Hyvä työpaikka menestyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä työpaikka menestyy"

Transkriptio

1 Hyvä työpaikka menestyy Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari Nuppu Rouhiainen

2 Tekesin rahoituksen kolme kivijalkaa Teknologian ja palveluiden kehittäminen Liiketoiminnan/palveluliiketoiminnan kehittäminen Työorganisaatioiden kehittäminen

3 Henkilöstöjohtamisen kolme maailmaa Hamelin (2007) idean pohjalta IHMISEN KRIITTISET OMINAISUUDET Kuuliaisuus Ahkeruus Älyllinen osaaminen Aloitteellisuus Luovuus Intohimoinen sitoutuminen MERKITYS ARVON- LUONNILLE TÄMÄNHETKINEN TILANNE JOHTAMISEN KANNALTA 5 % Vanha asia, jonka hallintaan kehitelty paljon liikkeenjohdollista osaamista. Globalisaatio ja teknologinen murros johtaneet merkityksen radikaaliin vähenemiseen arvonluonnissa. 15 % Asia, jota opittu ymmärtämään johtamisessa yhä paremmin. Globalisaatio ja teknologinen murros johtamassa merkityksen vähenemiseen kilpailuedun lähteenä. 80 % Asioita, joiden merkitys alettu vähitellen ymmärtää, mutta joiden systemaattinen hyödyntäminen kilpailuedun lähteenä osaamisen puutteen johdosta vielä alussa.

4 Työelämäinnovaatioita koskevan tiedon ja osaamisen lisääminen 9/ /2011 (Nuppu Rouhiainen) lisätä työorganisaatioiden kykyä tuottaa innovaatioita yhdistää koko organisaation innovaatiokyvykkyyden kehittäminen organisaation strategisiin päämääriin -> merkittävää lisäarvoa organisaation tuotteiden, palvelujen ja koko liiketoiminnan kehittämiselle (TYKE-rahoitteiset, integroidut t&k&i- ja tutkimushankkeet) Kohderyhmät kehittyvät kasvuhakuiset pk-yritykset aktiivisina edelläkävijöinä toimivat julkisen sektorin työorganisaatiot yliopistot, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut sekä muut asiantuntijaorganisaatiot työelämän tutkimuksen ja kehittämisen eri yhteistyökumppanit

5 Toimenpiteet mm. Infotilaisuudet tms. aktivointitoimenpiteet 9/2010-5/2011 potentiaalisten asiakkaiden aktivointi ja hakemuksen tekemiseen liittyvä tuki 9/2010-5/2011 Vuorovaikutteiset seminaarit, messut ja muut tapahtumat, sosiaalinen media 10/ /2011 Työelämäpainotteisen tutkimustoiminnan vahvistaminen tutkimusorganisaatioiden asiantuntijoille tietoiskuja ja yksikkökohtaiset keskustelut 10/2010-4/2011 suunnattu tutkimushaku 4-10/2011 ja siihen liittyvät teemalliset workshopit Resurssit (3,4 milj. euroa) TYKE ja TYKE osaamispooli Tekesin ja ELYjen muut asiantuntijat Ostopalvelut (koordinointiapu, selvitykset, sosiaalinen media)

6 Haaste lisätä työorganisaatioiden kykyä tuottaa innovaatioita yhdistämällä koko organisaation innovaatiokyvykkyyden kehittäminen organisaation strategisiin päämääriin voidaan tuottaa merkittävää lisäarvoa organisaation tuotteiden, palvelujen ja koko liiketoiminnan kehittämiselle tarvitaan merkittäviä muutoksia organisaatioiden rakenteessa ja ohjauksessa, esimiestyössä ja henkilöstöjohtamisen käytännöissä sekä työtehtävien sisällöissä ja henkilöstön osaamisessa henkilöstölle mahdollisuus osallistua laajasti työorganisaation innovaatioprosesseihin ja kokea tätä kautta osallisuutta

7 TYKE-rahoitukselta edellytetään Projektin on samanaikaisesti edistettävä työpaikalla tuottavuuden (tuloksellisuuden) ja työelämän laadun paranemista (osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet, vuorovaikutus ja luottamus, työhyvinvointi) Projektin tulee olla innovatiivinen (synnytettävä jotakin uutta hakijalle tai laajemmin) Toteutetaan yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken

8 Esimerkkejä kehittämiskohteista Prosessien kuvaus ja töiden uudelleenorganisointi Tuotannonohjaus; pullonkaulat, kuormitus, materiaalivirtaus, layout Vastuualueiden selkiytys, toimenkuvat Työohjeiden laadinta Varamiesjärjestelmä Jatkuvan parantamisen malli käytännöksi Yritysverkoston yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat Työturvallisuus- ja työsuojelu, esim. menettelytavat poikkeamien hallitsemiseksi Perehdytysjärjestelmä Johtaminen ja esimiestyön uudet käytännöt Tiedonkulku Copyright Tekes 03/2010

9 TYKE-rahoitusperiaatteet Rahoitus kohdistuu pääsääntöisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden työskentelyyn projektissa. Tärkeitä arviointikohteita ovat: tavoiteltava toimintatavan muutos hankkeen haastavuus, uutuusarvo ja tutkimuksellisuus käytettävät resurssit hankkeen laajuus ja vaikuttavuus (verkostot, yhteistyö, tutkimuksellisuus) johdon ja henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen hankkeessa käytettävät mittarit tulosten arvioimiseksi Copyright Tekes 03/2010

10 Työelämän laadun edistäminen on olennainen osa TYKE-rahoitusta edistää henkilöstön työssä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksia, työhyvinvointia sekä työyhteisön sisäisen yhteistyön ja luottamuksen paranemista. onnistumisen kannalta on tärkeää että mahdollisimman suuri osa henkilöstöstä osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön. Näin jokaisen voimavarat ja paras osaaminen saadaan käyttöön. Copyright Tekes 03/2010

11 Työorganisaation kehittämisen rahoitus 1) T&K&I -hanke, jossa TYKE-osuus on 40% tai alle. TYKE -tuki määräytyy kokonaisuudessaan T&K&I -kriteerien mukaisesti. Samassa projektissa voi olla kombinaatio: A(vustusta) & L(ainaa). 2) TYKE-instrumentti, TYKE osuus 60% tai yli max /yritys, myönnetään DeMinimis-rahoituksena Hyöty vain organisaatiolle itselleen, kokonaiskustannuksista maksetaan 35%. Hyödynnettävissä laajemmin, kokonaiskustannuksista maksetaan 50%. Suuret yritykset yli 500 henkeä edellytetään AINA laajempaa hyödynnettävyyttä, kokonaiskustannuksista maksetaan 50%

12 Julkisen sektorin hankkeet Hankintalain mukaan julkisen sektorin hankkeiden asiantuntijatahot on kilpailutettava > euroa Poikkeuksena yhteisesti rahoitettu yhteistyöluontoinen tutkimus/kehittäminen, jossa molemmat osapuolet osallistuvat sisällön määrittelyyn ja rahoittamiseen, jakavat riskin onnistumisesta ja saavat tulokset käyttöönsä Copyright Tekes 03/2010

13 Suomen Vaimennin Oy (t&k&i) Järvenpääläinen perheyritys, valmistaa raskaankaluston iskunvaimentimia Taantuma romahdutti ajoneuvojen iskunvaimentimien viennin -> strategian uudelleensuuntaaminen rautatiepuolen iskunvaimennintuotantoon Tavoitteena kehittää yritys kokonaisvaltaisesti kilpailukykyiseksi organisaatioksi kehittämällä toimintatapoja, tuottavuutta ja jalostusarvoa läpi tuotantoketjun sekä edistämällä työelämän laatua, jotta yritys säilyttää kilpailukykynsä ja turvaa työpaikat -> toimintatapojen muuttaminen: alkukartoitus -> valitut kehittämistoimenpiteet pienryhmissä (tuotannon ohjaus, materiaalien hankinta ja seuranta, eri työvaiheet, tehtaan kokonaiskapasiteetti)

14 -> laadun- ja tuotantokehityksen koulutus -> tuotantomenetelmien muokkaus ja kehittäminen (hitsauksen automatisointi, työasennot ja menetelmät, apuvälineet) -> hitsausmenetelmien kehittäminen -> vaakatestikoneen kehittäminen -> Rautatievaimentimen tuotesuunnittelu -> Rautatievaimentimien vientivaatimusten kartoittaminen Venäjälle -> Ympäristöystävällisten arvojen ja vaatimusten implementointi toimintaan ja tuoteprosesseihin

15 Lohjan kaupunki (TYKE) Prosessien nykytilan mallinnus ja haasteiden läpikäynti, sekä prosessien tavoitetilan, kehityskohteiden ja tavoitetilaan siirtymisen toimenpidesuunnitelmien laatiminen - Työpajatyöskentelyä 2. Sähköisten asiointimahdollisuuksien käyttöönoton selvittäminen eri prosesseissa - Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat lopputöinään selvityksen opettajiensa ohjauksessa, Tekes-rahoitus suuntautuu opettajien työhön 3. Prosessien kehittäminen - tavoitetilakuvauksen (vaihe 1) yhteydessä valitaan 4-6 prosessia,

16 joiden osalta käynnistetään konkreettiset käyttäjälähtöiset kehittämistoimenpiteet - kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistetaan kehitystyöhön mm. Laurean toteuttamien kuntalaistyöpajojen kautta - kehittämistä tehostamaan luodaan sähköinen ympäristö (VTT toteuttaa), jonka kautta kuntalaiset ja muut sidosryhmät voivat projektin aikana ja sen jälkeen olla yhteydessä Lohjan kaupungin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin liittyen kaupungin palveluihin ja niiden kehittämiseen 4. Prosessien laatuympäristön kehittäminen - henkilöstön valmennus laatuajatteluun ja prosessien kehittämiseen - prosesseille laaditaan mittarit, joiden avulla niiden laatua ja tehokkuutta voidaan seurata

17 Nordautomation (TYKE) Kristiinankaupungissa ja Alajärvellä projektiliiketoimintaa harjoittava metsäteollisuuden tukinkäsittelyyn erikoistunut yritys. Yritys on panostanut vuodesta 2006 biopolttoaineita käyttävien hajautettuun energiantuotantoon suunniteltujen bioenergialaitosten kehittämiseen. Tavoitteena kehittää yritykselle mekaanisen puunjalostuksen suhdannetaantumista riippumaton uusi kasvava liiketoiminta-alue. Ekohell-tuoteperhe tarjoaa kattavia bioenergiaratkaisuja lämmön- ja sähkönkäyttöjille. -> yrityksen oman kokeneen suunnittelijakunnan ja konepajan työtä käytetään Ekohell-tuotteiden toteutuksessa mahdollisimman paljon hyväksi.

18 -> uuden tuoteperheen toteuttamiseen kootaan verkosto, joka toimii joustavasti yrityksen organisaation kanssa ja sen resursseja hyödyntäen -> pääosa verkostosta tulee olemaan partnertasoinen, osa vaihtuvia kapasiteetti- ja palvelutoimittajia (hyödynnetään yrityksen aiempia verkostokumppaneita) -> hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) määritysvaihe, 2) suunnittelu- ja kokeiluvaihe, 3) vakiinnuttamisvaihe -> toteutusmenetelminä käytetään ohjattua ryhmätyötä ja ohjattua työparityöskentelyä -> mukana yrityksen partner/alihankkijaverkosto, jonka osaaminen myös lisääntyy

19 Hyvä TYKE-hanke Strategisesti tärkeä yritykselle tai muulle organisaatiolle. Laaja-alaisuus ei kohdistu vain rajattuun toimintaan tai rajattuun osaan henkilöstöstä. Selkeät tavoitteet myös henkilöstö niiden takana. Selkeä toteutussuunnitelma mitä tehdään, kuka tekee. Ulkopuolinen asiantuntija ei työskentele yksin, vaan henkilöstö on keskeisessä roolissa: toimintaa kehittävät ne, joiden työstä on kyse. Mittarit arvioidaan projektin vaikutukset. Copyright Tekes 03/2010

20 KIITOS! Nuppu Rouhiainen

Työelämän kehittämisellä taantuman yli

Työelämän kehittämisellä taantuman yli Työelämän kehittämisellä taantuman yli Ylempien toimihenkilöiden TYÖSUHDEPÄIVÄ Talouden tila ja sen vaikutukset työelämään 3.11.2009 Nuppu Rouhiainen (etunimi.sukunimi@tekes.fi) Esityksen rakenne (poimintoja

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012 raportteja 77 HELSINKI 2012 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviointitulokset

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot