VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 1 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Selvitys 9 Uudenmaan maakuntakaavaehdotus ja Natura 2000-ohjelman alueet Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaavaehdotus

2 2 Natura 2000-verkoston tavoite ja alueet Suomen Natura 2000-verkosto on osa koko Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Sen tavoitteena on suojella harvinaistuvia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä sekä linnuston kannalta arvokkaita alueita. Verkosto perustuu Euroopan yhteisöjen vuonna 1992 antamalle luontodirektiiviin eli direktiiviin luontotyyppien ja luonnonvaraisten eläimistön ja kasviston suojelusta (neuvoston direktiivi 92/43/ETY). Verkosto koostuu alueista, joilla on luontodirektiivin liitteiden mukaisia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä. Ne ovat yhteisön tärkeinä pitämiä alueita eli (Sites of Community Importance). Luontodirektiivissä säädetään myös, että verkostoon kuuluvat myös jäsenmaiden lintudirektiivin (direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta, neuvoston direktiivi 79/409/ETY)mukaisesti komissiolle ilmoittavat erityiset suojelualueet (SPA Special Protection Areas). Natura ohjelman valmistelu käynnistyi Suomessa vuonna Valtioneuvosto teki päätökset Suomen Natura 2000-verkostoehdotuksesta ja Verkostoehdotusta täydennettiin valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Täydennyksen jälkeen kuuluu Suomen ehdotukseen yhteensä aluetta. Alueiden yhteispinta-ala on noin hehtaaria. Määrästä on maaalueita noin hehtaaria ja vesialueita noin hehtaaria. Lintudirektiivin mukaisia alueita eli SPA-alueita on 451 kpl, noin hehtaaria. Monilla alueilla ovat SPA- ja -merkinnät kokonaan tai osittain päällekkäiset. Uudenmaan maakunnasta sisältyy valtioneuvoston kolmeen päätökseen 87 aluetta. Alueiden yhteispinta-ala on runsaat hehtaaria. Lisäksi kuusi valtaosin maakunnan ulkopuolella sijaitsevaa Natura-aluetta ulottuu vähäisin osin Uudenmaan maakunnan alueelle. Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten yleisestä selvittämisestä kaavaa laadittaessa säädetään maakäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 :ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 1 :ssä. MRL 197 :n mukaan kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on sen lisäksi. mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, noudatettava, mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään Natura 2000-verkostosta. Maakuntakaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on oltava selvillä kaavan vaikutuksista Natura 2000-verkostoon. Maakuntakaava on luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittama suunnitelma, jolloin maakuntakaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on pidettävä silmällä, ettei kaava toteuttaminen merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää Natura verkostoon. Tämä koskee valtioneuvoston Natura 2000-verkostoon ehdottamia tai siihen sisältyviä alueita. Valtioneuvoston päätöksen mukaan kieltoa sovelletaan jo ennen kuin päätös on tullut lainvoimaiseksi.

3 3 Mikäli kaava ei heikennä Natura 2000-alueen luonnonarvoja, kaava voidaan hyväksyä ja vahvistaa ilman luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittamaa yksityiskohtaista luontotyppi- ja lajikohtaista selvitystä. Kaavaa laadittaessa on kuitenkin riittävästi selvitettävä kaavan vaikutukset, jotta voidaan tehdä edellä esitetty johtopäätös. Jos maakuntakaavan toteuttaminen heikentää Natura 2000-alueen luonnonarvoja, on nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla arvioitava kaavan laatimisen yhteydessä. Tällainen Natura-alueen luonnonarvoihin keskittyvä arviointi on yksityiskohtaisempi kuin MRL 9 :n mukainen kaavan vaikutusten arviointi. Natura-arvioinnin kulku maakuntakaavoituksessa on esitetty kaaviossa 1 sivulla 3. Maakuntakaavaehdotuksen Natura alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Tehdyssä arvioinnissa ovat lainsäädännöllisinä lähtökohtina em. maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain säädökset Ohjeistuksena ja tulkinta-apuna on käytetty ympäristöministeriön maakuntakaavan laatimista koskevaa opasaineistoa. Erityisen keskeinen on ollut ympäristöministeriön opas nro 8 Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa. (http://www/ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/maakunta/yva.htm) Ministeriön kotisivuilla on aineistoa Natura-arvioinnista mm. osoitteissa: Uudenmaan liiton alueella sijaitsevien Natura-alueiden tiedot on saatu Uudenmaan ympäristökeskuksen omilta Natura-sivuilta osoitteesta Sivuilta löytyvät aluekohtaiset kuvaukset kunnittain. Käytettävissä ovat olleet myös alueita koskevat kartat. Aluerajaukset on siirretty maakuntakaavan paikkatietoaineistoon Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistosta. Valtioneuvoston Natura 2000-ohjelmaa koskevat päätökset perusteluineen ja vaikutusarvioineen on luettavissa ministeriön kotisivuilta osoitteesta Valtioneuvoston tekemän päätöksen kohta 6. Eräät toiminnat Natura 2000-alueilla on arvioinnin ja tehtyjen johtopäätösten kannalta keskeinen (http://www.ymparisto.fi/luosuo/n2000/ym/vpnatura/natur6.htm). Ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintö Natura-alueiden hoito ja käyttö valmistui vuonna 2002 ja on saatavana sähköisesti osoitteesta Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen liittyvä Natura 2000-ohjelmaa koskeva vaikutusten arviointi on tehty aluekohtaisesti. Arvioinnin tehtävänä on selvittää, voidaanko maakuntakaava hyväksyä ja vahvistaa ehdotuksen mukaisena ilman luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittamaa yksityiskohtaista luontotyppi- ja lajikohtaista selvitystä. Arvioinnin tarkoitus on luoda riittävä tietopohja, jotta em. arviointitarvetta koskevat johtopäätökset voidaan tehdä. Arvioinnin johtopäätöksissä vastataan ainoastaan kysymykseen, heikentääkö kaavan toteuttaminen Natura alueen

4 4 Kaavio 1. Kaavan laatimiseen liittyen selvitettävä, heikentääkö kaavan toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi Natura 2000 alueiden luonnonarvoja (MRL 9 ja 197 ja MRA 1 ) Kyllä Ei Tehtävä arviointi kaavan vaikutuksista Natura 2000 luonnonarvoihin ja pyydettävä siitä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta ja luonnonsuojelu-alueen haltijalta (LSL 65.1 ja 62.2 ) Osoittaako arviointi- ja lausuntomenettely, että kaava heikentää merkittävästi Natura 2000 alueen luonnonarvoja (LSL 66.1 ) Kyllä Ei Onko vaihtoehtoisia ratkaisuja (LSL 66.2 ) Kyllä Ei Onko alueella ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja (LSL 66.3 ) Kyllä Ei Ovatko kysymyksessä ihmisten terveyteen, yleiseen turvallisuuteen tai ympäristölle muualla koituneet erittäin merkittävät suotuiset vaikutukset (LSL 66.3 ) Ei Kyllä Hankittava komission lausunto (LSL 66.3 ) Valtioneuvoston päätös (LSL 66.2 ) Ei välttämätön yleisen edun kannalta Toteutettava yleisen edun kannalta pakottavasta syystä Kaavaa ei voida hyväksyä eikä vahvistaa Natura 2000 alueen luonnonarvot eivät ole esteenä kaavan hyväksymiselle eikä vahvistamiselle Lähde: Ympäristöministeriö, Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa.

5 5 Arvioinnissa ja tehdyissä johtopäätöksissä on otettu huomioon mm. seuraavaa: Maakuntakaava on korostetusti rakennesuunnitelma, joka osoittaa maakunnan eri osien maankäytön luonteen ja yleispiirteisen rajauksen rakennettujen ja rakentamatta jätettävien alueiden välillä. Maakuntakaava ei ole toteuttamissuunnitelma. Rakentaminen edellyttää aina yksityiskohtaisempia suunnitelmia ja niiden hyväksyntää. Natura-päätökset eivät vaikuta Natura-alueiden käyttöä koskeviin voimassa oleviin lupiin. Natura-alueilla voidaan yleensä jatkaa alueiden nykyistä käyttöä ja alueilla olevien rakenteiden tavanomaista kunnossapitoa. Alueilla olevat nykyiset tiet, rautatiet ja teknisen huollon johtolinjat voidaan merkitä maakuntakaavassa Natura-alueelle. Maakuntakaava on joustava. Siinä esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua. Edellytyksenä on, että maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät vaarannu. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja sen suunnittelumääräysten sisällöstä johtuen voidaan kaavan toteuttamiselle löytää yksityiskohtaisemman suunnittelun avulla Natura-alueiden luonnonarvojen asettamien reunaehtojen mukainen ratkaisu. Rakentamisen edellytyksiä arvioitaessa on kunnan toimesta jo kaavoitettujen alueiden osalta lähtökohtana, että kaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty ja yleensä voitu ottaa huomioon alueiden luontoarvot. Tällöin Naturasta ei aiheudu esteitä kaavassa osoitetulle rakentamiselle. Kaavoittamattomilla taaja-asutusalueilla ja rantavyöhykkeillä sovitetaan laadittavalla kaavalla yhteen rakentamisen ja suojelun tarpeet siten, ettei merkityksellisesti heikennetä Natura-alueen Natura-alueiden ulkopuolisilla reuna-alueilla rakennukset voidaan yleensä sijoittaa siten, etteivät ne aiheuta luonnonarvojen merkittävää heikkenemistä Natura-alueella. Natura-alueet eivät aiheuta maisemasta johtuvia lisävaatimuksia rakennuslupaharkintaan. Puolustusvoimien toiminnan vaikutukset on otettu huomioon valittaessa alueita Natura 2000-verkostoon. Puolustusvoimat voivat käyttää hallinnassaan olevia alueita puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi tarpeellisiin toimiin. Natura 2000-alueille sijoittuvien liikenneväylien tavanomaiseen käyttöön ja kunnossapitoon sekä liikenteeseen liittyvien muiden vastaavien toimintojen ei voida katsoa merkittävästi heikentävän verkostoon kuuluvien alueiden suojeltavia luontoarvoja. Tällaisia toimintoja ovat alueilla yleisten ja yksityisten teiden, ratojen, meriväylien kunnossa- ja ylläpito mukaan lukien mainittujen liikenneväylien tarpeelliset ja tavanomaiset parantamishankkeet sekä väylillä tapahtuva liikenne mukaan lukien veneily yleisillä vesiväylillä sekä lentoasemien lentoliikenne. Kaavaehdotus sisältää aluevarauksia hankkeille, joille on tehty hankekohtainen YVA-menettely. Menettelyt ovat sisältäneet myös mahdollisesti edellytetyn Natura-aluetta koskevan arvioinnin. Arvioinnit ovat osoittaneet, että minkään hankkeen toteuttaminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueiden luonnonarvoa.

6 6 Arvioidut vaikutukset Natura-aluekohtaisesti KUNTA Alueen numero Alueen nimi ESPOO FI Laajalahden lintuvesi pinta-ala /SPA 192 ha ja SPA Merkinnät maakuntakaavaehdotuksessa Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen Rajautuu lännessä moottoriväylään (Kehä I) jonka parannuksesta on laadittu erillinen YVA-lain mukainen hankearviointi. Luoteisosan kautta maakaasun jo rakennettu runkoputki. Arvioitu vaikutus Naturaalueen luonnonarvoihin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 ja 197 ja Maankäyttö- ja rakennusasetus 1.) Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Alueelle merkitty liikenneväylät on tiesuunnitelman mukainen. Hyväksytty suunnitelma sisältää vaikutusarvioinnin. Arvioinnissa on todettu, että väylähanke ei heikennä merkittävästi Natura-alueen Merkitty maakaasun runkoputki ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Bånbergetin aarnialue 18 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Valkoisen alueen ympäröimä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Matalajärvi 112 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Rajautuu idässä, etelässä ja lännessä taajamatoimintojen alueisiin, joita kaava ei laajenna. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. HANKO FI Bengtsårin lehto 17 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Rajautuu mereen ja virkistysalueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. FI Santalankorpi 73 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen

7 7 FI Tulliniemen linnustonsuojelualue ha ja SPA Rajoittuu etelässä nykytilannetta vastaavasti lentokenttäalueeseen, jota laajennetaan eteläosassa. Muutoin rajautuu valkoiseen alueeseen lukuun ottamatta kaakkoiskulman puolustusvoimain aluetta. Luonnonsuojelualuetta ja virkistysaluetta Natura-alueen rajauksen ja esitettyjen toteuttamiskeinojen mukaisesti. Pohjoisesta sisään liikennealue ja ratayhteys nykyisen maankäytön mukaan. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Lentokenttäalue ei laajene Natura-alueeseen rajoittuvalla alueella. Laajennus perustuu hyväksyttyyn suunnitelmaan. Lentokenttäalueelle on maakuntakaavaehdotuksessa annettu lentomelua koskeva suunnittelumääräys. Puolustusvoiminen toimintojen vaikutus Natura-alueelle ja toimintojen jatkumisedellytykset on otettu huomioon Naturapäätöksessä. Merkitty puolustusvoimien alue ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Merkitty liikennealue ja ratayhteys eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Stormossenin aarnialue HELSINKI FI Kallahden harju, niitty ja vesialueet FI Vanhankaupungin lintuvesi 60 ha 251 ha 316 ha ja SPA Luonnonsuojelualueita Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Puolustusvoimien hallinnassa olevien alueiden sisällä osana laajempaa SLaluetta. Virkistysaluetta Natura-alueen rajauksen ja esitettyjen toteuttamiskeinojen mukaisesti. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Rajautuu vesialueeseen paitsi nimen pohjoisosassa VR-alueeseen. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Luonnonsuojelualue-merkintä edistää suojelun toteuttamista alueella ja sen lähialueella. Puolustusvoiminen toimintojen vaikutus Natura-alueelle ja toimintojen jatkumisedellytykset on otettu huomioon Naturapäätöksessä. Merkityt puolustusvoimien alueet eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen ja sen lähialueen luontoarvoja ja ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista.

8 8 HYVINKÄÄ FI Järvisuo-Ridasjärvi FI Kalkkilammi- Sääksjärvi 686 ha ja SPA 976 ha Rajoina lähes kaikkialla VR-alueet, kaakossa lyhyt raja taajamatoimintojen alueeseen. Alueen yli kulkee olemassa oleva voimalinja. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen toteuttamiskeinon mukaisesti Itäpuolella kylä-merkintä Ridasjärven kylälle ja arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Natura-aluetta Natura-rajauksen ja esitetyn toteuttamiskeinon (MRL) mukaisesti. Pääosin virkistysaluetta, joka on monin kohdin Natura-aluetta laajempi. Kalkkilammi, Matkunsuo, Kiljavan lähteiköt ja Koivuniemi luonnonsuojelualueita. Kokonaisuudessaan pohjavesialuetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Röykän sairaalan ja Kiljavan opiston alueet palvelujen alueita Natura-alueen ulkopuolella sen läheisyydessä. Sairaalan ja opiston alueet kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita. Rajana länsireunalla Hanko- Hyvinkää valtatie. Itäreunalla sivuaa osan matkaa seudullisen siirtoviemärin merkintä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueiden luontoarvoja. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Kylä-merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista Natura-alueen lähialueella. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen ja alueen lähialueiden luontoarvoja. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueella. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista Natura-alueella ja sen lähialueilla. Palvelujen alueet sijaitsevat Natura-alueen ulkopuolella eikä maakuntakaava muuta olennaisesti niiden toimintaa. Merkinnät palveluiden alueille ja valtatielle eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Siirtoviemäri tulee kulkemaan Natura-alueen ulkopuolella. Se parantaa vesiensuojelun edellytyksiä sekä pinta- että pohjavesialueiden osalta myös Natura-alueella. FI Kytäjän-Usmin metsäalue ha Natura-aluetta Natura-rajauksen ja esitetyn toteuttamiskeinon (MRL) mukaisesti. Pääosin valkoista aluetta. Itäosassa virkistysaluetta Virkistysalue-

9 9 Kytäjä-Usmin osayleiskaavan mukaisesti. Mätälammin purolehto lehtojensuojeluohjelman mukaisesti luonnonsuojelualuetta Ulkoilureittejä osayleiskaavan mukaisesti. Suolijärvi vedenhankinnan kannalta tärkeä pintavesialue merkintä ylläpitää Natura-alueen luontoarvoja. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Ulkoilureitistö ohjaa liikkumista alueella ja antaa mahdollisuuksia vähentää ulkoilusta luontoarvoille aiheutuvia haittoja. FI Petkelsuo 284 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Valkoisten alueiden ympäröimä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Mustasuo (Pääosin Hausjärvi) 214 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. INKOO FI Elisaaren ja Rövassin lehdot 23 ha Luonnonsuojelualueita Natura-alueen Rajautuu idässä, lännessä ja osin etelässä virkistysalueeseen. Muualla valkoiseen alueeseen. Osa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja ja ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Inkoon saaristo 203 ha ja SPA Natura-aluetta Natura-rajauksen ja esitettyjen toteuttamiskeinojen mukaisesti. Stora Fagerön saaresta suurin osa virkistysaluetta. Saaren luoteis- ja kaakkoiskärjissä Naturapäätöksen mukaan vesialueet

10 10 FI Stormossen JÄRVENPÄÄ FI Lemmenlaakson lehto KARJAA FI Långån kosteikko FI Läppträsket 107 ha 94 ha 46 ha 199 ha ja SPA luonnonsuojelualueita, loput valkoista aluetta. Timmerö- Långgrund-Ryssharun ja 7 pienempää saarta luonnonsuojelualueita. Kuuluu kahteen saaristovyöhykkeeseen: ulkosaaristoon ja merivyöhykkeeseen. Alueen kautta kulkee laivaväylä. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Valkoisten alueiden ympäröimä. Rajautuu kaakossa pohjavesialueeseen ja luoteiskulmassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Luonnonsuojelualue Natura-alueen Osittain pohjavesialuetta ja valtaosin arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu lännessä nykyiseen valtatiehen ja idässä kaava-alueen rajaan. Muualla rajoina taajamatoimintojen alueet. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen On osa laajempaa luonnonsuojelualuetta. Rajautuu etelässä valkoiseen alueeseen. Kaksi voimalinjaa olemassa olevien linjauksien mukaisesti. Luonnonsuojelualue Natura-alueen Kuuluu laajaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Rajautuu luoteiskulmassa valtatiehen ja eivät kuulu Natura-alueeseen paisti Timmerön luonnonsuojelualueella. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueen saarilla ja vesialueilla. Virkistysalue-merkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Saaristovyöhykemerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Laivaväylä ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Merkitty tielinjaus ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista ja ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Merkityt voimalinjat eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista.

11 11 voimalinjaan. Molemmat olemassa olevia ja linjaukset nykytilanteen mukaiset. Muualla rajoina valkoiset alueet. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Merkityt tielinjaus ja voimalinja eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Mustionjoki m (laskettu kaavakartalta) Pääuoma ja sivupuroja Naturaviivamerkinnällä Natura-alueen rajauksen ja toteuttamiskeinon mukaisesti. Järvimäiset laajentumat Kyrksjö, Päsaträsket ja Mustion ruukin alapuolella Natura-aluetta aluemerkinnällä ja luonnonsuojelualue-merkinnällä. Sijaitsee valtaosin valkoisella alueella. Ranta-alueet taajamatoimintojen alueita Åminneforsissa, Karjaan keskustassa ja Mustion ruukilla. Useita uoman ylittäviä nykyisten linjauksien mukaisia rautatie-, maantie- ja voimalinjayhteyksiä. Alajuoksulla siirtoviemärin alitus kahdessa kohdin. Jokiosuudet sijaitsevat valtaosin ja kaikki kolme järvimaista laajentumaa kokonaisuudessaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Lisäksi on ranta-alue Torsbölessä merkitty arvokkaaksi harjualueeksi tai muuksi geologiseksi muodostumaksi. Naturapäätöksen mukaan alueeseen kuuluu ainoastaan vesialueita ja suojelutavoitteet on tarkoitus toteuttaa vesilain nojalla. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista Natura-alueella ja sen rantaalueilla. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Merkityt rata- ja tieyhteydet sekä voimalinjat eivät ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Siirtoviemäri on teknisesti mahdollista toteuttaa molemmissa kohdin ilman merkittäviä pohjaan kohdistuvia ja sen olosuhteita muuttavia toimenpiteitä. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Tulijärvi- Makubergen 47 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Osin arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Varvarinsuo 60 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu luoteiskulmassa valtatiehen. Alueen länsi- ja pohjoisosat kuuluvat reunaosiltaan pohjavesialueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty tielinjaus ei muuta tilannetta, joka vallitsi

12 12 Natura-päätöstä tehtäessä. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. KARJALOHJA FI Kalkkimäki ja Laukmäki 67 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueen Arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet 120 ha Karkali ja Mailan alueet luonnonsuojelualueita Natura-alueen Suuriniemi Natura-aluetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Puujärvi 694 ha Puujärvi Natura-aluetta Naturaalueen rajauksen mukaisesti. Rajoittuu länsireunallaan Karjalohjan taajamatoimintojen alueeseen ja pohjavesialueeseen. Muualla rajoina valkoiset alueet. Vuoriniemi, Heponiemi, Sikasuo ja Rautlampi luonnonsuojelualueita Natura-alueen Kaikki neljä em. aluetta rajautuvat valkoiseen alueeseen. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. KARKKILA FI Asemansuo 18 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu länsiosassa Pyhäjärveen, muualla Karkkilan kaupungin taajamatoimintojen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä

13 13 mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. FI Haaviston alueet 59 ha Kaikki seitsemän osa-aluetta luonnonsuojelualueita Natura-alueen Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Koirakallio- ja Herneojankallio lisäksi arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Keihässuo 127 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Vaskijärven metsä 106 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Tervalamminsuo (Pääosin Tammela) 101 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. KIRKKONUMMI FI Espoonlahti- Saunalahti 223 ha Espoonlahti luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu mantereella taajatoimintojen alueeseen ja lyhyeltä osuudelta moottoriväylään (Kehä III). Rajautuu lännessä myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeänä alueeseen. Saunalahti Natura-aluetta esitetyn toteuttamiskeinon (vesilaki) mukaisesti rajautuen mantereella taajamatoimintojen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Merkitty moottoriväylä ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Finnträskin vanhat metsät 154 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen.

14 14 Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun toteuttamista. FI Kallbådanin luodot ja vesialue ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu mereen. Alueelle osoitettu olemassa oleva laivaväylä nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty laivaväylä ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Kirkkonummen saaristo ha Natura-aluetta Natura-alueen rajauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualueita esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti ovat Porkkalan saariston luonnonsuojelualue(träskö, Söderskärin länsiosa ja Västerlandet), Sommaröarna, Galjonsgrund, Salmen, Sannskär, Enbusken, Rönnbusken, Brandö ja Gajonsgrund. Osa Upinniemen alueesta on merkitty puolustusvoiminen alueeksi (EP). Porkkalanniemellä on Natura-aluetta osoitettu virkistysalueeksi toteuttamiskeinoksi esitetyn kunnan yleiskaavan mukaisesti. Alueen kautta on merkitty kulkevaksi meriväyliä ja veneväyliä nykyisten linjauksien mukaisesti sekä suunniteltu Estlink-tasavirtakaapelin alustava linjaus. Kaapeli on osoitettu kulkemaan luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Naturapäätöksen mukaan alueen vesialueet eivät kuulu Naturaalueeseen paitsi Sommarnin ympärillä ja luonnonsuojelualueilla. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueella. Virkistysalue-merkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Saaristovyöhyke-merkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Merkityt meri- ja veneväylät eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Tasavirtakaapelin linjaus on ohjeellinen ja se on linjattu kulkevaksi ohi Natura-alueen ja luonnonsuojelualueiksi merkittyjen alueiden. Kaapeli on teknisesti mahdollista laskea pintalaskuna ilman merkittäviä pohjaan kohdistuvia ja sen olosuhteita muuttavia toimenpiteitä. FI Medvastö-Stormossen FI Meiko-Lappträsk 821 ha ja SPA ha Kaksi erillistä luonnonsuojelualuetta esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti. Muu osa Natura-aluetta valkoisella alueella. Rajautuu lännessä virkistysalueeseen, etelässä pienen matkaa Natura-alueen ulkopuoliseen suojelualueeseen. Muualla rajautuu valkoiseen alueeseen. Kaikki yhdeksän osa-aluetta luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen Meikon itäosassa alueen sisään Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueen saarilla. Virkistysaluemerkintä ja luonnonsuojelualuemerkintä ylläpitävät Naturaalueen lähialueen luontoarvoja. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun

15 15 FI Saltfjärdenin-Tavastfjärdenin lintuvedet LOHJA FI Karstunlahden metsä ja kalliot FI Lakimäen metsä 260 ha ja SPA 34 ha 50 ha työntyvä pienialainen virkistysalue. Meikonjärvi vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue. Meikon alueelle ulottuu pohjavesialue. Huomattava osa Meiko-Lappträskin alueesta ja Långträskin alue kokonaan ovat arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Pohjoisosassa kulkee yhden Volsin lehtoalueen kautta olemassa oleva voimalinja nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Saltfjärden rajoittuu etelässä ja lännessä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Tavastfjärden rajoittuu etelässä ja pohjoisessa arvokkaaseen harjualueeseen tai muuhun geologiseen muodostumaan. Karstunlahden vanha metsä ja Tennoonmäki luonnonsuojelualueita Natura-alueiden rajauksien ja esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti. Molemmat alueet arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Pamminmäki Natura-aluetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa esitetyn Kaikki kolme aluetta rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu valkoiseen alueeseen. toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen ja sen lähialueen luontoarvoja. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Merkitty voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Lohjanharju ja Ojamonkangas 272 ha Lohjanharju ja Ojamonkangas Natura-alueita esitettyjen toteuttamiskeinojen (maaaineslaki/maankäyttö- ja rakennuslaki) mukaisesti. Lohjanharju lähes kokonaan valkoista aluetta Koilliskärki on osa laajempaa taajamatoimintojen aluetta ja itäreunalla lyhyt raja taajamatoimintojen alueeseen. Muilta osin rajana valkoinen alue. Alueella ulkoilureitti. Ojamonkangas lähes kokonaan virkistysaluetta, koillisessa pieni osa Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen luontoarvoja Merkitty tielinjaus ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä.

16 FI Lohjanjärven alueet 213 ha 16 taajamatoimintojen aluetta. Alueen kautta valtatie nykyisen linjauksen mukaisesti. Ojamonkangas kokonaan ja Lohjanharju valtaosin arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Molemmat alueet pohjavesialuetta. Sorronsuo luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu valkoiseen alueeseen ja pohjavesialueeseen. Pitkänperänlahti, Kaitalampi, Torhola, Selkäsaaret, Kirkkovuori, Tamsaari ja Seppälänsaari, Tolppoonkallio, Kalkkimäki, Hausnummi ja Paavolan seurantalon keto, Huhtasaaren lehto, Tamminiemi ja Märkjärvi, Taka-Hikiän lehto ja Vainiolan niitty, Pähkinäniemi, Vappulan lehto, Kohagen( (Karjaa) ja Lövkullaudden (Karjaa) luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Outamon Myllylammen kallio ja Porsaslammen-Varolanlahden kallio sekä Paloniemen kedot Naturaalueita esitettyjen toteuttamiskeinojen (maaaineslaki/sopimus) mukaisesti. Kaikki alueet rajautuvat valkoiseen alueeseen poikkeuksena Lövkullaudden, jonka kaakkoispuolella on virkistysalue. Kallioalueilla arvokkaan harjualueen tai muun geologisen muodostuman ominaisuusmerkintä. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Virkistysalue-merkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja FI Pikkujärvi 87 ha ja SPA Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen, Pohjoispuolella alueeseen rajoittuen kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ja eteläpuolella arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI ? Åkärr, Strykmossen ja Pytberg 73 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen.

17 17 MÄNTSÄLÄ FI Kairassuon vanha metsä 9 ha Strykmossenin ja Åkärrin alueita sivuavat olemassa olevat voimalinjat nykyisten linjauksien mukaisesti. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Merkityt voimalinjat eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Kivilammensuo- Pitkästenjärvet 220 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Kivilamminsuon länsipuolella arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Alueen eteläpuolella olemassa oleva maakaasun runkoputki nykylinjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Merkitty maakaasun runkoputki ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Kotojärvi-Isosuo 365 ha ja SPA Luonnonsuojelualuetta Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuu valkoiseen alueeseen. Isosuolla olemassa oleva voimalinja nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Mustametsä 30 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Alueen halki kulkee olemassa oleva valtatie (Mäntsälä-Hyvinkää) nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty tielinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Ohkolanjokilaakso 22 ha Ohkolanjokilaakso ja Sandbergin pelto luonnonsuojelualueita Naturaalueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Alueiden eteläpuolelta kulkee päärata (Oikorata) ja moottoriväylä (Lahdentie). Karttateknisistä syistä ovat väylälinjaukset kaavakartalla todellista sijaintia pohjoisempana. Oikoradan vaikutuksista on tehty erillinen YVA-lain mukainen arviointi. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Alueelle merkityt liikenneväylät ovat toteutuneiden tai toteutusvaiheessa olevien väyläsuunnitelmien mukaisia. Molemmista on tehty vaikutusarvioinnit ja Oikoradan osalta myös erillinen Natura-arviointi. Arvioinnissa on todettu, että radan toteuttaminen ei heikennä

18 FI Vähäjärvenkallioiden vanha metsä FI Peltolan vanha metsä FI Metsäkulma F Kilpisuo (Pääosin Hausjärvi) 74 ha 48 ha 182 ha 333 ha 18 Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Alue on kaksiosainen. Alueiden välistä kulkevat päärata (Oikorata) ja moottoriväylä (Lahdentie). Luoteispuolella kylä-merkintä (Saari). Oikoradan vaikutuksista on tehty erillinen YVA-lain mukainen arviointi. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Eteläpuolella kylä-merkintä (Sääksjärvi). Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen Rajautuu valkoiseen alueeseen muulla paitsi luoteiskulmassa, jossa rajana suojelualue. Alueen kautta kulkee olemassa oleva voimalinja nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. merkittävästi Natura-alueen Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Alueelle merkityt liikenneväylät ovat toteutuneiden tai toteutusvaiheessa olevien väyläsuunnitelmien mukaisia. Molemmista on tehty vaikutusarvioinnit sisältäen myös erilliset Natura-arvioinnit. Arvioinneissa on todettu, että väylien toteuttaminen ei heikennä merkittävästi Naturaalueen Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Kylä-merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualuemerkintä edistää Natura-alueen lähialueen suojelun toteuttamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Luutasuo (Pääosin Kärkölä) 287 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. NUMMI-PUSULA FI ha Natura-aluetta esitettyjen

19 19 Haukkamäki toteuttamiskeinojen (maa-aineslaki /maankäyttö- ja rakennuslaki) mukaisesti. Rajautuu valkoiseen alueeseen. Pohjavesialuetta. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Lintukiimanvuori 42 ha Natura-alueita esitettyjen toteuttamiskeinojen (maa-aineslaki) mukaisesti. Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Molemmat alueet arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Eteläinen alue rajoittuu itäosastaan ja pohjoisempi alue eteläosastaan myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Myllymäki 7 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen Arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Nummi-Pusulan lintuvedet 423 ha SPA Kaikki viisi osa-aluetta (Koisjärvi ja Kyynäräjärvi, Nummi-Pusula), Savijärvi (Nummi-Pusula ja Lohja), Vasarlanlahti ja Kutsilanselkä (Lohja) luonnonsuojelualueita Natura-alueiden rajauksien ja esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti. Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. FI Keräkankare ja Kylmälähde 171 ha Keräkankare Natura-aluetta esitettyjen toteuttamiskeinojen (maaaineslaki) mukaisesti. Rajautuu valkoiseen alueeseen. Pohjavesialuetta. Kokonaisuudessaan pohjavesialuetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa Itäosa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Kylmälähde luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Pohjavesialuetta, arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista.

20 20 FI Hyyppärän harjualue (Pääosin Kiikala, Somero ja Suomusjärvi) ha Nummi-Pusulan alueella sijaitsevat alueeseen kuuluvat Kalaton ja Koivulammi-Härjänsilmä luonnonsuojelualueita Natura-alueen Rajautuvat valkoiseen alueeseen Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. NURMIJÄRVI FI Kaanaan vanha metsä 17 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Helsini-Vantaa lentoaseman lentomelualuetta. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Lentomelun ajoittainen lisääntyminen saattaa aiheuttaa ensisijaisesti viihtyvyyttä alentavia häiriötekijöitä. FI Klaukkalan Isosuo 148 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu lännessä valkoiseen alueeseen, muualla taajamatoimintojen alueeseen (Klaukkala). Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. POHJA FI Pohjan-Kiskon järvialue ha Iso-imi, Foudinlampi, Lassilansuo, Kiimasuo ja Malmskogenin lehto luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Foudinlammella ja Lassilansuolla lisäksi rajana Natura-aluetta laajempi suojelualue. Skogbölen alueesta osa luonnonsuojelualuetta esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti (luonnonsuojelulaki/maankäyttö- ja rakennuslaki). Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueella ja ylläpitävät Naturaalueen lähialueen luontoarvoja. FI Tomasbölebacken 10 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Liittyy idässä Tammisaaren ja Hangon saariston ja Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun

ARVIOINTI VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA OHJELMAN ALUEISIIN

ARVIOINTI VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA OHJELMAN ALUEISIIN Mv 2/08 Asia nro UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA EHDOTUS ARVIOINTI VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -OHJELMAN ALUEISIIN 1. Natura 2000 verkoston tavoite ja alueet 2. Natura-alueille kohdistuvien

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Suojelualueet, yleiskartta

Suojelualueet, yleiskartta Suojelualueet, yleiskartta Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet FI0100065 Vuosaarenlahden merenrantaniitty Mölandetin luodot Pikku Niinisaaren rantaniitty ja vesialue Uutelan Särkkäniemi Pikku

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Muut liiteaineistot 2: Vaikutukset Natura ohjelman alueisiin Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, kaavaehdotus

Muut liiteaineistot 2: Vaikutukset Natura ohjelman alueisiin Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, kaavaehdotus NÄHTÄVILLÄ 9.11. - 9.12.2016 FRAMLAGT 9.11. - 9.12.2016 Muut liiteaineistot 2: Vaikutukset Natura 2000 -ohjelman alueisiin Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, kaavaehdotus 1 SISÄLLYS Natura 2000 -verkoston

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU Luettelo luontokohteista 67050263.SU 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Sisältö 1 1 LUONTOKOHTEIDEN LUOKITTELU YLEISKAAVASSA 2 2 LUONNONSUOJELUALUEET

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05. UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/2016 1 Maakuntahallitus 14.03.2016 29 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Kytäjän osa-yleiskaavan kaavamerkinnät Vähä-Kiljavan alueella RA LOMA-ASUNTOALUE Alueelle saa sijoittaa yksikerroksisia lomaasuntorakennuksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavanumero: xxxxx Hanko, 10.05.2007/20.05.2008/2203.2010 HANKO RANTA-ASEMAKAAVA TVÄRMINNEN KYLÄ TILA: DROTTNINGSTRAND RN:0 3:27 SEKÄ TILAT: NYGÅRD RN:O 2:5, NYGÅRD I RN:O 3:11, KONUNGSHOLM RN:O 3:19,

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokousaika Maanantai 27.10.2014 klo 9.00-9.30 Kokouspaikka Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki Läsnä Jäsenet

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS 1 Kuopion kaupunki Strateginen maankäytön suunnittelu Juha Romppanen UIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS VAIKUTUKSET YLEISKAAVAAN 25.9.2012 2 uijon alueella on voimassa uijo-uijonsarvi -osayleiskaava, joka on vuodelta

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

r '~:~

r '~:~ UUDENMAAN UITTO OTE PÖYT ÄKIRJASTA Maakuntahallitus 5 28.01.2013 Lausunto Inkoon kunnan strategisen_yl.e.is.kaavan_valmistejuaineis.,tosta i INGf lo«() {,/I,V Lli,1 " INiOO il KUNTA 341/0S.01/2012! MHS

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Porvoo, Zonation-aluetunnus 54

Porvoo, Zonation-aluetunnus 54 Porvoo, Zonation-aluetunnus 54 PORVOO (54) Alue sijaitsee Porvoon kaakkoisosissa Piirlahden (Pirlax) ja Åbyn kylien seudulla Pirlaxfjärdenin ja Pirlaxvikenin rannoilla. Alueella on monipuolisesti erilaisia

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat

Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat LIITE 6A1 TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA 1 SIJAINTIPAIKKA

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS KARKKILAN YMPÄRISTÖKESKUS MA-ARKKITEHDIT

KARKKILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS KARKKILAN YMPÄRISTÖKESKUS MA-ARKKITEHDIT KARKKILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2004 KARKKILAN YMPÄRISTÖKESKUS MA-ARKKITEHDIT KARKKILA 1 KAAVOITUSKATSAUS 2004 KAAVOITUSKATSAUS Karkkilan kaavoituskatsaus kertoo Karkkilassa ja Uudenmaan liitossa vireillä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHAR- JU-AHJOLA

VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHAR- JU-AHJOLA Vastaanottaja Virtain kaupunki Päivämäärä 11/2016 VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHAR- JU-AHJOLA VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHARJU- AHJOLA Tarkastus 11.11.2016 Päivämäärä 10/11/2016

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä (MRL 4 ) Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS

INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS Rantojensuojeluohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.1990 Ohjelman tarkoituksena on säilyttää valtakunnallisesti arvokkaat ranta-alueet luonnonmukaisina ja

Lisätiedot

Santalan osayleiskaava

Santalan osayleiskaava Hangon kaupunki 00.01.2013 20.03.2014 Tarkistettu Santalan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään

Lisätiedot