Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoidon omavalvontasuunnitelma"

Transkriptio

1 Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu Päivitetty Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET HENKILÖSTÖ TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET ASIAKASTURVALLISUUS ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET PALVELUN / YKSIKÖN ASIAKASTYÖN LAADUN VARMISTAMINEN TERVEYDENHUOLLOIN JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI... 16

2 1 (18) PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Järvenpään kaupunki Palvelutuottajan yhteystiedot Järvenpään kaupunki Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue / Kotona asumisen tuki-avainalue Hallintokatu 2, Järvenpää puh Toimintayksikön nimi Järvenpään kaupungin kotihoito Toimintayksikön postiosoite Myllytie 11 A, 2 krs. Postinumero Postitoimipaikka Järvenpää Palvelumuoto ja asiakasryhmät, joille palvelua tuotetaan Puhelin (24h) Ikääntyneet ja toimintarajoitteiset järvenpääläiset asiakkaat (ikääntyneet, muistisairaat, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat sekä muutoin omaan kotiin tukea tai hoitoa tarvitsevat) Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Johanna Sinkkonen, koti- ja erityisasumisen johtaja Postiosoite Hallintokatu 2 Postinumero Sähköpostiosoite Postitoimipaikka Järvenpää Puhelin

3 2 (18) 1 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Järvenpään kaupungin toiminta-ajatuksena on turvata perusedellytykset asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa. Kotihoidon toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneen ja toimintarajoitteisen järvenpääläisen mahdollisimman toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Arvot ja toimintaperiaatteet Kaupunkistrategian perustana ovat yhteiset arvot, joita ovat asukaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja tuloksellisuus. Kotiin annettavan kotihoidon ja sitä täydentävien tukipalvelujen tehtävänä on yhdessä saumattomasti ja kokonaisvaltaisesti tukea asiakkaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Työn tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen yksilöllisesti suunniteltujen ja riittävien palvelukokonaisuuksien avulla. Työn pohjana ovat asiakkaan tarpeet, hyvinvointi ja voimavarat, joiden pohjalle palvelukokonaisuus rakennetaan hoito- ja palvelusuunnitelman kautta. Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen moniammatillisen, oikea-aikaisen ja laadukkaan hoitotyön kautta asiakkaan voimavaroja vahvistaen. Sen tehtävänä on mahdollistaa hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksista tai toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta terveydenhoidon, sairaanhoidon, kotipalvelun, sosiaalityön ja kuntoutuksen avulla. Kotihoidon tehtävänä on hoidon, avun ja ohjauksen keinoin auttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidolla myös ennaltaehkäistään asiakkaan tarvetta siirtyä pitkäaikaisasumiseen ennenaikaisesti. Päivittäissuunnitelma Kotihoito sisältää kaupungin järjestämän säännöllisen kotihoidon sekä alueen yrityksien järjestämän kotihoidon tukipalvelut sekä tilapäisen kotihoidon. Kotihoidon toimintaa ohjaa sekä sosiaalihuoltolaki /710 (kotipalvelu) että terveydenhuoltolaki /1326 (kotisairaanhoito). Kotiasumisen tukipalveluihin kuuluvat turvapuhelin-, ateria-, siivous-, pesula- ja kuljetuspalvelut. Palvelut järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kotihoidossa on käytössä Pegasos toiminnanohjausjärjestelmä, jolla suunnitellaan kotihoidon asiakaskäynnit. Käynnit siirretään työntekijän matkapuhelimeen, jonka avulla tapahtuu käyntien tilastointi, mahdollinen langaton ovenavaus ja asiakaskäynnin kirjaaminen.

4 3 (18) 2 OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja ja tehtävät Kotona asumista tukevien palvelujen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää vastuullensa kuuluvaa avainalueen toimintaa, johon kotihoito kuuluu. Johtajan tehtävänä on toimeenpanna kaupunkistrategia johtamallaan alueella sekä järjestää sen piiriin kuuluvat palvelut. Lisäksi hän johtaa toimintaa ja resursseja kokonaistaloudellisuus huomioiden. Johtaja seuraa aktiivisesti yhteiskunnan muutoksia, asiakastarpeita sekä huomioi ne palvelujen kehittämisessä. Hän myös vastaa viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä. Hän toimii palvelupäällikköjen esimiehenä. Omavalvonnan osalta johtaja vastaa sen kokonaisvaltaisesta toteutumisesta, asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisestä suunnitelman mukaisesti sekä laadun säännöllisestä arvioinnista. Koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen, puh , johanna.sinkkonen(at)jarvenpaa.fi Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Kotiasumisen päällikkö johtaa kotiasumisen tukipalveluita sekä kotihoitoa. Hänelle kuuluu palvelujen toiminnan, talouden ja henkilöstön johtaminen sekä palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti. Hän myös toimii tarvittaessa kotiin annettavien palvelujen asiantuntijana sekä ohjaa tarvittaessa toiminnan strategista toteutumista. Hän on esimies hoitotyön lähiesimiehille. Omavalvonnan osalta kotiasumisen päällikkö vastaa omavalvonnan toteutumisesta ja seurannasta arjen toiminnassa sekä sen ajatasaisesta päivittämisestä. Hän vastaa siitä, että henkilöstö tuntee omavalvontasuunnitelma ja kotihoidon toiminta on suunnitelman mukaista. Kotihoidon päällikkö Tiina Palmu, puh tiina.palmu(at)jarvenpaa.fi Hoitotyön esimiehelle kuuluu kotihoidon päivittäisen työn ja toiminnan sekä henkilöstön johtaminen. He vastaavat asiakkaiden palvelu- ja työprosessien sujuvuudesta ja asiakaslähtöisyydestä. Omavalvonnan osalta he huolehtivat omalta osaltaan henkilöstön toiminnasta omavalvonta suunnitelman mukaisesti ja seuraavat suunnitelmaan kirjattujen asioiden toteutumista. Hoitotyön esimies Niina Lakua, puh niina.lakua(at)jarvenpaa.fi Hoitotyön esimies Pirkko Toivanen, puh pirkko.toivanen(at)jarvenpaa.fi Hoitotyön esimies Kati Vuori, puh kati.vuori(at)jarvenpaa.fi

5 4 (18) Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän jäsenet Omavalvontasuunnitelman laadinnassa ovat olleet mukana hoitohenkilöstön edustajat, hoitotyön esimiehet, kotiasumisen päällikkö sekä kotona asumista tukevien palvelujen johtaja. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen Omavalvontasuunnitelman laadinnassa on ollut mukana henkilöstönedustajat. Suunnitelman valmistumisen jälkeen se käsitellään koko henkilöstön kanssa sekä henkilöstökokouksessa että tiimipalavereissa. Opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden osalta omavalvontasuunnitelma kuuluu osana perehdytystä. 3 ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kotihoidon toiminnan pohja on asiakkaiden tarvitsema hoito ja hoiva hänen omassa kodissaan. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut, hoito sekä hänen oma näkemyksensä tarpeistaan. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja, joka vastaa asiakkaan hoidon suunnittelusta seuraten sen toteutumista sekä on aktiivisesti yhteydessä omaisiin. Kotihoidossa kerätään jatkuvaa palautetta asiakkailta ja omaisilta. Palaute voi olla suullista tai kirjallista. Kotihoidon toimistolla on palautevihko, johon työntekijät kirjaavat saamansa palautteen. Yleiset palautteet käydään läpi kuukausittain kotihoidon henkilöstökokouksissa lähiesimiesten ja palvelupäällikön toimesta. Tiimikohtaiset palautteet käsitellään tiimikokouksissa tiimivastaavan toimesta. Palautteet viedään yleisluonteisesti avainalueen johtotiimiin sekä asiakas- ja omaistyöryhmään. Asiakkaiden hoitoa koskevista palautteista vastaa kotiasumisen päällikkö ja niistä annetaan välitön kirjallinen palaute palautteen antajalle. Viralliset valitukset koskien viranhaltijan päätöksiä ohjataan yksilöasiainjaostoon käsiteltäviksi. Palautteista tehtyä yhteenvetoa käytetään pohjana kotihoidon toiminnan ja kehittämisen suunnittelussa. Tehdyt toimenpiteet käsitellään myös kerran vuodessa asiakas- ja omaisillassa. Palautteiden kertymistä ja niiden sisältöä arvioidaan puolivuosittain. Lisäksi seurataan palautteiden kautta tehtyjä toimenpiteitä ja muutoksia kotihoidon toiminnassa. 4 RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Kotihoito noudattaa Järvenpään kaupungin potilasturvallisuussuunnitelmaa, turvallinen lääkehoito-opasta sekä kaupungin yleisiä turvallisuusohjeita. Poikkeamien, vaaratilanteiden ja haittatapahtumien raportointi tehdään HaiPro-

6 5 (18) järjestelmään. Järjestelmään raportoidaan sekä potilasturvallisuusilmoitukset että työturvallisuusilmoitukset. HaiPro-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa henkilökuntaan kuuluva havaitessaan hoidon haitan tai läheltä piti -tilanteen. Ilmoitus saapuu sen yksikön esimiehen sähköpostiin, missä vaaratapahtuma on sattunut. Korkean riskiluokan vaara - ja haittatilanteet raportoidaan välittömästi toimintayksiköstä vastaavalle viranhaltijalle (palvelupäällikkö, asiakkuusjohtaja) ja potilasturvallisuustyön vastuuhenkilölle (johtajaylilääkäri), jotta korjaavat toimenpiteet voidaan käynnistää tapahtumien välttämiseksi jatkossa. Tärkeä osa vaara- ja haittatilanteiden käsittelyä on potilaan tiedottaminen tapahtuneesta ja asianmukainen dokumentointi potilaskertomukseen. Pääsääntönä on, että asiakasta ja tarvittaessa omaista informoidaan tapahtuneesta, toimenpiteistä ja seurannasta. Lisäksi asia kirjataan potilastietojärjestelmään. Työturvallisuusilmoitukset ohjautuvat myös työsuojeluun ja tarvittaessa työterveyshuoltoon. Riskien kartoitus tehdään säännöllisesti kaupungin ohjeistuksen mukaan. Kartoituksen pohjalta laaditaan toimenpideohjelma sekä seuranta-aikataulu, jota päivitetään vuosittain. Yhteistyötä tehdään työsuojelun kanssa. Kuvaus menettelystä, jossa läheltä piti - tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Hoitotyön esimies laatii raportin oman työyksikkönsä ilmoituksista. Ilmoituksia/raporttia käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa työyksikön avainalueen henkilöstökokouksessa kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat moniammatillisia. Kotiasumisen päällikkö käsittelee alueensa raporttia esimieskokouksessa neljännesvuosittain. Kokouksessa on läsnä lääketieteellisestä toiminnasta vastaava lääkäri. Kotona asumista tukevien palvelujen johtaja käsittelee alueensa raporttia johtotiimissä puolivuosittain. Lisäksi muut kuin potilasturvallisuusasiat käsitellään yhteistyökokouksessa työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Koulutustarvetta arvioidaan tehtyjen ilmoitusten perusteella. Mikäli epäkohta liittyy työn organisointiin ja järjestelyihin, selvitetään epäkohtaan johtaneet syyt ja korjataan epäkohta välittömästi. Tarvittaessa informoidaan asiakasta ja hänen omaistaan. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötaholle Toimenpiteet käydään läpi henkilöstökokouksissa, joista tehdään muistio sekä sovitaan tarvittaessa toimenpiteistä. Ilmoitetaan tarvittaessa yhteistyötahoille sekä asiakkaan muille palveluntuottajille.

7 6 (18) Lisätietoa ja liitteet: STM:n julkaisuja: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille Järvenpään kaupungin potilasturvallisuussuunnitelma 5 HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta, ammatillinen ja avustava henkilöstö huomioiden sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain ja valvontaohjelman säädökset) Järvenpään kotihoidossa noudatetaan ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mitoituksia, STM:n tehtävärakennesuositusta sekä STM:n kelpoisuusvaatimuksia. Kotihoidossa palvelua annetaan ympärivuorokauden. Hoitohenkilökunnan sijoittuminen eri vuoroihin suunnitellaan asiakkaiden hoidon tarpeen mukaisesti ja mitoitusta arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon henkilöstöön kuuluu seitsemän sairaanhoitajaa, 54 lähihoitajaa, kaksi fysioterapeuttia sekä lääkäri. Lisäksi kotihoidon henkilöstöön kuuluvat palveluohjaaja, palvelukoordinaattori, veteraanikuntoutusohjaaja sekä kotiarvioinnin sairaanhoitaja. Aamuvuorossa kotihoidon henkilökuntaa on eniten: n. 70 % työskentelee aamuvuorossa, n. 28 % iltavuorossa ja 2 % yövuorossa. Henkilöstön määrää ja tarvetta seurataan Pegasos Mukana toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan ajantasaisen raportoinnin avulla. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kaupungin rekrytointiprosessin mukaan. Rekrytointi eri tehtäviin Järvenpään kaupungilla alkaa rekryluvan hakemisella (yli 2 kuukauden määräaikaisuudet ja vakinaiset tehtävät). Järvenpään kaupungissa on oma rekrytointiyksikkö Resina, joka hoitaa keskitetysti kaikki henkilöstön rekrytointiin liittyvät asiat. Vakituiset rekrytoinnit ovat nähtävillä kaupungin internet-sivuilla sekä te-palvelujen sivuilla. Kelpoisuus varmistetaan haastattelutilanteessa tutkinto- tai opintotodistuksin sekä Valviran Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin JulkiTerhikki tietokannasta. Myös kotihoidon lyhytaikaiset sijaiset hankitaan keskitetysti Resinan kautta, heidän kelpoisuutensa varmistaa Resina. Sijaistarpeen ilmetessä esimies syöttää sijaispuutteen sähköiseen Laura-järjestelmään, josta lyhytaikaisille sijaisille lähtee tekstiviesti. Kun työntekijä varaa työn tulee tieto kotihoitoon sähköisen kalenterin kautta. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä Kotihoidon henkilöstö perehdytetään kaupungin yleisen ja kotihoidon oman perehdytyssuunnitelman mukaisesti.

8 7 (18) Perehdytykseen osallistuvat sekä lähiesimies että tiimistä nimetty vastuullinen perehdyttäjä yhdessä tiimivastaavan kanssa. Perehdytyksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti työkokemuksen ja osaamisen perusteella, mutta se keskimäärin kestää noin viikon. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu ja seurantamenettelyt, sairaspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) Esimies käy alaistensa kanssa vuosittain kehityskeskustelut, joissa arvioidaan mm. osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä. Kehityskeskustelun avulla nostetaan esille myös osaamisen vajeet ja tarpeet. Näiden sekä asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen kotihoidolle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, jonka pohjana on henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet. Koulutuspäivien toteutumista seurataan sähköisen järjestelmän avulla lähiesimiesten toimesta. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään ennen kaikkea hyvin organisoidulla ja johdetulla työllä keskittyen perustehtävään eli asiakkaan luona olemiseen. Kaupungilla toteutetaan työhyvinvointikysely joka toinen vuosi, jonka pohjalta kotihoitoon on laadittu kehittämissuunnitelma. Tyhy-päiviin varataan talousarviossa rahaa työhyvinvointia edistävään toimintaan. Kotihoidossa noudatetaan Järvenpään kaupungin Aktiivisen tuen toimintamallia. Aktiivisen tuen toimintamalli on olennainen osa työkyvyn varhaista tukemista, jossa työntekijä ja esimies ovat keskeisiä vaikuttajia. Esimies seuraa työntekijöiden sairauspoissaoloja ja toimii kaupungin ohjeiden mukaisesti eri tilanteissa. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Erityisenä painopisteenä kotihoidon henkilöstöasioissa on riittävä ammatillinen osaaminen, oikein resursoidut työvuorot, asiakastarpeita vastaavat työnkuvat sekä työhyvinvointi. Nämä on otettu huomioon kotihoidon kehittämissuunnitelmassa jota päivitetään vuosittain ja tarvittaessa useammin. 6 TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevat tilat Kotihoito toimii asiakkaiden omissa kodeissa.

9 8 (18) Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Kotihoidossa noudatetaan Järvenpäässä olevia jätteenlajittelun periaatteita. Kotihoito huolehtii asiakkaan roskat taloyhtiön tai asunnon jäteastioihin hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakasta kannustetaan hoitamaan näitä asioita itsenäisesti toimintakyvyn sallimissa rajoissa kuntoutuksen näkökulmasta. Kaupunki voi myöntää asiakkaalle siivousseteleitä tuloperusteisesti. Lisätietoa palvelusetelin hakemisesta löytyy kaupungin nettisivulta, Kuvaus sisäilman laadunvalmistusmenettelystä Kaupungin tekninen toimi valvoo kiinteistöjen kuntoa ja huolehtii niiden kunnossapidosta. Kaupungissa on sähköinen RYHTI-järjestelmä, johon tehdään ilmoitukset kiinteistössä mahdollisesti havaituista ongelmista ja poikkeamista. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Kotihoidossa omia laitteita ovat - verenpainemittarit - verensokerimittarit - Hb-mittari - happisaturaatiomittari Asiakkailla on käytössä edellä mainittujen lisäksi erilaisia henkilökohtaisesti myönnettyjä terveydenhuollon laitteita. Vastuuhenkilön yhteystiedot Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuoltolaitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuolloin laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammatillisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Tiimivastaava Pia Mehtonen puh pia.mehtonen(at)jarvenpaa.fi

10 9 (18) Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Erillistä kehittämissuunnitelmaa ei tällä hetkellä ole, koska pääosin laitteet ja tarvikkeet myönnetään asiakaskohtaisesti. Kaupungin apuvälineyksikkö huolehtii asiakkaille määrättyjen laitteiden huollosta ja korjauksesta. 7 ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi on Järvenpään kaupungissa laadittu potilasturvallisuussuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä. Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavien yhteystiedot Syksyllä 2013 Järvenpäässä käynnistettiin turvallisuussuunnitelman päivittäminen. Turvallisuussuunitelman lähtökohtana on kuntalaisen turvallisuudentunteen parantaminen ja turvallisuusasenteisiin vaikuttaminen. Kaupungin turvallisuussuunnittelun koordinoinnista vastaa turvallisuussuunnittelija Tony Konkola. Järvenpään kaupunkiin on laadittu valmiussuunnitelma, jossa on huomioitu myös kotona asuvat ikääntyneet sekä kotihoidon asiakkaat. Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaa kotihoidon päällikkö Tiina Palmu. Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sekä RAI-arviointien yhteydessä arvioidaan vähintään kaksi kertaa vuodessa asiakkaan toimintakyky sekä asuinympäristön turvallisuus. Lisäksi kaupungin taholta tehdään palvelutarpeen arviointikäyntejä, joissa tarkastellaan turvallisuusasioita. Kotihoidon asiakaskäyntien varalta on laadittu suunnitelma tietoliikenneyhteyksien puuttuessa, jota ylläpitää tiimivastaava. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Kotihoidossa ei ole erityisiä valvontalaitteita käytössä. Yksittäisillä asiakkailla voi olla käytössään erilaisia valvontalaitteita, joiden ylläpidosta ja toiminnasta vastaa asiakas yhdessä palveluntuottajan kanssa.

11 10 (18) Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta Turvapuhelinpalvelulla turvataan yksin asuvan iäkkään, pitkäaikaissairaan tai vammaisen jokapäiväistä elämää. Lisätietoa turvapuhelimen hankinnasta löytyy kaupungin nettisivulta Turvapuhelinpalvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja asiakas tekee sopimuksen suoraan palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottaja vastaa laitteiden asennuksesta, huollosta ja poistamisesta sekä turva-avusta. Asiakkaalle nimetty kotihoidon vastuuhoitaja testaa vähintään kerran kuukaudessa sovittu asiakkaan turvapuhelinlaitteen sen toimivuuden varmistamiseksi. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Järvenpään kaupungille on laadittu yhteinen turvallisuussuunnitelma sekä potilasturvallisuussuunnitelma, joita toteutetaan kaupungin kotihoidossa myös asiakasturvallisuuden osalta. 8 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen / hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Palvelupyynnön tultua kotihoitoon, palveluohjaaja tai palvelukoordinaattori ottaa yhteyttä asiakkaaseen mahdollisimman pian, viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Asiakkaan kanssa sovitaan alustava kartoituskäynti kotiin, jossa kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa / läheisensä kanssa asiakkaan tarpeita ja toiveita erilaisia toimintakykymittareita hyödyntäen. Kartoituskäynnin perusteella asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hänen ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Suunnitelmaan kirjataan näkyviin asiakkaan oma toive sekä yhdessä sovitut palvelut ja niiden sisällöt. Kotihoidon alkamisen yhteydessä hoitotyön esimies laatii ja päättää asiakkaan hoidon ja palvelun alkamisesta palvelupäätöksellä sekä tekee asiakkaan tuloihin perustuvan maksupäätöksen. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan vähintään 6 kk:n välein, tarvittaessa useammin. Mukana päivittämisessä on aina asiakas sekä tarvittaessa hänen omaisensa /läheisensä. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Kartoituskäynnin yhteydessä kaupungin työntekijä kertoo kotihoidon toiminnasta ja yleisistä periaatteista sekä asiakkuuskriteereistä. Osastolta kotiutuvalle voidaan järjestää hoitopalaveri, johon kotihoidon työntekijä osallistuu. Asiakkaalla ja hänen omaisellaan on mahdollisuus tulla tutustumaan kotihoidon toimistoon sekä käydä yhteistä keskustelua ko-

12 11 (18) tihoidon toiminnasta lähiesimiehen kanssa. Kotihoidon asiakas- ja omaisilta järjestetään kahdesti vuodessa. Tiimi tavattavissa tilaisuudet pidetään kotihoidon toimistolla tiimivastaavan toimesta. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten sisällöstä, palvelun kustannuksista sekä sopimusmuutoksista Kotihoidon vastuuhoitaja laatii yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisesti myös omaisen kanssa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman. Suunnitelma sisältää hoidon kannalta oleelliset asiat, jotka on sovittu sekä asiakkaan oman osallistumisen. Lisäksi omaisten rooli kirjataan suunnitelmaan. Vastuuhoitaja huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman päivittämisestä aina asiakkaan tarpeen muuttuessa tai vähintään 6 kk:n välein. Asiakas allekirjoittaa kaksi suunnitelmaa, joista toinen jää hänelle itselleen ja toinen kotihoidon toimistolle. Hoitotyön esimies tekee sekä maksu- että palvelupäätöksen joissa käy ilmi palvelun määrä ja kustannukset asiakkaalle (euroa/kk). Palvelujen tarkempi sisältö löytyy asiakkaan kotoa hoitosuunnitelmasta. Kotona säilytetään hoito- ja palvelusuunnitelmaa asiakaskansion välissä. Asiakasmaksuista saa tietoa kaupungin internet-sivuilta ja kotihoidon henkilökunnalta, esimieheltä tai kotihoidon laskentasihteeriltä. Mikäli kotihoito järjestetään palvelusetelin avulla, palvelukoordinaattori informoi asiakasta palvelun kustannuksista, sopii asiakkaan kanssa palvelun aloittamisesta. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteuttamisesta Asiakas otetaan aina mukaan omien palvelujensa suunnitteluun tai niiden muutoksiin. Asiakkaan oma päätös palvelujen sisällöstä, toteuttamisesta sekä päättymisestä huomioidaan hoitoa ja palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Asiakkaan tietoja käsitellään Järvenpään kaupungin yleisen tietosuojasuunnitelman mukaisesti. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asiakas vastaa hallussaan olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista. Kotihoito voi laittaa vireille edunvalvonnan, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvojalta saatuja pieniä asiakkaan käteisvaroja säilytetään kotihoidon toimistolla esimiehen lukollisessa kaapissa, mikäli niitä ei voida asiakkaalle toimittaa. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytöntarvetta pyritään vähentämään Turvalaitteilla ja riittävällä opastuksella voidaan vähentää rajoittamisen tarvetta. Mikäli asiakas ei kykene turvallisesti käyttämään esim. uunia tai lieden levykkeitä, keskustellaan

13 12 (18) hänen kanssaan turvalaitteiden hankkimisesta. Asiakkaan ja omaisten kanssa keskustellen voidaan myös päättää esimerkiksi sulakkeiden irrottamisesta, mikäli paloturvallisuusriski on suuri. Asiakkaan kanssa keskustellaan lääkkeiden turvallisesta säilytyksestä. Pääsääntöisesti asiakkaan lääkkeet säilytetään lukitussa lääkekaapissa asiakkaan kodissa. Joillakin muistisairailla asiakkailla on käytössään ovihälyttimet, jotka hälyttävät, kun asiakas pyrkii lähtemään asunnosta ulos. Arvioimalla asiakkaan toimintakykyä ja muistin astetta voidaan käyttöä vähentää. Mikäli asiakas tarvitsee ovihälyttimen, arvioidaan tarkasti, onko asiakas kotihoidon asiakas vai tarvitseeko hän mahdollisesti ympärivuorokautista palveluasumista. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Kaikissa tilanteissa asia selvitetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa esimiesten kautta. Tarvittaessa häntä ohjataan tekemään muistutus kotona asumista tukevien palvelujen johtajalle tai ottamaan yhteys sosiaaliasiamieheen. Lisäksi asia käsitellään palautteiden käsittelystä laaditun ohjeen mukaisesti. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta Asiakassuhteen päättyessä käydään keskustelu asiakkaan tai omaisen kanssa esim. avainten ja apuvälineiden, lääkekaapin ja hoitotarvikkeiden palauttamisesta sekä sähkölukon poistosta. Asiakkaan menehtyessä vastuuhoitaja tai tiimin työntekijät ottavat yhteyttä omaiseen ja sopivat tarvittaessa tapaamisesta. Henkilö / taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Muistutus lähetetään Koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Hallintokatu Järvenpää johanna.sinkkonen(at)jarvenpaa.fi Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Marju Lemola Koskenmäenpolku 4 D 3, 2. krs. Tuusula

14 13 (18) Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Kotona asumista tukevien palvelujen johtaja käsittelee muistutuksen viivytyksettä yhdessä kotiasumisen päällikön sekä muiden asiaan liittyvien työntekijöiden kanssa. Asiakkaalle lähetetään kirjallinen vastine viimeistään kuukauden sisällä. Vastauksesta käy ilmi, miten asia on kotihoidossa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut. Jos asiakas ei ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, hän voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Asiakas voi tehdä kantelun ilman muistutusta, mutta muistutus on usein nopein tapa saada selvitys tilanteeseen. Kuvaus kunnan ja palveluntuottajan välisestä yhteistyöstä asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Kotihoidossa on laadittu sääntökirja, joka ohjaa yhteistyötä yksityisten palvelusetelituottajien kanssa. Palvelukoordinaattori toimii yhdyshenkilönä palveluntuottajan ja kunnan välillä. Palvelukoordinaattori suunnittelee asiakkaan palvelun ja seuraa sen toteutumista. Kotihoidon sääntökirjassa on myös kuvattu asiakkaan kuluttajansuoja ja asiakasta informoidaan käynnillä. 9 PALVELUN / YKSIKÖN ASIAKASTYÖN LAADUN VARMISTAMINEN Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asiakkaan hoitoa toteutetaan kuntouttavalla työotteella huomioiden asiakkaan omat voimavarat. Asiakkaita kannustetaan omatoimisuuteen. Kotihoidolla on käytettävissään kaksi fysioterapeuttia joita konsultoidaan ja hyödyntään apuvälineitä harkittaessa. Kotihoidon asiakkaille on fysioterapiaryhmä sekä virikekerho, joihin asiakkaita ohjataan yksilöllisen tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään muiden kaupungin avainalueiden, seurakunnan, kolmannen sektorin ja omaisten kanssa asiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kotihoidon asiakkaita tuetaan oman toimintakyvyn edistämiseen, terveydestä huolehtimiseen sekä liikkumiseen toimintakyvyn mukaisesti. THL:n ohjeita ja suosituksia:

15 14 (18) Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä Asiakasta ohjataan ja tuetaan ravitsemuksessa hänen tarpeittensa mukaisesti ikääntyneiden ravitsemussuositusten mukaisesti. Kotihoito käyttää MNA-ravitsemustestiä arvioidessaan asiakkaan monipuolista ravitsemusta. Käynneillä huolehditaan riittävästä ravitsemuksesta huomioiden suositeltu ruokailuvälien maksimipituus. Asiakkaiden painoa seurataan ja paino mitataan vähintään kahdesti vuodessa RAI-arviointien yhteydessä. Asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja sekä asiakkaan hoitotiimi vastaavat asiakkaan ruokailun järjestämisestä sekä ravitsemuksen seurannasta. Järvenpään kaupunki ohjaa tarvittaessa asiakasta kotiateriapalvelun piiriin sekä asiakasta avustetaan kauppatilausten laadinnassa ja kauppapalvelun käytössä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Kuvaus päivittäisen toiminnan järjestämisestä Kotihoidossa on käytössä Pegasos Mukana toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla tiimivastaava sairaanhoitaja jakaa tiiminsä työt. Esimiehet vastaavat päivittäisistä resursseista. Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteessa toimiminen Kotihoidossa noudatetaan hyvää aseptista työskentelytapaa. Yksikössä on kaksi hygieniayhdyshenkilöä, jotka huolehtivat yksikön hygieniakäytäntöjen ajantasaisuudesta sekä tartuntojen ehkäisemisestä. Asiasta on ohjeistettu myös kaupungin yhteisessä potilasturvallisuussuunnitelmassa. Epidemiatilanteessa kotihoidossa toimitaan kaupungin hygieniahoitajalta saatavien ohjeiden pohjalta. 10 TERVEYDENHUOLLOIN JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta Kotihoidon asiakkaiden lääketieteellisestä hoidosta vastaa kotihoidon lääkäri. Tiimin sairaanhoitaja ja lähihoitajat vastaavat päivittäisestä sairaudenhoidosta. Kiireellisissä tilanteissa kotihoidon työntekijä voi konsultoida kotihoidon lääkäriä virkaaikana tai terveyskeskuksen päivystystä virka-ajan ulkopuolella. Akuuttitilanteissa ollaan yhteydessä suoraan hätänumeroon.

16 15 (18) Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta Erikoissairaanhoidon käyttö toteutuu asiakkaan hoitosuunnitelman tai lääkärin lähetteen perusteella. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta Kotihoidossa noudatetaan Järvenpään kaupungin turvallista lääkehoitosuunnitelmaa, jonka ylläpidosta ja päivittämisestä vastaavat palvelupäälliköt yli palvelualuerajojen. Toteuttamisesta vastaavat esimiehet yksikössä. Kotihoidon lääkäri Maini Leinonen, Myllytie 11, Järvenpää Potilasasiamiehen yhteystiedot Raija Huhtala Koskenmäenpolku 4 D 3, 2. krs. Tuusula 11 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakastiedot kirjataan tietosuojan mukaisesti Pegasos potilastietojärjestelmään. Yksikössä noudatetaan tietoturvasta laadittuja ohjeita. Asiakastietoja kirjataan ja käsitellään ainoastaan potilastietojärjestelmässä. Kotihoidossa noudatetaan potilasasiakirjojen tietosuojasta laadittua suunnitelmaa. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueiden tietosuojavastaava Sari Snicker Hallintokatu Järvenpää p sari.snicker(at)jarvenpaa.fi Kotona asumisen tuki avainalueen tietosuojayhdyshenkilö Tiina Palmu Myllytie Järvenpää p tiina.palmu(at)jarvenpaa.fi

17 16 (18) Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: Liitteenä Järvenpään kaupungin kotihoitoa koskevat tietosuojaselosteet Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle / luovuttamiselle Järvenpään kaupungin kotihoitoa koskevat rekisteriselosteet Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuojaasioihin ja asiakirjahallintoon Järvenpään kaupunki järjestää henkilöstölle tietosuojakoulutusta säännöllisesti. Henkilöstön tulee myös suorittaa vuosittain verkkokurssi liittyen tietosuojaan. Suorittamista valvovat esimiehet. Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta Arkistonmuodostussuunnitelma on työn alla vuonna Kotihoidossa muodostuu pääasiallisesti sähköisiä asiakirjoja. Paperiset verensokerimittaukset säilytetään asiakkaan kotona asiakkuuden päättymiseen saakka, jonka jälkeen ne toimitetaan arkistoon. Asiakkaiden mahdolliset muut paperiset asiakirjat (kuten lähetteet) säilytetään asiakkaan kodissa asiakaskansiossa tai kotihoidon toimistolla lukituissa tiloissa. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Tiedonkulku toteutetaan joko sähköisesti esim. Pegasos-postin välityksellä, puhelimitse tai yhteistyöpalavereiden muodossa. 12 ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Säännöllistä ja tilapäistä kotihoitoa järjestetään myös palveluseteleillä yksityisten palvelutuottajien toteuttamana. Palveluseteliin liittyvät menettelyt kuvataan tarkemmin kotihoidon sääntökirjassa. Kaupungin omassa kotihoidossa ei toteuteta alihankintaa. 13 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan aktiivisesti kotihoidon johtotiimissä sekä henkilöstökokouksissa.

18 17 (18) Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vähintään vuosittain, tarvittaessa useammin. Päivittäminen tehdään työryhmässä, johon kuuluvat hoitohenkilöstön edustajat sekä johtoja esimiestehtävissä olevat. Järvenpäässä Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 20.9.2016 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 23.5.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 1 26.5.2012 copyright@taija.härkki.2012 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 x Kunta Kunnan nimi:

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM Omavalvonta Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM 1 Näin vanhukset kärsivät laitoksissa Ilta-sanomat Torstai 6.1.2011, Kokosimme yhteen surullisia tarinoita suomalaisesta

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito Laatimispäivä/päivitys 2.2.2015 Päivittäjän nimi Piritta Järvinen, palveluvastaava Anu Kinnunen, palvelupäällikkö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot