Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi RA4.9 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardissa esitetyt päivämäärät: Annettu Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen ko. kappaleen antamisesta. Voimaan Kappale on astunut voimaan. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaali-merkintänsä: Normi: Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. : Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Suositus: Finanssivalvonnan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Soveltamisohje/-esimerkki: Normiin, an tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Finanssivalvonnan standardiin tai standardin osaan. Perustelu: Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Finanssivalvonnan standardit ovat luettavissa osoitteessa.

3 dnro 8/120/ (23) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Kohderyhmä 5 2 Tavoitteet 6 3 Normiperusta 7 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle Ilmoituksen sisältö Ilmoitusvelvollisuus ja käytettävä tiedonantajataso Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta Ilmoituksen toimittaminen Finanssivalvonnalle Tietojen oikeellisuuden varmentaminen 10 5 Lomakkeet V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Vakuudettomat ja vakuudelliset erät Erien nettouttaminen Lomakkeella ilmoitettavat tiedot V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Lomakkeella ilmoitettavat tiedot 21

4 dnro 8/120/ (23) 6 Lisätiedot 22 7 Muutoshistoria 23

5 dnro 8/120/ (23) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Kohderyhmä (1) Ilmoitusvelvollisuus koskee talletuspankkeja. Ilmoitusvelvollisesta käytetään jatkossa nimitystä valvottava. (2) Ilmoitusvelvollisia ovat kuitenkin vain ne talletuspankit, joiden: taseen loppusumma on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 mrd. euroa tai keskuspankkirahoitukseen oikeuttavien saamistodistusten määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 milj. euroa. (3) Finanssivalvonta voi edellyttää ilmoitusvelvollisuutta myös valvottavalta, joka ei täytä yllä mainittuja ehtoja, mutta jonka se katsoo: olevan systeemisen riskin kannalta merkittävä, tai toimivan keskusrahalaitoksina muille pankeille, tai olevan mahdollinen ulkoisten shokkien tartuntakanava Suomen rahoitusmarkkinoille, tai olevan merkittävä vastapuoli muille valvottaville.

6 dnro 8/120/ (23) 2 TAVOITTEET Annettu: Voimaan: (1) Vastapuoliriskien sääntely ja valvonta ovat tarpeen yhtäältä yleisön suojaamiseksi mm. takaisinmaksettavien varojen menettämisen riskiltä sekä toisaalta pankkijärjestelmän luotettavuuden ja vakauden turvaamiseksi. (2) Standardin tavoitteena on varmistaa, että Finanssivalvonta saa tietoa valvottavan saamisista sen suurimmilta rahoituslaitos- ja yritysvastapuolilta. Näin kerätyn tiedon perusteella Finanssivalvonta arvioi sekä valvottavan että Suomen rahoitusmarkkinoiden herkkyyttä markkinoilla tapahtuville mikro- ja makrotaloudellisille shokeille. (3) Koko pankkisektoria tarkasteltaessa keskitytään systeemiseen riskiin eli shokkien tarttuvuuteen valvottavien välillä sekä mahdollisten ulkomaisten tartuntakanavien arvioimiseen. (4) Valvottavan kohdalla pyritään arvioimaan yksittäisten vastapuolten konkurssien ja esim. merkittävimpien talouden toimialojen ongelmien heijastumista valvottavan taloudelliseen tilaan. (5) Kuvan saamiseksi siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat yksittäiseen valvottavaan ja sitä kautta koko pankkisektoriin, käytetään tämän standardin perusteella saadun tiedon lisäksi myös muista raporteista ja markkinalähteistä saatua tietoa. (6) Keskeinen tavoite on muodostaa kokonaiskuva suurten shokkien seurauksista pankkisektorille. Yleisesti riskiraportoinneissa keskitytään pienten markkinamuutosten aiheuttamiin vaikutuksiin positioiden arvoissa. Tällainen herkkyystieto ei ole kokonaiskuvan muodostamiseksi riittävää. Suurten muutosten analysointi vaatii tarkempaa, paremmin näiden taloudellisten shokkien vaikutusta kuvaavaa tietoa valvottavien positioista ja saamisista. (7) Standardin avulla pyritään ohjeistamaan valvottavaa ilmoituksen täyttämisessä ja varmistamaan saatavan tiedon oikeellisuus, yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus.

7 dnro 8/120/ (23) 3 NORMIPERUSTA Annettu: Voimaan: (1) Finanssivalvonnan tässä standardissa antamat määräykset perustuvat Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 18 :n 2 momenttiin.

8 dnro 8/120/ (23) 4 ILMOITUKSEN LAATIMINEN JA TOIMITTAMINEN FINANSSIVALVONNALLE 4.1 Ilmoituksen sisältö (1) Finanssivalvonnalle toimitettava ilmoitus koostuu lomakkeista V01 ja V02. Lomakkeella V01 raportoidaan kymmenen suurinta rahoituslaitosvastapuolta (pankit) ja lomakkeella V02 kymmenen suurinta muuta kuin rahoituslaitosvastapuolta (yritykset ja yhteisöt). (2) Ilmoitettavat vastapuolet valitaan vakuudettomien saamisten määrän perusteella. Tarkempi ohje ilmoitettavien vastapuolten valinnasta löytyy luvusta (3) Vastapuolella tarkoitetaan tässä standardissa suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA4.1 mukaista asiakaskokonaisuutta. Myös muut tässä standardissa käytetyt termit ovat standardin RA4.1 mukaisia, ellei niitä ole erikseen määritelty. 4.2 Ilmoitusvelvollisuus ja käytettävä tiedonantajataso (4) Mikäli asetetut rajat ylittyvät viranomaisille toimitettavassa taseraportoinnissa, on valvottava ilmoitusvelvollinen. Asetettujen rajojen ylittymisestä on välittömästi otettava yhteyttä Finanssivalvontaan ilmoittamisessa tarvittavien valmisteluiden aloittamiseksi. (5) Jo aloitettua raportointia ei saa keskeyttää ilman Finanssivalvonnan suostumusta, vaikka ilmoitusvelvollisuudelle asetetut rajat alittuisivat.

9 dnro 8/120/ (23) (6) Valvottava ilmoittaa suurimmat vastapuolensa suurten asiakasriskien raportointistandardissa RA4.1 määriteltyinä asiakaskokonaisuuksina. (7) Ilmoituksen laatimisessa käytetään Virati -luokituksen mukaista tiedonantajatasoa 204. Talletuspankkien konserni. (8) Mikäli tiedon toimittaminen ennalta määrätyllä tiedonantajatasolla ei ole mahdollista, voidaan poikkeavasta tasosta sopia Finanssivalvonnan kanssa. Poikkeava tiedonantajataso voi sopimuksen mukaan olla voimassa joko määräajan tai erityistapauksissa pysyvästi. 4.3 Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta (9) Valvottava voi hakea lupaa poiketa tässä standardissa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta Finanssivalvonnalta kirjallisesti. Jotta lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voidaan antaa, ei valvottavalla saa olla toimintaansa nähden merkittäviä saamisten keskittymiä, eli tartuntariski vastapuolista voidaan katsoa vähäiseksi. Mikäli Finanssivalvonta katsoo valvottavan itsensä olevan tartuntariskin kannalta merkittävä vastapuoli muille valvottaville, tai valvottavan asema on jostain muusta syystä Suomen rahoitusmarkkinoilla oleellinen, ei lupaa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voida antaa. (10) Lupa poiketa tämän standardin määräämästä ilmoitusvelvollisuudesta on voimassa joko toistaiseksi tai erikseen luvassa määritetyn ajan. Finanssivalvonta voi määrätä luvan saaneen valvottavan takaisin ilmoitusvelvollisuuden piiriin, mikäli katsoo sen joko koko markkinoiden tai valvottavan valvonnan kannalta tärkeäksi. (11) Valvottava on velvollinen ilmoittamaan, mikäli lupahakemuksessa esitetyt seikat muuttuvat tai se itse katsoo saamistensa tai merkityksensä markkinoilla kasvaneen.

10 dnro 8/120/ (23) 4.4 Ilmoituksen toimittaminen Finanssivalvonnalle Annettu: Voimaan: (12) Raportoinnin piiriin kuuluvat valvottavat ovat velvollisia toimittamaan suurimpia vastapuoliaan koskevat tiedot suoraan Finanssivalvonnalle. Raportit on toimitettava neljännesvuosittain ajankohdilta 31.3, 30.6., ja Raportit on toimitettava Finanssivalvonnalle 20 pankkipäivän kuluessa raportoitavasta ajankohdasta. (13) Ensimmäinen ajankohta, josta ilmoitus on laadittava, on Tietojen oikeellisuuden varmentaminen Perustelu (14) Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Finanssivalvonnalle. Seloste on laadittava ensimmäisen ilmoituksen yhteydessä, ja sitä on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia. (15) Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Finanssivalvonnalle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikeita. Perustelu (16) Jos valvottava jatkuvasti ilmoittaa Finanssivalvonnalle virheellisiä tietoja, sille lähetetään kirjallinen selvityspyyntö. Valvottavan on vastauksessaan esitettävä toimenpidesuunnitelma virheellisen raportoinnin korjaamiseksi. Tämän standardin noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin tai muihin seuraamuksiin. (17) Finanssivalvonnan Internet-sivuilta () Sääntelyosiosta on saatavissa ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja sen toimittamisesta konekielisesti Finanssivalvonnalle.

11 dnro 8/120/ (23) 5 LOMAKKEET 5.1 V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet (1) Lomakkeella V01 ilmoitetaan kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella suuruusjärjestyksessä, suurimmasta pienimpään. Mikäli useammalla vastapuolella on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaisee raportointijärjestyksen: a) kotimaiset vastapuolet ennen ulkomaisia b) vakuudellisten saamisten määrä. (2) Mikäli valvottavalla on alle kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, jätetään ylimääräiset rivit tyhjiksi. (3) Vastapuolet raportoidaan asiakaskokonaisuuksina. Asiakaskokonaisuus on määritelty standardissa RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen kappaleessa 5.2 Vastapuoli eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä.

12 dnro 8/120/ (23) (4) V01 lomakkeella ilmoitetaan Virati -raportoinnin S-sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset rahoituslaitokset: S122 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit S123 Muut rahoituslaitokset S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset Ulkomaiset rahoituslaitokset: S322 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit S323 Muut rahoituslaitokset S324 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset. (5) Pörssejä ja clearing-vastapuolia ei raportoida, mikäli valvottavalla on vain settlement -saamisia vastapuolilta. Pörssi- ja clearing-vastapuolet raportoidaan kuitenkin, mikäli valvottavalla on myös muita kuin settlement -saamisia (esim. pörssille myönnetty laina) vastapuolelta Vakuudettomat ja vakuudelliset erät (6) Vakuudettomat ja vakuudelliset saamiset erotetaan toisistaan. Jaottelu Virati -raportoinnin H-luokituksen mukaisesti: H09 H01-H08 vakuudeton vakuudelliset. (7) Vakuudellisiksi ei lasketa seuraavia eriä: saamisella on valvottavan omaan määräysvaltayhteisöönsä liittyvän yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuuluvan yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen muuten kiinteästi liittyvä vakuus, esim. asiakaskokonaisuuden toisen yrityksen osake. (8) Mikäli jollain saamisella on vain osittain sen arvon kattava vakuus, voidaan ainoastaan vakuuden arvon verran saamisesta ilmoittaa vakuudellisissa saamisissa ja loput on ilmoitettava vakuudettomissa saamisissa.

13 dnro 8/120/ (23) Erien nettouttaminen (9) Ainoastaan saamiset vastapuolelta raportoidaan. Poikkeuksena ovat erät, joissa erikseen pyydetään raportoimaan myös riskiä pienentäviä eriä tai nettoeriä. (10) Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, ellei siitä erikseen kyseisen sarakkeen kohdalla mainita Lomakkeella ilmoitettavat tiedot Sarake: Vastapuolitunnuksen tyyppi (11) Vastapuolen yksilöivän tunnuksen tyyppi voi olla jokin kolmesta vaihtoehdosta: Swift Y-tunnus keinotekoinen tunnus. (12) Pankkivastapuolilla käytetään kuitenkin vain Swift -tunnuksia, eli lomakkeella V01 sarakkeen arvo on aina 9. Sarake: Vastapuolen tunnus Perustelu (13) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen yksilöivä tunnus, jonka tulee pysyä muuttumattomana. (14) Vastapuolen yksilöivää tunnusta käytetään analyyseissa saman vastapuolen tunnistamisessa eri raportointiajankohtina. Tämä helpottaa eri ajankohdista tehtyjen analyysien vertailua ja havaittujen muutosten selittämistä. (15) Pankkivastapuolet tunnistetaan aina Swift -koodin perusteella, jolloin tunnus myös pysyy muuttumattomana riippumatta raportointiajankohdasta. Mikäli useammalla pankilla on sama Swift, eli yksi pankki hoitaa useamman pankin maksuliikennettä, käytetään Swift koodin perässä kahden merkin pituista vastapuolen yksilöivää tunnistetta. (16) Y-tunnusta käytettäessä ilmoitetaan tunnus kahdeksalla numerolla.

14 dnro 8/120/ (23) (17) Mikäli vastapuolelle käytetään keinotekoista tunnusta, on tunnuksen oltava vähintään 4 ja enintään 11 merkkiä pitkä ja alfanumeerinen. Valvottavan on itse huolehdittava keinotekoisten tunnusten säilymisestä muuttumattomina riippumatta raportointiajankohdasta sekä tunnusten yksilöivyyden varmistamisesta (ei useampia vastapuolia samalla tunnuksella). Sarake: Vastapuolen nimi (18) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen yksilöivä nimi. Mikäli vastapuolella, esim. asiakaskokonaisuudella, ei ole virallista nimeä, käytetään vastapuolta parhaiten kuvaavaa nimeä. Vastapuolen on oltava nimestä helposti tunnistettavissa ja yksilöitävissä. Nimessä olevat mahdolliset tarkenteet (esim. oy) ilmoitetaan nimen lopussa tai mikäli sekaantumisen vaaraa ei ole, ne voidaan jättää ilmoittamatta. (19) Samasta vastapuolesta tulee käyttää samaa nimeä kaikkina raportointiajankohtina. Yksilöivää nimeä ei muuteta vastapuolen pienten rakenteellisten muutosten yhteydessä. Mikäli muutokset vastapuolen rakenteessa ovat kuitenkin huomattavia, voidaan myös nimeä muuttaa kokonaisuutta paremmin kuvaavaksi. (20) Valvottava vastaa itse käyttämiensä nimien yksilöivyydestä ja säilymisestä muuttumattomana. Sarake: Vastapuolen kotivaltio (21) Sarakkeessa ilmoitetaan asiakaskokonaisuuden tai sen emoyrityksen kotivaltio. Kotivaltion yksilöinnissä käytetään kaksikirjaimisia ISO 3166 tunnuksia. Työkirjaa käytettäessä tunnukset löytyvät kenttään liittyvästä valintalistasta. Sarake 05: PD % (22) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (23) Pankit, jotka laskevat vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (Probability of Default, PD), ilmoittavat käyttämänsä todennäköisyyden tässä sarakkeessa. (24) Pankit, jotka eivät laske vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, ilmoittavat sarakkeessa vastapuolen ulkoista luottoluokitusta vastaavan maksukyvyttömyyden todennäköisyyden.

15 dnro 8/120/ (23) (25) Mikäli yksittäisen vastapuolen raportoitavien saamisten maksukyvyttömyystodennäköisyydet poikkeavat toisistaan, raportoidaan suurimman todennäköisyyden mukainen PD prosentti. (26) Prosenttiluku ilmoitetaan sadasosina ja riittävällä määrällä desimaaleja. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa 1,765. Sarake 10: LGD % (27) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (28) Pankit, jotka käyttävät omia tappio-osuuden (Loss Given Default, LGD) estimaattejaan, tai 4.3 a:n mukaisia standardi LGD estimaatteja, ilmoittavat sisäisesti käyttämänsä tappio-osuuden tässä sarakkeessa. (29) Ne valvottavat, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, voivat jättää sarakkeen tyhjäksi. (30) Prosenttiluku ilmoitetaan sadasosina ja riittävällä määrällä desimaaleja. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa 1,765. Sarake 15: EAD (31) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (32) Pankit, jotka laskevat vastapuolille sisäisesti vastuun maksukyvyttömyyshetkellä (Exposure at Default, EAD), ilmoittavat tässä sarakkeessa käyttämänsä vastapuolen EAD:n. (33) Ne valvottavat, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, voivat jättää sarakkeen raportoimatta. VAKUUDETTOMAT SAAMISET Sarake 20: Vakuudettomat saamiset yhteensä (34) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , , , 2010, 2015, , ja (35) Kymmenen suurinta rahoituslaitosvastapuolta valitaan tämän sarakkeen lukujen perusteella ja raportoidaan laskettujen arvojen mukaan laskevassa järjestyksessä.

16 dnro 8/120/ (23) (36) Mikäli useammalta vastapuolelta on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, laitetaan vastapuolet järjestykseen luvussa mainitun mukaisesti. Sarake 2005: Laina- ja takaussaamiset yhteensä (37) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , ja (38) Lainoilla tarkoitetaan tässä valvottavan vastapuolelle myönnettyjä lainoja tai vastapuoleen tehtyjä talletuksia sekä muita vastaavia saamisia. Vastapuolen kanssa ristikkäin tehtyjä talletuksia tai ristikkäin myönnettyjä lainoja ei saa nettouttaa. Sarake : Overnight (39) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolelle myönnetyt yli yön lainat tai vastapuoleen tehdyt yli yön talletukset nimellisarvoonsa. Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, vaan ainoastaan saamiset vastapuolelta raportoidaan. Sarake : Vaadittaessa maksettavat (40) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt vaadittaessa maksettavat sopimukset, joissa valvottavalla on saamisia vastapuolelta. Erä raportoidaan nimellisarvoonsa ja kertyneet korot huomioidaan. Sarake : Sijoitustodistukset (41) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen liikkeelle laskemat sijoitustodistukset ja yritystodistukset. Erät raportoidaan nimellisarvoonsa. Ristikkäisiä saamisia ei saa nettouttaa. Sarake : Muut (42) Sarakkeessa ilmoitetaan nimellisarvoonsa ne vakuudettomat antolainatyyppiset erät, joista valvottavalla on saamisia, ja joita ei ole raportoitu sarakkeissa , tai Tällaisia eriä ovat mm: vastapuolen liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat vastapuolelle myönnetyt lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset (muut kuin yli yön ja vaadittaessa maksettavat) rahamarkkinalainat ja -talletukset vakuudellisten saamisten se osa, jota saatu vakuus ei kata. vastapuolen hyväksi annetut takaukset valvottavan vastapuolelle myöntämä luottovakuutus (tämän erän ni-

17 dnro 8/120/ (23) mellisarvolla tarkoitetaan sitä summaa, jolle vakuutus on myönnetty) muut vastaavat tuotteet ja erät. (43) Sarakkeessa ilmoitettavissa luvuissa huomioidaan myös tuotteiden raportointiajankohtaan mennessä kertyneet korot. Sarake 2010: Settlement saamiset (44) Sarakkeessa ilmoitetaan kaikki settlement saamiset, riippumatta mistä tuotteesta tai minkä tyyppisestä kaupankäynnistä on ollut kyse. (45) Ne osakekauppaan liittyvät saamiset, joissa vakuutena ovat muut kuin vastapuolen osakkeet, raportoidaan erässä 3515 Muut vakuudelliset saamiset. Sarake 2015: Osakkeet (46) Sarake sisältää pankin omistamien vastapuolen osakkeiden markkinaarvon. Mikäli osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, raportoidaan ne kirjanpitoarvoon. (47) Erä sisältää myös pääomalainat nimellisarvoonsa arvostettuna. Sarake 2020: Johdannaisten yhteenlaskettu negatiivinen vaikutus (48) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet ja Sarake : Sarake : Vastapuoli kohde-etuutena, negat. vaikutus Vastapuoli kohde-etuutena, posit. vaikutus Perustelu (49) Sarakkeissa ilmoitetaan niiden kolmannen osapuolen kanssa solmittujen vakioitujen tai vakioimattomien johdannaisten, joissa raportoitavan vastapuolen arvopaperi on kohde-etuutena, yhteenlaskettu vaikutus raportoitavan vastapuolen konkurssitapauksessa. (50) Vaikutus saadaan laskemalla position arvo, kun kohde-etuuden arvo oletetaan nollaksi, ja vähentämällä tästä position nykyarvo. (51) Käytännössä, kun kohde-etuuden arvo oletetaan konkurssitapauksessa nollaksi, osto-optioiden arvo voidaan olettaa nollaksi. Vastaavasti myyntioptioiden arvoksi voidaan olettaa optioiden strike (ostetulla myyntioptiolla positiivinen strike -hinta ja myydyillä strike -hinta negatiivisena).

18 dnro 8/120/ (23) (52) Vain toinen sarakkeista ja täytetään, riippuen siitä, mikä johdannaisten nettovaikutus vastapuolen konkurssitapauksessa olisi. Vaikutus raportoidaan ilman etumerkkiä. (53) Mikäli lopullinen tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on positiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden myyntioptioita), raportoidaan erä sarakkeeseen eli positiiviset vaikutukset. (54) Mikäli yhteenlaskettu tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on negatiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden osto-optioita tai valvottava on asettanut myyntioptioita), raportoidaan erä itseisarvonaan sarakkeeseen eli negatiiviset vaikutukset. Sarake : Vastapuolen kanssa tehdyt OTC sopimukset (55) Sarakkeessa ilmoitetaan kaikki ne raportoitavan vastapuolen kanssa tehdyt vakioimattomat (OTC) johdannaiset markkina-arvoonsa, joista pankilla on todellisia tai laskennallisia saamisia. Myös mahdolliset kertyneet korot huomioidaan. (56) Saman vastapuolen kanssa tehdyt sopimukset voidaan nettouttaa standardissa 4.3 k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus määritellyin ehdoin ja standardissa esitetyllä tavalla. (57) Erässä raportoitavia tuotteita ovat: ostetut osto- ja myyntioptiot futuuri- ja termiinisopimukset, joilla on pankin kannalta positiivista arvoa swap sopimukset, joiden markkina-arvo on positiivinen kolmatta osapuolta koskevat luottojohdannaiset muut vastaavat tuotteet (58) Swap -sopimukset saa arvostaa kokonaisina, eli saman sopimuksen tulevat ja lähtevät rahavirrat saa nettouttaa. Myös kertyneet korot huomioidaan sopimuksen arvoa laskettaessa. (59) Sarakkeessa ilmoitetaan markkinahintaansa myös ne strukturoidut tuotteet (esim. indeksiehtoja sisältävät joukkovelkakirjat), joiden pilkkominen ja paloina arvostaminen on valvottavan kannalta kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli strukturoidut sopimukset sisältävät upotettuja johdannaisia, jotka on helppo irrottaa kokonaisuudesta ja arvostaa erikseen, sopimukset pilkotaan ja ilmoitetaan erikseen niille kuuluvissa sarakkeissa.

19 dnro 8/120/ (23) Sarake 2025: Muut vakuudettomat saamiset (60) Sarakkeessa ilmoitetaan muut saamiset ja vastapuolen konkurssin aiheuttamat suorat tappiot, joita ei pystytä kohdentamaan lomakkeen muihin sarakkeisiin. Sarake 25: Sarake 30: Luottojohdannaisten negatiivinen vaikutus Luottojohdannaisten positiivinen vaikutus (61) Sarakkeissa ilmoitetaan kaikkien niiden luottojohdannaisten yhteisvaikutus, joissa ilmoitettava vastapuoli tai sen liikkeelle laskema velkakirja, on kohde-etuutena, tilanteessa, jossa vastapuolen oletetaan menneen konkurssiin. (62) Mikäli luottojohdannaisten nettovaikutus on valvottavan kannalta positiivinen, raportoidaan se sarakkeeseen 30. Mikäli vastapuolen konkurssi aiheuttaa luottojohdannaisten nettovaikutuksen kautta tappioita valvottavalle, raportoidaan vaikutuksen itseisarvo sarakkeeseen 25. (63) Mikäli luottojohdannainen perustuu luottokoriin, on valvottavan arvioitava vastapuolen konkurssin vaikutuksia luottojohdannaisien kautta parhaan kykynsä mukaan (best effort basis). VAKUUDELLISET SAAMISET Sarake 35: Vakuudelliset saamiset yhteensä (64) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet 3505 ja Sarake 3505: Repo-sopimukset markkina-arvoon (65) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt repo ja reverse-repo -sopimukset sekä muut samanluonteiset sopimukset. Sopimukset ilmoitetaan vakuuden ja lainan nykyarvojen väliseen nettoarvoon. Vain ne sopimukset ilmoitetaan, joista valvottavalla on saamisia. Sarake 3510: Repo-sopimukset nimellisarvoon (66) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt repo ja reverse-repo -sopimukset sekä muut samanluonteiset sopimukset nimellisarvoonsa. Vain ne sopimukset ilmoitetaan, joista on saamisia.

20 dnro 8/120/ (23) Sarake 3515: Muut vakuudelliset saamiset (67) Sarake sisältää kaikki muut vakuudelliset saamiset vastapuolelta. Sarakkeeseen raportoidaan mm. vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuulumattoman kolmannen osapuolen takaamat vastapuolelle myönnetyt lainat. Annetut lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset raportoidaan nimellisarvoonsa. (68) Vakuudellisiin saamisiin lasketaan myös vastapuolen lukuun käydyt osakekaupat, joista on settlement saamisia ja joiden vakuutena toimivat kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet. Mikäli vakuutena ovat vastapuolen omat osakkeet, tulkitaan kauppa vakuudettomaksi, ja raportoidaan sarakkeessa (69) Mikäli vakuus kattaa vain osan saamisesta, raportoidaan vakuuden arvon ylittävä osuus vakuudettomissa saamisissa. 5.2 V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet (70) Lomakkeella V02 ilmoitetaan kymmenen muuta kuin rahoituslaitosvastapuolta (yritykset ja yhteisöt), joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella laskevassa järjestyksessä. Mikäli useammalla vastapuolella on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaisee raportointijärjestyksen: a) kotimaiset vastapuolet ennen ulkomaisia b) vakuudellisten saamisten määrä. (71) Mikäli valvottavalla ei ole kymmentä lomakkeelle kuuluvaa vastapuolta, jätetään ylimääräiset rivit tyhjiksi. (72) Vastapuolet raportoidaan asiakaskokonaisuuksina. Asiakaskokonaisuus on määritelty standardissa RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen kappaleessa 5.2 Vastapuoli eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä. (73) V02 lomakkeella ilmoitetaan Virati -raportoinnin S-sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset yritykset: S11 S125 Yritykset ja asuntoyhteisöt, ei kuitenkaan S1111 Julkiset yritykset Vakuutuslaitokset

21 dnro 8/120/ (23) S14 S15 Ulkomaiset yritykset: S31 S325 S34 S35 Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ei kuitenkaan S151 Valtionkirkot Yritykset ja asuntoyhteisöt Vakuutuslaitokset Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (74) V02 lomakkeelle pätevät muuten kaikki samat raportointi- ja laskentasäännöt, kuin lomakkeelle V Lomakkeella ilmoitettavat tiedot (75) Lomakkeen V02 sarakkeet ovat yhteneväisiä lomakkeen V01 kanssa, eivätkä niiden täyttöohjeet poikkea toisistaan.

22 dnro 8/120/ (23) 6 LISÄTIEDOT Standardista vastaavan henkilön yhteystiedot ovat Finanssivalvonnan Internet-sivuston Standardien vastuuhenkilöt -luettelossa. Lisätietoja antaa myös:

23 dnro 8/120/ (23) 7 MUUTOSHISTORIA Annettu: Voimaan: (1) Standardiin ei liity aiemmin annettuja ohjeita tai määräyksiä. Standardia on muutettu seuraavasti: Muutospäivä : Standardiin on lisätty raporttien palautuspäivät sisältävä teksti, kohta 4.4 (12).

Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.9 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 8/120/2006 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 1.1 Kohderyhmä 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4 Ilmoituksen laatiminen

Lisätiedot

Antopäivä: 28.8.2012 Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen 30.9.2012 lukien toistaiseksi 2 (17)

Antopäivä: 28.8.2012 Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen 30.9.2012 lukien toistaiseksi 2 (17) Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Dnro FIVA 5/01.00/2012 Antopäivä 28.8.2012 Voimaantulopäivä 30.9.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä X.X.2016 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2016 Antopäivä 9.3.2016 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/02.07.04/2016 Antopäivä xx.xx.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen dnro 2/120/2006 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 31.1.2012 Voimaantulopäivä 1.6.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen Määräykset ja ohjeet Vakuutusyhtiöt Eläkekassat Eläkesäätiöt Antopäivä 1.2.2011 Voimaantulopäivä 1.2.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2012

Määräykset ja ohjeet 7/2012 Määräykset ja ohjeet 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 26.7.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 11.11.28 18.1.24 1.1.29 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille)

Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten en ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 204, 205, 208, 210, 213, 214, 217, 240, 244, 248, 252, 260, 262, 264 Vastaustarkkuus: EUR 1000 Nimellisarvo

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 18.1.24 1.3.23 3.6.25 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain Luotonanto Pankkitakaukset Erääntyneet saamiset 3090 p saamiset 90>180 0-korkoiset konsernin ulkopuoliset saamiset (S06) J0002 (03) 95 05 C 01 ; Kr02 M010201 M010202 M 01 05 02 : C3 C3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 6 - suurten asiakasriskien raportointi Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä 1.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro FIVA 8/01.00/2015 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen 1 (14) Ohje 11.4.2011 Viimeisin muutos 31.12.2017 VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Lopulliset ohjeet Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta Näiden ohjeiden

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 5.4.2013 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Standardi RA 4.3 / Liite 2 18.2.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Sisällys Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet... 1 1. Yleistä... 1 2. Yhteenveto raportoitavista

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 18.1.24 1.3.23 3.6.25 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot