Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUOJELUN SIJAISHUO OSTOPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUOJELUN SIJAISHUO OSTOPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUJELUN SIJAISHU STPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA Marketta Kolari Helmikuu 2013

2 1 Sisältö Aluksi.2 1 Kuopion ja Pohjois-Savon lastensuojelu valtakunnallisten tunnuslukujen valossa 3 2 Yleistä lastensuojelupalvelujen hankinnasta 5 3 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta ja kilpailutus Avoin ja rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Puitejärjestely Suorahankinta 6 4 Hankintayhteistyö 7 5 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus muualla Suomessa 7 6 Palveluhankintojen kilpailuttamisen ja sopimuskumppanuuden haasteita 9 7 Kilpailutuksen valmistelu ja käytännön toteutus Kuopiossa 10 Lähteet 12

3 2 Aluksi Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailuttaminen on Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman mukainen toimenpide, joka on ollut suunnitteilla jo muutaman vuoden. Julkisten palvelujen kilpailuttamisesta annettu laki ( /348) edellyttää kuntien viranomaisten kilpailuttavan kynnysarvot ylittävät palveluhankintansa. Kuopion kaupunki on käynnistämässä hankintalain ( /348) edellyttämän lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen kilpailuttamisen. Kuopio ei ole aiemmin kilpailuttanut sijaishuollon ostopalveluja, vaan palveluja on hankittu lapsikohtaisiin sopimuksiin perustuvina. Lastensuojelun tehtävä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia tukemalla vanhempia, huoltajiaja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lapsen etu huomioiden lastensuojelu turvaa lapsen oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun järjestämällä yksilö-ja perhekohtaista lastensuojelua. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä tai avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Tarkoitus on, että sijaishuoltopalvelut kilpailutetaan kolmena kokonaisuutena, jotka ovat lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito ympärivuorokautinen ammatillinen perhekotihoito ja erityisyksikköj en tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito. Valtion koulukodit jäävät kilpailutuksen ulkopuolelle. Eri yhteyksissä käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että Pohjois-Savon kunnissa olisi kiinnostusta kilpailutuksen järjestämiseen seudullisena tai maakunnallisena kokonaisuutena. Siksi tämä alun perin pelkästään Kuopiota koskevaksi tarkoitettu lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen kilpailutussuunnitelma on tehty taustaksi Kuopion ja mahdollisesti seudullisen tai maakunnallisen sijaishuollon kilpailutusta ja hankintaa varten. Tarkoituksena on luoda viitekehystä ja tuottaa taustatietoa tarjouspyynnön pohjaksi. Suunnitelman osana olevan selvityksen tiedot on koottu tilastoista, kuntien sijaishuollon kilpailutusasiakirjoista ja keskeisten toimijoiden kanssa käydyistä keskusteluista. Suunnitelmassa tarkastellaan Pohjois-Savon ja Kuopion lastensuojelun sijaishuollon tilannetta ja tehdään katsaus muualla toteutettuihin lastensuojelun sijaishuollon seudullisiin kilpailutusprosesseihin. Suunnitelmaan on koottu seikkoja, jotka on keskeistä ottaa huomioon kilpailutusta tehtäessä. Suunnitelman on tehnyt Kuopion kaupungin perusturvan lapsiperhepalvelujen va. lastensuoj elupäällikkö Marketta Kolari osana Johtamisen erikoisammattitutkintonsa tuotannon johtaminen-osiota.

4 3 1 Kuopion ja Pohjois-Savon lastensuojelu valtakunnallisten tunnuslukuj en valossa Pohjois-Savossa lastensuojeluilmoituksia tehdään suhteellisesti eniten koko maassa. Määrä on esimerkiksi Keski-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan verrattuna merkittävästi suurempi (kuvio i). Pohjanmaa 3,2 Ahvenanmaa Etelä-Savo 4 6 Kymen laakso,7 Pohjois-Pohjanmaa,8 Pirkan maa,8 Etelä-Pohjanmaa F 5,0 Lappi 5,0 Kainuu 5,2 Kanta-Häme 5,4 Keski-Suorr 5,4 Pohjois-Karjala 5, Kokomaa 56 Päijät-Häme. Keski-Pohjanmaa 6,0 Satakunta 6,1 Uusimaa W 6,2 Varsinais-Suomi 6, 5 7 Etelä-Karjala Pohjois-Savo r 7,3 6, 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Kuvio 1. Lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus suhteutettuna 0-17 vuotiasta lasta kohti; % Lähde: Lastensuojelu, SVT, THL Vuonna 2011 yhteensä 915 pohjoissavolaista lasta oli sijoitettuna oman kotinsa ulkopuolelle. Kuopiolaisia heistä oli 430. Sijoitettuina olleiden 0-17 vuotiaiden määrä oli maakunnan tasolla isompi kuin koko maan keskiarvo. Maakunnan sisällä Pohjois-Savossa oli suurta vaihtelua sekä sijoitettuina olleiden että viimeisen sijoitustietonsa mukaan huostassa olleiden lasten osuudessa alle i8-vuotiaista. Pienimmissä kunnissa jo yhden perheen lasten sijoitus tai vastaavasti sijoituksen loppuminen vaikuttavat merkittävästi prosenttiosuuteen (taulukko i).

5 klensairr. Talortskorrnlner- Lundsbygdskotreniner- II ,5 ii ,, , ,,,, ,6-9 II Yhteensä Toteit Taisi P erheho ilo A mnrstillinen Leitoshuolto Muu Sijoitetut 0-17V. osuus Huogtassoviirneisens ilo ltustie don osuus Fonriisvsrd perhekotiho Ilo ästiutionsuård el(o iy Vaslasooslu ntukusn tel. killesilleet oijoituk ent vsstsausstu Fant.rcare Vurd profesoonelit Res,danhial Annanvlrd nngarsomvi estä ali mhandertugnu bani (hiki brhdskando Väestöstä iamhjalreor care thsrcare placnraiautorrr 17.lnngur ao pjaoenn4ar) orrågt det siatu 17.ånngurav Pro fessiar.altamuly tremmetmotsaurande plaoeringsbnsiotet motuvarunde Irame Chiidreoage4 aidsrugrrvpp(.( kr aeaoa.rdirrgta lateari,rfarr,ra1ianao uiderugropp(%i 0.tlplaoed Cioldrenageda-t uni Creoagadl.i7 autojderhe piacedooru,4sty. placedautsido laine oltiin, 0 ihetranreso (oko rrrsa.häajufldat. h ilraiecallrrtl / ,4 Ii l(aupunkirnslset kunnat -11,5 rakorrrrrr.lter Lhtarmmurrropair,en , ,3 T asiaan laulut kunnat. Törarlskornmaler. Seorvl.ebarrrnarnorpshles ,8 U ssasutumalset koneet Luodtkdukornnruosr.Paratnnra*si,eVvsa , ,7, - -,, 0,6, PeIrjols-Savo - Norru Sovolso SIS , ,3 Kaupunklmalset kunnat. Urbuna kormuner- (tilan municipalities isalrn , ,9 Kuopio , ,7 Varkaus , ,7 Teajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities Säinjörvi , ,1 Suorienjol , ,9 Maaseutumaiset kunnat - Rural municipahties Juankoshi , ,0 Kaavi , ,9 Keitelo , 0,8 Kiuruvesi , II 0,6 Lupiniahti , ,0 Leppävirta , ,9 Föilaninka 13,. Ii 1,4,, 7 0,9 Niilo , ,4 Relavesi , , 0,4 Rauloilrrpi ,8 Rautavaara , ,3 Sonkajärvi , ,6 Tervo 7 5 3,1 2,2 Tuusnierr ,, -. 0,9 Vesanlu Vioreosi , ,8 Taulukko i. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret koko maassa ja Pohjois-Savossa viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, Lähde: Lastensuojelu, SVT,THL Pohjois-Savon kuntien sijoittamia ammatillisissa perhekodeissa tai laitoshuollossa olevia lapsia oli yhteensä 437 vuonna Jos keskimääräiseksi hoitovuorokauden hinnaksi asetetaan 250 euroa, kului Pohjois-Savon kunnilta sijaishuoltoon yhden vuorokauden aikana jopa euroa. stopalveluna yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin euroa vuodessa. Pelkästään Pohjois-Savon sijaishuollon ostopalvelujen kustannukset ovat arviolta euroa vuodessa. Koko maassa laitoshuollossa olleiden lasten ja nuorten osuus kasvoi vajaan prosenttiyksikön (0,7) edelliseen vuoteen 2010 verrattaessa. Laitoshuollon osuus korostui edellä mainituissa prosenttiosuuksissa, koska laskennassa olivat mukana huostassa olleiden lasten lisäksi myös kiireellisesti sijoitetut, avohuollonjajälkihuollon tukitoimin sijoitetut lapset ja nuoret. Pitemmissä sij oitusj aksoissa (huostassa ) lapsista lähes puolet oli sij oitettuina toimeksiantosopimuksella perheisiin tai sukulais-/läheisperheisiin. Pohjois-Savossa perhehoidon osuus oli merkittävä (yli 55 %) ja laitoshuollossa oli vain vajaat 20 % sijoitettuina olleista lapsista. Koko maan tasolla laitoshuollon osuus oli lähes 30 % (kuvio 2). Jos palvelujen hankinta ja kunnan oma sijaishuollon palvelutuotanto on olematonta, niukkaa tai suunnittelematontaja perustuu käytännössä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen, on vaarana, ettei sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle saada tarkoituksenmukaisintaja lapsen edun kannalta parasta mahdollista sijaishuoltopaikkaa. Suunnittelemattomuuden seurauksena on usein myös hallitsematon sijaishuoltopalvelun hintakehitys ja hinta-laatusuhteen vinoutumia.

6 5 100% 90% Laitoshuolto 80% 70% 60% Ammatjlljnen p erh ekotihaito 5Q0/ 40% IPerhehoito 30% 20% 10% Muu 0% 4\* $040 Kuvio 2 Huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan , % (N=8 964) Lähde: Lastensuojelu, SVT, THL 2 Yleistä lastensuojelupalvelujen hankinnasta Kun kunta hankkii sosiaalipalveluja, on kyse julkisesta hankinnasta. Kuntaliitto ja kauppa- ja teollisuusministeriö ylläpitävät julkisten hankintojen neuvontayksikköä, josta saa maksutonta neuvontaa julkisiin hankintoihin liittyen. Se toimii julkisten hankintojen asiantuntijana. Kuntaliiton verkkosivut sisältävät ajankohtaista ja päivitettyä tietoa myös sosiaalipalvelujen hankinnasta. Valtiovarainministeriö on marraskuussa 2009 julkaissut JYSE 2009 palvelut - julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Lastensuojelupalveluja hankittaessa on aina muistettava, että ensisijaista on lastensuojelulain asettama velvoite lapsen edun huomioimiselle. Hankintaprosessin tulisi kuitenkin olla paitsi asiakaslähtöinen, myös juridisesti pätevä, suunnitelmallinen, tehokas ja taloudellinen. Koska asiakaspalveluhankinnoissa käsitellään usein asiakkaiden henkilötietoja, on huomioitava mm. henkilötietolainsäädäntö. 3 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta ja kilpailutus Kunta voi järjestää sijaishuollon palveluja omana palvelutuotantona eli kunnalla voi olla esimerkiksi oma lastensuojelulaitos tai laitoksia. Kunta voi myös hankkia palvelun muilta

7 6 kunnilta tai valtiolta, järjestöltä tai muulta yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityistä palveluntuotantoa edustavat useimmat ammatilliset perhekodit ja yhä enenevässä määrin myös yksityiset laitokset. Sijaishuollon palvelujen hankinnassa on kunnilla käytössä erilaisia hankintamenettelyjä. Hankintamenettelyä valittaessa huomioitava lastensuoj elulain ja julkisia hankintoj a koskevan lain mukaiset menettelytavat. Hankintalain ( /348) 5:55ä määritellään erilaiset hankintamenettelyt. Julkisessa hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja puitejärjestelyä voidaan käyttää laissa säädetyin edellytyksin. 3.1 Avoinja rajoitettu menettely Avoin menettely tarkoittaa sitä, että kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen hankintailmoituksen perusteella. Rajoitetussa menettelyssä ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat kaikista halukkaista toimittajista voivat tehdä tarjouksen hankintailmoituksen perusteella. 3.2 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyä käytettäessä hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. Kun hankintailmoitus on julkaistu ja halukkaat toimittajat ilmoittautuneet, käynnistetään neuvottelut. Neuvottelumenettelyn ja avoimen tai rajoitetun menettelyn välinen suurin ero on siinä, että neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö ei laadi tarjouspyyntöä etukäteen, vaan hankinnan ehdoista neuvotellaan osapuolten välillä. Neuvottelun päätteeksi palveluntuottaj at jättävät yksilöidyn tarjouksen. 3.3 Puitej ärj estely Puitejärjestelyllä tarkoitetaan hankintayksikönja toimittajien välistä sopimusta, jossa vahvistetaan tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot. Puitejärjestelyssä sovitaan esimerkiksi hinnasta ja suunnitellusta hankinnan määrästä seuraavan sopimuskauden ajaksi. 3.4 Suorahankinta Suorahankinta on ollut pitkään käytetyin sij aishuollon hankintamenettely. Suorahankinnalla tarkoitetaan sitä, että hankintayksikkö valitsee yhden tai useamman toimittajan, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista julkaisematta hankintailmoitusta. Suorahankinnasta on kyse aina silloin, kun kunta solmii sijaishuollon hankintaa koskevan sopimuksen esimerkiksi yksityisen lastensuojelulaitoksen kanssa ilman että on käytetty mitään em. hankintamenettelyistä. Suorahankinnan käyttäminen on poikkeus. Syy suorahankinnan käyttämiseen on todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa hankintalain perusteella. Perusteena suorahankinnalle lapsen sijoituspaikkaa koskevassa palveluhankinnassa voivat olla lastensuojelulliset perusteet.

8 7 4 Hankintayhteistyö Sijaishuollon palvelujen hankinta voidaan organisoida eri tavoin. Joissakin kunnissa se on keskitetty toimialan erityisyksikölle tai ryhmälle, jossa on sekä lastensuojelun ammattitaitoa, että hankintaosaamista. Hankinta voidaan keskittää myös hankintayksikölle, joka huolehtii muistakin kunnan hankinnoista. Myös useamman kunnan muodostama hankintarengas tai tilaajarengas voi hankkia palveluja. Hankintalainsäädännön tunterninen ja palvelujen hankintaan liittyvien kirjallisten sopimusten laatiminenja solmiminen edellyttävät kuntien lastensuojelutyöstä vastaavilta viranhaltijoilta myös hankintaosaamista. 5 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus muualla Suomessa Useimmat isot ja keskisuuret kaupungit ovat jo kilpailuttaneet lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelunsa joko kuntatasoisesti tai seudullisena hankintarenkaana. Suomessa isoimmat kunnat ovat kilpailuttaneet sijaishuoltopaikat käyttäen avointa menettelyä. Avoimen tarjouskilpailun ovat järjestäneet mm. Helsinki, Lahti, ulu (mukana ulun seutu) ja Tampere (mukana Tampereen seutu ja Etelä-Pirkanmaa). Monilla seuduilla on päädytty siihen, että sijaishuollon palveluja hankitaan seudullisena yhteistyönä. Tällöin voidaan pitää yllä laajaa palveluntarjoajien verkostoa tai sopimuskumppaneiden joukkoa. Samalla voidaan yhteistyössä kehittää sijaishuoltoa sekä valvoa toimintaa ja sijaishuollon palvelumarkkinoiden kehittymistä ja kustannustasoa. Kuntien omat sosiaalityöntekijät voivat keskittyä lapsikohtaiseen lastensuojelutyöhön ja hankintaosaamista edellytetään vain yhteisen yksikön henkilöstöltä. Kuopion lastensuojelun ostopalvelujen kilpailutuksen valmistelun yhteydessä on ollut käytettävissä materiaalia Jyväskylästä, missä yrnpärivuorokautiset ostopalvelut kilpailutettiin seudullisesti vuonna Teimme yhdessä sijaishuoltoyksikön palveluesimiehen kanssa myös tutustumiskäynnin Jyväskylään huhtikuussa Internetin ja muuta kautta saamieni asiakirjojen kautta olen tutustunut myös Turun, Helsingin, ulun ja Mikkelin kilpailutuksiin. Tarjouspyynnöistä ilmenee, mitä palveluntuottajilta on edellytettyja millaisia valintaperusteita on käytetty. Kuntien tarjouspyynnöissä määriteltyjä teemoja; Tarjouspyynnössä määritelty sisältö hyväksyttävälle tarjoukselle Hankinnan kohde; Tarkka määrittely ostettavan palvelun sisällöstä. Hankinnan laajuus/volyymi; Sopimuskauden määrittely, kilpailutettavan palvelun kuvaus, maininta hankintapäätöksen tekij ästä. Hankintatapa; Yhteishankinta; yksi kunta ja valtuutettu kunta. Tarjoukset;

9 Mitä tarjouksen tulee kattaa mm. ostajan vaatimukset tuottajalle, minimiedellytykset, laadun seuranta (kuka ja miten). Sovellettava lainsäädäntö. Tarj ousten vertailu ja päätöksenteko; Valintakriteerien (mm. hinta-laatusuhde) sekä tarjouksen hyväksymisen edellytysten määritteleminen, julkisuuden määritteleminen, puitesopimuksen osapuolet ja aikataulu. Sopimusaika ja sopimusten siirto/ suhde aiempiin sopimuksiin; Nykyisten sopimusten suhde uusiin sopimuksiin (mm. aikarajat), mahdollisen jatkoajan sekä muutosehtojen määrittely. Suhde niihin palveluntuottajiin, jotka eivät osallistu tarjouskilpailuun tai jotka eivät tule valituiksi ja joissa sijoitukset jatkuvat sopimuskauden päättymisen jälkeen -> lapsikohtaiset sopimukset. Puitesopimukset ja lapsikohtaiset sopimukset; Puitesopimuksen sisältö, täydentävät ehdot, allekirj oittamisaj ankohdan määritteleminen, paikkavaraukset, velvollisuus tarjota palveluja. Perusteet, joilla voidaan valita palveluntuottaja puitesopimukseen kuuluvien palveluntuottajien ulkopuolelta. Sopimusten irtisanominen; Irtisanomisaika ja toimintatavat (mm. silloin, kun minimiedellytykset lakkaavat täyttymästä tai sopimusehtoja rikotaan). Hinta; Kriteerit hinnan määrittämiselle (mm. palkkakustannusindeksitja elinkustannusindeksien muutokset), miten hintoja tarkistetaan, miten tuottaja tekee esityksen hinnanmuutoksista, kuka käsittelee hinnankorotusehdot, poikkeavat hoitopäivähinnat (mm. erityishoito), saako palveluntuottaja avustusta muualta ja mikä sen osuus on, muutosten vaikutukset toimitaan, miltä ajalta sovittu hinta maksetaan (milloin lapsi on kirjoilla hoitoyksikössä, luvattomat poissaolot), hoitovuorokausihinnan sisältö Tarjoajan saamat julkiset tuet ja avustukset; Palveluntarjoajan on selvitettävä saamansa avustukset ja julkiset tuet sekä niiden luonne. Laskutus ja maksuehdot; Laskutuskausi sekä maksuehdot. Tuottajalta vaadittavat selvitykset; Tarj oukseen liitettävät tositteet (mm. verotodistus, eläkevakuutusmaksutodistus, ennakkoperintärekisteri). Lisäksi mahdolliset muut tarvittavat liitteet mm. lääninhallituksen lupa, laatu- ja/tai hintalomake. Tilaajan velvollisuudet; Mihin tilaaja sitoutuu: mm. tiedonanto, maksujen suorittaminen, lapsikohtaisen sopimuksen ja huoltosuunnitelman tekeminen, salassapito, yhteistyössä toimiminen. Palveluntuottaj an velvollisuudet; Mihin palveluntuottaja sitoutuu; (mm. riittävä henkilöstömäärä, yhteydenpidon edistäminen lasten ja vanhempien välillä, sopimuksen mukaisten toimintatapojen mukaisesti toimiminen). Dokumentointi ja raportointi; Kirjallinen hoito-ja kasvatussuunnitelma, päivittäisraportointi, raportit tilaajalle ym. Asiakastietojen käsittely ja salassapito; Asiakirjojen säilytys ja luovutus, asiakasrekisterin ylläpito, tiedonsaantioikeus. Henkilökunta; Henkilökunnan määrä, koulutus, työkokemus, rikostaustojen tarkistus. Toimintatilat ja sijainti; Lastensuoj elulain ja aluehallintoviraston vaatimusten mukaisuus ja sijainti sijoittaj akuntaan nähden Sijoitus- ja hoitoprosessi; Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien sitoutuminen läsnäoloon, lapsen kasvu-ja kehitysedellytysten turvaaminen, lapsen perushoito ja huolenpito, käytännön asioiden hoito, 8

10 - lapsen - Vuorovaikutus - lupaus - lupaus lupaus mahdouinen mahdollinen mahdollinen 9 lomat, lapsen yhteydet hänelle läheisiin henkilöihin, lapsensiirtyminen seuraavaan elämänvaiheeseen Taulukko 2. Seudullisena yhteistyönä toteutettujen lastensuojelun sijaishuollon kilpailutusten tarjouspyyntöjen sisältö Lastensuojelussa lapselle järjestettävät palvelut on valittava ja järjestettävä lapsen tarpeiden mukaisesti ja myös sijaishuoltopaikan valinnassa on otettava huomioon lapsen tarpeet ja lapsen etu. Keskeistä lapselle on, että hän saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidonja että hänestä välitetään. HANKINNAN TAVITE VALINTAKRITEERIT SPIMUSKANNUSTEET? Lapsen edun toteutuminen hyvinvointi Hyvinvointi Hyvinvointi vs lupaus lisääntyy hyvinvoinnista - bonus tai sanktio Vuorovaikutus Vuorovaikutus vs lupaus - bonus tai vuorovaikutuksesta sanktio - Lapsen Elämänhallintataidot Elämänhallintataidot vs lupaus elämänhallintataitoj - - bonus tai en lisääntyminen elämänhallintataidoista sanktio Kustannustehokkuus Hinta Kuvio 3. Lapsen näkökulmasta keskeiset asiat palvelua hankittaessa 6 Palveluhankintojen kilpailuttamisen ja sopimuskumppanuuden haasteita Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voidaan yleensä luokitella ns. toissijaisiksi palveluhankinnoiksi, jolloin niihin voidaan soveltaa kansallisia menettelysäännöksiä, vaikka EU kynnysarvon mukainen hankintasumma ylittyisi. Tällä on vaikutusta koko kilpailuttamisprosessiin ja mm. siihen, onko ilmoitus julkaistava vain kansallisessa HILMÄssa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan, vai sen lisäksi myös EU-laajuisesti HILMAn välityksin. Hankintaprosessin avainkohta on hankintailmoituksen ja siihen liittyvän tarjouspyynnön sisällön määrittäminen. Hankintailmoitusta laadittaessa onkin oltava hyvin tarkkana, sillä jo se voi pilata koko prosessin. Hankintailmoituksessa kuvataan palveluntarjoajalta edellytettävät vaatimukset, hankittava palvelu ja sen vaatimukset.

11 10 Hankintalaki edellyttää, että tärkeimmät sopimusehdot ovat jo tarjouspyynnössä. Mahdollista on, että tarjouspyynnön liitteenä on jo sopimusluonnos, joka tarjoajien tulisi hyväksyä. Tämä helpottaa kilpailutusprosessin loppupäässä toimimista. n siis ilmoitettava ne valintaperusteet, joiden mukaan tarjousvertailu ja sen perusteella tapahtuva hankintapäätös tehdään. Tärkeää on miettiä omat keskeiset sopimusehdot, joiden lisäksi on mahdollista käyttää täydentävästi yleisiä sopimusehtoja. Tällöin mahdollistuu hankintapäätös, joka tehdään kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun eli niiden valintaperusteiden mukaan, jotka on määritelty tarjouspyynnössä. Palvelukuvauksen tulee siis kertoa selvästi ja loogisesti, mitä ostaja haluaa ostaa ja mitä myyjän odotetaan tarjoavan. Palvelukuvausta tarjouspyyntöön tehtäessä haasteiksi asettuvat toisaalta liian yleiset määrittelyt, jotka aiheuttavat sen, että tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia, ja toisaalta liian pikkutarkat määrittelyt, jotka voivat olla syrjiviä ja mahdottomia toteuttaa. Hankintapäätös tehdään aina tarjouspyynnössä ennalta määriteltyjen valintaperusteiden mukaan. Sijaishuollon palveluja kilpailutettaessa valitaan useita sopimuskumppaneita palveluntuottajiksi. Koko hankintaprosessi tulisi luoda asiakaslähtöiseksi niin, että hankinnan tavoitteet, kelpoisuusehdotja valintakriteerit sekä sopimusaikainen yhteistyö palveluntuottajien kanssa palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla palvelun saajia eli lapsia. Tavoitteina tulisi olla mm. oikea palvelu oikeaan aikaan oikeassa paikassa inhimillinen kohtaaminen ja lapsesta välittäminen asiakkaiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien mukana olo/kuulluksi tuleminen palvelun arjen sisällön tuotannossa luottamus kaikkien toimijoiden välillä pitkäjänteinen työskentely ja palveluiden kehittäminen. Edellä mainituille tekijöille tulee asettaa riittävä painoarvo. Tuottavuuden näkökulmasta molempia osapuolia tyydyttävän win - win -periaatteen tulisi toteutua. Samoin tuotoksen pitäisi lisääntyä ja mielellään olla laadultaan aiempaa parempaa ilman, että kustannukset kasvavat. Sopimusaikaista yhteistyötä ja kumppanuutta palveluntuottajien kanssa määrittelee osaltaan lastensuojelulaki sekä asiakastasolla että valvonta-ja ohj ausvelvoitteiden kautta. Yhteistyöhön voi sisältyä yhteisiä koulutuksia, kehittämispalavereja, yhteisesti sovittua raportointia, rekiamointeja sanktioita tai kannustimia, monitahoauditointeja ym. Haasteeksi palvelun ostajalle eli tässä tapauksessa kuntien lastensuojelun henkilöstölle voi nousta se, miten resurssit riittävät tähän yhteistyöhön yhtään sen paremmin kuin ovat riittäneet ennen kilpailuttamista. 7 Kilpailutuksen valmisteluja käytännön toteutus Kuopiossa Kilpailutukseen valmistautuminen on alkanut jo edeltäneinä vuosina. Palveluntuottajien kanssa on käyty asiaan liittyvää keskustelua erilaisten tapaamisten yhteydessä. Lastensuojelupäällikkö on hankkinut kilpailuttamisosaamista Palveluhankintojen kilpailuttamis-koulutuksessa huhtikuussa Huhtikuussa 2012 tehtiin myös matka Jyväskylään, missä tavattiin siellä tehdyn

12 mikäli X 11 lastensuojelun ostopalvelujen kilpailuttamisen avainhenkilöitä. Lastensuojelupäällikön kouluttautuminen ja perehtyminen jatkuu helmikuussa 2013 osallistumisella Sopimuksen tekeminen julkisissa hankinnoissa koulutukseen. Vuoden 2012 aikana Pohjois-Savon kuntien edustajilta tuli esityksiä siitä, että lastensuojelun kilpailutus toteutettaisiin yhteistyössä ja hankintapäätökset tehtäisiin yhdessä. Tästä syystä asiasta käytiin yhteistä keskustelua Kuopion seudulliseen sosiaalipäivystykseen osallistuvien 13 kunnan edustajien kanssa tammikuussa 2013 pidetyssä kokouksessa, jossa sovittiin, että kaikkiin Pohjois- Savon kuntiin lähetetään osallistumispyyntö. Tämä pyyntö ja samalla kutsu yhteistapaamiseen on lähetetty helmikuussa Tammikuussa 2013 Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvija va. lastensuojelupäällikkö Marketta Kolari tapasivat Is-Hankinta y:n hankintaasiantuntija Anne Hämysen. Kuopiossa toimiva IS-Hankinta y on osakeyhtiömuotoinen julkisten hankintojen organisaatio, johon lähes kaikki Pohjois-Savon kunnat kuuluvat. Tuossa neuvottelussa sovittiin pidettäväksi yhteistapaaminen kilpailutukseen mukaan lähtevien kuntien kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että kilpailutusprosessi on viety loppuun vuoden 2013 aikana ja sopimuskausi alkaa Lopullinen kilpailutuskalenteri lyödään lukkoon yhdessä kuntien kanssa toukokuussa. Samoin päätös kilpailutuksestaja hankintamenettelystä tehdään tuolloin. Kilpailutus tullaan toteuttamaan avoimella menettelyllä. Mikäli syntyy usean kunnan hankintarengas, IS-hankinta y tulee ottamaan kokonaisvastuun kilpailutuksesta. Se tulee perimään palkkionsa komissiomaksuina. Hankintapäätöksen tekee IS-Hankinta y:n toimitusjohtaja. Kilpailutuksen sisällöllisinä asiantuntijoina ovat Kuopion lastensuojelun asiantuntijoiden lisäksi osallistuvien kuntien erikseen valittavat edustajat. He ovat keskeisesti mukana tarjouspyyntöä tehtäessä valintakriteerien lopullisessa määrittelyssä. Myös palveluntuottajia osallistetaan tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa niin, että heillä on mahdollisuus kommentoida sitä. Kilpailutus tulee koskemaan uusia sopimuksia. Sopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi tai vaihtoehtoisesti vähintään kolme () vuotta kestäviksi. Toistaiseksi voimassaolevien sopimusten niihin päädytään - irtisanomisaika on 6 kuukautta. VAIHE JA TEHTÄVÄT VUSI Nykytila-analyysi X X X Kuntien osallistaminen X X X Kilpailutuksen suunnittelu X X X X X X ja tarjouspyynnön valmistelu Tarjouspyynnön julkaisu X Tarjoustenkäsittely X Päätöksenteko ja tiedotus X Sopimusten teko X Taulukko 3. Hankintaprosessi

13 julkisten 12 Lähteet Jyväskylän kaupungin 2010 lastensuojelun ostopalvelujen kilpailutusaineisto ja käydyl keskustelut 2012 JYSE 2009 palvelut hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Valtiovarainministeriö. Keskustelu IS-Hankinta y:n hankinta-asiantuntija Anne Hämysen kanssa Kunnat.net verkkosivut. Kuntaliitto. Laki julkisista hankinnoista /348. Lastensuojelulaki /417. Palveluhankintojen kilpailuttaminen koulutusaineisto (2012). Kuntakamari. Räty, Tapio (2012). Uusi lastensuojelulaki. Edita Publishing y. Sosiaaliportti.fi verkkosivut. THL THL tilastoraportti 26/2012: Lastensuojelu 2011

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yrittäjäilta 25.10.2011

Julkisten hankintojen yrittäjäilta 25.10.2011 Julkisten hankintojen yrittäjäilta 25.10.2011 OHJELMA Klo 17. Tilaisuuden avaus, illan puheenjohtaja Ari Hiltunen Asiantuntijoina hankintajohtaja Marjo Laine ja hankintasuunnittelija Katri Löytty, Jyväskylän

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Kuopion asumisen päivät 14.4.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa KOKO-hankintakoulutus, Hyvinkää 26.10.2010 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia haasteellisissa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ..2012

TARJOUSPYYNTÖ ..2012 1 TARJOUSPYYNTÖ..2012 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON HANKINTA Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit ja Nurmijärven, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kunnat (jatkossa tilaaja ) pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavaan

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot