Kansallisarkisto VAPA -palvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallisarkisto VAPA -palvelu"

Transkriptio

1 Kansallisarkisto VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston siirtoa koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Kansallisarkisto ja Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel. (09) Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09)

2 2 (12) Sisällysluettelo 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 4 4. SOPIMUKSEN KOHDE 5 5. VASTAANOTTAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Kokonaisvastuu Palvelusta Vastaanottajan muut velvollisuudet 5 6. SIIRTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Siirtäjän muut velvollisuudet 5 7. OIKEUDET AINEISTOON 6 8. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET 6 9. KUSTANNUKSET, MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen irtisanominen Sopimuksen päättymisen vaikutukset MUUT EHDOT Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen siirtäminen Tiedonannot Riitojen ratkaisu Sopimuksen liitteet Pätemisjärjestys PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 9 LIITE 1. SIIRRETTÄVÄN AINEISTON MÄÄRITTELY LIITE 3. SIIRTÄJÄN YHTEISTYÖKUMPPANIT LIITE 4. PALVELUMAKSUT

3 3 (12) 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän asiakirjallisen aineiston (jatkossa Aineisto ) siirtoa koskevan siirto- ja säilytyssopimuksen ( Siirtosopimus ) osapuolet ovat: Kansallisarkisto (y-tunnus ) osoite: PL 258, Helsinki (jäljempänä Vastaanottaja ) ja [] (Y-tunnus []) osoite: [] (jäljempänä Siirtäjä ) sekä yhdessä Osapuolet. 2. MÄÄRITELMÄT Ellei asiayhteydestä nimenomaisesti muuta ilmene, tässä Siirtosopimuksessa käytetyillä määritelmillä on seuraava merkitys. Aineisto tarkoittaa Arkistolaitoksen pysyvään säilytykseen sähköisessä muodossa määräämää aineistoa, joka on tuotettu SÄHKE -määritysten mukaan ja joka siirretään tämän Siirtosopimuksen voimassaoloaikana yhdessä tai useammassa vaiheessa Palveluun Tietojärjestelmästä, johon liittyen Arkistolaitos on myöntänyt Luvan nro []. Luovutussopimus tarkoittaa Osapuolten keskenään kirjallisesti tekemään sopimusta Aineiston tai sen osan omistusoikeuden siirrosta Siirtäjältä (tai sellaiselta organisaatiolta, joka jatkaa Siirtäjän toimintaa tai jolle Siirtäjän Siirtosopimuksessa määritelty tietojärjestelmä on vastuutettu Siirtäjän toiminnan päätyttyä) Vastaanottajalle. Lupa tarkoittaa Arkistolaitoksen arkistolain ( / 831) 11 perusteella arkistolain piiriin kuuluvalle organisaatiolle myöntämää lupaa säilyttää pysyvään säilytykseen määrätty aineisto yksinomaan sähköisessä muodossa. Lupa on tietojärjestelmäkohtainen. Siirtosopimus tehdään erikseen jokaisesta tietojärjestelmästä, jolle Arkistolaitos on myöntänyt Luvan. Vuoden 2011 alusta alkaen myönnetyt Luvat ovat voimassa viisi (5) vuotta lupapäätöksen päivämäärästä lukien.

4 4 (12) Osapuoli tai Osapuolet tarkoittaa tämän Siirtosopimuksen luvussa 1 määriteltyjä Siirtosopimuksen osapuolia, toista yksilöimätöntä osapuolta yksin tai molempia osapuolia yhtäläisesti. Palvelu tarkoittaa Kansallisarkiston tarjoamaa ja ns. VAPA -järjestelmällä tuotettavaa vastaanotto- ja säilytyspalvelua. Siirtosopimus tarkoittaa tätä aineiston siirtoa ja säilytystä koskevaa sopimusta liitteineen sekä niihin mahdollisesti myöhemmin sovittavine muutoksineen. Siirtäjä tarkoittaa []. SÄHKE tarkoittaa sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelyn, hallinnan ja säilyttämisen normia (AL 9815/ /2008), jonka määritysten mukaan siirto toteutetaan. Siirrettävä aineisto voi olla tuotettu joko SÄHKE1:n tai SÄHKE2:n mukaisesti. Tehtäväluokitus tarkoittaa Siirtäjän lakisääteisten tehtävien sekä tuki- ja ylläpitotehtävien hierarkkista luetteloa Tietojärjestelmä tarkoittaa Siirtäjän [] -nimistä tietojärjestelmää, jonka tietosisältöön arkistolaitoksen myöntämä Lupa nro [] kohdistuu. Vastaanottaja tarkoittaa Kansallisarkistoa. 3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Valtionhallinnon organisaatiot tuottavat yhä enenevässä määrin sähköistä asiakirjaaineistoa, jonka alkuperäinen tai ainoa muoto on digitaalinen. Arkistolain mukaisena tehtävänä Kansallisarkisto tuottaa VAPA -palvelun (jatkossa Palvelu ) sähköisten aineistojen säilyttämiseksi. Palvelun keskeisenä tehtävänä on digitaalisessa muodossa olevan asiakirja-aineiston vastaanottaminen ja tähän liittyvien palveluiden järjestäminen. Palvelun sisältönä on pysyvästi säilytettävän digitaalisen asiakirja-aineiston todistusvoimaisuuden, alkuperäisyyden, käytettävyyden ja eheyden varmistaminen sekä ylläpitäminen Aineiston siirrosta lähtien sen koko jäljellä olevan elinkaaren ajan siten, että säilytetty tieto on ymmärrettävissä ilman asiakirja-aineiston alkuperäisen tuottajan myötävaikutusta tai toimenpiteitä. Palvelu mahdollistaa pysyvästi säilytettävien digitaalisten asiakirjaaineistojen asettamisen ja tarjoamisen asianosaisten, tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön Luovutussopimuksessa sovittavalla tavalla, aineistoon määritellyt käyttöoikeudet sekä aineiston käyttäjien toimivaltuudet huomioiden. Tällä sopimuksella sovitaan Siirtäjän ja Vastaanottajan vastuista ja velvollisuuksista liittyen Siirtäjän Tietojärjestelmään tallennetun Aineiston siirtämiseen Palveluun siten ja siinä laajuudessa kuin Vastaanottajan Siirtäjälle myöntämässä Luvassa on määrätty.

5 5 (12) 4. SOPIMUKSEN KOHDE Siirtäjä sitoutuu tässä Siirtosopimuksessa sovituin ehdoin siirtämään Palveluun viranomaistoiminnassaan muodostunut Aineisto Arkistolaitoksen antaman SÄHKE - määräyksen (jatkossa SÄHKE ) määrittelemässä muodossa Luvan nro [] mukaisesti. Vastaanottaja sitoutuu käsittelemään Siirtäjän Palveluun siirtämää Aineistoa luottamuksellisesti sekä täyttämään muut tämän Siirtosopimuksen vastuut ja velvoitteet. 5. VASTAANOTTAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 5.1. Kokonaisvastuu Palvelusta Vastaanottajalla on kokonaisvastuu Palvelun jatkuvasta toiminnasta vallitsevan lainsäädännön ja SÄHKE:n mukaisesti sekä Palveluun siirretyn Aineiston tietoturvallisesta säilyttämisestä siten kuin vähintään on edellytetty Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän ns. perustason tietoturvan määrittelyissä. Kokonaiskuvaus Palvelun toiminnasta on esitetty tämän Siirtosopimuksen liitteessä 2. Palvelukuvaus Vastaanottajan muut velvollisuudet Vastaanottajan muut velvollisuudet Palveluun liittyen ovat 1. tukea Siirtäjää Palvelun käyttöönotossa ja käytössä; 2. suunnitella ja laatia Palveluun liittyvä ohjeisto ja saattaa se Siirtäjän käyttöön; 3. viipymättä ilmoittaa Siirtäjälle, mikäli Vastaanottaja havaitsee, että Siirtäjän siirtämät tiedot ovat puutteellisia tai muuten virheellisiä; sekä 4. teknisesti ylläpitää Siirtäjän Palveluun siirtämä Aineisto ja kirjata Palveluun Siirtäjän Palveluun siirtämää Aineistoa koskevat mahdolliset metatietoarvojen muutokset. Siirtäjällä on velvollisuus ilman aiheetonta viivästystä toimittaa Vastaanottajalle kirjallisesti yksilöidyt metatietoarvojen muutostiedot. 6. SIIRTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Siirtäjä sitoutuu suorittamaan vastuulleen määritetyt tehtävät huolellisesti ja ilman viivästystä. Siirtäjä vastaa aina siirtämiensä Aineistojen ja niitä koskevien metatietojen oikeellisuudesta sekä kaikista siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista Siirtäjän muut velvollisuudet Siirtäjän muut velvollisuudet Palveluun liittyen ovat 1. säilyttää Aineisto ennen sen siirtoa, saattaa se siirtokuntoon SÄHKE:n edellyttämässä muodossa ja siirtää se Palveluun; 2. ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä siirtämänsä Aineiston metatietoarvoihin tehtävistä muutoksista Vastaanottajalle; 3. säilyttää tietoturvallisesti kaikki hallussaan oleva, Palveluun liittyvä tieto, ohjeisto ja käyttäjätunnukset tai vastaavat sekä olla saattamatta niitä kolmansien

6 6 (12) osapuolten tietoisuuteen muuten kuin mitä Vastaanottaja on nimenomaisesti Siirtosopimuksen liitteellä 3. Siirtäjän yhteistyökumppanit oikeuttanut Siirtäjän tekemään; 4. tuottaa siirtämäänsä Aineistoon liittyvät tietopalvelut niin kauan kuin Aineisto on Siirtäjän omistusoikeuden alaista; sekä 5. saattaa Aineiston julkisuutta ja henkilötietoluonnetta kuvaavat metatiedot ajan tasalle ennen siirtoa tai viimeistään ennen Aineiston omistusoikeuden ja sen myötä tietopalvelutehtävien siirtymistä Vastaanottajalle Siirtosopimuksen kohdan 7 mukaisesti. 7. OIKEUDET AINEISTOON Siirtäjä säilyttää siirron yhteydessä kaikki oikeudet Palveluun siirtämäänsä Aineistoon. Vastaanottaja saa Siirtäjän siirtämään Aineistoon rajoitetun oikeuden käyttää sitä tämän Siirtosopimuksen sekä muun lainsäädännön tai viranomaisohjeiston mukaisten velvoitteidensa täyttämisen edellyttämissä toimenpiteissä. Omistusoikeus ja Aineistoon liittyvät tietopalvelutehtävät Siirtäjän Palveluun siirtämään Aineistoon luovutetaan Vastaanottajalle Osapuolten tekemällä erillisellä kirjallisella sopimuksella ( Luovutussopimus ) joko koko Aineistoa tai siitä erikseen yksilöityä osaa koskien. 1 Luovutussopimuksessa yksilöidään omistusoikeuden luovutukseen liittyvät tehtävät, vastuut ja velvoitteet sekä oikeudet Aineistoon Aineiston tai sen Luovutussopimuksessa yksilöidyn osan osalta. Ennen Luovutussopimuksen allekirjoittamista Siirtäjän on vahvistettava Vastaanottajalle omistusoikeuden siirtoa koskevan Aineiston osan julkisuutta, salassapitoa ja henkilötietoluonnetta koskevien metatietojen oikeellisuus sekä tarvittaessa ilmoitettava tälle niihin tehtävät korjaukset. Siirtäjä vastaa myös siitä, ettei Aineistoa koskevissa julkisissa metatietokentissä ole sellaisia luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja, jotka ovat henkilötietolain ( /523) 3. luvun mukaan arkaluonteisia tai koskevat henkilön henkilötunnusta. 2 Metatietojen käsittelyssä tulee noudattaa henkilötietolain 7. luvun tietoturvallisuutta ja tietojen säilytystä koskevia vaatimuksia. 8. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan toisilleen sopimusrikkomuksella aiheuttamansa vahingot. Osapuolet eivät kuitenkaan vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Siirtäjä ei Vastaanottajan Siirtäjälle myöntämän Luvan perusteella voi siirtää mitään itselleen kuuluvaa vastuuta tai velvoitetta vahingonkorvauksista Vastaanottajalle. Välittöminä vahinkoina pidetään ainakin vahinkoa kärsineen Osapuolen ylimääräisiä henkilöstö-, laitteisto-, tietoliikenne-, konsultti-, alihankkija- ja muita kustannuksia, korvaavien tilapäisjärjestelmien hankintakustannuksia, Vastaanottajan omia korjauskustannuksia, kateostoja 3 sekä tiedon palauttamisesta aiheutuneita suoria kustannuksia. 1 Oikeuksien ja tietopalvelutehtävien luovutuksesta voidaan sopia vain kirjallisella sopimuksella, eikä se voi tapahtua automaattisesti tai konkludenttisesti. 2 Luonnollisia henkilöitä koskeva rajaus kohdistuu lisäksi vain metatietokenttiin, ei itse asiakirjallisen Aineiston sisältöön. 3 Kateosto on määritelty kauppalain ( /355) sekä ko. lain perusteluissa.

7 7 (12) 9. KUSTANNUKSET, MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET Osapuolet vastaavat Palveluun ja sen käyttöön liittyvistä omista kustannuksistaan täysimääräisesti. Vastaanottaja perii Siirtäjältä maksun kaikista Siirtäjän ilmoittamista, tämän siirtämän Aineiston virheellisten metatietoarvojen korjauksista tai muista muutoksista, kuitenkin siten, että lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai -ohjeista ja arkistolaitoksen seulontapäätöksistä johtuvat metatietoarvojen muutokset ovat maksuttomia. Vastaanottaja ei myöskään peri Siirtäjältä maksua Aineiston julkiseksi muuttumisesta aiheutuvista hallinnollisten metatietojen muutoksista. Palvelun tarjoamiseen liittyvät maksut yksilöidään tämän Siirtosopimuksen liitteessä 4. Palvelumaksut. Palvelumaksut veloitetaan em. liitteen mukaisina toteuman mukaan kerran (1) vuodessa. Maksut maksetaan laskun perusteella. Jollei toisin ole sovittu, lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Jos Siirtäjä ei maksa oikein laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä, Vastaanottajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain ( /633) perusteella. Korkoa peritään ilmoitetun, viivästysaikana voimassa olevan korkotason mukaisesti. 10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen irtisanominen Tämä Siirtosopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa kuten Siirtäjän Lupa, ei kuitenkaan pidempään kuin viisi (5) vuotta tämän Siirtosopimuksen allekirjoituksesta. Siirtäjällä ei ole oikeutta irtisanoa tätä Siirtosopimusta. Mikäli tämän Siirtosopimuksen voimassaolo päättyy ennen kuin Osapuolet ovat voimaansaattaneet Siirtosopimuksen mukaista Aineistoa kokonaisuudessaan koskevan Luovutussopimuksen tai Luovutussopimukset, tulee Osapuolten laatia tällaista Vastaanottajalle luovuttamatonta Aineistoa koskeva uusi siirtosopimus. Uuden siirtosopimuksen ehtona on, että Siirtäjällä on uusi voimassaoleva Lupa. Siirtosopimusta ei ole mahdollista uusia ilman voimassaolevaa Lupaa Sopimuksen päättymisen vaikutukset Kaikki tähän Siirtosopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat heti tämän Siirtosopimuksen päättyessä. Siirtosopimuksen päättyminen ei kuitenkaan vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat vallitsevasta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä, ovat syntyneet Siirtosopimuksen voimassaoloaikana tai kohdistuvat Siirtosopimuksen voimassaoloaikaan eikä sopimusehtoihin jotka niiden luonteen johdosta jäävät voimaan. 11. MUUT EHDOT Sopimuksen muuttaminen Tähän Siirtosopimukseen mahdollisesti tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti ja kummankin Osapuolen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan on ne allekirjoitettava.

8 8 (12) Sopimuksen siirtäminen Siirtäjällä ja Vastaanottajalla on oikeus siirtää tämä Siirtosopimus kolmannelle julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle Siirtäjän tai Vastaanottajan tehtävien, toiminnan tai varojen taikka niiden olennaisen osan siirtyessä kyseiselle julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Mikäli tämän Sopimuksen kohteena olevan Aineiston omistusoikeus muuten kokonaisuudessaan jakamattomana siirtyy kolmannelle osapuolelle, on Siirtäjällä tällöin oikeus siirtää tämä Siirtosopimus mainitulle kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vastaanottajalle Tiedonannot Kaikki tämän Siirtosopimuksen edellyttämät tiedonannot on toimitettava asianomaisille Osapuolille sähköpostitse, kirjelähetyksinä tai muutoin todistettavasti Osapuolen tässä alla mainittuun tai Osapuolen kirjallisesti ilmoittamaan uuteen osoitteeseen. Vastaanottaja: Kansallisarkisto, PL 258, Helsinki Siirtäjä: [] Riitojen ratkaisu Tästä Siirtosopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin ja tarvittaessa Helsingin käräjäoikeudessa Sopimuksen liitteet Tähän Siirtosopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 1. Siirrettävän aineiston määrittely 2. Palvelukuvaus 3. Siirtäjän yhteistyökumppanit 4. Palvelumaksut Pätemisjärjestys Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tämä Siirtosopimus 2. Tämän Siirtosopimuksen liitteet. Mikäli liitteet ovat ristiriidassa keskenään, pätee pienempinumeroinen liite ennen suurempinumeroista liitettä.

9 9 (12) 12. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä Siirtosopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. Kansallisarkisto [Siirtäjä] Jussi Nuorteva Pääjohtaja [Nimi] [Asema] Juhani Tikkanen Yksikön johtaja [Nimi] [Asema]

10 Liite 1 10 (12) LIITE 1. SIIRRETTÄVÄN AINEISTON MÄÄRITTELY Siirtäjän vastuulla on laatia kirjallisesti suunnitelma ( jatkossa Suunnitelma ) siitä, mitä Aineistoja Siirtäjä siirtää Palveluun säilytettäväksi. Suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä yksilöity ehdotus siitä miten usein (päiviä, kuukausia tai vuosia); ja millaisissa Tehtäväluokan mukaisissa asiakirjallisissa kokonaisuuksissa siirto tapahtuu; sekä milloin Aineisto on siirrettävissä Palveluun, tarkoittaen tältä osin sitä aikaa (kuukausia tai vuosia), joka on kulunut asiankäsittelyn päättymisestä. Tämä aika voi olla kullekin Tehtäväluokalle omansa tai kaikille Tehtäväluokille yhteinen. Siirtäjä sitoutuu Siirtosopimuksen mukaisessa toiminnassaan sekä laatimassaan Suunnitelmassa noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa arkistolaitoksen antamaa Palveluun liittyvää siirto-ohjetta ( Siirto-ohje ). Siirto-ohje on saatavissa aina ajantasaisena arkistolaitoksen verkkosivuilta. 4 Vastaanottaja ei erikseen tiedota Siirtäjälle Siirtoohjeen muutoksista. 4 jossa tiedotetaan myös ohjeen mahdollisista muutoksista. Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel. (09) Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09)

11 Liite 3 11 (12) LIITE 3. SIIRTÄJÄN YHTEISTYÖKUMPPANIT Vastaanottaja myöntää Siirtäjälle oikeuden luovuttaa Siirtäjän hallussa oleva, Palveluun liittyvä tieto, ohjeisto ja käyttäjätunnukset tai vastaavat tässä liitteessä nimetyille Siirtäjän yhteistyökumppaneille vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä näiden yhteistyökumppaneiden tuottamien palveluiden kannalta, edellyttäen että nämä yhteistyökumppanit sitoutuvat Siirtosopimuksen Siirtäjää koskeviin salassapidon ja tietoturvallisen säilyttämisen vastuisiin ja velvoitteisiin. Siirtäjä vastaa yhteistyökumppaneidensa toiminnasta, töistä, vastuista ja velvoitteista kuin omistaan. Siirtäjän nimetyt yhteiskumppanit ja näiden yhteyshenkilöt: [] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel. (09) Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09)

12 Liite 4 12 (12) LIITE 4. PALVELUMAKSUT Tässä liitteessä määritellään metatietojen muutoksista Siirtosopimuksen mukaisesti perittävien maksujen suuruus. Vastaanottaja määrittelee näiden maksujen suuruuden yksipuolisesti. Vastaanottajalla on oikeus muuttaa tämän liitteen mukaisia maksuja ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti Siirtäjälle vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa. Mahdolliset arvonlisäveron (tai muun vastaavan veron) suuruutta tai kantamisperustetta koskevat muutokset siirretään maksuihin kuitenkin välittömästi muutoksen tapahduttua. Metatietojen muutoksista perittävä maksu on 31,50 euroa / tunti, kuitenkin siten, että pienin veloitus on aina vähintään 15 minuuttia (yhden metatiedon muutoksesta veloitetaan aina vähintään 15 minuutin työn veloitus, eli 7,88 euroa). Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel. (09) Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09)

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa asiakkaan ja Lindorff Oy:n (jälj. Lindorff) solmimaa yhteistyösopimusta (jälj. Sopimus ). Yleisiä sopimusehtoja (jälj. YSE ) sovelletaan, ellei

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot