VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 1 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Selvitys 9 Uudenmaan maakuntakaavaehdotus ja Natura 2000-ohjelman alueet Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaavaehdotus

2 2 Natura 2000-verkoston tavoite ja alueet Suomen Natura 2000-verkosto on osa koko Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Sen tavoitteena on suojella harvinaistuvia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä sekä linnuston kannalta arvokkaita alueita. Verkosto perustuu Euroopan yhteisöjen vuonna 1992 antamalle luontodirektiiviin eli direktiiviin luontotyyppien ja luonnonvaraisten eläimistön ja kasviston suojelusta (neuvoston direktiivi 92/43/ETY). Verkosto koostuu alueista, joilla on luontodirektiivin liitteiden mukaisia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä. Ne ovat yhteisön tärkeinä pitämiä alueita eli (Sites of Community Importance). Luontodirektiivissä säädetään myös, että verkostoon kuuluvat myös jäsenmaiden lintudirektiivin (direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta, neuvoston direktiivi 79/409/ETY)mukaisesti komissiolle ilmoittavat erityiset suojelualueet (SPA Special Protection Areas). Natura ohjelman valmistelu käynnistyi Suomessa vuonna Valtioneuvosto teki päätökset Suomen Natura 2000-verkostoehdotuksesta ja Verkostoehdotusta täydennettiin valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Täydennyksen jälkeen kuuluu Suomen ehdotukseen yhteensä aluetta. Alueiden yhteispinta-ala on noin hehtaaria. Määrästä on maaalueita noin hehtaaria ja vesialueita noin hehtaaria. Lintudirektiivin mukaisia alueita eli SPA-alueita on 451 kpl, noin hehtaaria. Monilla alueilla ovat SPA- ja -merkinnät kokonaan tai osittain päällekkäiset. Uudenmaan maakunnasta sisältyy valtioneuvoston kolmeen päätökseen 87 aluetta. Alueiden yhteispinta-ala on runsaat hehtaaria. Lisäksi kuusi valtaosin maakunnan ulkopuolella sijaitsevaa Natura-aluetta ulottuu vähäisin osin Uudenmaan maakunnan alueelle. Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten yleisestä selvittämisestä kaavaa laadittaessa säädetään maakäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 :ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 1 :ssä. MRL 197 :n mukaan kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on sen lisäksi. mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, noudatettava, mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään Natura 2000-verkostosta. Maakuntakaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on oltava selvillä kaavan vaikutuksista Natura 2000-verkostoon. Maakuntakaava on luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittama suunnitelma, jolloin maakuntakaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on pidettävä silmällä, ettei kaava toteuttaminen merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää Natura verkostoon. Tämä koskee valtioneuvoston Natura 2000-verkostoon ehdottamia tai siihen sisältyviä alueita. Valtioneuvoston päätöksen mukaan kieltoa sovelletaan jo ennen kuin päätös on tullut lainvoimaiseksi.

3 3 Mikäli kaava ei heikennä Natura 2000-alueen luonnonarvoja, kaava voidaan hyväksyä ja vahvistaa ilman luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittamaa yksityiskohtaista luontotyppi- ja lajikohtaista selvitystä. Kaavaa laadittaessa on kuitenkin riittävästi selvitettävä kaavan vaikutukset, jotta voidaan tehdä edellä esitetty johtopäätös. Jos maakuntakaavan toteuttaminen heikentää Natura 2000-alueen luonnonarvoja, on nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla arvioitava kaavan laatimisen yhteydessä. Tällainen Natura-alueen luonnonarvoihin keskittyvä arviointi on yksityiskohtaisempi kuin MRL 9 :n mukainen kaavan vaikutusten arviointi. Natura-arvioinnin kulku maakuntakaavoituksessa on esitetty kaaviossa 1 sivulla 3. Maakuntakaavaehdotuksen Natura alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Tehdyssä arvioinnissa ovat lainsäädännöllisinä lähtökohtina em. maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain säädökset Ohjeistuksena ja tulkinta-apuna on käytetty ympäristöministeriön maakuntakaavan laatimista koskevaa opasaineistoa. Erityisen keskeinen on ollut ympäristöministeriön opas nro 8 Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa. (http://www/ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/maakunta/yva.htm) Ministeriön kotisivuilla on aineistoa Natura-arvioinnista mm. osoitteissa: Uudenmaan liiton alueella sijaitsevien Natura-alueiden tiedot on saatu Uudenmaan ympäristökeskuksen omilta Natura-sivuilta osoitteesta Sivuilta löytyvät aluekohtaiset kuvaukset kunnittain. Käytettävissä ovat olleet myös alueita koskevat kartat. Aluerajaukset on siirretty maakuntakaavan paikkatietoaineistoon Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistosta. Valtioneuvoston Natura 2000-ohjelmaa koskevat päätökset perusteluineen ja vaikutusarvioineen on luettavissa ministeriön kotisivuilta osoitteesta Valtioneuvoston tekemän päätöksen kohta 6. Eräät toiminnat Natura 2000-alueilla on arvioinnin ja tehtyjen johtopäätösten kannalta keskeinen (http://www.ymparisto.fi/luosuo/n2000/ym/vpnatura/natur6.htm). Ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintö Natura-alueiden hoito ja käyttö valmistui vuonna 2002 ja on saatavana sähköisesti osoitteesta Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen liittyvä Natura 2000-ohjelmaa koskeva vaikutusten arviointi on tehty aluekohtaisesti. Arvioinnin tehtävänä on selvittää, voidaanko maakuntakaava hyväksyä ja vahvistaa ehdotuksen mukaisena ilman luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittamaa yksityiskohtaista luontotyppi- ja lajikohtaista selvitystä. Arvioinnin tarkoitus on luoda riittävä tietopohja, jotta em. arviointitarvetta koskevat johtopäätökset voidaan tehdä. Arvioinnin johtopäätöksissä vastataan ainoastaan kysymykseen, heikentääkö kaavan toteuttaminen Natura alueen

4 4 Kaavio 1. Kaavan laatimiseen liittyen selvitettävä, heikentääkö kaavan toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi Natura 2000 alueiden luonnonarvoja (MRL 9 ja 197 ja MRA 1 ) Kyllä Ei Tehtävä arviointi kaavan vaikutuksista Natura 2000 luonnonarvoihin ja pyydettävä siitä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta ja luonnonsuojelu-alueen haltijalta (LSL 65.1 ja 62.2 ) Osoittaako arviointi- ja lausuntomenettely, että kaava heikentää merkittävästi Natura 2000 alueen luonnonarvoja (LSL 66.1 ) Kyllä Ei Onko vaihtoehtoisia ratkaisuja (LSL 66.2 ) Kyllä Ei Onko alueella ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja (LSL 66.3 ) Kyllä Ei Ovatko kysymyksessä ihmisten terveyteen, yleiseen turvallisuuteen tai ympäristölle muualla koituneet erittäin merkittävät suotuiset vaikutukset (LSL 66.3 ) Ei Kyllä Hankittava komission lausunto (LSL 66.3 ) Valtioneuvoston päätös (LSL 66.2 ) Ei välttämätön yleisen edun kannalta Toteutettava yleisen edun kannalta pakottavasta syystä Kaavaa ei voida hyväksyä eikä vahvistaa Natura 2000 alueen luonnonarvot eivät ole esteenä kaavan hyväksymiselle eikä vahvistamiselle Lähde: Ympäristöministeriö, Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa.

5 5 Arvioinnissa ja tehdyissä johtopäätöksissä on otettu huomioon mm. seuraavaa: Maakuntakaava on korostetusti rakennesuunnitelma, joka osoittaa maakunnan eri osien maankäytön luonteen ja yleispiirteisen rajauksen rakennettujen ja rakentamatta jätettävien alueiden välillä. Maakuntakaava ei ole toteuttamissuunnitelma. Rakentaminen edellyttää aina yksityiskohtaisempia suunnitelmia ja niiden hyväksyntää. Natura-päätökset eivät vaikuta Natura-alueiden käyttöä koskeviin voimassa oleviin lupiin. Natura-alueilla voidaan yleensä jatkaa alueiden nykyistä käyttöä ja alueilla olevien rakenteiden tavanomaista kunnossapitoa. Alueilla olevat nykyiset tiet, rautatiet ja teknisen huollon johtolinjat voidaan merkitä maakuntakaavassa Natura-alueelle. Maakuntakaava on joustava. Siinä esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua. Edellytyksenä on, että maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät vaarannu. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja sen suunnittelumääräysten sisällöstä johtuen voidaan kaavan toteuttamiselle löytää yksityiskohtaisemman suunnittelun avulla Natura-alueiden luonnonarvojen asettamien reunaehtojen mukainen ratkaisu. Rakentamisen edellytyksiä arvioitaessa on kunnan toimesta jo kaavoitettujen alueiden osalta lähtökohtana, että kaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty ja yleensä voitu ottaa huomioon alueiden luontoarvot. Tällöin Naturasta ei aiheudu esteitä kaavassa osoitetulle rakentamiselle. Kaavoittamattomilla taaja-asutusalueilla ja rantavyöhykkeillä sovitetaan laadittavalla kaavalla yhteen rakentamisen ja suojelun tarpeet siten, ettei merkityksellisesti heikennetä Natura-alueen Natura-alueiden ulkopuolisilla reuna-alueilla rakennukset voidaan yleensä sijoittaa siten, etteivät ne aiheuta luonnonarvojen merkittävää heikkenemistä Natura-alueella. Natura-alueet eivät aiheuta maisemasta johtuvia lisävaatimuksia rakennuslupaharkintaan. Puolustusvoimien toiminnan vaikutukset on otettu huomioon valittaessa alueita Natura 2000-verkostoon. Puolustusvoimat voivat käyttää hallinnassaan olevia alueita puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi tarpeellisiin toimiin. Natura 2000-alueille sijoittuvien liikenneväylien tavanomaiseen käyttöön ja kunnossapitoon sekä liikenteeseen liittyvien muiden vastaavien toimintojen ei voida katsoa merkittävästi heikentävän verkostoon kuuluvien alueiden suojeltavia luontoarvoja. Tällaisia toimintoja ovat alueilla yleisten ja yksityisten teiden, ratojen, meriväylien kunnossa- ja ylläpito mukaan lukien mainittujen liikenneväylien tarpeelliset ja tavanomaiset parantamishankkeet sekä väylillä tapahtuva liikenne mukaan lukien veneily yleisillä vesiväylillä sekä lentoasemien lentoliikenne. Kaavaehdotus sisältää aluevarauksia hankkeille, joille on tehty hankekohtainen YVA-menettely. Menettelyt ovat sisältäneet myös mahdollisesti edellytetyn Natura-aluetta koskevan arvioinnin. Arvioinnit ovat osoittaneet, että minkään hankkeen toteuttaminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueiden luonnonarvoa.

6 6 Arvioidut vaikutukset Natura-aluekohtaisesti KUNTA Alueen numero Alueen nimi ESPOO FI Laajalahden lintuvesi pinta-ala /SPA 192 ha ja SPA Merkinnät maakuntakaavaehdotuksessa Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen Rajautuu lännessä moottoriväylään (Kehä I) jonka parannuksesta on laadittu erillinen YVA-lain mukainen hankearviointi. Luoteisosan kautta maakaasun jo rakennettu runkoputki. Arvioitu vaikutus Naturaalueen luonnonarvoihin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 ja 197 ja Maankäyttö- ja rakennusasetus 1.) Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Alueelle merkitty liikenneväylät on tiesuunnitelman mukainen. Hyväksytty suunnitelma sisältää vaikutusarvioinnin. Arvioinnissa on todettu, että väylähanke ei heikennä merkittävästi Natura-alueen Merkitty maakaasun runkoputki ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Bånbergetin aarnialue 18 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Valkoisen alueen ympäröimä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Matalajärvi 112 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Rajautuu idässä, etelässä ja lännessä taajamatoimintojen alueisiin, joita kaava ei laajenna. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. HANKO FI Bengtsårin lehto 17 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Rajautuu mereen ja virkistysalueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. FI Santalankorpi 73 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen

7 7 FI Tulliniemen linnustonsuojelualue ha ja SPA Rajoittuu etelässä nykytilannetta vastaavasti lentokenttäalueeseen, jota laajennetaan eteläosassa. Muutoin rajautuu valkoiseen alueeseen lukuun ottamatta kaakkoiskulman puolustusvoimain aluetta. Luonnonsuojelualuetta ja virkistysaluetta Natura-alueen rajauksen ja esitettyjen toteuttamiskeinojen mukaisesti. Pohjoisesta sisään liikennealue ja ratayhteys nykyisen maankäytön mukaan. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Lentokenttäalue ei laajene Natura-alueeseen rajoittuvalla alueella. Laajennus perustuu hyväksyttyyn suunnitelmaan. Lentokenttäalueelle on maakuntakaavaehdotuksessa annettu lentomelua koskeva suunnittelumääräys. Puolustusvoiminen toimintojen vaikutus Natura-alueelle ja toimintojen jatkumisedellytykset on otettu huomioon Naturapäätöksessä. Merkitty puolustusvoimien alue ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Merkitty liikennealue ja ratayhteys eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Stormossenin aarnialue HELSINKI FI Kallahden harju, niitty ja vesialueet FI Vanhankaupungin lintuvesi 60 ha 251 ha 316 ha ja SPA Luonnonsuojelualueita Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Puolustusvoimien hallinnassa olevien alueiden sisällä osana laajempaa SLaluetta. Virkistysaluetta Natura-alueen rajauksen ja esitettyjen toteuttamiskeinojen mukaisesti. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Rajautuu vesialueeseen paitsi nimen pohjoisosassa VR-alueeseen. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Luonnonsuojelualue-merkintä edistää suojelun toteuttamista alueella ja sen lähialueella. Puolustusvoiminen toimintojen vaikutus Natura-alueelle ja toimintojen jatkumisedellytykset on otettu huomioon Naturapäätöksessä. Merkityt puolustusvoimien alueet eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen ja sen lähialueen luontoarvoja ja ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista.

8 8 HYVINKÄÄ FI Järvisuo-Ridasjärvi FI Kalkkilammi- Sääksjärvi 686 ha ja SPA 976 ha Rajoina lähes kaikkialla VR-alueet, kaakossa lyhyt raja taajamatoimintojen alueeseen. Alueen yli kulkee olemassa oleva voimalinja. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen toteuttamiskeinon mukaisesti Itäpuolella kylä-merkintä Ridasjärven kylälle ja arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Natura-aluetta Natura-rajauksen ja esitetyn toteuttamiskeinon (MRL) mukaisesti. Pääosin virkistysaluetta, joka on monin kohdin Natura-aluetta laajempi. Kalkkilammi, Matkunsuo, Kiljavan lähteiköt ja Koivuniemi luonnonsuojelualueita. Kokonaisuudessaan pohjavesialuetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Röykän sairaalan ja Kiljavan opiston alueet palvelujen alueita Natura-alueen ulkopuolella sen läheisyydessä. Sairaalan ja opiston alueet kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita. Rajana länsireunalla Hanko- Hyvinkää valtatie. Itäreunalla sivuaa osan matkaa seudullisen siirtoviemärin merkintä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueiden luontoarvoja. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Kylä-merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista Natura-alueen lähialueella. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen ja alueen lähialueiden luontoarvoja. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueella. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista Natura-alueella ja sen lähialueilla. Palvelujen alueet sijaitsevat Natura-alueen ulkopuolella eikä maakuntakaava muuta olennaisesti niiden toimintaa. Merkinnät palveluiden alueille ja valtatielle eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Siirtoviemäri tulee kulkemaan Natura-alueen ulkopuolella. Se parantaa vesiensuojelun edellytyksiä sekä pinta- että pohjavesialueiden osalta myös Natura-alueella. FI Kytäjän-Usmin metsäalue ha Natura-aluetta Natura-rajauksen ja esitetyn toteuttamiskeinon (MRL) mukaisesti. Pääosin valkoista aluetta. Itäosassa virkistysaluetta Virkistysalue-

9 9 Kytäjä-Usmin osayleiskaavan mukaisesti. Mätälammin purolehto lehtojensuojeluohjelman mukaisesti luonnonsuojelualuetta Ulkoilureittejä osayleiskaavan mukaisesti. Suolijärvi vedenhankinnan kannalta tärkeä pintavesialue merkintä ylläpitää Natura-alueen luontoarvoja. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Ulkoilureitistö ohjaa liikkumista alueella ja antaa mahdollisuuksia vähentää ulkoilusta luontoarvoille aiheutuvia haittoja. FI Petkelsuo 284 ha Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen toteuttamiskeinon mukaisesti Valkoisten alueiden ympäröimä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Mustasuo (Pääosin Hausjärvi) 214 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. INKOO FI Elisaaren ja Rövassin lehdot 23 ha Luonnonsuojelualueita Natura-alueen Rajautuu idässä, lännessä ja osin etelässä virkistysalueeseen. Muualla valkoiseen alueeseen. Osa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja ja ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Inkoon saaristo 203 ha ja SPA Natura-aluetta Natura-rajauksen ja esitettyjen toteuttamiskeinojen mukaisesti. Stora Fagerön saaresta suurin osa virkistysaluetta. Saaren luoteis- ja kaakkoiskärjissä Naturapäätöksen mukaan vesialueet

10 10 FI Stormossen JÄRVENPÄÄ FI Lemmenlaakson lehto KARJAA FI Långån kosteikko FI Läppträsket 107 ha 94 ha 46 ha 199 ha ja SPA luonnonsuojelualueita, loput valkoista aluetta. Timmerö- Långgrund-Ryssharun ja 7 pienempää saarta luonnonsuojelualueita. Kuuluu kahteen saaristovyöhykkeeseen: ulkosaaristoon ja merivyöhykkeeseen. Alueen kautta kulkee laivaväylä. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Valkoisten alueiden ympäröimä. Rajautuu kaakossa pohjavesialueeseen ja luoteiskulmassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Luonnonsuojelualue Natura-alueen Osittain pohjavesialuetta ja valtaosin arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu lännessä nykyiseen valtatiehen ja idässä kaava-alueen rajaan. Muualla rajoina taajamatoimintojen alueet. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen On osa laajempaa luonnonsuojelualuetta. Rajautuu etelässä valkoiseen alueeseen. Kaksi voimalinjaa olemassa olevien linjauksien mukaisesti. Luonnonsuojelualue Natura-alueen Kuuluu laajaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Rajautuu luoteiskulmassa valtatiehen ja eivät kuulu Natura-alueeseen paisti Timmerön luonnonsuojelualueella. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueen saarilla ja vesialueilla. Virkistysalue-merkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Saaristovyöhykemerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Laivaväylä ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Merkitty tielinjaus ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista ja ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Merkityt voimalinjat eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista.

11 11 voimalinjaan. Molemmat olemassa olevia ja linjaukset nykytilanteen mukaiset. Muualla rajoina valkoiset alueet. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Merkityt tielinjaus ja voimalinja eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Mustionjoki m (laskettu kaavakartalta) Pääuoma ja sivupuroja Naturaviivamerkinnällä Natura-alueen rajauksen ja toteuttamiskeinon mukaisesti. Järvimäiset laajentumat Kyrksjö, Päsaträsket ja Mustion ruukin alapuolella Natura-aluetta aluemerkinnällä ja luonnonsuojelualue-merkinnällä. Sijaitsee valtaosin valkoisella alueella. Ranta-alueet taajamatoimintojen alueita Åminneforsissa, Karjaan keskustassa ja Mustion ruukilla. Useita uoman ylittäviä nykyisten linjauksien mukaisia rautatie-, maantie- ja voimalinjayhteyksiä. Alajuoksulla siirtoviemärin alitus kahdessa kohdin. Jokiosuudet sijaitsevat valtaosin ja kaikki kolme järvimaista laajentumaa kokonaisuudessaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Lisäksi on ranta-alue Torsbölessä merkitty arvokkaaksi harjualueeksi tai muuksi geologiseksi muodostumaksi. Naturapäätöksen mukaan alueeseen kuuluu ainoastaan vesialueita ja suojelutavoitteet on tarkoitus toteuttaa vesilain nojalla. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista Natura-alueella ja sen rantaalueilla. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Merkityt rata- ja tieyhteydet sekä voimalinjat eivät ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Siirtoviemäri on teknisesti mahdollista toteuttaa molemmissa kohdin ilman merkittäviä pohjaan kohdistuvia ja sen olosuhteita muuttavia toimenpiteitä. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Tulijärvi- Makubergen 47 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Osin arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Varvarinsuo 60 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu luoteiskulmassa valtatiehen. Alueen länsi- ja pohjoisosat kuuluvat reunaosiltaan pohjavesialueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty tielinjaus ei muuta tilannetta, joka vallitsi

12 12 Natura-päätöstä tehtäessä. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. KARJALOHJA FI Kalkkimäki ja Laukmäki 67 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueen Arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet 120 ha Karkali ja Mailan alueet luonnonsuojelualueita Natura-alueen Suuriniemi Natura-aluetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Puujärvi 694 ha Puujärvi Natura-aluetta Naturaalueen rajauksen mukaisesti. Rajoittuu länsireunallaan Karjalohjan taajamatoimintojen alueeseen ja pohjavesialueeseen. Muualla rajoina valkoiset alueet. Vuoriniemi, Heponiemi, Sikasuo ja Rautlampi luonnonsuojelualueita Natura-alueen Kaikki neljä em. aluetta rajautuvat valkoiseen alueeseen. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. KARKKILA FI Asemansuo 18 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu länsiosassa Pyhäjärveen, muualla Karkkilan kaupungin taajamatoimintojen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä

13 13 mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. FI Haaviston alueet 59 ha Kaikki seitsemän osa-aluetta luonnonsuojelualueita Natura-alueen Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Koirakallio- ja Herneojankallio lisäksi arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Keihässuo 127 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Vaskijärven metsä 106 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Tervalamminsuo (Pääosin Tammela) 101 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. KIRKKONUMMI FI Espoonlahti- Saunalahti 223 ha Espoonlahti luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu mantereella taajatoimintojen alueeseen ja lyhyeltä osuudelta moottoriväylään (Kehä III). Rajautuu lännessä myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeänä alueeseen. Saunalahti Natura-aluetta esitetyn toteuttamiskeinon (vesilaki) mukaisesti rajautuen mantereella taajamatoimintojen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Merkitty moottoriväylä ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Finnträskin vanhat metsät 154 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen.

14 14 Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun toteuttamista. FI Kallbådanin luodot ja vesialue ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu mereen. Alueelle osoitettu olemassa oleva laivaväylä nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty laivaväylä ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Kirkkonummen saaristo ha Natura-aluetta Natura-alueen rajauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualueita esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti ovat Porkkalan saariston luonnonsuojelualue(träskö, Söderskärin länsiosa ja Västerlandet), Sommaröarna, Galjonsgrund, Salmen, Sannskär, Enbusken, Rönnbusken, Brandö ja Gajonsgrund. Osa Upinniemen alueesta on merkitty puolustusvoiminen alueeksi (EP). Porkkalanniemellä on Natura-aluetta osoitettu virkistysalueeksi toteuttamiskeinoksi esitetyn kunnan yleiskaavan mukaisesti. Alueen kautta on merkitty kulkevaksi meriväyliä ja veneväyliä nykyisten linjauksien mukaisesti sekä suunniteltu Estlink-tasavirtakaapelin alustava linjaus. Kaapeli on osoitettu kulkemaan luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Naturapäätöksen mukaan alueen vesialueet eivät kuulu Naturaalueeseen paitsi Sommarnin ympärillä ja luonnonsuojelualueilla. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueella. Virkistysalue-merkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja. Saaristovyöhyke-merkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Merkityt meri- ja veneväylät eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Tasavirtakaapelin linjaus on ohjeellinen ja se on linjattu kulkevaksi ohi Natura-alueen ja luonnonsuojelualueiksi merkittyjen alueiden. Kaapeli on teknisesti mahdollista laskea pintalaskuna ilman merkittäviä pohjaan kohdistuvia ja sen olosuhteita muuttavia toimenpiteitä. FI Medvastö-Stormossen FI Meiko-Lappträsk 821 ha ja SPA ha Kaksi erillistä luonnonsuojelualuetta esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti. Muu osa Natura-aluetta valkoisella alueella. Rajautuu lännessä virkistysalueeseen, etelässä pienen matkaa Natura-alueen ulkopuoliseen suojelualueeseen. Muualla rajautuu valkoiseen alueeseen. Kaikki yhdeksän osa-aluetta luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen Meikon itäosassa alueen sisään Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueen saarilla. Virkistysaluemerkintä ja luonnonsuojelualuemerkintä ylläpitävät Naturaalueen lähialueen luontoarvoja. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueen suojelun

15 15 FI Saltfjärdenin-Tavastfjärdenin lintuvedet LOHJA FI Karstunlahden metsä ja kalliot FI Lakimäen metsä 260 ha ja SPA 34 ha 50 ha työntyvä pienialainen virkistysalue. Meikonjärvi vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue. Meikon alueelle ulottuu pohjavesialue. Huomattava osa Meiko-Lappträskin alueesta ja Långträskin alue kokonaan ovat arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Pohjoisosassa kulkee yhden Volsin lehtoalueen kautta olemassa oleva voimalinja nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Saltfjärden rajoittuu etelässä ja lännessä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Tavastfjärden rajoittuu etelässä ja pohjoisessa arvokkaaseen harjualueeseen tai muuhun geologiseen muodostumaan. Karstunlahden vanha metsä ja Tennoonmäki luonnonsuojelualueita Natura-alueiden rajauksien ja esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti. Molemmat alueet arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Pamminmäki Natura-aluetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa esitetyn Kaikki kolme aluetta rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu valkoiseen alueeseen. toteuttamista. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen ja sen lähialueen luontoarvoja. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Merkitty voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Lohjanharju ja Ojamonkangas 272 ha Lohjanharju ja Ojamonkangas Natura-alueita esitettyjen toteuttamiskeinojen (maaaineslaki/maankäyttö- ja rakennuslaki) mukaisesti. Lohjanharju lähes kokonaan valkoista aluetta Koilliskärki on osa laajempaa taajamatoimintojen aluetta ja itäreunalla lyhyt raja taajamatoimintojen alueeseen. Muilta osin rajana valkoinen alue. Alueella ulkoilureitti. Ojamonkangas lähes kokonaan virkistysaluetta, koillisessa pieni osa Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Virkistysaluemerkintä ylläpitää Natura-alueen luontoarvoja Merkitty tielinjaus ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä.

16 FI Lohjanjärven alueet 213 ha 16 taajamatoimintojen aluetta. Alueen kautta valtatie nykyisen linjauksen mukaisesti. Ojamonkangas kokonaan ja Lohjanharju valtaosin arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Molemmat alueet pohjavesialuetta. Sorronsuo luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Rajautuu valkoiseen alueeseen ja pohjavesialueeseen. Pitkänperänlahti, Kaitalampi, Torhola, Selkäsaaret, Kirkkovuori, Tamsaari ja Seppälänsaari, Tolppoonkallio, Kalkkimäki, Hausnummi ja Paavolan seurantalon keto, Huhtasaaren lehto, Tamminiemi ja Märkjärvi, Taka-Hikiän lehto ja Vainiolan niitty, Pähkinäniemi, Vappulan lehto, Kohagen( (Karjaa) ja Lövkullaudden (Karjaa) luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Outamon Myllylammen kallio ja Porsaslammen-Varolanlahden kallio sekä Paloniemen kedot Naturaalueita esitettyjen toteuttamiskeinojen (maaaineslaki/sopimus) mukaisesti. Kaikki alueet rajautuvat valkoiseen alueeseen poikkeuksena Lövkullaudden, jonka kaakkoispuolella on virkistysalue. Kallioalueilla arvokkaan harjualueen tai muun geologisen muodostuman ominaisuusmerkintä. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Virkistysalue-merkintä ylläpitää Natura-alueen lähialueen luontoarvoja FI Pikkujärvi 87 ha ja SPA Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen, Pohjoispuolella alueeseen rajoittuen kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ja eteläpuolella arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI ? Åkärr, Strykmossen ja Pytberg 73 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen.

17 17 MÄNTSÄLÄ FI Kairassuon vanha metsä 9 ha Strykmossenin ja Åkärrin alueita sivuavat olemassa olevat voimalinjat nykyisten linjauksien mukaisesti. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Merkityt voimalinjat eivät muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Kivilammensuo- Pitkästenjärvet 220 ha Luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Kivilamminsuon länsipuolella arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Alueen eteläpuolella olemassa oleva maakaasun runkoputki nykylinjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Merkitty maakaasun runkoputki ei muuta tilannetta, joka vallitsi Naturapäätöstä tehtäessä. FI Kotojärvi-Isosuo 365 ha ja SPA Luonnonsuojelualuetta Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuu valkoiseen alueeseen. Isosuolla olemassa oleva voimalinja nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Mustametsä 30 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Alueen halki kulkee olemassa oleva valtatie (Mäntsälä-Hyvinkää) nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty tielinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. FI Ohkolanjokilaakso 22 ha Ohkolanjokilaakso ja Sandbergin pelto luonnonsuojelualueita Naturaalueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Alueiden eteläpuolelta kulkee päärata (Oikorata) ja moottoriväylä (Lahdentie). Karttateknisistä syistä ovat väylälinjaukset kaavakartalla todellista sijaintia pohjoisempana. Oikoradan vaikutuksista on tehty erillinen YVA-lain mukainen arviointi. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Alueelle merkityt liikenneväylät ovat toteutuneiden tai toteutusvaiheessa olevien väyläsuunnitelmien mukaisia. Molemmista on tehty vaikutusarvioinnit ja Oikoradan osalta myös erillinen Natura-arviointi. Arvioinnissa on todettu, että radan toteuttaminen ei heikennä

18 FI Vähäjärvenkallioiden vanha metsä FI Peltolan vanha metsä FI Metsäkulma F Kilpisuo (Pääosin Hausjärvi) 74 ha 48 ha 182 ha 333 ha 18 Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Alue on kaksiosainen. Alueiden välistä kulkevat päärata (Oikorata) ja moottoriväylä (Lahdentie). Luoteispuolella kylä-merkintä (Saari). Oikoradan vaikutuksista on tehty erillinen YVA-lain mukainen arviointi. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Eteläpuolella kylä-merkintä (Sääksjärvi). Luonnonsuojelualuetta Naturaalueen Rajautuu valkoiseen alueeseen muulla paitsi luoteiskulmassa, jossa rajana suojelualue. Alueen kautta kulkee olemassa oleva voimalinja nykyisen linjauksen mukaisesti. Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. merkittävästi Natura-alueen Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. Alueelle merkityt liikenneväylät ovat toteutuneiden tai toteutusvaiheessa olevien väyläsuunnitelmien mukaisia. Molemmista on tehty vaikutusarvioinnit sisältäen myös erilliset Natura-arvioinnit. Arvioinneissa on todettu, että väylien toteuttaminen ei heikennä merkittävästi Naturaalueen Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Kylä-merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Merkitty voimalinja ei muuta tilannetta, joka vallitsi Natura-päätöstä tehtäessä. Luonnonsuojelualuemerkintä edistää Natura-alueen lähialueen suojelun toteuttamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. FI Luutasuo (Pääosin Kärkölä) 287 ha Luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. NUMMI-PUSULA FI ha Natura-aluetta esitettyjen

19 19 Haukkamäki toteuttamiskeinojen (maa-aineslaki /maankäyttö- ja rakennuslaki) mukaisesti. Rajautuu valkoiseen alueeseen. Pohjavesialuetta. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Lintukiimanvuori 42 ha Natura-alueita esitettyjen toteuttamiskeinojen (maa-aineslaki) mukaisesti. Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Molemmat alueet arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Eteläinen alue rajoittuu itäosastaan ja pohjoisempi alue eteläosastaan myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Myllymäki 7 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen Arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Ominaisuusmerkintä edistää luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. FI Nummi-Pusulan lintuvedet 423 ha SPA Kaikki viisi osa-aluetta (Koisjärvi ja Kyynäräjärvi, Nummi-Pusula), Savijärvi (Nummi-Pusula ja Lohja), Vasarlanlahti ja Kutsilanselkä (Lohja) luonnonsuojelualueita Natura-alueiden rajauksien ja esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti. Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. FI Keräkankare ja Kylmälähde 171 ha Keräkankare Natura-aluetta esitettyjen toteuttamiskeinojen (maaaineslaki) mukaisesti. Rajautuu valkoiseen alueeseen. Pohjavesialuetta. Kokonaisuudessaan pohjavesialuetta ja arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa Itäosa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Kylmälähde luonnonsuojelualuetta Natura-alueen Pohjavesialuetta, arvokasta harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Ominaisuusmerkinnät edistävät luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista.

20 20 FI Hyyppärän harjualue (Pääosin Kiikala, Somero ja Suomusjärvi) ha Nummi-Pusulan alueella sijaitsevat alueeseen kuuluvat Kalaton ja Koivulammi-Härjänsilmä luonnonsuojelualueita Natura-alueen Rajautuvat valkoiseen alueeseen Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät alueiden suojelun toteuttamista. NURMIJÄRVI FI Kaanaan vanha metsä 17 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Helsini-Vantaa lentoaseman lentomelualuetta. Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Lentomelun ajoittainen lisääntyminen saattaa aiheuttaa ensisijaisesti viihtyvyyttä alentavia häiriötekijöitä. FI Klaukkalan Isosuo 148 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu lännessä valkoiseen alueeseen, muualla taajamatoimintojen alueeseen (Klaukkala). Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun toteuttamista. Taajamatoimintojen merkintä mahdollistaa yksityiskohtaisemman alueiden käytön tavalla, joka ottaa asianmukaisesti huomioon Natura-alueen luontoarvot. POHJA FI Pohjan-Kiskon järvialue ha Iso-imi, Foudinlampi, Lassilansuo, Kiimasuo ja Malmskogenin lehto luonnonsuojelualueita Naturaalueiden rajauksien ja esitetyn Rajautuvat valkoiseen alueeseen. Foudinlammella ja Lassilansuolla lisäksi rajana Natura-aluetta laajempi suojelualue. Skogbölen alueesta osa luonnonsuojelualuetta esitetyn toteuttamiskeinon mukaisesti (luonnonsuojelulaki/maankäyttö- ja rakennuslaki). Luonnonsuojelualue-merkinnät edistävät suojelun toteuttamista alueella ja ylläpitävät Naturaalueen lähialueen luontoarvoja. FI Tomasbölebacken 10 ha Luonnonsuojelualue Natura-alueen Rajautuu valkoiseen alueeseen. Liittyy idässä Tammisaaren ja Hangon saariston ja Luonnonsuojelualue-merkintä edistää alueen suojelun

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS Luonnosvaihe 3.12.2009 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS, joka koskee 3.12.2009 päivättyä osayleiskaavakarttaa.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Tarkistettu 14.4.2014 Korkein hallinto-oikeus 13.3.2013 Ympäristöministeriö 30.11.2011 Satakunnan maakuntavaltuusto 17.12.2009 Satakunnan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 17.12.2014 Viite 82122815-31 NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEIS- KAAVA - RÄÄKKYLÄ ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Voimavapriikki Oy on suunnitellut Forssan ja osaksi Tammelan kuntiin Kiimassuon Envitechalueelle

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot