TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

2 Hallitus: Valtuusto:

3 3 Sisällys 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus Toiminta-ajatus Visio Arvot Strategiakartta Organisaatiokaavio Menestystekijät ja päämäärät Strategiset hankkeet Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet Yleistä Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Sitovat määrälliset tavoitteet Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Investoinnit Rahoitus Talousarvion sitovuus Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Vammaispalvelujen vastuualue Laitoshoito Asumispalvelut Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta Erityispalvelujen vastuualue Asiantuntijapalvelut Perhehoito Lastensuojelu Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus Sosiaaliasiamiestoiminta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Hallinto ja sisäiset palvelut Yhteiset palveluyksiköt Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Käyttötalouden tuloslaskelma Tuloslaskelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma... 40

4 4

5 5 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 46

6 6

7 7 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LÄHITULEVAISUUS SOTE VALMISTELUJEN KESKELLÄ Eskoon sosiaalipalvelujen 51. toimintavuosi sisältää suuria lainsäädännön ja palvelurakenteen muutoksia. Toivottavasti pääsemme liikkeelle Sote rakennelain, sosiaalihuoltolain ja vammaislainsäädännön uudistamisen kanssa. Omana roolinamme on saattaa valmiiksi Valtioneuvoston vahvistama kehitysvammahuollon rakennemuutos vuoteen 2020 mennessä. Tuleva palvelutuotanto tulevassa palvelurakenteessa perustuu olemassa oleviin voimavaroihin ja osin myös valmiisiin rakenteisiin. Tämän johdosta Eskoon hallitus on päättänyt hakeutua Sote rakennelakiesityksen mukaiseksi teemalliseksi kuntayhtymäksi, jonka perussopimuksen sisältö tarkentuu valmistelun myötä v aikana. Tämä on myös vahvistetun ja uudistetun kuntayhtymästrategiamme ja siihen liittyvien strategisten hankkeittemme perusta. Talousarvio on tasapainoinen ja palvelusuoritteiden hinnat ovat säilyneet lähes v tasolla. Korotuspaineita suoritehintoihin on keskimäärin 0,7 %:n verran. Talousarvio ja kuntayhtymäsuunnitelma perustuvatkin keväällä 2014 tehtyyn asiakaskohtaiseen kuntakierrokseen sekä kuntien lausuntoihin ja yksittäisiin arvioihin tulevasta palvelutarpeesta. Eskoo on käynnistämässä seuraavan kahden vuoden kuluessa kahta uutta yksikköä Seinäjoella ja yhtä Pietarsaaressa. Yksiköt sisältävät yhteensä 38 uutta asuntoa ja Pietarsaaressa myös uuden työ- ja päivätoimintayksikön. Näiden hankkeiden lisäksi jäsenkuntien tulisi rakennuttaa vähintään 277 uutta ympärivuorokautisen tuen piirissä olevaa ja 211 osavuorokautisen tuen piirissä olevaa asuntoa kehitysvammaisille vuoteen 2020 mennessä, jotta rakennemuutos etenisi suunnitellusti. Eskoo käynnistää asiantuntijapalveluiden sisällön parantamiseksi TUTKI kehittämishankkeen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda Eskoon asiantuntijapalveluihin erityisklinikka, joka pystyy tukemaan ja koordinoimaan erityistä hoitoa ja kuntoutusta vaativien lasten ja nuorten sekä neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien henkilöiden palveluja mahdollisimman korkealla tasolla. Hanke sisältää henkilöstön yliopistotasoista täydennyskoulutusta sekä tutkimustoimintaa, joka nyt saadaan tuotettua paikallisesti ja työn ohessa. Hankkeen ajaksi palkataan osa-aikainen tutkimus- ja kehittämispäällikkö suoraan yliopistosta, jolloin verkostot tiedeyhteisöihin ovat jo valmiiksi olemassa. Kuntayhtymän omat investoinnit keskittyvät Eskoon palvelukeskuksen alueelle vanhan purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Investointien kärkihankkeeksi on noussut uuden lasten-talon rakentaminen, jolla turvataan pitkäaikaisen hoidon tarve niille lapsille ja nuorille, joita ei pystytä muulla tavoin hoitamaan. Toisena hankkeena on Tupatie 37 kerrostalon saneeraus asunnoiksi. Suurin investointikohde on Terapiatalon ja uimahallin saneeraus ja laajennus, jonka tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia sekä täällä tilapäisesti olevia asiakkaita. Näiden lisäksi investointiohjelma sisältää tarpeellisia ylläpitokorjauksia olemassa olevaan rakennus-kantaan. Elämme keskellä muutoksia ja haasteita - yhdessä ja yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa. Jouni Nummi kuntayhtymän johtaja

8 8

9 9 2 Toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3 Visio 2020 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on tunnustettu rooli teemallisena kuntayhtymänä SoTe alueidensa ja jäsenkuntiensa palvelustrategioissa erityispalvelujen tuottajana. Kuntayhtymän palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä sekä alan järjestöjen kanssa joustavasti erilaisia toteutusmalleja käyttäen. Uudistuvat toimintamallit ja liikkuvat palvelut ovat Eskoon tavaramerkki 4 Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

10 5 Strategiakartta

11 6 Organisaatiokaavio 11

12 12 7 Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Houkutteleva työnantaja Osaava henkilöstö Hyvä johtaminen ja esimiestyö Hyvät koulutusmahdollisuudet Työkierto Suunnitelmallinen perehdytys Tyhy -toiminta Saadun koulutuksen arviointi yksiköittäin Osaamiskartoitus Kehityskeskustelut Työnohjauksen järjestäminen Hyvä tiedottaminen Vuorovaikutus henkilöstön kanssa Ikäohjelman laadinta Henkilöstön koulutuksessa keskimäärin 4 koulutuspäivää / hlö / vuosi Halukkuus kiertoon ja sen toteutuminen 70 %:sti suhteessa halukkuuteen Perehdytysprosessi on kuvattu (IMS:in) laatujärjestelmään ja se on käytössä. Yksikön tyhy -suunnitelmat toteutuneet 100 %:sti. Jokainen vastuuyksikkö arvioi saamansa koulutuksen vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa ennen seuraavan koulutussuunnitelman laadintaa. Osaamiskartoitus henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta tehty vuonna Kehityskeskustelut on käyty kaikkien yli 10 kk organisaatiossa työskennelleiden kanssa. Henkilöstökysely työnohjauksen vaikuttavuudesta yhteistyössä työnohjaajien kanssa. Säännölliset tiimipalaverit tai vastaavat vähintään 1 krt / kk. Johdon systemaattinen jalkautuminen yksiköitten kehittämispäiviin ja tarvittaessa yksiköihin, minimi 2 krt / vuosi. Ikäohjelma laadittu.

13 13 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymällä on selkeä rooli erityispalvelujen tuottajana Asiakkaan palveluihin ohjautuminen on selkeää Erityisosaamisen vahvistaminen Viestintä ja asianhallinta ovat sähköistä ja ajantasaista Vuorovaikutus omistajakuntien kanssa Ollaan mukana SoTe uudistuksessa ja tehdään myös valtakunnallista yhteistyötä (THL, Kuntaliitto, STM) Osallistuminen kuntayhtymän alueen sote-selvityksiin. Asiakkaan palveluun ohjautumisen ja saadun palvelun dokumentoinnin selkiyttäminen Muuttovalmennusprosessin toteutus kaikkien muuttajien osalta Yhteisen täydennyskoulutuksen järjestäminen alueen palveluyksiköille ja kuntien vammaistyöstä vastaaville (= koulutustarjotin www-sivuilla). Viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen ja viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten hyödyntäminen Viestinnässä huomioidaan selkokielisyys ja esteettömyys Yksi seminaaripäivä on toukokuussa, jossa jokainen kunta edustettuna. Riittävä määrä kuntakierroksia seuduittain Sote-lain vaikutuksista (vähintään 1 kerta/ seutukunta). Teemallisen kuntayhtymän suunnitelma on tehty huhtikuun loppuun mennessä. Osallistuttu kuntayhtymän alueen Sote selvityksiin. Asiakkaaksi tulo palvelupolku on mallinnettu ja nähtävillä www-sivuilla. Luotu ohjeistus tutkimus- ja kuntoutusjakson yhteenvedosta. Muuttovalmennusprosessin toteutumaa on seurattu ja muuttovalmennusprosessi on oikea-aikaista (montako henkilöä osallistunut, kauanko kestänyt) Tarjotut koulutukset ovat toteutuneet vähintään 90 %:sti. Esitemateriaalit, www-sivut ja muu viestintämateriaali on päivitetty vastaamaan uutta graafista ohjeistusta ja laadittavaa viestintästrategiaa. Esimiehet ja asiantuntijat on perehdytetty viestintään ja markkinointiin. Julkaistaan toimintakertomus/vuosikirja vuodelta Eskoon Uutiset ja/tai tiedotelehti ilmestyvät selkokielellä / kuvakommunikaatiota hyödyntäen.

14 14 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Asiakkaiden ja heidän läheistensä äänen kuuleminen Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämis-verkostoissa Vuorovaikutus kuntien ja sote-alueiden kanssa Erityisosaamisen ja erityistilanteiden hallinta YKS työkalut: kartat, toimintasuunnitelmat, polut ja vuosittaiset katsaukset käytössä Yhteydenpito läheisiin ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin Yksiköitten läheisyhteistyöryhmät Asiakasneuvoston toiminta näkyväksi Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita Osallistutaan ja hakeudutaan erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin Yhteistyö tukipiirin kanssa ja yhteiset vammaispäivät Aktiivinen yhteistyö kuntien ja Sote-alueiden kanssa Markkinointi ja tiedottaminen Toimintamallin kehittäminen vaativiin ja monitahoisiin asiakastilanteisiin. Asumis-, laitos- ja työ- ja päivätoiminnan piiriin kuuluvilla asiakkailla on toteutunut 95 %:sti. Joka yksikössä säännöllisiä tapaamisia ja tilaisuuksia Kokoontuvat yksikön tarpeen mukaisesti, vähintään kerran vuodessa Asiakasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja osallistuu Eskoon tapahtumiin. Asiakasneuvoston uutisista tiedotetaan Eskoon Uutisissa. Kokemusasiantuntijat ovat mukana työntekijähaastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan kokemusasiantuntijuutta Erilaiset jäsenyydet työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Osallistuminen kirjataan toimintakertomukseen. Säännölliset tapaamiset Säännölliset tapaamiset ja läpinäkyvä toiminta. Uusi toimintakertomus, esittelyvideo, Eskoossa -lehti Organisaation toimintatavat ovat itsemääräämislain mukaisia.

15 15 Vahva talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymän talous on tasapainoinen suunnitelmakausittain Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Kiinteistöt ja toimitilat Talousarvio on tasapainoinen. Korjausinvestoinnit ja muut pienet investoinnit toteutetaan suunnitelman mukaan ja ne rahoitetaan tulo-rahoituksella Henkilöstöä ja toimitiloja on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Maankäytön tavoitesuunnitelman ja asemakaavan laadinta palvelukeskuksen alueelle. Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut suunnitelmakausittain Korjausinvestointien määrä on enintään Hyväksytty henkilöstösuunnitelma, sen sisältämät kehittämistoimet ja päivittäminen on jatkuvasti ajan tasalla henkilöstöhallinnon raportointia hyväksikäyttäen. Käytössä olevien asiakastilojen käyttöaste on yli 90 % Määritellään Eskoon tarpeet. Toimitaan aktiivisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Palvelukeskusalueen kaavoitus valmis 2015 Toimitilojen tehokas markkinointi myös ulkopuolisille, vuokrien/ hintojen määrittelyt Eskoon alueen toiminta ja palvelut on kytketty aktiivisesti yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, kehitetään Eskoosta hyvinvointikaupunginosa. Hinnastot toimitiloille on määritelty.

16 16 8 Strategiset hankkeet Kuntayhtymän perussopimuksen uusiminen teemallinen kuntayhtymä Kuntayhtymän perussopimuksen sisältö vastaa muuttuvaa tilannetta Eskoo on koko maan kattava erityispalvelujen tuottaja. Palvelurakenteen kehittäminen laitoksista yksilölliseen asumiseen Muutosten kytkeytyminen osaksi kuntien omia palvelustrategioita Eskoon omien asiantuntija- ja asumispalvelujen kehittäminen osana alueellista suunnitelmaa yksilöllisen asumisen eri vaihtoehdot ja pilotit sekä TUTKI hanke omanaan. Muutosten toteuttaminen hallitusti ja asiakaslähtöisesti. Kiinteistö- ja toimitilastrategia Maankäyttösuunnitelma kytkettynä yhdyskuntarakenteen suunnitteluun Toimitilojen kehittämisen/jalostamisen tulevaisuussuunnitelma Hankesuunnitelmien kautta tehostettuun toimitilojen käyttöön Tuottavuusprojekti Tehokas ajankäyttö, selvät pelisäännöt, tuotteiden määrittelyt, joiden kaikkien tuloksena sujuvat prosessit Kilpailukyvyn turvaaminen erityisosaamisen kautta uudessa kilpailutilanteessa

17 17 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1 Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulaissa tarkoitettuja tulkkipalveluja Kelan rahoittamana, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Eskoon henkilökohtaisen avun keskuksen palveluja voivat käyttää jäsenkunnat ja muut sopimuskunnat sopimusperusteisesti. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin esitetään keskimäärin 0,7 % korotusta. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. 9.2 Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Keski-Pohjanmaan kunnat käyttävät edelleen jonkin verran Eskoon palvelukeskuksen laitoshoitoa. Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa on tehty erillinen sopimus, jonka perusteella palveluista peritään samat suoritteiden hinnat kuin jäsenkunnilta. Laitoshoidossa hintaan lisätään investointien osuutta todellisten investointimenojen mukaan. Kuitenkin enintään 3 % käyttötalousmenoista. Erillissopimus on tehty Keski-Pohjanmaan kuntien erotessa kuntayhtymästä.

18 18 Hallitus esittää, että muilta kunnilta, joilla sopimusta ei ole, peritään suoritehinnat korotettuna 10 %:lla. 9.3 Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Vuonna 2015 talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat Henkilöstömenot ovat yhteensä ja muodostavat 81,7 % käyttötalouden menoista Käyttötalouden toimintakate Vuosikate Poistot Vuosikate % poistoista 106,6 % 107,9 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä Pitkäaikaiset lainat Tavoitteen mukaisesti vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on lievästi ylijäämäinen. 9.5 Investoinnit 9.6 Rahoitus Investointimenojen kokonaismäärä arvioidaan v olevan Suurimmat hankkeet v 2015: Lastentalon rakentaminen Terapiatalon saneerauksen ja laajennuksen aloittaminen Vuonna 2016 on investointien määräksi arvioitu ja vuonna 2017 yhteensä Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 39. Suunnitelmakaudelle esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä Vuoden 2014 lopussa on kassavaroja n. 3 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v nostetaan 1 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä on yhteensä , josta ARA:n korkotukilainaa muuta pitkäaikaista lainaa

19 Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 20. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 39. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

20 20 10 Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Lastensuojelu Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Vammaispalvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä

21 21 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja aikaperusteiset suoritteet ) Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Laitoshoito , Asumispalvelut , Perhehoito Asiantuntijapalvelut , Työ- ja päivätoiminta , Yhteensä Sos.huoltolain mukainen työtoiminta Lastensuojelu , Tulkkauspalvelut Kaikki yhteensä ,

22 Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on kuusi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Hoivapalvelu ,2 Vaativa hoivapalvelu ,9 Intensiivinen hoivapalvelu ,9 Hoivapalvelu, tilapäinen ,8 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen ,5 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap ,9 Kuntouttava hoito ,8 Intensiivinen hoivapalvelu ,1 Intensiivinen hoivapalvelu , ,

23 23 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot 0 0 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,2 Vuokrat ,3 Muut toimintakulut ,7 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos Henkilöstö TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kokonaismäärä 137,3 137,3 115,0 92,0 - josta määräaikaisia 1,0 2,0 1,0 1,0 Paikkamäärä - pitkäaikainen laitoshoito 98,0 85,0 75,0 60,0 - lyhytaikainen laitoshoito 25,0 25,0 25,0 25,0 Yhteensä 123,0 110,0 100,0 85, Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrät on ilmoitettu asumisvuorokausina.

24 24 ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Yksiköittäin: Raikula ja Punatulkku, Ähtäri ,0 0 0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari , Kärjen kortteeri, Seinäjoki , Kotomarkki, Seinäjoki , Merituuli, Kristiinankaupunki , Helakoti, Seinäjoki Linnunlaulu, Kuortane Toukoranta, Vaasa Uudet yksiköt ( ) , Tuotteittain: Vahvasti autettu asuminen Vahvasti autettu asuminen, tilapäinen 85 Autettu asuminen Autettu asuminen (1 avust) Autettu asuminen, tilapäinen Autettu asuminen, tilap. (1 avust) 591 Päivähoito 256 Avotyö 163 Ohjattu asuminen Vahvasti ohjattu asuminen Tuettu asum./vahvasti autettu as Ohjattu asuminen, tilapäinen ASUMISPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,9 Vuokrat ,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,7 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos

25 25 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Raikula, Ähtäri Henkilöstö 15,0 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 24,0 0,0 0,0 0,0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari Henkilöstö 9,0 9,0 15,0 15,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 5,0 5,0 15,0 15,0 Kärjen kortteeri, Seinäjoki Henkilöstö 15,0 14,0 14,0 14,0 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 19,0 19,0 19,0 19,0 Merituuli, Kristiininkaupunki Henkilöstö 11,8 11,8 11,8 11,8 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 1,0 1,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 14,0 14,0 Kotomarkki, Seinäjoki Henkilöstö 18,3 17,3 17,3 17,3 -josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 20,0 20,0 20,0 20,0 Helakoti, Seinäjoki Henkilöstö 19,3 19,3 19,3 19,3 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 22,0 22,0 22,0 22,0 Linnunlaulu, Kuortane Henkilöstö 12,3 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 12,0 0,0 0,0 0,0 Toukoranta Henkilöstö 12,8 12,8 12,8 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 15,0 15,0 15,0 Uudet yksiköt ( ) Henkilöstö 15,2 25,2 Paikkamäärä 15,0 23, Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma. Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kahdessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrät on ilmoitettu käyttöpäivinä.

26 26 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Kaarisilta,erityiskoulutu-s ja päivätoimintakeskus , Suupohjan toimintakeskus , Kuortaneen toimintakeskus ,0 0 0 Koivusillan työ ja päivätoimintakeskus , Toimintakeskus, Pietarsaari , TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,4 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,1 Vuokrat ,4 Sisäiset vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kaarisilta, erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 21,0 21,0 21,0 21,0 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 0,0 0,0 Suupohjan toimintakeskus Henkilöstö 3,3 3,3 3,3 3,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuortaneen toimintakeskus Henkilöstö 2,8 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 8,3 9,3 9,3 9,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakeskus, Pietarsaari Henkilöstö 4,0 4,0

27 Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Jouni Nummi Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen toiminta perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa työntekijät, asiakas ja lähihenkilöt tekevät yhteistyötä arvioimalla nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kuntoutusta. Asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijat työskentelevät sekä palvelukeskuksessa että jalkautuvat asiakkaan omaan toimintaympäristöön. ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Eskoon erityisneuvola Silmu Neuropsykiatrinen kuntoutus , ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,7 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Vuokrat ,1 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,1 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

28 28 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Asiantuntijapalvelut Henkilöstö 28,0 29,6 30,0 30,0 - josta määräaikaisia 0,0 1,0 0,0 0, Perhehoito PERHEHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Perhesijoitukset Perhesij. Tilap. Perhehoito kodeissa PERHEHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 0 Muut toimintakulut Yhteensä Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

29 Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo , LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,4 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Perhekeskus Vanamo Henkilöstö 19,0 19,0 19,0 19,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 11,0 11,0

30 Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus Eskoon henkilökohtaisen avun keskus tuottaa palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Eskoon tulkkauspalvelut tuottavat Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät puhevammaiset henkilöt. HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS / TALOUS KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 7,0 7,0 7,0 7,0

31 Sosiaaliasiamiestoiminta Sosiaaliasiamiestoiminnan tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,45 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatulot Myyntitulot ,41 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,79 Palvelujen ostot ,36 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,67 Muut toimintakulut -1 Yhteensä , Toimintakate TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 1,2 1,0 1,0 1,0

32 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Kaija Metsänranta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta, joka sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut sekä lääkekeskuksen palvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaista ovat myös Luovi, Niittyvillan koulu, Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus ja Autismisäätiö. Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. Lääkekeskus tuottaa laitoshoidon lääkepalvelut Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talous- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

33 33 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Sisäiset vuokrat ,0 Muut tulot Sisäiset tulot ,3 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset Vuokrat ,7 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,1 Yhteensä , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Hallinto Talous- ja hallintopalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 1,5 1,5 2 Tietopalvelut Hengellinen toiminta 0,15 0,15 0,15 0,15 18,15 18,65 17,65 17, Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Lääkekeskus Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

34 34 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,3 Muut tulot 42 0 Sisäiset tulot ,2 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,2 Vuokrat ,7 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Apuvälineyksikkö 0,3 0,3 0,3 0,3 Lääkekeskus 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravitsemiskeskus 10,0 10,0 10,0 10,0 Kiinteistöhuoltokeskus 6,3 6,3 6,3 6,3 Siivouskeskus 16,5 16,5 16,5 16,5 33,6 33,6 33,6 33,6

35 35 11 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA 2015 Kuntayhtymähallinto Sisäiset palvelut (asuntokiint.) Henkilöstö- ja muut palvelut Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Laitoshoito Asumispalvelut Perhehoito Asiantuntijapalvelut Työ- ja päivätoiminta Lastensuojelu Vammaispalvelut Sossiaaliasiamiestoiminta TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN 2015 Työ- ja päivätoiminta 8,1 % Lastensuojelu 5,2 % Sos.asiamiestoiminta 0,3 % Vammaispalvelut 1,5 % Kuntayhtymähallinto 5,5 % Sisäiset palvelut (asuntokiint.) 0,3 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,3 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 10,6 % Asiantuntijapalvelut 6,6 % Perhehoito 0,1 % Asumispalvelut 21,1 % Laitoshoito 39,5 %

36 36 12 Käyttötalouden tuloslaskelma Ulkoinen / sisäinen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTATULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Sisäiset vuokrat Muut tuotot Myynnin oikaisuerät Sisäiset tulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöskorvaukset Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut kulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN TULOS

37 37 13 Tuloslaskelma (Ulkoinen) Talousarvio 2014 Talousarvio 2015 Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,1 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstösivukulut ,3 Eläkekulut ,1 Muut henkilöstösivukulut ,7 Henkilöstökorvaukset ,6 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Ostot tilikauden aikana ,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset ,3 Muut toimintakulut , ,1 TOIMINTAKATE ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

38 38 TULOSLASKELMA 2015 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut

39 39 14 Investointisuunnitelma INVESTOINTIKOHTEET VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET ARA:n rahoittamat kohteet Tupatie 37 saneeraus asumis- ja päivätoimintakäyttöön Mahdollisuus hissiavustukseen VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET yht. NETTO MUUT INVESTOINTIKOHTEET SANEERAUKSET SEKÄ UUDISHANKKEET Perhekeskuksen toiminnan sijoittaminen yhteen kerrokseen Terapiatalon saneeraus ja laajennus Lastentalo Rahaston purku POISTORAHOITTEISET Metsäkulman purkaminen Vanhojen osastojen purkaminen Ravitsemiskeskuksen saneeraus astianpalautuslinjasto kylmiöt Rakennusten ilmanvaihtojen suunnittelu ja saneeraukset Osastojen sprinklaukset Pienet hankkeet Ennakoimattomat korjaukset Penkonrannan piha-alueet Palvelukeskusalueen kiinteistöstrategia, kaavoitus ja tilojen suunnittelu Palvelukeskusalueen piha-alueet Turvallisuusunvestoinnit Kiinteistöautomaatio Toimistojen desibeliovet SANEERAUKSET JA UUDISHANKKEET YHTEENSÄ KALUSTOHANKINNAT Kulunvalvonnan laajentaminen Apuvälineet Kalustohankinnat eri yksiköissä ATK-järjestelmät KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ POISTORAHOITTEISET YHTEENSÄ SANEERAUKSET, KALUSTO JA POISTORAHOITTEISET YHT INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ

40 40 15 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset Vaihtoomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat KASSAVAROJEN MUUTOS

41 41 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto ) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto v Talousrakennukset Tasapoisto v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto v Asuinrakennukset Tasapoisto v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto v Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto v Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto v Vedenjakeluverkosto Tasapoisto v Viemäriverkko Tasapoisto v Kaukolämpöverkko Tasapoisto v Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto v Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto v Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto v Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto v Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto v Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto v Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto v Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

42 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain

43 43 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. aikuiskoulutus) YHTEENSÄ TA 2015 (ilman lastensuojelua) LASTENSUOJELU Perhekeskus Vanamo Ei erittelyä kunnittain Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti 0 0 Mustasaari Närpiö Pedersöre 0 0 Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Myyntitulot kunnilta Jäsenkunnat yht Eri kunnat 0 0 Eri kunnat 0 0 Muut kunnat yht YHTEENSÄ

44 44 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö 0 0 Jalasjärvi Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane Kurikka 0 0 Laihia Lappajärvi Lapua Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli Vöyri 0 0 Ähtäri Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht Eri kunnat AAC-ohjaus Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT

45 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain

46 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma 46

47 47

48 48

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 1 Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 2 Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2017-2018 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus: 23.10.2015 Valtuusto: 9.11.2015 2 3 Sisällys 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 5 2 Toiminta-ajatus... 6 3 Visio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta.

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta. Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta www.eskoo.fi 2 Sosiaalipalvelujen osaamis- ja resurssikeskus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen moniosaaja.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Lainsäädäntömuutokset ja kuntayhtymän uusittu strategia

Lainsäädäntömuutokset ja kuntayhtymän uusittu strategia Lainsäädäntömuutokset ja kuntayhtymän uusittu strategia Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja Lainsäädännön uudistus Kuntalaki Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty jäsenkunnissa 1996 sekä muutokset 1999, 2003 ja 2008 Muutos 1.1.2012: 3 1 mom, 15, muutos hyväksytty jäsenkunnissa 2011 Muutos 1.1.2013: 3

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot