VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Periaatteellinen taso Linjaukset Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet Rajaukset ja reunaehdot Sidosarkkitehtuurit Arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteet Tietoturva- ja integraatioperiaatteet Käsitteellinen taso Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelusalkku Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Looginen taso Fyysinen taso Liitteet... 18

3 3 1. Johdanto Jyväskylän keskustan kupeessa sijaitseva Kankaan vanha paperitehdasalue on muuttumassa viihtyisäksi, resurssiviisaaksi ja älykkääksi kaupunginosaksi. Tulevaisuudessa Kangas on vehreä kasvupaikka kodille, työlle, opiskelulle ja sujuvalle arjelle. Vuonna 2040 Kankaalla on kaavailujen mukaan 2100 työpaikkaa ja koti 5000 asukkaalle. Smart City -teeman mukaisesti Viisaalle Kankaalle luodaan monia uusia älykkään kaupungin ratkaisuja. Tärkeässä roolissa ovat myös alueen kokonaisvaltainen turvallisuus sekä kannustaminen resurssiviisaaseen arkeen. Osana Kankaan suunnittelua on nk. Kytkin-projekti (http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=336), jossa on luotu hallintomalli asumisen ja työskentelyn tukipalveluiden toteutukseen. Mallin tarkoitus on mahdollistaa yleensä erillisenä toteutettujen ja ylläpidettyjen toimintojen muuttaminen keskitetysti omistetuiksi ja hoidetuiksi palveluiksi ja kokonaisuuksiksi. Kytkin-projektin osa-alueina ovat olleet: keskitetty, rakenteellinen pysäköinti keskitetty, yhteinen väestönsuoja yhteispihat energia- ja kunnallistekniikan modernit ratkaisut (mm. alueellinen kaukokylmä sekä aurinkosähkön hyödyntäminen ja uusien palvelumallien kehittäminen) älykkäät verkot, ICT-runkoverkko alueellinen palveluyhtiö Hallintomallin luomisessa on hyödynnetty monialaista osaamista eri toimintojen (pysäköinti, väestönsuojat, pihat, ICT, energia ja jätteet) ja eri asioiden (mm. juridiikka, talous ja riskit) näkökulmista. Uuden hallintomallin kehittäminen ja käyttö on kestävän kehityksen mukaista, resurssiviisasta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia synnyttävää toimintaa. Osana Kankaan hallintomallin suunnittelutyötä on luonnosteltu Kankaan tulevia älykaupunkipalveluita sekä niiden edellyttämiä kyberturvallisia ICT-ratkaisuja. Suunnittelutyötä on tehty osana Kytkin-hanketta. ICT-suunnittelussa on kuultu laajaa kaupallisten toimijoiden joukkoa teknisen vuoropuhelun muodossa syksyn 2014 ja talven 2015 aikana. ICT-suunnittelutyön johtopäätökset on koostettu tähän ICT-kokonaissuunnitelmaan, jonka linjausten ja vaatimusten perusteella ICT-ratkaisut on tarkoitus toteuttaa eri osapuolten toimesta resurssiviisaasti ja siten, että palvelujen perustana olevat ICTarkkitehtuuriratkaisut ovat mahdollisimman avoimia ja joustavia sekä elinkaareltaan pitkäikäisiä. Tarkoituksena on, että tämän suunnitelman mukaiset vaatimukset saatetaan voimaan velvoittavina kaikissa Kankaan alueen rakennus- ja saneerauskohteissa. Suunnitelman linjaamat ICT-ratkaisut tuotetaan yhtenäisellä palvelumallilla kaikille Kankaan alueen asukkaille ja toimijoille. ICT-ratkaisuja on tarve arvioida ja päivittää säännöllisesti sekä kaupunginosan kehittymisen että käytön aikana. Niiden päivittäminen tapahtuu kaupungin toimesta yhteistyössä Kankaan alueellisen palveluyhtiön kanssa.

4 4 Tässä dokumentissa on kuvattu ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma rakennusvaiheen käynnistyessä. Kuvauksen jäsentämisen apuna on käytetty julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JHS-179 arkkitehtuurikehikkoa. Sen käyttämiseen päädyttiin, koska se on laajasti käytetty suositus julkishallinnon arkkitehtuurityössä. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi uusien innovatiivisten palveluiden kuvauksessa, mutta rajoituksistaan huolimatta se auttaa jäsentämään kohdealuetta. Kuva 1: JHS-179 arkkitehtuurikehys Viisaan Kankaan ICT-kokonaissuunnitelmassa pääpaino on vielä tässä vaiheessa periaatteellisella ja käsitteellisellä tasolla. Loogisen ja fyysisen tason suunnittelu tarkentuu, kun ICT-ratkaisujen toteutustavasta on sovittu.

5 5 2. Periaatteellinen taso Periaatteellisella tasolla on kuvattu Kankaan kyberturvallisten ICT-ratkaisujen yleiset periaatteet Linjaukset Kankaan paperitehtaan miljöö Jyväskylän keskustan kupeessa on muuttumassa viihtyisäksi ja resurssiviisaaksi alueeksi, jossa suojeltavien rakennusten osalta vaalitaan vanhaa, mutta toimintatapojen ja ratkaisujen osalta kokeillaan uutta. Kankaan kehittämisen tavoitteina ovat rakentamisen ja asumisen kustannusten laskeminen, hyvä arki asukkaille, viihtyisä ja turvallinen ympäristö, hiilineutraaliutta tavoitteleva, yhteisöllinen alue sekä yritystoiminnan kasvun ja elinvoiman vahvistaminen osana kaupunkikehityshankkeen kaikkia vaiheita. Näiden tavoitteiden toteutukselle Kangas on kansainvälisestikin ainutlaatuinen kohde, joka rakentuu perinteiset mallit kyseenalaistaen, kaupungin ohjauksessa. Kyseenalaistava ote kulkee alueen kehittämisessä mukana aina suunnittelusta, kaavoituksesta, tontinluovutuksesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta yleisten alueiden ylläpitoon ja asukkaiden julkisiin palveluihin Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet Viisaan Kankaan keskeisiä tavoitteita ovat: Koko alueen kattavat ratkaisut ja monien toimijoiden mahdollistava, integraatiot sisältävä toimintaympäristö o Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus ja palvelumallin laatiminen, jossa alueen kehityksestä vastaavat toimijat ohjaavat alueen ICT-palveluiden kehittämistä ja käytännön toteutusta (mm. yhteentoimivuutta) o Monitoimittajamalli, joka perustuu laajennettavissa olevaan avoimeen arkkitehtuuriin (mm. standardien rajapintojen hyödyntäminen) o Alueellisen valokuituverkon rakentaminen o Kiinteistöjen yhdenmukaistaminen ja tulevia palveluja tukevien sisäverkkoratkaisujen edellyttäminen o Älykkään kiinteistö- ja kotiautomaation hyödyntäminen uudenlaisen asumismukavuuden sekä asukaslähtöisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen tarjoamisessa o Kiinteistö- ja kotiautomaation tiedonkeruun ja ohjauksen hoitaminen standardien rajapintojen tai protokollien avulla Ketterän kehittämisen mahdollistaminen ja Living Lab -ympäristöt o Kankaalla uusien ICT-palveluiden tuottaminen ja käyttöönottaminen on tehty helpoksi sekä toimittajille että asiakkaille o Reaaliaikaisen datan kerääminen ja hyödyntäminen laitteiden ohjaamisessa, alueen palveluiden kehittämisessä ja tutkimuksessa, luonnollisesti lakien ja tietosuojan asettamat vaatimukset huomioiden o Alueen tietojärjestelmistä saatavan tiedon julkaisemiselle luodaan malli (Open Data) alueen / kansallisten palvelujen ja toimintojen kehittämiseksi Kankaalaisten digitaalinen identiteetti o Ensimmäisessä vaiheessa alueellisesti yhteen toimivan sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan käyttöönottaminen o Identiteetin hallinta, joka mahdollistaa asukkaiden ja käyttäjien osallistumisen Living Lab -toimintaan, user experince o Uusien palvelujen syntyminen Alueportaali

6 6 o Portaalin rakentaminen, joka palvelee erilaisia käyttäjätasoja (yksilö, huoneisto, kiinteistö, alue) Kokonaisturvallisuus o Alueellisesti yhdenmukaisen kameravalvontavalmiuden suunnittelu, johon kameravalvontaa tarvitsevat tahot voivat liittyä mukaan o Kyberturvallisuus -standardit täyttävä toimintaympäristö o Kyberturvallisuuden osaamisen näyteikkuna; Maailman vakaimman maan kyberturvallisin alue Viisaan Kankaan mahdollistamiseksi kaupunki on hahmottelemassa yhdessä asiantuntijoiden ja rakentajien kanssa koko alueen yhteisiä tavoitteita ja toiminnallisuuksia. Keskeistä on, että valitut yhteiset palvelut ja toiminnallisuudet ovat käytettävissä kaikissa Kankaan kiinteistöissä ja niiden käyttäjillä. Kankaalle asetetaan vähimmäisvaatimukset mm. ICT-ratkaisujen toiminnallisuuksien, teknisen tason ja yhteentoimivuuden osalta kaikkia sitovasti. Näin varmistetaan, että yhteiset ratkaisut saadaan käyttöön kattavasti koko Kankaan alueella. Viisaan Kankaan tavoitteissa kokonaisturvallisuus ja erityisesti ICT-ratkaisujen kyberturvallisuus huomioidaan jo alueen suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että valitut ICTratkaisut tehdään saatavilla olevan parhaan ymmärryksen mukaisesti kyberturvallisiksi. Tällöin tulee ottaa huomioon nykypäivän vaatimukset turvallisuudelle sekä varautua tulevaisuuden uusia sovelluksia ja ratkaisuja varten joko standardoiduilla, yleisillä tai kattavasti dokumentoiduilla ratkaisuilla. Tavoitteena on myös, että kaikki tunnistetut kyberturvallisuuden palvelukokonaisuudet voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, resurssiviisaasti ja innovatiivisesti niillä fyysisillä ICT-ratkaisuilla, jotka Kankaan alueelle jo rakennusvaiheessa toteutetaan Rajaukset ja reunaehdot Tässä dokumentissa on keskitytty ICT-ratkaisuihin ja niiden asettamiin vaatimuksiin mm. rakennuskohteille. Tarkoituksena on luoda Kankaan alueelle ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma, joka toteuttaa alueen linjauksia ja keskeisiä periaatteita, ja jonka avulla voidaan synnyttää toimintaympäristö, jossa eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda käyttöön omat ratkaisunsa noudattaen yleisiä suunnitteluperiaatteita. Tulevaisuuden palveluportfolion ennustaminen on mahdotonta. Onkin tiedostettu, että Kankaan ICT-ratkaisut eivät tule kerralla valmiiksi, vaan niiden suunnittelun ja kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi. Tästä syystä kokonaissuunnitelmassa linjatut periaatteet, muun muassa avoimuus ja integroitavuus, ovat keskeisiä Sidosarkkitehtuurit Kankaan kyberturvallisia ICT-ratkaisuja varten on kartoitettu soveltuvia, avoimia arkkitehtuuriratkaisuja. Osana tätä prosessia järjestettiin syksyllä 2014 kaikille toimijoille avoin tekninen vuoropuhelu. Sen ja tehdyn kartoituksen perusteella suoraan Kankaalle soveltuvia kokonaisia arkkitehtuurimalleja tai viitekehyksiä ei tunnistettu. Kansainvälisesti ja kansallisesti on toteutettu useita erilaisia Smart City -hankkeita, mutta niissä tehtyjä ratkaisuja ei voida sellaisenaan soveltaa Kankaalla. Julkishallinnosta ei ole kopioitavissa Kankaalle suoraan soveltuvaa arkkitehtuurimallia. Yksityisen sektorin mallit ja konseptit taas ovat useimmiten yhden toimijan malleja. Jo ICT-ratkaisun suunnittelun

7 7 alkuvaiheessa linjattiin, että Kankaalla pyritään välttämään sitoutumista yhden toimijan malleihin Arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteet Kankaan ICT:n keskeisinä arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteina ovat: Kestävä kehitys o Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet o Kierrätys ja jätteenkeräys o Älykäs pysäköinti Kokonaisturvallisuus o Kyberturvallisuus o Varkauksien ja ilkivallan vähentäminen o Palo- yms. turvallisuus Palveluiden saatavuus ja helppokäyttöisyys o Lähipalvelut, hoivapalvelut, uudet terveydenhuollon toimintaprosessit o Helppo pääsy ja infrastruktuurin toiminnallisuus Yhteisöllisyys ICT:n rooli Kankaalla kiteytyy sloganiin: Kangas vetovoimainen edelläkävijä - ICTratkaisut tukemassa tavoitteita. Suunnittelutyön yhteydessä on tullut esiin myös se, että eri toimijat näkevät Kankaan erinomaisena Living Lab -alueena, jossa palveluiden käyttäjä voi osallistua tutkimus-, kehitys- ja innovointiprosessiin omassa arjessaan osana monitoimijaympäristöä. Kangas on potentiaalinen tulevaisuuden palveluiden testialusta (Test Bed) mm. vanhus- ja palveluasumisen, kotoa kotiin -erikoissairaanhoidon sekä kyberturvallisuuden ja -puolustuksen toimijoille Tietoturva- ja integraatioperiaatteet Kankaan keskeinen tietoturvaperiaate on olla maailman vakaimman maan kyberturvallisin alue. Kyberturvallisuuden tulee läpileikata soveltuvin osin kaikkea tekemistä älykkäällä Kankaalla niin rakennusvaiheen aikana kuin valmiissa ympäristössä siten, ettei yksikään osa-alue muodostu heikoksi lenkiksi aiheuttaen uhkaa kokonaisturvallisuudelle. Kankaan kontekstissa kyberturvan ilmenemistapoja ovat mm: Kyberturvallinen ympäristö o Kyberturvallinen kunnallistekniikka o Kiinteistö- ja kotiautomaatio o Kyberturvallisuuden huomioivat standardit rakentamisessa o Kyberturvalliset rajapinnat ja tietovarastot datan ja toiminnallisuuksien hyödyntämisessä Työpaikka- ja asuntorakentaminen o Alueellinen sähköinen tunnistautuminen ja kulunvalvonta o Varaus alueellisen pilvilaskennan / konesaliympäristön rakentamiselle Kyberturvallisuuden Living Lab -tutkimus ja tuotekehitysmahdollisuudet o Mustaverkko2 valokuituverkko ja sähköinen kulunvalvonta o Internet of Things (IoT), Big Data, Open Data vs. Kyberturvallisuus o Sähköisten palvelujen kyberturvallisuus o Test Bed -kyberturvallisuuden ja -puolustuksen toimijat Kyberturvallisuusosaamisen kasvattaminen Keski-Suomessa Yhteistyöhön perustuvat osaamisyhteisöt ja avoin ekosysteemi

8 8 Kyberturvallisuuden näyteikkuna Jyväskylään ja Kankaalle Kankaan keskeinen integraatioperiaate on Avoin ja hallittu integroitavuus. Alueelle synnytetään kaikkien vuokrattavissa oleva perusinfrastruktuuri (valokuituverkko) o Asiakkaan valinnanvapaus o Avoimet ratkaisut Alueen ICT-ratkaisuilta edellytetään laajasti käytettävissä olevat ja avoimet rajapinnat o Helppo integroitavuus o Matala kynnys uusille ja innovatiivisille palveluille o Asioiden internetin (Internet of Things) edistäminen 3. Käsitteellinen taso Käsitteellisellä tasolla kuvataan, mitä on tarkoitus toteuttaa ja ketkä osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kankaan ICT-kokonaissuunnitelman yhtenä keskeisenä periaatteena on kuitenkin se, että palveluita ei haluta tässä vaiheessa kovin voimakkaasti kiinnittää tai rajoittaa. Tarkoituksena on luoda suunnitelma, joka luo valmiuksia eikä rajoita innovatiivista palveluiden kehittämistä ja tarjoamista nykytilanteessa tai tulevaisuudessa Sidosryhmät Sidosryhmiksi Kankaan ICT-kontekstissa on tunnistettu: Jyväskylän kaupunki o Vastaa Kankaan kokonaissuunnitelmasta o Myy maa-alueita rakentajille o Rakennuttaa kunnallistekniikkaa Kankaalle ja ylläpitää katuja, toreja ja puistoja o Tuottaa mm. terveydenhuollon palveluja asukkaille Aluekehittämiskumppanit o Kankaan pitkäaikaiseen kehittämiseen sitoutuneet toimijat o Pääosin asuntorakentamisen toteuttajina ovat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy o Jyväs-Parkki Oy toteuttaa pysäköintilaitokset o Yhtiöt ovat osakkaina Kankaan kehitysyhtiöissä Kankaan kehitysyhtiö o Vastaa mm. Kankaan vanhan paperitehtaan kehityshankkeesta, joka on alueen ensimmäinen työpaikka/oppilaitoskohde Alueellinen palveluyhtiö o Tulee tuottamaan ja organisoimaan alueen yhteiset palvelut ja mahdollisesti yhteisiä ICT-palveluita o Omistajana Jyväskylän kaupunki ja mahdollisesti kehittäjäkumppanit ICT-palveluja kehittävät ja tarjoavat yritykset o Toimittavat tuotteitaan ja palveluitaan Kankaan alueen toimijoille Kiinteistö- ja taloautomaation sekä energiatekniikan ratkaisujen ja palvelujen toimittajat Alueelle muuttavat asukkaat Alueelle sijoittuvat yritykset ja oppilaitokset Alueelle palveluja tarjoavat yritykset Alueella palveluita kehittävät ja pilotoivat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja muut toimijat mm. Jyväskylän Yliopisto ja JAMK, jotka ovat kiinnostuneita keräämään tietoa alueelta tutkimusta varten Living Lab -toiminnassa

9 Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Tässä suunnitelmassa on kuvattu niitä vaatimuksia ja tavoitteita, joita on tunnistettu alueen suunnittelussa ja kehittämisessä. Nämä ovat lähtöisin pääasiassa Jyväskylän kaupungilta, mutta kaavoituksen ja kehittämishankkeiden kautta myös muut sidosryhmät ovat osallistuneet Kankaan vaatimusten ja tavoitteiden asettamiseen. Aluekehittämiskumppaneista Skanska ja YIT tulevat toteuttamaan Kankaan asuntorakentamisesta 70 % ja työpaikkarakentamisesta 25 %. Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen pysäköintilaitokset. Kankaan kehitysyhtiö ostaa Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Kankaan alueelle perustetaan alueellinen palveluyhtiö. Yhtiön pääomistajiksi kaavaillaan Kankaan aluekehittämiskumppaneita. Jyväskylän kaupunki tulee yhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Alueellisen palveluyhtiön perustaminen tapahtuu keväällä Palveluyhtiön vastuulla ovat yhteispihat, jätehuolto ja alueportaali. Palveluyhtiöllä on rooli Kankaan yhteisten palveluiden suunnittelussa. Palveluyhtiölle on suunniteltu roolia myös ICT-ratkaisujen hankinnassa ja käyttöönotossa. Selvitettävänä on edelleen, ottaako palveluyhtiö vastuun ICT-palveluiden ajantasaisena pitämisessä ja suunnitelmien päivittämisessä vai tuotetaanko ICT-palveluiden elinkaaren aikaiset palvelut muulla tavoin esim. erillisen ICT-palveluyhtiön toimesta. Tämä selvitystyö jatkuu alkuvuonna Kankaan tuleville sovellus- ja palvelukehittäjille on tavoitteena taata rajapinnat uusien ja innovatiivisten sisältö- ja hallintapalveluiden kehittämiseksi kaikkiin alueelle tuotaviin järjestelmiin (mm. kotiautomaatio ja kulutuksen seuranta). ICT-palveluiden osalta keskeisiä tavoitteita ovat: Yhteisten palvelujen hyödyntäminen: vältetään päällekkäisyyksiä alueen ICTratkaisujen toteutuksessa mm. siten, että alueellista kuituverkkoa vuokrataan kohtuuhinnalla kaikille operaattoreille, jolloin erillisten kuituverkkojen rakentamiselta ja niihin liittyviltä turhilta kaivuutöiltä vältytään Uusien palveluiden tarjolle tuominen: ICT-yrityksille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus uusien, innovatiivisten ICT-palveluiden tuomiselle Kankaan käyttäjien saataville, pohjautuen olemassa olevaan palveluinfrastruktuuriin. Kyseessä voi olla esim. älykäs energiankäytön seurannan palvelu, joka hyödyntää alueelta kerättävää anturidataa Palvelusalkku Kankaan alueellinen palveluyhtiö (tai erillinen ICT-palveluyhtiö) hankkii kilpailuttamalla alueen yhteiset ICT-peruspalvelut. Kohteita toteuttavat kumppanit ja muut rakennusliikkeet kilpailuttavat ja hankkivat Kankaan ICT-kokonaissuunnitelman mukaisia kiinteistökohtaisia ratkaisuja pääosin osana omia rakennushankkeitaan. Tässä suunnitelmassa ei vielä kuvata Kankaan tulevaa ICT-palvelusalkkua kokonaisuudessaan, sillä sen odotetaan muotoutuvan tarve- ja markkinalähtöisesti erityisesti kuluttaja- ja lisäarvopalveluiden osalta Kankaan rakentuessa. Vain rajattu joukko Kankaan strategisia peruspalveluita - kuten sähköinen kulunvalvonta, sekä kodin kulutuksen seuranta ja kodin ohjaus - on mukana ensi vaiheen toteutuksen palvelusalkussa. Osana Kankaan ICT-kokonaissuunnitelmaa on kuitenkin pyritty tunnistamaan ja luokittelemaan Kankaan alueelle ajan kuluessa todennäköisimmin syntyviä palveluita.

10 10 Älykkäiden kaupunkien määrittelyssä ja luokittelussa kansainvälisissä yhteyksissä käytetään usein palveluiden ryhmittelyä kuuteen älykkyysalueeseen: Älykäs hallinto (Smart Governance) Älykkäät kaupunkilaiset (Smart People) Älykäs eläminen (Smart Living) Älykäs liikkuvuus (Smart Mobility) Älykäs talous (Smart Economy) Älykäs ympäristö (Smart Environment) Boyd Cohen: The smart City Wheel (http://www.boydcohen.com/smartcities.html) Älykaupunkipyörään ryhmittyviä Kankaan palveluita ovat mm: Älykäs hallinto (Smart Governance) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Open Data Kankaan alueelta kerättävää sensori- ja muuta dataa kerätään Big Data - tyyppiseen tietovarastoon. Se ja muu alueella syntyvä aineisto voi toimia pohjana tutkimus- ja kehitystyölle. Osapuolia kehitystoiminnassa ovat mm. Jyväskylän Yliopisto ja JAMK sekä yritysmaailma. Kankaan alueen rakentuessa 2016-, markkinalähtöisesti, toteutustapa täsmentyy. Interaktiiviset ilmoitustau- Kankaan alueen informaatio- Kiinteistöihin näytöt to-

11 11 lut / infonäytöt Yhteinen tietoliikenneinfrastruktuuri Yhteinen sähköinen kulunvalvonta järjestelmän käytön tulee olla mahdollista esim. rakennusten aulaan sijoitetuilla interaktiivisilla päätteillä. ICT:n osalta yhteisen perusinfrastruktuurin muodostaa valokuituverkko ja sen yhteydessä oleva putkitus. Alueella varaudutaan myös yhteisen WLAN-verkon rakentamiseen huomioimalla valmiudet alueen kiinteistöihin. Mobiiliverkot rakentuvat markkinavetoisesti. Niiden tukiasemien sijoittamiseen alueen kiinteistöihin varaudutaan mm. kaapelointivalmiuksin. Kankaan keskeisimpiin kiinteistö- ja turvateknisiin toteutuksiin kuuluu alueellinen sähköinen kulunvalvonta. Kankaalle toteutettavan ratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa kattava, ketterä, luotettava ja turvallinen sähköinen kulunvalvonta koko Kankaan alueella, jossa käyttäjät pääsevät yhdellä mukana kantamallaan kulkutunnisteella (esim. tagi, matkapuhelin tai sormenjälki) kulkemaan kaikista niistä ovista ja muista kulunvalvontapisteistä, joihin heillä on kulkuoikeus. teuttaa rakentaja. Kaupunki vastaa kuituverkon rakentamisesta, operaattorit rakentavat omat mobiiliverkkonsa. Kaupunki edellyttää alueellisesti yhteensopivaa kulunvalvontaratkaisua kaikkiin kohteisiin. Kuvattu liitteessä 3. Rakennusliikkeet toteuttavat. Ratkaisun yhteisen osuuden vastuutaho on alueellinen palveluyhtiö Älykkäät kaupunkilaiset (Smart People) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Yhteisöllisyys, Omakaupunkipalvelut (portaali) Luovuus Kankaalle toteutetaan alueportaali eli internetsivusto, joka sisältää monipuolista, vuorovaikutteista informaatiota Kankaalta, mm. alueen palveluhakemiston aukioloaikoineen, karttaopastuksen sekä sosiaalisen median toimintoja mm. talonyhtiöiden sisäiseen tiedotukseen ja viestintään. Kankaalle syntyy palveluita ja yrityksiä yksilöiden luovuuden kautta, kun perusinfrastruktuuri mahdollistaa sen. Älykäs eläminen (Smart Living) Alueellinen palveluyhtiö / Jyväskylän kaupunki, Ajan kuluessa Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Itsenäinen pärjääminen, hoiva- ja terveyspalvelut Turvallisuus kiinteistöjen osalta Kehitetään ja pilotoidaan mm. tehostetun palveluasumisen ja kotisairaalan ratkaisuja yhteistyössä mm. oppi- ja tutkimuslaitosten (JAMK, Gerocenter) ja hoivapalveluiden tuottajien kanssa. Sähköinen kulunvalvonta sekä kulunvalvonnan keskitetty, valtuutukseen ja tunnistamiseen perustuva hallinta. Jyväskylän kaupunki, palveluasuntokohteiden valmistuessa Kankaalle Turvakameraratkaisut sekä keskitetty valtuu- Aluekehittämiskumppanit ja rakennusliikkeet ovat vastuussa rakentamisvaiheen suunnittelun ja rakentamisen aikana ky-

12 12 Kyberturvallisuus tietoverkon osalta Uudenlaisen asumismukavuuden ja kodin hallinnan mahdollistavat älykotiratkaisut tukseen ja tunnistamiseen perustuva turvakameratiedon hallinta. Laitteiden ja ihmisten paikannus, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Kiinteistöautomaatio, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Energian ja veden kulutuksen näkyväksi ja hallittavaksi tekeminen, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Kankaan toimistotilojen fyysinen turvallisuus, päivitettävyys esim. KATAKRI:n mukaisten tilaturvallisuusvaatimusten osalta. Kankaan alueelle rakennettavan tietoverkon fyysinen turvallisuus, mukaan lukien laitetilojen (serverihuoneet, huoltokaivot) lukitus ja kulunvalvonta. Kankaan alueelle rakennettavan tietoverkon fyysisen turvallisuuden päivitettävyys esim. KATAKRI:n mukaisten vaatimusten osalta. Kankaan alueen fyysisen mustan verkon replikoiminen niin kiinteistöautomaation kuin tiedonsiirron (yksityinen / toimistokäyttö) tarpeisiin. Kankaan tietoverkon looginen turvallisuus sekä konfiguroitavuus niin yksittäisen asujan kuin yritysten tarpeiden mukaan. Älykäs kiinteistö- ja kotiautomaatio, jotka tuovat älykotiratkaisuja asumismukavuuteen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen, mm. kodin ja kiinteistön älykäs seuranta (energia ja vesi) ja ohjaus (sisäolosuhteet, sähkölaitteet ja valaistus). berturvallisuuden ottamisesta huomioon rakentamisessa. Alueellinen palveluyhtiö hallinnoi kyberturvallisuutta kokonaisuutena valmistuneiden rakennusten ja asuinympäristön osalta: Esim. kulunvalvonnan avainten ja kameravalvonnan hallinnointi, Toimittaja voi olla vastuussa kulunvalvonnan ja kiinteistöautomaation sensoriverkon osalta. Asukkaiden ja työntekijöiden vastuu kyberturvallisuudesta. Kankaan mustaverkon kyberturvallisuudesta on vastuussa alueellinen palveluyhtiö sekä palveluoperaattorit ja/tai järjestelmäintegraattori (passiivi / aktiivilaitteet riippuen siitä, kenen vastuulle mikäkin osa mustasta verkosta kuuluu). Kiinteistöjen teknisten ratkaisujen toteutus: rakennusliikkeet. Perustason seuranta- ja ohjauspalveluiden tarjonta asukkaille palveluyhtiön kautta ja lisäpalvelut markkinaehtoisesti. Älykäs liikkuvuus (Smart Mobility) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Pysäköintiratkaisut ja etäluettavuus Alueelle toteutetaan älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa nimeämättömien autopaikkojen tehokkaan käytön lomittaen työ- ja asukaspysäköinnin. Jyväsparkki toteuttaa alueen pysäköintilaitoksiin 2016 alkaen Integroidut ICT- Alueen ICT-ratkaisuja on integroitu siten, Kulunvalvonta: Palvelu-

13 13 ratkaisut että välineitä ja palveluita pääsee käyttämään myös muualla kuin kotona tai omalla työpaikallaan. yhtiö Turvakameraratkaisut Alueelle synnytetään valmius IP-pohjaiselle kameravalvontapalvelulle, joka voidaan toteuttaa keskitettynä ratkaisuna. Ratkaisulla voidaan turvata alueen teknisten tilojen valvonta, sekä mahdollistetaan samalla ratkaisutoteutuksella kameravalvonta myös muille osapuolille, jotka sitä alueella toimintaansa tarvitsevat. Ratkaisut syntyvät markkinalähtöisesti Älykäs talous (Smart Economy) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Kangas Living Lab Uudet liiketoimintamahdollisuudet Kankaan alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet Living Lab -toiminnalle. Kankaan alueelle sijoittuvat oppilaitokset ja yritykset voivat hyödyntää alueen resursseja ja uudenlaisia toimintamalleja kehittäessään uutta liiketoimintaa. Jyväskylän yliopisto ja JAMK toimivat keskeisinä tahoina Oppilaitokset, yritykset, Jyväskylän kaupunki, Jykes Oy Älykäs ympäristö (Smart Environment) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Energian ja veden kulutuksen näkyväksi ja hallittavaksi tekeminen Yhteistilojen ja tavaroiden resurssiviisas käyttö Asukaslähtöisen resurssitehokkuuden mahdollistaminen: resurssien kulutuksen näkyväksi tekeminen sekä resurssitehokkaiden arjen valintojen mahdollistaminen uudenlaisten älykkään asumisen ratkaisujen avulla (älykotiratkaisut). Sähköiset paikka- ja ajanvaraukset yhteisiin tiloihin. Kiinteistöjen teknisten ratkaisujen toteutus: rakennusliikkeet. Perustason seuranta- ja ohjauspalveluiden tarjonta asukkaille palveluyhtiön kautta ja lisäpalvelut markkinaehtoisesti. Palveluyhtiö ja rakennusliikeet Sähköiset huoltopalvelut Esim. jäteastioiden täyttöasteen tunnistukseen perustuvat tyhjennyskierrot. Palveluyhtiö ja rakennusliikkeet

14 Tietojärjestelmäpalvelut ICT-kokonaissuunnitelman laadinnan yhteydessä on tunnistettu seuraavia keskeisiä tietojärjestelmäpalveluita, joiden toteuttaminen Kankaan ICT-infrastruktuurin ensi vaiheessa on välttämätöntä: Tunnistaminen ja identiteetinhallinta (ihmiset, laitteet, ym.) Käyttövaltuushallinta Tiedon kerääminen, oikeuksien hallinta, analysointi ja jakaminen Tietojärjestelmäpalvelut tulevat tarkentumaan sen myötä, kun kiinnitetään ne palvelut, jotka tulevat olemaan yhteisiä kaikille Kankaan toimijoille Teknologiapalvelut Teknologioita ei haluta tässä vaiheessa suunnittelua merkittävästi rajata, vaan tavoitteena on mahdollistaa laaja kirjo erilaisia teknologioita. Kankaan alueelle on mahdollista rakentaa myös konesaleja, jos ne nähdään tarpeelliseksi. Nykyinen trendi suuntautuu pitkälti pilvipalveluihin, mutta trendin suunta voi vaihtua myös kohti paikallisempiakin palveluita. Keskeiseen rooliin teknologian hyödyntämisessä nousevat avoimet rajapinnat ja standardien käyttö. Toisaalta Living Lab -tyyppisessä kehityksessä luodaan aivan uusia ratkaisuja, joista voi tulla tulevaisuudessa standardeja.

15 15 4. Looginen taso Loogisella tasolla tullaan kuvaamaan, miten käsitteellisellä tasolla kuvatut asiat toteutetaan. Loogisen tason ratkaisut tulevat tarkentumaan sen myötä, kun palveluiden valinta ja käyttöönotto lähestyvät. Ratkaisujen kuvausta tarkennetaan, kun etenemisen malli ja kumppanit on valittu. Tavoitteena on, että teknologiaratkaisujen tukemana Kankaalle syntyy infrastruktuuri, joka mahdollistaa Viisaan Kankaan sovellusten ja palveluiden käyttöönoton vaiheittain. Prosessien kuvaaminen on tunnistettu yhdeksi seuraavista suunnittelukohteista. Kankaalla asuville ja siellä toimiville ihmisille oleellinen informaatio on oltava saatavilla kaikille tasapuolisesti ja helposti eri kanavien (mobiili, web, interaktiiviset ilmoitustaulut) kautta. Tietomallin laatiminen sekä keskeisten tietovirtojen ja loogisten tietovarantojen kuvaaminen on tunnistettu yhdeksi seuraavista suunnittelukohteista. Suunnittelun tässä vaiheessa ei ole nähty mielekkääksi kiinnittää järjestelmäratkaisuja, vaan looginen järjestelmäjäsennys ja tietojärjestelmäkartta laaditaan suunnittelun edetessä. Tässä vaiheessa ei ole myöskään haluttu kiinnittää muita teknologiakomponentteja kuin rajauksia verkkoteknologioiden rakentamisesta yleisellä tasolla. Verkkoteknologiat Kankaalle rakennetaan valokuitupohjainen alueverkko, joka toteutetaan rakentamalla ja hallinnoimalla vain fyysisten siirtoyhteyksien (kuituyhteydet, putket) infrastruktuuria. Kuituja vuokrataan kaikille operaattoreille ja alueen toimijoille, jolloin myös pienet operaattorit pääsevät tarjoamaan palvelujaan. Kaupungin käyttöön voidaan varata omia kuituja alueen kiinteistö-, turvatekniikan-, kunnallistekniikan ja muiden yhteispalvelujen verkottamiseksi sekä Living Lab - kehityskäyttöön ja alueen tutkimustoiminnan tarpeisiin. Suunnittelutyön perusteella alueellisen ja julkisen WLAN-verkon toteutuksesta on toistaiseksi luovuttu. Tarvittavat varaukset tehdään kuitenkin kiinteistösuunnittelussa. Paikallisilla WLAN-verkoilla voidaan taata riittävä tiedonsiirtokapasiteetti Kankaalla niillä alueilla, joilla on paljon käyttäjiä tai suuret kapasiteettivaatimukset. Tällaisiin alueisiin kuuluvat mm. oppilaitokset ja yleisötilat. Kiinteän alueverkon lisäksi Kankaan toiminnalle on tärkeää, että alueella on kattavat ja hyvät mobiilidatayhteydet (3G, 4G ja tulevaisuuden yhteydet). Kaupallisille operaattoreille tehdään tontinluovutusehdoissa tilavaraukset ja kaapelointivalmiudet alueen kiinteistöihin mobiiliverkkojen rakentamista varten.

16 16 5. Fyysinen taso Fyysisellä tasolla on tarkoitus kuvata millä tietojärjestelmillä ja teknologioilla ylemmillä tasoilla kuvatut ICT-palvelut on tarkoitus toteuttaa. Tässä vaiheessa fyysiselle tasolle on laadittu lähinnä ohjeita, joilla pyritään alueen resurssitehokkuuteen. Liittymät ja rajapinnat Kankaalle laaditaan Viisaan Kankaan tontinluovutusehdot, jotka pyrkivät ohjaamaan resurssitehokkuuden toteutumista alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Ehdot ottavat kantaa mm. alueverkkoon, kiinteistökaapelointiin, kulunvalvontaan, opastauluihin, sekä energian ja veden kulutuksen älykkääseen mittauksen ja ohjaukseen. Näihin liittyviä suunnitelmia linjataan tarkemmin liitteinä olevissa dokumenteissa. Sovellus- ja palvelukehittäjille on taattava rajapinnat uusien ja innovatiivisten sisältö- ja hallintapalveluiden kehittämiseksi kaikkiin alueelle tuotaviin järjestelmiin (mm. kotiautomaatio ja kulutuksen seuranta). Ehtoihin kirjataan asiat, joilla varmistetaan vähimmäisvaatimustason täyttävien, alueella yhteen toimivien lukitus- ja turvateknisten järjestelmien käyttöönotto kaikissa kiinteistöissä. Mahdollisen tulevan kameravalvonnan asennuspisteisiin varaudutaan jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa. Matkapuhelinverkon tukiasematarpeita varten tehdään kiinteistöissä tarvittavat tilavaraukset kattavaa verkkopeittoa varten. Alueen kuituverkko palvelee tilojen yhteystarpeita ja kiinteistöjen sisäverkossa varataan kuitukapasiteettia rakennuksien sisäisiä yhteystarpeita varten. Tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään kiinteistön jokaisen uloskäynnin/porraskäytävän maantason aulatilat varustetaan interaktiivisella opastustaululla, jonka välityksellä Kankaan alueportaalin palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Opastustauluun on integroitava Kankaan sähköisen kulunvalvonta- ja tunnistautumisratkaisun tunnisteiden kanssa yhteensopiva lukijalaite, jonka avulla käyttäjä voi tunnistautua opastustaulun tarjoamiin sovelluksiin ja palveluihin. Opastustauluja voi käyttää myös kiinteistön kulutustietojen esittämiseen (alueportaalin talotaso). Lisäksi huoneistojen energian ja veden kulutustietojen esittämiselle ja ohjaukselle on tarkoitus luoda oma huoneistoportaali ja talotasolle vastaava taloportaali. Energian ja veden kulutuksen mittaus ja ohjaus Energian ja veden kulutuksen älykkään mittauksen ja ohjauksen edellyttämien teknisten ratkaisujen toteutus kiinteistöissä on rakennusliikkeiden vastuulla. Näiden toteuttamista ohjataan tontinluovutusehtojen liitteenä olevissa rakennustapaohjeissa vaadittujen toiminnallisuuksien kautta. Valokuituverkko Kaupunki toteuttaa alueelle valokuituverkon osana kunnallistekniikan rakentamista ns. mustana kuituna. Tällä investoinnilla kaupunki mahdollistaa kaikille toimijoille yhtäläiset ja vapaat mahdollisuudet toimia Kankaalla ja sen, että katuja ei ole tarvetta myöhemmin kaivaa uudelleen auki. Fyysisen infrastruktuurin investointiriskien sijaan operaattorit ja palve-

17 lutarjoajat voivat keskittyä täysipainoisesti palvelujen kehittämiseen, testaamiseen ja toimittamiseen. 17

18 18 6. Liitteet Liite 1: Kankaan ICT-etenemissuunnitelma (julkaistaan maaliskuussa 2015) Liite 2: Tietoliikenneratkaisujen esisuunnitelma Liite 3: Tunnistus- ja kulunvalvontaratkaisun esisuunnitelma Liite 4: Alueportaalin esisuunnitelma Liite 5: Älykkään talotekniikan (LVIS) ja energiankulutuksen näkyväksi tekemisen esisuunnitelma Liite 6: Työryhmän kokoonpano (suunnittelutyöhön osallistuneet asiantuntijat)

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Kankaan alueen ICT-esiselvitys Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Sisältö Tausta Kangas vetovoimainen edelläkävijä ICT-ratkaisut tukemassa tavoitteita Pääsy Internetiin Sovellukset

Lisätiedot

TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT

TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT Tietopyyntö 3.10.2014 TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT Jyväskylän kaupunki pyytää toimittajia tekniseen vuoropuheluun Jyväskylän Kankaan tulevien kyberturvallisten

Lisätiedot

Jyväskylän merkittävin kehityshanke

Jyväskylän merkittävin kehityshanke Tulevaisuuden kaupunkikehityshanke Kohti Kankaan turvallista kokonaisarkkitehtuuria Anne Sandelin 11.9.2014 Jyväskylän merkittävin kehityshanke Kangas Keskusta Lutakko Merkittävä keskustan laajennusalue

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden mallikylä Jyväskylässä , Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki

Kyberturvallisuuden mallikylä Jyväskylässä , Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki Kyberturvallisuuden mallikylä Jyväskylässä 26.1.2017, Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki Kankaan polkua Uki-Arkkitehdit: Kirjosiipi 1874-2010 Paperitehdastoimintaa 2010 Kangas kaupungille, kehittäminen alkaa

Lisätiedot

BusinessJyväskylän Kangas kohti 2101 työpaikkaa

BusinessJyväskylän Kangas kohti 2101 työpaikkaa BusinessJyväskylän Kangas kohti 2101 työpaikkaa 15.5.2017, Ora Nuutinen ja Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki 16.5.17 Kankaan polkua Uki-Arkkitehdit: Kirjosiipi 16.5.17 1874-2010 Paperitehdastoimintaa 2010

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin Kytkin-projekti 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa Anne Sandelin Kankaan mahdollisuudet Alueellinen elinkaariajattelu Rakentamisen pullonkaulojen poistaminen Pinttyneiden mallien

Lisätiedot

23.9.2015. Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia

23.9.2015. Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategian tuottaminen Strategian määrittely on tehty kesän 2015 aikana Pohjana Viisas Kangas kehityshankkeen aineistot Sisältö

Lisätiedot

23.3.2014. Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto

23.3.2014. Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto Jyväskylän merkittävin kehityshanke Kangas Keskusta Lutakko Merkittävä keskustan laajennusalue Kangas vastaa kaupungin kasvun ja vetovoiman tarpeeseen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

1.10.2014. Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin

1.10.2014. Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin 1.10.2014 Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin Kankaan maankäyttö ja kehittäminen 2011 2012 2013 2014 Uutta osallistumista Arkkitehtuurikilpailu selvitykset Avoimet ovet Kulttuurivisio Kaavarunko

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

IoT-tieto virtaamaan ja tehokkaasti hyödyksi

IoT-tieto virtaamaan ja tehokkaasti hyödyksi IoT-tieto virtaamaan ja tehokkaasti hyödyksi 24.04.2017 RAKLI Taustaa - Tämän hetken tilanne, tilaajien haasteet Kaikkea tarvittavaa dataa ei voida kerätä esim. energia ja vesilaitoksilta Kaikki laitetoimittajat

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallinen palveluväylä JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallisen palveluväylän yleiskuva Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Kehitysalustat kasvun tukena

Kehitysalustat kasvun tukena INKA Kehitysalustat kasvun tukena 8.12.2016 Älykkäät kaupungit kehitysalustoina INKA, 6Aika, kasvusopimukset, hallituksen kärkihankkeet Tavoitteena kansainvälisten referenssialueiden synnyttäminen Innovatiiviset

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Harri Hamberg Country Security Manager Schneider Electric Finland Oy Tähän voit laittaa yrityksen/organisaation logon ja halutessasi oman kuvasi Kiinteistönhallinnan

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmä. Tietovarantojen yhteinen rajapintaratkaisu. Toimeenpanosuunnitelma

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmä. Tietovarantojen yhteinen rajapintaratkaisu. Toimeenpanosuunnitelma PERA-määrittely Julkisen hallinnon ICT-toiminto 31.5.2011 VM125:06/2007 Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -työryhmä Tietovarantojen yhteinen rajapintaratkaisu Toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

RT:n kuntatilaisuus kaupunginjohtaja Timo Koivisto

RT:n kuntatilaisuus kaupunginjohtaja Timo Koivisto RT:n kuntatilaisuus 18.1.2017 kaupunginjohtaja Timo Koivisto Väestönmuutosten ennakkotiedot marraskuu 2016 Jyväskylän ennakkoväkiluku 30.11.2016 138 760 Muutos 11 kk + 1 392 Lähde: Tilastokeskus 17.11.2016

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien fiksuuteen vetovoimaan vaikuttaa

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Jouni Honkanen 3.2.2015 Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Perustaja ja pääomistaja Tampereen kaupunki Kaupungin omistusosuus tällä hetkellä noin 60 % Omistus siirtyy vähitellen

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Uusi kansallinen palvelu tehostamaan SoTetutkimusta. Jaana Sinipuro, Projektijohtaja

Uusi kansallinen palvelu tehostamaan SoTetutkimusta. Jaana Sinipuro, Projektijohtaja Uusi kansallinen palvelu tehostamaan SoTetutkimusta ja tietojohtamista Jaana Sinipuro, Projektijohtaja 23.5.2017 Kohti kestävää data-alustataloutta Datan luonti Datan harmonisointi Integraatio Soveltava

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Anne Sandelin hankejohtaja Erityishankkeet 08/2014

Anne Sandelin hankejohtaja Erityishankkeet 08/2014 11.8.2014 Anne Sandelin hankejohtaja Erityishankkeet 08/2014 Jyväskylän merkittävin kehityshanke Kangas Keskusta Lutakko Merkittävä keskustan laajennusalue Kangas vastaa kaupungin kasvun ja vetovoiman

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot