Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu."

Transkriptio

1 Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen 2 Vaalien järjestämisajankohta 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat 5 Vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat 3. luku Ehdokkaiden asettaminen, vaaliliitot, vaalirenkaat ja ehdokkaiden yhdistelmä 6 Vaalikuulutus 7 Ehdokkaaksi ilmoittautuminen, vaaliliitto ja vaalirengas 8 Vaaliasiakirjojen jättäminen 9 Asianhoitajien läsnäolo-oikeus 10 Vaaliasiakirjojen tarkastaminen 11 Ehdokasilmoituksen hylkääminen 12 Vaalien järjestämättä jättäminen 13 Ehdokkaiden yhdistelmä 4. luku Vaalivalmistelut 14 Pääsihteerin ja keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleja valmisteltaessa 15 Äänestyslippu 16 Pienen äänestysalueen yhdistäminen 5. luku Ennakkoäänestys 17 Ennakkoäänestysmenettely 18 Päivä, aika ja paikka 19 Keskusvaalilautakunnan tehtävät ennakkoäänestyksen päätyttyä 6. luku Vaalitoimitus 20 Vaalitoimituksen kesto 21 Vaalilautakunnan päätösvaltaisuus 22 Äänestysmenettely ja äänestyslippujen laskenta 23 Vaalipöytäkirja 24 Tiedottaminen 7. luku Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen 25 Kirjekuoriäänten tarkastaminen 26 Vaalituloksen laskeminen ja tarkastaminen 27 Mitätön äänestyslippu 28 Ehdokkaiden vertausluvut 29 Äänestyksen tulos 30 Vaaliliiton varajäsenet edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden ajaksi 31 Vaalituloksen vahvistaminen ja julkaiseminen 32 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 33 Äänestyslippujen säilyttäminen 34 Vaalirauha 35 Vaaleista valittaminen ja vaalien uusiminen 36 Vajaa edustajisto 37 Määräpäivien muuttaminen 38 Täydentävät ohjeet 39 Voimaantulo Vaalijärjestyksen liitteet: LIITE 1: ohjeet keskusvaalilautakunnalle LIITE 2: ohjeet pääsihteerille LIITE 3: ohjeet vaalitoimitsijoille LIITE 4: ohjeet vaalilautakunnalle LIITE 5: ohjeet kanslialle LIITE 6: Ehdokasilmoitus (lomake 1) LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) 1

2 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1) ylioppilaskunta-asetusta; 2) ylioppilaskunnan sääntöjä, joissa määrätään mm. äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, valitusmenettelystä, toimikauden jatkumisesta, keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan päätösvaltaisuudesta ja kokousmenettelystä; 3) tämän vaalijärjestyksen määräyksiä; 4) tämän vaalijärjestyksen liitteenä olevia ohjeita ja lomakkeita, joita keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa muuttaa. 2 Vaalien järjestämisajankohta Edustajiston vaalit järjestetään parittomina vuosina marraskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Edustajisto voi määrätä vaalit pidettäväksi muuna päivänä lokakuun 1. ja marraskuun 7. päivän välisenä aikana. 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät Keskusvaalilautakunta vastaa ylioppilaskunnan vaalien järjestämisestä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät on lueteltu ohjeet keskusvaalilautakunnalle -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä 1. Lisäksi keskusvaalilautakunnalle kuuluu hallintovaalijohtosäännössä määritetyt tehtävät. 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat Keskusvaalilautakunta jakaa ylioppilaskunnan äänioikeutetut jäsenet riittävän moneen äänestysalueeseen. Keskusvaalilautakunta päättää, missä on kunkin äänestysalueen äänestyspaikka. 5 Vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat Keskusvaalilautakunnan on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettavaa siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Yksi vaalilautakunnan jäsenistä on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi olla vaalilautakunnan jäsen. Ennakkoäänestystä ja vaaliluetteloiden nähtävänä pitämistä varten keskusvaalilautakunta asettaa tarpeellisen määrän vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsija ei saa olla vaaleissa ehdokkaana edustajaksi. 2

3 6 Vaalikuulutus 3. luku Ehdokkaiden asettaminen, vaaliliitot, vaalirenkaat ja ehdokkaiden yhdistelmä Keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalikuulutus viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussakin keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava 1) mistä vaalista on kysymys 2) montako edustajaa valitaan 3) milloin vaalit järjestetään 4) ketkä ovat vaalikelpoisia 5) missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan 6) minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä 7) ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja 8) missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä 9) minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä 10) missä ja milloin ennakkoäänestys järjestetään 11) äänestysaluejako ja kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti ja aukioloaika. 7 Ehdokkaaksi ilmoittautuminen, vaaliliitto ja vaalirengas Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi edustajiston vaaleihin, on jätettävä yksi ehdokasilmoitus vaalijärjestyksen liitteen mukaisella lomakkeella 1. Vaaliliiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa ja vaaliliitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaaliliiton perustamisasiakirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle 2. Vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään kaksi vaaliliittoa. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon tai vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaaliliitto voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaan sopimusasiakirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle 3. Vaaliasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä merkitykseltään harhaanjohtavia. 8 Vaaliasiakirjojen jättäminen Vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan vaalikuulutuksessaan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 3

4 9 Asianhoitajien läsnäolo-oikeus Vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. 10 Vaaliasiakirjojen tarkastaminen Kokouksessa, joka pidetään viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää, keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaaliasiakirjat. Jos vaaleja koskevat asiakirjat on annettu määräajan jälkeen, ne on jätettävä tutkimatta. Ehdokasilmoituksen jättäneelle tai vaaliliiton tai vaalirenkaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos havaitaan, että 1) asiakirjoja ei ole tehty tämän vaalijärjestyksen tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti 2) asiakirjoja puuttuu 3) ehdokasilmoituksen on jättänyt sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen 4) sama ehdokas esiintyy kahdessa vaaliliitossa tai vaalirenkaassa 5) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa on enemmän ehdokkaita, kuin mitä tämän vaalijärjestyksen mukaan on oikeus asettaa 6) asiakirjoja ei voida muusta syystä hyväksyä. Ehdokkaan tai asiamiehen on tämän kokouksen aikana annettava vastaus keskusvaalilautakunnan huomautukseen tai korjattava huomautuksessa mainittu puute. 11 Ehdokasilmoituksen hylkääminen Keskusvaalilautakunnan on poistettava ehdokkaiden joukosta, vaaliliitoista ja -renkaista vaalikelvottomien ehdokkaiden nimet ja ne, joista ei ole saatu hyväksyttävää vastausta huomautukseen tai huomautuksessa mainittua puutetta ei ole korjattu. 12 Vaalien järjestämättä jättäminen Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että edustajiksi on valittu hyväksytyt ehdokkaat. 13 Ehdokkaiden yhdistelmä Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokkaiden yhdistelmä viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan seuraavassa järjestyksessä 1) ylimmäksi tulee otsikko, mistä vaalista on kyse 2) vaalirenkaat ja vaalirenkaisin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa järjestyksessä 3) sen jälkeen otsakkeen Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat alle tulevat vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä 4) vaalirenkaan nimen ja tunnuksen jälkeen tulevat ensin otsakkeen Vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat alle vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat vaaliliitot vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä 4

5 5) vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle vaaliliiton perustamisasiakirjassa ilmoitetussa järjestyksessä. Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi. Jos ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, on ne järjestettävä kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle. Ehdokkaiden yhdistelmä on viipymättä julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussakin keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Riittävä määrä yhdistelmiä on järjestettävä vaalilautakuntien ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden käyttöön. 4. luku Vaalivalmistelut 14 Pääsihteerin ja keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleja valmisteltaessa Keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä kaikkiin vaalien järjestämistä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteitä on lueteltu ohjeet keskusvaalilautakunnalle -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä 1. Pääsihteerin tehtävät on määrätty ohjeet pääsihteerille -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä Äänestyslippu Keskusvaalilautakunnan vahvistaman äänestyslipun sisäpuolelle on painettava otsikko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettävä sekä ympyrä ehdokkaan numeron merkitsemistä varten. 16 Pienen äänestysalueen yhdistäminen Jos jollakin äänestysalueella on annettu vähemmän kuin 30 ääntä tai muuten perustellusti voidaan olettaa, että jonkin äänestysalueen vaalisalaisuus voi vaarantua, keskusvaalilautakunnan tulee määrätä 1) tällaisen äänestysalueen ja jonkin muun äänestysalueen äänestyslippuja ei tarkasteta ja lasketa vaalilautakunnassa vaan keskusvaalilautakunnassa 2) tällaisen äänestysalueen äänestysliput yhdistetään keskusvaalilautakunnassa ennakkoäänestyksessä ja kirjekuorissa annettuihin äänestyslippuihin. 17 Ennakkoäänestysmenettely 5. luku Ennakkoäänestys Ennakkoäänestämisen järjestämisestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan asettamat vaalitoimitsijat. Menettelystä ennakkoäänestyksessä on määrätty tämän vaalijärjestyksen ohjeet vaalitoimitsijalle -nimisessä liitteessä 3. 5

6 18 Päivä, aika ja paikka Ennakkoäänestys järjestetään vähintään kahtena päivänä keskusvaalilautakunnan päättämissä ennakkoäänestyspaikoissa ja keskusvaalilautakunnan päättäminä kellonaikoina. Ennakkoäänestys alkaa aikaisintaan 14. päivänä ja päättyy viimeistään seitsemäntenä päivänä ennen varsinaista vaalipäivää. 19 Keskusvaalilautakunnan tehtävät ennakkoäänestyksen päätyttyä Keskusvaalilautakunnan on lähetekuorta avaamatta tarkastettava, että henkilö on äänestänyt ennakkoon enintään yhden kerran, kokouksessa, joka pidetään viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä. Mikäli henkilö on äänestänyt ennakkoon useammin kuin kerran, hänet merkitään vaaliluetteloon äänestäneeksi ja annetut ennakkoäänet hylätään. Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuorta avaamatta samassa kokouksessa. Jos 1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt 3) lähete- tai vaalikuori on avonainen 4) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä; on ennakkoäänestysasiakirjat liitettävä pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta. Jos lähetekuori voidaan hyväksyä, merkitään vaaliluetteloon, että lähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt. Sen jälkeen hyväksytyt vaalikuoret lasketaan ja tarkastetaan, että niiden lukumäärä on sama kuin vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekuorista erotettuna säilytettävä varmassa tallessa. 20 Vaalitoimituksen kesto 6. luku Vaalitoimitus Vaalitoimitus alkaa kello 8:00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti päättyen kello 18:00. Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat ennen päättymisaikaa tulleet saapuville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus äänestää. Keskusvaalilautakunta voi lyhentää joidenkin äänestyspaikkojen vaalitoimituksen kestoaikaa enintään neljällä tunnilla. 21 Vaalilautakunnan päätösvaltaisuus Vaalitoimituksen ja ääntenlaskun aikana on vaalilautakunnan oltava ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti päätösvaltainen, siten että saapuvilla on vähintään puolet vaalilautakunnan jäsenistä jonkun heistä toimiessa puheenjohtajana. 6

7 22 Äänestysmenettely ja äänestyslippujen laskenta Äänestämisen järjestämisestä ja äänestyslippujen laskennasta huolehtii äänestysalueen vaalilautakunta, ellei näissä säännöissä muuta määrätä. Menettelytavoista on määrätty tämän vaalijärjestyksen ohjeet vaalilautakunnalle -nimisessä liitteessä Vaalipöytäkirja Vaalilautakunnan on pidettävä vaalipöytäkirjaa. Vaalipöytäkirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle Tiedottaminen Keskusvaalilautakunta antaa vaalilautakunnille tarvittaessa ohjeet vaalien ennakkotuloksen tiedottamisesta. 25 Kirjekuoriäänten tarkastaminen 7. luku Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen Keskusvaalilautakunta käsittelee vaalitoimituksessa annetut kirjekuoriäänet samalla tavoin kuin ennakkoäänet. 26 Vaalituloksen laskeminen ja tarkastaminen Ennakkoäänestyksessä annetut vaalikuorissa olevat äänestysliput yhdistetään vaalisalaisuus säilyttäen. Sen jälkeen on äänestysliput tarkastettava ja laskettava sekä laadittava tästä tarpeelliset tiedot sisältävä pöytäkirja. Keskusvaalilautakunnan on mahdollisimman pian äänestyksen päättymisen jälkeen ryhdyttävä laskemaan vaalin tulos, tarkastettava vaalilautakuntien laskelmat ja vaalitoimituksessa annetut vaaliliput. Tällöin on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta. Keskusvaalilautakunnan on laskettava kunkin ehdokkaan hyväksi annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä. 27 Mitätön äänestyslippu Äänestyslippu on mitätön, jos 1) vaalikuoressa on muuta kuin yksi äänestyslippu 2) vaalikuori on avonainen tai siihen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä 3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa kyseisen vaalin äänestyslippua 4) äänestyslippu on leimaamaton 5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa 6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen tuntomerkki 7) äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä, esimerkiksi ylimääräisiä kirjaimia, ylimääräisiä numeroita tai piirros. 7

8 Äänestyslippu ei ole mitätön, jos: 1) äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut, esimerkiksi vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi 2) numeromerkintä on yliviivattu ja uusi selvä numero on kirjoitettu 3) numero on alleviivattu tai sen perässä on piste 4) numero on piirretty äänestyslipussa olevan ympyrän ulkopuolelle tai äänestyslipun kääntöpuolelle 5) numero on ilmaistu kirjaimin 6) ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksikäsitteinen. Äänestyslippu ennemmin hyväksytään kuin hylätään. 28 Ehdokkaiden vertausluvut Samaan vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat järjestetään henkilökohtaisten äänimääriensä suuruuden mukaan. Ehdokkaille annetaan väliaikaiset vertausluvut siten, että eniten ääniä saanut ehdokas saa väliaikaiseksi vertausluvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa väliaikaiseksi vertausluvukseen n:nnen osan vaaliliiton koko äänimäärästä. Jos vaaliliitto ei kuulu vaalirenkaaseen, tulee näin lasketusta väliaikaisesta vertausluvusta ehdokkaan lopullinen vertausluku. Vaalirenkaaseen kuuluvan, mutta vaaliliittoihin kuulumattoman ehdokkaan väliaikainen vertausluku on hänen saamansa henkilökohtainen äänimäärä. Vaalirenkaaseen kuuluvat ehdokkaat järjestetään väliaikaisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokkaille lopulliset vertausluvut siten, että suurimman väliaikaisen vertausluvun saanut ehdokas saa lopulliseksi vertausluvukseen vaalirenkaan hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa lopulliseksi vertausluvukseen n:nnen osan vaalirenkaan koko äänimäärästä. Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattoman ehdokkaan lopullinen vertausluku on hänen saamansa äänimäärä. 29 Äänestyksen tulos Äänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen lopullinen vertauslukunsa. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla. Keskusvaalilautakunta julistaa edustajistoon valituiksi nimisarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin edustajia on valittava. 30 Vaaliliiton varajäsenet edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden ajaksi Edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden varalle keskusvaalilautakunta julistaa valituksi vaaliliiton varajäseniksi vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä yhtä monta varajäsentä kuin varsinaisia edustajia vaaliliitosta on valittu. Luetteloa varaedustajista säilytetään ylioppilaskunnan kansliassa tai muussa sopivassa paikassa. 8

9 31 Vaalituloksen vahvistaminen ja julkaiseminen Keskusvaalilautakunta julkaisee alustavan luettelon edustajiksi valituista ja vaaliliittojen varajäsenistä heti alustavan laskennan jälkeen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen tarkastuslaskennan jälkeen viimeistään 7. päivänä varsinaisesta vaalipäivästä. 32 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja Keskusvaalilautakunnan kokouksissa tehdään pöytäkirja, johon merkitään kokouksen järjestysnumero, päivä, kokouksen alkamis-, keskeytymis-, jatkamis-, ja päättymisajat sekä läsnä olleet jäsenet. Päätöksen sisältö voidaan ilmoittaa viittaamalla kuulutukseen, ilmoitukseen, kirjeeseen, luetteloon tai muuhun toimituskirjaan. Kun vaalien tulos on vahvistettu, on pöytäkirjassa mainittava kaikkien ehdokkaina olleiden nimet, äänimäärät ja vertausluvut sekä valituksi tulleiden nimet. Pöytäkirjaan on myös merkittävä vaalitoimituksessa annettujen mitättömien äänestyslippujen lukumäärä äänestysalueittain. 33 Äänestyslippujen säilyttäminen Keskusvaalilautakunnan on pantava äänestysliput ja kappale ehdokkaiden yhdistelmää pakkaukseen, joka sinetöidään. Pakkaus on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan varsinaisesta vaalipäivästä. 34 Vaalirauha Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa pitää puheita, laittaa esille tai jakaa vaalimainoksia eikä millään tavoin vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalilautakunta tai vaalitoimitsija harkitsee tarpeelliseksi antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja vaalitoimituksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi. 35 Vaaleista valittaminen ja vaalien uusiminen Vaaliluettelon oikaisemista, vaaliasiakirjoja, vaalikelpoisuutta sekä ehdokkaiden yhdistelmää koskevassa asiassa ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla. Jos vaalitoimitsijan, keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai niiden jäsenen päätös tai toimenpide on ollut ylioppilaskunnan sääntöjen, vaalijärjestyksen tai vaalijärjestyksen nojalla annettujen ohjeiden vastainen ja tämä on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, keskusvaalilautakunnan on määrättävä järjestettäväksi uudet vaalit, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa. Keskusvaalilautakunnan on järjestettävä uudet vaalit viipymättä. Vaaleissa on kuitenkin käytettävä muuttamattomina samoja vaaliluetteloja kuin kumotuissakin vaaleissa. Kumotuissa vaaleissa valituksi tulleet edustajat pysyvät toimessaan, kunnes uusien vaalien tulos on julkaistu. 9

10 36 Vajaa edustajisto Jos edustajien luku jää alle puoleen sääntöjen määräämästä edustajien luvusta, keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden edustajiston valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uusista vaaleista on soveltuvin osin voimassa, mitä vaaleista on tässä vaalijärjestyksessä määrätty. 37 Määräpäivien muuttaminen Jos edustajiston vaaleja tai niihin kuuluvia toimenpiteitä ei jostakin syystä voida järjestää tässä vaalijärjestyksessä määrättyinä aikoina, edustajisto voi keskusvaalilautakunnan esityksestä määrätä uuden ajan niitä varten. 38 Täydentävät ohjeet Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta antaa tarvittaessa keskusvaalilautakunta. Tarvittaessa keskusvaalilautakunta laatii ohjeet neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestelyistä. 39 Voimaantulo Tällä vaalijärjestyksellä kumotaan edustajiston vahvistama vaalijärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tämä vaalijärjestys astuu voimaan

11 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 1 OHJEET KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Keskusvaalilautakunnan tehtävät ovat: 1. Päättää äänestysaluejaosta ja äänestyspaikoista 2. Laatia vaaleissa käytettävät lomakkeet, joita ovat ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisasiakirja, vaalirenkaan sopimusasiakirja, luettelo ennakkoon äänestäneistä, luettelo kirjekuoriäänestäjistä ja pöytäkirjalomakkeet 3. Asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat 4. Laatia vaalikuulutus 5. Ottaa vastaan ja tarkastaa ehdokasilmoitukset ja muut vaaliasiakirjat 6. Julistaa vaaleja järjestämättä valitut edustajat 7. Laatia ehdokkaiden yhdistelmä 8. Tarkastaa kanslian laatimat vaaliluettelot 9. Tehdä erilaiset vaalivalmistelut 10. Tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjekuoriäänet 11. Laskea äänet, vahvistaa ja julkaista vaalien tulos Vaalivalmistelut, joista keskusvaalilautakunnan on huolehdittava: Hyvissä ajoin on varmistauduttava siitä, että vaalitoimitsijoilla ja vaalilautakunnilla on käytettävinään: 1. Ennakkoäänestyspaikka ja äänestyspaikka ja sopiva kalusto 2. Sellaiset äänestyskopit äänestysmerkinnän tekemistä varten, että vaalisalaisuuden säilyminen turvataan; 3. Ehdokkaiden yhdistelmiä, jotka on asetettava nähtäväksi vaalihuoneeseen ja odotustiloihin sekä jokaiseen äänestyskoppiin; 4. Riittävä määrä keskusvaalilautakunnan hyväksymiä äänestyslippuja, vaalikuoria, lähetekuoria ja vaalileimasin; 5. Ennakkoäänestystä varten lomake äänestysoikeuden käyttäneistä laadittavaa luetteloa varten; 6. Vaalilautakuntia varten vaaliluettelo, pöytäkirjalomakkeet, vaaliuurna sinetöimisvälineet, lomake kirjeäänestäneistä laadittavaa luetteloa varten ja tila ääntenlaskua varten. 11

12 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 2 OHJEET PÄÄSIHTEERILLE Pääsihteeri avustaa keskusvaalilautakuntaa vaalien järjestelyissä. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu: 1. Hankkia kaikki vaalilautakunnan tarvikkeet. 2. Ottaa riittävän määrän kopioita vaalijärjestyksen liitteistä ja lomakkeista. 3. Huolehtia äänestyslippujen painattamisesta. 4. Sopii paikat ja vastuuhenkilöt vaaliluettelon tarkastamista varten. 5. Laatia ehdokkaiden yhdistelmän. 6. Sopia äänestystiloista ja säilytystiloista väliyötä varten sekä ääntenlaskutiloista 7. Tarkastaa, että sinettileimasimet ovat kelvolliset. 12

13 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 3 OHJEET VAALITOIMITSIJOILLE A. Ohjeet vaaliluettelon tarkastamista varten 1. Vaaliluetteloon saavat tutustua kaikki. 2. Vaaliluettelosta saa tehdä muistiinpanoja. 3. Vaaliluettelosta voidaan antaa valokopio, mutta tällöin henkilötunnus on jätettävä pois. 4. Vaalitoimitsija voi tehdä korjauksen vaaliluetteloon, jos henkilö voi selvästi osoittaa olevansa äänioikeutettu. 5. Vähääkään epäselvissä tapauksissa, henkilön on tehtävä kirjallinen huomautus havaitsemastaan virheestä vaaliluettelossa. Huomautus on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4. päivänä ennen vaaleja kello Vaaliluettelo on kokoajan pidettävä valvonnan alaisena. Sitä ei saa antaa vietäväksi pois huoneesta. B. Vaalitoimitsijan tehtävät ennen ennakkoäänestyksen alkua. 1. Tarkastaa, että vaalipaikalla on - äänestyskopit - äänestysliput - vaalileimasin ja leimasintyyny - ehdokaslistojen yhdistelmiä jokaiseen äänestyskoppiin ja vaalihuoneiston seinälle - lyijykyniä ja kumi jokaiseen äänestyskoppiin - kynänteroitin - kuulakärkikynä - vaalikuoria (B6), lähetekuoria (B5) - luettelopohja ennakkoäänestäjistä - vaaliuurna - vaalijärjestys 2. Avaa äänestysliput sisältävän pakkauksen. C. Ennakkoäänestys 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä 3. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, äänestäjälle annetaan äänestyslippu ja lähetekuori täytetään. 4. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numero äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 5. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalitoimitsijalle leimattavaksi. 13

14 6. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 7. Äänestäjä ei missään tapauksessa saa pudottaa äänestyslippua vaaliuurnaan. 8. Välittömästi leimaamisen jälkeen äänestäjälle annetaan vaalikuori ja äänestäjän on suljettava äänestyslippu vaalikuoreen. 9. Vaalikuoreen ei saa tehdä merkintöjä. 10. Äänestäjä allekirjoittaa täytetyn lähetekuoren ja antaa sen vaalitoimitsijalle. 11. Vaalitoimitsija päivää ja allekirjoittaa lähetekuoren. 12. Ennakkoäänestäjistä pidettävään luetteloon kirjoitetaan äänestäjän nimi. 13. Vaalitoimitsija sulkee äänestäjän nähden vaalikuoren lähetekuoreen. 14. Lähetekuori annetaan äänestäjälle, jonka on pudotettava se vaaliuurnaan. Lähetekuorta ei leimata 14

15 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 4 OHJEET VAALILAUTAKUNNALLE A. Vaalilautakunnan tehtävät ennen äänestyksen alkua. 1. Tarkastetaan, että vaalipaikalla on - uurna ja uurnan lukko avaimineen - äänestyskopit - äänestysliput - äänestysalueen vaaliluettelo, käärepaperia - vaalileimasin ja leimasintyyny - vaalipöytäkirja - ehdokaslistojen yhdistelmiä jokaiseen äänestyskoppiin ja vaalihuoneiston seinälle - sinetöimisvälineet: sinettileimasin, sinettivaha, kynttilät ja tulitikut - lyijykyniä ja kumi jokaiseen äänestyskoppiin - kynänteroitin - kuulakärkikynä ja viivain vaaliluettelon tehtäviä merkintöjä varten - vaalikuoria (B6), lähetekuoria (B5) ja lähetekirjeitä kirjekuoriäänestämistä varten - kirjekuori B4 vaalipöytäkirjaa varten - luettelopohja ennakkoäänestäjistä - vaalijärjestys - sakset, 2 kpl nauloja, kalastajalankaa, lehtiö 2. Vaalipöytäkirjan pito aloitetaan 3. Ensimmäinen äänestämään tullut tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä ja allekirjoittaa tätä koskevan merkinnän vaalipöytäkirjaan 4. Vaaliuurna suljetaan ja avaimet laitetaan luotettavaan paikkaan. Vaaliuurnaa ei saa avata ennen kuin äänestyksen päätyttyä ryhdytään laskemaan äänestyslippuja 5. Avataan äänestysliput sisältävä pakkaus. B. Äänestäminen 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 3. Vaaliluettelosta tarkastetaan, että henkilö on äänioikeutettu eikä ole jo käyttänyt äänioikeuttaan. 4. Yliviivataan äänestäjän nimi vaaliluettelosta. 15

16 5. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, annetaan äänestäjälle yksi painoasultaan moitteeton äänestyslippu. 6. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numeron äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 7. Äänestäjälle voidaan antaa uusi äänestyslippu, jolloin vanha äänestyslippu on vaalisalaisuus säilyttäen revittävä ja luovutettava äänestäjälle. 8. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. 9. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 10. Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan. 11. Ellei äänestäjä pudota äänestyslippua vaaliuurnaan, korjataan vaaliluetteloon tehty merkintä ja mainitaan tehty korjaus vaalipöytäkirjassa. C. Kirjekuoriäänestäminen Jos äänioikeutettu henkilö haluaa äänestää muun alueen vaalitoimituksessa kuin sen, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty menetellään seuraavasti: 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 3. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, äänestäjälle annetaan äänestyslippu. 4. Vaalitoimitsija täyttää lähetekuoren. 5. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numeron äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 6. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. 7. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 8. Äänestäjä ei missään tapauksessa saa pudottaa äänestyslippua vaaliuurnaan. 9. Välittömästi leimaamisen jälkeen äänestäjälle annetaan vaalikuori ja äänestäjän on suljettava äänestyslippu vaalikuoreen. 10. Vaalikuoreen ei saa tehdä merkintöjä. 11. Äänestäjä allekirjoittaa täytetyn lähetekuoren ja antaa sen vaalilautakunnalle. 12. Vaalilautakunnan jäsen päivää ja allekirjoittaa lähetekuoren. 13. Kirjekuoriäänestäjistä pidettävään luetteloon kirjoitetaan äänestäjän nimi. 14. Vaalilautakunnan jäsen sulkee äänestäjän nähden vaalikuoren ja lähetekirjeen lähetekuoreen. 15. Lähetekuori annetaan äänestäjälle, jonka on pudotettava se vaaliuurnaan. Lähetekuorta ei leimata. D. Äänten laskenta Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan julistettua vaalitoimituksen 16

17 päättyneeksi: 1. Lasketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tehtyjen merkintöjen mukaan ovat äänestäneet. 2. Ilmoitetaan äänestäneiden lukumäärä välittömästi puhelimitse keskusvaalilautakunnalle. 3. Sinetöidään vaaliluettelo. 4. Tyhjennetään vaaliuurna ja lajitellaan lähetekuoret ja äänestysliput erilleen. 5. Lasketaan lähetekuorten lukumäärä ja toimitetaan ne yhdessä sinetöidyn vaaliluettelon ja kirjekuoriäänestäneiden luettelon kanssa keskusvaalilautakunnalle. 6. Lasketaan ja tarkastetaan äänestysliput. Kaikki epäselvät ja hylättäviksi ehdotetut äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi ja niiden lukumäärä lasketaan. 7. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmänä. 8. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 9. Lasketaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden saamat äänimäärät. 10. Merkitään laskennan tulokset vaalipöytäkirjaan. Äänestyslippujen järjestelyä ja laskentaa ei saa keskeyttää eikä äänestyslippuihin saa tehdä mitään merkintöjä. E. Lopuksi 1. Äänestysliput paketoidaan sotkematta ryhmittelyä ja paketti sinetöidään. 2. Pakettiin merkitään äänestysalueen nimi. 3. Pöytäkirja tarkastetaan ja suljetaan kirjekuoreen. 4. Kaksi vaalilautakunnan jäsentä toimittavat välittömästi ääntenlaskun päätyttyä vaalipöytäkirjan ja äänestysliput keskusvaalilautakunnalle. 5. Otetaan oluet. 17

18 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 5 OHJEET KANSLIALLE Kanslia jakaa vaaliasiakirjoja ja ottaa ne vastaan keskusvaalilautakunnalle edelleen toimitettavaksi. Kanslian tehtävät ovat: 1. Vaaliluetteloiden tekeminen 2. Pitää koko ajan saatavana vaaleissa käytettäviä lomakkeita ja vaalijärjestyksiä 3. Ottaa vastaan ja säilyttää vaaliasiakirjoja. 18

19 LIITE 6: Ehdokasilmoitus (lomake 1) EHDOKAS Sukunimi Henkilötunnus Lomake 1 Etunimet Opiskelijanumero Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköposti Tiedekunta/Laitos OYY:n sääntöjen 37 : Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen henkilökohtaisesti läsnäoleva ylioppilaskunnan jäsen, joka viimeistään varsinaisena vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja joka on kirjoittautunut Oulun yliopistoon ja ylioppilaskuntaan läsnä olevaksi ennen sitä ajankohtaa, jolloin ehdokasilmoitukset ja muut asiakirjat on viimeistään jätettävä keskusvaalilautakunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vakuutan olevani vaalikelpoinen Paikka ja päivämäärä Ehdokkaan allekirjoitus TODISTAJAT Allekirjoituksen oikeaksi todistavat Todistajan nimi Paikka ja päivämäärä Todistajan allekirjoitus Todistajan nimi Paikka ja päivämäärä Todistajan allekirjoitus VAALILIITTO JA VAALIRENGAS Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon ja vain yhteen vaalirenkaaseen Vaaliliiton nimi, jos ehdokas kuuluu vaaliliittoon Vaalirenkaan nimi, jos ehdokas kuuluu vaalirenkaaseen OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 19

20 LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) Lomake 2 VAALILIITTO Vaaliliiton nimi, enintään neljä sanaa, nimessä oltava sana "vaaliliitto", pakollinen Vaaliliiton tunnus, enintään neljä sanaa, vapaaehtoinen ASIANHOITAJA OYY:n vaalijärjestyksen 11 mukaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. OYY:n vaalijärjestyksen 12 mukaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos asiakirjoissa on virheitä tai puutteita. Asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnalle tai korjattava virheet tai puutteet. Asianhoitajan nimi Puhelinnumero Osoite Postinumero Paikka ja päivämäärä Asianhoitajan allekirjoitus OYY:n vaalijärjestyksen 9 mukaan vaaliliiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa ja vaaliliitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaaliasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä merkitykseltään harhaanjohtavia. Vaaliliiton nimi on mainittava jokaisen vaaliliittoon kuuluvan ehdokkaan ehdokasilmoituksessa. Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet tulevat kääntöpuolelle. OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 20

21 LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) Ehdokkaat Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa

22 LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) Lomake 3 VAALIRENGAS Vaalirenkaan nimi, enintään neljä sanaa, nimessä oltava sana "vaalirengas", pakollinen Vaalirenkaan tunnus, enintään neljä sanaa, vapaaehtoinen ASIANHOITAJA OYY:n vaalijärjestyksen 11 mukaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. OYY:n vaalijärjestyksen 12 mukaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos asiakirjoissa on virheitä tai puutteita. Asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnalle tai korjattava virheet tai puutteet. Asianhoitajan nimi Puhelinnumero Osoite Postinumero ja -toimipaikka Paikka ja päivämäärä Asianhoitajan allekirjoitus OYY:n vaalijärjestyksen 9 mukaan vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään kaksi vaaliliittoa. Vaaliliitto ja ehdokas voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen ja vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaaseen kuuluvien vaaliliittojen nimet ja vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet tulevat kääntöpuolelle. OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 22

23 LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) Vaaliliitot Vaaliliittojen nimet siinä järjestyksessä, kuin vaaliliitot tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa Vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat Vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen. VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (9) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto-yliopiston

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Edustajiston vaali Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 I LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä

Lisätiedot

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään.

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Edustajiston hyväksymä 18.3.2015 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä Edustajisto hyväksynyt 17.12.2013 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S I luku Yleisiä määräyksiä 1 Yleistä Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Luku 1 - YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) 1 Yleistä Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys ja vaalijärjestyksenä toimitettaessa Laureaammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin 1 Keskusvaalilautakunta ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ. I luku Yleisiä määräyksiä

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ. I luku Yleisiä määräyksiä KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelijakunnan edustajiston vaalit suoritetaan vuosittain lokakuun 14. ja marraskuun 14. päivien välisenä

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 416/2014 Kirkon vaalijärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA. 416/2014 Kirkon vaalijärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014 416/2014 Kirkon vaalijärjestys Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 2013 Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti säädetään kirkkolain

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Vaalijärjestys Hyväksytty 13.5.2014 1 Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 :n mukaisissa liittokokousvaaleissa vuonna 2015 sekä liittokokouskaudella 2015-2019

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta

Lisätiedot

1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6

1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6 Hallitus hyväksynyt 1. 2.10.2009 2 1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6 Ehdokkaiden asettaminen

Lisätiedot

Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita

Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita ÄÄNESTYSTOIMIKUNTA Sääntöjen mukaan ammattiosastot ovat nimenneet äänestystoimikunnat. Liiton vaalijärjestyksen mukaan äänestystoimikuntaan

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Vaaliohje 2011 EK, AKAVA, SAK, STTK Työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marrasjoulukuun aikana. Vaaleissa valittujen edustajien toimikausi

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET Sisältö 1... 3 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 3 3 Luottamusmiehen tehtävät... 5 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 6 5 Ehdokkaiden

Lisätiedot

Äänestysalueiden vähentäminen

Äänestysalueiden vähentäminen Äänestysalueiden vähentäminen Kh 16 Kurikan kaupungissa on yhteensä kahdeksantoista äänestysaluetta. 25.1.2010 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Vaaliohje 2015 EK, AKAVA, SAK, STTK Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 LIITE 1 Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13.1 ja 13.3 Huhtikuu 2010 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1 EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Esityslista 1 Esityslista, joka toimitetaan edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana, laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry SYYSKOKOUS 22.11.2008 Vaalijärjestys, hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2008

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry SYYSKOKOUS 22.11.2008 Vaalijärjestys, hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2008 KEPAN VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä Vaalit 1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n (KEPA) päätöksenteossa käytetään vaalimenettelyä puheenjohtajien ja hallituksen valinnassa. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

1 Y leisohjeet t yösuojeluvaaleis ta metalliteollisuudessa... 3

1 Y leisohjeet t yösuojeluvaaleis ta metalliteollisuudessa... 3 YLEISOHJEET TYÖSUOJELU- VAALEISTA Metalliteollisuudessa Sisältö 1 Y leisohjeet t yösuojeluvaaleis ta metalliteollisuudessa........... 3 1.1 Vaalien valmistelutoimet... 3 1.2 Rajanveto toimihenkilöiden

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta 39 26.11.2008

Keskusvaalilautakunta 39 26.11.2008 anonlisäveroineen 3904 euroa." Mainittakoon, että oikeudenkäyntikulua koskevan konauksen laskun saajaksi on merkitty Vihdin, Kauniaisten ja Karkkilan kunnat. Valituksen perusteet ovat tiivistettynä seuraavia:

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Kunnallisvaalit. Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012. Selkoesite

Kunnallisvaalit. Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012. Selkoesite Kunnallisvaalit 2012 Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 Selkoesite Kunnallisvaalit 2012 Ennakkoäänestys Suomessa 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 Suomi jakautuu

Lisätiedot

Äänestys. Sähköisen äänestyksen pilotti. Luokkamalli. Government. Versio 1.4H Julkinen 08.02.2008 1 (8) Luokkamalli

Äänestys. Sähköisen äänestyksen pilotti. Luokkamalli. Government. Versio 1.4H Julkinen 08.02.2008 1 (8) Luokkamalli 08.02.2008 1 (8) Äänestys Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (8) 1 Äänestys... 3 1.1 Laskenta... 3 1.1.1 Aanet... 3 1.1.2 AaniLkm... 3 1.1.3 Yhdistely... 4 1.1.4 YhdistettyTulos... 4

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998 N:o 750 753 SISÄLLYS N:o Sivu 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista.

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö 19.12.2014 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2001-2006. 5. Tietotekniikan avulla tapahtuvasta äänestyksestä

VAALIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2001-2006. 5. Tietotekniikan avulla tapahtuvasta äänestyksestä OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Vaaliyksikkö 24.3.2000 Arto Jääskeläinen VAALIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2001-2006 Tässä muistiossa esitetään joitakin näkökohtia ja toimintamalleja siitä, miten ja mihin suuntaan

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Kotiäänestys. Oikeusministeriö

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Kotiäänestys. Oikeusministeriö 5 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Kotiäänestys Oikeusministeriö 19.12.2014 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998) 10 :n

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015 Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 II kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet

Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Niedersächsischer Landeswahlleiter Finnisch Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet 2 Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Alasaksissa

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi.

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi. Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi LUOTTAMUSTA. Työ on merkittävä osa ihmisen elämää. Työelämän laatu, reiluus ja kehitys vaikuttavat olennaisesti ihmisten hyvinvointiin. Järjestäytyneillä

Lisätiedot

Kokousaika 17.04.2015 kello 18:00-21:15

Kokousaika 17.04.2015 kello 18:00-21:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 kello 18:00-21:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 Ennakkoäänestysasiakirjojen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka: O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: 21.5.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS VAALIOHJEET ASIAKIRJAMALLIT VAALIN AJANKOHDAT SÄHKÖINEN VAALI 18.3. 28.3.2016 POSTIÄÄNESTYS 18.3. 1.4.2016 VARSINAINEN VAALI 10.4. 12.4.2016 METALLITYÖVÄEN

Lisätiedot

Tee porukastasi vahvempi.

Tee porukastasi vahvempi. Tee porukastasi vahvempi. Luottamusvalintasäännöt Säännöt hyväksytty PAMin hallituksen kokouksessa 19.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä...3 2. Luottamusmies...3 3. Luottamusmiehen

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Keskusvaalilautakunta 25.09.2015 Aika Perjantai 25.09.2015 klo 19:05-19:25 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (10) Siirtotiedostot Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (10) 1 LiittymätUlkoiset... 3 1.1 VATLiittyma: Tiedostosiirrot... 4 1.1.1 Class:VATLahetysIF... 4 1.1.1.1 Operations...

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot

8.2.2002 OM 1/51/2002. Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALIT

8.2.2002 OM 1/51/2002. Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALIT OIKEUSMINISTERIÖ Yleinen osasto / vaaliyksikkö 8.2.2002 OM 1/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALIT Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan 16.3.2003.

Lisätiedot

Suomen vaalijärjestelmä

Suomen vaalijärjestelmä Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 62/2010 Suomen vaalijärjestelmä Yleisesitys 62/2010 Suomen vaalijärjestelmä Yleisesitys Oikeusministeriö, Helsinki 2010 2.8.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö 1 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 30.10.2015 15/0267/1 Peitelty päätös Diaarinumero 00653/15/1101 00693/15/1101 00694/15/1101 00695/15/1101 1 (8) Asia Valtiollisia vaaleja koskeva valitus

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

Sähköinen äänestämisen testaus

Sähköinen äänestämisen testaus Sähköinen äänestämisen testaus Oikeusministeriö, 12.3.-28.3.2008 Pohja- ja paikkatiedot 1 evote:n testaus kokonaisuudessaan Toimittajien komponenttitestaukset TE:n integraatiotestaus TE:n järjestelmätestaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Keskusvaalilautakunta 28.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Keskusvaalilautakunta 28.10.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 28.10.2014 Sivu 1 / 1 3950/00.00.00/2014 29 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi, puh. 09 81621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvitys. Vaihtoehdot kuntalaisten kuulemiseen kuntaliitosprosessissa

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvitys. Vaihtoehdot kuntalaisten kuulemiseen kuntaliitosprosessissa Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvitys Vaihtoehdot kuntalaisten kuulemiseen kuntaliitosprosessissa Demokratiatyöryhmä 10.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kuntalaisten kuuleminen - vaihtoehdot

Lisätiedot

Act 974/1995 on the Sami Parliament:

Act 974/1995 on the Sami Parliament: Act 974/1995 on the Sami Parliament: Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995 Laki saamelaiskäräjistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

2(8) 2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2008 kunnallisvaalien toimittamiseen

2(8) 2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2008 kunnallisvaalien toimittamiseen 7.3.2008 OM 4/51/2008 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaa) VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT JA KAINUUN MAAKUNTAVAALIT: yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnissa ym. 1. Muutoksia lainsäädännössä Kunnallisvaalit ja Kainuun

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö 4 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON VAALIKÄSIKIRJA

AMMATTIOSASTON VAALIKÄSIKIRJA AMMATTIOSASTON VAALIKÄSIKIRJA Sisällysluettelo Alkusanat...4 Sinun liittosi. Sinä päätät...6 Liittokokous...6 Edustajisto...6 Liittohallitus...7 Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit...

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6)

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6) 9.3.2012 1(6) NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Suomen Lähihoitajat ry, ruotsiksi Finlands Närvårdare rf. TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö 4 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Oikeusministeriö 19.12.2014 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 19.4.2015 Koulutuspäivä kuntien keskusvaalilautakunnille

Eduskuntavaalit 19.4.2015 Koulutuspäivä kuntien keskusvaalilautakunnille Eduskuntavaalit 19.4.2015 Koulutuspäivä kuntien keskusvaalilautakunnille Oikeusministeriön vaalikoulutus helmikuu 2015 1 Tilaisuuden ohjelma 9.30 Avaus 9.45 Keskusvaalilautakunnan tehtävät eduskuntavaaleissa

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

I Kokoukset ja asioiden käsittely

I Kokoukset ja asioiden käsittely JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29.5.2012 38 seuraavan työjärjestyksen. Sen lisäksi mitä

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys laitoksessa. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys laitoksessa. Oikeusministeriö 3 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys laitoksessa Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015 Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa Petrus Repo 23.3.2015 Taustaa Selvitys sähköisestä äänestämisestä (liite). Painopisteenä riskianalyysi sähköisestä vaalista. Ensin raamit, sen jälkeen toteutusyksityiskohdat.

Lisätiedot