VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Periaatteellinen taso Linjaukset Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet Rajaukset ja reunaehdot Sidosarkkitehtuurit Arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteet Tietoturva- ja integraatioperiaatteet Käsitteellinen taso Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelusalkku Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Looginen taso Fyysinen taso Liitteet... 18

3 3 1. Johdanto Jyväskylän keskustan kupeessa sijaitseva Kankaan vanha paperitehdasalue on muuttumassa viihtyisäksi, resurssiviisaaksi ja älykkääksi kaupunginosaksi. Tulevaisuudessa Kangas on vehreä kasvupaikka kodille, työlle, opiskelulle ja sujuvalle arjelle. Vuonna 2040 Kankaalla on kaavailujen mukaan 2100 työpaikkaa ja koti 5000 asukkaalle. Smart City -teeman mukaisesti Viisaalle Kankaalle luodaan monia uusia älykkään kaupungin ratkaisuja. Tärkeässä roolissa ovat myös alueen kokonaisvaltainen turvallisuus sekä kannustaminen resurssiviisaaseen arkeen. Osana Kankaan suunnittelua on nk. Kytkin-projekti (http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=336), jossa on luotu hallintomalli asumisen ja työskentelyn tukipalveluiden toteutukseen. Mallin tarkoitus on mahdollistaa yleensä erillisenä toteutettujen ja ylläpidettyjen toimintojen muuttaminen keskitetysti omistetuiksi ja hoidetuiksi palveluiksi ja kokonaisuuksiksi. Kytkin-projektin osa-alueina ovat olleet: keskitetty, rakenteellinen pysäköinti keskitetty, yhteinen väestönsuoja yhteispihat energia- ja kunnallistekniikan modernit ratkaisut (mm. alueellinen kaukokylmä sekä aurinkosähkön hyödyntäminen ja uusien palvelumallien kehittäminen) älykkäät verkot, ICT-runkoverkko alueellinen palveluyhtiö Hallintomallin luomisessa on hyödynnetty monialaista osaamista eri toimintojen (pysäköinti, väestönsuojat, pihat, ICT, energia ja jätteet) ja eri asioiden (mm. juridiikka, talous ja riskit) näkökulmista. Uuden hallintomallin kehittäminen ja käyttö on kestävän kehityksen mukaista, resurssiviisasta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia synnyttävää toimintaa. Osana Kankaan hallintomallin suunnittelutyötä on luonnosteltu Kankaan tulevia älykaupunkipalveluita sekä niiden edellyttämiä kyberturvallisia ICT-ratkaisuja. Suunnittelutyötä on tehty osana Kytkin-hanketta. ICT-suunnittelussa on kuultu laajaa kaupallisten toimijoiden joukkoa teknisen vuoropuhelun muodossa syksyn 2014 ja talven 2015 aikana. ICT-suunnittelutyön johtopäätökset on koostettu tähän ICT-kokonaissuunnitelmaan, jonka linjausten ja vaatimusten perusteella ICT-ratkaisut on tarkoitus toteuttaa eri osapuolten toimesta resurssiviisaasti ja siten, että palvelujen perustana olevat ICTarkkitehtuuriratkaisut ovat mahdollisimman avoimia ja joustavia sekä elinkaareltaan pitkäikäisiä. Tarkoituksena on, että tämän suunnitelman mukaiset vaatimukset saatetaan voimaan velvoittavina kaikissa Kankaan alueen rakennus- ja saneerauskohteissa. Suunnitelman linjaamat ICT-ratkaisut tuotetaan yhtenäisellä palvelumallilla kaikille Kankaan alueen asukkaille ja toimijoille. ICT-ratkaisuja on tarve arvioida ja päivittää säännöllisesti sekä kaupunginosan kehittymisen että käytön aikana. Niiden päivittäminen tapahtuu kaupungin toimesta yhteistyössä Kankaan alueellisen palveluyhtiön kanssa.

4 4 Tässä dokumentissa on kuvattu ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma rakennusvaiheen käynnistyessä. Kuvauksen jäsentämisen apuna on käytetty julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JHS-179 arkkitehtuurikehikkoa. Sen käyttämiseen päädyttiin, koska se on laajasti käytetty suositus julkishallinnon arkkitehtuurityössä. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi uusien innovatiivisten palveluiden kuvauksessa, mutta rajoituksistaan huolimatta se auttaa jäsentämään kohdealuetta. Kuva 1: JHS-179 arkkitehtuurikehys Viisaan Kankaan ICT-kokonaissuunnitelmassa pääpaino on vielä tässä vaiheessa periaatteellisella ja käsitteellisellä tasolla. Loogisen ja fyysisen tason suunnittelu tarkentuu, kun ICT-ratkaisujen toteutustavasta on sovittu.

5 5 2. Periaatteellinen taso Periaatteellisella tasolla on kuvattu Kankaan kyberturvallisten ICT-ratkaisujen yleiset periaatteet Linjaukset Kankaan paperitehtaan miljöö Jyväskylän keskustan kupeessa on muuttumassa viihtyisäksi ja resurssiviisaaksi alueeksi, jossa suojeltavien rakennusten osalta vaalitaan vanhaa, mutta toimintatapojen ja ratkaisujen osalta kokeillaan uutta. Kankaan kehittämisen tavoitteina ovat rakentamisen ja asumisen kustannusten laskeminen, hyvä arki asukkaille, viihtyisä ja turvallinen ympäristö, hiilineutraaliutta tavoitteleva, yhteisöllinen alue sekä yritystoiminnan kasvun ja elinvoiman vahvistaminen osana kaupunkikehityshankkeen kaikkia vaiheita. Näiden tavoitteiden toteutukselle Kangas on kansainvälisestikin ainutlaatuinen kohde, joka rakentuu perinteiset mallit kyseenalaistaen, kaupungin ohjauksessa. Kyseenalaistava ote kulkee alueen kehittämisessä mukana aina suunnittelusta, kaavoituksesta, tontinluovutuksesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta yleisten alueiden ylläpitoon ja asukkaiden julkisiin palveluihin Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet Viisaan Kankaan keskeisiä tavoitteita ovat: Koko alueen kattavat ratkaisut ja monien toimijoiden mahdollistava, integraatiot sisältävä toimintaympäristö o Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus ja palvelumallin laatiminen, jossa alueen kehityksestä vastaavat toimijat ohjaavat alueen ICT-palveluiden kehittämistä ja käytännön toteutusta (mm. yhteentoimivuutta) o Monitoimittajamalli, joka perustuu laajennettavissa olevaan avoimeen arkkitehtuuriin (mm. standardien rajapintojen hyödyntäminen) o Alueellisen valokuituverkon rakentaminen o Kiinteistöjen yhdenmukaistaminen ja tulevia palveluja tukevien sisäverkkoratkaisujen edellyttäminen o Älykkään kiinteistö- ja kotiautomaation hyödyntäminen uudenlaisen asumismukavuuden sekä asukaslähtöisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen tarjoamisessa o Kiinteistö- ja kotiautomaation tiedonkeruun ja ohjauksen hoitaminen standardien rajapintojen tai protokollien avulla Ketterän kehittämisen mahdollistaminen ja Living Lab -ympäristöt o Kankaalla uusien ICT-palveluiden tuottaminen ja käyttöönottaminen on tehty helpoksi sekä toimittajille että asiakkaille o Reaaliaikaisen datan kerääminen ja hyödyntäminen laitteiden ohjaamisessa, alueen palveluiden kehittämisessä ja tutkimuksessa, luonnollisesti lakien ja tietosuojan asettamat vaatimukset huomioiden o Alueen tietojärjestelmistä saatavan tiedon julkaisemiselle luodaan malli (Open Data) alueen / kansallisten palvelujen ja toimintojen kehittämiseksi Kankaalaisten digitaalinen identiteetti o Ensimmäisessä vaiheessa alueellisesti yhteen toimivan sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan käyttöönottaminen o Identiteetin hallinta, joka mahdollistaa asukkaiden ja käyttäjien osallistumisen Living Lab -toimintaan, user experince o Uusien palvelujen syntyminen Alueportaali

6 6 o Portaalin rakentaminen, joka palvelee erilaisia käyttäjätasoja (yksilö, huoneisto, kiinteistö, alue) Kokonaisturvallisuus o Alueellisesti yhdenmukaisen kameravalvontavalmiuden suunnittelu, johon kameravalvontaa tarvitsevat tahot voivat liittyä mukaan o Kyberturvallisuus -standardit täyttävä toimintaympäristö o Kyberturvallisuuden osaamisen näyteikkuna; Maailman vakaimman maan kyberturvallisin alue Viisaan Kankaan mahdollistamiseksi kaupunki on hahmottelemassa yhdessä asiantuntijoiden ja rakentajien kanssa koko alueen yhteisiä tavoitteita ja toiminnallisuuksia. Keskeistä on, että valitut yhteiset palvelut ja toiminnallisuudet ovat käytettävissä kaikissa Kankaan kiinteistöissä ja niiden käyttäjillä. Kankaalle asetetaan vähimmäisvaatimukset mm. ICT-ratkaisujen toiminnallisuuksien, teknisen tason ja yhteentoimivuuden osalta kaikkia sitovasti. Näin varmistetaan, että yhteiset ratkaisut saadaan käyttöön kattavasti koko Kankaan alueella. Viisaan Kankaan tavoitteissa kokonaisturvallisuus ja erityisesti ICT-ratkaisujen kyberturvallisuus huomioidaan jo alueen suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että valitut ICTratkaisut tehdään saatavilla olevan parhaan ymmärryksen mukaisesti kyberturvallisiksi. Tällöin tulee ottaa huomioon nykypäivän vaatimukset turvallisuudelle sekä varautua tulevaisuuden uusia sovelluksia ja ratkaisuja varten joko standardoiduilla, yleisillä tai kattavasti dokumentoiduilla ratkaisuilla. Tavoitteena on myös, että kaikki tunnistetut kyberturvallisuuden palvelukokonaisuudet voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, resurssiviisaasti ja innovatiivisesti niillä fyysisillä ICT-ratkaisuilla, jotka Kankaan alueelle jo rakennusvaiheessa toteutetaan Rajaukset ja reunaehdot Tässä dokumentissa on keskitytty ICT-ratkaisuihin ja niiden asettamiin vaatimuksiin mm. rakennuskohteille. Tarkoituksena on luoda Kankaan alueelle ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma, joka toteuttaa alueen linjauksia ja keskeisiä periaatteita, ja jonka avulla voidaan synnyttää toimintaympäristö, jossa eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda käyttöön omat ratkaisunsa noudattaen yleisiä suunnitteluperiaatteita. Tulevaisuuden palveluportfolion ennustaminen on mahdotonta. Onkin tiedostettu, että Kankaan ICT-ratkaisut eivät tule kerralla valmiiksi, vaan niiden suunnittelun ja kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi. Tästä syystä kokonaissuunnitelmassa linjatut periaatteet, muun muassa avoimuus ja integroitavuus, ovat keskeisiä Sidosarkkitehtuurit Kankaan kyberturvallisia ICT-ratkaisuja varten on kartoitettu soveltuvia, avoimia arkkitehtuuriratkaisuja. Osana tätä prosessia järjestettiin syksyllä 2014 kaikille toimijoille avoin tekninen vuoropuhelu. Sen ja tehdyn kartoituksen perusteella suoraan Kankaalle soveltuvia kokonaisia arkkitehtuurimalleja tai viitekehyksiä ei tunnistettu. Kansainvälisesti ja kansallisesti on toteutettu useita erilaisia Smart City -hankkeita, mutta niissä tehtyjä ratkaisuja ei voida sellaisenaan soveltaa Kankaalla. Julkishallinnosta ei ole kopioitavissa Kankaalle suoraan soveltuvaa arkkitehtuurimallia. Yksityisen sektorin mallit ja konseptit taas ovat useimmiten yhden toimijan malleja. Jo ICT-ratkaisun suunnittelun

7 7 alkuvaiheessa linjattiin, että Kankaalla pyritään välttämään sitoutumista yhden toimijan malleihin Arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteet Kankaan ICT:n keskeisinä arkkitehtuuri- ja suunnitteluperiaatteina ovat: Kestävä kehitys o Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet o Kierrätys ja jätteenkeräys o Älykäs pysäköinti Kokonaisturvallisuus o Kyberturvallisuus o Varkauksien ja ilkivallan vähentäminen o Palo- yms. turvallisuus Palveluiden saatavuus ja helppokäyttöisyys o Lähipalvelut, hoivapalvelut, uudet terveydenhuollon toimintaprosessit o Helppo pääsy ja infrastruktuurin toiminnallisuus Yhteisöllisyys ICT:n rooli Kankaalla kiteytyy sloganiin: Kangas vetovoimainen edelläkävijä - ICTratkaisut tukemassa tavoitteita. Suunnittelutyön yhteydessä on tullut esiin myös se, että eri toimijat näkevät Kankaan erinomaisena Living Lab -alueena, jossa palveluiden käyttäjä voi osallistua tutkimus-, kehitys- ja innovointiprosessiin omassa arjessaan osana monitoimijaympäristöä. Kangas on potentiaalinen tulevaisuuden palveluiden testialusta (Test Bed) mm. vanhus- ja palveluasumisen, kotoa kotiin -erikoissairaanhoidon sekä kyberturvallisuuden ja -puolustuksen toimijoille Tietoturva- ja integraatioperiaatteet Kankaan keskeinen tietoturvaperiaate on olla maailman vakaimman maan kyberturvallisin alue. Kyberturvallisuuden tulee läpileikata soveltuvin osin kaikkea tekemistä älykkäällä Kankaalla niin rakennusvaiheen aikana kuin valmiissa ympäristössä siten, ettei yksikään osa-alue muodostu heikoksi lenkiksi aiheuttaen uhkaa kokonaisturvallisuudelle. Kankaan kontekstissa kyberturvan ilmenemistapoja ovat mm: Kyberturvallinen ympäristö o Kyberturvallinen kunnallistekniikka o Kiinteistö- ja kotiautomaatio o Kyberturvallisuuden huomioivat standardit rakentamisessa o Kyberturvalliset rajapinnat ja tietovarastot datan ja toiminnallisuuksien hyödyntämisessä Työpaikka- ja asuntorakentaminen o Alueellinen sähköinen tunnistautuminen ja kulunvalvonta o Varaus alueellisen pilvilaskennan / konesaliympäristön rakentamiselle Kyberturvallisuuden Living Lab -tutkimus ja tuotekehitysmahdollisuudet o Mustaverkko2 valokuituverkko ja sähköinen kulunvalvonta o Internet of Things (IoT), Big Data, Open Data vs. Kyberturvallisuus o Sähköisten palvelujen kyberturvallisuus o Test Bed -kyberturvallisuuden ja -puolustuksen toimijat Kyberturvallisuusosaamisen kasvattaminen Keski-Suomessa Yhteistyöhön perustuvat osaamisyhteisöt ja avoin ekosysteemi

8 8 Kyberturvallisuuden näyteikkuna Jyväskylään ja Kankaalle Kankaan keskeinen integraatioperiaate on Avoin ja hallittu integroitavuus. Alueelle synnytetään kaikkien vuokrattavissa oleva perusinfrastruktuuri (valokuituverkko) o Asiakkaan valinnanvapaus o Avoimet ratkaisut Alueen ICT-ratkaisuilta edellytetään laajasti käytettävissä olevat ja avoimet rajapinnat o Helppo integroitavuus o Matala kynnys uusille ja innovatiivisille palveluille o Asioiden internetin (Internet of Things) edistäminen 3. Käsitteellinen taso Käsitteellisellä tasolla kuvataan, mitä on tarkoitus toteuttaa ja ketkä osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kankaan ICT-kokonaissuunnitelman yhtenä keskeisenä periaatteena on kuitenkin se, että palveluita ei haluta tässä vaiheessa kovin voimakkaasti kiinnittää tai rajoittaa. Tarkoituksena on luoda suunnitelma, joka luo valmiuksia eikä rajoita innovatiivista palveluiden kehittämistä ja tarjoamista nykytilanteessa tai tulevaisuudessa Sidosryhmät Sidosryhmiksi Kankaan ICT-kontekstissa on tunnistettu: Jyväskylän kaupunki o Vastaa Kankaan kokonaissuunnitelmasta o Myy maa-alueita rakentajille o Rakennuttaa kunnallistekniikkaa Kankaalle ja ylläpitää katuja, toreja ja puistoja o Tuottaa mm. terveydenhuollon palveluja asukkaille Aluekehittämiskumppanit o Kankaan pitkäaikaiseen kehittämiseen sitoutuneet toimijat o Pääosin asuntorakentamisen toteuttajina ovat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy o Jyväs-Parkki Oy toteuttaa pysäköintilaitokset o Yhtiöt ovat osakkaina Kankaan kehitysyhtiöissä Kankaan kehitysyhtiö o Vastaa mm. Kankaan vanhan paperitehtaan kehityshankkeesta, joka on alueen ensimmäinen työpaikka/oppilaitoskohde Alueellinen palveluyhtiö o Tulee tuottamaan ja organisoimaan alueen yhteiset palvelut ja mahdollisesti yhteisiä ICT-palveluita o Omistajana Jyväskylän kaupunki ja mahdollisesti kehittäjäkumppanit ICT-palveluja kehittävät ja tarjoavat yritykset o Toimittavat tuotteitaan ja palveluitaan Kankaan alueen toimijoille Kiinteistö- ja taloautomaation sekä energiatekniikan ratkaisujen ja palvelujen toimittajat Alueelle muuttavat asukkaat Alueelle sijoittuvat yritykset ja oppilaitokset Alueelle palveluja tarjoavat yritykset Alueella palveluita kehittävät ja pilotoivat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja muut toimijat mm. Jyväskylän Yliopisto ja JAMK, jotka ovat kiinnostuneita keräämään tietoa alueelta tutkimusta varten Living Lab -toiminnassa

9 Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Tässä suunnitelmassa on kuvattu niitä vaatimuksia ja tavoitteita, joita on tunnistettu alueen suunnittelussa ja kehittämisessä. Nämä ovat lähtöisin pääasiassa Jyväskylän kaupungilta, mutta kaavoituksen ja kehittämishankkeiden kautta myös muut sidosryhmät ovat osallistuneet Kankaan vaatimusten ja tavoitteiden asettamiseen. Aluekehittämiskumppaneista Skanska ja YIT tulevat toteuttamaan Kankaan asuntorakentamisesta 70 % ja työpaikkarakentamisesta 25 %. Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen pysäköintilaitokset. Kankaan kehitysyhtiö ostaa Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Kankaan alueelle perustetaan alueellinen palveluyhtiö. Yhtiön pääomistajiksi kaavaillaan Kankaan aluekehittämiskumppaneita. Jyväskylän kaupunki tulee yhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Alueellisen palveluyhtiön perustaminen tapahtuu keväällä Palveluyhtiön vastuulla ovat yhteispihat, jätehuolto ja alueportaali. Palveluyhtiöllä on rooli Kankaan yhteisten palveluiden suunnittelussa. Palveluyhtiölle on suunniteltu roolia myös ICT-ratkaisujen hankinnassa ja käyttöönotossa. Selvitettävänä on edelleen, ottaako palveluyhtiö vastuun ICT-palveluiden ajantasaisena pitämisessä ja suunnitelmien päivittämisessä vai tuotetaanko ICT-palveluiden elinkaaren aikaiset palvelut muulla tavoin esim. erillisen ICT-palveluyhtiön toimesta. Tämä selvitystyö jatkuu alkuvuonna Kankaan tuleville sovellus- ja palvelukehittäjille on tavoitteena taata rajapinnat uusien ja innovatiivisten sisältö- ja hallintapalveluiden kehittämiseksi kaikkiin alueelle tuotaviin järjestelmiin (mm. kotiautomaatio ja kulutuksen seuranta). ICT-palveluiden osalta keskeisiä tavoitteita ovat: Yhteisten palvelujen hyödyntäminen: vältetään päällekkäisyyksiä alueen ICTratkaisujen toteutuksessa mm. siten, että alueellista kuituverkkoa vuokrataan kohtuuhinnalla kaikille operaattoreille, jolloin erillisten kuituverkkojen rakentamiselta ja niihin liittyviltä turhilta kaivuutöiltä vältytään Uusien palveluiden tarjolle tuominen: ICT-yrityksille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus uusien, innovatiivisten ICT-palveluiden tuomiselle Kankaan käyttäjien saataville, pohjautuen olemassa olevaan palveluinfrastruktuuriin. Kyseessä voi olla esim. älykäs energiankäytön seurannan palvelu, joka hyödyntää alueelta kerättävää anturidataa Palvelusalkku Kankaan alueellinen palveluyhtiö (tai erillinen ICT-palveluyhtiö) hankkii kilpailuttamalla alueen yhteiset ICT-peruspalvelut. Kohteita toteuttavat kumppanit ja muut rakennusliikkeet kilpailuttavat ja hankkivat Kankaan ICT-kokonaissuunnitelman mukaisia kiinteistökohtaisia ratkaisuja pääosin osana omia rakennushankkeitaan. Tässä suunnitelmassa ei vielä kuvata Kankaan tulevaa ICT-palvelusalkkua kokonaisuudessaan, sillä sen odotetaan muotoutuvan tarve- ja markkinalähtöisesti erityisesti kuluttaja- ja lisäarvopalveluiden osalta Kankaan rakentuessa. Vain rajattu joukko Kankaan strategisia peruspalveluita - kuten sähköinen kulunvalvonta, sekä kodin kulutuksen seuranta ja kodin ohjaus - on mukana ensi vaiheen toteutuksen palvelusalkussa. Osana Kankaan ICT-kokonaissuunnitelmaa on kuitenkin pyritty tunnistamaan ja luokittelemaan Kankaan alueelle ajan kuluessa todennäköisimmin syntyviä palveluita.

10 10 Älykkäiden kaupunkien määrittelyssä ja luokittelussa kansainvälisissä yhteyksissä käytetään usein palveluiden ryhmittelyä kuuteen älykkyysalueeseen: Älykäs hallinto (Smart Governance) Älykkäät kaupunkilaiset (Smart People) Älykäs eläminen (Smart Living) Älykäs liikkuvuus (Smart Mobility) Älykäs talous (Smart Economy) Älykäs ympäristö (Smart Environment) Boyd Cohen: The smart City Wheel (http://www.boydcohen.com/smartcities.html) Älykaupunkipyörään ryhmittyviä Kankaan palveluita ovat mm: Älykäs hallinto (Smart Governance) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Open Data Kankaan alueelta kerättävää sensori- ja muuta dataa kerätään Big Data - tyyppiseen tietovarastoon. Se ja muu alueella syntyvä aineisto voi toimia pohjana tutkimus- ja kehitystyölle. Osapuolia kehitystoiminnassa ovat mm. Jyväskylän Yliopisto ja JAMK sekä yritysmaailma. Kankaan alueen rakentuessa 2016-, markkinalähtöisesti, toteutustapa täsmentyy. Interaktiiviset ilmoitustau- Kankaan alueen informaatio- Kiinteistöihin näytöt to-

11 11 lut / infonäytöt Yhteinen tietoliikenneinfrastruktuuri Yhteinen sähköinen kulunvalvonta järjestelmän käytön tulee olla mahdollista esim. rakennusten aulaan sijoitetuilla interaktiivisilla päätteillä. ICT:n osalta yhteisen perusinfrastruktuurin muodostaa valokuituverkko ja sen yhteydessä oleva putkitus. Alueella varaudutaan myös yhteisen WLAN-verkon rakentamiseen huomioimalla valmiudet alueen kiinteistöihin. Mobiiliverkot rakentuvat markkinavetoisesti. Niiden tukiasemien sijoittamiseen alueen kiinteistöihin varaudutaan mm. kaapelointivalmiuksin. Kankaan keskeisimpiin kiinteistö- ja turvateknisiin toteutuksiin kuuluu alueellinen sähköinen kulunvalvonta. Kankaalle toteutettavan ratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa kattava, ketterä, luotettava ja turvallinen sähköinen kulunvalvonta koko Kankaan alueella, jossa käyttäjät pääsevät yhdellä mukana kantamallaan kulkutunnisteella (esim. tagi, matkapuhelin tai sormenjälki) kulkemaan kaikista niistä ovista ja muista kulunvalvontapisteistä, joihin heillä on kulkuoikeus. teuttaa rakentaja. Kaupunki vastaa kuituverkon rakentamisesta, operaattorit rakentavat omat mobiiliverkkonsa. Kaupunki edellyttää alueellisesti yhteensopivaa kulunvalvontaratkaisua kaikkiin kohteisiin. Kuvattu liitteessä 3. Rakennusliikkeet toteuttavat. Ratkaisun yhteisen osuuden vastuutaho on alueellinen palveluyhtiö Älykkäät kaupunkilaiset (Smart People) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Yhteisöllisyys, Omakaupunkipalvelut (portaali) Luovuus Kankaalle toteutetaan alueportaali eli internetsivusto, joka sisältää monipuolista, vuorovaikutteista informaatiota Kankaalta, mm. alueen palveluhakemiston aukioloaikoineen, karttaopastuksen sekä sosiaalisen median toimintoja mm. talonyhtiöiden sisäiseen tiedotukseen ja viestintään. Kankaalle syntyy palveluita ja yrityksiä yksilöiden luovuuden kautta, kun perusinfrastruktuuri mahdollistaa sen. Älykäs eläminen (Smart Living) Alueellinen palveluyhtiö / Jyväskylän kaupunki, Ajan kuluessa Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Itsenäinen pärjääminen, hoiva- ja terveyspalvelut Turvallisuus kiinteistöjen osalta Kehitetään ja pilotoidaan mm. tehostetun palveluasumisen ja kotisairaalan ratkaisuja yhteistyössä mm. oppi- ja tutkimuslaitosten (JAMK, Gerocenter) ja hoivapalveluiden tuottajien kanssa. Sähköinen kulunvalvonta sekä kulunvalvonnan keskitetty, valtuutukseen ja tunnistamiseen perustuva hallinta. Jyväskylän kaupunki, palveluasuntokohteiden valmistuessa Kankaalle Turvakameraratkaisut sekä keskitetty valtuu- Aluekehittämiskumppanit ja rakennusliikkeet ovat vastuussa rakentamisvaiheen suunnittelun ja rakentamisen aikana ky-

12 12 Kyberturvallisuus tietoverkon osalta Uudenlaisen asumismukavuuden ja kodin hallinnan mahdollistavat älykotiratkaisut tukseen ja tunnistamiseen perustuva turvakameratiedon hallinta. Laitteiden ja ihmisten paikannus, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Kiinteistöautomaatio, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Energian ja veden kulutuksen näkyväksi ja hallittavaksi tekeminen, ottaen huomioon henkilö- ja yksityisyydensuojan lainsäädäntö. Kankaan toimistotilojen fyysinen turvallisuus, päivitettävyys esim. KATAKRI:n mukaisten tilaturvallisuusvaatimusten osalta. Kankaan alueelle rakennettavan tietoverkon fyysinen turvallisuus, mukaan lukien laitetilojen (serverihuoneet, huoltokaivot) lukitus ja kulunvalvonta. Kankaan alueelle rakennettavan tietoverkon fyysisen turvallisuuden päivitettävyys esim. KATAKRI:n mukaisten vaatimusten osalta. Kankaan alueen fyysisen mustan verkon replikoiminen niin kiinteistöautomaation kuin tiedonsiirron (yksityinen / toimistokäyttö) tarpeisiin. Kankaan tietoverkon looginen turvallisuus sekä konfiguroitavuus niin yksittäisen asujan kuin yritysten tarpeiden mukaan. Älykäs kiinteistö- ja kotiautomaatio, jotka tuovat älykotiratkaisuja asumismukavuuteen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen, mm. kodin ja kiinteistön älykäs seuranta (energia ja vesi) ja ohjaus (sisäolosuhteet, sähkölaitteet ja valaistus). berturvallisuuden ottamisesta huomioon rakentamisessa. Alueellinen palveluyhtiö hallinnoi kyberturvallisuutta kokonaisuutena valmistuneiden rakennusten ja asuinympäristön osalta: Esim. kulunvalvonnan avainten ja kameravalvonnan hallinnointi, Toimittaja voi olla vastuussa kulunvalvonnan ja kiinteistöautomaation sensoriverkon osalta. Asukkaiden ja työntekijöiden vastuu kyberturvallisuudesta. Kankaan mustaverkon kyberturvallisuudesta on vastuussa alueellinen palveluyhtiö sekä palveluoperaattorit ja/tai järjestelmäintegraattori (passiivi / aktiivilaitteet riippuen siitä, kenen vastuulle mikäkin osa mustasta verkosta kuuluu). Kiinteistöjen teknisten ratkaisujen toteutus: rakennusliikkeet. Perustason seuranta- ja ohjauspalveluiden tarjonta asukkaille palveluyhtiön kautta ja lisäpalvelut markkinaehtoisesti. Älykäs liikkuvuus (Smart Mobility) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Pysäköintiratkaisut ja etäluettavuus Alueelle toteutetaan älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa nimeämättömien autopaikkojen tehokkaan käytön lomittaen työ- ja asukaspysäköinnin. Jyväsparkki toteuttaa alueen pysäköintilaitoksiin 2016 alkaen Integroidut ICT- Alueen ICT-ratkaisuja on integroitu siten, Kulunvalvonta: Palvelu-

13 13 ratkaisut että välineitä ja palveluita pääsee käyttämään myös muualla kuin kotona tai omalla työpaikallaan. yhtiö Turvakameraratkaisut Alueelle synnytetään valmius IP-pohjaiselle kameravalvontapalvelulle, joka voidaan toteuttaa keskitettynä ratkaisuna. Ratkaisulla voidaan turvata alueen teknisten tilojen valvonta, sekä mahdollistetaan samalla ratkaisutoteutuksella kameravalvonta myös muille osapuolille, jotka sitä alueella toimintaansa tarvitsevat. Ratkaisut syntyvät markkinalähtöisesti Älykäs talous (Smart Economy) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Kangas Living Lab Uudet liiketoimintamahdollisuudet Kankaan alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet Living Lab -toiminnalle. Kankaan alueelle sijoittuvat oppilaitokset ja yritykset voivat hyödyntää alueen resursseja ja uudenlaisia toimintamalleja kehittäessään uutta liiketoimintaa. Jyväskylän yliopisto ja JAMK toimivat keskeisinä tahoina Oppilaitokset, yritykset, Jyväskylän kaupunki, Jykes Oy Älykäs ympäristö (Smart Environment) Palvelu Kuvaus Toteutusvastuu, aikataulu Energian ja veden kulutuksen näkyväksi ja hallittavaksi tekeminen Yhteistilojen ja tavaroiden resurssiviisas käyttö Asukaslähtöisen resurssitehokkuuden mahdollistaminen: resurssien kulutuksen näkyväksi tekeminen sekä resurssitehokkaiden arjen valintojen mahdollistaminen uudenlaisten älykkään asumisen ratkaisujen avulla (älykotiratkaisut). Sähköiset paikka- ja ajanvaraukset yhteisiin tiloihin. Kiinteistöjen teknisten ratkaisujen toteutus: rakennusliikkeet. Perustason seuranta- ja ohjauspalveluiden tarjonta asukkaille palveluyhtiön kautta ja lisäpalvelut markkinaehtoisesti. Palveluyhtiö ja rakennusliikeet Sähköiset huoltopalvelut Esim. jäteastioiden täyttöasteen tunnistukseen perustuvat tyhjennyskierrot. Palveluyhtiö ja rakennusliikkeet

14 Tietojärjestelmäpalvelut ICT-kokonaissuunnitelman laadinnan yhteydessä on tunnistettu seuraavia keskeisiä tietojärjestelmäpalveluita, joiden toteuttaminen Kankaan ICT-infrastruktuurin ensi vaiheessa on välttämätöntä: Tunnistaminen ja identiteetinhallinta (ihmiset, laitteet, ym.) Käyttövaltuushallinta Tiedon kerääminen, oikeuksien hallinta, analysointi ja jakaminen Tietojärjestelmäpalvelut tulevat tarkentumaan sen myötä, kun kiinnitetään ne palvelut, jotka tulevat olemaan yhteisiä kaikille Kankaan toimijoille Teknologiapalvelut Teknologioita ei haluta tässä vaiheessa suunnittelua merkittävästi rajata, vaan tavoitteena on mahdollistaa laaja kirjo erilaisia teknologioita. Kankaan alueelle on mahdollista rakentaa myös konesaleja, jos ne nähdään tarpeelliseksi. Nykyinen trendi suuntautuu pitkälti pilvipalveluihin, mutta trendin suunta voi vaihtua myös kohti paikallisempiakin palveluita. Keskeiseen rooliin teknologian hyödyntämisessä nousevat avoimet rajapinnat ja standardien käyttö. Toisaalta Living Lab -tyyppisessä kehityksessä luodaan aivan uusia ratkaisuja, joista voi tulla tulevaisuudessa standardeja.

15 15 4. Looginen taso Loogisella tasolla tullaan kuvaamaan, miten käsitteellisellä tasolla kuvatut asiat toteutetaan. Loogisen tason ratkaisut tulevat tarkentumaan sen myötä, kun palveluiden valinta ja käyttöönotto lähestyvät. Ratkaisujen kuvausta tarkennetaan, kun etenemisen malli ja kumppanit on valittu. Tavoitteena on, että teknologiaratkaisujen tukemana Kankaalle syntyy infrastruktuuri, joka mahdollistaa Viisaan Kankaan sovellusten ja palveluiden käyttöönoton vaiheittain. Prosessien kuvaaminen on tunnistettu yhdeksi seuraavista suunnittelukohteista. Kankaalla asuville ja siellä toimiville ihmisille oleellinen informaatio on oltava saatavilla kaikille tasapuolisesti ja helposti eri kanavien (mobiili, web, interaktiiviset ilmoitustaulut) kautta. Tietomallin laatiminen sekä keskeisten tietovirtojen ja loogisten tietovarantojen kuvaaminen on tunnistettu yhdeksi seuraavista suunnittelukohteista. Suunnittelun tässä vaiheessa ei ole nähty mielekkääksi kiinnittää järjestelmäratkaisuja, vaan looginen järjestelmäjäsennys ja tietojärjestelmäkartta laaditaan suunnittelun edetessä. Tässä vaiheessa ei ole myöskään haluttu kiinnittää muita teknologiakomponentteja kuin rajauksia verkkoteknologioiden rakentamisesta yleisellä tasolla. Verkkoteknologiat Kankaalle rakennetaan valokuitupohjainen alueverkko, joka toteutetaan rakentamalla ja hallinnoimalla vain fyysisten siirtoyhteyksien (kuituyhteydet, putket) infrastruktuuria. Kuituja vuokrataan kaikille operaattoreille ja alueen toimijoille, jolloin myös pienet operaattorit pääsevät tarjoamaan palvelujaan. Kaupungin käyttöön voidaan varata omia kuituja alueen kiinteistö-, turvatekniikan-, kunnallistekniikan ja muiden yhteispalvelujen verkottamiseksi sekä Living Lab - kehityskäyttöön ja alueen tutkimustoiminnan tarpeisiin. Suunnittelutyön perusteella alueellisen ja julkisen WLAN-verkon toteutuksesta on toistaiseksi luovuttu. Tarvittavat varaukset tehdään kuitenkin kiinteistösuunnittelussa. Paikallisilla WLAN-verkoilla voidaan taata riittävä tiedonsiirtokapasiteetti Kankaalla niillä alueilla, joilla on paljon käyttäjiä tai suuret kapasiteettivaatimukset. Tällaisiin alueisiin kuuluvat mm. oppilaitokset ja yleisötilat. Kiinteän alueverkon lisäksi Kankaan toiminnalle on tärkeää, että alueella on kattavat ja hyvät mobiilidatayhteydet (3G, 4G ja tulevaisuuden yhteydet). Kaupallisille operaattoreille tehdään tontinluovutusehdoissa tilavaraukset ja kaapelointivalmiudet alueen kiinteistöihin mobiiliverkkojen rakentamista varten.

16 16 5. Fyysinen taso Fyysisellä tasolla on tarkoitus kuvata millä tietojärjestelmillä ja teknologioilla ylemmillä tasoilla kuvatut ICT-palvelut on tarkoitus toteuttaa. Tässä vaiheessa fyysiselle tasolle on laadittu lähinnä ohjeita, joilla pyritään alueen resurssitehokkuuteen. Liittymät ja rajapinnat Kankaalle laaditaan Viisaan Kankaan tontinluovutusehdot, jotka pyrkivät ohjaamaan resurssitehokkuuden toteutumista alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Ehdot ottavat kantaa mm. alueverkkoon, kiinteistökaapelointiin, kulunvalvontaan, opastauluihin, sekä energian ja veden kulutuksen älykkääseen mittauksen ja ohjaukseen. Näihin liittyviä suunnitelmia linjataan tarkemmin liitteinä olevissa dokumenteissa. Sovellus- ja palvelukehittäjille on taattava rajapinnat uusien ja innovatiivisten sisältö- ja hallintapalveluiden kehittämiseksi kaikkiin alueelle tuotaviin järjestelmiin (mm. kotiautomaatio ja kulutuksen seuranta). Ehtoihin kirjataan asiat, joilla varmistetaan vähimmäisvaatimustason täyttävien, alueella yhteen toimivien lukitus- ja turvateknisten järjestelmien käyttöönotto kaikissa kiinteistöissä. Mahdollisen tulevan kameravalvonnan asennuspisteisiin varaudutaan jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa. Matkapuhelinverkon tukiasematarpeita varten tehdään kiinteistöissä tarvittavat tilavaraukset kattavaa verkkopeittoa varten. Alueen kuituverkko palvelee tilojen yhteystarpeita ja kiinteistöjen sisäverkossa varataan kuitukapasiteettia rakennuksien sisäisiä yhteystarpeita varten. Tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään kiinteistön jokaisen uloskäynnin/porraskäytävän maantason aulatilat varustetaan interaktiivisella opastustaululla, jonka välityksellä Kankaan alueportaalin palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Opastustauluun on integroitava Kankaan sähköisen kulunvalvonta- ja tunnistautumisratkaisun tunnisteiden kanssa yhteensopiva lukijalaite, jonka avulla käyttäjä voi tunnistautua opastustaulun tarjoamiin sovelluksiin ja palveluihin. Opastustauluja voi käyttää myös kiinteistön kulutustietojen esittämiseen (alueportaalin talotaso). Lisäksi huoneistojen energian ja veden kulutustietojen esittämiselle ja ohjaukselle on tarkoitus luoda oma huoneistoportaali ja talotasolle vastaava taloportaali. Energian ja veden kulutuksen mittaus ja ohjaus Energian ja veden kulutuksen älykkään mittauksen ja ohjauksen edellyttämien teknisten ratkaisujen toteutus kiinteistöissä on rakennusliikkeiden vastuulla. Näiden toteuttamista ohjataan tontinluovutusehtojen liitteenä olevissa rakennustapaohjeissa vaadittujen toiminnallisuuksien kautta. Valokuituverkko Kaupunki toteuttaa alueelle valokuituverkon osana kunnallistekniikan rakentamista ns. mustana kuituna. Tällä investoinnilla kaupunki mahdollistaa kaikille toimijoille yhtäläiset ja vapaat mahdollisuudet toimia Kankaalla ja sen, että katuja ei ole tarvetta myöhemmin kaivaa uudelleen auki. Fyysisen infrastruktuurin investointiriskien sijaan operaattorit ja palve-

17 lutarjoajat voivat keskittyä täysipainoisesti palvelujen kehittämiseen, testaamiseen ja toimittamiseen. 17

18 18 6. Liitteet Liite 1: Kankaan ICT-etenemissuunnitelma (julkaistaan maaliskuussa 2015) Liite 2: Tietoliikenneratkaisujen esisuunnitelma Liite 3: Tunnistus- ja kulunvalvontaratkaisun esisuunnitelma Liite 4: Alueportaalin esisuunnitelma Liite 5: Älykkään talotekniikan (LVIS) ja energiankulutuksen näkyväksi tekemisen esisuunnitelma Liite 6: Työryhmän kokoonpano (suunnittelutyöhön osallistuneet asiantuntijat)

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Palvelumuotoilu asuinalueen kehittämisessä. käyttäjätiedon keräämisen malli ja sen hyödyntäminen. Ville Mensio Satu Åkerblom

Palvelumuotoilu asuinalueen kehittämisessä. käyttäjätiedon keräämisen malli ja sen hyödyntäminen. Ville Mensio Satu Åkerblom Palvelumuotoilu asuinalueen kehittämisessä käyttäjätiedon keräämisen malli ja sen hyödyntäminen Ville Mensio Satu Åkerblom 2 AJA asukkaat käyttämässä ja arvioimassa huipputeknologiaa hanke toteutettiin

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot