TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT"

Transkriptio

1 Tietopyyntö TEKNINEN VUOROPUHELU JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVAL- LISET ICT-PALVELUT Jyväskylän kaupunki pyytää toimittajia tekniseen vuoropuheluun Jyväskylän Kankaan tulevien kyberturvallisten ICT-palvelujen suunnitteluun liittyen. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on kerätä tietoa markkinoilla olevista tuote- ja palvelutoimittajista ja heidän ratkaisuistaan sekä saada markkinatoimijoilta palautetta työstettäviin Kankaan teknologia- ja tietoturvalinjauksiin. Kankaalla on tehty esiselvityksiä teknologiaratkaisuihin liittyen vuodesta Suunnittelussa ollaan nyt siirtymässä varsinaiseen vaatimusmäärittelyyn. Käynnistettävässä vuoropuhelussa painotetaan tietoturvaa, viestintä- ja tietoteknologia eli ICT-palveluita ja niitä toteuttavien teknologiavaihtoehtojen arviointia. Tekninen vuoropuhelu käynnistetään tällä tietopyynnöllä. Vuoropuhelu ja siihen liittyvä tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus eikä se sido hankintayksikköä tekemään hankintoja. Tekninen vuoropuhelu läpiviedään tietopyynnön lisäksi markkinatoimijoita avoimissa keskustelutilaisuuksissa sekä kahdenvälisissä tapaamisissa kuulemalla. Tavoitteena on ennen Kankaan teknologia- ja tietoturvalinjausten kiinnittämistä käydä avointa keskustelua Kankaan tulevista ICT-palveluista, palvelutuotantomalleista sekä tuleviin ICT-ratkaisuihin liittyvistä yksityiskohdista. Teknisen vuoropuhelun tavoitteena on lisäksi varmistaa, että mahdolliset tulevat hankinnat voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tietopyyntö on jaettu luvun 2 mukaisiin osa-alueisiin. Vastaaja voi kiinnostuksensa mukaisesti keskittyä vastauksessaan yhteen tai useampaan aihealueeseen. Pyydämme lisäksi esittämään näkemyksiä siitä, onko esitetty osa-aluejako tarkoituksenmukainen mahdollisia tulevien palvelutuotanto-vastuiden ja/tai hankintojen rajauksia silmälläpitäen. Tietopyynnön vastaukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse klo 16 mennessä Jyväskylän kaupungin lukuun hankkeessa konsulttina toimivalle Timo Siiralle osoitteeseen Vastausten perusteella pyydämme tarpeen mukaan tarkennuksia tai käymme tarkentavia keskusteluja valitsemiemme vastaajien kanssa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido ketään osallistuvaa tahoa eikä vastaamisesta makseta korvausta. Toimittajat voivat liittää tietopyynnön vastaukseensa tarkoituksenmukai-seksi katsomaansa materiaalia. Mikäli toimitettava materiaali sisältää liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee toimittajan selkeästi erottaa tämä dokumentaatio erilliseksi liitteeksi ja merkitä liite luottamukselliseksi. Tietopyynnön vastausten käsittelytilaisuudet eivät ole julkisia. Tekniseen vuoropuheluun liittyvät infotilaisuudet ja niissä esitetty aineisto ovat julkisia.

2 2 1 TAUSTAA Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke. Entisen paperitehtaan miljöö Jyväskylän keskustan kupeessa on muuttumassa viihtyisäksi ja resurssiviisaaksi alueeksi, jossa suojeltavien rakennusten osalta vaalitaan vanhaa, mutta toimintatapojen ja ratkaisujen osalta kokeillaan uutta. Alueen saavutettavuus, luonnonläheisyys sekä tulevat palvelut mahdollistavat hyvän arjen työskentelylle ja asumiselle. Vuonna 2025 Kankaalla on 2100 työpaikkaa ja koti noin 3000 asukkaalle. Smart City -teeman mukaisesti Viisaalle Kankaalle tuodaan monia uusia ratkaisuja, kuten oma valokuituverkko, älykkäät energiaratkaisut, pysäköintitaloihin integroidut väestönsuojat sekä vanhusasumisen huippuyksikkö. Tärkeässä roolissa ovat myös alueen kokonaisvaltainen turvallisuus sekä kannustaminen resurssiviisaaseen arkeen. Viisaan Kankaan mahdollistamiseksi kaupunki on etunojassa hahmottelemassa yhdessä asiantuntijoiden ja rakentajien kanssa koko alueen yhteisiä tavoitteita ja toiminnallisuuksia. Tavoitteena on, että valitut yhteiset palvelut ja toiminnallisuudet ovat käytettävissä kaikissa Kankaan kiinteistöissä ja niiden käyttäjillä. Kaupungin itse rakennuttamien kohteiden osalta linjattavat ICT-vaatimukset huomioidaan luonnollisesti osana suunnittelua. Yksityisten rakennuttajien kohteiden osalta tarkoituksena on, että vähimmäisvaatimukset mm. ICT-ratkaisujen toiminnallisuuksien, teknisen tason ja yhteentoimivuuden osalta kiinnitetään rakennuttajia sitovasti. Näin varmistetaan, että yhteiset ratkaisut saadaan käyttöön kattavasti koko Kankaan alueella. Hankintateknisestä näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että Kankaan alueellinen palveluyhtiö kilpailuttaa luvussa 2 kuvattuja alueen yhteisiä palveluita. Kohteita toteuttavat rakennusliikkeet kilpailuttavat ja hankkivat Kankaan teknologia- ja tietoturvalinjauksien mukaisia kiinteistökohtaisia ratkaisuja pääosin osana omia rakennushankkeitaan. Älykkään Kankaan viitekehyksessä turvallisuus ja eritoten Kankaan ICTratkaisujen kyberturvallisuus tullaan ottamaan huomioon jo alueen suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että valitut ICT-ratkaisut tehdään saatavilla olevan parhaan ymmärryksen mukaisesti kyberturvallisiksi, ottaen huomioon nykypäivän vaatimukset tietoliikenteen, kiinteistöautomaation sekä lukitus- ja turvatekniikan turvallisuudelle sekä varautuen tulevaisuuden uusia sovelluksia ja ratkaisuja varten joko standardoiduilla, yleisillä tai kattavasti dokumentoiduilla fyysisillä ja loogisilla rajapinnoilla. Tavoitteena on myös, että kaikki tunnistetut kyberturvallisuuden palvelukokonaisuudet voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, resurssiviisaasti ja innovatiivisesti niillä fyysisillä ICT-ratkaisuilla, jotka Kankaan alueelle tässä rakennusvaiheessa toteutetaan. 2 Tietopyynnön sisältö Pyydämme vastaajaa tutustumaan Kankaan Kytkin-projektin tuottamaan aineistoon, joka löytyy internet-osoitteesta: Viittaamme esiselvitysaineistoihin taustana, joita vasten tämän tietopyynnön alustavat tietoturva- ja teknologialinjaukset on kuvattu.

3 3 Tietopyyntö jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: Luku 2.1: Alueellinen valokuituverkko Luku 2.2: Langaton verkkoinfrastruktuuri ja matkapuhelinverkot Luku 2.3: Lukitus- ja turvatekniikka Luku 2.4: Älykäs talotekniikka (LVIS) ja energiankulutuksen näkyväksi tekeminen Luku 2.5: Tulevaisuuden sovellukset ja palvelut Vastauksenne tietopyyntöön voi valintanne mukaan kattaa yhden tai useampia osa-alueita. 2.1 Alueellinen valokuituverkko Kankaan tietoliikenneinfrastruktuurin vaihtoehtoja on käsitelty esiselvitysaineistossa: etoliikenneratk_toimintasuun_2012_06_20.pdf Kankaalle synnytetään valokuitupohjainen alueverkko, joka toteutetaan rakentamalla ja hallinnoimalla vain fyysisten siirtoyhteyksien (kuituyhteydet, putket) infrastruktuuria, jota tarjotaan sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien, kuten esimerkiksi operaattoreiden, käyttöön. Infrastruktuurin rakentaminen onnistuu kustannustehokkaasti aluetekniikan rakentamisen yhteydessä, eikä näin ollen ole tarvetta myöhemmin avata uudelleen katuja operaattoreiden halutessaan tarjota yhteyksiä alueelle. Alustavat tavoitteet: Kaupunki toteuttaa alueelle valokuituverkon osana kunnallistekniikan rakentamista, joka toteutetaan ns. mustana kuituna. Infra-investoinnilla kaupunki mahdollistaa kaikille toimijoille yhtäläiset ja vapaat mahdollisuudet toimia Kankaalla. Kuituinfran investointiriskien sijaan operaattorit ja palvelutarjoajat voivat keskittyä täysipainoisesti palvelujen kehittämiseen, testaamiseen ja toimittamiseen. Alueella mahdollistetaan kiinteistöjen välisten kuituyhteyksien lisäksi päästä päähän toteutettavat fyysiset siirtotiet eri kiinteistöjen verkotettujen tilojen välillä (esim. suora palveluyhteys alueen yrityksen toimitiloista as.oy:lle). Kuitujen palveluoperaattori kilpailutetaan markkinoilta Kuituja vuokrataan kaikille operaattoreille ja alueen toimijoille, jolloin myös pienet operaattorit pääsevät tarjoamaan palvelujaan. Vuokratasossa tavoitellaan operaattoreiden välisiä markkinahintoja merkittävästi alhaisempia kuluja Kaupungin käyttöön varataan omat kuidut alueen kiinteistö-, turvatekniikan-, kunnallistekniikan ja muiden yhteispalvelujen verkottamiseksi, Living Lab kehityskäyttöön ja alueen tutkimustoiminnan tarpeisiin

4 4 1. Millainen Alueellisen palveluyhtiön rooli ja suhde kaupallisiin toimijoihin tulisi olla? 2. Mitä palveluja alueen kuituyhteyksille tai tilojen välisten P2P-yhteyksien päälle voidaan tulevaisuudessa toteuttaa? Ts. mihin palveluratkaisuihin kapasiteetti- ja arkkitehtuurisuunnittelussa tulisi varautua? 2.2 Langaton verkkoinfrastruktuuri ja matkapuhelinverkot Kiinteän alueverkon lisäksi Kankaan toiminnalle on tärkeää, että alueella on kattavat ja hyvät mobiilidatayhteydet (3G, 4G), sekä tarvittaessa kohdennetuissa paikoissa toimiva erillinen WLAN-verkko, joka kattaa olennaisimmat alueet. WLAN-verkolla taataan riittävä tiedonsiirtokapasiteetti Kankaalla niillä alueilla, joilla on paljon käyttäjiä tai suuret kapasiteettivaatimukset. Tällaisiin alueisiin kuuluvat mm. kauppakeskittymät ja yleisötilat. Asuntoihin ei ole yleisesti ottaen järkevää toteuttaa alueellista yhteistä langatonta verkkoa sen hankinta- ja operointikustannuksien noustessa äkkiä verrattain korkeaksi sekä siksi, että nykyiset kuluttajaliittymät sisältävät useasti oman langattoman verkon tuen, joka on riittävä asuntokohtaiseen käyttöön. Sen sijaan yhteisillä toimialueilla voi olla hyödyllistä toteuttaa WLAN-verkko keskitettynä alueellisena ratkaisuna, jonka kautta voidaan toteuttaa alueellisia yhteisiä ja avoimia palveluja, sekä varmistaa käyttäjien kokema palvelulaatu. Yhteisten, avoimien palvelujen kautta voidaan tarjota kohdennetusti liiketoiminnalle tai asukkaille langattomasti käytettäviä alue- tai yrityspalveluja (mm. alueportaali tai mobiilit yrityspalvelujen tarjouskanavat). Keskitettyyn verkkoratkaisuun on mahdollista liittää useita eri palveluntarjoajia virtuaalisten verkkojen avulla ja näin vältetään ongelmat verkon kattavuuden ja eri WLAN-verkkojen toisilleen aiheuttamien häiriöiden osalta, parantaen samalla käytettävyyttä ja palvelujen toimintaa. Alustavat tavoitteet: Matkapuhelinverkon kuuluvuus on alueella ja kiinteistöjen sisätiloissa erittäin kattava kaikkien operaattorien osalta. Matkapuhelinverkon tukiasematarpeita varten tehdään kiinteistöissä tarvittavat tilavaraukset kattavaa verkkopeittoa varten. Alueen kuituverkko tuodaan tiloihin yhteystarpeita varten, sekä kiinteistöjen sisäverkossa varataan kuitukapasiteettia rakennuksien sisäisiä yhteystarpeita varten. Mahdollinen avoin WLAN-verkko toteutetaan rajattuihin tiloihin, joissa on paljon käyttäjiä ja suuret kapasiteettivaatimukset. WLAN-verkon kautta tarjotaan alueen sähköisiä palveluja (mm. aluetiedotteet, saunavaraukset) ja palvelukanava alueen muille toimijoille (esim. varauspalvelu kampaamoon, käyttöpaikkaan sidottu tarjouskanava kaupalle)

5 5 3. Langaton verkko: Millä ratkaisu- tai palvelumallilla olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa yhteiset, avoimet WLAN-palvelut? Onko nähtävissä palvelutarpeita, jotka edellyttäisivät WLAN-ratkaisun toteutusta? 4. Matkapuhelinverkot: Mitä on erityisesti huomioitava kiinteistöjen teknisessä toteutuksessa, jotta eri matkapuhelinoperaattorit voivat toimia alueella yhtäläisesti ja kiinteistöihin saadaan kaikkien matkapuhelinoperaattorien kattava sisätilakuuluvuus? 5. Matkapuhelinverkot: Kuinka kiinteistöjen sisäiset kuituyhteydet tulisi toteuttaa, jotta mahdollistetaan matkapuhelinverkkojen tukiasemien sijoittaminen kiinteistöihin? 2.3 Lukitus- ja turvatekniikka Kankaan tontinluovutusasiakirjoihin tullaan kirjaamaan ehdot, joilla varmistetaan vähimmäisvaatimustason täyttävien, alueella yhteentoimivien lukitus- ja turvateknisten järjestelmien käyttöönotto kaikissa alueen kiinteistöissä Sähköinen kulunvalvonta ja lukitus Kankaan keskeisimpiin kiinteistö- ja turvateknisiin innovaatioihin kuuluu alueellinen sähköisen kulunvalvonnan ratkaisu, jonka toteutusmahdollisuuksia on käsitelty tarkemmin omassa selvityksessään: f Kankaalle toteutettavan ratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa kattava, ketterä, luotettava ja turvallinen sähköinen kulunvalvonta koko Kankaan alueella, jossa käyttäjät pääsevät yhdellä mukana kantamallaan kulkutunnisteella (esim. tagi, matkapuhelin tai sormenjälki) kulkumaan kaikista niistä ovista ja muista kulunvalvontapisteistä, joihin heillä on kulkuoikeus. Kulkuoikeuksia on myös pystyttävä muuttamaan ketterästi periaatteessa milloin ja missä vain, eli esimerkiksi myöntämään käyttäjälle välittömästi kulkuoikeus tiettyyn tilaan, jonka hän on juuri äskettäin varannut käyttöönsä ollessaan jo itse matkalla sinne. Alustavat tavoitteet: Ratkaisu kattaa alueen kaikki kiinteistöt, ja käyttäjien on päästävä yhdellä kulkutunnisteella kulkemaan kaikista niistä ovista ja muista kulunvalvontapisteistä, joihin heillä on kulkuoikeus. Ratkaisu mahdollistaa kulkuoikeuksien keskitetyn ja ketterän hallinnan sekä kulkulokien keskitetyn keräämisen alueen kaikista kulkutapahtumista.

6 6 Ratkaisu toimii perustoiminnallisuuksiensa osalta katkoitta myös erilaisissa poikkeustilanteissa (esim. sähkö- ja tietoliikennekatkokset) sekä soveltuu Suomen sääolosuhteissa käytettäväksi. Ratkaisu suojaa kiinteistöjä vähintään perinteistä mekaanista lukitusta vastaavalla tasolla ja on myös itse suojattu mahdollisia kyberturvallisuusuhkia vastaan. Ratkaisu on integroitavissa Viisaan Kankaan muihin mahdollisiin tietojärjestelmiin (esim. rikosilmoitin-, paloilmoitin-, kameravalvonta-, kiinteistönhallinta-, pysäköinti- ja varausjärjestelmät) ja mahdollistaa tietojen jakamisen avoin data -konseptin mukaisesti sekä liiketoiminta- että tutkimuskäyttöön yksityisyyden suoja huomioiden. Ratkaisun kulkutunnisteita pystytään pelkän sähköisen kulunvalvonnan lisäksi käyttämään mahdollisesti myös laajemmin sähköisessä tunnistautumisessa. 6. Mitä tunnisteteknologiaa (esim. RFID, Bluetooth tai sormenjälkitunnistus) ja millaista arkkitehtuuria käyttäen ratkaisu kannattaa toteuttaa? 7. Millaista teknistä infrastruktuuria toteutettava ratkaisu edellyttää alueelle sekä sen kiinteistöihin (esim. sähkö- ja tietoliikennekaapeloinnit)? 8. Miten taataan ratkaisun kyberturvallisuus sekä laitteisto- että ohjelmistotasolla? 9. Mikäli ratkaisu toteutetaan useampia eri järjestelmiä käyttäen, kuinka taataan eri järjestelmien yhteensopivuus ja estetään ratkaisun siiloutuminen kiinteistöittäin (ts. kuinka taataan järjestelmien paitsi vertikaali myös horisontaali integraatio)? 10. Kuinka ratkaisun kulkutunnisteita voitaisiin käyttää myös yleisemmin sähköiseen tunnistautumiseen koko Jyväskylän tai koko Suomen tasolla? Kameravalvonta Alueelle harkitaan toteutettavaksi kameravalvontapalvelua, joka toteutettaisiin keskitettynä ratkaisuna. Ratkaisulla turvataan alueen teknisten tilojen valvonta, sekä mahdollistettaisiin samalla ratkaisutoteutuksella kameravalvonta myös muille osapuolille, jotka sitä alueella toimintaansa tarvitsevat. Alustavat tavoitteet: Palvelu olisi saatavilla lisämaksullisena palveluna niille osapuolille, jotka sitä alueella toimintaansa tarvitsevat. Kameroiden asennuspisteisiin varaudutaan jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa.

7 7 Järjestelmä on IP-pohjainen käyttäen yhteyksiinsä alueelle rakennettavaa alueverkon kuitu- ja yleiskaapelointia (Cat6-tason yleiskaapelointi). Kameroiden sähkönsyöttö tapahtuisi PoE:lla tai erillisillä virtalähteillä. 11. Millainen keskitetty toteutus- tai palvelumalli palvelisi parhaiten alueen tarpeita? 12. Mihin muihin käyttömahdollisuuksiin keskitettyä kamerainfrastruktuuria voisi alueella hyödyntää perinteisen turvanäkökulman lisäksi? Palvelumahdollisuudet kameravalvonnan mahdollistamana, esim. vanhusasumisen tuki? Entä tutkimuksen näkökulma? 13. Mitä käyttöön soveltuvia keskitettyjä palvelu/järjestelmäratkaisuja on tarjolla? Voidaanko pääsy kameranäkymiin rajata asiakaskohtaiseksi, jolloin voidaan toteuttaa keskitetty, mutta yksilöllinen palvelu eri osapuolille? 14. Mitkä keskeiset asiat tulisi huomioida alueellisen kameravalvonnan hankinnassa/toteutuksessa? 15. Mitä standardeja ja rajapintoja järjestelmän tulisi toteuttaa, joilla varmistetaan järjestelmälle mahdollisimmat avoimet käyttömahdollisuudet, tulevien innovatiivisten tarpeiden toteuttamiseksi? 16. Millaiset tekniset valmiudet tulisi alueen kiinteistöiltä edellyttää kamerojen asennusta silmälläpitäen? Interaktiiviset ilmoitus/opastustaulut Kankaalle toteutetaan alueportaali eli internet-sivusto, joka sisältää monipuolista, vuorovaikutteista informaatiota Kankaalta, mm. alueen palveluhakemiston aukioloaikoineen, karttaopastuksen sekä sosiaalisen median toimintoja mm. talonyhtiöiden sisäiseen tiedotukseen ja viestintään. Tavoitteena on, että alueportaali palvelee monipuolisesti Kankaan asukkaita ja vieraita pääsääntöisesti heidän omilla päätelaitteillaan. Tämän lisäksi on välttämätöntä tarjota matalan kynnyksen pääsy alueportaalin palveluihin myös heille, joilla ei ole omaa päätelaitetta käyttävissään. Tästä syystä kaikki Kankaan kiinteistöt tulee varustaa interaktiivisilla opastustauluilla, joilla alueportaalin käyttö on mahdollista. Opastustaulu tarjoaa lisäksi muuta paikallista ja alueellista toiminnallisuutta. Alustavat tavoitteet: Tontinluovutussopimuksissa edellytetään, että vähintään kiinteistön jokaisen uloskäynnin/porraskäytävän maantason aulatilat varustetaan interaktiivisella opastustaululla. Opastustaulun on oltava kiinteästi asennettu, kosketusnäytöllä ohjattava, näyttöalaltaan vähintään 40, tarkkuudeltaan vähintään Full-HD. Siinä on toimittava ajantasaista standardia tukeva selain, jolla alueportaalin täysipainoinen käyttö on mahdollista.

8 8 Opastauluun on integroitava Kankaan sähköisen kulunvalvonta- ja tunnistautumisratkaisun tunnisteiden kanssa yhteensopiva lukijalaite, jonka avulla käyttäjä voi tunnistautua opastustaulun tarjoamiin sovelluksiin ja palveluihin. Opastaulusta on voitava muodostaa ääni- tai mieluiten videopuheluyhteys mm. kiinteistövalvomoon, josta voidaan myöntää kulkuoikeus avainten katoamistapauksessa. Opastustaulun paikallisina toimintoina tulee olla kiinteistön palveluhakemisto; asukastaulu; kiinteistön opaskartta tmv. Opastustaulussa voi lisäksi olla saatavilla kiinteistön omaa tiedotusta, sovelluksia ja kaupallista sisältöä. Opastustaulun tulee tukea toiminnallisuutta, jossa alueelle julkaistava viranomais/vaaratiedote välittömästi yliajaa taulun muun informaation. Käyttäjä ei voi sulkea tiedotetta taulusta. 17. Minkä tasoiset tekniset vaatimukset opastustauluille tulee kiinnittää, jotta: A) saadaan riittävä yhteentoimivuus Kankaan alueportaalin ja muiden palveluiden kanssa, mutta toisaalta; B) ei tarpeettomasti hidasteta tai rajoiteta teknistä kehitystä tai soveltuvaa tuotetarjontaa? 18. Millainen ratkaisu palvelisi Kankaan alueen tarvetta, jossa sisällöntuotannon ja julkaisun on oltava mahdollista hajautetusti, usealle eri vyöhykkeelle. Esim. siten, että yksittäisessä talossa voidaan julkaista omaa sisältöään; talonyhtiössä omaa sisältöään kaikkiin taloihin; Kankaalla kaikkiin kiinteistöihin jne. 19. Millaisella toteutuksella voidaan saavuttaa toimintavarma, viiveetön viranomais- ja vaaratiedotteiden välitys kaikkille valitun alueen opastustauluille ilman, että opastustaulujen on oltava saman valmistajan tuotteita? 20. Onko realistista pyrkiä edellä kuvattuihin yhteisiin toiminnallisuuksiin ja integraatioihin toteuttamatta keskitettyä, Kankaan yhteistä taloportaalia, jota kaikki kiinteistöt hyödyntäisivät? 2.4 Älykäs talotekniikka (LVIS) ja energiankulutuksen näkyväksi tekeminen Yhtenä läpileikkaavana kehityskohteena Kankaalla on asukaslähtöinen resurssitehokkuus: resurssien kulutuksen näkyväksi tekeminen sekä resurssitehokkaiden arjen valintojen mahdollistaminen uudenlaisten älykkään asumisen ratkaisujen avulla. Alueen tontinluovutusehtoihin tullaan kirjaamaan rakennustapaohjeet, jotka pyrkivät ohjaamaan resurssitehokkuuden toteutumista alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennustapaohjeet keskittyvät erityisesti energian ja veden kulutuksen asukaslähtöiseen tehokkuuteen mm. älykkään mittauksen ja ohjauksen tarjoaman tiedon ja palveluiden kautta.

9 9 Jatkossa energiatehokkuuden lisäyspotentiaali on yhä selvemmin rakennuksen käytössä ja ylläpidossa. Tällöin tänään rakennettavat tulevaisuuden talot on tehtävä asukaslähtöistä energiatehokkuutta tukeviksi ja samalla on otettava huomioon miten niiden mahdollistamat ratkaisut kuten älykoti -toiminnot tuovat lisäarvoa asumiseen. Asukkaiden käyttäytymisen kannalta tärkeää on, kuinka heistä riippuvainen energian ja veden kulutus saadaan mahdollisimman hyvin näkyväksi, ymmärrettäväksi ja ohjattavaksi, sekä kuinka uuden mittaus- ja ohjausteknologian tuoma älykkyys saadaan integroitua mahdollisimman tehokkaasti asukkaiden ja muiden toimijoiden arkeen. Energiatehokkuuden ohella älykkään talotekniikan keskeisiä toimintoja ovat teknisen toimivuuden käyttäjäystävällisyyden, turvallisuuden sekä olosuhteiden viihtyisyyden takaaminen. Keskeinen tavoite Kankaalla on luoda edellytykset monipuoliselle, älykkääseen mittaukseen ja ohjaukseen perustuvalle palveluntuotannolle, joka tarjoaa asukkaille ja muille toimijoille motivointia, keinoja ja automaatiota parempaan energiankäytön hallintaan. Näin mittaukseen ja ohjaukseen tehtävien investointien täysimääräinen hyöty pystytään realisoimaan ja luomaan uudenlaista palvelualustaa ja liiketoimintaa. Tämän mahdollistamisessa ovat keskeisiä rakennusten mittausja ohjausjärjestelmien avoimet ja/tai yleisiin standardeihin perustuvat rajapinnat, joiden avulla ne voidaan liittää ulkoisiin tieto- ja ohjausjärjestelmiin. Rajapintojen määrittelyn ohella näihin liittyviä tietoturva- ja tietosuojaratkaisuja pyritään ohjeistamaan riittävällä tarkkuudella. Alustavat tavoitteet: Reaaliaikainen sähkön, lämmön ja veden mittaus Huoneistojen eriteltyjen sähkökuormien mittaus- ja ohjausmahdollisuudet, tarkoituksenmukaisesti jaoteltuna Huoneistojen ohjausmahdollisuudet asukkaille (kotona/poissa toiminto, huonelämpötilat, sähkölaitteet, yöajan käyttötilat) Huoneistojen reaaliaikaisen kulutustiedon ja ohjausmahdollisuuksien tuominen asukkaille heidän omien päätelaitteiden/mobiililaitteiden kautta (toimintojen mahdollistaminen myös etänä) Mittaus- ja ohjausjärjestelmien liittäminen ulkoisiin järjestelmiin, mahdollistaen uudet eri toimijoiden tuottamat energiatehokkuuspalvelut 21. Minkä tahon tulisi hallinnoida (huoneisto- ja talotason) mahdollisia ulkoisia ohjaustoimintoja (esim. kysyntäjouston palvelut), sekä kenelle ja kuinka tähän pääsyä tulisi säädellä? 22. Mitä palveluita kulutusdatan ja ohjausmahdollisuuksien päälle voidaan luoda? 23. Ketkä ovat edellisessä keskeisiä toimijoita ja mikä on heidän roolinsa suhteessa kulutusdatan keräykseen ja rajapinnan hallinnointiin? 24. Miten toteuttaa älykäs ja resurssitehokas aluevalaistus Kankaalla? 25. Kuinka kulutusdata integroidaan osaksi kohdan alueportaalia?

10 Mitä standardeja, rajapintamääritteitä ulkoisiin järjestelmiin tulee rakennustapaohjeisiin laatia tai huomioida? 27. Kuinka kyberturvallisuus tulisi huomioida rakennustapaohjeissa, sekä mittauksen ja ohjauksen sisäisissä järjestelmissä että niiden ulkoisissa rajapinnoissa ja siitä eteenpäin tiedonsiirtoarkkitehtuurissa? Ja kunnallistekniikassa laajemminkin? 2.5 Tulevaisuuden sovellukset ja palvelut Tavoitteena on, että teknologiaratkaisujen tukemana Kankaalle syntyy infrastruktuuri, joka mahdollistaa Viisaan Kankaan sovellusten ja palveluiden käyttöönoton vaiheittain. Tulevaisuuden sovellusten ja palveluiden ennakointi on haastavaa. Suunnittelun tässä vaiheessa on silti oltava tavoitteena pyrkiä tunnistamaan sellaisia tulevaisuuden palveluita, jotka jo nyt tulee huomioida Kankaan ICT-infrastruktuurin vaatimuksissa. Yksi Kankaan keskeinen suunnitteluperiaate on avoimuus; tällä tarkoitetaan sekä järjestelmien että ihmisten välistä tiedonkulkua, mm. että: Kaikki Kankaalla asuville ja siellä toimiville ihmisille oleellinen informaatio on oltava saatavilla kaikille tasapuolisesti (kenenkään ei tulisi jäädä ulkopuoliseksi) ja helposti eri kanavien (mobiili, web, interaktiiviset ilmoitustaulut) kautta Sovellus- ja palvelukehittäjille on taattava rajapinnat uusien ja innovatiivisten sisältö- ja hallintapalveluiden kehittämiseksi kaikkiin alueelle tuotaviin järjestelmiin (mm. kotiautomaatio ja kulutuksen seuranta) Kaikki Kangasta koskevat päätökset ovat mahdollisimman läpinäkyviä ja niihin taataan mahdollisimman hyvät vaikutusmahdollisuudet. Näin ollen taataan rikkaampi ympäristö alueen kehittymiselle. 28. Millainen on edustamanne organisaation visio tulevaisuuden kaupungista: millaisia sovelluksia toimivan ICT-infrastruktuurin päälle voidaan synnyttää? Miten sovellusten tulevia vaatimuksia tulisi ICT-infrastruktuurissa ennakoida? 29. Mikä on näkemyksenne kyseeseen tulevista rajapinta- ja yhteentoimivuusstandardeista tietopyynnön ratkaisujen osa-alueille, joita järjestelmiltä ja niiden rajapinnoilta tulisi edellyttää?

11 11 3 Etenemissuunnitelma Kankaan suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja rakentaminen alkaa pian. Ensimmäisenä saneerauskohteena alueella kunnostetaan Vanhan Paperitehtaan siipiosa, johon rakentuu tilat Koulutuskuntayhtymän Käsi- ja taideteolliselle oppilaitokselle ja Humanististen tieteiden ammattikorkeakoulun TKI-keskukselle sekä Jyväskylän Yritystehtaalle.. Vanhan paperitehtaan saneeraus käynnistyy loppuvuodesta 2014 ja sen suunnittelu on jo vauhdissa. Ensimmäinen asuntokohde Kankaalle käynnistyy maalis-toukokuussa Jotta varmistetaan se, että jo Kankaan ensimmäiset kohteet tulevat täyttämään alueen ICT-ratkaisun vaatimukset, on Kankaan ICT-vaatimusmäärittelyn aikataulu tiukka. Työ etenee seuraavasti: Tehtävä Ajankohta Tietopyynnön julkaisu lokakuu 2014 Tekninen vuoropuhelu ja toimittajatapaamiset loka-marraskuu 2014 Tietopyynnön vastausten läpikäynti marraskuu 2014 Kankaan ICT-vaatimusmäärittelyn viimeistely marras-joulukuu 2014 Vaatimusmäärittelyn valmistuminen joulukuu 2014 Vanhan paperitehtaan siipiosan saneeraus alkaa syksy 2014 Kankaan ensimmäisen asuntokohteen aloitus maalis-toukokuu 2015 Kankaan ICT-ratkaisuun liittyvät hankinnat tulevat tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tapahtumaan vaiheittain, alkaen Jyväskylän kaupunki ja/tai alueellinen palveluyhtiö mahdollisesti kilpailuttavat mm: Alueellisen valokuituverkon toteutuksen Langattomien verkkojen toteutuksen Alueverkkojen palveluoperaattorin Kiinteistö- ja turvatekniikan keskitetyt osat Sovelluksia ja palveluita, kuten alueportaalin Kankaan kiinteistökohteita toteuttavat rakennusliikkeet hankkivat tontinluovutusehdot täyttävät ICT-ratkaisut, kuten: Sähköinen lukitus Kiinteistöautomaatio Sisäverkot

12 12 4 Tietopyyntöön vastaaminen Teknisen vuoropuhelun ja siihen liittyvän tietopyynnön tavoitteena on kuulla näkemyksiänne ja vaihtoehtoisia toteutusehdotuksianne sekä viime kädessä saada arvionne Kankaan Kyberturvallisten ICT-ratkaisujen toteutus-kelpoisuudesta. Pyydämme teiltä vapaamuotoista vastausta tietopyyntöön, sisältäen: A) Kommenttinne luvussa 2 ja sen viitteissä kuvattuihin tietoturva- ja teknologiaratkaisujen suuntaviivoihin ja rajauksiin. Pyydämme lisäksi, että otatte kantaa luvuissa esittämiimme kysymyksiin. Vastaanotamme kaiken rakentavan palautteen mielellämme. B) Arvion, ovatko tässä tietopyynnössä esitetyt alustavat ICT-vaatimukset nähdäksenne riittävän: 1. yleisiä, jotta mahdollistetaan vaatimukset täyttävien ratkaisujen kilpailuttaminen markkinoilta eri hankkijoiden toimesta ja terve kilpailuasetelma säilyttäen? 2. yksityiskohtaisia, jotta mahdollistetaan yhtenäinen ja yhteentoimiva Viisas Kangas riippumatta siitä, mihin kiinteistökohteeseen ja minkä toimittajan tuotteilla ratkaisu on toteutettu? C) Näkemyksenne siitä, mitä muuta kyberturvallisuuteen liittyvää tulisi huomioida Kankaan alueen ICT-ratkaisuissa? D) Näkemyksenne luvussa 3 kuvattuun etenemissuunnitelmaan E) Näkemyksenne kokonaisuuden osapuolten vastuunjaon mielekkyydestä F) Alustava kiinnostuksenne tarjota luvun 2 mukaisten osa-alueiden ratkaisuja G) Kiinnostuksenne esitellä omia näkemyksiänne ja referenssejänne luvun 2 osa-alueille kahdenvälisessä tapaamisessa H) Tiivis yrityksenne ja ratkaisujenne esittely: 1. Perustiedot yrityksestänne 2. Referenssinne Älykäs kaupunki -tyyppisistä toteutuksista ja/tai luvun 2 mukaisista ratkaisuista yksittäin Suomessa ja globaalisti. Näkemyksenne smart city palveluarkkitehtuurista? 3. Älykäs kaupunki konseptinne ja/tai luvun 2 mukaisten ratkaisujen kehitysnäkymät 4. Näkemyksenne luvun 2 mukaisten palveluiden (osaalueittain) optimaalisesta tuotantotavasta. Mikä on kullekin osa-alueelle tarjoamanne palvelun/ratkaisun hinnoittelumalli?

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Kankaan alueen ICT-esiselvitys Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Sisältö Tausta Kangas vetovoimainen edelläkävijä ICT-ratkaisut tukemassa tavoitteita Pääsy Internetiin Sovellukset

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

BusinessJyväskylän Kangas kohti 2101 työpaikkaa

BusinessJyväskylän Kangas kohti 2101 työpaikkaa BusinessJyväskylän Kangas kohti 2101 työpaikkaa 15.5.2017, Ora Nuutinen ja Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki 16.5.17 Kankaan polkua Uki-Arkkitehdit: Kirjosiipi 16.5.17 1874-2010 Paperitehdastoimintaa 2010

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

23.9.2015. Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia

23.9.2015. Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategia Kankaan alueen kyberturvallisuusstrategian tuottaminen Strategian määrittely on tehty kesän 2015 aikana Pohjana Viisas Kangas kehityshankkeen aineistot Sisältö

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden mallikylä Jyväskylässä , Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki

Kyberturvallisuuden mallikylä Jyväskylässä , Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki Kyberturvallisuuden mallikylä Jyväskylässä 26.1.2017, Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki Kankaan polkua Uki-Arkkitehdit: Kirjosiipi 1874-2010 Paperitehdastoimintaa 2010 Kangas kaupungille, kehittäminen alkaa

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Jyväskylän merkittävin kehityshanke

Jyväskylän merkittävin kehityshanke Tulevaisuuden kaupunkikehityshanke Kohti Kankaan turvallista kokonaisarkkitehtuuria Anne Sandelin 11.9.2014 Jyväskylän merkittävin kehityshanke Kangas Keskusta Lutakko Merkittävä keskustan laajennusalue

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista.

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista. Osa 1: Sanasto Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung Zeughausstraße 2-10 50667 Köln Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä Koska asunto on kallis sekä rahalliselta että tunnearvoltaan, siitä kannattaa pitää erittäin hyvää huolta tavalla, josta nauttivat sekä

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin Kytkin-projekti 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa Anne Sandelin Kankaan mahdollisuudet Alueellinen elinkaariajattelu Rakentamisen pullonkaulojen poistaminen Pinttyneiden mallien

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

23.3.2014. Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto

23.3.2014. Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto Kankaan tilannekatsaus 24.3.2014 kaupunginvaltuusto Jyväskylän merkittävin kehityshanke Kangas Keskusta Lutakko Merkittävä keskustan laajennusalue Kangas vastaa kaupungin kasvun ja vetovoiman tarpeeseen

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

RT:n kuntatilaisuus kaupunginjohtaja Timo Koivisto

RT:n kuntatilaisuus kaupunginjohtaja Timo Koivisto RT:n kuntatilaisuus 18.1.2017 kaupunginjohtaja Timo Koivisto Väestönmuutosten ennakkotiedot marraskuu 2016 Jyväskylän ennakkoväkiluku 30.11.2016 138 760 Muutos 11 kk + 1 392 Lähde: Tilastokeskus 17.11.2016

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

ABLOY PULSE. Älä huoli. Ala elää.

ABLOY PULSE. Älä huoli. Ala elää. ABLOY PULSE Älä huoli. Ala elää. Ainutlaatuinen lukitusjärjestelmä. ABLOY PULSE on edistyksellinen ja monipuolinen digitaalisen lukituksen ja kulunhallinnan järjestelmä, jossa turvallisuus, huolettomuus

Lisätiedot

ABLOY PULSE. Älä huoli. Ala elää.

ABLOY PULSE. Älä huoli. Ala elää. ABLOY PULSE Älä huoli. Ala elää. Ainutlaatuinen lukitusjärjestelmä. ABLOY PULSE on edistyksellinen ja monipuolinen digitaalisen lukituksen ja kulunhallinnan järjestelmä, jossa turvallisuus, huolettomuus

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet

Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet Tomi Heikkilä TeliaSonera, Radio Network Planning Finland Sisäkuuluvuushaasteet Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset ovat tuoneet matkapuhelinverkossa

Lisätiedot

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Sivu 1/6 Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet kannettavan tietokoneesi ja WLANkännykkäsi määrittelyt. Ohjeet on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jolla on

Lisätiedot

Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama

Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama Vihreä Foorumi: Älyteknologiasta ja avoimesta datasta vauhtia energiatehokkuuteen Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama Kimmo Liljeström, Optiplan Oy Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot

Lisätiedot

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 1 TUNNISTAMINEN JA MAKSAMINEN VERKOSSA TÄYDENTÄÄ DIGITALISAATIOTA Dirty Money Banknotes are contaminated with an average

Lisätiedot

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatietopalvelu Mitä? tavoitellaan uudenlaista ja automatisoitua kiinteistökohtaista energianeuvontaa

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin.

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. T e c h v o Oy V e s a O r p a n a A s e n t a j a n t i e 2 C 8 0 2 4 0 0 K i r k k o n u m m i

Lisätiedot

egate Smart Building Innovation

egate Smart Building Innovation egate Smart Building Innovation Sensoriverkkoteknologiapohjaisella (IoT) olosuhdevalvonnalla kohti laadukkaampia olosuhteita rakennustyömailla ja käytössä olevissa rakennuksissa. Taustat Sensoriverkkoteknologian

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan alueen ICT-ratkaisujen esiselvitys

Jyväskylän Kankaan alueen ICT-ratkaisujen esiselvitys 1/28 Jyväskylän Kankaan alueen ICT-ratkaisujen esiselvitys 2/28 Esipuhe Tämän esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa Jyväskylän Kankaan alueelle parhaiten soveltuvat ICT-ratkaisut ja -palvelut hallintomallivaihtoehtoineen.

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen asumisen edistäjänä. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Kiinteistö- ja rakennusfoorumin media-aamiainen 6.9.2012

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Jari Renko Teknologiajohtaja, Oy APOTTI Ab Oy Apotti Ab Ekosysteemi on VAKUUTUS hankkeelle, jotta.. Hankekokonaisuus Ekosysteemi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Organisaation perustiedot... 2 2 Nykytilanteen kuvaus... 2 3 Tietopyyntöön sisältyvän kartoituksen laajuus... 2 4 Tietopyyntöön

Lisätiedot

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN Mikko Jokela ToP Tunniste Oy ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId

Lisätiedot

Pilviväylä projekti 24.1.2014

Pilviväylä projekti 24.1.2014 Pilviväylä projekti 24.1.2014 Tarkoitus ja tavoite Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on ratkaista ongelmia jotka liittyvät pilvipalveluiden hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon kouluissa.

Lisätiedot

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 09.01.2013 Kaupunki sai etuosto-oikeudella 1,5 vuotta sitten,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

egate Smart Building Innovation

egate Smart Building Innovation egate Smart Building Innovation Sensoriverkkoteknologiapohjaisella (IoT) olosuhdevalvonnalla kohti laadukkaampia olosuhteita rakennustyömailla ja käytössä olevissa rakennuksissa. Taustat Sensoriverkkoteknologian

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

Ubiikkiteknologiat kaupunkiympäristössä RFID Lab Finland ja Anturikeskus Oy - yhteisseminaari 14.1.2009

Ubiikkiteknologiat kaupunkiympäristössä RFID Lab Finland ja Anturikeskus Oy - yhteisseminaari 14.1.2009 Ubiikkiteknologiat kaupunkiympäristössä RFID Lab Finland ja Anturikeskus Oy - yhteisseminaari 14.1.2009 Langaton Vuores Prof. Marko Hännikäinen Tampereen teknillinen yliopisto 1 4.9.2008 Copyright Tampere

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä

Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä Jouko Kuisma Sairaalatekniikan päivät Hankejohtaja, Fujitsu Finland Helsinki 12.2.2014 jouko.kuisma@fi.fujitsu.com Jokapaikan tietotekniikka?

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmä - palveluiden suojaaminen

Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmä - palveluiden suojaaminen Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmä - palveluiden suojaaminen Sonera Jari Kenttä Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmäpalveluiden suojaaminen Miksi asia on ajankohtainen? Arvoketjut

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistöautomaatio on rakennuksen aivot Lähde: Siemens 29.4.2015 TALOTEKNIIKKA/VPi

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallinen palveluväylä JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallisen palveluväylän yleiskuva Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden

Lisätiedot

Smart Tampere

Smart Tampere Smart Tampere 06.04.2017 SRV/Studio Libeskind Kestävän kehityksen älykaupunki Älykkään, kestävän kehityksen kaupungin tavoite on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Kolme näkökulmaa älykkääseen kaupunkiin Tila, Ubicom ja Kestävä yhdyskunta ohjelmat Tila Ohjelman painottuu muuttuviin

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA DIMENTEQ OY SALORANKATU 5-7 24240 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA SKOL ja FLIC, 29.10.2015 Teemu Virtanen, Dimenteq Oy DIMENTEQ OY Tietotekniikan palveluyritys,

Lisätiedot

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Lyhyesti: Suomessa ja Baltiassa Liikevaihto 29,25 (noin 50) milj. Euroa Henkilöstöä Suomessa 46 (115) Juuret vuonna 1989 perustetussa Santa Monica

Lisätiedot