TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017"

Transkriptio

1 TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ PROJEKTIN TOIMINNASTA Hankkeen taustalla on Aika parantaa -verkoston alkuperäisidea tovituesta eli inhimillisen tuen tarjoamisesta aikapankin avulla yhdistettynä Kakspy ry:n kokemukseen ja kiinnostukseen kehittää uusia kansalaistoiminnan muotoja mielenterveystyön tueksi. Näin ollen toiminnassa on elementtejä sekä uudenlaisesta omaehtoisesta kansalaistoiminnasta, aikapankin innovatiivisesta hyödyntämisestä ja vertaistuotannosta että perinteisemmistä järjestö- ja mielenterveystyön menetelmistä. Tovituen ydintä ovat aika ja arvostavat kohtaamiset, kuulluksi tuleminen sekä muistutus toivosta yhdistettynä mahdollisuuteen löytää merkityksellistä tekemistä aikapankista. Niin tovituen kuin hankkeenkin taustalla kulkee myös vahva ajatus mielenterveyspuheen arkipäiväistämisestä: kuka tahansa voi ja saa välillä tarvita tukea jaksamiseensa, ei ole meitä ja niitä joitain muita, joilla menee huonosti. Näitä periaatteita pyritään kunnioittamaan myös kaikessa hanketyöskentelyssä niin, että toiminta olisi yhtä aikaa laadukasta ja hyvän projektitoiminnan kriteerit täyttävää mutta myös inhimillistä, joustavaa ja eläviin tarpeisiin nopeasti reagoimaan kykenevää. TOIMINNAN TAVOITTEET Päätavoite: Projektin päätavoitteena on aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen, levittäminen ja juurruttaminen. Alatavoitteet, joilla päätavoitteeseen pyritään: 1. Edelleen kehittää ja mallintaa tovitukeen perustuvaa auttamisjärjestelmää 2. Selvittää mallin toimivuus ja käyttöönotettavuus valtakunnallisesti pilottialueita käyttäen 3. Luoda koulutus- ja tukijärjestelmät tovitukijoille sekä alueellisille koordinaattoreille ja muille tovitukiyhdyshenkilöille. 4. Tehdä tunnetuksi voimavarojen kierrättämiseen ja inhimillisen tuen ja ajan vaihdantaan perustuvaa tovituki-menetelmää 5. Kehittää uusia tovituki-ajattelua hyödyntäviä toimintamalleja, luoda näitä edistäviä ja käyttöön ottavia kumppanuusverkostoja erilaisilla toiminta-alueilla. PROJEKTITOIMINTA Alkuperäisessä, vuoden 2012 keväällä laaditussa projektisuunnitelmassa hankkeen päätoiminnot oli jaoteltu seuraaviin alakohtiin: 1. Yksilötovituki 2. Tovitukijoiden verkosto ja koulutus 3. Aika parantaa -ryhmätoiminta 4. Viestintä ja markkinointi 5. Aluetoiminnan kehittäminen 6. Tovituen mallintaminen 7. Tovituen uusien muotojen kehittäminen 1

2 Kaikki nämä toimintamuodot ovat edelleen ajankohtaisia ja suunnitelmissa mukana. Käytännön hanketyön kokemus puolentoista vuoden ajalta on kuitenkin osoittanut, että tässä vaiheessa on syytä tehdä joitain painotusmuutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Vuoden 2015 painopistealueita ovat: Toiminnallisesti: 1. Tovituen tunnetuksi tekeminen 2. Tovitukijoiden verkostotyö ja koulutus 3. Tovitukisuhteiden välitys, tuki ja seuranta 4. Kirje tuntemattomalle -kampanja (liittyy sekä aluetoiminnan että tovituen uusien muotojen kehittämiseen) 5. Tovituen mallintaminen ja tähän liittyvä materiaalintuotanto ja muu kehitystyö Alueellisesti: Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa projektin ensisijaisiksi maantieteellisiksi toiminta-alueiksi oli määritelty pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso, toissijaisena pilottialueena esiselvityksen perusteella valittavat paikkakunnat joissa aikapankkitoimintaa on entuudestaan. Verohallinto päivitti marraskuussa 2013 ohjeensa liittyen mm. aikapankkitoiminnan verotukseen. Vaikka tovituen voidaan tulkita jäävän ohjeistuksen mukaan verotuksen ulkopuolelle, on päivitetty ohjeistus ja siitä käyty julkinen keskustelu vaikuttanut yleiseen aikapankkitoimintaan hidastavasti ja hankaloittavasti. Useiden eri puolille Suomea perustettujen aikapankkien toiminta on hiljentynyt tai lakannut kokonaan. Tässä tilanteessa tovituen aluetyön verkostoa ei voi lähteä kehittämään ensisijaisesti alueellisten aikapankkien varaan. Sen sijaan keväällä 2014 nopeasti liikkeelle lähtenyt ja paljon kiinnostusta herättänyt Kirje tuntemattomalle -toiminta tarjoaa erinomaisen kanavan aluetyön kehittämiseen, sillä sen avulla on jo muutamassa kuukaudessa (tilanne 09/2014) saatu laajennettua kontaktiverkostoa yli 30 paikkakunnalle eri puolilla Suomea. Kasvaneen kysynnän johdosta projektin toteutusalue on nyt siis laajennettu valtakunnalliseksi. Valtaosa toiminnoista on toistaiseksi keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta jatkossa huomiota kiinnitetään erityisesti sellaisten toimintamallien ja työtapojen kehittämiseen, jotka helpottavat toimintaan mukaan tuloa eri puolilla Suomea. Kymenlaakson alueella hyödynnetään luonnollisesti Kakspy ry:n omia toimintayksiköitä ja yhteistyöverkostoja. Työsuunnitelma vuodelle 2015 painopistealueittain: 1. TOVITUEN TUNNETUKSI TEKEMINEN Koska vain sellaista toimintamallia voi käyttää, jonka olemassaolosta tiedetään, on tovituen tunnetuksi tekeminen edelleen yksi hankkeen keskeisiä tehtäviä. Viestintä ja markkinointi - Sähköinen uutiskirje: Tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä kehitetään teknisesti vastaamaan paremmin yli tuhannen hengen kasvavalle vastaanottajajoukolle sopivaksi. Samoin uutiskirjeiden arkistointia kehitetään uudistuksen yhteydessä. - Tovi tukea -lehti: 2

3 Tovi tukea -lehti syntyi tarpeesta tuoda esiin tovituen ja aikapankin taustoja, toimijoita ja toimintatapoja ihmisläheisellä ja viihdyttävällä tavalla. Tovi tukea 1/2014 ilmestyi helmikuussa 2014 ensin sähköisenä, mutta siitä otettiin yhteensä kaksi painosta kun huomattiin, että painettu lehti vastaa hankkeen markkinointi- ja viestintätarpeisiin parhaiten. Tovi tukea 2/2014 julkaistiin elokuussa 2014 ja siitä otettiin 1500 kappaleen painos. Kumpikin numero on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja lisännyt yhteydenottojen määrää. Vuonna 2015 on tarkoitus julkaista kaksi numeroa sähköisesti ja painettuna (á 1500 kpl painos). Lehteä levitetään erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä aikapankkilaisten avustuksella julkisiin paikkoihin, kuten kirjastoihin, terveysasemien odotushuoneisiin, jne. Verkkosivujen uudistuksen myötä lehden yksittäisten juttujen levitys sosiaalisessa mediassa paranee. - Verkkosivuston uudistaminen: Tovituen verkkosivusto (aikaparantaa.net) luotiin ja päivitettiin Aika parantaa -verkoston nettisivujen pohjalle hankkeen käynnistyessä vuoden 2013 alussa. Vuoden 2015 aikana suoritetaan laajamittainen verkkosivuston uudistus, jonka puitteissa uudistetaan visuaalinen ilme ja sivuston rakenne, sekä päivitetään sisältö. - Englanninkielinen perusmateriaali: Englanninkielisen informaation kysyntä on kasvanut merkittävästi erityisesti Kirje tuntemattomalle haasteen julkaisun jälkeen. Englanninkielistä materiaalia tuotetaan sekä tovituen hakijoille että tovitukijoille. Myös Kirje tuntemattomalle -haasteen englanninkielisiä ohjeita kehitetään edelleen. Ensisijaisesti englanninkielisellä materiaalituotannolla vastataan kotimaiseen kysyntään saada tietoa toiminnasta muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien keskuuteen, mutta luonnollisesti samaa materiaalia voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä verkostoissa. - Sosiaalinen media: Facebookissa on omat sivut Aika parantaa ja Kirje tuntemattomalle, Twitterissä operoidaan ja #Kirjetuntemattomalle. Sosiaaliseen mediaan pyritään tuottamaan säännöllisesti päivityksiä, jotta näitä kanavia seuraavat pysyvät kuulolla toiminnasta ja voivat levittää tietoa omien verkostojensa kautta edelleen. - Perinteinen media: Jatkossakin pyritään hyödyntämään tarjolle tulevat mahdollisuudet päästä esittelemään tovitukea lehdissä, radiossa ja TV:ssa. Omat laajalle yleisölle suunnatut tapahtumat - Alkuvuonna 2015 järjestetään tovituen yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevä seminaari, johon kutsutaan puhujiksi eri tieteen- ja taiteenalojen, järjestöjen ja hoitotahojen edustajia. Lisäksi työryhmätyöskentelyä erilaisista aihetta sivuavista teemoista yms. Tuotetaan seminaarijulkaisu. - Tovituen esittelytapahtumia ( tovitohtorin vastaanotot ) ja Kirje tuntemattomalle -postitoimistoja järjestetään kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla. Näkyvyys muiden tapahtumissa - Toiminnan esittelyä edellisvuoden tapaan esim. Maailma kylässä, Mielenterveysmessut, Vapaaehtoismessut, Innomarkkinat ym. Lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin tunnettuuden lisäämiseksi valtakunnallisesti. Verkostoituminen Jatketaan aktiivista verkostoyhteistyötä olemassa olevien kumppanuuksien kanssa, esim: - Kumppaniyhteisönä Kansalaisareenan Avita kaveria -hankkeessa (erityisesti tovituen työnohjauksellisen toiminnan kehittäminen), - Helsingin sote-viraston vapaaehtoistyö, - Monikulttuuristen verkostojen rakentaminen, - Innokylä, - Sosten foorumit, 3

4 - Mielenterveysalan järjestö- ja muut toimijat, - Lapinlahden lähde, - Syrjinnästä vapaa alue kampanja - Projektivastaava Hanna Koppelomäki on nimitetty lähtien Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan varajäseneksi (vapaan kansalaistoiminnan edustaja) Nykyisten verkostojen ylläpitämisen lisäksi luodaan tilaisuuden tullen uusia. 2. TOVITUKIJOIDEN VERKOSTOTYÖ JA KOULUTUS - Tukijoiden tukemistaitojen ja oman jaksamisen vahvistaminen o Perehdytys- ja täydennyskoulutusmateriaalien (Tovitukijan opas) ja ohjelman edelleen kehittäminen o Tovituen työnohjauksellisen toiminnan kehittäminen (vertaisohjauksen suuntaan) o Kuukausittaiset tovitukineuvolat tukijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen ja ajankohtaisten asioiden käsittelyyn o Erilaiset teemakoulutukset - Alueellisen verkoston kehittäminen o Tovitukimentorit/alueelliset yhdyshenkilöt o Miten tuki ja toimintamallit alueille, joilla niitä ei vielä ole - Yhteydenpitoa vahvistamassa: o Tovitukijoiden suljettu foorumi Ning, jota kehitetään edelleen vuorovaikutteisempaan suuntaan, o Sähköpostilista - Tovituen käsikirjan työstäminen (-> mallia kuvaava työkirja, joka valmistuu hankkeen päättymiseen mennessä) - Tukijoiden ohjeet ja materiaalit myös englanniksi 3. TOVITUKISUHTEIDEN VÄLITYS, TUKI JA SEURANTA - Aikaparantaa.netin kautta tulevien tukipyyntöjen käsittely, välitys tukijoille ja seuranta on ainakin toistaiseksi projektivastaavan vastuulla. Tovitukijoiden suljettua Ning-foorumia pyritään kehittämään edelleen sellaiseen suuntaan, että tukisuhteitten välitys ja seuranta voisi tapahtua mahdollisimman pitkälle sitä kautta. - Tovitukeen yhdistettävää kotiapua (lastenhoito, siivous jne) tarjoavan kodinhoitotiimin toiminnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi - English section eli tovituen esittelytapaamiset ja tovitukijoiden valmennus englanniksi maahanmuuttajataustaisille. - Aika parantaa -verkoston yhteydessä toimivat tovitukiryhmät (säännöllisesti jatkaa tapaamistaan ainakin Kirjava mieli -ryhmä joka toinen viikko) 4. KIRJE TUNTEMATTOMALLE -KAMPANJA Tovituen rinnalle matalan kynnyksen tuen ja alueellisen työn uudeksi välineeksi alettiin keväällä 2014 kehittää Kirje tuntemattomalle -toimintaa, jonka avulla on kesäkuusta syyskuulle saatu laajennettua kontaktiverkostoa yli 30 paikkakunnalle eri puolilla Suomea. Kirjetoiminnassa kutsutaan ihmisiä kirjoittamaan rohkaisevia kirjeitä tukea tarvitseville tai yksinäisille, ja välitetään nämä kirjeet edelleen mm. aikapankkia apuna käyttäen. Syyskuuhun 2014 mennessä Aika parantaa -verkoston kautta oli toimitettu yli 500 eri puolilla Suomea kirjoitettua kirjettä. Kirjeiden mukana lähetetään aina myös esite Tovituesta. Vuonna 2015 jatketaan kirjoittajien ja kirjeitä vastaanottajilleen toimittavien kirjekuriirien yhteysverkoston kehittämistä. Tavoitteena on, että eri paikkakunnilla toimivat kirjetoimintaan perehdytetyt aktiivit osaisivat itsenäisesti antaa ohjeita uusille kirjetoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Tähän tarkoitukseen on laadittu kirjallisia ohjeita ja näitä ohjeita päivitetään jatkuvasti toiminnan ja tarpeen mukaan. 4

5 Tavoitteena on myös jakeluverkoston kehittäminen siten, että palvelutaloissa, kirjastoissa, nuorisotaloissa ja muissa yhteistyöorganisaatioissa kirjetoimintaa voisi ylläpitää mahdollisimman pitkälti yhteistyötahon oman henkilökunnan voimin. Kirjetoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan periaatteessa vain kirjoitusvälineet ja yksikön henkilö, joka käynnistää toiminnan. Kirje tuntemattomalle -kampanjasta saa neuvoja ja ideoita kirjetoiminnan järjestämiseksi. Tarvittaessa tuotetaan postitoimistojen ja jakelupisteiden käynnistämistä ja ylläpitämistä tukevaa lisämateriaalia (esim. ohjeet ja tarrat omien Kirje tuntemattomalle -postilaatikkojen tekoon) Kirje tuntemattomalle -kampanja on jo innostanut yksityisiä henkilöitä ja organisaatioita kirjetempausten järjestämiseen, joihin myös kannustamme. Pyydämme omiakin kirjetapahtumia järjestäviä tahoja kertomaan Tovituesta omissa verkostoissaan ja annamme omia esitemateriaalejamme jaettavaksi edelleen. Kirjetoiminnan leviäminen edellyttää nettisivujen ja muun esittelymateriaalin kehittämistä. Myös erilaisten kirjetempausten, kuten Kirje tuntemattomalle -postitoimistojen ja kirjepajojen, järjestelyt tarvitsevat työntekijän tekemää suunnittelua ja yhteistyöverkostojen kanssa käytävää viestintää erityisesti toiminnan ollessa alkuvaiheessa. 5. TOVITUEN MALLINTAMINEN Kaikki hankkeen toiminnot tukevat hankkeen perustavoitetta, eli tovituen mallintamista. Hankkeen päättymiseen mennessä: - Tovituen ja Aika parantaa -verkoston periaatteet ja käytännön toimintamallit kuvataan työkirjaan, joka on vapaasti netistä ladattavissa. Työkirjan avulla edistetään toiminnan jatkuvuutta hankevaiheen jälkeen, kun malli on helposti omaksuttavissa ja toteutettavissa pienillä resursseilla ja myös uusilla alueilla. - Tovituen välittämisen avuksi kehitetään Internet-pohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa uusien paikallisverkostojen perustamisen ja liittymisen. - Mallin toimivuus valtakunnallisesti ja eri sektoreiden toimijoiden työvälineenä tulee testatuksi alueellisia ja temaattisia pilotteja käyttäen. LISÄKSI: - Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu totuttuun tapaan noin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä ovat edustettuina Kakspy ry:n ja Aika parantaa -verkoston ohella aikapankkiliike, Kotkan mielenterveystoimi ja Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistyön yksikkö. - Tovituen yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevän seminaarin valmistelun myötä toivotaan vahvistusta myös yhteistyöverkostoon, jonka asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi tovituen vaikuttavuuden arvioinnissa ja muussa seurannassa. VAIKUTTAVUUS Vuonna 2015 tavoiteltavia tuloksia - Tovituen tunnettuus on lisääntynyt entisestään. Keskustelu ja ymmärrys sen yhteiskunnallisesta merkityksestä on syventynyt mm. alkuvuonna järjestettävän asiantuntijaseminaarin ansiosta. Yhteistyöverkostot ovat laajentuneet. - Tovitukijoiden määrän kasvu. Heidän tukitaitojensa ja motivaation vahvistuminen tovituen materiaalipankin, koulutusohjelman ja työnohjausjärjestelmän kehittämisen avulla. Myös tukisuhteiden määrän kasvua tavoitellaan, mutta määrää olennaisempaa on se, että jokaiseen tukipyyntöön pyritään järjestämään laadukasta, tuettavan tarpeiden mukaan räätälöityä tukea. - Alueellisen yhdyshenkilö- ja kumppanuusverkoston kasvu ja kehittyminen; tätä tukevien toimintamallien ja työtapojen kehittäminen. 5

6 - Kirje tuntemattomalle -kampanja on tuonut lisänäkyvyyttä ja uusia yhteistyötahoja tovituelle - ja saanut sadat tai tuhannet ihmiset pysähtymään lempeiden kirjeiden ja tukea tuovien ajatusten äärelle kirjeitä kirjoittamalla tai lukemalla. - Tovituen käsikirjan ja muiden mallinnusmateriaalien valmistus on edennyt suunnitelman mukaan. Mielessä pidetään myös hankkeen pitkän tähtäimen kehitystavoitteet: - Tovituki ja siihen liittyvä aikapankin avulla toimiva voimavarojen kierrättämisen periaate tunnetaan ja tunnustetaan yhtenä kokonaisvaltaisen auttamisen muotona; tovitukea on helppo saada, sen saatavuudesta on helppo saada tietoa, sitä osataan hakea ja siihen osataan ohjata myös hoitavien tahojen toimesta. - Ajatus siitä, että kuka tahansa voi ja saa tarvita välillä tukea jaksamiseensa, on laajemmin tunnustettu. Jaksamisesta ja ongelmista puhumisen kynnys on madaltunut, voimavarojen kierrättämisen ja jakamisen periaatteet ovat vahvistuneet yhteiskunnassa. Tämä heijastuu myös mielenterveysongelmiin liittyvän häpeäleiman lieventymiseen. - Aikapankin käyttö yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisun ja uusien toimintapojen kehittämisen välineenä on laajemmin tunnettu, ja yhä useammat toimijat erityisesti järjestökentällä osaavat sitä hyödyntää. ARVIOINTI Tovitukisuhteista on hankkeen alusta lähtien kerätty säännöllisesti palautetta sekä tukijoilta että tuettavilta. Käytössä on omat palautelomakkeet tukijoille ja tuettaville, ja tovitukijan ohjeiden mukaan välitai loppuraportti tukisuhteesta tulisi toimittaa aina viimeistään viiden tapaamiskerran välein. Tovitukijoiden keskinäistä tiedotus- ja keskustelufoorumi Ningiä kehitetään edelleen siihen suuntaan, että sitä voidaan entistä paremmin hyödyntää myös seurannan ja arvioinnin välineenä. Nettisivuilla on useitakin yhteydenottolomakkeita, joiden kautta avoimen palautteen antaminen on periaatteessa mahdollista. Koska kokemus on osoittanut, että ihmiset vastaavat vaihtelevasti kirjallisten ja sähköisten palautekanavien kautta, tullaan jatkossa toteuttamaan toiminnan arviointikeskusteluja esimerkiksi tovitukijoitten ryhmähaastatteluiden muodossa. KOHDERYHMÄ (ASIAKKUUDET) Tovituessa ei nimenomaisesti puhuta asiakkaista. Sama ihminen voi elämäntilanteesta riippuen toimia tovituen tarjoajana ja vastaanottajana. Hankkeen potentiaalinen kohderyhmä on hyvin laaja: - Periaatteessa kuka tahansa ongelmia jaksamisen tai elämänhallinnan alueella kohdannut ja tilanteeseensa tukea tarvitseva - tai omaa tukeaan tällaisessa tilanteessa olevalle tarjoamaan halukas - Toimintaan sitoutettavat ja koulutettavat tovitukijat ja tovitukiyhdyshenkilöt - Vaikka tovituki muistuttaa siitä, että jokainen meistä voi ja saa joskus tarvita tukea jaksamiseensa, voidaan toiminnalla erityisesti tukea haavoittuvassa asemassa tai elämänvaiheessa olevia ihmisryhmiä (esim. lapsiperheet ja yksinhuoltajat, mielenterveyden ongelmia kohtaavat, työttömät, eläkeläiset, maahanmuuttajat). Lisäksi hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista ja aikapankkiin perustuvien uusien käytäntöjen testaamisesta voivat hyötyä monenlaiset toimijat ja ihmisryhmät, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattitoimijat kaikilla sektoreilla. Tovitukijoitten, tuen hakijoitten ja muiden hankkeen toimintoihin osallistuvien osalta kerätään RAY:n edellyttämiä taustatietoja siinä määrin kuin se on tovituen luonnetta ja ihmisten yksityisyyttä kunnioittaen tarkoituksenmukaista. HENKILÖSTÖ 6

7 Projektivastaava 100 % - kokonaisvastuu hankesuunnitelman toteuttamisesta; tovituen koordinointi Projektityöntekijä 100 % - viestintä, koulutus, web-kehittelyt Projektityöntekijä 50 % - aluetyö, Kirje tuntemattomalle -toiminta Vuonna 2014 käytössä oli edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta, joka mahdollisti osa-aikaisen työntekijän palkkauksen loppuvuodelle 2014 hoitamaan erityisesti suuren suosion saanutta Kirje tuntemattomalle toimintaa. Lisääntyneen kysynnän vuoksi alkuperäisessä hankesuunnitelmassa laskettu henkilöstöresurssi 2htv/vuosi on osoittautunut riittämättömäksi. 2,5 htv resurssi olisi jatkossa se taso, jolla tähän mennessä kehitettyjä toimintamuotoja voitaisiin tuloksekkaasti jatkaa ja kehittää. OPISKELU JA TYÖNOHJAUS Tovitukijoiden työnohjaus ja monipuolinen täydennyskoulutustarjonta on järjestetty pääsääntöisesti tovivoimalla, tovitukijoiden laajaa osaamista hyödyntäen. Koulutuksen osalta sama linja jatkuu, mutta työnohjauksellinen toiminta joudutaan rakentamaan uudelta pohjalta verottajan aikapankkilinjausten vuoksi. Tovitukijoille tarjolla oleva koulutus ja ohjaus ovat myös projektin työntekijöiden käytettävissä. Lisäksi kannustetaan hyödyntämään erityisesti tarjolla olevia maksuttomia tai kohtuuhintaisia työssä kehittymistä tukevia koulutusmahdollisuuksia. Projektivastaavan henkilökohtainen työnohjaus korvataan osittain projektin varoista. Uudenlaiseen toimintakulttuuriin perustuvan auttamisjärjestelmän kehittämisestä seuraa, että projektivastaavan työnkuvassa on perinteisen projektin- ja tiiminvetämisen rinnalla myös mm. hoidollista ja työnohjauksellista työotetta edellyttäviä elementtejä. Siksi on katsottu perustelluksi, että tämä työnohjaus hankitaan tovituen ja hanketoimijoiden ulkopuolelta. HANKINNAT JA TALOUS Projektin toimipisteeksi on vuokrattu Helsingistä pieni toimitila, jossa on projektivastaavan työtila sekä mahdollisuus toteuttaa pienimuotoista ryhmätoimintaa ja tovitukea. Projektin muut työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti etänä, mikä yhtäältä säästää toimitilakustannuksissa ja tuo joustavuutta työtapoihin, mutta edellyttää myös panostusta työntekijöiden hyvinvointiin ja toimivan etätyön mahdollistaviin järjestelyihin. Hankinnat on pyritty pitämään kohtuullisina, esim. toimipisteen kalusteet on hankittu kierrätyksestä, kokoontumistiloja on saatu toveja vastaan tai kumppanuusverkostoilta ilmaiseksi käyttöön. Tovitukijoitten koulutukset on järjestetty tovivoimalla. Toisaalta painotuotteitten (esim. Tovi tukea -lehti) tuottamiskustannukset ovat suurempia kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, mutta tämä on perusteltua (ja monessa muussa on säästetty). Kirje tuntemattomalle -toiminta tuottaa mm. ennakoitua enemmän postituskuluja. KIRJALLISET TUOTOKSET JA RAPORTOINTI Hankkeen toimintasuunnitelman toteutumisesta tehdään raportti rahoittajalle vuosittain. Rahoittajan edellyttämän raportoinnin ohella hankkeessa toteutetaan jatkuvaa sisäistä seurantaa ja kootaan sekä tuotetaan aineistoa arvioinnin pohjaksi. Lisäksi on valmistauduttu tuottamaan tietoa RAY:n edellyttämiin vuosittaisiin tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiin. Tämän lisäksi toimintamallia ja tuloksia kuvataan 2015 alkuvuonna järjestettäväksi suunnitellun tovitukiseminaarin julkaisussa, Tovi tukea -lehdissä, sähköisissä uutiskirjeissä sekä nettisivuilla. Aiemmin tuotettua esittelymateriaalia (Näin tovituki toimii, Kirje tuntemattomalle) päivitetään tarpeen mukaan; lisäksi perusesitteistä otetaan englanninkieliset painokset. 7

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Tovivoimaa. Tovi tukea 1. Carina Hannukka tukee nyt toisia. Ben Furman: KAIKILLA ON EDELLYTYKSET ANTAA JA SAADA APUA

Tovivoimaa. Tovi tukea 1. Carina Hannukka tukee nyt toisia. Ben Furman: KAIKILLA ON EDELLYTYKSET ANTAA JA SAADA APUA Tovi tukea 1 2015 Aika parantaa -verkoston lehti Lontoon Rushey Greenissa toimii terveysaseman ja aikapankin yhteistyö YHTEISÖT AIKAA VAIHTAMASSA Carina Hannukka tukee nyt toisia Ben Furman: KAIKILLA ON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot