VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Periaatteellinen taso Linjaukset Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet Rajaukset ja reunaehdot Sidosarkkitehtuurit Arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteet Tietoturva- ja integraatioperiaatteet Käsitteellinen taso Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelusalkku Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Looginen taso Fyysinen taso Liitteet... 18

3 3 1. Johdanto Jyväskylän keskustan kupeessa sijaitseva Kankaan vanha paperitehdasalue on muuttumassa viihtyisäksi, resurssiviisaaksi ja älykkääksi kaupunginosaksi. Tulevaisuudessa Kangas on vehreä kasvupaikka kodille, työlle, opiskelulle ja sujuvalle arjelle. Vuonna 2040 Kankaalla on kaavailujen mukaan 2100 työpaikkaa ja koti 5000 asukkaalle. Smart City -teeman mukaisesti Viisaalle Kankaalle luodaan monia uusia älykkään kaupungin ratkaisuja. Tärkeässä roolissa ovat myös alueen kokonaisvaltainen turvallisuus sekä kannustaminen resurssiviisaaseen arkeen. Osana Kankaan suunnittelua on nk. Kytkin-projekti (http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=336), jossa on luotu hallintomalli asumisen ja työskentelyn tukipalveluiden toteutukseen. Mallin tarkoitus on mahdollistaa yleensä erillisenä toteutettujen ja ylläpidettyjen toimintojen muuttaminen keskitetysti omistetuiksi ja hoidetuiksi palveluiksi ja kokonaisuuksiksi. Kytkin-projektin osa-alueina ovat olleet: keskitetty, rakenteellinen pysäköinti keskitetty, yhteinen väestönsuoja yhteispihat energia- ja kunnallistekniikan modernit ratkaisut (mm. alueellinen kaukokylmä sekä aurinkosähkön hyödyntäminen ja uusien palvelumallien kehittäminen) älykkäät verkot, ICT-runkoverkko alueellinen palveluyhtiö Hallintomallin luomisessa on hyödynnetty monialaista osaamista eri toimintojen (pysäköinti, väestönsuojat, pihat, ICT, energia ja jätteet) ja eri asioiden (mm. juridiikka, talous ja riskit) näkökulmista. Uuden hallintomallin kehittäminen ja käyttö on kestävän kehityksen mukaista, resurssiviisasta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia synnyttävää toimintaa. Osana Kankaan hallintomallin suunnittelutyötä on luonnosteltu Kankaan tulevia älykaupunkipalveluita sekä niiden edellyttämiä kyberturvallisia ICT-ratkaisuja. Suunnittelutyötä on tehty osana Kytkin-hanketta. ICT-suunnittelussa on kuultu laajaa kaupallisten toimijoiden joukkoa teknisen vuoropuhelun muodossa syksyn 2014 ja talven 2015 aikana. ICT-suunnittelutyön johtopäätökset on koostettu tähän ICT-kokonaissuunnitelmaan, jonka linjausten ja vaatimusten perusteella ICT-ratkaisut on tarkoitus toteuttaa eri osapuolten toimesta resurssiviisaasti ja siten, että palvelujen perustana olevat ICTarkkitehtuuriratkaisut ovat mahdollisimman avoimia ja joustavia sekä elinkaareltaan pitkäikäisiä. Tarkoituksena on, että tämän suunnitelman mukaiset vaatimukset saatetaan voimaan velvoittavina kaikissa Kankaan alueen rakennus- ja saneerauskohteissa. Suunnitelman linjaamat ICT-ratkaisut tuotetaan yhtenäisellä palvelumallilla kaikille Kankaan alueen asukkaille ja toimijoille. ICT-ratkaisuja on tarve arvioida ja päivittää säännöllisesti sekä kaupunginosan kehittymisen että käytön aikana. Niiden päivittäminen tapahtuu kaupungin toimesta yhteistyössä Kankaan alueellisen palveluyhtiön kanssa.

4 4 Tässä dokumentissa on kuvattu ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma rakennusvaiheen käynnistyessä. Kuvauksen jäsentämisen apuna on käytetty julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JHS-179 arkkitehtuurikehikkoa. Sen käyttämiseen päädyttiin, koska se on laajasti käytetty suositus julkishallinnon arkkitehtuurityössä. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi uusien innovatiivisten palveluiden kuvauksessa, mutta rajoituksistaan huolimatta se auttaa jäsentämään kohdealuetta. Kuva 1: JHS-179 arkkitehtuurikehys Viisaan Kankaan ICT-kokonaissuunnitelmassa pääpaino on vielä tässä vaiheessa periaatteellisella ja käsitteellisellä tasolla. Loogisen ja fyysisen tason suunnittelu tarkentuu, kun ICT-ratkaisujen toteutustavasta on sovittu.

5 5 2. Periaatteellinen taso Periaatteellisella tasolla on kuvattu Kankaan kyberturvallisten ICT-ratkaisujen yleiset periaatteet Linjaukset Kankaan paperitehtaan miljöö Jyväskylän keskustan kupeessa on muuttumassa viihtyisäksi ja resurssiviisaaksi alueeksi, jossa suojeltavien rakennusten osalta vaalitaan vanhaa, mutta toimintatapojen ja ratkaisujen osalta kokeillaan uutta. Kankaan kehittämisen tavoitteina ovat rakentamisen ja asumisen kustannusten laskeminen, hyvä arki asukkaille, viihtyisä ja turvallinen ympäristö, hiilineutraaliutta tavoitteleva, yhteisöllinen alue sekä yritystoiminnan kasvun ja elinvoiman vahvistaminen osana kaupunkikehityshankkeen kaikkia vaiheita. Näiden tavoitteiden toteutukselle Kangas on kansainvälisestikin ainutlaatuinen kohde, joka rakentuu perinteiset mallit kyseenalaistaen, kaupungin ohjauksessa. Kyseenalaistava ote kulkee alueen kehittämisessä mukana aina suunnittelusta, kaavoituksesta, tontinluovutuksesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta yleisten alueiden ylläpitoon ja asukkaiden julkisiin palveluihin Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet Viisaan Kankaan keskeisiä tavoitteita ovat: Koko alueen kattavat ratkaisut ja monien toimijoiden mahdollistava, integraatiot sisältävä toimintaympäristö o Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus ja palvelumallin laatiminen, jossa alueen kehityksestä vastaavat toimijat ohjaavat alueen ICT-palveluiden kehittämistä ja käytännön toteutusta (mm. yhteentoimivuutta) o Monitoimittajamalli, joka perustuu laajennettavissa olevaan avoimeen arkkitehtuuriin (mm. standardien rajapintojen hyödyntäminen) o Alueellisen valokuituverkon rakentaminen o Kiinteistöjen yhdenmukaistaminen ja tulevia palveluja tukevien sisäverkkoratkaisujen edellyttäminen o Älykkään kiinteistö- ja kotiautomaation hyödyntäminen uudenlaisen asumismukavuuden sekä asukaslähtöisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen tarjoamisessa o Kiinteistö- ja kotiautomaation tiedonkeruun ja ohjauksen hoitaminen standardien rajapintojen tai protokollien avulla Ketterän kehittämisen mahdollistaminen ja Living Lab -ympäristöt o Kankaalla uusien ICT-palveluiden tuottaminen ja käyttöönottaminen on tehty helpoksi sekä toimittajille että asiakkaille o Reaaliaikaisen datan kerääminen ja hyödyntäminen laitteiden ohjaamisessa, alueen palveluiden kehittämisessä ja tutkimuksessa, luonnollisesti lakien ja tietosuojan asettamat vaatimukset huomioiden o Alueen tietojärjestelmistä saatavan tiedon julkaisemiselle luodaan malli (Open Data) alueen / kansallisten palvelujen ja toimintojen kehittämiseksi Kankaalaisten digitaalinen identiteetti o Ensimmäisessä vaiheessa alueellisesti yhteen toimivan sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan käyttöönottaminen o Identiteetin hallinta, joka mahdollistaa asukkaiden ja käyttäjien osallistumisen Living Lab -toimintaan, user experince o Uusien palvelujen syntyminen Alueportaali

6 6 o Portaalin rakentaminen, joka palvelee erilaisia käyttäjätasoja (yksilö, huoneisto, kiinteistö, alue) Kokonaisturvallisuus o Alueellisesti yhdenmukaisen kameravalvontavalmiuden suunnittelu, johon kameravalvontaa tarvitsevat tahot voivat liittyä mukaan o Kyberturvallisuus -standardit täyttävä toimintaympäristö o Kyberturvallisuuden osaamisen näyteikkuna; Maailman vakaimman maan kyberturvallisin alue Viisaan Kankaan mahdollistamiseksi kaupunki on hahmottelemassa yhdessä asiantuntijoiden ja rakentajien kanssa koko alueen yhteisiä tavoitteita ja toiminnallisuuksia. Keskeistä on, että valitut yhteiset palvelut ja toiminnallisuudet ovat käytettävissä kaikissa Kankaan kiinteistöissä ja niiden käyttäjillä. Kankaalle asetetaan vähimmäisvaatimukset mm. ICT-ratkaisujen toiminnallisuuksien, teknisen tason ja yhteentoimivuuden osalta kaikkia sitovasti. Näin varmistetaan, että yhteiset ratkaisut saadaan käyttöön kattavasti koko Kankaan alueella. Viisaan Kankaan tavoitteissa kokonaisturvallisuus ja erityisesti ICT-ratkaisujen kyberturvallisuus huomioidaan jo alueen suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että valitut ICTratkaisut tehdään saatavilla olevan parhaan ymmärryksen mukaisesti kyberturvallisiksi. Tällöin tulee ottaa huomioon nykypäivän vaatimukset turvallisuudelle sekä varautua tulevaisuuden uusia sovelluksia ja ratkaisuja varten joko standardoiduilla, yleisillä tai kattavasti dokumentoiduilla ratkaisuilla. Tavoitteena on myös, että kaikki tunnistetut kyberturvallisuuden palvelukokonaisuudet voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, resurssiviisaasti ja innovatiivisesti niillä fyysisillä ICT-ratkaisuilla, jotka Kankaan alueelle jo rakennusvaiheessa toteutetaan Rajaukset ja reunaehdot Tässä dokumentissa on keskitytty ICT-ratkaisuihin ja niiden asettamiin vaatimuksiin mm. rakennuskohteille. Tarkoituksena on luoda Kankaan alueelle ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma, joka toteuttaa alueen linjauksia ja keskeisiä periaatteita, ja jonka avulla voidaan synnyttää toimintaympäristö, jossa eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda käyttöön omat ratkaisunsa noudattaen yleisiä suunnitteluperiaatteita. Tulevaisuuden palveluportfolion ennustaminen on mahdotonta. Onkin tiedostettu, että Kankaan ICT-ratkaisut eivät tule kerralla valmiiksi, vaan niiden suunnittelun ja kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi. Tästä syystä kokonaissuunnitelmassa linjatut periaatteet, muun muassa avoimuus ja integroitavuus, ovat keskeisiä Sidosarkkitehtuurit Kankaan kyberturvallisia ICT-ratkaisuja varten on kartoitettu soveltuvia, avoimia arkkitehtuuriratkaisuja. Osana tätä prosessia järjestettiin syksyllä 2014 kaikille toimijoille avoin tekninen vuoropuhelu. Sen ja tehdyn kartoituksen perusteella suoraan Kankaalle soveltuvia kokonaisia arkkitehtuurimalleja tai viitekehyksiä ei tunnistettu. Kansainvälisesti ja kansallisesti on toteutettu useita erilaisia Smart City -hankkeita, mutta niissä tehtyjä ratkaisuja ei voida sellaisenaan soveltaa Kankaalla. Julkishallinnosta ei ole kopioitavissa Kankaalle suoraan soveltuvaa arkkitehtuurimallia. Yksityisen sektorin mallit ja konseptit taas ovat useimmiten yhden toimijan malleja. Jo ICT-ratkaisun suunnittelun

7 7 alkuvaiheessa linjattiin, että Kankaalla pyritään välttämään sitoutumista yhden toimijan malleihin Arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteet Kankaan ICT:n keskeisinä arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteina ovat: Kestävä kehitys o Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet o Kierrätys ja jätteenkeräys o Älykäs pysäköinti Kokonaisturvallisuus o Kyberturvallisuus o Varkauksien ja ilkivallan vähentäminen o Palo- yms. turvallisuus Palveluiden saatavuus ja helppokäyttöisyys o Lähipalvelut, hoivapalvelut, uudet terveydenhuollon toimintaprosessit o Helppo pääsy ja infrastruktuurin toiminnallisuus Yhteisöllisyys ICT:n rooli Kankaalla kiteytyy sloganiin: Kangas vetovoimainen edelläkävijä - ICTratkaisut tukemassa tavoitteita. Suunnittelutyön yhteydessä on tullut esiin myös se, että eri toimijat näkevät Kankaan erinomaisena Living Lab -alueena, jossa palveluiden käyttäjä voi osallistua tutkimus-, kehitys- ja innovointiprosessiin omassa arjessaan osana monitoimijaympäristöä. Kangas on potentiaalinen tulevaisuuden palveluiden testialusta (Test Bed) mm. vanhus- ja palveluasumisen, kotoa kotiin -erikoissairaanhoidon sekä kyberturvallisuuden ja -puolustuksen toimijoille Tietoturva- ja integraatioperiaatteet Kankaan keskeinen tietoturvaperiaate on olla maailman vakaimman maan kyberturvallisin alue. Kyberturvallisuuden tulee läpileikata soveltuvin osin kaikkea tekemistä älykkäällä Kankaalla niin rakennusvaiheen aikana kuin valmiissa ympäristössä siten, ettei yksikään osa-alue muodostu heikoksi lenkiksi aiheuttaen uhkaa kokonaisturvallisuudelle. Kankaan kontekstissa kyberturvan ilmenemistapoja ovat mm: Kyberturvallinen ympäristö o Kyberturvallinen kunnallistekniikka o Kiinteistö- ja kotiautomaatio o Kyberturvallisuuden huomioivat standardit rakentamisessa o Kyberturvalliset rajapinnat ja tietovarastot datan ja toiminnallisuuksien hyödyntämisessä Työpaikka- ja asuntorakentaminen o Alueellinen sähköinen tunnistautuminen ja kulunvalvonta o Varaus alueellisen pilvilaskennan / konesaliympäristön rakentamiselle Kyberturvallisuuden Living Lab -tutkimus ja tuotekehitysmahdollisuudet o Mustaverkko2 valokuituverkko ja sähköinen kulunvalvonta o Internet of Things (IoT), Big Data, Open Data vs. Kyberturvallisuus o Sähköisten palvelujen kyberturvallisuus o Test Bed -kyberturvallisuuden ja -puolustuksen toimijat Kyberturvallisuusosaamisen kasvattaminen Keski-Suomessa Yhteistyöhön perustuvat osaamisyhteisöt ja avoin ekosysteemi

8 8 Kyberturvallisuuden näyteikkuna Jyväskylään ja Kankaalle Kankaan keskeinen integraatioperiaate on Avoin ja hallittu integroitavuus. Alueelle synnytetään kaikkien vuokrattavissa oleva perusinfrastruktuuri (valokuituverkko) o Asiakkaan valinnanvapaus o Avoimet ratkaisut Alueen ICT-ratkaisuilta edellytetään laajasti käytettävissä olevat ja avoimet rajapinnat o Helppo integroitavuus o Matala kynnys uusille ja innovatiivisille palveluille o Asioiden internetin (Internet of Things) edistäminen 3. Käsitteellinen taso Käsitteellisellä tasolla kuvataan, mitä on tarkoitus toteuttaa ja ketkä osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kankaan ICT-kokonaissuunnitelman yhtenä keskeisenä periaatteena on kuitenkin se, että palveluita ei haluta tässä vaiheessa kovin voimakkaasti kiinnittää tai rajoittaa. Tarkoituksena on luoda suunnitelma, joka luo valmiuksia eikä rajoita innovatiivista palveluiden kehittämistä ja tarjoamista nykytilanteessa tai tulevaisuudessa Sidosryhmät Sidosryhmiksi Kankaan ICT-kontekstissa on tunnistettu: Jyväskylän kaupunki o Vastaa Kankaan kokonaissuunnitelmasta o Myy maa-alueita rakentajille o Rakennuttaa kunnallistekniikkaa Kankaalle ja ylläpitää katuja, toreja ja puistoja o Tuottaa mm. terveydenhuollon palveluja asukkaille Aluekehittämiskumppanit o Kankaan pitkäaikaiseen kehittämiseen sitoutuneet toimijat o Pääosin asuntorakentamisen toteuttajina ovat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy o Jyväs-Parkki Oy toteuttaa pysäköintilaitokset o Yhtiöt ovat osakkaina Kankaan kehitysyhtiöissä Kankaan kehitysyhtiö o Vastaa mm. Kankaan vanhan paperitehtaan kehityshankkeesta, joka on alueen ensimmäinen työpaikka/oppilaitoskohde Alueellinen palveluyhtiö o Tulee tuottamaan ja organisoimaan alueen yhteiset palvelut ja mahdollisesti yhteisiä ICT-palveluita o Omistajana Jyväskylän kaupunki ja mahdollisesti kehittäjäkumppanit ICT-palveluja kehittävät ja tarjoavat yritykset o Toimittavat tuotteitaan ja palveluitaan Kankaan alueen toimijoille Kiinteistö- ja taloautomaation sekä energiatekniikan ratkaisujen ja palvelujen toimittajat Alueelle muuttavat asukkaat Alueelle sijoittuvat yritykset ja oppilaitokset Alueelle palveluja tarjoavat yritykset Alueella palveluita kehittävät ja pilotoivat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja muut toimijat mm. Jyväskylän Yliopisto ja JAMK, jotka ovat kiinnostuneita keräämään tietoa alueelta tutkimusta varten Living Lab -toiminnassa

9 Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Tässä suunnitelmassa on kuvattu niitä vaatimuksia ja tavoitteita, joita on tunnistettu alueen suunnittelussa ja kehittämisessä. Nämä ovat lähtöisin pääasiassa Jyväskylän kaupungilta, mutta kaavoituksen ja kehittämishankkeiden kautta myös muut sidosryhmät ovat osallistuneet Kankaan vaatimusten ja tavoitteiden asettamiseen. Aluekehittämiskumppaneista Skanska ja YIT tulevat toteuttamaan Kankaan asuntorakentamisesta 70 % ja työpaikkarakentamisesta 25 %. Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen pysäköintilaitokset. Kankaan kehitysyhtiö ostaa Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Kankaan alueelle perustetaan alueellinen palveluyhtiö. Yhtiön pääomistajiksi kaavaillaan Kankaan aluekehittämiskumppaneita. Jyväskylän kaupunki tulee yhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Alueellisen palveluyhtiön perustaminen tapahtuu keväällä Palveluyhtiön vastuulla ovat yhteispihat, jätehuolto ja alueportaali. Palveluyhtiöllä on rooli Kankaan yhteisten palveluiden suunnittelussa. Palveluyhtiölle on suunniteltu roolia myös ICT-ratkaisujen hankinnassa ja käyttöönotossa. Selvitettävänä on edelleen, ottaako palveluyhtiö vastuun ICT-palveluiden ajantasaisena pitämisessä ja suunnitelmien päivittämisessä vai tuotetaanko ICT-palveluiden elinkaaren aikaiset palvelut muulla tavoin esim. erillisen ICT-palveluyhtiön toimesta. Tämä selvitystyö jatkuu alkuvuonna Kankaan tuleville sovellus- ja palvelukehittäjille on tavoitteena taata rajapinnat uusien ja innovatiivisten sisältö- ja hallintapalveluiden kehittämiseksi kaikkiin alueelle tuotaviin järjestelmiin (mm. kotiautomaatio ja kulutuksen seuranta). ICT-palveluiden osalta keskeisiä tavoitteita ovat: Yhteisten palvelujen hyödyntäminen: vältetään päällekkäisyyksiä alueen ICTratkaisujen toteutuksessa mm. siten, että alueellista kuituverkkoa vuokrataan kohtuuhinnalla kaikille operaattoreille, jolloin erillisten kuituverkkojen rakentamiselta ja niihin liittyviltä turhilta kaivuutöiltä vältytään Uusien palveluiden tarjolle tuominen: ICT-yrityksille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus uusien, innovatiivisten ICT-palveluiden tuomiselle Kankaan käyttäjien saataville, pohjautuen olemassa olevaan palveluinfrastruktuuriin. Kyseessä voi olla esim. älykäs energiankäytön seurannan palvelu, joka hyödyntää alueelta kerättävää anturidataa Palvelusalkku Kankaan alueellinen palveluyhtiö (tai erillinen ICT-palveluyhtiö) hankkii kilpailuttamalla alueen yhteiset ICT-peruspalvelut. Kohteita toteuttavat kumppanit ja muut rakennusliikkeet kilpailuttavat ja hankkivat Kankaan ICT-kokonaissuunnitelman mukaisia kiinteistökohtaisia ratkaisuja pääosin osana omia rakennushankkeitaan. Tässä suunnitelmassa ei vielä kuvata Kankaan tulevaa ICT-palvelusalkkua kokonaisuudessaan, sillä sen odotetaan muotoutuvan tarve- ja markkinalähtöisesti erityisesti kuluttaja- ja lisäarvopalveluiden osalta Kankaan rakentuessa. Vain rajattu joukko Kankaan strategisia peruspalveluita - kuten sähköinen kulunvalvonta, sekä kodin kulutuksen seuranta ja kodin ohjaus - on mukana ensi vaiheen toteutuksen palvelusalkussa. Osana Kankaan ICT-kokonaissuunnitelmaa on kuitenkin pyritty tunnistamaan ja luokittelemaan Kankaan alueelle ajan kuluessa todennäköisimmin syntyviä palveluita.

10 10 Älykkäiden kaupunkien määrittelyssä ja luokittelussa kansainvälisissä yhteyksissä käytetään usein palveluiden ryhmittelyä kuuteen älykkyysalueeseen: Älykäs hallinto (Smart Governance) Älykkäät kaupunkilaiset (Smart People) Älykäs eläminen (Smart Living) Älykäs liikkuvuus (Smart Mobility) Älykäs talous (Smart Economy) Älykäs ympäristö (Smart Environment) Boyd Cohen: The smart City Wheel (http://www.boydcohen.com/smartcities.html) Älykaupunkipyörään ryhmittyviä Kankaan palveluita ovat mm: Älykäs hallinto (Smart Governance) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Open Data Kankaan alueelta kerättävää sensori- ja muuta dataa kerätään Big Data - tyyppiseen tietovarastoon. Se ja muu alueella syntyvä aineisto voi toimia pohjana tutkimus- ja kehitystyölle. Osapuolia kehitystoiminnassa ovat mm. Jyväskylän Yliopisto ja JAMK sekä yritysmaailma. Kankaan alueen rakentuessa 2016-, markkinalähtöisesti, toteutustapa täsmentyy. Interaktiiviset ilmoitustau- Kankaan alueen informaatio- Kiinteistöihin näytöt to-

11 11 lut / infonäytöt Yhteinen tietoliikenneinfrastruktuuri Yhteinen sähköinen kulunvalvonta järjestelmän käytön tulee olla mahdollista esim. rakennusten aulaan sijoitetuilla interaktiivisilla päätteillä. ICT:n osalta yhteisen perusinfrastruktuurin muodostaa valokuituverkko ja sen yhteydessä oleva putkitus. Alueella varaudutaan myös yhteisen WLAN-verkon rakentamiseen huomioimalla valmiudet alueen kiinteistöihin. Mobiiliverkot rakentuvat markkinavetoisesti. Niiden tukiasemien sijoittamiseen alueen kiinteistöihin varaudutaan mm. kaapelointivalmiuksin. Kankaan keskeisimpiin kiinteistö- ja turvateknisiin toteutuksiin kuuluu alueellinen sähköinen kulunvalvonta. Kankaalle toteutettavan ratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa kattava, ketterä, luotettava ja turvallinen sähköinen kulunvalvonta koko Kankaan alueella, jossa käyttäjät pääsevät yhdellä mukana kantamallaan kulkutunnisteella (esim. tagi, matkapuhelin tai sormenjälki) kulkemaan kaikista niistä ovista ja muista kulunvalvontapisteistä, joihin heillä on kulkuoikeus. teuttaa rakentaja. Kaupunki vastaa kuituverkon rakentamisesta, operaattorit rakentavat omat mobiiliverkkonsa. Kaupunki edellyttää alueellisesti yhteensopivaa kulunvalvontaratkaisua kaikkiin kohteisiin. Kuvattu liitteessä 3. Rakennusliikkeet toteuttavat. Ratkaisun yhteisen osuuden vastuutaho on alueellinen palveluyhtiö Älykkäät kaupunkilaiset (Smart People) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Yhteisöllisyys, Omakaupunkipalvelut (portaali) Luovuus Kankaalle toteutetaan alueportaali eli internetsivusto, joka sisältää monipuolista, vuorovaikutteista informaatiota Kankaalta, mm. alueen palveluhakemiston aukioloaikoineen, karttaopastuksen sekä sosiaalisen median toimintoja mm. talonyhtiöiden sisäiseen tiedotukseen ja viestintään. Kankaalle syntyy palveluita ja yrityksiä yksilöiden luovuuden kautta, kun perusinfrastruktuuri mahdollistaa sen. Älykäs eläminen (Smart Living) Alueellinen palveluyhtiö / Jyväskylän kaupunki, Ajan kuluessa Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Itsenäinen pärjääminen, hoiva- ja terveyspalvelut Turvallisuus kiinteistöjen osalta Kehitetään ja pilotoidaan mm. tehostetun palveluasumisen ja kotisairaalan ratkaisuja yhteistyössä mm. oppi- ja tutkimuslaitosten (JAMK, Gerocenter) ja hoivapalveluiden tuottajien kanssa. Sähköinen kulunvalvonta sekä kulunvalvonnan keskitetty, valtuutukseen ja tunnistamiseen perustuva hallinta. Jyväskylän kaupunki, palveluasuntokohteiden valmistuessa Kankaalle Turvakameraratkaisut sekä keskitetty valtuu- Aluekehittämiskumppanit ja rakennusliikkeet ovat vastuussa rakentamisvaiheen suunnittelun ja rakentamisen aikana ky-

12 12 Kyberturvallisuus tietoverkon osalta Uudenlaisen asumismukavuuden ja kodin hallinnan mahdollistavat älykotiratkaisut tukseen ja tunnistamiseen perustuva turvakameratiedon hallinta. Laitteiden ja ihmisten paikannus, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Kiinteistöautomaatio, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Energian ja veden kulutuksen näkyväksi ja hallittavaksi tekeminen, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Kankaan toimistotilojen fyysinen turvallisuus, päivitettävyys esim. KATAKRI:n mukaisten tilaturvallisuusvaatimusten osalta. Kankaan alueelle rakennettavan tietoverkon fyysinen turvallisuus, mukaan lukien laitetilojen (serverihuoneet, huoltokaivot) lukitus ja kulunvalvonta. Kankaan alueelle rakennettavan tietoverkon fyysisen turvallisuuden päivitettävyys esim. KATAKRI:n mukaisten vaatimusten osalta. Kankaan alueen fyysisen mustan verkon replikoiminen niin kiinteistöautomaation kuin tiedonsiirron (yksityinen / toimistokäyttö) tarpeisiin. Kankaan tietoverkon looginen turvallisuus sekä konfiguroitavuus niin yksittäisen asujan kuin yritysten tarpeiden mukaan. Älykäs kiinteistö- ja kotiautomaatio, jotka tuovat älykotiratkaisuja asumismukavuuteen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen, mm. kodin ja kiinteistön älykäs seuranta (energia ja vesi) ja ohjaus (sisäolosuhteet, sähkölaitteet ja valaistus). berturvallisuuden ottamisesta huomioon rakentamisessa. Alueellinen palveluyhtiö hallinnoi kyberturvallisuutta kokonaisuutena valmistuneiden rakennusten ja asuinympäristön osalta: Esim. kulunvalvonnan avainten ja kameravalvonnan hallinnointi, Toimittaja voi olla vastuussa kulunvalvonnan ja kiinteistöautomaation sensoriverkon osalta. Asukkaiden ja työntekijöiden vastuu kyberturvallisuudesta. Kankaan mustaverkon kyberturvallisuudesta on vastuussa alueellinen palveluyhtiö sekä palveluoperaattorit ja/tai järjestelmäintegraattori (passiivi / aktiivilaitteet riippuen siitä, kenen vastuulle mikäkin osa mustasta verkosta kuuluu). Kiinteistöjen teknisten ratkaisujen toteutus: rakennusliikkeet. Perustason seuranta- ja ohjauspalveluiden tarjonta asukkaille palveluyhtiön kautta ja lisäpalvelut markkinaehtoisesti. Älykäs liikkuvuus (Smart Mobility) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Pysäköintiratkaisut ja etäluettavuus Alueelle toteutetaan älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa nimeämättömien autopaikkojen tehokkaan käytön lomittaen työ- ja asukaspysäköinnin. Jyväsparkki toteuttaa alueen pysäköintilaitoksiin 2016 alkaen Integroidut ICT- Alueen ICT-ratkaisuja on integroitu siten, Kulunvalvonta: Palvelu-

13 13 ratkaisut että välineitä ja palveluita pääsee käyttämään myös muualla kuin kotona tai omalla työpaikallaan. yhtiö Turvakameraratkaisut Alueelle synnytetään valmius IP-pohjaiselle kameravalvontapalvelulle, joka voidaan toteuttaa keskitettynä ratkaisuna. Ratkaisulla voidaan turvata alueen teknisten tilojen valvonta, sekä mahdollistetaan samalla ratkaisutoteutuksella kameravalvonta myös muille osapuolille, jotka sitä alueella toimintaansa tarvitsevat. Ratkaisut syntyvät markkinalähtöisesti Älykäs talous (Smart Economy) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Kangas Living Lab Uudet liiketoimintamahdollisuudet Kankaan alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet Living Lab -toiminnalle. Kankaan alueelle sijoittuvat oppilaitokset ja yritykset voivat hyödyntää alueen resursseja ja uudenlaisia toimintamalleja kehittäessään uutta liiketoimintaa. Jyväskylän yliopisto ja JAMK toimivat keskeisinä tahoina Oppilaitokset, yritykset, Jyväskylän kaupunki, Jykes Oy Älykäs ympäristö (Smart Environment) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Energian ja veden kulutuksen näkyväksi ja hallittavaksi tekeminen Yhteistilojen ja tavaroiden resurssiviisas käyttö Asukaslähtöisen resurssitehokkuuden mahdollistaminen: resurssien kulutuksen näkyväksi tekeminen sekä resurssitehokkaiden arjen valintojen mahdollistaminen uudenlaisten älykkään asumisen ratkaisujen avulla (älykotiratkaisut). Sähköiset paikka- ja ajanvaraukset yhteisiin tiloihin. Kiinteistöjen teknisten ratkaisujen toteutus: rakennusliikkeet. Perustason seuranta- ja ohjauspalveluiden tarjonta asukkaille palveluyhtiön kautta ja lisäpalvelut markkinaehtoisesti. Palveluyhtiö ja rakennusliikeet Sähköiset huoltopalvelut Esim. jäteastioiden täyttöasteen tunnistukseen perustuvat tyhjennyskierrot. Palveluyhtiö ja rakennusliikkeet

14 Tietojärjestelmäpalvelut ICT-kokonaissuunnitelman laadinnan yhteydessä on tunnistettu seuraavia keskeisiä tietojärjestelmäpalveluita, joiden toteuttaminen Kankaan ICT-infrastruktuurin ensi vaiheessa on välttämätöntä: Tunnistaminen ja identiteetinhallinta (ihmiset, laitteet, ym.) Käyttövaltuushallinta Tiedon kerääminen, oikeuksien hallinta, analysointi ja jakaminen Tietojärjestelmäpalvelut tulevat tarkentumaan sen myötä, kun kiinnitetään ne palvelut, jotka tulevat olemaan yhteisiä kaikille Kankaan toimijoille Teknologiapalvelut Teknologioita ei haluta tässä vaiheessa suunnittelua merkittävästi rajata, vaan tavoitteena on mahdollistaa laaja kirjo erilaisia teknologioita. Kankaan alueelle on mahdollista rakentaa myös konesaleja, jos ne nähdään tarpeelliseksi. Nykyinen trendi suuntautuu pitkälti pilvipalveluihin, mutta trendin suunta voi vaihtua myös kohti paikallisempiakin palveluita. Keskeiseen rooliin teknologian hyödyntämisessä nousevat avoimet rajapinnat ja standardien käyttö. Toisaalta Living Lab -tyyppisessä kehityksessä luodaan aivan uusia ratkaisuja, joista voi tulla tulevaisuudessa standardeja.

15 15 4. Looginen taso Loogisella tasolla tullaan kuvaamaan, miten käsitteellisellä tasolla kuvatut asiat toteutetaan. Loogisen tason ratkaisut tulevat tarkentumaan sen myötä, kun palveluiden valinta ja käyttöönotto lähestyvät. Ratkaisujen kuvausta tarkennetaan, kun etenemisen malli ja kumppanit on valittu. Tavoitteena on, että teknologiaratkaisujen tukemana Kankaalle syntyy infrastruktuuri, joka mahdollistaa Viisaan Kankaan sovellusten ja palveluiden käyttöönoton vaiheittain. Prosessien kuvaaminen on tunnistettu yhdeksi seuraavista suunnittelukohteista. Kankaalla asuville ja siellä toimiville ihmisille oleellinen informaatio on oltava saatavilla kaikille tasapuolisesti ja helposti eri kanavien (mobiili, web, interaktiiviset ilmoitustaulut) kautta. Tietomallin laatiminen sekä keskeisten tietovirtojen ja loogisten tietovarantojen kuvaaminen on tunnistettu yhdeksi seuraavista suunnittelukohteista. Suunnittelun tässä vaiheessa ei ole nähty mielekkääksi kiinnittää järjestelmäratkaisuja, vaan looginen järjestelmäjäsennys ja tietojärjestelmäkartta laaditaan suunnittelun edetessä. Tässä vaiheessa ei ole myöskään haluttu kiinnittää muita teknologiakomponentteja kuin rajauksia verkkoteknologioiden rakentamisesta yleisellä tasolla. Verkkoteknologiat Kankaalle rakennetaan valokuitupohjainen alueverkko, joka toteutetaan rakentamalla ja hallinnoimalla vain fyysisten siirtoyhteyksien (kuituyhteydet, putket) infrastruktuuria. Kuituja vuokrataan kaikille operaattoreille ja alueen toimijoille, jolloin myös pienet operaattorit pääsevät tarjoamaan palvelujaan. Kaupungin käyttöön voidaan varata omia kuituja alueen kiinteistö-, turvatekniikan-, kunnallistekniikan ja muiden yhteispalvelujen verkottamiseksi sekä Living Lab - kehityskäyttöön ja alueen tutkimustoiminnan tarpeisiin. Suunnittelutyön perusteella alueellisen ja julkisen WLAN-verkon toteutuksesta on toistaiseksi luovuttu. Tarvittavat varaukset tehdään kuitenkin kiinteistösuunnittelussa. Paikallisilla WLAN-verkoilla voidaan taata riittävä tiedonsiirtokapasiteetti Kankaalla niillä alueilla, joilla on paljon käyttäjiä tai suuret kapasiteettivaatimukset. Tällaisiin alueisiin kuuluvat mm. oppilaitokset ja yleisötilat. Kiinteän alueverkon lisäksi Kankaan toiminnalle on tärkeää, että alueella on kattavat ja hyvät mobiilidatayhteydet (3G, 4G ja tulevaisuuden yhteydet). Kaupallisille operaattoreille tehdään tontinluovutusehdoissa tilavaraukset ja kaapelointivalmiudet alueen kiinteistöihin mobiiliverkkojen rakentamista varten.

16 16 5. Fyysinen taso Fyysisellä tasolla on tarkoitus kuvata millä tietojärjestelmillä ja teknologioilla ylemmillä tasoilla kuvatut ICT-palvelut on tarkoitus toteuttaa. Tässä vaiheessa fyysiselle tasolle on laadittu lähinnä ohjeita, joilla pyritään alueen resurssitehokkuuteen. Liittymät ja rajapinnat Kankaalle laaditaan Viisaan Kankaan tontinluovutusehdot, jotka pyrkivät ohjaamaan resurssitehokkuuden toteutumista alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Ehdot ottavat kantaa mm. alueverkkoon, kiinteistökaapelointiin, kulunvalvontaan, opastauluihin, sekä energian ja veden kulutuksen älykkääseen mittauksen ja ohjaukseen. Näihin liittyviä suunnitelmia linjataan tarkemmin liitteinä olevissa dokumenteissa. Sovellus- ja palvelukehittäjille on taattava rajapinnat uusien ja innovatiivisten sisältö- ja hallintapalveluiden kehittämiseksi kaikkiin alueelle tuotaviin järjestelmiin (mm. kotiautomaatio ja kulutuksen seuranta). Ehtoihin kirjataan asiat, joilla varmistetaan vähimmäisvaatimustason täyttävien, alueella yhteen toimivien lukitus- ja turvateknisten järjestelmien käyttöönotto kaikissa kiinteistöissä. Mahdollisen tulevan kameravalvonnan asennuspisteisiin varaudutaan jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa. Matkapuhelinverkon tukiasematarpeita varten tehdään kiinteistöissä tarvittavat tilavaraukset kattavaa verkkopeittoa varten. Alueen kuituverkko palvelee tilojen yhteystarpeita ja kiinteistöjen sisäverkossa varataan kuitukapasiteettia rakennuksien sisäisiä yhteystarpeita varten. Tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään kiinteistön jokaisen uloskäynnin/porraskäytävän maantason aulatilat varustetaan interaktiivisella opastustaululla, jonka välityksellä Kankaan alueportaalin palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Opastustauluun on integroitava Kankaan sähköisen kulunvalvonta- ja tunnistautumisratkaisun tunnisteiden kanssa yhteensopiva lukijalaite, jonka avulla käyttäjä voi tunnistautua opastustaulun tarjoamiin sovelluksiin ja palveluihin. Opastustauluja voi käyttää myös kiinteistön kulutustietojen esittämiseen (alueportaalin talotaso). Lisäksi huoneistojen energian ja veden kulutustietojen esittämiselle ja ohjaukselle on tarkoitus luoda oma huoneistoportaali ja talotasolle vastaava taloportaali. Energian ja veden kulutuksen mittaus ja ohjaus Energian ja veden kulutuksen älykkään mittauksen ja ohjauksen edellyttämien teknisten ratkaisujen toteutus kiinteistöissä on rakennusliikkeiden vastuulla. Näiden toteuttamista ohjataan tontinluovutusehtojen liitteenä olevissa rakennustapaohjeissa vaadittujen toiminnallisuuksien kautta. Valokuituverkko Kaupunki toteuttaa alueelle valokuituverkon osana kunnallistekniikan rakentamista ns. mustana kuituna. Tällä investoinnilla kaupunki mahdollistaa kaikille toimijoille yhtäläiset ja vapaat mahdollisuudet toimia Kankaalla ja sen, että katuja ei ole tarvetta myöhemmin kaivaa uudelleen auki. Fyysisen infrastruktuurin investointiriskien sijaan operaattorit ja palve-

17 lutarjoajat voivat keskittyä täysipainoisesti palvelujen kehittämiseen, testaamiseen ja toimittamiseen. 17

18 18 6. Liitteet Liite 1: Kankaan ICT-etenemissuunnitelma (julkaistaan maaliskuussa 2015) Liite 2: Tietoliikenneratkaisujen esisuunnitelma Liite 3: Tunnistus- ja kulunvalvontaratkaisun esisuunnitelma Liite 4: Alueportaalin esisuunnitelma Liite 5: Älykkään talotekniikan (LVIS) ja energiankulutuksen näkyväksi tekemisen esisuunnitelma Liite 6: Työryhmän kokoonpano (suunnittelutyöhön osallistuneet asiantuntijat)

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Kankaan alueen ICT-esiselvitys Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Sisältö Tausta Kangas vetovoimainen edelläkävijä ICT-ratkaisut tukemassa tavoitteita Pääsy Internetiin Sovellukset

Lisätiedot

TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT

TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT Tietopyyntö 3.10.2014 TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT Jyväskylän kaupunki pyytää toimittajia tekniseen vuoropuheluun Jyväskylän Kankaan tulevien kyberturvallisten

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin Kytkin-projekti 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa Anne Sandelin Kankaan mahdollisuudet Alueellinen elinkaariajattelu Rakentamisen pullonkaulojen poistaminen Pinttyneiden mallien

Lisätiedot

23.3.2014. Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto

23.3.2014. Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto Jyväskylän merkittävin kehityshanke Kangas Keskusta Lutakko Merkittävä keskustan laajennusalue Kangas vastaa kaupungin kasvun ja vetovoiman tarpeeseen

Lisätiedot

23.9.2015. Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia

23.9.2015. Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategian tuottaminen Strategian määrittely on tehty kesän 2015 aikana Pohjana Viisas Kangas kehityshankkeen aineistot Sisältö

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

1.10.2014. Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin

1.10.2014. Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin 1.10.2014 Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin Kankaan maankäyttö ja kehittäminen 2011 2012 2013 2014 Uutta osallistumista Arkkitehtuurikilpailu selvitykset Avoimet ovet Kulttuurivisio Kaavarunko

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Jouni Honkanen 3.2.2015 Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Perustaja ja pääomistaja Tampereen kaupunki Kaupungin omistusosuus tällä hetkellä noin 60 % Omistus siirtyy vähitellen

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä

Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä Jouko Kuisma Sairaalatekniikan päivät Hankejohtaja, Fujitsu Finland Helsinki 12.2.2014 jouko.kuisma@fi.fujitsu.com Jokapaikan tietotekniikka?

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa 24.5.2011 Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy Miksi tietoliikenne kuuluu liikenneseminaariin Liikenteen merkitys

Lisätiedot

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien fiksuuteen vetovoimaan vaikuttaa

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Pilviväylä projekti 24.1.2014

Pilviväylä projekti 24.1.2014 Pilviväylä projekti 24.1.2014 Tarkoitus ja tavoite Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on ratkaista ongelmia jotka liittyvät pilvipalveluiden hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon kouluissa.

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi One1 alueelliset lähienergiaratkaisut Harri Kemppi One1 Oy One1 Oy on suomalainen Clean Tech-yritys Toimintamme pohjautuu uusiutuvan energian teknologioiden kehittämiseen ja keskittämiseen lähilämpö/korttelilämpö-tyyppiseksi

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen asumisen edistäjänä. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Kiinteistö- ja rakennusfoorumin media-aamiainen 6.9.2012

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Kilpailutyö Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Ryhmä numero 17 Ehdotus toimintamallista, miten Porin kaupunkikonsernin tietohallinto tulisi uudelleenorganisoida siten, että se voi parhaalla mahdollisella

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Jun-09 1 - Landis+Gyr - Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana - Mauri Patrikainen Uusia palvelumahdollisuuksia

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

INKA- Älykäs kaupunki

INKA- Älykäs kaupunki INKA- Älykäs kaupunki Tilannekatsaus Northern Glow 29.8.2014 Matti Matinheikki Älykäs kaupunki teema Tulevaisuuden talot & tilat työpaketti Yritystoiminnan pilottialusta ja palvelutoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Porin Avoin Kilpailu 2013. Tiimi numero 10 kilpailutyö: (Digitaalisesti) Avoin Kaupunki

Porin Avoin Kilpailu 2013. Tiimi numero 10 kilpailutyö: (Digitaalisesti) Avoin Kaupunki Porin Avoin Kilpailu 2013 Tiimi numero 10 kilpailutyö: (Digitaalisesti) Avoin Kaupunki Kilpailutyön rakenne Nykytilanne Muutos Keinot & Hyödyt Päätös Nykytilanne Tavanomainen ICT siiloutunut Järjestelmäkeskeinen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen Digitaalisen maailman näkymiä 27.11.2013 Minna Karvonen Aikajana Trendit > 5 vuotta Skenaariot > 15 vuotta Utopiat > 50 vuotta Mitä tiedämme Digitaalinen maailma on arkea sen laaja rihmasto on näkymättömissä

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot