Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu."

Transkriptio

1 Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen 2 Vaalien järjestämisajankohta 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat 5 Vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat 3. luku Ehdokkaiden asettaminen, vaaliliitot, vaalirenkaat ja ehdokkaiden yhdistelmä 6 Vaalikuulutus 7 Ehdokkaaksi ilmoittautuminen, vaaliliitto ja vaalirengas 8 Vaaliasiakirjojen jättäminen 9 Asianhoitajien läsnäolo-oikeus 10 Vaaliasiakirjojen tarkastaminen 11 Ehdokasilmoituksen hylkääminen 12 Vaalien järjestämättä jättäminen 13 Ehdokkaiden yhdistelmä 4. luku Vaalivalmistelut 14 Pääsihteerin ja keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleja valmisteltaessa 15 Äänestyslippu 16 Pienen äänestysalueen yhdistäminen 5. luku Ennakkoäänestys 17 Ennakkoäänestysmenettely 18 Päivä, aika ja paikka 19 Keskusvaalilautakunnan tehtävät ennakkoäänestyksen päätyttyä 6. luku Vaalitoimitus 20 Vaalitoimituksen kesto 21 Vaalilautakunnan päätösvaltaisuus 22 Äänestysmenettely ja äänestyslippujen laskenta 23 Vaalipöytäkirja 24 Tiedottaminen 7. luku Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen 25 Kirjekuoriäänten tarkastaminen 26 Vaalituloksen laskeminen ja tarkastaminen 27 Mitätön äänestyslippu 28 Ehdokkaiden vertausluvut 29 Äänestyksen tulos 30 Vaaliliiton varajäsenet edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden ajaksi 31 Vaalituloksen vahvistaminen ja julkaiseminen 32 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 33 Äänestyslippujen säilyttäminen 34 Vaalirauha 35 Vaaleista valittaminen ja vaalien uusiminen 36 Vajaa edustajisto 37 Määräpäivien muuttaminen 38 Täydentävät ohjeet 39 Voimaantulo Vaalijärjestyksen liitteet: LIITE 1: ohjeet keskusvaalilautakunnalle LIITE 2: ohjeet pääsihteerille LIITE 3: ohjeet vaalitoimitsijoille LIITE 4: ohjeet vaalilautakunnalle LIITE 5: ohjeet kanslialle LIITE 6: Ehdokasilmoitus (lomake 1) LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) 1

2 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1) ylioppilaskunta-asetusta; 2) ylioppilaskunnan sääntöjä, joissa määrätään mm. äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, valitusmenettelystä, toimikauden jatkumisesta, keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan päätösvaltaisuudesta ja kokousmenettelystä; 3) tämän vaalijärjestyksen määräyksiä; 4) tämän vaalijärjestyksen liitteenä olevia ohjeita ja lomakkeita, joita keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa muuttaa. 2 Vaalien järjestämisajankohta Edustajiston vaalit järjestetään parittomina vuosina marraskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Edustajisto voi määrätä vaalit pidettäväksi muuna päivänä lokakuun 1. ja marraskuun 7. päivän välisenä aikana. 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät Keskusvaalilautakunta vastaa ylioppilaskunnan vaalien järjestämisestä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät on lueteltu ohjeet keskusvaalilautakunnalle -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä 1. Lisäksi keskusvaalilautakunnalle kuuluu hallintovaalijohtosäännössä määritetyt tehtävät. 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat Keskusvaalilautakunta jakaa ylioppilaskunnan äänioikeutetut jäsenet riittävän moneen äänestysalueeseen. Keskusvaalilautakunta päättää, missä on kunkin äänestysalueen äänestyspaikka. 5 Vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat Keskusvaalilautakunnan on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettavaa siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Yksi vaalilautakunnan jäsenistä on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi olla vaalilautakunnan jäsen. Ennakkoäänestystä ja vaaliluetteloiden nähtävänä pitämistä varten keskusvaalilautakunta asettaa tarpeellisen määrän vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsija ei saa olla vaaleissa ehdokkaana edustajaksi. 2

3 6 Vaalikuulutus 3. luku Ehdokkaiden asettaminen, vaaliliitot, vaalirenkaat ja ehdokkaiden yhdistelmä Keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalikuulutus viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussakin keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava 1) mistä vaalista on kysymys 2) montako edustajaa valitaan 3) milloin vaalit järjestetään 4) ketkä ovat vaalikelpoisia 5) missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan 6) minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä 7) ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja 8) missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä 9) minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä 10) missä ja milloin ennakkoäänestys järjestetään 11) äänestysaluejako ja kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti ja aukioloaika. 7 Ehdokkaaksi ilmoittautuminen, vaaliliitto ja vaalirengas Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi edustajiston vaaleihin, on jätettävä yksi ehdokasilmoitus vaalijärjestyksen liitteen mukaisella lomakkeella 1. Vaaliliiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa ja vaaliliitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaaliliiton perustamisasiakirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle 2. Vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään kaksi vaaliliittoa. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon tai vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaaliliitto voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaan sopimusasiakirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle 3. Vaaliasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä merkitykseltään harhaanjohtavia. 8 Vaaliasiakirjojen jättäminen Vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan vaalikuulutuksessaan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 3

4 9 Asianhoitajien läsnäolo-oikeus Vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. 10 Vaaliasiakirjojen tarkastaminen Kokouksessa, joka pidetään viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää, keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaaliasiakirjat. Jos vaaleja koskevat asiakirjat on annettu määräajan jälkeen, ne on jätettävä tutkimatta. Ehdokasilmoituksen jättäneelle tai vaaliliiton tai vaalirenkaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos havaitaan, että 1) asiakirjoja ei ole tehty tämän vaalijärjestyksen tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti 2) asiakirjoja puuttuu 3) ehdokasilmoituksen on jättänyt sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen 4) sama ehdokas esiintyy kahdessa vaaliliitossa tai vaalirenkaassa 5) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa on enemmän ehdokkaita, kuin mitä tämän vaalijärjestyksen mukaan on oikeus asettaa 6) asiakirjoja ei voida muusta syystä hyväksyä. Ehdokkaan tai asiamiehen on tämän kokouksen aikana annettava vastaus keskusvaalilautakunnan huomautukseen tai korjattava huomautuksessa mainittu puute. 11 Ehdokasilmoituksen hylkääminen Keskusvaalilautakunnan on poistettava ehdokkaiden joukosta, vaaliliitoista ja -renkaista vaalikelvottomien ehdokkaiden nimet ja ne, joista ei ole saatu hyväksyttävää vastausta huomautukseen tai huomautuksessa mainittua puutetta ei ole korjattu. 12 Vaalien järjestämättä jättäminen Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että edustajiksi on valittu hyväksytyt ehdokkaat. 13 Ehdokkaiden yhdistelmä Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokkaiden yhdistelmä viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan seuraavassa järjestyksessä 1) ylimmäksi tulee otsikko, mistä vaalista on kyse 2) vaalirenkaat ja vaalirenkaisin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa järjestyksessä 3) sen jälkeen otsakkeen Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat alle tulevat vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä 4) vaalirenkaan nimen ja tunnuksen jälkeen tulevat ensin otsakkeen Vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat alle vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat vaaliliitot vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä 4

5 5) vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle vaaliliiton perustamisasiakirjassa ilmoitetussa järjestyksessä. Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi. Jos ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, on ne järjestettävä kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle. Ehdokkaiden yhdistelmä on viipymättä julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussakin keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Riittävä määrä yhdistelmiä on järjestettävä vaalilautakuntien ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden käyttöön. 4. luku Vaalivalmistelut 14 Pääsihteerin ja keskusvaalilautakunnan tehtävät vaaleja valmisteltaessa Keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä kaikkiin vaalien järjestämistä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteitä on lueteltu ohjeet keskusvaalilautakunnalle -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä 1. Pääsihteerin tehtävät on määrätty ohjeet pääsihteerille -nimisessä vaalijärjestyksen liitteessä Äänestyslippu Keskusvaalilautakunnan vahvistaman äänestyslipun sisäpuolelle on painettava otsikko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettävä sekä ympyrä ehdokkaan numeron merkitsemistä varten. 16 Pienen äänestysalueen yhdistäminen Jos jollakin äänestysalueella on annettu vähemmän kuin 30 ääntä tai muuten perustellusti voidaan olettaa, että jonkin äänestysalueen vaalisalaisuus voi vaarantua, keskusvaalilautakunnan tulee määrätä 1) tällaisen äänestysalueen ja jonkin muun äänestysalueen äänestyslippuja ei tarkasteta ja lasketa vaalilautakunnassa vaan keskusvaalilautakunnassa 2) tällaisen äänestysalueen äänestysliput yhdistetään keskusvaalilautakunnassa ennakkoäänestyksessä ja kirjekuorissa annettuihin äänestyslippuihin. 17 Ennakkoäänestysmenettely 5. luku Ennakkoäänestys Ennakkoäänestämisen järjestämisestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan asettamat vaalitoimitsijat. Menettelystä ennakkoäänestyksessä on määrätty tämän vaalijärjestyksen ohjeet vaalitoimitsijalle -nimisessä liitteessä 3. 5

6 18 Päivä, aika ja paikka Ennakkoäänestys järjestetään vähintään kahtena päivänä keskusvaalilautakunnan päättämissä ennakkoäänestyspaikoissa ja keskusvaalilautakunnan päättäminä kellonaikoina. Ennakkoäänestys alkaa aikaisintaan 14. päivänä ja päättyy viimeistään seitsemäntenä päivänä ennen varsinaista vaalipäivää. 19 Keskusvaalilautakunnan tehtävät ennakkoäänestyksen päätyttyä Keskusvaalilautakunnan on lähetekuorta avaamatta tarkastettava, että henkilö on äänestänyt ennakkoon enintään yhden kerran, kokouksessa, joka pidetään viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä. Mikäli henkilö on äänestänyt ennakkoon useammin kuin kerran, hänet merkitään vaaliluetteloon äänestäneeksi ja annetut ennakkoäänet hylätään. Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuorta avaamatta samassa kokouksessa. Jos 1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt 3) lähete- tai vaalikuori on avonainen 4) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä; on ennakkoäänestysasiakirjat liitettävä pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta. Jos lähetekuori voidaan hyväksyä, merkitään vaaliluetteloon, että lähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt. Sen jälkeen hyväksytyt vaalikuoret lasketaan ja tarkastetaan, että niiden lukumäärä on sama kuin vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekuorista erotettuna säilytettävä varmassa tallessa. 20 Vaalitoimituksen kesto 6. luku Vaalitoimitus Vaalitoimitus alkaa kello 8:00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti päättyen kello 18:00. Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat ennen päättymisaikaa tulleet saapuville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus äänestää. Keskusvaalilautakunta voi lyhentää joidenkin äänestyspaikkojen vaalitoimituksen kestoaikaa enintään neljällä tunnilla. 21 Vaalilautakunnan päätösvaltaisuus Vaalitoimituksen ja ääntenlaskun aikana on vaalilautakunnan oltava ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti päätösvaltainen, siten että saapuvilla on vähintään puolet vaalilautakunnan jäsenistä jonkun heistä toimiessa puheenjohtajana. 6

7 22 Äänestysmenettely ja äänestyslippujen laskenta Äänestämisen järjestämisestä ja äänestyslippujen laskennasta huolehtii äänestysalueen vaalilautakunta, ellei näissä säännöissä muuta määrätä. Menettelytavoista on määrätty tämän vaalijärjestyksen ohjeet vaalilautakunnalle -nimisessä liitteessä Vaalipöytäkirja Vaalilautakunnan on pidettävä vaalipöytäkirjaa. Vaalipöytäkirja laaditaan vaalijärjestyksen liitteen mukaiselle lomakkeelle Tiedottaminen Keskusvaalilautakunta antaa vaalilautakunnille tarvittaessa ohjeet vaalien ennakkotuloksen tiedottamisesta. 25 Kirjekuoriäänten tarkastaminen 7. luku Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen Keskusvaalilautakunta käsittelee vaalitoimituksessa annetut kirjekuoriäänet samalla tavoin kuin ennakkoäänet. 26 Vaalituloksen laskeminen ja tarkastaminen Ennakkoäänestyksessä annetut vaalikuorissa olevat äänestysliput yhdistetään vaalisalaisuus säilyttäen. Sen jälkeen on äänestysliput tarkastettava ja laskettava sekä laadittava tästä tarpeelliset tiedot sisältävä pöytäkirja. Keskusvaalilautakunnan on mahdollisimman pian äänestyksen päättymisen jälkeen ryhdyttävä laskemaan vaalin tulos, tarkastettava vaalilautakuntien laskelmat ja vaalitoimituksessa annetut vaaliliput. Tällöin on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta. Keskusvaalilautakunnan on laskettava kunkin ehdokkaan hyväksi annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä. 27 Mitätön äänestyslippu Äänestyslippu on mitätön, jos 1) vaalikuoressa on muuta kuin yksi äänestyslippu 2) vaalikuori on avonainen tai siihen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä 3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa kyseisen vaalin äänestyslippua 4) äänestyslippu on leimaamaton 5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa 6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen tuntomerkki 7) äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä, esimerkiksi ylimääräisiä kirjaimia, ylimääräisiä numeroita tai piirros. 7

8 Äänestyslippu ei ole mitätön, jos: 1) äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut, esimerkiksi vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi 2) numeromerkintä on yliviivattu ja uusi selvä numero on kirjoitettu 3) numero on alleviivattu tai sen perässä on piste 4) numero on piirretty äänestyslipussa olevan ympyrän ulkopuolelle tai äänestyslipun kääntöpuolelle 5) numero on ilmaistu kirjaimin 6) ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksikäsitteinen. Äänestyslippu ennemmin hyväksytään kuin hylätään. 28 Ehdokkaiden vertausluvut Samaan vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat järjestetään henkilökohtaisten äänimääriensä suuruuden mukaan. Ehdokkaille annetaan väliaikaiset vertausluvut siten, että eniten ääniä saanut ehdokas saa väliaikaiseksi vertausluvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa väliaikaiseksi vertausluvukseen n:nnen osan vaaliliiton koko äänimäärästä. Jos vaaliliitto ei kuulu vaalirenkaaseen, tulee näin lasketusta väliaikaisesta vertausluvusta ehdokkaan lopullinen vertausluku. Vaalirenkaaseen kuuluvan, mutta vaaliliittoihin kuulumattoman ehdokkaan väliaikainen vertausluku on hänen saamansa henkilökohtainen äänimäärä. Vaalirenkaaseen kuuluvat ehdokkaat järjestetään väliaikaisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokkaille lopulliset vertausluvut siten, että suurimman väliaikaisen vertausluvun saanut ehdokas saa lopulliseksi vertausluvukseen vaalirenkaan hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa lopulliseksi vertausluvukseen n:nnen osan vaalirenkaan koko äänimäärästä. Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattoman ehdokkaan lopullinen vertausluku on hänen saamansa äänimäärä. 29 Äänestyksen tulos Äänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen lopullinen vertauslukunsa. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla. Keskusvaalilautakunta julistaa edustajistoon valituiksi nimisarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin edustajia on valittava. 30 Vaaliliiton varajäsenet edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden ajaksi Edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden varalle keskusvaalilautakunta julistaa valituksi vaaliliiton varajäseniksi vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä yhtä monta varajäsentä kuin varsinaisia edustajia vaaliliitosta on valittu. Luetteloa varaedustajista säilytetään ylioppilaskunnan kansliassa tai muussa sopivassa paikassa. 8

9 31 Vaalituloksen vahvistaminen ja julkaiseminen Keskusvaalilautakunta julkaisee alustavan luettelon edustajiksi valituista ja vaaliliittojen varajäsenistä heti alustavan laskennan jälkeen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen tarkastuslaskennan jälkeen viimeistään 7. päivänä varsinaisesta vaalipäivästä. 32 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja Keskusvaalilautakunnan kokouksissa tehdään pöytäkirja, johon merkitään kokouksen järjestysnumero, päivä, kokouksen alkamis-, keskeytymis-, jatkamis-, ja päättymisajat sekä läsnä olleet jäsenet. Päätöksen sisältö voidaan ilmoittaa viittaamalla kuulutukseen, ilmoitukseen, kirjeeseen, luetteloon tai muuhun toimituskirjaan. Kun vaalien tulos on vahvistettu, on pöytäkirjassa mainittava kaikkien ehdokkaina olleiden nimet, äänimäärät ja vertausluvut sekä valituksi tulleiden nimet. Pöytäkirjaan on myös merkittävä vaalitoimituksessa annettujen mitättömien äänestyslippujen lukumäärä äänestysalueittain. 33 Äänestyslippujen säilyttäminen Keskusvaalilautakunnan on pantava äänestysliput ja kappale ehdokkaiden yhdistelmää pakkaukseen, joka sinetöidään. Pakkaus on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan varsinaisesta vaalipäivästä. 34 Vaalirauha Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa pitää puheita, laittaa esille tai jakaa vaalimainoksia eikä millään tavoin vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalilautakunta tai vaalitoimitsija harkitsee tarpeelliseksi antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja vaalitoimituksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi. 35 Vaaleista valittaminen ja vaalien uusiminen Vaaliluettelon oikaisemista, vaaliasiakirjoja, vaalikelpoisuutta sekä ehdokkaiden yhdistelmää koskevassa asiassa ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla. Jos vaalitoimitsijan, keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai niiden jäsenen päätös tai toimenpide on ollut ylioppilaskunnan sääntöjen, vaalijärjestyksen tai vaalijärjestyksen nojalla annettujen ohjeiden vastainen ja tämä on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, keskusvaalilautakunnan on määrättävä järjestettäväksi uudet vaalit, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa. Keskusvaalilautakunnan on järjestettävä uudet vaalit viipymättä. Vaaleissa on kuitenkin käytettävä muuttamattomina samoja vaaliluetteloja kuin kumotuissakin vaaleissa. Kumotuissa vaaleissa valituksi tulleet edustajat pysyvät toimessaan, kunnes uusien vaalien tulos on julkaistu. 9

10 36 Vajaa edustajisto Jos edustajien luku jää alle puoleen sääntöjen määräämästä edustajien luvusta, keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden edustajiston valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uusista vaaleista on soveltuvin osin voimassa, mitä vaaleista on tässä vaalijärjestyksessä määrätty. 37 Määräpäivien muuttaminen Jos edustajiston vaaleja tai niihin kuuluvia toimenpiteitä ei jostakin syystä voida järjestää tässä vaalijärjestyksessä määrättyinä aikoina, edustajisto voi keskusvaalilautakunnan esityksestä määrätä uuden ajan niitä varten. 38 Täydentävät ohjeet Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta antaa tarvittaessa keskusvaalilautakunta. Tarvittaessa keskusvaalilautakunta laatii ohjeet neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestelyistä. 39 Voimaantulo Tällä vaalijärjestyksellä kumotaan edustajiston vahvistama vaalijärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tämä vaalijärjestys astuu voimaan

11 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 1 OHJEET KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE Keskusvaalilautakunnan tehtävät ovat: 1. Päättää äänestysaluejaosta ja äänestyspaikoista 2. Laatia vaaleissa käytettävät lomakkeet, joita ovat ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisasiakirja, vaalirenkaan sopimusasiakirja, luettelo ennakkoon äänestäneistä, luettelo kirjekuoriäänestäjistä ja pöytäkirjalomakkeet 3. Asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat 4. Laatia vaalikuulutus 5. Ottaa vastaan ja tarkastaa ehdokasilmoitukset ja muut vaaliasiakirjat 6. Julistaa vaaleja järjestämättä valitut edustajat 7. Laatia ehdokkaiden yhdistelmä 8. Tarkastaa kanslian laatimat vaaliluettelot 9. Tehdä erilaiset vaalivalmistelut 10. Tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjekuoriäänet 11. Laskea äänet, vahvistaa ja julkaista vaalien tulos Vaalivalmistelut, joista keskusvaalilautakunnan on huolehdittava: Hyvissä ajoin on varmistauduttava siitä, että vaalitoimitsijoilla ja vaalilautakunnilla on käytettävinään: 1. Ennakkoäänestyspaikka ja äänestyspaikka ja sopiva kalusto 2. Sellaiset äänestyskopit äänestysmerkinnän tekemistä varten, että vaalisalaisuuden säilyminen turvataan; 3. Ehdokkaiden yhdistelmiä, jotka on asetettava nähtäväksi vaalihuoneeseen ja odotustiloihin sekä jokaiseen äänestyskoppiin; 4. Riittävä määrä keskusvaalilautakunnan hyväksymiä äänestyslippuja, vaalikuoria, lähetekuoria ja vaalileimasin; 5. Ennakkoäänestystä varten lomake äänestysoikeuden käyttäneistä laadittavaa luetteloa varten; 6. Vaalilautakuntia varten vaaliluettelo, pöytäkirjalomakkeet, vaaliuurna sinetöimisvälineet, lomake kirjeäänestäneistä laadittavaa luetteloa varten ja tila ääntenlaskua varten. 11

12 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 2 OHJEET PÄÄSIHTEERILLE Pääsihteeri avustaa keskusvaalilautakuntaa vaalien järjestelyissä. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu: 1. Hankkia kaikki vaalilautakunnan tarvikkeet. 2. Ottaa riittävän määrän kopioita vaalijärjestyksen liitteistä ja lomakkeista. 3. Huolehtia äänestyslippujen painattamisesta. 4. Sopii paikat ja vastuuhenkilöt vaaliluettelon tarkastamista varten. 5. Laatia ehdokkaiden yhdistelmän. 6. Sopia äänestystiloista ja säilytystiloista väliyötä varten sekä ääntenlaskutiloista 7. Tarkastaa, että sinettileimasimet ovat kelvolliset. 12

13 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 3 OHJEET VAALITOIMITSIJOILLE A. Ohjeet vaaliluettelon tarkastamista varten 1. Vaaliluetteloon saavat tutustua kaikki. 2. Vaaliluettelosta saa tehdä muistiinpanoja. 3. Vaaliluettelosta voidaan antaa valokopio, mutta tällöin henkilötunnus on jätettävä pois. 4. Vaalitoimitsija voi tehdä korjauksen vaaliluetteloon, jos henkilö voi selvästi osoittaa olevansa äänioikeutettu. 5. Vähääkään epäselvissä tapauksissa, henkilön on tehtävä kirjallinen huomautus havaitsemastaan virheestä vaaliluettelossa. Huomautus on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4. päivänä ennen vaaleja kello Vaaliluettelo on kokoajan pidettävä valvonnan alaisena. Sitä ei saa antaa vietäväksi pois huoneesta. B. Vaalitoimitsijan tehtävät ennen ennakkoäänestyksen alkua. 1. Tarkastaa, että vaalipaikalla on - äänestyskopit - äänestysliput - vaalileimasin ja leimasintyyny - ehdokaslistojen yhdistelmiä jokaiseen äänestyskoppiin ja vaalihuoneiston seinälle - lyijykyniä ja kumi jokaiseen äänestyskoppiin - kynänteroitin - kuulakärkikynä - vaalikuoria (B6), lähetekuoria (B5) - luettelopohja ennakkoäänestäjistä - vaaliuurna - vaalijärjestys 2. Avaa äänestysliput sisältävän pakkauksen. C. Ennakkoäänestys 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä 3. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, äänestäjälle annetaan äänestyslippu ja lähetekuori täytetään. 4. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numero äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 5. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalitoimitsijalle leimattavaksi. 13

14 6. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 7. Äänestäjä ei missään tapauksessa saa pudottaa äänestyslippua vaaliuurnaan. 8. Välittömästi leimaamisen jälkeen äänestäjälle annetaan vaalikuori ja äänestäjän on suljettava äänestyslippu vaalikuoreen. 9. Vaalikuoreen ei saa tehdä merkintöjä. 10. Äänestäjä allekirjoittaa täytetyn lähetekuoren ja antaa sen vaalitoimitsijalle. 11. Vaalitoimitsija päivää ja allekirjoittaa lähetekuoren. 12. Ennakkoäänestäjistä pidettävään luetteloon kirjoitetaan äänestäjän nimi. 13. Vaalitoimitsija sulkee äänestäjän nähden vaalikuoren lähetekuoreen. 14. Lähetekuori annetaan äänestäjälle, jonka on pudotettava se vaaliuurnaan. Lähetekuorta ei leimata 14

15 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 4 OHJEET VAALILAUTAKUNNALLE A. Vaalilautakunnan tehtävät ennen äänestyksen alkua. 1. Tarkastetaan, että vaalipaikalla on - uurna ja uurnan lukko avaimineen - äänestyskopit - äänestysliput - äänestysalueen vaaliluettelo, käärepaperia - vaalileimasin ja leimasintyyny - vaalipöytäkirja - ehdokaslistojen yhdistelmiä jokaiseen äänestyskoppiin ja vaalihuoneiston seinälle - sinetöimisvälineet: sinettileimasin, sinettivaha, kynttilät ja tulitikut - lyijykyniä ja kumi jokaiseen äänestyskoppiin - kynänteroitin - kuulakärkikynä ja viivain vaaliluettelon tehtäviä merkintöjä varten - vaalikuoria (B6), lähetekuoria (B5) ja lähetekirjeitä kirjekuoriäänestämistä varten - kirjekuori B4 vaalipöytäkirjaa varten - luettelopohja ennakkoäänestäjistä - vaalijärjestys - sakset, 2 kpl nauloja, kalastajalankaa, lehtiö 2. Vaalipöytäkirjan pito aloitetaan 3. Ensimmäinen äänestämään tullut tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä ja allekirjoittaa tätä koskevan merkinnän vaalipöytäkirjaan 4. Vaaliuurna suljetaan ja avaimet laitetaan luotettavaan paikkaan. Vaaliuurnaa ei saa avata ennen kuin äänestyksen päätyttyä ryhdytään laskemaan äänestyslippuja 5. Avataan äänestysliput sisältävä pakkaus. B. Äänestäminen 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 3. Vaaliluettelosta tarkastetaan, että henkilö on äänioikeutettu eikä ole jo käyttänyt äänioikeuttaan. 4. Yliviivataan äänestäjän nimi vaaliluettelosta. 15

16 5. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, annetaan äänestäjälle yksi painoasultaan moitteeton äänestyslippu. 6. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numeron äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 7. Äänestäjälle voidaan antaa uusi äänestyslippu, jolloin vanha äänestyslippu on vaalisalaisuus säilyttäen revittävä ja luovutettava äänestäjälle. 8. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. 9. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 10. Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan. 11. Ellei äänestäjä pudota äänestyslippua vaaliuurnaan, korjataan vaaliluetteloon tehty merkintä ja mainitaan tehty korjaus vaalipöytäkirjassa. C. Kirjekuoriäänestäminen Jos äänioikeutettu henkilö haluaa äänestää muun alueen vaalitoimituksessa kuin sen, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty menetellään seuraavasti: 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle. 2. Jos äänestäjää ei tunneta, äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 3. Vasta kun äänestyskoppi on vapaana, äänestäjälle annetaan äänestyslippu. 4. Vaalitoimitsija täyttää lähetekuoren. 5. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numeron äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 6. Äänestäjä antaa äänestyslipun kahtia taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. 7. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. 8. Äänestäjä ei missään tapauksessa saa pudottaa äänestyslippua vaaliuurnaan. 9. Välittömästi leimaamisen jälkeen äänestäjälle annetaan vaalikuori ja äänestäjän on suljettava äänestyslippu vaalikuoreen. 10. Vaalikuoreen ei saa tehdä merkintöjä. 11. Äänestäjä allekirjoittaa täytetyn lähetekuoren ja antaa sen vaalilautakunnalle. 12. Vaalilautakunnan jäsen päivää ja allekirjoittaa lähetekuoren. 13. Kirjekuoriäänestäjistä pidettävään luetteloon kirjoitetaan äänestäjän nimi. 14. Vaalilautakunnan jäsen sulkee äänestäjän nähden vaalikuoren ja lähetekirjeen lähetekuoreen. 15. Lähetekuori annetaan äänestäjälle, jonka on pudotettava se vaaliuurnaan. Lähetekuorta ei leimata. D. Äänten laskenta Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan julistettua vaalitoimituksen 16

17 päättyneeksi: 1. Lasketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tehtyjen merkintöjen mukaan ovat äänestäneet. 2. Ilmoitetaan äänestäneiden lukumäärä välittömästi puhelimitse keskusvaalilautakunnalle. 3. Sinetöidään vaaliluettelo. 4. Tyhjennetään vaaliuurna ja lajitellaan lähetekuoret ja äänestysliput erilleen. 5. Lasketaan lähetekuorten lukumäärä ja toimitetaan ne yhdessä sinetöidyn vaaliluettelon ja kirjekuoriäänestäneiden luettelon kanssa keskusvaalilautakunnalle. 6. Lasketaan ja tarkastetaan äänestysliput. Kaikki epäselvät ja hylättäviksi ehdotetut äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi ja niiden lukumäärä lasketaan. 7. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmänä. 8. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 9. Lasketaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden saamat äänimäärät. 10. Merkitään laskennan tulokset vaalipöytäkirjaan. Äänestyslippujen järjestelyä ja laskentaa ei saa keskeyttää eikä äänestyslippuihin saa tehdä mitään merkintöjä. E. Lopuksi 1. Äänestysliput paketoidaan sotkematta ryhmittelyä ja paketti sinetöidään. 2. Pakettiin merkitään äänestysalueen nimi. 3. Pöytäkirja tarkastetaan ja suljetaan kirjekuoreen. 4. Kaksi vaalilautakunnan jäsentä toimittavat välittömästi ääntenlaskun päätyttyä vaalipöytäkirjan ja äänestysliput keskusvaalilautakunnalle. 5. Otetaan oluet. 17

18 VAALIJÄRJESTYKSEN LIITE 5 OHJEET KANSLIALLE Kanslia jakaa vaaliasiakirjoja ja ottaa ne vastaan keskusvaalilautakunnalle edelleen toimitettavaksi. Kanslian tehtävät ovat: 1. Vaaliluetteloiden tekeminen 2. Pitää koko ajan saatavana vaaleissa käytettäviä lomakkeita ja vaalijärjestyksiä 3. Ottaa vastaan ja säilyttää vaaliasiakirjoja. 18

19 LIITE 6: Ehdokasilmoitus (lomake 1) EHDOKAS Sukunimi Henkilötunnus Lomake 1 Etunimet Opiskelijanumero Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköposti Tiedekunta/Laitos OYY:n sääntöjen 37 : Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen henkilökohtaisesti läsnäoleva ylioppilaskunnan jäsen, joka viimeistään varsinaisena vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja joka on kirjoittautunut Oulun yliopistoon ja ylioppilaskuntaan läsnä olevaksi ennen sitä ajankohtaa, jolloin ehdokasilmoitukset ja muut asiakirjat on viimeistään jätettävä keskusvaalilautakunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vakuutan olevani vaalikelpoinen Paikka ja päivämäärä Ehdokkaan allekirjoitus TODISTAJAT Allekirjoituksen oikeaksi todistavat Todistajan nimi Paikka ja päivämäärä Todistajan allekirjoitus Todistajan nimi Paikka ja päivämäärä Todistajan allekirjoitus VAALILIITTO JA VAALIRENGAS Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon ja vain yhteen vaalirenkaaseen Vaaliliiton nimi, jos ehdokas kuuluu vaaliliittoon Vaalirenkaan nimi, jos ehdokas kuuluu vaalirenkaaseen OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 19

20 LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) Lomake 2 VAALILIITTO Vaaliliiton nimi, enintään neljä sanaa, nimessä oltava sana "vaaliliitto", pakollinen Vaaliliiton tunnus, enintään neljä sanaa, vapaaehtoinen ASIANHOITAJA OYY:n vaalijärjestyksen 11 mukaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. OYY:n vaalijärjestyksen 12 mukaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos asiakirjoissa on virheitä tai puutteita. Asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnalle tai korjattava virheet tai puutteet. Asianhoitajan nimi Puhelinnumero Osoite Postinumero Paikka ja päivämäärä Asianhoitajan allekirjoitus OYY:n vaalijärjestyksen 9 mukaan vaaliliiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa ja vaaliliitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaaliasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä merkitykseltään harhaanjohtavia. Vaaliliiton nimi on mainittava jokaisen vaaliliittoon kuuluvan ehdokkaan ehdokasilmoituksessa. Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet tulevat kääntöpuolelle. OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 20

21 LIITE 7: Vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake2) Ehdokkaat Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa

22 LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) Lomake 3 VAALIRENGAS Vaalirenkaan nimi, enintään neljä sanaa, nimessä oltava sana "vaalirengas", pakollinen Vaalirenkaan tunnus, enintään neljä sanaa, vapaaehtoinen ASIANHOITAJA OYY:n vaalijärjestyksen 11 mukaan vaaliliittojen ja vaalirenkaiden asianhoitajilla on oikeus olla läsnä, kun vaaliasiakirjoja tarkastetaan ja ehdokkaiden yhdistelmä laaditaan. OYY:n vaalijärjestyksen 12 mukaan asianhoitajalle on pyrittävä viipymättä huomauttamaan, jos asiakirjoissa on virheitä tai puutteita. Asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnalle tai korjattava virheet tai puutteet. Asianhoitajan nimi Puhelinnumero Osoite Postinumero ja -toimipaikka Paikka ja päivämäärä Asianhoitajan allekirjoitus OYY:n vaalijärjestyksen 9 mukaan vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään kaksi vaaliliittoa. Vaaliliitto ja ehdokas voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen ja vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaaseen kuuluvien vaaliliittojen nimet ja vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet tulevat kääntöpuolelle. OYY:n vaalijärjestyksen 10 mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä (eli ) ylioppilaskunnan kansliaan tai keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. 22

23 LIITE 8: Vaalirenkaan sopimusasiakirja (lomake 3) Vaaliliitot Vaaliliittojen nimet siinä järjestyksessä, kuin vaaliliitot tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa Vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat Vaalirenkaan vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, kuin heidät tulee ehdokkaiden yhdistelmässä asettaa

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS I luku: Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen. VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (9) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Vaalijärjestys 8.11.2013 Sivu 1 / 16 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys I luku Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Säännöstön soveltaminen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1 ylioppilaskunta-asetusta; 2 ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 6/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai 7.4.2017 klo 12-13:26 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Paalavuo Jarkko,

Lisätiedot

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet VAALIAIKATAULU Seurakuntavaalit 2018 1 viimeistään 31.5. (suositus; hyvissä ajoin ennen kesälomakautta huhti - toukokuussa) Valmistavat toimenpiteet 1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto-yliopiston

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Edustajiston vaali Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS I Luku Yleisiä säännöksiä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 I LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vaaliohjesääntö 1 Yleistä Tätä vaalijärjestystä noudatetaan valittaessa jäsenet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh. opiskelijakunta)

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta 23.05.2014 Aika Perjantai 23.05.2014 klo 19:05-19:18 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas Sivu 1/6 VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, 22.4.2015 ja. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013 ja 22.4.2015. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa

Lisätiedot

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta 2 Äänestystapa Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden

Lisätiedot

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön.

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön. Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut 14.2.2006 tämän vaalijohtosäännön. LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97), yliopistoasetuksen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Vaaliohjesääntö 1 (8) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään.

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Edustajiston hyväksymä 18.3.2015 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Aika 31.03.2017, klo 18:21-19:16 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET. EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) Voimassa oleva 1 Vaalien aika ja äänestystapa Ikaalisten Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin

Lisätiedot

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 6/2017 1 (10) Aika 07.04.2017, klo 18:59-19:22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä Edustajisto hyväksynyt 17.12.2013 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S I luku Yleisiä määräyksiä 1 Yleistä Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 04.04.2017, klo 17:59-18:53 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Yliviivattu = poisto vanhasta vaalijärjestyksestä Keltaisella korostettu = ehdotettu muutos poiston tilalle

Yliviivattu = poisto vanhasta vaalijärjestyksestä Keltaisella korostettu = ehdotettu muutos poiston tilalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS I Luku Yleisiä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen Keskusvaalilautakunta 64 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS 1 Vaalien aika, äänestystapa Pohjolan Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, muutettu hallituksen päätöksillä 14.6.2013 ja 20.6.2017. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tämän vaalijohtosäännön määräykset

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Luku 1 - YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 26.01.2018 1 Aika 26.01.2018 kello 19:00-19:32 Paikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Hirvonen Asko puheenjohtaja Kerman Juhani varapuheenjohtaja Härkönen Elina jäsen Kosonen

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 24.11.2016 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus 1.1 Suomen Farmasialiiton edustajiston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista.

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista. Keskusvaalilautakunta 60 10.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 60 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumääristä

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti Keskusvaalilautakunta 44 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Karkkilan kaupungissa Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 44 Esittelijä: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen Valmistelija/lisätietojen

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty

VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty 26.4.2016 Sisällys I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo... 2 2 Äänioikeus... 2 3 Vaalikelpoisuus... 2 II LUKU - KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 2 4 Vaalilautakunta

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnalle saapuu kahdenlaisia lähetekuoria: - kuittausmerkinnällä varustettuja ja

Keskusvaalilautakunnalle saapuu kahdenlaisia lähetekuoria: - kuittausmerkinnällä varustettuja ja Keskusvaalilautakunta 28 31.03.2017 Keskusvaalilautakunta 31 04.04.2017 Keskusvaalilautakunta 34 05.04.2017 Keskusvaalilautakunta 36 07.04.2017 ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Jäsenet: Vahtera, Helle, puheenjohtaja on Kallio, Sinikka. Kinnala, Aaro Laiho-Virtanen, Lilja Laivo, Olli Laivoranta, Jorma

Jäsenet: Vahtera, Helle, puheenjohtaja on Kallio, Sinikka. Kinnala, Aaro Laiho-Virtanen, Lilja Laivo, Olli Laivoranta, Jorma Vaalilautakunta 7.11.2014 sivu ( 1 / 7) VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika: Perjantai 7.11.2014 klo 16.00-21.30 Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Jäsenet: Vahtera,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 24.2.1999 Muutettiin hallituksen kokouksessa 27.2.2002 8 :n 2 mom., 22 :n 2 mom., 24 :n 2 ja 3 mom. ja 37 :n 2 ja 3

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Aika Perjantai 17.04.2015 klo 19:03-19:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5)

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) 1 Vaalijärjestys Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti:

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 21 12.04.2017 Kunnanhallitus 101 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 26 22.05.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA VAALILTK 21 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(10) 8.10.2012 HELSINGIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Johtosääntöön on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: 1 :n 1. ja 4.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) 1 Yleistä Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys ja vaalijärjestyksenä toimitettaessa Laureaammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh.

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2017 perjantai klo 19:00-21:15 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 20.01.2012 klo 19:00-19:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet. äänivaltaisten jäsenten joukosta keskusvaalilautakunnan.

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet. äänivaltaisten jäsenten joukosta keskusvaalilautakunnan. VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013 ja 22.4.2015. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. II LUKU:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö 6.9.2010 1/8 Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 6.9.2010 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion ja yliopistolain (558/2009)

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014. Aika: Perjantai klo Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6.

VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014. Aika: Perjantai klo Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Vaalilautakunta 9.11.2014 sivu ( 1 / 8) VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014 Aika: Perjantai 9.11.2014 klo 11-23.30 Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Jäsenet: Vahtera,

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA. I LUKU - Yleisiä määräyksiä. II LUKU - Vaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA. I LUKU - Yleisiä määräyksiä. II LUKU - Vaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA Hyväksytty METKAn edustajiston kokouksessa 19.4.2016. I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 VAALIJÄRJESTYKSEN VOIMASSAOLO Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin 1 Keskusvaalilautakunta ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ. I luku Yleisiä määräyksiä

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ. I luku Yleisiä määräyksiä KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelijakunnan edustajiston vaalit suoritetaan vuosittain lokakuun 14. ja marraskuun 14. päivien välisenä

Lisätiedot

Tässä vaalijärjestyksessä Taideyliopistoa kutsutaan yliopistoksi ja Taideyliopiston ylioppilaskuntaa ylioppilaskunnaksi.

Tässä vaalijärjestyksessä Taideyliopistoa kutsutaan yliopistoksi ja Taideyliopiston ylioppilaskuntaa ylioppilaskunnaksi. Taideyliopiston ylioppilaskunnan SYKSYN 2012 VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Taideyliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa syksyllä

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 5.4.2017 klo 12-13:13 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Paalavuo

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/ (7) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 12:00-13:55. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/ (7) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 12:00-13:55. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/2017 1 (7) Aika 10.04.2017, klo 12:00-13:55 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus 30 Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta

Lisätiedot

Vaali- ja äänestysjärjestys

Vaali- ja äänestysjärjestys OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY Undervisningssektorns Fackorganisation rf Vaali- ja äänestysjärjestys I VALTUUSTON JÄSENTEN VAALIA VARTEN II ÄÄNESTYSJÄRJESTYS Hyväksytty OAJ:n valtuuston syyskokouksessa

Lisätiedot

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS SISÄLLYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 1. Vaalijärjestyksen tarkoitus 3 2. Äänioikeutetu ja vaalikelpoiset 3 3. Ääänioikeutetullaan käytössään

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 28.1.2018 Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Huhtikuu 2017 Valtuusto

Lisätiedot

Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutin johtosääntö Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.8.2017 seuraavan johtosäännön: 1 Instituutin nimi on Lapin yliopiston varallisuusoikeuden

Lisätiedot

*Keskusvaalilautakunta *Keskusvaalilautakunta Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016

*Keskusvaalilautakunta *Keskusvaalilautakunta Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016 *Keskusvaalilautakunta 7 17.01.2017 *Keskusvaalilautakunta 28 07.04.2017 Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016 *Keskusvaalilautakunta 17.01.2017 7 Keskusvaalilautakuntaan

Lisätiedot

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUS 1(5) UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2014 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Sen lisäksi mitä Upseeriliiton sääntöjen 10 ja 18 pykälissä puheenjohtajan ja liittovaltuuston

Lisätiedot

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 Presidentinvaali Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Ensimmäinen vaali: Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 Ennakkoäänestys

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousnumero Presidentinvaali 2/2018 Aika PERJANTAI klo 19.15-21.20 Paikka Lautakuntien kokoushuone KOKOUSKUTSU Perjantaina 26.1.2017 Lautakuntien kokoushuone Nro 2/2018 ASIA LIITE 15 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin?

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin? Edustajistovaalit 2017 Mitä, missä, milloin? Mikä edustajisto? Yliopistolain 46 mukaan: Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja edustajisto. 41-jäseninen edustajisto valitaan joka toinen vuosi

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 7/2017 1 (9) Aika 09.04.2017, klo 15:58-21:07 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot