Lupahakemus on tullut vireille Hakija on täy den tä nyt hakemustaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa autojen korjaamo- ja pur ku toimin nal le. Toiminnan suunnitellaan alkavan tai ympäristöluvan saatua lainvoiman. Lupaa haetaan ha ki jan omistamalle, Ylöjärven kaupungin Keihäslahden kylässä si jait se val le määräalalle kiinteistöstä , os. Pien teol li suus tie 5, Kuru. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Asian vireilletulo ja hakemuksen täydennykset Toimintaa koskevat luvat Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 1 momentin sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan jätteen am mat ti mai nen tai laitosmainen käsittely on ym pä ris tö lu van va rais ta. Ym pä ris tön suo je luase tuk sen (713/2014) 2 1 mo men tin kohdan 12 a) mu kaan toimivaltainen lu pa vi ran omai nen on kunta. Lupahakemus on tullut vireille Hakija on täy den tä nyt hakemustaan Toiminnalle on myönnetty rakennuslupa Muita lu pia toiminnalla ei ole. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö ja kaavoitustilanne Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa toiminnan sijaintipaikka kuu luu TP-alueeseen (työpaikka-alue). Kiinteistö sijoittuu Kurun Tammikankaan asemakaavassa TT-alu eelle (teollisuusrakennusten korttelialue). Kiinteistöllä on 7 rajanaapuria, jotka ovat metsä- tai teol li suus kiin teistö jä. Rakennuspaikkaa lähimmät asuin ra ken nuk set sijaitsevat etelässä noin 300 metrin päässä. Ra ken nus pai kan itä- ja pohjoispuolella on teollisuuskiinteistöjä. Län si puo lel ta alkaa laaja metsäalue. Toiminta ei sijoitu luo ki tel lul le pohjavesialueelle, mutta

2 Lupahakemuksen mukainen toiminta Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Karustan pohjavesialueen ra ja kulkee noin 50 metrin päässä idässä. Varsinaiseen muo dos tu mis alu ee seen matkaa on noin 120 metriä. Lähin ve sis tö, Leppäjärvi, on noin 300 metrin päässä lounaassa. Kiinteistöllä harjoitetaan autojen purkutoimintaa ym pä ri vuo ti ses ti. Hakija noutaa ja vastaanottaa romuautoja, jotka kui va taan ja puretaan kiinteistöllä hallitiloissa. Puretut autot myy dään ensisijaisesti käytettyinä varaosina eteenpäin. Tois si jai ses ti osat myydään kierrätysmateriaaleina eteen päin. Lisäksi hakija harrastaa korjaamotoimintaa sekä uu sien varaosien myyntiä. Toiminta aloitetaan, kun lupa saa lainvoiman. Liike on auki ar ki sin klo 8-18, mutta romuautojen nouto, kuivaus ja pur ka mi nen tapahtuu pääsääntöisesti aukioloaikojen ulkopuolella. Autot vastaanotetaan ja varastoidaan betonipohjaisessa pur ku hal lissa, jossa on öljynerotuskaivo. Öljyiset varaosat va ras toi daan hallissa nestetiiviillä alueella. Puhtaat osat säi ly te tään ulkona sorapintaisella pihalla. Autoista tyh jen ne tään hallissa kaikki nesteet, akku, nesteytettyä kaasua si säl tä vät polttoainesäiliöt, räjähdysvaaralliset osat sekä elo ho peaa sisältävät osat. Mahdollisesti poistetaan myös kupari, alu mii ni, magnesium sekä muut kierrätettävät aineet. Liikennöinti kiinteistölle tapahtuu Tammikankaantien ja Pien teol lisuus tien kautta. Aiheutuvan liikenteen määräksi ar vioi daan noin 2 autoa päivässä. Pääasiallinen liikennöinti ta pah tuu henkilöautolla ja lavetilla, tarvittaessa myös kuor ma-au tol la. Toiminnassa syntyvät jätevedet johdetaan öl jyn ero tus jär jes tel män kautta jätevesiviemäriin. Ulkona varastoitavat osat pes tään tarvittaessa sisätiloissa puhtauden varmistamiseksi ja maaperäpäästöjen estämiseksi. Toiminnasta ei synny mai nit ta vaa melua. Toiminnasta arvioidaan syntyvän noin 1 tonni jäteöljyä vuo des sa. Jätepolttoaineet, -öljyt sekä jäähdytin- ja jarrunesteet tyh jen ne tään varastoisäiliöihin ja -tynnyreihin. Sekajäte sekä me tal li ro mu, jota arvioidaan syntyvän noin 10 tonnia vuo des sa, varastoidaan lavalla piha-alueella. Rengasjäte, noin 5 tonnia vuodessa, varastoidaan sisätiloihin tai konttiin. Ro mu akut, noin 1 tonni vuodessa säilytetään sisätiloissa. Polt to ai nees ta mahdollisimman suuri määrä pyritään hyö dyn tä mään kauhakuormaajan ja autojen polttoaineena. Va ras toalu een ympärille rakennetaan 180 cm korkea aita, joka es tää ulkopuolisten pääsyn alueelle.

3 Lupahakemuksen käsittely Lausunnot ja muistutukset Toiminnassa syntyvästä jätteestä, öljynerotuskaivon tyh jen nyk ses tä sekä tuoduista autoista pidetään kirjaa jätelain mu kai ses ti. Hakemus on tullut vireille Hakija täydensi ha ke mus taan Hakemuksesta kuulutettiin Ylöjärven kau pun gin ilmoitustaululla Lisäksi ha ke muk ses ta on ilmoitettu Ylöjärven kaupungin internet-sivuilla. Naa pu reil le on lähetetty tieto hakemuksen vireilläolosta ja heil le on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta pyydettiin lausunto ter vey den suo je lu vi ran omai sel ta, joka ei antanut asiassa lausuntoa. Ha ke muk ses ta ei jätetty muistutuksia. Oheismateriaali Numeroimattomana oheismateriaalina - toiminnan sijaintikartta Lisätiedot Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola, erk p Kaupunginarkkitehti ehdottaa Ympäristölautakunta päättää myöntää Rimwood Tmi:lle ym pä ris tönsuo je lu lain 27 :n mukaisen ympäristöluvan au to pur ka mo toi min nal le Ylöjärven kaupungin Keihäslahden ky läs sä sijaitsevalle määräalalle kiinteistöstä , os. Pienteollisuustie 5. Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa on har joi tet ta va hakemuksessa ja täydennyksissä sekä vas ti nees sa esitetyn mukaisesti, ellei näissä lu pa mää räyk sis sä toi sin määrätä. (YSA 15 ) Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toimintaa koskevat yleiset määräykset 1. Toiminnassa saa vastaanottaa, varastoida ja esi kä sitel lä käytöstä poistettuja ajoneuvoja. Muiden jätteiden vas taan ot to on kielletty. Mikäli alueelle tuodaan muita jät tei tä, tulee ne viipymättä palauttaa jätteen tuojalle tai toimittaa käsittelypaikkaan tia laitokseen, jolla on ym pä ris tö lu pa kyseisten jätteiden vastaanottoon. 2. Käytöstä poistetut ajoneuvot on käsiteltävä ro mu ajoneu vois ta annetun valtioneuvoston asetuksen

4 (581/2004) mukaisesti. Ajoneuvoista on mah dol li simman pian vastaanoton jälkeen poistettava akku, polt toai neet ja muut vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat nesteet sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen. Myös muut vaaralliset osat sekä hyödynnettävät osat on pois tet ta va. Ajoneuvojen esikäsittely, eli kuivaaminen, on suoritettava hallissa. 3. Käytöstä poistettujen ajoneuvojen vastaanottopaikalla se kä esikäsittelemättömien ajoneuvojen va ras toin ti paikal la tulee olla kemikaaleja läpäisemätön pinnoite tai vas taa va rakenne. Pinnoitteen tai vastaavan ra kenteen kunto on tarkastettava vähintään vuosittain. Havai tut halkeamat tai muut vauriot on korjattava vä lit tömäs ti. Esikäsitellyt ajoneuvot voidaan varastoida pinnoit ta mat to mal la alueella, mikäli siitä ei aiheudu ym päris tön pilaantumisen vaaraa. Esikäsitellyt ajoneuvot on mer kit tä vä selkeästi ja varastoitava erillään esi kä sit tele mät tö mis tä ajoneuvoista selkeästi merkityllä alueella. 4. Toiminnalla tulee olla nimettynä vastaava hoitaja, joka vas taa romuajoneuvojen vastaanotosta ja kir jan pi dosta. Vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava Ylöjär ven kaupungin ympäristönsuojeluun ennen toi minnan alkamista ja tarvittaessa toiminnan aikana vas taavan hoitajan vaihtuessa. 5. Toiminta-alueen tulee olla aidattu siten, että ul ko puolis ten pääsy alueelle estetään. Alueen portit on pi dettä vä lukittuina laitoksen toiminta-ajan ulkopuolella. Jätevedet 6. Purkuhallin vedet tulee johtaa EN-standardin mu kaisen II-luokan öljynerottimen kautta viemäriverkostoon. Mi kä li piha-aluetta pinnoitetaan, tulee sieltä kertyvät sa de- ja hulevedet johtaa hiekanerotuskaivon ja EN-stan dar din mukaisen II-luokan öljynerottimen kautta viemäriverkostoon tai I-luokan öljynerottimen kautta maas toon. Kaikki öljynerotuskaivot on varustettava sul ku vent tii lil lä ja täyttymishälyttimellä, ja niiden jälkeen on oltava tarkastuskaivo. Jätteet ja tuottajavastuu 7. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja varastoida kiinteistöllä siten, ettei roskaan tu mis ta tai muuta haittaa aiheudu. Eri jätejakeet

5 tu lee varastoida erillään ja ne tulee toimittaa edelleen hyö dyn net tä vik si. Toiminta on toteutettava siten, ettei toi min nas ta aiheudu epäsiisteyttä tai roskaantumista ei kä vahinkotilanteessakaan aiheudu maaperän pilaan tu mis ta, pinta- tai pohjaveden pilaantumista, terveys hait taa tai haittaa ympäristölle. 8. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet tulee säilyttää ka te tuis sa tiloissa siten, etteivät vaaralliset jätteet pääse viemäriin tai maaperään. Varastotilan on oltava allas tet tu, ja sen lattiassa tulee olla kemikaaleja lä päi semä tön pinnoite tai vastaava rakenne. Vaaralliset jätteet on pakattava varastointia ja kuljetusta varten tii viisiin astioihin tai säiliöihin, joissa on jätteen laatua ja vaa ral li suut ta osoittavat merkinnät. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin, ja ne on toimitettava sellaiselle yritykselle tai laitokselle, joka saa ympäristöluvan perusteella ottaa vastaan ko. jättei tä. 9. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden, kuten ak kujen, renkaiden ja autonromujen vastaanotto on tehtävä yh teis toi min nas sa tuottajan kanssa. Toi min nan har joitta jan on tehtävä kyseisten tuottajien tai tuot ta ja yh tei söjen kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, jos ta selviää yhteistyökumppanin nimi ja yh teis toi minnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös selvitettävä, mi tä tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus kos kee. Kemikaalit 10. Toiminnassa tarvittavat kemikaalit tulee säilyttää al laste tus sa ja lattialtaan kemikaalien vaikutusta kes tä vässä tilassa siten, etteivät kemikaalit pääse viemäriin tai maa pe rään. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vä hintään suurimman varastoitavan astian tilavuuden mukai nen. Häiriö- ja onnettomuustilanteet 11. Häiriö- ja onnettomuustilanteiden varalle tiloissa on olta va imeytysainetta, joka soveltuu käsiteltävien ai neiden imeyttämiseen. Polttoaine- tai muut ke mi kaa li vuodot on puhdistettava välittömästi. 12. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häi riö ti lan teis ta tai on net to muuk sis ta on ilmoitettava viipymättä kun nan

6 ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Toi min nan har joit tajan on vä lit tö mäs ti ryhdyttävä toimenpiteisiin hai tal listen vai ku tus ten vähentämiseksi tai pois ta mi sek si se kä poik keuk sel lis ten tilanteiden uusiutumisen eh käi se misek si. Toiminnan tarkkailu, raportointi ja vakuus 13. Öljynerottimien toimintaa ja kuntoa tulee tarkkailla sään nöl li ses ti. Öljynerottimet tulee tyhjentää ja huoltaa tar vit taes sa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 14. Toiminnasta on pidettävä kirjaa. Yhteenveto kaa to paikan toiminnasta on toimitettava Ylöjärven kau pun gin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le vuosittain hel mi kuun lop puun mennessä. Yhteenvetoon on si säl ly tet tä vä: - vastaanotettujen romuajoneuvojen määrä kuu kau sittain sekä koko vuoden ajalta - alueelta pois toimitettujen jätteiden määrät ja vastaan ot ta jat - hiekan- ja öljynerotuskaivojen tarkastus-, huolto- ja tyh jen nys tie dot - tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista Toiminnan lopettaminen ja muut määräykset 15. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimin nan ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja hai tal lis ten vai ku tus ten vähentämismahdollisuuksista. Toi min nanhar joit ta jan on seurattava toimialaansa liit ty vän parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymistä ja va raudut ta va so vel tu van parhaan käyttökelpoisen tek nii kan käyt töön ot toon. 16. Toiminnanharjoittajan tulee koulutuksen ja oh jeis tuksen avulla varmistaa, että henkilöstöllä on toimintaan riit tä vä jätehuollon asiantuntemus. Poikkeustilanteiden va ral le tulee olla kirjalliset toimintaohjeet, jotka on saatet ta va henkilöstön tietoon. 17. Toiminnan olennaisista muutoksista on ilmoitettava Ylö jär ven kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Toi min nan lopettamisesta on ilmoitettava kir jal li ses ti ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le vähintään kolme kuukaut ta ennen toiminnan lopettamista. Toiminnan loppues sa on vastaanotetut jätteet toimitettava tämän pää tök sen mukaisesti hyödynnettäviksi tai kä si tel tä viksi, alue siistittävä jätteistä ja roskista sekä poistettava tar peet to mat rakenteet.

7 18. Toiminnanharjoittajan on asetettava euron vakuus ja toimitettava sitä koskevat asiakirjat Ylöjärven kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimin nan aloittamista. Vakuuden suuruutta voidaan tarkis taa, mikäli toiminnan laajuus muuttuu. Vakuus palau te taan, kun jälkihoitotyöt on lopputarkastuksessa to det tu tehdyiksi. Ratkaisun perustelut Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden no jal la annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaa ti muk set, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun sitä harjoitetaan hakemuksessa ja tässä päätöksessä esi te tyl lä tavalla ja annettuja määräyksiä noudattaen. Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muul la vedenhankintaan so vel tu val la pohjavesialueella eikä lähellä arvokkaita luon to koh tei ta. Hakijalla on käytössään toiminnan laatuun ja laa juu teen nähden riittävä asiantuntemus. Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaiset luvan myöntämisen edel ly tykset täyttyvät, sillä toimittaessa tämän päätöksen mu kai ses ti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muu ta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo non tu mis ta taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tär keän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi min nan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naa pu reil le toi min nan sijainti huomioiden. Ympäristöluvassa on an net tu mää räyk siä, joiden voidaan katsoa vähentävän toi min nas ta mah dol li ses ti aiheutuvia haittoja. Yksilöidyt perustelut Lupamääräyksellä 1 on rajoitettu lupaa hakemuksen mu kais ten jätteiden hyödyntämiseen ja käsittelyyn ym pä ris tön suo je lu lain 58 :n mukaisesti. Lupamääräyksissä 2-3 mainitussa valtioneuvoston ase tuk ses sa 581/2004 määrätään varastointi- ja esi kä sit te ly paik ko jen sekä esikäsittelyn vähimmäisvaatimukset. Asian mu kai sel la varastoinnilla ja esikäsittelyllä estetään mahdollisista öl jy vuo dois ta aiheutuvaa maaperän pilaantumisen vaaraa. Lupamääräyksen 4 mukaisen vastuuhenkilön nimeämisellä var mis tetaan, että toiminnalla on jätelain 141 :n mukaisesti vas tuu hen ki lö toiminnan asianmukaista hoitoa ja seurantaa var ten sekä osaltaan varmistetaan tiedonkulkua toi min nan har joit ta jan ja

8 valvontaviranomaisen välillä. Lupamääräyksellä 5 varmistetaan, että ulkopuoliset eivät pää se tuomaan alueelle sinne kuulumattomia jätteitä tai vie mään jätettä alueelta sekä estetään ilkivaltaa. Lupamääräyksen 6 mukaisella jätevesien johtamisella es te tään öljyn päätyminen viemäriin tai maastoon ja näin var mis te taan viemäröinnin toimivuus sekä estetään ympäristön pi laan tu mis ta. Tarkastuskaivojen avulla öljynerotuskaivon toi min taa voidaan tarvittaessa tarkistaa näytteenoton avulla. Lupamääräysten 7-9 mukaisella jätehuollolla estetään ym pä ris tön pilaantumista ja roskaantumista. Lu pa mää räyk ses sä 9 varmistetaan, että toiminnanharjoittaja toimii yh teis työs sä tuottajien kanssa jätelain 47 :n mukaisesti. Lupamääräyksellä 10 varmistetaan, ettei kemikaalien va ras toin nis ta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lupamääräyksillä 11 ja 12 vähennetään ympäristön pi laan tu mi sen riskiä häiriö- ja onnettomuustilanteissa sekä tuo daan esille toiminnanharjoittajan velvollisuus kehittää toi min taa siten, etteivät tilanteet toistu. Ilmoitusvelvollisuus ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le mahdollistaa toiminnan tark kai lun ja tarvittaessa ongelmiin puuttumisen. Lupamääräyksen 13 mukainen toiminta varmistaa öl jyn erot ti mien toimivuuden ja siten vähentää ympäristön pi laan tu mi sen riskiä. Lupamääräyksen 14 mukainen kirjanpito on tarpeen toi min nan valvonnan kannalta. Lisäksi kirjanpito osaltaan var mis taa, että myös toiminnanharjoittaja on selvillä käsiteltävien jät tei den lajista, määrästä, laadusta ja ym pä ris tö vai ku tuk sis ta sekä toiminnan kehittymisestä. Lupamääräysten 15 ja 16 mukaisella toiminnalla taataan, et tä toiminnanharjoittaja on selvillä toiminnasta aiheutuvista vai ku tuk sis ta ja niiden vähentämismahdollisuuksista sekä alan tekniikoiden kehityksestä. Henkilöstön riittävä asian tun te mus vähentää onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ja sitä kaut ta ympäristön pilaantumisen riskiä. Lupamääräys 17 on tarpeen toiminnan valvonnan ja ym pä ris tö lu van muutostarpeen arvioimisen kannalta. Lo pet ta mi ses ta annetut määräykset varmistavat, että toiminta lo pe te taan hallitusti eikä alueelle jää sinne kuulumattomia jätteitä, jot ka voisivat aiheuttaa pilaantumista.

9 Lupamääräyksen 18 mukainen vakuutus varmistaa asian mu kai sen jätehuollon ja alueen muun kuntoon saattamisen, mi kä li toiminta lakkaa yllättäen. Vakuuden suuruus on ar vioi tu toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. Luvan voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toi min ta muut tuu olennai ses ti, on sille haettava uusi ym pä ris tö lu pa. (YSL 29 ) Lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän lain tai jä te lain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia sään nök siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos ta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä nou da tet ta va (YSL 70 ). Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 22, 27, 34, 39, 42-45, 48-49, 52-53, 58-62, 66, 70-71, 83-87, 94, 133 ja 170 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-4, 9 ja Jätelaki (JäteL 646/2011) 5-6, 8, 12-17, 28-29, 72-73, ja 141 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 4, 7-13, 13, 17, 20 ja Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004) 2-3, 6, 8-11 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Hakijalta peritään tästä päätöksestä Ylöjärven ym pä ris tön suo je lu viran omai sen taksan (Ym pä ris tön suo je lun vi ran omai sen taksa ) 3 :n mukainen ym pä ris tö lu pa mak su. Kä sit te ly mak su on täten 2000 euroa. Lupapäätöksestä tiedottaminen Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä kuuluttamalla sii tä julkisesti kaupungintalon ilmoitustaululla (Kuruntie 14) , pääkirjasto Leijan asia kas pal ve lu pis tees sä , sekä Ylöjärven kaupungin internet-sivuilla Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös lähetetään hakijalle, Pirkanmaan ELY-keskukselle se kä tervey den suo je lu vi ran omai sel le. Tie do te pää tök ses tä lä he te tään vai kutus alu een kiinteistöille. Muutoksenhaku

10 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaa san hallinto-oikeuteen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA Teknisen lautakunnan lupajaosto 43 30.06.2009 NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot