RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj"

Transkriptio

1 Lte 3a

2 m.,ka1!ly'jl ~~".,',;;"~~~~,~'~,,,,-,,'",,,,,,,,,,,,,,,',,,,..-'-'''''''''''''."".~..."._-"~-,...~,-,,,,~..,,-.._- RolljqlSêS~å'.~r~ì~l,l;îktlJl~~S~ljj K()lkùrsslrkosten ennakodaan lsään yvän, tapaukset lm vveellä Hekk Ketol. Kaleva KUUSAMO kurssen ny",s!'. "yhtä säke~kmäärn. V.nt~"vt1òn.å '.p(.jols~1 FAKTA Konkursst lsääntyvät enten Lapssa :::':: '::"'::':':':, ', ': "':, ",:.'KAL VAANllL,F.VÄ ~~"'t:h:~~:*,w::::t.~::~:::~~m::!~~~~~~tl jt: :::t%~m M~#' (MM;~;;lm~;M~~ ~ ~~.,'\r~,!!~t~"l:;~,l!~~~!l Vrele pannut konkursst Pohlols-Suomassa l..~._-,~._"""""""--'...1 L. ~oc9lj 2008 j UJ )'rn,l~lok("ku~.s"n uk~anvrélle yllec.. :l12. kokul'ssh. k\u, m;îär;l.y'ona.akase~nlt oh 277, K~,;:wa ol 12 prosentta~ Poh'ìoSt::Ss,;).'k()k:u~.sst koette- wt únü,m L; pa. jossa ntä ol vü~,xnonna4.1 rrnsentta,edel~ l~nl~ () t'). (HH~'lH n.' _ ~ Kùkn':lnaas~:,~",:pmtül vln~ vno~n:l:'~,~rdn,(~,:3 ~'15,lml1kutss~a. ~nh~:~:~h:~,j~,~r()~(?lj:,a enenm~ü, k:ttt:vot::n,ae:rnmín. H'k.löku;n. määrä ka. kssa. konkllss h"etssa ytyks&äol kakkì.aan 14860, non 27 prosentta edellsvuotta enemmän. Pohjos-Pohjanmaalla. luku perät lähes kakn1æ' :astu: 547:,stä 1009:ää. Konkursst ovat olleet. koko maassa kasvussa kahden vuq(en ajan. Tanne e ole tostaseks \,. kynyt konku'sskosten määhn kasvull. mutta. jatkossa nän odotetaan käyvän. ' "Prosess ve om;nakansa pe- sänhollenselvttdynee. joten.rkokset..t\levat 'lmva", bl.tetyljävìveeuä".tkosylko-, nsaro Maur Torvkokl Oulun' 1'.01. sl, a.t. O...k.S..,..,.e...,.n.,... '..t.a,...o. '..S,rk..."O. sj'ksküstâsanoo Ykskk(j selvttel"" konkursse, hn llap#qll~esl ltlyvärkoksa kql(q Oulun lä,lnn aheella, Vme vuos~, ntä on.tullut H. Nuorlleluvassa.onaa hankèrahaa Arja Päva.l"ta Kal.v. YWHESKA Kaks Leadel'lueÜá onperllsl:anut yhtesen Nuøro- Leadern. jokatarjoaal'alot1sm 13c2s-vllotaden.luorten6nen. penten. hak.edenlq1eut' tamseen. Yhtä. J;nket".~(hr rahotusta vo $u'dajoo::'õo(l eu roa, Rahalla merkks j pahtl\m~ lkunt;. tâpelvällcl kylälje ta kvujulle, "Rahot:ksehak~nlnen ol tehty ahdojllsnmalelpoks ja päätökset tulevat nopeast", lupaa ',Rjeska~Leadern : tòm:n~ anjoltaja Krst O (lns13a_ TaVOtteena Ol NíOl'lell nktv6h~ ola~~dòjt(t'ts:'ullt'(~(~n j~ yh,. (l~~$ä tt:kcnsc,~t~h;, Sanàl,b, h~~hå l?u~~,~:~~h~\' ");,.v;d~'n:.scn '. h,;ul~ ~(:l'ah('!\lk~n k! yt;íjks ja hl\t.. 'k~ seytukm~" jolla.5emtett alueen, moten,tlanenahddä e:1llo1ojens~.ía)tu:lc:n nl,1o" rísotyön ::'arvojll'$øk;s,:.,l\y~(~yn totett Haapaved',ll Opsto. kä muutakaankllt.uurlta:ì9tl-- taa. ldjastoja Jukullottm:Htn., ole.rttäv\stl Nuorlso-Leader -rahotusta ""ì hakea Keskpsl".Leader ja Res' ka-leader -onùstojen' nernelsvujen kautta neljä kertaa '11t dessa. PQstamsta," olkosk SAK:n pmekonomst e'elåkéln:",à,l'ãt~\làll(ôr6tl;ans~ ta w lj'öj(yy.t;myys9:kk(~ídel ptä~ta, 'llll!l!n pävän esngl1 S;omssaonkellottu vää~ ~et?ja()çp:l)tekemsä yönraneuvottehje Mosten ar- 'Vostà",.Kosld toteaa.' Koske llukaan,.portle on annettu etuktestllkt. jok,. onjotdellkntahojennelen m11- kanen, "H,:lsjngn Sal10nne tehty vuoto on wdeljatarkomshaktünen". hän näpäyttää, Vanhanel eou11tvlejä keskvìkkol1t11tdstu t QECD:Í ae vöon~ 'yan~a~en arl()n ukaan ryö11ràjoudutaan pdentämääl neljä vuotta, Ron ajottaa lasken- TyölJrlén pllentãmsesîãkây; tnalkttyuodestã..:va yäänt8 k~'1.; llhpk-enotlä,a.är:., ke.~kusltoflasse la:,tunen estt Juk" karatalanveum,l,sä tr'öryl' mllssä työttömyysptkentukk - mst.,.'.... '.' Työntekjäkeskusj ä~jestöt täsvät v Ndenn. joltana loksetrtl kmäärästä el l(keeljes-~'j )í skää kolmella vuq(ell vuoteen 202Smenessä, lsäks rantut osakkeenomstajatehdòttavar,.etw, Pgrtl ltuu:kone "Ya! t~ïlrl1j" luksen päätoírnseksí puheerj!)~t~ljrks ja: MaU..,Psrmal1er',\mrapjfeefobtaì ;ks: s:amakg tonìkaudl3ksl kouksarl H\sna.ytVSj)ãvält U ~aks R : mulnet 1la'll $ t.gf:~m1; :yrtì~ka~oljsht5u,vo daa~ va1htoqttos(~9 tnrn!t16"- julkaìsemallv kuts:!f-yh)ön ntemel.8 vuj1l8~

3 erkosammatttutknto trjo1d osaamsta kokenelleyrtwjílle! on oman yrtyksen toínnm en kehttänsessä, Valmennuksen avulla vot kehttää yrtyksen keskesä tomntoja yttyskohtasest toteutettuna: - tomnnan kannattavuus ja tulos. strategnen ja operatvnen suunnttelu ja tot(!ju';. henklöstôjohtamsen kehttämnen - m~ynt- ja markknontosaamnen. projektosaamren Nyt on okeaakå tltel! rrukâan, /mottaf)cu ïqttnàän! lsätetoja: Koulutusp~~lkkll Jukka Matero, puh, 044 ; , ukke,rnetero~psk,f Kquluttaja JourìKa.kso:enpuh,0,j , emal joun.kaksonen01psk.f.wvnj.psk.f 10, Hallhks.n p.lkkl.lsla pãttäì~..' usak,'apl,lnat, jok..dust'"t va yl!lö"lkot,ks\11', etta,altr.,e 1~' Kok~k..n pöättllmno. edustaa. (sak!æeromstaj ;(.a. ll;llltlk!lfj.pulcenohtaja kckq jáflmtor!sudestapäätettín vuonna jotta ljo!tlhvûmìsruó rècllfo~ol ks : tcm1tlsohtajavahdoksen SUUVlUS ja kansanvälfs. (~l~(!r VHlt rlltro:-l'rsst. Kokdpävätoìmsudf!n on'talwîtús päätty~ akaîserrplen p1\hlster"mukaís!s: 'vloder: 20í 1, varsînascsa yhtökokouksessa. O~'åkke~ 1ar!l ~hljaì asì~mehen on esí1ttj~\lä~ä vâttv~altakrjatcì hmf~n 011 fuuten O:lQj ettml: olevan's okgutê lttèdustarnaan osakkeenomstaíaa. J\ vhtmkokoukseen Jsear:'asamíehen 'väl tyksellä.?ta, er enqpapertleìla' olevlla osakkella. on,lo r:h3va n3tkk,~eljo dêh perusteella Kukn asames 11,. Halltuks.n llsantan lukunällr.stll päättämnen :a' fjdtstay~t, non 2"/,.3 pr~$en;tta.yltíö!l osakkesta, ehdot". että: yttöfl tal/îttksen jtsenter lukumãsräks alwìstetaan 12. H.llluk.en l.entelvallsomle\ Os kkeenomstajat, íotka 'edustava! r.ofî'27,3'p'o~entl'a yhtön,:osakke sta,' ehdottcl- V~ ytökekmksel1g. etw tomkaudeks, jokap~:lt'f:,~~, ~,s~llfaavan varsnasen yh!íökokouksen P8äll'ygssä, ~a taanuud(~l!een hallh ksfl) jäsenks 3, Hollntal'kstorõlln o..kk."noníí~î~ Hallntareldsterödyn osakkeenom,sta aakeho~e,ttandtjy ~:rr~,~ \by'jjs~~~ o,ry:::or~aí. :lu udenhotajaltaan,taf\ ttav~t _ ~njeet',kosken' '(ekí,stør myfl:ìst~,,: 9saka~!~e~(el?p~, valttlkì~jojen antanstaa: ítrrqualjrumst$, Yll,tWkakouksp..en, OmastllJdenhOtaían o 4,Muuìedol ïechnopo!s Oyj:m cnkokruskutsjhpà v~ná :l,3/l.q10:yhtp.:'sü5t o~takelta j ,341 äänä, Oulu 3.3,20íO Marítut os :kkecnomístajat ehdoùa'v~'t 'òdelleen, 'Ðt~ sa'maks tomkaudeks \'alí-..,.. "-_...,.. U,' ynvtl952, Hän on Ky:n tljltusjohtsn qknl\ls ohtaarbchnopols Ov:n TECHNOPDUS OY J Halltus

4 Lte 3b

5 B (; HELSNGN SANOMAT Talous Krekan halltus lnott vdenmljclj:dn lsäs.ää töstä Krekan ongelmat näkyvät euron arvossa Komssaar Rehn: Krekka on nyt käännekohdassa. Juhana Ross HS Annal1arlSlpllä HS BRVSSEL/HELSNK, Velkaongelma, a kärsvàkrekka kerto keskvkkona 4,8 mljardn euron uussta säästöstä maan julksen talouden tasa panot- r...--_... tantseks, er vat. Muun muassa vrkamesten bonuspalkkota lekataan 30 prosentta ja " polttoaneden, tupakan ja alkoholn verotusta kstetään, KREKAN säästöpakett otettn tyytyväsnä vastaan ED:ssa ja rahamarkknola, "Todstamme nyt nàhdollsest,stä, että Krekan tlanne, on käännekohdassa", EU:n ta. louskomssaar O\l,Rehn,ker. to,euenryssel1ssa joukone tomttaja,, ' Rehnuskoo,.. että Krekan uudet' tojle~ rttävät shen; että,krekan valtontalouden vaje ktlstuu tänä vuonna nel, jä prosenttykskköä, "Lsälöma tarvtaan. ku. tenkn, vejä 2011 )a20.12", Rehn. sano. Krekan ptää saada budjettvajeensaalle kolmen prosentn vuonna KREKAN p ta, selle sekorjle,, ',',/ Palkkojenalmnukseh "on, määrä auttaa Krekan klpalukyvyn koh~namsessa:,kreìkan klpalukyky on romahtanut vme vuosen akana. "Klpalukyky on ollut Krekanaklleenkantapää", Rehn sano. J'alkaalennukset.,. tuevåt vomaan takatuvasttämän lsdnopols'oyj:n os'akk~nonstajat ku(staan varsnaseen yhtìökrkouksaen, joka lsäks maríull osakke'enòn1stajat. ehdottavat, et~' ~'erh. Huuskonen,alìtäa:ml. pdea~n porjan'na 26,3,20111 klo 13,00 osottaossa Tokn;;"nle 12l1nno"ol 1), Espoo,!ìtuksen p~ätonseks puheenjohtajaks ja Matt Pennanen arapuhesljohtajaks KGkuukseel1 mott~!jtunbde vasraarottanen alotetaan klo sam1~sj tomkaudeks. vùödènalusta. 'Veronkol'otkset'ulevatvomaan maals. ktlunpuelj\älssä:, Crekan parjamentn,ptää., hyväksya"1ust säästöpakett tälän vkon perjantana. "Kult'Krekkaauaa tse, seään,lgää tämä uskottavuutta nn markknoden kun EU. kumppanelkn slmssä", Rehn sano. TETO, säâstõstä vahvst sjottajen luottamusta Krekan valt"n maksukykyä kohtaan, Se näkylsten, että euron ulkonel arvo sûhteessa dollatnlous keskvlkkón.a: Vuodevahteén jälkee euro 011 hekentynyt. suhteessa dollarn vìs prosentta, kun Krekanøngelmen on uskotn! horjuttavan' ~uroaletta, Luottamuksen vahvstumsesta kerto myös Krekan vlto vltelanan ja turvallsena sj"ltuskohteena pdetyn Saksan valton vlelanan, korko-, eron kaventumren, KrékanÌlaltoptää lanata lähkukausm non, 20 ml' jardla euroa sjottajlta. Se 1,30 :1.) 1,25,,1 '1 'Valto vteollan tuottoprosenwkuíastaä sjottajen arvolavaton luottorskj.,tä_ Mtä korkeamp tfjottoprosentt;r stê.epãvarmempana sjotusko/ teea valtota pdetään. marraskuu 2009,-o joulukuu tammkuu 2010 helmkuu maalìskuu L:hdè'Reütëj~"-- T.JA KVMÄK :'HS tarvtsee rahat vanhojen ve' kojenktòlettamseen, Sjqìttajat Vaatvat Krekalta sóàtuóttokorkoa, koska ne epälevät sen maksukykya, " oslafraamme nyt vs mljarda eroa,' jötíd\ît'l!le maksamaan korkl)ja 7SP joonaa euoaenemmänj~,\n Jll. Saksa", Krekan ' pään\nìst~r George Pa.pandreou sano p. heessaan t stana, VAllO$'rAMOYHTÖ,rlnnlnes on hävnnyt eläkevakuutusyh. tö lnarìse'km,~sa ka.yänê sä os,nkoklstan Helsngn k~, räjä9ke.dessa,.,.fnnl nes., j0tl; tuu maksamaan,runsaat 17 mljoonaa euroa osnkoja, kun alupern,osnköjenmäärä 0!J 18a aootur9a..9sngot jakautuvat serak \stehqlstusosuukslen mukaan: lmarsen osuus kymmen.en prosentn omslùsosudella tekee 1,7 mljoon.aa euroa, Suurmman,osän 'potsta saa pääomstaja ' talajalnen Gtmalden suku, lmaren nost kanteen Fnnlnesnjhtlökokouksen toukokuussa 2aos tekemästä päätöksestä, Fnnlnes ol maksanut 'kon. sernlavustuksa tyäryhtö leen, mkä lask emoyhtön tulokse nollaan, J1marsenmu. kaankönsenavustus ols pt\nyt huomoda mnlrnosnkoa laskettaessa.,fnnlnespe. rustel päätõstäyhtön mtta, valla n.vesontohjellalla, jonka vuoks mhatptì Jättää yhtöön, Srr':HS A. YHl1ÖY,OKUUKSESSA KÄSlEÄVÄT ASAT YhtìÖkokbuks'essa klls~ellä~n seuraavatasìt t Koköuksen av'8amnejl 2, Koko~hen lrje.tlytmnon 3, Põ 1äkranRrkastalell. äänl.nla.kun valv.jen valt.emen l Koköuksef' laus.uuden totoamen 5. t.snl~leljen toteamnen ta äänh.lèttelon 'llhvìstomnen f, Vuoden 200 tllpäätöksrn, tomnl.kertomuksen jr tlntrrkr'hlsk.rt.. muksen estmnen ~'Tom1usjolnajlJß katsauksen esttämnen 7, nlnpltöksln vahvstamnen 8, Taseeló.oltlll1lln voton kavnäml,to!1 ìo o.nvonak.sta plättämnan Halh.l$' ohdort~a: 'yhl!ökökouksellc; ett~errqyllt M akokelpoíslsta varosta nakse~ a?n o:ínko6 0,1,5?lffca:osa,~kr:e,lta! O~îl1k():na,k~lfan,os~kkeenomst9jlle. joka 0' ""'$'" l~sr~ytyspäväm ovat mork:yn~ Euroclear Fnland Oy:n pîu1n~~n yhbn osakasluelteloon:nsko,maksetaan 9;4, , Vastuvapoudosta pltllnnenhalltksan jäsell1e a lomllllsjololltlle 10 Halll\lk.en!l~~m~n ~~"k,~la ~la P~ä~änlno 16, Kokoukson päättlhl1"en Osak~,~mllm s~at. otk~ c.dt~ll~ n?lnï,3!)(1!1011lta yhtü (~ tjkkf;%ta,!tl1htt,~;' va~ yfltmknt ~lk: üll~::t~m Vl:tVnü mjll.b)n jr~íh!l(' flaks:a.h ~:4nwhntJ:'. 13, Tllìlarkast.'anpalkkoSla päättännen Osakkeenomst1)j8t. jolkaed~sta~~ non Z?,~'p,rosehtta yhtl1n osakb~sta.: el~dottâ: va: yltökokouksello, ett~ valtt"'.. ll1nlarkas1ajall. maksea.n palkko tln:ark", tajan kohtluhse laskun' mukran. t4, Tlntak.st.,a" vamsetlnen Osakke,enomstajat. jotka edus:uwat 'tdn27..3 prosenua yhtlk osakkesta; vat yhtìökokouxselle, 8ttã torhkaudeks"jrka pwuyy vaala seuraavanvarslnhwl yl'lökokoukson pä~ lyëssä,,altaan uudelleon tllntarl,"sto,ks KH'fyhtesö KPMG Oy Ah. pmv,stuullsll. ;lnt1tk.sljl1a Tapo Raappena, t5, H.rtnksen ohdotns Yhtöjärje.tyksen nuuttamsosta f,lws ehdottaa yhtökokukselle, että yltön yhldjäroslys nunteaa sourn:wa,l; 3 Jl:utetaansten. ettm hahtlksen: jäseen tomkaljs'ì p~~ttw v~ala 's'tum,v n v.(.oaì,s"" yhqkoknukse" pmätyss~; 8 'rnt:telaanston, :e't~' kutsu yhtöko!:oukseen hhsìt)ímuåa :,jì()esw~( k~)lme vkkoa ennen yht ökokeusta ja.kutenkn vlnestään ylloksänpmìvm annen yhü(j~h' koukstn Wsn~v ysr-~ Vää, Lsäks'a multtatam ste); ett~ yht!äkokouskutso vqìlwlll vahtoehtosest tom1taajulkäsemalla kutsu yhtön ìnt~rnet.svulla. _Q~$en yhtïl1~ok':)bks ~n~1ßjjw.elt 'L( A&.t.h~.\!JlrjLt()jctùlll.'JrJllJ1!..Jl:1!.l'-)y...L LÉ!~~.~~~~!!~~~t "'J:l)s..l:.J)1.l'J!D.. yl ko~ó'l)k$cn : ~ :Jtnlll OWv '/ (\h'lî:ll~;~;~~t ~..kî.tl:!!!ma:9j!3j;~~r.~ KUTSU ORALHAMMA5LÄÄKÄRTOYJ:N VARSNASEEN YHTÖKOKOUKSEEN 0,.1 Hammaslääkärt Oyj:" as kke.non'st~al kuts0laan vmnas..n yhlkokoukse~n, joka pdetään 25,3,2010 ko, 18,00 alkaaa Dana. a\ldtprossa osouaessa Er'otlajakalu 5, Helsnk,l\oko"kseen lmotlautun.den vastaano!tamnen ja kokousla edelläv~ kahvìlar'ollu alkavakt~ 17r99. A: YhtlÖkokouksess. käsltettävätaslat Yht6kokouks.ssakästell~än seuraava jsat: 1, Kokouksen av îamlnen 2, (okouksenjärjestäytymlnén 3, PöYtäkrjanlarkastajlen jaääntènt~skn va\vojlen vallslmlnen cm".. : H.nlus ehdottaa yhllkoköuls.le, että yhtökökbusvaltuuna s hall- tuksen päättämään on.rtän2,950,ooo ludon osakkoenantamsosta ja! ta yhtön hattussa ol.vìen osakkeden luovunamsaglajoko makslayaslaan taì maksulta, E.hdotenu valtuutuksen anmmäsmäär~ vastaaro." 1,,7% yhllnkalksla.~sa kkos!a yhldkokou sku(sunjulkstansajankohtana,uld.1 osakkeet vodaanan!aa ja yhtöllä oleva om'losakk."! luovultaa yhtön rsakk..nomlstajhoslnäsuhte.m kun he ennestään om,ís!a~a,l:yhtìön osakkéìta ta. osa.kk,eenomstajen etuokeudesta po~ k.ten s"unnatulla osakeannlla, jos shenonyhlön kannalta panava., den yhtön lketomnnan a rahottaml1en,.toul, p awu,n.t~!!~)1)~rl~~t',.:j~fl~~ní~~vj1l '-,,_

6 LU. HnllltltSen Jll,S,flnten P!l!C~10JSHl p~attamllan OS;kkccmomstr.jat. joh:3 eclu$("tya non 27.3 prcsenrn yhtön osakkesta. ehdotìa. v.t yhltlku1:otlk:õlf!ue:. e:uä valltcv lle 1l!lll~ksen jt$(mjlll.!\,jk3etnan S(~t!lfaV )ll lr:-. a!-en yllökokt"lksn pmtyessll p~9nyvh ttl wmkélu(lella S(~lr:Bvat Vlos,Îpalkkìot: lìêlllksen v rapullel.mjolajalle Ufoa. sekä mulle lalluksr,l) j~senlle!:.llekn 2S Oö. VJ(sfJak~o sta 50 prosentta mksetaan mcrkkolt: hank1t8vna lechnopols Oyj:n l.:w!:k(~fìl. OSDkl:eel lankwflll komen vkon kuluessa stt. kun osavoskasas ajn!1í1 1, Î.f julkstettu. Halltuksen jäsen e saa UOVllta8 VOsplkkol\: Slljl osakketa (men kurn häen jmsenyyíelsä hallruksessa on päät. tynyt. Halluksen j~sent8n ptkäjèntenen ja kasvava osbke~)mstm: palvelee kakken osakkeenomstajen etua. MaÎl~tul osakkeelìonstaja\ eldoltcvat edelleen. että halltuksm ja sen v(l!olw!lr.m kokouksn osallstljmsesta naksr.taan llalluksen jäsenlle Vlospalk~o1c\ ls8ks kokouspalkkoa 600 euroö halltlksen a \lalokuflnan l:okollkselta ja elt' halltuksen j.2sønten lltkaklul kol\/ataan yhtön matkustussäännön mukasest. l YllrOKOKlUSA$AKlWJ f.de~ mawt yh)kokoy-sen2ls(llsl(tlla olevu dl(101lksd s:kll tarnj ~o!\ousl"lls\l ovat saaavlla Technopols Oyj:n nterne.svlla osotteessa Wv.r...3c!lnor)ofs.!. Myös leehnopols Oyj:n vuoskßltonus. joka fsllth) yhtön tlnpmtö!:sen. lomn. takeríomuksgn ja lnwkashlske:tomuksm. on. saatavla mantula rne-'c.svull 5,3,2130, Ehdotukset yntökokouk"le ja tllpä~losasak,jal ovat myös sa'tava yhtökokouksessa. jcl ns't~ sek~ tts\ã kokoskutstsa lähetetään pyydettäesst jä. jønoks osakkeenonslajhle. Yltôkokouksen pöytäkrja on nälnav~ edellä mano lulla nternet-svula vmestään 9.A.2mO alk8f:1l. c. OHJETA KOKOUKSEEN OSALlSnJJ,lE 1. OsallstlmsoltBUS fnoî1tftutumcn O:flus osallstua yluol:okoukseen on osakkeenomrstajalla. joka on yhtökokouksen tmsllåyyspävhla reksoröy Eurocleat' r' nland 0\':1" plamäan yhtön osak(lslueueloon. Osakkeenomstaja. jonka osfß:keel on merktty hänen henklökohtasel. '(~ arvo-osusthllee. ol111 l:steröty yhtön osakasleneloon. Man ut osakkenomstajaí Oleav.1. eum ~4lt Öfl varsnajlen yhö!wkous on valnnul PerU HuuskosGn halltuksen paätomseks puheenjol)tajaksì tomkaudeks. jol:a alko ja pääìtyy tlkauteoa 2010 ldetl~v811 varsnasen ylökokouksel1 p~a1tyessä. Yhtön hallus on mantun yhtökokolksgl p~thökserl mukases aaunut Huuskosen kanssa erlsen sopmuksen rpalkkosopltlls"l hänen pall:kìostaan ja edustaan mantulle tomkauåelle. Yhtön varsnasen yhtökokouk. sen antamalì valtuuwkse!)g,usreella yhtön!alltus on jatkanut Huusko. sen Palkkoscpflsta.alkupp.läsn ehdo;n vuodella sten. että se plläl1ys tljkaulenb 201í pldot18van v8fsnasen yhtökokouksen päättyessä, Mkäl t lkautena 2010 p. dettävä vbrsnanel) yhtökokous e valtse Huuskosta päätoseks puheenjo\tajal(s U!o1101n alkavalle uudelle loml:audelle ta mkäl l1än13n puheenjo!raj"ensa l:ättyy (mmn tlkautel pdettävää varsnasta yhökokous.8. t~n on lkautena 20'11 pdeltävmn varsnaseen yl1tllkokoukseen ast ylon käytettävssä päätomsena as antumjana. ()sakkeenomstajal1, joka haluaa osallslll yhtökokoukseen. lolee lmottautua v. mast.män \0. YhtökokOUKseen vo moltstl,a: al sähköpost köul\á osoueeseen katja.backnantfteehnopc!s.t JUhelnt~e numeroon e te efakslla numeroon ta dl krjøse osotteeseen Yhtol(okous,l1echl'opols. l-jlkatu HO He:lslnk;. lmonautumse!l yhwyclessä tulee lmottaa osakkeenomstajan nm. henklöwnl!s. osote.helnnumero sek~ mahdollsen avustajan nm. Osakkeer1onsl"ajen Technopols Oyj:l(~ luovutlana henl:lolatoja käytetään van yhtökokouksen ja shbnlltyven lal"11sellsten reksterönletl kästtelyn yhmydessä. Y!l öko:oul:sessa läsnä olevalla osakkeenomstajalla on yhtökokouksessa osake. yh\olan 5luvUll 2.5 :n m!'jlnen kyselyokeus kokouksessa kästetävstä asosta. Edellä estetyn perusteella mantu osakkecmomsajat ehdottavat, eltä mk91 Perlt Huuskonen valtaan halltuksen pä:tomseks plheenjohajaks, Huus:selle maksetaan 11al!(k ú ralkkosopmuksen. jatka\~sesta taadtu sopmukse~ mukaan. HUllSkoS811 rahapalkk o tuls olemaan cllroa vuodessa. Rahapalkkon lsäks Huuskosella ols okeus ljolltosewhn ja muhn etln. jaka koostuva! vapaasta autoedusa. pulelnedus.a sekä musta edusta. jaka tarjotaan lec!lo)ols.konsern kokopavlsessä työ- ta tomsuhteess:a tovlle henklölle. Ynö järesäs puheenjohtajalle yöntekjân elákelal1 mkasen emketuvan vakuuuamalla hänet mhtävlstään SrJ10lUn lan mukasest. Hal!tuksen puhecnjolajan kokopavatomsmldesta pmatettn vuonna jotta votn varms; a Techopolksen tontusjohtajavahdoksen SUjlJVllUS ja kansanvälstymsen vaatma! resursst. Kokop~\l Hollsludel) on arkos päãuyä a~asempßn tjätösten mukasesl vuoclc2011 varsnasessa yhlökokcuksessa. 11. Halltuksen jäsenten lukumäärästä päättämnen Osakkeßl\mstajal, jotka eduslavat non 27.3 prossntta yhtön osakkesta. ehdot. ttlvat yllökokouksølle. elä yhön h(llluksß\ j~seman h;kunä lks vahvselaa ku",6, 12. Halltuksen jäsenten valtsemnen Osar.keenonstaja. jotka edustavat non 2'l.3 prosentta yhtön osakkesa. ehdottavat ylökok0l1kselle. em oìmlad(~ks. joka pmltyy v"cala sellfaavan varsnasen Vhtökokook:8'lì p~attyesst1. \fa.aa~ mdellggr l1alltukse jlh enks 2. Asalllehen käytämnen ja ualtøkrjht Osakkeenomstaja saf\ osallstua yhtökokoukseen ja käytäa seu~ okeuksaan asa. melen vällyksellä. Osakkeeon stajan asamehen on eshenavä pävätly valtakfa ta hanen on muten luots lava (la avalla osolgltwa olevansa okeutettu edustamaan osakkeenomstajaa. Mk~l osakkeenomstaja osallstuu yhtökokoukseen sean ísamehe välyksellå, jotka edustavat osakkg~nomstajaa er arvopapetlellä ol( vla osakkella, on 1. mouautun!en yhteydesslí lmo;etlðva osakkeet joden peruslßella kukn asames edustaa osakkeen0l11srajaa. Mahdollset vauakjat pydea311 toll1namaeft osotteeseen Yhtök)kous,/eehno. LlO!s, H!katu 3, Helsnk ennen lmo auumsajan pmttymstä. 3. Halltareklsterödy osakkeen omstaja Hallntarekstel'ödyl1 askkeen omstajaa kehotetaan pyytänään hyvssä ajon oma. sljlden!lolajaltaan tarvllt.vat ohjeet kosken reksteroymsä osakaslllßuelool. vahakrjojgf antamsta ja lmottautumsta ylnökokoukseen. Omasuudenlotaja tlnhotajayhtesö lmottaa hallnaraksterödyn osakkeen omstajan, joka lalaa osallstua varsnaseen yhtökokoukseen, merkttäväks yhtön lapäseen osakaslueueloon vmesu~n klo menesslt (mouaulurnsta tlapaseen osclkas!ueneloon pdetään samalla myös lmottautumsenð yhtökokoukseen. lsäte. toa asosta on saatavll; myös Teclopols Oyj:1 nrern(~hvtllla osolteessa WWW. recllnopol s.lls jona j le. røja Ar1dersen. Peru Huus!'..nen. Malt PenlUner, lmo Btekallcja Erkk VfJ~kolal1(~ll. 4, Muutt.dol le.cmopols Oyj:llä on kokouskusm pävän yhteensä osaketta ja äänä. Oll13,3,2010 aan uudeks hal1l'ksen jãsel1eks OTK. 1"1( Pekka Korhonen. ~'Ynyny1952:. Hän on lec~noro!s OYJ NV K.ntestösjow5 Oy:n lomtusjohlfljs sekä NV Propßny Fund Ky:n tomtsjolw- Hallllus Ma!'w osakkgenostajat 1311dottevt edp,lle.en, alta samaks tomkaudeksí val... ja. H~n on (l!ømmn tomn mm OP.Eläkekassan já DP-Eläkesäätön t(mtusjohtaje- 1 na ja sjoluspäällkkön~ Vtosjna 19m~.C10.ls?ks hän en onu Technopols Oyj:n lllt\l~sgn jfjs(men~ GOll L...,,_,,..._.., ''''.,_''',....,..,_,,_,.. ''' ''.., "..,_,,,,.._ !, ".äsnä oteven toteamnen ja äänluettelon 'vahvstamlnen 6, Vuoden 2009 tlnpäätöksen. tomnta.kertomuksen Ja t1lntarkas- '.,tuskertomuksen esttämnen.' "... ',:,.omtusjohtajan katsauksen esttäml,nen 7,,Tlnpäätöksen vahvstamnen 8. 'Taseen osottaman voton käyttämnen ja osngonmaksusta päättämnen Halltus eldotlaa yhlökokoukselle. eltä tlkaudelta 1,1, makseltasn osnlwa 0,03 euroa osakkeelta. Okeus halltuksen ehdotuksen mukaseen osnl(oon on shu, jolta osngon maksun täsnäytyspävänä on merktty osal~kc'enom5tajaks Euroclear Fnland Oy:n ylläptämään yhtön omstaja luetteloon. Osngon maksupäväls halltus ehdollaa 6_4,2010, 9, Vastuuvapaudesta päättämnen halltuksen jäsenlle ja tomtusjohtajalle 10. Halltuksen jäsenten palkkosta päällämnen Halltulsennmtys- ja palkl.emsl'alokuna ehdollaa yhtlöl(okoukseue, että halut.lksen jäsenle maksettasn seuraavat palkkot: PuheenjohtajaUe kuten akasemmn el euroa kuukaudessa Varapuheenjoltajalte kuten akasemmn el 1.700euroël kuukaudessa Tarkastusvalokunnan puleenjcjh.tajatte euroa kuukaudessa Mulle halltuksen jäsenle kuten akasemmn el 850 eufoa kuukaudessa Valol~uten ltoltoukssta maksetaan kokouspalkk,ona 100 el/roa/jäsen MaU(ush.lskustannukset' korvataan yhtön kulukorvauslüytännön O1lJ(aan. 11. Halltuksen jäsenten Lukumäärästä päättämnen Halltuksen nmtys- ja palktsemsvatokunta ehdoltaa, etlä yhtön hatltukseen valttasn setsell"än (7) jäsentä. 12. Halltuksen jäsenten valtsemnen Hí:ttuksen nmtys. ja palktsem~.valokunta ehdottaa yhtökolwukselle, että yhlö!1 halltukseen valttasn uudelleen seuraava nykyset hat.. tuksen jäsenet, on, varatuomarj. Juhan Erma, Ph,D E,onl Mkael ngberg,halltusammattlanen KrMll\rsl Plponlus, hallusannal- Ulanen DpL.ns.J Tmo 1. Latnen, professor (HLrl Tuomas W.Umo ja varatnmltusjohtaja B,5" Engl Benedct Wrede sekä uulena jäsenenä ekonom Antt Kas. AntU Kasìn CV on nähtävhä yhtön nternet-svulla osolleessa Mkäl halltukseen vallaan ehdotetut jäsenet se tulee valtsemaan keskuudestaan Benedct Wreden puheenjohtajal(s. 13, Tlíntarkastajan palkklosta päättämnen Halltuksen tarkastusvalokunta ehdottaa yhlöl(okoukselle, eltä tlntarkastajalle naksettasn palkko lhntarkastajan laskun ja tärl(asts~ valokunnan hyv'ksymen peraatteden mukaan. 14.TLîntarkastajan valtsemnen Halltuksen tarkastusvalokunta ehdottaa yhtölwkoukselle. että yhtön Ulnlarkastajaks; valttasn uudelleen ~HT -yhtesö PrcewaterhouseCoopers Oy. 15_HallLtulsen ehdotus yhtöjärjestyksen muuttamseks Halltus ehdottaa yhtöko~oukselle että yhtökokous päättäs muuttaa vonas5() olevan yhlöjärjestyksen tuntarkastaja kosl~evëln 5 :n ja yl1tîöl(ol'(olskutsua koskevan 79:11 kuulumaan seuraavast: "5 Tlntarkastajat Yhtöllä on yks tlntarkastaja, jonka tulee otla Kesk\Jskappakamarn hyväksymä tlntarkastusyh.tesö. Tlntarkastajan tomkaus päättyy valntaa seuraavan varsnasen yhtökokouksen päättyessä. " "'l \okousl..utsu Kutsu yhtökokoukseen on jll(ast8v6 yhtön loter. net-svulla aka!jntaan kolme (3) kuukclutta ennen yhtökokouksen täsmäytyspävää ja vmestään kolme (31 vkkoa ennen yhtöl~okousta, mutta kutenkn ana vähntään yhdeksän 191 pävää ennen yhtöko- touksen täsmäytyspävää. Halltus vo Hsä(s päättää juu(asta kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenonstajan on ollakseen okeutettu osauslumaan yhtökokoukseen lmottauduttava yhtölle vmestään kokouskutsussa manttuna akana, jo~a vo olla akasntaan kymmenen lo! pävää ennen kolosla:' 16, Halltuksen valtuuttamnen päättämään omen osakkeden hankkmsesta Halltus ehdottaa yhtökokoukselle, Ntä yhlökokous valluuas hal. ltulsen p~ättämään enntään 629,430 yltön oman osakkeen ankl(. mscsta seuraavast: Omat osakkeet vodaan hankka vapaalla omalla pääomalla muussa kun o ak~eenonslajen onstusten suhteessa NA50AQ OMX Helsnk Oy,n järjeslänän julksen kaupankäynnn vätltyksellä nlle julksessa kaupanl(äynnssä rnuodostuneese-en hankîn~ tahetken käypään arvoon. Osakketa vodaan hankka yhtön pääomara.. kenteen kehttämseks, käylelläväl(s yrtys kauppojen ta muden ylön lketomnnan l~ehttämseen lttyven järjcstetyden toteuttamsessa. nvestonten rahottamsessa. käytettäväks osana yhtön lçannustusjäjestelrnen toteuttamsessa. ta muuton yhtöllä pdp.ttäväl(s. edel~ teen luovuteuaval(s ta mlätötäväl(sí halltuksen päättämällä tavalla ja päättämä~'sä laajuudessa. Halltus päättää omen osakkeden hanl(. l(msen musta ehdosta. Ehdotettu valtùutus on voìmassa 18 kllljkal,w~ yhlökolouksen pääöksestä Luken, 17,HaLLuksen valtuuttamnen päättämään osakeannsta sekä opto-okeuksen ja muden osakkesn okeuttavan ertysten okeuksen antamsesta t~'n ;'. j;.~~~.~~~t~j~rj~~t~ùh.~ ;':.td1elj~mìn~n, ta hautu.s-~;) pällää nakstjttolnù5ta o5.:ke~hl/st~.f YÖr: yhtöllr. tçjeu(~en. Yhl~lte al,ìn~~t.... tavj(m os:kkeden ~k.n~ää~~ ~~.1. ~l!j yhdc?ss. yhtölle hanl~kmsv,l ~ tuu1uksen nojalla haldttujeh':omütoh ()s )kk(:dt~n k )ssa enntään 1/10 kaldsta yhtön osakkesta. HalHl1l5 vo ntm) fr'yö'f. Mnkeyhtölan 10 luvun 1 :ssä arl~t)jleltuja ertysä (lteuksa. jòlka ok(,111 w )t saamaan maksua vastaan yhtön uusa osakketa ta yhtön lh1ltussa oleva oma osal(keìta joko sten. että osakl~eden nerknuhnln m;:~ksctaan rahana ta (äyttämällä merktsjällä olevaa saatavaa merkn.ahnnan kuttaa. mseen. Halltus päättää musta osakeantehín ja ertysl(~n okeuksen antamseen lttyvstä ehdosta. Ehdote-ttu valtuutus on vomassa kaks vuolla yhtökokouksen päätöksestä lulen, 18.Ylkurssrahaston alentamnen Halltus ehdollaa yhtökokoukselle, että yhtökokous päälläs alentaa yhtön laseen 31,12,2009 masta ylkurssrahastoa 3,695,262,39 erolla srtämällä kakk taseen 31.12_2009 mukasessa y\kurssrahastos5a olevat varat sjotetun vapaan pääoman rahastoon. Alertamsen jätlteen taseessa olevan ylìwrssrahaston määrä on notta. Ytkurssrahaston alentamnen edellyttää osakeyhtölan 14 luvun 3-5 :en mukasta kuulutus- ja rek~lerömsmenettelyä. Rahastossa oleven varojen srto sjotetun vapaan oman pääoman rahastoon lsää pääolnarakenteen joustavuutta ja lmsvattaa yhtön jakokelposta omaa pääomaa. 19,Kokouksen päättämnen B_ Yhtlkokousasakrjat Edellä mantut yhtj:ltokoul(sen asalstalla otevat haltull:sen ja sen valokunten ehdotukset sel(ã tämä kokouskutsu oval osakkeenomstaj en sqalavua arat Hanmaslääl(ärt Oyj:1l nternet-svu\la osotteessa ww.oral. /yl\okokous2010, Oral Hammastääkärt Oyj:nllnpäätös,tnm"t:kortomus ja tlntarkasuskel.tollus ovat saatavlta mantula nternet-svulla vmestään ~ Hatltukse) ehdotukset ja tjlnpäätö5as akrj~'11 ovat l)yö5 saatavlla yhtökokouksessa, ja nstä sekä 13$tä kokousklsusü lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomstajle. C. Ohjeta yhtökokoukseen osallstujlle 1. Osatlstumsokeus ja lmottautumnen Okeus osallstua yhtökokoukseen on osal(keenomstajalla,' joka on 15,3,2010 reksteröty Euroelear F"land Oy", ptämään yhtö" 0$0- lrasluetteloon. Osakkeenomstaja, jonka osakkeet on merktty hänen henkìlökohhseue suomalaselle arvo-osuustltleeo. on reksteröy yhtö" osakastuettetoon, Osakkeenomslajan, joka haluaa osallsl. yhllökol(ouks.e",lulee lmollautua vmesuäl122,3,2010 klo 11',00, johon mennessä lmotlautumsen on oltava perllä yhtössä. Yhtökokoukseen VD lmottautua lürjalusest osotteeseen Orat Hammaslääkärt Oyj/Yht öl~oltou~... lmmelle 3, Espoo,.. pljhelmtse ma-pe klo 10.00~16.00 välsenä akana )umer()o!l , ta. sähl(öpostlla osotteeseen s jolttajapalv(~luhêlorolf. Hmottautumsen yhteydessä tulee lmottaa osald(eenomstaj:u nm. henl(lötnnus la y-tunnu5, osote, puhelnnumero sekä mahdous(:fl kokosedustajan ja/la avustajan nm. Osakktewmstajen Qrat Harnmaslääl(ärt Oyj:lle tljovuttama he'\klö\'~~oja käytetään van yhtökokouksen ja shen lttyven tarpeellsh~11 rekseronten käsl(~..!yn yhteydessä. Yhtökokouksessa läsnä otevatla osëjkkeenomstajau~1 on yht!öl(okouksessa osakeyhtölan 5 luvun 25 :rl mukl1nen kyselyokeus kokou!(sess21 kästeltävslä asosta. 2, Asamehen käyttämnen J. valtakrja! Osakkeenomstaja saa osallstua yhtökokoukseen ja käytuä sellä okeuksaan asamehen vältyksellä. Osakkeewmstajan asamehen on estettävä pävätty vëlllakrja. ta hänen on muuten Luolettavalla ta. valla osotettava olevùtlsa okeutettu edustamaan osakkeenomslí:jaa. Mkäl osal(l~eenom::;~jj osallstuu yhtökokoukseen usean asamehen vältyksellä, jotl(a edu~; lvat osal(keenonslajaa er arvopaperlelä olevlla osakkella, on lnoltaulunsen yhteydessä lnolettav osal(~ l(eet joden perusteeu,1 kukn asames edusta~~ osal~keenoms.:,jaa. Mahdollset valta krjat pyyd(.~tää tomttamaan alkuperäsnä osolteeseen Orat HammasU,=jkärl Oyj/Yhtökokous, ~\mrnette 3,02110 Espoo ennen lrnottaotumsajan ptättymstä. 3, Hallntareksterödyn osakkeen omstaja Hallntarekslerödyn osal(ket.o omstajaa kehotetaan pyylä!l;~n hyvs. sä ajon omasoljdel1olaja(taal t~u'vjtlavat ohjeet kosken rekslc?röymstä o~a ~aslueltetoon. valtakrjojen antamsla ja lrno11lljlulo sta yhtökokoul~s(~en. Omasuudenholajan tnhotajayhtelso lmottaa hallntal'eksterödyl1 os.kkee-n om~tajan, jol,a haluaa osau!tua varsnas(~en yhtökol(oul~see. merklt~,väks yhlön tlap;3seen ()!;akasluet. lel()or vnesät klo 10,00 mennessä. 4, Muut ohjeetltedot Oral Hal'l"naslääkärt Oyj~Uä on ko(qusl\ut!jun pävänmrl yhteensä 6,294,301 osalolla ja ääntä, ~ì,;o~~~m~~llä~äw~2~jo Halltus ö s P 1

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043A: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II TUOTTOHAKUINEN Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1)

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1) 1 Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kemira Oyj:n ( Kemira ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 kello 13.00 Marina Congress Centerissä,

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot