KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard"

Transkriptio

1 SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH FAKSI Sähköposti: Internet:

2 Copyright SFS Osittainkin julkaisemin tai kopiointi sallittu vain SFS:n luvalla. 7. painos ISBN SFS, Helsinki ISSN

3 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 3 Sisällys Sivu Johdanto Soveltamisala Viittaukset Termit ja määritelmät SFS-standardin laadinnan vaiheet Yleistä Aloite Työryhmän asettamin Standardisointityön aloittamin ja SFS-standardiehdotuks laatimin Kansallin lausuntokierros Lausuntoj käsittely Standardin vahvistamin ja julkaisemin Ehdotuks luovuttamin SFS:lle Ehdotuks tarkastus ja viimeistely Ehdotuks käsittely standardisointilautakunnassa Standardi vahvistamis- ja julkaisukielet SFS-standardin uudistamin SFS-standardin kumoamin Sidosryhmiltä saatuj valitust käsittely SFS-standardin rakne ja sisältö Yleiset periaatteet Tavoite Standardi yhdmukaisuus Standardin erikielist käännöst vastaavuus Työn suunnittelu Standardi rakne ja sisältö Alustavat osat Velvoittavat yleiset osat Velvoittavat tekniset osat Opastavat osat Lisäohjeita Alaviitteet Tekstissä olevat huomautukset ja esimerkit Taulukoihin ja kuviin liittyvät huomautukset Tekstin juokseva rivinumerointi Korjaust ja muutost rakne ja osat Korjaukset Muutokset Opastavat tiedot Liite 1 Tiivistelmä toimpiteistä, joita TAY:n tulee tehdä, kun laaditaan puhtaasti kansallista standardia Liite 2 Yleisiä standardi kieliasuun liittyviä ohjeita Liite 3 Standardifraaseja Liite 4 Standardeissa ja muissa julkaisuissa esiintyviä vakiosanoja ja -ilmaisuja Liite 5 Lausuntolomake Liite 6 Lausuntokierrosyhteveto Liite 7 Tiedot kumottavasta SFS-standardista -saate

4 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 4 Johdanto Tässä oppaassa esitetään ohjeet kansallist SFS-standardi laadintaan ja kumoamise. Ohjeet eurooppalaist ja kansainvälist standardi ja muid julkaisuj kansallista käsittelyä vart ovat SFS-oppaassa 5. Standardi on konssukse perustuva, tunnustetun elim hyväksymä normatiivin asiakirja, joka esittää yleistä ja toistuvaa käyttöä vart sääntöjä, ohjeita tai ominaispiirteitä toiminnoille tai niid tuloksille optimaalis järjestyks saavuttamiseksi tietyssä tilanteessa (SFS-EN 45020). SFS-standardit ovat luonteeltaan suosituksia riippumatta siitä, mikä on niid alkuperä tai esikuva.

5 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 5 1 Soveltamisala Tässä SFS-oppaassa esitetään puhtaasti kansallis SFS-standardiehdotuks laadintaa ja käsittelyä koskevat yleisohjeet. Opasta sovelletaan kaikki Suom Standardisoimisliitto SFS ry:n vahvistami puhtaasti kansallist standardi ja niihin liittyvi julkaisuj laadinnassa ja käsittelyssä. Oppaassa esitetään myös SFS-standardi rakteese liittyvät kansalliset ohjeet. Toimialayhteisöj omissa, standardi laadintaa koskevissa ohjeissa esitetään tarvittavat lisäohjeet. 2 Viittaukset SFS-opas 5 Eurooppalaist ja kansainvälist standardi sekä muid julkaisuj kansallin käsittely (SFS:n www-sivuilla) Laki säädöksissä viitattavi standardi kielestä (Suom säädöskokoelma 553/1989) SFS-EN Standardisointi ja siih liittyvä toiminta. Yleissanasto CENELEC Guide 8 Vilamoura Procedure (CENELECin www-sivuilla) ISO code of conduct for the technical work (ISOn www-sivuilla). 3 Termit ja määritelmät puhtaasti kansallin standardi standardisointilautakunnan vahvistama standardi, joka ei ole täysin yhtäpitävä kansainvälis tai eurooppalais standardin kanssa ja jolle annetaan kansallin tunnus (muotoa SFS 1234). 4 SFS-standardin laadinnan vaiheet 4.1 Yleistä Standardisoinnin yleisiä periaatteita ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus, puolueettomuus, konssusperustaisuus, tehokkuus ja johdonmukaisuus. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset oikeudet osallistua standardi laadintaan. Kaikki standardisointiin osallistuvi tahoj tulee omassa toiminnassaan ottaa huomioon ISOn eettiset ohjeet, ks. ISO code of conduct for the technical work. Standardi laadinnassa tulee ottaa huomioon kilpailu- ja tekijänoikeuslainsäädännön periaatteet. SFS-standardeille pitää olla mahdollisimman objektiiviset perusteet, mistä johtu niitä ei saa laatia sellaisiksi, että yksittäis yrityks tai tietyn yritysryhmän pääsy mukaan kilpailuun estyy. Koska standardi laadinnasta vastuussa olevalla toimialayhteisöllä tulee olla oikeudet standardeissa käytettäviin kuviin ja muihin aineistoihin, on toimialayhteisöllä ja aineistot luovuttavalla taholla oltava keskinäin kirjallin sopimus oikeuksi (esimerkiksi käyttöoikeuksi) luovuttamisesta. Tämä sopimus toimitetaan SFS:lle standardin lautakuntakäsittelyn yhteydessä, jolloin aineistoj oikeudet (käyttöoikeudet yms.) siirtyvät sopimukse perustu SFS:lle. Aineiston luovuttavalla taholla on kuitkin oikeus käyttää aineistoa edelle myös omassa toiminnassaan sopimuks mukaisesti. Toimialayhteisöillä on oikeus käyttää oman aluesa aineistoja harkintansa mukaan ja/tai standardi käyttöä edistäviin tarkoituksiin. SFS-standardeja voidaan laatia puhtaasti kansallisista lähtökohdista. Suomessa puhtaasti kansalliset standardit laaditaan konssusperiaatteella, jolloin mikään tärkeä osapuoli ei ole oleellisissa asioissa pysyvästi erimieltä ja mahdolliset ristiriidat pyritään sovittelemaan n standardin vahvistamista. Standardiehdotust laadinnasta vastaavat ylesä toimialayhteisöt (TAY). Tässä oppaassa TAY:lle esitetyt vaatimukset koskevat myös SFS:ää s toimiessa TAY:nä. Kunkin TAY:n toimiala sekä TAY:n ja Suom Standardisoimisliitto SFS ry:n välin työnjako ja yhteistyö määritellään TAY:n ja SFS:n välisessä yhteistyösopimuksessa. TAY:id toimialat vahvistaa standardisointilautakunta. Jos jonkin standardiehdotuks laadinta ei kuulu minkään TAY:n toimialaan, voi SFS aiheese liittyviä toimialayhteisöjä kuultuaan laatia ehdotuks. Myös muut yhteisöt kuin TAY:t voivat luovuttaa SFS:lle standardiehdotuksia, jotka eivät kuulu minkään TAY:n toimialaan, julkaistavaksi SFS-standardeina siitä erikse sopimalla työtä aloitettaessa.

6 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 6 Kansalliset standardit laaditaan tavallisesti toimialayhteisön perustamassa ryhmässä, jota voidaan kutsua esim. työryhmäksi, komiteaksi tai seurantaryhmäksi. Tässä oppaassa siitä käytetään nimitystä työryhmä. Työryhmän laatima ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle. Kun standardiehdotus on hyväksytty lausuntokierroksella tai s jälkeisissä neuvotteluissa, se toimitetaan SFS:ään julkaistavaksi ja vahvistettavaksi. SFS-standardit vahvistaa standardisointilautakunta. SFS-standardin laadinnan vaiheet aloitteesta valmiiksi standardiksi esitetään kuvassa 1. Tiivistelmä toimpiteistä, joita TAY:n tulee tehdä, kun laaditaan puhtaasti kansallista standardia, esitetään liitteessä Aloite Kuva 1 SFS-standardin laadinnan vaiheet Jokain standardisointitarpe todnut yhteisö tai hkilö voi kirjallisesti tehdä aloitte standardin laatimisesta, muuttamisesta, korvaamisesta tai kumoamisesta ko. toimialaa hoitavalle TAY:lle tai SFS:lle. Toimialayhteisön velvollisuus on varmistaa, onko tekeillä olevasta asiasta olemassa SFS-standardeja ja ovatko ne ristiriidassa alkavan työn kanssa. Lisäksi tulee tarkistaa, ettei kyseiseltä aihe-alueelta ole valmisteilla vastaavaa eurooppalaista standardia (toimpidekielto, standstill). Toimpidekiellon aikana aiheesta ei saa julkaista kansallista standardia, paitsi CENin tai CENELECin luvalla.

7 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 7 Toimialayhteisön on pyrittävä selvittämään, onko tekeillä olevasta aiheesta olemassa voimassa olevia pattteja tai mallisuojaa, joita standardi mahdollisesti loukkaa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimpiteisiin asian ratkaisemiseksi. SFS ei ole vastuussa mahdollist pattti tunnistamisesta tai mahdollisista patttioikeuksista (ks. kohta ). TAY määrittelee työn tavoitteet, kiireellisyyd ja yleiset suuntaviivat, päättää työn aloittamisesta tai muusta ratkaisusta sekä vastaa työn kulusta. TAY myös selvittää, onko ehdotetulle standardille tarvetta. Niiltä tahoilta, joita työn ajatellaan koskevan ja joilla on asian suhte etu valvottavana, tiedustellaan kohte tarpeellisuutta ja kiinnostusta osallistua standardin laatimise. Standardin laadinnan tarpeellisuutta arvioitaessa on selvitettävä myös työhön tarvittavat resurssit ja rahoitus. 4.3 Työryhmän asettamin TAY määrittelee standardiehdotuks valmistelutavan. Työ voidaan antaa olemassa olevalle ryhmälle tai työtä vart voidaan perustaa erillin työryhmä. Työryhmään voivat osallistua TAY:n normaali käytäntöj mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet hkilöt (myös yksityishkilö) tai tahot. TAY:n on huolehdittava, että jäset edustavat mahdollisimman laajasti alan asiantuntemusta. Minkään sidosryhmän osallistumista standardisointityöhön ei saa estää tai rajoittaa. CENin ja CENELECin jäsjärjestöillä on oikeus seurata kansallista työtä Suomessa lähettämällä tarkkailijoitaan kokouksiin. Standardisointikokouksissa ei kuitkaan ole velvoitetta käyttää muita kuin kotimaisia kieliä. Työryhmän puhejohtaja johtaa kokousta, on tasapuolin ja oikeudmukain. Sihteerin tulee olla puolueeton ja tasapuolin. 4.4 Standardisointityön aloittamin ja SFS-standardiehdotuks laatimin Työryhmä pyrkii päätöksissään ja kannanotoissaan konssukse. TAY:n ohjeisiin kirjataan mettelyt työryhmän kannanmuodostamisesta. Kustakin kansallisesta standardisoimiskohteesta tulee ilmoittaa SFS:lle lisäämällä uusi SFS-kohde FINSTA-tietokantaan (käytetään jatkossa nimitystä FINSTA). Tässä vaiheessa TAY pyytää SFS:n tietopalvelusta kaikille standardisointikohteille tunnuks ja merkitsee s FINSTAn kohtaan TAY-tunnus. Samassa yhteydessä TAY ilmoittaa SFS:n tietopalveluun voimassa olevan standardin tunnuks, jos käynnistettävä standardisointityö on voimassa olevan SFS-standardin uudistamista. Jos uusi standardi korvaa osan olemassa olevasta SFS-standardista, kumoutuu koko vanha standardi. TAY päättää myös siitä, tulisiko laatia uusi standardi kattamaan kumoutuvan standardin ne kohdat, joita uusi standardi ei kata. TAY voi ladata työtään vart SFS:n verkkokaupasta tai FINSTAsta kansainvälisiä standardeja sekä työssä tarvittavia SFS-standardeja. SFS tiedottaa FINSTAan kirjattuj työkohdetietoj perusteella edelle uusista kansallisista työkohteista CENin ja CENELECin tietojärjestelmän ja kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO-sopimuks edellyttämällä tavalla. Sähköalalla on käytössä ns. Vilamoura-mettely, joka edellyttää, että SESKO ry ilmoittaa CENELECille kaikki muut paitsi CENELEC-standardi suoraan soveltamise ja tietynlaisiin IEC-standardeihin liittyvät uudet standardisoimiskohteet. Ilmoitukse saatuj eri maid vastaust perusteella CENELECin teknin valiokunta päättää ehdotuks jatkokäsittelystä. Vilamoura-mettely on kuvattu CENELECin oppaassa CENELEC Guide 8. SFS ja SESKO julkaisee kansallis standardisointiohjelman www-sivuillaan vähintään kerran vuodessa. Standardi laaditaan joko esikuvaan perustu tai itsäisesti. Mikäli laadittavalle standardille on käytettävissä kansainvälin esikuva, on suositeltavaa noudattaa sitä mahdollisimman tarkoin sekä sisällön että esitystavan suhte. Jos standardi perustuu esikuvaan tai esikuviin, ilmoitetaan tästä standardin alussa. Esikuva voi olla esim. kansainvälin standardi, toimialastandardi, kansallin standardi tai muu julkaisu.

8 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 8 Selvitys tärkeimmistä poikkeamista esikuvaan nähd ja muut esikuvina käytetyt asiakirjat ilmoitetaan kohdassa Opastavat tiedot. Kansilehdellä ilmoitetaan standardin yhtäpitävyys esikuvaan verrattuna jollakin seuraavista tavoista: 1) Tämä standardi on täysin yhtäpitävä standardin XYZ 1234:2001 kanssa. Tämä tarkoittaa, että standardi on tarkka ja täydellin käännös (idtical, idt) esikuvastaan, jota se noudattaa sekä asiasisällöltään että esitystavaltaan. 2) Tämä standardi on asiasisällöltään yhtäpitävä standardin XYZ 1234:2001 kanssa. Tämä tarkoittaa, että toimittaessa standardin mukaisesti saadaan kaikissa tapauksissa sama tulos, kuin jos olisi toimittu esikuvana olle standardin mukaisesti. S sijaan standardin esitystapaa on voitu muuttaa (equivalt, eqv). 3) Tämä standardi perustuu standardiin XYZ 1234:2001. Tässä tapauksessa standardissa on lisäyksiä, poistoja tai muutoksia esikuvaan verrattuna (not equivalt, neq). Tärkeimmistä eroavuuksista tulee esittää selvitys kohdassa Opastavat tiedot. 4.5 Kansallin lausuntokierros Kun standardiehdotus on saatu valmiiksi, TAY huolehtii kansallis lausuntokierroks toimepanemisesta ja lausuntokierrokse liittyvi tietoj merkitsemisestä FINSTAan. Viimeistään tässä vaiheessa FINSTAan merkitään myös standardiehdotuks glanninkielin otsikko. Kaikilla asiaankuuluvilla sidosryhmillä ja heidän edustajillaan on oltava mahdollisuus kommtoida kansallisella lausuntokierroksella olevia ehdotuksia. Lausuntokierroks aikana ehdotukset ovat saatavilla maksutta. Lausuntopyyntö lähetetään kaikille niille julkisille ja yksityisille tahoille, joilla oletetaan olevan standardiehdotuks suhte huomattavaa asiantuntemusta tai oleellin etu valvottavanaan. Tällaisia ovat mm. valmistajat, maahantuojat, käyttäjät, kuluttajat, kauppa, viranomaiset, testauslaitokset, työmarkkinajärjestöt ja lausunnonantajiksi ilmoittautuneet. TAY on vastuussa lausuntokierroks kattavuudesta. Toimialayhteisöt vastaavat standardiehdotust jakelusta kansallisella lausuntokierroksella. Esimerkki lausuntolomakkeesta on liitteä 5. Lausuntopyynnöstä on käytävä ilmi ainakin seuraavaa: mihin mnessä lausunto on annettava ehdotuks laatine työryhmän kokoonpano yhteyshkilö, jolta lausunnonantajat voivat pyytää lisätietoja (yhteystiedot) lausuntopyynnön jakelu maininta siitä, mitkä standardit lausunnolla oleva ehdotus kumoaa tai korvaa maininta, jos standardiin on tarkoitus viitata viranomaismääräyksissä. Jos standardiehdotukse sisältyy uusia termejä tai muita alan kielkäyttöön tarkoitettuja uusia ilmaisuja, lähetetään se tarvittaessa lausunnolle myös Kotimaist kielt keskukselle. Varsinaist sanastostandardi osalta lausuntoa tulisi pyytää sekä Kotimaist kielt keskukselta että Sanastokeskus TSK:lta, jota on syytä käyttää asiantuntijana jo standardiehdotusta laadittaessa. Lausunnon antamise varataan aikaa riittävästi, kuitkin vähintään kaksi kuukautta. Heinäkuuta ei lueta lausuntoaikaan. SFS tiedottaa FINSTAan kirjattuj lausuntokierrostietoj perusteella edelle standardiehdotuksista CENin ja CENELECin tietojärjestelmän ja kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO-sopimuks edellyttämällä tavalla.

9 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Lausuntoj käsittely Työryhmä käsittelee annetut lausunnot ja muokkaa ehdotusta lausuntoj perusteella tarvittavin osin. Jos lausunnot ovat keskään huomattavan ristiriitaisia, tulisi TAY:n kutsua lausuntoj käsittelykokoukse työryhmän jäst lisäksi lausunnonantajat. Työryhmä laatii lausunnoista yhtevedon, josta selviää, onko muutosehdotukset otettu huomioon. Lausuntoyhteveto lähetetään tarvittaessa lausunnonantajille. Päätöksissä pyritään konssuspäätöksiin. Mikäli konssukse ei päästä, tehdään päätökset emmistöpäätöksinä, jolloin kullakin jästaholla (yritys, organisaatio, yksityishkilö) on yksi ääni. Äänt mnessä tasan ratkaisee puhejohtajan ääni. Kokouksissa lasketaan läsnä olevi äänet sekä poissaolevi jästahoj ilmoittamat äänet, etukäte kysyttyihin ja kirjallisesti vastattuihin asioihin. Jos työryhmä tekee ehdotukse oleellisia asiasisältöön vaikuttavia muutoksia, pyydetään uudet lausunnot ainakin niiltä, jotka ovat vastanneet edellise lausuntopyyntöön. Uusintalausuntokierrokse varataan aikaa vähintään yksi kuukausi. Tämä toistetaan, kunnes työryhmän mielestä oleellisia muutoksia ei ää tarvitse tehdä. TAY:n tulee arkistoida lausuntokierroksella olleet standardiehdotukset, niid jakelu, saadut lausunnot, kommtit ja kommttikäsittelykokoust pöytäkirjat vähintään 5 vuotta. 4.7 Standardin vahvistamin ja julkaisemin Ehdotuks luovuttamin SFS:lle TAY tarkistaa, että ehdotus on laadittu ja käsitelty voimassa olevi ohjeid mukaisesti ja ettei se ole ristiriidassa voimassa olevi SFS-standardi kanssa. Tarkistuks jälke TAY kirjaa tiedot vahvistettavasta standardista FINSTAan ja lähettää tiedot SFS:ään FINSTAn kautta. Samanaikaisesti valmis standardiehdotus kansilehtitietoine ja lausuntokierrosyhteveto toimitetaan SFS:lle sähköpostilla osoitteese Lausuntokierrosyhtevetoon (ks. liite 6) listataan ne tahot, joilta on pyydetty lausunto SFS-standardiksi vahvistettavasta ehdotuksesta. Luetteloon merkitään ehdotuks hyväksyneet ja lopullista ehdotusta vastustaneet. Perustelut vastustamiselle ja vastustuks käsittely esitetään erillisessä liitteessä. TAY päättää ja vastaa standardiehdotuks asiasisällöstä Ehdotuks tarkastus ja viimeistely SFS tarkistaa, että ehdotus on ollut lausuntokierroksella. SFS tarkistaa standardissa olevat viittaukset muihin standardeihin. Jos ehdotuks käsittelyssä havaitaan puutteita, hankitaan tarvittavat lisäselvitykset TAY:ltä tai palautetaan ehdotus TAY:lle. Jos ehdotus on ristiriidassa voimassa olevi aiheese liittyvi SFS-standardi kanssa, SFS palauttaa ehdotuks TAY:lle ja aloittaa tarvittaessa neuvottelut voimassa olevan SFS-standardin muuttamisesta tai kumoamisesta. Tarvittaessa SFS esittää ristiriidan standardisointilautakunnan ratkaistavaksi. Tarkastuks jälke SFS tekee ehdotuksesta ns. oikolukuversion, joka lähetetään TAY:lle tarkistettavaksi. TAY ilmoittaa tarvittavat muutokset SFS:lle määräaikaan mnessä. SFS huolehtii ja päättää standardiehdotuks painoasusta yhdessä TAY:n kanssa Ehdotuks käsittely standardisointilautakunnassa Standardisointilautakunnan tehtävänä on tarkistaa, onko sille esitetty standardiehdotus laadittu ja käsitelty voimassa olevi ohjeid mukaisesti, ja päättää jatkokäsittelystä.

10 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 10 Standardisointilautakunta vahvistaa puhtaasti kansalliset SFS-standardit. Kaikki lautakunnan jäst tulee kahd viikon kuluessa ehdotuks lähettämisestä ilmoittaa kantansa ehdotukse. Heinäkuuta ei lueta em. kahd viikon aikaan. Lautakunnan jäs voi antaa kielteis kannanoton seuraavissa tapauksissa: ehdotus ei ole riittävän laajasti eri osapuolt hyväksymä ehdotus on ristiriidassa voimassa olevan SFS-standardin kanssa ehdotusta ei ole laadittu tai käsitelty tämän SFS-oppaan 4 mukaisesti ehdotuks on laatinut muu kuin lautakunnan vahvistaman työnjaon edellyttämä TAY, eikä asiasta ja standardin sisältöön liittyvistä asioista ole sovittu s TAY:n kanssa, jonka toimialaan ehdotus kuuluu. Kieltein kannanotto tulee perustella. Jos yhtään kielteistä kannanottoa ei esitetä, lautakunnan katsotaan hyväksyne ehdotuks yksimielisesti. Jos kielteisiä kannanottoja esitetään, toimialayhteisöllä on mahdollisuus lähettää ehdotus uudelle lautakunnan hyväksyttäväksi. Standardiehdotusta käsitellään standardisointilautakunnassa seuraavissa tapauksissa: ehdotus ei tule hyväksytyksi lautakunnan tois äänestyskierroks jälke konssuks saavuttamin lausuntokierroksella ei ole onnistunut ehdotus on ristiriidassa voimassa olevan SFS-standardin kanssa lautakunnan kirjallisessa käsittelyssä on esitetty kieltein kannanotto on esitetty väite, ettei standardiehdotus kuulu s laatine TAY:n toimialaan standardilla on huomattavaa periaatteellista merkitystä. Lautakunta voi käsitellä sille lähetetyn standardiehdotuks joko kirjeitse tai kokouksessaan. Tarvittaessa TAY:n edustaja kutsutaan asiantuntijaksi lautakunnan kokoukse Standardi vahvistamis- ja julkaisukielet SFS-standardi voidaan vahvistaa joko suomkielisä tai jollain muulla sellaisella kielellä, jonka voidaan olettaa olevan riittävän laajasti standardin käyttäjäkunnan hallitsema. Suomkielin standardi voidaan kääntää muulle kielelle, jos sille löytyy rahoitus. Enn käännöks toimittamista SFS:lle TAY tarkistuttaa kieliasun pätevällä asiantuntijalla. Muulla kuin vahvistamiskielellä julkaistut versiot ovat käännöksiä. Standardi voidaan julkaista kaksi- tai useampikielisä, jolloin siinä on aina mainittava, mikä kielistä on vahvistamiskieli eli pätee ristiriitatapauksissa. Standardi julkaisukielistä on annettu laki Laki säädöksissä viitattavi standardi kielestä (Suom säädöskokoelma 553/1989). 4.8 SFS-standardin uudistamin Toimialayhteisö arvioi SFS-standardi ajanmukaisuud säännöllisesti, ja päättää jatkotoimpiteistä. Aloitte SFS-standardin uudistamisesta voi tehdä mikä tahansa yhteisö tai yksityin hkilö kirjallisesti ko. alaa hoitavalle TAY:lle tai SFS:lle. Standardi esitystapaa ja asiasisältöä koskevat muutos- ja korjausehdotukset toimitetaan standardista vastaavalle TAY:lle. Painovirheet voidaan korjata ja muut vähäiset muutokset tehdä uudistamatta koko standardia, eikä sitä tällöin myöskään tarvitse vahvistaa uudelle. Jos standardin soveltamisala muuttuu oleellisesti, olemassa oleva standardi kumotaan ja laaditaan uusi standardi, jolle annetaan uusi tunnus. Vanhaa tunnusta ei myöhemmin anneta millekään standardille.

11 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS SFS-standardin kumoamin Aloitte SFS-standardin kumoamisesta voi tehdä mikä tahansa yhteisö tai yksityin hkilö kirjallisesti ko. alaa hoitavalle TAY:lle tai SFS:lle. Jos voimassa oleva SFS-standardi halutaan kumota, ilman, että s tilalle laaditaan korvaavaa standardia, pyytää TAY standardin kumoamisesta lausunnot kohdan 4.5 mukaisesti. Kun eurooppalain standardi vastaavasta aiheesta vahvistetaan, on kansallin SFS-standardi kumottava. Kun kansallista SFS-standardia esitetään kumottavaksi laadittavana olevalla eurooppalaisella standardilla, pyydetään SFS-standardin kumoamista koskeva lausunto eurooppalais standardin lausunto- tai äänestyskierroks yhteydessä (ks. SFS-opas 5). Mikäli työryhmässä ovat edustettuina kaikki oleelliset tahot, voidaan SFS-standardin kumoamin vaihtoehtoisesti käsitellä työryhmän kokouksessa. Tällöin työryhmän pöytäkirjaan on kirjattava kumoamisperusteet. Pöytäkirjaote on toimitettava SFS:ään kumoamissaatte liitteä. Enn standardin kumoamista on pyrittävä tarkistamaan, onko ko. standardiin viitattu joissakin muissa SFS-standardeissa tai viranomaismääräyksissä. Jos tällaisia viittauksia on, TAY:n on ryhdyttävä tarvittaviin toimpiteisiin. TAY toimittaa kumoamissaatteella (ks. liite 7) tiedon standardin kumoamisesta SFS:lle (osoitteese joka toimittaa s edelle SFS:n toimitusjohtajan käsittelyyn. Kumoamisaatte liitteä TAY toimittaa SFS:lle joko lausuntokierrosyhtevedon (ks. liite 6) tai työryhmän pöytäkirjaotte sekä tarvittavat kumoamista koskevat lisätiedot. SFS tarkistaa, että standardin kumoamin on valmisteltu annettuj ohjeid mukaisesti ja että tarvittavat liitteet seuraavat kumoamisehdotusta. Toimitusjohtaja kumoaa päätöksellään SFS-standardin, jos kumottavaksi ehdotetulla standardilla ei ole huomattavaa periaatteellista tai yleistä merkitystä tai standardin kumoamista koskevat lausunnot eivät ole keskään ristiriitaisia. Viimeksi mainituissa tapauksissa standardin kumoamin tuodaan standardisointilautakunnan käsiteltäväksi. Lista kansallisista kumotuista SFS-standardeista tuodaan tiedoksi standardisointilautakunnalle. Voimassaoleva SFS-standardi kumoutuu silloin, kun vahvistetaan s korvaava SFS-standardi. TAY:n tulee merkitä korvaavuustieto FINSTAan. Ristiriitaisia standardeja ei saa olla voimassa yhtä aikaa. Standardiehdotuks ristiriitaisuud voimassaolevaan standardiin verrattuna ratkaisee viime kädessä standardisointilautakunta Sidosryhmiltä saatuj valitust käsittely Toimialayhteisö tai tarvittaessa SFS vastaa standardisointitoimintaa (mukaan luki lausuntoj käsittely) koskeviin kirjallisiin valituksiin niid tekijälle kirjallisesti. Toimialayhteisön on toimitettava standardisointitoimintaa ja lausuntoj käsittelyä koskevat valitukset ja vastaukset niihin tiedoksi myös SFS:lle. Toimialayhteisö kirjaa saadut valitukset ja niid käsittelyn. Jos SFS:lle tulee toimialayhteisöj toimintaa koskeva valitus, se toimitetaan ao. toimialayhteisölle valituks käsittelyä ja siih vastaamista vart. 5 SFS-standardin rakne ja sisältö 5.1 Yleiset periaatteet Tavoite Standardi tavoittea on määritellä selvät ja yksiselitteiset suositukset, jotka helpottavat kaupankäyntiä ja yhteydpitoa sekä parantavat yhtesopivuutta. Siksi standardin tulee olla niin täydellin kuin soveltamisalan rajoissa on tarpe olla johdonmukain, yksiselittein, selkeä ja tarkka ottaa huomioon tekniikan taso olla ymmärrettävä ammatti-ihmisille, jotka eivät ole osallistuneet s valmisteluun.

12 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Standardi yhdmukaisuus Rakte, tyylin ja termi yhdmukaisuus on säilytettävä paitsi kussakin standardissa myös kaikissa toisiinsa liittyvissä standardeissa. Toisiinsa liittyvi standardi rakte ja kohti numeroinnin on oltava mahdollisimman yhtäpitävät. Tietyn käsitte ilmaisemise on käytettävä samaa termiä kaikissa standardeissa tai standardiryhmissä. Vaihtoehtois termin (synonyymin) käyttöä aikaisemmin määriteltyyn käsitteese on vältettävä. Mikäli mahdollista, kullekin termille saa antaa vain yhd merkityks. Jotta standardikokoelma olisi yhtäin, jokais standardin tekstin on noudatettava olemassa olevi perusstandardi ehtoja. Tässä yhteydessä on erityisesti otettava huomioon standardisoidut termit terminologian periaatteet ja metelmät suureet ja yksiköt sekä niid tunnukset lyhteet kirjallisuuiitteet tekniset piirustukset graaset tunnukset. Lisäksi noudatetaan seuraavia aiheita koskevi yleist standardi ehtoja: toleranssijärjestelmät mittatoleranssit ja mittausepävarmuus standardilukusarjat tilastolliset metelmät ympäristöolosuhteet ja niihin liittyvät testit turvallisuus kemia Standardin erikielist käännöst vastaavuus Standardin erikielist käännöst teksti on oltava teknisesti toisiaan vastaavia ja rakteellisesti yhteviä. Standardi vahvistetaan aina yhdellä kielellä, jolloin siitä tehdyt mahdolliset muunkieliset julkaisut ovat käännöksiä. Kaksitai useampikielisessä julkaisussa, tai jos standardi on vahvistettu muun kuin julkaisukielisä, on ilmoitettava, millä kielellä standardi on vahvistettu, ja mikä kieli pätee ristiriitatapauksissa Työn suunnittelu Jotta standardi tai standardisarja voitaisiin julkaista suunniteltuna aikana, on n yksityiskohtais laadinnan aloittamista määriteltävä kaikki käsiteltävät seikat, niin että laajuus, rakne ja vaikutus muihin standardeihin ovat tiedossa. Tässä oppaassa esitettyjä standardi laadinnan ja rakte sääntöjä on sovellettava heti työn alussa sekä kaikissa myöhemmissä vaiheissa viivytyksiltä välttymiseksi.

13 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Standardi rakne ja sisältö SFS-standardin osat ovat: kansilehti sisällysluettelo esipuhe johdanto soveltamisala viittaukset termit ja määritelmät vaatimukset opastavat liitteet ja kirjallisuus. Standardi muodostuu alustavista, velvoittavista ja opastavista osista. Nämä osat kuvaillaan kohdissa Tuotestandardeissa usein käytetty jästely esitetään taulukossa 1. Taulukko 1 Osi ryhmittely Tyyppi Osa Otsikko Kohta Alustava Kansilehti Sisällysluettelo Sisällys Esipuhe Esipuhe Johdanto Johdanto Velvoittava ylein Otsikointi Soveltamisala Soveltamisala Viittaukset Velvoittavat viittaukset Velvoittava teknin Termit ja määritelmät Termit, määritelmät, Lyhteet ja tunnukset lyhteet ja tunnukset Vaatimukset Näytteotto Testausmetelmät Luokittelu ja nimikkeet Merkintä ja pakkaamin Velvoittavat liitteet Liite x, xx Opastava Opastavat liitteet ja kirjallisuus Liite x, xx Kirjallisuus Opastavat tiedot Standardissa ei tarvitse olla kaikkia esitettyjä velvoittavia teknisiä osia, ja siinä voi olla muita kuin esitettyjä velvoittavia teknisiä osia. Standardin luonne määrää, mitä näistä velvoittavista teknisistä osista sisällytetään standardiin ja missä järjestyksessä ne esitetään.

14 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Alustavat osat Kansilehti Kun standardiehdotus on luovutettu SFS:lle vahvistettavaksi, antaa SFS sille lopullis SFS-tunnuks. SFS-standardille annetaan tunnus, joka sisältää kirjaimet SFS ja juoksevan numeron. SFS-standardi osanumerointi on mahdollista. Kansilehdellä on ilmoitettava standardin suhde mahdollisiin esikuviin. Jos standardi on yhtäpitävä esikuvansa kanssa, on kiinnitettävä erityistä huomiota siih, että ilmoitetaan täydellisesti, mikä on esikuva (kaikkine muutoksine, korjauksine ja mahdollisine kansallisine poikkeuksine ja näid päiväyksine). Poikkeamat esikuviin nähd esitetään kohdassa Opastavat tiedot. SFS merkitsee standardin kansilehdelle standardin vahvistamispäivämäärän ja sivumäärän. Jos standardista julkaistaan vahvistamis jälke käännös, Ilmoitetaan käännöksessä s julkaisupäivämäärä Sisällysluettelo Sisällysluettelo on valinnain osa. Se antaa standardista yleiskatsauks ja helpottaa standardin käyttöä. Sisällysluetteloon ei tarvitse sisällyttää kaikkia alakohtia. Kaikista luetelluista kohdista on esitettävä niid täydelliset nimet. Osan otsikko on Sisällys. Sisällysluettelossa esitetään standardissa olevi liitteid asema (opastava tai velvoittava) Esipuhe Standardissa voi olla esipuhe. Esipuheessa voidaan antaa mm. tietoja standardin tai s esikuvan taustasta standardin valmistelle työryhmän nimi (ei hkilöid eikä yrityst nimiä) standardin hyväksyntää koskevia tietoja tietoja mahdollisista muista standardin valmisteluun osallistuneista tahoista tieto standardin liittymisestä muihin standardeihin tai asiakirjoihin ilmoitus, mitkä liitteet ovat velvoittavia ja mitkä opastavia. Standardeihin sisällytetään seuraava patttioikeuksia koskeva teksti: On huomattava, että jotkin tämän asiakirjan yksityiskohdat saattavat olla patttioikeuksin suojattuja. SFS ei vastaa tällaist patttioikeuksi yksilöimisestä. (ks. kohta 4.2) Johdanto Johdantoa voidaan tarvittaessa käyttää standardin alussa antamaan erityistä tietoa tai kommtteja standardin teknisestä sisällöstä ja s valmisteluun johtaneista syistä sekä taustatietoa, joka on välttämätöntä standardin sisällön ymmärtämiselle. Johdannossa esitetään myös standardin liittymin muihin standardeihin tai asiakirjoihin ja standardissa olevi liitteid asema (opastavia tai velvoittavia). Johdannossa ei saa esittää vaatimuksia Velvoittavat yleiset osat Asiakirjan nimi Asiakirjan tunnistetiedoissa on oltava jokin seuraavista nimistä: standardi standardiehdotus muutos korjaus.

15 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Painosnumero ja viittaus edellisiin painoksiin Asiakirjan painosnumeron on oltava näkyvissä kaikissa painoksissa toisesta painoksesta etepäin. Painosnumero muuttuu aina, kun asiakirjan sisältöön tehdään muutoksia. Kansilehdellä ilmoitetaan, jos standardi korvaa edellis painoks tai jonkin muun standardin. Jos standardi korvaa saman standardin 2., 3. jne. painoks, ilmoitetaan esim. Korvaa standardin SFS XXXX:2001 painoks 3. Jos se korvaa painoks 1, ei painosta ilmoiteta Otsikko Standardissa on otsikko suom kielellä, julkaisukielellä ja glannin kielellä. Lisäksi, jos standardi on vahvistettu jollain muulla kuin edellä mainituilla kielillä, on otsikko esitettävä myös vahvistamiskielellä. Erikielist otsikoid tulee olla asiallisesti yhtäpitäviä. Otsikon sanamuoto on valittava erityis huolellisesti. Otsikon on ilmaistava yksiselitteisesti standardin käsittelemä asia sit, että standardi erottuu muista standardeista memättä kuitkaan tarpeettomiin yksityiskohtiin. Kaikki tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan soveltamisalassa. Otsikko voi koostua erillisistä osista. Niistä jokain on niin lyhyt kuin mahdollista, edet yleisestä määrittelystä yksityiskohtaisempaan. Ylesä ei käytetä useampaa kuin kolmea osaa: a) johdanto-osa, joka ilmaisee standardissa käsiteltävän yleis alue (tämä voi usein perustua työryhmän nime) b) pääosa, joka ilmaisee yleise alueese kuuluvan pääaihe c) lisäosa, joka ilmaisee pääaihe erityis näkökohdan tai ilmoittaa yksityiskohdat, jotka erottavat asiakirjan muista standardeista tai saman standardisarjan muista osista. Esimerkkiotsikko: SFS 1202 Betoniteräst hitsaus. Silloitushitsattavuus. Testausmetelmät ja vaatimukset Johdanto-osa: Betoniteräst hitsaus Pääosa: Silloitushitsattavuus Lisäosa: Testausmetelmät ja vaatimukset Soveltamisala Standardissa on alussa oltava soveltamisalan määrittely, jossa esitetään yksiselitteisesti standardin aihe, standardin soveltamis rajat sekä standardin käyttötarkoitus. Siinä ei saa esittää vaatimuksia Viittaukset Tässä osassa esitetään luettelo niistä velvoittavista asiakirjoista (useimmit standardeista) tunnuksine ja otsikkoine, joihin varsinaisessa tekstissä viitataan sit, että ne ovat välttämättömiä standardin soveltamiselle. Mahdollista esikuvastandardia tai opastavissa tiedoissa mainittuja asiakirjoja ei mainita viittauksissa. Valmisteilla oleviin standardeihin voidaan viitata, jos standardit julkaistaan pian laadittavan standardin julkaisemis jälke. Valmisteilla-maininta on merkittävä näkyviin alaviitteä, esim. seuraavalla tavalla: Valmisteilla (standardin SFS 1234 simmäin painos) tai Valmisteilla (standardin SFS 1234:2001 uudistettu painos). Viittaukset merkitään antamalla viitatun asiakirjan painosnumero tai vahvistamiuosi, jolloin viittaus koskee juuri kyseistä versiota (päivätty viittaus), tai viittaamalla asiakirjaan ilman version määrittelyä (päiväämätön viittaus), jolloin viittaus koskee aina asiakirjan voimassaolevaa versiota. Viitattavasta standardista ilmoitetaan tunnus, asiakirjan otsikko, julkaisija (julkaisijaa ei tarvitse merkitä mikäli se on jokin seuraavista: SFS, ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI) ja päivättyj viittaust kohdalla vahvistamiuosi.

16 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 16 Standardin kohdan Velvoittavat viittaukset alkuun lisätään esim. teksti: Seuraavat viiteasiakirjat ovat välttämättömiä, jotta tätä asiakirjaa voidaan soveltaa. Jos viittaus on päivätty, tätä asiakirjaa koskee vain siinä mainittu painos. Jos viittaus on päiväämätön, sovelletaan s viimeisintä painosta sekä muutoksia. Mikäli julkaisija on joku muu kuin edellä mainittu, tämä ilmoitetaan. Esim. kun julkaisija on DIN, standardiin merkitään julkaisijan täydellin nimi DIN Deutsches Institut für Normung e.v. Viranomaisasiakirjoista merkitään tilanteesta riippu asiakirjan otsikko, julkaisuvuosi, julkaisusarja ja s numero sekä sivumäärä. Viittaukset ilmoitetaan seuraavassa järjestyksessä: Standardit: SFS SFS-EN SFS-ISO SFS-IEC EN ISO IEC Muid maid kansalliset standardit Viranomaisasiakirjat Muut julkaisut. HUOM. ISO- ja IEC-standardi keskinäistä järjestystä voi vaihdella toimialasta riippu. Muilla julkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi kansainvälisesti tunnettuja toimialastandardeja (esim. ASTM, ASME). Näihin voidaan viitata vain erityisistä syistä. Toimialayhteisön on varmistuttava, että silloin, kun standardissa viitataan muihin asiakirjoihin kuin standardeihin, asiakirjoj on oltava yleisesti saatavilla. Viittaukset muihin asiakirjoihin on tehtävä harkit, sillä ne eivät ole konssusasiakirjoja ja voivat muuttua nopeasti. Jos standardiin halutaan sisällyttää tietoa muista asiaan liittyvistä standardeista tai muista julkaisuista, lisätään kohtaan Opastavat tiedot oma kohta näitä vart, esim. O.3 Muita asiaan liittyviä julkaisuja. Tässä voidaan luetella esim. asiakirjoja, joihin viitataan vain tiedoksi asiakirjoja, joita on käytetty vain viitteinä standardin valmistelussa Velvoittavat tekniset osat Termit ja määritelmät Tämä on valinnain kohta, jossa annetaan standardissa käytettyj termi ymmärtämiselle tarpeelliset määritelmät. Määritelmi alussa on seuraava teksti: Tässä standardissa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä:. Termit on syytä määritellä yksiselitteisyyd varmistamiseksi ja tulkintaepäselvyyksi välttämiseksi. Termit ja määritelmät on kirjoitettava niin, että termi voidaan poistaa tekstistä ja korvata määritelmällä sit, että lause merkitys pysyy muuttumattomana.

17 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Lyhteet ja tunnukset Tämä on valinnain kohta, jossa luetellaan standardissa käytetyt tunnukset ja lyhteet. Tämä kohta voidaan yhdistää kohtaan niin, että termit ja niid määritelmät, tunnukset, lyhteet ja mahdollisesti yksiköt saadaan yhte sopivan yhteisotsikon alle, esim. Termit, määritelmät, lyhteet ja tunnukset Vaatimukset Standardin vaatimust ilmaisemise on kiinnitettävä huomiota, koska standardeihin voidaan viitata lainsäädännössä tai sopimuksissa. Pystyäkse osoittamaan, että standardia on noudatettu, käyttäjän on kyettävä erottamaan vaatimukset muista kohdista, joid noudattamin on vapaaehtoista. Vaatimukset-kohdassa esitetään seuraavia asioita: a) standardiin kuuluvi yhd tai useamman tuotte, metelmän tai palvelun kaikki ominaispiirteet joko eriteltyinä tai viittaamalla b) määrällisinä ilmaistavi ominaisuuksi vaaditut arvot c) kunkin vaatimuks kohdalla joko viittaus testausmetelmään, jolla määritetään tai varmnetaan ominaisuud arvot (ks. kohta ), tai itse testausmetelmä. Velvoittavat vaatimukset ja vain opastavat ohjeet on selvästi erotettava toisistaan. Sopimusluonteisia vaatimuksia ei saa esittää. Joissakin tuotestandardeissa voi olla tarpe erikse mainita, että tuotteessa on oltava varoitusmerkkejä tai ohjeita käyttäjälle tai astajalle, jolloin niid luonne on määriteltävä. Toisaalta käyttöä tai asnusta sellaisaan koskevat vaatimukset on erotettava omaksi standardikse, koska ne eivät ole itse tuotteese sovellettavia vaatimuksia. Kun standardin laatija haluaa ilmaista jonkin ehdottoman määräyks, voidaan sanoa esim. mittoj on oltava taulukon 1 mukaiset. Jos s sijaan toiminto on toivottava muttei välttämätön, voidaan mainita esim. suositellaan, että laite varustetaan myös automaattisella palonsammutusjärjestelmällä. Kieliasultaan standardin on oltava selkeää kirjakiel sääntöj mukaista asiatyyliä. Ammattisanaston lähteä käytetään sisijaisesti SFS-sanastostandardeja. Kuvailevia adjektiiveja, adverbejä ja ylesäkin merkitykseltään epätäsmällisiä ilmauksia (esim. huonelämpötila, vaikeat olosuhteet, liian korkea, riittävän kestävä jne.) on vältettävä. Niid sijaan käytetään tarkkoja raja-arvoja ja reunaehtoja. Konditionaalin ( mitattaisiin ) ja pottiaalin ( tehtäne ) käyttöä on vältettävä. Yleisiä standardi kieliasuun liittyviä ohjeita on myös oppaan liitteessä Näytteotto Tämä kohta määrittelee näytteoton olosuhteet ja metelmät sekä näytteid säilytystavan. Tämä kohta voi olla kohdan alussa Testausmetelmät Tässä kohdassa esitetään kaikki ominaisuuksi arvoj määritystapaa tai annettuj vaatimust mukaisuud tarkistamista ja tulost toistettavuud varmistamista koskevat ohjeet. Tapauksesta riippu testaus on määriteltävä niin, että nähdään, onko kyseessä tyyppitestaus, kappaletestaus, näytteottotestaus jne.

18 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 18 Testausmetelmiin liittyvät ohjeet voidaan tapauksesta riippu jakaa seuraavaan järjestykse: a) periaate b) reagssit tai materiaalit c) laitteisto d) testausnäytteid ja koekappaleid valmistamin ja säilyttämin e) metelmä f) tulost ilmoittamin, johon kuuluu lasktametelmä ja testausmetelmän mittausepävarmuus g) testausseloste. Testausmetelmät voidaan esittää erillisinä kohtina tai ne voidaan liittää kohtaan tai esittää liitteinä (ks. kohta ). Testausmetelmä on julkaistava erillisä standardina, jos on todnäköistä, että siih viitataan useissa muissa standardeissa Luokittelu ja nimikkeet Tässä kohdassa voidaan esittää annettuj vaatimust mukaist tuotteid, metelmi tai palveluj luokittelu, nimikkeid antamis- ja/tai koodausjärjestelmä. Tämä kohta voidaan yhdistää kohtaan Merkintä ja pakkaamin Tässä kohdassa voidaan antaa ohjeet tuotte merkinnästä (esim. valmistajan tai myyjän tavaramerkki, malli tai tyyppinumero). Kohta voi sisältää tuotteese kiinnitettävää merkkiä tai pakkaamista koskevia vaatimuksia (esim. käsittelyohjeita, varoitusmerkintöjä, valmistuspäivämäärä). Merkintään käytettyj tunnust on oltava asiaan liittyvi standardi mukaisia. Kohtia ja voidaan täydtää opastavalla liitteellä, jossa annetaan esimerkki tilaustiedoista Velvoittavat liitteet Velvoittavat liitteet ovat olnaisesti standardiin kuuluvia osia, jotka on sijoitettu muid velvoittavi kohti jälke. Liitte velvoittavuudesta (vastakohtana opastavat liitteet, ks. kohta ) on kerrottava liitte otsikossa Opastavat osat Opastavat liitteet Opastavat liitteet antavat lisätietoja, ja ne sijoitetaan standardin velvoittavi kohti jälke. Ne eivät saa sisältää vaatimuksia. Viittauksissa ja liitte otsikossa on selvästi ilmoitettava, että liite on opastava (ks. kohdat ja ) Opastavat tiedot ja kirjallisuus Opastavat tiedot sijoitetaan standardin loppuun. Opastavissa tiedoissa on ilmoitettava oleellisista teknisistä muutoksista standardin edellise painokse nähd. Opastavissa tiedoissa voidaan antaa myös tietoa seuraavista asioista: esikuvan tunnus, otsikko, julkaisuvuosi poikkeamat esikuvaan nähd standardiin liittyvää tai s valmistelussa käytettyä kirjallisuutta tietoa standardin taustasta tai asioita, jotka helpottavat s soveltamista. Kohta Opastavat tiedot ei kuulu standardin velvoittavaan osaan.

19 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 19 6 Lisäohjeita 6.1 Alaviitteet Alaviitteet antavat lisätietoja, mutta niitä on käytettävä niin vähän kuin mahdollista. Ne eivät saa sisältää vaatimuksia. Alaviitteet on sijoitettava kunkin sivun alareunaan ja ne on erotettava tekstistä sivun vasempaan reunaan sijoitetulla lyhyellä ja ohuella vaakasuoralla viivalla. Alaviitteet erotetaan toisistaan tavallisesti arabialaisilla numeroilla, jota seuraa sulkumerkki: 1), 2), 3) jne. Numerointi aloitetaan alusta kullakin sivulla tai sitä käytetään jatkuvana sarjana läpi koko asiakirjan. Alaviitteisiin viitataan tekstissä panemalla samat numerot yläindeksinä kyseessä olevan sanan tai lause jälke: 1) 2) 3) jne. Joissakin tapauksissa, kut haluttaessa välttää sekaannusta yläindeksinumeroid kesk, voidaan niid sijasta käyttää yhtä tai useampaa sulkumerkin seuraamaa tähteä: *), **), ***) jne. 6.2 Tekstissä olevat huomautukset ja esimerkit Standardin tekstissä olevia huomautuksia ja esimerkkejä saadaan käyttää vain antamaan asiakirjan ymmärtämiselle oleellisia tietoja. Ne eivät saa sisältää vaatimuksia. Huomautukset ja esimerkit on ylesä sijoitettava s kohdan, alakohdan tai kappale perään, johon ne liittyvät. Jos huomautuksia tai esimerkkejä on vain yksi, s ete on laitettava otsikko HUOM. tai ESIM.. Jos samassa kohdassa on useampia huomautuksia tai esimerkkejä, ne on merkittävä HUOM. 1, HUOM. 2, HUOM. 3 jne. tai ESIM. 1, ESIM. 2, ESIM. 3 jne. 6.3 Taulukoihin ja kuviin liittyvät huomautukset Taulukoihin ja kuviin liittyviä huomautuksia on käsiteltävä erikse alahuomautuksista (ks. kohta 6.1) ja tekstissä olevista huomautuksista (ks. kohta 6.2). Niid on oltava kyseis taulukon ruudun sisäpuolella tai välittömästi kyseis kuvan otsikon yläpuolella. Kussakin taulukossa ja kuvassa on käytettävä erillistä numerojärjestystä. Näissä huomautuksissa voidaan esittää vaatimuksia. 6.4 Tekstin juokseva rivinumerointi Kun standardiehdotus on valmis lähetettäväksi kansalliselle lausuntokierrokselle, siih voidaan lisätä juokseva rivinumerointi asiakirjan alusta lähti kommtti tekemis ja niid käsittelyn helpottamiseksi. Tällöin standardiehdotus tulisi lähettää kansalliselle lausuntokierrokselle PDF-muodossa. Rivinumerointi on poistettava lopullisesta SFS-standardista. 7 Korjaust ja muutost rakne ja osat 7.1 Korjaukset Standardi merkittävät painovirhe- ja vastaavat korjaukset julkaistaan aina erillisä asiakirjana, jonka nimi on Korjaus. Korjaus sisältää standardin otsikon ja tunnuks sekä varsinais korjauks. Sisällössä on riittävän selvästi ilmoitettava, mikä tai mitkä kohdat korjauksessa muutetaan. 7.2 Muutokset Standardin sisältöön tulevat tekniikan kehittymisestä tms. johtuvat muutokset voidaan julkaista erillisinä, jos ei haluta uudistaa koko standardia. Tällöin julkaistavan asiakirjan nimi on Muutos. Muutokset vastaavat rakteeltaan korjauksia. Niid sisältö on kuitkin tavallisesti laajempi.

20 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 20 8 Opastavat tiedot Oleelliset muutokset oppaan edellise painokse: Oppaase on lisätty vaatimus, että toimialayhteisöj omissa, standardi laadintaa koskevissa ohjeissa on esitettävä tarvittavat opasta täydtävät lisäohjeet tieto, että SFS-standardi osanumerointi on mahdollista yhteis mettelyn käyttöönotto kansallist työkohteid numeroimiseksi vaatimus, että toimialayhteisön on pyrittävä selvittämään, onko tekeillä olevasta aiheesta olemassa voimassa olevia pattteja tai mallisuojaa ohje, että standardi laadinnassa tulee ottaa huomioon kilpailu- ja tekijänoikeuslainsäädännön periaatteet mettelyn käyttöönotto kansallist standardi tekijänoikeuksi siirtämisestä työryhmältä SFS:lle tieto kansallisella lausuntokierroksella olevi standardiehdotust maksuttomuudesta mettelyn käyttöönotto puhtaasti kansallist SFS-standardi ajanmukaisuud arvioimiseksi tieto muid eurooppalaist jäsjärjestöj oikeudesta lähettää tarkkailijoitaan Suom kansallisiin seurantaryhmiin yhtäis mettelyn käyttöönotto sidosryhmiltä tulleid valitust käsittelyyn tiivistelmä toimpiteistä, joita TAY:n tulee tehdä, kun laaditaan puhtaasti kansallista standardia (ks. liite 1) valmiin ISO-standardin vahvistamin SFS-standardiksi on siirretty SFS-oppaase 5. SFS-standardi kumoamista koskevia ohjeita on täsmnetty ja lisätty vaihtoehtoin käsittelytapa, että SFS-standardin kumoamin voidaan tietyissä tapauksissa käsitellä työryhmän kokouksessa. Lausuntokierroksella saatuj kommtti käsittelyä ja arkistointia sekä toimialayhteisöj päätökstekoa koskevia ohjeita on täsmnetty. Yleiset standardi kieliasuun liittyvät ohjeet ja lomakkeet (lausuntolomake, lausuntokierrosyhteveto ja kumoamissaate) on päivitetty.

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE The working procedure and structure of a national SFS standard 8. painos. Huhtikuu 2016 Korvaa SFS-oppaan 4:2013 SFS-opas 4:2016 on vahvistettu

Lisätiedot

SFS-OPAS 4:2017 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE

SFS-OPAS 4:2017 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE SFS-OPAS 4:2017 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE The working procedure and structure of a national SFS standard 9. painos. Syyskuu 2017 Korvaa SFS-oppaan 4:2016 SFS-opas 4:2017 on vahvistettu

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt 29.2.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt Sisällys 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmän (SR) tarkoitus ja toimiala... 1 2 Seurantaryhmän tehtävät... 2 3

Lisätiedot

SFS-OPAS 5. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 sales@sfs.fi www.sfs.fi. 8. painos.

SFS-OPAS 5. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 sales@sfs.fi www.sfs.fi. 8. painos. SFS-OPAS 5 EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY National working procedure for European and International Standards and other deliverables 8. painos.

Lisätiedot

Opastusta sähköalan standardien hankintaan

Opastusta sähköalan standardien hankintaan Opastusta sähköalan standardien hankintaan Juha Vesa SESKO 5.6.2015 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi IEC = International Electrotechnical

Lisätiedot

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi Julkistustilaisuus Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Kirjastojen

Lisätiedot

SFS-OPAS 5: painos. Syyskuu Korvaa SFS-oppaan 5:2016. SFS-opas 5:2017 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

SFS-OPAS 5: painos. Syyskuu Korvaa SFS-oppaan 5:2016. SFS-opas 5:2017 on vahvistettu standardisointilautakunnassa SFS-OPAS 5:2017 EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY National working procedure for European and International Standards and other deliverables 10.

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY

EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY SFS-OPAS 5 EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY National working procedure for European and International Standards and other deliverables 9. painos.

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi Eri julkaisuvaihtoehdot standardi vai jokin muu standardisointijulkaisu

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 1.6.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Standardisointijärjestelmä CEN, ISO, SFS ja toimialayhteisöt

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Standardisoinnin edut

Standardisoinnin edut Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

MUOVITEOLLISUUS RY:N STANDARDISOINTI-OHJESÄÄNTÖ

MUOVITEOLLISUUS RY:N STANDARDISOINTI-OHJESÄÄNTÖ 1 (7) Asiamies Minna Annala Hyväksytty 14.5.2013 Päivitetty 3.2.2016 MUOVITEOLLISUUS RY:N STANDARDISOINTI-OHJESÄÄNTÖ Sisällys 1 Standardisointi Muoviteollisuus ry:ssä... 2 2 Kansallinen seurantaryhmä...

Lisätiedot

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardisointi Standardisointipäällikkö, Pertti Isoniemi, YTL 13.10.2015 1 Yleinen Teollisuusliitto YTL Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 01/2010» 19.03.2010» Aarre Viljanen, MetSta ry

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 01/2010» 19.03.2010» Aarre Viljanen, MetSta ry kirjoittaja: DI Aarre Viljanen, MetSta ry otsikko: Koneturvallisuuden standardien uudet painokset kuinka standardien tarkistamisessa onnistuttiin ja velvoittavien viitestandardien tilanne julkaisupäivä:

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 15.5.2012 Betoni Workshop Kim Johansson Kim Johansson 1(12) Taustaa 1. Esistandardi ENV 206-1990 2. SFS-EN 206-1 - 2000 3. Voimaansaattaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä 27.01.2012 Uutiskirjeen sisältö Antti Saari on aloittanut työnsä IT-standardisoinnin asiantuntijana. Hän toimii Juha Vartiaisen vanhempainvapaan sijaisena toukokuulle saakka.»lue artikkeli kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Horisontti 2020 ja standardisointi SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Seminaarin tavoitteet Horisontti 2020 ohjelma on käynnistynyt Standardisoinnin tunnistaminen osana hankkeiden kriteeristöä

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen Eurokoodien julkaisutilanne Eurokoodikokoelma 58 SFS-EN-standardia Saatavana vähintään

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

22.06.2011. Merkistöstandardi päivitetty. Uutiskirjeen sisältö. Merkistöstandardi päivitetty. Anturiverkkokokous Helsingissä elokuussa

22.06.2011. Merkistöstandardi päivitetty. Uutiskirjeen sisältö. Merkistöstandardi päivitetty. Anturiverkkokokous Helsingissä elokuussa 22.06.2011 Uutiskirjeen sisältö Merkistöstandardista ISO/IEC 10646 on ilmestynyt uusi versio. Siinä on yhdistetty yhteen dokumenttiin aiemmin liitteinä olleet täydennykset ja korjaukset. Standardissa on

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa Eija Mäkinen, SFS

Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa Eija Mäkinen, SFS Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa 7.2.2014 Eija Mäkinen, SFS Vaikuttaminen standardisoinnissa Osallistuminen ja aktiivisuus Kommentointi ja äänestäminen (Suomen seurantaryhmä)

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

Eurokoodien julkaiseminen. 2010-11-25, Hanasaari Antti Karppinen, SFS

Eurokoodien julkaiseminen. 2010-11-25, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen 2010-11-25, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen Eurokoodien julkaisutilanne Eurokoodikokoelma 58 SFS-EN-standardia Saatavana vähintään englanninkielisinä

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 4.12.2007 Tavoitteena on saada tietoa säädöstekstin synnystä

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista SFS-käsikirja 670-1 Johdanto 1. Yleistä standardoinnista 2. Standardien rooli Tämän SFS-käsikirjan standardien alkuperäistekstit on valmisteltu Eurooppalaisissa CENELEC -järjestön standardointikomiteassa

Lisätiedot