Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013"

Transkriptio

1 Energiansäästöä katuvalaistuksesta Heikki Väisänen Energiaosasto

2 TEM:n energiatuki

3 Yleistä TEM:n energiatuesta (1/3) Harkinnanvarainen valtionavustus uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden edistämiseen (harkinnanvarainen = ei avustusautomaatti) Valtionavustuslaki (688/2001) -> Energiatukiasetus (1063/2012) -> TEM-linjaukset Energiakatselmukset Tukitaso 40 % kunnat ja pk-yritykset, 50 % suuret yritykset Tuetaan vain ns. Motiva-mallien mukaisia energiakatselmuksia Energiatehokkuusinvestoinnit/tavanomainen teknologia Tukea vain energiatehokkuussopimuksissa oleville kunnille ja yrityksille Tukitaso 20 % (ESCO-hankkeena 25 %, ilman sopimustakin 15 %) Energiatehokkuusinvestoinnit/uusi teknologia Tukea voidaan myöntää kaikille kunnille ja yrityksille Tukitaso max. 40 %, käytännössä %

4 Yleistä TEM:n energiatuesta (2/3) Investointien takaisinmaksuajan alaraja 3 vuotta, yläraja 15 vuotta Kun tma vuotta katsotaan kustannuserittelyä tarkalla silmällä Kun tma 3-5 vuotta on muiden kuin ns. suurten yritysten tehtävä a) laskelma hankkeen kannattavuudesta tuen kanssa ja ilman tukea sekä b) perusteltava tuen tarve erillisellä selvityksellä Tukihakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella investointi toteutetaan Uusi teknologia ja yli 5 M investoinnit käsitellään ministeriössä, muut ELYissä Tukihakemus tulee AINA toimittaa ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista Hankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan urakkasopimuksen allekirjoittaminen tai päälaitteiden tilaaminen tässä kannattaa olla tarkkana Energiatuen myöntämiseen liittyvistä reunaehdoista sekä tukihakemukseen liittyvistä menettelyistä on tarkempaa tietoa mm. Motivan kotisivuilla Jos on epäselvää, kannattaa soittaa ja kysyä ensisijaisesti ko. ELY-keskuksesta

5 Yleistä TEM:n energiatuesta (3/3) Energiatuen myöntämiseen liittyy joukko reunaehtoja ja rajoituksia, mm Tuki voidaan maksaa vain hakijalle kohdistuneiden kustannusten perusteella Tuen kohteena olevan omaisuuden myynnille on 5 vuoden karenssiaika Jos hankkeessa on mitään normaalista poikkeavaa, on syytä käydä suunnitellut kuviot läpi ELY-keskuksen kanssa ennakkoon Projektikirjanpidon kanssa on syytä olla huolellinen, vuonna 2012 tehtiin tarkastus viiteen satunnaisesti valittuun kohteeseen (tilintarkastus + tukiehtojen tarkastus) Tukipäätöksessä ilmoitettu hankkeen päättymispäivä on nykyisin ehdoton Tukirahaa ei makseta myöhässä oleville hankkeille Jatkoaikaa myönnetään aina jos on esittää järjellisiä perusteita Energiatuen tarkoitus on käynnistää energiatehokkuushankkeita, ei jakaa rahaa hankkeisiin, jotka toteutuvat muutoinkin. Tämä on yksi oleellinen asia, kun tehdään sitä hankekohtaista tarveharkintaa...

6 Katuvalaistushankkeista (1/2) Ensimmäinen tuettu hanke vuonna 2008 (kevyen liikenteen ledivalaistus) Vuosina kymmenkunta hanketta, useimmat 1 3 M investointeja Toistaiseksi ei teknologiarajoituksia korvataan elohopealamput suurpainenatrium soveltuvin osin ledivalaisimia Tukea ei ole myönnetty 10 vuoden saneerausohjelmiin, lähtökohtaisesti siihen, mitä 2-3 vuoden aikana ehditään tehdä. Uudet katuvalaistukset eivät ole tuen piirissä pitää aina olla nykytilanne ja energiankulutusta josta säästöä haetaa. Mitä tuettu, mikä ei ole tuen piirissä Tuen piirissä ovat uudet valaisimet, niihin liittyvät pylväsnousukaapeloinnit, uudet ohjausjärjestelmät (säästöä mahdollistavat) ja niihin liittyvät kaapeloinnit Ei tukea pylväiden uusimiseen eikä sähkönsyöttöön liittyvään maakaapelointiin Valolähteen vaihtaminen vanhaan valaisimeen ei ole investointi, tämä on ollut linjaus kaikissa valaistukseen liittyvissä hankkeissa

7 Katuvalaistushankkeista (2/2) Energiatehokkuudeltaan heikoimmat suurpainenatriumlamput poistuivat Elohopealamppujen markkinoille saattaminen kielletty alkaen Jos katuvalaistusten energiansäästöinvestointeja tuetaan jatkossakin, on teknologiaja/tai tehokkuuskriteerit otettava jollain tavalla huomioon, todennäköisesti jo vuonna 2014 energiatuen ehtona on selkeästi parempi, kuin markkinoiden heikoin Mitä tarkoittaa selkeästi parempi jää nähtäväksi, kriteeristön tulee olla yksinkertainen Tukihakemusten käsittelijät eivät ole yksinkertaisia, mutta eivät myöskään teknologiaekspertteja Katuvalaistus on vain yksi ecodesign-direktiivin laiteryhmä

8 Uusi energiatehokkuusdirektiivi EED Voimaan Toimeenpanon takaraja

9 Energiatehokkuusdirektiivin artiklat Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 (Art. 3) Sitova valtion keskushallintoa koskeva peruskorjaus/säästötavoite (Art. 5) Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle (Art. 7) Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta (Art. 4) Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa (Art. 6) Energiakatselmusohjelmat ja -velvoitteet (Art. 8) Energiankulutuksen mittaamiseen ja laskutukseen liittyvät toimet (Art. 9, 10 ja 11) Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistäminen (Art. 14) Energiatehokkuus sähkö- ja maakaasuverkoissa ja tariffeissa (Art. 15) Muita toimia energiatehokkuuden edistämiseksi (Art. 12, 16, 17, 18 ja 19) Lisäksi sanktiot (Art. 13), rahoitus ja rahastot (Art. 20) ja raportoinnit (Art. 24)

10 Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät (Art. 7) Sitova kumulatiivisen energiansäästön tavoite Säästötavoite on 1,5 % per vuosi uutta säästöä (1, , , ,5) = Lasketaan vähittäismyyntiyritysten myymästä energiasta (vuosien ka) kumulatiivinen = saavutettavien vuosisäästöjen summa eli 42 TWh Mahdollisuus käyttää neljää ns. joustomekanismia (vaikutus max. -25 %) Säästön kumulatiivinen laskenta vuosisäästö x säästön voimassaolo vuosina Tiukat ns. lisäisyysvaatimukset ja raskaat seuranta- ja todentamisvaatimukset Säästövelvoite voidaan kohdistaa A) energiayhtiöille tai B) ottaa käyttöön muita politiikkatoimia edellyttäen, että niillä saavutetaan vastaava säästö

11 Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät (Art. 7) Säästön kumulatiivinen laskenta Investointi toteutetaan vuonna 2014, säästö 1 GWh, kumulatiivinen säästö on 7 vuotta x 1 GWh = 7 GWhkum Sama investointi toteutetaan vuonna 2020, kumulatiivinen säästö 1 GWh Säästön lisäisyysvaatimus ja EU:n energiatehokkuusvaatimukset A) elohopealamppu -> suupainenatrium, B) elohopealamppu -> ledi Investointi toteutetaan vuonna 2014, säästöt 1 GWh ja 7 GWhkum Investointi toteutetaan vuonna 2016, referenssitaso on suurpainenatrium Tapauksessa A energiansäästö on 0 Tapauksessa B energiansäästö on referenssivaihtoehdon ja ledivalaisimien erotus, kumulatiiviseksi muutettuna x 5 vuotta. Vuoden 2015 osalta on epäselvää, että onko lisäisyysvaatimus voimassa Säästön lisäisyysvaatimus ja investoinnin toteutusperuste Säästöksi kelpaa vain politiikkatoimien tuottamat säästöt joku kytkentä oltava Energiatehokkuussopimus tai energiatuki todennäköisesti riittää, mutta jos tekee omin nokkineen, on energiansäästö 0

12 Julkisten elinten hankinnat (Art. 6) Valtion keskushallintoviranomaiset voivat hankkia vain energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia, ottaen huomioon kustannustehokkuus, taloudellinen toteutettavuus, tekninen soveltuvuus ja riittävä kilpailu Vaatimuksia (liite III) on sovellettava silloin, kun hankinnassa ylitetään kynnysarvot Jos tuote kuuluu direktiivin 2010/30/EY (energiamerkintä) nojalla annetun delegoidun säädöksen tai siihen liittyvän komission täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan, hankittava ainoastaan korkeimpaan mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita Jos tuote kuuluu direktiivin 2009/125/EY (ekosuunnittelu) nojalla ja EED:n voimaantulon jälkeen hyväksytyn täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan, hankittava ainoastaan tuotteita, jotka vastaavat täytäntöönpanotoimenpiteessä määrättyjä energiatehokkuuden viitearvoja Palveluita tilattaessa asetettava vaatimus edellä olevista hankinnoista myös palveluntuottajalle Muuta kuin valtion keskushallintoa koskien on velvoite rohkaista noudattamaan keskushallinnon esimerkkiä Mitä EED katu- ja tievalaistuksen osalta käytännössä tarkoittaa ei ole vielä selvää

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman 20 % energiansäästötavoitteen

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari 28.1.2014 Timo Ritonummi TEM Energiaosasto Esityksen sisältö Energiatehokkuus Direktiivejä, tavoite, globaali

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS 93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011 ENVE-V-014 Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS ALUEIDEN KOMITEA muistuttaa, että on hyvin tärkeää kunnioittaa eri hallintotasojen toimivaltuuksia ja noudattaa

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1063/2012 Valtioneuvoston asetus. energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1063/2012 Valtioneuvoston asetus. energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1063/2012 Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 Rakennusten

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1310 1313 SISÄLLYS N:o Sivu 1310 Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot