum-yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä. Oikaistuja vertailutietoja päättyneeltä tilikaudelta ei ole tilintarkastettu. (3) Laskettuna perustuen osakkeiden oikaistuun painotettuun keskimääräiseen lukumäärään. Vertailutiedot oikaistu vastaavasti. (4) Jatkuvat toiminnot. Lopetettuja toimintoja ei ollut ja päättyneillä tilikausilla. (5) Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelka (13) + johdannaisvelat (netto) + korkovelat (netto) myytävinä olevat varat (netto) lainasaamiset myytävissä olevat sijoitukset käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä (6) Sidottu pääoma = Sijoitettu pääoma + laskennallinen verovelka (netto) (7) Investoinnit päättyneellä tilikaudella sisältävät miljoonan euron Inoxum-yrityskaupan ja hankintaan liittyvät 79 miljoonan euron rahoitusleasingit ja omaisuuden ostot. (8) Käyttökate (EBITDA) = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät IFRS-standardeihin perustumattomat tunnusluvut käyttökatteen täsmäyttämisestä Outokummun liiketulokseen. (9) Operatiivinen käyttökate (EBITDA) = Käyttökate oikaistuna raaka-aineisiin liittyvillä voitoilla/tappioilla ja tietyillä kertaluonteisilla erillä. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät IFRS-standardeihin perustumattomat tunnusluvut operatiivisen käyttökatteen täsmäyttämisestä Outokummun liiketulokseen. Korollinen nettovelka (10) Velkaantumisaste = Oma pääoma 100 (11) Oman pääoman tuotto = Tilikauden tulos Oma pääoma (kauden keskiarvo) 100 (12) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) = Liiketulos Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo) 100 (13) Korollinen nettovelka = Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset velat rahavarat. Outokumpu muutti korollisen nettovelan määritelmää tammikuussa Tunnusluvut , ja päättyneiltä tilikausilta on laskettu uuden määritelmän mukaan, mukaan lukien velkaantumisaste. (14) Pois lukien omat Osakkeet. 7

12 Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto B.8 Valikoidut keskeiset pro Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomia pro forma forma -taloudelliset -taloudellisia tietoja päättyneeltä tilikaudelta tiedot huomioiden Ternin myönnytyksen kohteena olevien omaisuuserien ja VDM-liiketoiminnan myynnin vaikutuksen. Lisäksi tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa otetaan huomioon seuraavaa: Osakeanti on toteutettu ja Osakeannista on saatu 665 miljoonan euron varat; ja seuraavat uudelleenrahoitustoimenpiteet on toteutettu: (i) uuden 900 miljoonan euron Valmiusluoton (määritelty tässä listalleottoesitteessä) solmiminen, aiemmasta 900 miljoonan euron valmiusluotosta käytössä olleen määrän takaisinmaksu, TK-vararahoitusjärjestelyn (määritelty tässä listalleottoesitteessä) takaisinmaksu ja uuden 500 miljoonan euron Maksuvalmiusluoton (määritelty tässä listalleottoesitteessä) solmiminen; (ii) Muutettujen järjestelyjen (määritelty tässä listalleottoesitteessä) ehtojen muuttaminen, mukaan lukien tiettyjen järjestelyjen erääntymisaikojen jatkaminen helmikuuhun 2017 asti; ja (iii) vakuuden anto Velkakirjalainoille (määritelty tässä listalleottoesitteessä) ja suurimmalle osalle Outokummun pankkilainoista (yhdessä Uudelleenrahoitustoimenpiteet ). Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu olettaen, että Myynti, Osakeanti ja Uudelleenrahoitustoimenpiteet olisi toteutettu: tilintarkastamattoman päättyneeltä tilikaudelta laaditun konsernin pro forma -tuloslaskelman ja pro forma -laajan tuloslaskelman osalta ; ja tilintarkastamattoman päivätyn konsernin pro forma -taseen osalta Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat Outokummun päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä peräisin oleviin taloudellisiin tietoihin. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu EU:n käyttöönottamien IFRS-standardien ja Outokummun päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä sovellettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa vuoksi ne kuvaavat hypoteettista tilannetta eivätkä siten kuvaa Outokummun todellista taloudellista asemaa tai liiketoiminnan tulosta. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät pyri kuvaamaan sitä, mikä Outokummun taloudellinen asema ja tulos olisivat olleet, jos Myynti, Uudelleenrahoitustoimenpiteet ja 8

13 Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto Osakeanti olisi toteutettu esitettyinä ajankohtina, eivätkä sitä, mikä Outokummun liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona tai taloudellinen asema olisi jonakin tulevana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät ota huomioon Myyntiin liittyvien arvioitujen hyötyjen vaikutuksia. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei voi olla varmuutta siitä, että tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen laatimisessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Myyntiä koskeva pro forma -oikaisu on laadittu osoittamaan Myyntiä Outokummun ThyssenKruppille antamaa lainainstrumenttia, joka oli osa Inoxum-yrityskaupan kauppahintaa ja joka siirrettiin Outokummulle ( Lainainstrumentti ), vastaan. Myytävien varojen ja velkojen lopulliset määrät, jotka määräytyvät Myynnin toteuttamispäivän taloudellisten tietojen perusteella, voivat poiketa merkittävästi tiedossa olleiden taloudellisten tietojen perusteella laadituissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä arvoista. Puitesopimus (määritelty tässä listalleottoesitteessä) sisältää myös ehtoja koskien myytyjen yhtiöiden käyttöpääoman ja nettovelan tasoa. Puitesopimuksen mukaan, mikäli myytyjen yhtiöiden käyttöpääoman taso oli Myynnin toteuttamispäivänä alhaisempi tai nettovelan taso korkeampi kuin sovittu viitetaso, Outokumpu on velvollinen korvaamaan erotuksen 65 miljoonan euron enimmäismäärään saakka. Käyttöpääoman ja nettovelan tasot voidaan lopullisesti määrittää vasta Myynnin toteuttamispäivältä laaditun taloudellisen informaation perusteella. Edellä mainitut seikat voivat johtaa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettävän Outokummun nettovelkaantuneisuuden määrän ja myyntivoiton tai -tappion vaihteluihin. Pro forma -taloudellisissa tiedoissa on oletettu, että Myynnin nettotulos on nolla. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia IFRS:n mukaan tilinpäätöksiin sisällytettäviä tietoja ja niitä tulisi lukea yhdessä Outokummun historiallisten tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kanssa. 9

14 Jakso B Liikkeeseenlaskija Pro forma Pro forma Pro forma -oikaisu -oikaisu -oikaisu koskien koskien koskien Uudelleenrahoi- Pro forma Myyntiä Osakeantia tustoimenpiteitä (tilintarkas- (tilintarkastettu) tamaton) (miljoonaa euroa) PRO FORMA -TULOSLASKELMA Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Hankinnan ja valmistukset kulut Bruttokate Liiketoiminnan muut tuotot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista Tilikauden tulos

15 Jakso B Liikkeeseenlaskija Pro forma Pro forma Pro forma -oikaisu -oikaisu -oikaisu koskien koskien koskien Uudelleenrahoi- Pro forma Myyntiä Osakeantia tustoimenpiteitä (tilintarkas- (tilintarkastettu) tamaton) (miljoonaa euroa) PRO FORMA -LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat sijoitukset Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi Myytävissä oleviin sijoituksiin liittyvät verot Rahavirran suojaukset Rahavirran suojauksien arvonmuutokset Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi Rahavirran suojauksiin liittyvät verot Nettosijoitusten suojaukset Nettosijoitusten suojauksiin liittyvät verot Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus Muutokset tilikauden aikana Uudelleenarvostukseen liittyvät verot Muut laajan tulokset erät, verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos

16 Jakso B Liikkeeseenlaskija Pro forma Pro forma Pro forma -oikaisu -oikaisu -oikaisu koskien koskien koskien Uudelleenrahoi- Pro forma Myyntiä Osakeantia tustoimenpiteitä (tilintarkas- (tilintarkastettu) tamaton) (miljoonaa euroa) PRO FORMA -TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verosaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myytävissä olevat sijoitukset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävinä olevat varat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Outokummun omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Outokummun omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä sekä muista pitkäaikaisista työsuhdeetuuksista Varaukset Ostovelat ja muut velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Varaukset Tuloverovelat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Myytävinä oleviin varoihin liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä

17 Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto B.9 Tulosennuste Outokumpu odottaa markkinakysynnän paranevan hieman vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Outokumpu arvioi toimitusmäärien kasvavan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja perushintojen nousevan jonkin verran. Kustannussäästöohjelmien ja synergiasäästöjen hyödyntämisen arvioidaan edistyvän vakaasti. Outokumpu arvioi operatiivisen tuloksen olevan vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä parempi kuin vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä mutta edelleen tappiollinen. Liiketoiminnan rahavirran odotetaan olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtuen toimitusmäärien arvioituun lisääntymiseen liittyvästä varastojen kasvusta. Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna odotettavissa on korkeintaan vähäisiä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja. Outokummun meneillään oleviin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen. Nämä näkymät koskevat Outokummun jatkuvia toimintoja. Tässä listalleottoesitteessä operatiivinen tulos tarkoittaa liiketulosta ilman raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja tai -tappioita ja kertaluonteisia eriä. Yllä olevat lausumat sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole takuita Outokummun tulevasta taloudellisesta kehityksestä, ja Outokummun toteutunut tulos saattaa poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä useiden tekijöiden johdosta. Outokumpu kehottaa mahdollisia sijoittajia suhtautumaan varauksella tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka pätevät ainoastaan tämän listalleottoesitteen päivämääränä. B.10 Historiallisia Ei sovellu. Historiallisia taloudellisia tietoja koskevissa taloudellisia tietoja tilintarkastuskertomuksissa ei ole esitetty muistutuksia. koskevassa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitettyjen muistutusten luonne B.11 Käyttöpääoma Ei sovellu. Outokummun arvion mukaan Outokummun käyttöpääoma riittää vähintään 12 kuukauden ajaksi tämän listalleottoesitteen päivämäärästä. Jakso C Arvopaperit Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto C.1 Kaupankäynnin Outokummulla on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on kohteeksi otettavien FI Tarjottavat osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet arvopapereiden tyyppi ja Nykyisten osakkeiden kanssa Tarjottavien osakkeiden Patentti- ja laji rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) rekisteröimisestä lähtien. Osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Outokummun osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä, saavat yhden (1) Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä 13

18 Jakso C Arvopaperit Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto omistamaansa Nykyistä osaketta kohden. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1) Merkintäoikeudella neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan. Merkintäoikeudet, joiden ISIN-tunnus on FI , ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne odotetaan otettavan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä. Tarjottavia osakkeita edustavat Väliaikaiset osakkeet, joiden ISIN-tunnus on FI , ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne odotetaan otettavan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä. C.2 Arvopapereiden Merkintäoikeudet, Väliaikaiset osakkeet ja Tarjottavat osakkeet liikkeeseenlaskun ovat euromääräisiä. valuutta C.3 Liikkeeseenlaskettujen Tämän listalleottoesitteen päivämääränä Outokummun täysin osakkeiden lukumäärä/ maksettu osakepääoma on ,30 euroa koostuen osakekohtainen Osakkeesta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. nimellisarvo C.4 Arvopapereihin liittyvät Merkintäetuoikeudet oikeudet Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirjoja osakeomistustensa mukaisessa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Äänioikeudet Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Outokummun yhtiöjärjestyksen mukaan kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten poikkeamiset osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista osakeanneissa ja omien osakkeiden hankkimisessa, yhtiöjärjestyksen muutokset ja päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka muuttavat saman osakesarjan osakkeenomistajien oikeuksia tai kasvattavat yhtiön tai osakkeenomistajien lunastusoikeutta, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, tai jos muutos koskee vain tiettyjä osakkeenomistajia, sovellettavan enemmistövaatimuksen lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumusta, joita päätös koskee. Osingot ja muu varojen jakaminen Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeille mahdollisesti maksettavaa osinkoa maksetaan yleensä 14

19 Jakso C Arvopaperit Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto kerran vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai muu vapaan oman pääoman jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut tämän tilinpäätöksen. Jos yhtiöllä on lain tai sen yhtiöjärjestyksen nojalla velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen tulee olla tilintarkastettu. Osingonmaksu tai muu vapaan oman pääoman jakaminen edellyttää, että sitä on kannattanut yli puolet yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonmaksusta ja muusta vapaan oman pääoman jakamisesta. Osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrä ei voi ylittää yhtiökokouksen päättämää määrää. Osingot ja muut jaettavat varat maksetaan osakkeenomistajille tai heidän hallintarekisteröityjen osakkeidensa hoitajaksi osakasluetteloon asianomaisena täsmäytyspäivänä merkitylle henkilölle. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland asianomaisten tilinhoitajien välityksellä. Suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan tilisiirtoina osakkeenomistajien arvo-osuusrekisteriin ilmoitetuille tileille. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Outokummun jakamiin osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin (mukaan lukien varojenjako Outokummun purkamistilanteessa). Tarjottavat osakkeet oikeuttavat omistajansa Outokummun jakamiin osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin. Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä. C.5 Arvopapereiden vapaata Täysin maksettujen Osakkeiden, Väliaikaisten osakkeiden tai luovutettavuutta Merkintäoikeuksien haltija voi luovuttaa tällaiset arvopaperit koskevat rajoitukset ilman muiden osakkeenomistajien ja Outokummun toimielinten suostumusta, mutta tiettyjen maiden asianomaisissa laeissa on luovutusrajoituksia, jotka soveltuvat luovuttajaan tai luovutuksensaajaan. Osakkeita koskevat myyntirajoitussopimukset on kuvattu osatekijässä E.5. C.6 Kaupankäynnin Outokumpu jättää hakemuksen Tarjottavien osakkeiden kohteeksi ottaminen/ ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin säännellyt markkinat, pörssilistalla. Väliaikaisten osakkeiden odotetaan olevan joilla arvopapereilla kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä käydään kauppaa Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla Helsingin pörssissä odotetaan alkavan arviolta C.7 Osinkopolitiikka Outokummun hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana vähintään yksi kolmasosa Outokummun tilikausien voitoista, ja tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille vakaata vuotuista osinkoa. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään Outokummun liiketoiminnan tuloksen ohella huomioon myös Outokummun investointi- ja kehittämistarpeet. 15

20 Jakso D Riskit Tiedonanto- Osatekijä velvollisuus Tiedonanto D.1 Tärkeimmät Kannattavuudenpalauttamisohjelmaan ja Outokummun liikkeeseenlaskijalle tai taloudelliseen asemaan liittyviä riskejä ovat muun muassa sen toimialalle seuraavat: ominaiset riskit Epäonnistuminen Kannattavuudenpalauttamisohjelman toteuttamisessa voi aiheuttaa Outokummun rahoitusjärjestelyjen eräännyttämiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen (event of default) ja johtaa lopulta Outokummun maksukyvyttömyyteen tai selvitystilaan asettamiseen; Outokumpu ei välttämättä pysty saavuttamaan joitakin Inoxum-yrityskaupan odotettuja hyötyjä tai se ei välttämättä onnistu jatkamaan Inoxumin integroimista Outokumpuun nykyisten odotusten tai aikataulujen mukaisesti; Outokumpu ei välttämättä pysty saavuttamaan sen kustannussäästö- ja tehostamistoimenpiteistä odotettavia hyötyjä; Outokummun meneillään olevat uudelleenjärjestelyt EMEAssa eivät välttämättä toteudu nykyisten odotusten ja aikataulujen mukaisesti; Osa raaka-aineostoihin liittyvistä säästöistä saattaa hyödyttää myös Outokummun eurooppalaisia kilpailijoita eikä siten täysimääräisesti paranna Outokummun kilpailuasemaa, tai ollenkaan; Outokummun tuotannon ylösajo ja toimitusmäärien kasvattaminen eivät välttämättä onnistu Amerikan mantereella nykyisten odotusten mukaisesti; Myyntiin liittyy useita riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat olennaisen haitallisesti Outokummun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen; Outokumpu tarvitsee lisärahoitusta Velkakirjalainojen uudelleenrahoittamiseen; Merkittävä osa Outokummun rahoituksesta erääntyy vuonna 2017 eikä voi olla varmuutta siitä, että lisärahoitusta on saatavilla ennen kyseistä ajankohtaa Outokummulle kaupallisesti järkevin ehdoin tai kuluin tai ollenkaan; Merkittävä osa Outokummun rahoituksesta on vakuudellista, mikä voi vaikuttaa Outokummulle tulevaisuudessa tarjolla olevan rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin; ja Outokummun korkea velkaantumisaste voi rajoittaa sen toiminnallista joustavuutta. Outokumpuun ja ruostumattoman teräksen teollisuuteen liittyviä riskejä ovat muun muassa: Maailmantalouden tilanne vaikuttaa ruostumattoman teräksen teollisuuteen, ja vallitsevalla makrotaloudellisella epävarmuudella on edelleen olennaisen haitallinen vaikutus ruostumattoman teräksen kysyntään; 16

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OUTOKUMPU JULKISTAA OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT

OUTOKUMPU JULKISTAA OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT PÖRSSITIEDOTE 1 (7) 23.1.2014 klo 13.00 OUTOKUMPU JULKISTAA OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT Outokumpu oikaisee taloudellisen informaation vertailutietoja yhtiön ilmoitettua 30.11.2013 myönnytysten

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 665 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOISTA

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 665 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOISTA PÖRSSITIEDOTE 1 (15) 28.2.2014 klo 14.35 OUTOKUMMUN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 665 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOISTA Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot