Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) 142/ /2015 Teknlk Kittilän kunnan talousarvioon 2015 investointimenokohdalle Moot to ri kelk ka rei tit on varattu euron määräraha Näl kä järvi-ni mi sen reitin rakentamiseen. Kyseisellä reitillä tarkoitetaan reittiä reittisuunnitelmaa välillä Riikonoja-Näl kä jär vi-kor te män nik kö. Reitin suunnitelmat laadittiin ensim mäi sen kerran vuonna 2003 ja yhteyden pituus oli noin 15km. Suunnitelman ja reitin tarpeellisuuden perusteena oli, että Kittilän kun nan alueella toimii noin kaksikymmentä moottorikelkkailua oh jelma pal ve lu na tarjoavaa yritystä. Reittiverkoston suunnittelun läh tökoh ta na oli haja-asutusalueen kylien palveluvarustuksen ke hit ty misen ja työpaikkojen säilymisen tukeminen. Kysymyksessä olevan reitin varrella sijaitseva Nälkäjärven Kenttälän kylä oli yksi ke hit tä miskoh de. Kylässä on tarjottu kotakahvilapalveluja ohjelma- pal ve lu yritys ten retkiseurueilla, yksittäisille kelkkailijoille ja hiihtäjille. Reitin perus ta mi sel la kylään suuntautuva kelkkailu olisi ohjattu käyt tä mään reittiä. Lisäksi reitti olisi muodostanut aiemmin perus- tettujen reit tien osana sopivan rengasreitin Levin matkailukeskuksen ym pä ris tös sä. Reitittämällä matkailukeskuksen ympäristöön kohdistuvia luon to ak tivi teet te jä kunta edistää osaltaan luonnon- ja ympäris- tösuojelua ja luo samalla myös edellytyksiä yritystoiminnalle. Reitin perustamista voi daan pitää tarpeellisena edellä mainitun maastoliikennelain 16 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Kittilän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto hyväk syi vuonna 2003 laaditun reittisuunnitelman Hyväksymispäätöksestä tehtiin kahden kiinteistön omistajien toi mesta oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat jaostoa muut ta maan reittisuunnitelmaa siten, että reitti ei kulje heidän omista mien sa tilojen mailla vaan reitti tulisi linjata kulkemaan Rii kon vaaran kaakkoiskulmassa toisten tilojen rajaa Riikonvaaran yli Rii kon järven rannan tuntumaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto päätti , että päätöstä ei muuteta. Perusteena, että reit ti-

2 suun ni tel ma on laadittu niin, että reitistä ei aiheudu luonnolle tai muul le ympäristölle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yk si tyi sel le edulle huomattavaa haittaa. Kiinteistöjen omistajat valittivat päätöksestä edelleen Rovaniemen hal lin to-oi keu teen vaatien kumoamaan jaoston päätöksen tai vaih toeh toi ses ti reittilinjauksen muuttamista esittämällään tavalla. Lisäksi va lit ta jat totesivat valituksessaan hallinto-oikeudelle, että he eivät hyväk sy heille maksettavaksi esitetyn korvauksen määrää. Päätöksellään Dnro 00426/04/5156 Rovaniemen hal linto-oi keus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta mak set tavan korvauksen määrää koskevan vaatimuksen ja kumosi muilta osin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston päätök sen ja palautti asian jaostolle uudelleen kä si tel täväk si. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto päätti lähettää hallinto-oikeuden päätöksen kunnanhallitukselle uu del leen valmisteltavaksi. Jäljemmin asiaa ei ole jaostossa eikä nykyään vastaavan jaoston virkaa toimittavassa rakennus- ja ympäristölautakunnassa käsitelty. Vuonna 2003 laadittu reittisuunnitelma ja sen vahvistaminen pe rus tui maanomistajien kanssa tehtyihin maankäyttösopimuksiin. Sopimusten tekemisestä on kulunut lähes kaksitoista (12) vuotta ja asias ta viimeiset oikeuden päätökset noin kymmenen vuoden (10) ta kaa. Tekninen osasto on selvittänyt aikanaan tehdyn reittisuunnitelmalin jauk sen toteutettavuutta nykypäivänä. Alueen maasto-olosuhteet ovat muuttuneet 10 vuodessa mm. alueella tehtyjen avohakkuiden osal ta eikä vanhasta linjauksesta ole toteuttamiskelpoinen muu osuus kuin Nälkäjärven ja Riikonjärven välinen osuus. Muutoin reitti on linjattava uudelleen. On perusteltua aloittaa reittisuunnitelman eteen päin vien ti ns. nollasta. Näin varmistetaan, että reitin pe rus tamis pro ses sin yhteydessä kukin asianosainen tulee kuulluksi uu delleen. Reitin perustamisen tarpeet ja perustelut eivät ole muuttuneet vuoden 2003 suunnitelmasta eikä hallinto-oikeuden vuonna 2005 an taman päätöksen perusteluista. Päivitetty reittisuunnitelma: Yleistä

3 Tekninen osasto on laatinut uuden reittisuunnitelman, joka perustuu hel mi- ja maaliskuussa 2015 tehtyihin maastokatselmuksiin parhaan mah dol li sen reittiyhteyden löytämiseen. Uusi reittiesitys on to teu tetta vis sa mahdollisimman vähäisin maastoa muokkaavin toimenpitein ja reitin linjauksessa on pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan reitin ensimmäisen v.2003 suunnitteluprosessin yhteydessä esiin tulleet maanomistajien ehdotukset. Reittikuvaus Uuden reittisuunnitelman mukaisen linjauksen pituus on noin 14km ja reitti sijoittuu 22 kiinteistön alueelle. Reittisuunnitelman linjauksesta väli Pahkajärvi (pl.0km) - Riikonjärvi (pl.10,3km) on linjattu maastokäynnin perusteella piirtäen kart ta pohjil le. Väli Riikonjärvi (pl.10,3km) - Kortemännikkö (pl.14km) on linjattu kun nan reittivastaavan sekä Metsähallituksen edustajan yhteisen maas to käyn nin perusteella ja kartoittaen gps-mittalaittein. Reittisuunnitelmaan liittyvät nykyiset reitit ovat: - etelä / alkupiste, moottorikelkkareitti nro 26 Kittilä Siitonen Sika oja - pohjoinen / loppupiste, moottorikelkkareitti nro 4 Luvattumaa Kum pu tun tu ri Kortemännikkö Alkuperäinen reitin eteläinen alkupiste (Riikonoja) on uudessa suunni tel mas sa siirtynyt Pahkajärven kohdalle, josta reitti on jär jes tet tävis sä Nälkävaaran länsipuolitse Nälkäjärven pohjois- puolelle saak ka pääosin olemassa olevia varsiteitä, jänkkiä ja metsäkoneuria pit kin. Nälkäjärven pohjoispuolelta reitti on esitetty kulkevan kuten ai kaisem min kin kiinteistörajaa pitkin Holkkuavaaran yli ja Riikonjärven ete lä puo lel ta jänkiä ja kiinteistörajoja pitkin Riikonjärven itäisen rannan tuntumaan. Riikonjärven itäpuolella reitti sijoittuu noin 0,8km matkalla järven lähis töl le, Riikonvuoma-nimisen jängän luoteiskulmaan. Riikonjärven itä puo lel ta reitti jatkuu kiinteistörajaa pitkin Kettukuusikon / Kor temän ni kön suuntaan. Reitti liittyy Kortemännikössä nykyisen moottorikelkkareitin nro 4 Luvat tu maa Kumputunturi Keulakkopää esitettyyn siirrettävään linjauk seen. Reittiä nro 4 on tarkoitus siirtää Kortemännikön kohdalla pois metsäautotieltä n.3,4km matkalla. Tämä siirto-osuus on oma suun ni tel man sa ja prosessinsa. Reitin Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö varrelle ei ole katsottu tar peen suunnitella erillisiä levähdys- / liitännäisalueita esim. tau ko-

4 pai koil le. Reittiosuus ei sijoitu Levin osa-yleiskaavan alueelle. Esityksen ja päätöksen liitteenä reittisuunnitelmaan liittyvät kartat sekä kiinteistöluettelo, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi aset taa moottorikelkkareittisuunnitelman Pah ka jär vi-näl kä jär vi-kor temän nik kö (reittinro 55) maastoliikennelain mukaisesti yleisesti näh tävil le väliseksi ajaksi (14vrk). Julkisten kuu lu tus ten lisäksi reittisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen suunni tel man asianosaisena olevia kiinteistönomistajia sekä pyy de tään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, reitin vaikutusalueen pa lis kun nalta sekä Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä. Päätös: Hyväksyttiin. Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Päätös: Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että nähtävillä oloaika on 30 vrk. Teknlk Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajävi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reit tin ro 55) on ollut nähtävillä välisen ajan (30vrk). Reittisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin kunnan ilmoitus- taulul la ja internetsivuilla, Lapin Kansassa sekä kuntatiedotteessa 5/2015. Lisäksi nähtävilläolosta tiedotettiin erikseen suunnitelman asian osai se na olevien kiinteistöjen omistajia ja pyydettiin lausunnot La pin ELY-keskukselta, Kuivasalmen paliskunnalta sekä Kittilän riistan hoi to yh dis tyk sel tä. Asianosaisten tuli jättää mahdolliset muistutukset suunnitelmista klo mennessä. Määräaikaan mennessä suunnitelmasta pyydetyn lausunnon an toi-

5 vat Lapin ELY-keskus sekä Kuivasalmen paliskunta. Kittilän riis tanhoi to yh dis tys ei lausunut suunnitelmasta. Lisäksi Metsähallitus yh tenä reittisuunnitelman kiinteistönomistajana antoi lausuntonsa. Määräaikaan mennessä suunnitelmasta tekivät muistutuksen: -Erkki ja Arja Kenttälä, Riikka Kenttälä, Topi Kenttälä, Antti Koskela -Toni Kenttälä ja Jari Kenttälä -Pekka Kenttälä -Kristiina Kärhä -Martti ja Päivi Salminen Tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä vastine- ja toimen pi de-esi tyk set niiden johdosta: Lapin ELY-keskuksen lausunto Lapin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa suunnitellusta moot tori kelk ka rei tis tä Lausunnon mukaan uuden reitin linjauksessa on huomioitu ai kaisem mas ta reittisuunnitelmasta HO:een valittaneiden ehdotukset Riikon jär ven tuntumassa. Karttatarkastelun perusteella suunniteltu reitti lin jaus vaikuttaa asianmukaiselta ja muodostaa suoran reit ti yh teyden Kortemänniköstä Riikonjärvelle ja edelleen Pahkajärvelle. Reittilinjaus sijoittuu sekä talousmetsien kivennäismaille että soille, jon ka alueella ELY-keskuksella ei ole tiedossa olevia merkittäviä luon to ar vo ja. Reitillä eikä sen lähiympäristössä ole tiedossa olevia luon non suo je lu lain mukaisia rauhoitettuja kasvilajiesiintymiä, uhanalais ten lajien havaintopaikkoja, luontodirektiivin mukaisia eläin- ja kas vi la jien havaintopaikkoja eikä petolintujen peräreviirejä. Reitin risteämispaikat latureitin kanssa ovat tasaisessa maastossa ei kä näkemäesteitä karttatarkastelun perusteella ole. Nälkävaaran län si lai dal la moottorikelkkareitti ja ulkoilureitti kulkevat sa man suuntai ses ti noin 60 metrin etäisyydellä 300 matkan, joka ei aiheuttane me lu- ja pakokaasuhaittoja hiihtäjille. Vastine: - Toimenpide-esitys: Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä. Kuivasalmen paliskunnan lausunto Paliskunta vastustaa reittisuunnitelmaa. Paliskunnan mukaan reitti sijoittuisi alueelle, joka kuuluu pa lis kun nan

6 eteläosien porojen laidunalueisiin. Alueella palkii useita satoja po ro ja Sirkan, Siitosen ja Nilivaaran alueelta. Lisäksi muutaman ki lo met rin päässä reitistä on Kukkuran erotusaita. Alueella kulkee jo kelkkareitti Kittilä-Siitonen-Sikaoja. Reitin poh joispuo lel le jää kuitenkin poroille rauhallista laidunaluetta. Uusi reitti aiheut tai si haittaa porojen laiduntamiselle häiriten poroja ja vaikuttaen nii den laiduntakäyttäytymiseen ja ulottaen siten vaikutuksensa poron hoi to töi hin saakka. Kelkkareitti rajoittaisi porojen vapaata, po ronhoi to la kiin perustuvaa laiduntamista. Paliskunnan alueella on muun maankäytön osuus jatkuvassa kasvus sa ja sen vaikutukset poronhoitoon alkavat olla paikoin jo huomat ta vat. Vastine: Reittisuunnitelma on pyritty laatimaan niin, että reitistä ei aiheudu luon nol le tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja met säta lou del le, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edul le huomattavaa haittaa. Reitin perustamisella Kenttälän kylään suuntautuva moottori- kelkkai lu ohjataan käyttämään virallista reittiä. Virallisen moot to ri kelk karei tin perustamisella ohjataan luvatonta kelkkailua sallituille reiteille. Lisäksi reitti muodostaa aiemmin perustettujen reittien osana so pivan rengasreitin Levin matkailukeskuksen ympäristössä. Reitittämällä matkailukeskuksen ympäristöön kohdistuvia luon to ak tivi teet te jä kunta edistää osaltaan luonnon- ja ympäristösuojelua ja vä lil li ses ti luo samalla myös edellytyksiä niin nykyiselle kuin uudelle yri tys toi min nal le. Reitin perustamista voidaan pitää tarpeellisena edellä mainitun ja maas to lii ken ne lain 16 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Suunnitellun moottorikelkkareitin käyttöaika talvisin ajoittuu ai kai sintaan joulukuun lopusta enintään huhtikuun puoliväliin. Voitaneen olet taa, että kyseisellä ajanjaksolla porojen laiduntaminen mm.luontaisen ravinnon saannin hankaluuden vuoksi on paljon vähäi sem pää kuin esim. lumettomana aikana (jolloin reitti ei ole käy tössä). Lisäksi nykyisin poroja kerätään paljolti kotitarhoihin talviajan ruo kin taan. Ottaen huomioon nykyisten moottorikelkkareittien Kittilä-Sikaoja ja Lu vat tu maa-keu lak ko pää sekä Ounasjoen väliin jäävän alueen nykyi set ulkoilureitit, tiestö, poroaidat ja maankäyttö, ei esitetystä rei tistä katsota aiheutuvan alueen poronhoidolle maastoliikennelain 16

7 :ssä tarkoitettua huomattavaa haittaa. Mahdolliset korvaukset reitin aiheuttamasta haitasta ratkaistaan reitti toi mi tuk ses sa. Toimenpide-esitys: Muistutus ei aiheuta toimenpiteitä. Metsähallituksen lausunto Metsähallitus hyväksyy hallinnoimiltaan alueilta reitin sijainnin muilta osin, mutta Koirasuvannon metsätien osalta reitti tulisi siirtää pois tie alu eel ta. Reitin sijainnilla tiealueella katsotaan olevan haittaa puun kor juu- ja metsähoitotoimille. Vastine: Metsähallituksen lausunnon antajalla on ollut vanhentunut reit ti linjaus tie to. Ennen reittisuunnitelman nähtäville asettamiseen liittyviä pää tök siä on reitti linjattu pois Metsähallituksen lausunnossa tar koite tul ta metsätieosuudelta. Asiasta on huomautettu lausunnon antajaa, joka on sähköpostillaan vahvistanut virheellisen lähtötiedon ja kertonut lau suntoon sa liittyvän muistutuksen olevan aiheeton. Toimenpide-esitys: Lausunto ja siihen sisältyvä muistutus eivät aiheuta toimenpiteitä. Erkki ja Arja Kenttälä, Riikka Kenttälä, Topi Kenttälä, Antti Koskela Muistutuksen tekijät vastustavat reittisuunnitelmaa. Reitti aiheuttaisi ongelmia mm. alueen poronhoidolle yleisesti sekä Sam mun tu van matkailuporoille syntyvän meluhaitan ja rau hat to muuden osalta. Sammuntupa on mm. tehnyt poroille kesäaidan jonka lähel tä reitti menisi ja häiritsisi ko. toimintaa. Lisäksi reitti aiheuttaisi ongelmia poronhoitoammatin jatkuvuudelle, kos ka reitin vaikutusalue on tärkeä ja herkästi haavoittuva. Reitti lisäisi alueella jo entuudestaan kasvanutta luvattoman kelk kailun määrää. Reitti antaisi luvattomille kelkkailijoille uusia paikkoja tarjol le, koska kelkkailua ei kukaan tosissaan valvo eikä sitä voikaan täy sin valvoa. Hiihtäjien osalta, reitti pilaisi Lapinkylä-Kultamaa-Kittilä latureitin luon non rau han, metsien koskemattomuuden ja aidon erämaan tunnun.

8 Muistutuksen tekijöiden mukaan reitti tuhoaisi myös Riikonjärven ete lä pääs sä olevan "mökkimme" rauhan. Vastine: Reittisuunnitelman lähtötiedon, kiinteistötietojärjestelmän tietojen perus teel la, muistutuksen tekijät eivät ole reittisuunnitelman asian osaisia esitetyn reittilinjauksen kiinteistönomistajana. Reittisuunnitelma on pyritty laatimaan niin, että reitistä ei aiheudu luon nol le tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja met säta lou del le, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edul le huomattavaa haittaa. Reitin perustamisella Kenttälän kylään suuntautuva moottori- kelkkai lu ohjataan käyttämään virallista reittiä. Virallisen moot to ri kelk karei tin perustamisella ohjataan luvatonta kelkkailua sallituille reiteille. Lisäksi reitti muodostaa aiemmin perustettujen reittien osana so pivan rengasreitin Levin matkailukeskuksen ympäristössä. Reitittämällä matkailukeskuksen ympäristöön kohdistuvia luon to ak tivi teet te jä kunta edistää osaltaan luonnon- ja ympäristösuojelua ja vä lil li ses ti luo samalla myös edellytyksiä niin nykyiselle kuin uudelle yri tys toi min nal le. Reitin perustamista voidaan pitää tarpeellisena edellä mainitun ja maas to lii ken ne lain 16 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Muistutuksesta jää epäselväksi kenen muistutuksen allekirjoittajista omis ta ma Riikonjärven eteläpäässä olevaksi väitetty mökki on. Kunnan rakennusluparekisterin mukaan Riikonjärven eteläpäässä tai järven rannalla yleisesti ei ole luvallisia rakennuksia (tarkistettu ). Suunniteltu moottorikelkkareitti sijoittuu lähimmillään Sam mun tu vasta noin 4,5km päähän sekä Kukkuraselän poronerotuspaikkaan noin 2,5km päähän. Reitin ja poroerotuspaikan väliin jää mm. Vuo lit ta vaara. Muistutuksesta ilmenevä Sammuntuvan rakentama porojen ke säai ta sijoittuu reittisuunnitelman paaluvälille 4,2-5,2 km. Aidan si jain ti on käyty toteamassa teknisen osaston toimesta Esi te tyn reittilinjauksen ja aidan väli on lähimmillään n.10 m ja ka uim mil laan n.100m. Reittilinjausta on mahdollista tarkistaa etääm mäl le aidasta. Mahdolliset korvaukset reitin aiheuttamasta haitasta ratkaistaan reitti toi mi tuk ses sa. Toimenpide-esitys:

9 Reittilinjausta siirretään suunnitelman paaluvälillä 4,2-5,2 km kauem mas nykyisestä poroaidasta, siten että aidan ja reitin väli on n.100m. Reittilinjauksen muutos on esitetty liitteenä olevalla päivätyllä suunnitelmakartalla. Muutosesitys on reit ti suun nitel man kokonaisuuteen nähden vähäinen ja ehkäisee muis tu tuk sen laatijoiden mainitsemaa reitistä mahdollisesti ke sä po ro ai ta toi min nal le aiheutuvaa haittaa ja häiriötä. Näin ollen erillistä kuulemista muu toksen johdosta ei katsota tarpeelliseksi. Toni ja Jari Kenttälän muistutus: Toni ja Jari Kenttälä vastustavat reitin rakentamista. Kenttälöiden mielestä reitti häiritsisi melullaan luonnonrauhaa, rikkoi si aluetta jonka vaikutukset olisivat huomattavat sekä toisi alu eel le turhan lisämuuttujan. Reittisuunnitelma on koettu kielteiseksi ai kaisem min kin. Kenttälät perustelevat kielteistä kantaansa mm. maastoliikennelain 5 :n 2.kohdalla sekä 16 :n 1 kohdalla. Lisäksi on huomioitava pe rustus lain 15. Reitin sijoittuminen alueen läpi vaikeuttaa tai jopa estää tal vis ai kaan metsästystä ja riistanhoitotoimia. Kenttälät huomauttavat, että Kenttälän kylän ja alueen ke hit tä mi sessä olisi tärkeämpiäkin kohteita kuin kelkkareittisuunnitelma. Vastine: Reittisuunnitelman lähtötiedon, kiinteistötietojärjestelmän tietojen perus teel la, muistutuksen tekijät ovat reittisuunnitelman asianosaisia esi te tyn reittilinjauksen kiinteistönomistajana Riikonjärven ete lä päässä sijaitsevassa kiinteistössä Rno: RN:ot 28:1-3 Maa-alu eet. Kyseessä on järjestäytymätön yhteisten maa-alueiden osa kas kun ta, jossa on yht. 21 osakastilaa. Jari ja Toni Kenttälän omis ta mien osakastilojen osakkuuden suuruus ko. kiinteistössä on 0,33%. Reittilinjaus kulkee kyseisen yhteismaa-alueen kaakkoisrajan pyykin kaut ta. Yhteismaa-alueen pinta-ala on 1,1360 ha, josta reitti (6m leveä) rasittaisi n.9 m2:n suuruista aluetta kiinteistön kaak kois suun nan rajoilla. Yhteismaa-alueella ei ole kunnan ra ken nus lu pa re kis te rin mukaan luvallisia rakennuksia tai rakennelmia, jonka vuoksi voisi olet taa reitistä olevan melu-ja liikennehaittaa kiinteistön käytölle. Muistutuksen laatijoiden esittämät reitistä aiheutuvat haitat ovat pääosin yleispiirteisiä mainintoja luonnonrauhan rikkoutumisesta tmv. Moottorikelkkareitin käyttöaikana (joulukuun lopusta huhtikuun ) ei pää sään töi ses ti saa metsästää muuta kuin esim.

10 - hirvi (31.12 saakka) - orava (31.1 saakka) - jänis (28.2 saakka) - kettu (30.4 saakka) - pienpedot kuten näätä, kärppä jne (31.3 saakka) Hirvenpyyntiaika loppuu vuosittain 31.12, jolloin reitin varsinainen käyt tö yleensä vasta alkaa. Pääsääntöisesti hirvenmetsästys on päät ty nyt jo aikaisemmin. Reitti ei rajoita metsästystä ottaen huomioon riistalajit, joita reitin käyt tö ai ka na Kittilässä saa metsästää. Talvisaikaisen riistanhoitotyön kannalta reitistä voi olla jopa hyötyä. Reit ti mahdollistaa luvallisen kulkemisen moottorikelkalla lähemmäs mah dol li sia talviruokintapaikkoja tmv. Reittisuunnitelma on pyritty laatimaan niin, että reitistä ei aiheudu luon nol le tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja met säta lou del le, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edul le huomattavaa haittaa. Reitin perustamisella Kenttälän kylään suuntautuva moottori- kelkkai lu ohjataan käyttämään virallista reittiä. Virallisen moot to ri kelk karei tin perustamisella ohjataan luvatonta kelkkailua sallituille reiteille. Lisäksi reitti muodostaa aiemmin perustettujen reittien osana so pivan rengasreitin Levin matkailukeskuksen ympäristössä. Reitittämällä matkailukeskuksen ympäristöön kohdistuvia luon to ak tivi teet te jä kunta edistää osaltaan luonnon- ja ympäristösuojelua ja vä lil li ses ti luo samalla myös edellytyksiä niin nykyiselle kuin uudelle yri tys toi min nal le. Reitin perustamista voidaan pitää tarpeellisena edellä mainitun ja maas to lii ken ne lain 16 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Mahdolliset korvaukset reitin aiheuttamasta haitasta ratkaistaan reitti toi mi tuk ses sa. Toimenpide-esitys: Muistutus ei aiheuta toimenpiteitä. Pekka Kenttälän muistutus:

11 Pekka Kenttälä kieltää reitin rakentamisen omistamallaan kiin teis töl lä. Muistutuksen tekijän mukaan kiinteistöllä on tehty laajamittaiset metsän hoi to työt ja kelkkareitti tuhoaisi taimikon. Alueen met sän hoi to töihin on käytetty Pekka Kenttälä kertoo tarkastavansa kesällä kunnan suun nit te lukäyn neis tä aiheutuneet taimisto tuhot ja laittavansa niistä laskun kun nal le. Kenttälä haluaa myös selvityksen onko kunnalla oikeus rikkoa maastoliikennelakia. Muistutus sisältää myös Pekka Kenttälän vanhempiensa puolesta va li tuk sen samasta reitistä koskien kiinteistö Varkaanlahtea. Alu eel le tulee merkittävä meluhaitta ja ilkivalta lisääntyy. Kiinteistön omis taa Matti Olli. Vastine: Reittisuunnitelman lähtötiedon, kiinteistötietojärjestelmän tietojen perus teel la, muistutuksen tekijä on reittisuunnitelman asianosainen esite tyn reittilinjauksen kiinteistönomistajana kiinteistössä Kenttälä RN:o Kiinteistö sijaitsee reittisuunnitelman paaluvälillä n.5,3-6,1 km. Kiinteistö on myös osakastila Riikonjärven eteläpäässä sijaitsevassa kiin teis tös sä Rno: RN:ot 28:1-3 Maa-alueet. Ky seessä on järjestäytymätön yhteisten maa-alueiden osakaskunta, jossa on yht. 21 osakastilaa. Kiinteistön Kenttälä osakkuuden suuruus ko. kiin teis tös sä on 30,1%. Reitin suunnittelukäynti kiinteistön Kenttälä osalta teh tiin maaliskuussa Suunnittelukäynti rajoittui Nälkäjärven län si puo lel la olevalle järven rantaan menevälle tielle ja kiinteistöjen 28:42 Ismola ja 28:38 Kenttälä rajalle. Maastokäynti ei ulottunut ko. tiel tä kiinteistön 28:38 puolelle. Kunnan suorittama suunnittelukäynti on ollut maastoliikennelain 4 :n 2.momentin mukainen virantoimitustehtävä, jossa lisäksi on nouda tet tu maastoliikennelain 5 :ää. Muistutuksessa mainitut mah dol liset kunnalle myöhemmin osoitettavat taimistotuhoihin liittyvät laskut ovat perusteettomia päivätyn suunnitelman reittilinjaus kiinteistön 28:38 Kenttä lä poikki esitettiin karttamerkintänä ja maastossa olevaa varsitietä / uraa pitkin. Taimikkoalue rajoittuu ko. tieuraan. Muistutuksessa mainittu taimikkoalue on käyty toteamassa teknisen

12 osas ton toimesta Taimikkoalueen poikki kulkee suun ni telma kar tois sa esitetty varsitie, jonka fyysinen leveys on noin 3 m. Reittilinjausta on mahdollista siirtää pois taimikkoalueelta sen län sipuo lei sel le jängälle suunnitelman paaluvälillä n.5,2-6,1 km. Muistutuksessa mainittu kiinteistö Varkaanlahti (RN:o ) on reittisuunnitelman lähtötiedon, kiinteistötieto- järjes tel män tietojen perusteella, asianosainen kiinteistönomistajana Rii kon jär ven eteläpäässä sijaitsevassa kiinteistössä Rno: RN:ot 28:1-3 Maa-alueet. Kyseessä on jär jes täy tymä tön yhteisten maa-alueiden osakaskunta, jossa on yht. 21 osakas ti laa. Kiinteistön Varkaanlahti osakkuuden suuruus ko. kiin teis tössä on 0,2%. Reittilinjaus kulkee kyseisen yhteismaa-alueen kaakkoisrajan pyykin kaut ta. Yhteismaa-alueen pinta-ala on 1,1360 ha, josta reitti (6m leveä) rasittaisi n.9 m2:n suuruista aluetta kiinteistön kaak kois suun nan rajoilla. Yhteismaa-alueella ei ole kunnan ra ken nus lu pa re kis te rin mukaan luvallisia rakennuksia tai rakennelmia, jonka vuoksi voisi olet taa reitistä olevan melu-ja liikennehaittaa kiinteistön käytölle. Pekka Kenttälän muistutuksessa ei ole vanhempiensa puolesta te kemään sä kiinteistö Varkanlahtea koskevaan valitukseen oi keut ta vaa valtakirjaa tai muuta valtuutusta. Näiltä osin valitus jätetään tut ki matta. Reittisuunnitelma on pyritty laatimaan niin, että reitistä ei aiheudu luon nol le tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja met säta lou del le, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edul le huomattavaa haittaa. Reitin perustamisella Kenttälän kylään suuntautuva moottori- kelkkai lu ohjataan käyttämään virallista reittiä. Virallisen moot to ri kelk karei tin perustamisella ohjataan luvatonta kelkkailua sallituille reiteille. Lisäksi reitti muodostaa aiemmin perustettujen reittien osana so pivan rengasreitin Levin matkailukeskuksen ympäristössä. Reitittämällä matkailukeskuksen ympäristöön kohdistuvia luon to ak tivi teet te jä kunta edistää osaltaan luonnon- ja ympäristösuojelua ja vä lil li ses ti luo samalla myös edellytyksiä niin nykyiselle kuin uudelle yri tys toi min nal le. Reitin perustamista voidaan pitää tarpeellisena edellä mainitun ja maas to lii ken ne lain 16 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla.

13 Mahdolliset korvaukset reitin aiheuttamasta haitasta ratkaistaan reitti toi mi tuk ses sa. Toimenpide-esitys: Reittilinjausta siirretään suunnitelman paaluvälillä 5,2-6,1 km noin metriä nykyisen taimikkoalueen länsipuoleiselle jängälle. Reit ti lin jauk sen muutos on esitetty liitteenä olevalla päi vätyl lä suunnitelmakartalla. Muutosesitys on reittisuunnitelman ko konai suu teen nähden vähäinen ja ehkäisee maanomistajan muis tu tukses saan mainitsemat reitistä mahdollisesti syntyvät taimistotuhot. Näin ollen erillistä kuulemista muutoksen johdosta ei katsota tar peelli sek si. Kristiina Kärhän muistutus: Kristiina Kärhä vastustaa reittisuunnitelmaa. Reitti kulkee läheltä Kärhän omistamaan kiinteistöä Mustikkakangas RN:o Kärhän mukaan kiinteistö on hankittu ra ken tamis ta ajatellen. Suunnitellun reitin aiheuttamat meluhaitat ja muu liiken ne häi riö rikkoisivat olennaisesti yksityisyyden ja luonnon rauhaa. Reitti kulkee myös liian läheltä yhteisomistusaluetta Riikonjärvellä. mis tä seuraa häiritsevä melu- ja liikennehaitta. Vastine: Reittisuunnitelman lähtötiedon, kiinteistötietojärjestelmän tietojen perus teel la, muistutuksen tekijä on reittisuunnitelman asianosainen esite tyn reittilinjauksen kiinteistönomistajana Riikonjärven ete lä pääs sä sijaitsevassa kiinteistössä Rno: RN:ot 28:1-3 Maa-alu eet. Kyseessä on järjestäytymätön yhteisten maa-alueiden osa kas kun ta, jossa on yht. 21 osakastilaa. Kärhän omistaman kiinteis tö Mustikkakankaan osakkuuden suuruus ko. kiinteistössä on 0,18%. Reittilinjaus kulkee kyseisen yhteismaa-alueen kaakkoisrajan pyykin kaut ta. Yhteismaa-alueen pinta-ala on 1,1360 ha, josta reitti (6m leveä) rasittaisi n.9 m2:n suuruista aluetta kiinteistön kaak kois suun nan rajoilla. Yhteismaa-alueella ei ole kunnan ra ken nus lu pa re kis te rin mukaan luvallisia rakennuksia tai rakennelmia, jonka vuoksi voisi olet taa reitistä olevan melu-ja liikennehaittaa kiinteistön käytölle. Kiinteistö Mustikkakangas RN:o sijaitsee Nälkäjärven itä puo lel la Kenttäläntien varren asutuskeskittymässä. Kiinteistö on ra ken ta ma ton. Kiinteistöstä on etäisyyttä suunniteltuun moot to ri kelkka reit tiin noin 350m. On perusteltua olettaa, että kiinteistöön välittömästi rajautuva Kent tä-

14 län tie ja sen ympärivuotinen ajoneuvoliikenne aiheuttaa huo mat tavas ti enemmän meluhaittaa ja liikennehäiriötä sekä yksityisyyden ja luon non rau han häiriötä kuin n. 4kk vuodessa käytössä oleva moot tori kelk ka reit ti. Reittisuunnitelma on pyritty laatimaan niin, että reitistä ei aiheudu luon nol le tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja met säta lou del le, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edul le huomattavaa haittaa. Reitin perustamisella Kenttälän kylään suuntautuva moottori- kelkkai lu ohjataan käyttämään virallista reittiä. Virallisen moot to ri kelk karei tin perustamisella ohjataan luvatonta kelkkailua sallituille reiteille. Lisäksi reitti muodostaa aiemmin perustettujen reittien osana so pivan rengasreitin Levin matkailukeskuksen ympäristössä. Reitittämällä matkailukeskuksen ympäristöön kohdistuvia luon to ak tivi teet te jä kunta edistää osaltaan luonnon- ja ympäristösuojelua ja vä lil li ses ti luo samalla myös edellytyksiä niin nykyiselle kuin uudelle yri tys toi min nal le. Reitin perustamista voidaan pitää tarpeellisena edellä mainitun ja maas to lii ken ne lain 16 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Mahdolliset korvaukset reitin aiheuttamasta haitasta ratkaistaan reitti toi mi tuk ses sa. Toimenpide-esitys: Muistutus ei aiheuta toimenpiteitä. Martti ja Päivi Salmisen muistutus: Martti ja Päivi Salminen vastustavat reittisuunnitelmaa. Reitti kulkee läheltä Salmisten omistamia kiinteistöjä Mäntyvaara RN:o sekä Elliniemi RN:o Salmisten mu kaan kiinteistöt on hankittu rakentamista ajatellen. Suunnitellun rei tin aiheuttamat meluhaitat ja muu liikennehäiriö rikkoisivat olen naises ti alueen yksityisyyden ja luonnon rauhaa. Reitti kulkee myös liian läheltä yhteisomistusaluetta Riikonjärvellä. mis tä seuraa häiritsevä melu- ja liikennehaitta. Vastine: Reittisuunnitelman lähtötiedon, kiinteistötietojärjestelmän tietojen perus teel la, muistutuksen tekijöistä Martti Salminen on reit ti suun ni tel-

15 man asianosainen esitetyn reittilinjauksen kiinteistönomistajana Riikon jär ven eteläpäässä sijaitsevassa kiinteistössä Rno: RN:ot 28:1-3 Maa-alueet. Kyseessä on jär jes täy tymä tön yhteisten maa-alueiden osakaskunta, jossa on yht. 21 osakas ti laa. Martti Salmisen omistamien kiinteistöjen Mäntyvaara ja El linie mi osakkuuksien suuruus ko. kiinteistössä on yhteensä 1,17%. Reittilinjaus kulkee kyseisen yhteismaa-alueen kaakkoisrajan pyykin kaut ta. Yhteismaa-alueen pinta-ala on 1,1360 ha, josta reitti (6m leveä) rasittaisi n.9 m2:n suuruista aluetta kiinteistön kaak kois suun nan rajoilla. Yhteismaa-alueella ei ole kunnan ra ken nus lu pa re kis te rin mukaan luvallisia rakennuksia tai rakennelmia, jonka vuoksi voisi olet taa reitistä olevan melu-ja liikennehaittaa kiinteistön käytölle. Kiinteistöt Mäntyvaara RN:o sekä Elliniemi sijaitsevat Nälkäjärven itäpuolella Kenttäläntien varren asutuskeskittymässä. Kiinteistöt ovat rakentamattomia. Kiin teistöis tä on etäisyyttä suunniteltuun moottorikelkkareittiin noin m. On perusteltua olettaa, että kiinteistöihin välittömästi rajautuva Kenttä län tie ja sen ympärivuotinen ajoneuvoliikenne aiheuttaa huo mat tavas ti enemmän meluhaittaa ja liikennehäiriötä sekä yksityisyyden ja luon non rau han häiriötä kuin vajaa 4 kk vuodessa käytössä oleva moot to ri kelk ka reit ti. Reittisuunnitelma on pyritty laatimaan niin, että reitistä ei aiheudu luon nol le tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja met säta lou del le, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edul le huomattavaa haittaa. Reitin perustamisella Kenttälän kylään suuntautuva moottori- kelkkai lu ohjataan käyttämään virallista reittiä. Virallisen moot to ri kelk karei tin perustamisella ohjataan luvatonta kelkkailua sallituille reiteille. Lisäksi reitti muodostaa aiemmin perustettujen reittien osana so pivan rengasreitin Levin matkailukeskuksen ympäristössä. Reitittämällä matkailukeskuksen ympäristöön kohdistuvia luon to ak tivi teet te jä kunta edistää osaltaan luonnon- ja ympäristösuojelua ja vä lil li ses ti luo samalla myös edellytyksiä niin nykyiselle kuin uudelle yri tys toi min nal le. Reitin perustamista voidaan pitää tarpeellisena edellä mainitun ja maas to lii ken ne lain 16 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Mahdolliset korvaukset reitin aiheuttamasta haitasta ratkaistaan reitti toi mi tuk ses sa.

16 Toimenpide-esitys: Muistutus ei aiheuta toimenpiteitä. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee muis tu tuk set ja lausunnot tiedoksi sekä hyväksyy laaditut vastineet se kä toimenpide-esitykset. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esit täisi edelleen rakennus- ja ympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi maas to lii ken ne lain 15 :n mukaisesti Pahkajärvi - Nälkäjärvi - Kor temän nik kö moottorikelkkareittisuunnitelman ja reitin pitäjäksi Kittilän kun nan. Khall 234 Päätös: Hyväksyttiin. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Päätös: Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg muutti esitystään siten, että paikal lis ten asukkaiden vastustuksen vuoksi reittihanke pannaan tois taisek si jäihin. Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan muutetun esityksen.

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot