Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUOJELUN SIJAISHUO OSTOPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUOJELUN SIJAISHUO OSTOPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki ja terveydenhuolto LASTENSUJELUN SIJAISHU STPALVELUJEN KILPAILUTUSSUUNNITELMA Marketta Kolari Helmikuu 2013

2 1 Sisältö Aluksi.2 1 Kuopion ja Pohjois-Savon lastensuojelu valtakunnallisten tunnuslukujen valossa 3 2 Yleistä lastensuojelupalvelujen hankinnasta 5 3 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta ja kilpailutus Avoin ja rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Puitejärjestely Suorahankinta 6 4 Hankintayhteistyö 7 5 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus muualla Suomessa 7 6 Palveluhankintojen kilpailuttamisen ja sopimuskumppanuuden haasteita 9 7 Kilpailutuksen valmistelu ja käytännön toteutus Kuopiossa 10 Lähteet 12

3 2 Aluksi Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailuttaminen on Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman mukainen toimenpide, joka on ollut suunnitteilla jo muutaman vuoden. Julkisten palvelujen kilpailuttamisesta annettu laki ( /348) edellyttää kuntien viranomaisten kilpailuttavan kynnysarvot ylittävät palveluhankintansa. Kuopion kaupunki on käynnistämässä hankintalain ( /348) edellyttämän lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen kilpailuttamisen. Kuopio ei ole aiemmin kilpailuttanut sijaishuollon ostopalveluja, vaan palveluja on hankittu lapsikohtaisiin sopimuksiin perustuvina. Lastensuojelun tehtävä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia tukemalla vanhempia, huoltajiaja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lapsen etu huomioiden lastensuojelu turvaa lapsen oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun järjestämällä yksilö-ja perhekohtaista lastensuojelua. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä tai avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Tarkoitus on, että sijaishuoltopalvelut kilpailutetaan kolmena kokonaisuutena, jotka ovat lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito ympärivuorokautinen ammatillinen perhekotihoito ja erityisyksikköj en tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito. Valtion koulukodit jäävät kilpailutuksen ulkopuolelle. Eri yhteyksissä käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että Pohjois-Savon kunnissa olisi kiinnostusta kilpailutuksen järjestämiseen seudullisena tai maakunnallisena kokonaisuutena. Siksi tämä alun perin pelkästään Kuopiota koskevaksi tarkoitettu lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen kilpailutussuunnitelma on tehty taustaksi Kuopion ja mahdollisesti seudullisen tai maakunnallisen sijaishuollon kilpailutusta ja hankintaa varten. Tarkoituksena on luoda viitekehystä ja tuottaa taustatietoa tarjouspyynnön pohjaksi. Suunnitelman osana olevan selvityksen tiedot on koottu tilastoista, kuntien sijaishuollon kilpailutusasiakirjoista ja keskeisten toimijoiden kanssa käydyistä keskusteluista. Suunnitelmassa tarkastellaan Pohjois-Savon ja Kuopion lastensuojelun sijaishuollon tilannetta ja tehdään katsaus muualla toteutettuihin lastensuojelun sijaishuollon seudullisiin kilpailutusprosesseihin. Suunnitelmaan on koottu seikkoja, jotka on keskeistä ottaa huomioon kilpailutusta tehtäessä. Suunnitelman on tehnyt Kuopion kaupungin perusturvan lapsiperhepalvelujen va. lastensuoj elupäällikkö Marketta Kolari osana Johtamisen erikoisammattitutkintonsa tuotannon johtaminen-osiota.

4 3 1 Kuopion ja Pohjois-Savon lastensuojelu valtakunnallisten tunnuslukuj en valossa Pohjois-Savossa lastensuojeluilmoituksia tehdään suhteellisesti eniten koko maassa. Määrä on esimerkiksi Keski-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan verrattuna merkittävästi suurempi (kuvio i). Pohjanmaa 3,2 Ahvenanmaa Etelä-Savo 4 6 Kymen laakso,7 Pohjois-Pohjanmaa,8 Pirkan maa,8 Etelä-Pohjanmaa F 5,0 Lappi 5,0 Kainuu 5,2 Kanta-Häme 5,4 Keski-Suorr 5,4 Pohjois-Karjala 5, Kokomaa 56 Päijät-Häme. Keski-Pohjanmaa 6,0 Satakunta 6,1 Uusimaa W 6,2 Varsinais-Suomi 6, 5 7 Etelä-Karjala Pohjois-Savo r 7,3 6, 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Kuvio 1. Lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus suhteutettuna 0-17 vuotiasta lasta kohti; % Lähde: Lastensuojelu, SVT, THL Vuonna 2011 yhteensä 915 pohjoissavolaista lasta oli sijoitettuna oman kotinsa ulkopuolelle. Kuopiolaisia heistä oli 430. Sijoitettuina olleiden 0-17 vuotiaiden määrä oli maakunnan tasolla isompi kuin koko maan keskiarvo. Maakunnan sisällä Pohjois-Savossa oli suurta vaihtelua sekä sijoitettuina olleiden että viimeisen sijoitustietonsa mukaan huostassa olleiden lasten osuudessa alle i8-vuotiaista. Pienimmissä kunnissa jo yhden perheen lasten sijoitus tai vastaavasti sijoituksen loppuminen vaikuttavat merkittävästi prosenttiosuuteen (taulukko i).

5 klensairr. Talortskorrnlner- Lundsbygdskotreniner- II ,5 ii ,, , ,,,, ,6-9 II Yhteensä Toteit Taisi P erheho ilo A mnrstillinen Leitoshuolto Muu Sijoitetut 0-17V. osuus Huogtassoviirneisens ilo ltustie don osuus Fonriisvsrd perhekotiho Ilo ästiutionsuård el(o iy Vaslasooslu ntukusn tel. killesilleet oijoituk ent vsstsausstu Fant.rcare Vurd profesoonelit Res,danhial Annanvlrd nngarsomvi estä ali mhandertugnu bani (hiki brhdskando Väestöstä iamhjalreor care thsrcare placnraiautorrr 17.lnngur ao pjaoenn4ar) orrågt det siatu 17.ånngurav Pro fessiar.altamuly tremmetmotsaurande plaoeringsbnsiotet motuvarunde Irame Chiidreoage4 aidsrugrrvpp(.( kr aeaoa.rdirrgta lateari,rfarr,ra1ianao uiderugropp(%i 0.tlplaoed Cioldrenageda-t uni Creoagadl.i7 autojderhe piacedooru,4sty. placedautsido laine oltiin, 0 ihetranreso (oko rrrsa.häajufldat. h ilraiecallrrtl / ,4 Ii l(aupunkirnslset kunnat -11,5 rakorrrrrr.lter Lhtarmmurrropair,en , ,3 T asiaan laulut kunnat. Törarlskornmaler. Seorvl.ebarrrnarnorpshles ,8 U ssasutumalset koneet Luodtkdukornnruosr.Paratnnra*si,eVvsa , ,7, - -,, 0,6, PeIrjols-Savo - Norru Sovolso SIS , ,3 Kaupunklmalset kunnat. Urbuna kormuner- (tilan municipalities isalrn , ,9 Kuopio , ,7 Varkaus , ,7 Teajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities Säinjörvi , ,1 Suorienjol , ,9 Maaseutumaiset kunnat - Rural municipahties Juankoshi , ,0 Kaavi , ,9 Keitelo , 0,8 Kiuruvesi , II 0,6 Lupiniahti , ,0 Leppävirta , ,9 Föilaninka 13,. Ii 1,4,, 7 0,9 Niilo , ,4 Relavesi , , 0,4 Rauloilrrpi ,8 Rautavaara , ,3 Sonkajärvi , ,6 Tervo 7 5 3,1 2,2 Tuusnierr ,, -. 0,9 Vesanlu Vioreosi , ,8 Taulukko i. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret koko maassa ja Pohjois-Savossa viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, Lähde: Lastensuojelu, SVT,THL Pohjois-Savon kuntien sijoittamia ammatillisissa perhekodeissa tai laitoshuollossa olevia lapsia oli yhteensä 437 vuonna Jos keskimääräiseksi hoitovuorokauden hinnaksi asetetaan 250 euroa, kului Pohjois-Savon kunnilta sijaishuoltoon yhden vuorokauden aikana jopa euroa. stopalveluna yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin euroa vuodessa. Pelkästään Pohjois-Savon sijaishuollon ostopalvelujen kustannukset ovat arviolta euroa vuodessa. Koko maassa laitoshuollossa olleiden lasten ja nuorten osuus kasvoi vajaan prosenttiyksikön (0,7) edelliseen vuoteen 2010 verrattaessa. Laitoshuollon osuus korostui edellä mainituissa prosenttiosuuksissa, koska laskennassa olivat mukana huostassa olleiden lasten lisäksi myös kiireellisesti sijoitetut, avohuollonjajälkihuollon tukitoimin sijoitetut lapset ja nuoret. Pitemmissä sij oitusj aksoissa (huostassa ) lapsista lähes puolet oli sij oitettuina toimeksiantosopimuksella perheisiin tai sukulais-/läheisperheisiin. Pohjois-Savossa perhehoidon osuus oli merkittävä (yli 55 %) ja laitoshuollossa oli vain vajaat 20 % sijoitettuina olleista lapsista. Koko maan tasolla laitoshuollon osuus oli lähes 30 % (kuvio 2). Jos palvelujen hankinta ja kunnan oma sijaishuollon palvelutuotanto on olematonta, niukkaa tai suunnittelematontaja perustuu käytännössä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen, on vaarana, ettei sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle saada tarkoituksenmukaisintaja lapsen edun kannalta parasta mahdollista sijaishuoltopaikkaa. Suunnittelemattomuuden seurauksena on usein myös hallitsematon sijaishuoltopalvelun hintakehitys ja hinta-laatusuhteen vinoutumia.

6 5 100% 90% Laitoshuolto 80% 70% 60% Ammatjlljnen p erh ekotihaito 5Q0/ 40% IPerhehoito 30% 20% 10% Muu 0% 4\* $040 Kuvio 2 Huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan , % (N=8 964) Lähde: Lastensuojelu, SVT, THL 2 Yleistä lastensuojelupalvelujen hankinnasta Kun kunta hankkii sosiaalipalveluja, on kyse julkisesta hankinnasta. Kuntaliitto ja kauppa- ja teollisuusministeriö ylläpitävät julkisten hankintojen neuvontayksikköä, josta saa maksutonta neuvontaa julkisiin hankintoihin liittyen. Se toimii julkisten hankintojen asiantuntijana. Kuntaliiton verkkosivut sisältävät ajankohtaista ja päivitettyä tietoa myös sosiaalipalvelujen hankinnasta. Valtiovarainministeriö on marraskuussa 2009 julkaissut JYSE 2009 palvelut - julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Lastensuojelupalveluja hankittaessa on aina muistettava, että ensisijaista on lastensuojelulain asettama velvoite lapsen edun huomioimiselle. Hankintaprosessin tulisi kuitenkin olla paitsi asiakaslähtöinen, myös juridisesti pätevä, suunnitelmallinen, tehokas ja taloudellinen. Koska asiakaspalveluhankinnoissa käsitellään usein asiakkaiden henkilötietoja, on huomioitava mm. henkilötietolainsäädäntö. 3 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta ja kilpailutus Kunta voi järjestää sijaishuollon palveluja omana palvelutuotantona eli kunnalla voi olla esimerkiksi oma lastensuojelulaitos tai laitoksia. Kunta voi myös hankkia palvelun muilta

7 6 kunnilta tai valtiolta, järjestöltä tai muulta yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityistä palveluntuotantoa edustavat useimmat ammatilliset perhekodit ja yhä enenevässä määrin myös yksityiset laitokset. Sijaishuollon palvelujen hankinnassa on kunnilla käytössä erilaisia hankintamenettelyjä. Hankintamenettelyä valittaessa huomioitava lastensuoj elulain ja julkisia hankintoj a koskevan lain mukaiset menettelytavat. Hankintalain ( /348) 5:55ä määritellään erilaiset hankintamenettelyt. Julkisessa hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja puitejärjestelyä voidaan käyttää laissa säädetyin edellytyksin. 3.1 Avoinja rajoitettu menettely Avoin menettely tarkoittaa sitä, että kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen hankintailmoituksen perusteella. Rajoitetussa menettelyssä ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat kaikista halukkaista toimittajista voivat tehdä tarjouksen hankintailmoituksen perusteella. 3.2 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyä käytettäessä hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. Kun hankintailmoitus on julkaistu ja halukkaat toimittajat ilmoittautuneet, käynnistetään neuvottelut. Neuvottelumenettelyn ja avoimen tai rajoitetun menettelyn välinen suurin ero on siinä, että neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö ei laadi tarjouspyyntöä etukäteen, vaan hankinnan ehdoista neuvotellaan osapuolten välillä. Neuvottelun päätteeksi palveluntuottaj at jättävät yksilöidyn tarjouksen. 3.3 Puitej ärj estely Puitejärjestelyllä tarkoitetaan hankintayksikönja toimittajien välistä sopimusta, jossa vahvistetaan tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot. Puitejärjestelyssä sovitaan esimerkiksi hinnasta ja suunnitellusta hankinnan määrästä seuraavan sopimuskauden ajaksi. 3.4 Suorahankinta Suorahankinta on ollut pitkään käytetyin sij aishuollon hankintamenettely. Suorahankinnalla tarkoitetaan sitä, että hankintayksikkö valitsee yhden tai useamman toimittajan, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista julkaisematta hankintailmoitusta. Suorahankinnasta on kyse aina silloin, kun kunta solmii sijaishuollon hankintaa koskevan sopimuksen esimerkiksi yksityisen lastensuojelulaitoksen kanssa ilman että on käytetty mitään em. hankintamenettelyistä. Suorahankinnan käyttäminen on poikkeus. Syy suorahankinnan käyttämiseen on todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa hankintalain perusteella. Perusteena suorahankinnalle lapsen sijoituspaikkaa koskevassa palveluhankinnassa voivat olla lastensuojelulliset perusteet.

8 7 4 Hankintayhteistyö Sijaishuollon palvelujen hankinta voidaan organisoida eri tavoin. Joissakin kunnissa se on keskitetty toimialan erityisyksikölle tai ryhmälle, jossa on sekä lastensuojelun ammattitaitoa, että hankintaosaamista. Hankinta voidaan keskittää myös hankintayksikölle, joka huolehtii muistakin kunnan hankinnoista. Myös useamman kunnan muodostama hankintarengas tai tilaajarengas voi hankkia palveluja. Hankintalainsäädännön tunterninen ja palvelujen hankintaan liittyvien kirjallisten sopimusten laatiminenja solmiminen edellyttävät kuntien lastensuojelutyöstä vastaavilta viranhaltijoilta myös hankintaosaamista. 5 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus muualla Suomessa Useimmat isot ja keskisuuret kaupungit ovat jo kilpailuttaneet lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelunsa joko kuntatasoisesti tai seudullisena hankintarenkaana. Suomessa isoimmat kunnat ovat kilpailuttaneet sijaishuoltopaikat käyttäen avointa menettelyä. Avoimen tarjouskilpailun ovat järjestäneet mm. Helsinki, Lahti, ulu (mukana ulun seutu) ja Tampere (mukana Tampereen seutu ja Etelä-Pirkanmaa). Monilla seuduilla on päädytty siihen, että sijaishuollon palveluja hankitaan seudullisena yhteistyönä. Tällöin voidaan pitää yllä laajaa palveluntarjoajien verkostoa tai sopimuskumppaneiden joukkoa. Samalla voidaan yhteistyössä kehittää sijaishuoltoa sekä valvoa toimintaa ja sijaishuollon palvelumarkkinoiden kehittymistä ja kustannustasoa. Kuntien omat sosiaalityöntekijät voivat keskittyä lapsikohtaiseen lastensuojelutyöhön ja hankintaosaamista edellytetään vain yhteisen yksikön henkilöstöltä. Kuopion lastensuojelun ostopalvelujen kilpailutuksen valmistelun yhteydessä on ollut käytettävissä materiaalia Jyväskylästä, missä yrnpärivuorokautiset ostopalvelut kilpailutettiin seudullisesti vuonna Teimme yhdessä sijaishuoltoyksikön palveluesimiehen kanssa myös tutustumiskäynnin Jyväskylään huhtikuussa Internetin ja muuta kautta saamieni asiakirjojen kautta olen tutustunut myös Turun, Helsingin, ulun ja Mikkelin kilpailutuksiin. Tarjouspyynnöistä ilmenee, mitä palveluntuottajilta on edellytettyja millaisia valintaperusteita on käytetty. Kuntien tarjouspyynnöissä määriteltyjä teemoja; Tarjouspyynnössä määritelty sisältö hyväksyttävälle tarjoukselle Hankinnan kohde; Tarkka määrittely ostettavan palvelun sisällöstä. Hankinnan laajuus/volyymi; Sopimuskauden määrittely, kilpailutettavan palvelun kuvaus, maininta hankintapäätöksen tekij ästä. Hankintatapa; Yhteishankinta; yksi kunta ja valtuutettu kunta. Tarjoukset;

9 Mitä tarjouksen tulee kattaa mm. ostajan vaatimukset tuottajalle, minimiedellytykset, laadun seuranta (kuka ja miten). Sovellettava lainsäädäntö. Tarj ousten vertailu ja päätöksenteko; Valintakriteerien (mm. hinta-laatusuhde) sekä tarjouksen hyväksymisen edellytysten määritteleminen, julkisuuden määritteleminen, puitesopimuksen osapuolet ja aikataulu. Sopimusaika ja sopimusten siirto/ suhde aiempiin sopimuksiin; Nykyisten sopimusten suhde uusiin sopimuksiin (mm. aikarajat), mahdollisen jatkoajan sekä muutosehtojen määrittely. Suhde niihin palveluntuottajiin, jotka eivät osallistu tarjouskilpailuun tai jotka eivät tule valituiksi ja joissa sijoitukset jatkuvat sopimuskauden päättymisen jälkeen -> lapsikohtaiset sopimukset. Puitesopimukset ja lapsikohtaiset sopimukset; Puitesopimuksen sisältö, täydentävät ehdot, allekirj oittamisaj ankohdan määritteleminen, paikkavaraukset, velvollisuus tarjota palveluja. Perusteet, joilla voidaan valita palveluntuottaja puitesopimukseen kuuluvien palveluntuottajien ulkopuolelta. Sopimusten irtisanominen; Irtisanomisaika ja toimintatavat (mm. silloin, kun minimiedellytykset lakkaavat täyttymästä tai sopimusehtoja rikotaan). Hinta; Kriteerit hinnan määrittämiselle (mm. palkkakustannusindeksitja elinkustannusindeksien muutokset), miten hintoja tarkistetaan, miten tuottaja tekee esityksen hinnanmuutoksista, kuka käsittelee hinnankorotusehdot, poikkeavat hoitopäivähinnat (mm. erityishoito), saako palveluntuottaja avustusta muualta ja mikä sen osuus on, muutosten vaikutukset toimitaan, miltä ajalta sovittu hinta maksetaan (milloin lapsi on kirjoilla hoitoyksikössä, luvattomat poissaolot), hoitovuorokausihinnan sisältö Tarjoajan saamat julkiset tuet ja avustukset; Palveluntarjoajan on selvitettävä saamansa avustukset ja julkiset tuet sekä niiden luonne. Laskutus ja maksuehdot; Laskutuskausi sekä maksuehdot. Tuottajalta vaadittavat selvitykset; Tarj oukseen liitettävät tositteet (mm. verotodistus, eläkevakuutusmaksutodistus, ennakkoperintärekisteri). Lisäksi mahdolliset muut tarvittavat liitteet mm. lääninhallituksen lupa, laatu- ja/tai hintalomake. Tilaajan velvollisuudet; Mihin tilaaja sitoutuu: mm. tiedonanto, maksujen suorittaminen, lapsikohtaisen sopimuksen ja huoltosuunnitelman tekeminen, salassapito, yhteistyössä toimiminen. Palveluntuottaj an velvollisuudet; Mihin palveluntuottaja sitoutuu; (mm. riittävä henkilöstömäärä, yhteydenpidon edistäminen lasten ja vanhempien välillä, sopimuksen mukaisten toimintatapojen mukaisesti toimiminen). Dokumentointi ja raportointi; Kirjallinen hoito-ja kasvatussuunnitelma, päivittäisraportointi, raportit tilaajalle ym. Asiakastietojen käsittely ja salassapito; Asiakirjojen säilytys ja luovutus, asiakasrekisterin ylläpito, tiedonsaantioikeus. Henkilökunta; Henkilökunnan määrä, koulutus, työkokemus, rikostaustojen tarkistus. Toimintatilat ja sijainti; Lastensuoj elulain ja aluehallintoviraston vaatimusten mukaisuus ja sijainti sijoittaj akuntaan nähden Sijoitus- ja hoitoprosessi; Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien sitoutuminen läsnäoloon, lapsen kasvu-ja kehitysedellytysten turvaaminen, lapsen perushoito ja huolenpito, käytännön asioiden hoito, 8

10 - lapsen - Vuorovaikutus - lupaus - lupaus lupaus mahdouinen mahdollinen mahdollinen 9 lomat, lapsen yhteydet hänelle läheisiin henkilöihin, lapsensiirtyminen seuraavaan elämänvaiheeseen Taulukko 2. Seudullisena yhteistyönä toteutettujen lastensuojelun sijaishuollon kilpailutusten tarjouspyyntöjen sisältö Lastensuojelussa lapselle järjestettävät palvelut on valittava ja järjestettävä lapsen tarpeiden mukaisesti ja myös sijaishuoltopaikan valinnassa on otettava huomioon lapsen tarpeet ja lapsen etu. Keskeistä lapselle on, että hän saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidonja että hänestä välitetään. HANKINNAN TAVITE VALINTAKRITEERIT SPIMUSKANNUSTEET? Lapsen edun toteutuminen hyvinvointi Hyvinvointi Hyvinvointi vs lupaus lisääntyy hyvinvoinnista - bonus tai sanktio Vuorovaikutus Vuorovaikutus vs lupaus - bonus tai vuorovaikutuksesta sanktio - Lapsen Elämänhallintataidot Elämänhallintataidot vs lupaus elämänhallintataitoj - - bonus tai en lisääntyminen elämänhallintataidoista sanktio Kustannustehokkuus Hinta Kuvio 3. Lapsen näkökulmasta keskeiset asiat palvelua hankittaessa 6 Palveluhankintojen kilpailuttamisen ja sopimuskumppanuuden haasteita Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voidaan yleensä luokitella ns. toissijaisiksi palveluhankinnoiksi, jolloin niihin voidaan soveltaa kansallisia menettelysäännöksiä, vaikka EU kynnysarvon mukainen hankintasumma ylittyisi. Tällä on vaikutusta koko kilpailuttamisprosessiin ja mm. siihen, onko ilmoitus julkaistava vain kansallisessa HILMÄssa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan, vai sen lisäksi myös EU-laajuisesti HILMAn välityksin. Hankintaprosessin avainkohta on hankintailmoituksen ja siihen liittyvän tarjouspyynnön sisällön määrittäminen. Hankintailmoitusta laadittaessa onkin oltava hyvin tarkkana, sillä jo se voi pilata koko prosessin. Hankintailmoituksessa kuvataan palveluntarjoajalta edellytettävät vaatimukset, hankittava palvelu ja sen vaatimukset.

11 10 Hankintalaki edellyttää, että tärkeimmät sopimusehdot ovat jo tarjouspyynnössä. Mahdollista on, että tarjouspyynnön liitteenä on jo sopimusluonnos, joka tarjoajien tulisi hyväksyä. Tämä helpottaa kilpailutusprosessin loppupäässä toimimista. n siis ilmoitettava ne valintaperusteet, joiden mukaan tarjousvertailu ja sen perusteella tapahtuva hankintapäätös tehdään. Tärkeää on miettiä omat keskeiset sopimusehdot, joiden lisäksi on mahdollista käyttää täydentävästi yleisiä sopimusehtoja. Tällöin mahdollistuu hankintapäätös, joka tehdään kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun eli niiden valintaperusteiden mukaan, jotka on määritelty tarjouspyynnössä. Palvelukuvauksen tulee siis kertoa selvästi ja loogisesti, mitä ostaja haluaa ostaa ja mitä myyjän odotetaan tarjoavan. Palvelukuvausta tarjouspyyntöön tehtäessä haasteiksi asettuvat toisaalta liian yleiset määrittelyt, jotka aiheuttavat sen, että tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia, ja toisaalta liian pikkutarkat määrittelyt, jotka voivat olla syrjiviä ja mahdottomia toteuttaa. Hankintapäätös tehdään aina tarjouspyynnössä ennalta määriteltyjen valintaperusteiden mukaan. Sijaishuollon palveluja kilpailutettaessa valitaan useita sopimuskumppaneita palveluntuottajiksi. Koko hankintaprosessi tulisi luoda asiakaslähtöiseksi niin, että hankinnan tavoitteet, kelpoisuusehdotja valintakriteerit sekä sopimusaikainen yhteistyö palveluntuottajien kanssa palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla palvelun saajia eli lapsia. Tavoitteina tulisi olla mm. oikea palvelu oikeaan aikaan oikeassa paikassa inhimillinen kohtaaminen ja lapsesta välittäminen asiakkaiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien mukana olo/kuulluksi tuleminen palvelun arjen sisällön tuotannossa luottamus kaikkien toimijoiden välillä pitkäjänteinen työskentely ja palveluiden kehittäminen. Edellä mainituille tekijöille tulee asettaa riittävä painoarvo. Tuottavuuden näkökulmasta molempia osapuolia tyydyttävän win - win -periaatteen tulisi toteutua. Samoin tuotoksen pitäisi lisääntyä ja mielellään olla laadultaan aiempaa parempaa ilman, että kustannukset kasvavat. Sopimusaikaista yhteistyötä ja kumppanuutta palveluntuottajien kanssa määrittelee osaltaan lastensuojelulaki sekä asiakastasolla että valvonta-ja ohj ausvelvoitteiden kautta. Yhteistyöhön voi sisältyä yhteisiä koulutuksia, kehittämispalavereja, yhteisesti sovittua raportointia, rekiamointeja sanktioita tai kannustimia, monitahoauditointeja ym. Haasteeksi palvelun ostajalle eli tässä tapauksessa kuntien lastensuojelun henkilöstölle voi nousta se, miten resurssit riittävät tähän yhteistyöhön yhtään sen paremmin kuin ovat riittäneet ennen kilpailuttamista. 7 Kilpailutuksen valmisteluja käytännön toteutus Kuopiossa Kilpailutukseen valmistautuminen on alkanut jo edeltäneinä vuosina. Palveluntuottajien kanssa on käyty asiaan liittyvää keskustelua erilaisten tapaamisten yhteydessä. Lastensuojelupäällikkö on hankkinut kilpailuttamisosaamista Palveluhankintojen kilpailuttamis-koulutuksessa huhtikuussa Huhtikuussa 2012 tehtiin myös matka Jyväskylään, missä tavattiin siellä tehdyn

12 mikäli X 11 lastensuojelun ostopalvelujen kilpailuttamisen avainhenkilöitä. Lastensuojelupäällikön kouluttautuminen ja perehtyminen jatkuu helmikuussa 2013 osallistumisella Sopimuksen tekeminen julkisissa hankinnoissa koulutukseen. Vuoden 2012 aikana Pohjois-Savon kuntien edustajilta tuli esityksiä siitä, että lastensuojelun kilpailutus toteutettaisiin yhteistyössä ja hankintapäätökset tehtäisiin yhdessä. Tästä syystä asiasta käytiin yhteistä keskustelua Kuopion seudulliseen sosiaalipäivystykseen osallistuvien 13 kunnan edustajien kanssa tammikuussa 2013 pidetyssä kokouksessa, jossa sovittiin, että kaikkiin Pohjois- Savon kuntiin lähetetään osallistumispyyntö. Tämä pyyntö ja samalla kutsu yhteistapaamiseen on lähetetty helmikuussa Tammikuussa 2013 Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvija va. lastensuojelupäällikkö Marketta Kolari tapasivat Is-Hankinta y:n hankintaasiantuntija Anne Hämysen. Kuopiossa toimiva IS-Hankinta y on osakeyhtiömuotoinen julkisten hankintojen organisaatio, johon lähes kaikki Pohjois-Savon kunnat kuuluvat. Tuossa neuvottelussa sovittiin pidettäväksi yhteistapaaminen kilpailutukseen mukaan lähtevien kuntien kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että kilpailutusprosessi on viety loppuun vuoden 2013 aikana ja sopimuskausi alkaa Lopullinen kilpailutuskalenteri lyödään lukkoon yhdessä kuntien kanssa toukokuussa. Samoin päätös kilpailutuksestaja hankintamenettelystä tehdään tuolloin. Kilpailutus tullaan toteuttamaan avoimella menettelyllä. Mikäli syntyy usean kunnan hankintarengas, IS-hankinta y tulee ottamaan kokonaisvastuun kilpailutuksesta. Se tulee perimään palkkionsa komissiomaksuina. Hankintapäätöksen tekee IS-Hankinta y:n toimitusjohtaja. Kilpailutuksen sisällöllisinä asiantuntijoina ovat Kuopion lastensuojelun asiantuntijoiden lisäksi osallistuvien kuntien erikseen valittavat edustajat. He ovat keskeisesti mukana tarjouspyyntöä tehtäessä valintakriteerien lopullisessa määrittelyssä. Myös palveluntuottajia osallistetaan tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa niin, että heillä on mahdollisuus kommentoida sitä. Kilpailutus tulee koskemaan uusia sopimuksia. Sopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi tai vaihtoehtoisesti vähintään kolme () vuotta kestäviksi. Toistaiseksi voimassaolevien sopimusten niihin päädytään - irtisanomisaika on 6 kuukautta. VAIHE JA TEHTÄVÄT VUSI Nykytila-analyysi X X X Kuntien osallistaminen X X X Kilpailutuksen suunnittelu X X X X X X ja tarjouspyynnön valmistelu Tarjouspyynnön julkaisu X Tarjoustenkäsittely X Päätöksenteko ja tiedotus X Sopimusten teko X Taulukko 3. Hankintaprosessi

13 julkisten 12 Lähteet Jyväskylän kaupungin 2010 lastensuojelun ostopalvelujen kilpailutusaineisto ja käydyl keskustelut 2012 JYSE 2009 palvelut hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Valtiovarainministeriö. Keskustelu IS-Hankinta y:n hankinta-asiantuntija Anne Hämysen kanssa Kunnat.net verkkosivut. Kuntaliitto. Laki julkisista hankinnoista /348. Lastensuojelulaki /417. Palveluhankintojen kilpailuttaminen koulutusaineisto (2012). Kuntakamari. Räty, Tapio (2012). Uusi lastensuojelulaki. Edita Publishing y. Sosiaaliportti.fi verkkosivut. THL THL tilastoraportti 26/2012: Lastensuojelu 2011

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot