PALAVA-projektin vertaisarviointi - Perusraportti (muokattu)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALAVA-projektin vertaisarviointi - Perusraportti (muokattu)"

Transkriptio

1 PALAVA-projekn vertaisarvioin - Perusraport (muokattu) 1. Hanketoiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet Esimerkkejä etolähteistä:- Strategiat - Hanketoiminnan suunnitelma/strategia - Toimintaohjeet - Pöytäkirjat ja muisot - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Strategisten tavoitteiden ja hanketoiminta: Koulutuksen järjestäjän varmistaa, että hanketoiminta tukee koulutuksen järjestäjän strategisten tavoitteiden saavuttamista ja edistävät samalla organisaaon osaamisen kehittymistä. Yhteys alueellisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin strategioihin: Hanketoiminnalla on yhteydet alueellisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin strategisiin tavoitteisiin Periaatteet: Koulutuksen järjestäjä on määrittänyt hanketoiminnan tavoitteet ja keskeiset periaatteet. Organisoin: Koulutuksen järjestäjän hanketoiminnan organisoinnilla saavutetaan hanketoiminnalle asetetut tavoitteet (esim. keskitetty/hajautettu hanketoiminta) Verkostoituminen: Koulutuksen järjestäjä on linjannut verkostohankkeisiin osallistumisen periaatteet ja päätöksenteon. Kumppanuudet: Koulutuksen järjestäjä on määrittänyt hanketoiminnan keskeiset kumppanuudet. Resursoinnin periaatteet: Koulutuksen järjestäjä on määrittänyt hanketoiminnalle riittävät resurssit (osaaminen, aika ja talous). Prosessit: Koulutuksen järjestäjän hanketoiminnan prosessit on määritelty ja niiden arvioimisesta ja kehittämisestä on sovittu. Hanketoiminnan hallinta: Koulutuksen järjestäjällä on kuvattu toimintatavat hanketoiminnan hallintaan (suunnittelu, hakeminen, toteutus, seuranta, arvioin ja hyödyntäminen).

2 Avoimuus ja läpinäkyvyys: Henkilöstöllä, opiskelijoilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua hanketoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arvioinin. Hanketoiminnasta viestään avoimes ja kattavas ,1 2. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Kumppanin määrittely tulee hankkeen kautta, joten sitä ei nähty tarpeellisena. Resursoin ei ole suunniteltua. Se ei välttämättä perustu osaamisen. Aikaresurssi on myös haasteellista organisoida esim. opetustyö. Organisoin ja resursoin HEIDI Suunnittelua ja hakemista ei ole kuvattu.

3 3. Hanketoiminnan suunnittelu Esimerkkejä etolähteistä: - Ennakoineto - Toimintaohjeet - Pöytäkirjat ja muisot - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Hankkeiden tavoitteet: Koulutuksen järjestäjä asettaa hanketoiminnalle ja jokaiselle hankkeelle tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset sekä seuraa niitä. Hanketoiminnan seuranta: Koulutuksen järjestäjällä on hanketoimintaa tukeva seurantajärjestelmä (tavoitteet, toteutus ja tulokset). Hanketulosten hyödyntäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oman ja muiden organisaaoiden hankkeiden tulokset otetaan huomioon hankesuunnittelussa. Toimintaympäristö: Koulutuksen järjestäjä ottaa huomioon toimintaympäristön ja sen muutokset hanketoiminnan suunnittelussa. Arvioin-, palaute-, ja tutkimuseto: Koulutuksen järjestäjä hyödyntää hanketoiminnan suunnittelussa arvioin-, palaute- ja tutkimusetoa sekä kehittämisehdotuksia. Hanke-ehdotusten tekeminen: Koulutuksen järjestäjällä on toimintatapa hankeehdotuksen tekemiseen. Johto rohkaisee henkilöstöä ja muita toimijoita tuottamaan ideoita ja tukee innovaaoiden kehittämistä Hanke-ehdotusten käsittely: Koulutuksen järjestäjällä on sovitut toimintatavat hankeehdotusten ja hankkeiden tarpeellisuuden käsittelyyn ja niiden mukaises toimitaan. Hankeverkostojen kartoittaminen: Koulutuksen järjestäjällä on kuvattu toimintatapa verkostoyhteistyön tavoitteiden määrittelyyn ja sopimiseen sekä yhteistyön suunnitteluun. Kumppanuuksien kartoittaminen: Koulutuksen järjestäjällä on kuvattu toimintatapa kumppanuuksien määrittelyyn ja sopimiseen sekä yhteistyön suunnitteluun.

4 Hankerahoitus: Koulutuksen järjestäjällä on määritelty toimintatapa hankerahoituksen kartoittamiseen. Hankehakemukset: Koulutuksen järjestäjällä on määritelty toimintatapa hankehakemusten laadintaan. Toimintasuunnitelmat: Koulutuksen järjestäjällä on toimintatapa hankkeiden toimintasuunnitelmien laadintaan ja hallinnoinin. Toimintaohjeiden ajantasaisuus: Koulutuksen järjestäjän hanketoiminnan ja hanketoimijoiden ohjeistus tukee hankkeiden toteuttamista ,15 4. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Rahoittaja edellyttää joidenkin kohteiden huomioon ottamista. Hankehaun aika on lyhyt, jolloin siihen on vaikea reagoida laadukkaas.

5 5. Hanketoiminnan toteutus Esimerkkejä etolähteistä: - Henkilöstöstrategia - Toimintaohjeet - Toimintasuunnitelmat - Havainnoin - Haastattelut Organisoin: Koulutuksen järjestäjä on määrittänyt hanketoiminnan henkilöstölle selkeät vastuut, työnjaon ja tehtävänkuvat. Vaikuttavuus: Hanketoiminnan organisoin ja toimintatavat tukevat hankkeiden tulosten hyödyntämistä, levittämistä ja vaikuttavuutta. Toimintatapojen noudattaminen: Henkilöstö on etoinen hanketoiminnan periaatteista ja toimintatavoista sekä noudattaa niitä. Yhteistyö: Koulutuksen järjestäjä edistää ja tukee koulutuksen järjestäjien, hankeverkostojen ja muiden kumppaneiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä hanketoiminnassa. Osallistumisen edistäminen: Henkilöstöä kannustetaan hanketoimintaan esim. kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa Osallistamisen mahdollistaminen: Koulutuksen järjestäjän ja hanketoiminnan toimintatavat (mm. vuosisuunnittelu) mahdollistavat henkilöstön osallistumisen hanketoimintaan suunnitellulla tavalla. Osaamisen kehittäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että hanketoiminnalla kehitetään henkilöstön osaamista. Osaamisen hyödyntäminen: Koulutuksen järjestäjä hyödyntää hanketoiminnassa henkilöstön osaamista tarkoituksen mukaisella tavalla. Hanketoimijoiden valinta ja perehdyttäminen: Koulutuksen järjestäjän hanketoimijoiden valinta ja perehdyttäminen perustuu ennalta sovittuihin linjauksiin ja hankkeissa vaadittavaan osaamiseen. Seurantaedot ja niiden käyttö: Hanketoiminnasta on saatavilla ajantasaiset seurantaedot, joita hanketoimijat hyödyntävät systemaatses.

6 Seuranta: Johto seuraa ja tarvittaessa puuttuu hanketoiminnassa havaittuihin poikkeamiin. Toimintaohjeiden ajantasaisuus: Koulutuksen järjestäjän hanketoiminnan ja hanketoimijoiden ohjeistus tukee hankkeen toteuttamista ,83 6. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Projekorganisaaon kuvaus ja vastuiden määrittäminen puuttuvat. Rahoituspäätösten saaminen, päätöksenteko Kpedussa ja opettajien työnjaot vaikeuttavat osallistumisen mahdollisuutta. Tiedot ovat saatavilla, mutta niitä ei välttämättä hyödynnetä. Budjet ei ole ajantasainen, mikäli se on taloushallinnon vastuulla toimintavoista ja järjestelmistä johtuen. 7. Hanketoiminnan arvioin ja kehittäminen Esimerkkejä etolähteistä: - Toimintaohje arvioinin ja kehittämiseen - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Hanketoiminnan arvioin: Koulutuksen järjestäjällä on käytössä systemaatnen toimintatapa hanketoiminnan jatkuvaan arvioinin ja kehit-tämiseen. Palautteen käyttö: Hanketoiminnan johtamisen arvioinnista kerätään säännöllises kaikilta osapuolilta palautetta ja sen pohjalta tehdään tarvittavat kehittämistoimet ,5

7 8. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Hanketoiminnan johtaminen on hakusassa. 9. Hanketoiminnan tavoitteet ja organisoinnit Strategia Rakenteet Toimintatavat Johtaminen ,5 10. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Kts. edellä

8 11. Hanketoiminnan seuranta Esimerkkejä etolähteistä: - Strategia - Toimintaohjeet - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Koulutuksen järjestäjän strategisten tavoitteiden ja hanketoiminnan vastaavuus: Koulutuksen järjestäjän hankkeet tukevat koulutuksen järjestäjän strategisten tavoitteiden saavuttamista ja edistävät organisaaon osaamisen johtamista. Tulosten arvioin osana organisaaon arviointoimintaa: Koulutuksen järjestäjä on määritellyt ja päättänyt miten ja kuka hanketoimintaa ja sen tuloksi arvioi suhteessa strategisiin tavoitteisiin ja hanketoiminnan linjauksiin. Osallistuminen hanketoimintaan: Koulutuksen järjestäjän johto osallistuu hanketoimintaan sekä sen tavoitteiden asettamiseen ja arvioinin. Osaamisen lisääminen hanketoiminnalla: Koulutuksen järjestäjän hanketoiminta on osana osaamisen johtamista ja organisaaon kehittymistä. Uusien toimintatapojen kokeileminen: Koulutuksen järjestäjä on valmis arvioimaan nykyisiä toimintatapoja ja kannustaa kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja Organisaao joustavuus: Koulutuksen järjestäjän/toimintayksikön rakenteet mahdollistavat uusien toimintatapojen kehittämisen ja kokeilemisen

9 12. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Toimintayksiköiden rakenteet vaihtelevat estäen/mahdollistaen joustavuuden. 13. Hanketulosten analysoin Esimerkkejä etolähteistä: - Toimintaohjeet - Toimintasuunnitelmat - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Tulosten analysoin: Koulutuksen järjestäjällä on määritelty ja kuvattu toimintatapa tulosten analysoinin. Toimenpiteistä sopiminen: Koulutuksen järjestäjällä on määritelty toimintatapa hanketulosten esille tuomiseen ja jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen sekä seurantaan. Tulosten seurantasuunnitelma: Koulutuksen järjestäjällä on kuvattu toimintatapa jo päättyneiden hankkeiden esiin tulevien tulosten seurantaan ja tulosten hyödyntämiseen. Hanketulosten käsittely ja levittäminen sekä käyttöönotosta sopiminen: Johto, opetushenkilöstö ja muu henkilöstö käsittelee säännöllises hankkeiden tuloksia, joiden pohjalta päätetään kehittämistoimet. Johdon tuki: Organisaaon johto rohkaisee henkilöstöä tuottamaan ideoita ja tukee innovaaoiden kehittämistä ,4

10 14. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia. 15. Hanketulosten levitys Esimerkkejä etolähteistä: - www-sivustot - Internet-sivustot - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Tiedottaminen käynnissä olevista hankkeista ja hanketuloksista: Koulutuksen järjestäjällä on määritelty toimintatapa hankkeiden edottamisesta ja niiden tuloksista. Hanketulosten levittäminen: Koulutuksen järjestäjällä on toimintatapa hankkeiden tulosten levittämiseen organisaaon sisällä ja ulkopuolella Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Projekraport kirjataan.

11 17. Hanketoiminnan tulosten käyttöön otto Esimerkkejä etolähteistä: - Toimintaohjeet - Toimintasuunnitelmat - Vuosikello - Muisot ja pöytäkirjat - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Kehittämistoimien hallinta: Koulutuksen järjestäjällä on käytössä systemaatnen tapa käsitellä kehittämisehdotuksia ja edellytyksiä niiden toteuttamiseen. Muutosten aikataulutus: Kehittämistoiminta sovitetaan yhteen toimijoiden muita tehtäviä sekä koulutuksen järjestäjän vuotuista toimintasuunnitelmaa ja pitkän aikavälin suunnitelmia. Kehittämistoimien mittarit: Koulutuksen järjestäjä määrittää kehittämistoimenpiteille mittarit ja niiden tavoitetasot. Kehittämistoiminnan seuranta: Koulutuksen järjestäjä on määritellyt kehittämistoiminnan seurantavastuut ja aikataulut. Muutoksen seuraaminen: Koulutuksen järjestäjän johtoryhmä käsittelee kokouksissaan kehittämistoimien edistymistä ja vaikuttavuutta Osaamisen hyödyntäminen: Hankkeiden tuottamaa asiantunjuutta hyödynnetään , Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Käytössä aloitelaakko yleensä erilaisille aloitteille Yhtymäsuunnitelma, linpäätökset, imit, toimintakort jne.

12 19. Hanketoiminnan arvioin Esimerkkejä etolähteistä: - Toimintaohje arvioinin ja kehittämiseen - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Hanketoiminnan arvioin: Koulutuksen järjestäjällä on käytössä systemaatnen toimintatapa hanketoiminnan jatkuvaan arvioinin ja kehittämiseen. Palautteen käyttö: Hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista kerätään suunnitellus kaikilta osapuolilta palautetta Suunnitelmien realissuus Osaamisen kehittyminen Hakemusten hyväksyminen/hylkääminen käsittely Seurantamenettely Vaikutus Vaikuttavuus , Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia.

13 21. Hankkeen strategiset tavoitteet ja tarve Esimerkkejä etolähteistä - Strategia toimintaohjeet - Pöytäkirjat, muisot - Havainnoin - Haastattelut Koulutuksen järjestäjän strategisten tavoitteiden ja hankkeen vastaavuus: Hanke edistää koulutuksen järjestäjän strategisten tavoitteiden saavuttamista ja edistävät organisaaon osaamisen kehittämistä. Yhteys alueellisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin strategioihin: Hankkeella on yhteydet alueellisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin strategisiin tavoitteisiin. Toimintaympäristö: Koulutuksen järjestäjä ottaa huomioon toimintaympäristön ja sen muutokset hankkeen suunnittelussa. Arvioin-, palaute-, ja tutkimuseto: Koulutuksen järjestäjä hyödyntää hankkeen suunnittelussa arvioin-, palaute- ja tutkimusetoa sekä kehittämisehdotuksia. Hankkeelle on tunnistettu tarve Tiedonkeruulla/esiselvityksellä varmistetaan, että hanke on hyödyllinen organisaaon näkökulmasta. Hankkeella haetaan ratkaisua/parannusta selkeäs määriteltyyn tarpeeseen. Hankkeella haetaan ratkaisua toiminnassa havaittuun ongelmaan Tavoitteena on osaamisen jakaminen siten, että muut organisaaot toimivat kehittämiskumppaneina Hankkeella vahvistetaan omia tunnistettuja vahvuuksia Koulutuksen järjestäjällä on sovittu toimintatapa hankkeen tarpeellisuuden arvioimiseksi ,8

14 22. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia. 23. Hankkeen valmistelu Esimerkkejä etolähteistä: - Strategiat - Pöytäkirjat - Hankkeen suunnitteluvaiheen asiakirjat - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Tavoitteiden asettelu: Hankkeen mitattavat tavoitteet ja niiden mittarit on määritelty ja ne on mahdollista saavuttaa. Yhteistyökumppaneiden sitoutuminen: Hankkeella on sitoutuneita yhteistyökumppaneita ja hankkeen tavoitteiden kannalta keskeisiä kumppaneita. Aiempien hanketulosten hyödyntäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oman ja muiden organisaaoiden aiempien hankkeiden tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa. Ennakoineto: Ennakoinetoa hyödynnetään hankkeen suunnittelussa , Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia.

15 25. Hanke-ehdotus Esimerkkejä etolähteistä: - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Palaute- ja arvioinedon hyödyntäminen: Hankkeesta saatava palaute- ja arvioineto kytketään osaksi koulutuksen järjestäjä muuta palaute- ja arviointoimintaa ja etoa hyödynnetään koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä. Hanketulosten hyödyntäminen: Koulutuksen järjestäjän rakenteet ja toimintamallit tukevat hankkeen ennakoitujen tulosten hyödyntämistä ja levittämistä. Hanketoimijoiden osaamisen varmistaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa hankkeen edellyttämän hanketoimijoiden osaamiseen. Osallistuminen: Hankesuunnitteluun osallistuu (toimenpiteiden valintaan, tavoitteiden asettamiseen) hankkeen tulevia toimijoita ja kohderyhmää. Johdon tuki: Organisaaon johto rohkaisee henkilöstöä tuottamaan ideoita ja tukee innovaaoiden kehittämistä Resursoin: Hankkeen suunnitteluun on varattu resursseja. Toimintatapojen noudattaminen: Henkilöstö on etoinen hanketoiminnan suunnitteluvaiheen periaatteista ja toimintatavoista ja toiminta on näiden mukaista. Hyvien käytäntöjen hyödyntäminen: Hankkeessa hyödynnetään muissa hankkeissa ja organisaaoissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Koulutuksen järjestäjän hanketoiminta on avointa ja läpinäkyvää: Henkilöstöllä, opiskelijoilla ja keskeisillä kumppaneilla on mahdollisuus osallistua hanketoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arvioinin

16 26. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Yksiköiden toimintatapojen ja rakenteiden erot

17 27. Hankesuunnitelman laaminen Esimerkkejä etolähteistä: - Strategiat - Hankehakemus - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Koulutuksen järjestäjän tavoitteiden varmistaminen: Koulutuksen järjestäjällä on olemassa toimintatapa, jolla se varmistaa, että hankehakemuksen sisältö vastaa koulutuksen järjestäjän toiminta-ajatusta, arvoja ja strategiaan sekä kyseisen hankkeen tavoitteita. Kohderyhmän määrittely: Hankkeen kohderyhmä on perustellus määritetty. Sidosryhmien osallistuminen: Hanke on suunniteltu siten että se toteutetaan yhteistyössä oleellisten toimijoiden kanssa esimerkiksi opetushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämä kanssa. Hankkeen toteuttamistavat: Hankkeelle on määritelty tarkoituksenmukaiset toteuttamistavat, joilla saavutetaan hankkeen tavoitteet. Innovaivisuus: Hankkeen toimenpiteet ovat uusia ja/tai ne tuottavat lisäarvoa verrattuna olemassa oleviin toimintatapoihin tai tuloksiin. Hankkeen tavoitteet: Hankkeelle määritellyt toimenpiteet ovat realisset. Taloudelliset resurssit: Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet ovat realisset suhteessa hankkeen suunniteltuihin taloudellisiin resursseihin. Arvioin ja mittarietojen asettaminen: Hankkeelle on määritelty tarkoituksenmukainen arvioinsuunnitelma ja mittarit. Käyttöönotto- ja levittäminen: Hankkeelle on suunniteltu tulosten käyttöönotto- ja levittämissuunnitelma. Viesntäsuunnitelma: Hankkeelle on suunniteltu tarkoituksen mukainen viesntäsuunnitelma.

18 Vaikuttavuuden arvioin: Hankkeen suunnittelussa on huomioitu hankkeen aikaan saama muutos ja sen arvioin , Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Toimintatapa on vakiintunut toimintamalli Vaikuttavuus = ennustaminen 29. Hankepäätöksen käsittely Esimerkkejä etolähteistä - Toimintaohje toiminnan arvioinin ja kehittämiseen - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Toimintaohjeet: Koulutuksen järjestäjällä on käytössä systemaatnen toimintatapa hankepäätöksien toimeenpanoon. Koulutuksen järjestäjän hanketoiminta on avointa ja läpinäkyvää: Hankepäätöksistä edotetaan henkilöstölle ja keskeisille kumppaneille. Toimintatapojen noudattaminen: Henkilöstö on etoinen hankkeiden käynnistämisvaiheen periaatteista ja toimintatavoista ja toiminta on näiden mukaista ,67

19 30. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia. 31. Hankkeen suunnitteluvaiheen arvioin ja kehittäminen Esimerkkejä etolähteistä - Toimintaohje toiminnan arvioinin ja kehittämiseen - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Toimintaohjeet: Koulutuksen järjestäjällä on käytössä systemaatnen toimintatapa hankkeiden suunnitteluprosessin jatkuvaan arvioinin ja kehittämiseen. Palautteen käyttö: Hankkeiden suunnitteluprosessin vaiheesta kerätään säännöllises kaikilta osapuolilta palautetta ja sen pohjalta tehdään tarvittavat kehittämistoimet Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia.

20 33. Hankkeen strategiset tavoitteet Esimerkkejä etolähteistä: - Strategia toimintaohjeet - Pöytäkirjat, muisot - Havainnoin - Haastattelut Hanketoiminnan johtaminen: Koulutuksen järjestäjällä on kuvattu ja henkilöstön edossa oleva toimintatapa hankkeiden johtamiseen (suunnittelu, hakeminen, toteuttaminen, seuranta, arvioin ja hyödyntäminen). Hankeverkostojen johtaminen: Koulutuksen järjestäjällä on kuvattu toimintatapa verkostoyhteistyön tavoitteiden määrittelyyn ja sopimiseen sekä yhteistyön suunnitteluun. Hanketoiminnan resursoin: Koulutuksen järjestäjä varmistaa riittävän ajallisen ja taloudellisen resursoinnin. Hanketoimijoiden rekrytoin: Hankkeen toimijoita rekrytoitaessa on otettu huomioon hankkeen edellyttämä osaaminen , Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Projekkäsikirja

21 35. Hankkeen käynnistäminen Esimerkkejä etolähteistä: - Hankehakemus - Toimintasuunnitelma - Toimintaohjeet - Yhteistyösopimus - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Työnjaosta ja hanketoimijoiden rooleista sopiminen: Hanketoimijoille on määritelty selkeät roolit ja työjako ja nämä ovat eri toimijoiden edossa. Perehdyttäminen: Hanketoimijat perehdytetään hankkeeseen ja koulutuksen järjestäjän sekä rahoittajan hanketoiminnan ohjeisiin. Yhteistyö: Hankkeen yhteistyötahojen kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimukset rahoittajan antamien ohjeiden mukaises. Toimintasuunnitelma: Hankkeelle on laadittu toimintasuunnitelma hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Aiempien hanketulosten hyödyntäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oman ja muiden organisaaoiden aiempien hankkeiden tulokset otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Ennakoineto: Ennakoinetoa hyödynnetään hanketoiminnassa. Hankkeen tarpeellisuuden varmistaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että hankkeen tavoitteet ja sisältö on hanketoiminnan linjausten mukaisia. Hanketulosten hyödyntäminen: Koulutuksen järjestäjän rakenteet ja toimintatavat tukevat hankkeen ennakoitujen tulosten hyödyntämistä j a levittämistä ,86

22 36. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Kpedun oma projek

23 37. Hankkeen toteutus Esimerkkejä etolähteistä: - Hankehakemus - Toimintasuunnitelma - Rahoituspäätös - Ohjausryhmän pöytäkirjat - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Toimintatapojen noudattaminen: Henkilöstö on etoinen hanketoiminnan periaatteista ja toimintatavoista ja toiminta on näiden mukaista. Toimintaan puuttuminen: Johdolla on sovitut toimintatavat, jos hanketoiminta poikkeaa sovituista toimintatavoista. Yhteistyö: Koulutuksen järjestäjä edistää ja tukee koulutuksen järjestäjien, hankeverkostojen ja muiden kumppaneiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä hanketoiminnassa. Koulutuksen järjestäjän hanketoiminta on avointa ja läpinäkyvää: Henkilöstöllä, opiskelijoilla ja keskeisillä kumppaneilla on mahdollisuus osallistua hanketoiminnan toteutukseen ja arvioinin Tavoitteiden toteutuminen: Hankkeen toimenpiteet tukevat hankkeen tavoitteiden toteutumista. Johdon tuki: Organisaaon johto rohkaisee henkilöstöä tuottamaan ideoita ja tukee innovaaoiden kehittämistä Rahoittajan määräysten ja ohjeiden noudattaminen: Hankkeessa toimitaan rahoittajan määräysten ja ohjeiden mukaises ja neuvotellaan tarvittavista muutoksista. Resurssit: Hanketoimijoilla on riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa: Työn- ja vastuunjako kumppaneiden välillä on selkeäs määritelty ja on kaikkien kumppaneiden edossa. Työn- ja vastuunjaon toteutumista arvioidaan.

24 Hanketoimijoiden viesntä ja vuorovaikutus: Hanketoimijoiden välinen edonkulku ja vuorovaikutus ovat esteetöntä ja tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hyvien käytäntöjen hyödyntäminen: Hankkeessa hyödynnetään muissa hankkeissa ja organisaaoissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Ohjausryhmä tarve ja toiminta: Ohjausryhmän tarpeellisuus on perusteltu ja se toimii suunnitellus hankkeen tukena. Innovaivisuus: Hankkeen toimenpiteet tuottavat lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin tai toimintatapoihin. Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen: Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulma suunniteluilla tavoilla , Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Aikaresurssi on haasteellinen, vaikka budjet kattaisi toiminnan. Projekorganisaaot ovat haasteellisia johtamisen näkökulmasta -> kaksi esimiestä 39. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen Esimerkkejä etolähteistä: - Hankehakemus - Seurantaedot - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Haastattelut Toimintasuunnitelmat: Koulutuksen järjestäjällä on toimintamalli hankkeiden toimintasuunnitelmien laadintaan ja hallinnoinin. Laadullisten ja määrällisten tavoitteiden saavuttaminen: Hanketoimijat arvioivat säännöllises hankeen toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Tarvittaessa hankkeen toimintasuunnitelmaa päivitetään tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi

25 40. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Rahoittajan ohjeistus, projekkäsikirja 41. Tiedotus ja viesntä Esimerkkejä etolähteistä: - Viesntäsuunnitelma - www-sivusto - Internet-sivut - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Viesntä: Hankkeesta edotetaan viesntäsuunnitelman mukaises Tiedottamisen vastuut: Hankkeen edotuskanavat ja vastuuhenkilöt on nimetty Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia. 43. Hankkeen seuranta ja raportoin Esimerkkejä etolähteistä: - Raport - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Hankkeen etenemisen seuranta: Hanketoimijat ja johto ylläpitää koko henkilökunnan ja hankekumppaneiden etoisuutta ja mielenkiintoa hankkeeseen. Raportoinnin systemaatsuus: Hankkeen raportoin on systemaatsta ja raportoinnin kohderyhmät ja aikataulut on

26 44. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia. 45. Hankkeen päättäminen Esimerkkejä etolähteistä: - Toimintaohje - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Jatkotoimista päättäminen: Koulutuksen järjestäjä päättää mitä hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään, millä aikataululla ja kenen toimesta Uusien toimintatapojen hyödyntäminen: Koulutuksen järjestäjällä on toimintatapa, jolla hankkeen tulokset ja syntyneet innovaaot viedään osaksi toimintaa ja edotetaan omassa organisaaossa. Palaute- ja arvioinedon hyödyntäminen: Hankkeen palaute- ja arvioineto kytketään osaksi koulutuksen järjestäjä muuta palauteja arviointoimintaa ja etoa hyödynnetään koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä. Joustavuus: Organisaaon rakenteet mahdollistavat uusien innovaaoiden vakiintumisen osaksi arkea ,5 46. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. - Päätetty jo toteutusvaiheessa Organisaaomuutos vaikuttaa

27 47. Hankkeen toteutusvaiheen arvioin ja kehittäminen Esimerkkejä etolähteistä: - Toimintaohje toiminnan arvioinin ja kehittämiseen - Arvioinen ja palautteiden tulokset - Havainnoin - Haastattelut Toimintaohjeet: Koulutuksen järjestäjällä on käytössä systemaatnen toimintatapa hankkeen toteutusvaiheen jatkuvaan arvioinin ja kehittämiseen. Palautteen käyttö: Hankkeiden toteutusvaiheesta kerätään säännöllises kaikilta osapuolilta palautetta ja sen pohjalta tehdään tarvittavat kehittämistoimet ,5 48. Kehittämistarve ja suunnitelma Komment, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyes, perustuuko arvioi haastatteluun vai dokumentaaoon ja mainitse mihin. Ei vastauksia.

28 49. Hankkeen tulokset Koulutuksen järjestäjällä on toimintatapa, jolla tunnistetaan hankkeen tulokset (suunnitellut ja muut tulokset) ja vaikutukset. Yleisyys ja siirrettävyys: Tulokset on siirrettävissä muihin toimintaympäristöihin ja muiden kohderyhmien käyttöön ja niiden käyttö toisissa yhteyksissä on mahdollista. Uuden ratkaisun löytäminen: Hankkeen tuloksena on löytynyt tavoitteellinen lanteeseen sopiva ratkaisu. Pilotoin: On olemassa kokemuksia ja näyttöä tulosten käyttöönottoprosessista, jotka helpottavat tulosten siirrettävyyttä Mallintaminen: Hankkeessa kehitetyt toimintatavat on mallinnettu ja siinä yhteydessä on kuvattu mm. eri osapuolten tehtävät, työnjako ja resurssitarve Vaikutukset: Hankkeen tuloksilla on vaikutusta organisaaon käytäntöihin esim. vuorovaikutukseen, koulutus- tai työllistämiskäytäntöihin. Tiedottaminen: Koulutuksen järjestäjän edottaminen on avointa ja läpinäkyvää. Koulutuksen järjestäjä edottaa tuloksista suunnitellulla tavalla henkilöstölle, opiskelijoille ja keskeisille sidosryhmille ,57

PALAVA-projektin vertaisarviointi

PALAVA-projektin vertaisarviointi PALAVA-projektin vertaisarviointi 1. Hanketoiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet Esimerkkejä tietolähteistä:- Strategiat - Hanketoiminnan suunnitelma/strategia - Toimintaohjeet - Pöytäkirjat ja

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta Elinkeino', lìikcnrrc ja 9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta ympäristökesklrs LP IuroDp o 5o!iiihnilrårtD P alay a toimij oiden tapaaminen KE S KI- P oh JANMAAN AMMATTIOPI STO LIA, Hyvinvointiala, Terveystie

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Helsinki 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurinhallinnan prosessit... 2 2.1 Yleinen KA- hallintaprosessi... 2 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot