TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017"

Transkriptio

1 TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ PROJEKTIN TOIMINNASTA Hankkeen taustalla on Aika parantaa -verkoston alkuperäisidea tovituesta eli inhimillisen tuen tarjoamisesta aikapankin avulla yhdistettynä Kakspy ry:n kokemukseen ja kiinnostukseen kehittää uusia kansalaistoiminnan muotoja mielenterveystyön tueksi. Näin ollen toiminnassa on elementtejä sekä uudenlaisesta omaehtoisesta kansalaistoiminnasta, aikapankin innovatiivisesta hyödyntämisestä ja vertaistuotannosta että perinteisemmistä järjestö- ja mielenterveystyön menetelmistä. Tovituen ydintä ovat aika ja arvostavat kohtaamiset, kuulluksi tuleminen sekä muistutus toivosta yhdistettynä mahdollisuuteen löytää merkityksellistä tekemistä aikapankista. Niin tovituen kuin hankkeenkin taustalla kulkee myös vahva ajatus mielenterveyspuheen arkipäiväistämisestä: kuka tahansa voi ja saa välillä tarvita tukea jaksamiseensa, ei ole meitä ja niitä joitain muita, joilla menee huonosti. Näitä periaatteita pyritään kunnioittamaan myös kaikessa hanketyöskentelyssä niin, että toiminta olisi yhtä aikaa laadukasta ja hyvän projektitoiminnan kriteerit täyttävää mutta myös inhimillistä, joustavaa ja eläviin tarpeisiin nopeasti reagoimaan kykenevää. TOIMINNAN TAVOITTEET Päätavoite: Projektin päätavoitteena on aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen, levittäminen ja juurruttaminen. Alatavoitteet, joilla päätavoitteeseen pyritään: 1. Edelleen kehittää ja mallintaa tovitukeen perustuvaa auttamisjärjestelmää 2. Selvittää mallin toimivuus ja käyttöönotettavuus valtakunnallisesti pilottialueita käyttäen 3. Luoda koulutus- ja tukijärjestelmät tovitukijoille sekä alueellisille koordinaattoreille ja muille tovitukiyhdyshenkilöille. 4. Tehdä tunnetuksi voimavarojen kierrättämiseen ja inhimillisen tuen ja ajan vaihdantaan perustuvaa tovituki-menetelmää 5. Kehittää uusia tovituki-ajattelua hyödyntäviä toimintamalleja, luoda näitä edistäviä ja käyttöön ottavia kumppanuusverkostoja erilaisilla toiminta-alueilla. PROJEKTITOIMINTA Alkuperäisessä, vuoden 2012 keväällä laaditussa projektisuunnitelmassa hankkeen päätoiminnot oli jaoteltu seuraaviin alakohtiin: 1. Yksilötovituki 2. Tovitukijoiden verkosto ja koulutus 3. Aika parantaa -ryhmätoiminta 4. Viestintä ja markkinointi 5. Aluetoiminnan kehittäminen 6. Tovituen mallintaminen 7. Tovituen uusien muotojen kehittäminen 1

2 Kaikki nämä toimintamuodot ovat edelleen ajankohtaisia ja suunnitelmissa mukana. Käytännön hanketyön kokemus puolentoista vuoden ajalta on kuitenkin osoittanut, että tässä vaiheessa on syytä tehdä joitain painotusmuutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Vuoden 2015 painopistealueita ovat: Toiminnallisesti: 1. Tovituen tunnetuksi tekeminen 2. Tovitukijoiden verkostotyö ja koulutus 3. Tovitukisuhteiden välitys, tuki ja seuranta 4. Kirje tuntemattomalle -kampanja (liittyy sekä aluetoiminnan että tovituen uusien muotojen kehittämiseen) 5. Tovituen mallintaminen ja tähän liittyvä materiaalintuotanto ja muu kehitystyö Alueellisesti: Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa projektin ensisijaisiksi maantieteellisiksi toiminta-alueiksi oli määritelty pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso, toissijaisena pilottialueena esiselvityksen perusteella valittavat paikkakunnat joissa aikapankkitoimintaa on entuudestaan. Verohallinto päivitti marraskuussa 2013 ohjeensa liittyen mm. aikapankkitoiminnan verotukseen. Vaikka tovituen voidaan tulkita jäävän ohjeistuksen mukaan verotuksen ulkopuolelle, on päivitetty ohjeistus ja siitä käyty julkinen keskustelu vaikuttanut yleiseen aikapankkitoimintaan hidastavasti ja hankaloittavasti. Useiden eri puolille Suomea perustettujen aikapankkien toiminta on hiljentynyt tai lakannut kokonaan. Tässä tilanteessa tovituen aluetyön verkostoa ei voi lähteä kehittämään ensisijaisesti alueellisten aikapankkien varaan. Sen sijaan keväällä 2014 nopeasti liikkeelle lähtenyt ja paljon kiinnostusta herättänyt Kirje tuntemattomalle -toiminta tarjoaa erinomaisen kanavan aluetyön kehittämiseen, sillä sen avulla on jo muutamassa kuukaudessa (tilanne 09/2014) saatu laajennettua kontaktiverkostoa yli 30 paikkakunnalle eri puolilla Suomea. Kasvaneen kysynnän johdosta projektin toteutusalue on nyt siis laajennettu valtakunnalliseksi. Valtaosa toiminnoista on toistaiseksi keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta jatkossa huomiota kiinnitetään erityisesti sellaisten toimintamallien ja työtapojen kehittämiseen, jotka helpottavat toimintaan mukaan tuloa eri puolilla Suomea. Kymenlaakson alueella hyödynnetään luonnollisesti Kakspy ry:n omia toimintayksiköitä ja yhteistyöverkostoja. Työsuunnitelma vuodelle 2015 painopistealueittain: 1. TOVITUEN TUNNETUKSI TEKEMINEN Koska vain sellaista toimintamallia voi käyttää, jonka olemassaolosta tiedetään, on tovituen tunnetuksi tekeminen edelleen yksi hankkeen keskeisiä tehtäviä. Viestintä ja markkinointi - Sähköinen uutiskirje: Tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä kehitetään teknisesti vastaamaan paremmin yli tuhannen hengen kasvavalle vastaanottajajoukolle sopivaksi. Samoin uutiskirjeiden arkistointia kehitetään uudistuksen yhteydessä. - Tovi tukea -lehti: 2

3 Tovi tukea -lehti syntyi tarpeesta tuoda esiin tovituen ja aikapankin taustoja, toimijoita ja toimintatapoja ihmisläheisellä ja viihdyttävällä tavalla. Tovi tukea 1/2014 ilmestyi helmikuussa 2014 ensin sähköisenä, mutta siitä otettiin yhteensä kaksi painosta kun huomattiin, että painettu lehti vastaa hankkeen markkinointi- ja viestintätarpeisiin parhaiten. Tovi tukea 2/2014 julkaistiin elokuussa 2014 ja siitä otettiin 1500 kappaleen painos. Kumpikin numero on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja lisännyt yhteydenottojen määrää. Vuonna 2015 on tarkoitus julkaista kaksi numeroa sähköisesti ja painettuna (á 1500 kpl painos). Lehteä levitetään erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä aikapankkilaisten avustuksella julkisiin paikkoihin, kuten kirjastoihin, terveysasemien odotushuoneisiin, jne. Verkkosivujen uudistuksen myötä lehden yksittäisten juttujen levitys sosiaalisessa mediassa paranee. - Verkkosivuston uudistaminen: Tovituen verkkosivusto (aikaparantaa.net) luotiin ja päivitettiin Aika parantaa -verkoston nettisivujen pohjalle hankkeen käynnistyessä vuoden 2013 alussa. Vuoden 2015 aikana suoritetaan laajamittainen verkkosivuston uudistus, jonka puitteissa uudistetaan visuaalinen ilme ja sivuston rakenne, sekä päivitetään sisältö. - Englanninkielinen perusmateriaali: Englanninkielisen informaation kysyntä on kasvanut merkittävästi erityisesti Kirje tuntemattomalle haasteen julkaisun jälkeen. Englanninkielistä materiaalia tuotetaan sekä tovituen hakijoille että tovitukijoille. Myös Kirje tuntemattomalle -haasteen englanninkielisiä ohjeita kehitetään edelleen. Ensisijaisesti englanninkielisellä materiaalituotannolla vastataan kotimaiseen kysyntään saada tietoa toiminnasta muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien keskuuteen, mutta luonnollisesti samaa materiaalia voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä verkostoissa. - Sosiaalinen media: Facebookissa on omat sivut Aika parantaa ja Kirje tuntemattomalle, Twitterissä operoidaan ja #Kirjetuntemattomalle. Sosiaaliseen mediaan pyritään tuottamaan säännöllisesti päivityksiä, jotta näitä kanavia seuraavat pysyvät kuulolla toiminnasta ja voivat levittää tietoa omien verkostojensa kautta edelleen. - Perinteinen media: Jatkossakin pyritään hyödyntämään tarjolle tulevat mahdollisuudet päästä esittelemään tovitukea lehdissä, radiossa ja TV:ssa. Omat laajalle yleisölle suunnatut tapahtumat - Alkuvuonna 2015 järjestetään tovituen yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevä seminaari, johon kutsutaan puhujiksi eri tieteen- ja taiteenalojen, järjestöjen ja hoitotahojen edustajia. Lisäksi työryhmätyöskentelyä erilaisista aihetta sivuavista teemoista yms. Tuotetaan seminaarijulkaisu. - Tovituen esittelytapahtumia ( tovitohtorin vastaanotot ) ja Kirje tuntemattomalle -postitoimistoja järjestetään kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla. Näkyvyys muiden tapahtumissa - Toiminnan esittelyä edellisvuoden tapaan esim. Maailma kylässä, Mielenterveysmessut, Vapaaehtoismessut, Innomarkkinat ym. Lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin tunnettuuden lisäämiseksi valtakunnallisesti. Verkostoituminen Jatketaan aktiivista verkostoyhteistyötä olemassa olevien kumppanuuksien kanssa, esim: - Kumppaniyhteisönä Kansalaisareenan Avita kaveria -hankkeessa (erityisesti tovituen työnohjauksellisen toiminnan kehittäminen), - Helsingin sote-viraston vapaaehtoistyö, - Monikulttuuristen verkostojen rakentaminen, - Innokylä, - Sosten foorumit, 3

4 - Mielenterveysalan järjestö- ja muut toimijat, - Lapinlahden lähde, - Syrjinnästä vapaa alue kampanja - Projektivastaava Hanna Koppelomäki on nimitetty lähtien Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan varajäseneksi (vapaan kansalaistoiminnan edustaja) Nykyisten verkostojen ylläpitämisen lisäksi luodaan tilaisuuden tullen uusia. 2. TOVITUKIJOIDEN VERKOSTOTYÖ JA KOULUTUS - Tukijoiden tukemistaitojen ja oman jaksamisen vahvistaminen o Perehdytys- ja täydennyskoulutusmateriaalien (Tovitukijan opas) ja ohjelman edelleen kehittäminen o Tovituen työnohjauksellisen toiminnan kehittäminen (vertaisohjauksen suuntaan) o Kuukausittaiset tovitukineuvolat tukijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen ja ajankohtaisten asioiden käsittelyyn o Erilaiset teemakoulutukset - Alueellisen verkoston kehittäminen o Tovitukimentorit/alueelliset yhdyshenkilöt o Miten tuki ja toimintamallit alueille, joilla niitä ei vielä ole - Yhteydenpitoa vahvistamassa: o Tovitukijoiden suljettu foorumi Ning, jota kehitetään edelleen vuorovaikutteisempaan suuntaan, o Sähköpostilista - Tovituen käsikirjan työstäminen (-> mallia kuvaava työkirja, joka valmistuu hankkeen päättymiseen mennessä) - Tukijoiden ohjeet ja materiaalit myös englanniksi 3. TOVITUKISUHTEIDEN VÄLITYS, TUKI JA SEURANTA - Aikaparantaa.netin kautta tulevien tukipyyntöjen käsittely, välitys tukijoille ja seuranta on ainakin toistaiseksi projektivastaavan vastuulla. Tovitukijoiden suljettua Ning-foorumia pyritään kehittämään edelleen sellaiseen suuntaan, että tukisuhteitten välitys ja seuranta voisi tapahtua mahdollisimman pitkälle sitä kautta. - Tovitukeen yhdistettävää kotiapua (lastenhoito, siivous jne) tarjoavan kodinhoitotiimin toiminnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi - English section eli tovituen esittelytapaamiset ja tovitukijoiden valmennus englanniksi maahanmuuttajataustaisille. - Aika parantaa -verkoston yhteydessä toimivat tovitukiryhmät (säännöllisesti jatkaa tapaamistaan ainakin Kirjava mieli -ryhmä joka toinen viikko) 4. KIRJE TUNTEMATTOMALLE -KAMPANJA Tovituen rinnalle matalan kynnyksen tuen ja alueellisen työn uudeksi välineeksi alettiin keväällä 2014 kehittää Kirje tuntemattomalle -toimintaa, jonka avulla on kesäkuusta syyskuulle saatu laajennettua kontaktiverkostoa yli 30 paikkakunnalle eri puolilla Suomea. Kirjetoiminnassa kutsutaan ihmisiä kirjoittamaan rohkaisevia kirjeitä tukea tarvitseville tai yksinäisille, ja välitetään nämä kirjeet edelleen mm. aikapankkia apuna käyttäen. Syyskuuhun 2014 mennessä Aika parantaa -verkoston kautta oli toimitettu yli 500 eri puolilla Suomea kirjoitettua kirjettä. Kirjeiden mukana lähetetään aina myös esite Tovituesta. Vuonna 2015 jatketaan kirjoittajien ja kirjeitä vastaanottajilleen toimittavien kirjekuriirien yhteysverkoston kehittämistä. Tavoitteena on, että eri paikkakunnilla toimivat kirjetoimintaan perehdytetyt aktiivit osaisivat itsenäisesti antaa ohjeita uusille kirjetoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Tähän tarkoitukseen on laadittu kirjallisia ohjeita ja näitä ohjeita päivitetään jatkuvasti toiminnan ja tarpeen mukaan. 4

5 Tavoitteena on myös jakeluverkoston kehittäminen siten, että palvelutaloissa, kirjastoissa, nuorisotaloissa ja muissa yhteistyöorganisaatioissa kirjetoimintaa voisi ylläpitää mahdollisimman pitkälti yhteistyötahon oman henkilökunnan voimin. Kirjetoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan periaatteessa vain kirjoitusvälineet ja yksikön henkilö, joka käynnistää toiminnan. Kirje tuntemattomalle -kampanjasta saa neuvoja ja ideoita kirjetoiminnan järjestämiseksi. Tarvittaessa tuotetaan postitoimistojen ja jakelupisteiden käynnistämistä ja ylläpitämistä tukevaa lisämateriaalia (esim. ohjeet ja tarrat omien Kirje tuntemattomalle -postilaatikkojen tekoon) Kirje tuntemattomalle -kampanja on jo innostanut yksityisiä henkilöitä ja organisaatioita kirjetempausten järjestämiseen, joihin myös kannustamme. Pyydämme omiakin kirjetapahtumia järjestäviä tahoja kertomaan Tovituesta omissa verkostoissaan ja annamme omia esitemateriaalejamme jaettavaksi edelleen. Kirjetoiminnan leviäminen edellyttää nettisivujen ja muun esittelymateriaalin kehittämistä. Myös erilaisten kirjetempausten, kuten Kirje tuntemattomalle -postitoimistojen ja kirjepajojen, järjestelyt tarvitsevat työntekijän tekemää suunnittelua ja yhteistyöverkostojen kanssa käytävää viestintää erityisesti toiminnan ollessa alkuvaiheessa. 5. TOVITUEN MALLINTAMINEN Kaikki hankkeen toiminnot tukevat hankkeen perustavoitetta, eli tovituen mallintamista. Hankkeen päättymiseen mennessä: - Tovituen ja Aika parantaa -verkoston periaatteet ja käytännön toimintamallit kuvataan työkirjaan, joka on vapaasti netistä ladattavissa. Työkirjan avulla edistetään toiminnan jatkuvuutta hankevaiheen jälkeen, kun malli on helposti omaksuttavissa ja toteutettavissa pienillä resursseilla ja myös uusilla alueilla. - Tovituen välittämisen avuksi kehitetään Internet-pohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa uusien paikallisverkostojen perustamisen ja liittymisen. - Mallin toimivuus valtakunnallisesti ja eri sektoreiden toimijoiden työvälineenä tulee testatuksi alueellisia ja temaattisia pilotteja käyttäen. LISÄKSI: - Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu totuttuun tapaan noin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä ovat edustettuina Kakspy ry:n ja Aika parantaa -verkoston ohella aikapankkiliike, Kotkan mielenterveystoimi ja Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistyön yksikkö. - Tovituen yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevän seminaarin valmistelun myötä toivotaan vahvistusta myös yhteistyöverkostoon, jonka asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi tovituen vaikuttavuuden arvioinnissa ja muussa seurannassa. VAIKUTTAVUUS Vuonna 2015 tavoiteltavia tuloksia - Tovituen tunnettuus on lisääntynyt entisestään. Keskustelu ja ymmärrys sen yhteiskunnallisesta merkityksestä on syventynyt mm. alkuvuonna järjestettävän asiantuntijaseminaarin ansiosta. Yhteistyöverkostot ovat laajentuneet. - Tovitukijoiden määrän kasvu. Heidän tukitaitojensa ja motivaation vahvistuminen tovituen materiaalipankin, koulutusohjelman ja työnohjausjärjestelmän kehittämisen avulla. Myös tukisuhteiden määrän kasvua tavoitellaan, mutta määrää olennaisempaa on se, että jokaiseen tukipyyntöön pyritään järjestämään laadukasta, tuettavan tarpeiden mukaan räätälöityä tukea. - Alueellisen yhdyshenkilö- ja kumppanuusverkoston kasvu ja kehittyminen; tätä tukevien toimintamallien ja työtapojen kehittäminen. 5

6 - Kirje tuntemattomalle -kampanja on tuonut lisänäkyvyyttä ja uusia yhteistyötahoja tovituelle - ja saanut sadat tai tuhannet ihmiset pysähtymään lempeiden kirjeiden ja tukea tuovien ajatusten äärelle kirjeitä kirjoittamalla tai lukemalla. - Tovituen käsikirjan ja muiden mallinnusmateriaalien valmistus on edennyt suunnitelman mukaan. Mielessä pidetään myös hankkeen pitkän tähtäimen kehitystavoitteet: - Tovituki ja siihen liittyvä aikapankin avulla toimiva voimavarojen kierrättämisen periaate tunnetaan ja tunnustetaan yhtenä kokonaisvaltaisen auttamisen muotona; tovitukea on helppo saada, sen saatavuudesta on helppo saada tietoa, sitä osataan hakea ja siihen osataan ohjata myös hoitavien tahojen toimesta. - Ajatus siitä, että kuka tahansa voi ja saa tarvita välillä tukea jaksamiseensa, on laajemmin tunnustettu. Jaksamisesta ja ongelmista puhumisen kynnys on madaltunut, voimavarojen kierrättämisen ja jakamisen periaatteet ovat vahvistuneet yhteiskunnassa. Tämä heijastuu myös mielenterveysongelmiin liittyvän häpeäleiman lieventymiseen. - Aikapankin käyttö yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisun ja uusien toimintapojen kehittämisen välineenä on laajemmin tunnettu, ja yhä useammat toimijat erityisesti järjestökentällä osaavat sitä hyödyntää. ARVIOINTI Tovitukisuhteista on hankkeen alusta lähtien kerätty säännöllisesti palautetta sekä tukijoilta että tuettavilta. Käytössä on omat palautelomakkeet tukijoille ja tuettaville, ja tovitukijan ohjeiden mukaan välitai loppuraportti tukisuhteesta tulisi toimittaa aina viimeistään viiden tapaamiskerran välein. Tovitukijoiden keskinäistä tiedotus- ja keskustelufoorumi Ningiä kehitetään edelleen siihen suuntaan, että sitä voidaan entistä paremmin hyödyntää myös seurannan ja arvioinnin välineenä. Nettisivuilla on useitakin yhteydenottolomakkeita, joiden kautta avoimen palautteen antaminen on periaatteessa mahdollista. Koska kokemus on osoittanut, että ihmiset vastaavat vaihtelevasti kirjallisten ja sähköisten palautekanavien kautta, tullaan jatkossa toteuttamaan toiminnan arviointikeskusteluja esimerkiksi tovitukijoitten ryhmähaastatteluiden muodossa. KOHDERYHMÄ (ASIAKKUUDET) Tovituessa ei nimenomaisesti puhuta asiakkaista. Sama ihminen voi elämäntilanteesta riippuen toimia tovituen tarjoajana ja vastaanottajana. Hankkeen potentiaalinen kohderyhmä on hyvin laaja: - Periaatteessa kuka tahansa ongelmia jaksamisen tai elämänhallinnan alueella kohdannut ja tilanteeseensa tukea tarvitseva - tai omaa tukeaan tällaisessa tilanteessa olevalle tarjoamaan halukas - Toimintaan sitoutettavat ja koulutettavat tovitukijat ja tovitukiyhdyshenkilöt - Vaikka tovituki muistuttaa siitä, että jokainen meistä voi ja saa joskus tarvita tukea jaksamiseensa, voidaan toiminnalla erityisesti tukea haavoittuvassa asemassa tai elämänvaiheessa olevia ihmisryhmiä (esim. lapsiperheet ja yksinhuoltajat, mielenterveyden ongelmia kohtaavat, työttömät, eläkeläiset, maahanmuuttajat). Lisäksi hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista ja aikapankkiin perustuvien uusien käytäntöjen testaamisesta voivat hyötyä monenlaiset toimijat ja ihmisryhmät, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattitoimijat kaikilla sektoreilla. Tovitukijoitten, tuen hakijoitten ja muiden hankkeen toimintoihin osallistuvien osalta kerätään RAY:n edellyttämiä taustatietoja siinä määrin kuin se on tovituen luonnetta ja ihmisten yksityisyyttä kunnioittaen tarkoituksenmukaista. HENKILÖSTÖ 6

7 Projektivastaava 100 % - kokonaisvastuu hankesuunnitelman toteuttamisesta; tovituen koordinointi Projektityöntekijä 100 % - viestintä, koulutus, web-kehittelyt Projektityöntekijä 50 % - aluetyö, Kirje tuntemattomalle -toiminta Vuonna 2014 käytössä oli edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta, joka mahdollisti osa-aikaisen työntekijän palkkauksen loppuvuodelle 2014 hoitamaan erityisesti suuren suosion saanutta Kirje tuntemattomalle toimintaa. Lisääntyneen kysynnän vuoksi alkuperäisessä hankesuunnitelmassa laskettu henkilöstöresurssi 2htv/vuosi on osoittautunut riittämättömäksi. 2,5 htv resurssi olisi jatkossa se taso, jolla tähän mennessä kehitettyjä toimintamuotoja voitaisiin tuloksekkaasti jatkaa ja kehittää. OPISKELU JA TYÖNOHJAUS Tovitukijoiden työnohjaus ja monipuolinen täydennyskoulutustarjonta on järjestetty pääsääntöisesti tovivoimalla, tovitukijoiden laajaa osaamista hyödyntäen. Koulutuksen osalta sama linja jatkuu, mutta työnohjauksellinen toiminta joudutaan rakentamaan uudelta pohjalta verottajan aikapankkilinjausten vuoksi. Tovitukijoille tarjolla oleva koulutus ja ohjaus ovat myös projektin työntekijöiden käytettävissä. Lisäksi kannustetaan hyödyntämään erityisesti tarjolla olevia maksuttomia tai kohtuuhintaisia työssä kehittymistä tukevia koulutusmahdollisuuksia. Projektivastaavan henkilökohtainen työnohjaus korvataan osittain projektin varoista. Uudenlaiseen toimintakulttuuriin perustuvan auttamisjärjestelmän kehittämisestä seuraa, että projektivastaavan työnkuvassa on perinteisen projektin- ja tiiminvetämisen rinnalla myös mm. hoidollista ja työnohjauksellista työotetta edellyttäviä elementtejä. Siksi on katsottu perustelluksi, että tämä työnohjaus hankitaan tovituen ja hanketoimijoiden ulkopuolelta. HANKINNAT JA TALOUS Projektin toimipisteeksi on vuokrattu Helsingistä pieni toimitila, jossa on projektivastaavan työtila sekä mahdollisuus toteuttaa pienimuotoista ryhmätoimintaa ja tovitukea. Projektin muut työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti etänä, mikä yhtäältä säästää toimitilakustannuksissa ja tuo joustavuutta työtapoihin, mutta edellyttää myös panostusta työntekijöiden hyvinvointiin ja toimivan etätyön mahdollistaviin järjestelyihin. Hankinnat on pyritty pitämään kohtuullisina, esim. toimipisteen kalusteet on hankittu kierrätyksestä, kokoontumistiloja on saatu toveja vastaan tai kumppanuusverkostoilta ilmaiseksi käyttöön. Tovitukijoitten koulutukset on järjestetty tovivoimalla. Toisaalta painotuotteitten (esim. Tovi tukea -lehti) tuottamiskustannukset ovat suurempia kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, mutta tämä on perusteltua (ja monessa muussa on säästetty). Kirje tuntemattomalle -toiminta tuottaa mm. ennakoitua enemmän postituskuluja. KIRJALLISET TUOTOKSET JA RAPORTOINTI Hankkeen toimintasuunnitelman toteutumisesta tehdään raportti rahoittajalle vuosittain. Rahoittajan edellyttämän raportoinnin ohella hankkeessa toteutetaan jatkuvaa sisäistä seurantaa ja kootaan sekä tuotetaan aineistoa arvioinnin pohjaksi. Lisäksi on valmistauduttu tuottamaan tietoa RAY:n edellyttämiin vuosittaisiin tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiin. Tämän lisäksi toimintamallia ja tuloksia kuvataan 2015 alkuvuonna järjestettäväksi suunnitellun tovitukiseminaarin julkaisussa, Tovi tukea -lehdissä, sähköisissä uutiskirjeissä sekä nettisivuilla. Aiemmin tuotettua esittelymateriaalia (Näin tovituki toimii, Kirje tuntemattomalle) päivitetään tarpeen mukaan; lisäksi perusesitteistä otetaan englanninkieliset painokset. 7

TYÖRYHMÄ: MITEN TOVITUKEA VOISI HYÖDYNTÄÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA?

TYÖRYHMÄ: MITEN TOVITUKEA VOISI HYÖDYNTÄÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA? TYÖRYHMÄ: MITEN TOVITUKEA VOISI HYÖDYNTÄÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA? Värkkäämö klo 14.00-15.25 Alkuun kahvit ja esittäytyminen Pohjustus teemaan/hanna Koppelomäki Pareittain ja pienryhmissä tovituen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa viestinnässään? 14.2.2011 Helena Liimatainen Mitä järjestöjen toiminta kohtaamispaikoissa voi olla? Esitteitä, yhteystietoja, oppaita, lomakkeita

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 YLEISIMMÄT VASTAUKSET TEEMOITTAIN 1. Klusterin vahvuudet Innostunut, eteenpäin katsova yhteinen toiminta - Innostunut ilmapiiri

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

Luomualan koordinaatiohanke

Luomualan koordinaatiohanke Luomualan koordinaatiohanke austaa Kansalliset tavoitteet lähtökohtana: Maaseutuohjelman tavoitteet luomulle Luomualan kehitysohjelma (julkaistu 1.10): Keskeistä kysynnän luominen. Oletus: koordinaation

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Taustaa Lappeenrannan paikallisliikenteen järjestämisvastuu siirtyy 1.5.2014 Lappeenrannan kaupungille, joka ostaa kilpailutetun sopimuksen perusteella

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MIKSI TÄLLAINEN HANKE TAMPEREELLE JA PIRKANMAALLE? Tampereen suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat venäläiset (1052) ja virolaiset (820).

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot