Antopäivä: Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen lukien toistaiseksi 2 (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antopäivä: 28.8.2012 Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen 30.9.2012 lukien toistaiseksi 2 (17)"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Dnro FIVA 5/01.00/2012 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Riskienvalvonta/Luottoriskit

2 2 (17) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 3 2 Säädöstausta Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet 4 3 Tavoitteet Määräysten ja ohjeiden tavoitteet 5 4 Raportointi Finanssivalvonnalle Ilmoitusvelvollisuuden alkaminen ja päättyminen Konekielisten valvontatietojen toimittaminen Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta Tietojen oikeellisuuden varmentaminen Lomakkeen V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Vakuudettomat ja vakuudelliset erät Erien nettouttaminen Lomakkeella ilmoitettavat tiedot Lomakkeen V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Lomakkeella ilmoitettavat tiedot 16 5 Kumotut määräykset ja ohjeet 17

3 3 (17) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala (1) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan talletuspankkeihin, joiden: taseen loppusumma on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 mrd. euroa, tai keskuspankkirahoitukseen oikeuttavien saamistodistusten määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 milj. euroa. (2) Finanssivalvonta voi erillisellä päätöksellä määrätä, että näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös talletuspankkiin, joka ei täytä yllä kohdassa (1) mainittuja ehtoja, mutta jonka Finanssivalvonta katsoo: olevan systeemisen riskin kannalta merkittävä, tai toimivan keskusrahalaitoksina muille pankeille, tai olevan mahdollinen ulkoisten shokkien tartuntakanava Suomen rahoitusmarkkinoille, tai olevan merkittävä vastapuoli muille valvottaville. (3) Finanssivalvonta voi talletuspankin hakemuksesta myöntää sille luvan jättää toimittamatta Finanssivalvonnalle näissä määräyksissä ja ohjeissa edellytetyt konekieliset valvontatiedot. Poikkeusluvan myöntämistä on käsitelty näiden määräysten ja ohjeiden luvussa Määritelmät (4) Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: Valvottavalla tarkoitetaan talletuspankkia, joka kuuluu näiden määräysten ja ohjeiden edellä luvussa 1.1. määriteltyyn soveltamisalaan. Konekielisellä valvontatiedolla tarkoitetaan Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen yhteisesti hyväksymän tiedonkeruukehikon mukaisia tiedonkeruita (Virati-tiedonkeruut). Vastapuolella tarkoitetaan näissä määräyksissä ja ohjeissa suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA4.1 mukaista asiakaskokonaisuutta. Raportoitavalla ajankohdalla tarkoitetaan ajankohtia 31.3, 30.6., ja Muut näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetyt termit ovat standardin RA4.1 mukaisia, ellei niitä ole erikseen määritelty.

4 4 (17) 2 Säädöstausta 2.1 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 18 2 momenttiin.

5 5 (17) 3 Tavoitteet 3.1 Määräysten ja ohjeiden tavoitteet (1) Vastapuoliriskien sääntely ja valvonta ovat tarpeen yleisön suojaamiseksi mm. takaisinmaksettavien varojen menettämisen riskiltä ja pankkijärjestelmän luotettavuuden ja vakauden turvaamiseksi. (2) Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että Finanssivalvonta saa tietoa valvottavan saamisista sen suurimmilta rahoituslaitos- ja yritysvastapuolilta. Näin kerätyn tiedon perusteella Finanssivalvonta arvioi sekä valvottavan että Suomen rahoitusmarkkinoiden herkkyyttä markkinoilla tapahtuville mikro- ja makrotaloudellisille shokeille. (3) Koko pankkisektoria tarkasteltaessa keskitytään systeemiseen riskiin eli shokkien tarttuvuuteen valvottavien välillä sekä mahdollisten ulkomaisten tartuntakanavien arvioimiseen. (4) Valvottavan kohdalla arvioidaan yksittäisten vastapuolten konkurssien ja esim. merkittävimpien talouden toimialojen ongelmien heijastumista valvottavan taloudelliseen tilaan. (5) Määräysten ja ohjeiden perusteella saadun tiedon lisäksi Finanssivalvonta käyttää myös muista raporteista ja markkinalähteistä saatua tietoa saadakseen kuvan siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat yksittäiseen valvottavaan ja sitä kautta koko pankkisektoriin, (6) Keskeinen tavoite on muodostaa kokonaiskuva suurten shokkien seurauksista pankkisektorille. Yleisesti riskiraportoinneissa keskitytään pienten markkinamuutosten aiheuttamiin vaikutuksiin positioiden arvoissa. Tällainen herkkyystieto ei ole kokonaiskuvan muodostamiseksi riittävää. Suurten muutosten analysointi vaatii tarkempaa, paremmin näiden taloudellisten shokkien vaikutusta kuvaavaa tietoa valvottavien positioista ja saamisista. (7) Määräyksillä ja ohjeilla pyritään varmistamaan saatavan tiedon oikeellisuus, yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus.

6 6 (17) 4 Raportointi Finanssivalvonnalle (1) Finanssivalvonnasta annetun lain 18 :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa, omistajia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, hallinto- ja valvontaelinten jäseniä ja toimihenkilöitä sekä toimipaikkoja koskevien tietojen samoin kuin 3 :n 3 momentin 3 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisten tietojen säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle. 4.1 Ilmoitusvelvollisuuden alkaminen ja päättyminen M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 2-5 ) (2) Valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle näissä määräyksissä ja ohjeissa tarkoitetut konekieliset valvontatiedot ensimmäisen kerran siltä raportoivalta ajankohdalta, joka seuraa sitä raportoitavaa ajankohtaa, jolloin luvun 1.1. kohdassa (1) asetetut rajat ovat valvottavan osalta ensimmäisen kerran ylittyneet. (3) Valvottavan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kirjallisesti luvun 1.1 kohdassa (1) asetettujen rajojen ylittymisestä ilman aiheetonta viivytystä. (4) Tapauksissa, joissa Finanssivalvonta on luvun 1.1. kohdassa (2) tarkoitetulla tavalla määrännyt, että näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan valvottavaan, on valvottavan toimitettava Finanssivalvonnalle näissä määräyksissä ja ohjeissa määrätyt konekieliset valvontatiedot ensimmäisen kerran Finanssivalvonnan päätöksessään määräämältä raportoitavalta ajankohdalta. (5) Valvottavan näissä määräyksissä ja ohjeissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus päättyy, kun Finanssivalvonta antaa valvottavalle luvan lopettaa konekielisten valvontatietojen toimittaminen. Valvottava ei saa keskeyttää jo aloitettua raportointia ilman Finanssivalvonnan lupaa, vaikka ilmoitusvelvollisuudelle asetetut rajat alittuisivat. 4.2 Konekielisten valvontatietojen toimittaminen M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 6-8 ) (6) Valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle Virati-yhteistyöryhmän tiedonkeruukehikkoon kuuluvat taulukot V01 ja V02 täytettyinä neljännesvuosittain ajankohdilta 31.3, 30.6., ja (raportoitavat ajankohdat). Valvottavan on toimitettava taulukot Finanssivalvonnalle viimeistään 20 pankkipäivän kuluttua raportoitavasta ajankohdasta. (7) Valvottavan on toimitettava konekieliset valvontatiedot Finanssivalvonnalle kulloinkin voimassa olevasta Virati-yhteistyöryhmän tiedonkeruukehikosta tarkemmin ilmenevällä tavalla.

7 7 (17) (8) Raportoinnissa tulee käyttää viimeisimpiä saatavilla olevia tiedonkeruusovelluksia. O H J E ( k o h t a 9 ) (9) Edellä (8) kohdassa tarkoitetut tiedonkeruusovellukset ovat haettavissa Finanssivalvonnan Jakelu-palvelusta osoitteesta Finanssivalvonta toimittaa valvottavalle Jakelu-palvelussa tarvittavat yksilölliset tunnukset raportointivelvollisuuden alkaessa. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 10 12) (10) Valvottavan on käytettävä ilmoituksen laatimisessa Virati-luokituksen mukaista tiedonantajatasoa 204 (Talletuspankkien konserni). (11) Mikäli tiedon toimittaminen tiedonantajatasolla 204 ei ole mahdollista, voi Finanssivalvonta valvottavan hakemuksesta myöntää sille joko määräajaksi tai erityistapauksissa pysyvästi luvan käyttää tietojen toimittamisessa muuta tiedonantajatasoa. (12) Jos toimitettu konekielinen valvontatieto osoittautuu myöhemmin virheelliseksi, tulee valvottavan aina toimittaa Finanssivalvonnalle aikaisemmat tiedot korjaavan kokonaisen tiedonkeruun tiedot konekielisessä muodossa. 4.3 Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta O H J E ( k o h d a t ) (13) Valvottava voi hakea lupaa poiketa näissä määräyksissä ja ohjeissa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta Finanssivalvonnalta kirjallisesti. Jotta lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voidaan antaa, ei valvottavalla saa olla toimintaansa nähden merkittäviä saamisten keskittymiä, eli tartuntariski vastapuolista voidaan katsoa vähäiseksi. Mikäli Finanssivalvonta katsoo valvottavan itsensä olevan tartuntariskin kannalta merkittävä vastapuoli muille valvottaville, tai valvottavan asema on jostain muusta syystä Suomen rahoitusmarkkinoilla oleellinen, ei lupaa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voida antaa. (14) Lupa poiketa näissä määräyksissä ja ohjeissa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta on voimassa joko toistaiseksi tai erikseen luvassa määritetyn ajan. Finanssivalvonta voi määrätä luvan saaneen valvottavan takaisin ilmoitusvelvollisuuden piiriin, mikäli katsoo sen joko koko markkinoiden tai valvottavan valvonnan kannalta tärkeäksi. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 1 5 ) (15) Jos Finanssivalvonta on myöntänyt valvottavalle luvan poiketa näissä määräyksissä ja ohjeissa tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta, valvottavan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, mikäli lupahakemuksessa esitetyt seikat olennaisesti muuttuvat tai se itse katsoo saamistensa tai merkityksensä markkinoilla olennaisesti kasvaneen.

8 8 (17) 4.4 Tietojen oikeellisuuden varmentaminen M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 1 6 ) (16) Valvottavan on laadittava seloste näiden määräysten ja ohjeiden nojalla raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Seloste on päivättävä ja sekä raportin laatijan että tietojen oikeellisuuden varmentajan on allekirjoitettava se. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Finanssivalvonnalle. Valvottavan on laadittava seloste ensimmäisen ilmoituksen yhteydessä, ja sitä on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia. O H J E ( k o h d a t 17 18) (17) Finanssivalvonnan internetsivuilta (www.finanssivalvonta.fi) Sääntely-osiosta on saatavissa malliseloste ja ohjeet selosteen laatimisesta. (18) Finanssivalvonnasta annetun lain 39 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun sille, joka laiminlyö tai rikkoo velvollisuuden toimittaa Finanssivalvonnalle tietoja, joiden toimittamisesta on määrätty näissä määräyksissä ja ohjeissa. 4.5 Lomakkeen V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (19) Lomakkeella V01 on ilmoitettava kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella suuruusjärjestyksessä, suurimmasta pienimpään. Mikäli valvottavalla on useammalta vastapuolelta yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaistaan raportointijärjestys ensisijaisesti periaatteen 1 ja toissijaisesti periaatteen 2 mukaisesti: a) periaate 1: vastapuolet ilmoitetaan vakuudellisten saamisten määrän perusteella suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään. b) periaate 2: kotimaiset vastapuolet ilmoitetaan ennen ulkomaisia (20) Mikäli valvottavalla on alle kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, jätetään ylimääräiset rivit tyhjiksi. (21) Vastapuolet on raportoitava standardin RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen kappaleissa esitetyn määritelmän mukaisina asiakaskokonaisuuksina. (22) V01-lomakkeella on ilmoitettava Virati-raportoinnin S-sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset rahoituslaitokset: S122 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit S123 Muut rahoituslaitokset S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset Ulkomaiset rahoituslaitokset: S322 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit

9 9 (17) S323 Muut rahoituslaitokset S324 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset. (23) Pörssejä ja clearing-vastapuolia ei raportoida, mikäli valvottavalla on vain settlement - saamisia vastapuolilta. Pörssi- ja clearing-vastapuolet on kuitenkin raportoitava, mikäli valvottavalla on myös muita kuin settlement-saamisia (esim. pörssille myönnetty laina) vastapuolelta Vakuudettomat ja vakuudelliset erät M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (24) Vakuudettomat ja vakuudelliset saamiset on erotettava toisistaan. Jaottelu on tehtävä Virati-raportoinnin H-luokituksen mukaisesti: H09 vakuudeton H01 - H08 vakuudelliset. (25) Vakuudellisiksi ei lueta seuraavia eriä: saamisella on valvottavan omaan määräysvaltayhteisöön liittyvän yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuuluvan yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen muuten kiinteästi liittyvä vakuus, esim. asiakaskokonaisuuden toisen yrityksen osake. (26) Mikäli jollain saamisella on vain osittain sen arvon kattava vakuus, on ainoastaan vakuuden arvon verran saamisesta ilmoitettava vakuudellisissa saamisissa ja loput on ilmoitettava vakuudettomissa saamisissa Erien nettouttaminen M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (27) Ainoastaan saamiset vastapuolelta on raportoitava. Poikkeuksena ovat erät, joissa erikseen määrätään raportoimaan myös riskiä pienentäviä eriä tai nettoeriä. (28) Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, ellei siitä erikseen kyseisen sarakkeen kohdalla mainita Lomakkeella ilmoitettavat tiedot M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) Sarake: Vastapuolitunnuksen tyyppi (29) Vastapuolen yksilöivän tunnuksen tyyppi voi olla jokin kolmesta vaihtoehdosta: 9 Swift 1 Y-tunnus 4 keinotekoinen tunnus.

10 10 (17) (30) Pankkivastapuolilla käytetään kuitenkin vain Swift-tunnuksia, eli lomakkeella V01 sarakkeen arvo on aina 9. Sarake: Vastapuolen tunnus (31) Sarakkeessa on ilmoitettava vastapuolen yksilöivä tunnus, jonka tulee pysyä muuttumattomana. (32) Pankkivastapuolet on yksilöitävä Swift-koodin perusteella, jolloin tunnus myös pysyy muuttumattomana riippumatta raportointiajankohdasta. Mikäli useammalla pankilla on sama Swift, eli yksi pankki hoitaa useamman pankin maksuliikennettä, on Swift -koodin perässä käytettävä kahden merkin pituista vastapuolen yksilöivää tunnistetta. (33) Y-tunnusta käytettäessä tunnus on ilmoitettava kahdeksalla numerolla. (34) Mikäli vastapuolelle käytetään keinotekoista tunnusta, on tunnuksen oltava vähintään 4 ja enintään 11 merkkiä pitkä ja alfanumeerinen. Valvottavan on itse huolehdittava keinotekoisten tunnusten säilymisestä muuttumattomina riippumatta raportointiajankohdasta sekä tunnusten yksilöivyyden varmistamisesta (ei useampia vastapuolia samalla tunnuksella). Sarake: Vastapuolen nimi (35) Sarakkeessa on ilmoitettava vastapuolen yksilöivä nimi. Mikäli vastapuolella, esim. asiakaskokonaisuudella, ei ole virallista nimeä, on käytettävä vastapuolta parhaiten kuvaavaa nimeä. Vastapuolen on oltava nimestä helposti tunnistettavissa ja yksilöitävissä. Nimessä olevat mahdolliset tarkenteet (esim. oy) on ilmoitettava nimen lopussa tai mikäli sekaantumisen vaaraa ei ole, ne voidaan jättää ilmoittamatta. (36) Samasta vastapuolesta tulee käyttää samaa nimeä kaikkina raportointiajankohtina. Yksilöivää nimeä ei tule muuttaa vastapuolen pienten rakenteellisten muutosten yhteydessä. Mikäli muutokset vastapuolen rakenteessa ovat kuitenkin huomattavia, voidaan myös nimeä muuttaa kokonaisuutta paremmin kuvaavaksi. (37) Valvottava vastaa itse käyttämiensä nimien yksilöivyydestä ja säilymisestä muuttumattomana. Sarake: Vastapuolen kotivaltio (38) Sarakkeessa on ilmoitettava asiakaskokonaisuuden tai sen emoyrityksen kotivaltio. Kotivaltion yksilöinnissä on käytettävä kaksikirjaimisia ISO 3166 tunnuksia. Työkirjaa käytettäessä tunnukset löytyvät kenttään liittyvästä valintalistasta. Sarake 05: PD % (39) Sarakkeessa on ilmoitettava standardissa 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus esitetyn määritelmän mukainen maksukyvyttömyyden todennäköisyys. (40) Valvottavien, jotka laskevat vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (Probability of Default, PD), on ilmoitettava käyttämänsä todennäköisyyden tässä sarakkeessa. (41) Valvottavien, jotka eivät laske vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, on ilmoitettava sarakkeessa vastapuolen ulkoista luottoluokitusta vastaavan maksukyvyttömyyden todennäköisyyden.

11 11 (17) (42) Mikäli yksittäisen vastapuolen raportoitavien saamisten maksukyvyttömyyden todennäköisyydet poikkeavat toisistaan, valvottavan on raportoitava suurimman todennäköisyyden mukainen PD-prosentti. (43) Luku on ilmoitettava prosentteina, vähintään kolmen desimaalin tarkkuudella. Prosenttimerkkiä ei lisätä lukuun raportoinnin yhteydessä. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa Sarake 10: LGD % (44) Sarakkeessa on ilmoitettava standardissa 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus esitetyn määritelmän mukainen tappio-osuus. (45) Valvottavien, jotka käyttävät omia tappio-osuuden (Loss Given Default, LGD) estimaattejaan, tai standardi 4.3 a:n mukaisia standardi LGD-estimaatteja, on ilmoitettava sisäisesti käyttämänsä tappio-osuus tässä sarakkeessa. (46) Niiden valvottavien, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, on jätettävä sarake tyhjäksi. (47) Luku on ilmoitettava prosentteina, vähintään kolmen desimaalin tarkkuudella. Prosenttimerkkiä ei lisätä lukuun raportoinnin yhteydessä. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa Sarake 15: EAD (48) Sarakkeessa on ilmoitettava standardissa 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus esitetyn määritelmän mukainen vastuu maksukyvyttömyyshetkellä. (49) Valvottavien, jotka laskevat vastapuolille sisäisesti vastuun maksukyvyttömyyshetkellä (Exposure at Default, EAD), on ilmoitettava tässä sarakkeessa käyttämänsä vastapuolen EAD. (50) Niiden valvottavien, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, on jätettävä sarake tyhjäksi. VAKUUDETTOMAT SAAMISET Sarake 20: Vakuudettomat saamiset yhteensä (51) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , , , 2010, 2015, , ja (52) Kymmenen suurinta rahoituslaitosvastapuolta on valittava tämän sarakkeen lukujen perusteella ja raportoitava laskettujen arvojen mukaan laskevassa järjestyksessä. (53) Mikäli useammalta vastapuolelta on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, on vastapuolet laitettava järjestykseen luvussa määrätyn mukaisesti. Sarake 2005: Laina- ja takaussaamiset yhteensä (54) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , ja

12 12 (17) (55) Lainoilla tarkoitetaan tässä valvottavan vastapuolelle myönnettyjä lainoja tai vastapuoleen tehtyjä talletuksia sekä muita vastaavia saamisia. Vastapuolen kanssa ristikkäin tehtyjä talletuksia tai ristikkäin myönnettyjä lainoja ei saa nettouttaa. Sarake : Overnight (56) Sarakkeessa on ilmoitettava vastapuolelle myönnetyt yli yön lainat tai vastapuoleen tehdyt yli yön talletukset nimellisarvoonsa. Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, vaan ainoastaan saamiset vasta-puolelta raportoidaan. Sarake : Vaadittaessa maksettavat (57) Sarakkeessa on ilmoitettava vastapuolen kanssa tehdyt vaadittaessa maksettavat sopimukset, joissa valvottavalla on saamisia vastapuolelta. Erä on raportoitava nimellisarvoonsa ja kertyneet korot on otettava huomioon. Sarake : Sijoitustodistukset (58) Sarakkeessa on ilmoitettava vastapuolen liikkeelle laskemat sijoitustodistukset ja yritystodistukset. Erät on raportoitava nimellisarvoonsa. Ristikkäisiä saamisia ei saa nettouttaa. Sarake : Muut (59) Sarakkeessa on ilmoitettava nimellisarvoonsa ne vakuudettomat antolainatyyppiset erät, joista valvottavalla on saamisia, ja joita ei ole raportoitu sarakkeissa , tai Tällaisia eriä ovat mm: vastapuolen liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat vastapuolelle myönnetyt lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset (muut kuin yli yön ja vaadittaessa maksettavat) rahamarkkinalainat ja -talletukset vakuudellisten saamisten se osa, jota saatu vakuus ei kata. vastapuolen hyväksi annetut takaukset valvottavan vastapuolelle myöntämä luottovakuutus (tämän erän nimellisarvolla tarkoitetaan sitä summaa, jolle vakuutus on myönnetty) muut vastaavat tuotteet ja erät. (60) Sarakkeessa ilmoitettavissa luvuissa on otettava huomioon myös tuotteiden raportointiajankohtaan mennessä kertyneet korot. Sarake 2010: Settlement-saamiset (61) Sarakkeessa on ilmoitettava kaikki settlement-saamiset, riippumatta siitä, mistä tuotteesta tai minkä tyyppisestä kaupankäynnistä on ollut kyse. (62) Ne osakekauppaan liittyvät saamiset, joissa vakuutena ovat muut kuin vastapuolen osakkeet, on raportoitava erässä 3515 Muut vakuudelliset saamiset. Sarake 2015: Osakkeet (63) Sarakkeessa on ilmoitettava pankin omistamien vastapuolen osakkeiden markkina-arvo. Mikäli osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, ne on raportoitava kirjanpitoarvoon.

13 13 (17) (64) Sarakkeessa ilmoitettavaan erään on laskettava mukaan myös pääomalainat nimellisarvoonsa arvostettuna. Sarake 2020: Johdannaisten yhteenlaskettu negatiivinen vaikutus (65) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet ja Sarake : Sarake : Vastapuoli kohde-etuutena, negat. vaikutus Vastapuoli kohde-etuutena, posit. vaikutus (66) Sarakkeissa on ilmoitettava niiden kolmannen osapuolen kanssa solmittujen vakioitujen tai vakioimattomien johdannaisten, joissa raportoitavan vastapuolen arvopaperi on kohdeetuutena, yhteenlaskettu vaikutus raportoitavan vastapuolen konkurssitapauksessa. (67) Vaikutus saadaan laskemalla position arvo, kun kohde-etuuden arvo oletetaan nollaksi, ja vähentämällä tästä position nykyarvo. (68) Kun kohde-etuuden arvo oletetaan konkurssitapauksessa nollaksi, osto-optioiden arvo voidaan olettaa nollaksi. Vastaavasti myyntioptioiden arvoksi voidaan olettaa optioiden strike (ostetulla myyntioptiolla positiivinen strike-hinta ja myydyillä strike-hinta negatiivisena). (69) Vain toinen sarakkeista ja täytetään, riippuen siitä, mikä johdannaisten nettovaikutus vastapuolen konkurssitapauksessa olisi. Vaikutus on raportoitava ilman etumerkkiä. (70) Mikäli lopullinen tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on positiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden myyntioptioita), on erä raportoitava sarakkeeseen eli positiiviset vaikutukset. (71) Mikäli yhteenlaskettu tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on negatiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden osto-optioita tai valvottava on asettanut myyntioptioita), on erä raportoitava itseisarvonaan sarakkeeseen eli negatiiviset vaikutukset. Sarake : Vastapuolen kanssa tehdyt OTC sopimukset (72) Sarakkeessa on ilmoitettava kaikki ne raportoitavan vastapuolen kanssa tehdyt vakioimattomat (OTC) johdannaiset markkina-arvoonsa, joista pankilla on todellisia tai laskennallisia saamisia. Myös mahdolliset kertyneet korot huomioidaan. (73) Saman vastapuolen kanssa tehdyt sopimukset voidaan nettouttaa standardissa 4.3 k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus määritellyin ehdoin ja standardissa esitetyllä tavalla. (74) Erässä raportoitavia tuotteita ovat: ostetut osto- ja myyntioptiot futuuri- ja termiinisopimukset, joilla on pankin kannalta positiivista arvoa swap-sopimukset, joiden markkina-arvo on positiivinen kolmatta osapuolta koskevat luottojohdannaiset muut vastaavat tuotteet

14 14 (17) (75) Swap -sopimukset saa arvostaa kokonaisina, eli saman sopimuksen tulevat ja lähtevät rahavirrat saa nettouttaa. Myös kertyneet korot on otettava huomioon sopimuksen arvoa laskettaessa. (76) Sarakkeessa on ilmoitettava markkinahintaansa myös ne strukturoidut tuotteet (esim. indeksiehtoja sisältävät joukkovelkakirjat), joiden pilkkominen ja paloina arvostaminen on valvottavan kannalta kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli strukturoidut sopimukset sisältävät upotettuja johdannaisia, jotka on helppo irrottaa kokonaisuudesta ja arvostaa erikseen, sopimukset on jaettava osiin ja ilmoitetaan erikseen niille kuuluvissa sarakkeissa. Sarake 2025: Muut vakuudettomat saamiset (77) Sarakkeessa on ilmoitettava muut saamiset ja vastapuolen konkurssin aiheuttamat suorat tappiot, joita ei pystytä kohdentamaan lomakkeen muihin sarakkeisiin. Sarake 25: Sarake 30: Luottojohdannaisten negatiivinen vaikutus Luottojohdannaisten positiivinen vaikutus (78) Sarakkeissa on ilmoitettava kaikkien niiden luottojohdannaisten yhteisvaikutus, joissa ilmoitettava vastapuoli tai sen liikkeelle laskema velkakirja, on kohde-etuutena, tilanteessa, jossa vastapuolen oletetaan menneen konkurssiin. (79) Mikäli luottojohdannaisten nettovaikutus on valvottavan kannalta positiivinen, on se raportoitava sarakkeessa 30. Mikäli vastapuolen konkurssi aiheuttaa luottojohdannaisten nettovaikutuksen kautta tappioita valvottavalle, on vaikutuksen itseisarvo raportoitava sarakkeessa 25. (80) Mikäli luottojohdannainen perustuu luottokoriin, on valvottavan arvioitava vastapuolen konkurssin vaikutuksia luottojohdannaisten kautta parhaan kykynsä mukaan (best effort basis). VAKUUDELLISET SAAMISET Sarake 35: Vakuudelliset saamiset yhteensä (81) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet 3505 ja Sarake 3505: Repo-sopimukset markkina-arvoon (82) Sarakkeessa on ilmoitettava vastapuolen kanssa tehdyt takaisinostosopimukset ja käänteiset takaisinostosopimukset (repo ja reverse-repo) sekä muut samanluonteiset sopimukset. Sopimukset on ilmoitettava vakuuden ja lainan nykyarvojen väliseen nettoarvoon. Vain ne sopimukset, joista valvottavalla on saamisia, tulee ilmoittaa. Sarake 3510: Repo-sopimukset nimellisarvoon (83) Sarakkeessa tulee ilmoittaa vastapuolen kanssa tehdyt takaisinostosopimukset ja käänteiset takaisinostosopimukset sekä muut samanluonteiset sopimukset nimellisarvoonsa. Vain ne sopimukset ilmoitetaan, joista on saamisia. Sarake 3515: Muut vakuudelliset saamiset (84) Sarakkeessa on ilmoitettava kaikki muut vakuudelliset saamiset vastapuolelta. Sarakkeessa on ilmoitettava mm. vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuulumattoman kolmannen

15 15 (17) osapuolen takaamat vastapuolelle myönnetyt lainat. Annetut lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset on raportoitava nimellisarvoonsa. (85) Vakuudellisiin saamisiin on laskettava mukaan myös vastapuolen lukuun käydyt osakekaupat, joista on settlement -saamisia ja joiden vakuutena toimivat kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet. Mikäli vakuutena ovat vastapuolen omat osakkeet, tulkitaan kauppa vakuudettomaksi, jolloin se on raportoitava sarakkeessa (86) Mikäli vakuus kattaa vain osan saamisesta, on vakuuden arvon ylittävä osuus raportoitava vakuudettomissa saamisissa. 4.6 Lomakkeen V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (87) Lomakkeella V02 on ilmoitettava kymmenen muuta kuin rahoituslaitosvastapuolta (yritykset ja yhteisöt), joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella suuruusjärjestyksessä, suurimmasta pienimpään. Mikäli valvottavalla on useammalta vastapuolelta yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaistaan raportointijärjestys ensisijaisesti periaatteen 1 ja toissijaisesti periaatteen 2 mukaisesti: a) periaate 1: vastapuolet ilmoitetaan vakuudellisten saamisten määrän perusteella suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään. b) periaate 2: kotimaiset vastapuolet ilmoitetaan ennen ulkomaisia (88) Mikäli valvottavalla ei ole kymmentä lomakkeelle kuuluvaa vastapuolta, on ylimääräiset rivit jätettävä tyhjiksi. (89) Vastapuolet on raportoitava standardin RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen kappaleissa esitetyn määritelmän mukaisina asiakaskokonaisuuksina. (90) V02-lomakkeella on ilmoitettava Virati-raportoinnin S-sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset yritykset: S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt, ei kuitenkaan S1111 Julkiset yritykset S125 Vakuutuslaitokset S14 Kotitaloudet S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ei kuitenkaan S151 Valtionkirkot Ulkomaiset yritykset: S31 Yritykset ja asuntoyhteisöt S325 Vakuutuslaitokset S34 Kotitaloudet S35 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (91) Valvottavan on V02-lomaketta täyttäessään noudatettava luvuissa annettuja määräyksiä lukuun ottamatta kohdissa (19)-(23) annettuja määräyksiä.

16 16 (17) Lomakkeella ilmoitettavat tiedot M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 9 2 ) (92) Valvottavan on V02-lomaketta täyttäessään noudatettava luvussa annettuja määräyksiä.

17 17 (17) 5 Kumotut määräykset ja ohjeet Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet: Finanssivalvonnan antama standardi RA4.9

Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.9 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 8/120/2006 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 1.1 Kohderyhmä 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4 Ilmoituksen laatiminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 25/2013

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

2 Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma (taulukko Y01)

2 Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma (taulukko Y01) 1 (24) TÄYTTÖOHJE 1 Yleistä täyttöohjeen rakenteesta Ilmoitus luottoriskin kattamiseksi vaadittavista omista varoista ja konsolidoiduista omista varoista koostuu kolmesta taulukosta. Taulukko Y01 sisältää

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (100) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT) Versio 1.8 () Voimassa 1.1.2012 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa joulukuun 2011 tiedoista.

Lisätiedot

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 4.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet dnro 13/120/2006 2 (79) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Markkinariskin

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) L 15/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.1.2009 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32)

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma. 1.000.000.000 euroa

Ålandsbanken Abp. Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma. 1.000.000.000 euroa OHJELMAESITE 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma 1.000.000.000 euroa Tämä ohjelmaesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (495/1989), valtiovarainministeriön

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA)

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Ohje PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Versio 1.0 Voimassa alkaen 1.3.2015 Ohje 1(50) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruupalvelu... 3 3 Peruskäsitteitä... 5 3.1 SIRA-tiedonkeruu...

Lisätiedot

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen dnro 2/120/2006 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4

Lisätiedot

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme

Lisätiedot