Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012"

Transkriptio

1 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto

2 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman 20 % energiansäästötavoitteen saavuttamista Energiansäästötavoite on yksi EU:n 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen vähentämistavoite ja uusiutuvan energian lisäämistavoite Jäsenvaltiot eivät halunneet kolmatta sitovaa tavoitetta. Komission ehdotuksessa direktiiviksi oli sen vuoksi joukko sitovia toimia (sisään leivottuna se tavoitekin) Energiatehokkuusdirektiivi (EED) korvaa energiapalveludirektiivin (ESD) ja CHPdirektiivin sekä muutaman kohdan julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä Komissio arvioi jäsenvaltioiden asettamien kansallisten tavoitteiden pohjalta syksyyn 2015 mennessä vuodelle 2020 asetetun EU:n 20 % säästötavoitteen toteutumista Viimeistään komissio antaa parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin 7 artiklan täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa ehdotukset tavoitevuoden muuttamisesta (2020->) ja säästötavoitteen tasosta (%:n nosto)

3 EU:n -20 % energiatehokkuustavoite Source: DG ENER data

4 Aikatauluista Komission esitys uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi Poliittinen yhteisymmärrys Neuvosto-KOM-EP kesäkuussa 2012 Kieliversiot ja alkuperäisen (en) stilisointi heinäkuu-elokuu 2012 Parlamentin ensimmäinen lukeminen Neuvoston äänestys Direktiivi voimaan joulukuussa 2012 Ensimmäinen (suppea) vuosiraportointi Ensimmäiset suunnitelmat (mm. 7 artikla) toimitettava marraskuussa 2013 Ensimmäinen kattava raportointi ( 3rd NEEAP ) Kansallisen toimeenpanon takaraja ~toukokuu 2014 EED tulkintakokoukset aloitettu syyskuussa (5 kpl syksyllä), ohjeet 6/2013 mennessä

5 EED:n sisältö artikloittain

6 Energiatehokkuusdirektiivin artiklat Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 (Art. 3) Sitova valtion keskushallintoa koskeva peruskorjaus/säästötavoite (Art. 5) Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle (Art. 7) Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta (Art. 4) Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa (Art. 6) Energiakatselmusohjelmat ja -velvoitteet (Art. 8) Energiankulutuksen mittaamiseen ja laskutukseen liittyvät toimet (Art. 9, 10 ja 11) Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistäminen (Art. 14) Energiatehokkuus sähkö- ja maakaasuverkoissa ja tariffeissa (Art. 15) Muita toimia energiatehokkuuden edistämiseksi (Art. 12, 16, 17, 18 ja 19) Lisäksi sanktiot (Art. 13), rahoitus ja rahastot (Art. 20) ja raportoinnit (Art. 24)

7 Energiansäästötavoitteet (Art. 3, 5 ja 7) Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 (Art. 3) Viisi tapaa asettaa: (1) primäärienergian tai (2) energian loppukulutuksen tasolle (3) primäärienergian tai (4) loppukulutuksen säästölle (5) energiaintensiteetille Ilmoitettava sen vaikutus vuoden 2020 primäärienergian ja energian loppukulutuksen tasoon. Kansalliset erityispiirteet saa ottaa huomioon, mutta myös EU:n 20 % tulee huomioida Tavoite asetetaan energia- ja ilmastostrategian päivityksen yhteydessä. Tavoite ja vaikutus primääri- ja loppukulutukseen ilmoitettava Edistymisestä tämän tavoitteen osalta on raportoitava vuosittain.

8 Energiansäästötavoitteet (Art. 3, 5 ja 7) Sitova valtion keskushallinnon peruskorjaus/energiansäästötavoite A) peruskorjattava vuosittain 3 % valtion keskushallinnon rakennuksista tai B) saavutettava vastaava säästö muilla toimilla (suunnitelma vaikutusarvioineen komissiolle) Tässä oli alun perin 3 % per vuosi peruskorjausvelvoite myös kunnille Selvitys 6/2013 mennessä vaihtoehdoista a) 3 % peruskorjaukset tai b) vastaava säästö muilla toimilla. Jos a) -> laadittava julkinen inventaario rakennuksista mennessä Jos b) -> esitettävä toimista suunnitelma vaikutusarvioineen komissiolle Luodaan prosessi vuosittain raportoitavien (30.4.) tietojen kokoamiseksi Jäsenvaltioiden tulee rohkaista kuntia ottamaan käyttöön energiatehokkuussuunnitelman, jossa on säästötavoitteet ja toimet energianhallintajärjestelmän, jossa on mukana energiakatselmukset käyttämään tarvittaessa ESCO-palvelua

9 Energiansäästötavoitteet (Art. 3, 5 ja 7) Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle Säästötavoite on 1,5 % per vuosi uutta säästöä (1, , , ,5) Lasketaan vähittäismyyntiyritysten myymästä energiasta (vuosien ka) kumulatiivinen = saavutettavien vuosisäästöjen summa eli 42 TWh Mahdollisuus käyttää neljää ns. joustomekanismia (vaikutus max. -25 %) Säästön kumulatiivinen laskenta vuosisäästö x säästön voimassaolo vuosina Tiukat ns. lisäisyysvaatimukset ja raskaat seuranta- ja todentamisvaatimukset Säästövelvoite voidaan kohdistaa A) energiayhtiöille tai B) ottaa käyttöön muita politiikkatoimia edellyttäen, että niillä saavutetaan vastaava säästö Molemmat vaihtoehdot suuritöisiä rakentaa ja hallinnollinen rasite on pysyvästi iso Velvoiteohjelmasta olisi säädettävä oma laki -> todella iso muutos markkinoille Energiansäästöohjelma olisi laadittava syksy 2013 mennessä -> iso työ ja ministeriöille kohdistuvat säästöjen todentamisvelvoitteet ovat raskaat Analyysi toimeenpanosta syksyn aikana, päätökset loppuvuodesta Selvitystyö käynnissä säästötavoitteen kantaluvun määrittämiseksi

10 Muutoksia sopimustoimintaan? Jos ei oteta käyttöön energiayhtiöiden velvoiteohjelmaa -> joulukuussa 2013 toimitettava komissiolle kansallinen energiansäästöohjelma Osoitettava tietyn ns. kumulatiivista energiansäästön saavuttaminen Ei lopullista päätöstä valinnasta, mutta jos ei velvoiteohjelmaa niin Sopimussisältöjen uusimisprosessi 1-6/2013 Neuvoteltavia sopimusaloja on kymmenkunta eli isohko työ tulossa Tavoitteen muoto ja taso mietittävä tässä yhteydessä erikseen, vaihtoehtoja on, mutta jotenkin vuosi 2020 tulee mukaan joka tapauksessa Kysymys on nimenomaan sopimussisällöstä, joka on hyväksytettävä komissiolla ja jolle on arvioitava säästövaikutukset Sanktioinnit uusi mielenkiintoinen vaatimus, mitä sanktioidaan ja mikä olisi sanktio Iso kysymys on kattavuuden varmistaminen ja vapaamatkustuksen estäminen Toinen iso kysymys on säästöjen laskennan ohjeistus (ns. lisäisyysvaatimukset) Uuteen sopimukseen siirtyminen? a) Vaihtoehto asap eli (ei ole todennäköistä, tuskin ehdittäisiin) b) Ajetaan nykyinen loppuun saakka eli (voi olla vähän pitkä aika) c) Tässä välissä on sitten vuodet 2015 ja 2016

11 Deep renovation strategia (Art. 4) Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta Koskee asuinrakennuksia sekä yksityisen ja julkisen sektorin palvelurakennuksia, sisältäen (1) yleiskatsaus rakennuskantaan, (2) toimenpiteiden tunnistaminen rakennustyypeittäin, (3) politiikkatoimet deep renovation (-75 %) investointien stimuloimiseksi, (4) näkymät kuluttajien, rakennusteollisuuden ja rahoituslaitosten opastustoimista ja (5) todellisiin esimerkkeihin perustuen arviot säästöistä ja muista hyödyistä Julkaistava mennessä ja päivitettävä kolmen vuoden välein (NEEAPprosessissa) Strategia tulee julkaista mennessä ja päivittää se 3 vuoden välein Strategia toimitettava komissiolle osana NEEAP-raportointia (2014, 2017, 2020) Sisältövaatimukset esitetty 4 artiklassa, strategia laadittava vuoden 2013 aikana Suomessa deep renovation = demolition

12 Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa (Art. 6) Valtion keskushallintoviranomaiset voivat hankkia vain energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia, siinä määrin kun se on johdonmukaista ottaen huomioon kustannustehokkuus, taloudellinen toteutettavuus, tekninen soveltuvuus ja riittävä kilpailu Vaatimuksia (liite III) on sovellettava silloin, kun hankinnassa ylitetään kynnysarvot laitteet lähtökohtaisesti vain korkeimman energialuokan laitteita, toimistolaitteet Energy Star tasoa ajoneuvojen renkaille vaatimus korkeimmasta energiatehokkuusluokasta palveluita tilattaessa asetettava vaatimus edellä olevista hankinnoista myös palveluntuottajalle Rakennukset saa hankkia ja vuokrata vain energiatehokkuuden minimivaatimukset täyttäviä, paitsi jos ostaa purkaakseen Oli alun perin pakollisena myös kunnille, nyt jäsenvaltioiden rohkaistava Toimeenpano keskushallinnon osalta joko a) uudella tai päivitetyllä VNp:llä tai b) konsernitason hankintaohjeistuksella. Yksityiskohdat käytävä läpi valtion hankinnoista vastaavien tahojen kanssa

13 Energiakatselmustoiminta (Art. 8) Kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on oltava kustannustehokkaita katselmuksia, erityinen kohderyhmä pk-yritykset, päteviä/riippumattomia katselmoijia, koulutusohjelmia edistettävä Suurille yrityksille pakolliset energiakatselmukset: ensimmäinen viimeistään 2015 ja uusittava 4 vuoden välein Pakolliset katselmukset voidaan toteuttaa myös vapaaehtoisten sopimusten puitteissa Yritykset, joilla on sertifioitu CEN/ISO energiahallintajärjestelmä, joka sisältää vastaavan energiakatselmuksen, voidaan vapauttaa pakollisista katselmuksista Energiakatselmuksille on asetettu vähimmäisvaatimukset liitteessä VI Nykyinen energiakatselmustoiminta on pääosin riittävä, mutta Suurten yritysten pakolliset energiakatselmukset on erillisongelma. Edellyttää säädöstä, mahdollisesti takalaudaksi energiatehokkuussopimuksiin ja sertifioituihin energia- ja ympäristöhallintajärjestelmiin Syksyn aikana selvitetään katselmusohjelmaan 8 artiklasta tulevat sovittamistarpeet

14 Energiankulutuksen mittaamiseen ja laskutukseen liittyvät toimet (Art. 9, 10 ja 11) Kulutuksen mittaaminen Sähkö, maakaasu, kaukolämmitys ja jäähdytys sekä kotitalouksien lämmin käyttövesi: etäluettavat mittarit tarjottava aina kun a) mittari vaihdetaan (reunaehtona tekninen toteutettavuus ja kustannustehokkuus), b) tehdään uusi liittymä uuteen rakennukseen tai olemassa olevaan rakennukseen tehdään laajamittaisia korjaustöitä (2010/31/EU) Vaatimuksia mittareille, mittaustietojen antamiselle ja neuvonnalle mittaria asennettaessa Kaukolämpöön liitetyt rivi- ja kerrostalot sekä usean käyttäjän palvelurakennukset: vaatimus huoneistokohtaisesta mittarista lämmitykselle/jäähdytykselle. Jos teknisesti mahdotonta, on asennettava patterikohtaiset lämmityskustannusten jakolaitteet, ellei jäsenvaltio osoita kustannustehottomaksi Vaatimuksia on pitkä lista, ainoa todella iso muutos olisi huoneistokohtainen lämmityksen ja jäähdytyksen mittaamisvaatimus Syksyn aikana tarkempi analyysi vaatimuksista suhteessa nykyisiin säädöksiin Laaditaan vuoden 2013 aikana selvitys patterikohtaisista lämmityskustannusten jakolaitteista. Niitä ei tarvitse ottaa käyttöön, jos jäsenvaltio voi osoittaa ettei se ole kustannustehokasta.

15 Energiankulutuksen mittaamiseen ja laskutukseen liittyvät toimet (Art. 9, 10 ja 11) Laskutustiedot (Art. 10) ja Mittaus- ja laskutustietojen saatavuus (Art. 11) Niiden asiakkaiden osalta, joilla ei ole etäluettavia mittareita, on mennessä varmistettava, että laskutustiedot ovat täsmällisiä ja todelliseen kulutukseen perustuvia. Voidaan toteuttaa siten, että asiakkaat lukevat itse omat mittarinsa. Sähkön ja maakaasun sisämarkkinadirektiivien mukaisesti asennettujen mittarien on mahdollistettava tosiasialliseen kulutukseen perustuvat täsmälliset laskutustiedot Mahdollisuus saada täydentäviä tietoja pvä-, vko-, kuukausitasolla 3 vuoden ajalta Asiakkaan pyynnöstä tiedot kolmannen osapuolen saataville, tarjottava sähköistä laskutusta, tarjottava asiakkaan pyynnöstä joustavia maksuehtoja (käytännössä vaihtoehto todelliseen kulutukseen perustuvalle laskutukselle) Kaikki laskut ja laskutustiedot saatava veloituksetta Vaatimuksia on pitkä lista, ei pitäisi olla mitään dramaattista Syksyn aikana tarkempi analyysi vaatimuksista suhteessa nykyisiin säädöksiin

16 Energiatoimitusten tehokkuus (Art. 14 ja 15) Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistäminen Laadittava mennessä kattava arviointi tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaan kaukolämmön ja jäähdytyksen hyödyntämismahdollisuuksista Edistettävä tehokkaita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä ja yhteistuotantoa Suoritettava arviointia varten kustannus-hyötyanalyysi liitteen IX mukaisesti Jos em. analyysin tulos positiivinen, on toteutettava riittävät toimenpiteet infrastruktuurin kehittämiseksi ja/tai varmistettava, että kustannus-hyötyanalyysi toteutetaan suunniteltaessa uutta tai uudistettaessa merkittävästi nykyistä - lauhdevoimalaitosta tai merkittävästi hukkalämpöä tuottavaa teollisuuslaitosta - kaukolämmitys- ja jäähdytysverkkoa tai sen energiatuotantolaitosta - kustannus-hyötyanalyysin laatimiseen on velvoitettava laitoksen luvituksen yhteydessä Vaatimukset eivät koske ydinvoimalaitoksia, huippukuorma- eikä varavoimalaitoksia. Tietyin edellytyksin velvoitteesta voidaan vapauttaa muitakin laitoksia Syksyn aikana tarkempi analyysi artiklan toimeenpanoon liittyvistä yksityiskohdista ja tulkinnoista artikla liitteineen sekava ja monimutkainen Komission ja DK:n tavoite on ollut kustannus-hyötyanalyysin kautta laukeava investointipakko yhteistuotannon ja teollisuuden hukkalämmön hyödyntämiseen

17 Energiatoimitusten tehokkuus (Art. 14 ja 15) Energiatehokkuus sähkö- ja maakaasuverkoissa ja tariffeissa Joukko valvontaviranomaiselle kohdistettuja verkkoihin ja tariffeihin liittyvät velvoitteita Kaasu- ja sähköinfrastruktuurin energiatehokkuuden parantamisesta tehtävä selvitys Syksyn aikana tarkempi analyysi (TEM/EMA ja EMV) velvoitteista, jotka kohdistuvat lähinnä verkonhaltijoille sekä tariffeihin

18 Muita toimia energiatehokkuuden edistämiseksi (Art. 12, 16, 17, 18 ja 19) Kuluttajille tiedottamista ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskeva ohjelma (12) Vähintään yksi luettelon toimenpiteistä, joilla edistetään kuluttajien käyttäytymisen muutoksia ja kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen osallistumista älykkäiden mittarien käyttöönottoon Pätevyys, akreditointi- ja sertifiointiohjelmat (Art. 16) Mikäli jäsenvaltio katsoo, että teknisen pätevyyden, objektiivisuuden ja luotettavuuden taso on riittämätön, on varmistettava, että energiapalvelujen ja katselmusten tarjoajien sekä asentajien (2010/31/EU) saatavilla tulee olemaan tai on sertifiointi/akkreditointi/pätevyysjärjestelmiä Tiedottaminen ja koulutus (Art. 17) Energiatehokkuusjärjestelmistä ja taloudellisista ja oikeudellisista puitteista on tiedotettava avoimesti, tietoa levitettävä laajasti kaikille markkinatoimijoille, näille luotava edellytykset jakaa tietoa, edistettävä sidosryhmien kanssa tiedotus-, valistus- ja koulutusaloitteita Energiapalvelut (Art. 18) Edistettävä markkinoita ja pk-yritysten pääsyä niille, jaettava tietoa sopimuksista ja rahoitusvälineistä, julkaistava luettelo palvelujen tarjoajista, laadittava mallisopimuksia jne. Tuettava markkinoiden toimintaa ja varmistettava, ettei kysyntää estetä tai haitata Muut energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet (Art. 19) Arvioitava esteet (mm. omistaja-vuokralainen case, julkisen sektorin hallinnolliset määräykset) ja toteutettava asianmukaiset toimet niiden poistamiseksi.

19 Muuta oleellista EED:stä Seuraamukset (Art. 13) Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista koskien energiatehokkuuden velvoitejärjestelmää (7 artikla), energiakatselmuksia (8 artikla), kulutuksen mittaamista (9 artikla), laskutustietoja (10 artikla), mittaus- ja laskutustietojen saamisen kustannuksia (11 artikla) sekä sellaisia energiayhtiöiden toimia, jotka haittaavat energiapalvelujen markkinoita (18 artikla) Kansallinen energiatehokkuusrahasto, rahoitus ja tekninen tuki (Art. 20) Jäsenvaltioiden on helpotettava rahoitusmekanismien perustamista tai nykyisten käyttöä Kansallisella rahastolla voidaan, edellyttäen, että siihen sijoitettu rahamäärä vastaa kyseisten velvoitteiden täyttämisen edellyttämiä investointeja, täyttää 4 artiklan ja 6 artiklan velvoitteet. Delegoidut säädökset (Art. 22) Komissiolle on siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä direktiivin liitteissä esitettyjen arvojen ja laskentamenetelmien mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen Raportoinnit (Art. 24) Jäsenvaltioiden tulee vuodesta 2013 alkaen toimittaa huhtikuun loppuun mennessä vuosiraportti edistymisestään kansallisten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa Laajempi kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma tulee toimittaa ensimmäisen kerran ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Komissiolle on käytännössä raportoitava hyvin yksityiskohtaisesti kaikista pienistäkin toimista

20 EED:n velvoitteiden toimeenpanosta

21 Yhdysverkko Viestintä ja kuulemistilaisuudet TEM EED-TYÖRYHMÄ TEM (pj), LVM, MMM, VM, YM Kuntaliitto, ET, EK, ÖKL, Rakli, Kuluttajaliitto Säädösryhmä TEM kokoaa Ryhmä 1 Art. 5 VM Senaatti Museovir. Ryhmä 2 Art. 6 VM TEM Hansel Motiva Ryhmä 3 Art. 7 TEM YM MMM Tilastok. ET EK ÖKL Metsät. ry Motiva Ryhmä 4 Art. 8 TEM YM Motiva EK Rakli Ryhmä 5 Art TEM YM EMV ET Art. 3 ja 24 TEM Ryhmä 6 Art. 14 TEM YM ET EK Kuntaliitto Art. 4 YM Ryhmä 7 Art. 15 TEM EMV ET ERILLISVASTUUT Ryhmä 8 Art. 12, 16, 17, 18, 19 TEM Motiva Muut kootaan erikseen Art. 20 TEM/VM

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari 28.1.2014 Timo Ritonummi TEM Energiaosasto Esityksen sisältö Energiatehokkuus Direktiivejä, tavoite, globaali

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1429/2014 Energiatehokkuuslaki. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1429/2014 Energiatehokkuuslaki. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1429/2014 Energiatehokkuuslaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 Rakennusten

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE)

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE) LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO Rakennukset (RA) RA 01 YM Energiatehokkuusmääräykset uudisrakentamiselle 2003, 2008, 2010 ja 2012 3 RA 02 YM Energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamiselle

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 81/18 Euroopan unionin virallinen lehti 21.3.2012 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), 27.10.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 283/33 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/77/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä

Lisätiedot