1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD"

Transkriptio

1 & Luxemburg, 8. kesäkuuta /99 (Presse 185) 1HXYRVWRQLVWXQWR 7(59(<6 /X[HPEXUJNHVlNXXWD 3XKHHQMRKWDMD$QGUHD),6&+(5 Saksan liittotasavallan terveysministeri,qwhuqhwkwwsxhhxlqw1hzvurrp (PDLOSUHVVRIILFH#FRQVLOLXPHXLQW

2 6,6b//<6 26$1277$-$7.b6,7(//<7$6,$7 VÄESTÖN ALTISTUMISEN RAJOITTAMINEN TAAJUUDELTAAN 0 Hz GHz OLEVILLE SÄHKÖMAGNEETTISILLE KENTILLE... 5 YHTEISÖN TULEVA TOIMINTA KANSANTERVEYDEN ALALLA... 6 ANTIBIOOTTIRESISTENSSI - "MIKROBIOLOGISEN UHAN VASTAINEN STRATEGIA" - NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA... 9 TERVEYDEN SUOJELUA KOSKEVIEN VAATIMUSTEN SISÄLLYTTÄMISESTÄ YHTEISÖN POLITIIKKOIHIN - NEUVOSTON PÄÄTELMÄT TARTUNTATAUDIT EU:N JA YHDYSVALTOJEN VÄLINEN TARTUNTATAUTEJA KÄSITTELEVÄ TYÖRYHMÄ TIETOJA KEHITYKSESTÄ EUROOPASSA TERVEYDENTILA YHTEISÖSSÄ (MAAHANMUUTTAJAT) TARTTUVA SPONGIFORMINEN ENKEFALOPATIA $6,$7 WHO:N TUPAKOINNIN VASTAINEN ALOITE DIOKSIININ SAASTUTTAMAT ELINTARVIKKEET EPÄVIRALLINEN KOKOUS KIE-MAIDEN JA KYPROKSEN TERVEYSMINISTEREIDEN KANSSA /LVlWLHWRMDSXKWDL

3 26$1277$-$7,VWXQWRRQRVDOOLVWXLYDWVHXUDDYDWMlVHQYDOWLRLGHQKDOOLWXVWHQMD(XURRSDQNRPLVVLRQ HGXVWDMDW %HOJLD: Luc VAN DEN BOSSCHE 7DQVND: Ib VALSBORG 6DNVD: Andrea FISCHER.UHLNND: Lampros PAPADIMAS (VSDQMD: José Manuel ROMAY BECCARIA 5DQVND: Bernard KOUCHNER,UODQWL: James BRENNAN,WDOLD: Rosy BINDI /X[HPEXUJ: Marc UNGEHEUER $ODQNRPDDW: Jan DE JONG,WlYDOWD: Eleonora HOSTASCH 3RUWXJDOL: Maria de Belem ROSEIRA 6XRPL: Eva BIAUDET 5XRWVL: Lars ENGQVIST <KGLVW\Q\WNXQLQJDVNXQWD: Tessa JOWELL Varapääministeri ja sisäasiainministeri Valtiosihteeri terveysministeriössä Terveys- ja sosiaalihuoltoministeri Terveys- ja kuluttajansuojaministeri Valtiosihteeri työ- ja yhteisvastuuministeriössä, vastuualueenaan terveysasiat Pysyvän edustajan sijainen Pysyvän edustajan sijainen Pysyvän edustajan sijainen Työ-, terveys ja sosiaaliministeri Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä Sosiaaliministeri * * *.RPLVVLR Pádraig FLYNN Komission jäsen * * *

4 Jäsenyyttä hakeneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja Kyproksen osanottajat: %XOJDULD Petar BOYADJIEV 7ãHNLQWDVDYDOWD Ivan DAVID 9LUR Eiki NESTOR 8QNDUL Árpád GÓGL /DWYLD Viktors JAKSONS /LHWWXD Vytautas KRIAUZA n sijainen 3XROD Jacek PIATKIEWICZ Valtiosihteeri 5RPDQLD Alexandru CIOCALTEU Valtiosihteeri 6ORYDNLDQWDVDYDOWD Michal ONDREJCÁK Valtiosihteeri 6ORYHQLD Dunja PISKUR KOSMAC Valtiosihteeri.\SURV Christos SOLOMIS

5 9b(67g1 $/7,6780,6(1 5$-2,77$0,1(1 7$$-88'(/7$$1 +] *+] 2/(9,//( 6b+.g0$*1((77,6,//(.(17,//( Neuvosto pääsi määräenemmistöllä poliittiseen sopimukseen suosituksesta, jolla rajoitetaan väestön altistumista taajuudeltaan 0 Hz GHz oleville sähkömagneettisille kentille. Italian valtuuskunta ilmoitti aikovansa äänestää suositusta vastaan. Suositus hyväksytään jossakin tulevassa neuvoston istunnossa sen jälkeen kun se on viimeistelty yhteisön virallisilla kielillä. Suositusehdotuksen tavoitteena on luoda yhteisesti sovitut puitteet korkean tasoisen suojelun varmistamiseksi taajuudeltaan 0 Hz GHz olevien sähkömagneettisten kenttien akuuteilta vaikutuksilta. Se perustuu perusrajoituksiin ja viitearvoihin, jotka kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (ICNIRP) on antanut kestoltaan vaihteleville sähköisille, magneettisille ja sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta huhtikuussa 1998 julkaistuissa ohjeissa (Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields). Sähkömagneettisten kenttien osalta huolta ovat aiheuttaneet mahdolliset terveysvaikutukset, pääasiassa syöpä, joita syntyy altistuttaessa keinotekoisille kentille. Sähkömagneettisten kenttien syöpää aiheuttavista vaikutuksista ei ole selvää tieteellistä näyttöä. Eräitä terveysvaikutuksia pidetään kuitenkin kiistattomina, ja niitä käsitellään monissa kansallisissa säädöksissä ja kansainvälisissä ohjeissa, joilla pyritään välttämään tai rajoittamaan altistumista sähkömagneettisille kentille. Sähkömagneettisten kenttien lähteitä ovat mm: - staattisten sähkö- ja magneettikenttien lähteet - voimajohdot ja sähkölaitteet - sähköistetyt rautatiejärjestelmät - radio- ja tv-lähettimet - solukkoradiopuhelinjärjestelmät - matkapuhelinverkon tukiasemat - tutkalaitteet. <+7(,6g178/(9$72,0,17$.$16$17(59(<'(1$/$//$ Neuvosto keskusteli yhteisön tulevasta toiminnasta kansanterveyden alalla. Ministerit ilmaisivat mielipiteensä siitä, mille asioille uudessa terveysalan puiteohjelmassa olisi annettava ensisijainen asema, sekä alustavan näkemyksensä siitä, minkälaiset rahoituspuitteet yhteisön tasolla toteuttaville kansanterveystoimenpiteille olisi varattava. Keskustelun pohjalta kävi ilmi, että useat valtuuskunnat kannattivat kolmea toimintalinjaa, jotka ovat - kansanterveyden kehitystä tukevan tiedon parantaminen luomalla jäsennelty ja kattava yhteisön järjestelmä tiedon kokoamiseksi, analysoimiseksi ja jakamiseksi - nopea reagoiminen terveyttä vaarantaviin tekijöihin luomalla yhteisölle valvonta-, hälytys- ja nopean reagoinnin valmius - terveyteen vaikuttaviin tekijöihin vaikuttaminen terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn kautta sekä laajojen terveydenedistämistoimien että yksittäisten sairauksien ehkäisytoimien avulla, joiden olisi pohjauduttava monialaiseen toimintaan ja perustamissopimuksen mukaisiin välineisiin sekä terveyden alalla että muilla aloilla.

6 Valtuuskunnat olivat kuitenkin sitä mieltä, että terveysohjelmien rakennetta olisi parannettava esim. yhdistämällä kaikki ohjelmat yhden kehysohjelman alle. Lisäksi katsottiin, että uudessa terveysohjelmassa olisi omaksuttava horisontaalisempi lähestymistapa, joka kattaisi yhteisön muihin politiikan aloihin, kuten sisämarkkinoihin, ympäristöön ja sosiaaliasioihin liittyvät terveysnäkökohdat. Keskustelun päätteeksi neuvosto hyväksyi seuraavan päätöslauselman: "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 1. PALAUTTAA MIELIIN kansanterveyspolitiikan kehittämisestä Euroopan yhteisössä 15 päivänä huhtikuuta 1998 annetun komission tiedonannon, jonka tarkoituksena oli käynnistää laaja keskustelu yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa, 2. PALAUTTAA MIELIIN yhteisön tulevista kansanterveyden alan toimintapuitteista 26 päivänä marraskuuta 1998 tehdyt neuvoston päätelmät( 1 ), joissa on vahvistettu yleisiä periaatteita, 3. PANEE MERKILLE terveyspolitiikan kehittämistä Euroopan yhteisössä koskevasta komission tiedonannosta 10 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman, 4. PANEE MERKILLE terveyspolitiikan kehittämistä Euroopan yhteisössä koskevasta komission tiedonannosta 9 päivänä syyskuuta 1998 annetun talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ja 19 päivänä marraskuuta 1998 annetun alueiden komitean lausunnon, 5. PANEE MERKILLE Potsdamissa 27, 28 ja 29 päivänä tammikuuta 1999 järjestetyn Euroopan unionin uutta kansanterveyspolitiikkaa käsitelleen konferenssin tulokset myönteisenä panoksena keskusteluun, jota käydään yhteisön kansanterveyden alalla tulevaisuudessa toteuttaman toiminnan kehittämisestä, 6. KOROSTAA, että yhteisön tulevassa toiminnassa, jonka tavoitteena on parantaa kansanterveyttä, ehkäistä ihmisten sairauksia ja tauteja sekä torjua ihmisten terveyttä vaarantavia tekijöitä, on yhteensovitetusti ja yhdenmukaisesti otettava huomioon yhteisön kansalaisten huoli terveyttään uhkaavista tekijöistä sekä heidän korkeaa terveyden tasoa koskevat odotuksensa, 7. KATSOO, että kaikkien yhteisössä toteutettavien terveyteen liittyvien toimien on oltava näkyviä ja avoimia, jotta voidaan edistää tiedon lisäämistä ja jotta kansalaiset siten voisivat osallistua niihin laajemmin, 8. KOROSTAA, että korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu on entistä tärkeämpää ottaen huomioon ne terveyteen liittyvät haasteet, joita jäsenvaltiot ja Euroopan unioni kohtaavat tulevalla vuosituhannella, 9. KATSOO, että tärkeimpiä haasteita ovat uudet ja uudelleen ilmaantuvat terveysuhkat; suuret terveyshaitat; perimään, käyttäytymiseen ja ympäristöön liittyvät terveyttä määrittävät tekijät; terveyteen liittyvän eriarvoisuuden lisääntyminen; laadun varmistaminen; väestömuutokset ja ikääntymisen vaikutus; sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tekijät; uudet tutkimustulokset ja uusien tekniikkojen, erityisesti biotekniikan, soveltaminen ja nopea leviäminen, ( 1 ) EYVL C 390, , s. 1.

7 10. KOROSTAA, että yhteisöllä olisi oltava asianmukaiset valmiudet vastata näihin haasteisiin; tämä edellyttää sekä asianmukaisen toiminnan kehittämistä erityisesti 26 päivänä marraskuuta 1998 annetuissa neuvoston päätelmissä nimetyillä kolmella alalla että sellaisia toimenpiteitä, joilla on yhteisöllistä lisäarvoa, samoin kuin asianmukaisia tieteellisiä ja hallinnollisia rakenteita, 11. KOROSTAA sen merkitystä, että uusi ohjelma rohkaisee ja tarvittaessa tukee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä asiaan kuuluvissa tärkeimpiin haasteisiin kuuluvissa kysymyksissä sekä muilla aloilla, joilla jäsenvaltiot haluavat toimia yhteistyössä, siinä laajuudessa kuin perustamissopimuksen kansanterveyttä koskevat tavoitteet tämän sallivat, 12. KATSOO, että yhteisön kansanterveyden alalla toteuttaman toiminnan tehokkuus riippuu pitkällä aikavälillä huomattavassa määrin siitä, onko käytettävissä riittävästi yhteisön voimavaroja ensisijaisista asioista huolehtimiseksi, sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten jatkuvasta sitoutumisesta, 13. KOROSTAA, että olisi arvioitava, soveltuvatko olemassa olevat yhteisön verkostot tärkeimpiin haasteisiin vastaamiseen, 14. TOISTAA, että suunniteltaessa toimenpiteitä kaikilla 26 päivänä marraskuuta 1998 annetuissa neuvoston päätelmissä nimetyillä kolmella alalla olisi otettava huomioon Euroopan unionin tulevasta laajentumisesta seuraavat tarpeet ja terveysalalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen tekemä työ, 15. KOROSTAA, että tieteellisen perustan vahvistamiseksi tutkimuksella on oltava keskeinen asema yhteisön tulevan kansanterveyden alan toiminnan tukena. Jotta kansanterveyteen liittyvä yhteisön tason tutkimustoiminta olisi merkityksellistä yhteisön kansanterveyden kannalta, sen on vastattava kansanterveysalan osoittamia erityisiä tutkimustarpeita ja -kohteita ja tämän alan mahdollisuuksia osallistua tutkimusohjelmiin olisi helpotettava, 16. KOROSTAA, että on otettava käyttöön menettelyjä, joiden avulla yhteisö ja jäsenvaltiot voivat seurata erityisesti sisämarkkinoihin liittyvien yhteisön politiikkojen ja toimien vaikutusta kansanterveyteen ja terveydenhuoltoon, jotta helpotettaisiin riittävän tasapainon saavuttamista sisämarkkinoiden vaikutusten ja jäsenvaltioiden ennallaan olevien velvollisuuksien välillä, kun on kyse terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämisestä ja tarjoamisesta, 17. KATSOO ASIANMUKAISEKSI, että Amsterdamin sopimuksen tultua 1 päivänä toukokuuta 1999 voimaan olisi yhteisön sisäisiä järjestelyjä, yhteistyötä ja työskentelymenetelmiä tarkistettava tavoitteena terveyteen liittyvien kysymysten parempi yhteensovittaminen korkeatasoisen ihmisen terveyden suojelun varmistamiseksi kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimien määrittelyssä ja toteutuksessa, ja 18. KEHOTTAA komissiota mahdollisimman pian ja jatkuvuuden varmistamiseksi nykyisten ohjelmien päättyessä, tekemään seuraavaa terveyteen liittyviä kysymyksiä käsittelevää neuvoston istuntoa varten ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kansanterveyden alan toimintaohjelmasta."

8 $17,%,2277,5(6,67(166,0,.52%,2/2*,6(18+$19$67$,1(1675$7(*,$ 1( bb7g6/$86(/0$ "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 1. KATSOO, että antibioottiresistenssi on huomattava terveysongelma Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, 2. PALAUTTAA MIELIIN, että yhteisön kaikkien politiikkojen ja toimien määrittämisessä ja täytäntöönpanossa on varmistettava ihmisten terveyden suojelun korkea taso, 3. KATSOO, että pelkästään kansallisten aloitteiden avulla ei voida tehokkaasti vähentää ja ehkäistä mikro-organismien tulemista vastustuskykyisiksi ihmis- ja eläinlääketieteessä sekä eläinten rehuissa käytettäville antibiooteille eikä säilyttää antibioottien tehokkuutta tartuntatautien hoidossa, vaan siihen vaaditaan yhteistä strategiaa sekä yhteisön ja kansainvälisellä tasolla yhteensovitettuja toimia, 4. PALAUTTAA MIELIIN, että lisääntyvä tietoisuus tästä ongelmasta on johtanut kansallisen, yhteisön ja kansainvälisen tason aloitteisiin ja toimiin eri aloilla, 5. PALAUTTAA MIELIIN Berliinissä lokakuussa 1997 pidetyn Maailman terveysjärjestön (WHO) konferenssin ja sen tuloksena laaditun selvityksen ravinnoksi käytettäville eläimille annettujen mikrobilääkkeiden lääketieteellisestä vaikutuksesta sekä Veronassa joulukuussa 1997 pidetyn WHO:n konferenssin, 6. PALAUTTAA MIELIIN antibioottien käytöstä eläinten rehuissa 15 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman( 2 ), 7. PALAUTTAA MIELIIN Kööpenhaminassa 9 ja 10 päivänä syyskuuta 1998 pidetyn mikrobiologista uhkaa käsitelleen EU:n konferenssin ja sen johdosta annetut suositukset, joissa määriteltiin aloitteita ja toimia, joita voitaisiin toteuttaa yhteisön tasolla, 8. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE talous- ja sosiaalikomitean aiheesta "Antibioottiresistenssi - uhka kansanterveydelle" 9 päivänä syyskuuta 1998 omasta aloitteestaan antaman lausunnon( 3 ), 9. PALAUTTAA MIELIIN rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen antibioottien hyväksymisen peruuttamista 17 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2821/98( 4 ), 10. PALAUTTAA MIELIIN, että edellä mainitun asetuksen antamisen yhteydessä neuvosto kehotti komissiota antamaan ennen 30 päivää kesäkuuta 1999 kertomuksen antibioottiresistenssin kaikista kansanterveyteen liittyvistä sekä taloudellisista ja oikeudellisista vaikutuksista ulkoisen ulottuvuuden osalta, ( 2 ) EYVL C 167, , s ( 3 ) EYVL C 407, , s. 7. ( 4 ) EYVL L 351, , s. 4.

9 11. PALAUTTAA MIELIIN tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön 24 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY( 5 ), jonka puitteissa tartuntatautien seuranta tapahtuu, 12. MUISTUTTAA, että direktiivin 95/69/EY( 6 ) mukaan rehujen lisäaineina käytettäviä antibiootteja valmistavien laitosten on jäljittämistä varten kirjattava käytettyjen antibioottien määrät ja ilmoitettava muun muassa käytetyn lisäaineen laatu ja määrä, 13. PANEE MERKILLE 28 päivänä toukokuuta 1999 annetun tieteellisen ohjauskomitean lausunnon, 14. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE alalla Euroopan laajuisesti käynnistetyt ja komission tukemat hankkeet sekä Euroopan lääkearviointiviraston (EMEA) toteuttamat toimet antibioottien käytönvalvonnan alalla, 15. KOROSTAA, että antibioottiresistenssi lisää tartuntataudeista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta, 16. TÄHDENTÄÄ, että tämä johtaa paitsi elämän laadun huononemiseen myös lisäkustannuksiin terveydenhuollossa ja sairauksien hoidossa, 17. KOROSTAA, että antibiootit ovat välttämättömiä tartuntatautien torjunnassa, ja että on sen vuoksi ensiarvoisen tärkeää säilyttää vielä tehoavien lääkkeiden tehokkuus, 18. KATSOO, että antibioottiresistenssiä ja sen eri syitä on tarkasteltava monitieteisesti ja monialaisesti, 19. KATSOO, että ongelman maailmanlaajuisen ulottuvuuden johdosta jäsenvaltioiden ja komission on läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa edistettävä aktiivisesti tämän päätöslauselman tavoitteita kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti WHO:ssa, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) ja Maailman eläintautijärjestössä (OIE), 20. VAHVISTAA sitoutumisensa kokonaisstrategian määrittelyyn antibioottiresistenssin kehittymisen ehkäisemiseksi, 21. KATSOO, että tämän kokonaisstrategian olisi perustuttava uusia tieteellisiä tutkimustuloksia hyödyntävään riskienarviointiin pitäen mielessä ennalta varautumiseen perustuvan lähestymistavan, ja siihen olisi sisällyttävä koordinoituja valvonta- ja ehkäisytoimia sekä tutkimusta erityisesti seuraavilla aloilla: ( 5 ) EYVL L 268, , s 1. ( 6 ) Neuvoston direktiivi 95/69/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä sekä direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 79/373/ETY ja 82/471/ETY muuttamisesta (EYVL L 332, , s. 15), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EY) N:o 1999/29/EY (EYVL L 115, , s. 32).

10 - valvonta- ja ehkäisytoimet, jotka liittyvät = ihmisillä, eläimillä ja elintarvikkeissa esiintyvän antibioottiresistenssin ja sen vaikutusten seurantaan = antibioottien käytön seurantaan ja valvontaan (ihmis- ja eläinlääketieteessä, eläinten rehuissa, puutarhaviljelyssä ja muussa maataloustuotannossa sekä elintarvikkeissa) = infektioiden hallintaan terveydenhuollossa (sairaala- ja avohoito) = infektioiden hallintaan eläintuotannossa = uusien hoitavien ja ennaltaehkäisevien lääkkeiden kehittämiseen = antibioottien harkitun käytön ja lääkehoitokoulutuksen edistämiseen - tutkimus, joka koskee = ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikutuksia = uusien antibioottien ja vaihtoehtojen kehittämistä = antibioottien asianmukaista käyttöä = tekijöitä, jotka lisäävät antibioottiresistenssin muodostumisen riskiä = antibioottiresistenssin leviämis- ja kehitysmekanismeja = hyvää maatalouskäytäntöä, jolla edistetään eläinten terveyttä. 22. KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA - määrittelemään monitieteisiä ja monialaisia politiikkoja, joilla helpotetaan antibioottiresistenssin leviämisen rajoittamista, - tekemään yhteistyötä, jotta antibioottien tarjontaa ja käyttöä sekä antibioottiresistenssiä voidaan seurata ja valvoa tehokkaasti ja vertailukelpoisesti, - pitämään kiinni periaatteesta, jonka mukaan ihmisten ja eläinten lääkintään hyväksytyt antibiootit ovat saatavissa vain reseptilääkkeinä, ja varmistamaan, että tämän periaatteen noudattamista valvotaan hyvin, - edistämään infektioiden hallinnan periaatteiden noudattamista sekä sairaaloissa että avohoidossa samoin kuin eläintuotannossa, - edistämään antibioottien asianmukaista määräämistä ja käyttöä (muun muassa ammatillisen koulutuksen ja ohjeiden avulla) sekä estämään niiden tarpeetonta ja epäasianmukaista käyttöä ihmis- ja eläinlääketieteessä, - edistämään toimia, joiden tavoitteena on tehdä terveysalan ammattilaiset, maataloustuottajat ja kansalaiset entistä tietoisemmiksi antibioottiresistenssin ongelmasta, - edistämään terveyteen pohjautuvia eläintuotantojärjestelmiä, millä vähennetään antibioottien tarvetta, - edistämään alan tutkimusta, - toimimaan tiiviissä yhteistyössä komission kanssa erityisesti edellä mainituilla aloilla.

11 23. KEHOTTAA KOMISSIOTA - ottamaan antibioottiresistenssin seurannan huomioon ensisijaisena kysymyksenä ihmislääketieteessä ja zoonoosivalvonnan alalla sekä edistämään yhteisön tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston avulla tämän seurannan täydentävyyttä, - huolehtimaan jäsenvaltioiden antamien vertailukelpoisten tietojen perusteella raportoinnista ja johtopäätöksistä tietojen osalta, jotka koskevat antibioottien tarjontaa ja käyttöä erityisesti ihmis- ja eläinlääketieteessä sekä eläinten rehuissa, puutarhaviljelyssä ja muussa maataloustuotannossa sekä elintarvikkeissa, - tukemaan antibioottien järkiperäistä käyttöä koskevien kokemusten ja tietojen vaihtoa asianmukaisin yhteisön toimin, - edistämään viidennen tutkimuksen puiteohjelman täytäntöönpanossa tutkimustyötä, joka koskee = antibioottiresistenssin kehittymistä bakteerikannoissa ja resistenttien bakteerien ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön siirtymisen ymmärtämistä, = sellaisen antibioottiresistenssin mahdollista siirtymistä, joka saattaa liittyä antibioottiresistenssimarkkereiden käyttöön siirtogeenisten elintarvikkeiden tai rehujen tuotannossa, = kohdennetussa hoidossa käytettävien uusien, nopeiden diagnoosi- ja alttiuden testaamisjärjestelmien kehittämistä, = antibioottien tehokkaita vaihtoehtoja tartuntatautien ehkäisemiseksi ja valvomiseksi, - tarkastelemaan, onko aiheellista valmistella ehdotus suositukseksi perustamissopimuksen mukaisesti, - tarkastelemaan, onko tämän päätöslauselman tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen tarkistaa yhteisön voimassa olevaa lainsäädäntöä ihmisten ja eläinten lääkkeiden, lääkerehut mukaan lukien, eläinten rehujen, puutarhaviljelyn ja muun maataloustuotannon sekä elintarvikkeiden alalla, mukaan lukien lääketuotteita koskeva yhteisön lupajärjestelmä, - kiinnittämään erityistä huomiota antibioottiresistenssin ongelmaan erityisissä terveysalan toimissa, jotka liittyvät unionin jäsenyyttä hakeneisiin maihin, erityisesti Phare ohjelman puitteissa, - tekemään jäsenvaltioiden kanssa tiiviisti yhteensovitettua yhteistyötä tällä alalla asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa."

12 7(59(<'(1 682-(/8$.26.(9,(1 9$$7,0867(1 6,6b//<77b0,6(67b <+7(,6g1 32/,7,,..2,+,11( bb7(/0b7 "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, VAHVISTAA UUDELLEEN 20 päivänä joulukuuta 1995 ja 12 päivänä marraskuuta 1996 annetut päätöslauselmansa ja 30 päivänä huhtikuuta 1998 annetut päätelmänsä terveyden suojelua koskevien vaatimusten sisällyttämisestä yhteisön politiikkoihin( 7 ) ja toteaa, että komissio laatii päätöslauselmissa ja päätelmissä esitetyn kehotuksen mukaisesti sopivia menetelmiä ja arviointiperusteita, joiden pohjalta terveyden suojelua koskevat vaatimukset sisällytetään yhteisön muihin politiikkoihin ja joiden avulla arvioidaan yhteisön politiikkojen vaikutuksia ihmisten terveyteen, TOISTAA komissiolle osoitetun kehotuksensa sisällyttää edellisen vuoden kokonaistyöohjelman täytäntöönpanoa koskeviin vuosikertomuksiinsa kansanterveydellisiä vaikutuksia käsittelevän jakson ja osoittamaan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan kaikki ehdotukset, joilla voi olla terveyden suojeluun liittyviä vaikutuksia, PAHOITTELEE sitä, että terveyden suojelua koskevien vaatimusten sisällyttämistä yhteisön politiikkoihin koskevaa neljättä vuosikertomusta (1997) ei ole vielä toimitettu, KEHOTTAA komissiota laatimaan neljännen kertomuksensa mahdollisimman pian, KOROSTAA, että velvoitetta sisällyttää terveysnäkökohdat yhteisön muihin politiikkoihin on vahvistettu, KATSOO, että tulevissa kertomuksissa olisi noudatettava ongelmakeskeistä lähestymistapaa ja keskityttävä asioihin, joilla on välitöntä merkitystä ottaen huomioon uuden kansanterveysohjelman painopistealueet." 7$57817$7$8',7 Neuvosto pani merkille komission jäsenen Padraig Flynnin esittämät tiedot kahdesta asiasta: (81-$<+'<69$/72-(19b/,1(17$57817$7$87(-$.b6,77(/(9b7<g5<+0b Komission jäsen Padraig Flynn esitti neuvostolle raportin EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tartuntatauteja käsittelevän työryhmän neljännestä kokouksesta, joka pidettiin Washingtonissa toukokuuta. Palautetaan mieliin, että työryhmä perustettiin osana uuden transatlanttisen toimintaohjelman ja neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja presidentti Clintonin joulukuussa 1997 allekirjoittaman EU:n ja Yhdysvaltojen välisen toimintasuunnitelman toteuttamista. Työryhmän tehtävänä on vahvistaa nykyistä tartuntatautien seurantaa, ennaltaehkäisyä ja valvontaa koskevaa kansainvälistä yhteistyökoneistoa. ( 7 ) EYVL C 350, , s. 2, EYVL C 374, , s. 3 ja EYVL C 169, , s. 1.

13 Käytännön työstä huolehtii kolme alatyöryhmää (seuranta ja torjunta, tutkimus ja tutkijakoulutus, valmiuksien tarkistaminen ja tehostaminen) 7,(72-$.(+,7<.6(67b(85223$66$ Komission jäsen Padraig Flynn raportoi myös kehityksestä Euroopassa. Päätöstä tartuntatautien epidemiologisen seuranta- ja torjuntaverkoston luomisesta yhteisöön pannaan täytäntöön, ja verkosto on jo käsitellyt kahteen suureen tartuntatautiepidemiaan liittyviä tietoja. Komission jäsen Padraig Flynn korosti Kaakkois-Euroopan tilanteen osalta tarvetta käsitellä pikaisesti niitä ongelmia, jotka johtuvat Kosovosta siirtymään joutuneiden ihmisten huonoista olosuhteista, jotta voidaan varautua leireillä ilmaantuvien epidemioiden riskiin. Palautetaan mieliin, että neuvosto teki 24. syyskuuta 1999 päätöksen tartuntatautien epidemiologisen seuranta- ja torjuntaverkoston luomisesta yhteisöön. Verkosto on keskeinen tekijä ja tärkein tehtävä EU:n ja Yhdysvaltain tartuntatautityöryhmän työssä. Verkostoa alettiin toteuttaa tammikuussa (59(<'(17,/$<+7(,6g66b0$$+$108877$-$7 Neuvosto pani merkille komission jäsenen Padraig Flynnin antamat tiedot kolmannesta terveydentilaa Euroopan yhteisössä käsittelevästä kertomuksesta. Kyseisiä kertomuksia on toimitettu neuvostolle säännöllisin väliajoin vuodesta 1995 lähtien, jolloin annettu kertomus sisälsi yleiskatsauksen terveydentilaan Euroopan yhteisössä. Vuonna 1997 oli vuorossa kertomus naisten terveydentilasta Euroopan yhteisössä. Kolmas kertomus koskee maahanmuuttajien terveydentilaa yhteisössä. Koska komission mielestä on välttämätöntä, että tässä kertomuksessa otetaan huomioon jäsenvaltioihin tulevien Kosovon pakolaisten erityistilanne, kertomuksen toimittamista on siirretty myöhemmäksi. 7$57789$6321*,)250,1(1(1.()$/23$7,$ Neuvosto keskusteli tarttuvasta spongiformisesta enkefalopatiasta. Keskustelua käytiin Creutzfeldt - Jakobin taudin uuden variantin uusien tapausten määrästä viimeaikoina sekä tarttuvaan spongiformiseen enkefalopatiaan liittyviä tuoreimpia tilastotietoja koskevan komission selvityksen pohjalta. Tarttuvan spongiformisen enkefalopatian aiheuttama ongelma ja mahdollinen yhteys BSE-taudin ja Creutzfeldt - Jakobin taudin välillä on ollut terveysneuvoston asialistalla toukokuusta $6,$7 :+21783$.2,11,19$67$,1(1$/2,7( Neuvosto pani merkille Alankomaiden valtuuskunnan esityksen, joka liittyi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin vastaiseen aloitteeseen.

14 Alankomaiden valtuuskunta ilmaisi huolensa tupakoinnin aiheuttamista terveysvaaroista ja pyysi neuvostoa kiinnittämään huomiota kansainväliseen yleissopimukseen (Framework Convention on Tobacco Control), joka on tarkoitus laatia osana Maailman terveysjärjestön WHO:n ja sen pääjohtajan Gro Harlem Brundtlandin esittämää Tobacco Free Initiative -hanketta. Aloitteen tavoitteena on tupakkamainonnan sekä tupakkatuotteiden tuotannon ja jakelun valvonta. ',2.6,,1,16$$67877$0$7(/,17$59,..((7 Neuvosto pani merkille Belgian ministerin selvityksen toimenpiteistä, joita on toteutettu ja aiotaan toteuttaa dioksiinikontaminaation riskin eliminoimiseksi tietyissä elintarvikkeissa. (3b9,5$//,1( ,(0$,'(1 -$.<352.6(1 7(59(<60,1,67(5(,'(1.$166$ Neuvosto järjesti epävirallisen kokouksen jäsenyyttä hakeneiden 11 maan terveysministereiden kanssa. Kokous on osa Luxemburgin Eurooppa-neuvostossa ( joulukuuta 1997) laadittua liittymistä edeltävää strategiaa. Kokouksen tarkoituksena oli keskustella molempia osapuolia kiinnostavista terveyteen liittyvistä kysymyksistä sekä tarkastella mahdollisuuksia yhteisön ja hakijamaiden väliseen yhteistyöhön kansanterveysalalla. Hakijamaiden ministereitä pyydettiin käsittelemään kolmea puheenjohtajavaltion ehdottamaa aihetta, jotka ovat - tärkeimmät kansanterveysongelmat hakijamaissa - terveydenhoitojärjestelmän uudistamiseen liittyvät ongelmat - Euroopan unionin kanssa kansanterveysohjelmien ja liittymistä edeltävän strategian (Phareohjelman) puitteissa tehtävän yhteistyön mahdollinen osuus terveysongelmien ratkaisemiseksi hakijamaissa. Puheenjohtajavaltio totesi keskustelun yhteenvetona, että - kaikki valtuuskunnat olivat samaa mieltä siitä, että terveyspolitiikalla on tärkeä asema kansalaisten hyvinvoinnin ja Euroopan sosiaalisen vakauden kannalta - kokouksessa annetut lausunnot ovat hyödyllinen perusta tässä istunnossa aloitetun vuoropuhelun jatkamiselle - moniin terveysalan ongelmiin on paneuduttava perusteellisesti - terveydenhoitojärjestelmien uudistaminen on haaste niin hakijamaille kuin Euroopan unionin jäsenvaltioille - Phare-ohjelma on tärkein Euroopan tasolla toteutettavan terveysalan yhteistyön väline, ja

15 - komission yksiköiden valmisteluasiakirja terveydestä ja yhteisön laajenemisesta on hyvä perusta tähän aiheeseen liittyvälle jatkotyöskentelylle. Puheenjohtajavaltio pyysi seuraavaa puheenjohtajavaltiota Suomea jatkamaan asian käsittelyä käydyn keskustelun ja komission asiakirjan pohjalta.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. toukokuuta 2011 antibioottiresistenssistä

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. toukokuuta 2011 antibioottiresistenssistä P7_TA(2011)0238 Antibioottiresistenssi Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. toukokuuta 2011 antibioottiresistenssistä Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

17080/14 tt/sj/jk 1 DGB 4A

17080/14 tt/sj/jk 1 DGB 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 17080/14 SOC 872 EMPL 204 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Valtuuskunnat Kom:n asiak. nro: 10949/14 SOC 522 EMPL 89

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14899/16 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047976/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2012 EU:n diabetesepidemian torjumisesta (2011/2911(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2012 EU:n diabetesepidemian torjumisesta (2011/2911(RSP)) P7_TA(0)008 EU:n diabetesepidemian torjuminen Euroopan parlamentin päätöslauselma. maaliskuuta 0 EU:n diabetesepidemian torjumisesta (0/9(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015 Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/2107(INI) 29.5.2015 MIETINTÖLUONNOS työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014 2020

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Yleiset neuvottelupuitteet 1. - neuvottelujen avaamismenettelyn keskeiset asiat (Liite I)

Yleiset neuvottelupuitteet 1. - neuvottelujen avaamismenettelyn keskeiset asiat (Liite I) LIITE Yleiset neuvottelupuitteet 1 1. Puheenjohtajavaltio laati pysyvien edustajien komitean työskentelyn perusteella Luxemburgin Eurooppa-neuvostossa laajentumisprosessista tehtäviä päätöksiä varten yleisiä

Lisätiedot

EU:n terveyspolitiikka. Sirpa Pietikäinen 2014

EU:n terveyspolitiikka. Sirpa Pietikäinen 2014 EU:n terveyspolitiikka Sirpa Pietikäinen 2014 Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma (2014-2020) (Health for Growth) Rahoitus 2014-2020: 449 milj EU:n osuus hankkeiden rahoituksissa on 60 % (hyvin perustein

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot