TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

2 Hallitus: Valtuusto:

3 3 Sisällys 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus Toiminta-ajatus Visio Arvot Strategiakartta Organisaatiokaavio Menestystekijät ja päämäärät Strategiset hankkeet Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet Yleistä Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Sitovat määrälliset tavoitteet Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Investoinnit Rahoitus Talousarvion sitovuus Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Vammaispalvelujen vastuualue Laitoshoito Asumispalvelut Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta Erityispalvelujen vastuualue Asiantuntijapalvelut Perhehoito Lastensuojelu Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus Sosiaaliasiamiestoiminta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Hallinto ja sisäiset palvelut Yhteiset palveluyksiköt Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Käyttötalouden tuloslaskelma Tuloslaskelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma... 40

4 4

5 5 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 46

6 6

7 7 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LÄHITULEVAISUUS SOTE VALMISTELUJEN KESKELLÄ Eskoon sosiaalipalvelujen 51. toimintavuosi sisältää suuria lainsäädännön ja palvelurakenteen muutoksia. Toivottavasti pääsemme liikkeelle Sote rakennelain, sosiaalihuoltolain ja vammaislainsäädännön uudistamisen kanssa. Omana roolinamme on saattaa valmiiksi Valtioneuvoston vahvistama kehitysvammahuollon rakennemuutos vuoteen 2020 mennessä. Tuleva palvelutuotanto tulevassa palvelurakenteessa perustuu olemassa oleviin voimavaroihin ja osin myös valmiisiin rakenteisiin. Tämän johdosta Eskoon hallitus on päättänyt hakeutua Sote rakennelakiesityksen mukaiseksi teemalliseksi kuntayhtymäksi, jonka perussopimuksen sisältö tarkentuu valmistelun myötä v aikana. Tämä on myös vahvistetun ja uudistetun kuntayhtymästrategiamme ja siihen liittyvien strategisten hankkeittemme perusta. Talousarvio on tasapainoinen ja palvelusuoritteiden hinnat ovat säilyneet lähes v tasolla. Korotuspaineita suoritehintoihin on keskimäärin 0,7 %:n verran. Talousarvio ja kuntayhtymäsuunnitelma perustuvatkin keväällä 2014 tehtyyn asiakaskohtaiseen kuntakierrokseen sekä kuntien lausuntoihin ja yksittäisiin arvioihin tulevasta palvelutarpeesta. Eskoo on käynnistämässä seuraavan kahden vuoden kuluessa kahta uutta yksikköä Seinäjoella ja yhtä Pietarsaaressa. Yksiköt sisältävät yhteensä 38 uutta asuntoa ja Pietarsaaressa myös uuden työ- ja päivätoimintayksikön. Näiden hankkeiden lisäksi jäsenkuntien tulisi rakennuttaa vähintään 277 uutta ympärivuorokautisen tuen piirissä olevaa ja 211 osavuorokautisen tuen piirissä olevaa asuntoa kehitysvammaisille vuoteen 2020 mennessä, jotta rakennemuutos etenisi suunnitellusti. Eskoo käynnistää asiantuntijapalveluiden sisällön parantamiseksi TUTKI kehittämishankkeen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda Eskoon asiantuntijapalveluihin erityisklinikka, joka pystyy tukemaan ja koordinoimaan erityistä hoitoa ja kuntoutusta vaativien lasten ja nuorten sekä neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien henkilöiden palveluja mahdollisimman korkealla tasolla. Hanke sisältää henkilöstön yliopistotasoista täydennyskoulutusta sekä tutkimustoimintaa, joka nyt saadaan tuotettua paikallisesti ja työn ohessa. Hankkeen ajaksi palkataan osa-aikainen tutkimus- ja kehittämispäällikkö suoraan yliopistosta, jolloin verkostot tiedeyhteisöihin ovat jo valmiiksi olemassa. Kuntayhtymän omat investoinnit keskittyvät Eskoon palvelukeskuksen alueelle vanhan purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Investointien kärkihankkeeksi on noussut uuden lasten-talon rakentaminen, jolla turvataan pitkäaikaisen hoidon tarve niille lapsille ja nuorille, joita ei pystytä muulla tavoin hoitamaan. Toisena hankkeena on Tupatie 37 kerrostalon saneeraus asunnoiksi. Suurin investointikohde on Terapiatalon ja uimahallin saneeraus ja laajennus, jonka tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia sekä täällä tilapäisesti olevia asiakkaita. Näiden lisäksi investointiohjelma sisältää tarpeellisia ylläpitokorjauksia olemassa olevaan rakennus-kantaan. Elämme keskellä muutoksia ja haasteita - yhdessä ja yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa. Jouni Nummi kuntayhtymän johtaja

8 8

9 9 2 Toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3 Visio 2020 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on tunnustettu rooli teemallisena kuntayhtymänä SoTe alueidensa ja jäsenkuntiensa palvelustrategioissa erityispalvelujen tuottajana. Kuntayhtymän palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä sekä alan järjestöjen kanssa joustavasti erilaisia toteutusmalleja käyttäen. Uudistuvat toimintamallit ja liikkuvat palvelut ovat Eskoon tavaramerkki 4 Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

10 5 Strategiakartta

11 6 Organisaatiokaavio 11

12 12 7 Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Houkutteleva työnantaja Osaava henkilöstö Hyvä johtaminen ja esimiestyö Hyvät koulutusmahdollisuudet Työkierto Suunnitelmallinen perehdytys Tyhy -toiminta Saadun koulutuksen arviointi yksiköittäin Osaamiskartoitus Kehityskeskustelut Työnohjauksen järjestäminen Hyvä tiedottaminen Vuorovaikutus henkilöstön kanssa Ikäohjelman laadinta Henkilöstön koulutuksessa keskimäärin 4 koulutuspäivää / hlö / vuosi Halukkuus kiertoon ja sen toteutuminen 70 %:sti suhteessa halukkuuteen Perehdytysprosessi on kuvattu (IMS:in) laatujärjestelmään ja se on käytössä. Yksikön tyhy -suunnitelmat toteutuneet 100 %:sti. Jokainen vastuuyksikkö arvioi saamansa koulutuksen vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa ennen seuraavan koulutussuunnitelman laadintaa. Osaamiskartoitus henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta tehty vuonna Kehityskeskustelut on käyty kaikkien yli 10 kk organisaatiossa työskennelleiden kanssa. Henkilöstökysely työnohjauksen vaikuttavuudesta yhteistyössä työnohjaajien kanssa. Säännölliset tiimipalaverit tai vastaavat vähintään 1 krt / kk. Johdon systemaattinen jalkautuminen yksiköitten kehittämispäiviin ja tarvittaessa yksiköihin, minimi 2 krt / vuosi. Ikäohjelma laadittu.

13 13 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymällä on selkeä rooli erityispalvelujen tuottajana Asiakkaan palveluihin ohjautuminen on selkeää Erityisosaamisen vahvistaminen Viestintä ja asianhallinta ovat sähköistä ja ajantasaista Vuorovaikutus omistajakuntien kanssa Ollaan mukana SoTe uudistuksessa ja tehdään myös valtakunnallista yhteistyötä (THL, Kuntaliitto, STM) Osallistuminen kuntayhtymän alueen sote-selvityksiin. Asiakkaan palveluun ohjautumisen ja saadun palvelun dokumentoinnin selkiyttäminen Muuttovalmennusprosessin toteutus kaikkien muuttajien osalta Yhteisen täydennyskoulutuksen järjestäminen alueen palveluyksiköille ja kuntien vammaistyöstä vastaaville (= koulutustarjotin www-sivuilla). Viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen ja viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten hyödyntäminen Viestinnässä huomioidaan selkokielisyys ja esteettömyys Yksi seminaaripäivä on toukokuussa, jossa jokainen kunta edustettuna. Riittävä määrä kuntakierroksia seuduittain Sote-lain vaikutuksista (vähintään 1 kerta/ seutukunta). Teemallisen kuntayhtymän suunnitelma on tehty huhtikuun loppuun mennessä. Osallistuttu kuntayhtymän alueen Sote selvityksiin. Asiakkaaksi tulo palvelupolku on mallinnettu ja nähtävillä www-sivuilla. Luotu ohjeistus tutkimus- ja kuntoutusjakson yhteenvedosta. Muuttovalmennusprosessin toteutumaa on seurattu ja muuttovalmennusprosessi on oikea-aikaista (montako henkilöä osallistunut, kauanko kestänyt) Tarjotut koulutukset ovat toteutuneet vähintään 90 %:sti. Esitemateriaalit, www-sivut ja muu viestintämateriaali on päivitetty vastaamaan uutta graafista ohjeistusta ja laadittavaa viestintästrategiaa. Esimiehet ja asiantuntijat on perehdytetty viestintään ja markkinointiin. Julkaistaan toimintakertomus/vuosikirja vuodelta Eskoon Uutiset ja/tai tiedotelehti ilmestyvät selkokielellä / kuvakommunikaatiota hyödyntäen.

14 14 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Asiakkaiden ja heidän läheistensä äänen kuuleminen Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämis-verkostoissa Vuorovaikutus kuntien ja sote-alueiden kanssa Erityisosaamisen ja erityistilanteiden hallinta YKS työkalut: kartat, toimintasuunnitelmat, polut ja vuosittaiset katsaukset käytössä Yhteydenpito läheisiin ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin Yksiköitten läheisyhteistyöryhmät Asiakasneuvoston toiminta näkyväksi Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita Osallistutaan ja hakeudutaan erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin Yhteistyö tukipiirin kanssa ja yhteiset vammaispäivät Aktiivinen yhteistyö kuntien ja Sote-alueiden kanssa Markkinointi ja tiedottaminen Toimintamallin kehittäminen vaativiin ja monitahoisiin asiakastilanteisiin. Asumis-, laitos- ja työ- ja päivätoiminnan piiriin kuuluvilla asiakkailla on toteutunut 95 %:sti. Joka yksikössä säännöllisiä tapaamisia ja tilaisuuksia Kokoontuvat yksikön tarpeen mukaisesti, vähintään kerran vuodessa Asiakasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja osallistuu Eskoon tapahtumiin. Asiakasneuvoston uutisista tiedotetaan Eskoon Uutisissa. Kokemusasiantuntijat ovat mukana työntekijähaastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan kokemusasiantuntijuutta Erilaiset jäsenyydet työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Osallistuminen kirjataan toimintakertomukseen. Säännölliset tapaamiset Säännölliset tapaamiset ja läpinäkyvä toiminta. Uusi toimintakertomus, esittelyvideo, Eskoossa -lehti Organisaation toimintatavat ovat itsemääräämislain mukaisia.

15 15 Vahva talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymän talous on tasapainoinen suunnitelmakausittain Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Kiinteistöt ja toimitilat Talousarvio on tasapainoinen. Korjausinvestoinnit ja muut pienet investoinnit toteutetaan suunnitelman mukaan ja ne rahoitetaan tulo-rahoituksella Henkilöstöä ja toimitiloja on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Maankäytön tavoitesuunnitelman ja asemakaavan laadinta palvelukeskuksen alueelle. Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut suunnitelmakausittain Korjausinvestointien määrä on enintään Hyväksytty henkilöstösuunnitelma, sen sisältämät kehittämistoimet ja päivittäminen on jatkuvasti ajan tasalla henkilöstöhallinnon raportointia hyväksikäyttäen. Käytössä olevien asiakastilojen käyttöaste on yli 90 % Määritellään Eskoon tarpeet. Toimitaan aktiivisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Palvelukeskusalueen kaavoitus valmis 2015 Toimitilojen tehokas markkinointi myös ulkopuolisille, vuokrien/ hintojen määrittelyt Eskoon alueen toiminta ja palvelut on kytketty aktiivisesti yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, kehitetään Eskoosta hyvinvointikaupunginosa. Hinnastot toimitiloille on määritelty.

16 16 8 Strategiset hankkeet Kuntayhtymän perussopimuksen uusiminen teemallinen kuntayhtymä Kuntayhtymän perussopimuksen sisältö vastaa muuttuvaa tilannetta Eskoo on koko maan kattava erityispalvelujen tuottaja. Palvelurakenteen kehittäminen laitoksista yksilölliseen asumiseen Muutosten kytkeytyminen osaksi kuntien omia palvelustrategioita Eskoon omien asiantuntija- ja asumispalvelujen kehittäminen osana alueellista suunnitelmaa yksilöllisen asumisen eri vaihtoehdot ja pilotit sekä TUTKI hanke omanaan. Muutosten toteuttaminen hallitusti ja asiakaslähtöisesti. Kiinteistö- ja toimitilastrategia Maankäyttösuunnitelma kytkettynä yhdyskuntarakenteen suunnitteluun Toimitilojen kehittämisen/jalostamisen tulevaisuussuunnitelma Hankesuunnitelmien kautta tehostettuun toimitilojen käyttöön Tuottavuusprojekti Tehokas ajankäyttö, selvät pelisäännöt, tuotteiden määrittelyt, joiden kaikkien tuloksena sujuvat prosessit Kilpailukyvyn turvaaminen erityisosaamisen kautta uudessa kilpailutilanteessa

17 17 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1 Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulaissa tarkoitettuja tulkkipalveluja Kelan rahoittamana, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Eskoon henkilökohtaisen avun keskuksen palveluja voivat käyttää jäsenkunnat ja muut sopimuskunnat sopimusperusteisesti. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin esitetään keskimäärin 0,7 % korotusta. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. 9.2 Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Keski-Pohjanmaan kunnat käyttävät edelleen jonkin verran Eskoon palvelukeskuksen laitoshoitoa. Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa on tehty erillinen sopimus, jonka perusteella palveluista peritään samat suoritteiden hinnat kuin jäsenkunnilta. Laitoshoidossa hintaan lisätään investointien osuutta todellisten investointimenojen mukaan. Kuitenkin enintään 3 % käyttötalousmenoista. Erillissopimus on tehty Keski-Pohjanmaan kuntien erotessa kuntayhtymästä.

18 18 Hallitus esittää, että muilta kunnilta, joilla sopimusta ei ole, peritään suoritehinnat korotettuna 10 %:lla. 9.3 Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Vuonna 2015 talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat Henkilöstömenot ovat yhteensä ja muodostavat 81,7 % käyttötalouden menoista Käyttötalouden toimintakate Vuosikate Poistot Vuosikate % poistoista 106,6 % 107,9 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä Pitkäaikaiset lainat Tavoitteen mukaisesti vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on lievästi ylijäämäinen. 9.5 Investoinnit 9.6 Rahoitus Investointimenojen kokonaismäärä arvioidaan v olevan Suurimmat hankkeet v 2015: Lastentalon rakentaminen Terapiatalon saneerauksen ja laajennuksen aloittaminen Vuonna 2016 on investointien määräksi arvioitu ja vuonna 2017 yhteensä Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 39. Suunnitelmakaudelle esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä Vuoden 2014 lopussa on kassavaroja n. 3 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v nostetaan 1 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä on yhteensä , josta ARA:n korkotukilainaa muuta pitkäaikaista lainaa

19 Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 20. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 39. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

20 20 10 Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Lastensuojelu Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Vammaispalvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä

21 21 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja aikaperusteiset suoritteet ) Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Laitoshoito , Asumispalvelut , Perhehoito Asiantuntijapalvelut , Työ- ja päivätoiminta , Yhteensä Sos.huoltolain mukainen työtoiminta Lastensuojelu , Tulkkauspalvelut Kaikki yhteensä ,

22 Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on kuusi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Hoivapalvelu ,2 Vaativa hoivapalvelu ,9 Intensiivinen hoivapalvelu ,9 Hoivapalvelu, tilapäinen ,8 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen ,5 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap ,9 Kuntouttava hoito ,8 Intensiivinen hoivapalvelu ,1 Intensiivinen hoivapalvelu , ,

23 23 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot 0 0 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,2 Vuokrat ,3 Muut toimintakulut ,7 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos Henkilöstö TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kokonaismäärä 137,3 137,3 115,0 92,0 - josta määräaikaisia 1,0 2,0 1,0 1,0 Paikkamäärä - pitkäaikainen laitoshoito 98,0 85,0 75,0 60,0 - lyhytaikainen laitoshoito 25,0 25,0 25,0 25,0 Yhteensä 123,0 110,0 100,0 85, Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrät on ilmoitettu asumisvuorokausina.

24 24 ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Yksiköittäin: Raikula ja Punatulkku, Ähtäri ,0 0 0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari , Kärjen kortteeri, Seinäjoki , Kotomarkki, Seinäjoki , Merituuli, Kristiinankaupunki , Helakoti, Seinäjoki Linnunlaulu, Kuortane Toukoranta, Vaasa Uudet yksiköt ( ) , Tuotteittain: Vahvasti autettu asuminen Vahvasti autettu asuminen, tilapäinen 85 Autettu asuminen Autettu asuminen (1 avust) Autettu asuminen, tilapäinen Autettu asuminen, tilap. (1 avust) 591 Päivähoito 256 Avotyö 163 Ohjattu asuminen Vahvasti ohjattu asuminen Tuettu asum./vahvasti autettu as Ohjattu asuminen, tilapäinen ASUMISPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,9 Vuokrat ,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,7 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos

25 25 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Raikula, Ähtäri Henkilöstö 15,0 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 24,0 0,0 0,0 0,0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari Henkilöstö 9,0 9,0 15,0 15,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 5,0 5,0 15,0 15,0 Kärjen kortteeri, Seinäjoki Henkilöstö 15,0 14,0 14,0 14,0 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 19,0 19,0 19,0 19,0 Merituuli, Kristiininkaupunki Henkilöstö 11,8 11,8 11,8 11,8 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 1,0 1,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 14,0 14,0 Kotomarkki, Seinäjoki Henkilöstö 18,3 17,3 17,3 17,3 -josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 20,0 20,0 20,0 20,0 Helakoti, Seinäjoki Henkilöstö 19,3 19,3 19,3 19,3 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 22,0 22,0 22,0 22,0 Linnunlaulu, Kuortane Henkilöstö 12,3 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 12,0 0,0 0,0 0,0 Toukoranta Henkilöstö 12,8 12,8 12,8 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 15,0 15,0 15,0 Uudet yksiköt ( ) Henkilöstö 15,2 25,2 Paikkamäärä 15,0 23, Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma. Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kahdessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrät on ilmoitettu käyttöpäivinä.

26 26 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kaarisilta,erityiskoulutu-s ja päivätoimintakeskus , Suupohjan toimintakeskus , Kuortaneen toimintakeskus ,0 0 0 Koivusillan työ ja päivätoimintakeskus , Toimintakeskus, Pietarsaari , TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,4 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,1 Vuokrat ,4 Sisäiset vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kaarisilta, erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 21,0 21,0 21,0 21,0 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 0,0 0,0 Suupohjan toimintakeskus Henkilöstö 3,3 3,3 3,3 3,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuortaneen toimintakeskus Henkilöstö 2,8 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 8,3 9,3 9,3 9,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakeskus, Pietarsaari Henkilöstö 4,0 4,0

27 Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Jouni Nummi Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen toiminta perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa työntekijät, asiakas ja lähihenkilöt tekevät yhteistyötä arvioimalla nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kuntoutusta. Asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijat työskentelevät sekä palvelukeskuksessa että jalkautuvat asiakkaan omaan toimintaympäristöön. ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Eskoon erityisneuvola Silmu Neuropsykiatrinen kuntoutus , ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,7 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Vuokrat ,1 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,1 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

28 28 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Asiantuntijapalvelut Henkilöstö 28,0 29,6 30,0 30,0 - josta määräaikaisia 0,0 1,0 0,0 0, Perhehoito PERHEHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Perhesijoitukset Perhesij. Tilap. Perhehoito kodeissa PERHEHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 0 Muut toimintakulut Yhteensä Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

29 Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo , LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,4 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Perhekeskus Vanamo Henkilöstö 19,0 19,0 19,0 19,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 11,0 11,0

30 Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus Eskoon henkilökohtaisen avun keskus tuottaa palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Eskoon tulkkauspalvelut tuottavat Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät puhevammaiset henkilöt. HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS / TALOUS KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 7,0 7,0 7,0 7,0

31 Sosiaaliasiamiestoiminta Sosiaaliasiamiestoiminnan tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,45 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatulot Myyntitulot ,41 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,79 Palvelujen ostot ,36 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,67 Muut toimintakulut -1 Yhteensä , Toimintakate TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 1,2 1,0 1,0 1,0

32 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Kaija Metsänranta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta, joka sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut sekä lääkekeskuksen palvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaista ovat myös Luovi, Niittyvillan koulu, Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus ja Autismisäätiö. Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. Lääkekeskus tuottaa laitoshoidon lääkepalvelut Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talous- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

33 33 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Sisäiset vuokrat ,0 Muut tulot Sisäiset tulot ,3 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset Vuokrat ,7 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,1 Yhteensä , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Hallinto Talous- ja hallintopalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 1,5 1,5 2 Tietopalvelut Hengellinen toiminta 0,15 0,15 0,15 0,15 18,15 18,65 17,65 17, Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Lääkekeskus Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

34 34 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,3 Muut tulot 42 0 Sisäiset tulot ,2 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,2 Vuokrat ,7 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Apuvälineyksikkö 0,3 0,3 0,3 0,3 Lääkekeskus 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravitsemiskeskus 10,0 10,0 10,0 10,0 Kiinteistöhuoltokeskus 6,3 6,3 6,3 6,3 Siivouskeskus 16,5 16,5 16,5 16,5 33,6 33,6 33,6 33,6

35 35 11 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA 2015 Kuntayhtymähallinto Sisäiset palvelut (asuntokiint.) Henkilöstö- ja muut palvelut Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Laitoshoito Asumispalvelut Perhehoito Asiantuntijapalvelut Työ- ja päivätoiminta Lastensuojelu Vammaispalvelut Sossiaaliasiamiestoiminta TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN 2015 Työ- ja päivätoiminta 8,1 % Lastensuojelu 5,2 % Sos.asiamiestoiminta 0,3 % Vammaispalvelut 1,5 % Kuntayhtymähallinto 5,5 % Sisäiset palvelut (asuntokiint.) 0,3 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,3 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 10,6 % Asiantuntijapalvelut 6,6 % Perhehoito 0,1 % Asumispalvelut 21,1 % Laitoshoito 39,5 %

36 36 12 Käyttötalouden tuloslaskelma Ulkoinen / sisäinen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTATULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Sisäiset vuokrat Muut tuotot Myynnin oikaisuerät Sisäiset tulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöskorvaukset Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut kulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN TULOS

37 37 13 Tuloslaskelma (Ulkoinen) Talousarvio 2014 Talousarvio 2015 Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,1 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstösivukulut ,3 Eläkekulut ,1 Muut henkilöstösivukulut ,7 Henkilöstökorvaukset ,6 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Ostot tilikauden aikana ,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset ,3 Muut toimintakulut , ,1 TOIMINTAKATE ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

38 38 TULOSLASKELMA 2015 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut

39 39 14 Investointisuunnitelma INVESTOINTIKOHTEET VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET ARA:n rahoittamat kohteet Tupatie 37 saneeraus asumis- ja päivätoimintakäyttöön Mahdollisuus hissiavustukseen VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET yht. NETTO MUUT INVESTOINTIKOHTEET SANEERAUKSET SEKÄ UUDISHANKKEET Perhekeskuksen toiminnan sijoittaminen yhteen kerrokseen Terapiatalon saneeraus ja laajennus Lastentalo Rahaston purku POISTORAHOITTEISET Metsäkulman purkaminen Vanhojen osastojen purkaminen Ravitsemiskeskuksen saneeraus astianpalautuslinjasto kylmiöt Rakennusten ilmanvaihtojen suunnittelu ja saneeraukset Osastojen sprinklaukset Pienet hankkeet Ennakoimattomat korjaukset Penkonrannan piha-alueet Palvelukeskusalueen kiinteistöstrategia, kaavoitus ja tilojen suunnittelu Palvelukeskusalueen piha-alueet Turvallisuusunvestoinnit Kiinteistöautomaatio Toimistojen desibeliovet SANEERAUKSET JA UUDISHANKKEET YHTEENSÄ KALUSTOHANKINNAT Kulunvalvonnan laajentaminen Apuvälineet Kalustohankinnat eri yksiköissä ATK-järjestelmät KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ POISTORAHOITTEISET YHTEENSÄ SANEERAUKSET, KALUSTO JA POISTORAHOITTEISET YHT INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ

40 40 15 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset Vaihtoomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat KASSAVAROJEN MUUTOS

41 41 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto ) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto v Talousrakennukset Tasapoisto v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto v Asuinrakennukset Tasapoisto v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto v Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto v Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto v Vedenjakeluverkosto Tasapoisto v Viemäriverkko Tasapoisto v Kaukolämpöverkko Tasapoisto v Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto v Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto v Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto v Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto v Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto v Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto v Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto v Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

42 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain

43 43 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. aikuiskoulutus) YHTEENSÄ TA 2015 (ilman lastensuojelua) LASTENSUOJELU Perhekeskus Vanamo Ei erittelyä kunnittain Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti 0 0 Mustasaari Närpiö Pedersöre 0 0 Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Myyntitulot kunnilta Jäsenkunnat yht Eri kunnat 0 0 Eri kunnat 0 0 Muut kunnat yht YHTEENSÄ

44 44 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö 0 0 Jalasjärvi Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane Kurikka 0 0 Laihia Lappajärvi Lapua Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli Vöyri 0 0 Ähtäri Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht Eri kunnat AAC-ohjaus Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT

45 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain

46 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma 46

47 47

48 48

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymäkokous 5.11.2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 Puhelin 015 783 111,

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS...

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot