Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)"

Transkriptio

1 Kuulemistilaisuus 1 (5) Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa) Rakennusteollisuus RT ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä otsikkoaiheesta. Rakennusteollisuus RT ry Liittoyhteisöömme kuuluu noin jäsenyritystä. Edustamme urakoinnin, projektikehityksen ja rakennustuoteteollisuuden kaikkia aloja lukuun ottamatta sähköurakointia ja lasiteollisuutta. Jäsenyritystemme liikevaihto on yhteensä noin 15 miljardia euroa vuodessa. Suomessa rakennetaan noin uutta kerros- tai rivitalohuoneistoa vuodessa. Luvussa ovat mukana sekä vuokra- että omistusasunnot. Näistä noin on sellaisia vapaarahoitteisia omistusasuntoja, joissa jäsenyrityksemme toimivat perustajaurakoitsijoina, eli ne sekä rakentavat että myyvät asunnot. Vuokra-asunto- ja liiketilakohteissa jäsenyrityksemme toimivat joko pelkästään urakoitsijoina tai ne tekevät projektikehitystä rakennuttajien kumppaneina. Tällöin rakennusyritys etsii rakennuttaja-asiakkaalle tontin, perustaa sille yhtiön, suunnittelee kohteen ja luovuttaa asiakkaalle valmiin rakennuksen. Joissakin hankkeissa rakennusyritys hankkii asiakkaalle myös vuokralaiset kohteeseen tai osallistuu muutoin palvelutoiminnan suunnitteluun tai rakennuksen ylläpitoon. Lähtökohtaisesti jäsenyritystemme toimintaan ei kuulu kuitenkaan esimerkiksi vuokraasuntojen omistaminen ja vuokraaminen. Tästä syystä vuokra-asuntojen määrä riippuukin niitä omistavien tahojen, kuten kuntien, vakuutusyhtiöiden ja muiden rakennuttajaorganisaatioiden toiminnasta ja kiinnostuksesta. Yleistä asuntopoliittisesta ohjelmasta Ohjelma sisältää pääosin kannatettavia ajatuksia ja toimenpiteitä. Kuten työryhmän puheenjohtaja Pekkarinen itsekin on todennut, riippuu ohjelman tavoitteiden toteutuminen useilta osin kuntien toimenpiteistä. Näin on ollut tähänkin saakka, joten ohjelma ei tältä osin välttämättä tuo suuria uudistuksia. Kohtuuhintaisuuden aikaansaamiseksi erityisesti keskeistä olisi: 1. varmistaa toimivat tonttimarkkinat 2. varmistaa pätevän työvoiman saanti 3. tarkastella asumisen kohtuuhintaisuutta koko asumisen elinkaarella ja kohdistaa vaikuttavimmat toimenpiteet kokonaisuuden kannalta tärkeimpiin seikkoihin. 4. purkaa rakennusalan kilpailun ja innovatiivisuuden mahdollistamiseksi liiallista sääntelyä. Rakennusteollisuus RT ry Y-tunnus PL 381 (Unioninkatu 14) Helsinki puh faksi

2 Rakennusteollisuus RT ry Kuulemistilaisuus 2 (5) Yksityiskohtaisia huomioita ohjelmasta Rakentamisen viranomaisohjaus sekä määräysten tulkinta Ohjelman kohdassa 4.1, alakohta 34, todetaan, että YM kehittää viranomaisohjausta ja määräysten tulkinnan yhdenmukaisuutta. RT pitää tätä erittäin myönteisenä. Saamme liittoon paljon palautetta ja käytännön kokemuksia yrityksiltä tilanteista, joissa rakentamismääräysten ja muun säännöstön tulkinnat vaihtelevat kunta- ja jopa virkamieskohtaisesti. Vaihtelevien tulkintojen ongelma todettiin jo ympäristöministeriön normitalkooraportissa (YMra10/2009). Yritysten näkökulmasta vaihtelevat tulkinnat aiheuttavat epävarmuutta ja sitä kautta ylimääräistä työtä, kustannuksia ja riskiä tulkintojen muuttumisesta vielä jopa rakennuksen vastaanottovaiheessa. Vaihtelevat tulkinnat kertovat tietenkin siitä, että määräykset ovat useilta osin liian tulkinnanvaraisia niin yrityksille kuin viranomaisillekin. Määräyksiä pitäisikin niitä laadittaessa ja uusittaessa arvioida tästä näkökulmasta. Tulkinnanvaraisuus ei näytä käytännön toiminnassa aiheuttavan joustoa vaan päinvastoin. Viranomaiset ottavat asioihin ehdottomia kantoja, ja rakennusliikkeiden ja niiden asiakkaiden ainoaksi mahdollisuudeksi jää sopeutua kulloiseenkin tilanteeseen. Määräysten selkeyttämisen lisäksi tulisi pohtia sitä, ovatko viranomaisten toimivaltasäännökset riittävän selkeitä ja onko riittävän selkeästi määritelty, missä vaiheessa viranomaisten tulee antaa kannanottonsa, missä muodossa ne tulee antaa (kirjalliset lausunnot) ja mikä on niiden sitovuus. Yhteentörmäyksiä tulee käytännössä mm. tilanteissa, joissa samasta asiasta lausuvat sekä palo- että rakennusvalvontaviranomaiset. Kaavoitus ja tonttitarjonta Ohjelmassa esitetään useita keinoja, joilla kaavoitusta ja tonttitarjontaa pyritään edistämään. Kiitämme näistä erityisesti kohtaa, jonka mukaan selvitetään, voitaisiinko maanomistajan mahdollisuutta tehdä aloitteita kaavamuutoksen tekemiseksi lisätä. Ohjelmassa esitetyt pakkolunastusten lisääminen ja rakentamattoman maan kiinteistöveron korotukset eivät välttämättä johda kohtuuhintaisuuteen nykyistä käytäntöä enemmän. Kuntien pitäisi kaavoittaa sekä omaa maatansa että yksityistä maata. Kiinteistöveron korotus taas voi toimia kannustimena erityisesti hyvässä suhdannetilanteessa ja toimivassa tonttimarkkinassa. Erityisesti lyhyellä aikavälillä se kuitenkin nostaisi kustannuksia, eikä välttämättä lisää asuntotuotantoa. Kiinteistöveroa korotettaessa tulisi lisäksi huomioida se, että kiinteistöveroa perustellaan mm. kunnille tulevilla infran rakentamiskustannuksilla. Mikäli kiinteistövero nousee, tulisi varmistua siitä, että korotukset voitaisiin huomioida maankäyttömaksuissa, joita perustellaan myös infrakustannuksilla. Kaavoituksen määrän lisäämiseksi tulisi tehdä muita konkreettisia toimenpiteitä. Mikäli kaavoitusresursseja on liian vähän, tulisi niitä lisätä tai käyttää konsulttikaavoitusta. Lisäksi tulisi pohtia, voitaisiinko kaavoituksen ajalliselle kestolle asettaa joitakin määräaikoja erityisesti kasvukeskuksissa ja seuraamuksia niiden ylittämiselle esimerkiksi siten, että prosessin kesto voitaisiin huomioida maankäyttömaksun määrässä. Kaavoituksen osalta ohjelmassa ei ole otettu kantaa maankäyttömaksuihin ja kaavamääräysten yksityiskohtaisuuteen, joilla on suuri merkitys rakentamiskustannuksiin. Esitämme niiden osalta seuraavat huomiot:

3 Rakennusteollisuus RT ry Kuulemistilaisuus 3 (5) Maankäyttömaksut Maankäyttö- ja rakennuslain ja sen perusteluiden mukaan kaavoituksen yhteydessä perittävien maankäyttömaksujen tulisi pohjautua lähinnä infran rakentamisen kustannuksiin. Käytännössä useat kunnat pyrkivät perimään maankäyttömaksuina mahdollisimman suuret summat eivätkä perustele perimiään summia. Perustelujen puuttuminen aiheuttaa epätietoisuutta maksujen oikeellisuudesta. Mikäli maanomistaja ei suostu vaadittaviin korvauksiin, kaavaa ei nykyään käytännössä viedä eteenpäin tai sitten uhkana on pakkokeinojen käyttö. Kun kaavaa ei viedä eteenpäin, eivät kunnat käytännössä joudu soveltamaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kehittämiskorvaussäännöksiä, joiden kautta maanomistajalle maksettavaksi tuleva summa joutuisi arvioitavaksi lain perusteluiden näkökulmasta. Maankäyttömaksusäännöksiä tulisikin arvioida niiden kustannusvaikutusnäkökulmasta. Kunnille voitaisiin esimerkiksi asettaa velvollisuus maankäyttömaksujen perustelemiseen. Mikäli maankäyttömaksusta ei päästä sopimukseen, voitaisiin säännöksiä muuttaa siten, että maanomistajalla olisi aina mahdollisuus saattaa kunnan esittämä maksu arvioitavaksi lain kehittämiskorvaussäännösten mukaan. Kaavamääräysten yksityiskohtaisuus RT katsoo, että maankäyttö- ja rakennuslakia tulisi arvioida sen selvittämiseksi, voitaisiinko lakia tarkentaa siltä osin, mitä kaavoissa saa ylipäätään määrätä ja mitä ei. Nykyisin kaavamääräykset ovat usein erittäin yksityiskohtaisia ja kalliita ottaen huomioon, että rakentamisessa tulee joka tapauksessa noudattaa rakentamismääräyksiä. Liiallinen yksityiskohtaisuus työllistää myös rakennusvalvontaviranomaisia, kun kaavamääräyksiin joudutaan hakemaan poikkeuksia lupavaiheessa. Usein kaavamääräyksiä voitaisiin huomattavasti väljentää huonontamatta merkittävästi alueen käyttäjille tärkeitä esteettisiä arvoja tai laatua. Tästä näkökulmasta ongelmia liittyy erityisesti seuraaviin kaavamääräyksiin: autopaikat, joiden osalta kustannuksiin vaikuttaa sekä autopaikkojen määrä että se, mihin ne on kaavan mukaan sijoitettava kaavamääräykset runkosyvyyksistä, talojen korkeudesta ja massoittelusta parvekemääräyksiin liittyvillä yksityiskohdilla on huomattava merkitys rakennuksen kustannuksiin. Esimerkkeinä mainittakoon vaatimukset sisäänvedetyistä ja ripustetuista parvekkeista. Materiaalimääräykset, runko- ja julkisivumateriaalit kaupunkikuvallinen näkökulma, joka on tärkeä, mutta jonka yhteydessä tulisi arvioida myös haluttujen seikkojen hinta laatusuhdetta ja merkittävyyttä asiakkaiden kannalta yhteistilojen lisääminen. Kaavamääräyksien väljentäminen on tärkeää myös uusien energiatehokkuusmääräysten vuoksi, jotta näiden kustannusvaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Kaavamääräysten tulee mahdollistaa rakennusten optimaalinen massoittelu ja sijoittelu tontille sekä sallittava tarpeenmukaisten auringonsuojarakenteiden käyttö. Aiesopimukset ja liikennepoliittinen selonteko Ohjelman kohdassa 1.3, alakohta 10, todetaan, että aiesopimusten sitovuutta vahvistetaan kytkemällä valtion infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen mm. kuntien

4 Rakennusteollisuus RT ry Kuulemistilaisuus 4 (5) asuntorakentamisen toteuttamiseen kunnissa. Asuntopolitiikka kytketään myös liikennehankkeisiin liikennepoliittisen selonteon kautta. RT pitää hyvänä sitä, että valtio kytkee käytettävissään olevat rahoituksen säätömekanismit tukemaan kasvukeskusten asuntotuotantoa. Ohjelmassa infraavustuksia eli kunnallistekniikka-avustuksia on määritelty tähän tarkoitukseen 15 miljoonaa vuodessa. Esitetty infra-avustus ei kuitenkaan ole vaikutuksiltaan riittävä suhteutettuna kaupunkiseutujen nykyiseen investointipaineeseen. Tärkeintä on allokoida merkittäviä julkisia infrahankkeita kokonaisuuden kannalta vaikuttavimpiin sijainteihin asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumiseksi. Kuntarahoitus Oyj:n aseman turvaaminen Ohjelman kohdassa 2, alakohta13, todetaan, että Kuntarahoitus Oyj:n asema turvataan. RT pitää tätä erityisen tärkeänä ja hyvänä päätöksenä. Edellinen taantuma osoitti, että Kuntarahoituksen asema merkittävänä rahoituslähteenä on turvattava rahoituksen turvaamiseksi kaikissa markkinatilanteissa. Kohtuuhintaisuuden arviointi koko asumiskaarella Ohjelman kohdassa 2.3, alakohta g, todetaan, että VTV ja ARA selvittävät valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrien omakustannusperiaatteiden toteutumista. RT pitää hyvänä sitä, että ohjelmassa kiinnitetään huomiota tältä osin koko rakentamisen elinkaareen. Usein kohtuuhintaisuuskeskustelu keskittyy vain ja ainoastaan rakentamiskustannuksiin, jotka ovat toki tärkeä, mutta eivät ainoa osa kustannuksia. Asuntojen hinnat muodostuvat useista tekijöistä. Merkittäviä kustannuseriä työvoima- ja materiaalikulujen lisäksi ovat VTT:llä teettämämme selvityksen mukaan uuden asunnon hinnasta noin 40 prosenttia on erilaisia veroja ja veronluontoisia maksuja. Tontin hintaa asunnossa on keskimäärin prosenttia lähinnä sijainnista riippuen. Rakennusliikkeiden katteiden osuus asunnon hinnasta on yleensä melko pieni, etenkin kun ottaa huomioon toimintaan liittyvän suuren riskin ja hankkeeseen sidotun suuren pääoman. Kannattavuusselvityksemme mukaan talonrakennusyritysten keskimääräinen käyttökate vuonna 2010 oli 4,9 ja tulos 4,2 %. Kirjanpidollinen tulos oli keskimäärin 1,4 %. Asuntojen hinnat määräytyvät viime kädessä markkinoilla. Tällä hetkellä ongelma on se, että asuntotuotannon kustannukset ovat niin suuria, että hintakilpailulle ja edullisempien tuotteiden kehittämiselle näyttää jäävän niukasti tilaa. Vuokra-asuntotuotannon edistäminen 1 Sekä yksityisiä että yleishyödyllisiä rakennuttajia tulisi aktivoida Vuokra-asuntojen määrän osalta avainkysymys on se, kuinka vuokra-asuntojen rakennuttajia voidaan aktivoida. Perinteisistä rakennuttajista mm. kuntien rooli on jäänyt pieneksi aiesopimuksista huolimatta. Kunnat myös tietoisesti esimerkiksi laatuja hintatasoa nostavilla kaavamääräyksillä pyrkivät saamaan asukkaikseen omistusasuntotuotantoon tai vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin muuttavia ihmisiä. Myöskään yleishyödylliset yhteisöt eivät ole merkittävästi lisänneet asuntokantaansa. Vaikuttaa siltä, että niiden toimesta vuokra-asuntotilanteeseen ei ole tulossa nopeaa muutosta.

5 Rakennusteollisuus RT ry Kuulemistilaisuus 5 (5) 2 Vuokra-asuntojen tuotantoon uusi malli Käytännössä tulisi pyrkiä aktivoimaan vuokra-asuntorakennuttajiksi myös yksityisiä toimijoita 1. Käsityksemme mukaan heidän mukaan saamisensa edellyttää erityisesti kahta asiaa, jotka ovat rahoituksen varmistaminen ja vuokra-asuntosidonnaisuusajan mitoittaminen oikein. Esitämmekin tästä näkökulmasta uutta vuokra-asuntojen tuotantomallia, joka muotoutuisi seuraavista elementeistä: Tällä hetkellä maassamme on käytössä yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolella oleva vuokra-asuntojen rakentamisen välimalli (856/2008), jossa tukielementtinä on valtion täytetakaus. Mallin käyttöä varten on tälle vuodelle osoitettu 250 milj. euron takausvaltuus. Mallissa toteutuu jo yksi sijoittajien edellyttämä elementti eli rahoituksen varmistaminen. Esitämme, että lakia muutettaisiin siten, että lain edellyttämä 20 vuoden vuokralla pitämisvelvoite lyhennettäisiin 10 vuoteen. Uskomme, että muutos voisi saada sijoittajat kiinnostumaan nykyistä enemmän vuokra-asuntotuotannosta. Uskomme myös, että velvoiteajan lyhentäminen ei välttämättä tarkoittaisi sitä, että asunnot poistuisivat vuokrakäytöstä minimiajan kuluttua. Kulloisenakin vuonna päätettävän määrärahavaltuuden avulla mallin avulla tuotettujen asuntojen määrää voitaisiin säädellä ja kohdistaa suhdannetilanteen kannalta rakentamisen työllisyyden kannalta heikoille vuosille. 3 Urakoitsijoilla ja tuoteteollisuudella on halukkuutta toteuttaa vuokraasuntotuotantoa Rakennusteollisuudella eli käytännössä urakoivilla ja rakennustuotteita valmistavilla jäsenyrityksillämme on kiinnostusta rakentaa ja tuottaa vuokra-asuntoja, vaikkakin ne ovat rakennusliikkeille kannattavuudeltaan yleensä heikkoja. Vuokra-asuntotuotannossakin tulisi kuitenkin päästä entistä enemmän pois pelkästä hintakilpailusta ja hyödyntää niin kaavoitus kuin suunnitteluvaiheessa myös urakoitsijoiden asiantuntemusta sen suhteen, kuinka erilaiset ratkaisut vaikuttavat lopputulokseen ja rakennettavuuteen. Rakennusteollisuus RT ry Kirsi Palviainen johtaja, elinkeinoasiat 1 Yksityisten toimijoiden mukana tulevasta volyymipotentiaalista meillä on tuoreita kokemuksia viime vuosina toteutettujen välimallikohteiden myötä: Korkotuetulla välimallilla tehtiin nopealla aikataululla asuntoa. Koko rakentamisen hinta oli noin miljoonaa euroa. Veroja ja veronluontoisia tuloja kertyi noin Työllistettiin yli ihmistä. Korkotuettu välimalli oli erinomainen työkalu erityisesti vuodesta 2008 alkaneeseen taantuma-aikaan, mutta sillä tai sen kokemusten pohjalta parannetulla versiolla voitaisiin jatkossakin mahdollisesti saada aikaan lisää vuokra-asuntotuotantoa myös muussa markkinatilanteessa.

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot