Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu."

Transkriptio

1 Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen 2 Vaalien järjestämisajankohta 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat 5 Vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat 3. luku Ehdokkaiden asettaminen, vaaliliitot, vaalirenkaat ja ehdokkaiden yhdistelmä 6 Vaalikuulutus 7 Ehdokkaaksi ilmoittautuminen, vaaliliitto ja vaalirengas 8 Vaaliasiakirjojen jättäminen 9 Asianhoitajien läsnäolo-oikeus 10 Vaaliasiakirjojen tarkastaminen 11 Ehdokasilmoituksen hylkääminen 12 Vaalien järjestämättä jättäminen 13 Ehdokkaiden yhdistelmä 4. luku Vaalivalmistelut 14 Pääsihteerin ja keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleja valmisteltaessa 15 Äänestyslippu 16 Pienen äänestysalueen yhdistäminen 5. luku Ennakkoäänestys 17 Ennakkoäänestysmenettely 18 Päivä, aika ja paikka 19 Keskusvaalilautakunnan tehtävät ennakkoäänestyksen päätyttyä 6. luku Vaalitoimitus 20 Vaalitoimituksen kesto 21 Vaalilautakunnan päätösvaltaisuus 22 Äänestysmenettely ja äänestyslippujen laskenta 23 Vaalipöytäkirja 24 Tiedottaminen 7. luku Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen 25 Kirjekuoriäänten tarkastaminen 26 Vaalituloksen laskeminen ja tarkastaminen 27 Mitätön äänestyslippu 28 Ehdokkaiden vertausluvut 29 Äänestyksen tulos 30 Vaaliliiton varajäsenet edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden ajaksi 31 Vaalituloksen vahvistaminen ja julkaiseminen 32 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 33 Äänestyslippujen säilyttäminen 34 Vaalirauha 35 Vaaleista valittaminen ja vaalien uusiminen 36 Vajaa edustajisto 37 Määräpäivien muuttaminen 38 Täydentävät ohjeet 39 Voimaantulo Vaalijärjestyksen liitteet: LIITE 1: ohjeet keskusvaalilautakunnalle LIITE 2: ohjeet pääsihteerille LIITE 3: ohjeet vaalitoimitsijoille LIITE 4: ohjeet vaalilautakunnalle LIITE 5: ohjeet kanslialle LIITE 6: Ehdokasilmoitus (lomake 1) LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) 1

2 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1) ylioppilaskunta-asetusta; 2) ylioppilaskunnan sääntöjä, joissa määrätään mm. äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, valitusmenettelystä, toimikauden jatkumisesta, keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan päätösvaltaisuudesta ja kokousmenettelystä; 3) tämän vaalijärjestyksen määräyksiä; 4) tämän vaalijärjestyksen liitteenä olevia ohjeita ja lomakkeita, joita keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa muuttaa. 2 Vaalien järjestämisajankohta Edustajiston vaalit järjestetään parittomina vuosina marraskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Edustajisto voi määrätä vaalit pidettäväksi muuna päivänä lokakuun 1. ja marraskuun 7. päivän välisenä aikana. 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät Keskusvaalilautakunta vastaa ylioppilaskunnan vaalien järjestämisestä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät on lueteltu ohjeet keskusvaalilautakunnalle -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä 1. Lisäksi keskusvaalilautakunnalle kuuluu hallintovaalijohtosäännössä määritetyt tehtävät. 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat Keskusvaalilautakunta jakaa ylioppilaskunnan äänioikeutetut jäsenet riittävän moneen äänestysalueeseen. Keskusvaalilautakunta päättää, missä on kunkin äänestysalueen äänestyspaikka. 5 Vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat Keskusvaalilautakunnan on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettavaa siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Yksi vaalilautakunnan jäsenistä on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi olla vaalilautakunnan jäsen. Ennakkoäänestystä ja vaaliluetteloiden nähtävänä pitämistä varten keskusvaalilautakunta asettaa tarpeellisen määrän vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsija ei saa olla vaaleissa ehdokkaana edustajaksi. 2

3 6 Vaalikuulutus 3. luku Ehdokkaiden asettaminen, vaaliliitot, vaalirenkaat ja ehdokkaiden yhdistelmä Keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalikuulutus viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussakin keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava 1) mistä vaalista on kysymys 2) montako edustajaa valitaan 3) milloin vaalit järjestetään 4) ketkä ovat vaalikelpoisia 5) missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan 6) minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä 7) ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja 8) missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä 9) minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä 10) missä ja milloin ennakkoäänestys järjestetään 11) äänestysaluejako ja kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti ja aukioloaika. 7 Ehdokkaaksi ilmoittautuminen, vaaliliitto ja vaalirengas Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi edustajiston vaaleihin, on jätettävä yksi ehdokasilmoitus vaalijärjestyksen liitteen mukaisella lomakkeella 1. Vaaliliiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa ja vaaliliitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaaliliiton perustamisasiakirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle 2. Vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään kaksi vaaliliittoa. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon tai vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaaliliitto voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaan sopimusasiakirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle 3. Vaaliasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä merkitykseltään harhaanjohtavia. 8 Vaaliasiakirjojen jättäminen Vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan vaalikuulutuksessaan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 3

4 9 Asianhoitajien läsnäolo-oikeus Vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. 10 Vaaliasiakirjojen tarkastaminen Kokouksessa, joka pidetään viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää, keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaaliasiakirjat. Jos vaaleja koskevat asiakirjat on annettu määräajan jälkeen, ne on jätettävä tutkimatta. Ehdokasilmoituksen jättäneelle tai vaaliliiton tai vaalirenkaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos havaitaan, että 1) asiakirjoja ei ole tehty tämän vaalijärjestyksen tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti 2) asiakirjoja puuttuu 3) ehdokasilmoituksen on jättänyt sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen 4) sama ehdokas esiintyy kahdessa vaaliliitossa tai vaalirenkaassa 5) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa on enemmän ehdokkaita, kuin mitä tämän vaalijärjestyksen mukaan on oikeus asettaa 6) asiakirjoja ei voida muusta syystä hyväksyä. Ehdokkaan tai asiamiehen on tämän kokouksen aikana annettava vastaus keskusvaalilautakunnan huomautukseen tai korjattava huomautuksessa mainittu puute. 11 Ehdokasilmoituksen hylkääminen Keskusvaalilautakunnan on poistettava ehdokkaiden joukosta, vaaliliitoista ja -renkaista vaalikelvottomien ehdokkaiden nimet ja ne, joista ei ole saatu hyväksyttävää vastausta huomautukseen tai huomautuksessa mainittua puutetta ei ole korjattu. 12 Vaalien järjestämättä jättäminen Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että edustajiksi on valittu hyväksytyt ehdokkaat. 13 Ehdokkaiden yhdistelmä Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokkaiden yhdistelmä viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan seuraavassa järjestyksessä 1) ylimmäksi tulee otsikko, mistä vaalista on kyse 2) vaalirenkaat ja vaalirenkaisin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa järjestyksessä 3) sen jälkeen otsakkeen Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat alle tulevat vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä 4) vaalirenkaan nimen ja tunnuksen jälkeen tulevat ensin otsakkeen Vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat alle vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat vaaliliitot vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä 4

5 5) vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle vaaliliiton perustamisasiakirjassa ilmoitetussa järjestyksessä. Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi. Jos ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, on ne järjestettävä kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle. Ehdokkaiden yhdistelmä on viipymättä julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussakin keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Riittävä määrä yhdistelmiä on järjestettävä vaalilautakuntien ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden käyttöön. 4. luku Vaalivalmistelut 14 Pääsihteerin ja keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleja valmisteltaessa Keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä kaikkiin vaalien järjestämistä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteitä on lueteltu ohjeet keskusvaalilautakunnalle -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä 1. Pääsihteerin tehtävät on määrätty ohjeet pääsihteerille -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä Äänestyslippu Keskusvaalilautakunnan vahvistaman äänestyslipun sisäpuolelle on painettava otsikko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettävä sekä ympyrä ehdokkaan numeron merkitsemistä varten. 16 Pienen äänestysalueen yhdistäminen Jos jollakin äänestysalueella on annettu vähemmän kuin 30 ääntä tai muuten perustellusti voidaan olettaa, että jonkin äänestysalueen vaalisalaisuus voi vaarantua, keskusvaalilautakunnan tulee määrätä 1) tällaisen äänestysalueen ja jonkin muun äänestysalueen äänestyslippuja ei tarkasteta ja lasketa vaalilautakunnassa vaan keskusvaalilautakunnassa 2) tällaisen äänestysalueen äänestysliput yhdistetään keskusvaalilautakunnassa ennakkoäänestyksessä ja kirjekuorissa annettuihin äänestyslippuihin. 17 Ennakkoäänestysmenettely 5. luku Ennakkoäänestys Ennakkoäänestämisen järjestämisestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan asettamat vaalitoimitsijat. Menettelystä ennakkoäänestyksessä on määrätty tämän vaalijärjestyksen ohjeet vaalitoimitsijalle -nimisessä liitteessä 3. 5

6 18 Päivä, aika ja paikka Ennakkoäänestys järjestetään vähintään kahtena päivänä keskusvaalilautakunnan päättämissä ennakkoäänestyspaikoissa ja keskusvaalilautakunnan päättäminä kellonaikoina. Ennakkoäänestys alkaa aikaisintaan 14. päivänä ja päättyy viimeistään seitsemäntenä päivänä ennen varsinaista vaalipäivää. 19 Keskusvaalilautakunnan tehtävät ennakkoäänestyksen päätyttyä Keskusvaalilautakunnan on lähetekuorta avaamatta tarkastettava, että henkilö on äänestänyt ennakkoon enintään yhden kerran, kokouksessa, joka pidetään viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä. Mikäli henkilö on äänestänyt ennakkoon useammin kuin kerran, hänet merkitään vaaliluetteloon äänestäneeksi ja annetut ennakkoäänet hylätään. Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuorta avaamatta samassa kokouksessa. Jos 1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt 3) lähete- tai vaalikuori on avonainen 4) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä; on ennakkoäänestysasiakirjat liitettävä pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta. Jos lähetekuori voidaan hyväksyä, merkitään vaaliluetteloon, että lähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt. Sen jälkeen hyväksytyt vaalikuoret lasketaan ja tarkastetaan, että niiden lukumäärä on sama kuin vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekuorista erotettuna säilytettävä varmassa tallessa. 20 Vaalitoimituksen kesto 6. luku Vaalitoimitus Vaalitoimitus alkaa kello 8:00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti päättyen kello 18:00. Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat ennen päättymisaikaa tulleet saapuville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus äänestää. Keskusvaalilautakunta voi lyhentää joidenkin äänestyspaikkojen vaalitoimituksen kestoaikaa enintään neljällä tunnilla. 21 Vaalilautakunnan päätösvaltaisuus Vaalitoimituksen ja ääntenlaskun aikana on vaalilautakunnan oltava ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti päätösvaltainen, siten että saapuvilla on vähintään puolet vaalilautakunnan jäsenistä jonkun heistä toimiessa puheenjohtajana. 6

7 22 Äänestysmenettely ja äänestyslippujen laskenta Äänestämisen järjestämisestä ja äänestyslippujen laskennasta huolehtii äänestysalueen vaalilautakunta, ellei näissä säännöissä muuta määrätä. Menettelytavoista on määrätty tämän vaalijärjestyksen ohjeet vaalilautakunnalle -nimisessä liitteessä Vaalipöytäkirja Vaalilautakunnan on pidettävä vaalipöytäkirjaa. Vaalipöytäkirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle Tiedottaminen Keskusvaalilautakunta antaa vaalilautakunnille tarvittaessa ohjeet vaalien ennakkotuloksen tiedottamisesta. 25 Kirjekuoriäänten tarkastaminen 7. luku Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen Keskusvaalilautakunta käsittelee vaalitoimituksessa annetut kirjekuoriäänet samalla tavoin kuin ennakkoäänet. 26 Vaalituloksen laskeminen ja tarkastaminen Ennakkoäänestyksessä annetut vaalikuorissa olevat äänestysliput yhdistetään vaalisalaisuus säilyttäen. Sen jälkeen on äänestysliput tarkastettava ja laskettava sekä laadittava tästä tarpeelliset tiedot sisältävä pöytäkirja. Keskusvaalilautakunnan on mahdollisimman pian äänestyksen päättymisen jälkeen ryhdyttävä laskemaan vaalin tulos, tarkastettava vaalilautakuntien laskelmat ja vaalitoimituksessa annetut vaaliliput. Tällöin on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta. Keskusvaalilautakunnan on laskettava kunkin ehdokkaan hyväksi annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä. 27 Mitätön äänestyslippu Äänestyslippu on mitätön, jos 1) vaalikuoressa on muuta kuin yksi äänestyslippu 2) vaalikuori on avonainen tai siihen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä 3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa kyseisen vaalin äänestyslippua 4) äänestyslippu on leimaamaton 5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa 6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen tuntomerkki 7) äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä, esimerkiksi ylimääräisiä kirjaimia, ylimääräisiä numeroita tai piirros. 7

8 Äänestyslippu ei ole mitätön, jos: 1) äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut, esimerkiksi vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi 2) numeromerkintä on yliviivattu ja uusi selvä numero on kirjoitettu 3) numero on alleviivattu tai sen perässä on piste 4) numero on piirretty äänestyslipussa olevan ympyrän ulkopuolelle tai äänestyslipun kääntöpuolelle 5) numero on ilmaistu kirjaimin 6) ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksikäsitteinen. Äänestyslippu ennemmin hyväksytään kuin hylätään. 28 Ehdokkaiden vertausluvut Samaan vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat järjestetään henkilökohtaisten äänimääriensä suuruuden mukaan. Ehdokkaille annetaan väliaikaiset vertausluvut siten, että eniten ääniä saanut ehdokas saa väliaikaiseksi vertausluvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa väliaikaiseksi vertausluvukseen n:nnen osan vaaliliiton koko äänimäärästä. Jos vaaliliitto ei kuulu vaalirenkaaseen, tulee näin lasketusta väliaikaisesta vertausluvusta ehdokkaan lopullinen vertausluku. Vaalirenkaaseen kuuluvan, mutta vaaliliittoihin kuulumattoman ehdokkaan väliaikainen vertausluku on hänen saamansa henkilökohtainen äänimäärä. Vaalirenkaaseen kuuluvat ehdokkaat järjestetään väliaikaisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokkaille lopulliset vertausluvut siten, että suurimman väliaikaisen vertausluvun saanut ehdokas saa lopulliseksi vertausluvukseen vaalirenkaan hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa lopulliseksi vertausluvukseen n:nnen osan vaalirenkaan koko äänimäärästä. Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattoman ehdokkaan lopullinen vertausluku on hänen saamansa äänimäärä. 29 Äänestyksen tulos Äänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen lopullinen vertauslukunsa. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla. Keskusvaalilautakunta julistaa edustajistoon valituiksi nimisarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin edustajia on valittava. 30 Vaaliliiton varajäsenet edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden ajaksi Edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden varalle keskusvaalilautakunta julistaa valituksi vaaliliiton varajäseniksi vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä yhtä monta varajäsentä kuin varsinaisia edustajia vaaliliitosta on valittu. Luetteloa varaedustajista säilytetään ylioppilaskunnan kansliassa tai muussa sopivassa paikassa. 8

9 31 Vaalituloksen vahvistaminen ja julkaiseminen Keskusvaalilautakunta julkaisee alustavan luettelon edustajiksi valituista ja vaaliliittojen varajäsenistä heti alustavan laskennan jälkeen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen tarkastuslaskennan jälkeen viimeistään 7. päivänä varsinaisesta vaalipäivästä. 32 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja Keskusvaalilautakunnan kokouksissa tehdään pöytäkirja, johon merkitään kokouksen järjestysnumero, päivä, kokouksen alkamis-, keskeytymis-, jatkamis-, ja päättymisajat sekä läsnä olleet jäsenet. Päätöksen sisältö voidaan ilmoittaa viittaamalla kuulutukseen, ilmoitukseen, kirjeeseen, luetteloon tai muuhun toimituskirjaan. Kun vaalien tulos on vahvistettu, on pöytäkirjassa mainittava kaikkien ehdokkaina olleiden nimet, äänimäärät ja vertausluvut sekä valituksi tulleiden nimet. Pöytäkirjaan on myös merkittävä vaalitoimituksessa annettujen mitättömien äänestyslippujen lukumäärä äänestysalueittain. 33 Äänestyslippujen säilyttäminen Keskusvaalilautakunnan on pantava äänestysliput ja kappale ehdokkaiden yhdistelmää pakkaukseen, joka sinetöidään. Pakkaus on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan varsinaisesta vaalipäivästä. 34 Vaalirauha Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa pitää puheita, laittaa esille tai jakaa vaalimainoksia eikä millään tavoin vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalilautakunta tai vaalitoimitsija harkitsee tarpeelliseksi antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja vaalitoimituksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi. 35 Vaaleista valittaminen ja vaalien uusiminen Vaaliluettelon oikaisemista, vaaliasiakirjoja, vaalikelpoisuutta sekä ehdokkaiden yhdistelmää koskevassa asiassa ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla. Jos vaalitoimitsijan, keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai niiden jäsenen päätös tai toimenpide on ollut ylioppilaskunnan sääntöjen, vaalijärjestyksen tai vaalijärjestyksen nojalla annettujen ohjeiden vastainen ja tämä on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, keskusvaalilautakunnan on määrättävä järjestettäväksi uudet vaalit, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa. Keskusvaalilautakunnan on järjestettävä uudet vaalit viipymättä. Vaaleissa on kuitenkin käytettävä muuttamattomina samoja vaaliluetteloja kuin kumotuissakin vaaleissa. Kumotuissa vaaleissa valituksi tulleet edustajat pysyvät toimessaan, kunnes uusien vaalien tulos on julkaistu. 9

10 36 Vajaa edustajisto Jos edustajien luku jää alle puoleen sääntöjen määräämästä edustajien luvusta, keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden edustajiston valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uusista vaaleista on soveltuvin osin voimassa, mitä vaaleista on tässä vaalijärjestyksessä määrätty. 37 Määräpäivien muuttaminen Jos edustajiston vaaleja tai niihin kuuluvia toimenpiteitä ei jostakin syystä voida järjestää tässä vaalijärjestyksessä määrättyinä aikoina, edustajisto voi keskusvaalilautakunnan esityksestä määrätä uuden ajan niitä varten. 38 Täydentävät ohjeet Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta antaa tarvittaessa keskusvaalilautakunta. Tarvittaessa keskusvaalilautakunta laatii ohjeet neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestelyistä. 39 Voimaantulo Tällä vaalijärjestyksellä kumotaan edustajiston vahvistama vaalijärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tämä vaalijärjestys astuu voimaan

11 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 1 OHJEET KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Keskusvaalilautakunnan tehtävät ovat: 1. Päättää äänestysaluejaosta ja äänestyspaikoista 2. Laatia vaaleissa käytettävät lomakkeet, joita ovat ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisasiakirja, vaalirenkaan sopimusasiakirja, luettelo ennakkoon äänestäneistä, luettelo kirjekuoriäänestäjistä ja pöytäkirjalomakkeet 3. Asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat 4. Laatia vaalikuulutus 5. Ottaa vastaan ja tarkastaa ehdokasilmoitukset ja muut vaaliasiakirjat 6. Julistaa vaaleja järjestämättä valitut edustajat 7. Laatia ehdokkaiden yhdistelmä 8. Tarkastaa kanslian laatimat vaaliluettelot 9. Tehdä erilaiset vaalivalmistelut 10. Tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjekuoriäänet 11. Laskea äänet, vahvistaa ja julkaista vaalien tulos Vaalivalmistelut, joista keskusvaalilautakunnan on huolehdittava: Hyvissä ajoin on varmistauduttava siitä, että vaalitoimitsijoilla ja vaalilautakunnilla on käytettävinään: 1. Ennakkoäänestyspaikka ja äänestyspaikka ja sopiva kalusto 2. Sellaiset äänestyskopit äänestysmerkinnän tekemistä varten, että vaalisalaisuuden säilyminen turvataan; 3. Ehdokkaiden yhdistelmiä, jotka on asetettava nähtäväksi vaalihuoneeseen ja odotustiloihin sekä jokaiseen äänestyskoppiin; 4. Riittävä määrä keskusvaalilautakunnan hyväksymiä äänestyslippuja, vaalikuoria, lähetekuoria ja vaalileimasin; 5. Ennakkoäänestystä varten lomake äänestysoikeuden käyttäneistä laadittavaa luetteloa varten; 6. Vaalilautakuntia varten vaaliluettelo, pöytäkirjalomakkeet, vaaliuurna sinetöimisvälineet, lomake kirjeäänestäneistä laadittavaa luetteloa varten ja tila ääntenlaskua varten. 11

12 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 2 OHJEET PÄÄSIHTEERILLE Pääsihteeri avustaa keskusvaalilautakuntaa vaalien järjestelyissä. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu: 1. Hankkia kaikki vaalilautakunnan tarvikkeet. 2. Ottaa riittävän määrän kopioita vaalijärjestyksen liitteistä ja lomakkeista. 3. Huolehtia äänestyslippujen painattamisesta. 4. Sopii paikat ja vastuuhenkilöt vaaliluettelon tarkastamista varten. 5. Laatia ehdokkaiden yhdistelmän. 6. Sopia äänestystiloista ja säilytystiloista väliyötä varten sekä ääntenlaskutiloista 7. Tarkastaa, että sinettileimasimet ovat kelvolliset. 12

13 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 3 OHJEET VAALITOIMITSIJOILLE A. Ohjeet vaaliluettelon tarkastamista varten 1. Vaaliluetteloon saavat tutustua kaikki. 2. Vaaliluettelosta saa tehdä muistiinpanoja. 3. Vaaliluettelosta voidaan antaa valokopio, mutta tällöin henkilötunnus on jätettävä pois. 4. Vaalitoimitsija voi tehdä korjauksen vaaliluetteloon, jos henkilö voi selvästi osoittaa olevansa äänioikeutettu. 5. Vähääkään epäselvissä tapauksissa, henkilön on tehtävä kirjallinen huomautus havaitsemastaan virheestä vaaliluettelossa. Huomautus on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4. päivänä ennen vaaleja kello Vaaliluettelo on kokoajan pidettävä valvonnan alaisena. Sitä ei saa antaa vietäväksi pois huoneesta. B. Vaalitoimitsijan tehtävät ennen ennakkoäänestyksen alkua. 1. Tarkastaa, että vaalipaikalla on - äänestyskopit - äänestysliput - vaalileimasin ja leimasintyyny - ehdokaslistojen yhdistelmiä jokaiseen äänestyskoppiin ja vaalihuoneiston seinälle - lyijykyniä ja kumi jokaiseen äänestyskoppiin - kynänteroitin - kuulakärkikynä - vaalikuoria (B6), lähetekuoria (B5) - luettelopohja ennakkoäänestäjistä - vaaliuurna - vaalijärjestys 2. Avaa äänestysliput sisältävän pakkauksen. C. Ennakkoäänestys 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä 3. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, äänestäjälle annetaan äänestyslippu ja lähetekuori täytetään. 4. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numero äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 5. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalitoimitsijalle leimattavaksi. 13

14 6. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 7. Äänestäjä ei missään tapauksessa saa pudottaa äänestyslippua vaaliuurnaan. 8. Välittömästi leimaamisen jälkeen äänestäjälle annetaan vaalikuori ja äänestäjän on suljettava äänestyslippu vaalikuoreen. 9. Vaalikuoreen ei saa tehdä merkintöjä. 10. Äänestäjä allekirjoittaa täytetyn lähetekuoren ja antaa sen vaalitoimitsijalle. 11. Vaalitoimitsija päivää ja allekirjoittaa lähetekuoren. 12. Ennakkoäänestäjistä pidettävään luetteloon kirjoitetaan äänestäjän nimi. 13. Vaalitoimitsija sulkee äänestäjän nähden vaalikuoren lähetekuoreen. 14. Lähetekuori annetaan äänestäjälle, jonka on pudotettava se vaaliuurnaan. Lähetekuorta ei leimata 14

15 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 4 OHJEET VAALILAUTAKUNNALLE A. Vaalilautakunnan tehtävät ennen äänestyksen alkua. 1. Tarkastetaan, että vaalipaikalla on - uurna ja uurnan lukko avaimineen - äänestyskopit - äänestysliput - äänestysalueen vaaliluettelo, käärepaperia - vaalileimasin ja leimasintyyny - vaalipöytäkirja - ehdokaslistojen yhdistelmiä jokaiseen äänestyskoppiin ja vaalihuoneiston seinälle - sinetöimisvälineet: sinettileimasin, sinettivaha, kynttilät ja tulitikut - lyijykyniä ja kumi jokaiseen äänestyskoppiin - kynänteroitin - kuulakärkikynä ja viivain vaaliluettelon tehtäviä merkintöjä varten - vaalikuoria (B6), lähetekuoria (B5) ja lähetekirjeitä kirjekuoriäänestämistä varten - kirjekuori B4 vaalipöytäkirjaa varten - luettelopohja ennakkoäänestäjistä - vaalijärjestys - sakset, 2 kpl nauloja, kalastajalankaa, lehtiö 2. Vaalipöytäkirjan pito aloitetaan 3. Ensimmäinen äänestämään tullut tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä ja allekirjoittaa tätä koskevan merkinnän vaalipöytäkirjaan 4. Vaaliuurna suljetaan ja avaimet laitetaan luotettavaan paikkaan. Vaaliuurnaa ei saa avata ennen kuin äänestyksen päätyttyä ryhdytään laskemaan äänestyslippuja 5. Avataan äänestysliput sisältävä pakkaus. B. Äänestäminen 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 3. Vaaliluettelosta tarkastetaan, että henkilö on äänioikeutettu eikä ole jo käyttänyt äänioikeuttaan. 4. Yliviivataan äänestäjän nimi vaaliluettelosta. 15

16 5. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, annetaan äänestäjälle yksi painoasultaan moitteeton äänestyslippu. 6. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numeron äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 7. Äänestäjälle voidaan antaa uusi äänestyslippu, jolloin vanha äänestyslippu on vaalisalaisuus säilyttäen revittävä ja luovutettava äänestäjälle. 8. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. 9. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 10. Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan. 11. Ellei äänestäjä pudota äänestyslippua vaaliuurnaan, korjataan vaaliluetteloon tehty merkintä ja mainitaan tehty korjaus vaalipöytäkirjassa. C. Kirjekuoriäänestäminen Jos äänioikeutettu henkilö haluaa äänestää muun alueen vaalitoimituksessa kuin sen, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty menetellään seuraavasti: 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 3. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, äänestäjälle annetaan äänestyslippu. 4. Vaalitoimitsija täyttää lähetekuoren. 5. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numeron äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 6. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. 7. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 8. Äänestäjä ei missään tapauksessa saa pudottaa äänestyslippua vaaliuurnaan. 9. Välittömästi leimaamisen jälkeen äänestäjälle annetaan vaalikuori ja äänestäjän on suljettava äänestyslippu vaalikuoreen. 10. Vaalikuoreen ei saa tehdä merkintöjä. 11. Äänestäjä allekirjoittaa täytetyn lähetekuoren ja antaa sen vaalilautakunnalle. 12. Vaalilautakunnan jäsen päivää ja allekirjoittaa lähetekuoren. 13. Kirjekuoriäänestäjistä pidettävään luetteloon kirjoitetaan äänestäjän nimi. 14. Vaalilautakunnan jäsen sulkee äänestäjän nähden vaalikuoren ja lähetekirjeen lähetekuoreen. 15. Lähetekuori annetaan äänestäjälle, jonka on pudotettava se vaaliuurnaan. Lähetekuorta ei leimata. D. Äänten laskenta Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan julistettua vaalitoimituksen 16

17 päättyneeksi: 1. Lasketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tehtyjen merkintöjen mukaan ovat äänestäneet. 2. Ilmoitetaan äänestäneiden lukumäärä välittömästi puhelimitse keskusvaalilautakunnalle. 3. Sinetöidään vaaliluettelo. 4. Tyhjennetään vaaliuurna ja lajitellaan lähetekuoret ja äänestysliput erilleen. 5. Lasketaan lähetekuorten lukumäärä ja toimitetaan ne yhdessä sinetöidyn vaaliluettelon ja kirjekuoriäänestäneiden luettelon kanssa keskusvaalilautakunnalle. 6. Lasketaan ja tarkastetaan äänestysliput. Kaikki epäselvät ja hylättäviksi ehdotetut äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi ja niiden lukumäärä lasketaan. 7. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmänä. 8. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 9. Lasketaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden saamat äänimäärät. 10. Merkitään laskennan tulokset vaalipöytäkirjaan. Äänestyslippujen järjestelyä ja laskentaa ei saa keskeyttää eikä äänestyslippuihin saa tehdä mitään merkintöjä. E. Lopuksi 1. Äänestysliput paketoidaan sotkematta ryhmittelyä ja paketti sinetöidään. 2. Pakettiin merkitään äänestysalueen nimi. 3. Pöytäkirja tarkastetaan ja suljetaan kirjekuoreen. 4. Kaksi vaalilautakunnan jäsentä toimittavat välittömästi ääntenlaskun päätyttyä vaalipöytäkirjan ja äänestysliput keskusvaalilautakunnalle. 5. Otetaan oluet. 17

18 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 5 OHJEET KANSLIALLE Kanslia jakaa vaaliasiakirjoja ja ottaa ne vastaan keskusvaalilautakunnalle edelleen toimitettavaksi. Kanslian tehtävät ovat: 1. Vaaliluetteloiden tekeminen 2. Pitää koko ajan saatavana vaaleissa käytettäviä lomakkeita ja vaalijärjestyksiä 3. Ottaa vastaan ja säilyttää vaaliasiakirjoja. 18

19 LIITE 6: Ehdokasilmoitus (lomake 1) EHDOKAS Sukunimi Henkilötunnus Lomake 1 Etunimet Opiskelijanumero Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköposti Tiedekunta/Laitos OYY:n sääntöjen 37 : Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen henkilökohtaisesti läsnäoleva ylioppilaskunnan jäsen, joka viimeistään varsinaisena vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja joka on kirjoittautunut Oulun yliopistoon ja ylioppilaskuntaan läsnä olevaksi ennen sitä ajankohtaa, jolloin ehdokasilmoitukset ja muut asiakirjat on viimeistään jätettävä keskusvaalilautakunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vakuutan olevani vaalikelpoinen Paikka ja päivämäärä Ehdokkaan allekirjoitus TODISTAJAT Allekirjoituksen oikeaksi todistavat Todistajan nimi Paikka ja päivämäärä Todistajan allekirjoitus Todistajan nimi Paikka ja päivämäärä Todistajan allekirjoitus VAALILIITTO JA VAALIRENGAS Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon ja vain yhteen vaalirenkaaseen Vaaliliiton nimi, jos ehdokas kuuluu vaaliliittoon Vaalirenkaan nimi, jos ehdokas kuuluu vaalirenkaaseen OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 19

20 LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) Lomake 2 VAALILIITTO Vaaliliiton nimi, enintään neljä sanaa, nimessä oltava sana "vaaliliitto", pakollinen Vaaliliiton tunnus, enintään neljä sanaa, vapaaehtoinen ASIANHOITAJA OYY:n vaalijärjestyksen 11 mukaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. OYY:n vaalijärjestyksen 12 mukaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos asiakirjoissa on virheitä tai puutteita. Asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnalle tai korjattava virheet tai puutteet. Asianhoitajan nimi Puhelinnumero Osoite Postinumero Paikka ja päivämäärä Asianhoitajan allekirjoitus OYY:n vaalijärjestyksen 9 mukaan vaaliliiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa ja vaaliliitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaaliasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä merkitykseltään harhaanjohtavia. Vaaliliiton nimi on mainittava jokaisen vaaliliittoon kuuluvan ehdokkaan ehdokasilmoituksessa. Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet tulevat kääntöpuolelle. OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 20

21 LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) Ehdokkaat Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa

22 LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) Lomake 3 VAALIRENGAS Vaalirenkaan nimi, enintään neljä sanaa, nimessä oltava sana "vaalirengas", pakollinen Vaalirenkaan tunnus, enintään neljä sanaa, vapaaehtoinen ASIANHOITAJA OYY:n vaalijärjestyksen 11 mukaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. OYY:n vaalijärjestyksen 12 mukaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos asiakirjoissa on virheitä tai puutteita. Asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnalle tai korjattava virheet tai puutteet. Asianhoitajan nimi Puhelinnumero Osoite Postinumero ja -toimipaikka Paikka ja päivämäärä Asianhoitajan allekirjoitus OYY:n vaalijärjestyksen 9 mukaan vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään kaksi vaaliliittoa. Vaaliliitto ja ehdokas voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen ja vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaaseen kuuluvien vaaliliittojen nimet ja vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet tulevat kääntöpuolelle. OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 22

23 LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) Vaaliliitot Vaaliliittojen nimet siinä järjestyksessä, kuin vaaliliitot tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa Vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat Vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka: O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: 21.5.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) 1 Yleistä Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys ja vaalijärjestyksenä toimitettaessa Laureaammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh.

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys laitoksessa. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys laitoksessa. Oikeusministeriö 3 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys laitoksessa Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Vaalilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Vaalilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö 2 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Vaalilautakunnan tehtävät Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö 19.12.2014 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 6.7.2007 Lihakunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Lihakunta ja kotipaikka Kuopio. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Suomen vaalijärjestelmä

Suomen vaalijärjestelmä Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 62/2010 Suomen vaalijärjestelmä Yleisesitys 62/2010 Suomen vaalijärjestelmä Yleisesitys Oikeusministeriö, Helsinki 2010 2.8.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö 4 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt (Luonnos)

Itikka osuuskunnan säännöt (Luonnos) Itikka osuuskunnan säännöt (Luonnos) 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja kotipaikka Seinäjoki. 2 Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö

EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö 4 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Oikeusministeriö 19.12.2014 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON VAALIKÄSIKIRJA

AMMATTIOSASTON VAALIKÄSIKIRJA AMMATTIOSASTON VAALIKÄSIKIRJA Sisällysluettelo Alkusanat...4 Sinun liittosi. Sinä päätät...6 Liittokokous...6 Edustajisto...6 Liittohallitus...7 Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit...

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Vaalipiirilautakunnan tehtävät

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Vaalipiirilautakunnan tehtävät 8 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Vaalipiirilautakunnan tehtävät Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT VAALIOHJEET. Vaalipiirilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö

EDUSKUNTAVAALIT VAALIOHJEET. Vaalipiirilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö 8 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Vaalipiirilautakunnan tehtävät Oikeusministeriö 19.12.2014 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry SYYSKOKOUS 22.11.2008 Vaalijärjestys, hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2008

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry SYYSKOKOUS 22.11.2008 Vaalijärjestys, hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2008 KEPAN VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä Vaalit 1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n (KEPA) päätöksenteossa käytetään vaalimenettelyä puheenjohtajien ja hallituksen valinnassa. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2007 N:o 174. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys. N:o 174

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2007 N:o 174. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys. N:o 174 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2007 N:o 174 SISÄLLYS N:o Sivu 174 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys... 611 N:o 174 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys Annettu

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Sisällys JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN PERUSSÄÄNTÖ 4 Ylioppilaskunta ja sen tarkoitus 4 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 4 Edustajisto 5 Hallitus

Lisätiedot