Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta Säätytalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo"

Transkriptio

1 Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta Säätytalo

2 EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian lisäämistavoite 0% 0% 0% EU on asettanut omat tavoitteet. Kansainvälisissä keskusteluissa on määritelty tavoite + C ilmastonlämpenemisen raja-arvoksi vuoteen 100.

3 EED ja komissio Energiatehokkuusdirektiivi (EED) korvaa energiapalveludirektiivin (ESD) ja CHP-direktiivin ESD Energy Service Directive, CHP Combined Heath and Power EUkomission arvio EUkomissiolta kertomus 0 % säästötavoitteen toteutumista ja ehdotukset uusista toimista Artikla 7 täytäntöönpanosta ja ehdotukset tavoitevuoden 00 muuttamisesta ja säästötavoitteen tasosta (%:n nosto)

4 EU:n 0 % energiantehokkuustavoite Uusi perusura -skenaario keväällä 013 Primary energy consumption*, Mtoe Projections from 007 Projections from % Energy saving objective 184 Mtoe 1678 Mtoe 1474 Mtoe Business as usual 007 projection Most recent projection -164 Mtoe Baseline 013 ~1570 Mtoe -0% by 00 objective -368 Mtoe * Gross inland consumption minus non-energy uses Source: DG ENR data

5 EED:n sisältö artikloittain

6 Energiatehokkuusdirektiivin artiklat Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 00 (Art. 3) Sitova valtion keskushallintoa koskeva peruskorjaus/ säästötavoite (Art. 5) Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle (Art. 7) Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta (Art. 4) Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa (Art. 6) Energiakatselmusohjelmat ja -velvoitteet (Art. 8) Energiankulutuksen mittaamiseen ja laskutukseen liittyvät toimet (Art. 9, 10 ja 11) Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistäminen (Art. 14) Energiatehokkuus sähköja maakaasuverkoissa ja tariffeissa (Art. 15) Muita toimia energiatehokkuuden edistämiseksi (Art. 1, 16, 17, 18 ja 19) Lisäksi sanktiot (Art. 13), rahoitus ja rahastot (Art. 0) ja raportoinnit (Art. 4)

7 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Direktiivi voimaan , tärkeimmät päivämäärät Suunnitelma Art. 7 toimeenpanosta Kansallinen toimeenpano valmis kansallisen energiatehokkuustavoitteen 00 asettaminen Kaikkien suurten yritysten (ei pk-yritykset) pakolliset energiakatselmukset tehtynä ensimmäisen kerran 6/013 komission artiklakohtaiset tulkintaohjeet NEEAP-3 Art.4 strategia valmistuu 1/013 Art.5 Valtion keskushallinnon peruskorjaus ja energiansäästötavoite laskutustietojen täsmällisyys myös niiden osalta, joilla ei ole etäluettavia mittareita Art. 14 Arvio kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistämisestä NEEAP-4 NEEAP-3 National energy effieciency Action Plans nimi alkaen eli kansallinen energiatehokkuus toimintasuunnitelma.

8 Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon organisointi EED-TYÖRYHMÄ Viestintä ja kuulemistilaisuudet TEM TEM (pj), LVM, MMM, VM, YM Kuntaliitto, ET, EK, ÖKL, RAKLI, Kuluttajaliitto Säädösryhmä TEM kokoaa ERILLISVASTUUT Art. 3 ja 4 TEM Art. 4 YM Art. 0 TEM/VM Primäärienergia, loppukulutus, energiaintensiteetti Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta Rahoitus Art. 5 pj. Pauliina Pekonen (VM) Art. 6 pj. Hannu Koivurinta (VM) Art. 7 pj. Heikki Väisänen (TEM) Art. 8 pj. Heikki Väisänen (TEM) Art pj. Pentti Puhakka (TEM) Art. 14 pj. Pentti Puhakka (TEM) Art. 15 pj. Markku Kinnunen (TEM) Art. 1, pj. Timo Ritonummi (TEM) Peruskorjaus/säästö, inventaariosuunnitelma -raportit, vaikutusarvio, energiahallintajärjestelmät Julkiset hankinnat Säästövelvoitteet, joustot, energiansäästöt, kumulatiivisuus, energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset Mittaus, laskutus Kaukolämpö/-jäädytys, yhteistuotanto Energian siirto ja jakelu Kuluttajat, energiapalvelut, tiedottaminen, vaikuttaminen

9 Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite 00 Art. 3 Vaihtoehdot 1. primäärienergian tai. energian loppukulutuksen tasolle 3. primäärienergian tai 4. loppukulutuksen säästölle Tavoite asetettu energia- ja ilmastostrategian päivityksen yhteydessä: 310 TWh loppuenergiana ilmoitetaan loppukulutus ja primäärienergia 5. energiaintensiteetille Edistymisestä raportoidaan vuosittain. Ilmoitetaan vaikutus vuoden 00 primäärienergian ja energian loppukulutuksen tasoon. Kansalliset erityispiirteet ja EU:n 0 % huomioidaan.

10 Rakennusten peruskorjaukset Art. 4 HO Laaditaan kokonaisvaltainen suunnitelma rakennuskannan korjaamiseksi, jotta korjausvelkaa voidaan pienentää EED Pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta Yleiskatsaus rakennuskantaan Toimenpiteiden tunnistaminen rakennustyypeittäin ja ilmastovyöhykkeittäin Teetetään arvio hyödyntäen aiempia selvityksiä, joissa korjausrakentamisen energiatehokkuusvaati muksia on jo huomioitu Hyödynnetään kansallisia kustannusoptimaalisuuslaskennan tuloksia

11 Rakennusten peruskorjaukset Art. 4 Politiikkatoimet deep renovation investointien stimuloimiseksi Rakennusteollisuuden ja rahoituslaitosten sekä yksityishenkilöiden investointipäätösten ohjaus tulevaisuudessa Todellisiin esimerkkeihin perustuva arvio odotetuista energiansäästöistä ja muista mahdollisista hyödyistä Kansallisen deep renovation tason määrittäminen Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta (VN ) Hyödynnetään energiatehokkuuteen liittyvien säännösten valmistelun materiaalia ja tehdään tarvittavat lisäselvitykset Toteutetut koerakentamis- ja muut kohteet viime vuosilta Yhteistyötahot: mm. Suomen Kiinteistöliitto, Rakli, Suomen Omakotiliitto ja Senaatti-kiinteistöt Strategia laaditaan ja julkaistaan huhtikuun 014 loppuun mennessä ja päivitetään kolmen vuoden välein (NEEAP)

12 Julkisen sektorin rakennukset esimerkkinä Art. 5 Ensisijainen velvoite: valtion keskushallinnon omistuksessa ja käytössä olevista rakennuksista peruskorjataan vuosittain 3 % Määrä (m) lasketaan rakennuksista, jotka eivät täytä rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä asettuja energiatehokkuuden minimivaatimuksia Ei koske a) alle 50 m rakennuksia, b) suojeltuja rakennuksia, c) puolustusvoimien muita kuin toimisto- ja henkilökunnan asuinrakennuksia Jos vuosittainen yli 3 % peruskorjattu määrä ylittyy voidaan ottaa huomioon kolmen edellisen tai kolmen myöhemmän vuoden tavoitteessa Laaditaan julkisesti saatavilla oleva inventaario keskushallinnon rakennuksista: Pinta-ala ja kunkin rakennuksen energiatehokkuus tai vastaavat energiatiedot Vaihtoehto: jäsenvaltio voi toteuttaa muita toimenpiteitä Energiansäästön oltava vuositasolla yhtä suuri kuin peruskorjauksilla saavutettava Vaihtoehtoisen lähestymistavan valitsevat maat ilmoittavat komissiolle mennessä toimenpiteet ja miten niillä saavutetaan vastaava säästö

13 Art. 5 Vuosittain raportoidaan Valtion keskushallinnon omistamien ja käytössä olevien rakennusten kokonaispinta-ala (yli 50 m, jotka eivät täytä energiatehokkuusvaatimuksia) Edellisen vuoden aikana peruskorjattujen rakennusten kokonaispinta-ala tai edellisenä vuotena saavutetut säästöt (vaihtoehtoinen lähestymistapa) Säästöksi hyväksytään Ei erityisiä rajoituksia tai ehtoja toimille tai säästöjen laskennalle Tilatehokkuuden parantuminen hyväksytään toimeksi ja säästöksi sekä peruskorjausvaihtoehdossa että vaihtoehtoisessa lähestymistavassa Muuta valtionhallintoa, kuntia ja julkisoikeudellisia sosiaalisesta asuntotuotannosta vastaavia toimijoita rohkaistaan ottamaan käyttöön Energiatehokkuussuunnitelma, johon sisältyy energiatehokkuutta ja -säästöä koskevia tavoitteita ja toimia, tarkoituksena noudattaa keskushallinnon esimerkkiä Energianhallintajärjestelmä, jossa on mukana energiakatselmukset Käyttämään tarvittaessa energiapalveluyrityksiä ja ESCO-palvelua

14 Julkiset hankinnat Art. 6 Valtion keskushallinto hankkii Riittävä kilpailu Kustannustehokkuus LIITE III Tekninen soveltuvuus VAIN ENERGIATEHOKKAITA, TUOTTEITA, PALVELUJA JA RAKENNUKSIA Taloudellinen toteutettavuus Sovelletaan, kun hankinnassa ylitetään kynnysarvot laitteet lähtökohtaisesti vain korkeimman energialuokan laitteita ajoneuvojen renkaat korkeinta energiatehokkuusluokkaa palveluita tilattaessa vaatimus koskee myös palveluntuottajaa Saa hankkia ja vuokrata vain energiatehokkuuden minimivaatimukset täyttäviä rakennuksia, paitsi purkaakseen Muuta julkista hallintoa rohkaistaan noudattamaan keskushallinnon esimerkkiä.

15 Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Art. 7 Ensisijainen velvoite: jäsenvaltio perustaa energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän, jolla varmistetaan, että jäsenvaltion alueella toimivat energian jakelijat tai vähittäismyyntiyhtiöt saavuttavat kumulatiivisen loppukäytön energiansäästötavoitteen vuoden 00 loppuun mennessä Energiayhtiöiden velvoiteohjelma on käytännössä säästötoimien ulkoistamista Säästötavoite vastaa vähintään jaksolla saavutettuja uusia säästöjä, joiden määrä on kunakin vuonna 1,5 % energian jakelijoiden tai vähittäismyyntiyhtiöiden loppuasiakkaille siirtämästä/myymästä energiasta Tavoitteen laskennassa käytetään vuosien keskiarvoa Liikenteessä käytetyn energian myynnin määrä voidaan jättää huomiotta Joustomekanismit: jäsenvaltio voi enintään 5 % osuutta edellä lasketusta vastaten Käyttää tavoitteen laskennassa 1 % määrää ja 1,5 % Jättää huomiotta päästökauppalain piirissä oleville teollisuuslaitoksille myydyn energian Laskea tavoitteeseen energian tuotannossa, jakelussa ja siirrossa saavutettuja säästöjä Laskea tavoitteeseen energiansäästöjä vuosina toteutetuista varhaistoimista

16 Art. 7 Vaihtoehto: jäsenvaltio toteuttaa muita politiikkatoimia Ovat asetettujen vaatimusten mukaisia Niillä saavutetaan yhtä suuri vuotuinen energiansäästö Jäsenvaltiot voivat yhdistää politiikka toimia velvoitejärjestelmiin, mukaan lukien kansalliset energiatehokkuusohjelmat Hyväksyttäviä politiikkatoimia ovat: Energia- ja hiilidioksidiverot Rahoitusjärjestelmät ja -välineet ja verokannustimet Säädökset tai vapaaehtoiset sopimukset Standardit ja normit Energiamerkintäjärjestelmät, paitsi jos ne ovat pakollisia EU:n tasolla Koulutus ja energianeuvonta Jäsenvaltio ilmoittaa mennessä politiikkatoimet, joita se aikoo käyttää ja miten säästöjen määrä saavutetaan Komissio voi ehdottaa muutoksia kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta

17 Art. 7 Säästöjen lisäisyysvaatimus / tehokkuustaso Laitteista, joiden energiatehokkuudelle on EU-tasolla minimivaatimus, hyväksytään säästöä siltä osin kuin tämä taso alitetaan/ylitetään Ajoneuvot: perustaso on EU:n päästönormi Energiaverot: vaikutus hyväksytään vain EU:n minimitason ylittävältä osalta Rakentamismääräykset: avoinna kenelle säästöt kuuluvat Säästöjen lisäisyysvaatimus / politiikkatoimikytkös Säästö on seurausta toimesta, jonka toteutumiseen voidaan osoittaa vaikutetun politiikkatoimella tmv. eli säästö joka on seurausta yksittäisen toimijan 100 % omasta päätöksestä tehdystä toimesta on muuta kuin 7. artiklan säästöä Energiayhtiöiden velvoiteohjelmien tuottamien säästöjen katsotaan olevan aina lisäsäästöä, käytännössä riippumatta energiayhtiön todellisesta roolista Säästöjen toteen näyttäminen ja raportointi Tilastollisesti merkittävä osuus säästöistä riippumaton todentaminen Säästövaikutukset raportoidaan vuosittain mennessä

18 Art. 7 Kantaluku Keskiarvona jaksolta laskettu energian vähittäismyyntiyhtiöiden loppuasiakkaille myymä energiamäärä Ei ole mikään tietty energian loppukäytön määrä Jäsenvaltioissa joudutaan laskemaan kantalukua tilastojen kautta top-down Energian loppukäytön tilastotiedosta vähennetään eriä, jotka eivät ole energian vähittäismyyntiyhtiöiden loppuasiakkailleen myymiä Ne jäsenmaat, joilla on energiayhtiöiden velvoiteohjelma, saavat kantaluvun direktiivin tarkoittamalle tasolle Laskentaharjoitus vuoden 010 luvuilla (Tilastokeskus ja TEM) Toimien mitoitusperusteena käytetään kantalukua 190 TWh Lopullinen keskiarvoon perustuva valmistuu syksyllä 013 Osa tiedoista on virallisia tilastotietoja, osaa selvitetään ja vuoden 01 tilastotiedot ovat valmiit syksyllä 013 Kantaluvulla 190 TWh tulee kumulatiivisen säästön tavoitteeksi ~80 TWhkum ja se saavutetaan ~,9 TWh vuosisäästöllä jaksolla

19 Kantaluvusta ja säästöistä Kantaluku tasolla 190 TWh Energian loppukäyttö pl. Liikenne 50 TWh Tavoite Kantaluku Varhaistoimet Uudet toimet TWh 190 TWhkum TWh/a,9,1 Liikenne Tästä tiettyjä vähennyseriä 60 TWh TWhkum TWh/a 6-70,-,5 Säästöt Sopimustoiminta Rakentamismääräykset Muita toimia ,5-1,0 0,7-0,5

20 Säästötavoite direktiiviehdotuksessa Artikla 7Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät Säästötavoite on 7 x 1,5 % eli 10,5 % voimassa olevaa energiansäästöä vuonna 00 EED 10,5 % ESD 9 % Esimerkissä käytetty TWh vuosisäästöä, joka vastaa suuruusluokkana jaksolla Suomessa tarvittavaa uutta energiansäästöä

21 Muutos maaliskuussa 01 Kumulatiivinen säästötavoite on vuotuisten säästötavoitteiden summa 4 6 EED TWh 54 TWhkum ESD 9 %

22 Säästön kumulatiivinen laskenta Kumulatiivinen säästö on vuosisäästö kerrottuna investoinnin elinajalla EED TWh/a x 7 a = 14 TWhkum ESD 9 %

23 Kulutuksen mittaaminen Art. 9 Sähkö, maakaasu, kaukolämmitys ja jäähdytys sekä kotitalouksien lämmin käyttövesi: Etäluettavat mittarit tarjotaan a) Mittari vaihdetaan (tekninen toteutettavuus ja kustannustehokkuus), b) Tehdään uusi liittymä uuteen rakennukseen tai olemassa olevaan rakennukseen tehdään laajamittaisia korjaustöitä ( Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 010/31/EU) Vaatimuksia mittareille, mittaustietojen antamiselle ja neuvonnalle mittaria asennettaessa Kaukolämpöön liitetyt rivi- ja kerrostalot sekä usean käyttäjän palvelurakennukset: Huoneisto/käyttäjäkohtainen mittari lämmitykselle/jäähdytykselle (016). Jos teknisesti mahdotonta asennetaan patterikohtaiset lämmityskustannusten jakolaitteet, ellei jäsenvaltio osoita kustannustehottomaksi VTT:n selvitys valmistuu

24 Laskutus ja palautetieto Art. 10 ja 11 Sähkön ja maakaasun sisämarkkinadirektiivien mukaisesti mittarien on mahdollistettava tosiasialliseen kulutukseen perustuvat täsmälliset laskutustiedot ja asetettava loppukäyttäjän saataville. Laskutusvälejä vastaavat kumulatiiviset tiedot energian kulutuksesta 3 edeltävältä vuodelta tai jos lyhyempi aika toimitussopimuksen alusta Täydentäviä tietoja päivä-, viikko-, kuukausitasolla vuoden ajalta (internetin tai mittariliittymän välityksellä) Jos ei etäluettavaa mittaria, varmistetaan, että laskutustiedot ovat täsmällisiä ja todelliseen kulutukseen perustuvia. Voidaan toteuttaa siten, että asiakkaat lukevat mittarinsa ja toimittavat tiedot. Tarjottava sähköistä laskutusta Asiakkaan pyynnöstä tiedot asetetaan kolmannen osapuolen saataville Voidaan säätää, että asiakkaan pyynnöstä on tarjottava joustavia maksuehtoja Laskut ja laskutustiedot on saatava veloituksetta

25 Tiedottaminen Kuluttajille tiedottaminen Art. 1 Laaditaan ohjelma, jossa on toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi ja helpottamiseksi Esimerkiksi tiedotus, esimerkkihankkeet, toiminta työpaikoilla, älykkäiden mittareiden käyttöönottoon kannustaminen Markkinatoimijoille tiedottaminen Art. 17 Energiatehokkuusjärjestelmistä tiedotetaan avoimesti ja laajasti markkinatoimijoille Markkinatoimijoita ovat mm. rakentajat, arkkitehdit, ympäristöja energiatarkastajat Pankkeja rohkaistaan toimenpiteiden rahoittamiseen Luodaan asianmukaiset edellytykset toteuttaa tiedottamista Edistetään valistus- ja koulutusaloitteita yhdessä sidosryhmien kanssa

26 Energiapalvelumarkkinoiden edistäminen Art. 18 Julkaistaan luettelo pätevistä palvelujen tarjoajista tai tarjotaan palveluiden tarjoajille liittymä, jossa voivat antaa tietoa Jaetaan tietoa energiapalvelusopimuksista ja lausekkeista Kehitetään laatumerkintöjä toimialajärjestöjen kanssa Rohkaistaan julkista sektoria hyödyntämään Edistetään energiapalvelumarkkinoita ja PKyritysten pääsyä niille Tarvittaessa julkistetaan neuvontapalvelu, poistetaan toiminnan esteet & perustetaan valitusasiamies Kielletään markkinoiden häiritseminen + säädetään siitä seuraamus

27 Toimintaympäristön kehittäminen Pätevyysjärjestelmät Art. 16 Akkreditointi/pätevyysjärjestelmät saataville vuoden 015 alusta Koskee: energiapalveluiden ja energiakatselmusten suorittajat / energia-asioista vastaavat / energiaan liittyvien rakennusosien asentajat Toteutetaan, mikäli kansallinen taso ei ole riittävä Kannustinloukkujen poistaminen Art. 19 Arvioidaan onko kannustinloukkuja, ja tarvittaessa toteutetaan toimenpiteet niiden poistamiseksi Esimerkiksi kannustimet rakennuksen omistajan ja vuokralaisen välillä, mitkä estävät energiatehokkuusinvestoinnit

28 Energiakatselmukset ja energianhallintajärjestelmät Art. 8 Edistetään toimintaa, jossa loppukäyttäjien saatavilla on korkealaatuisia ja kustannustehokkaita katselmuksia, joita vaatimusten mukaisesti pätevät asiantuntijat suorittavat riippumattomasti erityinen kohderyhmä on pk-yritykset, joita kannustetaan tekemään energiakatselmuksia ja toteuttamaan niissä ehdotettuja toimenpiteitä myös kotitalouksien tietoisuutta energiakatselmusten hyödyistä lisätään katselmusten korkean laadun varmistamiseksi otetaan käyttöön direktiivin liitteeseen VI perustuvat vähimmäisvaatimukset Varmistetaan, että kaikissa suurissa yrityksissä teetetään energiakatselmus, ensimmäinen viimeistään 015 ja sen jälkeen 4 vuoden välein katselmukset voidaan toteuttaa myös vapaaehtoisten sopimusten puitteissa, edellyttäen, että jäsenvaltio valvoo näiden katselmusten laatua yritys, joilla on sertifioitu CEN/ISO energiahallintajärjestelmä, joka sisältää vastaavan energiakatselmuksen, vapautetaan pakollisista katselmuksista kansallisesti käyttöön otetut direktiivin liitteeseen VI perustuvat vähimmäisvaatimukset koskevat myös suurten yritysten energiakatselmuksia

29 Art. 8 Saatavuus tai velvoite Korkea laatu Näistä seuraa Kustannustehokkuus Riippumattomat pätevät katselmoijat Avainsanat katselmukselle velvoite katselmoijien kouluttamiseen, sertifiointiin/ auktorisointiin, katselmusten laadunvarmistukseen ja seurantaan artiklassa 16 on tarveharkintainen velvoite varmistaa, että energiakatselmusten suorittajien saatavilla on pätevyysjärjestelmiä, mukaan luettuna koulutusohjelmia Kolmen vuoden välein tehtävässä raportoinnissa (kansalliset energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat 014, 017, 01) mainitaan edeltävällä kaudella tehtyjen energiakatselmusten määrä suurissa yrityksissä tehtyjen energiakatselmusten määrä ja jäsenvaltion alueella sijaitsevien suurten yritysten määrä sekä tieto siitä, kuinka moneen sovelletaan pakollisen katselmuksen velvoitetta

30 Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistäminen Art. 14 1/3 Laaditaan mennessä kattava arviointi tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkaan kaukolämmön ja jäähdytyksen hyödyntämismahdollisuuksista, ja päivitetään komission pyynnöstä 5 vuoden välein, sisältäen mm. (liite VIII) Edistetään tehokkaita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä ja yhteistuotantoa Suoritetaan arviointia varten kustannushyötyanalyysi liitteen IX mukaisesti Lämmityksen ja jäähdytyksen kysyntä / tarjonta Kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysinfran energiatehokkuusmahdollisuudet

31 Art. 14 /3 Jos arvioinnin tai kustannushyötyanalyysin tulos positiivinen, toteutetaan riittävät toimenpiteet infrastruktuurin kehittämiseksi ja/tai varmistetaan, että kustannus hyötyanalyysi toteutetaan suunniteltaessa uutta tai uudistettaessa merkittävästi nykyistä lauhdevoimalaitosta tai merkittävästi hukkalämpöä tuottavaa teollisuuslaitosta (yli 0 MW) kaukolämmitys- ja jäähdytysverkkoa tai sen energiatuotantolaitosta (yli 0 MW) kustannus-hyötyanalyysin laatimiseen velvoitetaan laitoksen luvituksen yhteydessä Kustannus hyötyanalyysit eivät koske ydinvoimalaitoksia, eikä huippukuorma- ja varavoimalaitoksia, joiden suunniteltu käyttöaika on alle 1500 h/a. Tietyin edellytyksin velvoitteesta voidaan vapauttaa muitakin laitoksia. Vapautuksista ilmoitus komissiolle mennessä. Kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysverkoista vastaavat yritykset voidaan velvoittaa yhteistyöhön kustannushyötyanalyysien teossa.

32 Art. 14 3/3 Yhteistuotantosähkön alkuperätakuu Tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön alkuperätakuujärjestelmä on jo säädetty nykyisen CHP direktiivin mukaisesti Komissiolle delegoitu yhteistuotannon hyötysuhteiden viitearvojen tarkistaminen teknisen kehityksen mukaisesti (Art. 3)

33 Energiatoimitusten tehokkuus Art. 15 Energiatehokkuus sähkö- ja kaasuverkkoihin liittyvässä sääntelyssä sekä sähkön siirrossa ja jakelussa Varmistetaan, että energiatehokkuuden edistämiselle eri tavoin ei ole esteitä Tehtäviä tulee sekä sääntelyviranomaiselle, että sähköverkonhaltijoille Arviointi energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista mennessä arviointi kaasu- ja sähköinfrastruktuurin energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista Osoitetaan toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi verkkoinfrastruktuurissa aikataulu Verkkotariffit Siirto- ja jakelutariffeissa ei saa olla kannustimia jotka olisivat haitallisia sähkön tuotannon, siirron ja toimituksen kokonaistehokkuudelle, sisältäen energiatehokkuuden Tariffien mahdollistettava kysynnänjousto Miten suhtaudutaan tehopohjaisiin tariffeihin? Yhteistuotannon kohtelu Tuotetun sähkön siirto ja jakelu - vaatimus on kunnossa Taattu pääsy verkkoon - vaatimus on kunnossa Suomessa ei määrätä tuotannon ajojärjestystä Mahdollistettava tase- ja muiden käyttöpalvelujen tarjonta yhteistuotantolaitoksille Kysyntäjousto Sääntelyviranomaisen ja verkonhaltijan tehtävä on rohkaista kysyntäjoustoa Kysyntäjoustosta vastaavia tahoja kohdellaan syrjimättömästi Edistetään kysyntäjouston pääsyä järjestelmäpalvelumarkkinoille

34 Säädösryhmän työskentely Aikataulu Maaliskuu-joulukuu 013 Arvioidaan nykyinen kansallinen lainsäädäntö (Laki 111/009) Valmistellaan lainsäädäntöä yhdessä jaostojen kanssa Tavoitteena on HE-luonnos ( HE hallituksen esitys) energiatehokkuuslaiksi joulukuussa 013 Tammikuu-kesäkuu 014 HE-luonnos lausunnoille Jatkovalmistelu lausuntojen pohjalta HE eduskuntaan Lainsäädäntö voimaan

35 Säädösvalmistelun painopisteet Tarkoitus valmistella laki energiatehokkuudesta Selvitetään sääntelytarpeet erityisesti seuraavista: Energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä / vaihtoehtoinen järjestelmä (art. 7) Energiakatselmukset (art. 8) ja pätevyysjärjestelmät (art. 16) Mittaaminen ja laskutus (art. 9-11) Julkiset hankinnat (art. 6) Sähkö ja lämmön yhteistuotanto (art. 14) Energian muuntaminen, siirto & jakelu (art. 15) Seuraamukset koskien art ja 18

36 KIITOS Lisää tietoa palaute ja kysymykset

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on auttaa saavuttamaan EU:n vuodelle 2020 asettama 20 % energiansäästötavoite Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman 20 % energiansäästötavoitteen

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Energiatehokkuuslaki (1429/2014 ) ja sen tuomat vaatimukset

Energiatehokkuuslaki (1429/2014 ) ja sen tuomat vaatimukset Älykäs mittaus- viimeisimmät kehityssuunnat ja kuluttajalähtöiset palvelut Jyväskylän Paviljonki 10.2.2015 Energiatehokkuuslaki (1429/2014 ) ja sen tuomat vaatimukset Pentti Puhakka Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari 28.1.2014 Timo Ritonummi TEM Energiaosasto Esityksen sisältö Energiatehokkuus Direktiivejä, tavoite, globaali

Lisätiedot

Päätöspuhe Plusenergia -klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Päätöspuhe Plusenergia -klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Päätöspuhe Plusenergia -klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Teollisuusneuvos Timo Ritonummi TEM Energiaosasto Ajankohtaista energia- ja ilmastoasioissa (TEM näkökanta) Energia- ja ilmastostrategia (2020-EU-tavoitteet,

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 Energiansäästöä katuvalaistuksesta Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 TEM:n energiatuki Yleistä TEM:n energiatuesta (1/3) Harkinnanvarainen valtionavustus uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden

Lisätiedot

UUSI ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI TULOSSA. Kuntien 6. ilmastokonferenssi 3.-4.5.2012. Heikki Väisänen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI TULOSSA. Kuntien 6. ilmastokonferenssi 3.-4.5.2012. Heikki Väisänen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI TULOSSA Kuntien 6. ilmastokonferenssi 3.-4.5.2012 Heikki Väisänen Työ- ja elinkeinoministeriö Direktiiviehdotuksen sisällöstä Kansallinen energiatehokkuuden tavoite (3 artikla)

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Energiatehokkuus. 7.5.2014 Timo Ritonummi TEM Energiaosasto

Energiatehokkuus. 7.5.2014 Timo Ritonummi TEM Energiaosasto Energiatehokkuus 7.5.2014 Timo Ritonummi TEM Energiaosasto Energiatehokkuus ja tiekartta Rajaus: liikenteen ja rakennusten energiatehokkuus omissa osissa Tässä: energiatehokkuus yleisesti & teollisuus,

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Energiansäästöviikon Starttipiknik Ravintola Kaisaniemi

Energiansäästöviikon Starttipiknik Ravintola Kaisaniemi Energiansäästöviikon Starttipiknik Ravintola Kaisaniemi 22.8.2013 Aitoja tekoja joka päivä Ohjelma Energiansäästöviikon Starttipiknik 11:00 Ilmoittautuminen ja pikniklounas Housebändinä Gimme Wife akustista

Lisätiedot

EU ja energiatehokkuus

EU ja energiatehokkuus EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla

Lisätiedot

Korjausrakentamisen nykytila ja tulevaisuus

Korjausrakentamisen nykytila ja tulevaisuus Korjausrakentamisen nykytila ja tulevaisuus Rakennusneuvos Erkki Laitinen ympäristöministeriö Julkisivumessut 12.10.2011 Helsinki Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus Korjausrakentamisen strategia 2007-2017

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

EED vuosiraportti 2014

EED vuosiraportti 2014 EED vuosiraportti 214 29.4.214 Energiatehokkuusdirektiivin (212/27/EU) artiklan 24 (1) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (22) EED Vuosiraportti 214 (LIITE 1) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 4 1

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen SÄÄDÖSVALMISTELUN TILANNE 8.10.2015 Teppo Lehtinen EPBD direktiivin toimeenpano Uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) 2010 Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä Eurooppalaiset ja valtakunnalliset energiatehokkuustavoitteet, kuinka yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa vähähiilisin ja energiatehokkain ratkaisuin? Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoitteet ja rakennuksia koskevat

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Energiatehokkuus hankinnoissa

Energiatehokkuus hankinnoissa Energiatehokkuus hankinnoissa Pohjoismaiden kestävien hankintojen viikko Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 2.11.2015 Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 1 Esityksen sisältö Uutta, ajankohtaista, tulevaa Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki Tervetuloa webinaariin: Uusi energiatehokkuuslaki! ISS on mukana toteuttamassa uuden energiatehokkuuslain vaatimuksia

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.fi Maataloussektorin osuus energiankäytöstä Maataloussektorin

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 Rakennusten

Lisätiedot

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt johtaja Senaatti-kiinteistöt 2010 (ennakkotietoa t tilinpäätöksestä) tä) VM:n alainen liikelaitos (laki 1.1.2011) n. 11 700

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu

Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi ja aikataulu HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N VUOSIKOKOUSSEMINAARI 2015 Pudasjärvi 9.-10.4.2015 Teppo Lehtinen Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia-

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3.

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3. Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta TYKELI taustatyöpaja 4.3.2011, Ulla Suomi Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

Tuleva energiapolitiikka. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Lappeenranta 21.5.2015

Tuleva energiapolitiikka. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Lappeenranta 21.5.2015 Tuleva energiapolitiikka ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Lappeenranta 21.5.2015 Laajempi toimintaympäristö Globaalit ilmastosopimukset Pariisin COP21 EU:n energia- ja ilmastokehykset

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. EED-työryhmän loppuraportti

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. EED-työryhmän loppuraportti Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano EED-työryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 4/2014 Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano EED-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

Öljylämmityksen tulevaisuus

Öljylämmityksen tulevaisuus Öljylämmityksen tulevaisuus Lämmitystekniikkapäivät 2013, M/S Viking Grace Pekka Huttula ja Eero Otronen, Öljyalan Palvelukeskus Höylä III tilanne EPBD katsaus 2010-2012, Hybridiprojekti Lämmitystekniikkapäivät

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), edellyttää, että

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1. Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008

Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008 Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008 Taisto Turunen Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Päästöoikeuden hinnan kehitys vuosina 2007 2008 sekä päästöoikeuksien forwardhinnat

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Lausunto ehdotuksesta uudeksi energiatehokkuutta ja energiapalveluita koskevaksi direktiiviksi, KOM(2003) 739 lopullinen

Lausunto ehdotuksesta uudeksi energiatehokkuutta ja energiapalveluita koskevaksi direktiiviksi, KOM(2003) 739 lopullinen Suomen luonnonsuojeluliitto r.y. Kauppa- ja teollisuusministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO VIITE: Lausuntopyyntönne HAREnro KTM003:/2004 Lausunto ehdotuksesta uudeksi energiatehokkuutta ja energiapalveluita

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut Risto Larmio, Motiva Oy Sisältö Motiva Energiatehokkuuslaki (isot yritykset) Energiatehokkuussopimus 2016 ja 2017- Energiatehokkuusneuvonta Energiakatselmus pk-yrityksille

Lisätiedot

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EK-päivä 31.3.2009 Jyväskylä Asiantuntija Kati Ruohomäki Energia ja ilmasto Sisältö 1. Taustaa 2. Yleistä energiatehokkuussopimuksista 3. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Eurooppa matkalla energiaunioniin

Eurooppa matkalla energiaunioniin Eurooppa matkalla energiaunioniin ylijohtaja Riku Huttunen ET:n syysseminaari, Helsinki, 19.11.2015 Esityksen teemat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 Energiaunioni Toimeenpano EU-toimet

Lisätiedot

Hallituksen energia- ja ilmastoselonteko ja EU:n energiatehokkuusvaatimukset

Hallituksen energia- ja ilmastoselonteko ja EU:n energiatehokkuusvaatimukset Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristönhallintaseminaari Helsingin messukeskus 17.5.2006 Hallituksen energia- ja ilmastoselonteko ja EU:n energiatehokkuusvaatimukset Yli-insinööri Pentti Puhakka

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Yli-insinööri Maarit Haakana Ilmastointijärjestelmät kuntoon! seminaari 5.3.3013 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusittu

Lisätiedot

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuussopimuksesta 15.4.2013 Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa kansallinen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat Liittyminen Kuntasektorin Energiatehokkuussopimukseen YLK 13.10.2009 177 Taustaa Kauppa- ja teollisuusministeriö on lähettänyt keväällä 2007 lähettänyt pääkaupunkiseudun kaupungeille pyynnön ilmoittaa

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR

Lisätiedot

Uudistuvat energiamääräykset. uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa. Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.

Uudistuvat energiamääräykset. uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa. Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11. Uudistuvat energiamääräykset uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.28 Uusia energiamääräyksiä v 21 ja 212 21 Tiukennetaan noin

Lisätiedot