Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta"

Transkriptio

1 Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

2 Sisältö Johdanto ) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta ) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys ) Tiedottaminen ) Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen ) Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskevat hankkeet ) Maahanmuuttajien nykytilanne ) Maahanmuuttajien alkukartoitus ja ohjaus ) Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma ) Suomen kielen koulutuksen järjestäminen Lapualla ) Palvelut ) Eri tahojen roolit kotouttamisessa ja niiden yhteystiedot LIITE 1. KOTOUTUMISSUUNNITELMAN POHJA LIITE 2. SUOMEN KIELEN JA MUUT MAAHANMUUTTAJIA VARTEN SUUNNITE-LUT KURSSIT LIITE 3. HANKKEET

3 Johdanto Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta astui voimaan Lain mukaan kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan ja samalla säilyttää oma kielensä ja kulttuurinsa. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Laissa määritellään kunnan ja muiden toimijoiden velvollisuudet maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lisäksi kotouttamisohjelmaan sisällytetään etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta Lapuan kaupunginhallitus on perustanut maahanmuuttotoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu mm.: kotouttamisen kautta maahanmuuttajien kuntapalveluiden kehittäminen sekä kunnallisten palvelujen suuntaaminen ja järjestäminen maahanmuuttajille. Kotouttamisen kautta maahanmuuttajien kuntapalveluiden kehittäminen kunnan kotouttamisohjelman tekeminen ja säännöllinen päivittäminen kunnallisten palvelujen suuntaaminen ja järjestäminen maahanmuuttajille yleinen maahanmuuttoasioiden koordinointi ja edistäminen Maahanmuuttotoimikunnan jäseniksi on valittu seuraavat viran/toimenhaltijat: Sosiaalipalvelujohtaja(pj) Johanna Pöntinen johdon assistentti (maahanmuuttajien info-piste, sihteeri) Marita Vaahtoniemi hoitotyön johtaja, terveyskeskus Terhi Haapala liikuntatoimenjohtaja Hannu Kankaanpää kirjastotoimenjohtaja Marita Hakala kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén sivistystoimenjohtaja Mika Kamunen intendentti, kulttuurikeskus asuntosihteeri, tekninen keskus Henna Lahtinen myyntisihteeri, kulttuurikeskus (maahanmuuttajien info-piste)ruut Lehto elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle Te-toimisto Anne Kyngäs TE-keskus Jiuliano Prisada Mannerheimin Lastensuojeluliitto Elina Anttila-Varpula Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Ulla Latomäki 3

4 Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat tarpeen mukaan kaupungin eri yksiköiden edustajia sekä erillisestä kutsusta seuraavien organisaatioiden edustajat: KELA, poliisi, eri oppilaitokset ja järjestöt. Maahanmuuttotyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuonna 2010 (16.3. ja 27.10), ja kokouksissa on käsitelty maahanmuuttoon liittyviä asioita. Kokouksissa on käyty läpi eri alojen asiantuntijoiden ja palvelun- tarjoajien tai viranomaisten edustajien tekemät ehdotukset, sekä päivitetty kaupungin kotouttamisohjema. 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys Lapuan kaupungin maahanmuuttotoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin tarkistetaan sovittujen toimenpiteiden toteutumista, kunnan maahanmuuttajien sekä maahanmuuttotyön tilanne ja tehdään mahdollisia muutoksia/päivityksiä kotouttamisohjelmaan. 3) Tiedottaminen Tehokas tiedottaminen on kotouttamisen onnistumisen kannalta tärkeä asia. Kunnan etusivuille laitetaan linkki International Pages, joka ohjaa kunnan kansainvälisten asioiden sivuille. Sieltä kävijä löytää maahanmuuttajayhdyshenkilön yhteystiedot. Lapuan kaupungin nettisivuilla on kaupungin esite suomen, englannin, saksan ja ruotsin kielellä. Sisäisellä tiedottamisella pyritään varmistamaan tiedonkulku kunnan sisällä sekä vaikuttamaan positiivisesti kunnan palveluksessa olevien asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Ulkoista tiedottamista tehdään aina tarvittaessa. Verkostoituminen Etelä-Pohjanmaan muiden kuntien maahanmuuttajayhdyshenkilöiden kanssa Lapuan maahanmuuttajayhdyshenkilö on verkostoitunut Seinäjoen seutukunnan sekä Etelä- Pohjanmaan muiden kuntien maahanmuuttajayhdyshenkilöiden kanssa. Tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia ja tietoja maahanmuuttajatyöstä sekä tuoda esille hyvät käytännöt. Kun maahanmuuttajayhdyshenkilöverkosto toimii, voidaan tämä toimintamalli laajentaa siten, että eri kuntien samantyyppiset osastot muodostaisivat samanlaiset verkostot keskenään. Aluksi ERRKI Maahanmuuttajien ohjauskeskus Etelä-Pohjanmaalla -hanke koordinoi tätä verkostoitumista, minkä jälkeen verkosto voi toimia itsenäisesti. 4

5 4) Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen Helmikuussa 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Lapuan kaupungilla on oma tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma (kh ) 5) Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskevat hankkeet Lapuan kaupunki on kiinnostunut osallistumaan aktiivisesti hankkeisiin, jotka luovat kestäviä ja hyödyllisiä toimintamalleja ja käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamiselle sekä kunnan kansainvälistymiselle. Kansalaisopisto osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan maahanmuuttajia koskeviin hankkeisiin. Luettelo käynnissä olevista hankkeista on liitteessä 3. Lapuan kaupungilla on ystävyyskaupunkisuhteet seuraaviin kaupunkeihin: Hagfors Ruotsissa, Rakvere Virossa, Hohenlockstedt Saksassa, Lantana Yhdysvalloissa ja Kiskőrös Unkarissa. Lisäksi esisopimus ystävyyssuhteista on tehty irlantilaisen County Louthin kreivikunnan kanssa. Yhteistyö ystävyyskuntien kanssa on monialaista ja se keskittyy ensisijaisesti kulttuuri-, koulu- ja yritysyhteistyöhön. 6) Maahanmuuttajien nykytilanne Tällä hetkellä Lapualla asuu n. 200 ulkomaalaista. Marraskuussa 2010 tarkastushetkellä Lapualla asuvista maahanmuuttajista määräaikaisessa työssä oli 4, palkkatuella töissä 3, työvoimakoulutuksessa tai työvoimakoulutukseen rinnastettavassa toimenpiteessä 21, suorittaa omaehtoisia opintoja työttömyysturvalla 1, harjoittelussa tai työelämävalmennuksessa 2 sekä työttömänä 14 henkilöä. Sedun opetuspisteessä Lapualla on kahden seuraavan vuoden aikana valmistumassa ammattiin vuosittain ulkomaalaista opiskelijaa. Vuodesta 2009 lähtien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä Sedussa Lapualla väheni, koska hakumenettely ja opiskelijaedut ovat samanlaiset koko Sedussa. 5

6 7) Maahanmuuttajien alkukartoitus ja ohjaus Ulkomaalaiselle, joka muuttaa Lapualle ja jolla on aikomusta jäädä asumaan, voidaan hänen pyynnöstään tehdä alkukartoitus ja ohjaus. Sen tekevät työnhakijoille TE-toimisto ja perusturvakeskus yhdessä. Alkukartoituksen ja ohjauksen tavoitteena on tunnistaa maahanmuuttajan osaaminen, aikaisempi koulutus ja kokemus, kielitaito, muut taidot, mahdollisesti jopa erikoistaidot sekä kiinnostusalueet. Lisäksi pyritään selvittämään maahanmuuttajan vahvuudet ja heikkoudet sekä kunnan tarjoamat työllistymis-, harrastus-, opiskelu- ja/tai yrittäjyysmahdollisuudet. Näiden tietojen perusteella luodaan maahanmuuttajalle mahdollisimman tehokas, käytännönläheinen ja hänelle sopiva kotoutumissuunnitelma. 8) Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma Jos maahanmuuttaja ilmoittautuu TE toimiston asiakkaaksi, TE toimiston edustaja ja kunnan sosiaalitoimen edustaja laativat hänen kanssaan kotoutumissuunnitelman. Jos maahanmuuttaja ei ole TE-toimiston asiakkaana, maahanmuuttaja ja kunta laativat suunnitelman yhdessä. Kotoutumissuunnitelmassa on sama pohja molemmissa tapauksissa, ja sen toimenpiteitä ja aikataulua seurataan tarkasti. Kotoutumissuunnitelman malli on liitteessä 1. Kotoutumissuunnitelmasta tulee käydä ilmi, millä toimenpiteillä ja millä aikataululla maahanmuuttaja saa tarvittavaa tietoa ja taitoa menestyäkseen Lapualla ja Suomessa sekä päästäkseen työelämään mahdollisimman nopeasti. Suunnitelmassa olevat toimenpiteet: perustuvat alkukartoitukseen ja maahanmuuttajan kanssa käytävään keskusteluun, tukevat maahanmuuttajaa hankkimaan tarvittavaa kielitaitoa sekä ammattitaitoa, seurataan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan. 1. ALKUKARTOITUS -Koulutus -Kielitaito -Osaaminen -Kokemus -Yritteliäisyys -Harrastukset -Erikoisosaaminen 2. KIELEN OPISKELU -Kurssi -Harrastustoiminta -Kummiperhetoiminta -Yhdistystoiminta 3. TYÖHÖN LIITTYVÄ VALMENNUS -Ammatillinen koulutus -Työharjoittelu -Yrittäjäkurssi 4. TYÖELÄMÄ -Kunta -Valtio -Hanke -Yksityissektori -Yrittäjä -3. sektori 6

7 9) Suomen kielen koulutuksen järjestäminen Lapualla Lapuan kaupungissa järjestetään eri tasojen suomen kielen koulutusta kohderyhmän mukaan. Liitteessä 2 ovat lueteltuina kaikki suomen kielen kurssit, joita järjestetään Lapualla. a) Varhaiskasvatus- sekä esikouluikäiset Varhaiskasvatusikäisten lasten osalta toteutetaan Lapualla hyväksyttyä kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Esikouluikäiset maahanmuuttajat integroidaan tarvittavin tukitoimin esikouluryhmiin (kesto 1-2 vuotta), tarvittaessa esikouluikäinen voi osallistua myös valmistavaan opetukseen tai niiden yhdistelmiin. b) Peruskouluikäiset Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei ole riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä, muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia oppivelvollisuusikäisiä lapsia. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen ohjeeseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Oma henkilökohtainen opinto-ohjelma on lähtökohtana jokaisella oppilaalla. c) Työperäiset maahanmuuttajat Vaikka työperäiset maahanmuuttajat eivät kotouttamislain mukaan ole oikeutettuja kotoutumissuunnitelmaan, Lapuan kaupunki järjestää myös heille kotoutumistoimenpiteitä yhdessä työnantajien kanssa. Tämä edistää työperäisen maahanmuuttajan ja maahanmuuttajaperheen nopeampaa integroitumista yhteiskuntaan sekä pysymistä kaupungissamme. Suomen kielen opetus ja tutustuttaminen Suomen yhteiskuntaan ovat kotoutumisen kannalta tärkeitä koulutuksia. Lapuan kansalaisopisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin kursseja. He voivat osallistua myös muihin kursseihin, joita kansalaisopisto järjestää. Lapuan kansalaisopiston kursseihin voivat osallistua myös naapurikuntien maahanmuuttajat. d) Työttömät työnhakijat (TE-toimiston asiakkaat) TE toimiston asiakkaana olevat maahanmuuttajat ohjataan pääasiassa työvoimakoulutuksena toteutettavaan maahanmuuttajakoulutukseen, joka on jaettu hakijoiden kielitaitoa vastaaviin ryhmiin. Kaikille koulutuksiin hakeville järjestetään henkilökohtainen haastattelu ja lähtötasotesti, jonka perusteella hakija ohjataan hänen kielitaitotasoaan vastaavaan ryhmään. Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. Koulutusliite 7

8 Lapuan kansalaisopisto ja Lapuan kristillinen opisto järjestävät suomen kielen kursseja tarpeen mukaan tasoilla I-III kaikille maahanmuuttajaryhmille yhteisesti (vakituiset, tilapäiset, työperäiset, vaihto-opiskelijat jne.). Muu laaja kurssitarjonta tukee myös maahanmuuttajan sosiaalisten suhteiden luomista ja yleensä yhteiskuntaan integroitumista. Suomen kielen perus- ja keskitason yleisiä kielitutkintoja järjestää mm. Seinäjoen kansalaisopisto kolme kertaa vuodessa (loka-, tammi- ja huhtikuussa). Keskitason kielitaitotodistus on edellytyksenä Suomen kansalaisuuden saamiselle. Lapuan kristillinen opisto järjestää kotoutumiskoulutusta, jonka tavoitteena on: opettaa suomen kielen sanastoa ja kielioppia (perustaso ja keskitaso); tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin; antaa opiskeluvalmiuksia ammattiopinnoista selviämiseen. 10) Palvelut Lapuan kaupunki pyrkii järjestämään kaupungissa asuville maahanmuuttajille palveluita. Tarkoituksena ei ole luoda rinnakkaispalveluita, vaan tehokkaan alkuohjauksen avulla saadaan maahanmuuttajat käyttämään samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset. Seuraavassa luetellaan kunnan palveluja a. Asuminen Maahanmuuttajille osoitetaan asunto Lapuan kaupungin vuokra-asuntokannasta. Vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla Lapuan keskustaa, myös kyläkeskuksissa on vuokra-asuntoja. Opiskelijoille tarkoitetut asunnot sijaitsevat Oppimestarilla ja Oppisopella, myös Lapuan Kristillisellä Opistolla on asunto siellä opiskelevalle. Tarkemmat tiedot vapautuvista vuokra-asunnoista saa asuntosihteeriltä. Vuokra-asuntohakemuksen saa kaupungin nettisivuilta b. Esi- ja perusopetus Jokaiselle kouluikäiselle maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Perustetaan valmistavan opetuksen luokka. c. Sosiaali- ja terveyspalvelut Maahanmuuttajilla on oikeus Lapuan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveyspalveluita ovat terveysneuvonta, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Lapualla on oma terveyskeskus, jossa toimivat lääkärien vastaanotot. Työperäisten maahanmuuttajien terveydenhoito hoidetaan ensisijaisesti työnantajan järjestämän työterveydenhuollon kautta. 8

9 Sosiaalityön palvelut ovat saatavissa perusturvakeskuksesta, os. Liuhtarintie 10. Perusturvan sosiaalityöntekijät hoitavat toimeentulotukiasioita ja aikuissosiaalityötä. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat lastensuojeluasiat ja muu perheen tukitoiminta. Lasten päivähoito Maahanmuuttajilla on oikeus alle kouluikäisten lasten päivähoitoon ja esiopetukseen. Lapualla on tarjolla monenmuotoista lasten päivähoitoa. Päiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Perhepäivähoito ( hoitajan omassa kodissa tapahtuva hoito) Päivähoitoa tulee hakea kirjallisesti 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Lisätietoja Perusturvakeskus LAPUAN TERVEYSKESKUS Yleinen hätänumero 112 Päivystysajanvaraus lääkärin vastaanotolle kiireellisissä tapauksissa (ensiapu) ma-su klo 8-22 p Lääkärien yöpäivystys klo 22-8 Seinäjoen keskussairaalan ensiapu Hanneksenrinne 7, p Ajanvaraus oman asuinalueen lääkärin vastaanotolle väestövastuualueen puhelinnumeroista Hammashuolto, Sahanplassin hammashoitola, Poutuntie 15 ajanvaraus vastaanotolle p Lapualla on myös yksityisiä lääkärien vastaanottoja Lapuan Lääkärikeskus p Hammaslääkärit tiedot löytyvät puhelinluettelosta Äitiys- ja perhesuunnittelu Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on huolehtia koko odottavan perheen ja tulevan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Äitiysneuvolan palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, ultraäänitutkimukset sekä ensisynnyttäjille tarkoitetut synnytysvalmennukset. Äitiysneuvola keskittyy huolehtimaan odottavan äidin ja sikiön terveydentilasta sekä valmentaa odottavaa äitiä, isää ja koko perhettä lapsen syntymään ja hoitoon. Tuetaan jo raskausaikana tulevaa äidin/isän ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutusta. Kun raskaus on todettu, ensimmäinen vastaanottoaika varataan terveydenhoitajalle. Äitiysneuvolassa käydään odotusaikana noin kymmenen kertaa ja neuvolalääkärin vastaanotolla noin 3 kertaa. Kotikäynnit jo ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen ovat olennainen osa neuvolatyötä. 9

10 Perhesuunnittelulla pyritään siihen, että jokainen lapsi on toivottu ja syntyessään mahdollisimman terve. Perhesuunnitteluneuvolan tehtäviin kuuluu asiakkaalle sopivan ehkäisymenetelmän valinta. Keskustan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 1, Siiriläntie 3 E Puh , puhelinaika klo Alueet: Hellanmaa, Hirvijoki, Honkimäki, Kauhajärvi, Keskusta, Liuhtari, Mustamaa, Pouttu, Ritakallio, Ritamäki Keskustan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 2, Siiriläntie 3 E Puh , puh.aika klo Alueet: Alanurmo, Koskikylä, Lakaluoma, Länsikylä, Ruha, Saarenkangas, Siirilä, Tiistenjoki, Välilä, Ylikylä Lastenneuvolat Lastenneuvola on tarkoitettu kaikille lapsiperheille lapsen täytettyä 2 viikkoa. Lapsi kuuluu lastenneuvolan piiriin kouluikään saakka. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia. Tavoitteena on perheen terveiden elintapojen edistäminen ja lapsen terveen kehityksen esteiden tunnistaminen ja poistaminen mahdollisuuksien mukaan. Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen, tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Lastenneuvolatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista. Terveydenhoitajan vastaanotolla on mahdollisuus käydä neuvolakautena noin 17 kertaa ja lääkärin vastaanotolla 5-6 kertaa. Kotikäynnit vauvan syntymän jälkeen ja myös tarvittaessa myöhemminkin ovat osa neuvolatyötä. Lastenneuvola toimii ajanvarauksella. Lapsen sairastuttua vanhemmilla on mahdollisuus saada omasta neuvolasta työnantajalleen todistus lapsen sairaudesta. YHTEYSTIEDOT: Haapakosken neuvola, Siiriläntie 3 E maanantai ja perjantai, puh , Alueet: Haapakoski, Harri, Karvala, Männikkö, Pitkämäki Keskustan neuvola 1, Siiriläntie 3 E puh Alueet: Keskusta, Kiviristi, Välilä, Siirilä, Marielund, Saarenkangas, Simpsiö Keskustan neuvola 2, Siiriläntie 3 E puh Alueet: Alanurmo, Alapää, Härsilä, Ilkka, Keisala, Koskikylä, Länsikylä, Pouttu, Ruha Liuhtarin neuvola, Siiriläntie 3 E puh Alueet: Honkimäki, Koskikylä (osa), Liuhtari, Ojutkangas (osa), Ritamäki, Suokko 10

11 d. Vapaa-aikapalvelut ja harrastukset Lapuan kaupungin kulttuuritoimisto Kulttuurikeskus Vanha Paukku Kustaa Tiitun tie 1, Lapua puh tai Kulttuurin osalta maahanmuuttajien kotouttamista tuetaan antamalla resursseja sekä tarjoamalla kulttuuripalveluita. Kulttuuritoimisto avoinna ma-pe Kulttuuripalvelut on tarkoitettu kaikille lapualaisille, uusille ja vanhoille taustaan katsomatta. Kulttuuritoimi pyrkii tarjoamaan kuntalaisten käyttöön tiloja sekä tukemaan taiteen tekemistä ja muita kulttuurin muotoja. Kulttuurikeskus Vanha Paukku on Lapuan kaikille avoin taiteen ja luovuuden keskittymä. Kulttuurikeskus tarjoaa foorumin tavata muita Lapualla asuvia ja tutustua paikalliskulttuuriin. Neuvontaa ja apua kulttuuriin liittyvissä asioissa saa kulttuuritoimiston ja infopisteen henkilökunnalta. Infopiste/Lapuan kaupungin matkailutoimisto: puh , avoinna ma-to 11-19, su Lisäksi Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa on: kirjasto Lapuan Taidemuseo Lapuan Patruunatehtaan museo ja Pyhälahden Valokuvaamomuseo Patruunagalleria ja Pohjanmaan Valokuvakeskus Lapuanliikkeen museo Ison Prässin kahvila Teatteri Lapua (Teatteri Hiomo) tehtaanmyymälöitä elokuvateatteri Lapuan kansalaisopisto Maahanmuuttaja voi osallistua kaikille kansalaisopiston kursseille oman mielenkiintonsa ja harrastuneisuutensa mukaisesti. Laaja kurssitarjonta: suomen kieli, muut kielet, atk, terveys ja liikunta, musiikki, tanssi, taide, käsityö, kotitalous jne. Avoimen yliopiston opetus Taiteen perusopetus, kuvataide- ja käsityökoulu Kansalaisopisto pyrkii järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luento- ja keskustelutilaisuuksia ja kursseja, joilla lisätään tietoa monikulttuurisuudesta ja vaikutetaan asenteisiin sekä vahvistetaan etnisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Lapuan musiikkiopisto 11

12 Tiedustele vapaita oppilaspaikkoja Musiikkiopiston kanslia, puh Lapuan kaupunginkirjasto Kolme toimipistettä Pääkirjasto, puhelin , Avoinna ma-pe (lehtilukusali 10-19, la-su 11-15) la (kesäaikana la suljettu) Tiistenjoen sivukirjasto, puhelin , avoinna ma, ti , to Kirjastoauto, puhelin , liikennöintiaikataulu: tai saatavissa pääkirjastosta. Kirjastossa on lainattavissa mm. lehtiä, kirjoja, dvd- ja cd-levyjä ja kielikursseja, joita hankitaan tarpeen mukaan. Lainattavissa on noin 6900 vieraskielistä sekä tieto- että kaunokirjallista nimekettä, suurimmaksi osaksi kuitenkin ns. suurilla kielillä. Pääkirjastossa on asiakaskäytössä yhdeksän tietokonetta. Kirjasto välittää kaukolainoja muista kirjastoista. Kysynnän mukaan hankimme aineistoa myös kirjaston omiin kokoelmiin: kirjoja, lehtiä, kielikursseja jne.. Kirjasto hakee tietoja eri tietokannoista ja välittää tietoa halutuista aiheista ja antaa tarvittaessa tiedonhallintataitojen opetusta. Suomen ulkomaalaiskirjasto toimii Helsingin kaupunginkirjaston yhteydessä. Ulkomaalaiskirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Päävastuu ulkomaalaisväestön yleisistä kirjastopalveluista on edelleen kunnilla. Ulkomaalaiskirjastotoimintaan myönnetyillä varoilla hankitaan maan kirjastojen yhteiskäyttöön aineistoa sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Ulkomaalaiskirjastotehtävään ei sisälly aineiston hankinta pohjoismaisilla kielillä eikä ns. suurilla kielillä (englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro ja venäjä). Kuntien kirjastot hankkivat vieraskielistä aineistoa asukkaidensa tarpeisiin asukaspohjan mukaan, myös meillä harvinaisilla kielillä. Erityisesti sanoma- ja aikakauslehdet ovat paikallista aineistoa. Ulkomaalaiskirjaston kokoelmalla tuetaan kuntien kirjastojen asiakaspalvelua. Kirjastoille lähetetään kaukolainoina sekä yksittäisiä lainoja ja aihetilauksia että siirtokokoelmia. Siirtokokoelmien laina-aika on vastaanottajakirjaston toivomusten mukaan 3-6 kk. Vaikka ulkomaalaiskirjastotehtävään ei kuulu aineiston hankinta eikä lainaus pohjoismaisilla kielillä eikä ns. suurilla kielillä, lähetetään näillä kielillä kuitenkin yksittäisiä kaukolainoja ja aihetilauksia. Urheilu- ja liikuntapalvelut Lapualla 12

13 Virkistysuimala Sateenkaari ja Urheilutalo Urheilukatu 6 Kassan puhelin Uimahalli + kuntosali sulkapallo, squash ja pöytätennis Urheilukeskuksen alueen muu tarjonta 2 tenniskenttää, varaukset Urheilutalon kassalta Yleisurheilukenttä Pesäpallokenttä Lapuan Jäähalli Jäähallissa pidetään jää elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun Jäähallissa on myös ilmaisia yleisöluisteluvuoroja katso Patruuna-Areena Jalkapallon, pesäpallon ja yleisurheilun harjoitushalli Simpsiön Rinnehiihtokeskus Rinteen pituus 600 m ja korkeusero 90 m 5 hissiä Simpsiöllä on myös monipuoliset maastohiihtomahdollisuudet. Lapualaiset urheiluseurat Lapualaisten urheiluseurojen yhteystiedot löytyvät Lapuan kaupungin www-sivuilta/liikunta /urheiluseurat e. Nuorisotoimen palvelut Lapuan nuorisotoimisto Asemakatu 12, LAPUA Käynti Oskarinkadun puolelta, puhelin tai Nuorisotalolla järjestetään erilaisia tapahtumia, kerhoja, tilaisuuksia vauvasta vaariin. Nuorisotilat sijaitsevat Nuorisotalolla, osoite Asemakatu 12. Käynti nuorisotiloihin tapahtuu pääovesta Asemakadun puolelta. Aukioloajat maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Ilmaiset nettiyhteydet, biljardi, darts, pingis, pleikkari, lehtiä, lautapelejä, kahvia, teetä Tämä nk. avoin nuorisotila on tarkoitettu yli 12-vuotiaille nuorille. Tietoja lapualaisista nuorisoyhdistyksistä löytää osoitteesta 13

14 f. Muut palvelut Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11-13, LAPUA Toimisto puhelin Lapuan kristillinen opisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin pitkäkestoista koulutusta. Lisäksi opisto järjestää runsaasti erilaisia harraste- ja ammattitaitoa kehittäviä kursseja, joille maahanmuuttajat voivat osallistua. MLL Pohjanmaan piiri /aluetoimisto (Poutuntie 15, LAPUA) Ohjausta ja opastusta lasten kasvatukseen ja kehitykseen Tilauksesta erilaiset vertaisryhmätoiminnot, koulutukset, läksypajatoiminta koululaisille, lastenhoitotoiminta, leirit jne. Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Elina Anttila-Varpula p MLL Lapuan paikallisyhdistys ry. Tarjoaa perhekahvilatoimintaa Wanhassa apteekissa (kirkkokatu 4, LAPUA) keskiviikkoisin klo Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. Monet vanhemmuudesta ja perheasioista kiinnostuneet toivovat paikkaa, jossa olisi helppo tutustua uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. MLL:n perhekahvila tarjoaa vanhemmille tukea, tietoa ja toimintamahdollisuuksia. Samalla lapset saavat seuraa ja mukavaa tekemistä. Perhekahvilaan voi tulla hetkeksi joko hengähtämään tai purkamaan toimintatarmoaan. Tarjolla on paikka toimia yhdessä muiden lapsiperheiden ja omien lasten kanssa. Ilot, huolet ja päivänpolttavat asiat jaetaan kahvikupposen ääressä. Keskustelua vauhdittamassa on toisinaan asiantuntija-alustajia tai vierailijoita, ja keskustelujen aiheet voidaan suunnitella perhekahvilan kävijöiden tarpeisiin. KAIKKI LAPSIPERHEET OVAT TERVETULLEITA! Perhekahvilatoiminnan vastaava: Laura Järvi p Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja Katri Rintaniemi p Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Ulkomaalaisten nuorten ja nuorten aikuisten raamattupiiri joka torstai Virranniemessä klo Käyttökielenä on suomi - aivan suomen kielen opiskelunkin kannalta. Mutta muillakin kielillä puhutaan tarvittaessa. Myös suomalaiset ovat tervetulleita tähän ryhmään. 14

15 12) Eri tahojen roolit kotouttamisessa ja niiden yhteystiedot Organisaatio/henkilö Yhteystiedot Rooli Maahanmuuttoyhdyshenkilö vs. Sosiaalipalvelupäällikkö Terttu Järvi, Liuhtarintie 10, Lapua. Puhelin koordinoi maahanmuuttajatyötä - tiedottaminen - kotoutumissuunnitelmien tekeminen sekä niiden seuranta yhdessä muiden tahojen kanssa Maahanmuutto info-pisteet TE toimisto TE keskus KELA Maistraatti Poliisi Lapuan kaupungintalo, Marita Vaahtoniemi, Valtuustontie 8, puhelin ja Kulttuurikeskus info-piste, Ruut Lehto, Kustaa Tiitun tie 1, LAPUA Puhelin Nikolaintie 6, KAUHAVA Lassilantie 12, LAPUA Anne Kyngäs Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri PL 134, Seinäjoki Käyntiosoite: Poutuntie 7, LAPUA Seinäjoen maistraatti, Kauhavan palveluyksikkö Nikolaintie 6 A KAUHAVA -tiedon jakaminen maahanmuuttajille, neuvontapiste Kotoutumissuunnitelmien tekeminen ja seuranta yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Ulkomaalaisen työskentelyyn oikeuttavan työluvan työmarkkinaedellytysten tutkiminen. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen selvittäminen/ mahdolliset sosiaalietuudet Terveyskeskus Sairaalantie 3, LAPUA Terveysneuvontaa, sairaanhoitoa, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto 15

16 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Koulukatu 2, LAPUA Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11-13, LAPUA Lapuan kansalaisopisto Kustaa Tiitun tie 1, LAPUA / MLL Pohjanmaan piiri/aluetoimisto Lapuan yrityskeskus Asunto- ja tilapalvelu Poutuntie 15, LAPUA p tai Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, Poutuntie 7, Lapua. Puhelin Poutuntie 8 Lapua puhelin Asuntosihteeri Henna Lahtinen Suomen kielen ja kulttuurin pitkäkestoiset maahanmuuttajakoulutukset sekä lyhytkurssit Laaja kurssitarjonta; suomen kieli, muut kielet, atk, terveys ja liikunta, musiikki, tanssi, taide, käsityö, kotitalous jne. Ohjausta ja opastusta lasten kasvatukseen ja kehitykseen, tilauksesta erilaiset vertaisryhmätoiminnot, koulutukset jne. Yritysasiat ja -ideat, liike- ja toimitilojen vuokraus, toimitilaneuvonta, yritysyhteydet, yritysrahoitus, liikeidean ja liiketoimintasuunnitelmien sparraus, rahoituslaskelmien tarkistus Vuokra-asunnot Lapuan Yrittäjät Lapuan Urheiluseurat eri osoitteissa Erilaisten liikunnallisten ryhmien ohjausta. Nuorisotoimisto Oskarinkatu 11, LAPUA Nuorten toimintaa, kokoontumispaikka, harrastusmahdollisuuksia, järjestötoimintaa 16

17 Liitteet: 1, 2 ja 3 LIITE 1. KOTOUTUMISSUUNNITELMAN POHJA A. TAUSTATIEDOT 1. Perustiedot Nimi: Kansalaisuus: Syntymäaika: Tullut Suomeen (pvm): Työpaikka: Perhe: 2. Koulutus kotimaassa ja Suomessa 3. Ammatillinen osaaminen ja kokemus nykyinen ja aikaisemmat työpaikat nykyinen ja aikaisemmat työtehtävät 4. Muu osaaminen ja kokemus 5. Kielitaito (välttävä-hyvä-erinomainen) sekä kielenopiskelutaidot suomi: ruotsi: englanti: muu(t): 6. Muut (erikois)taidot kulttuuri: urheilu: ATK: jne. 7. Harrastukset 8. Yrittäjyys 9. Kiinnostustuksen kohteet toiveammatti 10. Muuta 11. Henkilökohtaiset tavoitteet 17

18 B. TOIMENPITEET 1. Kieli-/kotoutumiskoulutuksen suunnitelma 2. Työelämän valmennus 3. Harrastukset 4. Työpaikka/yrittäjyys 5. Tarvittava tuki ja ohjaus 6. Aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta Kunta: TE-toimisto: Maahanmuuttaja: 18

19 LIITE 2. SUOMEN KIELEN JA MUUT MAAHANMUUTTAJIA VARTEN SUUNNITE- LUT KURSSIT Työvoimapoliittinen maahanmuuttajakoulutus A 2.1. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat hyvin vähän tai eivät ollenkaan suomen kieltä, mutta ovat luku- ja kirjoitustaitoisia Kesto: 50 päivää lähiopetusta Tavoite: Perustason alempi taso (yleisten kielitutkintojen taitotaso1) Järjestäjä: Seinäjoen seudun TE-toimisto / Sedun aikuiskoulutus Rahoitus: oppilaalle ilmainen/työvoimapoliittisen koulutuksen etuudet Haku: TE-toimiston kautta A 2.2 Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen rakenteiden alkeet ja sanaston, ts. ovat yleisten kielitutkintojen tasolla 1. Kesto: 50 päivää lähiopetusta + 40 päivää työharjoittelua Tavoite: Perustason ylempi taso (yleisten kielitutkintojen taitotaso 2) Järjestäjä sama kuin edellä Haku sama kuin edellä B 1.1. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen perustason 1-2, rakenteet ja sanaston. Kesto: 75 päivää lähiopetusta + 40 päivää työharjoittelua (perustason alempi taso) Järjestäjä: Seinäjoen seudun TE-toimisto / Sedun aikuiskoulutus Rahoitus: oppilaalle ilmainen/työvoimapoliittisen koulutuksen etuudet Haku: TE-toimiston kautta Lapuan kansalaisopiston kurssitarjonta keväällä 2011 Kustaa Tiitun tie 1, Lapua Ilmoittautuminen kurssille internetin kautta osoite https://www.opistopalvelut.fi/lapua/ tai soittamalla opiston toimistoon puh / Kansalaisopiston kurssit Maahanmuuttaja voi osallistua opintoseteliavustuksella yhdelle vapaavalintaiselle kansalaisopiston kurssille lukuvuoden aikana. Lisäksi maahanmuuttaja voi osallistua kaikille suomen kielen kursseille Suomen kielen kurssit Suomen kielen keskustelukurssi taso B1 Yläaste 22h ma Keskustelukurssi maahanmuuttajille, jotka osaavat jo jonkin verran suomea. Kurssilla vahvistetaan ja aktivoidaan kielitaitoa puhumalla osallistujia kiinnostavista, ajankohtaisista 19

20 aiheista. Tervetuloa! Opintoseteliavustus (kurssi maahanmuuttajille maksuton) Suomen kielen alkeet taso A1-A2 Yläaste 22h ma Suomen kielen alkeiskurssi. Kurssilla opitaan suomen kielen keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Opetuskieli on suomi, tarvittaessa englanti. A beginners course on the basic vocabulary and grammar of Finnish. We will practise speaking, listening, writing and reading. The course is taught in Finnish but English is used where necessary. Opintoseteliavustus (kurssi maahanmuuttajille maksuton) Suomen kielen jatkokurssi taso A2-B1 Kulttuurikeskus Vanha Paukku 22h ke Suomen kielen jatkokurssi niille, jotka jo osaavat vähän suomea. Opiskelemme lisää sanastoa, rakenteita sekä kielen käyttöä. Kurssi on jatkoa syksyn kurssille, mutta myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. A course for students who have already studied some Finnish. More vocabulary, grammar and using Finnish in various situations. The course is a follow-up for the beginners course held in the autumn but new students are also welcome! Opintoseteliavustus (kurssi maahanmuuttajille maksuton) Syventävä suomen kielen kurssi taso B2 Kulttuurikeskus Vanha Paukku 22h ke Syventävä kurssi opiskelijoille, jotka jo hallitsevat suomen kielen perusteet. Kielioppia, sanastoa sekä puhetilanteita. Voit myös harjoitella YKI-kielitutkintoa varten. Kurssi on jatkoa syksyn jatkokurssille, mutta myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita! An advanced course for students who already know the basics of Finnish. Grammar, vocabulary and using Finnish in various situations. You can also practise YKI test (National Certificate of Language Proficiency). The course is a follow-up for the A2-B2 level course held in the autumn but new students are also welcome! Opintoseteliavustus (kurssi maahanmuuttajille maksuton) Lapuan kristillinen opisto Vuodelle suunnitellut koulutukset 1. Suomen kielen ja kulttuurin alkeis- tai jatkokoulutus (tarve selvitetään marraskuun aikana) Alkeiskoulutus on tarkoitettu opiskelijoille jotka osaavat suomea hyvin vähän tai eivät ollenkaan, ja jatkokoulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen alkeet. Alkamisajankohta: helmikuu 2010 Kesto: 15 tai 16 viikkoa 20

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta 2.12.2009 Sisällysluettelo Johdanto...3 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta...3 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys...4

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta 1.1.2013 Sisältö Johdanto... 3 1) Maahanmuuttotoimikunta... 3 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys... 4 3) Tiedottaminen... 4 4) Etnisen

Lisätiedot

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык KUOPION KANSALAISOPISTO KEVÄT 2016 Suomen kieli / Finnish language, Финский язык UUDET RYHMÄT Suomi aloittelijoille UUSI, Finnish for beginners NEW Puistokartano, C128 Valokuvaus, Puistokatu 20, Elina

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajakoulutukset joulukuu 2015

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajakoulutukset joulukuu 2015 Kauhava Järvilakeuden kansalaisopisto Finnish for foreigners Kauhavan kaupungin perusopetus Kortesjärven ja ala-härmän alakoulut, valmistava Alahärmän yläkoulu, nivelluokka Lapua Lapuan kansalaisopisto

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Tilastot ja Palvelut 2014

Tilastot ja Palvelut 2014 KAUPUNGIN HALLINTO 2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 11 jäsentä Puheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo (Kesk) I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUPUNGIN HALLINTO 2008

KAUPUNGIN HALLINTO 2008 KAUPUNGIN HALLINTO 2008 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) II varapuheenjohtaja Harri Paavola (Kok) 2 Paikkajakauma Kesk 14, Kok 12, SDP

Lisätiedot

Tilastotietoa. Lapuan kaupungista 2006

Tilastotietoa. Lapuan kaupungista 2006 Tilastotietoa Lapuan kaupungista 2006 KAUPUNGIN HALLINTO 2006 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) II varapuheenjohtaja Rauno Latvala (Kesk)

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

KAUPUNGIN HALLINTO 2007

KAUPUNGIN HALLINTO 2007 2007 KAUPUNGIN HALLINTO 2007 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja KAUPUNGINHALLITUS 11 jäsentä KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ YLEISTIEDOT Pekka Hella (Kesk) Kai Pöntinen

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lapuan. kaupunki. Tilastotietoja. Lapuan

Lapuan. kaupunki. Tilastotietoja. Lapuan Lapuan kaupunki Tilastotietoja Lapuan kaupungista 2009 2 KAUPUNGIN HALLINTO 2009 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja Toimintaa ja tukea arkeen lapsille, nuorille ja perheille 2015-2016 Varhaiskasvatus Päivähoidonohjaaja Katri Kopponen (opintovapaalla, sijainen Kirsi Valkama-Viitanen) Päivähoitopaikkojen myöntäminen,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KORKEAKOULUTUKSEEN PÄÄSYN EDISTÄMINEN

MAAHANMUUTTAJIEN KORKEAKOULUTUKSEEN PÄÄSYN EDISTÄMINEN MAAHANMUUTTAJIEN KORKEAKOULUTUKSEEN PÄÄSYN EDISTÄMINEN Korkeakoulujen kv-päivät 22.5.2012 Asiantuntija, projektipäällikkö Kati Isoaho, Metropolia Ammattikorkeakoulu 27/5/12 Helsinki Metropolia University

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Työhallinnon ja Turun kaupungin yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen näkymät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Helsinki 15.3.2011 Taustaa Lainsäädännön uudistaminen Maahanmuuttohallinnon h muutokset t Maahanmuuttajabarometri

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Aikis -hankkeen tavoitteena on koordinoida aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetun suomen ja ruotsin

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Lapua 22.2.2012

TARJOUSPYYNTÖ. Lapua 22.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ Lapua 22.2.2012 Pyydämme tarjoustanne Lapuan Kulttuurikeskus Vanhan Paukun päärakennuksessa sijaitsevan ns. Ison Prässin kahvila ravintola palveluiden tuottamisesta seuraavalla viisi (5)

Lisätiedot

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1. TAITOTASOTAVOITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1 PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.2 AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHE A2.2 (=YKI 2) LUKIOKOULUTUS

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ PIKKU-VETURI Pikku-Veturi on perheiden kohtaamispaikka Perhekeskus Pikku-Veturissa toimii maksuton, kaikille avoin päiväkoti. Avoin päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka,

Lisätiedot

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna Infopankki.fi neuvonnan työkaluna ALPO Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan 28.4.2014 Eija Kyllönen-Saarnio Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi

Lisätiedot

ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO

ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO Ulkomaan kansalaisten määrä Päijät-Hämeessä vuoden 2010 vaihteessa Määrä Muun kieliset (ei suomi, ruotsi, saame) Asikkala 110 116 Hartola

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot