Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta"

Transkriptio

1 Helsinki Opetus- ja kulttuuriministeriö cc. Viite: OKM:n lausuntopyyntö , OKM Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (KOM (2015) 192). Kommentoimme strategiaa lausuntopyynnön mukaisesti tekijänoikeuden ja kulttuuripolitiikan näkökulmasta. Viittaamme lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriölle antamaamme lausuntoon, joka liittyi Suomen valmistautumiseen strategiaan. Lausunnossa esittämämme näkökohdat ovat yhä voimassa. 1. Pääviestit 1. Strategian toimeenpanossa tulisi keskittyä toimiin, jotka edistävät digitaalisten markkinoiden kasvua ja työllisyyttä sekä jäsenvaltioiden omaleimaista kulttuuria. Osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan sisältyvistä tavoitteista olisi saavutettavissa paremmin muilla keinoin kuin sääntelyä lisäämällä. Komission julkaisema paremman sääntelyn agenda on tärkeä ottaa huomioon vietäessä strategiaa käytäntöön. 2. Yrityksillä tulee aina olla vapaus päättää, millä markkinoilla ne harjoittavat liiketoimintaansa. Tämä koskee myös digitaalista liiketoimintaa. Komission strategia ei saa johtaa siihen, että yritysten olisi toimittava kotimarkkina-alueensa ulkopuolella hyödyntääkseen hankkimiaan oikeuksia. Esimerkiksi julkaisutoiminta on tekstiin perustuvaa toimintaa, jota on mielekästä harjoittaa vain alueella, jossa puhutaan julkaisun kieltä. 3. Laillisesti hankitun digitaalisen sisällön siirrettävyys ei vaadi sääntelyä. Rajat ylittävä pääsy verkkopalveluihin edellyttää erilaisia toimia erilaisten sisältöjen suhteen. Audiovisuaalisten sisältöjen rahoituksessa alueelliset yksinoikeudet ovat välttämättömyys. Alueellisuuden purkaminen veisi edellytykset pienten kieli- ja kulttuurialueiden audiovisuaaliselta tuotannolta ja köyhdyttäisi eurooppalaista kulttuuritarjontaa. 4. Rajat ylittävä teosten käyttö tutkimus- ja opetustarkoituksiin sekä tekstin ja tiedon louhintaan tulee järjestää sopimuksin. Lisensiointia voidaan tarvittaessa tukea tarkoin rajatuin sopimuslisenssisäännöksin. Oikeusvarmuutta voidaan edistää myös tiedotuksen

2 2 keinoin. Tekijänoikeuspoikkeusten soveltamisalaa ei tule laajentaa, sillä poikkeukset heikentävät luovien alojen yritysten mahdollisuuksia tuottaa uusia sisältöjä kuluttajille. 5. Liitto kannattaa verkossa toimivien välittäjien aseman selventämistä niin tekijänoikeussuojatun aineiston käytössä kuin kokonaisvaltaisemmin yhdessä verkkoalustojen aseman arvioinnin kanssa. Kustantajien oikeusasemaa tulisi vahvistaa suhteessa välittäjiin ja alustoihin siten, että kustantajat voisivat sopia tuottamiensa aineistojen käytöstä oman itsenäisen oikeutensa nojalla. 6. Liitto kannattaa tekijänoikeuksien täytäntöönpanon tehostamista. Toimivat oikeussuojakeinot ovat tärkeä osa tekijänoikeusjärjestelmää. Tekijänoikeuskorvaukset eivät sen sijaan kuulu sääntelyn piiriin. Teosten arvo määrittyy markkinaehtoisesti. 7. Suomalaista ja eurooppalaista kulttuuria on mahdollista edistää tehokkaasti paitsi tekijänoikeussääntelyllä, myös verotuksen keinoin. Komissio tulee puheenjohtaja Junckerin ilmoituksen mukaan antamaan esityksen digitaalisten julkaisujen alennetusta arvonlisäverokannasta keväällä Toivomme Suomen toimivan aktiivisesti päätoimittajavastuun alaisten mediasisältöjen alennetun verokannan puolesta. 8. Audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin uudistamisessa lähtökohtina tulisi olla sääntelyn keventäminen ja markkinatoimijoiden yhdenvertainen kohtelu. Sanomaja aikakauslehdet tulee yhä pitää direktiivin soveltamisalan ulkopuolella, koska ne ovat kokonaan tai pääosin tekstipohjaisia viestimiä. 2. Tekijänoikeusjärjestelmän nykyaikaistaminen Strategia: Komissio tekee ennen vuoden 2015 loppua lainsäädäntöehdotuksia, joilla pyritään vähentämään kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien välisiä eroja ja laajennetaan teosten saatavuutta verkossa kuluttajille kaikkialla EU:ssa muun muassa uusilla yhdenmukaistamistoimilla. Ehdotuksiin sisältyy seuraavat: i) laillisesti hankitun sisällön siirrettävyys, ii) rajat ylittävä pääsy laillisesti ostettuihin verkkopalveluihin kunnioittaen oikeuksien arvoa audiovisuaalialalla, iii) lisää oikeusvarmuutta sisällön rajat ylittävään käyttöön tietyissä tarkoituksissa (esimerkiksi tutkimus, koulutus, tekstin ja datan louhinta) säätämällä yhdenmukaisista poikkeuksista, iv) selvennystä sääntöihin, joita sovelletaan verkossa toimivien välittäjien toimintaan tekijänoikeussuojatun sisällön suhteen, ja v) teollisja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon nykyaikaistaminen vuonna 2016 keskittyen erityisesti kaupallisessa laajuudessa tehtyihin rikkomuksiin (ns. seuraa rahaa -lähestymistapa) sekä täytäntöönpanon toimivuuteen yli rajojen. Tavoite yhdenmukaisista pelisäännöistä digitaalisilla markkinoilla on kannatettava, jos näillä pelisäännöillä luodaan edellytyksiä markkinoiden kasvulle.

3 3 Painettu viestintä on Suomessa ja laajemminkin läntisessä Euroopassa kiristyvän globaalin kilpailun puristuksessa 1. Supistuvilla tuloilla on katettava uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Vaikka digitaaliset tuotot ovat kasvamassa, ne eivät vielä korvaa painettujen tuotteiden tulonmenetyksiä. Myös kaupallinen televisiotoiminta on vaikeuksissa, mistä kertovat Suomessa esimerkiksi uutistoiminnan supistukset ja laajamittaiset yt-menettelyt. Media-ala on vaikeuksista huolimatta digitaalisen liiketoiminnan edelläkävijöitä ja alan yritykset rakentavat tulevaisuuttaan uusia palveluja ja liiketoimintamalleja innovoiden. Murrostilanteessa tarvitaan toimia, jotka vahvistavat kasvun edellytyksiä. Komission strategiaan sisältyvät toimenpiteet on kirjattu hyvin yleiselle tasolle. Sääntelyssä yksityiskohdat ratkaisevat. Strategian eteenpäin viemisessä kaikki yksityiskohtaisemmat ehdotukset tulisi valjastaa kasvun ja työllisyyden sekä jäsenvaltioiden omaleimaisen kulttuurin edistämiseen. Kuten komissio toteaa, digitaalisen toimintaympäristön tulee ravita kulttuurin monimuotoisuutta ja luovuutta. (i) Laillisesti hankitun sisällön siirrettävyys Liitto yhtyy komission näkemykseen siitä, että kuluttajilla tulisi olla pääsy laillisesti hankkimaansa sisältöön matkustaessaan EU-alueella. Käsityksemme mukaan tekstipohjaisten sisältöjen siirrettävyyteen ei liity erityisiä ongelmia. Maksu-tv-sisältöjen ja muiden audiovisuaalisten aineistojen siirrettävyys voidaan ratkaista teknisin keinoin ja standardein sekä tiedotusta lisäämällä. Sääntelytaakan kasvattaminen ei ole oikea keino siirrettävyyden edistämisessä. (ii) Rajat ylittävä pääsy verkkopalveluihin Tekijänoikeuksia voidaan sopimusvapauden nojalla myydä sopimuksessa määritetyille maantieteellisille alueille. Jos maantieteellisiin rajauksiin puututtaisiin sisämarkkinoilla, tekijänoikeuksilla käytävä kauppa ja uusien tuotantojen rahoittaminen voisivat vaikeutua, erityisesti pienillä kielialueilla. Toteamme tyydytyksellä, että komissio ei tavoittele tekijänoikeuden alueellisuuden (territoriality) poistamista, vaan sanoo ymmärtävänsä sen merkityksen luoville aloille. Audiovisuaaliset tuotannot ovat kalliita ja ne rahoitetaan yleisesti ostamalla ennakolta tuotantoon yksinoikeudet määräajaksi määrätylle alueelle. Alueellisilla yksinoikeuksilla on suuri merkitys myös urheiluoikeuksien kaupassa. Komission ilmoitus tekijänoikeusjärjestelmän yhdenmukaistamisesta siten, että sisällön kuluttaminen rajojen yli on mahdollista, saattaa vaarantaa eurooppalaisten tuotantojen syntymisen ilman korvaavaa rahoitusmallia. Tiedonannon perusteluihin sisältyvä maininta EU:n mediasisällön ja innovatiivisen sisällön rahoituksen turvaamisesta on erittäin tärkeä. Se on otettava ehdottomasti huomioon strategian toimeenpanossa. 1 Komission työasiakirjassa esitetään erittäin myönteisiä kasvulukuja, jotka perustuvat PwC:n julkaisuun Global Entertainment and Media Outlook Luvut ovat globaaleja eikä EU-alueen jäsenvaltioiden lukuja eritellä. Päätöksenteon pohjaksi pitäisi saada maakohtaiset luvut ja ennusteet.

4 4 Vaikka sääntelyllä olisi sinänsä hyväksyttävä tavoite, keinot tavoitteet saavuttamiseksi eivät saa aiheuttaa suhteetonta haittaa kannusteille uusien sisältöjen luomiseen. Yrityksillä on oltava vapaus päättää, millä markkinoilla ne toimivat. Oikeuksien hinnoitteluperusteina voivat muiden seikkojen ohella olla käytön maantieteellinen laajuus ja yleisön määrä. Ilmeisenä vaarana pakollisessa rajat ylittävässä oikeuksien käytössä olisi av- ja urheiluoikeuksien hintojen raju kallistuminen. Tuotot eivät kieli- ja kulttuurisyistä välttämättä lisääntyisi vastaavasti. Tekijänoikeuden alueellisuuden horjuttaminen heikentäisi kannusteita luovaan toimintaan ja luovien alojen investointeihin. Kielteiset vaikutukset iskisivät pahimmin pienillä kieli- ja kulttuurialueilla toimiviin yrityksiin. Viestinnän Keskusliiton mielestä ulkomailla oleskelevien henkilöiden vaikeudet nähdä kotimaansa av-sisältöjä on suhteutettava alueellisuuden heikentämisestä aiheutuviin kielteisiin seurauksiin eurooppalaisille av-tuotannoille ja pienten maiden tv-yhtiöille. Asia kaipaa perusteellista selvitystä ennen lopullisten ehdotusten tekemistä. (iii) Oikeusvarmuuden lisääminen sisällön rajat ylittävään käyttöön tietyissä tarkoituksissa Kansalliset tekijänoikeusjärjestelmät EU-maissa on suurimmaksi osaksi yhdenmukaistettu kansainvälisillä yleissopimuksilla ja tekijänoikeusdirektiiveillä. Jäsenvaltioille on jätetty jonkin verran liikkumatilaa, jotta oikeudet ja niihin tehtävät rajoitukset saadaan kohtuulliseen tasapainoon eri kieli- ja kulttuurialueiden erityispiirteet huomioon ottaen. Komissio aikoo nyt supistaa tätä kansallista liikkumavaraa ja yhdenmukaistaa tekijänoikeuspoikkeuksia esimerkiksi tutkimus- ja opetuskäytön sekä tekstin ja tiedon louhinnan alueilla. Tekijänoikeusjärjestelmässä oikeuksien ja niihin tehtävien poikkeuksien välinen tasapaino on tärkeä. Liian pitkälle menevät poikkeukset rapauttavat järjestelmän kannustinvaikutuksia ja luovien alojen liiketoiminnan edellytyksiä. Suhtaudumme kielteisesti olemassa olevien poikkeusten laajentamiseen. Yritysten, jotka ovat investoineet mediasisältöjen tuottamiseen, on voitava käydä vapaasti kauppaa tuotteillaan ja palveluillaan. Esimerkiksi koulut ja muut opetuslaitokset ovat tärkeä markkina kustantajille. Liiketoiminnan ja sen kansainvälistämisen edellytyksiä ei pidä tuhota lyhytnäköisesti tekijänoikeuksiin tehtävin heikennyksin. Strategian toimeenpanossa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi pohjoismaiset sopimuslisenssiratkaisut, jotka tukevat oikeuksien lisensiointia opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Uusien poikkeusten säätämisen sijasta parempi tapa yhdenmukaistaa oikeustilaa on mielestämme lisensioinnin kehittäminen ja tiedotuksen lisääminen. (iv) Verkossa toimivien välittäjien toiminta Komission tavoitteena on selventää verkossa toimivien välittäjien toimintaa tekijänoikeussuojatun sisällön käytössä. Selvennyksille on ilmeinen tarve. Esimerkiksi erilaiset sosiaalisen median alustat ja hakupalvelut hyödyntävät julkaistuja sisältöjä, mutta eivät aina

5 5 sovi käytön ehdoista. Välittäjien keräämä mainosrahoitus on pois kansallisten sisältöjen tuotannosta eivätkä välittäjät myöskään maksa veroja siellä, missä sisältöjä käytetään. Osana oikeustilan selventämistä tulisi vahvistaa kustantajien oikeusasemaa. Kustantajat ovat muihin tekijänoikeuksia tuotteistaviin yrityksiin verrattuna heikommassa oikeudellisessa asemassa. Esimerkiksi äänite- ja audiovisuaalisilla tuottajilla ja televisio- ja radioyrityksillä on itsenäinen oikeusasema (tekijänoikeutta lähellä oleva oikeus), jonka nojalla ne voivat neuvotella ja sopia tuottamiensa sisältöjen käytöstä. Kustantajilta tällainen oikeus puuttuu. (v) Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon nykyaikaistaminen Toimivan tekijänoikeusjärjestelmän olennainen osa ovat tehokkaat oikeussuojakeinot oikeuksien loukkaustapauksissa. Verkkopiratismi vie edellytyksiä lailliselta kaupalta ja hidastaa digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä. Viestinnän Keskusliitto kannattaa täytäntöönpanon tehostamista kaupallisessa laajuudessa tehdyissä oikeudenloukkauksissa. Digitaalisten markkinoiden edistämisen kannalta laittomien aineistojen kitkeminen on ensisijainen toimi. Se tulisi mielestämme toteuttaa strategian tekijänoikeustoimenpiteistä ensimmäisenä. Muut tekijänoikeusaloitteet vaativat vielä perusteellista selvittämistä ja vaikutusten arviointia. (vi) Muut selvitettävät kysymykset Strategian mukaan komissio harkitsee toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin oikeudenmukaiset korvaukset teosten tekijöille. Teosten arvo ja tekijänoikeuskorvausten suuruus määräytyvät markkinoilla. Tekijöiden ja teoksia tuotteistavien yritysten kannalta on ongelma, että kuluttajien maksuhalukkuus verkkosisällöistä ei vielä ole samalla tasolla kuin halukkuus maksaa esimerkiksi painetuista sisällöistä. Maksuhalukkuuden vahvistaminen sääntelyn keinoin ei kuitenkaan liene mahdollista. Tekijöiden ja yritysten välistä sopimustoimintaa jäykistävä sääntely olisi täysin väärä toimenpide, jos digitaaliset sisältömarkkinat halutaan saada kasvuun. Komissio aikoo lisäksi arvioida tarvetta laajentaa satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalaa yleisradioyhtiöiden verkkolähetyksiin sekä kartoittaa muiden toimenpiteiden tarvetta, joilla voidaan parantaa yleisradioyhtiöiden palvelujen saantia rajojen yli Euroopassa. Asiaa ei ole lainkaan avattu strategian perusteluissa eikä komission strategiaan liittyvässä työasiakirjassa. Viestinnän Keskusliitto ei pidä satelliitti- ja kaapelidirektiivin avaamista hyvänä ajatuksena. Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tarjonnan laajentamisella kansallisten rajojen yli saattaisi olla erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia mediamarkkinoilla toimivien yksityisten yritysten toimintaedellytyksille ja sitä kautta viestinnän moniarvoisuudelle. Lisäksi satelliittilähetyksiä koskevan alkuperämaaperiaatteen laajentaminen verkkolähetyksiin voisi merkitä kasvavia tekijänoikeuskorvausvaateita kaupallisille tv-yhtiöille, vaikka yhtiöiden tulot eivät kasvaisikaan. 3. Arvonlisäverotus Strategia: Komissio tekee vuoden 2016 aikana lainsäädäntöehdotuksia, joilla kevennetään erilaisista arvonlisäverojärjestelmistä yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Ehdotuksiin

6 6 sisältyy i) nykyisen sähköisen rekisteröinti- ja maksujärjestelmän laajentaminen EU:n sisäiseen ja kolmansien maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan; ii) koko EU:n kattava yksinkertaistus (arvonlisäveron alaraja), jolla autetaan pieniä aloittelevia sähköisen kaupan yrityksiä; iii) kotivaltion harjoittaman valvonnan salliminen mukaan lukien arvonlisäverotuksen yhtenäinen tarkastusmalli rajat ylittäviä yrityksiä varten; iv) arvonlisäverovapautuksen poistaminen EU:n ulkopuolelta tulevilta pieniltä lähetyksiltä. Eurooppalaisten kulttuuria on mahdollista edistää myös verotuksen keinoin. Strategian perustelujen mukaan komissio aikoo selvittää, miten sähköisten kirjojen ja verkkojulkaisujen verokohtelua tulisi käsitellä arvonlisäveron yleisen uudistamisen yhteydessä. Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ilmoittanut, että komissio tekee esityksen digitaalisten julkaisujen alennetusta arvonlisäverokannasta vuoden 2016 alkupuolella. Viestinnän Keskusliitto pitää mahdollisuutta digitaalisten mediasisältöjen alennettuun arvonlisäverokantaan erittäin keskeisenä asiana digitaalisten sisältömarkkinoiden kasvun kannalta. Suomen tulisi toimia aktiivisesti alennettujen verokantojen puolesta ja toivomme opetus- ja kulttuuriministeriön edistävän omalta osaltaan asiaa. 4. Tarkoituksenmukaiset televiestinnän säännöt Strategia: Komissio aikoo tehdä vuonna 2016 ehdotuksia televiestintäalan sääntelykehyksen muuttamiseksi perusteellisesti. Niissä keskitytään i) soveltamaan yhdenmukaista sisämarkkinalähestymistapaa taajuuksien hallinnointiin; ii) luomaan edellytykset todellisia sisämarkkinoita varten puuttumalla sääntelyn hajanaisuuteen, jolloin tehokkaat verkkooperaattorit ja palveluntarjoajat saavat mittakaavaetua ja kuluttajansuoja vahvistuu; iii) huolehtimaan markkinatoimijoiden tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja sääntöjen johdonmukaisesta soveltamisesta; iv) tarjoamaan kannustimia investointiin nopeisiin laajakaistaverkkoihin (mukaan lukien yleispalveludirektiivin tarkistus); v) tehostamaan sääntelyn institutionaalista kehystä. Suomessa televisioyhtiöt ovat keskeisiä toimijoita audiovisuaalisen kulttuurin alalla. Audiovisuaalisen alan liikevaihto ja työllisyys ovat pitkälti sidoksissa televisiotoiminnan menestykseen. Taajuuksia koskeva päätösvalta tulisi säilyttää kansallisella tasolla. Audiovisuaalisten sisältöjen jakelu maanpäällisessä televisioverkossa on tärkeää varmistaa, jotta kuluttajilla on pääsy ohjelmistoon myös harvaan asutuilla alueilla. Kotitalouksista yhä lähes 50 % vastaanottaa tvlähetykset antennivastaanotolla, vaikka katselu älypuhelimilla ja tableteilla onkin yleistymässä.

7 7 5. Mediakehys 2000-luvulle Strategia: Komissio aikoo tarkistaa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä keskittyen sen soveltamisalaan ja kaikkia markkinatoimijoita koskevien sääntöjen luonteeseen sekä etenkin toimenpiteisiin eurooppalaisten teosten esiin tuomiseksi ja alaikäisten suojelua ja mainontaa koskeviin sääntöihin. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on jäänyt ajastaan jälkeen ja kannatamme sen uudistamista. Tavoitteena tulisi olla sääntelyn reipas keventäminen ja audiovisuaalisen alan eri toimijoiden tasapuolinen kohtelu. Sanoma- ja aikakauslehdet tulee yhä pitää soveltamisalan ulkopuolella, koska lehdet ovat valtaosin tekstipohjaista viestintää. Eurooppalaisen tuotannon edistämisessä pitäisi keskittyä kvoottisääntelyn sijasta alan toimintaedellytysten ja erityisesti tuotantojen rahoituksen vahvistamiseen. Erilaisista mainonnan rajoituksista olisi syytä luopua, jotta audiovisuaalisen kulttuurin tuottamisen edellytykset parantuisivat. Rajoitukset toimivat sääntelyn ulottumattomissa olevien toimijoiden eduksi ja heikentävät eurooppalaisten yritysten kilpailuasemaa suhteessa globaaleihin toimijoihin. Alaikäisten suojelussa voitaisiin mielestämme nojata televisioalan itsesääntelyyn direktiivisääntelyn sijasta. Todelliset ongelmat alaikäisten suojelussa ovat muualla kuin televisiotoiminnassa. 6. Asianmukainen sääntely-ympäristö alustoille ja välittäjille Strategia: Komissio aikoo käynnistää ennen vuoden 2015 loppua kokonaisvaltaisen arvioinnin, joka koskee verkkoalustojen asemaa, mukaan lukien jakamistaloudessa, ja verkossa toimivia välittäjiä. Siinä käsitellään muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: i) avoimuus esimerkiksi hakutulosten suhteen (liittyykö niihin maksettuja linkkejä ja/tai mainontaa); ii) alustojen keräämien tietojen käyttö; iii) alustojen ja palveluntarjoajien suhteet; iv) käytännön esteet, jotka rajoittavat ihmisten ja yritysten mahdollisuutta vaihtaa alusta toiseen; v) parhaat tavat puuttua laittomaan sisältöön internetissä. Viestinnän Keskusliitto kannattaa alustoja ja välittäjiä koskevan arvioinnin suorittamista. Verkkoalustat ja välittäjät ovat olennainen osa digitaalista ekosysteemiä. Niiden toiminta vaikuttaa myös luovien alojen kasvupotentiaaliin ja työllistämisen mahdollisuuksiin. Sisältöjen hyödyntämisen ansiotarkoituksessa tulisi mielestämme pohjautua sopimiseen, jollei kysymyksessä ole puhtaasti tekninen viestien siirtäminen.

8 8 Viestinnän Keskusliitto ry Jukka Holmberg vt. toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliitto edustaa aikakauslehtien, sanomalehtien ja kirjojen kustantajia, painoalan yrityksiä sekä televisiotoimijoita. Työskentelemme kilpailukykyisen, yhteiskuntaa vahvistavan suomalaisen media-alan puolesta. Vaikutamme lainsäädännön ja työehtojen kehittämiseen aktiivisella edunvalvontatyöllä. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat jäsentyytyväisyys, asiantuntemus ja yhteistyö. Viestinnän Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys sekä televisioalan yritykset MTV Oy ja Sanoma Media Finland Oy. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Jukka Holmberg Satu Kangas vt. toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat ja viestintäpolitiikka puhelin puhelin matkapuhelin matkapuhelin

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Helsinki 23.6.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston selvityksestä E

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Helsinki 9.3.2010 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto E-kirjelmistä, jotka

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE 1 Opetus- ja kulttuuriministeriölle MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE Helsinki 22. toukokuuta 2015 YHTEENVETO Musiikki-ala

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Suomen valmistautuminen EU:n digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan

Suomen valmistautuminen EU:n digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan Lausunto Helsinki 26.3.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö copyright@minedu.fi anna.vuopala@minedu.fi Viite: Ministeriön lausuntopyyntö tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenille ja asiantuntijoille

Lisätiedot

E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia Lausunto 22.6.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle siv@eduskunta.fi Asia: E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia Viite: Lausuntopyyntö 18.6.2015 MTV 1 kiittää

Lisätiedot

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Lausuntoyhteenveto Lausuntopyyntö neuvottelukunnalle 8.3.2015 DL 26.3., lisäaikaa

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Helsinki 17.10.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 7.11.2012 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen European Commission Internal Market markt-d1@ec.europa.eu 15.11.2011 Asia: Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen Kopiosto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2003 PE 319.199/AMC 13-18 KOMPROMISSITARKISTUKSET 13-18 Mietintöluonnos (PE 319.199)

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto. anna.vuopala@minedu.

Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto. anna.vuopala@minedu. 1 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi 8.6.2007 Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida Maailman

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 12.11.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: päivi.rissanen@mintc.fi Viite: LVM 024:00/2009 Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja

Lisätiedot

E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia sivu 1/5 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta LiV@eduskunta.fi E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta pyytää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Lausunto AV-direktiivin täytäntöönpanosta ja toimilupakysymyksistä

Lausunto AV-direktiivin täytäntöönpanosta ja toimilupakysymyksistä Helsinki 27.2.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi CC: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausuntopyyntö 30.1.2009, LVM 125:00/2007 Lausunto AV-direktiivin täytäntöönpanosta ja toimilupakysymyksistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Lausunto Helsinki 10.12.2014 Eduskunnan lakivaliokunnalle Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tekijänoikeuslain

Lisätiedot

SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö copyright@minedu.fi; anna.vuopala@minedu.fi ASIA: Valmistautuminen

Lisätiedot

Lausunto komission tiedonannosta Tekijänoikeus osaamistaloudessa

Lausunto komission tiedonannosta Tekijänoikeus osaamistaloudessa Helsinki 11.12.2009 Opetusministeriö Marjo Hellström PL 29 00023 Valtioneuvosto cc laura.makela@minedu.fi jorma.walden@minedu.fi Viite: Lausuntopyyntö 20.11.2009 Lausunto komission tiedonannosta Tekijänoikeus

Lisätiedot

Euroopan komission tiedonanto Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (KOM (2015) 192); lausuntopyyntö 13.5.2015

Euroopan komission tiedonanto Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (KOM (2015) 192); lausuntopyyntö 13.5.2015 1 (6) Opetus- ja kulttuuriministeriö Sähköposti: kirjaamo@stm.fi copyright@minedu.fi viveca.still@minedu.fi Euroopan komission tiedonanto Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (KOM (2015)

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet; lausuntopyyntö 8.5.2015

Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet; lausuntopyyntö 8.5.2015 1 (6) Kilpailu- ja kuluttajavirasto Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet; lausuntopyyntö 8.5.2015 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto

Lisätiedot

Opetusministeriö 22.05.2015 Dnro: OKM 2015/00106 kirjaamo@stm.fi copyright@minedu.fi

Opetusministeriö 22.05.2015 Dnro: OKM 2015/00106 kirjaamo@stm.fi copyright@minedu.fi 1 Opetusministeriö 22.05.2015 Dnro: OKM 2015/00106 kirjaamo@stm.fi copyright@minedu.fi Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Tiivistelmä Finnet-liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva komission strategia (E 21/2015 vp)

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva komission strategia (E 21/2015 vp) 1 (6) EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE Sähköposti: SiV@eduskunta.fi Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva komission strategia (E 21/2015 vp) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALI- JA MEDIAPOLITIIKKA

AUDIOVISUAALI- JA MEDIAPOLITIIKKA AUDIOVISUAALI- JA MEDIAPOLITIIKKA EU:n audiovisuaalipolitiikasta on määräyksiä lähinnä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 ja 173 artiklassa. Audiovisuaalialan keskeinen säädös on audiovisuaalisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 303.761/1-27 TARKISTUKSET 1-27 MIETINTÖLUONNOS: Ruth Hieronymi (PE 303.761) KOMISSION

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012 Alma Media Q2 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q2 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T A K S E T U L N J A U I V T U S L A D A K A S I M D I A K E VIESTINNÄN KESKUSLIITON MEDIAKASVATUSLINJAUKSET: Lasten ja

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen 1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012 Alma Media Q3 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q3 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta - kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta - aika tehdä päätöksiä

Asia Komission tiedonanto arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta - kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta - aika tehdä päätöksiä Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00230 VO Parkkola Tommi 03.05.2016 JULKINEN Asia Komission tiedonanto arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta - kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta

Lisätiedot

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Uusi, itsenäinen inen välittv littäjiin kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Taustaa Tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon tehostaminen; työtä on jatkettu keskeytyksettä

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.12.2015 COM(2015) 626 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Tavoitteena nykyaikainen,

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö Helsinki 9.4.2010 Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto oikeusministeriö@om.fi Lausuntopyyntö OM 12/42/2006, 12.2.2010 Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö Viestinnän

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 27. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin

Lisätiedot

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 Valtioneuvosto CC: olli-pekka.rantala@mintc.fi Helsinki 21.12.2007 Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Viestinnän

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja 20.12.2012 1 I Direktiivi, strategiat ja pk-yritykset Pikakatsaus direktiiviuudistuksen

Lisätiedot