1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD"

Transkriptio

1 & Luxemburg, 8. kesäkuuta /99 (Presse 185) 1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD 3XKHHQMRKWDMD$QGUHD),6&+(5 Saksan liittotasavallan terveysministeri,qwhuqhwkwwsxhhxlqw1hzvurrp (PDLOSUHVVRIILFH#FRQVLOLXPHXLQW

2 6,6b//<6 26$1277$-$7.b6,7(//<7$6,$7 VÄESTÖN ALTISTUMISEN RAJOITTAMINEN TAAJUUDELTAAN 0 Hz GHz OLEVILLE SÄHKÖMAGNEETTISILLE KENTILLE... 5 YHTEISÖN TULEVA TOIMINTA KANSANTERVEYDEN ALALLA... 6 ANTIBIOOTTIRESISTENSSI - "MIKROBIOLOGISEN UHAN VASTAINEN STRATEGIA" - NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA... 9 TERVEYDEN SUOJELUA KOSKEVIEN VAATIMUSTEN SISÄLLYTTÄMISESTÄ YHTEISÖN POLITIIKKOIHIN - NEUVOSTON PÄÄTELMÄT TARTUNTATAUDIT EU:N JA YHDYSVALTOJEN VÄLINEN TARTUNTATAUTEJA KÄSITTELEVÄ TYÖRYHMÄ TIETOJA KEHITYKSESTÄ EUROOPASSA TERVEYDENTILA YHTEISÖSSÄ (MAAHANMUUTTAJAT) TARTTUVA SPONGIFORMINEN ENKEFALOPATIA $6,$7 WHO:N TUPAKOINNIN VASTAINEN ALOITE DIOKSIININ SAASTUTTAMAT ELINTARVIKKEET EPÄVIRALLINEN KOKOUS KIE-MAIDEN JA KYPROKSEN TERVEYSMINISTEREIDEN KANSSA /LVlWLHWRMDSXKWDL

3 26$1277$-$7,VWXQWRRQRVDOOLVWXLYDWVHXUDDYDWMlVHQYDOWLRLGHQKDOOLWXVWHQMD(XURRSDQNRPLVVLRQ HGXVWDMDW %HOJLD: Luc VAN DEN BOSSCHE 7DQVND: Ib VALSBORG 6DNVD: Andrea FISCHER.UHLNND: Lampros PAPADIMAS (VSDQMD: José Manuel ROMAY BECCARIA 5DQVND: Bernard KOUCHNER,UODQWL: James BRENNAN,WDOLD: Rosy BINDI /X[HPEXUJ: Marc UNGEHEUER $ODQNRPDDW: Jan DE JONG,WlYDOWD: Eleonora HOSTASCH 3RUWXJDOL: Maria de Belem ROSEIRA 6XRPL: Eva BIAUDET 5XRWVL: Lars ENGQVIST <KGLVW\Q\WNXQLQJDVNXQWD: Tessa JOWELL Varapääministeri ja sisäasiainministeri Valtiosihteeri terveysministeriössä Terveys- ja sosiaalihuoltoministeri Terveys- ja kuluttajansuojaministeri Valtiosihteeri työ- ja yhteisvastuuministeriössä, vastuualueenaan terveysasiat Pysyvän edustajan sijainen Pysyvän edustajan sijainen Pysyvän edustajan sijainen Työ-, terveys ja sosiaaliministeri Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä Sosiaaliministeri * * *.RPLVVLR Pádraig FLYNN Komission jäsen * * *

4 Jäsenyyttä hakeneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja Kyproksen osanottajat: %XOJDULD Petar BOYADJIEV 7ãHNLQWDVDYDOWD Ivan DAVID 9LUR Eiki NESTOR 8QNDUL Árpád GÓGL /DWYLD Viktors JAKSONS /LHWWXD Vytautas KRIAUZA n sijainen 3XROD Jacek PIATKIEWICZ Valtiosihteeri 5RPDQLD Alexandru CIOCALTEU Valtiosihteeri 6ORYDNLDQWDVDYDOWD Michal ONDREJCÁK Valtiosihteeri 6ORYHQLD Dunja PISKUR KOSMAC Valtiosihteeri.\SURV Christos SOLOMIS

5 9b(67g1 $/7,6780,6(1 5$-2,77$0,1(1 7$$-88'(/7$$1 +] *+] 2/(9,//( 6b+.g0$*1((77,6,//(.(17,//( Neuvosto pääsi määräenemmistöllä poliittiseen sopimukseen suosituksesta, jolla rajoitetaan väestön altistumista taajuudeltaan 0 Hz GHz oleville sähkömagneettisille kentille. Italian valtuuskunta ilmoitti aikovansa äänestää suositusta vastaan. Suositus hyväksytään jossakin tulevassa neuvoston istunnossa sen jälkeen kun se on viimeistelty yhteisön virallisilla kielillä. Suositusehdotuksen tavoitteena on luoda yhteisesti sovitut puitteet korkean tasoisen suojelun varmistamiseksi taajuudeltaan 0 Hz GHz olevien sähkömagneettisten kenttien akuuteilta vaikutuksilta. Se perustuu perusrajoituksiin ja viitearvoihin, jotka kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (ICNIRP) on antanut kestoltaan vaihteleville sähköisille, magneettisille ja sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta huhtikuussa 1998 julkaistuissa ohjeissa (Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields). Sähkömagneettisten kenttien osalta huolta ovat aiheuttaneet mahdolliset terveysvaikutukset, pääasiassa syöpä, joita syntyy altistuttaessa keinotekoisille kentille. Sähkömagneettisten kenttien syöpää aiheuttavista vaikutuksista ei ole selvää tieteellistä näyttöä. Eräitä terveysvaikutuksia pidetään kuitenkin kiistattomina, ja niitä käsitellään monissa kansallisissa säädöksissä ja kansainvälisissä ohjeissa, joilla pyritään välttämään tai rajoittamaan altistumista sähkömagneettisille kentille. Sähkömagneettisten kenttien lähteitä ovat mm: - staattisten sähkö- ja magneettikenttien lähteet - voimajohdot ja sähkölaitteet - sähköistetyt rautatiejärjestelmät - radio- ja tv-lähettimet - solukkoradiopuhelinjärjestelmät - matkapuhelinverkon tukiasemat - tutkalaitteet. <+7(,6g178/(9$72,0,17$.$16$17(59(<'(1$/$//$ Neuvosto keskusteli yhteisön tulevasta toiminnasta kansanterveyden alalla. Ministerit ilmaisivat mielipiteensä siitä, mille asioille uudessa terveysalan puiteohjelmassa olisi annettava ensisijainen asema, sekä alustavan näkemyksensä siitä, minkälaiset rahoituspuitteet yhteisön tasolla toteuttaville kansanterveystoimenpiteille olisi varattava. Keskustelun pohjalta kävi ilmi, että useat valtuuskunnat kannattivat kolmea toimintalinjaa, jotka ovat - kansanterveyden kehitystä tukevan tiedon parantaminen luomalla jäsennelty ja kattava yhteisön järjestelmä tiedon kokoamiseksi, analysoimiseksi ja jakamiseksi - nopea reagoiminen terveyttä vaarantaviin tekijöihin luomalla yhteisölle valvonta-, hälytys- ja nopean reagoinnin valmius - terveyteen vaikuttaviin tekijöihin vaikuttaminen terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn kautta sekä laajojen terveydenedistämistoimien että yksittäisten sairauksien ehkäisytoimien avulla, joiden olisi pohjauduttava monialaiseen toimintaan ja perustamissopimuksen mukaisiin välineisiin sekä terveyden alalla että muilla aloilla.

6 Valtuuskunnat olivat kuitenkin sitä mieltä, että terveysohjelmien rakennetta olisi parannettava esim. yhdistämällä kaikki ohjelmat yhden kehysohjelman alle. Lisäksi katsottiin, että uudessa terveysohjelmassa olisi omaksuttava horisontaalisempi lähestymistapa, joka kattaisi yhteisön muihin politiikan aloihin, kuten sisämarkkinoihin, ympäristöön ja sosiaaliasioihin liittyvät terveysnäkökohdat. Keskustelun päätteeksi neuvosto hyväksyi seuraavan päätöslauselman: "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 1. PALAUTTAA MIELIIN kansanterveyspolitiikan kehittämisestä Euroopan yhteisössä 15 päivänä huhtikuuta 1998 annetun komission tiedonannon, jonka tarkoituksena oli käynnistää laaja keskustelu yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa, 2. PALAUTTAA MIELIIN yhteisön tulevista kansanterveyden alan toimintapuitteista 26 päivänä marraskuuta 1998 tehdyt neuvoston päätelmät( 1 ), joissa on vahvistettu yleisiä periaatteita, 3. PANEE MERKILLE terveyspolitiikan kehittämistä Euroopan yhteisössä koskevasta komission tiedonannosta 10 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman, 4. PANEE MERKILLE terveyspolitiikan kehittämistä Euroopan yhteisössä koskevasta komission tiedonannosta 9 päivänä syyskuuta 1998 annetun talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ja 19 päivänä marraskuuta 1998 annetun alueiden komitean lausunnon, 5. PANEE MERKILLE Potsdamissa 27, 28 ja 29 päivänä tammikuuta 1999 järjestetyn Euroopan unionin uutta kansanterveyspolitiikkaa käsitelleen konferenssin tulokset myönteisenä panoksena keskusteluun, jota käydään yhteisön kansanterveyden alalla tulevaisuudessa toteuttaman toiminnan kehittämisestä, 6. KOROSTAA, että yhteisön tulevassa toiminnassa, jonka tavoitteena on parantaa kansanterveyttä, ehkäistä ihmisten sairauksia ja tauteja sekä torjua ihmisten terveyttä vaarantavia tekijöitä, on yhteensovitetusti ja yhdenmukaisesti otettava huomioon yhteisön kansalaisten huoli terveyttään uhkaavista tekijöistä sekä heidän korkeaa terveyden tasoa koskevat odotuksensa, 7. KATSOO, että kaikkien yhteisössä toteutettavien terveyteen liittyvien toimien on oltava näkyviä ja avoimia, jotta voidaan edistää tiedon lisäämistä ja jotta kansalaiset siten voisivat osallistua niihin laajemmin, 8. KOROSTAA, että korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu on entistä tärkeämpää ottaen huomioon ne terveyteen liittyvät haasteet, joita jäsenvaltiot ja Euroopan unioni kohtaavat tulevalla vuosituhannella, 9. KATSOO, että tärkeimpiä haasteita ovat uudet ja uudelleen ilmaantuvat terveysuhkat; suuret terveyshaitat; perimään, käyttäytymiseen ja ympäristöön liittyvät terveyttä määrittävät tekijät; terveyteen liittyvän eriarvoisuuden lisääntyminen; laadun varmistaminen; väestömuutokset ja ikääntymisen vaikutus; sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tekijät; uudet tutkimustulokset ja uusien tekniikkojen, erityisesti biotekniikan, soveltaminen ja nopea leviäminen, ( 1 ) EYVL C 390, , s. 1.

7 10. KOROSTAA, että yhteisöllä olisi oltava asianmukaiset valmiudet vastata näihin haasteisiin; tämä edellyttää sekä asianmukaisen toiminnan kehittämistä erityisesti 26 päivänä marraskuuta 1998 annetuissa neuvoston päätelmissä nimetyillä kolmella alalla että sellaisia toimenpiteitä, joilla on yhteisöllistä lisäarvoa, samoin kuin asianmukaisia tieteellisiä ja hallinnollisia rakenteita, 11. KOROSTAA sen merkitystä, että uusi ohjelma rohkaisee ja tarvittaessa tukee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä asiaan kuuluvissa tärkeimpiin haasteisiin kuuluvissa kysymyksissä sekä muilla aloilla, joilla jäsenvaltiot haluavat toimia yhteistyössä, siinä laajuudessa kuin perustamissopimuksen kansanterveyttä koskevat tavoitteet tämän sallivat, 12. KATSOO, että yhteisön kansanterveyden alalla toteuttaman toiminnan tehokkuus riippuu pitkällä aikavälillä huomattavassa määrin siitä, onko käytettävissä riittävästi yhteisön voimavaroja ensisijaisista asioista huolehtimiseksi, sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten jatkuvasta sitoutumisesta, 13. KOROSTAA, että olisi arvioitava, soveltuvatko olemassa olevat yhteisön verkostot tärkeimpiin haasteisiin vastaamiseen, 14. TOISTAA, että suunniteltaessa toimenpiteitä kaikilla 26 päivänä marraskuuta 1998 annetuissa neuvoston päätelmissä nimetyillä kolmella alalla olisi otettava huomioon Euroopan unionin tulevasta laajentumisesta seuraavat tarpeet ja terveysalalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen tekemä työ, 15. KOROSTAA, että tieteellisen perustan vahvistamiseksi tutkimuksella on oltava keskeinen asema yhteisön tulevan kansanterveyden alan toiminnan tukena. Jotta kansanterveyteen liittyvä yhteisön tason tutkimustoiminta olisi merkityksellistä yhteisön kansanterveyden kannalta, sen on vastattava kansanterveysalan osoittamia erityisiä tutkimustarpeita ja -kohteita ja tämän alan mahdollisuuksia osallistua tutkimusohjelmiin olisi helpotettava, 16. KOROSTAA, että on otettava käyttöön menettelyjä, joiden avulla yhteisö ja jäsenvaltiot voivat seurata erityisesti sisämarkkinoihin liittyvien yhteisön politiikkojen ja toimien vaikutusta kansanterveyteen ja terveydenhuoltoon, jotta helpotettaisiin riittävän tasapainon saavuttamista sisämarkkinoiden vaikutusten ja jäsenvaltioiden ennallaan olevien velvollisuuksien välillä, kun on kyse terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämisestä ja tarjoamisesta, 17. KATSOO ASIANMUKAISEKSI, että Amsterdamin sopimuksen tultua 1 päivänä toukokuuta 1999 voimaan olisi yhteisön sisäisiä järjestelyjä, yhteistyötä ja työskentelymenetelmiä tarkistettava tavoitteena terveyteen liittyvien kysymysten parempi yhteensovittaminen korkeatasoisen ihmisen terveyden suojelun varmistamiseksi kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimien määrittelyssä ja toteutuksessa, ja 18. KEHOTTAA komissiota mahdollisimman pian ja jatkuvuuden varmistamiseksi nykyisten ohjelmien päättyessä, tekemään seuraavaa terveyteen liittyviä kysymyksiä käsittelevää neuvoston istuntoa varten ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kansanterveyden alan toimintaohjelmasta."

8 $17,%,2277,5(6,67(166,0,.52%,2/2*,6(18+$19$67$,1(1675$7(*,$ 1( bb7g6/$86(/0$ "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 1. KATSOO, että antibioottiresistenssi on huomattava terveysongelma Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, 2. PALAUTTAA MIELIIN, että yhteisön kaikkien politiikkojen ja toimien määrittämisessä ja täytäntöönpanossa on varmistettava ihmisten terveyden suojelun korkea taso, 3. KATSOO, että pelkästään kansallisten aloitteiden avulla ei voida tehokkaasti vähentää ja ehkäistä mikro-organismien tulemista vastustuskykyisiksi ihmis- ja eläinlääketieteessä sekä eläinten rehuissa käytettäville antibiooteille eikä säilyttää antibioottien tehokkuutta tartuntatautien hoidossa, vaan siihen vaaditaan yhteistä strategiaa sekä yhteisön ja kansainvälisellä tasolla yhteensovitettuja toimia, 4. PALAUTTAA MIELIIN, että lisääntyvä tietoisuus tästä ongelmasta on johtanut kansallisen, yhteisön ja kansainvälisen tason aloitteisiin ja toimiin eri aloilla, 5. PALAUTTAA MIELIIN Berliinissä lokakuussa 1997 pidetyn Maailman terveysjärjestön (WHO) konferenssin ja sen tuloksena laaditun selvityksen ravinnoksi käytettäville eläimille annettujen mikrobilääkkeiden lääketieteellisestä vaikutuksesta sekä Veronassa joulukuussa 1997 pidetyn WHO:n konferenssin, 6. PALAUTTAA MIELIIN antibioottien käytöstä eläinten rehuissa 15 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman( 2 ), 7. PALAUTTAA MIELIIN Kööpenhaminassa 9 ja 10 päivänä syyskuuta 1998 pidetyn mikrobiologista uhkaa käsitelleen EU:n konferenssin ja sen johdosta annetut suositukset, joissa määriteltiin aloitteita ja toimia, joita voitaisiin toteuttaa yhteisön tasolla, 8. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE talous- ja sosiaalikomitean aiheesta "Antibioottiresistenssi - uhka kansanterveydelle" 9 päivänä syyskuuta 1998 omasta aloitteestaan antaman lausunnon( 3 ), 9. PALAUTTAA MIELIIN rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen antibioottien hyväksymisen peruuttamista 17 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2821/98( 4 ), 10. PALAUTTAA MIELIIN, että edellä mainitun asetuksen antamisen yhteydessä neuvosto kehotti komissiota antamaan ennen 30 päivää kesäkuuta 1999 kertomuksen antibioottiresistenssin kaikista kansanterveyteen liittyvistä sekä taloudellisista ja oikeudellisista vaikutuksista ulkoisen ulottuvuuden osalta, ( 2 ) EYVL C 167, , s ( 3 ) EYVL C 407, , s. 7. ( 4 ) EYVL L 351, , s. 4.

9 11. PALAUTTAA MIELIIN tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön 24 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY( 5 ), jonka puitteissa tartuntatautien seuranta tapahtuu, 12. MUISTUTTAA, että direktiivin 95/69/EY( 6 ) mukaan rehujen lisäaineina käytettäviä antibiootteja valmistavien laitosten on jäljittämistä varten kirjattava käytettyjen antibioottien määrät ja ilmoitettava muun muassa käytetyn lisäaineen laatu ja määrä, 13. PANEE MERKILLE 28 päivänä toukokuuta 1999 annetun tieteellisen ohjauskomitean lausunnon, 14. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE alalla Euroopan laajuisesti käynnistetyt ja komission tukemat hankkeet sekä Euroopan lääkearviointiviraston (EMEA) toteuttamat toimet antibioottien käytönvalvonnan alalla, 15. KOROSTAA, että antibioottiresistenssi lisää tartuntataudeista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta, 16. TÄHDENTÄÄ, että tämä johtaa paitsi elämän laadun huononemiseen myös lisäkustannuksiin terveydenhuollossa ja sairauksien hoidossa, 17. KOROSTAA, että antibiootit ovat välttämättömiä tartuntatautien torjunnassa, ja että on sen vuoksi ensiarvoisen tärkeää säilyttää vielä tehoavien lääkkeiden tehokkuus, 18. KATSOO, että antibioottiresistenssiä ja sen eri syitä on tarkasteltava monitieteisesti ja monialaisesti, 19. KATSOO, että ongelman maailmanlaajuisen ulottuvuuden johdosta jäsenvaltioiden ja komission on läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa edistettävä aktiivisesti tämän päätöslauselman tavoitteita kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti WHO:ssa, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) ja Maailman eläintautijärjestössä (OIE), 20. VAHVISTAA sitoutumisensa kokonaisstrategian määrittelyyn antibioottiresistenssin kehittymisen ehkäisemiseksi, 21. KATSOO, että tämän kokonaisstrategian olisi perustuttava uusia tieteellisiä tutkimustuloksia hyödyntävään riskienarviointiin pitäen mielessä ennalta varautumiseen perustuvan lähestymistavan, ja siihen olisi sisällyttävä koordinoituja valvonta- ja ehkäisytoimia sekä tutkimusta erityisesti seuraavilla aloilla: ( 5 ) EYVL L 268, , s 1. ( 6 ) Neuvoston direktiivi 95/69/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä sekä direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 79/373/ETY ja 82/471/ETY muuttamisesta (EYVL L 332, , s. 15), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EY) N:o 1999/29/EY (EYVL L 115, , s. 32).

10 - valvonta- ja ehkäisytoimet, jotka liittyvät = ihmisillä, eläimillä ja elintarvikkeissa esiintyvän antibioottiresistenssin ja sen vaikutusten seurantaan = antibioottien käytön seurantaan ja valvontaan (ihmis- ja eläinlääketieteessä, eläinten rehuissa, puutarhaviljelyssä ja muussa maataloustuotannossa sekä elintarvikkeissa) = infektioiden hallintaan terveydenhuollossa (sairaala- ja avohoito) = infektioiden hallintaan eläintuotannossa = uusien hoitavien ja ennaltaehkäisevien lääkkeiden kehittämiseen = antibioottien harkitun käytön ja lääkehoitokoulutuksen edistämiseen - tutkimus, joka koskee = ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikutuksia = uusien antibioottien ja vaihtoehtojen kehittämistä = antibioottien asianmukaista käyttöä = tekijöitä, jotka lisäävät antibioottiresistenssin muodostumisen riskiä = antibioottiresistenssin leviämis- ja kehitysmekanismeja = hyvää maatalouskäytäntöä, jolla edistetään eläinten terveyttä. 22. KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA - määrittelemään monitieteisiä ja monialaisia politiikkoja, joilla helpotetaan antibioottiresistenssin leviämisen rajoittamista, - tekemään yhteistyötä, jotta antibioottien tarjontaa ja käyttöä sekä antibioottiresistenssiä voidaan seurata ja valvoa tehokkaasti ja vertailukelpoisesti, - pitämään kiinni periaatteesta, jonka mukaan ihmisten ja eläinten lääkintään hyväksytyt antibiootit ovat saatavissa vain reseptilääkkeinä, ja varmistamaan, että tämän periaatteen noudattamista valvotaan hyvin, - edistämään infektioiden hallinnan periaatteiden noudattamista sekä sairaaloissa että avohoidossa samoin kuin eläintuotannossa, - edistämään antibioottien asianmukaista määräämistä ja käyttöä (muun muassa ammatillisen koulutuksen ja ohjeiden avulla) sekä estämään niiden tarpeetonta ja epäasianmukaista käyttöä ihmis- ja eläinlääketieteessä, - edistämään toimia, joiden tavoitteena on tehdä terveysalan ammattilaiset, maataloustuottajat ja kansalaiset entistä tietoisemmiksi antibioottiresistenssin ongelmasta, - edistämään terveyteen pohjautuvia eläintuotantojärjestelmiä, millä vähennetään antibioottien tarvetta, - edistämään alan tutkimusta, - toimimaan tiiviissä yhteistyössä komission kanssa erityisesti edellä mainituilla aloilla.

11 23. KEHOTTAA KOMISSIOTA - ottamaan antibioottiresistenssin seurannan huomioon ensisijaisena kysymyksenä ihmislääketieteessä ja zoonoosivalvonnan alalla sekä edistämään yhteisön tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston avulla tämän seurannan täydentävyyttä, - huolehtimaan jäsenvaltioiden antamien vertailukelpoisten tietojen perusteella raportoinnista ja johtopäätöksistä tietojen osalta, jotka koskevat antibioottien tarjontaa ja käyttöä erityisesti ihmis- ja eläinlääketieteessä sekä eläinten rehuissa, puutarhaviljelyssä ja muussa maataloustuotannossa sekä elintarvikkeissa, - tukemaan antibioottien järkiperäistä käyttöä koskevien kokemusten ja tietojen vaihtoa asianmukaisin yhteisön toimin, - edistämään viidennen tutkimuksen puiteohjelman täytäntöönpanossa tutkimustyötä, joka koskee = antibioottiresistenssin kehittymistä bakteerikannoissa ja resistenttien bakteerien ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön siirtymisen ymmärtämistä, = sellaisen antibioottiresistenssin mahdollista siirtymistä, joka saattaa liittyä antibioottiresistenssimarkkereiden käyttöön siirtogeenisten elintarvikkeiden tai rehujen tuotannossa, = kohdennetussa hoidossa käytettävien uusien, nopeiden diagnoosi- ja alttiuden testaamisjärjestelmien kehittämistä, = antibioottien tehokkaita vaihtoehtoja tartuntatautien ehkäisemiseksi ja valvomiseksi, - tarkastelemaan, onko aiheellista valmistella ehdotus suositukseksi perustamissopimuksen mukaisesti, - tarkastelemaan, onko tämän päätöslauselman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen tarkistaa yhteisön voimassa olevaa lainsäädäntöä ihmisten ja eläinten lääkkeiden, lääkerehut mukaan lukien, eläinten rehujen, puutarhaviljelyn ja muun maataloustuotannon sekä elintarvikkeiden alalla, mukaan lukien lääketuotteita koskeva yhteisön lupajärjestelmä, - kiinnittämään erityistä huomiota antibioottiresistenssin ongelmaan erityisissä terveysalan toimissa, jotka liittyvät unionin jäsenyyttä hakeneisiin maihin, erityisesti Phare ohjelman puitteissa, - tekemään jäsenvaltioiden kanssa tiiviisti yhteensovitettua yhteistyötä tällä alalla asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa."

12 7(59(<'(1 682-(/8$.26.(9,(1 9$$7,0867(1 6,6b//<77b0,6(67b <+7(,6g1 32/,7,,..2,+,11( bb7(/0b7 "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, VAHVISTAA UUDELLEEN 20 päivänä joulukuuta 1995 ja 12 päivänä marraskuuta 1996 annetut päätöslauselmansa ja 30 päivänä huhtikuuta 1998 annetut päätelmänsä terveyden suojelua koskevien vaatimusten sisällyttämisestä yhteisön politiikkoihin( 7 ) ja toteaa, että komissio laatii päätöslauselmissa ja päätelmissä esitetyn kehotuksen mukaisesti sopivia menetelmiä ja arviointiperusteita, joiden pohjalta terveyden suojelua koskevat vaatimukset sisällytetään yhteisön muihin politiikkoihin ja joiden avulla arvioidaan yhteisön politiikkojen vaikutuksia ihmisten terveyteen, TOISTAA komissiolle osoitetun kehotuksensa sisällyttää edellisen vuoden kokonaistyöohjelman täytäntöönpanoa koskeviin vuosikertomuksiinsa kansanterveydellisiä vaikutuksia käsittelevän jakson ja osoittamaan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan kaikki ehdotukset, joilla voi olla terveyden suojeluun liittyviä vaikutuksia, PAHOITTELEE sitä, että terveyden suojelua koskevien vaatimusten sisällyttämistä yhteisön politiikkoihin koskevaa neljättä vuosikertomusta (1997) ei ole vielä toimitettu, KEHOTTAA komissiota laatimaan neljännen kertomuksensa mahdollisimman pian, KOROSTAA, että velvoitetta sisällyttää terveysnäkökohdat yhteisön muihin politiikkoihin on vahvistettu, KATSOO, että tulevissa kertomuksissa olisi noudatettava ongelmakeskeistä lähestymistapaa ja keskityttävä asioihin, joilla on välitöntä merkitystä ottaen huomioon uuden kansanterveysohjelman painopistealueet." 7$57817$7$8',7 Neuvosto pani merkille komission jäsenen Padraig Flynnin esittämät tiedot kahdesta asiasta: (81-$<+'<69$/72-(19b/,1(17$57817$7$87(-$.b6,77(/(9b7<g5<+0b Komission jäsen Padraig Flynn esitti neuvostolle raportin EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tartuntatauteja käsittelevän työryhmän neljännestä kokouksesta, joka pidettiin Washingtonissa toukokuuta. Palautetaan mieliin, että työryhmä perustettiin osana uuden transatlanttisen toimintaohjelman ja neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja presidentti Clintonin joulukuussa 1997 allekirjoittaman EU:n ja Yhdysvaltojen välisen toimintasuunnitelman toteuttamista. Työryhmän tehtävänä on vahvistaa nykyistä tartuntatautien seurantaa, ennaltaehkäisyä ja valvontaa koskevaa kansainvälistä yhteistyökoneistoa. ( 7 ) EYVL C 350, , s. 2, EYVL C 374, , s. 3 ja EYVL C 169, , s. 1.

13 Käytännön työstä huolehtii kolme alatyöryhmää (seuranta ja torjunta, tutkimus ja tutkijakoulutus, valmiuksien tarkistaminen ja tehostaminen) 7,(72-$.(+,7<.6(67b(85223$66$ Komission jäsen Padraig Flynn raportoi myös kehityksestä Euroopassa. Päätöstä tartuntatautien epidemiologisen seuranta- ja torjuntaverkoston luomisesta yhteisöön pannaan täytäntöön, ja verkosto on jo käsitellyt kahteen suureen tartuntatautiepidemiaan liittyviä tietoja. Komission jäsen Padraig Flynn korosti Kaakkois-Euroopan tilanteen osalta tarvetta käsitellä pikaisesti niitä ongelmia, jotka johtuvat Kosovosta siirtymään joutuneiden ihmisten huonoista olosuhteista, jotta voidaan varautua leireillä ilmaantuvien epidemioiden riskiin. Palautetaan mieliin, että neuvosto teki 24. syyskuuta 1999 päätöksen tartuntatautien epidemiologisen seuranta- ja torjuntaverkoston luomisesta yhteisöön. Verkosto on keskeinen tekijä ja tärkein tehtävä EU:n ja Yhdysvaltain tartuntatautityöryhmän työssä. Verkostoa alettiin toteuttaa tammikuussa (59(<'(17,/$<+7(,6g66b0$$+$108877$-$7 Neuvosto pani merkille komission jäsenen Padraig Flynnin antamat tiedot kolmannesta terveydentilaa Euroopan yhteisössä käsittelevästä kertomuksesta. Kyseisiä kertomuksia on toimitettu neuvostolle säännöllisin väliajoin vuodesta 1995 lähtien, jolloin annettu kertomus sisälsi yleiskatsauksen terveydentilaan Euroopan yhteisössä. Vuonna 1997 oli vuorossa kertomus naisten terveydentilasta Euroopan yhteisössä. Kolmas kertomus koskee maahanmuuttajien terveydentilaa yhteisössä. Koska komission mielestä on välttämätöntä, että tässä kertomuksessa otetaan huomioon jäsenvaltioihin tulevien Kosovon pakolaisten erityistilanne, kertomuksen toimittamista on siirretty myöhemmäksi. 7$57789$6321*,)250,1(1(1.()$/23$7,$ Neuvosto keskusteli tarttuvasta spongiformisesta enkefalopatiasta. Keskustelua käytiin Creutzfeldt - Jakobin taudin uuden variantin uusien tapausten määrästä viimeaikoina sekä tarttuvaan spongiformiseen enkefalopatiaan liittyviä tuoreimpia tilastotietoja koskevan komission selvityksen pohjalta. Tarttuvan spongiformisen enkefalopatian aiheuttama ongelma ja mahdollinen yhteys BSE-taudin ja Creutzfeldt - Jakobin taudin välillä on ollut terveysneuvoston asialistalla toukokuusta $6,$7 :+21783$.2,11,19$67$,1(1$/2,7( Neuvosto pani merkille Alankomaiden valtuuskunnan esityksen, joka liittyi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin vastaiseen aloitteeseen.

14 Alankomaiden valtuuskunta ilmaisi huolensa tupakoinnin aiheuttamista terveysvaaroista ja pyysi neuvostoa kiinnittämään huomiota kansainväliseen yleissopimukseen (Framework Convention on Tobacco Control), joka on tarkoitus laatia osana Maailman terveysjärjestön WHO:n ja sen pääjohtajan Gro Harlem Brundtlandin esittämää Tobacco Free Initiative -hanketta. Aloitteen tavoitteena on tupakkamainonnan sekä tupakkatuotteiden tuotannon ja jakelun valvonta. ',2.6,,1,16$$67877$0$7(/,17$59,..((7 Neuvosto pani merkille Belgian ministerin selvityksen toimenpiteistä, joita on toteutettu ja aiotaan toteuttaa dioksiinikontaminaation riskin eliminoimiseksi tietyissä elintarvikkeissa. (3b9,5$//,1( ,(0$,'(1 -$.<352.6(1 7(59(<60,1,67(5(,'(1.$166$ Neuvosto järjesti epävirallisen kokouksen jäsenyyttä hakeneiden 11 maan terveysministereiden kanssa. Kokous on osa Luxemburgin Eurooppa-neuvostossa ( joulukuuta 1997) laadittua liittymistä edeltävää strategiaa. Kokouksen tarkoituksena oli keskustella molempia osapuolia kiinnostavista terveyteen liittyvistä kysymyksistä sekä tarkastella mahdollisuuksia yhteisön ja hakijamaiden väliseen yhteistyöhön kansanterveysalalla. Hakijamaiden ministereitä pyydettiin käsittelemään kolmea puheenjohtajavaltion ehdottamaa aihetta, jotka ovat - tärkeimmät kansanterveysongelmat hakijamaissa - terveydenhoitojärjestelmän uudistamiseen liittyvät ongelmat - Euroopan unionin kanssa kansanterveysohjelmien ja liittymistä edeltävän strategian (Phareohjelman) puitteissa tehtävän yhteistyön mahdollinen osuus terveysongelmien ratkaisemiseksi hakijamaissa. Puheenjohtajavaltio totesi keskustelun yhteenvetona, että - kaikki valtuuskunnat olivat samaa mieltä siitä, että terveyspolitiikalla on tärkeä asema kansalaisten hyvinvoinnin ja Euroopan sosiaalisen vakauden kannalta - kokouksessa annetut lausunnot ovat hyödyllinen perusta tässä istunnossa aloitetun vuoropuhelun jatkamiselle - moniin terveysalan ongelmiin on paneuduttava perusteellisesti - terveydenhoitojärjestelmien uudistaminen on haaste niin hakijamaille kuin Euroopan unionin jäsenvaltioille - Phare-ohjelma on tärkein Euroopan tasolla toteutettavan terveysalan yhteistyön väline, ja

15 - komission yksiköiden valmisteluasiakirja terveydestä ja yhteisön laajenemisesta on hyvä perusta tähän aiheeseen liittyvälle jatkotyöskentelylle. Puheenjohtajavaltio pyysi seuraavaa puheenjohtajavaltiota Suomea jatkamaan asian käsittelyä käydyn keskustelun ja komission asiakirjan pohjalta.

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

15050/15 team/mba/ts 1 DGB 3B

15050/15 team/mba/ts 1 DGB 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 7. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

1. Kansanterveystyöryhmä keskusteli ja pääsi yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi.

1. Kansanterveystyöryhmä keskusteli ja pääsi yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Neuvoston istunto 7. joulukuuta 2015 (työllisyys,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2001 (30.11) (OR. fe) 13103/01 LIMITE PVCONS 57 AGRI 209

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2001 (30.11) (OR. fe) 13103/01 LIMITE PVCONS 57 AGRI 209 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. marraskuuta 2001 (30.11) (OR. fe) 13103/01 LIMITE PVCONS 57 AGRI 209 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston 2377. istunto (MAATALOUS) Luxemburg 23.10.2001 1 Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 11. marraskuuta 1999 (20.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 11662/99 LIMITE PV/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Bryssel, 11. marraskuuta 1999 (20.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 11662/99 LIMITE PV/CONS 52 JAI 84 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. marraskuuta 1999 (20.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 52 JAI 84 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvoston 2203. istunto (oikeus- ja sisäasiat),

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. joulukuuta 2006 (05.12) (OR. en) 16167/06

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. joulukuuta 2006 (05.12) (OR. en) 16167/06 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2006 (05.12) (OR. en) 16167/06 SAN 261 ENV 665 CPE 4 COMPET 374 ECO 192 REGIO 65 TRANS 318 ENER 300 COMER 224 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Pääsihteeristö

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. toukokuuta 1999 (23.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston 2169. istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0036 (NLE) 7106/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 26 ENV 164 ONU 26 DEVGEN 43 ECON 225 ENER 87 FORETS

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot