Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUOJELUN SIJAISHUO OSTOPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUOJELUN SIJAISHUO OSTOPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUJELUN SIJAISHU STPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA Marketta Kolari Helmikuu 2013

2 1 Sisältö Aluksi.2 1 Kuopion ja Pohjois-Savon lastensuojelu valtakunnallisten tunnuslukujen valossa 3 2 Yleistä lastensuojelupalvelujen hankinnasta 5 3 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta ja kilpailutus Avoin ja rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Puitejärjestely Suorahankinta 6 4 Hankintayhteistyö 7 5 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus muualla Suomessa 7 6 Palveluhankintojen kilpailuttamisen ja sopimuskumppanuuden haasteita 9 7 Kilpailutuksen valmistelu ja käytännön toteutus Kuopiossa 10 Lähteet 12

3 2 Aluksi Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailuttaminen on Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman mukainen toimenpide, joka on ollut suunnitteilla jo muutaman vuoden. Julkisten palvelujen kilpailuttamisesta annettu laki ( /348) edellyttää kuntien viranomaisten kilpailuttavan kynnysarvot ylittävät palveluhankintansa. Kuopion kaupunki on käynnistämässä hankintalain ( /348) edellyttämän lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen kilpailuttamisen. Kuopio ei ole aiemmin kilpailuttanut sijaishuollon ostopalveluja, vaan palveluja on hankittu lapsikohtaisiin sopimuksiin perustuvina. Lastensuojelun tehtävä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia tukemalla vanhempia, huoltajiaja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lapsen etu huomioiden lastensuojelu turvaa lapsen oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun järjestämällä yksilö-ja perhekohtaista lastensuojelua. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä tai avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Tarkoitus on, että sijaishuoltopalvelut kilpailutetaan kolmena kokonaisuutena, jotka ovat lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito ympärivuorokautinen ammatillinen perhekotihoito ja erityisyksikköj en tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito. Valtion koulukodit jäävät kilpailutuksen ulkopuolelle. Eri yhteyksissä käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että Pohjois-Savon kunnissa olisi kiinnostusta kilpailutuksen järjestämiseen seudullisena tai maakunnallisena kokonaisuutena. Siksi tämä alun perin pelkästään Kuopiota koskevaksi tarkoitettu lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen kilpailutussuunnitelma on tehty taustaksi Kuopion ja mahdollisesti seudullisen tai maakunnallisen sijaishuollon kilpailutusta ja hankintaa varten. Tarkoituksena on luoda viitekehystä ja tuottaa taustatietoa tarjouspyynnön pohjaksi. Suunnitelman osana olevan selvityksen tiedot on koottu tilastoista, kuntien sijaishuollon kilpailutusasiakirjoista ja keskeisten toimijoiden kanssa käydyistä keskusteluista. Suunnitelmassa tarkastellaan Pohjois-Savon ja Kuopion lastensuojelun sijaishuollon tilannetta ja tehdään katsaus muualla toteutettuihin lastensuojelun sijaishuollon seudullisiin kilpailutusprosesseihin. Suunnitelmaan on koottu seikkoja, jotka on keskeistä ottaa huomioon kilpailutusta tehtäessä. Suunnitelman on tehnyt Kuopion kaupungin perusturvan lapsiperhepalvelujen va. lastensuoj elupäällikkö Marketta Kolari osana Johtamisen erikoisammattitutkintonsa tuotannon johtaminen-osiota.

4 3 1 Kuopion ja Pohjois-Savon lastensuojelu valtakunnallisten tunnuslukuj en valossa Pohjois-Savossa lastensuojeluilmoituksia tehdään suhteellisesti eniten koko maassa. Määrä on esimerkiksi Keski-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan verrattuna merkittävästi suurempi (kuvio i). Pohjanmaa 3,2 Ahvenanmaa Etelä-Savo 4 6 Kymen laakso,7 Pohjois-Pohjanmaa,8 Pirkan maa,8 Etelä-Pohjanmaa F 5,0 Lappi 5,0 Kainuu 5,2 Kanta-Häme 5,4 Keski-Suorr 5,4 Pohjois-Karjala 5, Kokomaa 56 Päijät-Häme. Keski-Pohjanmaa 6,0 Satakunta 6,1 Uusimaa W 6,2 Varsinais-Suomi 6, 5 7 Etelä-Karjala Pohjois-Savo r 7,3 6, 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Kuvio 1. Lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus suhteutettuna 0-17 vuotiasta lasta kohti; % Lähde: Lastensuojelu, SVT, THL Vuonna 2011 yhteensä 915 pohjoissavolaista lasta oli sijoitettuna oman kotinsa ulkopuolelle. Kuopiolaisia heistä oli 430. Sijoitettuina olleiden 0-17 vuotiaiden määrä oli maakunnan tasolla isompi kuin koko maan keskiarvo. Maakunnan sisällä Pohjois-Savossa oli suurta vaihtelua sekä sijoitettuina olleiden että viimeisen sijoitustietonsa mukaan huostassa olleiden lasten osuudessa alle i8-vuotiaista. Pienimmissä kunnissa jo yhden perheen lasten sijoitus tai vastaavasti sijoituksen loppuminen vaikuttavat merkittävästi prosenttiosuuteen (taulukko i).

5 klensairr. Talortskorrnlner- Lundsbygdskotreniner- II ,5 ii ,, , ,,,, ,6-9 II Yhteensä Toteit Taisi P erheho ilo A mnrstillinen Leitoshuolto Muu Sijoitetut 0-17V. osuus Huogtassoviirneisens ilo ltustie don osuus Fonriisvsrd perhekotiho Ilo ästiutionsuård el(o iy Vaslasooslu ntukusn tel. killesilleet oijoituk ent vsstsausstu Fant.rcare Vurd profesoonelit Res,danhial Annanvlrd nngarsomvi estä ali mhandertugnu bani (hiki brhdskando Väestöstä iamhjalreor care thsrcare placnraiautorrr 17.lnngur ao pjaoenn4ar) orrågt det siatu 17.ånngurav Pro fessiar.altamuly tremmetmotsaurande plaoeringsbnsiotet motuvarunde Irame Chiidreoage4 aidsrugrrvpp(.( kr aeaoa.rdirrgta lateari,rfarr,ra1ianao uiderugropp(%i 0.tlplaoed Cioldrenageda-t uni Creoagadl.i7 autojderhe piacedooru,4sty. placedautsido laine oltiin, 0 ihetranreso (oko rrrsa.häajufldat. h ilraiecallrrtl / ,4 Ii l(aupunkirnslset kunnat -11,5 rakorrrrrr.lter Lhtarmmurrropair,en , ,3 T asiaan laulut kunnat. Törarlskornmaler. Seorvl.ebarrrnarnorpshles ,8 U ssasutumalset koneet Luodtkdukornnruosr.Paratnnra*si,eVvsa , ,7, - -,, 0,6, PeIrjols-Savo - Norru Sovolso SIS , ,3 Kaupunklmalset kunnat. Urbuna kormuner- (tilan municipalities isalrn , ,9 Kuopio , ,7 Varkaus , ,7 Teajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities Säinjörvi , ,1 Suorienjol , ,9 Maaseutumaiset kunnat - Rural municipahties Juankoshi , ,0 Kaavi , ,9 Keitelo , 0,8 Kiuruvesi , II 0,6 Lupiniahti , ,0 Leppävirta , ,9 Föilaninka 13,. Ii 1,4,, 7 0,9 Niilo , ,4 Relavesi , , 0,4 Rauloilrrpi ,8 Rautavaara , ,3 Sonkajärvi , ,6 Tervo 7 5 3,1 2,2 Tuusnierr ,, -. 0,9 Vesanlu Vioreosi , ,8 Taulukko i. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret koko maassa ja Pohjois-Savossa viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, Lähde: Lastensuojelu, SVT,THL Pohjois-Savon kuntien sijoittamia ammatillisissa perhekodeissa tai laitoshuollossa olevia lapsia oli yhteensä 437 vuonna Jos keskimääräiseksi hoitovuorokauden hinnaksi asetetaan 250 euroa, kului Pohjois-Savon kunnilta sijaishuoltoon yhden vuorokauden aikana jopa euroa. stopalveluna yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin euroa vuodessa. Pelkästään Pohjois-Savon sijaishuollon ostopalvelujen kustannukset ovat arviolta euroa vuodessa. Koko maassa laitoshuollossa olleiden lasten ja nuorten osuus kasvoi vajaan prosenttiyksikön (0,7) edelliseen vuoteen 2010 verrattaessa. Laitoshuollon osuus korostui edellä mainituissa prosenttiosuuksissa, koska laskennassa olivat mukana huostassa olleiden lasten lisäksi myös kiireellisesti sijoitetut, avohuollonjajälkihuollon tukitoimin sijoitetut lapset ja nuoret. Pitemmissä sij oitusj aksoissa (huostassa ) lapsista lähes puolet oli sij oitettuina toimeksiantosopimuksella perheisiin tai sukulais-/läheisperheisiin. Pohjois-Savossa perhehoidon osuus oli merkittävä (yli 55 %) ja laitoshuollossa oli vain vajaat 20 % sijoitettuina olleista lapsista. Koko maan tasolla laitoshuollon osuus oli lähes 30 % (kuvio 2). Jos palvelujen hankinta ja kunnan oma sijaishuollon palvelutuotanto on olematonta, niukkaa tai suunnittelematontaja perustuu käytännössä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen, on vaarana, ettei sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle saada tarkoituksenmukaisintaja lapsen edun kannalta parasta mahdollista sijaishuoltopaikkaa. Suunnittelemattomuuden seurauksena on usein myös hallitsematon sijaishuoltopalvelun hintakehitys ja hinta-laatusuhteen vinoutumia.

6 5 100% 90% Laitoshuolto 80% 70% 60% Ammatjlljnen p erh ekotihaito 5Q0/ 40% IPerhehoito 30% 20% 10% Muu 0% 4\* $040 Kuvio 2 Huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan , % (N=8 964) Lähde: Lastensuojelu, SVT, THL 2 Yleistä lastensuojelupalvelujen hankinnasta Kun kunta hankkii sosiaalipalveluja, on kyse julkisesta hankinnasta. Kuntaliitto ja kauppa- ja teollisuusministeriö ylläpitävät julkisten hankintojen neuvontayksikköä, josta saa maksutonta neuvontaa julkisiin hankintoihin liittyen. Se toimii julkisten hankintojen asiantuntijana. Kuntaliiton verkkosivut sisältävät ajankohtaista ja päivitettyä tietoa myös sosiaalipalvelujen hankinnasta. Valtiovarainministeriö on marraskuussa 2009 julkaissut JYSE 2009 palvelut - julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Lastensuojelupalveluja hankittaessa on aina muistettava, että ensisijaista on lastensuojelulain asettama velvoite lapsen edun huomioimiselle. Hankintaprosessin tulisi kuitenkin olla paitsi asiakaslähtöinen, myös juridisesti pätevä, suunnitelmallinen, tehokas ja taloudellinen. Koska asiakaspalveluhankinnoissa käsitellään usein asiakkaiden henkilötietoja, on huomioitava mm. henkilötietolainsäädäntö. 3 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta ja kilpailutus Kunta voi järjestää sijaishuollon palveluja omana palvelutuotantona eli kunnalla voi olla esimerkiksi oma lastensuojelulaitos tai laitoksia. Kunta voi myös hankkia palvelun muilta

7 6 kunnilta tai valtiolta, järjestöltä tai muulta yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityistä palveluntuotantoa edustavat useimmat ammatilliset perhekodit ja yhä enenevässä määrin myös yksityiset laitokset. Sijaishuollon palvelujen hankinnassa on kunnilla käytössä erilaisia hankintamenettelyjä. Hankintamenettelyä valittaessa huomioitava lastensuoj elulain ja julkisia hankintoj a koskevan lain mukaiset menettelytavat. Hankintalain ( /348) 5:55ä määritellään erilaiset hankintamenettelyt. Julkisessa hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja puitejärjestelyä voidaan käyttää laissa säädetyin edellytyksin. 3.1 Avoinja rajoitettu menettely Avoin menettely tarkoittaa sitä, että kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen hankintailmoituksen perusteella. Rajoitetussa menettelyssä ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat kaikista halukkaista toimittajista voivat tehdä tarjouksen hankintailmoituksen perusteella. 3.2 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyä käytettäessä hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. Kun hankintailmoitus on julkaistu ja halukkaat toimittajat ilmoittautuneet, käynnistetään neuvottelut. Neuvottelumenettelyn ja avoimen tai rajoitetun menettelyn välinen suurin ero on siinä, että neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö ei laadi tarjouspyyntöä etukäteen, vaan hankinnan ehdoista neuvotellaan osapuolten välillä. Neuvottelun päätteeksi palveluntuottaj at jättävät yksilöidyn tarjouksen. 3.3 Puitej ärj estely Puitejärjestelyllä tarkoitetaan hankintayksikönja toimittajien välistä sopimusta, jossa vahvistetaan tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot. Puitejärjestelyssä sovitaan esimerkiksi hinnasta ja suunnitellusta hankinnan määrästä seuraavan sopimuskauden ajaksi. 3.4 Suorahankinta Suorahankinta on ollut pitkään käytetyin sij aishuollon hankintamenettely. Suorahankinnalla tarkoitetaan sitä, että hankintayksikkö valitsee yhden tai useamman toimittajan, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista julkaisematta hankintailmoitusta. Suorahankinnasta on kyse aina silloin, kun kunta solmii sijaishuollon hankintaa koskevan sopimuksen esimerkiksi yksityisen lastensuojelulaitoksen kanssa ilman että on käytetty mitään em. hankintamenettelyistä. Suorahankinnan käyttäminen on poikkeus. Syy suorahankinnan käyttämiseen on todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa hankintalain perusteella. Perusteena suorahankinnalle lapsen sijoituspaikkaa koskevassa palveluhankinnassa voivat olla lastensuojelulliset perusteet.

8 7 4 Hankintayhteistyö Sijaishuollon palvelujen hankinta voidaan organisoida eri tavoin. Joissakin kunnissa se on keskitetty toimialan erityisyksikölle tai ryhmälle, jossa on sekä lastensuojelun ammattitaitoa, että hankintaosaamista. Hankinta voidaan keskittää myös hankintayksikölle, joka huolehtii muistakin kunnan hankinnoista. Myös useamman kunnan muodostama hankintarengas tai tilaajarengas voi hankkia palveluja. Hankintalainsäädännön tunterninen ja palvelujen hankintaan liittyvien kirjallisten sopimusten laatiminenja solmiminen edellyttävät kuntien lastensuojelutyöstä vastaavilta viranhaltijoilta myös hankintaosaamista. 5 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus muualla Suomessa Useimmat isot ja keskisuuret kaupungit ovat jo kilpailuttaneet lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelunsa joko kuntatasoisesti tai seudullisena hankintarenkaana. Suomessa isoimmat kunnat ovat kilpailuttaneet sijaishuoltopaikat käyttäen avointa menettelyä. Avoimen tarjouskilpailun ovat järjestäneet mm. Helsinki, Lahti, ulu (mukana ulun seutu) ja Tampere (mukana Tampereen seutu ja Etelä-Pirkanmaa). Monilla seuduilla on päädytty siihen, että sijaishuollon palveluja hankitaan seudullisena yhteistyönä. Tällöin voidaan pitää yllä laajaa palveluntarjoajien verkostoa tai sopimuskumppaneiden joukkoa. Samalla voidaan yhteistyössä kehittää sijaishuoltoa sekä valvoa toimintaa ja sijaishuollon palvelumarkkinoiden kehittymistä ja kustannustasoa. Kuntien omat sosiaalityöntekijät voivat keskittyä lapsikohtaiseen lastensuojelutyöhön ja hankintaosaamista edellytetään vain yhteisen yksikön henkilöstöltä. Kuopion lastensuojelun ostopalvelujen kilpailutuksen valmistelun yhteydessä on ollut käytettävissä materiaalia Jyväskylästä, missä yrnpärivuorokautiset ostopalvelut kilpailutettiin seudullisesti vuonna Teimme yhdessä sijaishuoltoyksikön palveluesimiehen kanssa myös tutustumiskäynnin Jyväskylään huhtikuussa Internetin ja muuta kautta saamieni asiakirjojen kautta olen tutustunut myös Turun, Helsingin, ulun ja Mikkelin kilpailutuksiin. Tarjouspyynnöistä ilmenee, mitä palveluntuottajilta on edellytettyja millaisia valintaperusteita on käytetty. Kuntien tarjouspyynnöissä määriteltyjä teemoja; Tarjouspyynnössä määritelty sisältö hyväksyttävälle tarjoukselle Hankinnan kohde; Tarkka määrittely ostettavan palvelun sisällöstä. Hankinnan laajuus/volyymi; Sopimuskauden määrittely, kilpailutettavan palvelun kuvaus, maininta hankintapäätöksen tekij ästä. Hankintatapa; Yhteishankinta; yksi kunta ja valtuutettu kunta. Tarjoukset;

9 Mitä tarjouksen tulee kattaa mm. ostajan vaatimukset tuottajalle, minimiedellytykset, laadun seuranta (kuka ja miten). Sovellettava lainsäädäntö. Tarj ousten vertailu ja päätöksenteko; Valintakriteerien (mm. hinta-laatusuhde) sekä tarjouksen hyväksymisen edellytysten määritteleminen, julkisuuden määritteleminen, puitesopimuksen osapuolet ja aikataulu. Sopimusaika ja sopimusten siirto/ suhde aiempiin sopimuksiin; Nykyisten sopimusten suhde uusiin sopimuksiin (mm. aikarajat), mahdollisen jatkoajan sekä muutosehtojen määrittely. Suhde niihin palveluntuottajiin, jotka eivät osallistu tarjouskilpailuun tai jotka eivät tule valituiksi ja joissa sijoitukset jatkuvat sopimuskauden päättymisen jälkeen -> lapsikohtaiset sopimukset. Puitesopimukset ja lapsikohtaiset sopimukset; Puitesopimuksen sisältö, täydentävät ehdot, allekirj oittamisaj ankohdan määritteleminen, paikkavaraukset, velvollisuus tarjota palveluja. Perusteet, joilla voidaan valita palveluntuottaja puitesopimukseen kuuluvien palveluntuottajien ulkopuolelta. Sopimusten irtisanominen; Irtisanomisaika ja toimintatavat (mm. silloin, kun minimiedellytykset lakkaavat täyttymästä tai sopimusehtoja rikotaan). Hinta; Kriteerit hinnan määrittämiselle (mm. palkkakustannusindeksitja elinkustannusindeksien muutokset), miten hintoja tarkistetaan, miten tuottaja tekee esityksen hinnanmuutoksista, kuka käsittelee hinnankorotusehdot, poikkeavat hoitopäivähinnat (mm. erityishoito), saako palveluntuottaja avustusta muualta ja mikä sen osuus on, muutosten vaikutukset toimitaan, miltä ajalta sovittu hinta maksetaan (milloin lapsi on kirjoilla hoitoyksikössä, luvattomat poissaolot), hoitovuorokausihinnan sisältö Tarjoajan saamat julkiset tuet ja avustukset; Palveluntarjoajan on selvitettävä saamansa avustukset ja julkiset tuet sekä niiden luonne. Laskutus ja maksuehdot; Laskutuskausi sekä maksuehdot. Tuottajalta vaadittavat selvitykset; Tarj oukseen liitettävät tositteet (mm. verotodistus, eläkevakuutusmaksutodistus, ennakkoperintärekisteri). Lisäksi mahdolliset muut tarvittavat liitteet mm. lääninhallituksen lupa, laatu- ja/tai hintalomake. Tilaajan velvollisuudet; Mihin tilaaja sitoutuu: mm. tiedonanto, maksujen suorittaminen, lapsikohtaisen sopimuksen ja huoltosuunnitelman tekeminen, salassapito, yhteistyössä toimiminen. Palveluntuottaj an velvollisuudet; Mihin palveluntuottaja sitoutuu; (mm. riittävä henkilöstömäärä, yhteydenpidon edistäminen lasten ja vanhempien välillä, sopimuksen mukaisten toimintatapojen mukaisesti toimiminen). Dokumentointi ja raportointi; Kirjallinen hoito-ja kasvatussuunnitelma, päivittäisraportointi, raportit tilaajalle ym. Asiakastietojen käsittely ja salassapito; Asiakirjojen säilytys ja luovutus, asiakasrekisterin ylläpito, tiedonsaantioikeus. Henkilökunta; Henkilökunnan määrä, koulutus, työkokemus, rikostaustojen tarkistus. Toimintatilat ja sijainti; Lastensuoj elulain ja aluehallintoviraston vaatimusten mukaisuus ja sijainti sijoittaj akuntaan nähden Sijoitus- ja hoitoprosessi; Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien sitoutuminen läsnäoloon, lapsen kasvu-ja kehitysedellytysten turvaaminen, lapsen perushoito ja huolenpito, käytännön asioiden hoito, 8

10 - lapsen - Vuorovaikutus - lupaus - lupaus lupaus mahdouinen mahdollinen mahdollinen 9 lomat, lapsen yhteydet hänelle läheisiin henkilöihin, lapsensiirtyminen seuraavaan elämänvaiheeseen Taulukko 2. Seudullisena yhteistyönä toteutettujen lastensuojelun sijaishuollon kilpailutusten tarjouspyyntöjen sisältö Lastensuojelussa lapselle järjestettävät palvelut on valittava ja järjestettävä lapsen tarpeiden mukaisesti ja myös sijaishuoltopaikan valinnassa on otettava huomioon lapsen tarpeet ja lapsen etu. Keskeistä lapselle on, että hän saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidonja että hänestä välitetään. HANKINNAN TAVITE VALINTAKRITEERIT SPIMUSKANNUSTEET? Lapsen edun toteutuminen hyvinvointi Hyvinvointi Hyvinvointi vs lupaus lisääntyy hyvinvoinnista - bonus tai sanktio Vuorovaikutus Vuorovaikutus vs lupaus - bonus tai vuorovaikutuksesta sanktio - Lapsen Elämänhallintataidot Elämänhallintataidot vs lupaus elämänhallintataitoj - - bonus tai en lisääntyminen elämänhallintataidoista sanktio Kustannustehokkuus Hinta Kuvio 3. Lapsen näkökulmasta keskeiset asiat palvelua hankittaessa 6 Palveluhankintojen kilpailuttamisen ja sopimuskumppanuuden haasteita Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voidaan yleensä luokitella ns. toissijaisiksi palveluhankinnoiksi, jolloin niihin voidaan soveltaa kansallisia menettelysäännöksiä, vaikka EU kynnysarvon mukainen hankintasumma ylittyisi. Tällä on vaikutusta koko kilpailuttamisprosessiin ja mm. siihen, onko ilmoitus julkaistava vain kansallisessa HILMÄssa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan, vai sen lisäksi myös EU-laajuisesti HILMAn välityksin. Hankintaprosessin avainkohta on hankintailmoituksen ja siihen liittyvän tarjouspyynnön sisällön määrittäminen. Hankintailmoitusta laadittaessa onkin oltava hyvin tarkkana, sillä jo se voi pilata koko prosessin. Hankintailmoituksessa kuvataan palveluntarjoajalta edellytettävät vaatimukset, hankittava palvelu ja sen vaatimukset.

11 10 Hankintalaki edellyttää, että tärkeimmät sopimusehdot ovat jo tarjouspyynnössä. Mahdollista on, että tarjouspyynnön liitteenä on jo sopimusluonnos, joka tarjoajien tulisi hyväksyä. Tämä helpottaa kilpailutusprosessin loppupäässä toimimista. n siis ilmoitettava ne valintaperusteet, joiden mukaan tarjousvertailu ja sen perusteella tapahtuva hankintapäätös tehdään. Tärkeää on miettiä omat keskeiset sopimusehdot, joiden lisäksi on mahdollista käyttää täydentävästi yleisiä sopimusehtoja. Tällöin mahdollistuu hankintapäätös, joka tehdään kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun eli niiden valintaperusteiden mukaan, jotka on määritelty tarjouspyynnössä. Palvelukuvauksen tulee siis kertoa selvästi ja loogisesti, mitä ostaja haluaa ostaa ja mitä myyjän odotetaan tarjoavan. Palvelukuvausta tarjouspyyntöön tehtäessä haasteiksi asettuvat toisaalta liian yleiset määrittelyt, jotka aiheuttavat sen, että tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia, ja toisaalta liian pikkutarkat määrittelyt, jotka voivat olla syrjiviä ja mahdottomia toteuttaa. Hankintapäätös tehdään aina tarjouspyynnössä ennalta määriteltyjen valintaperusteiden mukaan. Sijaishuollon palveluja kilpailutettaessa valitaan useita sopimuskumppaneita palveluntuottajiksi. Koko hankintaprosessi tulisi luoda asiakaslähtöiseksi niin, että hankinnan tavoitteet, kelpoisuusehdotja valintakriteerit sekä sopimusaikainen yhteistyö palveluntuottajien kanssa palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla palvelun saajia eli lapsia. Tavoitteina tulisi olla mm. oikea palvelu oikeaan aikaan oikeassa paikassa inhimillinen kohtaaminen ja lapsesta välittäminen asiakkaiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien mukana olo/kuulluksi tuleminen palvelun arjen sisällön tuotannossa luottamus kaikkien toimijoiden välillä pitkäjänteinen työskentely ja palveluiden kehittäminen. Edellä mainituille tekijöille tulee asettaa riittävä painoarvo. Tuottavuuden näkökulmasta molempia osapuolia tyydyttävän win - win -periaatteen tulisi toteutua. Samoin tuotoksen pitäisi lisääntyä ja mielellään olla laadultaan aiempaa parempaa ilman, että kustannukset kasvavat. Sopimusaikaista yhteistyötä ja kumppanuutta palveluntuottajien kanssa määrittelee osaltaan lastensuojelulaki sekä asiakastasolla että valvonta-ja ohj ausvelvoitteiden kautta. Yhteistyöhön voi sisältyä yhteisiä koulutuksia, kehittämispalavereja, yhteisesti sovittua raportointia, rekiamointeja sanktioita tai kannustimia, monitahoauditointeja ym. Haasteeksi palvelun ostajalle eli tässä tapauksessa kuntien lastensuojelun henkilöstölle voi nousta se, miten resurssit riittävät tähän yhteistyöhön yhtään sen paremmin kuin ovat riittäneet ennen kilpailuttamista. 7 Kilpailutuksen valmisteluja käytännön toteutus Kuopiossa Kilpailutukseen valmistautuminen on alkanut jo edeltäneinä vuosina. Palveluntuottajien kanssa on käyty asiaan liittyvää keskustelua erilaisten tapaamisten yhteydessä. Lastensuojelupäällikkö on hankkinut kilpailuttamisosaamista Palveluhankintojen kilpailuttamis-koulutuksessa huhtikuussa Huhtikuussa 2012 tehtiin myös matka Jyväskylään, missä tavattiin siellä tehdyn

12 mikäli X 11 lastensuojelun ostopalvelujen kilpailuttamisen avainhenkilöitä. Lastensuojelupäällikön kouluttautuminen ja perehtyminen jatkuu helmikuussa 2013 osallistumisella Sopimuksen tekeminen julkisissa hankinnoissa koulutukseen. Vuoden 2012 aikana Pohjois-Savon kuntien edustajilta tuli esityksiä siitä, että lastensuojelun kilpailutus toteutettaisiin yhteistyössä ja hankintapäätökset tehtäisiin yhdessä. Tästä syystä asiasta käytiin yhteistä keskustelua Kuopion seudulliseen sosiaalipäivystykseen osallistuvien 13 kunnan edustajien kanssa tammikuussa 2013 pidetyssä kokouksessa, jossa sovittiin, että kaikkiin Pohjois- Savon kuntiin lähetetään osallistumispyyntö. Tämä pyyntö ja samalla kutsu yhteistapaamiseen on lähetetty helmikuussa Tammikuussa 2013 Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvija va. lastensuojelupäällikkö Marketta Kolari tapasivat Is-Hankinta y:n hankintaasiantuntija Anne Hämysen. Kuopiossa toimiva IS-Hankinta y on osakeyhtiömuotoinen julkisten hankintojen organisaatio, johon lähes kaikki Pohjois-Savon kunnat kuuluvat. Tuossa neuvottelussa sovittiin pidettäväksi yhteistapaaminen kilpailutukseen mukaan lähtevien kuntien kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että kilpailutusprosessi on viety loppuun vuoden 2013 aikana ja sopimuskausi alkaa Lopullinen kilpailutuskalenteri lyödään lukkoon yhdessä kuntien kanssa toukokuussa. Samoin päätös kilpailutuksestaja hankintamenettelystä tehdään tuolloin. Kilpailutus tullaan toteuttamaan avoimella menettelyllä. Mikäli syntyy usean kunnan hankintarengas, IS-hankinta y tulee ottamaan kokonaisvastuun kilpailutuksesta. Se tulee perimään palkkionsa komissiomaksuina. Hankintapäätöksen tekee IS-Hankinta y:n toimitusjohtaja. Kilpailutuksen sisällöllisinä asiantuntijoina ovat Kuopion lastensuojelun asiantuntijoiden lisäksi osallistuvien kuntien erikseen valittavat edustajat. He ovat keskeisesti mukana tarjouspyyntöä tehtäessä valintakriteerien lopullisessa määrittelyssä. Myös palveluntuottajia osallistetaan tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa niin, että heillä on mahdollisuus kommentoida sitä. Kilpailutus tulee koskemaan uusia sopimuksia. Sopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi tai vaihtoehtoisesti vähintään kolme () vuotta kestäviksi. Toistaiseksi voimassaolevien sopimusten niihin päädytään - irtisanomisaika on 6 kuukautta. VAIHE JA TEHTÄVÄT VUSI Nykytila-analyysi X X X Kuntien osallistaminen X X X Kilpailutuksen suunnittelu X X X X X X ja tarjouspyynnön valmistelu Tarjouspyynnön julkaisu X Tarjoustenkäsittely X Päätöksenteko ja tiedotus X Sopimusten teko X Taulukko 3. Hankintaprosessi

13 julkisten 12 Lähteet Jyväskylän kaupungin 2010 lastensuojelun ostopalvelujen kilpailutusaineisto ja käydyl keskustelut 2012 JYSE 2009 palvelut hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Valtiovarainministeriö. Keskustelu IS-Hankinta y:n hankinta-asiantuntija Anne Hämysen kanssa Kunnat.net verkkosivut. Kuntaliitto. Laki julkisista hankinnoista /348. Lastensuojelulaki /417. Palveluhankintojen kilpailuttaminen koulutusaineisto (2012). Kuntakamari. Räty, Tapio (2012). Uusi lastensuojelulaki. Edita Publishing y. Sosiaaliportti.fi verkkosivut. THL THL tilastoraportti 26/2012: Lastensuojelu 2011

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista?

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Lastensuojelun laatupäivä Tampereella 6.10.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu Muuronen,

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy 1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) : 3 : 3 HINNOITTELU, PAINOARVO 60 % Lastensuojel upalvelut Kiviranta Kodit oy Arjessa Oy Hoitovuorokauden hinta Max pisteet Annettu

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA Lisäkysymykset Kysymys 1. Kohta Toimialan rekisteri: Kopio rekisteröintipäätöksestä/hakemuksesta: Mikäli tarjoamme toimintaa usean

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja Lastensuojelun laatupäivä Järvenpäässä 30.9.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? - Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

H I L M A Julkiset hankinnat

H I L M A Julkiset hankinnat H I L M A Julkiset hankinnat 1 Kansallinen hankintailmoitus Ilmoitus täytetään työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). Pakolliset tiedot merkitty

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka

Lisätiedot

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp)

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Talousvaliokunta 19.10.2016 Sote-hankintojen laatu ja vammaispalvelut Työ- ja elinkeinoministeriö Sote-palvelut Hankintalaki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Isännöintipalkkiot 2013

Isännöintipalkkiot 2013 Isännöintipalkkiot 2013 Keskeiset tulokset Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kyselytutkimuksen tavoitteena on koota ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot