TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

2 Hallitus: Valtuusto:

3 3 Sisällys 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus Toiminta-ajatus Visio Arvot Strategiakartta Organisaatiokaavio Menestystekijät ja päämäärät Strategiset hankkeet Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet Yleistä Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Sitovat määrälliset tavoitteet Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Investoinnit Rahoitus Talousarvion sitovuus Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Vammaispalvelujen vastuualue Laitoshoito Asumispalvelut Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta Erityispalvelujen vastuualue Asiantuntijapalvelut Perhehoito Lastensuojelu Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus Sosiaaliasiamiestoiminta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Hallinto ja sisäiset palvelut Yhteiset palveluyksiköt Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Käyttötalouden tuloslaskelma Tuloslaskelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma... 40

4 4

5 5 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 46

6 6

7 7 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LÄHITULEVAISUUS SOTE VALMISTELUJEN KESKELLÄ Eskoon sosiaalipalvelujen 51. toimintavuosi sisältää suuria lainsäädännön ja palvelurakenteen muutoksia. Toivottavasti pääsemme liikkeelle Sote rakennelain, sosiaalihuoltolain ja vammaislainsäädännön uudistamisen kanssa. Omana roolinamme on saattaa valmiiksi Valtioneuvoston vahvistama kehitysvammahuollon rakennemuutos vuoteen 2020 mennessä. Tuleva palvelutuotanto tulevassa palvelurakenteessa perustuu olemassa oleviin voimavaroihin ja osin myös valmiisiin rakenteisiin. Tämän johdosta Eskoon hallitus on päättänyt hakeutua Sote rakennelakiesityksen mukaiseksi teemalliseksi kuntayhtymäksi, jonka perussopimuksen sisältö tarkentuu valmistelun myötä v aikana. Tämä on myös vahvistetun ja uudistetun kuntayhtymästrategiamme ja siihen liittyvien strategisten hankkeittemme perusta. Talousarvio on tasapainoinen ja palvelusuoritteiden hinnat ovat säilyneet lähes v tasolla. Korotuspaineita suoritehintoihin on keskimäärin 0,7 %:n verran. Talousarvio ja kuntayhtymäsuunnitelma perustuvatkin keväällä 2014 tehtyyn asiakaskohtaiseen kuntakierrokseen sekä kuntien lausuntoihin ja yksittäisiin arvioihin tulevasta palvelutarpeesta. Eskoo on käynnistämässä seuraavan kahden vuoden kuluessa kahta uutta yksikköä Seinäjoella ja yhtä Pietarsaaressa. Yksiköt sisältävät yhteensä 38 uutta asuntoa ja Pietarsaaressa myös uuden työ- ja päivätoimintayksikön. Näiden hankkeiden lisäksi jäsenkuntien tulisi rakennuttaa vähintään 277 uutta ympärivuorokautisen tuen piirissä olevaa ja 211 osavuorokautisen tuen piirissä olevaa asuntoa kehitysvammaisille vuoteen 2020 mennessä, jotta rakennemuutos etenisi suunnitellusti. Eskoo käynnistää asiantuntijapalveluiden sisällön parantamiseksi TUTKI kehittämishankkeen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda Eskoon asiantuntijapalveluihin erityisklinikka, joka pystyy tukemaan ja koordinoimaan erityistä hoitoa ja kuntoutusta vaativien lasten ja nuorten sekä neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien henkilöiden palveluja mahdollisimman korkealla tasolla. Hanke sisältää henkilöstön yliopistotasoista täydennyskoulutusta sekä tutkimustoimintaa, joka nyt saadaan tuotettua paikallisesti ja työn ohessa. Hankkeen ajaksi palkataan osa-aikainen tutkimus- ja kehittämispäällikkö suoraan yliopistosta, jolloin verkostot tiedeyhteisöihin ovat jo valmiiksi olemassa. Kuntayhtymän omat investoinnit keskittyvät Eskoon palvelukeskuksen alueelle vanhan purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Investointien kärkihankkeeksi on noussut uuden lasten-talon rakentaminen, jolla turvataan pitkäaikaisen hoidon tarve niille lapsille ja nuorille, joita ei pystytä muulla tavoin hoitamaan. Toisena hankkeena on Tupatie 37 kerrostalon saneeraus asunnoiksi. Suurin investointikohde on Terapiatalon ja uimahallin saneeraus ja laajennus, jonka tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia sekä täällä tilapäisesti olevia asiakkaita. Näiden lisäksi investointiohjelma sisältää tarpeellisia ylläpitokorjauksia olemassa olevaan rakennus-kantaan. Elämme keskellä muutoksia ja haasteita - yhdessä ja yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa. Jouni Nummi kuntayhtymän johtaja

8 8

9 9 2 Toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3 Visio 2020 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on tunnustettu rooli teemallisena kuntayhtymänä SoTe alueidensa ja jäsenkuntiensa palvelustrategioissa erityispalvelujen tuottajana. Kuntayhtymän palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä sekä alan järjestöjen kanssa joustavasti erilaisia toteutusmalleja käyttäen. Uudistuvat toimintamallit ja liikkuvat palvelut ovat Eskoon tavaramerkki 4 Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

10 5 Strategiakartta

11 6 Organisaatiokaavio 11

12 12 7 Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Houkutteleva työnantaja Osaava henkilöstö Hyvä johtaminen ja esimiestyö Hyvät koulutusmahdollisuudet Työkierto Suunnitelmallinen perehdytys Tyhy -toiminta Saadun koulutuksen arviointi yksiköittäin Osaamiskartoitus Kehityskeskustelut Työnohjauksen järjestäminen Hyvä tiedottaminen Vuorovaikutus henkilöstön kanssa Ikäohjelman laadinta Henkilöstön koulutuksessa keskimäärin 4 koulutuspäivää / hlö / vuosi Halukkuus kiertoon ja sen toteutuminen 70 %:sti suhteessa halukkuuteen Perehdytysprosessi on kuvattu (IMS:in) laatujärjestelmään ja se on käytössä. Yksikön tyhy -suunnitelmat toteutuneet 100 %:sti. Jokainen vastuuyksikkö arvioi saamansa koulutuksen vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa ennen seuraavan koulutussuunnitelman laadintaa. Osaamiskartoitus henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta tehty vuonna Kehityskeskustelut on käyty kaikkien yli 10 kk organisaatiossa työskennelleiden kanssa. Henkilöstökysely työnohjauksen vaikuttavuudesta yhteistyössä työnohjaajien kanssa. Säännölliset tiimipalaverit tai vastaavat vähintään 1 krt / kk. Johdon systemaattinen jalkautuminen yksiköitten kehittämispäiviin ja tarvittaessa yksiköihin, minimi 2 krt / vuosi. Ikäohjelma laadittu.

13 13 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymällä on selkeä rooli erityispalvelujen tuottajana Asiakkaan palveluihin ohjautuminen on selkeää Erityisosaamisen vahvistaminen Viestintä ja asianhallinta ovat sähköistä ja ajantasaista Vuorovaikutus omistajakuntien kanssa Ollaan mukana SoTe uudistuksessa ja tehdään myös valtakunnallista yhteistyötä (THL, Kuntaliitto, STM) Osallistuminen kuntayhtymän alueen sote-selvityksiin. Asiakkaan palveluun ohjautumisen ja saadun palvelun dokumentoinnin selkiyttäminen Muuttovalmennusprosessin toteutus kaikkien muuttajien osalta Yhteisen täydennyskoulutuksen järjestäminen alueen palveluyksiköille ja kuntien vammaistyöstä vastaaville (= koulutustarjotin www-sivuilla). Viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen ja viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten hyödyntäminen Viestinnässä huomioidaan selkokielisyys ja esteettömyys Yksi seminaaripäivä on toukokuussa, jossa jokainen kunta edustettuna. Riittävä määrä kuntakierroksia seuduittain Sote-lain vaikutuksista (vähintään 1 kerta/ seutukunta). Teemallisen kuntayhtymän suunnitelma on tehty huhtikuun loppuun mennessä. Osallistuttu kuntayhtymän alueen Sote selvityksiin. Asiakkaaksi tulo palvelupolku on mallinnettu ja nähtävillä www-sivuilla. Luotu ohjeistus tutkimus- ja kuntoutusjakson yhteenvedosta. Muuttovalmennusprosessin toteutumaa on seurattu ja muuttovalmennusprosessi on oikea-aikaista (montako henkilöä osallistunut, kauanko kestänyt) Tarjotut koulutukset ovat toteutuneet vähintään 90 %:sti. Esitemateriaalit, www-sivut ja muu viestintämateriaali on päivitetty vastaamaan uutta graafista ohjeistusta ja laadittavaa viestintästrategiaa. Esimiehet ja asiantuntijat on perehdytetty viestintään ja markkinointiin. Julkaistaan toimintakertomus/vuosikirja vuodelta Eskoon Uutiset ja/tai tiedotelehti ilmestyvät selkokielellä / kuvakommunikaatiota hyödyntäen.

14 14 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Asiakkaiden ja heidän läheistensä äänen kuuleminen Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämis-verkostoissa Vuorovaikutus kuntien ja sote-alueiden kanssa Erityisosaamisen ja erityistilanteiden hallinta YKS työkalut: kartat, toimintasuunnitelmat, polut ja vuosittaiset katsaukset käytössä Yhteydenpito läheisiin ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin Yksiköitten läheisyhteistyöryhmät Asiakasneuvoston toiminta näkyväksi Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita Osallistutaan ja hakeudutaan erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin Yhteistyö tukipiirin kanssa ja yhteiset vammaispäivät Aktiivinen yhteistyö kuntien ja Sote-alueiden kanssa Markkinointi ja tiedottaminen Toimintamallin kehittäminen vaativiin ja monitahoisiin asiakastilanteisiin. Asumis-, laitos- ja työ- ja päivätoiminnan piiriin kuuluvilla asiakkailla on toteutunut 95 %:sti. Joka yksikössä säännöllisiä tapaamisia ja tilaisuuksia Kokoontuvat yksikön tarpeen mukaisesti, vähintään kerran vuodessa Asiakasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja osallistuu Eskoon tapahtumiin. Asiakasneuvoston uutisista tiedotetaan Eskoon Uutisissa. Kokemusasiantuntijat ovat mukana työntekijähaastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan kokemusasiantuntijuutta Erilaiset jäsenyydet työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Osallistuminen kirjataan toimintakertomukseen. Säännölliset tapaamiset Säännölliset tapaamiset ja läpinäkyvä toiminta. Uusi toimintakertomus, esittelyvideo, Eskoossa -lehti Organisaation toimintatavat ovat itsemääräämislain mukaisia.

15 15 Vahva talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymän talous on tasapainoinen suunnitelmakausittain Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Kiinteistöt ja toimitilat Talousarvio on tasapainoinen. Korjausinvestoinnit ja muut pienet investoinnit toteutetaan suunnitelman mukaan ja ne rahoitetaan tulo-rahoituksella Henkilöstöä ja toimitiloja on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Maankäytön tavoitesuunnitelman ja asemakaavan laadinta palvelukeskuksen alueelle. Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut suunnitelmakausittain Korjausinvestointien määrä on enintään Hyväksytty henkilöstösuunnitelma, sen sisältämät kehittämistoimet ja päivittäminen on jatkuvasti ajan tasalla henkilöstöhallinnon raportointia hyväksikäyttäen. Käytössä olevien asiakastilojen käyttöaste on yli 90 % Määritellään Eskoon tarpeet. Toimitaan aktiivisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Palvelukeskusalueen kaavoitus valmis 2015 Toimitilojen tehokas markkinointi myös ulkopuolisille, vuokrien/ hintojen määrittelyt Eskoon alueen toiminta ja palvelut on kytketty aktiivisesti yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, kehitetään Eskoosta hyvinvointikaupunginosa. Hinnastot toimitiloille on määritelty.

16 16 8 Strategiset hankkeet Kuntayhtymän perussopimuksen uusiminen teemallinen kuntayhtymä Kuntayhtymän perussopimuksen sisältö vastaa muuttuvaa tilannetta Eskoo on koko maan kattava erityispalvelujen tuottaja. Palvelurakenteen kehittäminen laitoksista yksilölliseen asumiseen Muutosten kytkeytyminen osaksi kuntien omia palvelustrategioita Eskoon omien asiantuntija- ja asumispalvelujen kehittäminen osana alueellista suunnitelmaa yksilöllisen asumisen eri vaihtoehdot ja pilotit sekä TUTKI hanke omanaan. Muutosten toteuttaminen hallitusti ja asiakaslähtöisesti. Kiinteistö- ja toimitilastrategia Maankäyttösuunnitelma kytkettynä yhdyskuntarakenteen suunnitteluun Toimitilojen kehittämisen/jalostamisen tulevaisuussuunnitelma Hankesuunnitelmien kautta tehostettuun toimitilojen käyttöön Tuottavuusprojekti Tehokas ajankäyttö, selvät pelisäännöt, tuotteiden määrittelyt, joiden kaikkien tuloksena sujuvat prosessit Kilpailukyvyn turvaaminen erityisosaamisen kautta uudessa kilpailutilanteessa

17 17 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1 Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulaissa tarkoitettuja tulkkipalveluja Kelan rahoittamana, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Eskoon henkilökohtaisen avun keskuksen palveluja voivat käyttää jäsenkunnat ja muut sopimuskunnat sopimusperusteisesti. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin esitetään keskimäärin 0,7 % korotusta. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. 9.2 Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Keski-Pohjanmaan kunnat käyttävät edelleen jonkin verran Eskoon palvelukeskuksen laitoshoitoa. Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa on tehty erillinen sopimus, jonka perusteella palveluista peritään samat suoritteiden hinnat kuin jäsenkunnilta. Laitoshoidossa hintaan lisätään investointien osuutta todellisten investointimenojen mukaan. Kuitenkin enintään 3 % käyttötalousmenoista. Erillissopimus on tehty Keski-Pohjanmaan kuntien erotessa kuntayhtymästä.

18 18 Hallitus esittää, että muilta kunnilta, joilla sopimusta ei ole, peritään suoritehinnat korotettuna 10 %:lla. 9.3 Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Vuonna 2015 talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat Henkilöstömenot ovat yhteensä ja muodostavat 81,7 % käyttötalouden menoista Käyttötalouden toimintakate Vuosikate Poistot Vuosikate % poistoista 106,6 % 107,9 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä Pitkäaikaiset lainat Tavoitteen mukaisesti vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on lievästi ylijäämäinen. 9.5 Investoinnit 9.6 Rahoitus Investointimenojen kokonaismäärä arvioidaan v olevan Suurimmat hankkeet v 2015: Lastentalon rakentaminen Terapiatalon saneerauksen ja laajennuksen aloittaminen Vuonna 2016 on investointien määräksi arvioitu ja vuonna 2017 yhteensä Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 39. Suunnitelmakaudelle esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä Vuoden 2014 lopussa on kassavaroja n. 3 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v nostetaan 1 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä on yhteensä , josta ARA:n korkotukilainaa muuta pitkäaikaista lainaa

19 Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 20. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 39. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

20 20 10 Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Lastensuojelu Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Vammaispalvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä

21 21 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja aikaperusteiset suoritteet ) Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Laitoshoito , Asumispalvelut , Perhehoito Asiantuntijapalvelut , Työ- ja päivätoiminta , Yhteensä Sos.huoltolain mukainen työtoiminta Lastensuojelu , Tulkkauspalvelut Kaikki yhteensä ,

22 Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on kuusi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Hoivapalvelu ,2 Vaativa hoivapalvelu ,9 Intensiivinen hoivapalvelu ,9 Hoivapalvelu, tilapäinen ,8 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen ,5 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap ,9 Kuntouttava hoito ,8 Intensiivinen hoivapalvelu ,1 Intensiivinen hoivapalvelu , ,

23 23 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot 0 0 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,2 Vuokrat ,3 Muut toimintakulut ,7 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos Henkilöstö TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kokonaismäärä 137,3 137,3 115,0 92,0 - josta määräaikaisia 1,0 2,0 1,0 1,0 Paikkamäärä - pitkäaikainen laitoshoito 98,0 85,0 75,0 60,0 - lyhytaikainen laitoshoito 25,0 25,0 25,0 25,0 Yhteensä 123,0 110,0 100,0 85, Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrät on ilmoitettu asumisvuorokausina.

24 24 ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Yksiköittäin: Raikula ja Punatulkku, Ähtäri ,0 0 0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari , Kärjen kortteeri, Seinäjoki , Kotomarkki, Seinäjoki , Merituuli, Kristiinankaupunki , Helakoti, Seinäjoki Linnunlaulu, Kuortane Toukoranta, Vaasa Uudet yksiköt ( ) , Tuotteittain: Vahvasti autettu asuminen Vahvasti autettu asuminen, tilapäinen 85 Autettu asuminen Autettu asuminen (1 avust) Autettu asuminen, tilapäinen Autettu asuminen, tilap. (1 avust) 591 Päivähoito 256 Avotyö 163 Ohjattu asuminen Vahvasti ohjattu asuminen Tuettu asum./vahvasti autettu as Ohjattu asuminen, tilapäinen ASUMISPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,9 Vuokrat ,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,7 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos

25 25 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Raikula, Ähtäri Henkilöstö 15,0 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 24,0 0,0 0,0 0,0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari Henkilöstö 9,0 9,0 15,0 15,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 5,0 5,0 15,0 15,0 Kärjen kortteeri, Seinäjoki Henkilöstö 15,0 14,0 14,0 14,0 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 19,0 19,0 19,0 19,0 Merituuli, Kristiininkaupunki Henkilöstö 11,8 11,8 11,8 11,8 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 1,0 1,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 14,0 14,0 Kotomarkki, Seinäjoki Henkilöstö 18,3 17,3 17,3 17,3 -josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 20,0 20,0 20,0 20,0 Helakoti, Seinäjoki Henkilöstö 19,3 19,3 19,3 19,3 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 22,0 22,0 22,0 22,0 Linnunlaulu, Kuortane Henkilöstö 12,3 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 12,0 0,0 0,0 0,0 Toukoranta Henkilöstö 12,8 12,8 12,8 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 15,0 15,0 15,0 Uudet yksiköt ( ) Henkilöstö 15,2 25,2 Paikkamäärä 15,0 23, Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma. Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kahdessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrät on ilmoitettu käyttöpäivinä.

26 26 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kaarisilta,erityiskoulutu-s ja päivätoimintakeskus , Suupohjan toimintakeskus , Kuortaneen toimintakeskus ,0 0 0 Koivusillan työ ja päivätoimintakeskus , Toimintakeskus, Pietarsaari , TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,4 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,1 Vuokrat ,4 Sisäiset vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kaarisilta, erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 21,0 21,0 21,0 21,0 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 0,0 0,0 Suupohjan toimintakeskus Henkilöstö 3,3 3,3 3,3 3,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuortaneen toimintakeskus Henkilöstö 2,8 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 8,3 9,3 9,3 9,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakeskus, Pietarsaari Henkilöstö 4,0 4,0

27 Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Jouni Nummi Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen toiminta perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa työntekijät, asiakas ja lähihenkilöt tekevät yhteistyötä arvioimalla nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kuntoutusta. Asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijat työskentelevät sekä palvelukeskuksessa että jalkautuvat asiakkaan omaan toimintaympäristöön. ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Eskoon erityisneuvola Silmu Neuropsykiatrinen kuntoutus , ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,7 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Vuokrat ,1 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,1 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

28 28 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Asiantuntijapalvelut Henkilöstö 28,0 29,6 30,0 30,0 - josta määräaikaisia 0,0 1,0 0,0 0, Perhehoito PERHEHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Perhesijoitukset Perhesij. Tilap. Perhehoito kodeissa PERHEHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 0 Muut toimintakulut Yhteensä Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

29 Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo , LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,4 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Perhekeskus Vanamo Henkilöstö 19,0 19,0 19,0 19,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 11,0 11,0

30 Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus Eskoon henkilökohtaisen avun keskus tuottaa palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Eskoon tulkkauspalvelut tuottavat Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät puhevammaiset henkilöt. HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS / TALOUS KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 7,0 7,0 7,0 7,0

31 Sosiaaliasiamiestoiminta Sosiaaliasiamiestoiminnan tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,45 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatulot Myyntitulot ,41 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,79 Palvelujen ostot ,36 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,67 Muut toimintakulut -1 Yhteensä , Toimintakate TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 1,2 1,0 1,0 1,0

32 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Kaija Metsänranta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta, joka sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut sekä lääkekeskuksen palvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaista ovat myös Luovi, Niittyvillan koulu, Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus ja Autismisäätiö. Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. Lääkekeskus tuottaa laitoshoidon lääkepalvelut Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talous- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

33 33 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Sisäiset vuokrat ,0 Muut tulot Sisäiset tulot ,3 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset Vuokrat ,7 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,1 Yhteensä , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Hallinto Talous- ja hallintopalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 1,5 1,5 2 Tietopalvelut Hengellinen toiminta 0,15 0,15 0,15 0,15 18,15 18,65 17,65 17, Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Lääkekeskus Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

34 34 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,3 Muut tulot 42 0 Sisäiset tulot ,2 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,2 Vuokrat ,7 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Apuvälineyksikkö 0,3 0,3 0,3 0,3 Lääkekeskus 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravitsemiskeskus 10,0 10,0 10,0 10,0 Kiinteistöhuoltokeskus 6,3 6,3 6,3 6,3 Siivouskeskus 16,5 16,5 16,5 16,5 33,6 33,6 33,6 33,6

35 35 11 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA 2015 Kuntayhtymähallinto Sisäiset palvelut (asuntokiint.) Henkilöstö- ja muut palvelut Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Laitoshoito Asumispalvelut Perhehoito Asiantuntijapalvelut Työ- ja päivätoiminta Lastensuojelu Vammaispalvelut Sossiaaliasiamiestoiminta TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN 2015 Työ- ja päivätoiminta 8,1 % Lastensuojelu 5,2 % Sos.asiamiestoiminta 0,3 % Vammaispalvelut 1,5 % Kuntayhtymähallinto 5,5 % Sisäiset palvelut (asuntokiint.) 0,3 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,3 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 10,6 % Asiantuntijapalvelut 6,6 % Perhehoito 0,1 % Asumispalvelut 21,1 % Laitoshoito 39,5 %

36 36 12 Käyttötalouden tuloslaskelma Ulkoinen / sisäinen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTATULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Sisäiset vuokrat Muut tuotot Myynnin oikaisuerät Sisäiset tulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöskorvaukset Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut kulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN TULOS

37 37 13 Tuloslaskelma (Ulkoinen) Talousarvio 2014 Talousarvio 2015 Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,1 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstösivukulut ,3 Eläkekulut ,1 Muut henkilöstösivukulut ,7 Henkilöstökorvaukset ,6 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Ostot tilikauden aikana ,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset ,3 Muut toimintakulut , ,1 TOIMINTAKATE ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

38 38 TULOSLASKELMA 2015 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut

39 39 14 Investointisuunnitelma INVESTOINTIKOHTEET VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET ARA:n rahoittamat kohteet Tupatie 37 saneeraus asumis- ja päivätoimintakäyttöön Mahdollisuus hissiavustukseen VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET yht. NETTO MUUT INVESTOINTIKOHTEET SANEERAUKSET SEKÄ UUDISHANKKEET Perhekeskuksen toiminnan sijoittaminen yhteen kerrokseen Terapiatalon saneeraus ja laajennus Lastentalo Rahaston purku POISTORAHOITTEISET Metsäkulman purkaminen Vanhojen osastojen purkaminen Ravitsemiskeskuksen saneeraus astianpalautuslinjasto kylmiöt Rakennusten ilmanvaihtojen suunnittelu ja saneeraukset Osastojen sprinklaukset Pienet hankkeet Ennakoimattomat korjaukset Penkonrannan piha-alueet Palvelukeskusalueen kiinteistöstrategia, kaavoitus ja tilojen suunnittelu Palvelukeskusalueen piha-alueet Turvallisuusunvestoinnit Kiinteistöautomaatio Toimistojen desibeliovet SANEERAUKSET JA UUDISHANKKEET YHTEENSÄ KALUSTOHANKINNAT Kulunvalvonnan laajentaminen Apuvälineet Kalustohankinnat eri yksiköissä ATK-järjestelmät KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ POISTORAHOITTEISET YHTEENSÄ SANEERAUKSET, KALUSTO JA POISTORAHOITTEISET YHT INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ

40 40 15 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset Vaihtoomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat KASSAVAROJEN MUUTOS

41 41 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto ) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto v Talousrakennukset Tasapoisto v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto v Asuinrakennukset Tasapoisto v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto v Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto v Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto v Vedenjakeluverkosto Tasapoisto v Viemäriverkko Tasapoisto v Kaukolämpöverkko Tasapoisto v Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto v Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto v Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto v Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto v Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto v Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto v Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto v Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

42 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain

43 43 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. aikuiskoulutus) YHTEENSÄ TA 2015 (ilman lastensuojelua) LASTENSUOJELU Perhekeskus Vanamo Ei erittelyä kunnittain Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti 0 0 Mustasaari Närpiö Pedersöre 0 0 Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Myyntitulot kunnilta Jäsenkunnat yht Eri kunnat 0 0 Eri kunnat 0 0 Muut kunnat yht YHTEENSÄ

44 44 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö 0 0 Jalasjärvi Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane Kurikka 0 0 Laihia Lappajärvi Lapua Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli Vöyri 0 0 Ähtäri Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht Eri kunnat AAC-ohjaus Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT

45 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain

46 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma 46

47 47

48 48

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja KEHAS Seinäjoella Seinäjoki, 22.04.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 22.4.2015 Eija-Riitta Uusihauta Toimipisteet Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen

Lisätiedot

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 1 Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 2 Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä 1 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT 2015 Henkilökunta esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lainsäädäntömuutokset ja kuntayhtymän uusittu strategia

Lainsäädäntömuutokset ja kuntayhtymän uusittu strategia Lainsäädäntömuutokset ja kuntayhtymän uusittu strategia Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja Lainsäädännön uudistus Kuntalaki Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Eskoon tulevaisuuden suunnitelmia asumisessa

Eskoon tulevaisuuden suunnitelmia asumisessa Eskoon tulevaisuuden suunnitelmia asumisessa Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja 8.11.2011 Vammaispalvelut ovat muutoksessa Meneillään on suurin rakenteellinen ja ideologinen muutos kymmeniin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot