Ympäristönsuojeluasetuksen 2 1 momentin kohdan 10 a) mu kaan toimivaltainen lupaviranomainen on kunta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojeluasetuksen 2 1 momentin kohdan 10 a) mu kaan toimivaltainen lupaviranomainen on kunta."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Mikko Rasi 206/54.540/2016 YMPLTK Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Mikko Rasi hakee ympäristölupaa uudelle li ha nau ta kas vat ta mol le. Lupaa haetaan korkeintaan 296 nautaeläimelle. Toi min nan suunniteltu aloitusajankohta on vuoden 2016 ai ka na. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa, mutta sa mal la kiinteistöllä sijaitsee hakijan ympäristöluvallinen si ka la. Lupaa haetaan hakijan omistamalle tilalle Ylöjärven kau pun gin Petäjälammin kylän tilalle Pelto-Paappanen RN:o 3:19, os. Muroleen kanavantie 230, Kuru. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Asian vireilletulo ja hakemuksen täydennykset Toimintaa koskevat luvat Ympäristönsuojelulain 27 1 momentin ja lain liitteen 1 tau lu kon 2 kohdan 11 a) mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vä hin tään 100 lihanaudalle, on ympäristöluvanvarainen. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 1 momentin kohdan 10 a) mu kaan toimivaltainen lupaviranomainen on kunta. Luvanhakija on hakenut ympäristölupaa toi min nal le Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastolta, sillä kiin teis töl lä sijaitsevan sikalan ja nyt rakennettavan li ha nau ta kas vat ta mon yhteinen eläinyksikkömäärä ylittää kunnan toi mi val lan. Aluehallintovirasto on kuitenkin katsonut, etteivät si ka la ja nautakasvattamo muodosta sellaista toiminnallista ko ko nai suut ta, että toimintojen käsitteleminen yhdessä ym pä ris tö lu vas sa olisi välttämätöntä. Siten aluehallintovirasto on siirtänyt hakemuksen kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel le, jossa asia on tullut vireille Hakija on täyden tä nyt hakemustaan Toiminnalla ei ole muita lupia. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö ja kaavoitustilanne Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ei ole kaavavarauksia ti la kes kuk-

2 Tiedot eläinsuojan toiminnasta ja tuotannosta Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen sen alueella. Kurun rantaosayleiskaavassa ei ole merkintöjä ti la kes kuk sen alueella. Tilan rantoja, metsiä ja peltoja kuuluu kaavan MT-, MA-, 1RA- sekä M-alueisiin. Kiinteistöllä on 4 rajanaapuria, minkä lisäksi se rajautuu kah teen yhteiseen vesialueeseen. Ympäristö on maa- ja met sä ta lous val taista. Lähin loma-asunto sijaitsee noin 500 met rin päässä rakennettavasta eläinsuojasta kaakkoon Paap pasen lah den rannalla ja lähin vakituisesti asuttu kiin teis tö noin 800 metrin päässä luoteeseen. Toiminta ei sijoitu luo ki tel lul le pohjavesialueelle. Lähimmät vesistöt, Moi sio jär vi ja Näsijärven Paappasenlahti, sijaitsevat noin met rin päässä rakennettavasta eläinsuojasta luoteeseen ja kaak koon. Lupaa haetaan yhteensä 296 nautaeläimelle, joista 148 on 6-12 kk:n ikäistä nuorkarjaa ja 148 lihanautoja. Sonnivasikat saa pu vat tilalle 5-6 kk ikäisinä, ja niitä kasvatetaan noin kk. Eläimiä ei laidunneta, eikä niillä ole jaloittelu- tai ul koi lu tar ho ja. Naudanlihaa tuotetaan noin kg vuo des sa. Tyypiltään eläinsuoja on painovoimaisella il man vaih dol la oleva parsinavetta. Tilan käytössä olevat pellot ovat toiminnanharjoittajan tai lä hi ti lo jen peltoja, joilla kasvatetaan säilörehua ja viljaa tilan si ko jen ja nautojen ruokintaan. Säilörehun ja viljan va ras toin tiin rakennetaan uudet laakasiilot, joissa on viljalle tilaa 600 m 3 ja säilörehulle yhteensä 2600 m 3. Talousvesi toi min taan saadaan tilan omasta porakaivosta. Vettä kuluu noin m 3 vuodessa. Sähkökatkostilanteita varten tilalla on kak si erillistä aggregaattia. Lisäksi erillisellä pumpulla voidaan vettä hakea järvestä puhdasvesisäiliöillä. Tilalla on 1-2 työntekijää. Tila on liittynyt ym pä ris tö tu ki jär jes tel mään. Hakija ei arvioi toiminnasta olevan ympäristölle merkittävää hait ta vaiku tus ta. Meluhaittaa sekä lievää hajuhaittaa voi esiin tyä, mutta häiriintyvät kohteet ovat melko kaukana ti la kes kuk ses ta. Lisäksi tilan peltojen kasvipeitteisyys kohoaa huo mat ta vas ti, mikä hakijan mukaan voi tuoda ympäristölle jo pa positiivisen kokonaisvaikutuksen nykytilanteeseen ver rat tu na. Rakennettavan navetan lanta käsitellään osa kui vi ke poh jal la. Oljella ja turpeella kuivitettua aluetta on 1150 m 2, kui vi ke poh jan paksuus on 60 cm. Kuivikepohjan 200 cm korkeat reu nat sekä lattia ovat betonia. Virtsa imeytetään kui vik kei siin. Tyhjennyskertoja on 10 vuodessa.

3 Poistettu kui vi ke poh ja varastoidaan lantalaan. Tilalle rakennetaan 829 m 2 :n betonirakenteinen katettu kui va lan ta la, jonka reunakorkeus on 300 cm. Kuormauslaatta on betonia tai asfalttia. Lantatilavuutta on 3060 m 3. Esitetty lan nan varastointitilavuus yhdistettynä kuivikepohjalle las ket tuun 640 m 3 :n varastointitilavuuteen riittää esitetylle eläin mää räl le. Lantaa levitetään pelloille sekä Lan ta määräs tä noin 70 % levitetään kevätlevityksessä. Le vi tyk seen on käytettävissä yhteensä 175 hehtaaria, josta omaa peltoa on 39 ha, vuokrapeltoa 71 ha ja sopimuspeltoa 65 ha. Pinta-ala on riittävä hakemuksen mukaiseen eläin mää rään ja sikalan eläinmäärään nähden. Säilörehua tuotetaan laakasiiloihin esikuivattuna noin 1500 ton nia vuodessa. Laakasiilojen yhteyteen rakennetaan 10 m 3 puristenestekaivo, josta nestettä siirretään tarvittaessa si ka lan lietesäiliöön. Puristeneste levitetään pellolle. Hakemuksen mukaan vuoden toiminnasta syntyy jätteitä seu raa vasti: kuolleita eläimiä 2 tonnia, sekajätettä 1 tonni, me tal li jä tet tä 1 tonni, jäteöljyä 200 litraa sekä jonkin verran vaarallisia jä tet tä. Kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki Oy:lle poltettaviksi, sekajäte ja vaaralliset jätteet kunnalliseen ke räyk seen, metallijäte kierrätysyrityksille ja jäteöljy Ekokem Oy:lle. Kiinteistöllä on yksi 5000 litran yksivaippainen polt to ai ne säi liö betonilaatallisessa, katetussa varastossa. Säiliö on va rus tet tu lukituksella ja laponestolla. Säiliön valmistusvuosi on 2002, ja se on tarkastettu paloviranomaisen toimesta Lisäksi säiliötä koskevia määräyksiä on sikalan ym pä ris tö lu vas sa. Polttoainetta käytetään noin litraa vuo des sa. Muita öljytuotteita tilalla säilytetään enintään lit raa betonilaatallisessa varastossa. Muita käytettäviä ke mi kaa le ja ovat kasvinsuojeluaineet, joita säilytetään vain vä häi siä määriä aina lukitussa varastossa. Näitä käytetään 200 kg vuodessa. Rakennettava eläinsuoja sijaitsee tilalle johtavaa tietä pitkin noin 250 metrin päässä Muroleen kanavantiestä. Teu ras au to sekä rehuauto käyvät eläinsuojalla kerran viikossa. Lan taa kuljetetaan noin 300 kuormaa vuodessa. Lisäksi lii ken net tä syntyy normaalista työskentelystä. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Hakemuksen mukaan nautojen ruokintareseptit suun ni tel laan optimointiohjelmalla, mikä vähentää lannan typ pi pi toi suut ta ja

4 Lupahakemuksen käsittely Lausunnot ja muistutukset haihtuvan ammoniakin määrää. Eläimen tarpeen mu kai nen määrä fosforia pienentää puolestaan lannan fos fo ri pi toi suut ta, mikä osaltaan pienentää ym pä ris tö kuor mi tus ta. Hakemus on tullut vireille Hakija on täydentänyt ha ke mustaan Hakemuksesta kuulutettiin Ylö jär ven kaupungin ilmoitustaululla Lisäksi ha ke muk ses ta ilmoitettiin Ylöjärven kaupungin internet-sivuilla. Naa pu reil le lähetettiin tieto hakemuksen vireilläolosta ja heil le varattiin tilaisuus tulla kuulluiksi. Hakemuksesta pyydettiin lausunto ter vey den suo je lu vi ran omai sel ta, joka antoi lausuntonsa Ha ke muk ses ta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. Terveydensuojeluviranomaisena toimivan Pirkkalan ym pä ris tö ter veyden huol lon valvontayksikön terveystarkastaja Sep po Pöysti toteaa lausunnossaan, ettei ter vey den suo je lu vi ran omai sel la ole huomauttamista esitettyyn lu pa ha ke muk seen. Perusteluna on lähimpien häiriintyvien kohteiden si joit tu mi nen sellaiselle etäisyydelle, etteivät sika- ja nau ta kas vat ta mon yhteisetkään haju- ja meluhaitat ole koh tuut to mia. Hakijalta ei pyydetty vastinetta lausuntoon, koska se oli puol ta va eikä siinä esitetty mitään sellaista, joka olisi voinut vai kut taa esim. lupamääräyksiin. Oheismateriaali Numeroimattomana oheismateriaalina - sijaintikartta - terveydensuojeluviranomaisen lausunto Lisätiedot Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola, p Va. kaupunginarkkitehti ehdottaa Ympäristölautakunta päättää myöntää Mikko Rasille ym pä ris tön suoje lu lain 27 mukaisen ympäristöluvan li ha nau ta kas vat ta mol le Ylöjärven kaupungin Petäjälammin kylän ti lal le Pelto-Paappanen RN:o 3:19, os. Muroleen kanavantie 230, Kuru. Ympäristölupa myönnetään toiminnan har joit ta mi sel le laajuudessa 296 nautaeläintä ha ke muk ses sa esitetyin eläinjakaumin. Eläinmäärää ja -jakaumaa voi daan muuttaa edellyttäen, että eläinyksikkömäärä ei kasva ha ke muk ses sa mainitusta.

5 Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa on har joi tet ta va hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei näissä lu pa mää räyk sis sä toisin määrätä. (YSA 19 ) Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Lannan varastointi ja käsittely 1. Toiminnassa syntyvä kuivikelanta on käsiteltävä ve si tiiviis sä, katetuissa lantavarastoissa. Lannan va ras toin titi laa tulee ol la kulloisenkin eläinmäärän mukaan las kettu na 12 kuu kau den lannantuotantoa vas taa va määrä vä hen net ty nä kuivikepohjan varastointimäärällä. Ha kemuk sen mukaisellä eläinmäärällä ja -jakaumalla va rastoin ti ti la vuut ta tulee olla yhteensä 3700 m 3. Lan ta varas to jen ja eläinsuojan poh ja ra ken tei den tulee ra ken tamis tek nii kal taan vas ta ta maa- ja met sä ta lous mi nis teriön ra ken ta mis mää räyk siä ja ohjeita. 2. Lantavarastot tulee tyhjentää vuosittain, ja niiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti etenkin tyhjennysten yh tey des sä. Ympäristön pilaantumisen riskiä ai heut tavat puutteet on korjattava välittömästi, kun ne ha vaitaan. 3. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja le vi tyk ses sä tulee noudattaa valtioneuvoston ase tukses sa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pää syn rajoittamisesta (1250/2014) annettuja mää räyksiä. Lannan kuljetus ja levitys tulee järjestää siten, ettei si tä joudu tielle, vesistöön tai pohjaveteen. Le vi tyk sessä ja sen ajankohdan valinnassa tulee huomioida viihtyi syys te ki jät ja lähialueen asukkaille mahdollisesti aiheu tu va hajuhaitta. Lannan levityksestä ei saa ai heutua kohtuutonta haittaa naapureille. Toi min nan har joit taja vastaa myös mahdollisesti käyttämiensä ura koit si joiden suorittamasta lannan levityksestä sekä siitä, että nä mä ovat tietoisia tämän luvan ja säännösten määräyk sis tä. 4. Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää pellolla lan noit teena. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käy tet tävis sä riittävästi lannan levitykseen soveltuvaa peltoalaa eläin mää rään nähden. Peltoalassa tulee ottaa huo mioon talousvesikaivojen ympärille sekä valtaojien ja vesis tö jen varsille jätettävien suojavyöhykkeiden vaatimat pin ta-alat.

6 Lanta voidaan myös toimittaa laitokselle, jolla on sen vas taan ot toon oikeuttava ympäristölupa, mikäli toi mitta mi ses ta esitetään etukäteen valvontaviranomaiselle voi mas sa oleva luovutussopimus. Kemikaalit 5. Öljytuotteita, torjunta-aineita ja muita kemikaaleja tulee va ras toi da ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, pohja- tai pintavesille, maa pe rälle tai muulle ympäristölle. Varastoinnissa käytettävien as tioi den tulee olla tiiviitä, kannellisia ja merkittyjä siten, et tä astian sisältö sekä mahdolliset varoitusmerkit ovat sel keäs ti luettavissa. Öljytuotteet ja vaarallisiksi luo kitel lut kemikaalit tulee säilyttää tiivispohjaisessa, lu ki tussa ja katetussa varastossa, josta mahdolliset valumat voi daan kerätä talteen. Varastotilan lattiamateriaalin tulee olla kemikaalien vaikutusta kestävä. 6. Toiminnassa käytettävien polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttonesteiden varastointiin. Ulko na sijaitsevien maanpäällisten säiliöiden tulee olla kiin teäl lä valuma-altaalla varustettuja, kak sois vaip paisia tai ne tulee sijoittaa suoja-altaaseen katettuun tilaan. Suoja- tai valuma-altaan tilavuuden tulee olla vähin tään 110 % säiliötilavuudesta. Kaksoisvaippaiset tai kiin teäl lä valuma-altaalla varustetut säiliöt tulee va rustaa siten, että säiliöiden tiiveys on todettavissa. Polttonestesäiliöt tulee varustaa laponestolla sekä ylitäytönes ti mil lä, ja niiden tulee olla alustastaan riittävästi ir ti. Siirtopumppujen tai täyttöletkujen on oltava lu kit tuina tankkaustapahtumien ulkopuolella. Polttonesteiden tank kaus- ja täyttöpaikkojen tulee olla päällystettyjä tiiviil lä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella, josta öl jy vuo dot voidaan kerätä talteen. Tankkaus- ja täyt töpai koil la tulee olla riittävästi imeytysainetta ja muuta tor jun ta ka lus toa. Vuodoista tulee ilmoittaa välittömästi hä tä kes kuk seen. Säiliöiden kuntoa tulee tarkkailla sään nöl li ses ti. Jätteet 7. Toiminnassa syntyvien jätteiden määrä tulee mi ni moida, ja ne on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Jät teet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä ai heu du epäsiisteyttä, roskaantumista, haju- tai terveys hait taa, maaperän tai pinta- ja pohjaveden pi laan-

7 tu mis ta, pilaantumisvaaraa tai muuta vaaraa ym pä ristöl le eivätkä jätteen hyödyntämismahdollisuudet heikke ne. Haittaeläimiä tulee tarvittaessa torjua. Jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa etusijajärjestystä ja jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 8. Mahdollinen pilaantunut rehu tulee varastoida kui vi kelan nan tapaan, ja se tulee ensisijaisesti hyödyntää pellol la. Mikäli rehujätettä luovutetaan eteenpäin, tulee jätteen vastaanottajalla olla jätelain 29 mukaiset edel lytyk set sen vastaanottamiseen. 9. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvät eläinjäte tulee toimittaa mahdollisimman pian käsittelypaikkaan, jol la on ympäristölupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Ru ho jen ja muun eläinjätteen pitkäaikaista varastointia tu lee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi järjestää siten, ettei se aiheuta terveys- tai hajuhaittaa eikä epäsiis teyt tä. Eläinjätettä ei saa haudata. 10. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet, kuten lois teput ket, jäteöljyt ja akut on varastoitava lukittavissa si säti lois sa asianmukaisesti merkityissä, valumasuojatuissa as tiois sa ja ne tulee toimittaa asianmukaiseen vas taanot to pis tee seen. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa muu hun jätteeseen. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 11. Kuivalantalan, laakasiilojen, puristeneste- ja polt to neste säi liöi den, tankkauspaikan sekä jätehuoltotilojen raken tei den tiiviyttä ja kuntoa tulee tarkkailla sään nöl lises ti. Havaitut puutteet ja vauriot tulee korjata vii vy tykset tä. 12. Levitettävästä kuivikelannasta tulee tehdä lan ta-ana lyysit liukoisen typen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin mää rit tä mi sek si vähintään viiden vuoden välein. 13. Tilan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta tulee vuo si ta sol la käydä ilmi seuraavat tiedot: Eläinten määrä Toiminnassa muodostuneen lannan määrä (m 3 /a) Lannan levitys- tai toimituspaikat, -ajankohdat ja vastaan ot ta jat Uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät pel to alat ja sopimukset

8 Kuolleiden eläinten määrä (kpl/a tai t/a), toi mi tus paikat ja -ajankohdat Toiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrät (t/a tai kg/a) ja lajit sekä toimituspaikat ja -ajankohdat Lanta-analyysien tulokset Häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet Tiedot tulee säilyttää vähintään 5 vuotta ja pyy det täessä esittää valvontaviranomaiselle. Toiminnan muutokset ja muut määräykset 14. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liit tyvän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja va rau dut ta va tällaisen tekniikan käyttöönottoon. 15. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista tai onnettomuuksista on välittömästi ilmoitettava Ylö järven kaupungin ympäristönsuojeluun. Toi min nan har joitta jan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin hai tal listen vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi sekä poik keuk sel lis ten tilanteiden uusiutumisen eh käi se misek si. 16. Toiminnan olennaisista muutoksista (esimerkiksi eläinmää rän kasvattaminen, lannan tai rehun varastoinnin, kä sit te lyn tai hyödyntämisen muutokset) tulee ilmoittaa hy vis sä ajoin Ylöjärven kaupungin ym pä ris tön suo jeluun. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa ym pä ristön suo je luun vähintään kolme kuukautta ennen lo petta mis ta mahdollisten lopettamiseen liittyvien mää räysten antamista varten. 17. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa Ylöjärven kau pungin ympäristönsuojeluun rakennettavien eläin suo ja raken nus ten ja lantavarastojen sekä laakasiilojen käyttöön otos ta vähintään 7 vuorakautta ennen käyt töön ottoa. Ratkaisun perustelut Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden no jal la annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaa ti muk set, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun sitä harjoitetaan hakemuksessa ja tässä päätöksessä esi te tyl lä tavalla ja annettuja määräyksiä noudattaen. Toiminta sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella, jos sa eläinsuojatoiminnan harjoittaminen voidaan katsoa ta van omai sek si

9 toiminnaksi. Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muul la vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaiset luvan myöntämisen edel ly tykset täyttyvät, sillä toiminnasta ei, asetettavat lu pa mää räyk set ja sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yk si nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, mer kit tä vää muuta ympäristönsuojelulain 5 1 momentin 2 koh das sa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo non tu mis ta taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tär keän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi min nan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista an ne tun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta ra si tus ta. Yksilöidyt perustelut Lupamääräykset 1-4 on annettu ympäristön pilaantumisen eh käi semi sek si. Asianmukaisella lannan käsittelyllä, va ras toin nil la ja levityksellä sekä lantaloiden kunnon tarkkailulla es te tään mahdollinen ympäristön pilaantuminen, ter veys hait ta tai naapurussuhdelain tarkoittama haitta. (YSL 6-7, 20, 62 ja 66, NSL 17, VNa 1250/2014, MMO-RMO C4) Lupamääräykset 5 ja 6 on annettu ympäristön pilaantumisen eh käise mi sek si. Määräyksillä estetään pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista sekä terveyshaittoja. Tyyp pi hy väk syn tä vaa ti muk sel la varmistetaan säiliöiden soveltuvuus va ras toin tiin. (YSL 6-7 ja 19 ) Lupamääräysten 7-10 mukaisella jätehuollon asian mu kai sel la hoidolla eh käis tään jätteistä aiheutuvaa ros kaan tu mis ta, pilaantumista ja ter veys hait taa. Haittaeläimiä, kuten rottia ja hiiriä tulee tar vit taes sa torjua rehuhygieniaan, terveyteen, ylei seen viih tyvyy teen sekä eläinsuojan rakenteeseen ai heu tu vien haittojen vä hentä mi sek si. Lupamääräyksellä 9 ko ros te taan, että lu van ha ki jan tulee jätettä luovuttaessaan var mis tua siitä, että vas taan ot ta jal la on jätelain 29 :n mukaiset edel ly tyk set ko. jät teen vastaanottamiseen. (YSL 6-7, 20 ja 58, JäteL 8, 12-13, 15-17, 29, 72 ja 120, JäteA 7-9 ) Kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä ra joi te taan mahdollisten eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle ja täs tä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvaa vaaraa se kä ympäristö- ja hajuhaittoja. Euroopan parlamentin ja neu vos ton asetuksen 1069/2009 mukaan eläinten ruhot ja muu eläin jä te on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai kä sit te ly lai tok ses sa. (YSL 6-7, 20 ja 58, Euroo pan parlamentin ja neu vos ton asetus (EY) N:o 1069/2009, MMMa 1192/2011)

10 Lupamääräyksen 11 mukaisella tarkkailulla en nal ta eh käis tään mahdollisten päästöjen pääsyä ympäristöön ja vä hen ne tään ympäristön pilaantumisen riskiä. Määryksellä myös ko ros te taan toiminnanharjoittajan velvollisuutta toi men pi tei siin ryhtymiseksi. (YSL 6-7, 14, 62 ja 66 ) Lupamääräys 12 mahdollistaa ravinteiden kohdentamisen pel loil le paremmin ja vältetään ylilannoitus, josta voisi ai heu tua ympäristön pilaantumista. (YSL 6 ja 62, VNa 1250/2014) Lupamääräyksen 13 mukaisen kirjanpidon avulla vi ran omai nen voi valvoa muun muassa, että toiminnanharjoittajalla on käy tet tä vis sään riittävästi lannan varastointitilaa ja le vi tys alaa ja että pellot ovat sellaisia, ettei lannan levitys koh tuut to mas ti kuormita pinta- tai pohjavesiä. Jätekirjanpidon avulla voi daan varmistua toiminnassa syntyneen jätteen asian mu kai ses ta jatkokäsittelystä. (YSL 6, 62, JäteL 12 ja , JäteA 20, VNa 1250/2014) Lupamääräys 14 tuo esille toiminnanharjoittajan vel vol li suu den olla riittävästi selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, nii den vähentämismahdollisuuksista sekä parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan kehittymisestä toimialallaan. Ym pä ris tö vai ku tuk sia on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan ot ta mal la käyttöön toimialan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YSL 6 ja 53 ) Lupamääräyksellä 15 varmistetaan tiedonkulku vi ran omai sel le poikkeuksellisista päästöistä ja toiminnan muutoksista, sil lä näistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai ter veys hait taa. Näin viranomaisella on mahdollisuus tiedottaa lä hi asuk kai ta ja mahdollisesti antaa viranomaisohjeita ti lan teis sa sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin. (YSL 14 ja 15 ) Lupamääräys 16 on annettu, jotta toiminnan olennaisesta muu tokses ta tehtävän ilmoituksen avulla viranomainen voi ryh tyä toimiin ympäristöluvan muuttamiseksi, mikäli tämä on tar peen. Toiminnan lop pues sa viranomainen voi varmistua, et tä toiminnan lo pet ta mi nen tapahtuu asianmukaisesti, ja esi mer kik si jätteet pois te taan kiinteistöltä. (YSL 29 ja 170 ) Lupamääräys 17 on annettu valvonnallisista syistä. (YSL 170 ) Luvan voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi (YSL 87 ). Mikäli toi min ta muut tuu olen nai ses ti, on muutokselle haettava lupa. Lu paa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön koh dis tu via vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muu tok sen vuoksi ole tarpeen tarkistaa (YSL 29 ).

11 Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä an ka ram pia tai niistä poikkeavia säännöksiä, on asetusta luvan es tä mät tä noudatettava. (YSL 70 ) Päätöksen täytäntöönpano Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä päätös on lain voi mai nen. (YSL 198 ) Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 11-12, 14-17, 19-20, 27, 29, 34, 40, 42-44, 48-49, 52-53, 58, 62, 66, 83, 87, 170, ja 198 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2-4, ja 23 Jätelaki (JäteL 646/2011) 2, 8, 12-13, 15-17, 29, 72, ja 122 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 4, 7-9, 17 ja 20 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit raat tien vesiin pääsyn rajoittamisesta (VNA 1250/2014) Lupamääräyksiä harkittaessa on lisäksi otettu huomioon seu raa vat säädökset ja ohjeet: Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa ra ken ta mis ta koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01), Liite 12: MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten ym pä ris tö huol to Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ym pä ris tön suo je lus ta 1/2010 Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suo men ympäristö 564) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ih mis ravin nok si tarkoitettujen eläimistä saatavien si vu tuot tei den terveyssäännöistä (1069/2009) sekä sen täy tän töön pa nos ta annettu komission asetus (142/2011) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Hakijalta peritään tästä päätöksestä Ylöjärven ym pä ris tön suo je lu viran omai sen taksan (Ym pä ris tön suo je lun vi ran omai sen taksa ) 3 :n mukainen ym pä ris tö lu pa mak su. Kä sit te ly mak su on täten 1400 euroa. Lupapäätöksestä tiedottaminen Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä kuuluttamalla sii tä julkisesti kaupungin ilmoitustaululla sekä Internet-sivuilla Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös lähetetään hakijalle, terveydensuojeluviranomaiselle ja

12 Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tie do te päätöksestä lä he te tään vaikutusalueen kiinteistöille. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaa san hallinto-oikeuteen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 50 Asianro 2213/11.01.00/2017 Ympäristölupapäätös eläinsuojalle, tila Anttila, 297-440-0001-0036-F, Mäentie 40, Vartiala Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh.

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. Ympäristölautakunta 110 03.09.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Partanen Kari ja Marita, Kiuruvesi 192/11.01.00/2013 Ymplk 110 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 14.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 88 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-2-21, Kinttala Esko 859/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot