RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj"

Transkriptio

1 Lte 3a

2 m.,ka1!ly'jl ~~".,',;;"~~~~,~'~,,,,-,,'",,,,,,,,,,,,,,,',,,,..-'-'''''''''''''."".~..."._-"~-,...~,-,,,,~..,,-.._- RolljqlSêS~å'.~r~ì~l,l;îktlJl~~S~ljj K()lkùrsslrkosten ennakodaan lsään yvän, tapaukset lm vveellä Hekk Ketol. Kaleva KUUSAMO kurssen ny",s!'. "yhtä säke~kmäärn. V.nt~"vt1òn.å '.p(.jols~1 FAKTA Konkursst lsääntyvät enten Lapssa :::':: '::"'::':':':, ', ': "':, ",:.'KAL VAANllL,F.VÄ ~~"'t:h:~~:*,w::::t.~::~:::~~m::!~~~~~~tl jt: :::t%~m M~#' (MM;~;;lm~;M~~ ~ ~~.,'\r~,!!~t~"l:;~,l!~~~!l Vrele pannut konkursst Pohlols-Suomassa l..~._-,~._"""""""--'...1 L. ~oc9lj 2008 j UJ )'rn,l~lok("ku~.s"n uk~anvrélle yllec.. :l12. kokul'ssh. k\u, m;îär;l.y'ona.akase~nlt oh 277, K~,;:wa ol 12 prosentta~ Poh'ìoSt::Ss,;).'k()k:u~.sst koette- wt únü,m L; pa. jossa ntä ol vü~,xnonna4.1 rrnsentta,edel~ l~nl~ () t'). (HH~'lH n.' _ ~ Kùkn':lnaas~:,~",:pmtül vln~ vno~n:l:'~,~rdn,(~,:3 ~'15,lml1kutss~a. ~nh~:~:~h:~,j~,~r()~(?lj:,a enenm~ü, k:ttt:vot::n,ae:rnmín. H'k.löku;n. määrä ka. kssa. konkllss h"etssa ytyks&äol kakkì.aan 14860, non 27 prosentta edellsvuotta enemmän. Pohjos-Pohjanmaalla. luku perät lähes kakn1æ' :astu: 547:,stä 1009:ää. Konkursst ovat olleet. koko maassa kasvussa kahden vuq(en ajan. Tanne e ole tostaseks \,. kynyt konku'sskosten määhn kasvull. mutta. jatkossa nän odotetaan käyvän. ' "Prosess ve om;nakansa pe- sänhollenselvttdynee. joten.rkokset..t\levat 'lmva", bl.tetyljävìveeuä".tkosylko-, nsaro Maur Torvkokl Oulun' 1'.01. sl, a.t. O...k.S..,..,.e...,.n.,... '..t.a,...o. '..S,rk..."O. sj'ksküstâsanoo Ykskk(j selvttel"" konkursse, hn llap#qll~esl ltlyvärkoksa kql(q Oulun lä,lnn aheella, Vme vuos~, ntä on.tullut H. Nuorlleluvassa.onaa hankèrahaa Arja Päva.l"ta Kal.v. YWHESKA Kaks Leadel'lueÜá onperllsl:anut yhtesen Nuøro- Leadern. jokatarjoaal'alot1sm 13c2s-vllotaden.luorten6nen. penten. hak.edenlq1eut' tamseen. Yhtä. J;nket".~(hr rahotusta vo $u'dajoo::'õo(l eu roa, Rahalla merkks j pahtl\m~ lkunt;. tâpelvällcl kylälje ta kvujulle, "Rahot:ksehak~nlnen ol tehty ahdojllsnmalelpoks ja päätökset tulevat nopeast", lupaa ',Rjeska~Leadern : tòm:n~ anjoltaja Krst O (lns13a_ TaVOtteena Ol NíOl'lell nktv6h~ ola~~dòjt(t'ts:'ullt'(~(~n j~ yh,. (l~~$ä tt:kcnsc,~t~h;, Sanàl,b, h~~hå l?u~~,~:~~h~\' ");,.v;d~'n:.scn '. h,;ul~ ~(:l'ah('!\lk~n k! yt;íjks ja hl\t.. 'k~ seytukm~" jolla.5emtett alueen, moten,tlanenahddä e:1llo1ojens~.ía)tu:lc:n nl,1o" rísotyön ::'arvojll'$øk;s,:.,l\y~(~yn totett Haapaved',ll Opsto. kä muutakaankllt.uurlta:ì9tl-- taa. ldjastoja Jukullottm:Htn., ole.rttäv\stl Nuorlso-Leader -rahotusta ""ì hakea Keskpsl".Leader ja Res' ka-leader -onùstojen' nernelsvujen kautta neljä kertaa '11t dessa. PQstamsta," olkosk SAK:n pmekonomst e'elåkéln:",à,l'ãt~\làll(ôr6tl;ans~ ta w lj'öj(yy.t;myys9:kk(~ídel ptä~ta, 'llll!l!n pävän esngl1 S;omssaonkellottu vää~ ~et?ja()çp:l)tekemsä yönraneuvottehje Mosten ar- 'Vostà",.Kosld toteaa.' Koske llukaan,.portle on annettu etuktestllkt. jok,. onjotdellkntahojennelen m11- kanen, "H,:lsjngn Sal10nne tehty vuoto on wdeljatarkomshaktünen". hän näpäyttää, Vanhanel eou11tvlejä keskvìkkol1t11tdstu t QECD:Í ae vöon~ 'yan~a~en arl()n ukaan ryö11ràjoudutaan pdentämääl neljä vuotta, Ron ajottaa lasken- TyölJrlén pllentãmsesîãkây; tnalkttyuodestã..:va yäänt8 k~'1.; llhpk-enotlä,a.är:., ke.~kusltoflasse la:,tunen estt Juk" karatalanveum,l,sä tr'öryl' mllssä työttömyysptkentukk - mst.,.'.... '.' Työntekjäkeskusj ä~jestöt täsvät v Ndenn. joltana loksetrtl kmäärästä el l(keeljes-~'j )í skää kolmella vuq(ell vuoteen 202Smenessä, lsäks rantut osakkeenomstajatehdòttavar,.etw, Pgrtl ltuu:kone "Ya! t~ïlrl1j" luksen päätoírnseksí puheerj!)~t~ljrks ja: MaU..,Psrmal1er',\mrapjfeefobtaì ;ks: s:amakg tonìkaudl3ksl kouksarl H\sna.ytVSj)ãvält U ~aks R : mulnet 1la'll $ t.gf:~m1; :yrtì~ka~oljsht5u,vo daa~ va1htoqttos(~9 tnrn!t16"- julkaìsemallv kuts:!f-yh)ön ntemel.8 vuj1l8~

3 erkosammatttutknto trjo1d osaamsta kokenelleyrtwjílle! on oman yrtyksen toínnm en kehttänsessä, Valmennuksen avulla vot kehttää yrtyksen keskesä tomntoja yttyskohtasest toteutettuna: - tomnnan kannattavuus ja tulos. strategnen ja operatvnen suunnttelu ja tot(!ju';. henklöstôjohtamsen kehttämnen - m~ynt- ja markknontosaamnen. projektosaamren Nyt on okeaakå tltel! rrukâan, /mottaf)cu ïqttnàän! lsätetoja: Koulutusp~~lkkll Jukka Matero, puh, 044 ; , ukke,rnetero~psk,f Kquluttaja JourìKa.kso:enpuh,0,j , emal joun.kaksonen01psk.f.wvnj.psk.f 10, Hallhks.n p.lkkl.lsla pãttäì~..' usak,'apl,lnat, jok..dust'"t va yl!lö"lkot,ks\11', etta,altr.,e 1~' Kok~k..n pöättllmno. edustaa. (sak!æeromstaj ;(.a. ll;llltlk!lfj.pulcenohtaja kckq jáflmtor!sudestapäätettín vuonna jotta ljo!tlhvûmìsruó rècllfo~ol ks : tcm1tlsohtajavahdoksen SUUVlUS ja kansanvälfs. (~l~(!r VHlt rlltro:-l'rsst. Kokdpävätoìmsudf!n on'talwîtús päätty~ akaîserrplen p1\hlster"mukaís!s: 'vloder: 20í 1, varsînascsa yhtökokouksessa. O~'åkke~ 1ar!l ~hljaì asì~mehen on esí1ttj~\lä~ä vâttv~altakrjatcì hmf~n 011 fuuten O:lQj ettml: olevan's okgutê lttèdustarnaan osakkeenomstaíaa. J\ vhtmkokoukseen Jsear:'asamíehen 'väl tyksellä.?ta, er enqpapertleìla' olevlla osakkella. on,lo r:h3va n3tkk,~eljo dêh perusteella Kukn asames 11,. Halltuks.n llsantan lukunällr.stll päättämnen :a' fjdtstay~t, non 2"/,.3 pr~$en;tta.yltíö!l osakkesta, ehdot". että: yttöfl tal/îttksen jtsenter lukumãsräks alwìstetaan 12. H.llluk.en l.entelvallsomle\ Os kkeenomstajat, íotka 'edustava! r.ofî'27,3'p'o~entl'a yhtön,:osakke sta,' ehdottcl- V~ ytökekmksel1g. etw tomkaudeks, jokap~:lt'f:,~~, ~,s~llfaavan varsnasen yh!íökokouksen P8äll'ygssä, ~a taanuud(~l!een hallh ksfl) jäsenks 3, Hollntal'kstorõlln o..kk."noníí~î~ Hallntareldsterödyn osakkeenom,sta aakeho~e,ttandtjy ~:rr~,~ \by'jjs~~~ o,ry:::or~aí. :lu udenhotajaltaan,taf\ ttav~t _ ~njeet',kosken' '(ekí,stør myfl:ìst~,,: 9saka~!~e~(el?p~, valttlkì~jojen antanstaa: ítrrqualjrumst$, Yll,tWkakouksp..en, OmastllJdenhOtaían o 4,Muuìedol ïechnopo!s Oyj:m cnkokruskutsjhpà v~ná :l,3/l.q10:yhtp.:'sü5t o~takelta j ,341 äänä, Oulu 3.3,20íO Marítut os :kkecnomístajat ehdoùa'v~'t 'òdelleen, 'Ðt~ sa'maks tomkaudeks \'alí-..,.. "-_...,.. U,' ynvtl952, Hän on Ky:n tljltusjohtsn qknl\ls ohtaarbchnopols Ov:n TECHNOPDUS OY J Halltus

4 Lte 3b

5 B (; HELSNGN SANOMAT Talous Krekan halltus lnott vdenmljclj:dn lsäs.ää töstä Krekan ongelmat näkyvät euron arvossa Komssaar Rehn: Krekka on nyt käännekohdassa. Juhana Ross HS Annal1arlSlpllä HS BRVSSEL/HELSNK, Velkaongelma, a kärsvàkrekka kerto keskvkkona 4,8 mljardn euron uussta säästöstä maan julksen talouden tasa panot- r...--_... tantseks, er vat. Muun muassa vrkamesten bonuspalkkota lekataan 30 prosentta ja " polttoaneden, tupakan ja alkoholn verotusta kstetään, KREKAN säästöpakett otettn tyytyväsnä vastaan ED:ssa ja rahamarkknola, "Todstamme nyt nàhdollsest,stä, että Krekan tlanne, on käännekohdassa", EU:n ta. louskomssaar O\l,Rehn,ker. to,euenryssel1ssa joukone tomttaja,, ' Rehnuskoo,.. että Krekan uudet' tojle~ rttävät shen; että,krekan valtontalouden vaje ktlstuu tänä vuonna nel, jä prosenttykskköä, "Lsälöma tarvtaan. ku. tenkn, vejä 2011 )a20.12", Rehn. sano. Krekan ptää saada budjettvajeensaalle kolmen prosentn vuonna KREKAN p ta, selle sekorjle,, ',',/ Palkkojenalmnukseh "on, määrä auttaa Krekan klpalukyvyn koh~namsessa:,kreìkan klpalukyky on romahtanut vme vuosen akana. "Klpalukyky on ollut Krekanaklleenkantapää", Rehn sano. J'alkaalennukset.,. tuevåt vomaan takatuvasttämän lsdnopols'oyj:n os'akk~nonstajat ku(staan varsnaseen yhtìökrkouksaen, joka lsäks maríull osakke'enòn1stajat. ehdottavat, et~' ~'erh. Huuskonen,alìtäa:ml. pdea~n porjan'na 26,3,20111 klo 13,00 osottaossa Tokn;;"nle 12l1nno"ol 1), Espoo,!ìtuksen p~ätonseks puheenjohtajaks ja Matt Pennanen arapuhesljohtajaks KGkuukseel1 mott~!jtunbde vasraarottanen alotetaan klo sam1~sj tomkaudeks. vùödènalusta. 'Veronkol'otkset'ulevatvomaan maals. ktlunpuelj\älssä:, Crekan parjamentn,ptää., hyväksya"1ust säästöpakett tälän vkon perjantana. "Kult'Krekkaauaa tse, seään,lgää tämä uskottavuutta nn markknoden kun EU. kumppanelkn slmssä", Rehn sano. TETO, säâstõstä vahvst sjottajen luottamusta Krekan valt"n maksukykyä kohtaan, Se näkylsten, että euron ulkonel arvo sûhteessa dollatnlous keskvlkkón.a: Vuodevahteén jälkee euro 011 hekentynyt. suhteessa dollarn vìs prosentta, kun Krekanøngelmen on uskotn! horjuttavan' ~uroaletta, Luottamuksen vahvstumsesta kerto myös Krekan vlto vltelanan ja turvallsena sj"ltuskohteena pdetyn Saksan valton vlelanan, korko-, eron kaventumren, KrékanÌlaltoptää lanata lähkukausm non, 20 ml' jardla euroa sjottajlta. Se 1,30 :1.) 1,25,,1 '1 'Valto vteollan tuottoprosenwkuíastaä sjottajen arvolavaton luottorskj.,tä_ Mtä korkeamp tfjottoprosentt;r stê.epãvarmempana sjotusko/ teea valtota pdetään. marraskuu 2009,-o joulukuu tammkuu 2010 helmkuu maalìskuu L:hdè'Reütëj~"-- T.JA KVMÄK :'HS tarvtsee rahat vanhojen ve' kojenktòlettamseen, Sjqìttajat Vaatvat Krekalta sóàtuóttokorkoa, koska ne epälevät sen maksukykya, " oslafraamme nyt vs mljarda eroa,' jötíd\ît'l!le maksamaan korkl)ja 7SP joonaa euoaenemmänj~,\n Jll. Saksa", Krekan ' pään\nìst~r George Pa.pandreou sano p. heessaan t stana, VAllO$'rAMOYHTÖ,rlnnlnes on hävnnyt eläkevakuutusyh. tö lnarìse'km,~sa ka.yänê sä os,nkoklstan Helsngn k~, räjä9ke.dessa,.,.fnnl nes., j0tl; tuu maksamaan,runsaat 17 mljoonaa euroa osnkoja, kun alupern,osnköjenmäärä 0!J 18a aootur9a..9sngot jakautuvat serak \stehqlstusosuukslen mukaan: lmarsen osuus kymmen.en prosentn omslùsosudella tekee 1,7 mljoon.aa euroa, Suurmman,osän 'potsta saa pääomstaja ' talajalnen Gtmalden suku, lmaren nost kanteen Fnnlnesnjhtlökokouksen toukokuussa 2aos tekemästä päätöksestä, Fnnlnes ol maksanut 'kon. sernlavustuksa tyäryhtö leen, mkä lask emoyhtön tulokse nollaan, J1marsenmu. kaankönsenavustus ols pt\nyt huomoda mnlrnosnkoa laskettaessa.,fnnlnespe. rustel päätõstäyhtön mtta, valla n.vesontohjellalla, jonka vuoks mhatptì Jättää yhtöön, Srr':HS A. YHl1ÖY,OKUUKSESSA KÄSlEÄVÄT ASAT YhtìÖkokbuks'essa klls~ellä~n seuraavatasìt t Koköuksen av'8amnejl 2, Koko~hen lrje.tlytmnon 3, Põ 1äkranRrkastalell. äänl.nla.kun valv.jen valt.emen l Koköuksef' laus.uuden totoamen 5. t.snl~leljen toteamnen ta äänh.lèttelon 'llhvìstomnen f, Vuoden 200 tllpäätöksrn, tomnl.kertomuksen jr tlntrrkr'hlsk.rt.. muksen estmnen ~'Tom1usjolnajlJß katsauksen esttämnen 7, nlnpltöksln vahvstamnen 8, Taseeló.oltlll1lln voton kavnäml,to!1 ìo o.nvonak.sta plättämnan Halh.l$' ohdort~a: 'yhl!ökökouksellc; ett~errqyllt M akokelpoíslsta varosta nakse~ a?n o:ínko6 0,1,5?lffca:osa,~kr:e,lta! O~îl1k():na,k~lfan,os~kkeenomst9jlle. joka 0' ""'$'" l~sr~ytyspäväm ovat mork:yn~ Euroclear Fnland Oy:n pîu1n~~n yhbn osakasluelteloon:nsko,maksetaan 9;4, , Vastuvapoudosta pltllnnenhalltksan jäsell1e a lomllllsjololltlle 10 Halll\lk.en!l~~m~n ~~"k,~la ~la P~ä~änlno 16, Kokoukson päättlhl1"en Osak~,~mllm s~at. otk~ c.dt~ll~ n?lnï,3!)(1!1011lta yhtü (~ tjkkf;%ta,!tl1htt,~;' va~ yfltmknt ~lk: üll~::t~m Vl:tVnü mjll.b)n jr~íh!l(' flaks:a.h ~:4nwhntJ:'. 13, Tllìlarkast.'anpalkkoSla päättännen Osakkeenomst1)j8t. jolkaed~sta~~ non Z?,~'p,rosehtta yhtl1n osakb~sta.: el~dottâ: va: yltökokouksello, ett~ valtt"'.. ll1nlarkas1ajall. maksea.n palkko tln:ark", tajan kohtluhse laskun' mukran. t4, Tlntak.st.,a" vamsetlnen Osakke,enomstajat. jotka edus:uwat 'tdn27..3 prosenua yhtlk osakkesta; vat yhtìökokouxselle, 8ttã torhkaudeks"jrka pwuyy vaala seuraavanvarslnhwl yl'lökokoukson pä~ lyëssä,,altaan uudelleon tllntarl,"sto,ks KH'fyhtesö KPMG Oy Ah. pmv,stuullsll. ;lnt1tk.sljl1a Tapo Raappena, t5, H.rtnksen ohdotns Yhtöjärje.tyksen nuuttamsosta f,lws ehdottaa yhtökokukselle, että yltön yhldjäroslys nunteaa sourn:wa,l; 3 Jl:utetaansten. ettm hahtlksen: jäseen tomkaljs'ì p~~ttw v~ala 's'tum,v n v.(.oaì,s"" yhqkoknukse" pmätyss~; 8 'rnt:telaanston, :e't~' kutsu yhtöko!:oukseen hhsìt)ímuåa :,jì()esw~( k~)lme vkkoa ennen yht ökokeusta ja.kutenkn vlnestään ylloksänpmìvm annen yhü(j~h' koukstn Wsn~v ysr-~ Vää, Lsäks'a multtatam ste); ett~ yht!äkokouskutso vqìlwlll vahtoehtosest tom1taajulkäsemalla kutsu yhtön ìnt~rnet.svulla. _Q~$en yhtïl1~ok':)bks ~n~1ßjjw.elt 'L( A&.t.h~.\!JlrjLt()jctùlll.'JrJllJ1!..Jl:1!.l'-)y...L LÉ!~~.~~~~!!~~~t "'J:l)s..l:.J)1.l'J!D.. yl ko~ó'l)k$cn : ~ :Jtnlll OWv '/ (\h'lî:ll~;~;~~t ~..kî.tl:!!!ma:9j!3j;~~r.~ KUTSU ORALHAMMA5LÄÄKÄRTOYJ:N VARSNASEEN YHTÖKOKOUKSEEN 0,.1 Hammaslääkärt Oyj:" as kke.non'st~al kuts0laan vmnas..n yhlkokoukse~n, joka pdetään 25,3,2010 ko, 18,00 alkaaa Dana. a\ldtprossa osouaessa Er'otlajakalu 5, Helsnk,l\oko"kseen lmotlautun.den vastaano!tamnen ja kokousla edelläv~ kahvìlar'ollu alkavakt~ 17r99. A: YhtlÖkokouksess. käsltettävätaslat Yht6kokouks.ssakästell~än seuraava jsat: 1, Kokouksen av îamlnen 2, (okouksenjärjestäytymlnén 3, PöYtäkrjanlarkastajlen jaääntènt~skn va\vojlen vallslmlnen cm".. : H.nlus ehdottaa yhllkoköuls.le, että yhtökökbusvaltuuna s hall- tuksen päättämään on.rtän2,950,ooo ludon osakkoenantamsosta ja! ta yhtön hattussa ol.vìen osakkeden luovunamsaglajoko makslayaslaan taì maksulta, E.hdotenu valtuutuksen anmmäsmäär~ vastaaro." 1,,7% yhllnkalksla.~sa kkos!a yhldkokou sku(sunjulkstansajankohtana,uld.1 osakkeet vodaanan!aa ja yhtöllä oleva om'losakk."! luovultaa yhtön rsakk..nomlstajhoslnäsuhte.m kun he ennestään om,ís!a~a,l:yhtìön osakkéìta ta. osa.kk,eenomstajen etuokeudesta po~ k.ten s"unnatulla osakeannlla, jos shenonyhlön kannalta panava., den yhtön lketomnnan a rahottaml1en,.toul, p awu,n.t~!!~)1)~rl~~t',.:j~fl~~ní~~vj1l '-,,_

6 LU. HnllltltSen Jll,S,flnten P!l!C~10JSHl p~attamllan OS;kkccmomstr.jat. joh:3 eclu$("tya non 27.3 prcsenrn yhtön osakkesta. ehdotìa. v.t yhltlku1:otlk:õlf!ue:. e:uä valltcv lle 1l!lll~ksen jt$(mjlll.!\,jk3etnan S(~t!lfaV )ll lr:-. a!-en yllökokt"lksn pmtyessll p~9nyvh ttl wmkélu(lella S(~lr:Bvat Vlos,Îpalkkìot: lìêlllksen v rapullel.mjolajalle Ufoa. sekä mulle lalluksr,l) j~senlle!:.llekn 2S Oö. VJ(sfJak~o sta 50 prosentta mksetaan mcrkkolt: hank1t8vna lechnopols Oyj:n l.:w!:k(~fìl. OSDkl:eel lankwflll komen vkon kuluessa stt. kun osavoskasas ajn!1í1 1, Î.f julkstettu. Halltuksen jäsen e saa UOVllta8 VOsplkkol\: Slljl osakketa (men kurn häen jmsenyyíelsä hallruksessa on päät. tynyt. Halluksen j~sent8n ptkäjèntenen ja kasvava osbke~)mstm: palvelee kakken osakkeenomstajen etua. MaÎl~tul osakkeelìonstaja\ eldoltcvat edelleen. että halltuksm ja sen v(l!olw!lr.m kokouksn osallstljmsesta naksr.taan llalluksen jäsenlle Vlospalk~o1c\ ls8ks kokouspalkkoa 600 euroö halltlksen a \lalokuflnan l:okollkselta ja elt' halltuksen j.2sønten lltkaklul kol\/ataan yhtön matkustussäännön mukasest. l YllrOKOKlUSA$AKlWJ f.de~ mawt yh)kokoy-sen2ls(llsl(tlla olevu dl(101lksd s:kll tarnj ~o!\ousl"lls\l ovat saaavlla Technopols Oyj:n nterne.svlla osotteessa Wv.r...3c!lnor)ofs.!. Myös leehnopols Oyj:n vuoskßltonus. joka fsllth) yhtön tlnpmtö!:sen. lomn. takeríomuksgn ja lnwkashlske:tomuksm. on. saatavla mantula rne-'c.svull 5,3,2130, Ehdotukset yntökokouk"le ja tllpä~losasak,jal ovat myös sa'tava yhtökokouksessa. jcl ns't~ sek~ tts\ã kokoskutstsa lähetetään pyydettäesst jä. jønoks osakkeenonslajhle. Yltôkokouksen pöytäkrja on nälnav~ edellä mano lulla nternet-svula vmestään 9.A.2mO alk8f:1l. c. OHJETA KOKOUKSEEN OSALlSnJJ,lE 1. OsallstlmsoltBUS fnoî1tftutumcn O:flus osallstua yluol:okoukseen on osakkeenomrstajalla. joka on yhtökokouksen tmsllåyyspävhla reksoröy Eurocleat' r' nland 0\':1" plamäan yhtön osak(lslueueloon. Osakkeenomstaja. jonka osfß:keel on merktty hänen henklökohtasel. '(~ arvo-osusthllee. ol111 l:steröty yhtön osakasleneloon. Man ut osakkenomstajaí Oleav.1. eum ~4lt Öfl varsnajlen yhö!wkous on valnnul PerU HuuskosGn halltuksen paätomseks puheenjol)tajaksì tomkaudeks. jol:a alko ja pääìtyy tlkauteoa 2010 ldetl~v811 varsnasen ylökokouksel1 p~a1tyessä. Yhtön hallus on mantun yhtökokolksgl p~thökserl mukases aaunut Huuskosen kanssa erlsen sopmuksen rpalkkosopltlls"l hänen pall:kìostaan ja edustaan mantulle tomkauåelle. Yhtön varsnasen yhtökokouk. sen antamalì valtuuwkse!)g,usreella yhtön!alltus on jatkanut Huusko. sen Palkkoscpflsta.alkupp.läsn ehdo;n vuodella sten. että se plläl1ys tljkaulenb 201í pldot18van v8fsnasen yhtökokouksen päättyessä, Mkäl t lkautena 2010 p. dettävä vbrsnanel) yhtökokous e valtse Huuskosta päätoseks puheenjo\tajal(s U!o1101n alkavalle uudelle loml:audelle ta mkäl l1än13n puheenjo!raj"ensa l:ättyy (mmn tlkautel pdettävää varsnasta yhökokous.8. t~n on lkautena 20'11 pdeltävmn varsnaseen yl1tllkokoukseen ast ylon käytettävssä päätomsena as antumjana. ()sakkeenomstajal1, joka haluaa osallslll yhtökokoukseen. lolee lmottautua v. mast.män \0. YhtökokOUKseen vo moltstl,a: al sähköpost köul\á osoueeseen katja.backnantfteehnopc!s.t JUhelnt~e numeroon e te efakslla numeroon ta dl krjøse osotteeseen Yhtol(okous,l1echl'opols. l-jlkatu HO He:lslnk;. lmonautumse!l yhwyclessä tulee lmottaa osakkeenomstajan nm. henklöwnl!s. osote.helnnumero sek~ mahdollsen avustajan nm. Osakkeer1onsl"ajen Technopols Oyj:l(~ luovutlana henl:lolatoja käytetään van yhtökokouksen ja shbnlltyven lal"11sellsten reksterönletl kästtelyn yhmydessä. Y!l öko:oul:sessa läsnä olevalla osakkeenomstajalla on yhtökokouksessa osake. yh\olan 5luvUll 2.5 :n m!'jlnen kyselyokeus kokouksessa kästetävstä asosta. Edellä estetyn perusteella mantu osakkecmomsajat ehdottavat, eltä mk91 Perlt Huuskonen valtaan halltuksen pä:tomseks plheenjohajaks, Huus:selle maksetaan 11al!(k ú ralkkosopmuksen. jatka\~sesta taadtu sopmukse~ mukaan. HUllSkoS811 rahapalkk o tuls olemaan cllroa vuodessa. Rahapalkkon lsäks Huuskosella ols okeus ljolltosewhn ja muhn etln. jaka koostuva! vapaasta autoedusa. pulelnedus.a sekä musta edusta. jaka tarjotaan lec!lo)ols.konsern kokopavlsessä työ- ta tomsuhteess:a tovlle henklölle. Ynö järesäs puheenjohtajalle yöntekjân elákelal1 mkasen emketuvan vakuuuamalla hänet mhtävlstään SrJ10lUn lan mukasest. Hal!tuksen puhecnjolajan kokopavatomsmldesta pmatettn vuonna jotta votn varms; a Techopolksen tontusjohtajavahdoksen SUjlJVllUS ja kansanvälstymsen vaatma! resursst. Kokop~\l Hollsludel) on arkos päãuyä a~asempßn tjätösten mukasesl vuoclc2011 varsnasessa yhlökokcuksessa. 11. Halltuksen jäsenten lukumäärästä päättämnen Osakkeßl\mstajal, jotka eduslavat non 27.3 prossntta yhtön osakkesta. ehdot. ttlvat yllökokouksølle. elä yhön h(llluksß\ j~seman h;kunä lks vahvselaa ku",6, 12. Halltuksen jäsenten valtsemnen Osar.keenonstaja. jotka edustavat non 2'l.3 prosentta yhtön osakkesa. ehdottavat ylökok0l1kselle. em oìmlad(~ks. joka pmltyy v"cala sellfaavan varsnasen Vhtökokook:8'lì p~attyesst1. \fa.aa~ mdellggr l1alltukse jlh enks 2. Asalllehen käytämnen ja ualtøkrjht Osakkeenomstaja saf\ osallstua yhtökokoukseen ja käytäa seu~ okeuksaan asa. melen vällyksellä. Osakkeeon stajan asamehen on eshenavä pävätly valtakfa ta hanen on muten luots lava (la avalla osolgltwa olevansa okeutettu edustamaan osakkeenomstajaa. Mk~l osakkeenomstaja osallstuu yhtökokoukseen sean ísamehe välyksellå, jotka edustavat osakkg~nomstajaa er arvopapetlellä ol( vla osakkella, on 1. mouautun!en yhteydesslí lmo;etlðva osakkeet joden peruslßella kukn asames edustaa osakkeen0l11srajaa. Mahdollset vauakjat pydea311 toll1namaeft osotteeseen Yhtök)kous,/eehno. LlO!s, H!katu 3, Helsnk ennen lmo auumsajan pmttymstä. 3. Halltareklsterödy osakkeen omstaja Hallntarekstel'ödyl1 askkeen omstajaa kehotetaan pyytänään hyvssä ajon oma. sljlden!lolajaltaan tarvllt.vat ohjeet kosken reksteroymsä osakaslllßuelool. vahakrjojgf antamsta ja lmottautumsta ylnökokoukseen. Omasuudenlotaja tlnhotajayhtesö lmottaa hallnaraksterödyn osakkeen omstajan, joka lalaa osallstua varsnaseen yhtökokoukseen, merkttäväks yhtön lapäseen osakaslueueloon vmesu~n klo menesslt (mouaulurnsta tlapaseen osclkas!ueneloon pdetään samalla myös lmottautumsenð yhtökokoukseen. lsäte. toa asosta on saatavll; myös Teclopols Oyj:1 nrern(~hvtllla osolteessa WWW. recllnopol s.lls jona j le. røja Ar1dersen. Peru Huus!'..nen. Malt PenlUner, lmo Btekallcja Erkk VfJ~kolal1(~ll. 4, Muutt.dol le.cmopols Oyj:llä on kokouskusm pävän yhteensä osaketta ja äänä. Oll13,3,2010 aan uudeks hal1l'ksen jãsel1eks OTK. 1"1( Pekka Korhonen. ~'Ynyny1952:. Hän on lec~noro!s OYJ NV K.ntestösjow5 Oy:n lomtusjohlfljs sekä NV Propßny Fund Ky:n tomtsjolw- Hallllus Ma!'w osakkgenostajat 1311dottevt edp,lle.en, alta samaks tomkaudeksí val... ja. H~n on (l!ømmn tomn mm OP.Eläkekassan já DP-Eläkesäätön t(mtusjohtaje- 1 na ja sjoluspäällkkön~ Vtosjna 19m~.C10.ls?ks hän en onu Technopols Oyj:n lllt\l~sgn jfjs(men~ GOll L...,,_,,..._.., ''''.,_''',....,..,_,,_,.. ''' ''.., "..,_,,,,.._ !, ".äsnä oteven toteamnen ja äänluettelon 'vahvstamlnen 6, Vuoden 2009 tlnpäätöksen. tomnta.kertomuksen Ja t1lntarkas- '.,tuskertomuksen esttämnen.' "... ',:,.omtusjohtajan katsauksen esttäml,nen 7,,Tlnpäätöksen vahvstamnen 8. 'Taseen osottaman voton käyttämnen ja osngonmaksusta päättämnen Halltus eldotlaa yhlökokoukselle. eltä tlkaudelta 1,1, makseltasn osnlwa 0,03 euroa osakkeelta. Okeus halltuksen ehdotuksen mukaseen osnl(oon on shu, jolta osngon maksun täsnäytyspävänä on merktty osal~kc'enom5tajaks Euroclear Fnland Oy:n ylläptämään yhtön omstaja luetteloon. Osngon maksupäväls halltus ehdollaa 6_4,2010, 9, Vastuuvapaudesta päättämnen halltuksen jäsenlle ja tomtusjohtajalle 10. Halltuksen jäsenten palkkosta päällämnen Halltulsennmtys- ja palkl.emsl'alokuna ehdollaa yhtlöl(okoukseue, että halut.lksen jäsenle maksettasn seuraavat palkkot: PuheenjohtajaUe kuten akasemmn el euroa kuukaudessa Varapuheenjoltajalte kuten akasemmn el 1.700euroël kuukaudessa Tarkastusvalokunnan puleenjcjh.tajatte euroa kuukaudessa Mulle halltuksen jäsenle kuten akasemmn el 850 eufoa kuukaudessa Valol~uten ltoltoukssta maksetaan kokouspalkk,ona 100 el/roa/jäsen MaU(ush.lskustannukset' korvataan yhtön kulukorvauslüytännön O1lJ(aan. 11. Halltuksen jäsenten Lukumäärästä päättämnen Halltuksen nmtys- ja palktsemsvatokunta ehdoltaa, etlä yhtön hatltukseen valttasn setsell"än (7) jäsentä. 12. Halltuksen jäsenten valtsemnen Hí:ttuksen nmtys. ja palktsem~.valokunta ehdottaa yhtökolwukselle, että yhlö!1 halltukseen valttasn uudelleen seuraava nykyset hat.. tuksen jäsenet, on, varatuomarj. Juhan Erma, Ph,D E,onl Mkael ngberg,halltusammattlanen KrMll\rsl Plponlus, hallusannal- Ulanen DpL.ns.J Tmo 1. Latnen, professor (HLrl Tuomas W.Umo ja varatnmltusjohtaja B,5" Engl Benedct Wrede sekä uulena jäsenenä ekonom Antt Kas. AntU Kasìn CV on nähtävhä yhtön nternet-svulla osolleessa Mkäl halltukseen vallaan ehdotetut jäsenet se tulee valtsemaan keskuudestaan Benedct Wreden puheenjohtajal(s. 13, Tlíntarkastajan palkklosta päättämnen Halltuksen tarkastusvalokunta ehdottaa yhlöl(okoukselle, eltä tlntarkastajalle naksettasn palkko lhntarkastajan laskun ja tärl(asts~ valokunnan hyv'ksymen peraatteden mukaan. 14.TLîntarkastajan valtsemnen Halltuksen tarkastusvalokunta ehdottaa yhtölwkoukselle. että yhtön Ulnlarkastajaks; valttasn uudelleen ~HT -yhtesö PrcewaterhouseCoopers Oy. 15_HallLtulsen ehdotus yhtöjärjestyksen muuttamseks Halltus ehdottaa yhtöko~oukselle että yhtökokous päättäs muuttaa vonas5() olevan yhlöjärjestyksen tuntarkastaja kosl~evëln 5 :n ja yl1tîöl(ol'(olskutsua koskevan 79:11 kuulumaan seuraavast: "5 Tlntarkastajat Yhtöllä on yks tlntarkastaja, jonka tulee otla Kesk\Jskappakamarn hyväksymä tlntarkastusyh.tesö. Tlntarkastajan tomkaus päättyy valntaa seuraavan varsnasen yhtökokouksen päättyessä. " "'l \okousl..utsu Kutsu yhtökokoukseen on jll(ast8v6 yhtön loter. net-svulla aka!jntaan kolme (3) kuukclutta ennen yhtökokouksen täsmäytyspävää ja vmestään kolme (31 vkkoa ennen yhtöl~okousta, mutta kutenkn ana vähntään yhdeksän 191 pävää ennen yhtöko- touksen täsmäytyspävää. Halltus vo Hsä(s päättää juu(asta kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenonstajan on ollakseen okeutettu osauslumaan yhtökokoukseen lmottauduttava yhtölle vmestään kokouskutsussa manttuna akana, jo~a vo olla akasntaan kymmenen lo! pävää ennen kolosla:' 16, Halltuksen valtuuttamnen päättämään omen osakkeden hankkmsesta Halltus ehdottaa yhtökokoukselle, Ntä yhlökokous valluuas hal. ltulsen p~ättämään enntään 629,430 yltön oman osakkeen ankl(. mscsta seuraavast: Omat osakkeet vodaan hankka vapaalla omalla pääomalla muussa kun o ak~eenonslajen onstusten suhteessa NA50AQ OMX Helsnk Oy,n järjeslänän julksen kaupankäynnn vätltyksellä nlle julksessa kaupanl(äynnssä rnuodostuneese-en hankîn~ tahetken käypään arvoon. Osakketa vodaan hankka yhtön pääomara.. kenteen kehttämseks, käylelläväl(s yrtys kauppojen ta muden ylön lketomnnan l~ehttämseen lttyven järjcstetyden toteuttamsessa. nvestonten rahottamsessa. käytettäväks osana yhtön lçannustusjäjestelrnen toteuttamsessa. ta muuton yhtöllä pdp.ttäväl(s. edel~ teen luovuteuaval(s ta mlätötäväl(sí halltuksen päättämällä tavalla ja päättämä~'sä laajuudessa. Halltus päättää omen osakkeden hanl(. l(msen musta ehdosta. Ehdotettu valtùutus on voìmassa 18 kllljkal,w~ yhlökolouksen pääöksestä Luken, 17,HaLLuksen valtuuttamnen päättämään osakeannsta sekä opto-okeuksen ja muden osakkesn okeuttavan ertysten okeuksen antamsesta t~'n ;'. j;.~~~.~~~t~j~rj~~t~ùh.~ ;':.td1elj~mìn~n, ta hautu.s-~;) pällää nakstjttolnù5ta o5.:ke~hl/st~.f YÖr: yhtöllr. tçjeu(~en. Yhl~lte al,ìn~~t.... tavj(m os:kkeden ~k.n~ää~~ ~~.1. ~l!j yhdc?ss. yhtölle hanl~kmsv,l ~ tuu1uksen nojalla haldttujeh':omütoh ()s )kk(:dt~n k )ssa enntään 1/10 kaldsta yhtön osakkesta. HalHl1l5 vo ntm) fr'yö'f. Mnkeyhtölan 10 luvun 1 :ssä arl~t)jleltuja ertysä (lteuksa. jòlka ok(,111 w )t saamaan maksua vastaan yhtön uusa osakketa ta yhtön lh1ltussa oleva oma osal(keìta joko sten. että osakl~eden nerknuhnln m;:~ksctaan rahana ta (äyttämällä merktsjällä olevaa saatavaa merkn.ahnnan kuttaa. mseen. Halltus päättää musta osakeantehín ja ertysl(~n okeuksen antamseen lttyvstä ehdosta. Ehdote-ttu valtuutus on vomassa kaks vuolla yhtökokouksen päätöksestä lulen, 18.Ylkurssrahaston alentamnen Halltus ehdollaa yhtökokoukselle, että yhtökokous päälläs alentaa yhtön laseen 31,12,2009 masta ylkurssrahastoa 3,695,262,39 erolla srtämällä kakk taseen 31.12_2009 mukasessa y\kurssrahastos5a olevat varat sjotetun vapaan pääoman rahastoon. Alertamsen jätlteen taseessa olevan ylìwrssrahaston määrä on notta. Ytkurssrahaston alentamnen edellyttää osakeyhtölan 14 luvun 3-5 :en mukasta kuulutus- ja rek~lerömsmenettelyä. Rahastossa oleven varojen srto sjotetun vapaan oman pääoman rahastoon lsää pääolnarakenteen joustavuutta ja lmsvattaa yhtön jakokelposta omaa pääomaa. 19,Kokouksen päättämnen B_ Yhtlkokousasakrjat Edellä mantut yhtj:ltokoul(sen asalstalla otevat haltull:sen ja sen valokunten ehdotukset sel(ã tämä kokouskutsu oval osakkeenomstaj en sqalavua arat Hanmaslääl(ärt Oyj:1l nternet-svu\la osotteessa ww.oral. /yl\okokous2010, Oral Hammastääkärt Oyj:nllnpäätös,tnm"t:kortomus ja tlntarkasuskel.tollus ovat saatavlta mantula nternet-svulla vmestään ~ Hatltukse) ehdotukset ja tjlnpäätö5as akrj~'11 ovat l)yö5 saatavlla yhtökokouksessa, ja nstä sekä 13$tä kokousklsusü lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomstajle. C. Ohjeta yhtökokoukseen osallstujlle 1. Osatlstumsokeus ja lmottautumnen Okeus osallstua yhtökokoukseen on osal(keenomstajalla,' joka on 15,3,2010 reksteröty Euroelear F"land Oy", ptämään yhtö" 0$0- lrasluetteloon. Osakkeenomstaja, jonka osakkeet on merktty hänen henkìlökohhseue suomalaselle arvo-osuustltleeo. on reksteröy yhtö" osakastuettetoon, Osakkeenomslajan, joka haluaa osallsl. yhllökol(ouks.e",lulee lmollautua vmesuäl122,3,2010 klo 11',00, johon mennessä lmotlautumsen on oltava perllä yhtössä. Yhtökokoukseen VD lmottautua lürjalusest osotteeseen Orat Hammaslääkärt Oyj/Yht öl~oltou~... lmmelle 3, Espoo,.. pljhelmtse ma-pe klo 10.00~16.00 välsenä akana )umer()o!l , ta. sähl(öpostlla osotteeseen s jolttajapalv(~luhêlorolf. Hmottautumsen yhteydessä tulee lmottaa osald(eenomstaj:u nm. henl(lötnnus la y-tunnu5, osote, puhelnnumero sekä mahdous(:fl kokosedustajan ja/la avustajan nm. Osakktewmstajen Qrat Harnmaslääl(ärt Oyj:lle tljovuttama he'\klö\'~~oja käytetään van yhtökokouksen ja shen lttyven tarpeellsh~11 rekseronten käsl(~..!yn yhteydessä. Yhtökokouksessa läsnä otevatla osëjkkeenomstajau~1 on yht!öl(okouksessa osakeyhtölan 5 luvun 25 :rl mukl1nen kyselyokeus kokou!(sess21 kästeltävslä asosta. 2, Asamehen käyttämnen J. valtakrja! Osakkeenomstaja saa osallstua yhtökokoukseen ja käytuä sellä okeuksaan asamehen vältyksellä. Osakkeewmstajan asamehen on estettävä pävätty vëlllakrja. ta hänen on muuten Luolettavalla ta. valla osotettava olevùtlsa okeutettu edustamaan osakkeenomslí:jaa. Mkäl osal(l~eenom::;~jj osallstuu yhtökokoukseen usean asamehen vältyksellä, jotl(a edu~; lvat osal(keenonslajaa er arvopaperlelä olevlla osakkella, on lnoltaulunsen yhteydessä lnolettav osal(~ l(eet joden perusteeu,1 kukn asames edusta~~ osal~keenoms.:,jaa. Mahdollset valta krjat pyyd(.~tää tomttamaan alkuperäsnä osolteeseen Orat HammasU,=jkärl Oyj/Yhtökokous, ~\mrnette 3,02110 Espoo ennen lrnottaotumsajan ptättymstä. 3, Hallntareksterödyn osakkeen omstaja Hallntarekslerödyn osal(ket.o omstajaa kehotetaan pyylä!l;~n hyvs. sä ajon omasoljdel1olaja(taal t~u'vjtlavat ohjeet kosken rekslc?röymstä o~a ~aslueltetoon. valtakrjojen antamsla ja lrno11lljlulo sta yhtökokoul~s(~en. Omasuudenholajan tnhotajayhtelso lmottaa hallntal'eksterödyl1 os.kkee-n om~tajan, jol,a haluaa osau!tua varsnas(~en yhtökol(oul~see. merklt~,väks yhlön tlap;3seen ()!;akasluet. lel()or vnesät klo 10,00 mennessä. 4, Muut ohjeetltedot Oral Hal'l"naslääkärt Oyj~Uä on ko(qusl\ut!jun pävänmrl yhteensä 6,294,301 osalolla ja ääntä, ~ì,;o~~~m~~llä~äw~2~jo Halltus ö s P 1

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2010 KLO 11.00 KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Liite 3 Yhtiökokouskutsu Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 15:00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa Academill, Rantakatu

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 26.2.2015 klo 9.45 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.3.2016 klo 17.00 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 11.1.2013 klo 9.00 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.2.2013 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2016 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello Raisio Oyj Pörssitiedote 13.2.2017 YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23. maaliskuuta 2017 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 kello 10:00 Scandic Marina

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964 Lte n:o 2 ' 1 n Kertomus Sos.-dem. Nasten Keskuslton tomnnasta vuodelta 1964 m ; Tlasuudet Sos.-demo Nasten Keskuslton tärkemmstä tomntatapahtumsta manttakoon kunnallspävät, jotka pdettn Kuopossa helmkuun

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 KLO 15:00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 alkaen kello

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23. huhtikuuta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2017 KLO 14.30 KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.3.2017 Aika: 13. maaliskuuta 2017 klo 9.00 Paikka: Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie

Lisätiedot

Atria Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.00

Atria Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.00 Atria Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.3.2010, klo 9.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.4.2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus Pörssitiedote, 1.3.2011 klo 12.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.3.2011 klo 16.00 osoitteessa Palace Gourmet,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot