Tässä asiakirjassa kuvataan Tampereen Kuljetustenohjauskeskuksen ominaisuudet ja toimintaperiaatteet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä asiakirjassa kuvataan Tampereen Kuljetustenohjauskeskuksen ominaisuudet ja toimintaperiaatteet."

Transkriptio

1 liite n:o 2 TAMPEREEN KULJETUSTENOHJAUSKESKUKSEN KUVAUS Tässä asiakirjassa kuvataan Tampereen Kuljetustenohjauskeskuksen ominaisuudet ja toimintaperiaatteet. Sisällysluettelo: 1 Määritelmät 2 2 Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaa ohjaava pääperiaate 3 3 Palvelukokonaisuus 3 4 Organisaatio 3 5 Matkojenyhdistelyohjelmisto 3 6 Asiakasprofiilit, palveluprofiilit ja tiedonsiirto 3 7 Kalustoprofiili 3 8 Matkojen tilaaminen ja matkamäärien seuranta 3 9 Maksujärjestelmä 3 10 Matkustajainformaatio 3 11 Häiriönhallinta 3 12 Yksityisyyden suoja ja turvallisuus 3 13 Asiakkaan avustaja, saattaja ja vastaanottaja 3 14 Perheenjäsenten matkat 3 15 Palvelun aikakriteerit 3 16 Asiakaskannustimet 3 17 Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely 3 18 Koulutus 3 19 Raportointi 3 20 Toiminnan kehittäminen 3 21 Matkakustannusten jakautuminen sopimusosapuolten kesken 3 22 Muut asiat 3 1

2 Määritelmät 2 Alias-osoitteella tarkoitetaan nimeä, jolla kohde katuosoitteensa lisäksi/sijasta tunnetaan. Useat matkakohteet tunnetaan osoitteensa sijasta muilla nimillä. Esimerkkejä tällaisista kohteista ovat mm. virasto-keskukset, kauppakeskukset, rautatieasemat, maamerkit, terveydenhoitolaitokset ja ravintolat. Asiakasprofiililla tarkoitetaan esimerkiksi kunnan laatimaa heidän asiakkaidensa kuljetuksiin liittyviä henkilökohtaisia edellytyksiä ja tarpeita kuvaavaa tietoa. Asiakkaalla tarkoitetaan palvelun loppukäyttäjää eli henkilöä, joka on oikeutettu Kuljetustenohjauskeskuksen kautta tilattuun matkaan. Asiakas tekee Kuljetustenohjauskeskuksen kautta tilatun matkan. Esimerkiksi kuntien korvaamia kuljetuspalveluja käyttävä henkilö, joka kaupungin kuljetuspalvelupäätöksen perusteella on oikeutettu Kuljetustenohjauskeskuksen matkoihin (esim. vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat). Kalustoprofiililla tarkoitetaan kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen ominaisuuksia kuvaavaa tietoa, esimerkiksi istumapaikkojen tai pyörätuolipaikkojen määrä. KVL-matkalla tarkoitetaan kehitysvammalain perusteella kunnan tukemaa ennalta sovittua yhden henkilön tai kehitysvammaisten ryhmän yhdensuuntaista matkaa kodin tai koulun ja erityishuollon palveluyksikön (esim. päivä- tai työtoiminta, iltapäiväkerho) välillä. Henkilön yksilölliseen erityishuolto-ohjelmaan on kirjattu erityishuollon ja siihen liittyvän kuljetuksen tarve. Matkan tilaa yleensä erityispalvelua järjestävä yksikkö tai vammaisen henkilön läheinen. Kuljetustenohjauskeskuksella tarkoitetaan Tampereen Logistiikan yksikköä, jossa otetaan vastaan asiakkaiden kuljetustilauksia, ja välitetään ne asiakkaan tarpeisiin soveltuviin kuljetusvälineisiin. Soveltuvin osin eri asiakkaiden matkoja yhdistellään yhteisiin kuljetuksiin. Matkojen yhdistelyllä tarkoitetaan sitä Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaa, jonka johdosta matkat voidaan tehdä yhdistettyinä matkoina. Ostoliikenteellä tarkoitetaan Kuljetustenohjauskeskuksen suorassa ohjauksessa olevia autoja, jotka on kilpailutettu erikseen. Palveluliikenteellä tarkoitetaan erityisesti iäkkäille suunniteltua joukkoliikennettä. Iäkkäiden tarpeet otetaan huomioon reitin suunnittelussa, ajoneuvojen valinnassa sekä kuljettajan koulutuksessa. Palveluliikenne voi olla täysin kutsuohjaukseen perustuvaa. Palveluliikenne voi olla myös syrjäseuduille tuotettua asiointiliikennettä. Palveluprofiililla tarkoitetaan kuljetustenohjauskeskuksen ylläpitämää tietoa asiakkaista ja heidän palveluunsa vaikuttavista seikoista. Palveluprofiili perustuu asiakasprofiiliin, mutta se voi asiakasprofiilitietojen lisäksi sisältää lisätietoja, joita asiakas on Kuljetustenohjauskeskukselle halunnut ilmoittaa (aliasosoitteita, puhelinnumeroita ym.) sekä ominaisuuksia, joita yhdistelyjärjestelmä asiakkaasta toiminnan myötä oppii (esim. avustustarve minuutteina lähtö- ja määränpäissä). Saattajalla/avustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka avustaa asiakasta ennen matkaa, matkan aikana ja/tai sen jälkeen eikä matka voisi toteutua ilman häntä. Saattaja/avustaja voi toimia saattajana työnsä puolesta tai olla asiakkaan omainen. SHL-matkalla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain perusteella kunnan tukemaa yhden asiakkaan tekemää yhdensuuntaista matkaa. SHL-matkat ovat asiakkaan itsensä tilaamia henkilökohtaisia matkoja. Kunta myöntää asiakkaalle oikeuden tehdä

3 SHL-matkoja. Tilaaja: Kunta tai muu toimielin, joka tilaa kuljetustenvälityspalvelun Tampereen Logistiikalta. Tuttutaksi: Osalla asiakkaista on esimerkiksi heidän vammansa laadun vuoksi oikeus käyttää tiettyä vakiokuljettajaa tai tiettyjä vakiokuljettajia. VPL-matkalla tarkoitetaan vammaispalvelulain perusteella kunnan tukemaa yhden asiakkaan tekemää yhdensuuntaista työ-, opiskelu-, vapaa-ajan tai asiointimatkaa. VPL-matkat ovat asiakkaan tilaamia henkilökohtaisia matkoja. Kunta myöntää asiakkaalle oikeuden tehdä VPL-matkoja yksilöhuollon kuljetuspalvelupäätöksellä. Yhdistetyllä matkalla tarkoitetaan matkaa, jossa asiakkaan kanssa samassa kyydissä on joko koko matkan ajan tai osan matkasta yksi tai useampi muu asiakas. 3 2

4 Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaa ohjaava pääperiaate 4 Kuljetustenohjauskeskuksen toiminnan tarkoituksena on asiakkaiden matkoja vastaanottamalla, välittämällä ja yhdistelemällä turvata hyvä palvelun laatu ja minimoida Tilaajan maksettavaksi tulevat kuljetuskustannukset. Matkojen välittämisessä ja yhdistelyssä otetaan huomioon tilaajien kanssa sovitut laatukriteerit sekä asiakasprofiileissa olevat edellytykset ja tarpeet. Ensisijaisesti asiakkaalle tarjotaan yhdistettyä kuljetusta, mikäli asiakasprofiili sen mahdollistaa, se on matkan kustannusten kannalta edullisempi kuin yksittäiskuljetus ja se on määritettyjen laatukriteerien puitteissa mahdollista. Muussa tapauksessa asiakkaalle tarjotaan yksittäiskuljetusta. Kuljetustenohjauskeskus välittää alkuvaiheessa Tampereen kaupungin ja lähikuntien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita sekä palveluliikenteitä. Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaa on mahdollista laajentaa myös muihin liikenteisiin, kuten erityislasten koulukuljetuksiin. 3 Palvelukokonaisuus Kuljetustenohjauskeskus voi muun muassa yhdistellä eri asiakkaiden matkoja toisiinsa tilaajan asettamien parametrien mukaisesti järjestää yhteisiä kuljetuksia, jotka täyttävät asiakkaiden asiakasprofiilien vaatimukset ja tilauksen yhteydessä sovitut tarpeet järjestää kuljetukset erilliskuljetuksin. Palvelukokonaisuuteen kuuluu Kuljetustenohjauskeskuksen osalta muun muassa: kuljetuspalvelupäätösten toteutumisen seuranta ja hallinta matkojen tilausten vastaanotto kuljetusten yhdistely asetettujen palvelukriteerien puitteissa asiakkaiden ohjaaminen käyttämään palveluliikennettä, mikäli se kuljetukselle asetettujen kriteerien puitteissa on mahdollista tilausten välitys liikennöitsijöille kuljetusten valvonta ja häiriönhallinta annettujen ohjeiden valvonta (asiakkaat ja liikennöitsijät) asiakasprofiilin ja raportointikäyttöliittymän käyttäjien koulutus ja tukipalvelu raportointi tilaajille erikseen sovitulla tavalla Taxibook-järjestelmän kautta välitettyjen matkojen kustannusten jakaminen maksajatahoittain ja laskutus asiakaspalautteen kerääminen, käsittely ja seuranta toiminnan kehittäminen Kuljetustenohjauskeskuksen palvelua toteutetaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Tilausmäärät ovat kuitenkin ns. hiljaisena aikana klo huomattavasti pienemmät kuin päiväaikaan (arviolta noin 9 % tilauksista tehdään klo 19 ja klo 06 välillä). Kuljetustenohjauskeskus voi hankkia hiljaisen ajan palvelun alihankintana. Alihankintana hoidettavan palvelun yksityiskohdat ovat Kuljetustenohjauskeskuksen päätettävissä,

5 kuitenkin siten, että vaadittu palvelutaso täyttyy. 5 4 Organisaatio Tampereen Logistiikka vastaa Kuljetustenohjauskeskuksen toteuttamisesta. Palvelun tilaajina toimivat alkuvaiheessa Tampereen kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja Ikäihmisten palvelujen lautakunta, sekä Ikaalinen, Sastamala, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala ja Kangasala. Sopimuskauden aikana Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaan voidaan ottaa uusia kuntia ja yhteistyötahoja ja niiden kuljetuspalveluita. Tampereen Logistiikka tekee sopimuksen kunkin Tilaajan kanssa palvelun käyttämisestä ja tarkemmista yksityiskohdista. Tampereen kaupungin apulaispormestari nimesi Kuljetustenohjauskeskuksen toimintaa varten ohjaus- ja seurantaryhmän vuoden 2009 loppuun asti. Seurantaryhmässä on edustus palvelun tilaajilta, palvelun käyttäjiltä ja Tampereen Logistiikasta. 5 Matkojenyhdistelyohjelmisto Kuljetustenohjauskeskuksessa käytettävä matkojenyhdistelyohjelmisto täyttää seuraavat vaatimukset: Ohjelmisto kykenee vastaanottamaan yksilö- ja ryhmämatkatilauksia. Ohjelmisto kykenee käsittelemään reaaliajassa toiminta-alueelle tyypillisiä matkamääriä. Ohjelmisto kykenee vertailemaan kuljetusten kustannuksia yhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden julkisyhteisöjen kannalta ja muodostamaan reittiyhdistelmän, joka on yhteistyösopimuksen allekirjoittaneille julkisyhteisöille edullisin. Ohjelmisto kykenee tehokkaasti yhdistelemään matkoja ja optimoimaan kuljetusreittejä palvelun laatua koskevien kriteerien puitteissa. Raportointi suoritetaan siten, että se tukee laskutusta, kustannusten ja säästöjen seurantaa. Ohjelmisto tarjoaa tilaajille käyttöliittymän asiakasprofiilien ylläpitoon ja perusraportteihin. Tilaaja vastaa asiakasprofiilien ja raporttien käyttäjien tietotekniikkakustannuksista. Järjestelmä kykenee erittelemään rekisterinpitäjäkohtaiset tiedot ja tarvittaessa tulostamaan ne erikseen sekä mahdollistamaan kunkin rekisterinpitäjän pääsyn vain omia asiakkaitaan koskeviin tietoihin. 6 Asiakasprofiilit, palveluprofiilit ja tiedonsiirto Henkilökohtaisilla asiakas- ja palveluprofiileilla nopeutetaan asiakkaiden palvelua ja mahdollistetaan erityispalvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluvaatimusten automaattinen välittyminen tarvittavilta osiltaan koko kuljetuspalveluketjulle. Tilaajat tuottavat toiminnassa mukana oleville erityisryhmille (esim. VPL- ja SHL-asiakkaat) henkilökohtaiset

6 asiakasprofiilit. Asiakasprofiilit luodaan pääsääntöisesti keskustelemalla asiakkaan kanssa. Profiiliin voi vaikuttaa myös esimerkiksi lääkärin lausunto. 6 Kuljetustenohjauskeskuksen käynnistymisvaiheessa mukaan tulevien asiakkaiden asiakasprofiilit saadaan vanhasta järjestelmästä. Jatkossa uusien kuljetuspalveluasiakkaiden profiilit toimitetaan Kuljetustenohjauskeskukseen yksi (1) päivää ennen heidän tuloaan sen asiakkaiksi. Niiden kuljetusten osalta, joista tietoa ei ole mahdollista saada tähän mennessä tieto toimitetaan Kuljetustenohjauskeskukseen mahdollisimman pian. Asiakkaan, jonka profiilia ei ole luotu matkatilausta ei voida toteuttaa. Koska asiakas- ja palveluprofiilit sisältävät salassa pidettävää tietoa, Kuljetustenohjauskeskus varmistaa, että muodostuneen asiakasrekisterin arkistointi ja säilytys täyttää eri lakien vaatimukset. Tällaisia lakeja ovat sosiaalihuollon asiakaslaki, arkistointilaki ja henkilötietolaki. Kuljetustenohjauskeskus huolehtii henkilörekisteriin talletettujen tietojen suojaamisesta myös ei-salassa pidettävien tietojen osalta. Kuljetustenohjauskeskuksen tulee kyetä esittämään asiakkaalle häntä koskeva palveluprofiili ymmärrettävässä muodossa. Koska Tilaajat vastaavat asiakasprofiilien laatimisesta ja koska kuljetuspalveluasiakkaat vaihtuvat tai asiakasprofiileja voidaan päivittää usein, on ajantasaisen tiedonsiirtoyhteyden toimittava Kuljetustenohjauskeskuksen ja kuntien välillä. Kuljetustenohjauskeskuksen käytössä oleva järjestelmä tarjoaa käyttöliittymän asiakasprofiilien päivittämiseen. Kuljetustenohjauskeskus huolehtii siitä, että sen järjestelmä kykenee vastaanottamaan asiakasprofiilit edellä mainitun määrittelyn mukaisesti sekä siitä, että se käyttää aina ajantasaisia asiakasprofiileja. 7 Kalustoprofiili Kuljetustenohjauskeskus syöttää järjestelmäänsä ja ylläpitää kalustoprofiilitietoja. Matkojenyhdistelyohjelmiston pystyy ylläpitämään tietoa ajoneuvoista ja niiden asemapaikoista, joille kyytejä välitetään. Ajoneuvon kuljetuskyky (esim. montako asiakasta apuvälineineen mahtuu kyytiin) pystytään määrittelemään ja ohjelmisto ottaa huomioon reittien vaatimukset ajoneuvon koon ja muiden ominaisuuksien suhteen yhdistelyssä. 8 Matkojen tilaaminen ja matkamäärien seuranta Matkojen tilaamisessa ja tilattujen matkojen perumisessa kuljetuspalveluasiakkaiden on noudatettava Tilaajan laatimia ohjeita. Yhdistelyasteen kasvattamiseksi matkat on tilattava hyvissä ajoin etukäteen. Palveluliikenteen tilaaminen ja toimintatavat määritellään tapauskohtaisesti kunkin palveluliikenteen Tilaajan kanssa. 1 Puhelimitse tehtävät tilaukset Tilaukset tehdään Kuljetustenohjauskeskuksen puhelinnumeroon, joissa tilaukset

7 7 TAMPEREEN KULJETUSTENOHJAUSKESKUKSEN KUVAUS vastaanotetaan henkilökohtaisena palveluna. Saman puhelun aikana voi tilata yhden tai useamman matkan sekä useamman asiakkaan samasta paikasta, samaan aikaan ja samaan suuntaan menevän "kimppakuljetuksen. Mahdollisten ongelmatilanteiden (asiakas tai auto ei paikalla) selvittämiseksi kaikki puhelut nauhoitetaan. Puhelimitse tehtävien tilausten hinta määräytyy asiakkaan puhelinoperaattorin mukaisesti, eikä erillistä tilausmaksua peritä. 2 Internet-tilaus Kuljetustenohjauskeskus toteuttaa ylläpitämillään internetsivuilla sovelluksen, jonka avulla asiakkaat voivat tilata matkoja internetin kautta. Internet-tilauksen käyttö voi edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä. 3 Muut tilaustavat Kuljetustenohjauskeskuksen järjestelmä mahdollistaa tolppatilauksen, jossa asiakkaan tilaus tehdään autolaitteella. Matkatilaus voidaan tehdä myös sähköpostitse sekä tekstiviestillä. Tekstiviestein tehtävien tilausten hinta määräytyy asiakkaan puhelinoperaattorin mukaisesti, eikä erillistä tilausmaksua peritä. 4 Tuttutaksi Tuttutaksiin oikeutetut asiakkaat tilaavat matkan Tilaajan ohjeiden mukaisesti. Matkaan, jonka asiakas tekee tuttutaksin ajamana, voidaan normaalien kuljetusten tapaan yhdistellä myös muiden asiakkaiden matkoja. Asiakkaat, joiden profiiliin ei ole merkitty oikeutta tuttutaksiin, eivät voi vaatia itselleen tiettyä kuljettajaa. 5 Alias-osoitteet Useat matkakohteet tunnetaan osoitteensa sijasta muilla nimillä. Esimerkkejä tällaisista kohteista ovat mm. virastot, kauppakeskukset, terveydenhoitolaitokset, ravintolat jne. Tilausvaiheessa asiakkailta ei voida tällaisissa kohteissa edellyttää katuosoitteen tuntemista. Kuljetustenohjauskeskuksella on käytössään kattavat tiedot tällaisista nimistä ja niihin liittyvistä osoitteista. 6 VPL- ja SHL-matkamäärien seuranta Tilaajat myöntävät tietyn määrän asiointi- ja virkistysmatkoja kullekin VPL- ja SHL-kuljetuspalveluun oikeutetulle. Asiointi- ja virkistysmatkoja on myönnetty VPL:n mukaan pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaista matkaa/kk/asiakas. Lisäksi VPL-asiakkaille on myönnetty tarvittava määrä työ- ja opiskelumatkoja. SHL-matkojen määrä vaihtelee kuntakohtaisesti. Kuljetustenohjauskeskus noudattaa Tilaajien päätöksiä ja sääntöjä

8 asiakkaiden matkamäärissä. 8 Matkamäärien seuranta tapahtuu Kuljetustenohjauskeskuksessa. Seuranta on reaaliaikaista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Kuljetustenohjauskeskuksesta kuukausittaisen matkamäärän saldo milloin tahansa sen toiminta-aikana. Matkojen kausittaisen kiintiön täytyttyä asiakas ei voi enää tilata VPL- tai SHL-matkaa kyseisen kauden ajalle. Asiakkaan matkojen kiintiöstä vähennetään matka tilaushetkellä. Vähennys tehdään sen kauden matkakiintiöstä, jonka sisällä matka alkaa. Asiakkaalla voi olla oikeus lainata seuraavalta kuukaudelta korkeintaan neljä yhdensuuntaista matkaa. Matkoja voi lainata vain tulevalta kuukaudelta eikä siis käyttämättä jääneitä matkoja voi säästää seuraavalle kuukaudelle. Vuoden vaihtuessa laskenta aloitetaan uudestaan eli poikkeama nollataan. Matkojen lainaamisen käytännöstä päättää kukin Tilaaja erikseen. 9 Maksujärjestelmä 1 Maksujärjestelmän periaatteet Kuljetustenohjauskeskus välittää vain kuntien korvaamia matkoja. Korvattavuus varmistetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä. Liikennöitsijälle maksetaan korvaus toteutuneen liikenteen mukaisesti, Kuljetustenohjauskeskus suorittaa jyvityksen eri maksajien kesken. Yhdistellyn taksimatkan matkakustannus jaetaan eri maksajien kesken suorien matkojen kilometrien suhteessa (eli minkä pituisia matkat olisivat olleet ilman yhdistelyä). Jakosuhde määräytyy tilauksen perusteella ja jako suoritetaan Kuljetustenohjauskeskuksessa. Kuljetustenohjauskeskus laskuttaa eriteltynä yhdistelykustannuksen ja liikennöintikustannuksen. Tavoitteena on, että kaikki tiedot siirtyvät automaattisesti taksin ajoneuvopäätteeseen ja tulostuvat sieltä kuitille niin, että mahdollisimman vähän kirjataan käsin ja edelleen, että matkan toteutumatiedot välittyvät automaattisesti ajoneuvopäätteeltä matkojenyhdistelyohjelmistoon. Matka yksilöidään pääsääntöisesti tilausnumeron ja reittinumeron perusteella. 2 Maksujärjestelmän toiminnot ja käyttötapaukset 1 VPL- ja SHL-asiakas yhdistellään samaan taksikyytiin 1) Puhelun yhteydessä asiakkaille ilmoitetaan noutoaika. Molempien matkaoikeuksista vähennetään yksi matka. 2) Kuljetustenohjauskeskus välittää reitin taksille ja ilmoittaa molempien kyytien seuraavat tiedot: kuka kuljetetaan, mistä, mihin ja milloin asiakkaalta perittävä omavastuu tilausnumero/reittinumero 3) Asiakkaiden on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. 4) Taksi ajaa taksamittari päällä. Taksamittarin toteutumatieto siirretään sähköisessä muodossa Kuljetustenohjauskeskukseen joko suoraan tai taksiyhtiön kautta.

9 9 TAMPEREEN KULJETUSTENOHJAUSKESKUKSEN KUVAUS 5) Asiakkaat maksavat taksissa omavastuun (tapauskohtainen) ja saavat kuitin omavastuusta. Omavastuu tulee Kuljetustenohjauskeskuksesta asiakasprofiilin ja matkatyypin perusteella. Kuittiin tulostuvat (tai kuljettaja kirjoittaa) seuraavat tiedot: taksin tunnistenumero, päivämäärä, kellonaika, matkatyyppi, jäljellä olevat matkat, omavastuu, asiakkaan nimi/tunnistenumero. 6) Kuljetustenohjauskeskus tilittää loput matkan hinnasta taksille. Tuttutaksimatkoissa ja matkoissa, joilla asiakkaalla on yksinmatkustusoikeus maksujärjestelmä toimii kuten yhdistellyssä matkassa. Palveluliikennematkojen käytännöistä sovitaan kunkin Tilaajan kanssa erikseen. Perheenjäsenet tai saattaja matkustavat mukana: Maksujärjestelmä toimii kuten yhdistellyssä matkassa. Kaikki perheenjäsenet maksavat omavastuun. Saattajalta ei peritä omavastuuta. Taksi saa korvauksen myös lisämatkustajista eli taksamittari pidetään päällä taksapäätöksen mukaisesti. Asiakkaan on matkaa tilatessaan ilmoitettava mukanaan seuraavat muut matkustajat, jotta tiedetään voidaanko kyytiin yhdistellä. Ajomatka ei saa pidentyä saattajan tai perheenjäsenten takia. Sopimusliikenne: Kuljetustenohjauskeskuksen toiminnan aikana Tilaajat voivat tehdä kuljetussopimuksia taksien kanssa, jolloin kuljetuksia hoidetaan ns. sopimusliikenteenä. Sopimusliikenteeseen yhdistelystä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Tavoitteena on kuitenkin se, että kaikkiin kuljetuksiin voidaan yhdistellä myös toisen maksajan kuljetuksia. 2 Asiakas ottaa taksikyydin tolpalta 1) VPL-asiakas nousee tolpalta taksiin. 2) Taksi ilmoittaa kyydistä Kuljetustenohjauskeskukseen ja saa sieltä tilausnumeron ja muut tarvittavat tiedot (matkojen hallinnoinnin ja maksujärjestelmän vuosi, sekä matkojen yhdistelemisen mahdollistamiseksi). 3) VPL-asiakas maksaa taksissa omavastuun ja saa kuitin. 4) Kuljetustenohjauskeskus laskuttaa kunnalta loput VPL-matkasta (matkan hinta -omavastuu). Yhdistelykustannus laskutetaan sovitun mukaisesti Tilaajalta. 5) Kuljetustenohjauskeskus tilittää taksille loput VPL-matkasta (matkan hinta -omavastuu). 3 Ongelma- ja poikkeustilanteita a) Asiakas ei ilmesty sovitulle lähtöpaikalle 1) Taksin tulee ilmoittaa Kuljetustenohjauskeskukseen, jos asiakas ei ilmesty lähtöpaikalle. 2) Kuljetustenohjauskeskus antaa autolle puhelinnumeron asiakkaan tavoittamiseksi, jos asiakas on antanut numeronsa Kuljetustenohjauskeskuksen käyttöön. 3) Jos VPL-kuljetusta ei ole peruttu ja se ei toteudu, VPL-asiakkaalta menee yksi taksimatka. 4) Mikäli kuljetusyrittäjä laskuttaa toteutumattomasta matkasta, Kuljetustenohjauskeskus välittää tapahtuman tiedot Tilaajalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. b) Matka perutaan vähintään puoli tuntia ennen lähtöaikaa. Vähintään puoli tuntia ennen

10 lähtöaikaa perutuissa matkoissa kuljetuspalveluasiakkaan matkat eivät vähene. 10 c) Reitti muuttuu matkan aikana tilauksen jälkeen 1) jos reitti oleellisesti muuttuu matkan aikana tietöiden tms. esteiden vuoksi, taksin on ilmoitettava siitä Kuljetustenohjauskeskukseen. 2) jos reitti muuttuu matkan aikana siksi, että Kuljetustenohjauskeskus on yhdistellyt liikkuvaan taksiin, Kuljetustenohjauskeskus ilmoittaa taksille uuden reitin ja uuden asiakkaan tiedot. 3 Maksujärjestelmän tehtävät ja vastuut Päätökset matkustusoikeuksista: Tilaaja tekee kuljetuspalvelupäätökset ja ylläpitää omassa päätösjärjestelmässään tarvittavia tietoja ja toimittaa Kuljetustenohjauskeskukselle kaikki matkustamiseen liittyvät tiedot (asiakasprofiili). Matkaoikeus tarkistetaan aina tilauksen yhteydessä. Omavastuun periminen: omavastuu peritään taksissa matkan päätyttyä ja palvelubusseissa matkan alkaessa. Kuljetustenohjauskeskus ilmoittaa taksille perittävän omavastuun. Matkustajan tunnistaminen: Kuljettajan tulee tunnistaa, että kyydissä on oikea henkilö. Laskutus: Laskutus tapahtuu toteutuneen matkan mukaan. Tiedot matkoista siirtyvät Kuljetustenohjauskeskukseen ja matkat yksilöidään tilausnumeron/reittinumeron perusteella. Kuljetustenohjauskeskus hoitaa jyvityksen ja jakosuhde määräytyy tilauksen perusteella. Kuljetustenohjauskeskus laskuttaa matkakustannukset ja yhdistelykustannukset kerran kuussa eriteltynä. Laskutusväliä on mahdollisuus muuttaa joustavasti tarpeen mukaan. Tiedonsiirto: tieto hoidettavasta kuljetuksesta ja perittävästä omavastuusta sekä tilauksen tilausnumero/reittinumero siirtyvät Kuljetustenohjauskeskuksesta kuljetusyrittäjän ajoneuvopäätteeseen. Tavoitteena on, että tieto kulkee sähköisessä muodossa niin, että kuljettaja näppäilee/kirjoittaa itse mahdollisimman vähän, jolloin inhimillisen erehdyksen mahdollisuus pienenee. Tieto toteutuneesta matkasta siirretään Kuljetustenohjauskeskukseen joko suoraan tai taksiyhtiön kautta. 10 Matkustajainformaatio Osalle Kuljetustenohjauskeskuksen asiakkaista on tarpeen lähettää viesti asiakkaan noutavan kuljetuksen tulosta. Kuljetustenohjauskeskuksen järjestelmään sisältyy palvelu, jossa asiakkaan matkapuhelimeen voidaan tarvittaessa lähettää teksti- tai puheviesti, jossa asiakkaalle ilmoitetaan hänet noutavan kuljetuksen tulosta. Ilmoitus lähetetään asiakkaalle 10 minuuttia tai asiakasprofiilissa ilmoitettu aikamäärä ennen asiakkaan arvioitua toteutuvaa noutohetkeä. Kuljetustenohjauskeskuksesta lähtevien viestien kustannuksista vastaa Kuljetustenohjauskeskus. Silloin kun kyse on liikenneoperaattorista johtuvasta syystä, kuljettaja ilmoittaa myöhästymisestä asiakkaalle ja myös vastaa viestien kustannuksista. 11 Häiriönhallinta

11 11 Kuljetustenohjauskeskus seuraa kuljetusten toteutumista reaaliajassa ja reagoi ennakoitavissa oleviin ja tapahtuneisiin häiriöihin. Kuljetustenohjauskeskus reitittää kuljetukset uudelleen, mikäli häiriön vuoksi kuljetusten laatukriteerit eivät oletettavasti täyttyisi ja laatukriteerit voitaisiin uudella reitityksellä paremmin täyttää. 12 Yksityisyyden suoja ja turvallisuus Asiakkaan turvallisuus ja terveys eivät saa vaarantua Kuljetustenohjauskeskuksen käytön vuoksi. Jotta palvelutapahtuma olisi mahdollisimman joustava ja matkan tilauksessa kaikki oleelliset tiedot saadaan palvelun tuottajan tietoon, sisällytetään asiakkaan matkaan keskeisesti liittyvät tiedot asiakkaan luvalla hänen henkilökohtaiseen asiakas- ja palveluprofiiliinsa. Samoin asiakas- ja palveluprofiiliin voi kuulua tieto siitä, että asiakkaalla tulee olla saattaja tai vastaanottaja tai molemmat. Kuljetustenohjauskeskuksen toiminta järjestetään siten, että sitä käyttävien henkilöiden yksityisyydensuoja on turvattu. Tämän vuoksi Tilaajat määrittelevät asiakkaan henkilökohtaisen asiakasprofiilin, josta selviää kuljetusten ja yhdistelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja toimittavat sen Kuljetustenohjauskeskukselle. Kuljetustenohjauskeskukselle ei anneta tietoja asiakkaan vamman tai sairauden laadusta ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Lisäksi Kuljetustenohjauskeskuksen matkojenvälittäjät ovat toimessaan salassapitovelvollisia työssään saamansa yksityiskohtaisen tiedon suhteen. Asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Tilaaja. Asiakkaan yksityisyyden suojan ja siihen liittyen hänen henkilötietojensa suojan takia asiakasta koskevien arkaluonteisten (mm. terveydentilaa ja vammaisuutta koskevat tiedot), ja salassa pidettävien tietojen käsittelystä Kuljetustenohjauskeskus ohjeistaa henkilökuntaansa selkeästi. 13 Asiakkaan avustaja, saattaja ja vastaanottaja Osalle asiakkaista on erikseen määritetty oikeus avustajaan tai saattajaan kuljetuksen aikana. Mukaan tulevasta avustajasta/saattajasta ja määränpäässä odottavasta vastaanottajasta on ilmoitettava Kuljetustenohjauskeskukseen matkaa tilattaessa. Avustaja/saattaja voi tulla veloituksetta kuljetukseen joko samasta pisteestä kuin asiakas tai vaihtoehtoisesti avustaja voidaan ottaa kyytiin matkan varrelta paikasta, joka sovitaan asiakkaan tilauspuhelun yhteydessä. Avustajan/saattajan on tällöin hakeuduttava ajoneuvon reitille, sillä avustajaa/saattajaa varten reitiltä ei poiketa, ja avustajan on oltava ajoissa odottamassa kyytiä. Kun avustaja/saattajaoikeus on määritelty asiakkaan henkilökohtaiseen asiakas/palveluprofiiliin, saa avustaja/saattaja matkan ilmaiseksi. Mikäli asiakasprofiilissa on edellytetty, että asiakkaalla on vastaanottaja, tulee matkan tilaavan henkilön tilauksen yhteydessä ilmoittaa määränpäässä asiakasta odottavasta vastaanottajasta ja vastaanottajan matkapuhelinnumero. Saattajasta/avustajasta ei makseta erillistä yhdistelykorvausta eikä saattajan/avustajan matkaa korvata liikennöitsijälle muuten kuin mahdollisen taksaluokan nousun muodossa. 14 Perheenjäsenten matkat

12 12 VPL- tai SHL-matkustajan tilaamassa kyydissä voi matkustaa mukana perheenjäseniä. Tällöin perheenjäsenten henkilöluku on ilmoitettava Kuljetustenohjauskeskukseen tilauksen yhteydessä. Perheenjäsenet maksavat matkasta kunkin kunnan määrittämän maksun.

13 13 15 Palvelun aikakriteerit 1 Puhelinpalvelut Matkatilauksen voi tehdä puhelimitse jokaisena vuorokauden aikana ja jokaisena päivänä viikossa. Kuljetustenohjauskeskuksesta saatava puhelinpalvelu on suomenkielistä. Puhelinpalvelujen keskimääräistä jonotusaikaa seurataan ja se on palvelun keskeinen laatumittari. 2 Lähtö- ja saapumisaika Asiakas ilmoittaa Kuljetustenohjauskeskukselle matkaa tilatessaan joko toivotun lähtö- tai saapumisajan. Matkan lähtö- tai saapumisaika saa poiketa asiakkaan toivomasta lähtö- tai saapumisajasta enintään 30 minuuttia. Asiakkaan tilausvaiheessa ilmoittamaa ehdotonta perille saapumisen ajankohtaa ei saa ylittää. Lähtö- ja saapumisajan joustojen suhteen Kuljetustenohjauskeskus toimii tilaajien määrittelemien ohjeiden, määräysten ja sääntöjen mukaisesti. 3 Toimitustarkkuus Kuljetustenohjauskeskuksen yhdistelyjärjestelmä järjestelee matkat siten, että asiakas noudettaisiin mahdollisimman tarkasti sillä hetkellä kuin asiakkaan kanssa on sovittu. Yhdistely- ja kuljetuspalvelujen yhteisenä lähtökohtana on, että kuljetus on noutamassa asiakasta täsmälleen sillä hetkellä kuin asiakkaan ja Kuljetustenohjauskeskuksen kesken on sovittu. Asiakkaan on oltava valmiina kuljetukseen sillä hetkellä, kun kuljetuksen lähtöaika on sovittu. Mikäli asiakas on epävarma siitä, löytääkö kuljetus hänen tilaamaansa paikkaan, voi asiakas matkan tilausvaiheessa antaa Kuljetustenohjauskeskukselle luvan antaa matkapuhelinnumeronsa kuljettajalle siltä varalta, ettei kuljettaja löydä asiakasta. Kuljetuksen perille saapumisaika ei saa poiketa luvatusta ajasta kuin ±15 minuuttia. Asiakkaan tilausvaiheessa ilmoittamaa ehdotonta perille saapumisen ajankohtaa ei saa kuitenkaan ylittää. Yhdisteltäessä matkoja kiinteäreittiseen kaikille avoimeen palveluliikenteeseen Kuljetustenohjauskeskuksen vastuu rajataan siihen, että kuljetus aikataulujen mukaan olisi sovitussa paikassa sovittuna aikana. 4 Matka-aika

14 14 VPL- ja SHL-matkoilla erityisajoneuvolla tehty yhdistetty kuljetus saa taajama-alueilla olla korkeintaan 100 % pidempi kuin yksittäistaksilla tehty matka-aika. Muualla kuin taajama-alueilla erityisajoneuvolla tehty yhdistetty kuljetus saa olla korkeintaan 50 % pidempi kuin yksittäistaksilla tehty matka-aika. Jos erityisajoneuvolla tehtävä matka on niin lyhyt, että edellä mainittu yhdistetyn kuljetuksen matka-ajan sallittu pidentymä olisi alle 15 minuuttia, saa kyseisellä matkalla yhdistetty kuljetus olla kuitenkin 15 minuuttia pidempi kuin yksittäistaksilla tehty matka-aika. Matka-ajan joustojen suhteen Kuljetustenohjauskeskus toimii tilaajien määrittelemien ohjeiden, määräysten ja sääntöjen mukaisesti. 5 Force Majeure Kaikkien aikakriteerien toteutumista tarkasteltaessa otetaan huomioon ns. Force Majeure tekijä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi poikkeuksellisista liikenne-, tai sääolosuhteista tai taksien vähyydestä aiheutuvat viivästymiset tai teleoperaattorien, sähköverkon tms. toimittajien toimintakatkokset, jotka estävät välitystoiminnan. 16 Asiakaskannustimet VPL- ja SHL-matkoilla omavastuu on joukkoliikennetaksan mukainen tai muu asiakasprofiilissa ilmoitettu omavastuu. Yhdistetyillä matkoilla ei ole alempaa omavastuuta. Pirkanmaalla on pyrkimys yhdenmukaiseen käytäntöön omavastuissa. Omavastuu palveluliikenteessä määräytyy Tilaajakohtaisen käytännön mukaisesti. 17 Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely Kuljetustenohjauskeskus kerää ja raportoi asiakaspalautteen Tilaajalle, sekä kehittää toimintaa saadun palautteen perusteella.

15 15 Mahdolliset asiakastyytyväisyystutkimukset tekee tai teettää Tilaaja. 18 Koulutus Yhdistelyhenkilöstön (matkojenyhdistelyohjelmiston pääkäyttäjät, vastaavat palveluneuvojat ja palveluneuvojat) koulutuksen suunnittelu ja toteutus on Kuljetustenohjauskeskuksen vastuulla. Koulutuksen aiheuttamista kustannuksista vastaa Kuljetustenohjauskeskus. 19 Raportointi Kuljetustenohjauskeskus perustaa ja ylläpitää tietokantaa, johon se kokoaa sekä matkatilauksiin että kuljetuksiin liittyvät tiedot sekä muut Tilaajan edellyttämät tiedot. Kuntien käyttäjillä on tarkastusmahdollisuus omien asiakkaidensa matka- ja asiakastietoihin ja reittitietokannan osalta koko ao. tietokantaan. 1 Viikko-, kuukausi- ja erityisraportit Kuljetustenohjauskeskus tuottaa kuukausittain/viikoittain Tilaajan vaatimat kuukausi- tai viikkoraportit ja toimittaa ne Tilaajalle. Viikko- ja kuukausiraportit on määritelty tarkemmin sopimusosassa. Erityisraportteja voidaan tehdä Tilaajan toiveiden mukaisesti ja näistä sovitaan Tilaajan kanssa erikseen. 2 Raportointikäyttöliittymä Edellä mainittuja tietokantahakuja varten Kuljetustenohjauskeskuksen hankkii tilaajille käyttöoikeuden raportointikäyttöliittymään. Kuljetustenohjauskeskus vastaa käyttöliittymän ylläpidosta ja päivityksistä. Tilaaja vastaa raporttien käyttäjien tietotekniikkakustannuksista. Kuljetustenohjauskeskus tuottaa käyttöliittymän kirjallisen käyttöohjeen ja vastaa ohjeen ajantasaisuudesta ja ohjeen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista. 20 Toiminnan kehittäminen Palvelutoiminnan kehittämisestä vastaavat Kuljetustenohjauskeskus ja Tilaajat yhdessä. Kuljetustenohjauskeskuksen tehtävänä on myös liikenteen ja matkustamisen osalta seurata toimintaa ja tarvittaessa raportoida havaitsemansa epäkohdat, kehityskohteet tai muut seikat tilaajille.

16 16 21 Matkakustannusten jakautuminen sopimusosapuolten kesken Matkakustannukset jaetaan näitä periaatteita soveltaen, siten että kunkin matkustajan kuljetuskustannuksista vastaaville sopimusosapuolille kohdistettavan ajomatkamaksun teoreettinen, eri matkaosuuksista kertyvä osuus määritellään matkojenyhdistelyohjelmistolla. Todellinen, taksamittarista saatava ajomatkamaksu jyvitetään tässä laskennallisessa suhteessa kunkin matkustajan kustannuksista vastaavalle sopimusosapuolelle. Perusmaksusta, odotuksesta ym. lisistä syntyvä todellinen kustannus kohdistetaan kunkin matkustajan kustannuksista vastaavalle sopimusosapuolelle alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Sellaisessa (esim. kilpailutetussa) kuljetuksessa, missä matkan hinta ei perustu taksamittarista saatavaan tietoon, jaetaan muulla tavoin matkalle määräytyvä hinta samoin periaattein kuin ajomatkamaksu taksamittarilaskutukseen perustuvassa kuljetuksessa. Ajomatkamaksu jaetaan kunkin sopimusosapuolen korvattavaksi laskennallisten yksilömatkojen ajokilometrimäärien suhteessa. Toisin sanoen siinä suhteessa paljonko matkojen hoitamisesta erilliskuljetuksina olisi kullekin kertynyt kilometrejä matkojenyhdistelyohjelmiston esittämän reitin perusteella. Perusmaksu Perusmaksu jaetaan kuten ajomatkamaksu. Taksaluokan muutos Taksaluokan muutoksesta aiheutuva lisäkustannus jaetaan kuten ajomatkamaksu. Odotusmaksu Odotusmaksu jaetaan kuten ajomatkamaksu. Avustamislisä Taksikuljetuksesta saadaan periä enintään asetuksen mukainen avustamislisä, jos asiakkaan kuljettaminen ja avustaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paaritai vammaisvarustus. Avustamislisä kohdistetaan niiden matkustajien kustannuksista vastaaville sopimusosapuolille, joiden kuljettaminen edellyttää ko. varustelua ja avustamista. Muut säädetyt lisämaksut Ennakkotilausmaksua ei peritä Kuljetustenohjauskeskuksen tilaamassa kuljetuksessa. Lentokenttälisä, joka on yhtä suuri kuin se maksu, jonka luvanhaltija joutuu maksamaan päästäkseen lentokentällä matkustajaterminaalin alueelle noutamaan asiakasta. Yhdistellystä kuljetuksesta voidaan periä yksi lentokenttälisä, joka jaetaan niiden matkustajien kustannuksista vastaavien sopimusosapuolien kesken, joiden kuljettamisesta ko. kustannus aiheutuu. Tavarankuljetuslisä. Isokokoisten esineiden ja koirien kuljettamisesta saadaan periä enintään asetuksen mukainen lisämaksu. Lisämaksua ei saa kuitenkaan periä

17 17 TAMPEREEN KULJETUSTENOHJAUSKESKUKSEN KUVAUS matkustajan tavanomaisista matkatavaroista eikä näkövammaisen opaskoirasta. Tämä kustannus peritään asiakkaalta, jonka tavaroiden kuljettamisesta kustannus aiheutuu. 22 Muut asiat Kuljetustenohjauskeskus vastaa puhelinjärjestelmän perustamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksista. Puhelun hinta kuljetuspalveluasiakkaalle ja kuljetusoperaattoreille on enintään kyseisessä verkossa normaalin paikallispuhelumaksun tai matkapuhelinmaksun suuruinen. Kuljetustenohjauskeskuksen tilausnumeron lisäksi käytössä on erillinen puhelinnumero autoilijoille sekä puhelinnumero palautetta ja neuvontaa varten.

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Vammaispalvelut 1 29.10.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Vammaispalvelut 1 1.1.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi- ja virkistysmatkoja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO

MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas! Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN ASIAKASNUMERONNE O 1 Hämeenkyrön kunta Perusturvapalvelut SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1.3.2017 ALKAEN Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2013

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2013 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2013 Kuljetuspalvelun myöntäminen ja kuljetuspalvelupäätös Sastamalan kaupunki on tehnyt sopimuksen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Vammaispalvelut 1 1.1.2014 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi- ja virkistysmatkoja

Lisätiedot

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista:

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista: 5. 1 1. 2 01 5 KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalveluasiakas! Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalvelun asiakkaan tarpeiden mukaisten matkojen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville asiakkaille

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville asiakkaille 1 (5) Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta KULJETUSPALVELUOHJEET 1.4.2009 LUKIEN (Päivitetty 1.3.2011/SH) Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville asiakkaille Tietoa Kuljetustenohjauskeskuksesta

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015 Kuljetuspalvelun myöntäminen ja kuljetuspalvelupäätös Vammaispalvelulain mukaisia asiointi-

Lisätiedot

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä LOST alueen kuljetuspalvelun asiakas! 2 Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN Liite nro Per 6.4.2016 43 Perusturvaosasto Yhteistoiminta-alue VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN ID 1412309 2 (8) SISÄLLYS 1. KULJETUSPALVELUN HAKEMINEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015 Pertunmaan palvelutuotantoyksikön vammaispalvelu on ottanut 1.7.2015 alkaen käyttöön Tiketti 2 matkakortin vammaispalvelulain

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN 1 (7) Perusturvaosasto Vanhusten palvelut Liite nro PER 19.2.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN id: 426700

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Vammaispalvelut 1.3.2017 1 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi- ja virkistysmatkoja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN 1 ASIAKASNUMERONNE ON: Hämeenkyrön kunta Perusturvapalvelut/Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1.3.2017 ALKAEN Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluohjeet taksin tai invataksin käyttäjille ja taksin kuljettajille 1.1.2018 alkaen Hyväksynyt: Yhtymähallitus 7.11.2017 128 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Vammaispalvelut 1.3.2017 1 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet alkaen Vammaispalvelut 1 29.5.2009 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet 1.6.2009 alkaen Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi ja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Vammaispalvelut 1 1.7.2016 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön!

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Tampereen Aluetaksissa pidettiin 21.9.2009 palaveri, johon osallistui tamperelaisia invataksiyrittäjiä, taksitarkastajat,

Lisätiedot

1. Matkan tarkoitus. 2. Yhdensuuntainen matka

1. Matkan tarkoitus. 2. Yhdensuuntainen matka ASIAKASOHJE 1 (5) SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN LIIKKUMISEN TUEN OHJE 1.11.2017 ALKAEN Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki kuuluu kunnan järjestämiin määrärahasidonnaisiin palveluihin. Lain 23 :n

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 (5) KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.12.2015 KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville kangasalalaisille asiakkaille Kangasalan kunta on

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.12.2015 1 (5) KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville kangasalalaisille asiakkaille Kangasalan kunta on

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Tiekartta Pirkanmaan fiksuihin hankintoihin 3.3.2015 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Otteita raportista:

Lisätiedot

Kuljetuspalvelut Helsingissä

Kuljetuspalvelut Helsingissä Kuljetuspalvelut Helsingissä 7.4.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto Tuuli Nylander, palvelupäällikkö, Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 776 780 SISÄLLYS N:o Sivu 776 Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ puiteosa 1.4.2009 tarkistusosa 1.4.2009-31.12.2009 PUITEOSA 3 1. Sopimusosapuolet 3 2. Määritelmät 3 3. Sopimuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUN TILAUSNUMERO LUKIEN

KULJETUSPALVELUN TILAUSNUMERO LUKIEN 0 KULJETUSPALVELUN TILAUSNUMERO 1.6.2017 LUKIEN Vaasan kaupunginhallitus on päättänyt 7.12.2015, että kuljetuksia tullaan jatkossa ohjaamaan ulkoisen palveluntarjoajan toimesta ja sen sekä erilaisten kuljetuspalveluiden

Lisätiedot

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE 1.10.2013 alkaen VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUE HUOLELLISESTI & SÄILYTÄ

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE 1.10.2013 alkaen VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUE HUOLELLISESTI & SÄILYTÄ OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE 1.10.2013 alkaen VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUE HUOLELLISESTI & SÄILYTÄ Kuljetuspalvelumatkat ovat tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkojen ja/tai työ- ja opiskelumatkojen

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Voimassa 1.7.2012 alkaen KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Taalainmaan liikenne Kuljetuspalvelu on osa Taalainmaan joukkoliikennettä Kuljetuspalvelu täydentää yleistä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON:

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON: Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON: Pohjois-Karjalan matkojenyhdistelykeskus (MYK) on avoinna

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 ALKAEN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 ALKAEN TAKSIN TAI INVATAKSIN KÄYTTÄJILLE JA TAKSIN KULJETTAJILLE VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Aluetaksi p. (03) 106 25 200 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä 14.11.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, Helsingin kaupunki 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus Osa sosiaalihuoltoa.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet

Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet KULJETUKSESTA LIIKKUMISEEN 26.8.2016 THL VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEEN LIITTYVÄ TYÖKOKOUS Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet Anne Giss Vastaava suunnittelija Kelan terveydenhuoltoetuuksien

Lisätiedot

Helsingin Matkapalvelun kuljetukset helsinkiläisille. Asiakasopas

Helsingin Matkapalvelun kuljetukset helsinkiläisille. Asiakasopas Helsingin Matkapalvelun kuljetukset helsinkiläisille Asiakasopas 1 Sisällysluettelo 1 Matkustaminen 3 2 Tilaaminen 7 3 Tilausajankohta ja pysähdykset 10 4 Pikatilausmatkat 12 5 Tilausnumerot 13 6 Saattaja

Lisätiedot

Helsingin Matkapalvelun kuljetukset helsinkiläisille. Asiakasopas 2013

Helsingin Matkapalvelun kuljetukset helsinkiläisille. Asiakasopas 2013 Helsingin Matkapalvelun kuljetukset helsinkiläisille Asiakasopas 2013 1 Sisällysluettelo 1 Kuljetukset 3 2 Tilaaminen 5 3 Tilausajankohta ja pysähdykset 8 4 Pikatilausmatkat 10 5 Tilausnumerot 11 6 Saattaja

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet.

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet. Asia 5 67 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen Kuljetuspalvelut ovat osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palveluntarpeen arviointiin.

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa

Lisätiedot

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT 1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT Julkisen liikenteen palvelut Kouvolan kaupunki kehittää joukkoliikenteen esteettömyyttä ja huomioi myös pysäkkien käytettävyyden.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen Lohjan kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa 1.10.2013 alkaen Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kuntalain mukainen kotipaikka Lohjan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON:

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON: Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON: Pohjois-Karjalan matkojenyhdistelykeskus (MYK) on avoinna

Lisätiedot

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa Tavallinen asiakas Kouvolan kaupungin SHL-asiakas SOTE-kortilla hakemaan ja onko haluaa mukana lähettää ei Kelan omavastuun 7. loppuosa kuljetuksesta Taksin SOTEkortilla ja kertoo SOTEkorttinsa lähettää

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.7.2016 LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.6.2016 Sisällys ERITYISEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Mitä Hämeenlinnan kuljetuskokeilulle kuuluu? Joukkoliikennekoordinaattori Maarit

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA Perusturvaltk. 24.3.2014 32 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Yksilökuljetusten palvelutasokuvaus

Yksilökuljetusten palvelutasokuvaus Yksilökuljetusten palvelutasokuvaus Sisällys Yksilökuljetusten palvelutasokuvaus 1 I. SHL-KULJETUKSET 2 1.1. SHL-kuljetusten sisältökuvaus ja tarkoitus 2 1.2. SHL-kuljetusten liikennöintiajat 2 1.3. SHL-kuljetuksen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2018 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan ja Suupohjan

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 1 Perusturvalautakunta 19.12.2013 220 KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 2 SISÄLLYS 1. VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELU 1.1. Kenelle? 1.2. Myönnettävät matkat

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet 1.1.2018 alkaen Yhtymähallitus 12.12.2017 158 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

KULJETUSPALVELUHAKEMUS KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut / kotihoito PL 50 36201 Kangasala Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (alleviivatkaa kutsumanimi) Hakemus

Lisätiedot

1. Asetusehdotuksen perustelut. 1 Soveltamisala.

1. Asetusehdotuksen perustelut. 1 Soveltamisala. 1. Asetusehdotuksen perustelut 1 Soveltamisala. 2 Taksarakenne. Pykälässä säädettäisiin asetuksen soveltamisalasta. Taksiliikenteellä on tarkoitettu tässä asetuksessa ammattimaista henkilöiden kuljettamista

Lisätiedot

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pirkkalan kunta Perusturvalautakunta Pöytäkirjanote 06.04.2016 Sivu 1 PIR/442/6101/2016 43 Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet ja ohjeet 1.5-.2016 alkaen Per 6.4.2016 Vammaispalvelupäällikkö

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET

KULJETUSPALVELUOHJEET HÄMEENLINNAN SEUTU KULJETUSPALVELUOHJEET TAKSIN TAI INVATAKSIN KÄYTTÄJILLE JA TAKSIN KULJETTAJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU (sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista on oma

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 496 500 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta... 1457 497 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin Matkapalvelun asiakasohje

Helsingin Matkapalvelun asiakasohje Helsingin Matkapalvelun asiakasohje 1 Sisällysluettelo 03 Helsingin Matkapalvelu 04 Kuljetuspalvelut 06 Matkan tilaaminen ja matkustaminen Matkan tilaustavat Matkan tilaaminen Muuta huomioitavaa 13 Pikatilausmatkat

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen Sosiaalilautakunta 16.11.2017 83 2 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut... 3 1.1. Liikkumista

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

VAASA VASA. Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä avuksenne vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen käyttöohje alkaen

VAASA VASA. Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä avuksenne vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen käyttöohje alkaen VAASA VASA Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä avuksenne vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen käyttöohje 1.10.2017 alkaen TAKSI TILATAAN NUMEROSTA: 06 320 3745 (Vaasan Ula-taksi) Taksin voi tilata myös

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE LÄHTIEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE LÄHTIEN NURMEKSEN KAUPUNKI OHJE 1(6) Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut 26.7.2011 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.8.2011 LÄHTIEN ASIAKASNUMERONNE ON: Nurmeksen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri Ohjeet löytyvät myös www.pohjanmaantaksit.fi sivustolta otsakkeen

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4312/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4312/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 29 Asianro 4312/02.05.00.00/2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hinnan tarkistaminen Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 19.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 15.12.2015 Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Valtuusto 8 27.01.2016 Valtuustoaloite VPL-matkojen siirtämisestä seuraavalle kaudelle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tässä liitteessä kuvataan liikenteen luonne ja asiakkaiden erityiset tarpeet sekä autoilijan kustannukset

Kaupunginhallitus Liite Tässä liitteessä kuvataan liikenteen luonne ja asiakkaiden erityiset tarpeet sekä autoilijan kustannukset Kaupunginhallitus 16.10.2017 Liite 3 111 Liite 3. Kuvaus Tässä liitteessä kuvataan liikenteen luonne ja asiakkaiden erityiset tarpeet sekä autoilijan kustannukset Kuljetusten kuvaus Mikkelin, Hirvensalmen,

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot