Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta"

Transkriptio

1 Helsinki Opetus- ja kulttuuriministeriö cc. Viite: OKM:n lausuntopyyntö , OKM Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (KOM (2015) 192). Kommentoimme strategiaa lausuntopyynnön mukaisesti tekijänoikeuden ja kulttuuripolitiikan näkökulmasta. Viittaamme lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriölle antamaamme lausuntoon, joka liittyi Suomen valmistautumiseen strategiaan. Lausunnossa esittämämme näkökohdat ovat yhä voimassa. 1. Pääviestit 1. Strategian toimeenpanossa tulisi keskittyä toimiin, jotka edistävät digitaalisten markkinoiden kasvua ja työllisyyttä sekä jäsenvaltioiden omaleimaista kulttuuria. Osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan sisältyvistä tavoitteista olisi saavutettavissa paremmin muilla keinoin kuin sääntelyä lisäämällä. Komission julkaisema paremman sääntelyn agenda on tärkeä ottaa huomioon vietäessä strategiaa käytäntöön. 2. Yrityksillä tulee aina olla vapaus päättää, millä markkinoilla ne harjoittavat liiketoimintaansa. Tämä koskee myös digitaalista liiketoimintaa. Komission strategia ei saa johtaa siihen, että yritysten olisi toimittava kotimarkkina-alueensa ulkopuolella hyödyntääkseen hankkimiaan oikeuksia. Esimerkiksi julkaisutoiminta on tekstiin perustuvaa toimintaa, jota on mielekästä harjoittaa vain alueella, jossa puhutaan julkaisun kieltä. 3. Laillisesti hankitun digitaalisen sisällön siirrettävyys ei vaadi sääntelyä. Rajat ylittävä pääsy verkkopalveluihin edellyttää erilaisia toimia erilaisten sisältöjen suhteen. Audiovisuaalisten sisältöjen rahoituksessa alueelliset yksinoikeudet ovat välttämättömyys. Alueellisuuden purkaminen veisi edellytykset pienten kieli- ja kulttuurialueiden audiovisuaaliselta tuotannolta ja köyhdyttäisi eurooppalaista kulttuuritarjontaa. 4. Rajat ylittävä teosten käyttö tutkimus- ja opetustarkoituksiin sekä tekstin ja tiedon louhintaan tulee järjestää sopimuksin. Lisensiointia voidaan tarvittaessa tukea tarkoin rajatuin sopimuslisenssisäännöksin. Oikeusvarmuutta voidaan edistää myös tiedotuksen

2 2 keinoin. Tekijänoikeuspoikkeusten soveltamisalaa ei tule laajentaa, sillä poikkeukset heikentävät luovien alojen yritysten mahdollisuuksia tuottaa uusia sisältöjä kuluttajille. 5. Liitto kannattaa verkossa toimivien välittäjien aseman selventämistä niin tekijänoikeussuojatun aineiston käytössä kuin kokonaisvaltaisemmin yhdessä verkkoalustojen aseman arvioinnin kanssa. Kustantajien oikeusasemaa tulisi vahvistaa suhteessa välittäjiin ja alustoihin siten, että kustantajat voisivat sopia tuottamiensa aineistojen käytöstä oman itsenäisen oikeutensa nojalla. 6. Liitto kannattaa tekijänoikeuksien täytäntöönpanon tehostamista. Toimivat oikeussuojakeinot ovat tärkeä osa tekijänoikeusjärjestelmää. Tekijänoikeuskorvaukset eivät sen sijaan kuulu sääntelyn piiriin. Teosten arvo määrittyy markkinaehtoisesti. 7. Suomalaista ja eurooppalaista kulttuuria on mahdollista edistää tehokkaasti paitsi tekijänoikeussääntelyllä, myös verotuksen keinoin. Komissio tulee puheenjohtaja Junckerin ilmoituksen mukaan antamaan esityksen digitaalisten julkaisujen alennetusta arvonlisäverokannasta keväällä Toivomme Suomen toimivan aktiivisesti päätoimittajavastuun alaisten mediasisältöjen alennetun verokannan puolesta. 8. Audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin uudistamisessa lähtökohtina tulisi olla sääntelyn keventäminen ja markkinatoimijoiden yhdenvertainen kohtelu. Sanomaja aikakauslehdet tulee yhä pitää direktiivin soveltamisalan ulkopuolella, koska ne ovat kokonaan tai pääosin tekstipohjaisia viestimiä. 2. Tekijänoikeusjärjestelmän nykyaikaistaminen Strategia: Komissio tekee ennen vuoden 2015 loppua lainsäädäntöehdotuksia, joilla pyritään vähentämään kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien välisiä eroja ja laajennetaan teosten saatavuutta verkossa kuluttajille kaikkialla EU:ssa muun muassa uusilla yhdenmukaistamistoimilla. Ehdotuksiin sisältyy seuraavat: i) laillisesti hankitun sisällön siirrettävyys, ii) rajat ylittävä pääsy laillisesti ostettuihin verkkopalveluihin kunnioittaen oikeuksien arvoa audiovisuaalialalla, iii) lisää oikeusvarmuutta sisällön rajat ylittävään käyttöön tietyissä tarkoituksissa (esimerkiksi tutkimus, koulutus, tekstin ja datan louhinta) säätämällä yhdenmukaisista poikkeuksista, iv) selvennystä sääntöihin, joita sovelletaan verkossa toimivien välittäjien toimintaan tekijänoikeussuojatun sisällön suhteen, ja v) teollisja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon nykyaikaistaminen vuonna 2016 keskittyen erityisesti kaupallisessa laajuudessa tehtyihin rikkomuksiin (ns. seuraa rahaa -lähestymistapa) sekä täytäntöönpanon toimivuuteen yli rajojen. Tavoite yhdenmukaisista pelisäännöistä digitaalisilla markkinoilla on kannatettava, jos näillä pelisäännöillä luodaan edellytyksiä markkinoiden kasvulle.

3 3 Painettu viestintä on Suomessa ja laajemminkin läntisessä Euroopassa kiristyvän globaalin kilpailun puristuksessa 1. Supistuvilla tuloilla on katettava uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Vaikka digitaaliset tuotot ovat kasvamassa, ne eivät vielä korvaa painettujen tuotteiden tulonmenetyksiä. Myös kaupallinen televisiotoiminta on vaikeuksissa, mistä kertovat Suomessa esimerkiksi uutistoiminnan supistukset ja laajamittaiset yt-menettelyt. Media-ala on vaikeuksista huolimatta digitaalisen liiketoiminnan edelläkävijöitä ja alan yritykset rakentavat tulevaisuuttaan uusia palveluja ja liiketoimintamalleja innovoiden. Murrostilanteessa tarvitaan toimia, jotka vahvistavat kasvun edellytyksiä. Komission strategiaan sisältyvät toimenpiteet on kirjattu hyvin yleiselle tasolle. Sääntelyssä yksityiskohdat ratkaisevat. Strategian eteenpäin viemisessä kaikki yksityiskohtaisemmat ehdotukset tulisi valjastaa kasvun ja työllisyyden sekä jäsenvaltioiden omaleimaisen kulttuurin edistämiseen. Kuten komissio toteaa, digitaalisen toimintaympäristön tulee ravita kulttuurin monimuotoisuutta ja luovuutta. (i) Laillisesti hankitun sisällön siirrettävyys Liitto yhtyy komission näkemykseen siitä, että kuluttajilla tulisi olla pääsy laillisesti hankkimaansa sisältöön matkustaessaan EU-alueella. Käsityksemme mukaan tekstipohjaisten sisältöjen siirrettävyyteen ei liity erityisiä ongelmia. Maksu-tv-sisältöjen ja muiden audiovisuaalisten aineistojen siirrettävyys voidaan ratkaista teknisin keinoin ja standardein sekä tiedotusta lisäämällä. Sääntelytaakan kasvattaminen ei ole oikea keino siirrettävyyden edistämisessä. (ii) Rajat ylittävä pääsy verkkopalveluihin Tekijänoikeuksia voidaan sopimusvapauden nojalla myydä sopimuksessa määritetyille maantieteellisille alueille. Jos maantieteellisiin rajauksiin puututtaisiin sisämarkkinoilla, tekijänoikeuksilla käytävä kauppa ja uusien tuotantojen rahoittaminen voisivat vaikeutua, erityisesti pienillä kielialueilla. Toteamme tyydytyksellä, että komissio ei tavoittele tekijänoikeuden alueellisuuden (territoriality) poistamista, vaan sanoo ymmärtävänsä sen merkityksen luoville aloille. Audiovisuaaliset tuotannot ovat kalliita ja ne rahoitetaan yleisesti ostamalla ennakolta tuotantoon yksinoikeudet määräajaksi määrätylle alueelle. Alueellisilla yksinoikeuksilla on suuri merkitys myös urheiluoikeuksien kaupassa. Komission ilmoitus tekijänoikeusjärjestelmän yhdenmukaistamisesta siten, että sisällön kuluttaminen rajojen yli on mahdollista, saattaa vaarantaa eurooppalaisten tuotantojen syntymisen ilman korvaavaa rahoitusmallia. Tiedonannon perusteluihin sisältyvä maininta EU:n mediasisällön ja innovatiivisen sisällön rahoituksen turvaamisesta on erittäin tärkeä. Se on otettava ehdottomasti huomioon strategian toimeenpanossa. 1 Komission työasiakirjassa esitetään erittäin myönteisiä kasvulukuja, jotka perustuvat PwC:n julkaisuun Global Entertainment and Media Outlook Luvut ovat globaaleja eikä EU-alueen jäsenvaltioiden lukuja eritellä. Päätöksenteon pohjaksi pitäisi saada maakohtaiset luvut ja ennusteet.

4 4 Vaikka sääntelyllä olisi sinänsä hyväksyttävä tavoite, keinot tavoitteet saavuttamiseksi eivät saa aiheuttaa suhteetonta haittaa kannusteille uusien sisältöjen luomiseen. Yrityksillä on oltava vapaus päättää, millä markkinoilla ne toimivat. Oikeuksien hinnoitteluperusteina voivat muiden seikkojen ohella olla käytön maantieteellinen laajuus ja yleisön määrä. Ilmeisenä vaarana pakollisessa rajat ylittävässä oikeuksien käytössä olisi av- ja urheiluoikeuksien hintojen raju kallistuminen. Tuotot eivät kieli- ja kulttuurisyistä välttämättä lisääntyisi vastaavasti. Tekijänoikeuden alueellisuuden horjuttaminen heikentäisi kannusteita luovaan toimintaan ja luovien alojen investointeihin. Kielteiset vaikutukset iskisivät pahimmin pienillä kieli- ja kulttuurialueilla toimiviin yrityksiin. Viestinnän Keskusliiton mielestä ulkomailla oleskelevien henkilöiden vaikeudet nähdä kotimaansa av-sisältöjä on suhteutettava alueellisuuden heikentämisestä aiheutuviin kielteisiin seurauksiin eurooppalaisille av-tuotannoille ja pienten maiden tv-yhtiöille. Asia kaipaa perusteellista selvitystä ennen lopullisten ehdotusten tekemistä. (iii) Oikeusvarmuuden lisääminen sisällön rajat ylittävään käyttöön tietyissä tarkoituksissa Kansalliset tekijänoikeusjärjestelmät EU-maissa on suurimmaksi osaksi yhdenmukaistettu kansainvälisillä yleissopimuksilla ja tekijänoikeusdirektiiveillä. Jäsenvaltioille on jätetty jonkin verran liikkumatilaa, jotta oikeudet ja niihin tehtävät rajoitukset saadaan kohtuulliseen tasapainoon eri kieli- ja kulttuurialueiden erityispiirteet huomioon ottaen. Komissio aikoo nyt supistaa tätä kansallista liikkumavaraa ja yhdenmukaistaa tekijänoikeuspoikkeuksia esimerkiksi tutkimus- ja opetuskäytön sekä tekstin ja tiedon louhinnan alueilla. Tekijänoikeusjärjestelmässä oikeuksien ja niihin tehtävien poikkeuksien välinen tasapaino on tärkeä. Liian pitkälle menevät poikkeukset rapauttavat järjestelmän kannustinvaikutuksia ja luovien alojen liiketoiminnan edellytyksiä. Suhtaudumme kielteisesti olemassa olevien poikkeusten laajentamiseen. Yritysten, jotka ovat investoineet mediasisältöjen tuottamiseen, on voitava käydä vapaasti kauppaa tuotteillaan ja palveluillaan. Esimerkiksi koulut ja muut opetuslaitokset ovat tärkeä markkina kustantajille. Liiketoiminnan ja sen kansainvälistämisen edellytyksiä ei pidä tuhota lyhytnäköisesti tekijänoikeuksiin tehtävin heikennyksin. Strategian toimeenpanossa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi pohjoismaiset sopimuslisenssiratkaisut, jotka tukevat oikeuksien lisensiointia opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Uusien poikkeusten säätämisen sijasta parempi tapa yhdenmukaistaa oikeustilaa on mielestämme lisensioinnin kehittäminen ja tiedotuksen lisääminen. (iv) Verkossa toimivien välittäjien toiminta Komission tavoitteena on selventää verkossa toimivien välittäjien toimintaa tekijänoikeussuojatun sisällön käytössä. Selvennyksille on ilmeinen tarve. Esimerkiksi erilaiset sosiaalisen median alustat ja hakupalvelut hyödyntävät julkaistuja sisältöjä, mutta eivät aina

5 5 sovi käytön ehdoista. Välittäjien keräämä mainosrahoitus on pois kansallisten sisältöjen tuotannosta eivätkä välittäjät myöskään maksa veroja siellä, missä sisältöjä käytetään. Osana oikeustilan selventämistä tulisi vahvistaa kustantajien oikeusasemaa. Kustantajat ovat muihin tekijänoikeuksia tuotteistaviin yrityksiin verrattuna heikommassa oikeudellisessa asemassa. Esimerkiksi äänite- ja audiovisuaalisilla tuottajilla ja televisio- ja radioyrityksillä on itsenäinen oikeusasema (tekijänoikeutta lähellä oleva oikeus), jonka nojalla ne voivat neuvotella ja sopia tuottamiensa sisältöjen käytöstä. Kustantajilta tällainen oikeus puuttuu. (v) Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon nykyaikaistaminen Toimivan tekijänoikeusjärjestelmän olennainen osa ovat tehokkaat oikeussuojakeinot oikeuksien loukkaustapauksissa. Verkkopiratismi vie edellytyksiä lailliselta kaupalta ja hidastaa digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä. Viestinnän Keskusliitto kannattaa täytäntöönpanon tehostamista kaupallisessa laajuudessa tehdyissä oikeudenloukkauksissa. Digitaalisten markkinoiden edistämisen kannalta laittomien aineistojen kitkeminen on ensisijainen toimi. Se tulisi mielestämme toteuttaa strategian tekijänoikeustoimenpiteistä ensimmäisenä. Muut tekijänoikeusaloitteet vaativat vielä perusteellista selvittämistä ja vaikutusten arviointia. (vi) Muut selvitettävät kysymykset Strategian mukaan komissio harkitsee toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin oikeudenmukaiset korvaukset teosten tekijöille. Teosten arvo ja tekijänoikeuskorvausten suuruus määräytyvät markkinoilla. Tekijöiden ja teoksia tuotteistavien yritysten kannalta on ongelma, että kuluttajien maksuhalukkuus verkkosisällöistä ei vielä ole samalla tasolla kuin halukkuus maksaa esimerkiksi painetuista sisällöistä. Maksuhalukkuuden vahvistaminen sääntelyn keinoin ei kuitenkaan liene mahdollista. Tekijöiden ja yritysten välistä sopimustoimintaa jäykistävä sääntely olisi täysin väärä toimenpide, jos digitaaliset sisältömarkkinat halutaan saada kasvuun. Komissio aikoo lisäksi arvioida tarvetta laajentaa satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalaa yleisradioyhtiöiden verkkolähetyksiin sekä kartoittaa muiden toimenpiteiden tarvetta, joilla voidaan parantaa yleisradioyhtiöiden palvelujen saantia rajojen yli Euroopassa. Asiaa ei ole lainkaan avattu strategian perusteluissa eikä komission strategiaan liittyvässä työasiakirjassa. Viestinnän Keskusliitto ei pidä satelliitti- ja kaapelidirektiivin avaamista hyvänä ajatuksena. Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tarjonnan laajentamisella kansallisten rajojen yli saattaisi olla erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia mediamarkkinoilla toimivien yksityisten yritysten toimintaedellytyksille ja sitä kautta viestinnän moniarvoisuudelle. Lisäksi satelliittilähetyksiä koskevan alkuperämaaperiaatteen laajentaminen verkkolähetyksiin voisi merkitä kasvavia tekijänoikeuskorvausvaateita kaupallisille tv-yhtiöille, vaikka yhtiöiden tulot eivät kasvaisikaan. 3. Arvonlisäverotus Strategia: Komissio tekee vuoden 2016 aikana lainsäädäntöehdotuksia, joilla kevennetään erilaisista arvonlisäverojärjestelmistä yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Ehdotuksiin

6 6 sisältyy i) nykyisen sähköisen rekisteröinti- ja maksujärjestelmän laajentaminen EU:n sisäiseen ja kolmansien maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan; ii) koko EU:n kattava yksinkertaistus (arvonlisäveron alaraja), jolla autetaan pieniä aloittelevia sähköisen kaupan yrityksiä; iii) kotivaltion harjoittaman valvonnan salliminen mukaan lukien arvonlisäverotuksen yhtenäinen tarkastusmalli rajat ylittäviä yrityksiä varten; iv) arvonlisäverovapautuksen poistaminen EU:n ulkopuolelta tulevilta pieniltä lähetyksiltä. Eurooppalaisten kulttuuria on mahdollista edistää myös verotuksen keinoin. Strategian perustelujen mukaan komissio aikoo selvittää, miten sähköisten kirjojen ja verkkojulkaisujen verokohtelua tulisi käsitellä arvonlisäveron yleisen uudistamisen yhteydessä. Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ilmoittanut, että komissio tekee esityksen digitaalisten julkaisujen alennetusta arvonlisäverokannasta vuoden 2016 alkupuolella. Viestinnän Keskusliitto pitää mahdollisuutta digitaalisten mediasisältöjen alennettuun arvonlisäverokantaan erittäin keskeisenä asiana digitaalisten sisältömarkkinoiden kasvun kannalta. Suomen tulisi toimia aktiivisesti alennettujen verokantojen puolesta ja toivomme opetus- ja kulttuuriministeriön edistävän omalta osaltaan asiaa. 4. Tarkoituksenmukaiset televiestinnän säännöt Strategia: Komissio aikoo tehdä vuonna 2016 ehdotuksia televiestintäalan sääntelykehyksen muuttamiseksi perusteellisesti. Niissä keskitytään i) soveltamaan yhdenmukaista sisämarkkinalähestymistapaa taajuuksien hallinnointiin; ii) luomaan edellytykset todellisia sisämarkkinoita varten puuttumalla sääntelyn hajanaisuuteen, jolloin tehokkaat verkkooperaattorit ja palveluntarjoajat saavat mittakaavaetua ja kuluttajansuoja vahvistuu; iii) huolehtimaan markkinatoimijoiden tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja sääntöjen johdonmukaisesta soveltamisesta; iv) tarjoamaan kannustimia investointiin nopeisiin laajakaistaverkkoihin (mukaan lukien yleispalveludirektiivin tarkistus); v) tehostamaan sääntelyn institutionaalista kehystä. Suomessa televisioyhtiöt ovat keskeisiä toimijoita audiovisuaalisen kulttuurin alalla. Audiovisuaalisen alan liikevaihto ja työllisyys ovat pitkälti sidoksissa televisiotoiminnan menestykseen. Taajuuksia koskeva päätösvalta tulisi säilyttää kansallisella tasolla. Audiovisuaalisten sisältöjen jakelu maanpäällisessä televisioverkossa on tärkeää varmistaa, jotta kuluttajilla on pääsy ohjelmistoon myös harvaan asutuilla alueilla. Kotitalouksista yhä lähes 50 % vastaanottaa tvlähetykset antennivastaanotolla, vaikka katselu älypuhelimilla ja tableteilla onkin yleistymässä.

7 7 5. Mediakehys 2000-luvulle Strategia: Komissio aikoo tarkistaa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä keskittyen sen soveltamisalaan ja kaikkia markkinatoimijoita koskevien sääntöjen luonteeseen sekä etenkin toimenpiteisiin eurooppalaisten teosten esiin tuomiseksi ja alaikäisten suojelua ja mainontaa koskeviin sääntöihin. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on jäänyt ajastaan jälkeen ja kannatamme sen uudistamista. Tavoitteena tulisi olla sääntelyn reipas keventäminen ja audiovisuaalisen alan eri toimijoiden tasapuolinen kohtelu. Sanoma- ja aikakauslehdet tulee yhä pitää soveltamisalan ulkopuolella, koska lehdet ovat valtaosin tekstipohjaista viestintää. Eurooppalaisen tuotannon edistämisessä pitäisi keskittyä kvoottisääntelyn sijasta alan toimintaedellytysten ja erityisesti tuotantojen rahoituksen vahvistamiseen. Erilaisista mainonnan rajoituksista olisi syytä luopua, jotta audiovisuaalisen kulttuurin tuottamisen edellytykset parantuisivat. Rajoitukset toimivat sääntelyn ulottumattomissa olevien toimijoiden eduksi ja heikentävät eurooppalaisten yritysten kilpailuasemaa suhteessa globaaleihin toimijoihin. Alaikäisten suojelussa voitaisiin mielestämme nojata televisioalan itsesääntelyyn direktiivisääntelyn sijasta. Todelliset ongelmat alaikäisten suojelussa ovat muualla kuin televisiotoiminnassa. 6. Asianmukainen sääntely-ympäristö alustoille ja välittäjille Strategia: Komissio aikoo käynnistää ennen vuoden 2015 loppua kokonaisvaltaisen arvioinnin, joka koskee verkkoalustojen asemaa, mukaan lukien jakamistaloudessa, ja verkossa toimivia välittäjiä. Siinä käsitellään muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: i) avoimuus esimerkiksi hakutulosten suhteen (liittyykö niihin maksettuja linkkejä ja/tai mainontaa); ii) alustojen keräämien tietojen käyttö; iii) alustojen ja palveluntarjoajien suhteet; iv) käytännön esteet, jotka rajoittavat ihmisten ja yritysten mahdollisuutta vaihtaa alusta toiseen; v) parhaat tavat puuttua laittomaan sisältöön internetissä. Viestinnän Keskusliitto kannattaa alustoja ja välittäjiä koskevan arvioinnin suorittamista. Verkkoalustat ja välittäjät ovat olennainen osa digitaalista ekosysteemiä. Niiden toiminta vaikuttaa myös luovien alojen kasvupotentiaaliin ja työllistämisen mahdollisuuksiin. Sisältöjen hyödyntämisen ansiotarkoituksessa tulisi mielestämme pohjautua sopimiseen, jollei kysymyksessä ole puhtaasti tekninen viestien siirtäminen.

8 8 Viestinnän Keskusliitto ry Jukka Holmberg vt. toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliitto edustaa aikakauslehtien, sanomalehtien ja kirjojen kustantajia, painoalan yrityksiä sekä televisiotoimijoita. Työskentelemme kilpailukykyisen, yhteiskuntaa vahvistavan suomalaisen media-alan puolesta. Vaikutamme lainsäädännön ja työehtojen kehittämiseen aktiivisella edunvalvontatyöllä. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat jäsentyytyväisyys, asiantuntemus ja yhteistyö. Viestinnän Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys sekä televisioalan yritykset MTV Oy ja Sanoma Media Finland Oy. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Jukka Holmberg Satu Kangas vt. toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat ja viestintäpolitiikka puhelin puhelin matkapuhelin matkapuhelin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia sivu 1/5 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta LiV@eduskunta.fi E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta pyytää

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Helsinki 25.9.2013 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Tekijänoikeuspolitiikka 2012

Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslain 25 g. Nykyinen 25 g :n sopimuslisenssisäännös

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

Arpajaislakihankkeen loppuraportti

Arpajaislakihankkeen loppuraportti Helsinki 29.5.2009 Sisäasiainministeriö sm.kirjaamo@intermin.fi Lausuntopyyntö SM064:00/2007, 28.4.2009 Arpajaislakihankkeen loppuraportti Viestinnän Keskusliitto haluaa esittää sisäasiainministeriölle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain muutosehdotuksia. Lakia ehdotetaan selvennettäväksi

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10 Opetusministeriölle Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) on laaja-alaisin kotimaista luovaa alaa edustava yhteistyöelin. Sen

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2008/2204(INI) 13.11.2008 MIETINTÖLUONNOS kansainvälisestä kaupasta ja Internetistä (2008/2204(INI)) Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen

Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 Valtioneuvosto CC: olli-pekka.rantala@mintc.fi Helsinki 21.12.2007 Viestintämarkkinoita koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudistaminen Viestinnän

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot