KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard"

Transkriptio

1 SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH FAKSI Sähköposti: Internet:

2 Copyright SFS Osittainkin julkaisemin tai kopiointi sallittu vain SFS:n luvalla. 7. painos ISBN SFS, Helsinki ISSN

3 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 3 Sisällys Sivu Johdanto Soveltamisala Viittaukset Termit ja määritelmät SFS-standardin laadinnan vaiheet Yleistä Aloite Työryhmän asettamin Standardisointityön aloittamin ja SFS-standardiehdotuks laatimin Kansallin lausuntokierros Lausuntoj käsittely Standardin vahvistamin ja julkaisemin Ehdotuks luovuttamin SFS:lle Ehdotuks tarkastus ja viimeistely Ehdotuks käsittely standardisointilautakunnassa Standardi vahvistamis- ja julkaisukielet SFS-standardin uudistamin SFS-standardin kumoamin Sidosryhmiltä saatuj valitust käsittely SFS-standardin rakne ja sisältö Yleiset periaatteet Tavoite Standardi yhdmukaisuus Standardin erikielist käännöst vastaavuus Työn suunnittelu Standardi rakne ja sisältö Alustavat osat Velvoittavat yleiset osat Velvoittavat tekniset osat Opastavat osat Lisäohjeita Alaviitteet Tekstissä olevat huomautukset ja esimerkit Taulukoihin ja kuviin liittyvät huomautukset Tekstin juokseva rivinumerointi Korjaust ja muutost rakne ja osat Korjaukset Muutokset Opastavat tiedot Liite 1 Tiivistelmä toimpiteistä, joita TAY:n tulee tehdä, kun laaditaan puhtaasti kansallista standardia Liite 2 Yleisiä standardi kieliasuun liittyviä ohjeita Liite 3 Standardifraaseja Liite 4 Standardeissa ja muissa julkaisuissa esiintyviä vakiosanoja ja -ilmaisuja Liite 5 Lausuntolomake Liite 6 Lausuntokierrosyhteveto Liite 7 Tiedot kumottavasta SFS-standardista -saate

4 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 4 Johdanto Tässä oppaassa esitetään ohjeet kansallist SFS-standardi laadintaan ja kumoamise. Ohjeet eurooppalaist ja kansainvälist standardi ja muid julkaisuj kansallista käsittelyä vart ovat SFS-oppaassa 5. Standardi on konssukse perustuva, tunnustetun elim hyväksymä normatiivin asiakirja, joka esittää yleistä ja toistuvaa käyttöä vart sääntöjä, ohjeita tai ominaispiirteitä toiminnoille tai niid tuloksille optimaalis järjestyks saavuttamiseksi tietyssä tilanteessa (SFS-EN 45020). SFS-standardit ovat luonteeltaan suosituksia riippumatta siitä, mikä on niid alkuperä tai esikuva.

5 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 5 1 Soveltamisala Tässä SFS-oppaassa esitetään puhtaasti kansallis SFS-standardiehdotuks laadintaa ja käsittelyä koskevat yleisohjeet. Opasta sovelletaan kaikki Suom Standardisoimisliitto SFS ry:n vahvistami puhtaasti kansallist standardi ja niihin liittyvi julkaisuj laadinnassa ja käsittelyssä. Oppaassa esitetään myös SFS-standardi rakteese liittyvät kansalliset ohjeet. Toimialayhteisöj omissa, standardi laadintaa koskevissa ohjeissa esitetään tarvittavat lisäohjeet. 2 Viittaukset SFS-opas 5 Eurooppalaist ja kansainvälist standardi sekä muid julkaisuj kansallin käsittely (SFS:n www-sivuilla) Laki säädöksissä viitattavi standardi kielestä (Suom säädöskokoelma 553/1989) SFS-EN Standardisointi ja siih liittyvä toiminta. Yleissanasto CENELEC Guide 8 Vilamoura Procedure (CENELECin www-sivuilla) ISO code of conduct for the technical work (ISOn www-sivuilla). 3 Termit ja määritelmät puhtaasti kansallin standardi standardisointilautakunnan vahvistama standardi, joka ei ole täysin yhtäpitävä kansainvälis tai eurooppalais standardin kanssa ja jolle annetaan kansallin tunnus (muotoa SFS 1234). 4 SFS-standardin laadinnan vaiheet 4.1 Yleistä Standardisoinnin yleisiä periaatteita ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus, puolueettomuus, konssusperustaisuus, tehokkuus ja johdonmukaisuus. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset oikeudet osallistua standardi laadintaan. Kaikki standardisointiin osallistuvi tahoj tulee omassa toiminnassaan ottaa huomioon ISOn eettiset ohjeet, ks. ISO code of conduct for the technical work. Standardi laadinnassa tulee ottaa huomioon kilpailu- ja tekijänoikeuslainsäädännön periaatteet. SFS-standardeille pitää olla mahdollisimman objektiiviset perusteet, mistä johtu niitä ei saa laatia sellaisiksi, että yksittäis yrityks tai tietyn yritysryhmän pääsy mukaan kilpailuun estyy. Koska standardi laadinnasta vastuussa olevalla toimialayhteisöllä tulee olla oikeudet standardeissa käytettäviin kuviin ja muihin aineistoihin, on toimialayhteisöllä ja aineistot luovuttavalla taholla oltava keskinäin kirjallin sopimus oikeuksi (esimerkiksi käyttöoikeuksi) luovuttamisesta. Tämä sopimus toimitetaan SFS:lle standardin lautakuntakäsittelyn yhteydessä, jolloin aineistoj oikeudet (käyttöoikeudet yms.) siirtyvät sopimukse perustu SFS:lle. Aineiston luovuttavalla taholla on kuitkin oikeus käyttää aineistoa edelle myös omassa toiminnassaan sopimuks mukaisesti. Toimialayhteisöillä on oikeus käyttää oman aluesa aineistoja harkintansa mukaan ja/tai standardi käyttöä edistäviin tarkoituksiin. SFS-standardeja voidaan laatia puhtaasti kansallisista lähtökohdista. Suomessa puhtaasti kansalliset standardit laaditaan konssusperiaatteella, jolloin mikään tärkeä osapuoli ei ole oleellisissa asioissa pysyvästi erimieltä ja mahdolliset ristiriidat pyritään sovittelemaan n standardin vahvistamista. Standardiehdotust laadinnasta vastaavat ylesä toimialayhteisöt (TAY). Tässä oppaassa TAY:lle esitetyt vaatimukset koskevat myös SFS:ää s toimiessa TAY:nä. Kunkin TAY:n toimiala sekä TAY:n ja Suom Standardisoimisliitto SFS ry:n välin työnjako ja yhteistyö määritellään TAY:n ja SFS:n välisessä yhteistyösopimuksessa. TAY:id toimialat vahvistaa standardisointilautakunta. Jos jonkin standardiehdotuks laadinta ei kuulu minkään TAY:n toimialaan, voi SFS aiheese liittyviä toimialayhteisöjä kuultuaan laatia ehdotuks. Myös muut yhteisöt kuin TAY:t voivat luovuttaa SFS:lle standardiehdotuksia, jotka eivät kuulu minkään TAY:n toimialaan, julkaistavaksi SFS-standardeina siitä erikse sopimalla työtä aloitettaessa.

6 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 6 Kansalliset standardit laaditaan tavallisesti toimialayhteisön perustamassa ryhmässä, jota voidaan kutsua esim. työryhmäksi, komiteaksi tai seurantaryhmäksi. Tässä oppaassa siitä käytetään nimitystä työryhmä. Työryhmän laatima ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle. Kun standardiehdotus on hyväksytty lausuntokierroksella tai s jälkeisissä neuvotteluissa, se toimitetaan SFS:ään julkaistavaksi ja vahvistettavaksi. SFS-standardit vahvistaa standardisointilautakunta. SFS-standardin laadinnan vaiheet aloitteesta valmiiksi standardiksi esitetään kuvassa 1. Tiivistelmä toimpiteistä, joita TAY:n tulee tehdä, kun laaditaan puhtaasti kansallista standardia, esitetään liitteessä Aloite Kuva 1 SFS-standardin laadinnan vaiheet Jokain standardisointitarpe todnut yhteisö tai hkilö voi kirjallisesti tehdä aloitte standardin laatimisesta, muuttamisesta, korvaamisesta tai kumoamisesta ko. toimialaa hoitavalle TAY:lle tai SFS:lle. Toimialayhteisön velvollisuus on varmistaa, onko tekeillä olevasta asiasta olemassa SFS-standardeja ja ovatko ne ristiriidassa alkavan työn kanssa. Lisäksi tulee tarkistaa, ettei kyseiseltä aihe-alueelta ole valmisteilla vastaavaa eurooppalaista standardia (toimpidekielto, standstill). Toimpidekiellon aikana aiheesta ei saa julkaista kansallista standardia, paitsi CENin tai CENELECin luvalla.

7 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 7 Toimialayhteisön on pyrittävä selvittämään, onko tekeillä olevasta aiheesta olemassa voimassa olevia pattteja tai mallisuojaa, joita standardi mahdollisesti loukkaa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimpiteisiin asian ratkaisemiseksi. SFS ei ole vastuussa mahdollist pattti tunnistamisesta tai mahdollisista patttioikeuksista (ks. kohta ). TAY määrittelee työn tavoitteet, kiireellisyyd ja yleiset suuntaviivat, päättää työn aloittamisesta tai muusta ratkaisusta sekä vastaa työn kulusta. TAY myös selvittää, onko ehdotetulle standardille tarvetta. Niiltä tahoilta, joita työn ajatellaan koskevan ja joilla on asian suhte etu valvottavana, tiedustellaan kohte tarpeellisuutta ja kiinnostusta osallistua standardin laatimise. Standardin laadinnan tarpeellisuutta arvioitaessa on selvitettävä myös työhön tarvittavat resurssit ja rahoitus. 4.3 Työryhmän asettamin TAY määrittelee standardiehdotuks valmistelutavan. Työ voidaan antaa olemassa olevalle ryhmälle tai työtä vart voidaan perustaa erillin työryhmä. Työryhmään voivat osallistua TAY:n normaali käytäntöj mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet hkilöt (myös yksityishkilö) tai tahot. TAY:n on huolehdittava, että jäset edustavat mahdollisimman laajasti alan asiantuntemusta. Minkään sidosryhmän osallistumista standardisointityöhön ei saa estää tai rajoittaa. CENin ja CENELECin jäsjärjestöillä on oikeus seurata kansallista työtä Suomessa lähettämällä tarkkailijoitaan kokouksiin. Standardisointikokouksissa ei kuitkaan ole velvoitetta käyttää muita kuin kotimaisia kieliä. Työryhmän puhejohtaja johtaa kokousta, on tasapuolin ja oikeudmukain. Sihteerin tulee olla puolueeton ja tasapuolin. 4.4 Standardisointityön aloittamin ja SFS-standardiehdotuks laatimin Työryhmä pyrkii päätöksissään ja kannanotoissaan konssukse. TAY:n ohjeisiin kirjataan mettelyt työryhmän kannanmuodostamisesta. Kustakin kansallisesta standardisoimiskohteesta tulee ilmoittaa SFS:lle lisäämällä uusi SFS-kohde FINSTA-tietokantaan (käytetään jatkossa nimitystä FINSTA). Tässä vaiheessa TAY pyytää SFS:n tietopalvelusta kaikille standardisointikohteille tunnuks ja merkitsee s FINSTAn kohtaan TAY-tunnus. Samassa yhteydessä TAY ilmoittaa SFS:n tietopalveluun voimassa olevan standardin tunnuks, jos käynnistettävä standardisointityö on voimassa olevan SFS-standardin uudistamista. Jos uusi standardi korvaa osan olemassa olevasta SFS-standardista, kumoutuu koko vanha standardi. TAY päättää myös siitä, tulisiko laatia uusi standardi kattamaan kumoutuvan standardin ne kohdat, joita uusi standardi ei kata. TAY voi ladata työtään vart SFS:n verkkokaupasta tai FINSTAsta kansainvälisiä standardeja sekä työssä tarvittavia SFS-standardeja. SFS tiedottaa FINSTAan kirjattuj työkohdetietoj perusteella edelle uusista kansallisista työkohteista CENin ja CENELECin tietojärjestelmän ja kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO-sopimuks edellyttämällä tavalla. Sähköalalla on käytössä ns. Vilamoura-mettely, joka edellyttää, että SESKO ry ilmoittaa CENELECille kaikki muut paitsi CENELEC-standardi suoraan soveltamise ja tietynlaisiin IEC-standardeihin liittyvät uudet standardisoimiskohteet. Ilmoitukse saatuj eri maid vastaust perusteella CENELECin teknin valiokunta päättää ehdotuks jatkokäsittelystä. Vilamoura-mettely on kuvattu CENELECin oppaassa CENELEC Guide 8. SFS ja SESKO julkaisee kansallis standardisointiohjelman www-sivuillaan vähintään kerran vuodessa. Standardi laaditaan joko esikuvaan perustu tai itsäisesti. Mikäli laadittavalle standardille on käytettävissä kansainvälin esikuva, on suositeltavaa noudattaa sitä mahdollisimman tarkoin sekä sisällön että esitystavan suhte. Jos standardi perustuu esikuvaan tai esikuviin, ilmoitetaan tästä standardin alussa. Esikuva voi olla esim. kansainvälin standardi, toimialastandardi, kansallin standardi tai muu julkaisu.

8 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 8 Selvitys tärkeimmistä poikkeamista esikuvaan nähd ja muut esikuvina käytetyt asiakirjat ilmoitetaan kohdassa Opastavat tiedot. Kansilehdellä ilmoitetaan standardin yhtäpitävyys esikuvaan verrattuna jollakin seuraavista tavoista: 1) Tämä standardi on täysin yhtäpitävä standardin XYZ 1234:2001 kanssa. Tämä tarkoittaa, että standardi on tarkka ja täydellin käännös (idtical, idt) esikuvastaan, jota se noudattaa sekä asiasisällöltään että esitystavaltaan. 2) Tämä standardi on asiasisällöltään yhtäpitävä standardin XYZ 1234:2001 kanssa. Tämä tarkoittaa, että toimittaessa standardin mukaisesti saadaan kaikissa tapauksissa sama tulos, kuin jos olisi toimittu esikuvana olle standardin mukaisesti. S sijaan standardin esitystapaa on voitu muuttaa (equivalt, eqv). 3) Tämä standardi perustuu standardiin XYZ 1234:2001. Tässä tapauksessa standardissa on lisäyksiä, poistoja tai muutoksia esikuvaan verrattuna (not equivalt, neq). Tärkeimmistä eroavuuksista tulee esittää selvitys kohdassa Opastavat tiedot. 4.5 Kansallin lausuntokierros Kun standardiehdotus on saatu valmiiksi, TAY huolehtii kansallis lausuntokierroks toimepanemisesta ja lausuntokierrokse liittyvi tietoj merkitsemisestä FINSTAan. Viimeistään tässä vaiheessa FINSTAan merkitään myös standardiehdotuks glanninkielin otsikko. Kaikilla asiaankuuluvilla sidosryhmillä ja heidän edustajillaan on oltava mahdollisuus kommtoida kansallisella lausuntokierroksella olevia ehdotuksia. Lausuntokierroks aikana ehdotukset ovat saatavilla maksutta. Lausuntopyyntö lähetetään kaikille niille julkisille ja yksityisille tahoille, joilla oletetaan olevan standardiehdotuks suhte huomattavaa asiantuntemusta tai oleellin etu valvottavanaan. Tällaisia ovat mm. valmistajat, maahantuojat, käyttäjät, kuluttajat, kauppa, viranomaiset, testauslaitokset, työmarkkinajärjestöt ja lausunnonantajiksi ilmoittautuneet. TAY on vastuussa lausuntokierroks kattavuudesta. Toimialayhteisöt vastaavat standardiehdotust jakelusta kansallisella lausuntokierroksella. Esimerkki lausuntolomakkeesta on liitteä 5. Lausuntopyynnöstä on käytävä ilmi ainakin seuraavaa: mihin mnessä lausunto on annettava ehdotuks laatine työryhmän kokoonpano yhteyshkilö, jolta lausunnonantajat voivat pyytää lisätietoja (yhteystiedot) lausuntopyynnön jakelu maininta siitä, mitkä standardit lausunnolla oleva ehdotus kumoaa tai korvaa maininta, jos standardiin on tarkoitus viitata viranomaismääräyksissä. Jos standardiehdotukse sisältyy uusia termejä tai muita alan kielkäyttöön tarkoitettuja uusia ilmaisuja, lähetetään se tarvittaessa lausunnolle myös Kotimaist kielt keskukselle. Varsinaist sanastostandardi osalta lausuntoa tulisi pyytää sekä Kotimaist kielt keskukselta että Sanastokeskus TSK:lta, jota on syytä käyttää asiantuntijana jo standardiehdotusta laadittaessa. Lausunnon antamise varataan aikaa riittävästi, kuitkin vähintään kaksi kuukautta. Heinäkuuta ei lueta lausuntoaikaan. SFS tiedottaa FINSTAan kirjattuj lausuntokierrostietoj perusteella edelle standardiehdotuksista CENin ja CENELECin tietojärjestelmän ja kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO-sopimuks edellyttämällä tavalla.

9 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Lausuntoj käsittely Työryhmä käsittelee annetut lausunnot ja muokkaa ehdotusta lausuntoj perusteella tarvittavin osin. Jos lausunnot ovat keskään huomattavan ristiriitaisia, tulisi TAY:n kutsua lausuntoj käsittelykokoukse työryhmän jäst lisäksi lausunnonantajat. Työryhmä laatii lausunnoista yhtevedon, josta selviää, onko muutosehdotukset otettu huomioon. Lausuntoyhteveto lähetetään tarvittaessa lausunnonantajille. Päätöksissä pyritään konssuspäätöksiin. Mikäli konssukse ei päästä, tehdään päätökset emmistöpäätöksinä, jolloin kullakin jästaholla (yritys, organisaatio, yksityishkilö) on yksi ääni. Äänt mnessä tasan ratkaisee puhejohtajan ääni. Kokouksissa lasketaan läsnä olevi äänet sekä poissaolevi jästahoj ilmoittamat äänet, etukäte kysyttyihin ja kirjallisesti vastattuihin asioihin. Jos työryhmä tekee ehdotukse oleellisia asiasisältöön vaikuttavia muutoksia, pyydetään uudet lausunnot ainakin niiltä, jotka ovat vastanneet edellise lausuntopyyntöön. Uusintalausuntokierrokse varataan aikaa vähintään yksi kuukausi. Tämä toistetaan, kunnes työryhmän mielestä oleellisia muutoksia ei ää tarvitse tehdä. TAY:n tulee arkistoida lausuntokierroksella olleet standardiehdotukset, niid jakelu, saadut lausunnot, kommtit ja kommttikäsittelykokoust pöytäkirjat vähintään 5 vuotta. 4.7 Standardin vahvistamin ja julkaisemin Ehdotuks luovuttamin SFS:lle TAY tarkistaa, että ehdotus on laadittu ja käsitelty voimassa olevi ohjeid mukaisesti ja ettei se ole ristiriidassa voimassa olevi SFS-standardi kanssa. Tarkistuks jälke TAY kirjaa tiedot vahvistettavasta standardista FINSTAan ja lähettää tiedot SFS:ään FINSTAn kautta. Samanaikaisesti valmis standardiehdotus kansilehtitietoine ja lausuntokierrosyhteveto toimitetaan SFS:lle sähköpostilla osoitteese Lausuntokierrosyhtevetoon (ks. liite 6) listataan ne tahot, joilta on pyydetty lausunto SFS-standardiksi vahvistettavasta ehdotuksesta. Luetteloon merkitään ehdotuks hyväksyneet ja lopullista ehdotusta vastustaneet. Perustelut vastustamiselle ja vastustuks käsittely esitetään erillisessä liitteessä. TAY päättää ja vastaa standardiehdotuks asiasisällöstä Ehdotuks tarkastus ja viimeistely SFS tarkistaa, että ehdotus on ollut lausuntokierroksella. SFS tarkistaa standardissa olevat viittaukset muihin standardeihin. Jos ehdotuks käsittelyssä havaitaan puutteita, hankitaan tarvittavat lisäselvitykset TAY:ltä tai palautetaan ehdotus TAY:lle. Jos ehdotus on ristiriidassa voimassa olevi aiheese liittyvi SFS-standardi kanssa, SFS palauttaa ehdotuks TAY:lle ja aloittaa tarvittaessa neuvottelut voimassa olevan SFS-standardin muuttamisesta tai kumoamisesta. Tarvittaessa SFS esittää ristiriidan standardisointilautakunnan ratkaistavaksi. Tarkastuks jälke SFS tekee ehdotuksesta ns. oikolukuversion, joka lähetetään TAY:lle tarkistettavaksi. TAY ilmoittaa tarvittavat muutokset SFS:lle määräaikaan mnessä. SFS huolehtii ja päättää standardiehdotuks painoasusta yhdessä TAY:n kanssa Ehdotuks käsittely standardisointilautakunnassa Standardisointilautakunnan tehtävänä on tarkistaa, onko sille esitetty standardiehdotus laadittu ja käsitelty voimassa olevi ohjeid mukaisesti, ja päättää jatkokäsittelystä.

10 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 10 Standardisointilautakunta vahvistaa puhtaasti kansalliset SFS-standardit. Kaikki lautakunnan jäst tulee kahd viikon kuluessa ehdotuks lähettämisestä ilmoittaa kantansa ehdotukse. Heinäkuuta ei lueta em. kahd viikon aikaan. Lautakunnan jäs voi antaa kielteis kannanoton seuraavissa tapauksissa: ehdotus ei ole riittävän laajasti eri osapuolt hyväksymä ehdotus on ristiriidassa voimassa olevan SFS-standardin kanssa ehdotusta ei ole laadittu tai käsitelty tämän SFS-oppaan 4 mukaisesti ehdotuks on laatinut muu kuin lautakunnan vahvistaman työnjaon edellyttämä TAY, eikä asiasta ja standardin sisältöön liittyvistä asioista ole sovittu s TAY:n kanssa, jonka toimialaan ehdotus kuuluu. Kieltein kannanotto tulee perustella. Jos yhtään kielteistä kannanottoa ei esitetä, lautakunnan katsotaan hyväksyne ehdotuks yksimielisesti. Jos kielteisiä kannanottoja esitetään, toimialayhteisöllä on mahdollisuus lähettää ehdotus uudelle lautakunnan hyväksyttäväksi. Standardiehdotusta käsitellään standardisointilautakunnassa seuraavissa tapauksissa: ehdotus ei tule hyväksytyksi lautakunnan tois äänestyskierroks jälke konssuks saavuttamin lausuntokierroksella ei ole onnistunut ehdotus on ristiriidassa voimassa olevan SFS-standardin kanssa lautakunnan kirjallisessa käsittelyssä on esitetty kieltein kannanotto on esitetty väite, ettei standardiehdotus kuulu s laatine TAY:n toimialaan standardilla on huomattavaa periaatteellista merkitystä. Lautakunta voi käsitellä sille lähetetyn standardiehdotuks joko kirjeitse tai kokouksessaan. Tarvittaessa TAY:n edustaja kutsutaan asiantuntijaksi lautakunnan kokoukse Standardi vahvistamis- ja julkaisukielet SFS-standardi voidaan vahvistaa joko suomkielisä tai jollain muulla sellaisella kielellä, jonka voidaan olettaa olevan riittävän laajasti standardin käyttäjäkunnan hallitsema. Suomkielin standardi voidaan kääntää muulle kielelle, jos sille löytyy rahoitus. Enn käännöks toimittamista SFS:lle TAY tarkistuttaa kieliasun pätevällä asiantuntijalla. Muulla kuin vahvistamiskielellä julkaistut versiot ovat käännöksiä. Standardi voidaan julkaista kaksi- tai useampikielisä, jolloin siinä on aina mainittava, mikä kielistä on vahvistamiskieli eli pätee ristiriitatapauksissa. Standardi julkaisukielistä on annettu laki Laki säädöksissä viitattavi standardi kielestä (Suom säädöskokoelma 553/1989). 4.8 SFS-standardin uudistamin Toimialayhteisö arvioi SFS-standardi ajanmukaisuud säännöllisesti, ja päättää jatkotoimpiteistä. Aloitte SFS-standardin uudistamisesta voi tehdä mikä tahansa yhteisö tai yksityin hkilö kirjallisesti ko. alaa hoitavalle TAY:lle tai SFS:lle. Standardi esitystapaa ja asiasisältöä koskevat muutos- ja korjausehdotukset toimitetaan standardista vastaavalle TAY:lle. Painovirheet voidaan korjata ja muut vähäiset muutokset tehdä uudistamatta koko standardia, eikä sitä tällöin myöskään tarvitse vahvistaa uudelle. Jos standardin soveltamisala muuttuu oleellisesti, olemassa oleva standardi kumotaan ja laaditaan uusi standardi, jolle annetaan uusi tunnus. Vanhaa tunnusta ei myöhemmin anneta millekään standardille.

11 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS SFS-standardin kumoamin Aloitte SFS-standardin kumoamisesta voi tehdä mikä tahansa yhteisö tai yksityin hkilö kirjallisesti ko. alaa hoitavalle TAY:lle tai SFS:lle. Jos voimassa oleva SFS-standardi halutaan kumota, ilman, että s tilalle laaditaan korvaavaa standardia, pyytää TAY standardin kumoamisesta lausunnot kohdan 4.5 mukaisesti. Kun eurooppalain standardi vastaavasta aiheesta vahvistetaan, on kansallin SFS-standardi kumottava. Kun kansallista SFS-standardia esitetään kumottavaksi laadittavana olevalla eurooppalaisella standardilla, pyydetään SFS-standardin kumoamista koskeva lausunto eurooppalais standardin lausunto- tai äänestyskierroks yhteydessä (ks. SFS-opas 5). Mikäli työryhmässä ovat edustettuina kaikki oleelliset tahot, voidaan SFS-standardin kumoamin vaihtoehtoisesti käsitellä työryhmän kokouksessa. Tällöin työryhmän pöytäkirjaan on kirjattava kumoamisperusteet. Pöytäkirjaote on toimitettava SFS:ään kumoamissaatte liitteä. Enn standardin kumoamista on pyrittävä tarkistamaan, onko ko. standardiin viitattu joissakin muissa SFS-standardeissa tai viranomaismääräyksissä. Jos tällaisia viittauksia on, TAY:n on ryhdyttävä tarvittaviin toimpiteisiin. TAY toimittaa kumoamissaatteella (ks. liite 7) tiedon standardin kumoamisesta SFS:lle (osoitteese joka toimittaa s edelle SFS:n toimitusjohtajan käsittelyyn. Kumoamisaatte liitteä TAY toimittaa SFS:lle joko lausuntokierrosyhtevedon (ks. liite 6) tai työryhmän pöytäkirjaotte sekä tarvittavat kumoamista koskevat lisätiedot. SFS tarkistaa, että standardin kumoamin on valmisteltu annettuj ohjeid mukaisesti ja että tarvittavat liitteet seuraavat kumoamisehdotusta. Toimitusjohtaja kumoaa päätöksellään SFS-standardin, jos kumottavaksi ehdotetulla standardilla ei ole huomattavaa periaatteellista tai yleistä merkitystä tai standardin kumoamista koskevat lausunnot eivät ole keskään ristiriitaisia. Viimeksi mainituissa tapauksissa standardin kumoamin tuodaan standardisointilautakunnan käsiteltäväksi. Lista kansallisista kumotuista SFS-standardeista tuodaan tiedoksi standardisointilautakunnalle. Voimassaoleva SFS-standardi kumoutuu silloin, kun vahvistetaan s korvaava SFS-standardi. TAY:n tulee merkitä korvaavuustieto FINSTAan. Ristiriitaisia standardeja ei saa olla voimassa yhtä aikaa. Standardiehdotuks ristiriitaisuud voimassaolevaan standardiin verrattuna ratkaisee viime kädessä standardisointilautakunta Sidosryhmiltä saatuj valitust käsittely Toimialayhteisö tai tarvittaessa SFS vastaa standardisointitoimintaa (mukaan luki lausuntoj käsittely) koskeviin kirjallisiin valituksiin niid tekijälle kirjallisesti. Toimialayhteisön on toimitettava standardisointitoimintaa ja lausuntoj käsittelyä koskevat valitukset ja vastaukset niihin tiedoksi myös SFS:lle. Toimialayhteisö kirjaa saadut valitukset ja niid käsittelyn. Jos SFS:lle tulee toimialayhteisöj toimintaa koskeva valitus, se toimitetaan ao. toimialayhteisölle valituks käsittelyä ja siih vastaamista vart. 5 SFS-standardin rakne ja sisältö 5.1 Yleiset periaatteet Tavoite Standardi tavoittea on määritellä selvät ja yksiselitteiset suositukset, jotka helpottavat kaupankäyntiä ja yhteydpitoa sekä parantavat yhtesopivuutta. Siksi standardin tulee olla niin täydellin kuin soveltamisalan rajoissa on tarpe olla johdonmukain, yksiselittein, selkeä ja tarkka ottaa huomioon tekniikan taso olla ymmärrettävä ammatti-ihmisille, jotka eivät ole osallistuneet s valmisteluun.

12 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Standardi yhdmukaisuus Rakte, tyylin ja termi yhdmukaisuus on säilytettävä paitsi kussakin standardissa myös kaikissa toisiinsa liittyvissä standardeissa. Toisiinsa liittyvi standardi rakte ja kohti numeroinnin on oltava mahdollisimman yhtäpitävät. Tietyn käsitte ilmaisemise on käytettävä samaa termiä kaikissa standardeissa tai standardiryhmissä. Vaihtoehtois termin (synonyymin) käyttöä aikaisemmin määriteltyyn käsitteese on vältettävä. Mikäli mahdollista, kullekin termille saa antaa vain yhd merkityks. Jotta standardikokoelma olisi yhtäin, jokais standardin tekstin on noudatettava olemassa olevi perusstandardi ehtoja. Tässä yhteydessä on erityisesti otettava huomioon standardisoidut termit terminologian periaatteet ja metelmät suureet ja yksiköt sekä niid tunnukset lyhteet kirjallisuuiitteet tekniset piirustukset graaset tunnukset. Lisäksi noudatetaan seuraavia aiheita koskevi yleist standardi ehtoja: toleranssijärjestelmät mittatoleranssit ja mittausepävarmuus standardilukusarjat tilastolliset metelmät ympäristöolosuhteet ja niihin liittyvät testit turvallisuus kemia Standardin erikielist käännöst vastaavuus Standardin erikielist käännöst teksti on oltava teknisesti toisiaan vastaavia ja rakteellisesti yhteviä. Standardi vahvistetaan aina yhdellä kielellä, jolloin siitä tehdyt mahdolliset muunkieliset julkaisut ovat käännöksiä. Kaksitai useampikielisessä julkaisussa, tai jos standardi on vahvistettu muun kuin julkaisukielisä, on ilmoitettava, millä kielellä standardi on vahvistettu, ja mikä kieli pätee ristiriitatapauksissa Työn suunnittelu Jotta standardi tai standardisarja voitaisiin julkaista suunniteltuna aikana, on n yksityiskohtais laadinnan aloittamista määriteltävä kaikki käsiteltävät seikat, niin että laajuus, rakne ja vaikutus muihin standardeihin ovat tiedossa. Tässä oppaassa esitettyjä standardi laadinnan ja rakte sääntöjä on sovellettava heti työn alussa sekä kaikissa myöhemmissä vaiheissa viivytyksiltä välttymiseksi.

13 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Standardi rakne ja sisältö SFS-standardin osat ovat: kansilehti sisällysluettelo esipuhe johdanto soveltamisala viittaukset termit ja määritelmät vaatimukset opastavat liitteet ja kirjallisuus. Standardi muodostuu alustavista, velvoittavista ja opastavista osista. Nämä osat kuvaillaan kohdissa Tuotestandardeissa usein käytetty jästely esitetään taulukossa 1. Taulukko 1 Osi ryhmittely Tyyppi Osa Otsikko Kohta Alustava Kansilehti Sisällysluettelo Sisällys Esipuhe Esipuhe Johdanto Johdanto Velvoittava ylein Otsikointi Soveltamisala Soveltamisala Viittaukset Velvoittavat viittaukset Velvoittava teknin Termit ja määritelmät Termit, määritelmät, Lyhteet ja tunnukset lyhteet ja tunnukset Vaatimukset Näytteotto Testausmetelmät Luokittelu ja nimikkeet Merkintä ja pakkaamin Velvoittavat liitteet Liite x, xx Opastava Opastavat liitteet ja kirjallisuus Liite x, xx Kirjallisuus Opastavat tiedot Standardissa ei tarvitse olla kaikkia esitettyjä velvoittavia teknisiä osia, ja siinä voi olla muita kuin esitettyjä velvoittavia teknisiä osia. Standardin luonne määrää, mitä näistä velvoittavista teknisistä osista sisällytetään standardiin ja missä järjestyksessä ne esitetään.

14 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Alustavat osat Kansilehti Kun standardiehdotus on luovutettu SFS:lle vahvistettavaksi, antaa SFS sille lopullis SFS-tunnuks. SFS-standardille annetaan tunnus, joka sisältää kirjaimet SFS ja juoksevan numeron. SFS-standardi osanumerointi on mahdollista. Kansilehdellä on ilmoitettava standardin suhde mahdollisiin esikuviin. Jos standardi on yhtäpitävä esikuvansa kanssa, on kiinnitettävä erityistä huomiota siih, että ilmoitetaan täydellisesti, mikä on esikuva (kaikkine muutoksine, korjauksine ja mahdollisine kansallisine poikkeuksine ja näid päiväyksine). Poikkeamat esikuviin nähd esitetään kohdassa Opastavat tiedot. SFS merkitsee standardin kansilehdelle standardin vahvistamispäivämäärän ja sivumäärän. Jos standardista julkaistaan vahvistamis jälke käännös, Ilmoitetaan käännöksessä s julkaisupäivämäärä Sisällysluettelo Sisällysluettelo on valinnain osa. Se antaa standardista yleiskatsauks ja helpottaa standardin käyttöä. Sisällysluetteloon ei tarvitse sisällyttää kaikkia alakohtia. Kaikista luetelluista kohdista on esitettävä niid täydelliset nimet. Osan otsikko on Sisällys. Sisällysluettelossa esitetään standardissa olevi liitteid asema (opastava tai velvoittava) Esipuhe Standardissa voi olla esipuhe. Esipuheessa voidaan antaa mm. tietoja standardin tai s esikuvan taustasta standardin valmistelle työryhmän nimi (ei hkilöid eikä yrityst nimiä) standardin hyväksyntää koskevia tietoja tietoja mahdollisista muista standardin valmisteluun osallistuneista tahoista tieto standardin liittymisestä muihin standardeihin tai asiakirjoihin ilmoitus, mitkä liitteet ovat velvoittavia ja mitkä opastavia. Standardeihin sisällytetään seuraava patttioikeuksia koskeva teksti: On huomattava, että jotkin tämän asiakirjan yksityiskohdat saattavat olla patttioikeuksin suojattuja. SFS ei vastaa tällaist patttioikeuksi yksilöimisestä. (ks. kohta 4.2) Johdanto Johdantoa voidaan tarvittaessa käyttää standardin alussa antamaan erityistä tietoa tai kommtteja standardin teknisestä sisällöstä ja s valmisteluun johtaneista syistä sekä taustatietoa, joka on välttämätöntä standardin sisällön ymmärtämiselle. Johdannossa esitetään myös standardin liittymin muihin standardeihin tai asiakirjoihin ja standardissa olevi liitteid asema (opastavia tai velvoittavia). Johdannossa ei saa esittää vaatimuksia Velvoittavat yleiset osat Asiakirjan nimi Asiakirjan tunnistetiedoissa on oltava jokin seuraavista nimistä: standardi standardiehdotus muutos korjaus.

15 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Painosnumero ja viittaus edellisiin painoksiin Asiakirjan painosnumeron on oltava näkyvissä kaikissa painoksissa toisesta painoksesta etepäin. Painosnumero muuttuu aina, kun asiakirjan sisältöön tehdään muutoksia. Kansilehdellä ilmoitetaan, jos standardi korvaa edellis painoks tai jonkin muun standardin. Jos standardi korvaa saman standardin 2., 3. jne. painoks, ilmoitetaan esim. Korvaa standardin SFS XXXX:2001 painoks 3. Jos se korvaa painoks 1, ei painosta ilmoiteta Otsikko Standardissa on otsikko suom kielellä, julkaisukielellä ja glannin kielellä. Lisäksi, jos standardi on vahvistettu jollain muulla kuin edellä mainituilla kielillä, on otsikko esitettävä myös vahvistamiskielellä. Erikielist otsikoid tulee olla asiallisesti yhtäpitäviä. Otsikon sanamuoto on valittava erityis huolellisesti. Otsikon on ilmaistava yksiselitteisesti standardin käsittelemä asia sit, että standardi erottuu muista standardeista memättä kuitkaan tarpeettomiin yksityiskohtiin. Kaikki tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan soveltamisalassa. Otsikko voi koostua erillisistä osista. Niistä jokain on niin lyhyt kuin mahdollista, edet yleisestä määrittelystä yksityiskohtaisempaan. Ylesä ei käytetä useampaa kuin kolmea osaa: a) johdanto-osa, joka ilmaisee standardissa käsiteltävän yleis alue (tämä voi usein perustua työryhmän nime) b) pääosa, joka ilmaisee yleise alueese kuuluvan pääaihe c) lisäosa, joka ilmaisee pääaihe erityis näkökohdan tai ilmoittaa yksityiskohdat, jotka erottavat asiakirjan muista standardeista tai saman standardisarjan muista osista. Esimerkkiotsikko: SFS 1202 Betoniteräst hitsaus. Silloitushitsattavuus. Testausmetelmät ja vaatimukset Johdanto-osa: Betoniteräst hitsaus Pääosa: Silloitushitsattavuus Lisäosa: Testausmetelmät ja vaatimukset Soveltamisala Standardissa on alussa oltava soveltamisalan määrittely, jossa esitetään yksiselitteisesti standardin aihe, standardin soveltamis rajat sekä standardin käyttötarkoitus. Siinä ei saa esittää vaatimuksia Viittaukset Tässä osassa esitetään luettelo niistä velvoittavista asiakirjoista (useimmit standardeista) tunnuksine ja otsikkoine, joihin varsinaisessa tekstissä viitataan sit, että ne ovat välttämättömiä standardin soveltamiselle. Mahdollista esikuvastandardia tai opastavissa tiedoissa mainittuja asiakirjoja ei mainita viittauksissa. Valmisteilla oleviin standardeihin voidaan viitata, jos standardit julkaistaan pian laadittavan standardin julkaisemis jälke. Valmisteilla-maininta on merkittävä näkyviin alaviitteä, esim. seuraavalla tavalla: Valmisteilla (standardin SFS 1234 simmäin painos) tai Valmisteilla (standardin SFS 1234:2001 uudistettu painos). Viittaukset merkitään antamalla viitatun asiakirjan painosnumero tai vahvistamiuosi, jolloin viittaus koskee juuri kyseistä versiota (päivätty viittaus), tai viittaamalla asiakirjaan ilman version määrittelyä (päiväämätön viittaus), jolloin viittaus koskee aina asiakirjan voimassaolevaa versiota. Viitattavasta standardista ilmoitetaan tunnus, asiakirjan otsikko, julkaisija (julkaisijaa ei tarvitse merkitä mikäli se on jokin seuraavista: SFS, ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI) ja päivättyj viittaust kohdalla vahvistamiuosi.

16 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 16 Standardin kohdan Velvoittavat viittaukset alkuun lisätään esim. teksti: Seuraavat viiteasiakirjat ovat välttämättömiä, jotta tätä asiakirjaa voidaan soveltaa. Jos viittaus on päivätty, tätä asiakirjaa koskee vain siinä mainittu painos. Jos viittaus on päiväämätön, sovelletaan s viimeisintä painosta sekä muutoksia. Mikäli julkaisija on joku muu kuin edellä mainittu, tämä ilmoitetaan. Esim. kun julkaisija on DIN, standardiin merkitään julkaisijan täydellin nimi DIN Deutsches Institut für Normung e.v. Viranomaisasiakirjoista merkitään tilanteesta riippu asiakirjan otsikko, julkaisuvuosi, julkaisusarja ja s numero sekä sivumäärä. Viittaukset ilmoitetaan seuraavassa järjestyksessä: Standardit: SFS SFS-EN SFS-ISO SFS-IEC EN ISO IEC Muid maid kansalliset standardit Viranomaisasiakirjat Muut julkaisut. HUOM. ISO- ja IEC-standardi keskinäistä järjestystä voi vaihdella toimialasta riippu. Muilla julkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi kansainvälisesti tunnettuja toimialastandardeja (esim. ASTM, ASME). Näihin voidaan viitata vain erityisistä syistä. Toimialayhteisön on varmistuttava, että silloin, kun standardissa viitataan muihin asiakirjoihin kuin standardeihin, asiakirjoj on oltava yleisesti saatavilla. Viittaukset muihin asiakirjoihin on tehtävä harkit, sillä ne eivät ole konssusasiakirjoja ja voivat muuttua nopeasti. Jos standardiin halutaan sisällyttää tietoa muista asiaan liittyvistä standardeista tai muista julkaisuista, lisätään kohtaan Opastavat tiedot oma kohta näitä vart, esim. O.3 Muita asiaan liittyviä julkaisuja. Tässä voidaan luetella esim. asiakirjoja, joihin viitataan vain tiedoksi asiakirjoja, joita on käytetty vain viitteinä standardin valmistelussa Velvoittavat tekniset osat Termit ja määritelmät Tämä on valinnain kohta, jossa annetaan standardissa käytettyj termi ymmärtämiselle tarpeelliset määritelmät. Määritelmi alussa on seuraava teksti: Tässä standardissa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä:. Termit on syytä määritellä yksiselitteisyyd varmistamiseksi ja tulkintaepäselvyyksi välttämiseksi. Termit ja määritelmät on kirjoitettava niin, että termi voidaan poistaa tekstistä ja korvata määritelmällä sit, että lause merkitys pysyy muuttumattomana.

17 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Lyhteet ja tunnukset Tämä on valinnain kohta, jossa luetellaan standardissa käytetyt tunnukset ja lyhteet. Tämä kohta voidaan yhdistää kohtaan niin, että termit ja niid määritelmät, tunnukset, lyhteet ja mahdollisesti yksiköt saadaan yhte sopivan yhteisotsikon alle, esim. Termit, määritelmät, lyhteet ja tunnukset Vaatimukset Standardin vaatimust ilmaisemise on kiinnitettävä huomiota, koska standardeihin voidaan viitata lainsäädännössä tai sopimuksissa. Pystyäkse osoittamaan, että standardia on noudatettu, käyttäjän on kyettävä erottamaan vaatimukset muista kohdista, joid noudattamin on vapaaehtoista. Vaatimukset-kohdassa esitetään seuraavia asioita: a) standardiin kuuluvi yhd tai useamman tuotte, metelmän tai palvelun kaikki ominaispiirteet joko eriteltyinä tai viittaamalla b) määrällisinä ilmaistavi ominaisuuksi vaaditut arvot c) kunkin vaatimuks kohdalla joko viittaus testausmetelmään, jolla määritetään tai varmnetaan ominaisuud arvot (ks. kohta ), tai itse testausmetelmä. Velvoittavat vaatimukset ja vain opastavat ohjeet on selvästi erotettava toisistaan. Sopimusluonteisia vaatimuksia ei saa esittää. Joissakin tuotestandardeissa voi olla tarpe erikse mainita, että tuotteessa on oltava varoitusmerkkejä tai ohjeita käyttäjälle tai astajalle, jolloin niid luonne on määriteltävä. Toisaalta käyttöä tai asnusta sellaisaan koskevat vaatimukset on erotettava omaksi standardikse, koska ne eivät ole itse tuotteese sovellettavia vaatimuksia. Kun standardin laatija haluaa ilmaista jonkin ehdottoman määräyks, voidaan sanoa esim. mittoj on oltava taulukon 1 mukaiset. Jos s sijaan toiminto on toivottava muttei välttämätön, voidaan mainita esim. suositellaan, että laite varustetaan myös automaattisella palonsammutusjärjestelmällä. Kieliasultaan standardin on oltava selkeää kirjakiel sääntöj mukaista asiatyyliä. Ammattisanaston lähteä käytetään sisijaisesti SFS-sanastostandardeja. Kuvailevia adjektiiveja, adverbejä ja ylesäkin merkitykseltään epätäsmällisiä ilmauksia (esim. huonelämpötila, vaikeat olosuhteet, liian korkea, riittävän kestävä jne.) on vältettävä. Niid sijaan käytetään tarkkoja raja-arvoja ja reunaehtoja. Konditionaalin ( mitattaisiin ) ja pottiaalin ( tehtäne ) käyttöä on vältettävä. Yleisiä standardi kieliasuun liittyviä ohjeita on myös oppaan liitteessä Näytteotto Tämä kohta määrittelee näytteoton olosuhteet ja metelmät sekä näytteid säilytystavan. Tämä kohta voi olla kohdan alussa Testausmetelmät Tässä kohdassa esitetään kaikki ominaisuuksi arvoj määritystapaa tai annettuj vaatimust mukaisuud tarkistamista ja tulost toistettavuud varmistamista koskevat ohjeet. Tapauksesta riippu testaus on määriteltävä niin, että nähdään, onko kyseessä tyyppitestaus, kappaletestaus, näytteottotestaus jne.

18 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 18 Testausmetelmiin liittyvät ohjeet voidaan tapauksesta riippu jakaa seuraavaan järjestykse: a) periaate b) reagssit tai materiaalit c) laitteisto d) testausnäytteid ja koekappaleid valmistamin ja säilyttämin e) metelmä f) tulost ilmoittamin, johon kuuluu lasktametelmä ja testausmetelmän mittausepävarmuus g) testausseloste. Testausmetelmät voidaan esittää erillisinä kohtina tai ne voidaan liittää kohtaan tai esittää liitteinä (ks. kohta ). Testausmetelmä on julkaistava erillisä standardina, jos on todnäköistä, että siih viitataan useissa muissa standardeissa Luokittelu ja nimikkeet Tässä kohdassa voidaan esittää annettuj vaatimust mukaist tuotteid, metelmi tai palveluj luokittelu, nimikkeid antamis- ja/tai koodausjärjestelmä. Tämä kohta voidaan yhdistää kohtaan Merkintä ja pakkaamin Tässä kohdassa voidaan antaa ohjeet tuotte merkinnästä (esim. valmistajan tai myyjän tavaramerkki, malli tai tyyppinumero). Kohta voi sisältää tuotteese kiinnitettävää merkkiä tai pakkaamista koskevia vaatimuksia (esim. käsittelyohjeita, varoitusmerkintöjä, valmistuspäivämäärä). Merkintään käytettyj tunnust on oltava asiaan liittyvi standardi mukaisia. Kohtia ja voidaan täydtää opastavalla liitteellä, jossa annetaan esimerkki tilaustiedoista Velvoittavat liitteet Velvoittavat liitteet ovat olnaisesti standardiin kuuluvia osia, jotka on sijoitettu muid velvoittavi kohti jälke. Liitte velvoittavuudesta (vastakohtana opastavat liitteet, ks. kohta ) on kerrottava liitte otsikossa Opastavat osat Opastavat liitteet Opastavat liitteet antavat lisätietoja, ja ne sijoitetaan standardin velvoittavi kohti jälke. Ne eivät saa sisältää vaatimuksia. Viittauksissa ja liitte otsikossa on selvästi ilmoitettava, että liite on opastava (ks. kohdat ja ) Opastavat tiedot ja kirjallisuus Opastavat tiedot sijoitetaan standardin loppuun. Opastavissa tiedoissa on ilmoitettava oleellisista teknisistä muutoksista standardin edellise painokse nähd. Opastavissa tiedoissa voidaan antaa myös tietoa seuraavista asioista: esikuvan tunnus, otsikko, julkaisuvuosi poikkeamat esikuvaan nähd standardiin liittyvää tai s valmistelussa käytettyä kirjallisuutta tietoa standardin taustasta tai asioita, jotka helpottavat s soveltamista. Kohta Opastavat tiedot ei kuulu standardin velvoittavaan osaan.

19 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 19 6 Lisäohjeita 6.1 Alaviitteet Alaviitteet antavat lisätietoja, mutta niitä on käytettävä niin vähän kuin mahdollista. Ne eivät saa sisältää vaatimuksia. Alaviitteet on sijoitettava kunkin sivun alareunaan ja ne on erotettava tekstistä sivun vasempaan reunaan sijoitetulla lyhyellä ja ohuella vaakasuoralla viivalla. Alaviitteet erotetaan toisistaan tavallisesti arabialaisilla numeroilla, jota seuraa sulkumerkki: 1), 2), 3) jne. Numerointi aloitetaan alusta kullakin sivulla tai sitä käytetään jatkuvana sarjana läpi koko asiakirjan. Alaviitteisiin viitataan tekstissä panemalla samat numerot yläindeksinä kyseessä olevan sanan tai lause jälke: 1) 2) 3) jne. Joissakin tapauksissa, kut haluttaessa välttää sekaannusta yläindeksinumeroid kesk, voidaan niid sijasta käyttää yhtä tai useampaa sulkumerkin seuraamaa tähteä: *), **), ***) jne. 6.2 Tekstissä olevat huomautukset ja esimerkit Standardin tekstissä olevia huomautuksia ja esimerkkejä saadaan käyttää vain antamaan asiakirjan ymmärtämiselle oleellisia tietoja. Ne eivät saa sisältää vaatimuksia. Huomautukset ja esimerkit on ylesä sijoitettava s kohdan, alakohdan tai kappale perään, johon ne liittyvät. Jos huomautuksia tai esimerkkejä on vain yksi, s ete on laitettava otsikko HUOM. tai ESIM.. Jos samassa kohdassa on useampia huomautuksia tai esimerkkejä, ne on merkittävä HUOM. 1, HUOM. 2, HUOM. 3 jne. tai ESIM. 1, ESIM. 2, ESIM. 3 jne. 6.3 Taulukoihin ja kuviin liittyvät huomautukset Taulukoihin ja kuviin liittyviä huomautuksia on käsiteltävä erikse alahuomautuksista (ks. kohta 6.1) ja tekstissä olevista huomautuksista (ks. kohta 6.2). Niid on oltava kyseis taulukon ruudun sisäpuolella tai välittömästi kyseis kuvan otsikon yläpuolella. Kussakin taulukossa ja kuvassa on käytettävä erillistä numerojärjestystä. Näissä huomautuksissa voidaan esittää vaatimuksia. 6.4 Tekstin juokseva rivinumerointi Kun standardiehdotus on valmis lähetettäväksi kansalliselle lausuntokierrokselle, siih voidaan lisätä juokseva rivinumerointi asiakirjan alusta lähti kommtti tekemis ja niid käsittelyn helpottamiseksi. Tällöin standardiehdotus tulisi lähettää kansalliselle lausuntokierrokselle PDF-muodossa. Rivinumerointi on poistettava lopullisesta SFS-standardista. 7 Korjaust ja muutost rakne ja osat 7.1 Korjaukset Standardi merkittävät painovirhe- ja vastaavat korjaukset julkaistaan aina erillisä asiakirjana, jonka nimi on Korjaus. Korjaus sisältää standardin otsikon ja tunnuks sekä varsinais korjauks. Sisällössä on riittävän selvästi ilmoitettava, mikä tai mitkä kohdat korjauksessa muutetaan. 7.2 Muutokset Standardin sisältöön tulevat tekniikan kehittymisestä tms. johtuvat muutokset voidaan julkaista erillisinä, jos ei haluta uudistaa koko standardia. Tällöin julkaistavan asiakirjan nimi on Muutos. Muutokset vastaavat rakteeltaan korjauksia. Niid sisältö on kuitkin tavallisesti laajempi.

20 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 20 8 Opastavat tiedot Oleelliset muutokset oppaan edellise painokse: Oppaase on lisätty vaatimus, että toimialayhteisöj omissa, standardi laadintaa koskevissa ohjeissa on esitettävä tarvittavat opasta täydtävät lisäohjeet tieto, että SFS-standardi osanumerointi on mahdollista yhteis mettelyn käyttöönotto kansallist työkohteid numeroimiseksi vaatimus, että toimialayhteisön on pyrittävä selvittämään, onko tekeillä olevasta aiheesta olemassa voimassa olevia pattteja tai mallisuojaa ohje, että standardi laadinnassa tulee ottaa huomioon kilpailu- ja tekijänoikeuslainsäädännön periaatteet mettelyn käyttöönotto kansallist standardi tekijänoikeuksi siirtämisestä työryhmältä SFS:lle tieto kansallisella lausuntokierroksella olevi standardiehdotust maksuttomuudesta mettelyn käyttöönotto puhtaasti kansallist SFS-standardi ajanmukaisuud arvioimiseksi tieto muid eurooppalaist jäsjärjestöj oikeudesta lähettää tarkkailijoitaan Suom kansallisiin seurantaryhmiin yhtäis mettelyn käyttöönotto sidosryhmiltä tulleid valitust käsittelyyn tiivistelmä toimpiteistä, joita TAY:n tulee tehdä, kun laaditaan puhtaasti kansallista standardia (ks. liite 1) valmiin ISO-standardin vahvistamin SFS-standardiksi on siirretty SFS-oppaase 5. SFS-standardi kumoamista koskevia ohjeita on täsmnetty ja lisätty vaihtoehtoin käsittelytapa, että SFS-standardin kumoamin voidaan tietyissä tapauksissa käsitellä työryhmän kokouksessa. Lausuntokierroksella saatuj kommtti käsittelyä ja arkistointia sekä toimialayhteisöj päätökstekoa koskevia ohjeita on täsmnetty. Yleiset standardi kieliasuun liittyvät ohjeet ja lomakkeet (lausuntolomake, lausuntokierrosyhteveto ja kumoamissaate) on päivitetty.

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Säädösten kääntäminen vieraille kielille Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VIRPI VIERTOLA OLLI MÄKINEN VIRPI JUPPO Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 57 PEDAGOGIIKKA 1 OPETUS 2., uudistettu painos VAASA 2011

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ ILO-asiakirja 3/2007 KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISBN 978-952-490-150-5 ISSN 0782-3290 Käsikirja Kansainvälisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen.

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarjat A ja B Opas kirjoittajille,r3; Maatalouden Nak, tutkimuskeskus Marjo Uusikylä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille AdvanceETV 2 Alkusanat: EU:n ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma Innovaatioiden pääsy markkinoille

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot