Hyödykemarkkinoiden sääntelypuitteiden kilpailukyky Suomessa OECD:n sääntelyindikaattoreiden valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyödykemarkkinoiden sääntelypuitteiden kilpailukyky Suomessa OECD:n sääntelyindikaattoreiden valossa"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 4/2007 Hyödykemarkkinoiden sääntelypuitteiden kilpailukyky Suomessa OECD:n sääntelyindikaattoreiden valossa Petri Lehto Neuvotteleva virkamies, VTT kauppa ja teollisuusministeriö 1. Johdanto hyödykemarkkinoiden sääntely ja kilpailu h yödykemarkkinoita säännellään teollistuneissa maissa edelleen hyvin monella eri tavalla. Valtiot asettavat markkinoiden toiminnalle lainsäädännöllisin tai muun ohjauksen keinoin erilaisia ja erisuuruisia määräyksiä, jotka muuttavat markkinoiden toimintaa siitä, mitä se olisi ilman tällaista interventiota. yleensä tämä merkitsee valtion suoraa markkinaohjausta (mm. valtion yhtiöomistus, valtioyhtiöiden suosiminen, hintasääntely), yritystoiminnan harjoittamista koskevia lupajärjestelmiä, viranomaismääräysten kautta yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa, erilaisia lainsäädännöllisiä alalle tulon esteitä ja kansainvälistä kauppaa koskevia esteitä. Viime vuosikymmentenaikana teollistuneet maat ovat kiinnittäneet kasvavaa huomiota hyödykemarkkinoiden sääntelyn taloudellisiin vaikutuksiin talouden toimintaan. tämä johtuu lähinnä siitä, että tätä koskeva tutkimustieto on viitannut siihen, että sääntely heikentää aidosti talouden suorituskykyä. Vaikutuskanavan esitetään perustuvan siihen, että korkea sääntely heikentää markkinoiden luonnollista dynamiikkaa ja kilpailua, mikä heikentää resurssien allokoitumista ja innovaatiotoimintaa vaimentaen siten tuottavuuden kasvua. etupäässä 1980 luvulta lähtien teollisuusmaat ovatkin pyrkineet vähentämään markkinoiden sääntelyä ja saattamaan sitä yritys ja kilpailumyönteisempään suuntaan. liikenteen sääntelyn vapauttaminen oli kohteena ensimmäinen. siitä lähtien sääntelyn purkamista on ulotettu yhä laajempaan osaan taloutta, myös sellaisille sektoreille, joissa vielä joitakin vuosia sitten kilpailun toimivuuden mahdollisuuksia epäiltiinhyvin vahvasti. sääntelyn vapauttamisen tulokset ovatkin osoittautuneet sen verran vankoiksi, että suuntaus on voimistunut ja kattaa nykyisin kaikki teollisuusmaat. tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että sääntelyn purkaminen merkitsisi sääntelystä täysin vapaata toimintaympäristöä, vaan pikemminkin pyrkimys 458

2 Petri Lehto tä toteuttaa sääntelyä tavalla, joka huomioi kilpailun ja yritystoiminnan merkityksen aiempaa paremmin. tästä syystä olisi useimmin syytä pikemminkin puhua paremmasta sääntelystä kuin sääntelyn poistamisesta tai vapauttamisesta. lähtökohtaisesti on hyvin vaikea arvioida, miten sääntely vaikuttaa talouteen, sillä kansalliset kontekstit eroavat toisistaan hyvin paljon ja sääntelyn laadussa on myös paljon käytännön eroavaisuutta. nyttemmin on kuitenkin tehty ensimmäisiä yrityksiä saattaa sääntely ympäristö mitattavaan ja vertailtavaan muotoon. ensimmäisenä tähän on ryhtynyt oecd keräämällä jäsenmaitaan koskevan ainutlaatuisen sääntelyindikaattoriaineiston. oecd on tilastoinut sääntelyyn liittyviä näkökohtia 1970 luvun puolivälistä alkaen. aluksi lähtökohtana oli talouden eri sektoreja koskeva sääntely ja sittemmin 1990 luvun lopulta lähtien laajempi koko taloutta koskeva sääntely. tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella oecd:n indikaattoriaineiston avulla hyödykemarkkinoiden sääntelyn laajuutta suomessa suhteessa muihin oecd maihin ja tehdä tätä koskevia johtopäätöksiä. artikkelin koko materiaali perustuu oecd:n kahteen indikaattoriaineistoon horisontaalista sääntelyä arvioiviin hyödykemarkkinoiden sääntelyindikaattoreihin ja ei teollisuuden sektorikohtaista sääntelyä arvioiviin sektorisääntelynindikaattoreihin. 1 horisontaalista sääntelyä käsitellään 1 Aineistoa on käsitelty viime vuosienkuluessa monissa eri OECD raporteissa. Hyvän kokonaiskuvan antavat esimerkiksi Conway,deRosa, Nicoletti ja Steiner (2006), Conway ja Nicoletti(2006), Conway,Janod ja Nicoletti (2005), Höj, Galasso, Nicoletti ja Dang (2006), Kongsrud ja Wanner (2005), Nicoletti ja Scarpetta (2005) ja OECD (2005, 2006). Varsinainen havaintoaineisto on saatavilla OECD:n wwwsivuilla. luvussa 2jasektorikohtaista luvussa 3. luvussa 4keskustellaan sääntelyn ja talouden suorituskyvyn välisistä yhteyksistä, edelleen oecd:n analyysien perusteella. luku 5käsittää johtopäätökset. 2. Hyödykemarkkinoiden horisontaalinen sääntely OECD-maissa 1998 ja OECD:n horisontaaliset sääntelyindikaattorit oecd:n laatimat hyödykemarkkinoiden sääntelyindikaattorit ( product market regulation (PMR) indicators) perustuvat laajaan oecdmaat kattavaan kyselyaineistoon. indikaattoreita on 140 kpl ja ne on muodostettu yli 800 kysymyksestä. indikaattorit laadittiin ensimmäistä kertaa vuonna Vuonna 2003 ne päivitettiin, ja aiotaan jälleen päivittää vuoden 2008 aikana. aineiston havaintojen ajankohdat ovat siis vuosilta 1998 ja 2003, eivätkä ne siten vielä muodosta kattavaa aikasarja aineistoa. sääntelyindikaattorit koskevat horisontaalista sääntelyä. tämän osalta indikaattorit kattavat valtion markkinaohjauksen, yrittäjyyden esteet sekä kansainvälisen kaupan ja investointien esteet. näistä kaksi ensimmäistä luokkaa kuvaavat kotimaisen toiminnan sääntelyä ja viimeinen ulkomaisen toiminnan sääntelyä. koska aineisto koostuu suuresta määrästä indikaattoreita, oecd on joutunut etsimään tapoja, joilla aineiston sanoma voidaan esittää helpohkolla tavalla. järjestö on turvautunut tässä komposiittimenetelmiin, joille on mm. ominaista se, että indikaattoreille voidaan määrätä esitysteknisesti erilaisia tasoja, joiden välillä indikaattoreita voidaan kätevästi tulkita, ja 459

3 KAK 4/2007 Kuvio 1. OECD:n hyödykemarkkinoiden horisontaalisen sääntelyn tarkastelukehikko lähde: oecd product Market regulation database. että indikaattorit mahdollistavat myös yhden ylätason kokonaisindikaattorin arvon laskennan, siis eräänlaisen sääntelyn yleiskuvan kokonaisindikaattorin määrittämisen. komposiittimenetelmässä on olennaista se, minkälaisia painoja alatason indikaattorit saavat, sillä nämä vaikuttavat lopulta siihen, minkälaisiksi keskitason indikaattorit ja myös ylätason lopullinen kokonaisindikaattori muotoutuvat. usein painojen muodostamisessa käytetään hyväksi pääkomponenttianalyysiä, jossa painot määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon alatason varsinaiset indikaattorit selittävät eroja indikaattorien arvojen vaihtelussa. koska komposiittimenetelmässä ylätason kokonaisindikaattorin arvo riippuu alemman tason indikaattorien painoista, yleensä tällaisessa analyysissä tehdään myös herkkyys ja luotettavuustestauksia, joissa selvitetään, paljonko ylätason arvot muuttuvat painoja vaihdeltaessa. Myös oecd:n analyyseissä on toteutettu tällaista arviointia. 2 kuvio 1havainnollistaa oecd:n hyödykemarkkinoiden sääntelyn arviointikehikon. alinna ovat esillä varsinaisen kyselyaineiston tulokset. ne on saatettu indikaattorimuotoon seuraavalla tasolla (esim. hintasääntelyn määrä). nämä indikaattorit on vuorostaan yhdistetty korkeamman tason mittareiksi (esim. valtion yhtiöomistus), ja edelleen kolmeksi ylemmän tason luokaksi (esim.valtion markkinaohjaus), 2 OECD on myös analysoinut kokonaisindikaattorin luottamusväliä antamalla alatason varsinaisille yksittäisille indikaattoreille mielivaltaisia painoja välillä 0 1, ja katsomalla miten ylätason kokonaisindikaattorin arvo reagoi painojen muutoksiin. 90 %:n luottamusvälillä kokonaisindikaattorin vaihteluväli ei ole kovinkaan merkittävää, mikä viittaa siihen, että indikaattoreille annetut painot ovat suhteellisen oikeaan osuvia. Vaihtelu on erityisesti alhaista niissä maissa, joissa sääntely on suhteellisesti alhaista. 460

4 Petri Lehto jotka voidaan yhdistää vielä sisäisiksi ja ulkoisiksi politiikkatoimenpiteiksi. nämä yhdessä muodostavat lopulta ylimmän tason kokonaisindikaattorin arvon (kuviossa hyödykemarkkinoiden sääntely). indikaattorit on käytännössä skaalattu numeroasteikolle 0 6 siten, että maksimaalista sääntelyä kuvaa luku 6jasääntelystä tyystin vapaata tilannetta luku 0. lukujen tulkinta on tietysti aina sidoksissa yksittäiseen indikaattoriin, mutta korkeammat arvot siis indikoivat laajempaa tai tiukempaa hyödykemarkkinoiden sääntelyä OECD-maiden horisontaalinen sääntely vuosina 1998 ja Suomen sääntelyn tason lasku on tilastollisesti merkitsevää 90 %:n luottamustasolla. Lähes puolella OECD maista tilanne on samanlainen, painottuen kuitenkin aiemmin eiliberaaleihin maihin. Kuvio 2. Hyödykemarkkinoiden sääntely OECD maissa vuosina 1998 ja 2003 hyödykemarkkinoiden sääntely on muuttunut vuodesta 1998 vuoteen 2003 tultaessa selvästi kilpailumyönteisempään suuntaan (kuvio 2), mikä on nähtävissä huomattavasti alentuneessa keskiarvossa. sääntely on vähentynyt kautta linjan, sekä jo aiemmin sääntelyltään liberaaleissa maissa että myös markkinoiltaan tiukemmin säännellyissä maissa. sääntelyn taso suomessa on kuitenkin alentunut hieman enemmän kuin keskimäärin, ja kokonaistilanteessa olemme parantaneet sijoitustamme (sijalta 17 sijalle 10, kun luxemburgia ja slovakiaa ei lasketa mukaan vuoden 1998 tietojen puuttumisen vuoksi) 3.hyödykemarkkinoiden sääntely on vähentynyt eniten niissä maissa, joissa sitä on aiemmin esiintynyt eniten (puola, tsekki, korea, italia, turkki, kreikka), mikä merkitsee sitä, että sääntelyn taso on yhdenmukaistunut oecd maiden välillä ajan kuluessa. Mielenkiintoista myös on, että eu maissa sääntely on alentunut enemmän kuin eu:n ulkopuolisissa maissa. oecd on myös ryhmitellyt maat sääntelyn määrän mukaan kolmeen ryhmään: liberaalit, keskiryhmä ja ei liberaalit. suomi kuului vuonna 1998 liberaalien ja ei liberaalien maiden välimaastoon, keskiryhmään, eikä tilanne ole tästä muuttunut vuonna Vuosien 1998 ja 2003 välillä ryhmien koostumus ei ole muuttunut, vaikka ryhmien sisällä maat ovat suhteellisia asemiaan muuttaneetkin. iso Britannia, 461

5 KAK 4/2007 Kuvio 3. Hyödykemarkkinoiden sääntely kokonaisuudessaan ja sääntelyluokittain 1998 ja 2003 seuraavaksi hyödykemarkkinoiden sääntelyn muutosta tarkastellaan maittain kunkin säänteaineistolähde: oecd product Market regulation database. australia, yhdysvallat, irlanti, uusi seelanti, kanada, islanti ja tanska muodostavat liberaalien maiden ryhmän. Mielenkiintoista on, että anglosaksiset maat ja pohjoismaat edustavat yhdessä alhaisen sääntelyn maita, mitä vielä korostaa se, että ruotsi ja suomi ovat vuoteen 2003 tultaessa selvästi lähestyneet liberaalien maiden ryhmää. tarkasteltaessa sääntelyn luokkia havaitaan, että sääntely on vähentynyt selkeästi kussakin luokassa (kuvio 3). prosentuaalisesti selvimmin sääntely on laskenut valtion markkinaohjauksessa ja kansainvälisen kaupan ja investointien esteissä. kun sääntelyn alenemista tarkastellaan kunkin kolmen luokan sisällä, havaitaan sääntelyn muutoksen kuitenkin keskittyneen tiettyihin indikaattoreihin (kuvio 4). Valtion markkinaohjauksen osalta sääntelyn aleneminen johtuu etupäässä hintasääntelyn loppumisesta (lentoliikenteessä ja viestinnässä) sekä valtion yksityisiä yrityksiä koskevasta suorasta ohjauksesta. yrittäjyyden esteiden osalta selvästi merkittävin muutos koskee lupien saannin helpottumista. kansainvälisen kaupan ja investointien esteiden osalta sääntelyn väheneminen on ollut kauttaaltaan merkittävää. toisaalta muutoksen ovat aikaansaaneet etupäässä siirtymätalouksien joukkoon kuuluneet oecd maat, jotka ovat joutuneet mukautumaan kansainvälistä kauppaa ja investointeja koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin Valtion markkinaohjaus -sääntelyluokka 462

6 Petri Lehto Kuvio 4. Sääntelyn muutoksen jakautuminen indikaattorien välillä suomen suhteellisen aseman kehitys tässä sääntelyluokassa on mielenkiintoista myös siksi, että se ilmentää olennaista sääntely ympäristön kehittämisen näkökohtaa: vaikka kansallisesti tehtäisiinkin merkittäviltä tuntuvia sääntelyn uudistamisratkaisuja, muut maat voivat tehdä samanaikaisesti yhtä merkittäviä tai jopa suurempia uudistuksia. tästä syystä voi käydä niin, että sääntelypuitteiden kilpailukyky uudis lyluokan puitteissa. Valtion markkinaohjauksen osalta havaitaan suurimman sääntelyn vähenemisen kohdistuvan aiemmin korkean sääntelyn maihin (kuvio 5). suomi oli tässä suhteessa vuonna 1998 heikoimmin suoriutuvien joukossa eikä tilanne ole sijoituksen osalta merkittävästi muuttunut, vaikka sääntely onkin prosentuaalisesti huomattavasti alentunut muut samassa ryhmässä olleet maat ovat vähentäneet valtion suoraa markkinaohjausta lähes samassa mittakaavassa kuin suomi. Vuonna 2003 suomi on tässä luokassa siten edelleen selvästi keskiarvon yläpuolella. 4 4 Voidaan tietysti kysyä, kuinka relevantti tekijä esimerkiksi valtion yhtiöomistus on markkinoiden toimivuuden kannalta. Suomessa on yleensä korostettu, että silloin kun valtion yhtiöomistukseen ei sisälly minkäänlaista suosituimmuusperiaatetta, kilpailutilannemarkkinoilla säilyy neutraalina. Näin voi olla kilpailuneutraliteetin kannalta. Jos kuitenkin valtion yhtiöomistus toimii jarruna esimerkiksi yritysjärjestelyjen kautta tapahtuville markkinoiden rakenteellisille muutoksille, kyse on markkinoiden luontaista dynamiikkaa heikentävästä tekijästä, joka on koko talouden toiminnan kannalta merkityksellistä. 463

7 KAK 4/2007 Kuvio 5. Valtion markkinaohjaus sääntelyluokka 1998 ja 2003 Kuvio6.Suomi suhteessa vertailumaihin valtion markkinaohjaussääntelyluokassa 1998 ja 2003 tuksista huolimatta jopa suhteellisesti heikkenee. tämä on havaittavissa kuviosta 6, jossa suomen asema ei ole parantunut millään tavalla vertailumaihin nähden kansallisista toimenpiteistä huolimatta. kansainvälinen vertailutieto on tästä syystä hyvin keskeinen näkökohta myös sääntelypuitteiden kansallisen kehittämisen kannalta. kun valtion markkinaohjausta tarkastellaan yksittäisten sääntelyindikaattorien avulla, havaitaan, että vuoden 1998 sääntelyn tasomme vaihteli merkittävästi indikaattorien välillä (kuvio 7). yhtäältä jo tuolloin esimerkiksi hintasääntelyämme oli merkittävästi purettu, mutta toisaalta erityisesti valtion yhtiöomistus oli edelleen laajaa suhteessa vertailumaihin. Vuoden 2003 kohdalle edettäessä havaitaan, ettei selvää muutosta suhteessa kilpailijamaihin ole havaittavissa: vaikka suomessa valtion markkinaohjaus on selvästi vähentynyt, näin on tapahtunut myös muualla. Vuoteen 2003 tultaessa suomessa edistyttiin kaikkien indikaattorien kohdalla, paitsi valtion yhtiöomistuksen toimialoittaisessa kattavuudessa. Muissa verrokkimaissa kehitys oli samansuuntainen. selvimmin suomi on parantanut sijoitustaan kannustinjärjestelmien käyttöönotossa sääntelyssä ja hintasääntelyn purkamisessa, joissa suomi on nyt selvästi oecd:n keskiarvon paremmalla puolella. Valtion markkinaohjausta koskevan sääntelyn kohdalla suomen keskeinen haaste liittyy valtion yhtiöomistukseen, joka indikaattorien valossa on hyvin laajaa ja omistusten myyntiin tarvitaan poliittista käsittelyä. 464

8 Petri Lehto Kuvio 7.Suomi suhteessa verrokkimaihin valtion markkinaohjaus sääntelyindikaattoreilla vuonna 1998 ja Yrittäjyyden esteet -sääntelyluokka yrittäjyyden esteiden osalta oecd maat ovat toteuttaneet merkittävää sääntelyn purkamista vuosien 1998 ja 2003 välillä (kuvio 8), mutta ei aivan yhtä suurta kuin kahdessa muussa sääntelyluokassa. kehityksestä huolimatta maiden välillä on uudistustenkin jälkeen selviä eroja. suomi on indikaattorien valossa ollut eräs eniten uudistuksia toteuttaneista maista, ja onkin parantanut selkeästi suhteellista asemaansa vuoteen 2003 tultaessa: aiemmin suomen sijoitus ylitti oecd keskiarvon, mutta vuonna 2003 päästiin jo selvästi sen alle. sääntelyindikaattoreilla arvioituna olimme vuonna 2003 jo oecd maiden kärkikaartia yrittäjyysmyönteisessä sääntelyssä. kun suomen tilannetta arvioidaan suhteessa kilpailijamaihin, edellä todettu tilanteen paraneminen saa vahvistuksen (kuvio 9). purettaessa sääntelyluokka indikaattorien tasolle havaitaan syitä suomen suhteellisen aseman kohenemiselle: suomi on erityisesti parantanut asemiaan lupajärjestelmiä ja hallinnollisia rasitteita koskevissa tekijöissä (kuvio 10). Valtio omisteisia yhtiöitä ei ole suosittu kilpailusäännöissä kumpaisenakaan tarkasteluvuotena. kun huomioidaan suhteellinen kehitys yrittäjyyttä koskevassa sääntelyssä, suomen haasteet liittyvät ennen muuta yritysten perustamisen helppouteen, erityisesti yksinyrittäjien osalta Kansainvälisen kaupan ja investointien esteet -sääntelyluokka kansainvälisen kaupan ja investointien esteet sääntelyluokka on kolmesta luokasta kaikkein 465

9 KAK 4/2007 Kuvio 8. Yrittäjyyden esteet sääntelyluokka 1998 ja 2003 aineistolähde: oecd productmarket regulation database. homogeenisin (kuvio 11). Vielä 1998 näkyvissä olleet erot, jotka johtuivat etupäässä kaupan esteistä siirtymätalouksissa ja kehittyvissä maissa, ovat vuoteen 2003 tultaessa pääosin poistuneet. Vuonna 2003 varsinaisia eroja maiden välille tuottaakin enää muutama maa, ja niistäkin osalle lähestymässä ollut eu jäsenyys oli sittemmin tasoittamassa eroja suhteessa muihin oecd maihin. suomi oli jo vuonna 1998 tässä sääntelyluokassa eturivin oecd maa, ja vuoteen 2003 siirryttäessä tilanne sen kuin vankistui. luokan kärjestä on löydettävissä pieniä eu maita, muutamin poikkeuksin. Kuvio 9. Suomi suhteessa verrokkimaihin yrittäjyyden esteet sääntelyluokassa 1998 ja 2003 yksittäisillä indikaattoreilla tarkasteltuna suomen suhteellinen asema on parantunut samaa vauhtia kilpailijamaiden kanssa, mutta parempi alkutilanne on ylläpitänyt etumatkaa muihin (kuvio 12). omistusrajoitusten osalta kaikki eu maat ovat edelleen eu:n ulkopuolelta tehtävien sijoitusten näkökulmasta osittain suljettu alue, sillä ulkopuolisten maiden korkein mahdollinen omistusosuus eurooppalaisista lentoyhtiöistä on edelleen 49 %. tullit ovat muuttuneet varsinkin eu maiden kohdalla hyvin yhdenmukaisesti. 3. Hyödykemarkkinoiden sektorikohtainen sääntely OECD-maissa OECD:n sektorisääntelyä koskevat indikaattorit oecd maiden hyödykemarkkinoiden sektorikohtaista sääntelyä arvioivaa indikaattoriaineistoa on kerätty huomattavan pitkään, vuosittain 466

10 Petri Lehto Kuvio 10. Suomi suhteessa verrokkimaihin yrittäjyyden esteet sääntelyindikaattoreilla vuonna 1998 ja 2003 jo vuodesta 1975 lukien. tämän aineiston tiedot eroavat hieman sektorista toiseen ja ovat muutenkin vähemmän kattavia kuin edellä läpikäyty horisontaalisen sääntelyn aineisto, joka siis koskee yrittäjyyden ja kilpailun yleisiä edellytyksiä sektorista riippumatta. siksi näitä aineistoja ei ole yhdistetty eikä niitä ole tässäkään syytä käsitellä yhdessä vaan erikseen. Vaikka sektorisääntelyn arviointi rajoittuu tiettyihin sektoreihin, siinä pyritään huomioimaan samoja kilpailun kannalta olennaisia tekijöitä kuten horisontaalisessakin sääntelyssä. näin ollen alalle tuloon ja valtion markkinaohjaukseen kiinnitetään runsasta huomiota. horisontaalisen sääntelyn arvioinnista poiketen sektorisääntelyn arvioinnissa tarkastellaan myös markkinarakennetta. oletuksena tässä on, että vahva keskittyminen ja vertikaalinen integraatio voivat heikentää kilpailun toimivuutta ollen siten sääntelynkin kannalta tärkeitä näkökulmia. sektorisääntelyn aineisto koskee yhdeksää oecd maiden ei teollista sektoria: maakaasu, sähkö, lentoliikenne, rautatieliikenne, maaliikenne, posti, televiestintä, vähittäiskauppa ja liike elämän palvelut. Viimeksi mainitun palvelualan kohdalla aineisto koskee asianajo, tilinpito, arkkitehti ja suunnittelupalveluja. tässä artikkelissa keskitytään vähittäiskaupan ja liike elämän palvelujen sektorikohtaisen sääntelyn kuvaamiseen (kappaleet 3.2 ja 3.3). Muihin sektoreihin tehdään hieman ylimalkai 467

11 KAK 4/2007 Kuvio 11. Sääntelyn muutos kansainvälisen kaupan ja investointien esteet sääntelyluokassa 1998 ja 2003 sempi katsaus (kappale 3.4). sektorikohtainen sääntely tulee kuitenkin uudelleen esiin artikkelin neljännessä luvussa, jossa selvitetään sääntelyn ja taloudellisen suorituskyvyn välistä yhteyttä Vähittäiskaupan sääntely Vaikka suomen vähittäiskaupan sääntelyä on viime vuosien kuluessa jonkin verran vähennetty,suomen suhteellinen asema oecd maiden joukossa ei ole merkittävästi muuttunut (kuvio 13). yleisesti voidaankin sanoa, että suomen vähittäiskauppa on edelleen melko voimakkaasti säännelty. pohjoismaidenkin keskiarvo on suomea selvästi parempi, vaikka mukana on norjan korkeaa sääntelyä kuvaavat luvut. pohjoismaiden keskiarvoa alentaa erityisesti ruotsi, jossa vähittäiskaupan sääntely on hyvin niukkaa, jopa oecd:n lievintä. tarkasteltaessa vähittäiskaupan sääntelyä yksittäisten indikaattorien avulla, huomataan suomen suhteellisia vahvuuksia olevan hintasääntelyn puuttuminen ja rekisteröinnin vaivattomuus (kuvio 14). Muilla sääntelyn alueilla aukioloajat, olemassa olevien yritysten suojelu, suuria yksiköitä koskevat rajoitukset ja lupajärjestelmä suomi sen sijaan menestyy yleisesti keskiarvoa heikommin. on myös huomioitavaa, että näistä tekijöistä sääntelyä on tarkastelujaksolla helpotettu vain yhdellä alueella olemassa olevien yritysten suojelussa. alaindikaattorien tasolla kaupan sääntelyssä suomessa on tapahtunut laskua vain kahdessa indikaattorissa. uuden toimipaikan rekisteröinnin tarve kaupparekisteriin elintarvikekaupan alalla on poistunut ja siten tätä koskeva indikaattori on laskenut nollaan. toinen muutos on olemassa olevien yritysten suojelua mittaavan indikaattorin arvon lasku. indikaattorilla mitataan mm. tiettyjen tuotteiden rajaamista laillisen monopolin yksinoikeudeksi. 5 kaupan suuryksiköiden sääntelyä kuvaava indikaattori on hyvin mielenkiintoinen. suur 5 Vuoden 1998 ja 2003 indikaattorien muodostamiseen käytettyjen vastausten tarkasteleminen paljastaa, että itse asiassa vuoden 1998 suurempi luku johtuu vastauksen puuttumisesta toiseen indikaattorin kysymykseen ovatko alan edustajat osallisena lupien myöntämisessä. Tämän perusteella on siis mahdollista, että indikaattorin mittaamissa sääntelyn muodoissa tapahtui käytännössä hyvin vähän muutoksia vuosien 1998 ja 2003 välillä. 468

12 Petri Lehto Kuvio 12. Suomi suhteessa verrokkimaihin kansainvälisen kaupan ja investointien esteet sääntelyindikaattoreilla vuosina 1998 ja 2003 Kuvio 13. Suomi suhteessa verrokkimaihin vähittäiskaupan sääntelyssä vuosina 1998 ja 2003 yksikkökysymystä on nimittäin pidetty tuottavuustutkimuksissa kaupan osalta hyvin tärkeänä yksittäisenä tekijänä, kuvaahan se helppoutta perustaa suuria liikepaikkoja, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen mm. skaalatuottojen vuoksi. suuryksiköiden perustamista koskevaa sääntelyä on jopa tiukennettu suomessa tarkastelujakson aikana. 6 kauppojen aukioloaikojen sääntelyssä suomi kuuluu vahvimmin säänneltyjen maiden 6 Tältä osin olen korjannut OECD:n kyselyaineistoa siellä esiintyneen vuotta 1998 koskeneen virheen vuoksi: vuoden 1998 kohdalla Suomen vastaus osoitti suuryksiköiden sääntelyä rajoitetun jo vuonna 1998, vaikka tätä koskeva lakimuutos tuli voimaan vasta hieman myöhemmin. 469

13 KAK 4/2007 Kuvio 14. Suomi suhteessa verrokkimaihin vähittäiskaupan sääntelyindikaattoreilla vuosina 1998 ja 2003 joukkoon. indikaattorissa huomioidaan kolme tekijää: 1) säädelläänkö kauppojen aukioloaikoja, 2) millä tasolla sääntely tapahtuu (valtion tasolla indikaattori saa korkeamman arvon) ja 3) onko sääntely muuttunut joustavammaksi viimeisen viiden vuoden aikana. indikaattori ei kuitenkaan huomioi sääntelyn yksityiskohtia esimerkiksi siten, ettäseottaisi huomioon osittaiset aukiolomahdollisuudet, esimerkiksi sunnuntaisin tai vain osan vuotta kattavat rajoitukset. 7 hintasääntelyn indikaattorin perusteella suomi kuuluu selvästi vähäisimmän sääntelyn 7 Toisaalta useassa EU maassa tilanne sunnuntaiaukioloaikojen osalta on Suomen tavoin melko sekava. Asia on kattavasti raportoitu kauppa ja teollisuusministeriön asettaman kaupan työryhmän mietinnössä (KTM Julkaisuja 17/ 2005). maiden joukkoon. suomen indikaattorin arvo (1) johtuu lääkkeitä koskevista hintojen viranomaismääräyksistä. hintasääntelystä täysin vapaita maita aineistossa oli vuonna 2003 kuusi Liike-elämän palvelujen sääntely Vähittäiskauppaan verrattuna liike elämän palvelujen sääntely on suomessa hyvin kilpailukykyistä (kuvio 15). jo vuonna 1996 sääntely oli erittäin vähäistä suhteessa verrokkeihin, eikä tilanne ole siitä juurikaan muuttunut. 8 8 Liike elämän palvelujen sääntelyä arvioitiin jo vuonna 1996, mutta vähittäiskauppaa ensimmäistä kertaa vuonna

14 Petri Lehto Kuvio 15. Suomi suhteessa verrokkimaihin liike elämän palvelujen sääntelyssä vuosina 1996 ja 2003 kun liike elämän palveluja katsotaan tarkemmin toimialakohtaisesti, huomataan että vain tilinpitopalvelujen kohdalla olemme kes kimääräinen oecd maa sääntelyn määrässä (kuvio 16). arkkitehti, suunnittelu ja asianajopalveluissa sääntely on suomessa hyvin alhaista. huomionarvoista on myös sääntelyn hyvin pienet muutokset vertailumaaryhmien kesken tarkastelujaksolla. tilinpitopalvelujen kohdalla suomen muiden maiden tasolla olevat arvot johtuvat etupäässä koulutuksen pituudesta ja alalla vaadittavan harjoittelun kestosta, jotka ovat toisaalta hieman lyhentyneet tarkastelujakson aikana. insinööripalvelujen kohdalla kohonnut indikaattorin arvo johtuu tarkastelujakson aikana käyttöön otetusta lupajärjestelmästä. asianajopalvelujen kohdalla kohonnut arvo puolestaan johtuu alan joutumisesta mainontaa koskevan sääntelyn piiriin. Monissa muissa maissa tarvitaan useita lupia toiminnan harjoittamiseen ja jopa hintoja on säännelty. Kuvio 16. Suomi suhteessa verrokkimaihin liike elämän palvelualojen sääntelyssä vuosina 1996 ja

15 KAK 4/2007 Kuvio 17. OECD:n hyödykemarkkinoiden sektorisääntelyn arviointikehikko 3.4. Muu hyödykemarkkinoiden sektorikohtainen sääntely OECD:n hyödykemarkkinoiden sektorisääntelyn arvioinnin kehikko oecd:n hyödykemarkkinoiden sektorisääntelyn kehikko on nähtävissä kuviossa 17. tarkastellut sektorit eivät rajoitu palvelutoimialoihin, sillä mukana on myös sähkön ja maakaasun toimialat. kuten edellä jo todettiin, näkökulma on samantyyppinen kuin horisontaalisenkin sääntelyn arvioinnissa eli pyrkimyksenä on etsiä keskeiset kilpailuun vaikuttavat sektorin sääntelytekijät. alalle tulo, valtioomistus ja markkinarakenne ovat siten keskeisiä huomion kohteita. oecd:n sektorisääntelyn arviointi ei ole kuitenkaan aivan yhtä hienopiirteistä kuin edellä esitetyt uudemmat arviointikehikot, joten asiaan tehdään tässä vain lyhyt esittely. oecd:n sektorisääntelyn arvioinnin suurimpana vahvuutena on, että tarkastelua on tehty hyvin pitkään. nykyisin käytettävissä onkin jo pitkä sektorisääntelyn aikasarja. kuviosta 18 on nähtävissä, miten sektorisääntely on kehittynyt tarkastelujaksolla. Merkittävin taitekohta ajoittui 1980 luvun loppuun, jonka jälkeen sääntely on jokaisella sektorilla suhteellisen tasaisesti lieventynyt, kun oecd:ta katsotaan kokonaisuutena. nopeimmin on laskenut maaliikenteen sääntely. rautatieliikenteessä se on edelleen suhteellisen laajaa. suomen suhteellisen sektorisääntelyn kehitys ja nykytilanne on yllättävän monimuotoinen suhteessa muihin oecd maihin (ks. liite). Maakaasun ja rautatieliikenteen osalta sääntely on suomessa korkeaa ja selvästi oecd:n keskiarvoa suurempaa.maakaasunosaltaonlisäksi huomattavaa, että ehkäpä ainoana oecdmaana suomessa sääntelyn määrä ei tällä sektorilla ole indikaattorin mukaan lainkaan vähentynyt pitkän tarkastelujakson kuluessa. rautatieliikenteen osalta suomi on edelleen niiden muutamien euroopan maiden joukossa, jossamm. alalle tulon sääntely on edelleen korkeaa. Monet maat ovat tälläkin alalla selvästi edenneet. sähkön ja lentoliikenteen sektoreilla sääntelyä on runsaasti purettu suomessa, mutta samoin on tehty valtaosassa muitakin oecdmaita. silti olemme suhteellisesti oecd maiden keskiarvon edistyneemmällä puolella. 472

16 Petri Lehto Kuvio 18. Hyödykemarkkinoiden sääntely OECD maissa eräillä sektoreilla vuosina postin, televiestinnän ja maantieliikenteen sääntelyn purkamisessa suomi on selvästi oecd maiden kärkijoukossa sääntelyn lieventämisen osalta. toisaalta televiestintä ja maantieliikenne ovat sektoreita, joilla sääntelyn taso alkaa olla hyvin alhaisella tasolla kaikkialla eikä selviä eroja maiden välillä siten enää esiinny. postin osalta sääntelyn purkaminen ei ole edennyt näin pitkälle, mutta aiemmin vallinneet suuremmat erot sääntelyn tasossa ovat kuitenkin supistuneet. 9 Kuviossa on laskettu mukaan myös myöhemmässä vaiheessa OECD:hen liittyneiden maiden (esim. Turkki, Meksiko, Unkari) lukuja, jotka ovat yleensä selvästi vanhoja OECD maita korkeampia. Jos kuviossa siis olisi vain vanhojen OECD maiden arvot, sektorisääntelyn aleneminen olisi vielä esitettyäkin selvempää Hyödykemarkkinoiden sektorisääntelyn vaikutuksen arviointi sääntelyn muutosten seurannan lisäksi mielenkiintoinen sovelluskohde sektorisääntelyn indikaattoreille on sääntelyn vaikutusten ( regulation impact) arviointi. lähtökohtana tälle analyysille on se huomio, että yhden sektorin sääntely rajautuu hyvin harvoin pelkästään kyseiseen sektoriin. se ulottuu laajalle koko talouteen, kun säännellyn toimialan tuotosta käytetään välipanoksina muiden toimialojen tuotannossa. ääritapauksessa joidenkin toimialojen likimain koko tuotos voidaan käyttää panoksina muiden toimialojen tuotoksessa. jos esimerkiksi korkea sääntely merkitsee korkeaa hintatasoa jollakin toimialalla, tämä välittyy korkeina panoshintoina suoraan muille toimialoille. 473

17 KAK 4/2007 oecd on analysoinut sääntelyn vaikutusta 39 sektorille 21 oecd maassa samalle tarkastelujaksolle, jota sektorisääntelyn indikaattorit koskevat ( ). Mukana on myös kaupan ja liike elämän palvelujen sääntely, mutta vain niiltä kahdelta vuodelta, joilta aineistoa on kerätty.rahoitusalan sääntely,jota on käsitelty suppeahkosti muissa oecd:n tutkimuksissa, on myös liitetty mukaan. sektorisääntelyn vaikutuksen indikaattorit kootaan laskemalla vuosittaisten panos tuotosaineistojen avulla kunkin sektorin muilta sektoreilta panoksina välittyvän sääntelyn määrä. Mukana on siis myös tarkastellun sektorin oman sääntelyn määrä. koska sektorisääntelyn indikaattoreita ei ole kerätty jokaiselta sektorilta, sääntelyn määrä korostuu niillä sektoreilla, joilta aineistoa on kerätty. näin ollen voisi olettaa, että toimialojen välinen sääntelyvaikutusten vertailu on melko vaikeaa ja pikemminkin kannattaa keskittyä sääntelyvaikutusten seurantaan yhden sektorin osalta yli tarkastelujakson. Vertailu on joka tapauksessa hyvin vaikeaa sellaisten sektorien välillä, joilta aineistoa on kerätty ja joilta näin ei ole tehty. oecd:n sektorisääntelyn indikaattoreita voidaan käyttää sen arvioimiseksi, kuinka merkittäviä sääntelyn vaikutukset ovat suurimmillaan olleet ja kuinka paljon nämä ovat vuosien kuluessa lieventyneet. Maakohtaisia vertailuja voidaan tehdä, ottaen kuitenkin huomioon edellä mainitut puutteet. oecd:n sektorisääntelyn vaikutusten indikaattorit on laskettu siten, että ensin on paikallistettu sektori, joka saa korkeimman mahdollisen indikaattorin arvon. korkeimmat arvot saavutettiin vuonna korkein luku on tämän jälkeen skaalattu siten, että se saa arvon 1. seuraavaksi kukin sektori kunakin vuotena on Kuvio 19. Sektorisääntelyn kokonaisvaikutukset OECDmaissa 1975 ja 2003 skaalattu samalla arvolla vertailtavuuden säilyttämiseksi. kuviossa 19 on laskettu tarkastelujakson ääripäiden kohdalla kunkin maan sektoreiden sääntelyn kokonaisvaikutukset. tässä on siis laskettu yhteen kaikkien tarkastelun kohteena olleiden sektoreiden oma ja muualta panoksina tuleva sääntely. kuviosta voidaan nähdä, että sääntelyn vaikutukset ovat selvästi vähentyneet, mutta eivät suinkaan kokonaan poistuneet. eräät vielä 1975 korkean sektorisääntelyn maat, kuten iso Britannia, ovat kuitenkin onaineistolähde: oecd product Market regulation database. 474

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010.

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Hakala 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT 9/2005 KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT Otto Auranen, Erkki Kaukonen & Mika Nieminen 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Vertailun taustaksi 1.1. Tiedepolitiikan muutokset 1.2. Suomalainen

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE SUOMALAINEN PALKKARAKENNE Muutokset syyt seuraukset Rita Asplund & Merja Kauhanen (toim.) Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Palkansaajien tutkimuslaitos Taloustieto Oy ETLA B245 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Miksi Saksa menestyy?

Miksi Saksa menestyy? Miksi Saksa menestyy? Talous- ja työmarkkinauudistusten rooli Saksan taloudellisessa menestyksessä 2000-luvulla Antti Kauhanen Seppo Saukkonen Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Mistä yrittäjät tulevat?

Mistä yrittäjät tulevat? Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen Teknologiakatsaus 198/2006 Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen Petri Rouvinen Etlatieto Oy Teknologiakatsaus 198/2006 Helsinki 2006 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V. Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V. Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2003 /V Suomi tietoyhteiskunnan tilastoissa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 SISÄLLYSLUETTELO SUOMI TIETOYHTEISKUNNAN TILASTOISSA... 3 1 ESIPUHE...

Lisätiedot

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä *

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 1/2012 Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Hannu Piekkola Professori Vaasan yliopisto 1. Johdanto Jos organisaation kehittämiseen, T&K-toimintaan ja ohjelmistojen

Lisätiedot

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 Nykyinen malli Liberaalimpi malli Vapaa malli Alalle tulo liikennelupa liikennelupa rekisteröinti tai ilmoitus Hakijaa koskevat vaatimukset ammattitaito = kurssi + käytännön

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään (Tiivistelmä) 3 Suomen tutkimus- ja kehityspanokset ovat olleet menestyksellisiä

Lisätiedot

Mistä on menestyksellinen työmarkkinareformi tehty ja mitä Suomi voisi oppia Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta?

Mistä on menestyksellinen työmarkkinareformi tehty ja mitä Suomi voisi oppia Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta? Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2012 Mistä on menestyksellinen työmarkkinareformi tehty ja mitä Suomi voisi oppia Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta? Johanna Alatalo 1 Heikki Räisänen 2 Johdanto

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot