TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017"

Transkriptio

1 TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ PROJEKTIN TOIMINNASTA Hankkeen taustalla on Aika parantaa -verkoston alkuperäisidea tovituesta eli inhimillisen tuen tarjoamisesta aikapankin avulla yhdistettynä Kakspy ry:n kokemukseen ja kiinnostukseen kehittää uusia kansalaistoiminnan muotoja mielenterveystyön tueksi. Näin ollen toiminnassa on elementtejä sekä uudenlaisesta omaehtoisesta kansalaistoiminnasta, aikapankin innovatiivisesta hyödyntämisestä ja vertaistuotannosta että perinteisemmistä järjestö- ja mielenterveystyön menetelmistä. Tovituen ydintä ovat aika ja arvostavat kohtaamiset, kuulluksi tuleminen sekä muistutus toivosta yhdistettynä mahdollisuuteen löytää merkityksellistä tekemistä aikapankista. Niin tovituen kuin hankkeenkin taustalla kulkee myös vahva ajatus mielenterveyspuheen arkipäiväistämisestä: kuka tahansa voi ja saa välillä tarvita tukea jaksamiseensa, ei ole meitä ja niitä joitain muita, joilla menee huonosti. Näitä periaatteita pyritään kunnioittamaan myös kaikessa hanketyöskentelyssä niin, että toiminta olisi yhtä aikaa laadukasta ja hyvän projektitoiminnan kriteerit täyttävää mutta myös inhimillistä, joustavaa ja eläviin tarpeisiin nopeasti reagoimaan kykenevää. TOIMINNAN TAVOITTEET Päätavoite: Projektin päätavoitteena on aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen, levittäminen ja juurruttaminen. Alatavoitteet, joilla päätavoitteeseen pyritään: 1. Edelleen kehittää ja mallintaa tovitukeen perustuvaa auttamisjärjestelmää 2. Selvittää mallin toimivuus ja käyttöönotettavuus valtakunnallisesti pilottialueita käyttäen 3. Luoda koulutus- ja tukijärjestelmät tovitukijoille sekä alueellisille koordinaattoreille ja muille tovitukiyhdyshenkilöille. 4. Tehdä tunnetuksi voimavarojen kierrättämiseen ja inhimillisen tuen ja ajan vaihdantaan perustuvaa tovituki-menetelmää 5. Kehittää uusia tovituki-ajattelua hyödyntäviä toimintamalleja, luoda näitä edistäviä ja käyttöön ottavia kumppanuusverkostoja erilaisilla toiminta-alueilla. PROJEKTITOIMINTA Alkuperäisessä, vuoden 2012 keväällä laaditussa projektisuunnitelmassa hankkeen päätoiminnot oli jaoteltu seuraaviin alakohtiin: 1. Yksilötovituki 2. Tovitukijoiden verkosto ja koulutus 3. Aika parantaa -ryhmätoiminta 4. Viestintä ja markkinointi 5. Aluetoiminnan kehittäminen 6. Tovituen mallintaminen 7. Tovituen uusien muotojen kehittäminen 1

2 Kaikki nämä toimintamuodot ovat edelleen ajankohtaisia ja suunnitelmissa mukana. Käytännön hanketyön kokemus puolentoista vuoden ajalta on kuitenkin osoittanut, että tässä vaiheessa on syytä tehdä joitain painotusmuutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Vuoden 2015 painopistealueita ovat: Toiminnallisesti: 1. Tovituen tunnetuksi tekeminen 2. Tovitukijoiden verkostotyö ja koulutus 3. Tovitukisuhteiden välitys, tuki ja seuranta 4. Kirje tuntemattomalle -kampanja (liittyy sekä aluetoiminnan että tovituen uusien muotojen kehittämiseen) 5. Tovituen mallintaminen ja tähän liittyvä materiaalintuotanto ja muu kehitystyö Alueellisesti: Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa projektin ensisijaisiksi maantieteellisiksi toiminta-alueiksi oli määritelty pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso, toissijaisena pilottialueena esiselvityksen perusteella valittavat paikkakunnat joissa aikapankkitoimintaa on entuudestaan. Verohallinto päivitti marraskuussa 2013 ohjeensa liittyen mm. aikapankkitoiminnan verotukseen. Vaikka tovituen voidaan tulkita jäävän ohjeistuksen mukaan verotuksen ulkopuolelle, on päivitetty ohjeistus ja siitä käyty julkinen keskustelu vaikuttanut yleiseen aikapankkitoimintaan hidastavasti ja hankaloittavasti. Useiden eri puolille Suomea perustettujen aikapankkien toiminta on hiljentynyt tai lakannut kokonaan. Tässä tilanteessa tovituen aluetyön verkostoa ei voi lähteä kehittämään ensisijaisesti alueellisten aikapankkien varaan. Sen sijaan keväällä 2014 nopeasti liikkeelle lähtenyt ja paljon kiinnostusta herättänyt Kirje tuntemattomalle -toiminta tarjoaa erinomaisen kanavan aluetyön kehittämiseen, sillä sen avulla on jo muutamassa kuukaudessa (tilanne 09/2014) saatu laajennettua kontaktiverkostoa yli 30 paikkakunnalle eri puolilla Suomea. Kasvaneen kysynnän johdosta projektin toteutusalue on nyt siis laajennettu valtakunnalliseksi. Valtaosa toiminnoista on toistaiseksi keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta jatkossa huomiota kiinnitetään erityisesti sellaisten toimintamallien ja työtapojen kehittämiseen, jotka helpottavat toimintaan mukaan tuloa eri puolilla Suomea. Kymenlaakson alueella hyödynnetään luonnollisesti Kakspy ry:n omia toimintayksiköitä ja yhteistyöverkostoja. Työsuunnitelma vuodelle 2015 painopistealueittain: 1. TOVITUEN TUNNETUKSI TEKEMINEN Koska vain sellaista toimintamallia voi käyttää, jonka olemassaolosta tiedetään, on tovituen tunnetuksi tekeminen edelleen yksi hankkeen keskeisiä tehtäviä. Viestintä ja markkinointi - Sähköinen uutiskirje: Tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä kehitetään teknisesti vastaamaan paremmin yli tuhannen hengen kasvavalle vastaanottajajoukolle sopivaksi. Samoin uutiskirjeiden arkistointia kehitetään uudistuksen yhteydessä. - Tovi tukea -lehti: 2

3 Tovi tukea -lehti syntyi tarpeesta tuoda esiin tovituen ja aikapankin taustoja, toimijoita ja toimintatapoja ihmisläheisellä ja viihdyttävällä tavalla. Tovi tukea 1/2014 ilmestyi helmikuussa 2014 ensin sähköisenä, mutta siitä otettiin yhteensä kaksi painosta kun huomattiin, että painettu lehti vastaa hankkeen markkinointi- ja viestintätarpeisiin parhaiten. Tovi tukea 2/2014 julkaistiin elokuussa 2014 ja siitä otettiin 1500 kappaleen painos. Kumpikin numero on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja lisännyt yhteydenottojen määrää. Vuonna 2015 on tarkoitus julkaista kaksi numeroa sähköisesti ja painettuna (á 1500 kpl painos). Lehteä levitetään erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä aikapankkilaisten avustuksella julkisiin paikkoihin, kuten kirjastoihin, terveysasemien odotushuoneisiin, jne. Verkkosivujen uudistuksen myötä lehden yksittäisten juttujen levitys sosiaalisessa mediassa paranee. - Verkkosivuston uudistaminen: Tovituen verkkosivusto (aikaparantaa.net) luotiin ja päivitettiin Aika parantaa -verkoston nettisivujen pohjalle hankkeen käynnistyessä vuoden 2013 alussa. Vuoden 2015 aikana suoritetaan laajamittainen verkkosivuston uudistus, jonka puitteissa uudistetaan visuaalinen ilme ja sivuston rakenne, sekä päivitetään sisältö. - Englanninkielinen perusmateriaali: Englanninkielisen informaation kysyntä on kasvanut merkittävästi erityisesti Kirje tuntemattomalle haasteen julkaisun jälkeen. Englanninkielistä materiaalia tuotetaan sekä tovituen hakijoille että tovitukijoille. Myös Kirje tuntemattomalle -haasteen englanninkielisiä ohjeita kehitetään edelleen. Ensisijaisesti englanninkielisellä materiaalituotannolla vastataan kotimaiseen kysyntään saada tietoa toiminnasta muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien keskuuteen, mutta luonnollisesti samaa materiaalia voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä verkostoissa. - Sosiaalinen media: Facebookissa on omat sivut Aika parantaa ja Kirje tuntemattomalle, Twitterissä operoidaan ja #Kirjetuntemattomalle. Sosiaaliseen mediaan pyritään tuottamaan säännöllisesti päivityksiä, jotta näitä kanavia seuraavat pysyvät kuulolla toiminnasta ja voivat levittää tietoa omien verkostojensa kautta edelleen. - Perinteinen media: Jatkossakin pyritään hyödyntämään tarjolle tulevat mahdollisuudet päästä esittelemään tovitukea lehdissä, radiossa ja TV:ssa. Omat laajalle yleisölle suunnatut tapahtumat - Alkuvuonna 2015 järjestetään tovituen yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevä seminaari, johon kutsutaan puhujiksi eri tieteen- ja taiteenalojen, järjestöjen ja hoitotahojen edustajia. Lisäksi työryhmätyöskentelyä erilaisista aihetta sivuavista teemoista yms. Tuotetaan seminaarijulkaisu. - Tovituen esittelytapahtumia ( tovitohtorin vastaanotot ) ja Kirje tuntemattomalle -postitoimistoja järjestetään kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla. Näkyvyys muiden tapahtumissa - Toiminnan esittelyä edellisvuoden tapaan esim. Maailma kylässä, Mielenterveysmessut, Vapaaehtoismessut, Innomarkkinat ym. Lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin tunnettuuden lisäämiseksi valtakunnallisesti. Verkostoituminen Jatketaan aktiivista verkostoyhteistyötä olemassa olevien kumppanuuksien kanssa, esim: - Kumppaniyhteisönä Kansalaisareenan Avita kaveria -hankkeessa (erityisesti tovituen työnohjauksellisen toiminnan kehittäminen), - Helsingin sote-viraston vapaaehtoistyö, - Monikulttuuristen verkostojen rakentaminen, - Innokylä, - Sosten foorumit, 3

4 - Mielenterveysalan järjestö- ja muut toimijat, - Lapinlahden lähde, - Syrjinnästä vapaa alue kampanja - Projektivastaava Hanna Koppelomäki on nimitetty lähtien Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan varajäseneksi (vapaan kansalaistoiminnan edustaja) Nykyisten verkostojen ylläpitämisen lisäksi luodaan tilaisuuden tullen uusia. 2. TOVITUKIJOIDEN VERKOSTOTYÖ JA KOULUTUS - Tukijoiden tukemistaitojen ja oman jaksamisen vahvistaminen o Perehdytys- ja täydennyskoulutusmateriaalien (Tovitukijan opas) ja ohjelman edelleen kehittäminen o Tovituen työnohjauksellisen toiminnan kehittäminen (vertaisohjauksen suuntaan) o Kuukausittaiset tovitukineuvolat tukijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen ja ajankohtaisten asioiden käsittelyyn o Erilaiset teemakoulutukset - Alueellisen verkoston kehittäminen o Tovitukimentorit/alueelliset yhdyshenkilöt o Miten tuki ja toimintamallit alueille, joilla niitä ei vielä ole - Yhteydenpitoa vahvistamassa: o Tovitukijoiden suljettu foorumi Ning, jota kehitetään edelleen vuorovaikutteisempaan suuntaan, o Sähköpostilista - Tovituen käsikirjan työstäminen (-> mallia kuvaava työkirja, joka valmistuu hankkeen päättymiseen mennessä) - Tukijoiden ohjeet ja materiaalit myös englanniksi 3. TOVITUKISUHTEIDEN VÄLITYS, TUKI JA SEURANTA - Aikaparantaa.netin kautta tulevien tukipyyntöjen käsittely, välitys tukijoille ja seuranta on ainakin toistaiseksi projektivastaavan vastuulla. Tovitukijoiden suljettua Ning-foorumia pyritään kehittämään edelleen sellaiseen suuntaan, että tukisuhteitten välitys ja seuranta voisi tapahtua mahdollisimman pitkälle sitä kautta. - Tovitukeen yhdistettävää kotiapua (lastenhoito, siivous jne) tarjoavan kodinhoitotiimin toiminnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi - English section eli tovituen esittelytapaamiset ja tovitukijoiden valmennus englanniksi maahanmuuttajataustaisille. - Aika parantaa -verkoston yhteydessä toimivat tovitukiryhmät (säännöllisesti jatkaa tapaamistaan ainakin Kirjava mieli -ryhmä joka toinen viikko) 4. KIRJE TUNTEMATTOMALLE -KAMPANJA Tovituen rinnalle matalan kynnyksen tuen ja alueellisen työn uudeksi välineeksi alettiin keväällä 2014 kehittää Kirje tuntemattomalle -toimintaa, jonka avulla on kesäkuusta syyskuulle saatu laajennettua kontaktiverkostoa yli 30 paikkakunnalle eri puolilla Suomea. Kirjetoiminnassa kutsutaan ihmisiä kirjoittamaan rohkaisevia kirjeitä tukea tarvitseville tai yksinäisille, ja välitetään nämä kirjeet edelleen mm. aikapankkia apuna käyttäen. Syyskuuhun 2014 mennessä Aika parantaa -verkoston kautta oli toimitettu yli 500 eri puolilla Suomea kirjoitettua kirjettä. Kirjeiden mukana lähetetään aina myös esite Tovituesta. Vuonna 2015 jatketaan kirjoittajien ja kirjeitä vastaanottajilleen toimittavien kirjekuriirien yhteysverkoston kehittämistä. Tavoitteena on, että eri paikkakunnilla toimivat kirjetoimintaan perehdytetyt aktiivit osaisivat itsenäisesti antaa ohjeita uusille kirjetoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Tähän tarkoitukseen on laadittu kirjallisia ohjeita ja näitä ohjeita päivitetään jatkuvasti toiminnan ja tarpeen mukaan. 4

5 Tavoitteena on myös jakeluverkoston kehittäminen siten, että palvelutaloissa, kirjastoissa, nuorisotaloissa ja muissa yhteistyöorganisaatioissa kirjetoimintaa voisi ylläpitää mahdollisimman pitkälti yhteistyötahon oman henkilökunnan voimin. Kirjetoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan periaatteessa vain kirjoitusvälineet ja yksikön henkilö, joka käynnistää toiminnan. Kirje tuntemattomalle -kampanjasta saa neuvoja ja ideoita kirjetoiminnan järjestämiseksi. Tarvittaessa tuotetaan postitoimistojen ja jakelupisteiden käynnistämistä ja ylläpitämistä tukevaa lisämateriaalia (esim. ohjeet ja tarrat omien Kirje tuntemattomalle -postilaatikkojen tekoon) Kirje tuntemattomalle -kampanja on jo innostanut yksityisiä henkilöitä ja organisaatioita kirjetempausten järjestämiseen, joihin myös kannustamme. Pyydämme omiakin kirjetapahtumia järjestäviä tahoja kertomaan Tovituesta omissa verkostoissaan ja annamme omia esitemateriaalejamme jaettavaksi edelleen. Kirjetoiminnan leviäminen edellyttää nettisivujen ja muun esittelymateriaalin kehittämistä. Myös erilaisten kirjetempausten, kuten Kirje tuntemattomalle -postitoimistojen ja kirjepajojen, järjestelyt tarvitsevat työntekijän tekemää suunnittelua ja yhteistyöverkostojen kanssa käytävää viestintää erityisesti toiminnan ollessa alkuvaiheessa. 5. TOVITUEN MALLINTAMINEN Kaikki hankkeen toiminnot tukevat hankkeen perustavoitetta, eli tovituen mallintamista. Hankkeen päättymiseen mennessä: - Tovituen ja Aika parantaa -verkoston periaatteet ja käytännön toimintamallit kuvataan työkirjaan, joka on vapaasti netistä ladattavissa. Työkirjan avulla edistetään toiminnan jatkuvuutta hankevaiheen jälkeen, kun malli on helposti omaksuttavissa ja toteutettavissa pienillä resursseilla ja myös uusilla alueilla. - Tovituen välittämisen avuksi kehitetään Internet-pohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa uusien paikallisverkostojen perustamisen ja liittymisen. - Mallin toimivuus valtakunnallisesti ja eri sektoreiden toimijoiden työvälineenä tulee testatuksi alueellisia ja temaattisia pilotteja käyttäen. LISÄKSI: - Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu totuttuun tapaan noin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä ovat edustettuina Kakspy ry:n ja Aika parantaa -verkoston ohella aikapankkiliike, Kotkan mielenterveystoimi ja Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistyön yksikkö. - Tovituen yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevän seminaarin valmistelun myötä toivotaan vahvistusta myös yhteistyöverkostoon, jonka asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi tovituen vaikuttavuuden arvioinnissa ja muussa seurannassa. VAIKUTTAVUUS Vuonna 2015 tavoiteltavia tuloksia - Tovituen tunnettuus on lisääntynyt entisestään. Keskustelu ja ymmärrys sen yhteiskunnallisesta merkityksestä on syventynyt mm. alkuvuonna järjestettävän asiantuntijaseminaarin ansiosta. Yhteistyöverkostot ovat laajentuneet. - Tovitukijoiden määrän kasvu. Heidän tukitaitojensa ja motivaation vahvistuminen tovituen materiaalipankin, koulutusohjelman ja työnohjausjärjestelmän kehittämisen avulla. Myös tukisuhteiden määrän kasvua tavoitellaan, mutta määrää olennaisempaa on se, että jokaiseen tukipyyntöön pyritään järjestämään laadukasta, tuettavan tarpeiden mukaan räätälöityä tukea. - Alueellisen yhdyshenkilö- ja kumppanuusverkoston kasvu ja kehittyminen; tätä tukevien toimintamallien ja työtapojen kehittäminen. 5

6 - Kirje tuntemattomalle -kampanja on tuonut lisänäkyvyyttä ja uusia yhteistyötahoja tovituelle - ja saanut sadat tai tuhannet ihmiset pysähtymään lempeiden kirjeiden ja tukea tuovien ajatusten äärelle kirjeitä kirjoittamalla tai lukemalla. - Tovituen käsikirjan ja muiden mallinnusmateriaalien valmistus on edennyt suunnitelman mukaan. Mielessä pidetään myös hankkeen pitkän tähtäimen kehitystavoitteet: - Tovituki ja siihen liittyvä aikapankin avulla toimiva voimavarojen kierrättämisen periaate tunnetaan ja tunnustetaan yhtenä kokonaisvaltaisen auttamisen muotona; tovitukea on helppo saada, sen saatavuudesta on helppo saada tietoa, sitä osataan hakea ja siihen osataan ohjata myös hoitavien tahojen toimesta. - Ajatus siitä, että kuka tahansa voi ja saa tarvita välillä tukea jaksamiseensa, on laajemmin tunnustettu. Jaksamisesta ja ongelmista puhumisen kynnys on madaltunut, voimavarojen kierrättämisen ja jakamisen periaatteet ovat vahvistuneet yhteiskunnassa. Tämä heijastuu myös mielenterveysongelmiin liittyvän häpeäleiman lieventymiseen. - Aikapankin käyttö yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisun ja uusien toimintapojen kehittämisen välineenä on laajemmin tunnettu, ja yhä useammat toimijat erityisesti järjestökentällä osaavat sitä hyödyntää. ARVIOINTI Tovitukisuhteista on hankkeen alusta lähtien kerätty säännöllisesti palautetta sekä tukijoilta että tuettavilta. Käytössä on omat palautelomakkeet tukijoille ja tuettaville, ja tovitukijan ohjeiden mukaan välitai loppuraportti tukisuhteesta tulisi toimittaa aina viimeistään viiden tapaamiskerran välein. Tovitukijoiden keskinäistä tiedotus- ja keskustelufoorumi Ningiä kehitetään edelleen siihen suuntaan, että sitä voidaan entistä paremmin hyödyntää myös seurannan ja arvioinnin välineenä. Nettisivuilla on useitakin yhteydenottolomakkeita, joiden kautta avoimen palautteen antaminen on periaatteessa mahdollista. Koska kokemus on osoittanut, että ihmiset vastaavat vaihtelevasti kirjallisten ja sähköisten palautekanavien kautta, tullaan jatkossa toteuttamaan toiminnan arviointikeskusteluja esimerkiksi tovitukijoitten ryhmähaastatteluiden muodossa. KOHDERYHMÄ (ASIAKKUUDET) Tovituessa ei nimenomaisesti puhuta asiakkaista. Sama ihminen voi elämäntilanteesta riippuen toimia tovituen tarjoajana ja vastaanottajana. Hankkeen potentiaalinen kohderyhmä on hyvin laaja: - Periaatteessa kuka tahansa ongelmia jaksamisen tai elämänhallinnan alueella kohdannut ja tilanteeseensa tukea tarvitseva - tai omaa tukeaan tällaisessa tilanteessa olevalle tarjoamaan halukas - Toimintaan sitoutettavat ja koulutettavat tovitukijat ja tovitukiyhdyshenkilöt - Vaikka tovituki muistuttaa siitä, että jokainen meistä voi ja saa joskus tarvita tukea jaksamiseensa, voidaan toiminnalla erityisesti tukea haavoittuvassa asemassa tai elämänvaiheessa olevia ihmisryhmiä (esim. lapsiperheet ja yksinhuoltajat, mielenterveyden ongelmia kohtaavat, työttömät, eläkeläiset, maahanmuuttajat). Lisäksi hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista ja aikapankkiin perustuvien uusien käytäntöjen testaamisesta voivat hyötyä monenlaiset toimijat ja ihmisryhmät, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattitoimijat kaikilla sektoreilla. Tovitukijoitten, tuen hakijoitten ja muiden hankkeen toimintoihin osallistuvien osalta kerätään RAY:n edellyttämiä taustatietoja siinä määrin kuin se on tovituen luonnetta ja ihmisten yksityisyyttä kunnioittaen tarkoituksenmukaista. HENKILÖSTÖ 6

7 Projektivastaava 100 % - kokonaisvastuu hankesuunnitelman toteuttamisesta; tovituen koordinointi Projektityöntekijä 100 % - viestintä, koulutus, web-kehittelyt Projektityöntekijä 50 % - aluetyö, Kirje tuntemattomalle -toiminta Vuonna 2014 käytössä oli edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta, joka mahdollisti osa-aikaisen työntekijän palkkauksen loppuvuodelle 2014 hoitamaan erityisesti suuren suosion saanutta Kirje tuntemattomalle toimintaa. Lisääntyneen kysynnän vuoksi alkuperäisessä hankesuunnitelmassa laskettu henkilöstöresurssi 2htv/vuosi on osoittautunut riittämättömäksi. 2,5 htv resurssi olisi jatkossa se taso, jolla tähän mennessä kehitettyjä toimintamuotoja voitaisiin tuloksekkaasti jatkaa ja kehittää. OPISKELU JA TYÖNOHJAUS Tovitukijoiden työnohjaus ja monipuolinen täydennyskoulutustarjonta on järjestetty pääsääntöisesti tovivoimalla, tovitukijoiden laajaa osaamista hyödyntäen. Koulutuksen osalta sama linja jatkuu, mutta työnohjauksellinen toiminta joudutaan rakentamaan uudelta pohjalta verottajan aikapankkilinjausten vuoksi. Tovitukijoille tarjolla oleva koulutus ja ohjaus ovat myös projektin työntekijöiden käytettävissä. Lisäksi kannustetaan hyödyntämään erityisesti tarjolla olevia maksuttomia tai kohtuuhintaisia työssä kehittymistä tukevia koulutusmahdollisuuksia. Projektivastaavan henkilökohtainen työnohjaus korvataan osittain projektin varoista. Uudenlaiseen toimintakulttuuriin perustuvan auttamisjärjestelmän kehittämisestä seuraa, että projektivastaavan työnkuvassa on perinteisen projektin- ja tiiminvetämisen rinnalla myös mm. hoidollista ja työnohjauksellista työotetta edellyttäviä elementtejä. Siksi on katsottu perustelluksi, että tämä työnohjaus hankitaan tovituen ja hanketoimijoiden ulkopuolelta. HANKINNAT JA TALOUS Projektin toimipisteeksi on vuokrattu Helsingistä pieni toimitila, jossa on projektivastaavan työtila sekä mahdollisuus toteuttaa pienimuotoista ryhmätoimintaa ja tovitukea. Projektin muut työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti etänä, mikä yhtäältä säästää toimitilakustannuksissa ja tuo joustavuutta työtapoihin, mutta edellyttää myös panostusta työntekijöiden hyvinvointiin ja toimivan etätyön mahdollistaviin järjestelyihin. Hankinnat on pyritty pitämään kohtuullisina, esim. toimipisteen kalusteet on hankittu kierrätyksestä, kokoontumistiloja on saatu toveja vastaan tai kumppanuusverkostoilta ilmaiseksi käyttöön. Tovitukijoitten koulutukset on järjestetty tovivoimalla. Toisaalta painotuotteitten (esim. Tovi tukea -lehti) tuottamiskustannukset ovat suurempia kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, mutta tämä on perusteltua (ja monessa muussa on säästetty). Kirje tuntemattomalle -toiminta tuottaa mm. ennakoitua enemmän postituskuluja. KIRJALLISET TUOTOKSET JA RAPORTOINTI Hankkeen toimintasuunnitelman toteutumisesta tehdään raportti rahoittajalle vuosittain. Rahoittajan edellyttämän raportoinnin ohella hankkeessa toteutetaan jatkuvaa sisäistä seurantaa ja kootaan sekä tuotetaan aineistoa arvioinnin pohjaksi. Lisäksi on valmistauduttu tuottamaan tietoa RAY:n edellyttämiin vuosittaisiin tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiin. Tämän lisäksi toimintamallia ja tuloksia kuvataan 2015 alkuvuonna järjestettäväksi suunnitellun tovitukiseminaarin julkaisussa, Tovi tukea -lehdissä, sähköisissä uutiskirjeissä sekä nettisivuilla. Aiemmin tuotettua esittelymateriaalia (Näin tovituki toimii, Kirje tuntemattomalle) päivitetään tarpeen mukaan; lisäksi perusesitteistä otetaan englanninkieliset painokset. 7

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot 2016- Kansalaisareena 2016 Toiminnan tavoitteet Päätavoite: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua ja saavutettavuutta paikallisesti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan kuntouttavan

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja

Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja Uskalla kokeilla ohjelma ja Uskalla kokeilla -kampanja Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Kaija Majoinen, ohjelman omistaja Jari Seppälä, kampanja Uskalla kokeilla ohjelma Kuntaliiton toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Johdatus projektitoimintaan Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Projektin määritelmä Projekti on 1) määräaikainen, tavoitteellinen ja toimintavalikoimaltaan rajattu, 2) suunnitelmallinen, 3) yhden

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot